Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

KEPPRA 250 MG 20X250MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26496

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 26496
Kód EAN: 8594013100908
Kód SÚKL: 25827
Přípravek Keppra se užívá samostatně k léčbě parciálních (ohraničených) záchvatů u nemocných s epilepsií od 16 let věku. Přípravek Keppra se užívá společně s jinými léky proti epilepsii - k léčbě parciálních (ohraničených) záchvatůu nemocných s epilepsií od 4 let věku; - k léčbě myoklonických záchvatů u pacientů od 12 let věku s juvenilní myoklonickou epilepsií.

Příbalový leták

1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

2

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 250 mg potahované tablety 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 250 mg. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Potahovaná tableta. 
Modrá, 13 mm podlouhlá s půlicí rýhou a vyraženým „ucb“ a „250“ na jedné straně. 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoli její rozdělení na stejné dávky. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Přípravek Keppra je indikován jako monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární 
generalizace u dospělých a dospívajících od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. 
 
Přípravek Keppra je indikován jako přídatná terapie 

 

k léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dospívajících, 
dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií. 

 

k léčbě myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících 
od 12 let. 

 

k léčbě primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 
12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií. 

 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Dávkování 
 
Monoterapie pro dospělé a dospívající od 16 let  
 
Doporučená počáteční dávka je 250 mg dvakrát denně. Po dvou týdnech užívání by měla být zvýšena 
na terapeutickou dávku 500 mg dvakrát denně. Dávka může být dále zvyšována o 250 mg dvakrát 
denně každé dva týdny v závislosti na klinické odpovědi. Maximální dávka je 1500 mg dvakrát denně. 
 
Přídatná terapie pro dospělé (≥18 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg 
 
Počáteční terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denně. S touto dávkou lze začít první den léčby. 
Podle klinické odpovědi a snášenlivosti lze denní dávku zvýšit až na 1500 mg dvakrát denně. Dávku 
lze zvyšovat nebo snižovat po 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyři týdny. 
 
Ukončení léčby 
Pokud je nutno léčbu levetiracetamem ukončit, doporučuje se vysazovat jej postupně (např. 
u dospělých a dospívajících s hmotností více než 50 kg: snižování o 500 mg dvakrát denně každé dva 
až čtyři týdny, u kojenců starších než 6 měsíců, dětí a dospívajících s hmotností nižší než 50 kg: dávka 
by se měla snižovat nejvýše o 10 mg/kg dvakrát denně každé dva týdny; u kojenců (pod 6 měsíců): 
snížení dávky by nemělo překročit 7 mg/kg dvakrát denně každé 2 týdny). 

3

 

 
Zvláštní populace  
 
Starší pacienti (65 let a starší) 
 
U starších pacientů s poruchou renálních funkcí (viz „Porucha funkce ledvin“ níže) se doporučuje 
dávku upravit. 
 
Porucha funkce ledvin 
 
Denní dávku je nutno individuálně upravit podle renálních funkcí.  
 
Pro dospělé pacienty použijte následující tabulku a dávku upravte odpovídajícím způsobem. Při 
použití této tabulky dávkování je nutno nejprve stanovit pacientovu clearance kreatininu (CLcr) 
v ml/min. U dospělých a dospívajících o hmotnosti 50 kg a více lze hodnotu CLcr v ml/min zjistit 
z hladin kreatininu v séru (mg/dl) s použitím následující rovnice: 
 
 

 

[140-věk (roky)] x hmotnost (kg) 

CLcr (ml/min) = ------------------------------------------------ (x 0,85 u žen) 
 

 

72 x hladina kreatininu v séru (mg/dl) 

 
CLcr se poté přepočítá podle následujícího vzorce na plochu povrchu těla („body surface area“, 
BSA):  
 
 

 

CLcr (ml/min) 

CLcr (ml/min/1,73 m²) = -------------------------- x 1,73 
 

 

BSA pacienta (m²)  

 
Úprava dávky u dospělých a dospívajících pacientů s hmotností nad 50 kg s poruchou renálních 
funkcí: 
Stupeň  

Clearance kreatininu 
(ml/min/1,73 m²) 

Dávka a frekvence podávání 

Normální 

> 80 

500-1500 mg dvakrát denně 

Lehký 

50-79 

500-1000 mg dvakrát denně 

Středně těžký 

30-49 

250-750 mg dvakrát denně 

Těžký 

< 30 

250-500 mg dvakrát denně 

Dialyzovaní pacienti v konečném stadiu 
onemocnění ledvin

(1)

 

500-1000 mg jednou denně

(2)

 

(1)

 První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat nasycovací dávku 750 mg. 

(2)

 Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku 250-500 mg. 

 
U dětí s poruchou funkce ledvin je třeba upravit dávku levetiracetamu podle renálních funkcí, protože 
clearance levetiracetamu závisí na renálních funkcích. Toto doporučení je založeno na studii 
s dospělými s poruchou funkce ledvin. 
 
CLcr v ml/min/1,73 m² může být odhadnuta ze stanovení sérového kreatininu (mg/dl) pro mladé 
dospívající, děti a kojence s použitím následujícího vzorce (Schwartzův vzorec): 
 
 

 

Výška (cm) x ks  

CLcr (ml/min/1,73 m

2

) =  ------------------------------------ 

 

 

sérový kreatinin (mg/dl) 

 
ks=0,45 pro donošené kojence do 1 roku věku; ks=0,55 pro děti mladší než 13 let a dospívající dívky; 
ks=0,7 pro dospívající chlapce 
 

4

 

Úprava dávkování pro kojence, děti a dospívající pacienty s hmotností nižší než 50 kg s poruchou 
renálních funkcí: 
Stupeň  

Clearance 

kreatininu 
(ml/min/1,73 m

2

)

 

Dávka a frekvence podávání

(1)

 

Kojenci od 1 do méně než 
6 měsíců 

Kojenci 6-23 měsíců, děti a 

dospívající s hmotností pod 
50 kg  

Normální 

>80 

7-21 mg/kg (0,07-0,21 ml/kg) 

dvakrát denně 

10-30 mg/kg (0,10-0,30 ml/kg) 
dvakrát denně 

Lehký 

50-79 

7-14 mg/kg (0,07-0,14 ml/kg) 

dvakrát denně 

10-20 mg/kg (0,10-
0,20 ml/kg) dvakrát denně 

Středně těžký 

30-49 

3,5-10,5 ml/kg (0,035-

0,105 ml/kg) dvakrát denně 

5-15 mg/kg (0,05-0,15 ml/kg) 
dvakrát denně 

Těžký 

<30 

3,5-7 mg/kg  (0,035-

0,07 ml/kg) dvakrát denně 

5-10 mg/kg (0,05-0,10 ml/kg) 
dvakrát denně  

Dialyzovaní pacienti 
v konečném stadiu 
onemocnění ledvin 

-- 

7-14 mg/kg (0,07-0,14 ml/kg) 

jednou denně

(2) (4) 

10-20 mg/kg (0,10-
0,20 ml/kg) jednou denně

(3) (5)

 

(1)

 Perorální roztok Keppra se používá pro dávky nižší než 250 mg, pro dávky, které nejsou násobky 

250 mg, u kterých doporučeného dávkování nelze dosáhnout podáním více tablet a u pacientů 
neschopných polykat tablety.  

(2)

 Nasycovací dávka 10,5 mg/kg (0,105 ml/kg) se doporučuje první den léčby levetiracetamem. 

(3)

 Nasycovací dávka 15 mg/kg (0,15 ml/kg) se doporučuje první den léčby levetiracetamem. 

(4)

 Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 3,5-7 mg/kg (0,035-0,07 ml/kg). 

(5)

 Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 5-10 mg/kg (0,05-0,10 ml/kg). 

 
Porucha funkce jater 
 
U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou jaterních funkcí není třeba dávku nijak upravovat. 
U nemocných s těžkou poruchou jaterních funkcí může hodnota clearance kreatininu podhodnocovat 
renální nedostatečnost. Proto se při hodnotě clearance kreatininu < 60 ml/min/1,73 m

2

 doporučuje 

snížit denní udržovací dávku o 50 %. 
 
Pediatrická populace 
 
Lékař by měl předepsat nejvhodnější lékovou formu, velikost balení a sílu přípravku vzhledem 
k věku, hmotnosti pacienta a dávce. 
 
Léková forma tablety není vhodná pro podávání kojencům a dětem mladším než 6 let. U této populace 
se dává přednost perorálnímu roztoku Keppra. Navíc dostupná síla tablet není vhodná pro počáteční 
léčbu dětí s hmotností nižší než 25 kg, pro pacienty neschopné polykat tablety nebo pro podání 
nižších dávek než 250 mg. Ve všech těchto případech se používá Keppra perorální roztok.  
 
Monoterapie  
 
Bezpečnost a účinnost přípravku Keppra u dětí a dospívajících do 16 let nebyly u monoterapie ještě 
stanoveny. 
Nejsou k dispozici žádné údaje. 
 
Přídatná terapie pro kojence ve věku 6-23 měsíců, děti (2-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností 
nižší než 50 kg 
 
Keppra perorální roztok je vhodnější léková forma pro kojence a děti mladší než 6 let. 
 

5

 

Perorální roztok Keppra se používá pro dávky nižší než 250 mg u dětí od 6 let, pro dávky, které 
nejsou násobky 250 mg, u kterých doporučeného dávkování nelze dosáhnout podáním více tablet a 
u pacientů neschopných polykat tablety. 
 
Měla by být použita nejnižší účinná dávka. Počáteční terapeutická dávka pro dítě nebo dospívajícího 
s hmotností do 25 kg je 250 mg 2x denně s maximální dávkou 750 mg 2x denně. Dávka u dětí 
s hmotností od 50 kg je stejná jako u dospělých. 
 
Přídatná terapie pro kojence ve věku 1 měsíc až méně než 6 měsíců 
 
U kojenců se používá léková forma perorální roztok. 
 
Způsob podání 
Potahované tablety je nutno užívat perorálně, zapíjet dostatečným množství tekutiny, lze je užívat 
spolu s jídlem nebo bez něj. Denní dávka se podává rozdělena do dvou stejných dávek. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli pomocnou látku 
uvedenou v bodě 6.1. 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Porucha funkce ledvin 
Podávání levetiracetamu pacientům s poruchou renálních funkcí si může vyžádat úpravu dávky. 
U nemocných s těžkou poruchou funkce jater je vhodné před zvolením dávky provést zhodnocení 
renálních funkcí (viz bod 4.2). 
 
Akutní poškození ledvin  
Podávání levetiracetamu bylo velmi vzácně spojeno s akutním poškozením funkce ledvin, ke kterému 
došlo v časovém rozmezí od několika dní do několika měsíců.  
  
Krevní obraz  
V souvislosti s podáváním levetiracetamu byly popsány vzácné případy snížení hodnot krevního 
obrazu (neutropenie, agranulocytóza, leukopenie, trombocytopenie a pancytopenie), a to obvykle na 
začátku léčby. Je vhodné zkontrolovat celkový krevní obraz u pacientů trpících významnou slabostí, 
horečnatým stavem, opakovanými infekcemi nebo poruchou srážení krve (viz bod 4.8).  
 
Sebevražda 
U pacientů léčených antiepileptiky (včetně levetiracetamu) byly hlášeny případy sebevraždy, pokusu 
o sebevraždu, sebevražedných představ a chování. Metaanalýza randomizovaných placebem 
kontrolovaných studií s antiepileptiky prokázala mírně zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a 
chování. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám. 
 
Z tohoto důvodu by u pacientů měly být sledovány známky deprese a/nebo sebevražedných představ a 
chování a případně by měla být zvolena vhodná léčba. Pacientům (a jejich ošetřujícím osobám) by 
mělo být doporučeno, aby okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u pacientů projeví známky 
deprese a/nebo sebevražedných představ či chování. 
 
Pediatrická populace 
Léková forma tablety není vhodná pro kojence a děti mladší než 6 let. 
 
Dostupné údaje u dětí nenaznačují vliv na růst a pubertu. Avšak dlouhodobý účinek u dětí na učení, 
inteligenci, růst, endokrinní funkce, pubertu a plodnost zatím není znám. 
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

6

 

 
Antiepileptika 
Údaje z premarketingových klinických studií provedených u dospělých ukazují, že levetiracetam 
neovlivňuje sérové koncentrace již podávaných antiepileptik (fenytoin, karbamazepin, kyselina 
valproová, fenobarbital, lamotrigin, gabapentin a primidon) a že tato antiepileptika neovlivňují 
farmakokinetiku levetiracetamu. 
 
Stejně jako u dospělých není u pediatrických pacientů užívajících levetiracetam do dávky 
60 mg/kg/den důkaz o klinicky významných interakcích léčivého přípravku.  
Retrospektivní hodnocení farmakokinetických interakcí u dětí a dospívajících s epilepsií (4-17 let) 
potvrdilo, že přídatná léčba perorálně užívaným levetiracetamem neovliňuje sérové koncentrace 
současně podávaného karbamazepinu a valproátu v ustáleném stavu. I když údaje naznačují, že 
antiepileptika indukující enzymy zvyšují clearance levetiracetamu u dětí o 20 %, dávku není třeba 
upravovat. 
 
Probenecid 
Bylo zjištěno, že probenecid (500 mg čtyřikrát denně), blokátor renální tubulární sekrece, inhibuje 
renální clearance primárního metabolitu, ne však levetiracetamu. Koncentrace uvedeného metabolitu 
však zůstává nízká.  
 
Methotrexát 
Při současném podání levetiracetamu a methotrexátu bylo hlášeno snížení clearence methotrexátu, 
což vede ke zvýšení (prodloužení) doby koncentrace methotrexátu v krvi na potenciálně toxické 
hladiny. Hladiny methotrexátu a levetiracetamu v krvi by měly být pečlivě monitorovány u pacientů, 
kteří užívají současně oba léky. 
 
Perorální kontraceptiva a jiné farmakokinetické interakce 
Levetiracetam v dávce 1 000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku perorálních kontraceptiv 
(ethinylestradiol a levonorgestrel); endokrinní parametry (luteinizační hormon a progesteron) se 
nezměnily. Levetiracetam v dávce 2 000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku digoxinu ani 
warfarinu. Protrombinové časy se nezměnily. Současné podávání digoxinu, perorálních kontraceptiv 
ani warfarinu neovlivnilo farmakokinetiku levetiracetamu. 
 
Laxativa 
Byly  hlášeny  izolované  případy  snížení  účinnosti  levetiracetamu,  když  byl  perorální  levetiracetam 
podáván  současně  s osmotickým  projímadlem  makrogol.  Proto  by  neměl  být  makrogol  perorálně 
užíván alespoň hodinu před užíváním a hodinu po užívání levetiracetamu. 
 
Jídlo a alkohol 
Rozsah vstřebávání levetiracetamu nebyl jídlem ovlivněn, ale rychlost vstřebávání se mírně snížila. 
Nejsou k dispozici žádné údaje o interakci levetiracetamu s alkoholem. 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Těhotenství 
Po uvedení přípravku na trh byly zdokumentovány výsledky z několika prospektivních registrů u více 
než 1000 těhotných žen léčených levetiracetamem v monoterapii během prvního trimestru těhotenství. 
Celkově tyto údaje nenaznačují podstatné zvýšení rizika větších vrozených vad, i když teratogenní 
riziko nemůže být úplně vyloučeno. Léčba více antiepileptiky je spojená s vyšším rizikem vrozených 
vad než monoterapie, a tudíž monoterapie by měla být zvažována. Studie na zvířatech prokázaly 
reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).  
Podávání přípravku Keppra se v těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají antikoncepci, 
nedoporučuje, pokud to není klinicky nutné.  
Fyziologické změny během gravidity mohou ovlivnit koncentraci levetiracetamu. Během gravidity 
byly zaznamenány případy snížené koncentrace levetiracetamu v plazmě. K výraznějšímu poklesu 
docházelo během třetího trimestru gravidity (v tomto období byla koncentrace levetiracetamu 

7

 

v plazmě snížena až o 60 % proti výchozí koncentraci před začátkem gravidity). Proto je třeba při 
léčbě levetiracetamem zajistit vhodný klinický přístup k těhotným ženám. Vysazení antiepileptické 
léčby může vést k exacerbaci onemocnění, které může poškodit matku i plod. 
 
Kojení 
Levetiracetam se vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení nedoporučuje. Pokud však je léčba 
levetiracetamem během kojení nezbytná, je třeba vzhledem k významu kojení zvážit poměr rizika a 
přínosu léčby. 
 
Fertilita 
Ve studiích na zvířatech nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu (viz bod 5.3). Nejsou k dispozici žádné 
klinické údaje, potenciální riziko u člověka není známo. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Levetiracetam má zanedbatelný nebo mírný vliv na schopnost  řídit nebo obsluhovat stroje. Vzhledem 
k možné rozdílné individuální citlivosti mohou někteří pacienti pociťovat somnolenci nebo jiné 
příznaky související s centrálním nervovým systémem, a to zejména na začátku léčby nebo po zvýšení 
dávky. Proto se u těchto pacientů doporučuje opatrnost při provádění náročnějších aktivit, např. řízení 
vozidel nebo obsluhování strojů. Pacientům se nedoporučuje řídit nebo obsluhovat stroje, dokud se 
nezjistí, že jejich schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně ovlivněna. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Souhrnný bezpečnostní profil 
 
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly nazofaryngitida, somnolence, bolest hlavy, únava a 
závratě. Profil nežádoucích účinků uvedený níže je založen na analýze souhrnných placebem 
kontrolovaných klinických studií ve všech studovaných indikacích s celkem 3 146 pacienty léčenými 
levetiracetamem. Tyto údaje pocházejí z používání levetiracetamu v otevřených prodloužených 
studiích i ze zkušeností po uvedení přípravku na trh. Bezpečnostní profil levetiracetamu je podobný 
ve všech věkových skupinách (dospělí i pediatričtí pacienti) a ve všech schválených indikacích 
epilepsie. 
 
Seznam nežádoucích účinků v tabulce 
 
Nežádoucí účinky hlášené z klinických studií (u dospělých, dospívajících, dětí i kojenců >1 měsíc) a 
z postmarketingových zkušeností jsou uvedeny níže podle tříd orgánových systémů a podle frekvence. 
Nežádoucí účinky jsou řazeny za sebou podle klesající závažnosti a jejich frekvence je definována 
takto: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné 
(≥1/10 000 až <1/1 000) a velmi vzácné (<1/10 000).  
 

MedDRA  
Třídy orgánových 
systémů 

Frekvence 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Infekce a infestace 

nazofaryngitida    

 

infekce 

Poruchy krve a 
lymfatického 
systému 

 

 

trombocytopenie 
leukopenie 

pancytopenie

 

neutropenie 

agranulocytóza 

Poruchy imunitního 
systému 

 

 

 

léková reakce 
s eozinofilií a 
systémovými příznaky 
(DRESS), 
hypersenzitivita 
(včetně angioedému a 
anafylaxe) 

Poruchy 

 

anorexie 

snížení tělesné hmotnosti

hyponatremie 

8

 

MedDRA  
Třídy orgánových 
systémů 

Frekvence 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté 

Vzácné 

metabolismu a 
výživy 

zvýšení tělesné hmotnosti 

Psychiatrické 
poruchy 
 

 

deprese, 
hostilita/agresivita, 
anxieta,insomnie, 
nervozita/ 
podrážděnost  
 

sebevražedný pokus, 
sebevražedné představy, 
psychotická porucha, 
abnormální chování, 
halucinace, hněv, stav 
zmatenosti, panická ataka, 
citová labilita/výkyvy 
nálady, agitovanost  

dokonaná sebevražda, 

poruchy osobnosti, 
abnormální myšlení 

Poruchy nervového 
systému 

somnolence, 
bolest hlavy 

konvulze, porucha 
rovnováhy, 
závratě, letargie, 
třes 

amnézie, porucha paměti, 
poruchy koordinace/ataxie, 
parestezie, poruchy 
pozornosti 

choreoatetóza 

dyskineze 
hyperkineze 

Poruchy oka 

 

 

diplopie, rozostřené vidění 

 

Poruchy ucha a 
labyrintu 

 

vertigo 

 

 

Respirační, hrudní a 
mediastinální 
poruchy 

 

kašel 

 

 

Gastrointestinální 
poruchy 

 

bolesti břicha, 
průjem, 
dyspepsie, 
zvracení, nauzea  

 

pankreatitida 

Poruchy jater a 
žlučových cest 
 

 

 

abnormální výsledky 
jaterních funkčních testů 

jaterní selhání 
hepatitida  

Poruchy ledvin a 
močových cest 

 

 

 

akutní  selhání ledvin 

Poruchy kůže a 
podkožní tkáně 
 

 

vyrážka 

alopecie, ekzém, pruritus  

toxická epidermální 
nekrolýza, Stevens-
Johnsonův syndrom, 
multiformní erytém 

Poruchy svalové a 
kosterní soustavy a 
pojivové tkáně 

 

 

svalová slabost, myalgie 

rabdomyolýza a 

zvýšení hladin 
kreatinfosfokinázy 
v krvi* 

Celkové poruchy a 
reakce v místě 
aplikace 

 

astenie/únava 

 

 

Poranění, otravy a 
procedurální 
komplikace 

 

 

poranění 

 

 
*Prevalence je významně vyšší u japonských pacientů ve srovnání s pacienty z jiných zemí.   
 
Po podání levetiracetamu byly vzácně pozorovány případy encefalopatie. Tyto nežádoucí účinky se 
obvykle objevily na začátku léčby (po několika dnech až několika měsících) a po přerušení léčby byly 
reverzibilní.  
 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
 
Riziko anorexie je vyšší při současném podávání levetiracetamu a topiramátu. 
V několika případech alopecie byla po vysazení levetiracetamu pozorována spontánní úprava stavu. 
Útlum kostní dřeně byl zjištěn v některých případech pancytopenie. 
 

9

 

Pediatrická populace 
 
U pacientů ve věku 1 měsíc až méně než 4 roky bylo celkem 190 pacientů léčeno levetiracetamem 
v placebem kontrolovaných a otevřených prodloužených studiích. Šedesát z těchto pacientů bylo 
léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích. U pacientů ve věku 4-16 let bylo celkem 
645 pacientů léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných a otevřených prodloužených 
studiích. 233 těchto pacientů bylo léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích. 
V obou těchto pediatrických skupinách jsou tyto údaje doplněny o zkušenosti po uvedení 
levetiracetamu na trh. 
 
Navíc 101 kojenců ve věku pod 12 měsíců bylo léčeno v poregistrační studii bezpečnosti. Nebyla 
identifikována žádná nová bezpečnostní rizika pro kojence s epilepsií mladší než 12 měsíců.  
 
Profil nežádoucích účinků levetiracetamu je obecně podobný ve všech věkových skupinách a ve všech 
schválených indikacích epilepsie. Výsledky bezpečnosti u  pediatrických pacientů v placebem 
kontrolovaných klinických studiích byly konzistentní s bezpečnostním profilem levetiracetamu 
u dospělých, s výjimkou behaviorálních a psychiatrických nežádoucích účinků, které byly častější 
u dětí než u dospělých. U dětí a dospívajících ve věku 4-16 let byly zvracení (velmi časté, 11,2 %), 
agitovanost (časté, 3,4 %), výkyvy nálady (časté, 2,1 %), citová labilita (časté, 1,7 %), agresivita 
(časté, 8,2 %), abnormální chování (časté, 5,6 %) a letargie (časté, 3,9 %) hlášeny častěji než 
u ostatních věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu. U kojenců a dětí ve věku 
1 měsíc až méně než 4 roky byly podrážděnost (velmi časté, 11,7 %) poruchy koordinace (časté, 
3,3 %) hlášeny častěji než u ostatních věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu. 
 
Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná bezpečnostní pediatrická studie s uspořádáním pro 
hodnocení non-inferiority sledovala kognitivní a neuropsychologické účinky levetiracetamu  u 4-
16letých dětí s parciálními záchvaty. Ze studie vyplývá, že v populaci splňující podmínky protokolu 
(„per-protocol“ populace) se přípravek Keppra  neodlišoval (nebyl inferiorní) od placeba s ohledem 
na změnu od výchozího stavu ve složeném skóre k hodnocení paměti Leiter-R zahrnujícím pozornost 
a paměť (Leiter-R Attention and Memory, Memory Screen Composite score). Výsledky týkající se 
chování a emočního fungování naznačovaly u pacientů léčených levetiracetamem zhoršení, pokud jde 
o agresivní chování, což bylo měřeno standardizovaným a systematickým způsobem za použití 
ověřeného nástroje (CBCL – Achenbach Child Behavior Checklist). Avšak u jedinců, kteří užívali 
levetiracetam v dlouhodobé otevřené sledovací (follow-up) studii, nedošlo v průměru ke zhoršení 
chování a emočního fungování; zejména měřítka agresivního chování nebyla horší oproti výchozímu 
stavu.  
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky  
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

.  

 
4.9 

Předávkování 

 
Symptomy 
 
Při předávkování přípravkem Keppra byla pozorována somnolence, agitovanost, agresivita, poruchy 
vědomí, respirační útlum a kóma
 

10

 

Léčba předávkování 
 
Po akutním předávkování lze žaludek vyprázdnit výplachem nebo vyvoláním zvracení. Žádné 
specifické antidotum levetiracetamu není k dispozici. Léčba předávkování je symptomatická a může 
zahrnovat i hemodialýzu. Účinnost odstranění levetiracetamu dialýzou je 60% a primárního 
metabolitu 74%. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, jiná antiepileptika, ATC kód: N03AX14 
 
Léčivá látka, levetiracetam, je pyrrolidonový derivát (S-enantiomer α-etyl-2-oxo-1-pyrrolidin 
acetamid), chemicky nesouvisející s léčivými látkami obsaženými v současných antiepileptických 
přípravcích. 
 
Mechanismus účinku 
 
Mechanismus účinku levetiracetamu stále ještě není plně objasněn. Pokusy in vitro a in vivo 
nasvědčují tomu, že levetiracetam nemění ani základní charakteristiky buněk ani normální přenos 
nervových vzruchů. 
In vitro studie ukazují, že levetiracetam ovlivňuje hladinu Ca

2+

 v neuronech částečnou inhibicí 

kalciových kanálů typu N a snížením uvolňování Ca

2+

 z intraneuronálních zásob. Levetiracetam navíc 

částečně antagonizuje snížení aktivity GABA- a glycinových kanálů způsobené zinkem a beta-
karboliny. Mimoto se levetiracetam v in vitro studiích váže na specifické vazebné místo v mozkové 
tkáni hlodavců. Specifickým vazebným místem je synaptický vezikulární protein 2A, který je 
považován za součást procesů fúze vezikulů a exocytózy neurotransmiterů. Levetiracetam a jeho 
analogy mají různou afinitu k vazbě na synaptický vezikulární protein 2A. Afinita k vazbě na 
synaptický vezikulární protein 2A koreluje s jejich potencí k zábraně vzniku záchvatů v audiogenních 
modelech epilepsie u myší. Uvedené nálezy naznačují, že interakce mezi levetiracetamem a 
synaptickým vezikulárním proteinem 2A by mohla přispívat k jeho antiepileptickému účinku. 
 
Farmakodynamické účinky 
 
Levetiracetam poskytuje ochranu před záchvaty ve velkém počtu zvířecích modelů parciálních a 
primárně generalizovaných záchvatů, aniž by měl prokonvulzivní účinky. Primární metabolit je 
neaktivní. 
U člověka potvrdila aktivita při parciální i generalizované epilepsii (epileptiformní 
výboj/fotoparoxysmální odpověď) široké spektrum stanoveného farmakologického profilu 
levetiracetamu. 
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
 
Přídatná léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dospívajících, 
dětí a kojenců ve věku od 1 měsíce s epilepsií 
 
Účinnost levetiracetamu u dospělých byla prokázána ve 3 dvojitě zaslepených placebem 
kontrolovaných studiích v denní dávce 1 000 mg, 2 000 mg nebo 3 000 mg rozdělené do dvou dílčích 
dávek. Léčba trvala až 18 týdnů. V analýze sdružených dat bylo procento pacientů, kteří dosáhli 
snížení frekvence parciálních záchvatů za týden o 50 % a více proti počátečnímu stavu při stabilní 
dávce (12/14 týdnů) 27,7 %, 31,6 % a 41,3 % u pacientů s 1 000 mg, 2 000 mg resp. 3 000 mg 
levetiracetamu a 12,6 % u placeba.  
 

11

 

Pediatrická populace 
 
U pediatrických pacientů (ve věku 4-16 let) byla účinnost levetiracetamu prokázána ve dvojitě 
zaslepené placebem kontrolované studii, do které bylo zařazeno 198 pacientů s trváním léčby 
14 týdnů. V této studii byl levetiracetam užíván ve fixní dávce 60 mg/kg/den rozdělené do dvou 
dílčích dávek. 
44,6 % pacientů léčených levetiracetamem a 19,6 % pacientů s placebem dosáhlo snížení frekvence 
parciálních záchvatů za týden proti počátečnímu stavu o 50 % a více. Při pokračující dlouhodobé 
léčbě bylo 11,4 % pacientů bez záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 7,2 % pacientů bylo bez 
záchvatů po dobu alespoň 1 roku. 
 
U pediatrických pacientů (ve věku 1 měsíc až méně než 4 roky) byla účinnost levetiracetamu 
stanovena ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii, která zahrnovala 116 pacientů a léčba 
trvala 5 dní. V této studii dostávali pacienti denní dávku 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg nebo 
50 mg/kg perorálního roztoku na základě titračního rozpisu podle věku. V této studii byla použita 
dávka 20 mg/kg/den titrovaná do 40 mg/kg/den pro kojence ve věku jeden měsíc až méně než 
6 měsíců, a dávka 25 mg/kg/den titrovaná do 50 mg/kg/den pro děti ve věku 6 měsíců až méně než 
4 roky. Celková denní dávka byla podávána rozděleně ve dvou dílčích dávkách. 
Primárním měřítkem účinnosti byl podíl pacientů odpovídajících na léčbu (frekvence respondérů, tj. 
procento pacientů s 

50 % poklesem průměrné denní frekvence parciálních záchvatů od výchozího 

stavu), který byl hodnocen zaslepeně centrálním hodnotitelem prostřednictvím 48hodinového video 
EEG záznamu. Do analýzy účinnosti bylo zahrnuto 109 pacientů, kteří měli nejméně 24 hodin video 
EEG záznamu v obou obdobích, výchozím i hodnoceném. 43,6 % pacientů léčených levetiracetamem 
a 19,6 % pacientů léčených placebem bylo považováno za respondéry. Výsledky se shodují napříč 
věkovými skupinami. S pokračující dlouhodobou léčbou bylo 8,6 % pacientů bez záchvatů nejméně 
po dobu 6 měsíců a 7,8 % bylo bez záchvatů nejméně 1 rok. 
35 kojenců ve věku pod 1 rok s parciálními záchvaty bylo léčeno v placebem kontrolovaných 
klinických studiích, kde pouze 13 pacientů bylo ve věku < 6 měsíců. 
 
Monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let 
s nově diagnostikovanou epilepsií. 
 
Účinnost levetiracetamu v monoterapii byla prokázána ve dvojitě zaslepeném paralelním porovnání 
non-inferiority s karbamazepinem s řízeným uvolňováním u 576 pacientů s nově nebo nedávno 
diagnostikovanou epilepsií od 16 let. U pacientů musely být přítomny pouze spontánní parciální 
záchvaty nebo generalizované tonicko-klonické záchvaty. Pacienti byli randomizováni k užívání 
karbamazepinu s řízeným uvolňováním v dávce 400-1200 mg/den nebo levetiracetamu v dávce 1 000-
3 000 mg/den po dobu až 121 týdnů v závislosti na terapeutické odpovědi.  
Bez záchvatů po dobu 6 měsíců bylo 73,0 % pacientů s levetiracetamem a 72,8 % pacientů 
s karbamazepinem s řízeným uvolňováním; korigovaný absolutní rozdíl mezi léčbami byl 0,2% (95% 
CI: -7,8 8,2). Více než polovina pacientů byla bez záchvatů po dobu 12 měsíců (56,6 % a 58,5 % 
pacientů s levetiracetamem resp. karbamazepinem s řízeným uvolňováním). 
 
Ve studii odrážející klinickou praxi mohla být vysazena souběžná antiepileptická léčba u části 
pacientů, kteří odpověděli na přídatnou léčbu levetiracetamem (36 dospělých pacientů z 69). 
 
Přídatná léčba myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících 
od 12 let. 
 
Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající 
16 týdnů u pacientů od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií s myoklonickými záchvaty 
u různých syndromů. Většina pacientů trpěla juvenilní myoklonickou epilepsií.  
V této studii byl levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den rozdělené do dvou denních dávek. 
58,3 % pacientů léčených levetiracetamem a 23,3 % pacientů s placebem dosáhlo snížení počtu dnů 
s myoklonickým záchvatem za týden alespoň o 50 %. Při pokračující dlouhodobé léčbě bylo 28,6 % 

12

 

pacientů bez myoklonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 21,0 % pacientů bylo bez 
myoklonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku. 
 
Přídatná léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících 
od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií. 
 
Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající 
24 týdnů, která zahrnovala dospělé, dospívající a omezený počet dětí s idiopatickou generalizovanou 
epilepsií s primárně generalizovanými tonicko klonickými záchvaty (PGTC) u různých syndromů 
(juvenilní myoklonická epilepsie, juvenilní epilepsie s absencemi, dětská epilepsie s absencemi nebo 
epilepsie s generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty po probuzení). V této studii byl 
levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den u dospělých a dospívajících nebo 60 mg/kg/den u dětí 
rozdělené do dvou denních dávek. 
72,2 % pacientů léčených levetiracetamem a 45,2 % pacientů s placebem dosáhlo snížení frekvence 
primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů za týden o 50 % a více. Při pokračující 
dlouhodobé léčbě bylo 47,4 % pacientů bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 
31,5 % pacientů bylo bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Levetiracetam je vysoce rozpustná látka s vysokou schopností průniku. Farmakokinetický profil je 
lineární s nízkou intra- a interindividuální variabilitou. Při opakovaném podávání nedochází ke změně 
clearance. K dispozici nejsou žádné důkazy o větší variabilitě mezi pohlavími, rasami ani cirkadiánní 
variabilitě. Farmakokinetický profil u zdravých dobrovolníků a pacientů s epilepsií je srovnatelný. 
 
Vzhledem k úplnému a lineárnímu vstřebávání lze plazmatické hladiny předvídat na základě perorální 
dávky levetiracetamu, vyjádřené v mg/kg tělesné hmotnosti. Plazmatické hladiny levetiracetamu tedy 
není nutno monitorovat. 
 
Byla prokázána významná korelace mezi plazmatickou koncentrací a koncentrací ve slinách u dětí i 
dospělých (poměr koncentrace ve slinách/ koncentrace v plazmě se pohybuje v rozmezí 1-1,7 pro 
tablety a 4 hodiny po podání perorálního roztoku). 
 
Dospělí a dospívající 
 
Absorpce 
 
Levetiracetam se po perorálním podání rychle vstřebává. Absolutní biologická dostupnost po 
perorálním podání se blíží 100 %. 
Maximální plazmatické koncentrace (C

max

) jsou dosaženy 1,3 hodiny po podání dávky. Ustáleného 

stavu se dosahuje po dvou dnech při dávkovacím režimu dvakrát denně. 
Maximálních koncentrací (C

max

) ve výši 31 µg/ml se běžně dosahuje po jednorázové dávce 1 000 mg a 

43 µg/ml po opakované dávce 1 000 mg dvakrát denně. 
Rozsah vstřebávání nezávisí na dávce a není ovlivněn příjmem potravy. 
 
Distribuce  
 
Žádné údaje o distribuci v tkáních u člověka nejsou k dispozici. 
Ani levetiracetam ani jeho primární metabolit se ve významné míře nevážou na bílkoviny krevní 
plazmy (<10 %). Distribuční objem levetiracetamu je přibližně 0,5-0,7 l/kg, což je hodnota blízká 
celkovému objemu vody v organismu. 
 

13

 

Biotransformace 
 
Levetiracetam není v lidském organismu výrazně metabolizován. Hlavní metabolickou cestou (24 % 
dávky) je enzymatická hydrolýza acetamidové skupiny. Izoenzymy jaterního cytochromu P

450

 

nepodporují vznik primárního metabolitu ucb L057. Hydrolýza acetamidové skupiny byla zjištěna 
v řadě různých tkání včetně krvinek. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neaktivní. 
 
Byly zjištěny i dva méně významné metabolity. Jeden byl získán hydroxylací pyrrolidonového jádra 
(1,6 % dávky) a druhý otevřením pyrrolidonového kruhu (0,9 % dávky). Další neidentifikované složky 
představovaly pouze 0,6 % dávky. 
 
In vivo
 nebyla zjištěna žádná enantiomerová interkonverze u levetiracetamu ani u jeho primárního 
metabolitu. 
 
In vitro bylo zjištěno, že levetiracetam a jeho primární metabolit neinhibují hlavní izoformy jaterního 
cytochromu P

450 

u člověka (CYP34A, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 1A2), aktivitu 

glukuronyltransferázy (UGT1A1 a UGT1A6) ani epoxidové hydroxylázy. Levetiracetam in vitro 
navíc neovlivňuje glukuronidaci kyseliny valproové. 
V kulturách lidských hepatocytů měl levetiracetam minimální nebo žádný účinek na CYP1A2, 
SULT1E1 nebo UGT1A1. Levetiracetam způsoboval mírnou indukci CYP2B6 a CYP3A4. In vitro a 
in vivo údaje o interakci s perorálními kontraceptivy, digoxinem a warfarinem neukazují, že by in vivo 
docházelo k  významné indukci enzymů. Proto je interakce přípravku Keppra s jinými látkami 
nepravděpodobná. 
 
Eliminace  
 
Plazmatický poločas u dospělých byl 7±1 hodin a nelišil se podle dávky, způsobu podání ani při 
opakované aplikaci. Průměrná celková systémová clearance byla 0,96 ml/min/kg. 
 
Hlavní cestou exkrece byla moč, kterou se vylučovalo průměrně 95 % dávky (přibližně 93 % dávky se 
vyloučilo do 48 hodin). Stolicí se vyloučilo pouze 0,3 % dávky. 
Kumulativní vylučování levetiracetamu močí během prvních 48 hodin dosáhlo 66 % dávky; v případě 
jeho primárního metabolitu 24 % dávky. 
Renální clearance levetiracetamu je 0,6 ml/min/kg, pro ucb L057 4,2 ml/min/kg, což ukazuje, že 
levetiracetam se vylučuje glomerulární filtrací s následnou tubulární reabsorpcí a že primární 
metabolit se kromě glomerulární filtrace vylučuje i aktivní tubulární sekrecí. 
Vylučování levetiracetamu koreluje s clearance kreatininu. 
 
Starší pacienti 
 
U starších pacientů je eliminační poločas prodloužený přibližně o 40 % (10 až 11 hodin). To souvisí 
se snížením renálních funkcí u této populace (viz bod 4.2). 
 
Porucha funkce ledvin  
 
Zdánlivá systémová clearance levetiracetamu a jeho primárního metabolitu koreluje s clearance 
kreatininu. Proto se u nemocných se středně těžkou a těžkou renální poruchou doporučuje upravit 
udržovací denní dávku přípravku Keppra podle clearance kreatininu (viz bod 4.2). 
 
U anurických dospělých jedinců s terminálním renálním selháním byl poločas mezi dialýzami 
přibližně 25 hodin a během dialýzy přibližně 3,1 hodin. 
Frakční vylučování levetiracetamu během typické 4hodinové dialýzy činilo 51 %. 
 

14

 

Porucha funkce jater 
 
U jedinců s lehkou a středně těžkou poruchou funkce jater nedocházelo k žádné významné změně 
clearance levetiracetamu. U většiny jedinců s těžkou poruchou funkce jater byla clearance 
levetiracetamu snížena o více než 50 % v důsledku současné poruchy renální funkce (viz bod 4.2). 
 
Pediatrická populace 
 
Děti (4 až 12 let) 
 
Po perorálním podání jedné dávky (20 mg/kg) dětem s epilepsií (6-12 let) byl poločas levetiracetamu 
6,0 hodin. Zdánlivá systémová clearance byla přibližně o 30 % vyšší než u dospělých s epilepsií. 
 
Po podání opakovaných dávek (20-60 mg/kg/den) dětem s epilepsií (4-12 let) byl levetiracetam rychle 
absorbován. Maximální plazmatické koncentrace bylo dosaženo 0,5 až 1,0 hodinu po podání. Bylo 
pozorováno lineární a dávce úměrné zvýšení maximální plazmatické koncentrace a plochy pod 
křivkou. Eliminační poločas byl přibližně 5 hodin. Zdánlivá tělesná clearance byla 1,1 ml/min/kg. 
 
Kojenci a děti (1 měsíc – 4 roky) 
 
Po jednorázovém podání (20 mg/kg) perorálního roztoku 100 mg/ml dětem s epilepsií (1 měsíc – 
4 roky) byl levetiracetam rychle absorbován a maximální plazmatická koncentrace byla pozorována 
přibližně 1 hodinu po podání. Farmakokinetické výsledky ukazují, že eliminační poločas je u dětí 
kratší (5,3 hodiny) než u dospělých (7,2 hodiny), a že zdánlivá clearance je u dětí rychlejší 
(1,5 ml/min/kg) než u dospělých (0,96 ml/min/kg). 
 
V analýze populační farmakokinetiky provedené u pacientů ve věku od 1 měsíce do 16 let korelovala 
tělesná hmotnost významně se zdánlivou clearance (clearance narůstala se zvýšením tělesné 
hmotnosti), a se zdánlivým distribučním objemem. Na oba parametry měl vliv také věk. Tento účinek 
byl výraznější u mladších dětí, ustupoval se zvyšujícím se věkem a kolem 4 let věku se stal 
zanedbatelným. 
 
V obou analýzách populační farmakokinetiky došlo k asi 20% zvýšení zdánlivé clearance 
levetiracetamu, když byl levetiracetam podáván spolu s antiepileptiky, která indukují tvorbu enzymů. 
 
5.3   Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity a 
kancerogenního potenciálu nenaznačují žádné zvláštní riziko pro člověka. 
Nežádoucí účinky, které nebyly pozorovány v klinických studiích, ale byly zjištěny u potkanů a 
v menší míře u myší, při expozici podobným hladinám jako u člověka a s potenciálním významem pro 
použití v klinické praxi, byly jaterní změny naznačující adaptivní odpověď, jako je zvýšená hmotnost 
a centrilobulární hypertrofie, infiltrace tuku a zvýšená hladina jaterních enzymů v plazmě. 
 
U potkanů nebyly při dávkách až 1800 mg/kg/den (6násobek maximální doporučené denní dávky 
u člověka v přepočtu na mg/m

2

 nebo expozici) pozorovány žádné nežádoucí účinky na fertilitu samců 

ani samic u rodičů a první generace potomků. 
 
Dvě studie embryo-fetálního vývoje (EFV studie) byly provedeny u potkanů s dávkami 400, 1 200 a 
3 600 mg/kg/den. Při dávce 3 600 mg/kg/den došlo pouze v jedné z těchto dvou EFV studií 
k nepatrnému snížení fetální hmotnosti, spojenému s hraničním nárůstem počtu kostních 
variant/menších anomálií. Nedošlo k žádnému ovlivnění embryomortality ani ke zvýšení výskytu 
malformací. NOAEL (hladina bez pozorovaných nežádoucích účinků) byla 3 600 mg/kg/den pro březí 
samice potkanů (12násobek maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m

2

)

 

1 200 mg/kg/den pro plody.  
 

15

 

Čtyři studie embryo-fetálního vývoje byly provedeny u králíků s dávkami 200, 600, 800, 1 200 a 
1 800 mg/kg/den. Dávka 1 800 mg/kg/den vedla ke značné toxicitě u samic-matek a ke snížení fetální 
hmotnosti, spojenému se zvýšeným výskytem plodů s kardiovaskulárními/kosterními anomáliemi. 
NOAEL byla < 200 mg/kg/den pro samice-matky a 200 mg/kg/den pro plody (odpovídá maximální 
doporučené denní dávce u lidí při přepočtu na mg/m

2

).  

Studie perinatálního a postnatálního vývoje byla provedena u potkanů s dávkami levetiracetamu 70, 
350 a 1 800 mg/kg/den. NOAEL byla 

1 800 mg/kg/den pro samice F0, stejně jako pro přežití, růst a 

vývoj mláďat F1 až do odstavení (6násobek maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na 
mg/m

2

). 

 
Studie s novorozenci a mláďaty zvířat neukázaly u psů a potkanů žádné nežádoucí účinky na 
standardní cílové parametry vývoje a maturace při dávkách do 1 800 mg/kg/den (6-17násobek 
maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m

2

).  

 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Jádro tablety: 
sodná sůl kroskarmelosy 
makrogol 6000 
koloidní bezvodý oxid křemičitý 
magnesium-stearát 
 
Potahová soustava: 
částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol 
oxid titaničitý (E171) 
makrogol 3350 
mastek 
hlinitý lak indigokarmínu (E132) 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Al/PVC  blistry  vložené  do  papírové  krabičky,  obsahující  20,  30,  50,  60,  100  potahovaných  tablet  a 
multipack (vícečetné balení) obsahující 200 (2 balení po 100) potahovaných tablet. 
 
Al/PVC perforované jednodávkové blistry vložené do papírové krabičky, obsahující 100 x 1 
potahovanou tabletu. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní požadavky na likvidaci 

 

16

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB Pharma SA 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/00/146/001 
EU/1/00/146/002 
EU/1/00/146/003 
EU/1/00/146/004 
EU/1/00/146/005 
EU/1/00/146/029 
EU/1/00/146/034 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 29. září 2000 
Datum posledního prodloužení registrace: 20. srpna 2015 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné  informace  o tomto  léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách  Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

17

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 500 mg potahované tablety 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 500 mg. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Potahovaná tableta. 
Žlutá, 16 mm podlouhlá s půlicí rýhou a s vyraženým „ucb“ a „500“ na jedné straně. 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoli její rozdělení na stejné dávky. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Přípravek Keppra je indikován jako monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární 
generalizace u dospělých a dospívajících od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. 
 
Přípravek Keppra je indikován jako přídatná terapie 

 

k léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dospívajících, 
dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií. 

 

k léčbě myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících 
od 12 let. 

 

k léčbě primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 
12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií. 

 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Dávkování 
 
Monoterapie pro dospělé a dospívající od 16 let  
 
Doporučená počáteční dávka je 250 mg dvakrát denně. Po dvou týdnech užívání by měla být zvýšena 
na terapeutickou dávku 500 mg dvakrát denně. Dávka může být dále zvyšována o 250 mg dvakrát 
denně každé dva týdny v závislosti na klinické odpovědi. Maximální dávka je 1500 mg dvakrát denně. 
 
Přídatná terapie pro dospělé (≥18 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg 
 
Počáteční terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denně. S touto dávkou lze začít první den léčby. 
Podle klinické odpovědi a snášenlivosti lze denní dávku zvýšit až na 1 500 mg dvakrát denně. Dávku 
lze zvyšovat nebo snižovat po 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyři týdny. 
 
Ukončení léčby 
Pokud je nutno léčbu levetiracetamem ukončit, doporučuje se vysazovat jej postupně (např. 
u dospělých a dospívajících s hmotností více než 50 kg: snižování o 500 mg dvakrát denně každé dva 
až čtyři týdny, u kojenců starších než 6 měsíců, dětí a dospívajících s hmotností nižší než 50 kg: dávka 
by se měla snižovat nejvýše o 10 mg/kg dvakrát denně každé dva týdny; u kojenců (pod 6 měsíců): 
snížení dávky by nemělo překročit 7 mg/kg dvakrát denně každé 2 týdny). 

18

 

 
Zvláštní populace 
 
Starší pacienti (65 let a starší) 
 
U starších pacientů s poruchou renálních funkcí (viz „Porucha funkce ledvin“ níže) se doporučuje 
dávku upravit. 
 
Porucha funkce ledvin 
 
Denní dávku je nutno individuálně upravit podle renálních funkcí. 
 
Pro dospělé pacienty použijte následující tabulku a dávku upravte odpovídajícím způsobem. Při 
použití této tabulky dávkování je nutno nejprve stanovit pacientovu clearance kreatininu (CLcr) 
v ml/min. U dospělých a dospívajících o hmotnosti 50 kg a více lze hodnotu CLcr v ml/min. zjistit 
z hladin kreatininu v séru (mg/dl) s použitím následující rovnice: 
 
 

[140-věk (roky)] x hmotnost (kg) 

CLcr(ml/min) = --------------------------------------------- (x 0,85 u žen) 
 

72 x hladina kreatininu v séru (mg/dl) 

 
CLcr  se  poté  přepočítá  podle  následujícího  vzorce  na  plochu  povrchu  těla  („body  surface  area“, 
BSA):  
 
 

CLcr(ml/min) 

CLcr (ml/min/1,73 m²) = ------------------------ x 1,73 
 

BSA pacienta (m²) 

 
Úprava dávky u dospělých a dospívajících pacientů s hmotností nad 50 kg s poruchou renálních 
funkcí: 
Stupeň  

Clearance kreatininu 
(ml/min/1,73 m²) 

Dávka a frekvence podávání 

Normální 

> 80 

500-1500 mg dvakrát denně 

Lehký 

50-79 

500-1000 mg dvakrát denně 

Středně těžký 

30-49 

250-750 mg dvakrát denně 

Těžkýá 

< 30 

250-500 mg dvakrát denně 

Dialyzovaní pacienti v konečném stadiu 
onemocněním ledvin

(1)

 

500-1000 mg jednou denně 

(2)

 

(1)

 První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat nasycovací dávku 750 mg. 

(2)

 Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku 250-500 mg. 

 
U dětí s poruchou funkce ledvin je třeba upravit dávku levetiracetamu podle renálních funkcí, protože 
clearance levetiracetamu závisí na renálních funkcích. Toto doporučení je založeno na studii 
s dospělými s poruchou funkce ledvin. 
 
CLcr v ml/min/1,73 m² může být odhadnuta ze stanovení sérového kreatininu (mg/dl) pro mladé 
dospívající, děti a kojence s použitím následujícího vzorce (Schwartzův vzorec): 
 
 

 

Výška (cm) x ks  

CLcr (ml/min/1,73 m

2

) =  ------------------------------------------- 

 

 

sérový kreatinin (mg/dl) 

 
ks=0,45 pro donošené kojence do 1 roku věku; ks=0,55 pro děti mladší než 13 let a dospívající dívky; 
ks=0,7 pro dospívající chlapce 
 

19

 

Úprava dávkování pro kojence, děti a dospívající pacienty s hmotností nižší než 50 kg s poruchou 
renálních funkcí: 
Stupeň  

Clearance 

kreatininu 
(ml/min/1,73 m

2

)

 

Dávka a frekvence podávání 

(1)

 

Kojenci od 1 do méně než 
6 měsíců 

Kojenci 6-23 měsíců, děti a 

dospívající s hmotností pod 
50 kg  

Normální 

>80 

7-21 mg/kg (0,07-0,21 ml/kg) 

dvakrát denně 

10-30 mg/kg (0,10-0,30 ml/kg) 
dvakrát denně 

Lehký 

50-79 

7-14 mg/kg (0,07-0,14 ml/kg) 

dvakrát denně 

10-20 mg/kg (0,10-
0,20 ml/kg) dvakrát denně 

Středně těžký 

30-49 

3,5-10,5 ml/kg (0,035-

0,105 ml/kg) dvakrát denně 

5-15 mg/kg (0,05-0,15 ml/kg) 
dvakrát denně 

Těžký 

<30 

3,5-7 mg/kg  (0,035-

0,07 ml/kg) dvakrát denně 

5-10 mg/kg (0,05-0,10 ml/kg) 
dvakrát denně  

Dialyzovaní pacienti 
v konečném stadiu 
onemocnění ledvin 

-- 

7-14 mg/kg (0,07-0,14 ml/kg) 

jednou denně

(2) (4) 

10-20 mg/kg (0,10-
0,20 ml/kg) jednou denně 

(3) (5)

 

(1)

 Perorální roztok Keppra se používá pro dávky nižší než 250 mg, pro dávky, které nejsou násobky 

250 mg, u kterých doporučeného dávkování nelze dosáhnout podáním více tablet a u pacientů 
neschopných polykat tablety.  

(2)

 Nasycovací dávka 10,5 mg/kg (0,105 ml/kg) se doporučuje první den léčby levetiracetamem. 

(3)

 Nasycovací dávka 15 mg/kg (0,15 ml/kg) se doporučuje první den léčby levetiracetamem. 

(4)

 Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 3,5-7 mg/kg (0,035-0,07 ml/kg). 

(5)

 Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 5-10 mg/kg (0,05-0,10 ml/kg). 

 
Porucha funkce jater 
 
U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou hepatálních funkcí není třeba dávku nijak upravovat. 
U nemocných s těžkou poruchou jaterních funkcí může hodnota clearance kreatininu podhodnocovat 
renální nedostatečnost. Proto se při hodnotě clearance kreatininu <60 ml/min/1,73 m

2

 doporučuje 

snížit denní udržovací dávku o 50 %. 
 
Pediatrická populace 
 
Lékař by měl předepsat nejvhodnější lékovou formu, velikost balení a sílu přípravku vzhledem 
k věku, hmotnosti pacienta a dávce. 
 
Léková forma tablety není vhodná pro podávání kojencům a dětem mladším než 6 let. U této populace 
se dává přednost perorálnímu roztoku Keppra. Navíc dostupná síla tablet není vhodná pro počáteční 
léčbu dětí s hmotností nižší než 25 kg, pro pacienty neschopné polykat tablety nebo pro podání 
nižších dávek než 250 mg. Ve všech těchto případech se používá Keppra perorální roztok.  
 
Monoterapie  
 
Bezpečnost a účinnost přípravku Keppra u dětí a dospívajících do 16 let nebyly u monoterapie ještě 
stanoveny. 
Nejsou k dispozici žádné údaje. 
 
Přídatná terapie pro kojence ve věku 6-23 měsíců, děti (2-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností 
nižší než 50 kg 
 
Keppra perorální roztok je vhodnější léková forma pro kojence a děti mladší než 6 let. 
 

20

 

Perorální roztok Keppra se používá pro dávky nižší než 250 mg u dětí od 6 let, pro dávky, které 
nejsou násobky 250 mg, u kterých doporučeného dávkování nelze dosáhnout podáním více tablet a 
u pacientů neschopných polykat tablety. 
 
Měla by být použita nejnižší účinná dávka. Počáteční terapeutická dávka pro dítě nebo dospívajícího 
s hmotností do 25 kg je 250 mg 2x denně s maximální dávkou 750 mg 2x denně. Dávka u dětí 
s hmotností od 50 kg je stejná jako u dospělých. 
 
Přídatná terapie pro kojence ve věku 1 měsíc až méně než 6 měsíců 
 
U kojenců se používá léková forma perorální roztok. 
 
Způsob podání 
Potahované tablety je nutno užívat perorálně, zapíjet dostatečným množství tekutiny, lze je užívat 
spolu s jídlem nebo bez něj. Denní dávka se podává rozdělená do dvou stejných dávek. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli pomocnou látku 
uvedenou v bodě 6.1. 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Porucha funkce ledvin 
Podávání levetiracetamu pacientům s poruchou renálních funkcí si může vyžádat úpravu dávky. 
U nemocných s těžkou poruchou funkce jater je vhodné před zvolením dávky provést zhodnocení 
renálních funkcí (viz bod 4.2).  
 
Akutní poškození ledvin  
Podávání levetiracetamu bylo velmi vzácně spojeno s akutním poškozením funkce ledvin, ke kterému 
došlo v časovém rozmezí od několika dní do několika měsíců.  
  
Krevní obraz  
V souvislosti s podáváním levetiracetamu byly popsány vzácné případy snížení hodnot krevního 
obrazu (neutropenie, agranulocytóza, leukopenie, trombocytopenie a pancytopenie), a to obvykle na 
začátku léčby. Je vhodné zkontrolovat celkový krevní obraz u pacientů trpících významnou slabostí, 
horečnatým stavem, opakovanými infekcemi nebo poruchou srážení krve (viz bod 4.8).  
 
Sebevražda 
U pacientů léčených antiepileptiky (včetně levetiracetamu) byly hlášeny případy sebevraždy, pokusu 
o sebevraždu, sebevražedných představ a chování. Metaanalýza randomizovaných placebem 
kontrolovaných studií s antiepileptiky prokázala mírně zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a 
chování. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám. 
 
Z tohoto důvodu by u pacientů měly být sledovány známky deprese a/nebo sebevražedných představ a 
chování a případně by měla být zvolena vhodná léčba. Pacientům (a jejich ošetřujícím osobám) by 
mělo být doporučeno, aby okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u pacientů projeví známky 
deprese a/nebo sebevražedných představ či chování. 
 
Pediatrická populace 
Léková forma tablety není vhodná pro kojence a děti mladší než 6 let. 
 
Dostupné údaje u dětí nenaznačují vliv na růst a pubertu. Avšak dlouhodobý účinek u dětí na učení, 
inteligenci, růst, endokrinní funkce, pubertu a plodnost zatím není znám. 
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

21

 

 
Antiepileptika 
Údaje z premarketingových klinických studií provedených u dospělých ukazují, že levetiracetam 
neovlivňuje sérové koncentrace již podávaných antiepileptik (fenytoin, karbamazepin, kyselina 
valproová, fenobarbital, lamotrigin, gabapentin a primidon) a že tato antiepileptika neovlivňují 
farmakokinetiku levetiracetamu. 
 
Stejně jako u dospělých není u pediatrických pacientů užívajících levetiracetam do dávky 
60 mg/kg/den důkaz o klinicky významných interakcích léčivého přípravku.  
Retrospektivní hodnocení farmakokinetických interakcí u dětí a dospívajících s epilepsií (4-17 let) 
potvrdilo, že přídatná léčba perorálně užívaným levetiracetamem neovliňuje sérové koncentrace 
současně podávaného karbamazepinu a valproátu v ustáleném stavu. I když údaje naznačují, že 
antiepileptika indukující enzymy zvyšují clearance levetiracetamu u dětí o 20 %, dávku není třeba 
upravovat. 
 
Probenecid 
Bylo zjištěno, že probenecid (500 mg čtyřikrát denně), blokátor renální tubulární sekrece, inhibuje 
renální clearance primárního metabolitu, ne však levetiracetamu. Koncentrace uvedeného metabolitu 
však zůstává nízká.  
 
Methotrexát 
Při současném podání levetiracetamu a methotrexátu bylo hlášeno snížení clearence methotrexátu, 
což vede ke zvýšení (prodloužení) doby koncentrace methotrexátu v krvi na potenciálně toxické 
hladiny. Hladiny methotrexátu a levetiracetamu v krvi by měly být pečlivě monitorovány u pacientů, 
kteří užívají současně oba léky. 
 
Perorální kontraceptiva a jiné farmakokinetické interakce 
Levetiracetam v dávce 1 000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku perorálních kontraceptiv 
(ethinylestradiol a levonorgestrel); endokrinní parametry (luteinizační hormon a progesteron) se 
nezměnily. Levetiracetam v dávce 2 000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku digoxinu ani 
warfarinu. Protrombinové časy se nezměnily. Současné podávání digoxinu, perorálních kontraceptiv 
ani warfarinu neovlivnilo farmakokinetiku levetiracetamu. 
 
Laxativa 
Byly  hlášeny  izolované  případy  snížení  účinnosti  levetiracetamu,  když  byl  perorální  levetiracetam 
podáván  současně  s osmotickým  projímadlem  makrogol.  Proto  by  neměl  být  makrogol  perorálně 
užíván alespoň hodinu před užíváním a hodinu po užívání levetiracetamu. 
 
Jídlo a alkohol 
Rozsah vstřebávání levetiracetamu nebyl jídlem ovlivněn, ale rychlost vstřebávání se mírně snížila. 
Nejsou k dispozici žádné údaje o interakci levetiracetamu s alkoholem.  
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Těhotenství 
Po uvedení přípravku na trh byly zdokumentovány výsledky z několika prospektivních registrů u více 
než 1000 těhotných žen léčených levetiracetamem v monoterapii během prvního trimestru těhotenství. 
Celkově tyto údaje nenaznačují podstatné zvýšení rizika větších vrozených vad, i když teratogenní 
riziko nemůže být úplně vyloučeno. Léčba více antiepileptiky je spojená s vyšším rizikem vrozených 
vad než monoterapie, a tudíž monoterapie by měla být zvažována. Studie na zvířatech prokázaly 
reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). 
Podávání přípravku Keppra se v těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají antikoncepci, 
nedoporučuje, pokud to není klinicky nutné.  
Fyziologické změny během gravidity mohou ovlivnit koncentraci levetiracetamu. Během gravidity 
byly zaznamenány případy snížené koncentrace levetiracetamu v plazmě. K výraznějšímu poklesu 
docházelo během třetího trimestru gravidity (v tomto období byla í koncentrace levetiracetamu v 

22

 

plazmě snížena až o 60 % proti výchozí koncentraci před začátkem gravidity. Proto je třeba při léčbě 
levetiracetamem zajistit vhodný klinický přístup k těhotným ženám. Vysazení antiepileptické léčby 
může vést k exacerbaci onemocnění, které může poškodit matku i plod. 
 
Kojení 
Levetiracetam se vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení nedoporučuje. Pokud však je léčba 
levetiracetamem během kojení nezbytná, je třeba vzhledem k významu kojení zvážit poměr rizika a 
přínosu léčby. 
 
Fertilita 
Ve studiích na zvířatech nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu (viz bod 5.3). Nejsou k dispozici žádné 
klinické údaje, potenciální riziko u člověka není známo. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Levetiracetam má zanedbatelný nebo mírný vliv na schopnost  řídit nebo obsluhovat stroje. Vzhledem 
k možné rozdílné individuální citlivosti mohou někteří pacienti pociťovat somnolenci nebo jiné 
příznaky související s centrálním nervovým systémem, a to zejména na začátku léčby nebo po zvýšení 
dávky. Proto se u těchto pacientů doporučuje opatrnost při provádění náročnějších aktivit, např. řízení 
vozidel nebo obsluhování strojů. Pacientům se nedoporučuje řídit nebo obsluhovat stroje dokud se 
nezjistí, že jejich schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně ovlivněna. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Souhrnný bezpečnostní profil 
 
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly nazofaryngitida, somnolence, bolest hlavy, únava a 
závratě. Profil nežádoucích účinků uvedený níže je založen na analýze souhrnných placebem 
kontrolovaných klinických studií ve všech studovaných indikacích s celkem 3 146 pacienty léčenými 
levetiracetamem. Tyto údaje pocházejí z používání levetiracetamu v otevřených prodloužených 
studiích i ze zkušeností po uvedení přípravku na trh. Bezpečnostní profil levetiracetamu je podobný 
ve všech věkových skupinách (dospělí i pediatričtí pacienti) a ve všech schválených indikacích 
epilepsie. 
 
Seznam nežádoucích účinků v tabulce  
 
Nežádoucí účinky hlášené z klinických studií (u dospělých, dospívajících, dětí i kojenců >1 měsíc) a 
z postmarketingových zkušeností jsou uvedeny níže podle tříd orgánových systémů a podle frekvence. 
Nežádoucí účinky jsou řazeny za sebou podle klesající závažnosti a jejich frekvence je definována 
takto: velmi časté: (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné 
(≥1/10 000 až <1/1 000) a velmi vzácné (<1/10 000). 

 

MedDRA  
Třídy orgánových 
systémů 

Frekvence 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Infekce a infestace 
 

nazofaryngitida  

 

 

infekce 

23

 

MedDRA  
Třídy orgánových 
systémů 

Frekvence 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Poruchy krve a 
lymfatického 
systému 

 

 

trombocytopenie 
leukopenie 

pancytopenie

 

neutropenie 

agranulocytóza 

Poruchy imunitního 
systému 

 

 

 

léková reakce 

s eozinofilií a 
systémovými 
příznaky (DRESS), 
hypersenzitivita 
(včetně angioedému a 
anafylaxe) 

Poruchy 
metabolismu a 
výživy 

 

anorexie 

snížení tělesné 

hmotnostizvýšení 
tělesné hmotnosti 

hyponatremie 

Psychiatrické 
poruchy 
 

 

deprese, 
hostilita/agresivita, 
anxieta, insomnie, 
nervozita/ 
podrážděnost  
 

sebevražedný pokus, 
sebevražedné 
představy, psychotická 
porucha, abnormální 
chování, halucinace, 
hněv, stav zmatenosti, 
panická ataka, citová 
labilita/výkyvy nálady, 
agitovanost  

dokonaná sebevražda, 

poruchy osobnosti, 
abnormální myšlení 

Poruchy nervového 
systému 

somnolence, 
bolest hlavy 

konvulze, porucha 
rovnováhy, 
závratě, letargie, 
třes 

amnézie, porucha 
paměti, poruchy 
koordinace/ataxie, 
parestezie, poruchy 
pozornosti 

choreoatetóza 

dyskineze 

hyperkineze 

Poruchy oka 

 

 

diplopie, rozostřené 
vidění 

 

Poruchy ucha a 
labyrintu 

 

vertigo 

 

 

Respirační, hrudní a 
mediastinální 
poruchy 

 

kašel 

 

 

Gastrointestinální 
poruchy 

 

bolesti břicha, 
průjem, dyspepsie, 
zvracení, nauzea  

 

pankreatitida 

Poruchy jater a 
žlučových cest 
 

 

 

abnormální výsledky 
jaterních funkčních 
testů 

jaterní selhání 
hepatitida,  

Poruchy ledvin a 
močových cest 

 

 

 

akutní selhání ledvin 

Poruchy kůže a 
podkožní tkáně 
 

 

vyrážka 

alopecie, ekzém, 
pruritus  

toxická epidermální 
nekrolýza, Stevens-
Johnsonův syndrom, 
multiformní erytém 

Poruchy svalové a 
kosterní soustavy a 
pojivové tkáně 

 

 

svalová slabost, 
myalgie 

rabdomyolýza a 
zvýšení hladin 
kreatinfosfokinázy 
v krvi* 

Celkové poruchy a 
reakce v místě 
aplikace 

 

astenie/únava 

 

 

Poranění, otravy a 
procedurální 
komplikace 

 

 

poranění 

 

24

 

 
* Prevalence je významně vyšší u japonských pacientů ve srovnání s pacienty z jiných zemí.   
 
Po podání levetiracetamu byly vzácně pozorovány případy encefalopatie. Tyto nežádoucí účinky se 
obvykle objevily na začátku léčby (po několika dnech až několika měsících) a po přerušení léčby byly 
reverzibilní. 
 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
 
Riziko anorexie je vyšší při současném podávání levetiracetamu a topiramátu. 
V několika případech alopecie byla po vysazení levetiracetamu pozorována spontánní úprava stavu. 
Útlum kostní dřeně byl zjištěn v některých případech pancytopenie. 
 
Pediatrická populace 
 
U pacientů ve věku 1 měsíc až méně než 4 roky bylo celkem 190 pacientů léčeno levetiracetamem 
v placebem kontrolovaných a otevřených prodloužených studiích. Šedesát z těchto pacientů bylo 
léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích. U pacientů ve věku 4-16 let bylo celkem 
645 pacientů léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných a otevřených prodloužených 
studiích. 233 těchto pacientů bylo léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích. 
V obou těchto pediatrických skupinách jsou tyto údaje doplněny o zkušenosti po uvedení 
levetiracetamu na trh. 
 
Navíc 101 kojenců ve věku pod 12 měsíců bylo léčeno v poregistrační studii bezpečnosti. Nebyla 
identifikována žádná nová bezpečnostní rizika pro kojence s epilepsií mladší než 12 měsíců.  
 
Profil nežádoucích účinků levetiracetamu je obecně podobný ve všech věkových skupinách a ve všech 
schválených indikacích epilepsie. Výsledky bezpečnosti u  pediatrických pacientů v placebem 
kontrolovaných klinických studiích byly konzistentní s bezpečnostním profilem levetiracetamu 
u dospělých, s výjimkou behaviorálních a psychiatrických nežádoucích účinků, které byly častější 
u dětí než u dospělých. U dětí a dospívajících ve věku 4-16 let byly zvracení (velmi časté, 11,2 %), 
agitovanost (časté, 3,4 %), výkyvy nálady (časté, 2,1 %), citová labilita (časté, 1,7 %), agresivita 
(časté, 8,2 %), abnormální chování (časté, 5,6 %) a letargie (časté, 3,9 %) hlášeny častěji než 
u ostatních věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu. U kojenců a dětí ve věku 
1 měsíc až méně než 4 roky byly podrážděnost (velmi časté, 11,7 %) poruchy koordinace (časté, 
3,3 %) hlášeny častěji než u ostatních věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu. 
 
Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná bezpečnostní pediatrická studie s uspořádáním pro 
hodnocení non-inferiority sledovala kognitivní a neuropsychologické účinky levetiracetamu u 4-
16letých dětí s parciálními záchvaty. Ze studie vyplývá, že v populaci splňující hodnocení protokolu 
se přípravek Keppra se neodlišoval (nebyl inferiorní) než placebo s ohledem na změnu od výchozího 
stavu ve skóre Leiter-R na pozornost a paměť, složeném skóre k hodnocení paměti (Leiter-R Attention 
and Memory, Memory Screen Composite score). Výsledky týkající se chování a emočního fungování 
naznačovaly u pacientů léčených levetiracetamem zhoršení, pokud jde o agresivní chování, což bylo 
měřeno standardizovaným a systematickým způsobem za použití ověřeného nástroje (CBCL-
Achenbach Child Behavior Checklist). Avšak u jedinců, kteří užívali levetiracetam v dlouhodobé 
otevřené sledovací (follow-up) studii, nedošlo v průměru ke zhoršení chování a emočního fungování; 
zejména měřítka agresivního chování nebyla horší oproti výchozímu stavu. 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky  
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

.  

 
4.9 

Předávkování 

25

 

 
Symptomy 
 
Při předávkování přípravkem Keppra byla pozorována somnolence, agitovanost, agresivita, poruchy 
vědomí, respirační útlum a kóma
 
Léčba předávkování 
 
Po akutním předávkování lze žaludek vyprázdnit výplachem nebo vyvoláním zvracení. Žádné 
specifické antidotum levetiracetamu není k dispozici. Léčba předávkování je symptomatická a může 
zahrnovat i hemodialýzu. Účinnost odstraňování levetiracetamu dialýzou je 60% a primárního 
metabolitu 74%. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, jiná antiepileptika, ATC kód: N03AX14 
 
Léčivá látka, levetiracetam, je pyrrolidonový derivát (S-enantiomer α-etyl-2-oxo-1-pyrrolidin 
acetamid), chemicky nesouvisející s léčivými látkami obsaženými v současných antiepileptických 
přípravcích. 
 
Mechanismus účinku 
 
Mechanismus účinku levetiracetamu stále ještě není plně objasněn. Pokusy in vitro a in vivo 
nasvědčují tomu, že levetiracetam nemění ani základní charakteristiky buněk ani normální přenos 
nervových vzruchů. 
In vitro studie ukazují, že levetiracetam ovlivňuje hladinu Ca

2+

 v neuronech částečnou inhibicí 

kalciových kanálů typu N a snížením uvolňování Ca

2+

 z intraneuronálních zásob. Levetiracetam navíc 

částečně antagonizuje snížení aktivity GABA- a glycinových kanálů způsobené zinkem a beta-
karboliny. Mimoto se levetiracetam v in vitro studiích váže na specifické vazebné místo v mozkové 
tkáni hlodavců. Specifickým vazebným místem je synaptický vezikulární protein 2A, který je 
považován za součást procesů fúze vezikulů a exocytózy neurotransmiterů. Levetiracetam a jeho 
analogy mají různou afinitu k vazbě na synaptický vezikulární protein 2A. Afinita k vazbě na 
synaptický vezikulární protein 2A koreluje s jejich potencí k zábraně vzniku záchvatů v audiogenních 
modelech epilepsie u myší. Uvedené nálezy naznačují, že interakce mezi levetiracetamem a 
synaptickým vezikulárním proteinem 2A by mohla přispívat k jeho antiepileptickému účinku. 
 
Farmakodynamické účinky 
 
Levetiracetam poskytuje ochranu před záchvaty ve velkém počtu zvířecích modelů parciálních a 
primárně generalizovaných záchvatů, aniž by měl prokonvulzivní účinky. Primární metabolit je 
neaktivní. 
U člověka potvrdila aktivita při parciální i generalizované epilepsii (epileptiformní 
výboj/fotoparoxysmální odpověď) široké spektrum stanoveného farmakologického profilu 
levetiracetamu. 
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
 
Přídatná léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dospívajících, 
dětí a kojenců ve věku od 1 měsíce s epilepsií 
 
Účinnost levetiracetamu u dospělých byla prokázána ve 3 dvojitě zaslepených placebem 
kontrolovaných studiích v denní dávce 1 000 mg, 2 000 mg nebo 3 000 mg rozdělené do dvou dílčích 

26

 

dávek. Léčba trvala až 18 týdnů. V analýze sdružených dat bylo procento pacientů, kteří dosáhli 
snížení frekvence parciálních záchvatů za týden o 50 % a více proti počátečnímu stavu při stabilní 
dávce (12/14 týdnů) 27,7 %, 31,6 % a 41,3 % u pacientů s 1 000 mg, 2 000 mg resp. 3 000 mg 
levetiracetamu a 12,6 % u placeba.  
 
Pediatrická populace 
 
U pediatrických pacientů (ve věku 4-16 let) byla účinnost levetiracetamu prokázána ve dvojitě 
zaslepené placebem kontrolované studii, do které bylo zařazeno 198 pacientů s trváním léčby 
14 týdnů. V této studii byl levetiracetam užíván ve fixní dávce 60 mg/kg/den rozdělené do dvou 
dílčích dávek. 
44,6 % pacientů léčených levetiracetamem a 19,6% pacientů s placebem dosáhlo snížení frekvence 
parciálních záchvatů za týden proti počátečnímu stavu o 50 % a více. Při pokračující dlouhodobé 
léčbě bylo 11,4 % pacientů bez záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 7,2 % pacientů bylo bez 
záchvatů po dobu alespoň 1 roku. 
 
U pediatrických pacientů (ve věku 1 měsíc až méně než 4 roky) byla účinnost levetiracetamu 
stanovena ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii, která zahrnovala 116 pacientů a léčba 
trvala 5 dní. V této studii dostávali pacienti denní dávku 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg nebo 
50 mg/kg perorálního roztoku na základě titračního rozpisu podle věku. V této studii byla použita 
dávka 20 mg/kg/den titrovaná do 40 mg/kg/den pro kojence ve věku jeden měsíc až méně než 
6 měsíců, a dávka 25 mg/kg/den titrovaná do 50 mg/kg/den pro děti ve věku 6 měsíců až méně než 
4 roky. Celková denní dávka byla podávána rozděleně ve dvou dílčích dávkách. 
Primárním měřítkem účinnosti byl podíl pacientů odpovídajících na léčbu (frekvence respondérů, tj. 
procento pacientů s 

50% poklesem průměrné denní frekvence parciálních záchvatů od výchozího 

stavu), který byl hodnocen zaslepeně centrálním hodnotitelem prostřednictvím 48hodinového video 
EEG záznamu. Do analýzy účinnosti bylo zahrnuto 109 pacientů, kteří měli nejméně 24 hodin video 
EEG záznamu v obou obdobích, výchozím i hodnoceném. 43,6 % pacientů léčených levetiracetamem 
a 19,6 % pacientů léčených placebem bylo považováno za respondéry. Výsledky se shodují napříč 
věkovými skupinami. S pokračující dlouhodobou léčbou bylo 8,6 % pacientů bez záchvatů nejméně 
po dobu 6 měsíců a 7,8 % bylo bez záchvatů nejméně 1 rok. 
35 kojenců ve věku pod 1 rok s parciálními záchvaty bylo léčeno v placebem kontrolovaných 
klinických studiích, kde pouze 13 pacientů bylo ve věku < 6 měsíců. 
 
Monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let 
s nově diagnostikovanou epilepsií. 
 
Účinnost levetiracetamu v monoterapii byla prokázána ve dvojitě zaslepeném paralelním porovnání 
non-inferiority s karbamazepinem s řízeným uvolňováním u 576 pacientů s nově nebo nedávno 
diagnostikovanou epilepsií od 16 let. U pacientů musely být přítomny pouze spontánní parciální 
záchvaty nebo generalizované tonicko-klonické záchvaty. Pacienti byli randomizováni k užívání 
karbamazepinu s řízeným uvolňováním v dávce 400-1200 mg/den nebo levetiracetamu v dávce 1 000-
3 000 mg/den po dobu až 121 týdnů v závislosti na terapeutické odpovědi.  
Bez záchvatů po dobu 6 měsíců bylo 73,0 % pacientů s levetiracetamem a 72,8 % pacientů 
s karbamazepinem s řízeným uvolňováním; korigovaný absolutní rozdíl mezi léčbami byl 0,2% (95% 
CI: -7,8 8,2). Více než polovina pacientů byla bez záchvatů po dobu 12 měsíců (56,6 % a 58,5 % 
subjektů s levetiracetamem resp. karbamazepinem s řízeným uvolňováním). 
 
Ve studii odrážející klinickou praxi mohla být vysazena souběžná antiepileptická léčba u části 
pacientů, kteří odpověděli na přídatnou léčbu levetiracetamem (36 dospělých pacientů z 69). 
 
Přídatná léčba myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících 
od 12 let. 
 

27

 

Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající 
16 týdnů u pacientů od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií s myoklonickými záchvaty 
u různých syndromů. Většina pacientů trpěla juvenilní myoklonickou epilepsií.  
V této studii byl levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den rozdělené do dvou denních dávek. 
58,3 % pacientů léčených levetiracetamem a 23,3 % pacientů s placebem dosáhlo snížení počtu dnů 
s myoklonickým záchvatem za týden alespoň o 50 %. Při pokračující dlouhodobé léčbě bylo 28,6 % 
pacientů bez myoklonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 21,0 % pacientů bylo bez 
myoklonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku. 
 
Přídatná léčba  primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících 
od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií. 
 
Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající  
24 týdnů, která zahrnovala dospělé, dospívající a omezený počet dětí s idiopatickou generalizovanou 
epilepsií s primárně generalizovanými tonicko klonickými záchvaty (PGTC) u různých syndromů 
(juvenilní myoklonická epilepsie, juvenilní epilepsie s absencemi, dětská epilepsie s absencemi nebo 
epilepsie s generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty po probuzení).  V této studii byl 
levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den u dospělých a dospívajících nebo 60 mg/kg/den u dětí 
rozdělené do dvou denních dávek. 
72,2 % pacientů léčených levetiracetamem a 45,2 % pacientů s placebem dosáhlo snížení frekvence 
primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů za týden o 50 % a více. Při pokračující 
dlouhodobé léčbě bylo 47,4 % pacientů bez  tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 
31,5 % pacientů bylo bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Levetiracetam je vysoce rozpustná látka s vysokou schopností průniku. Farmakokinetický profil je 
lineární s nízkou intra- a interindividuální variabilitou. Při opakovaném podávání nedochází ke změně 
clearance. K dispozici nejsou žádné důkazy o větší variabilitě mezi pohlavími, rasami ani cirkadiánní 
variabilitě. Farmakokinetický profil u zdravých dobrovolníků a pacientů s epilepsií je srovnatelný. 
 
Vzhledem k úplnému a lineárnímu vstřebávání lze plazmatické hladiny předvídat na základě perorální 
dávky levetiracetamu, vyjádřené v mg/kg tělesné hmotnosti. Plazmatické hladiny levetiracetamu tedy 
není nutno monitorovat. 
 
Byla prokázána významná korelace mezi plazmatickou koncentrací a koncentrací ve slinách u dětí i 
dospělých (poměr koncentrace ve slinách/ koncentrace v plazmě se pohybuje v rozmezí 1-1,7 pro 
tablety a 4 hodiny po podání perorálního roztoku). 
 
Dospělí a dospívající 
 
Absorpce 
 
Levetiracetam se po perorálním podání rychle vstřebává. Absolutní biologická dostupnost po 
perorálním podání se blíží 100%. 
Maximální plazmatické koncentrace (C

max

) jsou dosaženy 1,3 hodiny po podání dávky. Ustáleného 

stavu se dosahuje po dvou dnech při dávkovacím režimu dvakrát denně. 
Maximálních koncentrací (C

max

) ve výši 31 µg/ml se běžně dosahuje po jednorázové dávce 1 000 mg a 

43 µg/ml po opakované dávce 1 000 mg dvakrát denně. 
Rozsah vstřebávání nezávisí na dávce a není ovlivněn příjmem potravy. 
 
Distribuce 
 
Žádné údaje o distribuci v tkáních u člověka nejsou k dispozici. 

28

 

Ani levetiracetam ani jeho primární metabolit se ve významné míře nevážou na bílkoviny krevní 
plazmy (<10%).Distribuční objem levetiracetamu je přibližně 0,5-0,7 l/kg, což je hodnota blízká 
celkovému objemu vody v organismu. 
 
Biotransformace 
 
Levetiracetam není v lidském organismu výrazně metabolizován. Hlavní metabolickou cestou (24 % 
dávky) je enzymatická hydrolýza acetamidové skupiny. Izoenzymy jaterního cytochromu P

450

 

nepodporují vznik primárního metabolitu ucb L057. Hydrolýza acetamidové skupiny byla zjištěna 
v řadě různých tkání včetně krvinek. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neaktivní. 
 
Byly zjištěny i dva méně významné metabolity. Jeden byl získán hydroxylací pyrrolidonového jádra 
(1,6 % dávky) a druhý otevřením pyrrolidonového kruhu (0,9 % dávky). Další neidentifikované složky 
představovaly pouze 0,6 % dávky. 
 
In vivo
 nebyla zjištěna žádná enantiomerová interkonverze u levetiracetamu ani u jeho primárního 
metabolitu. 
 
In vitro bylo zjištěno, že levetiracetam a jeho primární metabolit neinhibují hlavní izoformy jaterního 
cytochromu P

450

 u člověka (CYP34A, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 1A2), aktivitu 

glukuronyltransferázy (UGT1A1 a UGT1A6) ani epoxidové hydroxylázy. Levetiracetam in vitro 
navíc neovlivňuje glukuronidaci kyseliny valproové. 
V kulturách lidských hepatocytů měl levetiracetam minimální nebo žádný účinek na CYP1A2, 
SULT1E1 nebo UGT1A1. Levertiracetam způsoboval mírnou indukci CYP2B6 a CYP3A4. In vitro a 
in vivo údaje o interakci s perorálními kontraceptivy, digoxinem a warfarinem neukazují, že by in vivo 
docházelo k významné indukci enzymů. Proto je interakce přípravku Keppra s jinými látkami 
nepravděpodobná. 
 
Eliminace 
 
Plazmatický poločas u dospělých byl 7±1 hodin a nelišil se podle dávky, způsobu podání ani při 
opakované aplikaci. Průměrná celková systémová clearance byla 0,96 ml/min/kg. 
 
Hlavní cestou exkrece byla moč, kterou se vylučovalo průměrně 95 % dávky (přibližně 93 % dávky se 
vyloučilo do 48 hodin). Stolicí se vyloučilo pouze 0,3 % dávky. 
Kumulativní vylučování levetiracetamu močí během prvních 48 hodin dosáhlo 66 % dávky; v případě 
jeho primárního metabolitu 24 % dávky. 
Renální clearance levetiracetamu je 0,6 ml/min/kg, pro ucb L057 4,2 ml/min/kg, což ukazuje, že 
levetiracetam se vylučuje glomerulární filtrací s následnou tubulární reabsorpcí a že primární 
metabolit se kromě glomerulární filtrace vylučuje i aktivní tubulární sekrecí. 
Vylučování levetiracetamu koreluje s clearance kreatininu. 
 
Starší pacienti 
 
U starších pacientů je eliminační poločas prodloužený přibližně o 40 % (10 až 11 hodin). To souvisí 
se snížením renálních funkcí u této populace (viz bod 4.2). 
 
Porucha funkce ledvin 
 
Zdánlivá systémová clearance levetiracetamu a jeho primárního metabolitu koreluje s clearance 
kreatininu. Proto se u nemocných se středně těžkou a těžkou renální poruchou doporučuje upravit 
udržovací denní dávku přípravku Keppra podle clearance kreatininu (viz bod 4.2). 
 
U anurických dospělých jedinců s terminálním renálním onemocněním byl poločas mezi dialýzami 
přibližně 25 hodin a během dialýzy přibližně 3,1 hodin. 
Frakční vylučování levetiracetamu během typické 4hodinové dialýzy činilo 51 %. 

29

 

 
Porucha funkce jater 
 
U jedinců s lehkou a středně těžkou poruchou funkce jater nedocházelo k žádné významné změně 
clearance levetiracetamu. U většiny jedinců s těžkou poruchou funkce jater byla clearance 
levetiracetamu snížena o více než 50 % v důsledku současné poruchy renální funkce (viz bod 4.2). 
 
Pediatrická populace 
 
Děti (4 až 12 let) 
 
Po perorálním podání jedné dávky (20 mg/kg) dětem s epilepsií (6-12 let) byl poločas levetiracetamu 
6,0 hodin. Zdánlivá systémová clearance byla přibližně o 30 % vyšší než u dospělých s epilepsií. 
 
Po podání opakovaných dávek (20-60 mg/kg/den) dětem s epilepsií (4-12 let) byl levetiracetam rychle 
absorbován. Maximální plazmatické koncentrace bylo dosaženo 0,5 až 1,0 hodinu po podání. Bylo 
pozorováno lineární a dávce úměrné zvýšení maximální plazmatické koncentrace a plochy pod 
křivkou. Eliminační poločas byl přibližně 5 hodin. Zdánlivá tělesná clearance byla 1,1 ml/min/kg. 
 
Kojenci a děti (1 měsíc – 4 roky) 
 
Po jednorázovém podání (20 mg/kg) perorálního roztoku 100 mg/ml dětem s epilepsií (1 měsíc – 
4 roky) byl levetiracetam rychle absorbován a maximální plazmatická koncentrace byla pozorována 
přibližně 1 hodinu po podání. Farmakokinetické výsledky ukazují, že eliminační poločas je u dětí 
kratší (5,3 hodiny) než u dospělých (7,2 hodiny) a že zdánlivá clearance je u dětí rychlejší 
(1,5 ml/min/kg) než u dospělých (0,96 ml/min/kg). 
 
V analýze populační farmakokinetiky provedené u pacientů ve věku od 1 měsíce do 16 let korelovala 
tělesná hmotnost významně se zdánlivou clearance (clearance narůstala se zvýšením tělesné 
hmotnosti), a se zdánlivým distribučním objemem. Na oba parametry měl vliv také věk. Tento účinek 
byl výraznější u mladších dětí, ustupoval se zvyšujícím se věkem a kolem 4 let věku se stal 
zanedbatelným. 
 
V obou analýzách populační farmakokinetiky došlo k asi 20% zvýšení zdánlivé clearance 
levetiracetamu, když byl levetiracetam podáván spolu s antiepileptiky, která indukují tvorbu enzymů. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Neklinické údaje získané na základě konvenčních   farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity 
a kancerogenního potenciálu nenaznačují žádné zvláštní riziko pro člověka.  
Nežádoucí účinky, které nebyly pozorovány v klinických studiích, ale byly zjištěny u potkanů a 
v menší míře u myší, při expozici podobným hladinám jako u člověka a s potenciálním významem pro 
použití v klinické praxi, byly jaterní změny naznačující adaptivní odpověď, jako je zvýšená hmotnost 
a centrilobulární hypertrofie, infiltrace tuku a zvýšená hladina jaterních enzymů v plazmě. 
 
U potkanů nebyly při dávkách až 1800 mg/kg/den (6 násobek maximální doporučené denní dávky 
u člověka v přepočtu na mg/m

2

 nebo expozici) pozorovány žádné nežádoucí účinky na fertilitu samců 

ani samic u rodičů a první generace potomků. 
 
Dvě studie embryo-fetálního vývoje (EFV studie) byly provedeny u potkanů s dávkami 400, 1 200 a 
3 600 mg/kg/den. Při dávce 3 600 mg/kg/den došlo pouze v jedné z těchto dvou EFV studií 
k nepatrnému snížení fetální hmotnosti, spojenému s hraničním nárůstem počtu kostních 
variant/menších anomálií. Nedošlo k žádnému ovlivnění embryomortality ani ke zvýšení výskytu 
malformací. NOAEL (hladina bez pozorovaných nežádoucích účinků) byla 3 600 mg/kg/den pro březí 
samice potkanů (12násobek maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m

2

)

 

1 200 mg/kg/den pro plody.  

30

 

 
Čtyři studie embryo-fetálního vývoje byly provedeny u králíků s dávkami 200, 600, 800, 1 200 a 
1 800 mg/kg/den. Dávka 1 800 mg/kg/den vedla ke značné toxicitě u samic-matek a ke snížení fetální 
hmotnosti, spojenému se zvýšeným výskytem plodů s kardiovaskulárními/kosterními anomáliemi. 
NOAEL byla < 200 mg/kg/den pro samice-matky a 200 mg/kg/den pro plody (odpovídá maximální 
doporučené denní dávce u lidí při přepočtu na mg/m

2

).  

Studie perinatálního a postnatálního vývoje byla provedena u potkanů s dávkami levetiracetamu 70, 
350 a 1 800 mg/kg/den. NOAEL byla 

1 800 mg/kg/den pro samice F0, stejně jako pro přežití, růst a 

vývoj mláďat F1 až do odstavení (6násobek maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na 
mg/m

2

). 

  
Studie s novorozenci a mláďaty zvířat neukázaly u psů a potkanů žádné nežádoucí účinky na 
standardní cílové parametry vývoje a maturace při dávkách do 1 800 mg/kg/den (6-17násobek 
maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m

2

).  

 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Jádro tablety:  
sodná sůl kroskarmelosy 
makrogol 6000 
koloidní bezvodý oxid křemičitý 
magnesium-stearát 
 
Potahová soustava: 
částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol 
oxid titaničitý (E171) 
makrogol 3350 
mastek 
žlutý oxid železitý (E172) 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Al/PVC blistry, vložené do papírové krabičky obsahující 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120 potahovaných 
tablet a multipack (vícečetné balení) obsahující 200 (2 balení po 100) potahovaných tablet. 
 
Al/PVC perforované jednodávkové blistry vložené do papírové krabičky, obsahující 100 x 1 
potahovanou tabletu. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní požadavky na likvidaci  

31

 

 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB Pharma SA 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/00/146/006 
EU/1/00/146/007 
EU/1/00/146/008 
EU/1/00/146/009 
EU/1/00/146/010 
EU/1/00/146/011 
EU/1/00/146/012 
EU/1/00/146/013 
EU/1/00/146/035 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první  registrace: 29. září 2000 
Datum posledního prodloužení registrace: 20. srpna 2015 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné  informace  o tomto  léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách  Evropské 
agentury pro léčivé přípravky

 

http://www.ema.europa.eu 

32

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 750 mg potahované tablety 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 750 mg.  
 
Pomocné látky se známým účinkem: 
Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,19 mg oranžové žluti (E110). 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Potahovaná tableta. 
Oranžová, 18 mm podlouhlá s půlicí rýhou a s vyraženým „ucb“ a „750“ na jedné straně. 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoli její rozdělení na stejné dávky. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Přípravek Keppra je indikován jako monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární 
generalizace u dospělých a dospívajících od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. 
 
Přípravek Keppra je indikován jako přídatná terapie 

 

k léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dospívajících, 
dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií. 

 

k léčbě myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících 
od 12 let. 

 

k léčbě primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 
12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií. 

 

4.2   Dávkování a způsob podání 
 
Dávkování 
 
Monoterapie pro dospělé a dospívající od 16 let  
 
Doporučená počáteční dávka je 250 mg dvakrát denně. Po dvou týdnech užívání by měla být zvýšena 
na terapeutickou dávku 500 mg dvakrát denně. Dávka může být dále zvyšována o 250 mg dvakrát 
denně každé dva týdny v závislosti na klinické odpovědi. Maximální dávka je 1500 mg dvakrát denně. 
 
Přídatná terapie pro dospělé (≥18 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg 
 
Počáteční terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denně. S touto dávkou lze začít první den léčby. 
Podle klinické odpovědi a snášenlivosti lze denní dávku zvýšit až na 1 500 mg dvakrát denně. Dávku 
lze zvyšovat nebo snižovat po 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyři týdny. 
 
Ukončení léčby 
Pokud je nutno léčbu levetiracetamem ukončit, doporučuje se vysazovat jej postupně (např. 
u dospělých a dospívajících s hmotností více než 50 kg: snižování o 500 mg dvakrát denně každé dva 

33

 

až čtyři týdny, u kojenců starších než 6 měsíců, dětí a dospívajících s hmotností nižší než 50 kg: dávka 
by se měla snižovat nejvýše o 10 mg/kg dvakrát denně každé dva týdny; u kojenců (pod 6 měsíců): 
snížení dávky by nemělo překročit 7 mg/kg dvakrát denně každé 2 týdny). 
 
Zvláštní populace 
 
Starší pacienti (65 let a starší) 
 
U starších pacientů s poruchou renálních funkcí (viz „Porucha funkce ledvin“ níže) se doporučuje 
dávku upravit. 
 
Porucha funkce ledvin 
 
Denní dávku je nutno individuálně upravit podle renálních funkcí.  
 
Pro dospělé pacienty použijte následující tabulku a dávku upravte odpovídajícím způsobem. Při 
použití této tabulky dávkování je nutno nejprve stanovit pacientovu clearance kreatininu (CLcr) 
v ml/min. U dospělých a dospívajících o hmotnosti 50 kg a více lze hodnotu CLcr v ml/min zjistit 
z hladin kreatininu v séru (mg/dl) s použitím následující rovnice: 
 
 

 

[140-věk (roky)] x hmotnost (kg) 

CLcr(ml/min) = ---------------------------------------------      (x 0,85 u žen) 
 

 

72 x hladina kreatininu v séru (mg/dl) 

 
CLcr se poté přepočítá podle následujícího vzorce na plochu povrchu těla („body surface area“, 
BSA):  
 
 

 

CLcr(ml/min) 

CLcr(ml/min/1,73 m²) = ------------------------ x 1,73 
 

 

BSA pacienta (m²)  

 
Úprava dávky u dospělých a dospívajících pacientů s hmotností nad 50 kg s poruchou renálních 
funkcí: 
Stupeň  

Clearance kreatininu 
(ml/min/1,73m²) 

Dávka a frekvence podávání 

Normální 

> 80 

500-1 500 mg dvakrát denně 

Lehký 

50-79 

500-1000 mg dvakrát denně 

Středně těžký 

30-49 

250-750 mg dvakrát denně 

Těžký 

<30 

250-500 mg dvakrát denně 

Dialyzovaní pacienti v konečném stadiu 
onemocnění ledvin 

(1)

 

500-1000 mg jednou denně 

(2)

 

(1)

 První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat nasycovací dávku 750 mg. 

(2)

 Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku 250-500 mg. 

 
U dětí s poruchou funkce ledvin je třeba upravit dávku levetiracetamu podle renálních funkcí, protože 
clearance levetiracetamu závisí na renálních funkcích. Toto doporučení je založeno na studii 
s dospělými s poruchou funkce ledvin. 
 
CLcr v ml/min/1,73 m² může být odhadnuta ze stanovení sérového kreatininu (mg/dl) pro mladé 
dospívající, děti a kojence s použitím následujícího vzorce (Schwartzův vzorec): 
 
 

 

Výška (cm) x ks   

CLcr (ml/min/1,73 m

2

) =  -------------------------------- 

 

 

sérový kreatinin (mg/dl) 

 

34

 

ks=0,45 pro donošené kojence do 1 roku věku; ks=0,55 pro děti mladší než 13 let a dospívající dívky; 
ks=0,7 pro dospívající chlapce 
 
Úprava dávkování pro kojence, děti a dospívající pacienty s hmotností nižší než 50 kg s poruchou 
renálních funkcí: 
Stupeň  

Clearance 

kreatininu 
(ml/min/1,73 m

2

)

 

Dávka a frekvence podávání 

(1)

 

Kojenci od 1 do méně než 

6 měsíců 

Kojenci 6-23 měsíců, děti a 

dospívající s hmotností pod 
50 kg  

Normální 

>80 

7-21 mg/kg (0,07-0,21 ml/kg) 

dvakrát denně 

10-30 mg/kg (0,10-0,30 ml/kg) 
dvakrát denně 

Lehký 

50-79 

7-14 mg/kg (0,07-0,14 ml/kg) 

dvakrát denně 

10-20 mg/kg (0,10-
0,20 ml/kg) dvakrát denně 

Středně těžký 

30-49 

3,5-10,5 ml/kg (0,035-

0,105 ml/kg) dvakrát denně 

5-15 mg/kg (0,05-0,15 ml/kg) 
dvakrát denně 

Těžký 

<30 

3,5-7 mg/kg  (0,035-

0,07 ml/kg) dvakrát denně 

5-10 mg/kg (0,05-0,10 ml/kg) 
dvakrát denně  

Dialyzovaní pacienti 
v konečném stadiu 
onemocnění ledvin 

-- 

7-14 mg/kg (0,07-0,14 ml/kg) 

jednou denně

(2) (4) 

10-20 mg/kg (0,10-
0,20 ml/kg) jednou denně 

(3) (5)

 

(1)

 Perorální roztok Keppra se používá pro dávky nižší než 250 mg, pro dávky, které nejsou násobky 

250 mg, u kterých doporučeného dávkování nelze dosáhnout podáním více tablet a u pacientů 
neschopných polykat tablety. 

(2)

Nasycovací dávka 10,5 mg/kg (0,105 ml/kg) se doporučuje první den léčby levetiracetamem. 

(3)

 Nasycovací dávka 15 mg/kg (0,15 ml/kg) se doporučuje první den léčby levetiracetamem. 

(4)

 Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 3,5-7 mg/kg (0,035-0,07 ml/kg). 

(5)

 Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 5-10 mg/kg (0,05-0,10 ml/kg). 

 
Porucha funkce jater 
 
U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou jaterních funkcí není třeba dávku nijak upravovat. 
U nemocných s těžkou poruchou jaterních funkcí může hodnota clearance kreatininu podhodnocovat 
renální nedostatečnost. Proto se při hodnotě clearance kreatininu <60 ml/min/1,73 m

2

doporučuje 

snížit denní udržovací dávku o 50 %. 
 
Pediatrická populace 
 
Lékař by měl předepsat nejvhodnější lékovou formu, velikost balení a sílu přípravku vzhledem 
k věku, hmotnosti pacienta a dávce. 
 
Léková forma tablety není vhodná pro podávání kojencům a dětem mladším než 6 let. U této populace 
se dává přednost perorálnímu roztoku Keppra. Navíc dostupná síla tablet není vhodná pro počáteční 
léčbu dětí s hmotností nižší než 25 kg, pro pacienty neschopné polykat tablety nebo pro podání 
nižších dávek než 250 mg. Ve všech těchto případech se používá Keppra perorální roztok.  
 
Monoterapie  
 
Bezpečnost a účinnost přípravku Keppra u dětí a dospívajících do 16 let nebyly u monoterapie ještě 
stanoveny. 
Nejsou k dispozici žádné údaje. 
 
Přídatná terapie pro kojence ve věku 6-23 měsíců, děti (2-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností 
nižší než 50 kg 
 
Keppra perorální roztok je vhodnější léková forma pro kojence a děti mladší než 6 let. 

35

 

Perorální roztok Keppra používá pro dávky nižší než 250 mg u dětí od 6 let, pro dávky, které nejsou 
násobky 250 mg, u kterých doporučeného dávkování nelze dosáhnout podáním více tablet a u pacientů 
neschopných polykat tablety. 
 
Měla by být použita nejnižší účinná dávka. Počáteční terapeutická dávka pro dítě nebo dospívajícího 
s hmotností do 25 kg je 250 mg 2x denně s maximální dávkou 750 mg 2x denně. Dávka u dětí 
s hmotností od 50 kg je stejná jako u dospělých. 
 
Přídatná terapie pro kojence ve věku 1 měsíc až méně než 6 měsíců 
 
U kojenců se používá léková forma perorální roztok. 
 
Způsob podání 
Potahované tablety je nutno užívat perorálně, zapíjet dostatečným množství tekutiny, lze je užívat 
spolu s jídlem nebo bez něj. Denní dávka se podává rozdělena do dvou stejných dávek. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli pomocnou látku 
uvedenou v bodě 6.1. 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Porucha funkce ledvin 
Podávání levetiracetamu pacientům s poruchou renálních funkcí si může vyžádat úpravu dávky. 
U nemocných s těžkou poruchou funkce jater je vhodné před zvolením dávky provést zhodnocení 
renálních funkcí (viz bod 4.2). 
 
Akutní poškození ledvin  
Podávání levetiracetamu bylo velmi vzácně spojeno s akutním poškozením funkce ledvin, ke kterému 
došlo v časovém rozmezí od několika dní do několika měsíců.  
  
Krevní obraz  
V souvislosti s podáváním levetiracetamu byly popsány vzácné případy snížení hodnot krevního 
obrazu (neutropenie, agranulocytóza, leukopenie, trombocytopenie a pancytopenie), a to obvykle na 
začátku léčby. Je vhodné zkontrolovat celkový krevní obraz u pacientů trpících významnou slabostí, 
horečnatým stavem, opakovanými infekcemi nebo poruchou srážení krve (viz bod 4.8).  
 
Sebevražda 
U pacientů léčených antiepileptiky (včetně levetiracetamu) byly hlášeny případy sebevraždy, pokusu 
o sebevraždu, sebevražedných představ a chování. Metaanalýza randomizovaných placebem 
kontrolovaných studií s antiepileptiky prokázala mírně zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a 
chování. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám. 
 
Z tohoto důvodu by u pacientů měly být sledovány známky deprese a/nebo sebevražedných představ a 
chování a případně by měla být zvolena vhodná léčba. Pacientům (a jejich ošetřujícím osobám) by 
mělo být doporučeno, aby okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u pacientů projeví známky 
deprese a/nebo sebevražedných představ či chování. 
 
Pediatrická populace  
Léková forma tablety není vhodná pro kojence a děti mladší než 6 let. 
 
Dostupné údaje u dětí nenaznačují vliv na růst a pubertu. Avšak dlouhodobý účinek u dětí na učení, 
inteligenci, růst, endokrinní funkce, pubertu a plodnost zatím není znám. 
 
Pomocné látky 

36

 

Keppra 750 mg potahované tablety obsahuje barvivo E110, které může způsobit alergické reakce. 
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Antiepileptika 
Údaje z premarketingových klinických studií provedených u dospělých ukazují, že levetiracetam 
neovlivňuje sérové koncentrace již podávaných antiepileptik (fenytoin, karbamazepin, kyselina 
valproová, fenobarbital, lamotrigin, gabapentin a primidon) a že tato antiepileptika neovlivňují 
farmakokinetiku levetiracetamu. 
 
Stejně jako u dospělých není u pediatrických pacientů užívajících levetiracetam do dávky 
60 mg/kg/den důkaz o klinicky významných interakcích léčivého přípravku.  
Retrospektivní hodnocení farmakokinetických interakcí u dětí a dospívajících s epilepsií (4-17 let) 
potvrdilo, že přídatná léčba perorálně užívaným levetiracetamem neovliňuje sérové koncentrace 
současně podávaného karbamazepinu a valproátu v ustáleném stavu. I když údaje naznačují, že 
antiepileptika indukující enzymy zvyšují clearance levetiracetamu u dětí o 20 %, dávku není třeba 
upravovat. 
 
Probenecid 
Bylo zjištěno, že probenecid (500 mg čtyřikrát denně), blokátor renální tubulární sekrece, inhibuje 
renální clearance primárního metabolitu, ne však levetiracetamu. Koncentrace uvedeného metabolitu 
však zůstává nízká.  
 
Methotrexát 
Při současném podání levetiracetamu a methotrexátu bylo hlášeno snížení clearence methotrexátu, 
což vede ke zvýšení (prodloužení) doby koncentrace methotrexátu v krvi na potenciálně toxické 
hladiny. Hladiny methotrexátu a levetiracetamu v krvi by měly být pečlivě monitorovány u pacientů, 
kteří užívají současně oba léky. 
 
Perorální kontraceptiva a jiné farmakokinetické interakce 
Levetiracetam v dávce 1 000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku perorálních kontraceptiv 
(ethinylestradiol a levonorgestrel); endokrinní parametry (luteinizační hormon a progesteron) se 
nezměnily. Levetiracetam v dávce 2 000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku digoxinu ani 
warfarinu. Protrombinové časy se nezměnily. Současné podávání digoxinu, perorálních kontraceptiv 
ani warfarinu neovlivnilo farmakokinetiku levetiracetamu. 
 
Laxativa 
Byly  hlášeny  izolované  případy  snížení  účinnosti  levetiracetamu,  když  byl  perorální  levetiracetam 
podáván  současně  s osmotickým  projímadlem  makrogol.  Proto  by  neměl  být  makrogol  perorálně 
užíván alespoň hodinu před užíváním a hodinu po užívání levetiracetamu. 
 
Jídlo a alkohol 
Rozsah vstřebávání levetiracetamu nebyl jídlem ovlivněn, ale rychlost vstřebávání se mírně snížila. 
Nejsou k dispozici žádné údaje o interakci levetiracetamu s alkoholem. 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Těhotenství 
Po uvedení přípravku na trh byly zdokumentovány výsledky z několika prospektivních registrů u více 
než 1000 těhotných žen léčených levetiracetamem v monoterapii během prvního trimestru těhotenství. 
Celkově tyto údaje nenaznačují podstatné zvýšení rizika větších vrozených vad, i když teratogenní 
riziko nemůže být úplně vyloučeno. Léčba více antiepileptiky je spojená s vyšším rizikem vrozených 
vad než monoterapie, a tudíž monoterapie by měla být zvažována. Studie na zvířatech prokázaly 
reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).  
Podávání přípravku Keppra se v těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají antikoncepci, 
nedoporučuje, pokud to není klinicky nutné.  

37

 

Fyziologické změny během gravidity mohou ovlivnit koncentraci levetiracetamu. Během gravidity 
byly zaznamenány případy snížené koncentrace levetiracetamu v plazmě. K výraznějšímu poklesu 
docházelo během třetího trimestru gravidity (v tomto období byla koncentrace levetiracetamu 
v plazmě snížena až o 60 % proti výchozí koncentraci před začátkem gravidity). Proto je třeba při 
léčbě levetiracetamem zajistit vhodný klinický přístup k těhotným ženám. Vysazení antiepileptické 
léčby může vést k exacerbaci onemocnění, které může poškodit matku i plod.  
 
Kojení 
Levetiracetam se vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení nedoporučuje. Pokud však je léčba 
levetiracetamem během kojení nezbytná, je třeba vzhledem k významu kojení zvážit poměr rizika a 
přínosu léčby. 
 
Fertilita 
Ve studiích na zvířatech nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu (viz bod 5.3). Nejsou k dispozici žádné 
klinické údaje, potenciální riziko u člověka není známo. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Levetiracetam má zanedbatelný nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vzhledem 
k možné rozdílné individuální citlivosti mohou někteří pacienti pociťovat somnolenci nebo jiné 
příznaky související s centrálním nervovým systémem, a to zejména na začátku léčby nebo po zvýšení 
dávky. Proto se u těchto pacientů doporučuje opatrnost při provádění náročnějších aktivit, např. řízení 
vozidel nebo obsluhování strojů. Pacientům se nedoporučuje řídit nebo obsluhovat stroje, dokud se 
nezjistí, že jejich schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně ovlivněna. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Souhrnný bezpečnostní profil 
 
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly nazofaryngitida, somnolence, bolest hlavy, únava a 
závratě. Profil nežádoucích účinků uvedený níže je založen na analýze souhrnných placebem 
kontrolovaných klinických studií ve všech studovaných indikacích s celkem 3 146 pacienty léčenými 
levetiracetamem. Tyto údaje pocházejí z používání levetiracetamu v otevřených prodloužených 
studiích i ze zkušeností po uvedení přípravku na trh. Bezpečnostní profil levetiracetamu je podobný 
ve všech věkových skupinách (dospělí i pediatričtí pacienti) a ve všech schválených indikacích 
epilepsie. 
 
Seznam nežádoucích účinků v tabulce  
 
Nežádoucí účinky hlášené z klinických studií (u dospělých, dospívajích, dětí i kojenců >1měsíc) a 
z postmarketingových zkušeností jsou uvedeny níže podle tříd orgánových systémů a podle frekvence. 
Nežádoucí účinky jsou řazeny za sebou podle klesající závažnosti a jejich frekvence je definována 
takto: velmi časté: (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné 
(≥1/10 000 až <1/1 000) a velmi vzácné (<1/10 000). 
 

MedDRA  
Třídy orgánových 
systémů 

Frekvence 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Infekce a infestace 

nazofaryngitida  

 

 

infekce 

Poruchy krve a 
lymfatického 
systému 

 

 

trombocytopenie 
leukopenie 

pancytopenie 
neutropenie 
agranulocytóza 

Poruchy imunitního 
systému 

 

 

 

léková reakce 

s eozinofilií a 
systémovými 
příznaky (DRESS) 

38

 

MedDRA  
Třídy orgánových 
systémů 

Frekvence 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté 

Vzácné 

hypersenzitivita 

(včetně angioedému 
a anafylaxe) 

Poruchy 
metabolismu a 
výživy 

 

anorexie 

snížení tělesné hmotnosti, 

zvýšení tělesné hmotnosti 

hyponatremie 

Psychiatrické 
poruchy 
 

 

deprese, 
hostilita/agre
sivita, 
anxieta, 
insomnie, 
nervozita/ 
podrážděnost  

sebevražedný pokus, 
sebevražedné představy, 
psychotická porucha, 
abnormální chování, 
halucinace, hněv, stav 
zmatenosti, panická ataka, 
citová labilita/výkyvy 
nálady, agitovanost  

dokonaná 

sebevražda, poruchy 
osobnosti, 
abnormální myšlení 

Poruchy nervového 
systému 

somnolence, 
bolest hlavy 

konvulze, 
porucha 
rovnováhy, 
závratě, 
letargie, třes 

amnézie, porucha paměti, 
poruchy koordinace/ataxie, 
parestezie, poruchy 
pozornosti 

choreoatetóza 

dyskineze 
hyperkineze 

Poruchy oka 

 

 

diplopie, rozostřené vidění 

 

Poruchy ucha a 
labyrintu 

 

vertigo 

 

 

Respirační, hrudní 
a mediastinální 
poruchy 

 

kašel 

 

 

Gastrointestinální 
poruchy 

 

bolesti břicha, 

průjem, 
dyspepsie, 
zvracení, 
nauzea  

 

pankreatitida 

Poruchy jater a 
žlučových cest 
 

 

 

abnormální výsledky 
jaterních funkčních testů 

jaterní selhání 
hepatitida,  

Poruchy ledvin a 
močových cest 

 

 

 

akutní  selhání 
ledvin 

Poruchy kůže a 
podkožní tkáně 
 

 

vyrážka 

alopecie, ekzém, pruritus  

toxická epidermální 
nekrolýza, Stevens-
Johnsonův syndrom, 
multiformní erytém 

Poruchy svalové a 
kosterní soustavy a 
pojivové tkáně 

 

 

svalová slabost, myalgie 

rabdomyolýza a 
zvýšení hladin 
kreatinfosfokinázy 
v krvi* 

Celkové poruchy a 
reakce v místě 
aplikace 

 

astenie/ 
únava 

 

 

Poranění, otravy a 
procedurální 
komplikace 

 

 

poranění 

 

 
* Prevalence je významně vyšší u japonských pacientů ve srovnání s pacienty z jiných zemí.   
 
Po podání levetiracetamu byly vzácně pozorovány případy encefalopatie. Tyto nežádoucí účinky se 
obvykle objevily na začátku léčby (po několika dnech až několika měsících) a po přerušení léčby byly 
reverzibilní.  
 

39

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 
 
Riziko anorexie je vyšší při současném podávání levetiracetamu a topiramátu. 
V několika případech alopecie byla po vysazení levetiracetamu pozorována spontánní úprava stavu. 
Útlum kostní dřeně byl zjištěn v některých případech pancytopenie. 
 
Pediatrická populace 
 
U pacientů ve věku 1 měsíc až méně než 4 roky bylo celkem 190 pacientů léčeno levetiracetamem 
v placebem kontrolovaných a otevřených prodloužených studiích. Šedesát z těchto pacientů bylo 
léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích. U pacientů ve věku 4-16 let bylo celkem 
645 pacientů léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných a otevřených prodloužených 
studiích. 233 těchto pacientů bylo léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích. 
V obou těchto pediatrických skupinách jsou tyto údaje doplněny o zkušenosti po uvedení 
levetiracetamu na trh. 
 
Navíc 101 kojenců ve věku pod 12 měsíců bylo léčeno v poregistrační studii bezpečnosti. Nebyla 
identifikována žádná nová bezpečnostní rizika pro kojence s epilepsií mladší než 12 měsíců.  
 
Profil nežádoucích účinků levetiracetamu je obecně podobný ve všech věkových skupinách a ve všech 
schválených indikacích epilepsie. Výsledky bezpečnosti u  pediatrických pacientů v placebem 
kontrolovaných klinických studiích byly konzistentní s bezpečnostním profilem levetiracetamu 
u dospělých, s výjimkou behaviorálních a psychiatrických nežádoucích účinků, které byly častější 
u dětí než u dospělých. U dětí a dospívajících ve věku 4-16 let byly zvracení (velmi časté, 11,2 %), 
agitovanost (časté, 3,4 %), výkyvy nálady (časté, 2,1 %), citová labilita (časté, 1,7 %), agresivita 
(časté, 8,2 %), abnormální chování (časté, 5,6 %) a letargie (časté, 3,9 %) hlášeny častěji než 
u ostatních věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu. U kojenců a dětí ve věku 
1 měsíc až méně než 4 roky byly podrážděnost (velmi časté, 11,7 %) poruchy koordinace (časté, 
3,3 %) hlášeny častěji než u ostatních věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu. 
 
Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná bezpečnostní pediatrická studie s uspořádáním pro 
hodnocení non-inferiority sledovala kognitivní a neuropsychologické účinky levetiracetamu u 4-
16letých dětí s parciálními záchvaty. Ze studie vyplývá, že v populaci splňující podmínky protokolu 
(„per-protocol“ populace) se přípravek Keppra neodlišoval (nebyl inferiorní) od placeba s ohledem 
na změnu od výchozího stavu ve složeném skóre k hodnocení paměti Leiter-R zahrnujícím pozornost 
a paměť (Leiter-R Attention and Memory, Memory Screen Composite score). Výsledky týkající se 
chování a emočního fungování naznačovaly u pacientů léčených levetiracetamem zhoršení, pokud jde 
o agresivní chování, což bylo měřeno standardizovaným a systematickým způsobem za použití 
ověřeného nástroje (CBCL -Achenbach Child Behavior Checklist). Avšak u jedinců, kteří užívali 
levetiracetam v dlouhodobé otevřené sledovací (follow-up) studii, nedošlo v průměru ke zhoršení 
chování a emočního fungování; zejména měřítka agresivního chování nebyla horší oproti výchozímu 
stavu.  
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky  
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

.  

 
4.9 Předávkování 
 
Symptomy 
 
Při předávkování přípravkem Keppra byla pozorována somnolence, agitovanost, agresivita, poruchy 
vědomí, respirační útlum a kóma
 

40

 

Léčba předávkování 
Po akutním předávkování lze žaludek vyprázdnit výplachem nebo vyvoláním zvracení. Žádné 
specifické antidotum levetiracetamu není k dispozici. Léčba předávkování je symptomatická a může 
zahrnovat i hemodialýzu. Účinnost odstranění levetiracetamu dialýzou je 60% a primárního 
metabolitu 74%. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, jiná antiepileptika, ATC kód: N03AX14 
Léčivá látka, levetiracetam, je pyrrolidonový derivát (S-enantiomer α-etyl-2-oxo-1-pyrrolidin 
acetamid), chemicky nesouvisející s léčivými látkami obsaženými v současných antiepileptických 
přípravcích. 
 
Mechanismus účinku 
 
Mechanismus účinku levetiracetamu stále ještě není plně objasněn. Pokusy in vitro a in vivo 
nasvědčují tomu, že levetiracetam nemění ani základní charakteristiky buněk ani normální přenos 
nervových vzruchů. 
In vitro studie ukazují, že levetiracetam ovlivňuje hladinu Ca

2+

 v neuronech částečnou inhibicí 

kalciových kanálů typu N a snížením uvolňování Ca

2+

 z intraneuronálních zásob. Levetiracetam navíc 

částečně antagonizuje snížení aktivity GABA- a glycinových kanálů způsobené zinkem a beta-
karboliny. Mimo to se levetiracetam v in vitro studiích váže na specifické vazebné místo v mozkové 
tkáni hlodavců. Specifickým vazebným místem je synaptický vezikulární protein 2A, který je 
považován za součást procesů fúze vezikulů a exocytózy  neurotransmiterů. Levetiracetam a jeho 
analogy mají různou afinitu k vazbě na synaptický vezikulární protein 2A. Afinita k vazbě na 
synaptický vezikulární protein 2A koreluje s jejich potencí k zábraně vzniku záchvatů v audiogenních 
modelech epilepsie u myší. Uvedené nálezy naznačují, že interakce mezi levetiracetamem a 
synaptickým vezikulárním proteinem 2A by mohla přispívat k jeho antiepileptickému účinku. 
 
Farmakodynamické účinky 
 
Levetiracetam poskytuje ochranu před záchvaty ve velkém počtu zvířecích modelů parciálních a 
primárně generalizovaných záchvatů, aniž by měl prokonvulzivní účinky. Primární metabolit je 
neaktivní.  
U člověka potvrdila aktivita při parciální i generalizované epilepsii (epileptiformní 
výboj/fotoparoxysmální odpověď) široké spektrum stanoveného farmakologického profilu 
levetiracetamu. 
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
 
Přídatná léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dospívajících, 
dětí a kojenců ve věku  od 1 měsíce s epilepsií 
 
Účinnost levetiracetamu u dospělých byla prokázána ve 3 dvojitě zaslepených placebem 
kontrolovaných studiích v denní dávce 1 000 mg, 2 000 mg nebo 3 000 mg rozdělené do dvou dílčích 
dávek. Léčba trvala až 18 týdnů. V analýze sdružených dat bylo procento pacientů, kteří dosáhli 
snížení frekvence parciálních záchvatů za týden o 50 % a více proti počátečnímu stavu při stabilní 
dávce (12/14 týdnů) 27,7 %, 31,6% a 41,3 % u pacientů s 1 000 mg, 2 000 mg resp. 3 000 mg 
levetiracetamu a 12,6 % u placeba.  
 
Pediatrická populace 
 

41

 

U pediatrických pacientů (ve věku 4-16 let) byla účinnost levetiracetamu prokázána ve dvojitě 
zaslepené placebem kontrolované studii, do které bylo zařazeno 198 pacientů s trváním léčby 
14 týdnů. V této studii byl levetiracetam užíván ve fixní dávce 60 mg/kg/den rozdělené do dvou 
dílčích dávek. 
44,6 % pacientů léčených levetiracetamem a 19,6 % pacientů s placebem dosáhlo snížení frekvence 
parciálních záchvatů za týden proti počátečnímu stavu o 50 % a více. Při pokračující dlouhodobé 
léčbě bylo 11,4 % pacientů bez záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 7,2 % pacientů bylo bez 
záchvatů po dobu alespoň 1 roku. 
 
U pediatrických pacientů (ve věku 1 měsíc až méně než 4 roky) byla účinnost levetiracetamu 
stanovena ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii, která zahrnovala 116 pacientů a léčba 
trvala 5 dní. V této studii dostávali pacienti denní dávku 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg nebo 
50 mg/kg perorálního roztoku na základě titračního rozpisu podle věku. V této studii byla použita 
dávka 20 mg/kg/den titrovaná do 40 mg/kg/den pro kojence ve věku jeden měsíc až méně než 
6 měsíců, a dávka 25 mg/kg/den titrovaná do 50 mg/kg/den pro děti ve věku 6 měsíců až méně než 
4 roky. Celková denní dávka byla podávána rozděleně ve dvou dílčích dávkách. 
Primárním měřítkem účinnosti byl podíl pacientů odpovídajících na léčbu (frekvence respondérů, tj. 
procento pacientů s 

50% poklesem průměrné denní frekvence parciálních záchvatů od výchozího 

stavu), který byl hodnocen zaslepeně centrálním hodnotitelem prostřednictvím 48hodinového video 
EEG záznamu. Do analýzy účinnosti bylo zahrnuto 109 pacientů, kteří měli nejméně 24 hodin video 
EEG záznamu v obou obdobích, výchozím i hodnoceném. 43,6% pacientů léčených levetiracetamem a 
19,6 % pacientů léčených placebem bylo považováno za respondéry. Výsledky se shodují napříč 
věkovými skupinami. S pokračující dlouhodobou léčbou bylo 8,6 % pacientů bez záchvatů nejméně 
po dobu 6 měsíců a 7,8 % bylo bez záchvatů nejméně 1 rok. 
35 kojenců ve věku pod 1 rok s parciálními záchvaty bylo léčeno v placebem kontrolovaných 
klinických studiích, kde pouze 13 pacientů bylo ve věku < 6 měsíců. 
 
Monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let 
s nově diagnostikovanou epilepsií. 
 
Účinnost levetiracetamu v monoterapii byla prokázána v dvojitě zaslepeném paralelním porovnání 
non-inferiority s karbamazepinem s řízeným uvolňováním u 576 pacientů s nově nebo nedávno 
diagnostikovanou epilepsií od 16 let. U pacientů musely být přítomny pouze spontánní parciální 
záchvaty nebo generalizované tonicko-klonické záchvaty. Pacienti byli randomizováni k užívání 
karbamazepinu s řízeným uvolňováním v dávce 400-1 200 mg/den nebo levetiracetamu v dávce 1 000-
3 000 mg/den po dobu až 121 týdnů v závislosti na terapeutické odpovědi.  
Bez záchvatů po dobu 6 měsíců bylo 73,0 % pacientů s levetiracetamem a 72,8 % pacientů 
s karbamazepinem s řízeným uvolňováním; korigovaný absolutní rozdíl mezi léčbami byl 0,2% (95% 
CI: -7,8 8,2). Více než polovina pacientů byla bez záchvatů po dobu 12 měsíců (56,6 % a 58,5 % 
pacientů s levetiracetamem resp. karbamazepinem s řízeným uvolňováním). 
 
Ve studii odrážející klinickou praxi mohla být vysazena souběžná antiepileptická medikace u části 
pacientů, kteří odpověděli na přídatnou léčbu levetiracetamem (36 dospělých pacientů z 69). 
 
Přídatná léčba myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících 
od 12 let. 
 
Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající 
16 týdnů u pacientů od 12 let s idiopatickou generalizovanou  epilepsií s myoklonickými záchvaty 
u různých syndromů. Většina pacientů trpěla juvenilní myoklonickou epilepsií.  
V této studii byl levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den rozdělené do dvou denních dávek. 
58,3 % pacientů léčených levetiracetamem a 23,3 % pacientů s placebem dosáhlo snížení počtu dnů 
s myoklonickým záchvatem za týden alespoň o 50 % . Při pokračující dlouhodobé léčbě bylo 28,6 % 
pacientů bez  myoklonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 21,0 % pacientů bylo bez 
myoklonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku. 
 

42

 

Přídatná léčba  primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících 
od 12  let s idiopatickou generalizovanou epilepsií. 
 
Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající 
24 týdnů, která zahrnovala dospělé, dospívající a omezený počet dětí s idiopatickou generalizovanou 
epilepsií s primárně generalizovanými tonicko klonickými záchvaty (PGTC) u různých syndromů 
(juvenilní myoklonická epilepsie, juvenilní epilepsie s absencemi, dětská epilepsie s absencemi nebo 
epilepsie s generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty po probuzení). V této studii byl 
levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den u dospělých a dospívajících nebo 60 mg/kg/den u dětí 
rozdělené do dvou denních dávek. 
72,2 % pacientů léčených levetiracetamem a 45,2 % pacientů s placebem dosáhlo snížení frekvence 
primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů za týden o 50 % a více. Při pokračující 
dlouhodobé léčbě bylo 47,4 % pacientů bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 
31,5 % pacientů bylo bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku. 
 
5.2   Farmakokinetické vlastnosti 
 
Levetiracetam je vysoce rozpustná látka s vysokou schopností průniku. Farmakokinetický profil je 
lineární s nízkou intra- a interindividuální variabilitou. Při opakovaném podávání nedochází ke změně 
clearance. K dispozici nejsou žádné důkazy o větší variabilitě mezi pohlavími, rasami ani cirkadiánní 
variabilitě. Farmakokinetický profil u zdravých dobrovolníků a pacientů s epilepsií je srovnatelný. 
 
Vzhledem k úplnému a lineárnímu vstřebávání lze plazmatické hladiny předvídat na základě perorální 
dávky levetiracetamu, vyjádřené v mg/kg tělesné hmotnosti. Plazmatické hladiny levetiracetamu tedy 
není nutno monitorovat. 
 
Byla prokázána významná korelace mezi plazmatickou koncentrací a koncentrací ve slinách u dětí i 
dospělých (poměr koncentrace ve slinách/ koncentrace v plazmě se pohybuje v rozmezí 1-1,7 pro 
tablety a 4 hodiny po podání perorálního roztoku). 
 
Dospělí a dospívající 
 
Absorpce 
 
Levetiracetam se po perorálním podání rychle vstřebává. Absolutní biologická dostupnost po 
perorálním podání se blíží 100 %. 
Maximální plazmatické koncentrace (C

max

) jsou dosaženy 1,3 hodiny po podání dávky. Ustáleného 

stavu se dosahuje po dvou dnech při dávkovacím režimu dvakrát denně. 
Maximálních koncentrací (C

max

) ve výši 31 µg/ml se běžně dosahuje po jednorázové dávce 1 000 mg a 

43 µg/ml po opakované dávce 1 000 mg dvakrát denně. 
Rozsah vstřebávání nezávisí na dávce a není ovlivněn příjmem potravy. 
 
Distribuce 
 
Žádné údaje o distribuci v  tkáních u člověka nejsou k dispozici. 
Ani levetiracetam ani jeho primární metabolit se ve významné míře nevážou na bílkoviny krevní 
plazmy (<10 %). Distribuční objem levetiracetamu je přibližně 0,5-0,7 l/kg, což je hodnota blízká 
celkovému objemu vody v organismu. 
 
Biotransformace 
 
Levetiracetam není v lidském organismu výrazně metabolizován. Hlavní metabolickou cestou (24 % 
dávky) je enzymatická hydrolýza acetamidové skupiny. Izoenzymy jaterního cytochromu P

450

 

nepodporují vznik primárního metabolitu ucb L057. Hydrolýza acetamidové skupiny byla zjištěna 
v řadě různých tkání včetně krvinek. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neaktivní. 
 

43

 

Byly zjištěny i dva méně významné metabolity. Jeden byl získán hydroxylací pyrrolidonového jádra 
(1,6 % dávky) a druhý otevřením pyrrolidonového kruhu (0,9 % dávky). Další neidentifikované složky 
představovaly pouze 0,6 % dávky. 
 
In vivo
 nebyla zjištěna žádná enantiomerová interkonverze u levetiracetamu ani u jeho primárního 
metabolitu. 
 
In vitro
 bylo zjištěno, že levetiracetam a jeho primární metabolit neinhibují hlavní izoformy jaterního 
cytochromu P

450 

u člověka (CYP34A, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 1A2), aktivitu 

glukuronyltransferázy (UGT1A1 a UGT1A6) ani epoxidové hydroxylázy. Levetiracetam in vitro 
navíc neovlivňuje glukuronidaci kyseliny valproové. 
V kulturách lidských hepatocytů měl levetiracetam minimální nebo žádný účinek na CYP1A2, 
SULT1E1 nebo UGT1A1. Levetiracetam způsoboval mírnou indukci CYP2B6 a CYP3A4. In vitro a 
in vivo údaje o interakci s perorálními kontraceptivami, digoxínem a warfarínem neukazují, že by in 
vivo
 se docházelo k významné indukci enzymů. Proto je interakce přípravku Keppra s jinými látkami 
nepravděpodobná. 
 
Eliminace 
 
Plazmatický poločas u dospělých byl 7±1 hodin a nelišil se podle dávky, způsobu podání ani při 
opakované aplikaci. Průměrná celková systémová clearance byla 0,96 ml/min/kg. 
 
Hlavní cestou exkrece byla moč, kterou se vylučovalo průměrně 95 % dávky (přibližně 93 % dávky se 
vyloučilo do 48 hodin). Stolicí se vyloučilo pouze 0,3 % dávky. 
Kumulativní vylučování levetiracetamu močí během prvních 48 hodin dosáhlo 66 % dávky; v případě 
jeho primárního metabolitu 24 % dávky. 
Renální clearance levetiracetamu je 0,6 ml/min/kg, pro ucb L057 4,2 ml/min/kg, což ukazuje, že 
levetiracetam se vylučuje glomerulární filtrací s následnou tubulární reabsorpcí a že primární 
metabolit se kromě glomerulární filtrace vylučuje i aktivní tubulární sekrecí. 
Vylučování levetiracetamu koreluje s clearance kreatininu. 
 
Starší pacienti 
 
U starších pacientů je eliminační poločas prodloužený přibližně o 40 % (10 až 11 hodin). To souvisí 
se snížením renálních funkcí u této populace (viz bod 4.2). 
 
Porucha funkce ledvin 
 
Zdánlivá systémová clearance levetiracetamu a jeho primárního metabolitu koreluje s clearance 
kreatininu. Proto se u nemocných se středně těžkou a těžkou renální poruchou doporučuje upravit 
udržovací denní dávku přípravku Keppra podle clearance kreatininu (viz bod 4.2). 
 
U anurických dospělých jedinců s terminálním renálním selháním byl poločas mezi dialýzami 
přibližně 25 hodin a během dialýzy přibližně 3,1 hodin. 
Frakční vylučování levetiracetamu během typické 4hodinové dialýzy činilo 51 %. 
 
Porucha funkce jater 
 
U jedinců s lehkou a středně těžkou poruchou funkce jater nedocházelo k žádné významné změně 
clearance levetiracetamu. U většiny jedinců s těžkou poruchou funkce jater byla clearance 
levetiracetamu snížena o více než 50 % v důsledku současné poruchy renální funkce (viz bod 4.2). 
 
Pediatrická populace 
 
Děti (4 až 12 let) 
 

44

 

Po perorálním podání jedné dávky (20 mg/kg) dětem s epilepsií (6-12 let) byl poločas levetiracetamu 
6,0 hodin. Zdánlivá systémová clearance byla přibližně o 30 % vyšší než u dospělých s epilepsií. 
 
Po podání opakovaných dávek (20-60 mg/kg/den) dětem s epilepsií (4-12 let) byl levetiracetam rychle 
absorbován. Maximální plazmatické koncentrace bylo dosaženo 0,5 až 1,0 hodinu po podání. Bylo 
pozorováno lineární a dávce úměrné zvýšení maximální plazmatické koncentrace a plochy pod 
křivkou. Eliminační poločas byl přibližně 5 hodin. Zdánlivá clearance byla 1,1 ml/min/kg. 
 
Kojenci a děti (1 měsíc – 4 roky) 
 
Po jednorázovém podání (20 mg/kg) perorálního roztoku 100 mg/ml dětem s epilepsií (1 měsíc – 
4 roky) byl levetiracetam rychle absorbován a maximální plazmatická koncentrace byla pozorována 
přibližně 1 hodinu po podání. Farmakokinetické výsledky ukazují, že eliminační poločas je u dětí 
kratší (5,3 hodiny) než u dospělých (7,2 hodiny) a že zdánlivá tělesná clearance je u dětí rychlejší 
(1,5 ml/min/kg) než u dospělých (0,96 ml/min/kg). 
 
V analýze populační farmakokinetiky provedené u pacientů ve věku od 1 měsíce do 16 let korelovala 
tělesná hmotnost významně se zdánlivou clearance (clearance narůstala se zvýšením tělesné 
hmotnosti), a se zdánlivým distribučním objemem. Na oba parametry měl vliv také věk. Tento účinek 
byl výraznější u mladších dětí, ustupoval se zvyšujícím se věkem a kolem 4 let věku se stal 
zanedbatelným. 
 
V obou analýzách populační farmakokinetiky došlo k asi 20 % zvýšení zdánlivé clearance 
levetiracetamu, když byl levetiracetam podáván spolu s antiepileptiky, která indukují tvorbu enzymů. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity a 
kancerogenního potenciálu nenaznačují žádné zvláštní riziko pro člověka.  
Nežádoucí účinky, které nebyly pozorovány v  klinických studiích, ale byly zjištěny u potkanů a 
v menší míře u myší, při expozici podobným hladinám jako u člověka a s potenciálním významem pro 
použití v klinické praxi, byly jaterní změny naznačující adaptivní odpověď, jako je zvýšená hmotnost 
a centrilobulární hypertrofie, infiltrace tuku a zvýšená hladina jaterních enzymů v plazmě. 
 
U potkanů nebyly při dávkách až 1800 mg/kg/den (6násobek maximální doporučené denní dávky 
u člověka v přepočtu na mg/m

2

 nebo expozici) pozorovány žádné nežádoucí účinky na fertilitu samců 

ani samic u rodičů a první generace potomků. 
 
Dvě studie embryo-fetálního vývoje (EFV studie) byly provedeny u potkanů s dávkami 400, 1 200 a 
3 600 mg/kg/den. Při dávce 3 600 mg/kg/den došlo pouze v jedné z těchto dvou EFV studií 
k nepatrnému snížení fetální hmotnosti, spojenému s hraničním nárůstem počtu kostních 
variant/menších anomálií. Nedošlo k žádnému ovlivnění embryomortality ani ke zvýšení výskytu 
malformací. NOAEL (hladina bez pozorovaných nežádoucích účinků) byla 3 600 mg/kg/den pro březí 
samice potkanů (12násobek maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m

2

)

 

1 200 mg/kg/den pro plody.  
 
Čtyři studie embryo-fetálního vývoje byly provedeny u králíků s dávkami 200, 600, 800, 1 200 a 
1 800 mg/kg/den. Dávka 1 800 mg/kg/den vedla ke značné toxicitě u samic-matek a ke snížení fetální 
hmotnosti, spojenému se zvýšeným výskytem plodů s kardiovaskulárními/kosterními anomáliemi. 
NOAEL byla < 200 mg/kg/den pro samice-matky a 200 mg/kg/den pro plody (odpovídá maximální 
doporučené denní dávce u lidí při přepočtu na mg/m

2

).  

Studie perinatálního a postnatálního vývoje byla provedena u potkanů s dávkami levetiracetamu 70, 
350 a 1 800 mg/kg/den. NOAEL byla 

1 800 mg/kg/den pro samice F0, stejně jako pro přežití, růst a 

vývoj mláďat F1 až do odstavení (6násobek maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na 
mg/m

2

). 

  

45

 

Studie s novorozenci a mláďaty zvířat neukázaly u psů a potkanů žádné nežádoucí účinky na 
standardní cílové parametry vývoje a maturace při dávkách do 1 800 mg/kg/den (6-17násobek 
maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m

2

).  

 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Jádro tablety: 
sodná sůl kroskarmelosy 
makrogol 6000 
koloidní bezvodý oxid křemičitý 
magnesium-stearát 
 
Potahová soustava: 
částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol 
oxid titaničitý (E171), 
makrogol 3350 
mastek 
hlinitý lak oranžové žluti (E110) 
červený oxid železitý (E172) 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Al/PVC blistry, vložené do papírové krabičky obsahující 20, 30, 50, 60, 80, 100 potahovaných tablet a 
multipack (vícečetné balení) obsahující 200 (2 balení po 100) potahovaných tablet. 
 
Al/PVC perforované jednodávkové blistry vložené do papírové krabičky, obsahující 100 x 1 
potahovanou tabletu. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní požadavky na likvidaci  

 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB Pharma SA 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 

46

 

Belgie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/00/146/014 
EU/1/00/146/015 
EU/1/00/146/016 
EU/1/00/146/017 
EU/1/00/146/018 
EU/1/00/146/019 
EU/1/00/146/028 
EU/1/00/146/036 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 29. září 2000 
Datum posledního prodloužení registrace: 20. srpna 2015 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné  informace  o tomto  léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách  Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

47

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 1000 mg potahované tablety 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 1000 mg. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Potahovaná tableta. 
Bílá, 19 mm podlouhlá s půlicí rýhou a s vyraženým „ucb“ a „1 000“ na jedné straně. 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoli její rozdělení na stejné dávky. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Přípravek Keppra je indikován jako monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární 
generalizace u dospělých a dospívajících od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. 
 
Přípravek Keppra je indikován jako přídatná terapie 

 

k léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dospívajících, 
dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií. 

 

k léčbě myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících 

od 12 let. 

 

k léčbě primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 
12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií. 

 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Dávkování 
 
Monoterapie pro dospělé a dospívající od 16 let  
 
Doporučená počáteční dávka je 250 mg dvakrát denně. Po dvou týdnech užívání by měla být zvýšena 
na terapeutickou dávku 500 mg dvakrát denně. Dávka může být dále zvyšována o 250 mg dvakrát 
denně každé dva týdny v závislosti na klinické odpovědi. Maximální dávka je 1500 mg dvakrát denně. 
 
Přídatná terapie pro dospělé (≥18 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg 
 
Počáteční terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denně. S touto dávkou lze začít první den léčby. 
Podle klinické odpovědi a snášenlivosti lze dávku zvýšit až na 1500 mg dvakrát denně. Dávku lze 
zvyšovat nebo snižovat po 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyři týdny. 
 
Ukončení léčby 
Pokud je nutno léčbu levetiracetamem ukončit, doporučuje se vysazovat jej postupně (např. 
u dospělých a dospívajících s hmotností více než 50 kg: snižování o 500 mg dvakrát denně každé dva 
až čtyři týdny, u kojenců starších než 6 měsíců, dětí a dospívajících s hmotností nižší než 50 kg: dávka 
by se měla snižovat nejvýše o 10 mg/kg dvakrát denně každé dva týdny; u kojenců (pod 6 měsíců): 
snížení dávky by nemělo překročit 7 mg/kg dvakrát denně každé 2 týdny). 

48

 

 
Zvláštní populace 
 
Starší pacienti (65 let a starší) 
 
U starších jedinců s poruchou renálních funkcí (viz „Porucha funkce ledvin“ níže) se doporučuje 
dávku upravit. 
 
Porucha funkce ledvin 
 
Denní dávku je nutno individuálně upravit podle renálních funkcí. 
 
Pro dospělé pacienty použijte následující tabulku a dávku upravte odpovídajícím způsobem. Při 
použití této tabulky dávkování je nutno nejprve stanovit pacientovu clearance kreatininu (CLcr) 
v ml/min. U dospělých a dospívajících o hmotnosti 50 kg a více lze hodnotu CLcr v ml/min zjistit 
z hladin kreatininu v séru (mg/dl) s použitím následující rovnice: 
 
 

 

[140-věk (roky)] x hmotnost (kg) 

CLcr(ml/min) = ---------------------------------------------    (x 0,85 u žen) 
 

 

72 x hladina kreatininu v séru (mg/dl) 

 
CLcr  se  poté  přepočítá  podle  následujícího  vzorce  na  plochu  povrchu  těla  („body  surface  area“, 
BSA):  
 
 

 

CLcr(ml/min) 

CLcr(ml/min/1,73 m²) = ------------------------ x 1,73 
 

 

BSA pacienta (m²) 

 
Úprava dávky u dospělých a dospívajících pacientů s s hmotností nad 50 kg s poruchou renálních 
funkcí: 
Stupeň  

Clearance kreatininu 
(ml/min.1,73m²) 

Dávka a frekvence podávání 

Normální 

>80 

500-1500 mg dvakrát denně 

Lehký 

50-79 

500-1000 mg dvakrát denně 

Středně těžký 

30-49 

250-750 mg dvakrát denně 

Těžký 

<30 

250-500 mg dvakrát denně 

Dialyzovaní pacienti v konečném stadiu 
onemocnění ledvin

(1)

 

500-1 000 mg jednou denně 

(2)

 

(1)

 První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat nasycovací dávku 750 mg. 

(2)

 Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku 250-500 mg. 

 
U dětí s poruchou funkce ledvin je třeba upravit dávku levetiracetamu podle renálních funkcí, protože 
clearance levetiracetamu závisí na renálních funkcích. Toto doporučení je založeno na studii 
s dospělými s poruchou funkce ledvin. 
 
CLcr v ml/min/1,73 m² může být odhadnuta ze stanovení sérového kreatininu (mg/dl) pro mladé 
dospívající, děti a kojence s použitím následujícího vzorce (Schwartzův vzorec): 
 
 

 

Výška (cm) x ks  

CLcr (ml/min/1,73 m

2

) =  -------------------------------- 

 

 

sérový kreatinin (mg/dl) 

 
ks=0,45 pro donošené kojence do 1 roku věku; ks=0,55 pro děti mladší než 13 let a dospívající dívky; 
ks=0,7 pro dospívající chlapce 
 

49

 

Úprava dávkování pro kojence, děti a dospívající pacienty s hmotností nižší než 50 kg s poruchou 
renálních funkcí: 
Stupeň  

Clearance 

kreatininu 
(ml/min/1,73 m

2

)

 

Dávka a frekvence podávání 

(1)

 

Kojenci od 1 do méně než 

6 měsíců 

Kojenci 6-23 měsíců, děti a 

dospívající s hmotností pod 
50 kg  

Normální 

>80 

7-21 mg/kg (0,07-0,21 ml/kg) 

dvakrát denně 

10-30 mg/kg (0,10-0,30 ml/kg) 
dvakrát denně 

Lehký 

50-79 

7-14 mg/kg (0,07-0,14 ml/kg) 

dvakrát denně 

10-20 mg/kg (0,10-
0,20 ml/kg) dvakrát denně 

Středně těžký 

30-49 

3,5-10,5 ml/kg (0,035-

0,105 ml/kg) dvakrát denně 

5-15 mg/kg (0,05-0,15 ml/kg) 
dvakrát denně 

Těžký 

<30 

3,5-7 mg/kg  (0,035-

0,07 ml/kg) dvakrát denně 

5-10 mg/kg (0,05-0,10 ml/kg) 
dvakrát denně  

Dialyzovaní pacienti 
v konečném stadiu 
onemocnění ledvin 

-- 

7-14 mg/kg (0,07-0,14 ml/kg) 

jednou denně

(2) (4) 

10-20 mg/kg (0,10-
0,20 ml/kg) jednou denně 

(3) (5)

 

(1)

 Perorální roztok Keppra se používá pro dávky nižší než 250 mg, pro dávky, které nejsou násobky 

250 mg, u kterých doporučeného dávkování nelze dosáhnout podáním více tablet a u pacientů 
neschopných polykat tablety.. 

(2)

 Nasycovací dávka 10,5 mg/kg (0,105 ml/kg) se doporučuje první den léčby levetiracetamem. 

(3)

 Nasycovací dávka 15 mg/kg (0,15 ml/kg) se doporučuje první den léčby levetiracetamem. 

(4)

 Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 3,5-7 mg/kg (0,035-0,07 ml/kg). 

(5)

 Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 5-10 mg/kg (0,05-0,10 ml/kg). 

 
Porucha funkce jater 
 
U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou jaterních funkcí není třeba dávku nijak upravovat. 
U nemocných s těžkou poruchou jaterních funkcí může hodnota clearance kreatininu podhodnocovat 
renální nedostatečnost. Proto se při hodnotě clearance kreatininu <60 ml/min/1,73 m

2

 doporučuje 

snížit denní udržovací dávku o 50 %. 
 
Pediatrická populace 
 
Lékař by měl předepsat nejvhodnější lékovou formu, velikost balení a sílu přípravku vzhledem 
k věku, hmotnosti pacienta a dávce. 
 
Léková forma tablety není vhodná pro podávání kojencům a dětem mladším než 6 let. U této populace 
se dává přednost perorálnímu roztoku Keppra. Navíc dostupná síla tablet není vhodná pro počáteční 
léčbu dětí s hmotností nižší než 25 kg, pro pacienty neschopné polykat tablety nebo pro podání 
nižších dávek než 250 mg. Ve všech těchto případech se používá Keppra perorální roztok.  
 
Monoterapie  
 
Bezpečnost a účinnost přípravku Keppra u dětí a dospívajících do 16 let nebyly u monoterapie ještě 
stanoveny. 
Nejsou k dispozici žádné údaje. 
 
Přídatná terapie pro kojence ve věku 6-23 měsíců, děti (2-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností 
nižší než 50 kg 
 
Keppra perorální roztok je vhodnější léková forma pro kojence a děti mladší než 6 let. 
 

50

 

Perorální roztok Keppra používá pro dávky nižší než 250 mg u dětí od 6 let, pro dávky, které nejsou 
násobky 250 mg, u kterých doporučeného dávkování nelze dosáhnout podáním více tablet a u pacientů 
neschopných polykat tablety. 
 
Měla by být použita nejnižší účinná dávka. Počáteční terapeutická dávka pro dítě nebo dospívajícího 
s hmotností do 25 kg je 250 mg 2x denně s maximální dávkou 750 mg 2x denně. Dávka u dětí 
s hmotností od 50 kg je stejná jako u dospělých. 
 
Přídatná terapie pro kojence ve věku 1 měsíc až méně než 6 měsíců 
 
U kojenců se používá léková forma perorální roztok. 
 
Způsob podání 
Potahované tablety je nutno užívat perorálně, zapíjet dostatečným množství tekutiny, lze je užívat 
spolu s jídlem nebo bez něj. Denní dávka se podává rozdělena do dvou stejných dávek. 
 
4.3   Kontraindikace 
 
Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli pomocnou látku 
uvedenou v bodě 6.1. 
 
4.4   Zvláštní upozornění a opatření pro použití
 
 
Porucha funkce ledvin 
Podávání levetiracetamu pacientům s poruchou renálních funkcí si může vyžádat úpravu dávky. 
U nemocných s těžkou poruchou funkce jater je vhodné před zvolením dávky provést zhodnocení 
renálních funkcí (viz bod 4.2). 
 
Akutní poškození ledvin  
Podávání levetiracetamu bylo velmi vzácně spojeno s akutním poškozením funkce ledvin, ke kterému 
došlo v časovém rozmezí od několika dní do několika měsíců.  
  
Krevní obraz  
V souvislosti s podáváním levetiracetamu byly popsány vzácné případy snížení hodnot krevního 
obrazu (neutropenie, agranulocytóza, leukopenie, trombocytopenie a pancytopenie), a to obvykle na 
začátku léčby. Je vhodné zkontrolovat celkový krevní obraz u pacientů trpících významnou slabostí, 
horečnatým stavem, opakovanými infekcemi nebo poruchou srážení krve (viz bod 4.8).  
 
Sebevražda 
U pacientů léčených antiepileptiky (včetně levetiracetamu) byly hlášeny případy sebevraždy, pokusu 
o sebevraždu, sebevražedných představ a chování. Metaanalýza randomizovaných placebem 
kontrolovaných studií s antiepileptiky prokázala mírně zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a 
chování. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám. 
 
Z tohoto důvodu by u pacientů měly být sledovány známky deprese a/nebo sebevražedných představ a 
chování a případně by měla být zvolena vhodná léčba. Pacientům (a jejich ošetřujícím osobám) by 
mělo být doporučeno, aby okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u pacientů projeví známky 
deprese a/nebo sebevražedných představ či chování. 
 
Pediatrická populace 
Léková forma tablety není vhodná pro kojence a děti ve věku do 6 let. 
 
Dostupné údaje u dětí nenaznačují vliv na růst a pubertu. Avšak dlouhodobý účinek u dětí na učení, 
inteligenci, růst, endokrinní funkce, pubertu a plodnost zatím není znám. 
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

51

 

 
Antiepileptika 
Údaje z premarketingových klinických studií provedených u dospělých ukazují, že levetiracetam 
neovlivňuje sérové koncentrace již podávaných antiepileptik (fenytoin, karbamazepin, kyselina 
valproová, fenobarbital, lamotrigin, gabapentin a primidon) a že tato antiepileptika neovlivňují 
farmakokinetiku levetiracetamu. 
 
Stejně jako u dospělých není u pediatrických pacientů užívajících levetiracetam do dávky 
60 mg/kg/den důkaz o klinicky významných interakcích léčivého přípravku.  
Retrospektivní hodnocení farmakokinetických interakcí u dětí a dospívajících s epilepsií (4-17 let) 
potvrdilo, že přídatná léčba perorálně užívaným levetiracetamem neovliňuje sérové koncentrace 
současně podávaného karbamazepinu a valproátu v ustáleném stavu. I když údaje naznačují, že 
antiepileptika indukující enzymy zvyšují clearance levetiracetamu u dětí o 20 %, dávku není třeba 
upravovat. 
 
Probenecid 
Bylo zjištěno, že probenecid (500 mg čtyřikrát denně), blokátor renální tubulární sekrece, inhibuje 
renální clearance primárního metabolitu, ne však levetiracetamu. Koncentrace uvedeného metabolitu 
však zůstává nízká. Lze očekávat, že ostatní léčivé přípravky vylučované aktivní tubulární sekrecí by 
také mohly snižovat renální clearance metabolitu. Účinek levetiracetamu na probenecid nebyl 
studován a účinek levetiracetamu na další aktivně vylučované léčivé přípravky, např. NSA, 
sulfonamidy a methotrexát, není znám. 
 
Methotrexát 
Při současném podání levetiracetamu a methotrexátu bylo hlášeno snížení clearence methotrexátu, 
což vede ke zvýšení (prodloužení) doby koncentrace methotrexátu v krvi na potenciálně toxické 
hladiny. Hladiny methotrexátu a levetiracetamu v krvi by měly být pečlivě monitorovány u pacientů, 
kteří užívají současně oba léky. 
 
Perorální kontraceptiva a jiné farmakokinetické interakce 
Levetiracetam v dávce 1 000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku perorálních kontraceptiv 
(ethinylestradiol a levonorgestrel); endokrinní parametry (luteinizační hormon a progesteron) se 
nezměnily. Levetiracetam v dávce 2 000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku digoxinu ani 
warfarinu. Protrombinové časy se nezměnily. Současné podávání digoxinu, perorálních kontraceptiv 
ani warfarinu neovlivnilo farmakokinetiku levetiracetamu. 
 
Laxativa 
Byly  hlášeny  izolované  případy  snížení  účinnosti  levetiracetamu,  když  byl  perorální  levetiracetam 
podáván  současně  s osmotickým  projímadlem  makrogol.  Proto  by  neměl  být  makrogol  perorálně 
užíván alespoň hodinu před užíváním a hodinu po užívání levetiracetamu. 
 
Jídlo a alkohol 
Rozsah vstřebávání levetiracetamu nebyl jídlem ovlivněn, ale rychlost vstřebávání se mírně snížila. 
Nejsou k dispozici žádné údaje o interakci levetiracetamu s alkoholem.  
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Těhotenství 
Po uvedení přípravku na trh byly zdokumentovány výsledky z několika prospektivních registrů u více 
než 1000 těhotných žen léčených levetiracetamem v monoterapii během prvního trimestru těhotenství. 
Celkově tyto údaje nenaznačují podstatné zvýšení rizika větších vrozených vad, i když teratogenní 
riziko nemůže být úplně vyloučeno. Léčba více antiepileptiky je spojená s vyšším rizikem vrozených 
vad než monoterapie, a tudíž monoterapie by měla být zvažována. Studie na zvířatech prokázaly 
reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).  
Podávání přípravku Keppra se v těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají antikoncepci, 
nedoporučuje, pokud to není klinicky nutné.  

52

 

Fyziologické změny během gravidity mohou ovlivnit koncentraci levetiracetamu. Během gravidity 
byly zaznamenány případy snížené koncentrace levetiracetamu v plazmě. K výraznějšímu poklesu 
docházelo během třetího trimestru gravidity (v tomto období byla koncentrace levetiracetamu 
v plazmě snížena až o 60 % proti výchozí koncentraci před začátkem gravidity). Proto je třeba při 
léčbě levetiracetamem zajistit vhodný klinický přístup k těhotným ženám. Vysazení antiepileptické 
léčby může vést k exacerbaci onemocnění, které může poškodit matku i plod. 
 
Kojení 
Levetiracetam se vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení nedoporučuje. Pokud však je léčba 
levetiracetamem během kojení nezbytná, je třeba vzhledem k významu kojení zvážit poměr rizika a 
přínosu léčby. 
 
Fertilita 
Ve studiích na zvířatech nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu (viz bod 5.3). Nejsou k dispozici žádné 
klinické údaje, potenciální riziko u člověka není známo. 
 
4.7 

 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Levetiracetam má zanedbatelný nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vzhledem 
k možné rozdílné individuální citlivosti mohou někteří pacienti pociťovat somnolenci nebo jiné 
příznaky související s centrálním nervovým systémem, a to zejména na začátku léčby nebo po zvýšení 
dávky. Proto se u ěchto pacientů doporučuje opatrnost při provádění náročnějších aktivit, např. řízení 
vozidel nebo obsluhování strojů. Pacientům se nedoporučuje řídit nebo obsluhovat stroje, dokud se 
nezjistí, že jejich schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně ovlivněna. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Souhrnný bezpečnostní profil 
 
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly nazofaryngitida, somnolence, bolest hlavy, únava a 
závratě. Profil nežádoucích účinků uvedený níže je založen na analýze souhrnných placebem 
kontrolovaných klinických studií ve všech studovaných indikacích s celkem 3 146 pacienty léčenými 
levetiracetamem. Tyto údaje pocházejí z používání levetiracetamu v otevřených prodloužených 
studiích i ze zkušeností po uvedení přípravku na trh. Bezpečnostní profil levetiracetamu je podobný 
ve všech věkových skupinách (dospělí i pediatričtí pacienti) a ve všech schválených indikacích 
epilepsie. 
 
Seznam nežádoucích účinků v tabulce  
 
Nežádoucí účinky hlášené z klinických studií (u dospělých, dospívajících, dětí i kojenců >1měsíc) a 
z postmarketingových zkušeností jsou uvedeny níže podle tříd orgánových systémů a podle frekvence. 
Nežádoucí účinky jsou řazeny za sebou podle klesající závažnosti a jejich frekvence je definována 
takto: velmi časté: (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné 
(≥1/10 000 až <1/1 000) a velmi vzácné (<1/10 000). 
 

MedDRA  
Třídy orgánových 
systémů 

Frekvence 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Infekce a infestace 

nazofaryngitida  

 

 

infekce 

Poruchy krve a 
lymfatického 
systému 

 

 

trombocytopenie 
leukopenie 

pancytopenie

 

neutropenie 

agranulocytóza 

Poruchy imunitního 
systému 

 

 

 

léková reakce 

s eozinofilií a 
systémovými 
příznaky (DRESS), 

hypersenzitivita 

53

 

MedDRA  
Třídy orgánových 
systémů 

Frekvence 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté 

Vzácné 

(včetně angioedému a 
anafylaxe) 

Poruchy 
metabolismu a 
výživy 

 

anorexie 

snížení tělesné 

hmotnostizvýšení 
tělesné hmotnosti 

hyponatremie 

Psychiatrické 
poruchy 
 

 

deprese, 
hostilita/agresivita, 
anxieta, insomnie, 
nervozita/ 
podrážděnost 
 

sebevražedný 
pokus, 
sebevražedné 
představy, 
psychotická 
porucha, 
abnormální 
chování, 
halucinace, hněv, 
stav zmatenosti, 
panická ataka, 
citová 
labilita/výkyvy 
nálady, 
agitovanost  

dokonaná 

sebevražda, poruchy 
osobnosti, abnormální 
myšlení 

Poruchy nervového 
systému 

somnolence, 
bolest hlavy 

konvulze, porucha 
rovnováhy, závratě, 
letargie, třes 

amnézie, porucha 
paměti, poruchy 
koordinace/ataxie, 
parestezie, 
poruchy 
pozornosti 

choreoatetóza 

dyskineze 
hyperkineze 

Poruchy oka 

 

 

diplopie, 
rozostřené vidění 

 

Poruchy ucha a 
labyrintu 

 

vertigo 

 

 

Respirační, hrudní a 
mediastinální 
poruchy 

 

kašel 

 

 

Gastrointestinální 
poruchy 

 

bolesti břicha, 
průjem, dyspepsie, 
zvracení, nauzea,  

 

pankreatitida 

Poruchy jater a 
žlučových cest 
 

 

 

abnormální 
výsledky jaterních 
funkčních testů 

jaterní selhání 
hepatitida,  

Poruchy ledvin a 
močových cest 

 

 

 

akutní  selhání ledvin 

Poruchy kůže a 
podkožní tkáně 
 

 

vyrážka 

alopecie, ekzém, 
pruritus  

toxická epidermální 
nekrolýza, Stevens-
Johnsonův syndrom, 
multiformní erytém 

Poruchy svalové a 
kosterní soustavy a 
pojivové tkáně 

 

 

svalová slabost, 
myalgie 

rabdomyolýza a 
zvýšení hladin 
kreatinfosfokinázy 
v krvi* 

Celkové poruchy a 
reakce v místě 
aplikace 

 

astenie/únava 

 

 

Poranění, otravy a 
procedurální 
komplikace 

 

 

poranění 

 

 
* Prevalence je významně vyšší u japonských pacientů ve srovnání s pacienty z jiných zemí.   

54

 

 
Po podání levetiracetamu byly vzácně pozorovány případy encefalopatie. Tyto nežádoucí účinky se 
obvykle objevily na začátku léčby (po několika dnech až několika měsících) a po přerušení léčby byly 
reverzibilní.  
 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
 
Riziko anorexie je vyšší při současném podávání levetiracetamu a topiramátu. 
V několika případech alopecie byla po vysazení levetiracetamu pozorována spontánní úprava stavu. 
Útlum kostní dřeně byl zjištěn v některých případech pancytopenie. 
 
Pediatrická populace 
 
U pacientů ve věku 1 měsíc až méně než 4 roky bylo celkem 190 pacientů léčeno levetiracetamem 
v placebem kontrolovaných a otevřených prodloužených studiích. Šedesát z těchto pacientů bylo 
léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích. U pacientů ve věku 4-16 let bylo celkem 
645 pacientů léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných a otevřených prodloužených 
studiích. 233 těchto pacientů bylo léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích. 
V obou těchto pediatrických skupinách jsou tyto údaje doplněny o zkušenosti po uvedení 
levetiracetamu na trh. 
 
Navíc 101 kojenců ve věku pod 12 měsíců bylo léčeno v poregistrační studii bezpečnosti. Nebyla 
identifikována žádná nová bezpečnostní rizika pro kojence s epilepsií mladší než 12 měsíců.  
 
Profil nežádoucích účinků levetiracetamu je obecně podobný ve všech věkových skupinách a ve všech 
schválených indikacích epilepsie. Výsledky bezpečnosti u  pediatrických pacientů v placebem 
kontrolovaných klinických studiích byly konzistentní s bezpečnostním profilem levetiracetamu 
u dospělých, s výjimkou behaviorálních a psychiatrických nežádoucích účinků, které byly častější 
u dětí než u dospělých. U dětí a dospívajících ve věku 4-16 let byly zvracení (velmi časté, 11,2 %), 
agitovanost (časté, 3,4 %), výkyvy nálady (časté, 2,1 %), citová labilita (časté, 1,7 %), agresivita 
(časté, 8,2 %), abnormální chování (časté, 5,6 %) a letargie (časté, 3,9 %) hlášeny častěji než 
u ostatních věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu. U kojenců a dětí ve věku 
1 měsíc až méně než 4 roky byly podrážděnost (velmi časté, 11,7 %) poruchy koordinace (časté, 
3,3 %) hlášeny častěji než u ostatních věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu. 
 
Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná bezpečnostní pediatrická studie s uspořádáním pro 
hodnocení non-inferiority sledovala kognitivní a neuropsychologické účinky levetiracetamu  u 4-
16letých dětí s parciálními záchvaty. Ze studie vyplývá, že v populaci splňující podmínky protokolu 
(„per-protocol“ populace) se přípravek Keppra neodlišoval (nebyl inferiorní) od placeba s ohledem 
na změnu od výchozího stavu ve složeném skóre k hodnocení paměti Leiter-R zahrnujícím pozornost 
a paměť (Leiter-R Attention and Memory, Memory Screen Composite score). Výsledky týkající se 
chování a emočního fungování naznačovaly u pacientů léčených levetiracetam zhoršení, pokud jde 
o agresivní chování, což bylo měřeno standardizovaným a systematickým způsobem za použití 
ověřeného nástroje (CBCL-Achenbach Child Behavior Checklist). Avšak u jedinců, kteří užívali 
levetiracetam v dlouhodobé otevřené sledovací (follow-up) studii, nedošlo v průměru ke zhoršení 
chování a emočního fungování; zejména měřítka agresivního chování nebyla horší oproti výchozímu 
stavu.  
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky  
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

.  

 
4.9 

Předávkování 

 

55

 

Symptomy 
 
Při předávkování přípravkem Keppra byla pozorována somnolence, agitovanost, agresivita, poruchy 
vědomí, respirační útlum a kóma
 
Léčba předávkování 
 
Po akutním předávkování lze žaludek vyprázdnit výplachem nebo vyvoláním zvracení. Žádné 
specifické antidotum levetiracetamu není k dispozici. Léčba předávkování je symptomatická a může 
zahrnovat i hemodialýzu. Účinnost odstranění levetiracetamu dialýzou je 60% a primárního 
metabolitu 74%. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, jiná antiepileptika, ATC kód: N03AX14 
Léčivá látka, levetiracetam, je pyrrolidonový derivát (S-enantiomer α-etyl-2-oxo-1-pyrrolidin 
acetamid), chemicky nesouvisející s léčivými látkami obsaženými v současných antiepileptických 
přípravcích. 
 
Mechanismus účinku 
 
Mechanismus účinku levetiracetamu stále ještě není plně objasněn. Pokusy in vitro a in vivo 
nasvědčují tomu, že levetiracetam nemění ani základní charakteristiky buněk ani normální přenos 
nervových vzruchů. 
In vitro studie ukazují, že levetiracetam ovlivňuje hladinu Ca

2+

 v neuronech částečnou inhibicí 

kalciových kanálů typu N a snížením uvolňování Ca

2+

 z intraneuronálních zásob. Levetiracetam navíc 

částečně antagonizuje snížení aktivity GABA- a glycinových kanálů způsobené zinkem a beta-
karboliny. Mimo to se levetiracetam v in vitro studiích váže na specifické vazebné místo v mozkové 
tkáni hlodavců. Specifickým vazebným místem je synaptický vezikulární protein 2A, který je 
považován za součást procesů fúze veziuklů a exocytózy neurotransmiterů. Levetiracetam a jeho 
analogy mají různou afinitu k vazbě na synaptický vezikulární protein 2A. Afinita k vazbě na 
synaptický vezikulární protein 2A koreluje s jejich potencí k zábraně vzniku záchvatů v audiogenních 
modelech epilepsie u myší. Uvedené nálezy naznačují, že interakce mezi levetiracetamem a 
synaptickým vezikulárním proteinem 2A by mohla přispívat k jeho antiepileptickému účinku. 
 
Farmakodynamické účinky 
 
Levetiracetam poskytuje ochranu před záchvaty ve velkém počtu zvířecích modelů parciálních a 
primárně generalizovaných záchvatů, aniž by měl prokonvulzivní účinky. Primární metabolit je 
neaktivní. 
U člověka potvrdila aktivita při parciální i generalizované epilepsii (epileptiformní 
výboj/fotoparoxysmální odpověď) široké spektrum stanoveného farmakologického profilu 
levetiracetamu. 
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
 
Přídatná léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dospívajících, 
dětí a kojenců ve věku od 1 měsíce s epilepsií 
 
Účinnost levetiracetamu u dospělých byla prokázána ve 3 dvojitě zaslepených placebem 
kontrolovaných studiích v denní dávce 1 000 mg, 2 000 mg nebo 3 000 mg rozdělené do dvou dílčích 
dávek. Léčba trvala až 18 týdnů. V analýze sdružených dat bylo procento pacientů, kteří dosáhli 
snížení frekvence parciálních záchvatů za týden o 50 % a více proti počátečnímu stavu při stabilní 

56

 

dávce (12/14 týdnů) 27,7 %, 31,6 % a 41,3 % u pacientů s 1 000 mg, 2 000 mg resp. 3 000 mg 
levetiracetamu a 12,6 % u placeba.  
 
Pediatrická populace 
 
U pediatrických pacientů (ve věku 4-16 let) byla účinnost levetiracetamu prokázána ve dvojitě 
zaslepené placebem kontrolované studii, do které bylo zařazeno 198 pacientů s trváním léčby 
14 týdnů. V této studii byl levetiracetam užíván ve fixní dávce 60 mg/kg/den rozdělené do dvou 
dílčích dávek. 
44,6 % pacientů léčených levetiracetamem a 19,6 % pacientů s placebem dosáhlo snížení frekvence 
parciálních záchvatů za týden proti počátečnímu stavu o 50 % a více Při pokračující dlouhodobé léčbě 
bylo 11,4 % pacientů bez záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 7,2 % pacientů bylo bez záchvatů po 
dobu alespoň 1 roku. 
 
U pediatrických pacientů (ve věku 1 měsíc až méně než 4 roky) byla účinnost levetiracetamu 
stanovena ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii, která zahrnovala 116 pacientů a léčba 
trvala 5 dní. V této studii dostávali pacienti denní dávku 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg nebo 
50 mg/kg perorálního roztoku na základě titračního rozpisu podle věku. V této studii byla použita 
dávka 20 mg/kg/den titrovaná do 40 mg/kg/den pro kojence ve věku jeden měsíc až méně než 
6 měsíců, a dávka 25 mg/kg/den titrovaná do 50 mg/kg/den pro děti ve věku 6 měsíců až méně než 
4 roky. Celková denní dávka byla podávána rozděleně ve dvou dílčích dávkách. 
Primárním měřítkem účinnosti byl podíl pacientů odpovídajících na léčbu (frekvence respondérů, tj. 
procento pacientů s 

50% poklesem průměrné denní frekvence parciálních záchvatů od výchozího 

stavu), který byl hodnocen zaslepeně centrálním hodnotitelem prostřednictvím 48hodinového video 
EEG záznamu. Do analýzy účinnosti bylo zahrnuto 109 pacientů, kteří měli nejméně 24 hodin video 
EEG záznamu v obou obdobích, výchozím i hodnoceném. 43,6 % pacientů léčených levetiracetamem 
a 19,6 % pacientů léčených placebem bylo považováno za respondéry. Výsledky se shodují napříč 
věkovými skupinami. S pokračující dlouhodobou léčbou bylo 8,6 % pacientů bez záchvatů nejméně 
po dobu 6 měsíců a 7,8 % bylo bez záchvatů nejméně 1 rok. 
35 kojenců ve věku pod 1 rok s parciálními záchvaty bylo léčeno v placebem kontrolovaných 
klinických studiích, kde pouze 13 pacientů bylo ve věku < 6 měsíců. 
 
Monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let 
s nově diagnostikovanou epilepsií. 
 
Účinnost levetiracetamu v monoterapii byla prokázána v dvojitě zaslepeném paralelním porovnání 
non-inferiority s karbamazepinem s řízeným uvolňováním u 576 pacientů s nově nebo nedávno 
diagnostikovanou epilepsií od 16 let. U pacientů musely být přítomny pouze spontánní parciální 
záchvaty nebo generalizované tonicko-klonické záchvaty. Pacienti byli randomizováni k užívání 
karbamazepinu s řízeným uvolňováním v dávce 400-1 200 mg/den nebo levetiracetamu v dávce 1 000-
3 000 mg/den po dobu až 121 týdnů v závislosti na terapeutické odpovědi.  
Bez záchvatů po dobu 6 měsíců bylo 73,0 % pacientů s levetiracetamem a 72,8 % pacientů 
s karbamazepinem s řízeným uvolňováním; korigovaný absolutní rozdíl mezi léčbami byl 0,2% (95 % 
CI: -7,8 8,2). Více než polovina pacientů byla bez záchvatů po dobu 12 měsíců (56,6 % a 58,5 % 
pacientů s levetiracetamem resp. karbamazepinem s řízeným uvolňováním). 
 
Ve studii odrážející klinickou praxi mohla být vysazena souběžná antiepileptická léčba u části 
pacientů, kteří odpověděli na přídatnou léčbu levetiracetamem (36 dospělých pacientů z 69). 
 
Přídatná léčba myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících 
od 12 let. 
 
Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající  
16 týdnů u pacientů od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií s myoklonickými záchvaty 
u různých syndromů. Většina pacientů trpěla juvenilní myoklonickou epilepsií.  
V této studii byl levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den rozdělené do dvou denních dávek. 

57

 

58,3 % pacientů léčených levetiracetamem a 23,3 % pacientů s placebem dosáhlo snížení počtu dnů 
s myoklonickým záchvatem za týden alespoň o 50 %. Při pokračující dlouhodobé léčbě bylo 28,6 % 
pacientů bez myoklonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 21,0 % pacientů bylo bez 
myoklonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku. 
 
Přídatná léčba  primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících 
od 12  let s idiopatickou generalizovanou epilepsií. 
 
Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající  
24 týdnů, která zahrnovala dospělé, dospívající a omezený počet dětí s idiopatickou generalizovanou 
epilepsií s primárně generalizovanými tonicko klonickými záchvaty (PGTC) u různých syndromů 
(juvenilní myoklonická epilepsie, juvenilní epilepsie s absencemi, dětská epilepsie s absencemi nebo 
epilepsie s generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty po probuzení).  V této studii byl 
levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den u dospělých a dospívajících nebo 60 mg/kg/den u dětí 
rozdělené do dvou denních dávek. 
72,2 % pacientů léčených levetiracetamem a 45,2 % pacientů s placebem dosáhlo snížení frekvence 
primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů za týden o 50 % a více. Při pokračující 
dlouhodobé léčbě bylo 47,4 % pacientů bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 
31,5 % pacientů bylo bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku. 
 
5.2   Farmakokinetické vlastnosti 
 
Levetiracetam je vysoce rozpustná látka s vysokou schopností průniku. Farmakokinetický profil je 
lineární s nízkou intra- a interindividuální variabilitou. Při opakovaném podávání nedochází ke změně 
clearance. K dispozici nejsou žádné důkazy o větší variabilitě mezi pohlavími, rasami ani cirkadiánní 
variabilitě. Farmakokinetický profil u zdravých dobrovolníků a pacientů s epilepsií je srovnatelný. 
 
Vzhledem k úplnému a lineárnímu vstřebávání lze plazmatické hladiny předvídat na základě 
perorálního podání levetiracetamu, vyjádřené v mg/kg tělesné hmotnosti. Plazmatické hladiny 
levetiracetamu tedy není nutno monitorovat. 
 
Byla prokázána významná korelace mezi plazmatickou koncentrací a koncentrací ve slinách u dětí i 
dospělých (poměr koncentrace ve slinách/ koncentrace v plazmě se pohybuje v rozmezí 1-1,7 pro 
tablety a 4 hodiny po podání perorálního roztoku). 
 
Dospělí a dospívající 
 
Absorpce 
 
Levetiracetam se po perorálním podání rychle vstřebává. Absolutní biologická dostupnost po 
perorálním podání se blíží 100%. 
Maximální plazmatické koncentrace (C

max

) jsou dosaženy 1,3 hodiny po podání dávky. Ustáleného 

stavu se dosahuje po dvou dnech při dávkovacím režimu dvakrát denně. 
Maximálních koncentrací (C

max

) ve výši 31 µg/ml se běžně dosahuje po jednorázové dávce 1 000 mg a 

43 µg/ml po opakované dávce 1 000 mg dvakrát denně. 
Rozsah vstřebávání nezávisí na dávce a není ovlivněním příjmem potravy. 
 
Distribuce 
 
Žádné údaje o distribuci v tkáních u člověka nejsou k dispozici. 
Ani levetiracetam ani jeho primární metabolit se ve významné míře nevážou na bílkoviny krevní 
plazmy (<10%). Distribuční objem levetiracetamu je přibližně 0,5-0,7 l/kg, což je hodnota blízká 
celkovému objemu vody v organismu. 
 

58

 

Biotransformace 
 
Levetiracetam není v lidském organismu výrazně metabolizován. Hlavní metabolickou cestou (24 % 
dávky) je enzymatická hydrolýza acetamidové skupiny. Izoenzymy jaterního cytochromu P

450 

nepodporují vznik primárního metabolitu ucb L057. Hydrolýza acetamidové skupiny byla zjištěna 
v řadě různých tkání včetně krvinek. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neaktivní. 
 
Byly zjištěny i dva méně významné metabolity. Jeden byl získán hydroxylací pyrrolidonového jádra 
(1,6 % dávky) a druhý otevřením pyrrolidonového kruhu (0,9 % dávky). Další neidentifikované složky 
představovaly pouze 0,6 % dávky. 
 
In vivo
 nebyla zjištěna žádná enantiomerová interkonverze u levetiracetamu ani u jeho primárního 
metabolitu. 
 
In vitro
 bylo zjištěno, že levetiracetam a jeho primární metabolit neinhibují hlavní izoformy jaterního 
cytochromu P

450

 u člověka (CYP34A, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 1A2), aktivitu 

glukuronyltransferázy (UGT1A1 a UGT1A6) ani epoxidové hydroxylázy. Levetiracetam in vitro 
navíc neovlivňuje glukuronidaci kyseliny valproové. 
V kulturách lidských hepatocytů měl levetiracetam minimální nebo žádný účinek na CYP1A2, 
SULT1E1 nebo UGT1A1. Levertiracetam způsoboval mírnou indukci CYP2B6 a CYP3A4. In vitro a 
in vivo údaje o interakci s perorálními kontraceptivami, digoxínem a warfarínem neukazují, že by in 
vivo
 docházelo k významné indukci enzymů. Proto je interakce přípravku Keppra s jinými látkami 
nepravděpodobná. 
 
Eliminace 
 
Plazmatický poločas u dospělých byl 7±1 hodin a nelišil se podle dávky, způsobu podání ani při 
opakované aplikaci. Průměrná celková systémová clearance byla 0,96 ml/min/kg. 
Hlavní cestou exkrece byla moč, kterou se vylučovalo průměrně 95 % dávky (přibližně 93 % dávky se 
vyloučilo do 48 hodin). Stolicí se vyloučilo pouze 0,3 % dávky. 
Kumulativní vylučování levetiracetamu močí během prvních 48 hodin dosáhlo 66 % dávky; v případě 
jeho primárního metabolitu 24 % dávky. 
Renální clearance levetiracetamu je 0,6 ml/min/kg, pro ucb L057 4,2 ml/min/kg, což ukazuje, že 
levetiracetam se vylučuje glomerulární filtrací s následnou tubulární reabsorpcí a že primární 
metabolit se kromě glomerulární filtrace vylučuje i aktivní tubulární sekrecí. 
Vylučování levetiracetamu koreluje s clearance kreatininu. 
 
Starší pacienti 
 
U starších pacientů je eliminační poločas prodloužený přibližně o 40 % (10 až 11 hodin). To souvisí 
se snížením renálních funkcí u této populace (viz bod 4.2). 
 
Porucha funkce ledvin 
 
Zdánlivá systémová clearance levetiracetamu a jeho primárního metabolitu koreluje s clearance 
kreatininu. Proto se u nemocných se středně těžkou a těžkou renální poruchou doporučuje upravit 
udržovací denní dávku přípravku Keppra podle clearance kreatininu (viz bod 4.2). 
 
U anurických dospělých jedinců s terminálním renálním selháním byl poločas mezi dialýzami 
přibližně 25 hodin a během dialýzy přibližně 3,1 hodin. 
Frakční vylučování levetiracetamu během typické 4hodinové dialýzy činilo 51 %. 
 

59

 

Porucha funkce jater 
 
U jedinců s lehkou a středně těžkou poruchou funkce jater nedocházelo k žádné významné změně 
clearance levetiracetamu. U většiny jedinců s těžkou poruchou funkce jater byla clearance 
levetiracetamu snížena o více než 50 % v důsledku současné poruchy renální funkce (viz bod 4.2). 
 
Pediatrická populace 
 
Děti (4 až 12 let) 
 
Po perorálním podání jedné dávky (20 mg/kg) dětem s epilepsií (6-12 let) byl poločas levetiracetamu 
6,0 hodin. Zdánlivá systémová clearance byla přibližně o 30 % vyšší než u dospělých s epilepsií. 
 
Po podání opakovaných dávek (20-60 mg/kg/den) dětem s epilepsií (4-12 let) byl levetiracetam rychle 
absorbován. Maximální plazmatická koncentrace bylo dosaženo 0,5 až 1,0 hodinu po podání. Bylo 
pozorováno lineární a dávce úměrné zvýšení maximální plazmatické koncentrace a plochy pod 
křivkou. Eliminační poločas byl přibližně 5 hodin. Zdánlivá tělesná clearance byla 1,1 ml/min/kg. 
 
Kojenci a děti (1 měsíc – 4 roky) 
 
Po jednorázovém perorálním podání (20 mg/kg) perorálního roztoku 100 mg/ml dětem s epilepsií 
(1 měsíc – 4 roky) byl levetiracetam rychle absorbován a maximální plazmatická koncentrace byla 
pozorována přibližně 1 hodinu po podání. Farmakokinetické výsledky, že eliminační poločas je u dětí 
kratší (5,3 hodiny) než u dospělých (7,2 hodiny) a že zdánlivá clearance je u dětí rychlejší 
(1,5 ml/min/kg) než u dospělých (0,96 ml/min/kg). 
 
V analýze populační farmakokinetiky provedené u pacientů ve věku od 1 měsíce do 16 let korelovala 
tělesná hmotnost významně se zdánlivou clearance (clearance narůstala se zvýšením tělesné 
hmotnosti), a se zdánlivým distribučním objemem. Na oba parametry měl vliv také věk. Tento účinek 
byl výraznější u mladších dětí, ustupoval se zvyšujícím se věkem a kolem 4 let věku se stal 
zanedbatelným. 
 
V obou analýzách populační farmakokinetiky došlo k asi 20% zvýšení zdánlivé clearance 
levetiracetamu, když byl levetiracetam podáván spolu s antiepileptiky, která indukují tvorbu enzymů. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity a 
kancerogenního potenciálu nenaznačují žádné zvláštní riziko pro člověka.  
Nežádoucí účinky, které nabyly pozorovány v klinických studiích, ale byly zjištěny u potkanů a 
v menší míře u myší, při expozici  podobným hladinám jako u člověka a s potenciálním významem 
pro použití v klinické praxi, byly jaterní změny naznačující adaptivní odpověď, jako je zvýšená 
hmotnost a centrilobulární hypertrofie, infiltrace tuku a zvýšená hladina jaterních enzymů v plazmě. 
 
U potkanů nebyly při dávkách až 1800 mg/kg/den (6 násobek maximální doporučené denní dávky 
u člověka v přepočtu na mg/m

2

 nebo expozici) pozorovány žádné nežádoucí účinky na fertilitu samců 

ani samic u rodičů a první generace potomků. 
 
Dvě studie embryo-fetálního vývoje (EFV studie) byly provedeny u potkanů s dávkami 400, 1 200 a 
3 600 mg/kg/den. Při dávce 3 600 mg/kg/den došlo pouze v jedné z těchto dvou EFV studií 
k nepatrnému snížení fetální hmotnosti, spojenému s hraničním nárůstem počtu kostních 
variant/menších anomálií. Nedošlo k žádnému ovlivnění embryomortality ani ke zvýšení výskytu 
malformací. NOAEL (hladina bez pozorovaných nežádoucích účinků) byla 3 600 mg/kg/den pro březí 
samice potkanů (12násobek maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m

2

)

 

1 200 mg/kg/den pro plody.  

60

 

Čtyři studie embryo-fetálního vývoje byly provedeny u králíků s dávkami 200, 600, 800, 1 200 a 
1 800 mg/kg/den. Dávka 1 800 mg/kg/den vedla ke značné toxicitě u samic-matek a ke snížení fetální 
hmotnosti, spojenému se zvýšeným výskytem plodů s kardiovaskulárními/kosterními anomáliemi. 
NOAEL byla < 200 mg/kg/den pro samice-matky a 200 mg/kg/den pro plody (odpovídá maximální 
doporučené denní dávce u lidí při přepočtu na mg/m

2

).  

Studie perinatálního a postnatálního vývoje byla provedena u potkanů s dávkami levetiracetamu 70, 
350 a 1 800 mg/kg/den. NOAEL byla 

1 800 mg/kg/den pro samice F0, stejně jako pro přežití, růst a 

vývoj mláďat F1 až do odstavení (6násobek maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na 
mg/m

2

). 

  
Studie s novorozenci a mláďaty zvířat neukázaly u psů a potkanů žádné nežádoucí účinky na 
standardní cílové parametry vývoje a maturace při dávkách do 1 800 mg/kg/den (6-17násobek 
maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m

2

).  

 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Jádro tablety: 
sodná sůl kroskarmelosy 
makrogol 6000 
koloidní bezvodý oxid křemičitý 
magnesium-stearát 
 
Potahová soustava: 
částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol 
oxid titaničitý (E171) 
makrogol 3350 
mastek 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Al/PVC blistry, vložené do papírové krabičky obsahující 10, 20, 30, 50, 60, 100 potahovaných tablet a 
multipack (vícečetné balení) obsahující 200 (2 balení po 100) potahovaných tablet. 
 
Al/PVC perforované jednodávkové blistry vložené do papírové krabičky, obsahující 100 x 1 
potahovanou tabletu. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní požadavky na likvidaci  

 

61

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB Pharma SA 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/00/146/020 
EU/1/00/146/021 
EU/1/00/146/022 
EU/1/00/146/023 
EU/1/00/146/024 
EU/1/00/146/025 
EU/1/00/146/026 
EU/1/00/146/037 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 29. září 2000 
Datum posledního prodloužení registrace: 20. srpna 2015 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné  informace  o tomto  léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách  Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

62

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 100 mg/ml perorální roztok 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jeden ml perorálního roztoku obsahuje levetiracetamum 100 mg. 
 
Pomocné látky se známým účinkem: 
Jeden ml obsahuje 2,7 mg methylparabenu (E218),  0,3 mg propylparabenu (E216) a 300 mg roztoku 
maltitolu.  
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Perorální roztok. 
Čirá tekutina. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Přípravek Keppra je indikován jako monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární 
generalizace u dospělých a dospívajících od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. 
 
Přípravek Keppra je indikován jako přídatná terapie 

 

k léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dospívajících, 
dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií. 

 

k léčbě myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících 
od 12 let. 

 

k léčbě primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 
12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií. 

 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Dávkování 
 
Monoterapie pro dospělé a dospívající od 16 let  
 
Doporučená počáteční dávka je 250 mg dvakrát denně. Po dvou týdnech užívání by měla být zvýšena 
na terapeutickou dávku 500 mg dvakrát denně. Dávka může být dále zvyšována o 250 mg dvakrát 
denně každé dva týdny v závislosti na klinické odpovědi. Maximální dávka je 1500 mg dvakrát denně. 
 
Přídatná terapie pro dospělé (≥18 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg 
 
Počáteční terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denně. S touto dávkou lze začít první den léčby. 
Podle klinické odpovědi a snášenlivosti lze dávku zvýšit až na 1 500 mg dvakrát denně. Dávku lze 
zvyšovat nebo snižovat po 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyři týdny. 
 
Ukončení léčby 
Pokud je nutno léčbu levetiracetamem ukončit, doporučuje se vysazovat jej postupně (např. 
u dospělých a dospívajících s hmotností více než 50 kg: snižování o 500 mg dvakrát denně každé dva 

63

 

až čtyři týdny, u kojenců starších než 6 měsíců, dětí a dospívajících s hmotností nižší než 50 kg: dávka 
by se měla snižovat nejvýše o 10 mg/kg dvakrát denně každé dva týdny; u kojenců (pod 6 měsíců): 
snížení dávky by nemělo překročit 7 mg/kg dvakrát denně každé 2 týdny). 
 
Zvláštní populace 
 
Starší pacienti (65 let a starší) 
 
U starších jedinců s poruchou renálních funkcí (viz „Porucha funkce ledvin“ níže) se doporučuje 
dávku upravit. 
 
Porucha funkce ledvin 
 
Denní dávku je nutno individuálně upravit podle renálních funkcí.  
 
Pro dospělé pacienty použijte následující tabulku a dávku upravte odpovídajícím způsobem. Při 
použití této tabulky dávkování je nutno nejprve stanovit pacientovu clearance kreatininu (CLcr) 
v ml/min. U dospělých a dospívajících o hmotnosti 50 kg a více lze hodnotu CLcr v ml/min zjistit 
z hladin kreatininu v séru (mg/dl) s použitím následující rovnice: 
 
 

 

[140-věk (roky)] x hmotnost (kg) 

CLcr(ml/min) = ---------------------------------------------       (x 0,85 u žen) 
 

 

72 x hladina kreatininu v séru (mg/dl) 

 
CLcr se poté přepočítá podle následujícího vzorce na plochu povrchu těla („body surface area“, 
BSA):  
 
 

 

CL cr(ml/min) 

CLcr(ml/min/1,73 m²) = ------------------------ x 1,73 
 

 

BSA pacienta (m²) 

 
Úprava dávky u dospělých a dospívajících pacientů s hmotností nad 50 kg s poruchou renálních 
funkcí: 
Stupeň  

Clearance kreatininu 
(ml/min/1,73 m²) 

Dávka a frekvence podávání 

Normální 

>80 

500-1500 mg dvakrát denně 

Lehký 

50-79 

500-1 000 mg dvakrát denně 

Středně těžký 

30-49 

250-750 mg dvakrát denně 

Těžký 

<30 

250-500 mg dvakrát denně 

Dialyzovaní pacienti v konečném 
stadiu onemocnění ledvin 

(1)

 

500-1 000 mg jednou denně 

(2)

 

(1)

 První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat nasycovací dávku 750 mg. 

(2)

 Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku 250-500 mg. 

 
U dětí s poruchou funkce ledvin je třeba upravit dávku levetiracetamu podle renálních funkcí, protože 
clearance levetiracetamu závisí na renálních funkcích. Toto doporučení je založeno na studii 
s dospělými s poruchou funkce ledvin. 
 
CLcr v ml/min/1,73 m² může být odhadnuta ze stanovení sérového kreatininu (mg/dl) pro mladé 
dospívající, děti a kojence s použitím následujícího vzorce (Schwartzův vzorec): 
 
 

 

Výška (cm) x ks  

CLcr (ml/min/1,73 m

2

) =  ---------------------------------- 

 

 

sérový kreatinin (mg/dl) 

 

64

 

ks=0,45 pro donošené kojence do 1 roku věku; ks=0,55 pro děti mladší než 13 let a dospívající dívky; 
ks=0,7 pro dospívající chlapce 
 
Úprava dávkování pro kojence, děti a dospívající pacienty s hmotností nižší než 50 kg s poruchou 
renálních funkcí: 
Stupeň  

Clearance 

kreatininu 
(ml/min/1,73 m

2

)

 

Dávka a frekvence podávání 

(1)

 

Kojenci od 1 do méně než 
6 měsíců 

Kojenci 6-23 měsíců, děti a 

dospívající s hmotností pod 
50 kg  

Normální 

>80 

7-21 mg/kg (0,07-0,21 ml/kg) 

dvakrát denně 

10-30 mg/kg (0,10-0,30 ml/kg) 
dvakrát denně 

Lehký 

50-79 

7-14 mg/kg (0,07-0,14 ml/kg) 

dvakrát denně 

10-20 mg/kg (0,10-
0,20 ml/kg) dvakrát denně 

Středně těžký 

30-49 

3,5-10,5 ml/kg (0,035-

0,105 ml/kg) dvakrát denně 

5-15 mg/kg (0,05-0,15 ml/kg) 
dvakrát denně 

Těžký 

<30 

3,5-7 mg/kg  (0,035-

0,07 ml/kg) dvakrát denně 

5-10 mg/kg (0,05-0,10 ml/kg) 
dvakrát denně  

Dialyzovaní pacienti 
v konečném stadiu 
onemocnění ledvin 

-- 

7-14 mg/kg (0,07-0,14 ml/kg) 

jednou denně

(2) (4) 

10-20 mg/kg (0,10-
0,20 ml/kg) jednou denně 

(3) (5)

 

(1)

 Perorální roztok Keppra se používá pro dávky nižší než 250 mg, pro dávky, které nejsou násobky 

250 mg, u kterých doporučeného dávkování nelze dosáhnout podáním více tablet a u pacientů 
neschopných polykat tablety.  

(2)

 Nasycovací dávka 10,5 mg/kg (0,105 ml/kg) se doporučuje první den léčby levetiracetamem. 

(3)

 Nasycovací dávka 15 mg/kg (0,15 ml/kg) se doporučuje první den léčby levetiracetamem. 

(4)

 Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 3,5-7 mg/kg (0,035-0,07 ml/kg). 

(5)

 Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 5-10 mg/kg (0,05-0,10 ml/kg). 

 
Porucha funkce jater 
 
U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou jaterních funkcí není třeba dávku nijak upravovat. 
U nemocných s těžkou poruchou jaterních funkcí může hodnota clearance kreatininu podhodnocovat 
renální nedostatečnost. Proto se při hodnotě clearance kreatininu <60 ml/min/1,73 m

2

 doporučuje 

snížit denní udržovací dávku o 50 %. 
 
Pediatrická populace 
 
Lékař by měl předepsat nejvhodnější lékovou formu, velikost balení a sílu přípravku vzhledem 
k věku, hmotnosti pacienta a dávce. 
 
Keppra, perorální roztok, se upřednostňuje pro podávání kojencům a dětem mladším než 6 let. Navíc 
dávka dostupných sil tablet není vhodná pro děti s hmotností nižší než 25 kg, tablety nejsou vhodné 
pro pacienty s problémy s polykáním tablet nebo pro podání nižších dávek než 250 mg. Ve všech 
případech výše se používá Keppra perorální roztok.  
 
Monoterapie  
 
Bezpečnost a účinnost přípravku Keppra u dětí a dospívajících do 16 let nebyly u monoterapie ještě 
stanoveny. 
Nejsou k dispozici žádné údaje. 
 
Přídatná terapie pro kojence ve věku 6-23 měsíců, děti (2-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností 
nižší než 50 kg
 
 
Počáteční terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denně.  

65

 

Podle klinické odpovědi a snášenlivosti lze dávku zvýšit až na 30 mg/kg dvakrát denně. Změna dávky 
by neměla překročit zvýšení nebo snížení o 10 mg/kg dvakrát denně každé 2 týdny. Má být použita 
nejnižší účinná dávka. 
Dávka u dětí s hmotností od 50 kg je stejná jako u dospělých. 
 
Doporučená dávkování pro kojence od 6 měsíců, děti a dospívající: 
Hmotnost 

Počáteční dávka : 
10 mg/kg dvakrát denně 

Maximální dávka:  
30 mg/kg dvakrát denně 

6 kg

(1) 

 

60 mg (0,6 ml) dvakrát denně 

180 mg (1,8 ml) dvakrát denně 

10 kg

(1) 

 

100 mg (1 ml) dvakrát denně 

300 mg (3 ml) dvakrát denně 

15 kg

(1)

  

150 mg (1,5 ml) dvakrát denně 

450 mg (4,5 ml) dvakrát denně 

20 kg

(1)

  

200 mg (2 ml) dvakrát denně 

600 mg (6 ml) dvakrát denně 

25 kg 

250 mg dvakrát denně 

750 mg dvakrát denně 

od 50 kg

(2) 

 

500 mg dvakrát denně 

1 500 mg dvakrát denně 

(1) 

U dětí s tělesnou hmotností 25 kg nebo méně by měla být přednostně léčba zahájena perorálním 

roztokem Keppra 100 mg/ml. 

(2) 

Dávka u dětí a dospívajících s tělesnou hmotností od 50 kg je stejná jako u dospělých. 

 

 

Přídatná terapie pro kojence ve věku 1 měsíc až méně než 6 měsíců 
 
Počáteční terapeutická dávka je 7 mg/kg dvakrát denně. 
Podle klinické odpovědi a snášenlivosti lze dávku zvýšit až na 21 mg/kg dvakrát denně. Změna dávky 
by neměla překročit zvýšení nebo snížení o 7 mg/kg dvakrát denně každé dva týdny. Má být použita 
nejnižší účinná dávka. 
U kojenců má být léčba zahájena perorálním roztokem přípravku Keppra 100 mg/ml. 
 
Doporučená dávka pro kojence ve věku od 1 měsíce do méně než 6 měsíců: 
 
Hmotnost 

Počáteční dávka : 
7 mg/kg dvakrát denně 

Maximální dávka:  
21 mg/kg dvakrát denně 

4 kg 

28 mg (0,3 ml) dvakrát denně 

84 mg (0,85 ml) dvakrát denně 

5 kg 

35 mg (0,35 ml) dvakrát denně 

105 mg (1,05 ml) dvakrát denně 

7 kg 

49 mg (0,5 ml) dvakrát denně 

147 mg (1,5 ml) dvakrát denně 

 
Jsou k dispozici tři velikosti balení: 

300ml lahvička s 10ml stříkačkou pro perorální podání (o obsahu až 1000 mg levetiracetamu) 
kalibrovanou po 0,25 ml (odpovídá 25 mg).  
Toto balení se předepisuje dětem ve věku od 4 let, dospívajícím a dospělým. 

150ml lahvička s 3ml stříkačkou pro perorální podání (o obsahu až 300 mg levetiracetamu) 
kalibrovanou po 0,1 ml (odpovídá 10 mg).  
Z důvodů zajištění přesnosti dávkování by toto balení mělo být předepisováno kojencům a 
malým dětem ve věku od 6 měsíců do méně než 4 let.  

150ml lahvička s 1ml stříkačkou pro perorální podání (o obsahu až 100 mg levetiracetamu) 
kalibrovanou po 0,05 ml (odpovídá 5 mg).  
Z důvodů zajištění přesnosti dávkování by toto balení mělo být předepisováno kojencům ve 
věku od 1 měsíce do méně než 6 měsíců.  

 
Způsob podání 
Perorální roztok se se může rozředit ve sklenici vody nebo v dětské lahvi a může se užívat současně 
s jídlem nebo samostatně.  
 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli pomocnou látku 
uvedenou v bodě 6.1. 

66

 

 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Porucha funkce ledvin 
Podávání levetiracetamu pacientům s poruchou renálních funkcí si může vyžádat úpravu dávky. 
U nemocných s těžkou poruchou funkce jater je vhodné před zvolením dávky provést zhodnocení 
renálních funkcí (viz bod 4.2). 
 
Akutní poškození ledvin  
Podávání levetiracetamu bylo velmi vzácně spojeno s akutním poškozením funkce ledvin, ke kterému 
došlo v časovém rozmezí od několika dní do několika měsíců.  
  
Krevní obraz  
V souvislosti s podáváním levetiracetamu byly popsány vzácné případy snížení hodnot krevního 
obrazu (neutropenie, agranulocytóza, leukopenie, trombocytopenie a pancytopenie), a to obvykle na 
začátku léčby. Je vhodné zkontrolovat celkový krevní obraz u pacientů trpících významnou slabostí, 
horečnatým stavem, opakovanými infekcemi nebo poruchou srážení krve (viz bod 4.8).  
 
Sebevražda 
U pacientů léčených antiepileptiky (včetně levetiracetamu) byly hlášeny případy sebevraždy, pokusu 
o sebevraždu, sebevražedných představ a chování. Metaanalýza randomizovaných placebem 
kontrolovaných studií s antiepileptiky prokázala mírně zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a 
chování. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám. 
 
Z tohoto důvodu by u pacientů měly být sledovány známky deprese a/nebo sebevražedných představ a 
chování a případně by měla být zvolena vhodná léčba. Pacientům (a jejich ošetřujícím osobám) by 
mělo být doporučeno, aby okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u pacientů projeví známky 
deprese a/nebo sebevražedných představ či chování. 
 
Pediatrická populace 
Dostupné údaje u dětí nenaznačují vliv na růst a pubertu. Avšak dlouhodobý účinek u dětí na učení, 
inteligenci, růst, endokrinní funkce, pubertu a plodnost zatím není znám. 
 
Pomocné látky 
Keppra perorální roztok 100 mg/ml obsahuje methylparaben (E218) a propylparaben (E216), které 
mohou vyvolat alergické reakce (pravděpodobně opožděné). 
Přípravek také obsahuje roztok maltitolu; pacienti se vzácnou dědičnou poruchou intolerance fruktózy 
by jej neměli užívat. 
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Antiepileptika 
Údaje z premarketingových klinických studií provedených u dospělých ukazují, že levetiracetam 
neovlivňuje sérové koncentrace již podávaných antiepileptik (fenytoin, karbamazepin, kyselina 
valproová, fenobarbital, lamotrigin, gabapentin a primidon) a že tato antiepileptika neovlivňují 
farmakokinetiku levetiracetamu. 
 
Stejně jako u dospělých není u pediatrických pacientů užívajících levetiracetam do dávky 
60 mg/kg/den důkaz o klinicky významných interakcích léčivého přípravku.  
Retrospektivní hodnocení farmakokinetických interakcí u dětí a dospívajících s epilepsií (4-17 let) 
potvrdilo, že přídatná léčba perorálně užívaným levetiracetamem neovliňuje sérové koncentrace 
současně podávaného karbamazepinu a valproátu v ustáleném stavu. I když údaje naznačují, že 
antiepileptika indukující enzymy zvyšují clearance levetiracetamu u dětí o 20 %, dávku není třeba 
upravovat. 
 
Probenecid 

67

 

Bylo zjištěno, že probenecid (500 mg čtyřikrát denně), blokátor renální tubulární sekrece, inhibuje 
renální clearance primárního metabolitu, ne však levetiracetamu. Koncentrace uvedeného metabolitu 
však zůstává nízká.  
 
Methotrexát 
Při současném podání levetiracetamu a methotrexátu bylo hlášeno snížení clearence methotrexátu, 
což vede ke zvýšení (prodloužení) doby koncentrace methotrexátu v krvi na potenciálně toxické 
hladiny. Hladiny methotrexátu a levetiracetamu v krvi by měly být pečlivě monitorovány u pacientů, 
kteří užívají současně oba léky. 
 
Perorální kontraceptiva a jiné farmakokinetické interakce 
Levetiracetam v dávce 1 000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku perorálních kontraceptiv 
(ethinylestradiol a levonorgestrel); endokrinní parametry (luteinizační hormon a progesteron) se 
nezměnily. Levetiracetam v dávce 2 000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku digoxinu ani 
warfarinu. Protrombinové časy se nezměnily. Současné podávání digoxinu, perorálních kontraceptiv 
ani warfarinu neovlivnilo farmakokinetiku levetiracetamu. 
 
Laxativa 
Byly  hlášeny  izolované  případy  snížení  účinnosti  levetiracetamu,  když  byl  perorální  levetiracetam 
podáván  současně  s osmotickým  projímadlem  makrogol.  Proto  by  neměl  být  makrogol  perorálně 
užíván alespoň hodinu před užíváním a hodinu po užívání levetiracetamu. 
 
Jídlo a alkohol 
Rozsah vstřebávání levetiracetamu nebyl jídlem ovlivněn, ale rychlost vstřebávání se mírně snížila. 
Nejsou k dispozici žádné údaje o interakci levetiracetamu s alkoholem. 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Těhotenství 
Po uvedení přípravku na trh byly zdokumentovány výsledky z několika prospektivních registrů u více 
než 1000 těhotných žen léčených levetiracetamem v monoterapii během prvního trimestru těhotenství. 
Celkově tyto údaje nenaznačují podstatné zvýšení rizika větších vrozených vad, i když teratogenní 
riziko nemůže být úplně vyloučeno. Léčba více antiepileptiky je spojená s vyšším rizikem vrozených 
vad než monoterapie, a tudíž monoterapie by měla být zvažována. Studie na zvířatech prokázaly 
reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).  
Podávání přípravku Keppra se v těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají antikoncepci, 
nedoporučuje, pokud to není klinicky nutné.  
Fyziologické změny během gravidity mohou ovlivnit koncentraci levetiracetamu. Během gravidity 
byly zaznamenány případy snížené koncentrace levetiracetamu v plazmě. K výraznějšímu poklesu 
docházelo během třetího trimestru gravidity (v tomto období byla koncentrace levetiracetamu 
v plazmě snížena až o 60 % proti výchozí koncentraci před začátkem gravidity). Proto je třeba při 
léčbě levetiracetamem zajistit vhodný klinický přístup k těhotným ženám. Vysazení antiepileptické 
léčby může vést k exacerbaci onemocnění, které může poškodit matku i plod. 
 
Kojení 
Levetiracetam se vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení nedoporučuje. Pokud však je léčba 
levetiracetamem během kojení nezbytná, je třeba vzhledem k významu kojení zvážit poměr rizika a 
přínosu léčby. 
 
Fertilita 
Ve studiích na zvířatech nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu (viz bod 5.3). Nejsou k dispozici žádné 
klinické údaje, potenciální riziko u člověka není známo. 
 

68

 

4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Levetiracetam má zanedbatelný nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vzhledem 
k možné rozdílné individuální citlivosti mohou někteří pacienti pociťovat somnolenci nebo jiné 
příznaky související s centrálním nervovým systémem, a to zejména na začátku léčby nebo po zvýšení 
dávky. Proto se u těchto pacientů doporučuje opatrnost při provádění náročnějších aktivit, např. řízení 
vozidel nebo obsluhování strojů. Pacientům se nedoporučuje řídit nebo obsluhovat stroje, dokud se 
nezjistí, že jejich schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně ovlivněna. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Souhrnný bezpečnostní profil 
 
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly nazofaryngitida, somnolence, bolest hlavy, únava a 
závratě. Profil nežádoucích účinků uvedený níže je založen na analýze souhrnných placebem 
kontrolovaných klinických studií ve všech studovaných indikacích s celkem 3 146 pacienty léčenými 
levetiracetamem. Tyto údaje pocházejí z používání levetiracetamu v otevřených prodloužených 
studiích i ze zkušeností po uvedení přípravku na trh. Bezpečnostní profil levetiracetamu je podobný 
ve všech věkových skupinách (dospělí i pediatričtí pacienti) a ve všech schválených indikacích 
epilepsie. 
 
Seznam nežádoucích účinků v tabulce  
 
Nežádoucí účinky hlášené z klinických studií (u dospělých, dospívajících, dětí i kojenců >1 měsíc) a 
z postmarketingových zkušeností jsou uvedeny níže podle tříd orgánových systémů a podle frekvence. 
Nežádoucí účinky jsou řazeny za sebou podle klesající závažnosti a jejich frekvence je definována 
takto: velmi časté: (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné 
(≥1/10 000 až <1/1 000) a velmi vzácné (<1/10 000). 
 

MedDRA  
Třídy orgánových 
systémů 

Frekvence 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Infekce a infestace 

nazofaryngitida  

 

 

infekce 

Poruchy krve a 
lymfatického 
systému 

 

 

trombocytopenie 
leukopenie 

pancytopenie

 

neutropenie 

agranulocytóza 

Poruchy imunitního 
systému 

 

 

 

léková reakce 
s eozinofilií a 
systémovými 
příznaky (DRESS), 
hypersenzitivita 
(včetně angioedému 
a anafylaxe) 

Poruchy 
metabolismu a 
výživy 

 

anorexie 

snížení tělesné 

hmotnostizvýšení 
tělesné hmotnosti 

hyponatremie 

Psychiatrické 
poruchy 
 

 

deprese, 
hostilita/agresivita, 
anxieta, insomnie, 
nervozita/ 
podrážděnost 
 

sebevražedný pokus, 
sebevražedné představy, 
psychotická porucha, 
abnormální chování, 
halucinace, hněv, stav 
zmatenosti, panická 
ataka, citová 
labilita/výkyvy nálady, 
agitovanost  

dokonaná 

sebevražda, poruchy 
osobnosti, 
abnormální myšlení 

69

 

MedDRA  
Třídy orgánových 
systémů 

Frekvence 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Poruchy nervového 
systému 

somnolence, 
bolest hlavy 

konvulze, 
porucha 
rovnováhy, 
závratě, letargie, 
třes 

amnézie, porucha 
paměti, poruchy 
koordinace/ataxie, 
parestezie, poruchy 
pozornosti 

choreoatetóza 

dyskineze 
hyperkineze 

Poruchy oka 

 

 

diplopie, rozostřené 
vidění 

 

Poruchy ucha a 
labyrintu 

 

vertigo 

 

 

Respirační, hrudní a 
mediastinální 
poruchy 

 

kašel 

 

 

Gastrointestinální 
poruchy 

 

bolesti břicha, 
průjem, 
dyspepsie, 
zvracení, nauzea  

 

pankreatitida 

Poruchy jater a 
žlučových cest 

 

 

abnormální výsledky 
jaterních funkčních testů 

jaterní selhání 
hepatitida,  

Poruchy ledvin a 
močových cest 

 

 

 

akutní  selhání ledvin 

Poruchy kůže a 
podkožní tkáně 
 

 

vyrážka 

alopecie, ekzém, pruritus   toxická epidermální 

nekrolýza, Stevens-
Johnsonův syndrom, 
multiformní erytém 

Poruchy svalové a 
kosterní soustavy a 
pojivové tkáně 

 

 

svalová slabost, myalgie 

rabdomyolýza a 
zvýšení hladin 
kreatinfosfokinázy 
v krvi* 

Celkové poruchy a 
reakce v místě 
aplikace 

 

astenie/únava 

 

 

Poranění, otravy a 
procedurální 
komplikace 

 

 

poranění 

 

 
* Prevalence je významně vyšší u japonských pacientů ve srovnání s pacienty z jiných zemí.   
 
Po podání levetiracetamu byly vzácně pozorovány případy encefalopatie. Tyto nežádoucí účinky se 
obvykle objevily na začátku léčby (po několika dnech až několika měsících) a po přerušení léčby byly 
reverzibilní.  
 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
 
Riziko anorexie je vyšší při současném podávání levetiracetamu a topiramátu. 
V několika případech alopecie byla po vysazení levetiracetamu pozorována spontánní úprava stavu. 
Útlum kostní dřeně byl zjištěn v některých případech pancytopenie. 
 

70

 

Pediatrická populace 
 
U pacientů ve věku 1 měsíc až méně než 4 roky bylo celkem 190 pacientů léčeno levetiracetamem 
v placebem kontrolovaných a otevřených prodloužených studiích. Šedesát z těchto pacientů bylo 
léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích. U pacientů ve věku 4-16 let bylo celkem 
645 pacientů léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných a otevřených prodloužených 
studiích. 233 těchto pacientů bylo léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích. 
V obou těchto pediatrických skupinách jsou tyto údaje doplněny o zkušenosti po uvedení 
levetiracetamu na trh. 
 
Navíc 101 kojenců ve věku pod 12 měsíců bylo léčeno v poregistrační studii bezpečnosti. Nebyla 
identifikována žádná nová bezpečnostní rizika pro kojence s epilepsií mladší než 12 měsíců.  
 
Profil nežádoucích účinků levetiracetamu je obecně podobný ve všech věkových skupinách a ve všech 
schválených indikacích epilepsie. Výsledky bezpečnosti u  pediatrických pacientů v placebem 
kontrolovaných klinických studiích byly konzistentní s bezpečnostním profilem levetiracetamu 
u dospělých, s výjimkou behaviorálních a psychiatrických nežádoucích účinků, které byly častější 
u dětí než u dospělých. U dětí a dospívajících ve věku 4-16 let byly zvracení (velmi časté, 11,2 %), 
agitovanost (časté, 3,4 %), výkyvy nálady (časté, 2,1 %), citová labilita (časté, 1,7 %), agresivita 
(časté, 8,2 %), abnormální chování (časté, 5,6 %) a letargie (časté, 3,9 %) hlášeny častěji než 
u ostatních věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu. U kojenců a dětí ve věku 
1 měsíc až méně než 4 roky byly podrážděnost (velmi časté, 11,7 %) poruchy koordinace (časté, 
3,3 %) hlášeny častěji než u ostatních věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu. 
 
Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná bezpečnostní pediatrická studie s uspořádáním pro 
hodnocení non-inferiority sledovala kognitivní a neuropsychologické účinky levetiracetamu u 4-
16letých dětí s parciálními záchvaty. Ze studie vyplývá, že v populaci splňující podmínky protokolu 
(„per-protocol“ populace) se přípravek Keppra neodlišoval (nebyl inferiorní) od placeba s ohledem 
na změnu od výchozího stavu ve složeném skóre k hodnocení paměti Leiter-R zahrnujícím pozornost 
a paměť (Leiter-R Attention and Memory, Memory Screen Composite score). Výsledky týkající se 
chování a emočního fungování naznačovaly u pacientů léčených levetiracetamem zhoršení, pokud jde 
o agresivní chování, což bylo měřeno standardizovaným a systematickým způsobem za použití 
ověřeného nástroje (CBCL -Achenbach Child Behavior Checklist). Avšak u jedinců, kteří užívali 
přípravek levetiracetam v dlouhodobé otevřené sledovací (follow-up) studii, nedošlo v průměru ke 
zhoršení chování a emočního fungování; zejména měřítka agresivního chování nebyla horší oproti 
výchozímu stavu.  
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky  
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

.  

 
4.9 

Předávkování 

 
Symptomy 
 
Při předávkování přípravkem Keppra byla pozorována somnolence, agitovanost, agresivita, poruchy 
vědomí, respirační útlum a kóma
 
Léčba předávkování 
 
Po akutním předávkování lze žaludek vyprázdnit výplachem nebo vyvoláním zvracení. Žádné 
specifické antidotum levetiracetamu není k dispozici. Léčba předávkování je symptomatická a může 
zahrnovat i hemodialýzu. Účinnost odstranění levetiracetamu dialýzou je 60% a primárního 
metabolitu 74%. 

71

 

 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, jiná antiepileptika, ATC kód: N03AX14 
 
Léčivá látka, levetiracetam, je pyrrolidonový derivát (S-enantiomer α-etyl-2-oxo-1-pyrrolidin 
acetamid), chemicky nesouvisející s léčivými látkami obsaženými v současných antiepileptických 
přípravcích. 
 
Mechanismus účinku 
 
Mechanismus účinku levetiracetamu stále ještě není plně objasněn. Pokusy in vitro a in vivo 
nasvědčují tomu, že levetiracetam nemění ani základní charakteristiky buněk ani normální přenos 
nervových vzruchů. 
In vitro studie ukazují, že levetiracetam ovlivňuje hladinu Ca

2+

 v neuronech částečnou inhibicí 

kalciových kanálů typu N a snížením uvolňování Ca

2+

 z intraneuronálních zásob. Levetiracetam navíc 

částečně antagonizuje snížení aktivity GABA- a glycinových kanálů způsobené zinkem a beta-
karboliny. Mimo to se levetiracetam v in vitro studiích váže na specifické vazebné místo v mozkové 
tkáni hlodavců. Specifickým vazebným místem je synaptický vezikulární protein 2A, který je 
považován za součást procesů fúze vezikulů a exocytózy neurotransmiterů. Levetiracetam a jeho 
analogy mají různou afinitu k vazbě na synaptický vezikulární protein 2A. Afinita k vazbě na 
synaptický vezikulární protein 2A koreluje s jejich potencí k zábraně vzniku záchvatů v audiogenních 
modelech epilepsie u myší. Uvedené nálezy naznačují, že interakce mezi levetiracetamem a 
synaptickým vezikulárním proteinem 2A by mohla přispívat k jeho antiepileptickému účinku. 
 
Farmakodynamické účinky 
Levetiracetam poskytuje ochranu před záchvaty ve velkém počtu zvířecích modelů parciálních a 
primárně generalizovaných záchvatů, aniž by měl prokonvulzivní účinky. Primární metabolit je 
neaktivní. 
U člověka potvrdila aktivita při parciální i generalizované epilepsii (epileptiformní 
výboj/fotoparoxysmální odpověď) široké spektrum stanoveného farmakologického profilu 
levetiracetamu. 
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
 
Přídatná léčba.parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u  dospělých, dospívajících, 
dětí a kojenců ve věku od 1 měsíce s epilepsií 
 
Účinnost levetiracetamu u dospělých byla prokázána ve 3 dvojitě zaslepených placebem 
kontrolovaných studiích v denní dávce 1 000 mg, 2 000 mg nebo 3 000 mg rozdělené do dvou dílčích 
dávek. Léčba trvala až 18 týdnů. V analýze sdružených dat bylo procento pacientů, kteří dosáhli 
snížení frekvence parciálních záchvatů za týden o 50 % a více proti počátečnímu stavu při stabilní 
dávce (12/14 týdnů) 27,7 %, 31,6 % a 41,3 % u pacientů s 1 000 mg, 2 000 mg resp. 3 000 mg 
levetiracetamu a 12,6 % u placeba.  
 
Pediatrická populace 
 
U pediatrických pacientů (ve věku 4-16 let) byla účinnost levetiracetamu prokázána ve dvojitě 
zaslepené placebem kontrolované studii, do které bylo zařazeno 198 pacientů s trváním léčby 
14 týdnů. V této studii byl levetiracetam užíván ve fixní dávce 60 mg/kg/den rozdělené do dvou 
dílčích dávek. 
44,6 % pacientů léčených levetiracetamem a 19,6 % pacientů s placebem dosáhlo snížení frekvence 
parciálních záchvatů za týden proti počátečnímu stavu o 50 % a více. Při pokračující dlouhodobé 

72

 

léčbě bylo 11,4 % pacientů bez záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 7,2 % pacientů bylo bez 
záchvatů po dobu alespoň 1 roku. 
 
U pediatrických pacientů (ve věku 1 měsíc až méně než 4 roky) byla účinnost levetiracetamu 
stanovena ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii, která zahrnovala 116 pacientů a léčba 
trvala 5 dní. V této studii dostávali pacienti denní dávku 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg nebo 
50 mg/kg perorálního roztoku na základě titračního rozpisu podle věku. V této studii byla použita 
dávka 20 mg/kg/den titrovaná do 40 mg/kg/den pro kojence ve věku jeden měsíc až méně než 
6 měsíců, a dávka 25 mg/kg/den titrovaná do 50 mg/kg/den pro děti ve věku 6 měsíců až néně než 
4 roky. Celková denní dávka byla podávána rozděleně ve dvou dílčích dávkách. 
Primárním měřítkem účinnosti byl podíl pacientů odpovídajících na léčbu (frekvence respondérů, tj. 
procento pacientů s 

50% poklesem průměrné denní frekvence parciálních záchvatů od výchozího 

stavu), který byl hodnocen zaslepeně centrálním hodnotitelem prostřednictvím 48hodinového video 
EEG záznamu. Do analýzy účinnosti bylo zahrnuto 109 pacientů, kteří měli nejméně 24 hodin video 
EEG záznamu v obou obdobích, výchozím i hodnoceném. 43,6 % pacientů léčených levetiracetamem 
a 19,6 % pacientů léčených placebem bylo považováno za respondéry. Výsledky se shodují napříč 
věkovými skupinami. S pokračující dlouhodobou léčbou bylo 8,6 % pacientů bez záchvatů nejméně 
po dobu 6 měsíců a 7,8 % bylo bez záchvatů nejméně 1 rok. 
35 kojenců ve věku pod 1 rok s parciálními záchvaty bylo léčeno v placebem kontrolovaných 
klinických studiích, kde pouze 13 pacientů bylo ve věku < 6 měsíců. 
 
Monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let 
s nově diagnostikovanou epilepsií. 
 
Účinnost levetiracetamu v monoterapii byla prokázána ve dvojitě zaslepeném paralelním porovnání 
non-inferiority s karbamazepinem s řízeným uvolňováním u 576 pacientů s nově nebo nedávno 
diagnostikovanou epilepsií od 16 let. U pacientů musely být přítomny pouze spontánní parciální 
záchvaty nebo generalizované tonicko-klonické záchvaty. Pacienti byli randomizováni k užívání 
karbamazepinu s řízeným uvolňováním v dávce 400-1 200 mg/den nebo levetiracetamu v dávce 1 000-
3 000 mg/den po dobu až 121 týdnů v závislosti na terapeutické odpovědi.  
Bez záchvatů po dobu 6 měsíců bylo 73,0 % pacientů s levetiracetamem a 72,8 % pacientů 
s karbamazepinem s řízeným uvolňováním; korigovaný absolutní rozdíl mezi léčbami byl 0,2 % (95 % 
CI: -7,8 8,2). Více než polovina pacientů byla bez záchvatů po dobu 12 měsíců (56,6 % a 58,5 % 
pacientů s levetiracetamem resp. karbamazepinem s řízeným uvolňováním). 
 
Ve studii odrážející klinickou praxi mohla být vysazena souběžná antiepileptická léčba u části 
pacientů, kteří odpověděli na přídatnou léčbu levetiracetamem (36 dospělých pacientů z 69). 
 
Přídatná léčba myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících 
od 12 let. 
 
Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající 
16 týdnů u pacientů od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií s myoklonickými záchvaty 
u různých syndromů. Většina pacientů trpěla juvenilní myoklonickou epilepsií.  
V této studii byl levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den rozdělené do dvou denních dávek. 
58,3 % pacientů léčených levetiracetamem a 23,3 % pacientů s placebem dosáhlo snížení počtu dnů 
s myoklonickým záchvatem za týden alespoň o 50 % . Při pokračující dlouhodobé léčbě bylo 28,6 % 
pacientů bez myoklonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 21,0 % pacientů bylo bez 
myoklonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku. 
 
Přídatná léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících 
od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií. 
 
Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající  
24 týdnů , která zahrnovala dospělé, dospívající a omezený počet dětí trpících idiopatickou 
generalizovanou epilepsií s primárně generalizovanými tonicko klonickými záchvaty (PGTC) 

73

 

u různých syndromů (juvenilní myoklonická epilepsie, juvenilní epilepsie s absencemi, dětská 
epilepsie s absencemi nebo epilepsie s generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty po probuzení).  
V této studii byl levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den u dospělých a dospívajících nebo 
60 mg/kg/den u dětí rozdělené do dvou denních dávek. 
72,2 % pacientů léčených levetiracetamem a 45,2 % pacientů s placebem dosáhlo snížení frekvence 
primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů za týden o 50 % a více. Při pokračující 
dlouhodobé léčbě bylo 47,4 % pacientů bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 
31,5 % pacientů bylo bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Levetiracetam je vysoce rozpustná látka s vysokou schopností průniku. Farmakokinetický profil je 
lineární s nízkou intra- a interindividuální variabilitou. Při opakovaném podávání nedochází ke změně 
clearance. K dispozici nejsou žádné důkazy o větší variabilitě mezi pohlavími, rasami ani cirkadiánní 
variabilitě. Farmakokinetický profil u zdravých dobrovolníků a pacientů s epilepsií je srovnatelný. 
 
Vzhledem k úplnému a lineárnímu vstřebávání lze plazmatické hladiny předvídat na základě perorální 
dávky levetiracetamu, vyjádřené v mg/kg tělesné hmotnosti. Plazmatické hladiny levetiracetamu tedy 
není nutno monitorovat. 
 
Byla prokázána významná korelace mezi plazmatickou koncentrací a koncentrací ve slinách u dětí i 
dospělých (poměr koncentrace ve slinách/ koncentrace v plazmě se pohybují v rozmezí 1-1,7 pro 
tablety a 4 hodiny po podání perorálního roztoku). 
 
Dospělí a dospívající 
 
Absorpce 
 
Levetiracetam se po perorálním podání rychle vstřebává. Absolutní biologická dostupnost po 
perorálním podání se blíží 100%. 
Maximální plazmatické koncentrace (C

max

) jsou dosaženy 1,3 hodiny po podání dávky. Ustáleného 

stavu se dosahuje po dvou dnech při dávkovacím režimu dvakrát denně. 
Maximálních koncentrací (C

max

) ve výši 31 µg/ml se běžně dosahuje po jednorázové dávce 1 000 mg a 

43 µg/ml po opakované dávce 1 000 mg dvakrát denně. 
Rozsah vstřebávání nezávisí na dávce a není ovlivněn příjmem potravy. 
 
Distribuce 
 
Žádné údaje o distribuci v tkáních u člověka nejsou k dispozici. 
Ani levetiracetam ani jeho primární metabolit se ve významné míře nevážou na bílkoviny krevní 
plazmy (<10 %).  
Distribuční objem levetiracetamu je přibližně 0,5-0,7 l/kg, což je hodnota blízká celkovému objemu 
vody v organismu. 
 
Biotransformace 
 
Levetiracetam není v lidském organismu výrazně metabolizován. Hlavní metabolickou cestou (24 % 
dávky) je enzymatická hydrolýza acetamidové skupiny. Izoenzymy jaterního cytochromu P

450

 

nepodporují vznik primárního metabolitu ucb L057. Hydrolýza acetamidové skupiny byla zjištěna 
v řadě různých tkání včetně krvinek. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neaktivní. 
 
Byly zjištěny i dva méně významné metabolity. Jeden byl získán hydroxylací pyrrolidonového jádra 
(1,6 % dávky) a druhý otevřením pyrrolidonového kruhu (0,9 % dávky). Další neidentifikované složky 
představovaly pouze 0,6 % dávky. 
 

74

 

In vivo nebyla zjištěna žádná enantiomerová interkonverze u levetiracetamu ani u jeho primárního 
metabolitu. 
 
In vitro
 bylo zjištěno, že levetiracetam a jeho primární metabolit neinhibují hlavní izoformy jaterního 
cytochromu P

450

 u člověka (CYP34A, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 1A2), aktivitu 

glukuronyltransferázy (UGT1A1 a UGT1A6) ani epoxidové hydroxylázy. Levetiracetam in vitro 
navíc neovlivňuje glukuronidaci kyseliny valproové. 
V kulturách lidských hepatocytů měl levetiracetam minimální nebo žádný účinek na CYP1A2, 
SULT1E1 nebo UGT1A1. Levertiracetam způsoboval mírnou indukci CYP2B6 a CYP3A4. In vitro a 
in vivo údaje o interakci s perorálními kontraceptivy, digoxinem a warfarinem neukazují, že by in vivo 
docházelo k významné indukci enzymů. Proto je interakce přípravku Keppra s jinými látkami 
nepravděpodobná. 
 
Eliminace 
 
Plazmatický poločas u dospělých byl 7±1 hodin a nelišil se podle dávky, způsobu podání ani při 
opakované aplikaci. Průměrná celková systémová clearance byla 0,96 ml/min/kg. 
 
Hlavní cestou exkrece byla moč, kterou se vylučovalo průměrně 95 % dávky (přibližně 93 % dávky se 
vyloučilo do 48 hodin). Stolicí se vyloučilo pouze 0,3 % dávky. 
Kumulativní vylučování levetiracetamu močí během prvních 48 hodin dosáhla 66 % dávky; v případě 
jeho primárního metabolitu 24 % dávky. 
Renální clearance levetiracetamu je 0,6 ml/min/kg, pro ucb L057 4,2 ml/min/kg, což ukazuje, že 
levetiracetam se vylučuje glomerulární filtrací s následnou tubulární reabsorpcí a že primární 
metabolit se kromě glomerulární filtrace vylučuje i aktivní tubulární sekrecí. 
Vylučování levetiracetamu koreluje s clearance kreatininu. 
 
Starší pacienti 
 
U starších pacientů je eliminační poločas prodloužený přibližně o 40 % (10 až 11 hodin). To souvisí 
se snížením renálních funkcí u této populace (viz bod 4.2). 
 
Porucha funkce ledvin 
 
Zdánlivá systémová clearance levetiracetamu a jeho primárního metabolitu koreluje s clearance 
kreatininu. Proto se u nemocných se středně těžkou a těžkou renální poruchou doporučuje upravit 
udržovací denní dávku přípravku Keppra podle clearance kreatininu (viz bod 4.2). 
 
U anurických dospělých jedinců s terminálním renálním onemocněním byl poločas mezi dialýzami 
přibližně 25 hodin a během dialýzy přibližně 3,1 hodin. 
Frakční vylučování levetiracetamu během typické 4hodinové dialýzy činilo 51 %. 
 
Porucha funkce jater 
 
U jedinců s mírnou a středně závažnou poruchou funkce jater nedocházelo k žádné významné změně 
clearance levetiracetamu. U většiny jedinců se závažnou poruchou funkce jater byla clearance 
levetiracetamu snížena o více než 50 % v důsledku současné poruchy renální funkce (viz bod 4.2). 
 
Pediatrická populace 
 
Děti (4 až 12 let) 
 
Po perorálním podání jedné dávky (20 mg/kg) dětem s epilepsií (6-12 let) byl poločas levetiracetamu 
6,0 hodin. Zdánlivá systémová clearance byla přibližně o 30 % vyšší než u dospělých s epilepsií. 
 

75

 

Po podání opakovaných dávek (20-60 mg/kg/den) dětem s epilepsií (4-12 let) byl levetiracetam rychle 
absorbován. Maximální plazmatické koncentrace bylo dosaženo 0,5 až 1,0 hodinu po podání. Bylo 
pozorováno lineární a dávce úměrné zvýšení maximální plazmatické koncentrace a plochy pod 
křivkou. Eliminační poločas byl přibližně 5 hodin. Zdánlivá tělesná clearance byla 1,1 ml/min/kg. 
 
Kojenci a děti (1 měsíc – 4 roky) 
 
Po jednorázovém podání (20 mg/kg) perorálního roztoku 100 mg/ml dětem s epilepsií (1měsíc – 
4 roky) byl levetiracetam rychle absorbován a maximální plazmatická koncentrace byla pozorována 
přibližně 1 hodinu po podání. Farmakokinetické výsledky ukazují kratší eliminační poločas 
(5,3 hodiny) než u dospělých (7,2 hodiny) a rychlejší zdánlivou tělesnou clearance (1,5 ml/min/kg) 
než u dospělých (0,96 ml/min/kg). 
 
V analýze populační farmakokinetiky provedené u pacientů ve věku od 1 měsíce do 16 let korelovala 
tělesná hmotnost významně se zdánlivou clearance (clearance narůstala se zvýšením tělesné 
hmotnosti), a se zdánlivým distribučním objemem. Na oba parametry měl vliv také věk. Tento účinek 
byl výraznější u mladších dětí, ustupoval se zvyšujícím se věkem a kolem 4 let věku se stal 
zanedbatelným. 
 
V obou analýzách populační farmakokinetiky došlo k asi 20 % zvýšení zdánlivé clearance 
levetiracetamu, když byl levetiracetam podáván spolu s antiepileptiky, která indukují tvorbu enzymů. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity a 
kancerogenního potenciálu nenaznačují žádné zvláštní riziko pro člověka.  
Nežádoucí účinky, které nebyly pozorovány v klinických studiích, ale byly zjištěny u potkanů a 
v menší míře u myší, při expozici  podobným hladinám jako u člověka a s potenciálním významem 
pro použití v klinické praxi, byly jaterní změny naznačující adaptivní odpověď, jako je zvýšená 
hmotnost a centrilobulární hypertrofie, infiltrace tuku a zvýšená hladina jaterních enzymů v plazmě. 
 
U potkanů nebyly v dávkách až 1800 mg/kg/den (6 násobek maximální doporučené denní dávky u lidí 
v přepočtu na mg/m

2

 nebo expozici) pozorovány žádné nežádoucí účinky na fertilitu samců ani samic 

u rodičů a první generace potomků. 
 
Dvě studie embryo-fetálního vývoje (EFV studie) byly provedeny u potkanů s dávkami 400, 1 200 a 
3 600 mg/kg/den. Při dávce 3 600 mg/kg/den došlo pouze v jedné z těchto dvou EFV studií 
k nepatrnému snížení fetální hmotnosti, spojenému s hraničním nárůstem počtu kostních 
variant/menších anomálií. Nedošlo k žádnému ovlivnění embryomortality ani ke zvýšení výskytu 
malformací. NOAEL (hladina bez pozorovaných nežádoucích účinků) byla 3 600 mg/kg/den pro březí 
samice potkanů (12násobek maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m

2

)

 

1 200 mg/kg/den pro plody.  
 
Čtyři studie embryo-fetálního vývoje byly provedeny u králíků s dávkami 200, 600, 800, 1 200 a 
1 800 mg/kg/den. Dávka 1 800 mg/kg/den vedla ke značné toxicitě u samic-matek a ke snížení fetální 
hmotnosti, spojenému se zvýšeným výskytem plodů s kardiovaskulárními/kosterními anomáliemi. 
NOAEL byla < 200 mg/kg/den pro samice-matky a 200 mg/kg/den pro plody (odpovídá maximální 
doporučené denní dávce u lidí při přepočtu na mg/m

2

).  

 
Studie perinatálního a postnatálního vývoje byla provedena u potkanů s dávkami levetiracetamu 70, 
350 a 1 800 mg/kg/den. NOAEL byla 

1 800 mg/kg/den pro samice F0, stejně jako pro přežití, růst a 

vývoj mláďat F1 až do odstavení (6násobek maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na 
mg/m

2

). 

 

76

 

Studie s novorozenci a mláďaty zvířat neukázaly u psů a potkanů žádné nežádoucí účinky na 
standardní výsledky vývoje a maturace v dávkách do 1 800 mg/kg/den (6-17násobek maximální 
doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m

2

).  

 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
natrium-citrát 
monohydrát kyseliny citronové 
methylparaben (E218) 
propylparaben (E216) 
amonium-glycyrrhizát 
glycerol (E422) 
roztok maltitolu (E965) 
draselná sůl acesulfamu (E950) 
aroma vinných hroznů 
čištěná voda 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky. 
Po prvním otevření: 7 měsíců. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v původní lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
300ml jantarově hnědá skleněná lahvička (třídy III) s bílým dětským bezpečnostním uzávěrem 
(polypropylen) v papírové krabičce s 10ml kalibrovanou stříkačkou pro perorální podání 
(polypropylen, polyethylen) a adaptérem na stříkačku (polyethylen). 
 
150ml jantarově hnědá skleněná lahvička (třídy III) s bílým dětským bezpečnostním uzávěrem 
(polypropylen) v papírové krabičce s 3ml kalibrovanou stříkačkou pro perorální podání 
(polypropylen, polyethylen) a adaptérem na stříkačku (polyethylen). 
 
150ml hnědá skleněná lahvička (třídy III) s bílým dětským bezpečnostním uzávěrem (polypropylen) 
v papírové krabičce s 1ml kalibrovanou stříkačkou pro perorální podání (polypropylen, polyethylen) a 
adaptérem na stříkačku (polyethylen). 
 
6.6 

Zvláštní požadavky na likvidaci  

 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB Pharma SA 

77

 

Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/00/146/027 
EU/1/00/146/031 
EU/1/00/146/032 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 29. září 2000 
Datum posledního prodloužení registrace: 20. srpna 2015 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné  informace  o tomto  léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách  Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 
 

78

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 100 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jeden ml obsahuje levetiracetamum 100 mg. 
Jedna 5ml injekční lahvička obsahuje levetiracetamum 500 mg. 
 
Pomocná látka se známým účinkem: 
Jedna injekční lahvička obsahuje 19 mg sodíku. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát). 
 
Čirá bezbarvá tekutina. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Přípravek Keppra je indikován jako monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární 
generalizace u dospělých a dospívajících od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. 
 
Přípravek Keppra je indikován jako přídatná terapie 

 

k léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dospívajících a 
dětí od 4 let s epilepsií. 

 

k léčbě myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících 
od 12 let. 

 

k léčbě primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 
12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií. 

 
Keppra koncentrát je alternativou pro pacienty, u kterých není dočasně možné perorální podávání.  
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Dávkování 
 
Léčba přípravkem Keppra může být zahájena buď intravenózním nebo perorálním podáním.  
Přechod z intravenózního na perorální podání a naopak může být proveden přímo bez titrace. Celková 
denní dávka a dávkovací interval mají být zachovány. 
 
Monoterapie pro dospělé a dospívající od 16 let  
 
Doporučená počáteční dávka je 250 mg dvakrát denně. Po dvou týdnech užívání by měla být zvýšena 
na terapeutickou dávku 500 mg dvakrát denně. Dávka může být dále zvyšována o 250 mg dvakrát 
denně každé dva týdny v závislosti na klinické odpovědi. Maximální dávka je 1500 mg dvakrát denně. 
 
Přídatná terapie pro dospělé (≥18 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg 
 

79

 

Počáteční terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denně. S touto dávkou lze začít první den léčby. 
Podle klinické odpovědi a snášenlivosti lze dávku zvýšit až na 1 500 mg dvakrát denně. Dávku lze 
zvyšovat nebo snižovat po 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyři týdny. 
 
Délka léčby 
Nejsou žádné zkušenosti s intravenózním podávánímlevetiracetamu trvajícím déle než 4 dny. 
 
Ukončení léčby 
Pokud je nutno léčbu levetiracetamem ukončit, doporučuje se vysazovat jej postupně (např. 
u dospělých a dospívajících s hmotností více než 50 kg: snižování o 500 mg dvakrát denně každé dva 
až čtyři týdny, u  dětí a dospívajících s hmotností nižší než 50 kg: dávka by se měla snižovat nejvýše 
o 10 mg/kg dvakrát denně každé dva týdny). 
 
Zvláštní populace 
 
Starší pacienti (65 let a starší) 
 
U starších pacientů s poruchou renálních funkcí (viz „Porucha funkce ledvin“ níže) se doporučuje 
dávku upravit. 
 
Porucha finkce ledvin 
 
Denní dávku je nutno individuálně upravit podle renálních funkcí.  
 
Pro dospělé pacienty použijte následující tabulku a dávku upravte odpovídajícím způsobem. Při 
použití této tabulky dávkování je nutno nejprve stanovit pacientovu clearance kreatininu (CLcr) 
v ml/min. U dospělých a dospívajících o hmotnosti 50 kg a více lze hodnotu CLcr v ml/min zjistit 
z hladin kreatininu v séru (mg/dl) s použitím následující rovnice: 
 
 

 

[140-věk (roky)] x hmotnost (kg) 

CLcr (ml/min) = ---------------------------------------------        (x 0,85 u žen) 
 

 

72 x hladina kreatininu v séru (mg/dl) 

 
CLcr se poté přepočítá podle následujícího vzorce na plochu povrchu těla („body surface area“, 
BSA):  
 
 

 

CLcr (ml/min) 

CLcr (ml/min/1,73 m²) = ------------------------ x 1,73 
 

 

BSA pacienta (m²) 

 
Úprava dávky u dospělých a dospívajících pacientů s hmotností nad 50 kg s poruchou renálních 
funkcí: 
Stupeň  

Clearance kreatininu 
(ml/min/1,73 m²) 

Dávka a frekvence podávání 

Normální 

> 80 

500-1 500 mg dvakrát denně 

Lehký 

50-79 

500-1 000 mg dvakrát denně 

Středně těžký 

30-49 

250-750 mg dvakrát denně 

Těžký 

< 30 

250-500 mg dvakrát denně 

Dialyzovaní pacienti v konečném 
stadiu onemocnění ledvin 

(1)

 

500-1 000 mg jednou denně 

(2)

 

(1)

 První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat nasycovací dávku 750 mg. 

(2)

 Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku 250-500 mg. 

 
U dětí s poruchou ledvin je třeba upravit dávku levetiracetamu podle renálních funkcí, protože 
clearance levetiracetamu závisí na renálních funkcích. Toto doporučení je založeno na studii 
s dospělými s poruchou funkce ledvin. 

80

 

 
CLcr v ml/min/1,73 m² může být odhadnuta ze stanovení sérového kreatininu (mg/dl) pro mladé 
dospívající a děti s použitím následujícího vzorce (Schwartzův vzorec): 
 
 

 

Výška (cm) x ks  

CLcr (ml/min/1,73 m

2

) =  ----------------------------------- 

 

 

sérový kreatinin (mg/dl) 

 
ks=0,55 pro děti mladší než 13 let a dospívající dívky; ks=0,7 pro dospívající chlapce  
 
Úprava dávkování pro děti a dospívající pacienty s hmotností nižší než 50 kg s poruchou renálních 
funkcí: 
Stupeň  

Clearance 

kreatininu 
(ml/min/1,73 m

2

)

 

Dávka a frekvence podávání 

(1)

 

Děti od 4 let a dospívající s hmotností pod 50 kg  

Normální 

>80 

10-30 mg/kg (0,10-0,30 ml/kg) dvakrát denně 

Lehký 

50-79 

10-20 mg/kg (0,10-0,20 ml/kg) dvakrát denně 

Středně těžký 

30-49 

5-15 mg/kg (0,05-0,15 ml/kg) dvakrát denně 

Těžký 

<30 

5-10 mg/kg (0,05-0,10 ml/kg) dvakrát denně  

Dialyzovaní pacienti 
v konečném stadiu 
onemocnění ledvin 

-- 

10-20 mg/kg (0,10-0,20 ml/kg) jednou denně 

(1) (2)

 

(1)

 Nasycovací dávka 15 mg/kg (0,15 ml/kg) se doporučuje první den léčby levetiracetamem. 

(2)

 Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 5-10 mg/kg (0,05-0,10 ml/kg). 

 
Porucha funkce jater 
 
U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou jaterních funkcí není třeba dávku nijak upravovat. 
U nemocných s těžkou poruchou jaterních funkcí může hodnota clearance kreatininu podhodnocovat 
renální nedostatečnost. Proto se při hodnotě clearance kreatininu <60 ml/min/1,73 m

2

 doporučuje 

snížit denní udržovací dávku o 50 %. 
 
Pediatrická populace 
 
Lékař by měl předepsat nejvhodnější lékovou formu, velikost balení a sílu přípravku vzhledem 
k věku, hmotnosti pacienta a dávce. 
 
Monoterapie  
 
Bezpečnost a účinnost přípravku Keppra u dětí a dospívajících do 16 let nebyly u monoterapie ještě 
stanoveny. 
Nejsou k dispozici žádné údaje. 
 
Přídatná terapie pro děti (4-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností nižší než 50 kg 
 
Počáteční terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denně.  
Podle klinické odpovědi a snášenlivosti lze dávku zvýšit až na 30 mg/kg dvakrát denně. Změna dávky 
by neměla překročit zvýšení nebo snížení o 10 mg/kg dvakrát denně každé 2 týdny. Měla by být 
použita nejnižší účinná dávka. 
Dávka u dětí s hmotností 50 kg a vyšší je stejná jako u dospělých. 
 

81

 

Doporučená dávka pro děti a dospívající: 
Hmotnost 

Počáteční dávka: 
10 mg/kg dvakrát denně 

Maximální dávka:  
30 mg/kg dvakrát denně 

15 kg 

(1) 

 

150 mg dvakrát denně 

450 mg dvakrát denně 

20 kg

(1)

  

200 mg dvakrát denně 

600 mg dvakrát denně 

25 kg 

250 mg dvakrát denně 

750 mg dvakrát denně 

od 50 kg

(2) 

 

500 mg dvakrát denně 

1500 mg dvakrát denně 

(1) 

U dětí s hmotností 25 kg nebo méně by měla být přednostně léčba zahájena perorálním roztokem 

Keppra 100 mg/ml. 

(2) 

Dávka u dětí a dospívajících s hmotností od 50 kg je stejná jako u dospělých. 

 

 

Přídatná terapie pro kojence a děti mladší než 4 roky 
 
Bezpečnost a účinnost infuzního koncentrátu Keppra u kojenců a dětí mladších než 4 roky nebyly 
ještě stanoveny.  
Údaje dostupné v současné době jsou popsány v bodech 4.8, 5.1 a 5.2, ale nebylo rozhodnuto 
o dávkování. 
 
Způsob podání 
Koncentrát Keppra je určen jen k intravenóznímu podání a doporučená dávka musí být rozpuštěna 
v nejméně 100 ml kompatibilního rozpouštědla a podána intravenózně v 15minutové infuzi (viz bod 
6.6). 
 
4.3   Kontraindikace 
 
Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli pomocnou látku 
uvedenou v bodě 6.1. 
 
4.4   Zvláštní upozornění a opatření pro použití
 
 
Porucha funkce ledvin 
Podávání levetiracetamu pacientům s poruchou renálních funkcí si může vyžádat úpravu dávky. 
U nemocných s těžkou poruchou funkce jater je vhodné před zvolením dávky provést zhodnocení 
renálních funkcí (viz bod 4.2). 
 
Akutní poškození ledvin  
Podávání levetiracetamu bylo velmi vzácně spojeno s akutním poškozením funkce ledvin, ke kterému 
došlo v časovém rozmezí od několika dní do několika měsíců.  
  
Krevní obraz  
V souvislosti s podáváním levetiracetamu byly popsány vzácné případy snížení hodnot krevního 
obrazu (neutropenie, agranulocytóza, leukopenie, trombocytopenie a pancytopenie), a to obvykle na 
začátku léčby. Je vhodné zkontrolovat celkový krevní obraz u pacientů trpících významnou slabostí, 
horečnatým stavem, opakovanými infekcemi nebo poruchou srážení krve (viz bod 4.8).  
 
Sebevražda 
U pacientů léčených antiepileptiky (včetně levetiracetamu) byly hlášeny případy sebevraždy, pokusu 
o sebevraždu, sebevražedných představ a chování. Metaanalýza randomizovaných placebem 
kontrolovaných studií s antiepileptiky prokázala mírně zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a 
chování. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám. 
 
Z tohoto důvodu by u pacientů měly být sledovány známky deprese a/nebo sebevražedných představ a 
chování a případně by měla být zvolena vhodná léčba. Pacientům (a jejich ošetřujícím osobám) by 
mělo být doporučeno, aby okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u pacientů projeví známky 
deprese a/nebo sebevražedných představ či chování. 

82

 

 
Pediatrická populace 
Dostupné údaje u dětí nenaznačují vliv na růst a pubertu. Avšak dlouhodobý účinek u dětí na učení, 
inteligenci, růst, endokrinní funkce, pubertu a plodnost zatím není znám. 
 
Pomocné látky: 
Tento léčivý přípravek obsahuje 2,5 mmol (tj. 57 mg) sodíku v maximální jednotlivé dávce (0,8 mmol 
(nebo 19 mg) v jedné injekční lahvičce). To je třeba vzít v úvahu u pacientů s kontrolovaným příjmem 
sodíku.  
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Antiepileptika 
Údaje z premarketingových klinických studií provedených u dospělých ukazují, že levetiracetam 
neovlivňuje sérové koncentrace již podávaných antiepileptik (fenytoin, karbamazepin, kyselina 
valproová, fenobarbital, lamotrigin, gabapentin a primidon) a že tato antiepileptika neovlivňují 
farmakokinetiku levetiracetamu. 
 
Stejně jako u dospělých není u pediatrických pacientů užívajících levetiracetam do dávky 
60 mg/kg/den důkaz o klinicky významných interakcích léčivého přípravku.  
Retrospektivní hodnocení farmakokinetických interakcí u dětí a dospívajících s epilepsií (4-17 let) 
potvrdilo, že přídatná léčba perorálně užívaným levetiracetamem neovliňuje sérové koncentrace 
současně podávaného karbamazepinu a valproátu v ustáleném stavu. I když údaje naznačují, že 
antiepileptika indukující enzymy zvyšují clearance levetiracetamu u dětí o 20 %, dávku není třeba 
upravovat. 
 
Probenecid 
Bylo zjištěno, že probenecid (500 mg čtyřikrát denně), blokátor renální tubulární sekrece, inhibuje 
renální clearance primárního metabolitu, ne však levetiracetamu. Koncentrace uvedeného metabolitu 
však zůstává nízká. Lze očekávat, že ostatní léčivé přípravky vylučované aktivní tubulární sekrecí by 
také mohly snižovat renální clearance metabolitu. Účinek levetiracetamu na probenecid nebyl 
studován a účinek levetiracetamu na další aktivně vylučované léčivé přípravky, např. NSA, 
sulfonamidy a methotrexát, není znám. 
 
Methotrexát 
Při současném podání levetiracetamu a methotrexátu bylo hlášeno snížení clearence methotrexátu, 
což vede ke zvýšení (prodloužení) doby koncentrace methotrexátu v krvi na potenciálně toxické 
hladiny. Hladiny methotrexátu a levetiracetamu v krvi by měly být pečlivě monitorovány u pacientů, 
kteří užívají současně oba léky. 
 
Perorální kontraceptiva a jiné farmakokinetické interakce 
Levetiracetam v dávce 1 000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku perorálních kontraceptiv 
(ethinylestradiol a levonorgestrel); endokrinní parametry (luteinizační hormon a progesteron) se 
nezměnily. Levetiracetam v dávce 2 000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku digoxinu ani 
warfarinu. Protrombinové časy se nezměnily. Současné podávání digoxinu, perorálních kontraceptiv 
ani warfarinu neovlivnilo farmakokinetiku levetiracetamu. 
 
Alkohol 
Nejsou k dispozici žádné údaje o interakci levetiracetamu s alkoholem. 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Těhotenství 
Po uvedení přípravku na trh byly zdokumentovány výsledky z několika prospektivních registrů u více 
než 1000 těhotných žen léčených levetiracetamem v monoterapii během prvního trimestru těhotenství. 
Celkově tyto údaje nenaznačují podstatné zvýšení rizika větších vrozených vad, i když teratogenní 

83

 

riziko nemůže být úplně vyloučeno. Léčba více antiepileptiky je spojená s vyšším rizikem vrozených 
vad než monoterapie, a tudíž monoterapie by měla být zvažována. Studie na zvířatech prokázaly 
reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). 
Podávání přípravku Keppra se v těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají antikoncepci, 
nedoporučuje, pokud to není klinicky nutné.  
Fyziologické změny během gravidity mohou ovlivnit koncentraci levetiracetamu. Během gravidity 
byly zaznamenány případy snížené koncentrace levetiracetamu v plazmě. K výraznějšímu poklesu 
docházelo během třetího trimestru gravidity (v tomto období byla koncentrace levetiracetamu 
v plazmě snížena až o 60 % proti výchozí koncentraci před začátkem gravidity). Proto je třeba při 
léčbě levetiracetamem zajistit vhodný klinický přístup k těhotným ženám. Vysazení antiepileptické 
léčby může vést k exacerbaci onemocnění, které může poškodit matku i plod. 
 
Kojení 
Levetiracetam se vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení nedoporučuje. Pokud však je léčba 
levetiracetamem během kojení nezbytná, je třeba vzhledem k významu kojení zvážit poměr rizika a 
přínosu léčby. 
 
Fertilita 
Ve studiích na zvířatech nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu (viz bod 5.3). Nejsou k dispozici žádné 
klinické údaje, potenciální riziko u člověka není známo. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Levetiracetam má zanedbatelný nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vzhledem 
k možné rozdílné individuální citlivosti mohou někteří pacienti pociťovat somnolenci nebo jiné 
příznaky související s centrálním nervovým systémem, a to zejména na začátku léčby nebo po zvýšení 
dávky. Proto se u těchto pacientů doporučuje opatrnost při provádění náročnějších aktivit, např. řízení 
vozidel nebo obsluhování strojů. Pacientům se nedoporučuje řídit nebo obsluhovat stroje, dokud se 
nezjistí, že jejich schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně ovlivněna. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Souhrnný bezpečnostní profil 
 
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly nazofaryngitida, somnolence, bolest hlavy, únava a 
závratě. Profil nežádoucích účinků uvedený níže je založen na analýze souhrnných placebem 
kontrolovaných klinických studií ve všech studovaných indikacích s celkem 3 146 pacienty léčenými 
levetiracetamem. Tyto údaje pocházejí z používání levetiracetamu v otevřených prodloužených 
studiích i ze zkušeností po uvedení přípravku na trh. Bezpečnostní profil levetiracetamu je podobný 
ve všech věkových skupinách (dospělí i pediatričtí pacienti) a ve všech schválených indikacích 
epilepsie. 
 
Seznam nežádoucích účinků v tabulce   
 
Nežádoucí účinky hlášené z klinických studií (u dospělých, dospívajících i dětí) a 
z postmarketingových zkušeností jsou uvedeny níže podle tříd orgánových systémů a podle frekvence. 
Nežádoucí účinky jsou řazeny za sebou podle klesající závažnosti a jejich frekvence je definována 
takto: velmi časté: (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné 
(≥1/10 000 až <1/1 000) a velmi vzácné (<1/10 000). 
 

MedDRA  
Třídy orgánových 
systémů 

Frekvence 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Infekce a infestace 

nazofaryngitida  

 

 

infekce 

84

 

MedDRA  
Třídy orgánových 
systémů 

Frekvence 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Poruchy krve a 
lymfatického 
systému 

 

 

trombocytopenie 
leukopenie 

pancytopenie

 

neutropenie 

agranulocytóza 

Poruchy imunitního 
systému 

 

 

 

léková reakce 

s eozinofilií a 
systémovými 
příznaky (DRESS) 

hypersenzitivita 

(včetně angioedému a 
anafylaxe) 

Poruchy 
metabolismu a 
výživy 

 

anorexie 

snížení tělesné 

hmotnostizvýšení 
tělesné hmotnosti 

hyponatremie 

Psychiatrické 
poruchy 
 

 

deprese, 
hostilita/agresivita, 
anxieta, insomnie, 
nervozita/ 
podrážděnost  
 

sebevražedný pokus, 
sebevražedné 
představy, 
psychotická porucha, 
abnormální chování, 
halucinace, hněv, stav 
zmatenosti, panická 
ataka, citová 
labilita/výkyvy 
nálady, agitovanost  

dokonaná sebevražda, 

poruchy osobnosti, 
abnormální myšlení 

Poruchy nervového 
systému 

somnolence, 
bolest hlavy 

konvulze, porucha 
rovnováhy, 
závratě, letargie, 
třes 

amnézie, porucha 
paměti, poruchy 
koordinace/ataxie, 
parestezie, poruchy 
pozornosti 

choreoatetóza

(1)

 

dyskineze 
hyperkineze 

Poruchy oka 

 

 

diplopie, rozostřené 
vidění 

 

Poruchy ucha a 
labyrintu 

 

vertigo 

 

 

Respirační, hrudní 
a mediastinální 
poruchy 

 

kašel 

 

 

Gastrointestinální 
poruchy 

 

bolesti břicha, 
průjem, 
dyspepsie, 
zvracení, nauzea  

 

pankreatitida 

Poruchy jater a 
žlučových cest 
 

 

 

abnormální výsledky 
jaterních funkčních 
testů 

jaterní selhání 
hepatitida,  

Poruchy ledvin a 
močových cest 

 

 

 

akutní  selhání ledvin 

Poruchy kůže a 
podkožní tkáně 
 

 

vyrážka 

alopecie, ekzém, 
pruritus  

toxická epidermální 
nekrolýza, Stevens-
Johnsonův syndrom, 
multiformní erytém 

Poruchy svalové a 
kosterní soustavy a 
pojivové tkáně 

 

 

svalová slabost, 
myalgie 

rabdomyolýza a 
zvýšení hladin 
kreatinfosfokinázy 
v krvi* 

Celkové poruchy a 
reakce v místě 
aplikace 

 

astenie/únava 

 

 

Poranění, otravy a 
procedurální 
komplikace 

 

 

poranění 

 

85

 

* Prevalence je významně vyšší u japonských pacientů ve srovnání s pacienty z jiných zemí.   
 
Po podání levetiracetamu byly vzácně pozorovány případy encefalopatie. Tyto nežádoucí účinky se 
obvykle objevily na začátku léčby (po několika dnech až několika měsících) a po přerušení léčby byly 
reverzibilní.  
 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
 
Riziko anorexie je vyšší při současném podávání levetiracetamu a topiramátu. 
V několika případech alopecie byla po vysazení levetiracetamu pozorována spontánní úprava stavu. 
Útlum kostní dřeně byl zjištěn v některých případech pancytopenie. 
 
Pediatrická populace 
 
U pacientů ve věku 1 měsíc až méně než 4 roky bylo celkem 190 pacientů léčeno levetiracetamem 
v placebem kontrolovaných a otevřených prodloužených studiích. Šedesát z těchto pacientů bylo 
léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích. U pacientů ve věku 4-16 let bylo celkem 
645 pacientů léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných a otevřených prodloužených 
studiích. 233 těchto pacientů bylo léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích. 
V obou těchto pediatrických skupinách jsou tyto údaje doplněny o zkušenosti po uvedení 
levetiracetamu na trh. 
 
Navíc 101 kojenců ve věku pod 12 měsíců bylo léčeno v poregistrační studii bezpečnosti. Nebyla 
identifikována žádná novábezpečnostní rizika pro kojence s epilepsií mladší než 12 měsíců.  
 
Profil nežádoucích účinků levetiracetamu je obecně podobný ve všech věkových skupinách a ve všech 
schválených indikacích epilepsie. Výsledky bezpečnosti u  pediatrických pacientů v placebem 
kontrolovaných klinických studiích byly konzistentní s bezpečnostním profilem levetiracetamu 
u dospělých, s výjimkou behaviorálních a psychiatrických nežádoucích účinků, které byly častější 
u dětí než u dospělých. U dětí a dospívajících ve věku 4-16 let byly zvracení (velmi časté, 11,2 %), 
agitovanost (časté, 3,4 %), výkyvy nálady (časté, 2,1 %), citová labilita (časté, 1,7 %), agresivita 
(časté, 8,2 %), abnormální chování (časté, 5,6 %) a letargie (časté, 3,9 %) hlášeny častěji než 
u ostatních věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu. U kojenců a dětí ve věku 
1 měsíc až méně než 4 roky byly podrážděnost (velmi časté, 11,7 %) poruchy koordinace (časté, 
3,3 %) hlášeny častěji než u ostatních věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu. 
 
Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná bezpečnostní pediatrická studie s uspořádáním pro 
hodnocení non-inferiority sledovala kognitivní a neuropsychologické účinky levetiracetamu u 4-
16letých dětí s parciálními záchvaty. Ze studie vyplývá, že v populaci splňující hodnocení protokolu 
se přípravek Keppra se neodlišoval (nebyl inferiorní) než placebo s ohledem na změnu od výchozího 
stavu ve skóre Leiter-R na pozornost a paměť, složeném skóre k hodnocení paměti (Leiter-R Attention 
and Memory, Memory Screen Composite score). Výsledky týkající se chování a emočního fungování 
naznačovaly u pacientů léčených levetiracetamem zhoršení, pokud jde o agresivní chování, což bylo 
měřeno standardizovaným a systematickým způsobem za použití ověřeného nástroje (CBCL -
Achenbach Child Behavior Checklist). Avšak u jedinců, kteří užívali levetiracetam v dlouhodobé 
otevřené sledovací (follow-up) studii, nedošlo v průměru ke zhoršení chování a emočního fungování; 
zejména měřítka agresivního chování nebyla horší oproti výchozímu stavu. 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky  
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

.  

 
4.9 

Předávkování 

 

86

 

Symptomy 
 
Při předávkování přípravkem Keppra byla pozorována somnolence, agitovanost, agresivita, poruchy 
vědomí, respirační útlum a kóma
 
Léčba předávkování 
 
Žádné specifické antidotum levetiracetamu není k dispozici. Léčba předávkování je symptomatická a 
může zahrnovat i hemodialýzu. Účinnost vylučování levetiracetamu dialýzou je 60 % a primárního 
metabolitu 74 %. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, jiná antiepileptika, ATC kód: N03AX14 
 
Léčivá látka, levetiracetam, je pyrrolidonový derivát (S-enantiomer α-etyl-2-oxo-1-pyrrolidin 
acetamid), chemicky nesouvisející s léčivými látkami obsaženými v současných antiepileptických 
přípravcích. 
 
Mechanismus účinku 
 
Mechanismus účinku levetiracetamu stále ještě není plně objasněn. Pokusy in vitro a in vivo 
nasvědčují tomu, že levetiracetam nemění ani základní charakteristiky buněk ani normální přenos 
nervových vzruchů. 
 
In vitro studie ukazují, že levetiracetam ovlivňuje hladinu Ca

2+

 v neuronech částečnou inhibicí 

kalciových kanálů typu N a snížením uvolňování Ca

2+

 z intraneuronálních zásob. Levetiracetam navíc 

částečně antagonizuje snížení aktivity GABA- a glycinových kanálů způsobené zinkem a beta-
karboliny. Mimo to se levetiracetam v in vitro studiích váže na specifické vazebné místo v mozkové 
tkáni hlodavců. Specifickým vazebným místem je synaptický vezikulární protein 2A, který je 
považován za součást procesů fúze vezikulů a exocytózy neurotransmiterů. Levetiracetam a jeho 
analogy mají různou afinitu k vazbě na synaptický vezikulární protein 2A. Afinita k vazbě na 
synaptický vezikulární protein 2A koreluje s jejich potencí k zábraně vzniku záchvatů v audiogenních 
modelech epilepsie u myší. Uvedené nálezy naznačují, že interakce mezi levetiracetamem a 
synaptickým vezikulárním proteinem 2A by mohla přispívat k jeho antiepileptickému účinku. 
 
Farmakodynamické účinky 
 
Levetiracetam poskytuje ochranu před záchvaty ve velkém počtu zvířecích modelů parciálních a 
primárně generalizovaných záchvatů, aniž by měl prokonvulzivní účinky. Primární metabolit je 
neaktivní.  
U člověka potvrdila aktivita při parciální i generalizované epilepsii (epileptiformní 
výboj/fotoparoxysmální odpověď) široké spektrum stanoveného farmakologického profilu 
levetiracetamu. 
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
 
Přídatná léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dospívajících a 
dětí ve věku od 4 let s epilepsií 
 
Účinnost levetiracetamu u dospělých byla prokázána ve 3 dvojitě zaslepených placebem 
kontrolovaných studiích v denní dávce 1 000 mg, 2 000 mg nebo 3 000 mg rozdělené do dvou dílčích 
dávek. Léčba trvala až 18 týdnů. V analýze sdružených dat bylo procento pacientů, kteří dosáhli 

87

 

snížení frekvence parciálních záchvatů za týden o 50 % a více proti počátečnímu stavu při stabilní 
dávce (12/14 týdnů) 27,7 %, 31,6 % a 41,3 % u pacientů s 1 000 mg, 2 000 mg resp. 3 000 mg 
levetiracetamu a 12,6 % u placeba.  
 
Pediatrická populace 
 
U pediatrických pacientů (4-16 let) byla účinnost levetiracetamu prokázána ve dvojitě zaslepené 
placebem kontrolované studii, do které bylo zařazeno 198 pacientů s trváním léčby 14 týdnů. V této 
studii byl levetiracetam užíván ve fixní dávce 60 mg/kg/den rozdělené do dvou dílčích dávek. 
44,6 % pacientů léčených levetiracetamem a 19,6 % pacientů s placebem dosáhlo snížení frekvence 
parciálních záchvatů za týden proti počátečnímu stavu o 50 % a více. Při pokračující dlouhodobé 
léčbě bylo 11,4 % pacientů bez záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 7,2 % pacientů bylo bez 
záchvatů po dobu alespoň 1 roku. 
35 kojenců ve věku pod 1 rok s parciálními záchvaty bylo léčeno v placebem kontrolovaných 
klinických studiích, kde pouze 13 pacientů bylo ve věku < 6 měsíců. 
 
Monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let 
s nově diagnostikovanou epilepsií. 
 
Účinnost levetiracetamu v monoterapii byla prokázána ve dvojitě zaslepeném paralelním porovnání 
non-inferiority s karbamazepinem s řízeným uvolňováním u 576 pacientů s nově nebo nedávno 
diagnostikovanou epilepsií od 16 let. U pacientů musely být přítomny pouze nevyprovokované 
parciální záchvaty nebo generalizované tonicko-klonické záchvaty. Pacienti byli randomizováni 
k užívání karbamazepinu s řízeným uvolňováním v dávce 400-1 200 mg/den nebo levetiracetamu 
v dávce 1 000-3 000 mg/den po dobu až 121 týdnů v závislosti na terapeutické odpovědi.  
Bez záchvatů po dobu 6 měsíců bylo 73,0 % pacientů s levetiracetamem a 72,8 % pacientů 
s karbamazepinem s řízeným uvolňováním; korigovaný absolutní rozdíl mezi léčbami byl 0,2% (95% 
CI: -7,8 8,2). Více než polovina pacientů byla bez záchvatů po dobu 12 měsíců (56,6 % a 58,5 % 
pacientů s levetiracetamem resp. karbamazepinem s řízeným uvolňováním). 
 
Ve studii odrážející klinickou praxi mohla být vysazena souběžná antiepileptická léčba u části 
pacientů, kteří odpověděli na přídatnou léčbu levetiracetamem (36 dospělých pacientů z 69). 
 
Přídatná léčba myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících 
od 12 let. 
 
Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající 
16 týdnů u pacientů od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií s myoklonickými záchvaty 
u různých syndromů. Většina pacientů trpěla juvenilní myoklonickou epilepsií.  
V této studii byl levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den rozdělené do dvou denních dávek. 
58,3 % pacientů léčených levetiracetamem a 23,3 % pacientů s placebem dosáhlo snížení počtu dnů 
s myoklonickým záchvatem za týden alespoň o 50%. Při pokračující dlouhodobé léčbě bylo 28,6 % 
pacientů bez myoklonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 21,0 % pacientů bylo bez 
myoklonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku. 
 
Přídatná léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících 
od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií 
 
Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající  
24 týdnů, která zahrnovala dospělé, dospívající a omezený počet dětí s  idiopatickou generalizovanou 
epilepsií s primárně generalizovanými tonicko klonickými záchvaty (PGTC) u různých syndromů 
(juvenilní myoklonická epilepsie, juvenilní epilepsie s absencemi, dětská epilepsie s absencemi nebo 
epilepsie s generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty po probuzení). V této studii byl 
levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den u dospělých a dospívajících nebo 60 mg/kg/den u dětí 
rozdělené do dvou denních dávek. 

88

 

72,2 % pacientů léčených levetiracetamem a 45,2 % pacientů s placebem dosáhlo snížení frekvence 
primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů za týden o 50 % a více. Při pokračující 
dlouhodobé léčbě bylo 47,4 % pacientů bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 
31,5 % pacientů bylo bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Farmakokinetický profil byl charakterizován po perorálním podání. Jednorázová dávka 1 500 mg 
levetiracetamu rozpuštěná ve 100 ml kompatibilního rozpouštědla a podaná intravenózně během 
15 minut je bioekvivalentní s 1 500 mg levetiracetamu užitého perorálně ve třech tabletách po 
500 mg. 
 
Byly hodnoceny intravenózní dávky do 4 000 mg rozpuštěné ve 100 ml 0,9% roztoku chloridu 
sodného podané infuzí během 15 minut a dávky do 2 500 mg rozpuštěné ve 100 ml 0,9% roztoku 
chloridu sodného podané infuzí během 5 minut. Farmakokinetický ani bezpečnostní profil 
neidentifikoval žádné bezpečnostní riziko. 
 
Levetiracetam je vysoce rozpustná látka s vysokou schopností průniku. Farmakokinetický profil je 
lineární s nízkou intra- a interindividuální variabilitou. Při opakovaném podávání nedochází ke změně 
clearance. Na čase nezávislý farmakokinetický profil levetiracetamu byl potvrzen i po podání 
1 500 mg v intravenózní infuzi dvakrát denně po dobu 4 dnů. 
K dispozici nejsou žádné důkazy o větší variabilitě mezi pohlavími, rasami ani cirkadiánní variabilitě. 
Farmakokinetický profil u zdravých dobrovolníků a pacientů s epilepsií je srovnatelný. 
 
Dospělí a dospívající 
 
Distribuce 
 
Maximální plazmatická koncentrace (C

max

) pozorovaná u 17 subjektů po jednorázovém intravenózním 

podání 1 500 mg v 15minutové infuzi byl 51±19 μg/ml (aritmetický průměr ± směrodatná odchylka) 
Žádné údaje o distribuci v tkáních u člověka nejsou k dispozici. 
Ani levetiracetam ani jeho primární metabolit se ve významné míře nevážou na bílkoviny krevní 
plazmy (<10%). Distribuční objem levetiracetamu je přibližně 0,5-0,7 l/kg, což je hodnota blízká 
celkovému objemu vody v organismu. 
 
Biotransformace 
 
Levetiracetam není v lidském organismu výrazně metabolizován. Hlavní metabolickou cestou (24% 
dávky) je enzymatická hydrolýza acetamidové skupiny. Izoenzymy jaterního cytochromu P

450

 

nepodporují vznik primárního metabolitu ucb L057. Hydrolýza acetamidové skupiny byla zjištěna 
v řadě různých tkání včetně krvinek. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neaktivní. 
 
Byly zjištěny i dva méně významné metabolity. Jeden byl získán hydroxylací pyrrolidonového jádra 
(1,6 % dávky) a druhý otevřením pyrrolidonového kruhu (0,9 % dávky). Další neidentifikované složky 
představovaly pouze 0,6 % dávky. 
 
In vivo
 nebyla zjištěna žádná enantiomerová interkonverze u levetiracetamu ani u jeho primárního 
metabolitu. 
 
In vitro
 bylo zjištěno, že levetiracetam a jeho primární metabolit neinhibují hlavní izoformy jaterního 
cytochromu P

450

 u člověka (CYP34A, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 1A2), aktivitu 

glukuronyltransferázy (UGT1A1 a UGT1A6) ani epoxidové hydroxylázy. Levetiracetam in vitro 
navíc neovlivňuje glukuronidaci kyseliny valproové. 
V kulturách lidských hepatocytů měl levetiracetam minimální nebo žádný účinek na CYP1A2, 
SULT1E1 nebo UGT1A1. Levertiracetam způsoboval mírnou indukci CYP2B6 a CYP3A4. In vitro a 
in vivo údaje o interakci s perorálními kontraceptivy, digoxinem a warfarinem neukazují, že by in vivo 

89

 

docházelo k významné indukci enzymů. Proto je interakce přípravku Keppra s jinými látkami 
nepravděpodobná. 
 
Eliminace 
 
Plazmatický poločas u dospělých byl 7 ± 1 hodin a nelišil se podle dávky, způsobu podání ani při 
opakované aplikaci. Průměrná celková systémová clearance byla 0,96 ml/min/kg. 
 
Hlavní cestou exkrece byla moč, kterou se vylučovalo průměrně 95 % dávky (přibližně 93 % dávky se 
vyloučilo do 48 hodin). Stolicí se vyloučilo pouze 0,3 % dávky. 
Kumulativní vylučování levetiracetamu močí během prvních 48 hodin dosáhlo 66 % dávky; v případě 
jeho primárního metabolitu 24 % dávky. 
Renální clearance levetiracetamu je 0,6 ml/min/kg, pro ucb L057 4,2 ml/min/kg, což ukazuje, že 
levetiracetam se vylučuje glomerulární filtrací s následnou tubulární reabsorpcí a že primární 
metabolit se kromě glomerulární filtrace vylučuje i aktivní tubulární sekrecí. 
Vylučování levetiracetamu koreluje s clearance kreatininu. 
 
Starší pacienti 
 
U starších pacientů je eliminační poločas prodloužený přibližně o 40 % (10 až 11 hodin). To souvisí 
se snížením renálních funkcí u této populace (viz bod 4.2). 
 
Porucha funkce ledvin 
 
Zdánlivá systémová clearance levetiracetamu a jeho primárního metabolitu koreluje s clearance 
kreatininu. Proto se u nemocných se středně těžkou a těžkou renální poruchou doporučuje upravit 
udržovací denní dávku přípravku Keppra podle clearance kreatininu (viz bod 4.2). 
 
U anurických dospělých jedinců s terminálním renálním selháním byl poločas mezi dialýzami 
přibližně 25 hodin a během dialýzy přibližně 3,1 hodin. 
Frakční vylučování levetiracetamu během typické 4hodinové dialýzy činilo 51 %. 
 
Porucha funkce jater 
 
U jedinců s lehkou a středně těžkou poruchou funkce jater nedocházelo k žádné významné změně 
clearance levetiracetamu. U většiny jedinců s těžkou poruchou funkce jater byla clearance 
levetiracetamu snížena o více než 50 % v důsledku současné poruchy renální funkce (viz bod 4.2). 
 
Pediatrická populace 
 
Děti (4 až 12 let) 
 
Farmakokinetika levetiracetamu u dětí nebyla zkoumána po intravenózním podání. Na druhé straně, 
na základě farmakokinetických vlastností levetiracetamu, farmakokinetiky u dospělých po 
intravenózním podání a farmakokinetiky u dětí po perorálním podání lze očekávat, že expozice 
levetiracetamu (tj. plocha pod křivkou (AUC)) je po podání perorálním a intravenózním u dětí od 4 do 
12 let podobná. 
 
Po perorálním podání jedné dávky (20 mg/kg) dětem s epilepsií (6-12 let) byl poločas levetiracetamu 
6,0 hodin. Zdánlivá systémová clearance byla přibližně o 30 % vyšší než u dospělých s epilepsií. 
 
Po podání opakovaných dávek (20-60 mg/kg/den) dětem s epilepsií (4-12 let) byl levetiracetam rychle 
absorbován. Maximální plazmatické koncentrace bylo dosaženo 0,5 až 1,0 hodinu po podání. Bylo 
pozorováno lineární a dávce úměrné zvýšení maximální plazmatické koncentrace a plochy pod 
křivkou. Eliminační poločas byl přibližně 5 hodin. Zdánlivá tělesná clearance byla 1,1 ml/min/kg. 
 

90

 

5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity a 
kancerogenního potenciálu nenaznačují žádné zvláštní riziko pro člověka.  
Nežádoucí účinky, které nebyly pozorovány v klinických studiích, ale byly zjištěny u potkanů a 
v menší míře u myší, při expozici  podobným hladinám jako u člověka a s potenciálním významem 
pro použití v klinické praxi, byly jaterní změny naznačující adaptivní odpověď, jako je zvýšená 
hmotnost a centrilobulární hypertrofie, infiltrace tuku a zvýšená hladina jaterních enzymů v plazmě. 
 
U potkanů nebyly při dávkách až 1800 mg/kg/den (6násobek maximální doporučené denní dávky 
u člověka v přepočtu na mg/m

2

 nebo expozici) pozorovány žádné nežádoucí účinky na fertilitu samců 

ani samic u rodičů a první generace potomků. 
 
Dvě studie embryo-fetálního vývoje (EFV studie) byly provedeny u potkanů s dávkami 400, 1 200 a 
3 600 mg/kg/den. Při dávce 3 600 mg/kg/den došlo pouze v jedné z těchto dvou EFV studií 
k nepatrnému snížení fetální hmotnosti, spojenému s hraničním nárůstem počtu kostních 
variant/menších anomálií. Nedošlo k žádnému ovlivnění embryomortality ani ke zvýšení výskytu 
malformací. NOAEL (hladina bez pozorovaných nežádoucích účinků) byla 3 600 mg/kg/den pro březí 
samice potkanů (12násobek maximální doporučené denní dávky u lidína při přepočtu na mg/m

2

)

 

1 200 mg/kg/den pro plody.  
Čtyři studie embryo-fetálního vývoje byly provedeny u králíků s dávkami 200, 600, 800, 1 200 a 
1 800 mg/kg/den. Dávka 1 800 mg/kg/den vedla ke značné toxicitě u samic-matek a ke snížení fetální 
hmotnosti, spojenému se zvýšeným výskytem plodů s kardiovaskulárními/kosterními anomáliemi. 
NOAEL byla < 200 mg/kg/den pro samice-matky a 200 mg/kg/den pro plody (odpovídá maximální 
doporučené denní dávce u lidí při přepočtu na mg/m

2

).  

 
Studie perinatálního a postnatálního vývoje byla provedena u potkanů s dávkami levetiracetamu 70, 
350 a 1 800 mg/kg/den. NOAEL byla 

1 800 mg/kg/den pro samice F0, stejně jako pro přežití, růst a 

vývoj mláďat F1 až do odstavení (6násobek maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na 
mg/m

2

). 

  
Studie s novorozenci a mláďaty zvířat neukázaly u psů a potkanů žádné nežádoucí účinky na 
standardní cílové parametry vývoje a maturace při dávkách do 1 800 mg/kg/den (6-17násobek 
maximální doporučené denní dávky u lidí připřepočtu na mg/m

2

).  

 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
natrium-acetát 
kyselina octová 99% 
chlorid sodný 
voda na injekci 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou 
uvedeny v bodě 6.6. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
2 roky 
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě po naředění. Není-li použit okamžitě, 
doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a 

91

 

normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2-8°C, pokud ředění neproběhlo za 
kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.  
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Podmínky uchovávání naředěného léčivého přípravku viz bod 6.3. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
5ml skleněná injekční lahvička (třídy I) uzavřená polytetrafluoroethylenovou šedou chlorobutylovou 
pryžovou zátkou nebo nepotahovanou šedou bromobutylovou pryžovou zátkou 
s hliníko/propylenovým odtrhovacím víčkem. 
Jedna krabička obsahuje 10 injekčních lahviček.  
 
6.6 

Návod k použití přípravku a zacházení s ním  

 
V tabulce 1 je uveden návod k přípravě a podání přípravku Keppra koncentrát pro infuzní roztok 
k dosažení celkové denní dávky 500 mg, 1 000 mg, 2 000 mg a 3 000 mg ve dvou rozdělených 
dávkách. 
 
Tabulka 1. Příprava a podání Keppra koncentrát pro infuzní roztok:  
Dávka 

Použitý objem 

Objem 
rozpouštědla 

Doba 
infuze 

Frekvence 
podávání 

Celková denní 

dávka 

250 mg 

2,5 ml (polovina 5ml 
injekční lahvičky) 

100 ml 

15 minut 

dvakrát denně 

500 mg/den 

500 mg 

5 ml (jedna 5ml 
injekční lahvička) 

100 ml 

15 minut 

dvakrát denně 

1 000 mg/den 

1 000 mg  10 ml (dvě 5ml 

injekční lahvičky)  

100 ml 

15 minut 

dvakrát denně 

2 000 mg/den 

1 500 mg  15 ml (tři 5ml 

injekční lahvičky) 

100 ml 

15 minut 

dvakrát denně 

3 000 mg/den 

 
Tento léčivý přípravek je určen pouze k jednorázovému použití, veškerý nepoužitý roztok musí být  
zlikvidován. 
 
Bylo zjištěno, že Keppra koncentrát pro infuzní roztok je fyzikálně kompatibilní a chemicky stabilní 
po dobu nejméně 24 hodin při smísení s následujícími rozpouštědly a při uchovávání v PVC vacích 
při kontrolované pokojové teplotě 15-25

°

C. 

 
Rozpouštědla: 

 

chlorid sodný 9 mg/ml (0,9%) injekční roztok 

 

Ringer laktát injekční roztok 

 

glukosa 50 mg/ml (5%) injekční roztok 

 
Přípravek s výskytem částic nebo změnou barvy se nesmí použít. 
Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB Pharma SA 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 

92

 

 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/00/146/030 
EU/1/00/146/033 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 29. září 2000 
Datum posledního prodloužení registrace: 20. srpna 2015 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné  informace  o tomto  léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách  Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

93

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ  

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
C.  

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU 

 
 

94

 

 
A. 

VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
Název a adresa výrobců odpovědných za propouštění šarží 
 
Potahované tablety  
 
UCB Pharma SA 

nebo 

Aesica Pharmaceuticals S.r.l. 

Chemin du Foriest 

Via Praglia, 15 

B-1420 Braine l´Alleud 

I-10044 Pianezza 

Belgie 

Itálie 

 
Koncentrát pro infuzní roztok 
 
UCB Pharma SA 

nebo 

Aesica Pharmaceuticals S.r.l. 

Chemin du Foriest 

Via Praglia, 15 

B-1420 Braine l´Alleud 

I-10044 Pianezza 

Belgie 

Itálie 

 
Perorální roztok 
 
NextPharma SAS  
17, Route de Meulan 
F-78520 Limay 
Francie 
 
V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 
propouštění dané šarže. 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
 
 
C.  

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 
Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento 
léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) 
stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu 
pro léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  

 

 

Plán řízení rizik (RMP) 

 
Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP.  
 
Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

  na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

95

 

 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného 
milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

 
Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného 
RMP, je možné je předložit současně.  
 

96

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

97

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  OZNAČENÍ NA OBALU 

98

 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
Krabička s 20, 30, 50, 60, 100, 100 (100x1) tabletami 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 250 mg potahované tablety 
levetiracetamum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 250 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
20 potahovaných tablet 
30 potahovaných tablet 
50 potahovaných tablet 
60 potahovaných tablet 
100 potahovaných tablet 
100 x 1 potahovaná tableta 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání. 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do:  
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 

99

 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB Pharma SA 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/146/001 20 tablet 
EU/1/00/146/002 30 tablet 
EU/1/00/146/003 50 tablet 
EU/1/00/146/004 60 tablet 
EU/1/00/146/005 100 tablet 
EU/1/00/146/029 200 tablet (2 balení po 100) 
EU/1/00/146/034 100 x 1 tableta 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.:  
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Keppra 250 mg 
Nevyžaduje se - odůvodnění přijato pro 100 x 1 tableta 

100

 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
Krabička s  200 (2x100) tabletami obsahující blue box 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 250 mg potahované tablety 
levetiracetamum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 250 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Multipack 200 (2 balení po 100) potahovaných tablet 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání. 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do:  
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB Pharma SA 

101

 

Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/146/001 20 tablet 
EU/1/00/146/002 30 tablet 
EU/1/00/146/003 50 tablet 
EU/1/00/146/004 60 tablet 
EU/1/00/146/005 100 tablet 
EU/1/00/146/029 200 tablet (2 balení po 100) 
EU/1/00/146/034 100 x 1 tableta 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.:  
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Keppra 250 mg 

102

 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
Vnitřní balení s obsahem 100 tablet v krabičce s 200 (2x100) tabletami bez blue boxu 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 250 mg potahované tablety 
levetiracetamum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 250 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
100 potahovaných tablet 
Součást balení multipack, není možné prodávat odděleně. 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání. 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do:  
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 

103

 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB Pharma SA 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.:  
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Keppra 250 mg  
 

104

 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
Al/PVC blistr 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 250 mg potahované tablety 
levetiracetamum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB logo 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP  
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot  
 
 
5. 

JINÉ 

 
 

105

 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
Krabička s 10, 20, 30, 50, 60, 100, 100 (100 x1), 120 tabletami 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 500 mg potahované tablety 
levetiracetamum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 500 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
10 potahovaných tablet  
20 potahovaných tablet 
30 potahovaných tablet 
50 potahovaných tablet 
60 potahovaných tablet 
100 potahovaných tablet 
100 x 1 potahovaná tableta 
120 potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání. 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do:  
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

106

 

 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB Pharma SA 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/146/006 10 tablet 
EU/1/00/146/007 20 tablet 
EU/1/00/146/008 30 tablet 
EU/1/00/146/009 50 tablet 
EU/1/00/146/010 60 tablet 
EU/1/00/146/011 100 tablet 
EU/1/00/146/012 120 tablet 
EU/1/00/146/013 200 tablet (2 balení po 100) 
EU/1/00/146/035 100 x 1 tableta 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.:  
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Keppra 500 mg 
Nevyžaduje se - odůvodnění přijato pro 100 x 1 tableta 

107

 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
Krabička s 200 (2x100) tabletami s blue boxem 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 500 mg potahované tablety 
levetiracetamum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 500 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Multipack 200 (2 balení po 100) potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání. 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do:  
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

108

 

UCB Pharma SA 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/146/006 10 tablet 
EU/1/00/146/007 20 tablet 
EU/1/00/146/008 30 tablet 
EU/1/00/146/009 50 tablet 
EU/1/00/146/010 60 tablet 
EU/1/00/146/011 100 tablet 
EU/1/00/146/012 120 tablet 
EU/1/00/146/013 200 tablet (2 balení po 100) 
EU/1/00/146/035 100 x 1 tableta 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.:  
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Keppra 500 mg  

109

 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
Vnitřní balení s obsahem 100 tablet v krabičce s 200 (2x100) tabletami bez blue boxu 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 500 mg potahované tablety 
levetiracetamum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 500 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
100 potahovaných tablet 
Součást balení multipack, není možné prodávat odděleně. 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání. 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do:  
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 

110

 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB Pharma SA 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.:  
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Keppra 500 mg 

111

 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
Al/PVC blistr 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 500 mg potahované tablety 
levetiracetamum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB logo 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP  
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot  
 
 
5. 

JINÉ 

112

 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
Krabička s 20, 30, 50, 60, 80, 100, 100 (100 x1) tabletami  
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 750 mg potahované tablety 
levetiracetamum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 750 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje oranžovou žluť (E110). Více údajů viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
20 potahovaných tablet 
30 potahovaných tablet 
50 potahovaných tablet 
60 potahovaných tablet 
80 potahovaných tablet 
100 potahovaných tablet 
100 x 1 potahovaná tableta 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání. 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do:  
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 

113

 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB Pharma SA 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/146/014 20 tablet 
EU/1/00/146/015 30 tablet 
EU/1/00/146/016 50 tablet 
EU/1/00/146/017 60 tablet 
EU/1/00/146/018 80 tablet 
EU/1/00/146/019 100 tablet 
EU/1/00/146/028 200 tablet (2 balení po 100)  
EU/1/00/146/036 100 x 1 tableta 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.:  
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Keppra 750 mg 
Nevyžaduje se - odůvodnění přijato pro 100 x 1 tableta 

114

 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
Krabička s 200 (2x100) tabletami s blue boxem 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 750 mg potahované tablety 
levetiracetamum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 750 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje oranžovou žluť (E110). Více údajů viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Multipack 200 (2 balení po 100) potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání. 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do:  
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
 

115

 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB Pharma SA 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/146/014 20 tablet 
EU/1/00/146/015 30 tablet 
EU/1/00/146/016 50 tablet 
EU/1/00/146/017 60 tablet 
EU/1/00/146/018 80 tablet 
EU/1/00/146/019 100 tablet 
EU/1/00/146/028 200 tablet (2 balení po 100)  
EU/1/00/146/036 100 x 1 tableta 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.:  
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Keppra 750 mg 

116

 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
Vnitřní balení s obsahem 100 tablet v krabičce s 200 (2x100) tabletami bez blue boxu 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 750 mg potahované tablety 
levetiracetamum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 750 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje oranžovou žluť (E110). Více údajů viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
100 potahovaných tablet 
Součást balení multipack, není možné prodávat odděleně. 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání. 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do:  
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

117

 

 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB Pharma SA 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.:  
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Keppra 750 mg  

118

 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
Al/PVC blistr 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 750 mg potahované tablety 
levetiracetamum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB logo 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP  
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot  
 
 
5. 

JINÉ 

 

119

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
Krabička s 10, 20, 30, 50, 60, 100, 100 (100 x1) tabletami 
 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 1000 mg potahované tablety 
levetiracetamum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 1000 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
10 potahovaných tablet 
20 potahovaných tablet 
30 potahovaných tablet 
50 potahovaných tablet 
60 potahovaných tablet 
100 potahovaných tablet 
100 x 1 potahovaná tableta 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání. 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do:  
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

120

 

 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB Pharma SA 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ĆÍSLA 

 
EU/1/00/146/020 10 tablet 
EU/1/00/146/021 20 tablet 
EU/1/00/146/022 30 tablet 
EU/1/00/146/023 50 tablet 
EU/1/00/146/024 60 tablet 
EU/1/00/146/025 100 tablet 
EU/1/00/146/026 200 tablet (2 balení po 100) 
EU/1/00/146/037 100 x 1 tableta 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.:  
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Keppra 1000 mg 
Nevyžaduje se - odůvodnění přijato pro 100 x 1 tableta 

121

 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
Krabička s 200 (2x100) tabletami s blue boxem 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 1000 mg potahované tablety 
levetiracetamum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 1000 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Multipack 200 (2 balení po 100) potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání. 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do:  
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

122

 

UCB Pharma SA 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/146/020 10 tablets 
EU/1/00/146/021 20 tablets 
EU/1/00/146/022 30 tablets 
EU/1/00/146/023 50 tablets 
EU/1/00/146/024 60 tablets 
EU/1/00/146/025 100 tablets 
EU/1/00/146/026 200 tablets (2 balení po 100) 
EU/1/00/146/037 100 x 1 tablets 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.:  
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Keppra 1000 mg 

123

 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
Vnitřní balení s obsahem 100 tablet v krabičce s 200 (2x100) tabletami bez blue boxu 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 1000 mg potahované tablety 
levetiracetamum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 1000 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
100 potahovaných tablet 
Součást balení multipack, není možné prodávat odděleně. 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do:  
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 

124

 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB Pharma SA 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.:  
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
  
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Keppra 1000 mg  
 

125

 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
Al/PVC blistr 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 1000 mg potahované tablety 
levetiracetamum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB logo 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP  
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot  
 
 
5. 

JINÉ 

126

 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
Lahvička s obsahem 300 ml 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 100 mg/ml perorální roztok 
levetiracetamum 
Pro dospělé a děti od 4 let. 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jeden ml obsahuje levetiracetamum 100 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje E216, E218 a roztok maltitolu.  
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
300 ml perorálního roztoku  
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
Použijte pouze přiloženou 10ml stříkačku. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do:  
Nepoužívejte po uplynutí 7 měsíců od prvního otevření lahvičky. 
Datum otevření: pouze na vnější krabičce 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v původní lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 

127

 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB Pharma SA 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/146/027 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.:  
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Keppra 100 mg/ml pouze na vnější krabičce 
 

128

 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
Lahvička s obsahem 150 ml 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 100 mg/ml perorální roztok 
levetiracetamum 
Pro děti ve věku 6 měsíců až méně než 4 roky. 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jeden ml obsahuje levetiracetamum 100 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje E216, E218 a roztok maltitolu.  
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
150 ml perorálního roztoku 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
Použijte pouze přiloženou 3ml stříkačku. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do:  
Nepoužívejte po uplynutí 7 měsíců od prvního otevření lahvičky. 
Datum otevření: pouze na vnější krabičce 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v původní lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 

129

 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB Pharma SA 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/146/031 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.:  
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Keppra 100 mg/ml pouze na vnější krabičce 

130

 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
Lahvička s obsahem 150 ml 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 100 mg/ml perorální roztok 
levetiracetamum 
Pro děti ve věku 1 měsíc až méně než 6 měsíců. 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jeden ml obsahuje levetiracetamum 100 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje E216, E218 a roztok maltitolu.  
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
150 ml perorálního roztoku 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
Použijte pouze přiloženou 1ml stříkačku. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do:  
Nepoužívejte po uplynutí 7 měsíců od prvního otevření lahvičky. 
Datum otevření: pouze na vnější krabičce 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v původní lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 

131

 

 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB Pharma SA 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/146/032 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.:  
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Keppra 100 mg/ml pouze na vnější krabičce 

132

 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
Krabička s 10 injekčními lahvičkami 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Keppra 100 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok  
levetiracetamum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna injekční lahvička obsahuje levetiracetamum 500 mg/5 ml. 
Jeden ml obsahuje levetiracetamum 100 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Dále obsahuje natrium-acetát, kyselinu octovou 99%, chlorid sodný, vodu na injekci.  
Více údajů viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
500 mg/5 ml 
 
10 injekčních lahviček s koncentrátem pro infuzní roztok 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Intravenózní podání. 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do:  
Spotřebujte ihned po naředění. 

133

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
UCB Pharma SA 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Brusel 
Belgie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/146/030 (zátka krytá polytetrafluoroethylenem) 
EU/1/00/146/033 (nepotahovaná zátka) 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.:  
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Nevyžaduje se - odůvodnění přijato. 

134

 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
Injekční lahvička o objemu 5 ml 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Keppra 100 mg/ml sterilní koncentrát 
levetiracetamum 
i.v. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP  
Spotřebujte ihned po naředění. 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot  
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST OBJEM NEBO POČET 

 
500 mg/5 ml  
 
 
6. 

JINÉ 

 
 

135

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

136

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Keppra 250 mg potahované tablety 
Keppra 500 mg potahované tablety 
Keppra 750 mg potahované tablety 

Keppra 1000 mg potahované tablety 

 

levetiracetamum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  Vy  nebo  Vaše  dítě  tento 
přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Keppra a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Keppra užívat 

3. 

Jak se Keppra užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Keppra uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Keppra a k čemu se používá 

 
Keppra je lék proti epilepsii (lék určený k léčbě záchvatů u nemocných s epilepsií). 
 
Keppra se užívá: 

 

samostatně u dospělých a dospívajících ve věku od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií 
k léčbě určitých forem epilepsie. Epilepsie je nemoc, kdy pacient má opakované záchvaty 
(křeče). Levetiracetam se používá k léčbě formy epilepsie, kdy záchvaty zpočátku ovlivní pouze 
jednu stranu mozku, ale mohou se poté rozšířit na větší plochu obou stran mozku (parciální 
(ohraničené) epileptické záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní). Levetiracetam Vám 
předepsal lékař ke snížení počtu záchvatů. 

 

jako přídatná léčba společně s jinými léky proti epilepsii k léčbě: 
 

parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých, dospívajících, 
dětí a kojenců od 1 měsíce věku 

 

myoklonických záchvatů (krátké záškuby svalu nebo skupiny svalů) u dospělých a 
dospívajících od 12 let věku s juvenilní myoklonickou epilepsií 

 

primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů (velké záchvaty, včetně ztráty 
vědomí) u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií 
(druh epilepsie, o které se předpokládá, že má genetické příčiny). 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Keppra užívat 

 
Neužívejte přípravek Keppra 

 

jestliže jste alergický(á) na levetiracetam, deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  

 
Upozornění a opatření 

137

 

Před užitím přípravku Keppra se poraďte se svým lékařem. 

 

Jestliže máte potíže s ledvinami, dbejte pokynů lékaře. Lékař může rozhodnout o případné 
úpravě dávkování. 

 

Jestliže zpozorujete jakékoli zpomalení růstu nebo neočekávaný rozvoj puberty u Vašeho dítěte, 
prosím, kontaktujte svého lékaře. 

 

U několika osob léčených antiepileptiky, jako je Keppra, se vyskytly myšlenky na 
sebepoškození či sebevraždu. Pokud se u Vás objeví jakékoli příznaky deprese a/nebo 
sebevražedných myšlenek, obraťte se, prosím, na svého lékaře. 

 
Děti a dospívající 
Keppra není určena k léčbě dětí a dospívajících do 16 let v monoterapii (samostatně). 
 
Další léčivé přípravky a Keppra 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době nebo které možná budete užívat. 

 

Neužívejte makrogol (lék užívaný jako projímadlo) 1 hodinu před a 1 hodinu po užití levetiracetamu, 
protože to může snížit jeho účinek. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Keppra se nesmí užívat během těhotenství, pokud to není naprosto nezbytné. Riziko vrozených vad 
pro Vaše nenarozené dítě nemůže být úplně vyloučeno. Ve studiích na zvířatech měla Keppra 
nežádoucí účinky na reprodukci, avšak ve vyšších dávkách než budete potřebovat ke kontrole svých 
záchvatů. 
Během léčby se nedoporučuje kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Keppra může narušit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje a zařízení, protože může způsobit 
ospalost. K tomu dochází spíše na začátku léčby nebo po zvýšení dávky. Neměl(a) byste řídit nebo 
obsluhovat stroje, dokud se nezjistí, zda Vaše schopnost vykonávat tyto činnosti není ovlivněna. 
 
Keppra 750 mg tablety obsahuje oranžovou žluť (E110) 
Barvivo oranžová žluť (E110) může způsobit alergické reakce. 
 
 
3. 

Jak se Keppra užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Vždy užívejte počet tablet dle pokynů lékaře. 
Keppra se musí užívat 2x denně, jednou ráno a jednou večer, každý den přibližně ve stejnou dobu. 
 
Monoterapie 
 

 

Dávka pro dospělé a dospívající (od 16 let): 
Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až 3 000 mg každý den. 
Jestliže začínáte poprvé užívat přípravek Keppra, lékař Vám předepíše po dobu prvních 2 týdnů 
nižší dávku před podáním obvyklé nejnižší dávky. 
Příklad: Jestliže Vaše denní dávka je 1 000 mg, Vaše snížená počáteční dávka je 2 tablety 
250 mg ráno a 2 tablety 250 mg večer. 
 

138

 

Přídatná léčba 
 

 

Dávka pro dospělé a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg: 
Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až 3 000 mg každý den. 
Příklad: Jestliže Vaše denní dávka je 1 000 mg, vezmete si 2 tablety 250 mg ráno a 2 tablety 
250 mg večer. 

 

 

Dávka pro kojence (1-23 měsíců), děti (2-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností nižší 
než 50 kg: 
Lékař Vám předepíše nejvhodnější lékovou formu přípravku Keppra podle věku, tělesné 
hmotnosti a dávky. 

 

Keppra 100 mg/ml perorální roztok je nejvhodnější léková forma pro kojence a děti do 6 let a 
pro děti a dospívající (6-17 let) s hmotností pod 50 kg a pokud tablety neumožňují přesné 
dávkování. 
 

Způsob podání 
Tablety Keppra se polykají s dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody). Můžete užívat 
Keppru s jídlem i bez jídla. 
 
Délka léčby 

 

Keppra je určena k dlouhodobé léčbě. Je třeba pokračovat v léčbě přípravkem Keppra tak 
dlouho, jak Vám doporučil lékař. 

 

Neukončujte léčbu náhle bez porady se svým lékařem, takové ukončení léčby by mohlo vést 
ke zvýšenému výskytu záchvatů.  

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Keppra, než jste měl(a)
 
Možné nežádoucí účinky při předávkování přípravkem Keppra jsou ospalost, motorický neklid, 
agresivita, snížená bdělost, útlum dýchání a kóma. 
Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), vyhledejte svého lékaře. Váš lékař určí nejlepší 
možnou léčbu předávkování. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Keppra 
Pokud si zapomenete vzít jednu nebo více dávek přípravku Keppra, vyhledejte svého lékaře. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Keppra 
Při ukončování léčby je nutno vysazovat přípravek postupně, aby se zabránilo zvýšenému výskytu 
záchvatů. Pokud se Váš lékař rozhodne k ukončení léčby přípravkem Keppra, doporučí Vám, jak 
přípravek Keppra postupně vysadit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Informujte neprodleně svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost, pokud se u Vás objeví:  
  

 

slabost, pocity točení hlavy nebo závratě, nebo potíže s dechem, protože může jít o příznaky 
závažné alergické (anafylaktické) reakce  

 

otok tváře, rtů, jazyka a hrdla (Quinckeho edém) 

139

 

 

příznaky podobné chřipce a vyrážka na tváři, po kterých následuje šíření kožní vyrážky 
s vysokou horečkou, v krevních testech je patrné zvýšení jaterních enzymů a zmnožení určitého 
druhu bílých krvinek (eozinofilie), může dojít i ke zvětšení lymfatických uzlin (léková reakce 
s eozinofilií a systémovými příznaky [DRESS])  

 

příznaky jako nízký objem moči, únava, pocit na zvracení, zvracení, zmatenost a otoky dolních 
končetin v oblasti kotníků nebo chodidel – může jít o příznaky náhlého poklesu funkce ledvin  

 

kožní vyrážka, při které mohou vzniknout puchýře připomínající svým vzhledem malé terče 
(mají tmavou skvrnu uprostřed, kterou obklopuje světlejší oblast, která je na svém vnějším 
obvodu opět ohraničena kruhem kůže tmavší barvy) (multiformní erytém)  

 

po celém těle rozšířená kožní vyrážka s puchýři a s olupováním kůže, zejména kolem úst, nosu, 
očí a genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom)  

 

závažnější forma kožní vyrážky, která vede k olupování kůže na více než 30 % povrchu těla 
(toxická epidermální nekrolýza)  

 

příznaky závažných duševních změn nebo stavy, kdy si někdo u Vás všimne známek 
zmatenosti, spavosti (ospalosti), ztráty paměti (amnézie), poruchy paměti (zapomnětlivost), 
abnormálního chování nebo dalších neurologických příznaků zahrnujících mimovolní nebo 
nekontrolované pohyby. Mohou to být příznaky postižení mozku (encefalopatie). 

 
Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou zánět nosohltanu, spavost, bolest hlavy, únava a závratě. Na 
začátku léčby nebo při zvýšení dávky se mohou nežádoucí účinky jako ospalost, únava nebo závratě 
vyskytovat častěji. Tyto nežádoucí účinky by ale měly postupně odeznít. 
 
Velmi časté: 
 mohou postihnout více než 1  z 10 pacientů 

 

zánět nosohltanu  

 

spavost, bolest hlavy. 

 
Časté: mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100 

 

anorexie (ztráta chuti k jídlu)  

 

deprese, nepřátelství nebo agresivita, úzkost, nespavost, nervozita nebo podrážděnost  

 

křeče, poruchy rovnováhy, točení hlavy, letargie (nedostatek energie a nadšení), třes 
(mimovolní chvění) 

 

závrať (pocit otáčení) 

 

kašel 

 

bolesti břicha, průjem, dyspepsie (zažívací potíže), zvracení, pocit na zvracení  

 

vyrážka  

 

astenie (tělesná slabost)/únava. 


Méně časté: mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1 000 

 

snížený počet krevních destiček, snížený počet bílých krvinek 

 

pokles tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti 

 

pokus o sebevraždu a sebevražedné myšlenky, duševní poruchy, abnormální chování, 
halucinace, hněv, zmatenost, záchvaty úzkosti (panické záchvaty), emoční nestabilita/výkyvy 
nálady, neklid 

 

amnézie (ztráta paměti), poruchy paměti (zapomnětlivost), poruchy koordinace pohybů, 
parestezie (brnění), porucha soustředění (ztráta koncentrace) 

 

diplopie (dvojité vidění), rozostřené vidění 

 

zvýšené/abnormální hodnoty testů jaterních funkcí  

 

vypadávání vlasů, ekzém, svědění 

 

svalová slabost, bolest svalů 

 

poranění. 

 
Vzácné: mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000  

 

infekce 

 

snížený počet všech typů krvinek  

140

 

 

závažné reakce přecitlivělosti (DRESS, anafylaktické reakce [závažné alergické reakce], 
Quinckeho edém [otok tváře, rtů, jazyka a hrdla]) 

 

snížená koncentrace sodíku v krvi  

 

sebevražda, poruchy osobnosti (problémy s chováním), abnormální myšlení (pomalé myšlení, 
neschopnost se soustředit) 

 

nekontrolované svalové křeče postihující hlavu, trup a končetiny, problém s ovládáním pohybů, 
nadměrná pohybová aktivita 

 

zánět slinivky břišní 

 

jaterní selhání, zánět jater 

 

náhlé snížení funkce ledvin 

 

kožní vyrážka, která může mít formu puchýřů a vypadat jako malé terče (tmavý střed skvrny 
obklopený světlejším okolím, s tmavým okrajem) (multiformní erytém), rozsáhlá vyrážka 
s puchýřky a loupající se kůží, částečně kolem úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevens–
Johnsonův syndrom)
 a závažnější forma způsobující olupování kůže zasahující více než 30 % 
povrchu těla (toxická epidermální nekrolýza) 

 

rabdomyolýza (rozpad svalové tkáně) a s tím spojené zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi. Výskyt 
je významně vyšší u 

 japonských pacientů ve srovnání s pacienty z jiných zemí. 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Keppra uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za 
„Použitelné do:“ nebo „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Keppra obsahuje  
Léčivou látkou je levetiracetamum.  
Jedna tableta přípravku Keppra 250 mg obsahuje levetiracetamum 250 mg. 
Jedna tableta přípravku Keppra 500 mg obsahuje levetiracetamum 500 mg. 
Jedna tableta přípravku Keppra 750 mg obsahuje levetiracetamum 750 mg. 
Jedna tableta přípravku Keppra 1000 mg obsahuje levetiracetamum 1000 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou:  
Jádro tablety: sodná sůl kroskarmelosy, makrogol 6000, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-
stearát. 
Potahová vrstva: částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, 
mastek, barviva*. 
 

141

 

*Barviva jsou: 
Tablety 250 mg: hlinitý lak indigokarmínu (E132) 
Tablety 500 mg: žlutý oxid železitý (E172) 
Tablety 750 mg: oranžová žluť (E110)červený oxid železitý (E172) 
 
Jak Keppra vypadá a co obsahuje balení 
Keppra 250 mg potahované tablety jsou modré, 13 mm podlouhlé s půlicí rýhou a vyraženým „ucb“ a 
„250“ na jedné straně.  
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoli její rozdělení na stejné dávky. 
 
Keppra 500 mg potahované tablety jsou žluté, 16 mm podlouhlé s půlicí rýhou a vyraženým „ucb“ a 
„500“ na jedné straně.  
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoli její rozdělení na stejné dávky. 
 
Keppra 750 mg potahované tablety jsou oranžové, 18 mm podlouhlé s půlicí rýhou a vyraženým „ucb“ 
a „750“ na jedné straně.  
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoli její rozdělení na stejné dávky. 
 
Keppra 1000 mg potahované tablety jsou bílé, 19 mm podlouhlé s půlicí rýhou a vyraženým „ucb“ a 
„1000“ na jedné straně.  
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoli její rozdělení na stejné dávky. 
 
Tablety Keppra jsou baleny v blistrech v krabičkách obsahujících: 

 

250 mg: 20, 30, 50, 60, 100 x 1, 100 potahovaných tablet a multipack (vícečetné balení) 
obsahující 200 (2 balení po100) potahovaných tablet.  

 

 

500 mg: 10, 20, 30, 50, 60, 100 x 1, 100, 120 potahovaných tablet a multipack (vícečetné 
balení) obsahující 200 (2 balení po100) potahovaných tablet. 

 

 

750 mg: 20, 30, 50, 60, 80, 100 x 1, 100 potahovaných tablet a multipack (vícečetné balení) 
obsahující 200 (2 balení po100) potahovaných tablet. 

 

 

1000 mg: 10, 20, 30, 50, 60, 100 x 1, 100 potahovaných tablet a multipack (vícečetné balení) 
obsahující 200 (2 balení po100) potahovaných tablet. 

 
Velikost balení 100 x 1 tableta je k dispozici v Al/PVC perforovaných jednodávkových blistrech. 
Všechny ostatní velikosti balení jsou k dispozici ve standardních Al/PVC blistrech.  
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
UCB Pharma SA, Allée de la Recherche 60, B-1070 Brusel, Belgie 
Výrobce  
UCB Pharma SA, Chemin du Foriest, B-1420 Braine-l’Alleud, Belgie 
nebo  

  Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza, Itálie 

 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:  
 
België/Belgique/Belgien 
UCB Pharma SA/NV 
Tel/Tél: + 32 / (0)2 559 92 00 
 

Lietuva 
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: 

+358 9 2514 4221

 (Suomija) 

 

България 
Ю СИ БИ България ЕООД 
Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49 

Luxembourg/Luxemburg 
UCB Pharma SA/NV 
Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00 

142

 

 

Česká republika 
UCB s.r.o. 
Tel: + 420 221 773 411 
 

Magyarország 
UCB Magyarország Kft. 
Tel.: + 36-(1) 391 0060 
 

Danmark 
UCB Nordic A/S 
Tlf: + 45 / 32 46 24 00 
 

Malta 
Pharmasud Ltd. 
Tel: + 356 / 21 37 64 36 
 

Deutschland 
UCB Pharma GmbH 
Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848 
 

Nederland 
UCB Pharma B.V. 
Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40 
 

Eesti 
UCB Pharma Oy Finland  
Tel: 

+358 9 2514 4221

 (Soome) 

 

Norge 
UCB Nordic A/S 
Tlf: + 45 / 32 46 24 00 
 

Ελλάδα 
UCB Α.Ε.  
Τηλ: + 30 / 2109974000 
 

Österreich 
UCB Pharma GmbH 
Tel: 

+ 43 (0)1 291 80 00 

 

 

España 
UCB Pharma, S.A. 
Tel: + 34 / 91 570 34 44 
 

Polska 
UCB Pharma Sp. z o.o. 
Tel: + 48 22 696 99 20 
 

France 
UCB Pharma S.A. 
Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35 

Portugal 
UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda 
Tel: + 351 / 21 302 5300 
 

Hrvatska 
Medis Adria d.o.o. 
Tel: +385 (0) 1 230 34 46 
 

România 
UCB Pharma Romania S.R.L. 
Tel: + 40 21 300 29 04 
 

Ireland 
UCB (Pharma) Ireland Ltd. 
Tel: + 353 / (0)1-46 37 395  
 

Slovenija 
Medis, d.o.o. 
Tel: + 386 1 589 69 00 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Tel: + 354 535 7000 
 

Slovenská republika 
UCB s.r.o., organizačná zložka 
Tel: + 421 (0) 2 5920 2020 
 

Italia 
UCB Pharma S.p.A. 
Tel: + 39 / 02 300 791 

Suomi/Finland 
UCB Pharma Oy Finland 
Puh/Tel: 

+358 9 2514 4221

 

 

Κύπρος 
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd 
Τηλ: + 357 22 34 74 40  
 

Sverige 
UCB Nordic A/S 
Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00 

Latvija 
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: 

+358 9 2514 4221

 (Somija) 

 

United Kingdom 
UCB Pharma Ltd. 
Tel : + 44 / (0)1753 534 655 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována {měsíc/RRRR} 
 

143

 

Další zdroje informací  
 
Podrobné  informace  o tomto  léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách  Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

144

 

 Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Keppra 100 mg/ml perorální roztok 

levetiracetamum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  Vy  nebo  Vaše  dítě  tento 
přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Keppra a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Keppra užívat 

3. 

Jak se Keppra užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Keppra uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Keppra a k čemu se používá 

 
Keppra 100 mg/ml perorální roztok je lék proti epilepsii (lék určený k léčbě záchvatů u nemocných 
s epilepsií). 
 
Keppra se užívá: 

 

samostatně u dospělých a dospívajících ve věku od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií 
k léčbě určitých forem epilepsie. Epilepsie je nemoc, kdy pacient má opakované záchvaty 
(křeče). Levetiracetam se používá k léčbě formy epilepsie, kdy záchvaty zpočátku ovlivní pouze 
jednu stranu mozku, ale mohou se poté rozšířit na větší plochu obou stran mozku (parciální 
(ohraničené) epileptické záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní). Levetiracetam Vám 
předepsal lékař ke snížení počtu záchvatů. 

 

jako přídatná léčba společně s jinými léky proti epilepsii k léčbě: 
 

parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých, dospívajících, 
dětí a kojenců od 1 měsíce věku 

 

myoklonických záchvatů (krátké záškuby svalu nebo skupiny svalů) u dospělých a 
dospívajících od 12 let věku s juvenilní myoklonickou epilepsií 

 

primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů (velké záchvaty, včetně ztráty 
vědomí) u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií 
(druh epilepsie, o které se předpokládá, že má genetické příčiny). 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Keppra užívat 

 
Neužívejte přípravek Keppra 

 

jestliže jste alergický(á) na levetiracetam, deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Keppra se poraďte se svým lékařem. 

 

Jestliže máte potíže s ledvinami, dbejte pokynů lékaře. Lékař může rozhodnout o případné 
úpravě dávkování. 

145

 

 

Jestliže zpozorujete jakékoli zpomalení růstu nebo neočekávaný rozvoj puberty u Vašeho dítěte, 
prosím, kontaktujte svého lékaře. 

 

U několika osob léčených antiepileptiky, jako je Keppra, se vyskytly myšlenky na 
sebepoškození či sebevraždu. Pokud se u Vás objeví jakékoli příznaky deprese a/nebo 
sebevražedných myšlenek, obraťte se, prosím, na svého lékaře. 

 
Děti a dospívající 
Keppra není určena k léčbě dětí a dospívajících do 16 let v monoterapii (samostatně). 
 
Další léčivé přípravky a Keppra 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době nebo které možná budete užívat. 
 
Neužívejte makrogol (lék užívaný jako projímadlo) 1 hodinu před a 1 hodinu po užití levetiracetamu, 
protože to může snížit jeho účinek.¨ 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Keppra se nesmí užívat během těhotenství, pokud to není naprosto nezbytné. Riziko vrozených vad 
pro Vaše nenarozené dítě nemůže být úplně vyloučeno. Ve studiích na zvířatech měla Keppra 
nežádoucí účinky na reprodukci, avšak ve vyšších dávkách než budete potřebovat ke kontrole svých 
záchvatů. 
Během léčby se nedoporučuje kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Keppra může narušit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje a zařízení, protože může způsobit 
ospalost. K tomu dochází spíše na začátku léčby nebo po zvýšení dávky. Neměl(a) byste řídit nebo 
obsluhovat stroje, dokud se nezjistí, zda Vaše schopnost vykonávat tyto činnosti není ovlivněna. 
 
Keppra perorální roztok obsahuje methylparaben, propylparaben a maltitol  
Keppra perorální roztok obsahuje methylparaben (E218) a propylparaben (E216), které mohou 
vyvolat alergické reakce (pravděpodobně opožděné).  
Keppra perorální roztok obsahuje také maltitol. Jestliže Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Keppra užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Keppra se musí užívat 2x denně, jednou ráno a jednou večer, každý den přibližně ve stejnou dobu. 
Vždy užívejte takovou dávku perorálního roztoku, jakou určí lékař. 
 
Monoterapie 
 
Dávka pro dospělé a dospívající (od 16 let): 
Pro pacienty od 4 let odměřte odpovídající dávku 10ml stříkačkou, která je součástí balení. 
Obvyklá dávka: Keppra se užívá dvakrát denně, ve 2 stejných rozdělených dávkách, pro každou 
jednotlivou dávku se odměří 5 ml (500 mg) až 15 ml (1500 mg). 
Jestliže začínáte poprvé užívat přípravek Keppra, lékař Vám předepíše po dobu prvních 2 týdnů nižší 
dávku
 před podáním obvyklé nejnižší dávky. 
 
Přídatná léčba 
 
Dávka pro dospělé a dospívající (12-17 let): 

146

 

Pro pacienty od 4 let odměřte odpovídající dávku 10ml stříkačkou, která je součástí balení. 
Obvyklá dávka: Keppra se užívá dvakrát denně, ve 2 stejných rozdělených dávkách, pro každou 
jednotlivou dávku se odměří 5 ml (500 mg) až 15 ml (1500 mg). 
 
Dávka pro děti od 6 měsíců: 
Lékař Vám předepíše nejvhodnější lékovou formu přípravku Keppra podle věku, tělesné hmotnosti a 
dávky. 
Pro děti ve věku 6 měsíců až 4 roky odměřte odpovídající dávku 3ml stříkačkou, která je součástí 
balení. 
Pro děti nad 4 roky odměřte odpovídající dávku 10ml stříkačkou, která je součástí balení. 
Obvyklá dávka: Keppra se užívá dvakrát denně, ve 2 stejných rozdělených dávkách, pro každou 
jednotlivou dávku se odměří 0,1 ml (10 mg) až 0,3 ml (30 mg) na kilogram tělesné hmotnosti dítěte 
(viz tabulka níže s příklady dávkování) 
 
Dávka pro děti od 6 měsíců: 
Hmotnost 

Počáteční dávka: 0,1 ml/kg dvakrát denně  Maximální dávka: 0,3 ml/kg dvakrát denně 

6 kg 

0,6 ml dvakrát denně 

1,8 ml dvakrát denně 

8 kg 

0,8 ml dvakrát denně 

2,4 ml dvakrát denně 

10 kg 

1 ml dvakrát denně 

3 ml dvakrát denně 

15 kg 

1,5 ml dvakrát denně 

4,5 ml dvakrát denně 

20 kg  

2 ml dvakrát denně 

6 ml dvakrát denně 

25 kg 

2,5 ml dvakrát denně 

7,5 ml dvakrát denně 

od 50 kg 

5 ml dvakrát denně 

15 ml dvakrát denně 

 
Dávka pro kojence (1 měsíc až méně než 6 měsíců): 
Pro kojence ve věku 1 měsíc až méně než 6 měsíců 
odměřte odpovídající dávku 1ml stříkačkou, 
která je součástí balení. 
Obvyklá dávka: Keppra se užívá dvakrát denně, ve 2 stejných rozdělených dávkách, pro každou 
jednotlivou dávku se odměří 0,07 ml (7 mg) až 0,21 ml (21 mg) na kilogram tělesné hmotnosti 
kojence (viz tabulka níže pro příklady dávkování) 
 
Dávka pro kojence (1 měsíc až méně než 6 měsíců): 
Hmotnost  Počáteční dávka: 0,07 ml/kg dvakrát denně 

Maximální dávka: 0,21 ml/kg dvakrát denně 

4 kg 

0,3 ml dvakrát denně 

0,85 ml dvakrát denně 

5 kg 

0,35 ml dvakrát denně 

1,05 ml dvakrát denně 

6 kg 

0,45 ml dvakrát denně 

1,25 ml dvakrát denně 

7 kg 

0,5 ml dvakrát denně 

1,5 ml dvakrát denně 

 
Způsob podání 
Po odměření správné dávky odpovídající stříkačkou se perorální roztok Keppra může před užitím 
rozředit ve sklenici vody nebo v dětské lahvi. Můžete užívat Keppru s jídlem i bez jídla. 
 
Návod k použití:  

 

Otevřete lahvičku: stiskněte uzávěr a otočte jím proti směru hodinových ručiček (obr. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oddělte adaptér od stříkačky (obr. 2). Vložte adaptér stříkačky do hrdla lahvičky (obr. 3). 
Přesvědčte se, že je dobře upevněn. 

 

147

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Stříkačku vložte do adaptéru (obr. 4). Otočte lahvičku hrdlem dolů (obr. 5). 

                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naplňte stříkačku malým množstvím kapaliny vytáhnutím pístu směrem dolů (obr. 5A), pak 
vytlačte trochu píst směrem nahoru, aby se odstranily případné vzduchové bubliny (obr. 5B). 
Nakonec vytáhněte píst směrem dolů až k dosažení rysky na stupnici odpovídající množství 
roztoku v mililitrech (ml), které bylo předepsáno Vaším lékařem (obr. 5C).  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Otočte lahvičku hrdlem vzhůru (obr. 6A). Stříkačku vyjměte z adaptéru (obr. 6B). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vyprázdněte obsah stříkačky do sklenice vody nebo dětské lahve úplným stlačením pístu 
stříkačky (obr. 7).  

 
 
 
 

148

 

 
 
 

 

Vypijte celý obsah sklenice/dětské lahve.  

 

Zašroubujte lahvičku uzávěrem z plastické hmoty. 

 

Stříkačku myjte pouze vodou (obr. 8). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Délka léčby: 

 

Keppra je určena k dlouhodobé léčbě. Je třeba pokračovat v léčbě přípravkem Keppra tak 
dlouho, jak Vám doporučil lékař. 

 

Neukončujte léčbu náhle bez porady se svým lékařem, takové ukončení léčby by mohlo vést 
ke zvýšenému výskytu záchvatů.. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Keppra, než jste měl(a) 
Možné nežádoucí účinky při předávkování přípravkem Keppra jsou ospalost, motorický neklid, 
agresivita, snížená bdělost, útlum dýchání a kóma. 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Keppra, než jste měl(a), vyhledejte svého lékaře. Váš lékař určí 
nejlepší možnou léčbu předávkování. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Keppra
 
Pokud si zapomenete vzít jednu nebo více dávek přípravku Keppra, vyhledejte svého lékaře. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Keppra 
Při ukončování léčby je nutno vysazovat přípravek postupně, aby se zabránilo zvýšenému výskytu 
záchvatů. Pokud se Váš lékař rozhodne k ukončení léčby přípravkem Keppra, doporučí Vám, jak 
přípravek Keppra postupně vysadit 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Informujte neprodleně svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost, pokud se u Vás objeví:  
  

 

slabost, pocity točení hlavy nebo závratě, nebo potíže s dechem, protože může jít o příznaky 
závažné alergické (anafylaktické) reakce  

 

otok tváře, rtů, jazyka a hrdla (Quinckeho edém) 

 

příznaky podobné chřipce a vyrážka na tváři, po kterých následuje šíření kožní vyrážky 
s vysokou horečkou, v krevních testech je patrné zvýšení jaterních enzymů a zmnožení určitého 
druhu bílých krvinek (eozinofilie), může dojít i ke zvětšení lymfatických uzlin (léková reakce 
s eozinofilií a systémovými příznaky [DRESS])  

 

příznaky jako nízký objem moči, únava, pocit na zvracení, zvracení, zmatenost a otoky dolních 
končetin v oblasti kotníků nebo chodidel – může jít o příznaky náhlého poklesu funkce ledvin  

149

 

 

kožní vyrážka, při které mohou vzniknout puchýře připomínající svým vzhledem malé terče 
(mají tmavou skvrnu uprostřed, kterou obklopuje světlejší oblast, která je na svém vnějším 
obvodu opět ohraničena kruhem kůže tmavší barvy) (multiformní erytém)  

 

po celém těle rozšířená kožní vyrážka s puchýři a s olupováním kůže, zejména kolem úst, nosu, 
očí a genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom)  

 

závažnější forma kožní vyrážky, která vede k olupování kůže na více než 30 % povrchu těla 
(toxická epidermální nekrolýza)  

 

příznaky závažných duševních změn nebo stavy, kdy si někdo u Vás všimne známek 
zmatenosti, spavosti (ospalosti), ztráty paměti (amnézie), poruchy paměti (zapomnětlivost), 
abnormálního chování nebo dalších neurologických příznaků zahrnujících mimovolní nebo 
nekontrolované pohyby. Mohou to být příznaky postižení mozku (encefalopatie). 

 
Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou zánět nosohltanu, spavost, bolest hlavy, únava a závratě. Na 
začátku léčby nebo při zvýšení dávky se mohou nežádoucí účinky jako ospalost, únava nebo závratě 
vyskytovat častěji. Tyto nežádoucí účinky by ale měly postupně odeznít. 
 
Velmi časté: 
mohou postihnout více než 1  z 10 pacientů 

 

zánět nosohltanu  

 

spavost, bolest hlavy. 

 
Časté: mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100 

 

anorexie (ztráta chuti k jídlu)  

 

deprese, nepřátelství nebo agresivita, úzkost, nespavost, nervozita nebo podrážděnost  

 

křeče, poruchy rovnováhy,točení hlavy, letargie (nedostatek energie a nadšení), třes (mimovolní 
chvění) 

 

závrať (pocit otáčení) 

 

kašel 

 

bolesti břicha, průjem, dyspepsie (zažívací potíže), zvracení, pocit na zvracení  

 

vyrážka  

 

astenie (tělesná slabost)/únava. 


Méně časté: mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1 000 

 

snížený počet krevních destiček, snížený počet bílých krvinek 

 

pokles tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti 

 

pokus o sebevraždu a sebevražedné myšlenky, duševní poruchy, abnormální chování, 
halucinace, hněv, zmatenost, záchvaty úzkosti (panické záchvaty), emoční nestabilita/výkyvy 
nálady, neklid 

 

amnézie (ztráta paměti), poruchy paměti (zapomnětlivost), poruchy koordinace pohybů, 
parestezie (brnění), porucha soustředění (ztráta koncentrace) 

 

diplopie (dvojité vidění), rozostřené vidění 

 

zvýšené/abnormální hodnoty testů jaterních funkcí  

 

vypadávání vlasů, ekzém, svědění 

 

svalová slabost, bolest svalů 

 

poranění. 

 
Vzácné: mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000  

 

infekce 

 

snížený počet všech typů krvinek 

 

závažné reakce přecitlivělosti (DRESS, anafylaktické reakce [závažné alergické reakce], 
Quinckeho edém [otok tváře, rtů, jazyka a hrdla]) 

 

snížená koncentrace sodíku v krvi 

 

sebevražda, poruchy osobnosti (problémy s chováním), abnormální myšlení (pomalé myšlení, 
neschopnost se soustředit) 

150

 

 

nekontrolované svalové křeče postihující hlavu, trup a končetiny, problém s ovládáním pohybů, 
nadměrná pohybová aktivita 

 

zánět slinivky břišní 

 

jaterní selhání, zánět jater 

 

náhlé snížení funkce ledvin 

 

kožní vyrážka, která může mít formu puchýřů a vypadat jako malé terče (tmavý střed skvrny 
obklopený světlejším okolím, s tmavým okrajem) (multiformní erytém), rozsáhlá vyrážka 
s puchýřky a loupající se kůží, částečně kolem úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevens–
Johnsonův syndrom)
 a závažnější forma způsobující olupování kůže zasahující více než 30% 
povrchu těla (toxická epidermální nekrolýza) 

 

rabdomyolýza (rozpad svalové tkáně) a s tím spojené zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi. Výskyt 
je významně vyšší u 

 japonských pacientů ve srovnání s pacienty z jiných zemí. 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Keppra uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na lahvičce za 
„Použitelné do:“ 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Nepoužívejte po uplynutí 7 měsíců od prvního otevření lahvičky. 
Uchovávejte v původní lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Keppra obsahuje 
Léčivou látkou je levetiracetamum. Jeden ml obsahuje levetiracetamum 100 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou natrium-citrát, monohydrát kyseliny citronové, methylparaben (E218), 
propylparaben (E216), amonium-glycyrrhizát, glycerol (E422), roztok maltitolu (E965), draselná sůl 
acesulfamu (E950), aroma vinných hroznů, čištěná voda. 
 
Jak Keppra vypadá a co obsahuje toto balení 
Keppra 100 mg/ml perorální roztok je čirá tekutina.  
Skleněná lahvička přípravku Keppra s obsahem 300 ml (pro děti ve věku od 4 let, dospívající a 
dospělé) v papírové krabičce obsahující 10ml stříkačku pro perorální podání (kalibrovanou po 
0,25 ml) a adaptér na stříkačku.  
Skleněná lahvička přípravku Keppra s obsahem 150 ml (pro kojence a malé děti ve věku od 6 měsíců 
do méně než 4 let) v papírové krabičce obsahující 3ml stříkačku pro perorální podání (kalibrovanou 
po 0,1 ml) a adaptér na stříkačku.  

151

 

Skleněná lahvička přípravku Keppra s obsahem 150 ml (pro kojence ve věku 1 měsíc až méně než 
6 měsíců) v papírové krabičce obsahující 1ml stříkačku pro perorální podání (kalibrovanou po 
0,05 ml) a adaptér na stříkačku.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Držitel rozhodnutí o registraci: UCB Pharma SA, Allée de la Recherche 60, B-1070 Brusel, Belgie. 
Výrobce  
NextPharma SAS, 17 Route de Meulan, F-78520 Limay, Francie. 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:  
 
België/Belgique/Belgien 
UCB Pharma SA/NV 
Tel/Tél: + 32 / (0)2 559 92 00 
 

Lietuva 
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: 

+358 9 2514 4221

 (Suomija) 

 

България 
Ю СИ БИ България ЕООД 
Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49 

Luxembourg/Luxemburg 
UCB Pharma SA/NV 
Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00 
 

Česká republika 
UCB s.r.o. 
Tel: + 420 221 773 411 
 

Magyarország 
UCB Magyarország Kft. 
Tel.: + 36-(1) 391 0060 
 

Danmark 
UCB Nordic A/S 
Tlf: + 45 / 32 46 24 00 
 

Malta 
Pharmasud Ltd. 
Tel: + 356 / 21 37 64 36 
 

Deutschland 
UCB Pharma GmbH 
Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848 
 

Nederland 
UCB Pharma B.V. 
Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40 
 

Eesti 
UCB Pharma Oy Finland  
Tel: 

+358 9 2514 4221

 (Soome) 

 

Norge 
UCB Nordic A/S 
Tlf: + 45 / 32 46 24 00 
 

Ελλάδα 
UCB Α.Ε.  
Τηλ: + 30 / 2109974000 
 

Österreich 
UCB Pharma GmbH 
Tel: 

+ 43 (0)1 291 80 00 

 

 

España 
UCB Pharma, S.A. 
Tel: + 34 / 91 570 34 44 
 

Polska 
UCB Pharma Sp. z o.o. 
Tel: + 48 22 696 99 20 
 

France 
UCB Pharma S.A. 
Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35 

Portugal 
UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda 
Tel: + 351 / 21 302 5300 
 

Hrvatska 
Medis Adria d.o.o. 
Tel: +385 (0) 1 230 34 46 
 

România 
UCB Pharma Romania S.R.L. 
Tel: + 40 21 300 29 04 
 

Ireland 
UCB (Pharma) Ireland Ltd. 
Tel: + 353 / (0)1-46 37 395  
 

Slovenija 
Medis, d.o.o. 
Tel: + 386 1 589 69 00 
 

Ísland 

Slovenská republika 

152

 

Vistor hf. 
Tel: + 354 535 7000 
 

UCB s.r.o., organizačná zložka 
Tel: + 421 (0) 2 5920 2020 
 

Italia 
UCB Pharma S.p.A. 
Tel: + 39 / 02 300 791 

Suomi/Finland 
UCB Pharma Oy Finland 
Puh/Tel: 

+358 9 2514 4221

 

 

Κύπρος 
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd 
Τηλ: + 357 22 34 74 40  
 

Sverige 
UCB Nordic A/S 
Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00 

Latvija 
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: 

+358 9 2514 4221

 (Somija) 

 

United Kingdom 
UCB Pharma Ltd. 
Tel : + 44 / (0)1753 534 655 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována {měsíc/RRRR} 
 
Další zdroje informací  
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury 
pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 
 

153

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Keppra 100 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 

levetiracetamum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  Vy  nebo  Vaše  dítě  tento 
přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Keppra a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Keppra používat 

3. 

Jak se Keppra podává 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Keppra uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Keppra a k čemu se používá 

 
Keppra je lék proti epilepsii (lék určený k léčbě záchvatů u nemocných s epilepsií). 
 
Keppra se používá: 

 

samostatně u dospělých a dospívajících od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií k léčbě 
určitých forem epilepsie. Epilepsie je nemoc, kdy pacient má opakované záchvaty (křeče). 
Levetiracetam se používá k léčbě formy epilepsie, kdy záchvaty zpočátku ovlivní pouze jednu 
stranu mozku, ale mohou se poté rozšířit na větší plochu obou stran mozku (parciální 
(ohraničené) epileptické záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní). Levetiracetam Vám 
předepsal lékař ke snížení počtu záchvatů 

 

.jako přídatná léčba společně s jinými léky proti epilepsii k léčbě: 
 

parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých, dospívajících a 
dětí od 4 let věku 

 

myoklonických záchvatů (krátké záškuby svalu nebo skupiny svalů) u dospělých a 
dospívajících od 12 let věku s juvenilní myoklonickou epilepsií 

 

primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů (velké záchvaty, včetně ztráty 
vědomí) u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií 
(druh epilepsie, o které se předpokládá, že má genetické příčiny). 

 
Keppra koncentrát pro infuzní roztok je alternativou pro pacienty, u kterých není dočasně možné 
podání perorální formy antiepileptika Keppra. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Keppra používat 

 
Nepoužívejte přípravek Keppra
 

 

jestliže jste alergický(á) na levetiracetam, deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Keppra se poraďte se svým lékařem. 

154

 

 

Jestliže máte potíže s ledvinami, dbejte pokynů lékaře. Lékař může rozhodnout o případné 
úpravě dávkování. 

 

Jestliže zpozorujete jakékoli zpomalení růstu nebo neočekávaný rozvoj puberty u Vašeho dítěte, 
prosím, kontaktujte svého lékaře. 

 

U několika osob léčených antiepileptiky, jako je Keppra, se vyskytly myšlenky na 
sebepoškození či sebevraždu. Pokud se u Vás objeví jakékoli příznaky deprese a/nebo 
sebevražedných myšlenek, obraťte se, prosím, na svého lékaře. 

 
Děti a dospívající 
Keppra není určena k léčbě dětí a dospívajících do 16 let v monoterapii (samostatně). 
 
Další léčivé přípravky a Keppra 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době nebo které možná budete užívat. 
 
Neužívejte makrogol (lék užívaný jako projímadlo) 1 hodinu před a 1 hodinu po užití levetiracetamu, 
protože to může snížit jeho účinek. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Keppra se nesmí užívat během těhotenství, pokud to není naprosto nezbytné. Riziko vrozených vad 
pro Vaše nenarozené dítě nemůže být úplně vyloučeno. Ve studiích na zvířatech měla Keppra 
nežádoucí účinky na reprodukci, avšak ve vyšších dávkách než budete potřebovat ke kontrole svých 
záchvatů. 
Během léčby se nedoporučuje kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Keppra může narušit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje a zařízení, protože může způsobit 
ospalost. K tomu dochází spíše na začátku léčby nebo po zvýšení dávky. Neměl(a) byste řídit nebo 
obsluhovat stroje, dokud se nezjistí, zda Vaše schopnost vykonávat tyto činnosti není ovlivněna. 
 
Keppra obsahuje sodík  
Jedna maximální jednotlivá dávka koncentrátu Keppra obsahuje 2,5 mmol (odp. 57 mg) sodíku 
(0,8 mmol (nebo 19 mg) sodíku na lahvičku). To je nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým 
obsahem sodíku.  
 
 
3. 

Jak se Keppra podává 

 
Lékař nebo zdravotní sestra Vám budou podávat přípravek Keppra jako nitrožilní infuzi.  
Keppra se musí podávat 2x denně, jednou ráno a jednou večer, každý den přibližně ve stejnou dobu. 
 
Nitrožilní léková forma je alternativou k perorálnímu podání (k podání ústy). Můžete změnit podání 
potahovaných tablet nebo perorálního roztoku na nitrožilní formu a zpět bez úpravy dávky. Vaše 
celková denní dávka a interval mezi dávkami zůstává stejný. 
 
Monoterapie 
 
Dávka pro dospělé a dospívající (od 16 let): 
Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až 3 000 mg každý den. 
Jestliže začínáte užívat přípravek Keppra, lékař Vám předepíše po dobu prvních 2 týdnů nižší dávku 
před podáním obvyklé nejnižší dávky. 
 
Přídatná léčba 
 

155

 

Dávka pro dospělé a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg: 
Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až 3 000 mg každý den. 
 
Dávkování pro děti (4-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností nižší než 50 kg: 
Obvyklá dávka: v rozmezí 20-60 mg/kg tělesné hmotnosti každý den. 
 
Způsob a cesta podání 
Keppra se podává intravenózně (do žíly). Doporučená dávka se musí ředit v nejméně 100 ml 
odpovídajícího rozpouštědla a podává se v infuzi po dobu nejméně 15 minut. Podrobnější informace 
pro lékaře a zdravotní sestry jsou uvedeny v bodě 6. 
 
Délka léčby 

 

S intravenózním podáváním trvajícím déle než 4 dny nejsou žádné zkušenosti. 

 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Keppra 
Při ukončování léčby, stejně jako u jiných antiepileptických přípravků, je nutno vysazovat přípravek 
postupně, aby se zabránilo zvýšenému výskytu záchvatů. Pokud se Váš lékař rozhodne k ukončení 
léčby přípravkem Keppra, doporučí Vám, jak přípravek Keppra postupně vysadit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Informujte neprodleně svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost, pokud se u Vás objeví: 

 

slabost, pocity točení hlavy nebo závratě, nebo potíže s dechem, protože může jít o příznaky 
závažné alergické (anafylaktické) reakce  

 

otok tváře, rtů, jazyka a hrdla (Quinckeho edém) 

 

příznaky podobné chřipce a vyrážka na tváři, po kterých následuje šíření kožní vyrážky 
s vysokou horečkou, v krevních testech je patrné zvýšení jaterních enzymů a zmnožení určitého 
druhu bílých krvinek (eozinofilie), může dojít i ke zvětšení lymfatických uzlin (léková reakce 
s eozinofilií a systémovými příznaky [DRESS])  

 

příznaky jako nízký objem moči, únava, pocit na zvracenít, zvracení, zmatenost a otoky dolních 
končetin v oblasti kotníků nebo chodidel – může jít o příznaky náhlého poklesu funkce ledvin  

 

kožní vyrážka, při které mohou vzniknout puchýře připomínající svým vzhledem malé terče 
(mají tmavou skvrnu uprostřed, kterou obklopuje světlejší oblast, která je na svém vnějším 
obvodu opět ohraničena kruhem kůže tmavší barvy) (multiformní erytém)  

 

po celém těle rozšířená kožní vyrážka s puchýři a s olupováním kůže, zejména kolem úst, nosu, 
očí a genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom)  

 

závažnější forma kožní vyrážky, která vede k olupování kůže na více než 30 % povrchu těla 
(toxická epidermální nekrolýza)  

 

příznaky závažných duševních změn nebo stavy, kdy si někdo u Vás všimne známek 
zmatenosti, spavosti (ospalosti), ztráty paměti (amnézie), poruchy paměti (zapomnětlivost), 
abnormálního chování nebo dalších neurologických příznaků zahrnujících mimovolní nebo 
nekontrolované pohyby. Mohou to být příznaky postižení mozku (encefalopatie). 

 
Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou zánět nosohltanu, spavost, bolest hlavy, únava a závratě. Na 
začátku léčby nebo při zvýšení dávky se mohou nežádoucí účinky jako ospalost, únava nebo závratě 
vyskytovat častěji. Tyto nežádoucí účinky by ale měly postupně odeznít. 
 
Velmi časté: 
mohou postihnout více než 1  z 10 pacientů 

156

 

 

nazofaryngitida (zánět nosohltanu)  

 

spavost, bolest hlavy. 

 
Časté: mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100 

 

anorexie (ztráta chuti k jídlu)  

 

deprese, nepřátelství nebo agresivita, úzkost, nespavost, nervozita nebo podrážděnost  

 

křeče, poruchy rovnováhy, točení hlavy, letargie (nedostatek energie a nadšení), třes 
(mimovolní chvění) 

 

závrať (pocit otáčení) 

 

kašel 

 

bolesti břicha, průjem, dyspepsie (zažívací potíže), zvracení, pocit na zvracení  

 

vyrážka  

 

astenie (tělesná slabost)/únava. 

 
Méně časté: mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1 000  

 

snížený počet krevních destiček, snížený počet bílých krvinek 

 

pokles tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti 

 

pokus o sebevraždu a sebevražedné myšlenky, duševní poruchy, abnormální chování, 
halucinace, hněv, zmatenost, záchvaty úzkosti (panické záchvaty), emoční nestabilita/výkyvy 
nálady, neklid 

 

amnézie (ztráta paměti), poruchy paměti (zapomnětlivost), poruchy koordinace pohybů, 
parestezie (brnění), porucha soustředění (ztráta koncentrace) 

 

diplopie (dvojité vidění), rozostřené vidění 

 

zvýšené/abnormální hodnoty testů jaterních funkcí  

 

vypadávání vlasů, ekzém, svědění 

 

svalová slabost, bolest svalů 

 

poranění. 

 
Vzácné: mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000  

 

infekce 

 

snížený počet všech typů krvinek 

 

závažné reakce přecitlivělosti (DRESS, anafylaktické reakce [závažné alergické reakce], 
Quinckeho edém [otok tváře, rtů, jazyka a hrdla]) 

 

snížená koncentrace sodíku v krvi 

 

sebevražda, poruchy osobnosti (problémy s chováním), abnormální myšlení (pomalé myšlení, 
neschopnost se soustředit) 

 

nekontrolované svalové křeče postihující hlavu, trup a končetiny, problém s ovládáním pohybů, 
nadměrná pohybová aktivita 

 

zánět slinivky břišní 

 

jaterní selhání, zánět jater 

 

náhlé snížení funkce ledvin 

 

kožní vyrážka, která může mít formu puchýřů a vypadat jako malé terče (tmavý střed skvrny 
obklopený světlejším okolím, s tmavým okrajem) (multiformní erytém), rozsáhlá vyrážka 
s puchýřky a loupající se kůží, částečně kolem úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevens–
Johnsonův syndrom)
 a závažnější forma způsobující olupování kůže zasahující více než 30% 
povrchu těla (toxická epidermální nekrolýza) 

 

rabdomyolýza (rozpad svalové tkáně) a s tím spojené zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi. Výskyt 
je významně vyšší u 

 japonských pacientů ve srovnání s pacienty z jiných zemí. 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

157

 

nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Keppra uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na lahvičce za 
„Použitelné do:“ nebo „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Keppra obsahuje  
Léčivou látkou je levetiracetamum. Jeden ml roztoku obsahuje levetiracetamum 100 mg. 
Pomocnými látkami jsou natrium-acetát, kyselina octová 99%, chlorid sodný, voda na injekci. 
 
Jak Keppra vypadá a co obsahuje toto balení 
Keppra koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát) je čirá, bezbarvá, sterilní tekutina.  
Keppra koncentrát pro infuzní roztok je balen v papírové krabičce obsahující 10 injekčních lahviček 
s obsahem 5 ml. 
Držitel rozhodnutí o registraci  
UCB Pharma SA, Allée de la Recherche 60, B-1070 Brusel, Belgie 
Výrobce  
UCB Pharma SA, Chemin du Foriest, B-1420 Braine-l’Alleud, Belgie  
nebo    

Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia, 15, I-10044 Pianezza, Itálie. 

 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:  
 
 
België/Belgique/Belgien 
UCB Pharma SA/NV 
Tel/Tél: + 32 / (0)2 559 92 00 
 

Lietuva 
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: 

+358 9 2514 4221

 (Suomija) 

 

България 
Ю СИ БИ България ЕООД 
Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49 

Luxembourg/Luxemburg 
UCB Pharma SA/NV 
Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00 
 

Česká republika 
UCB s.r.o. 
Tel: + 420 221 773 411 
 

Magyarország 
UCB Magyarország Kft. 
Tel.: + 36-(1) 391 0060 
 

Danmark 
UCB Nordic A/S 
Tlf: + 45 / 32 46 24 00 
 

Malta 
Pharmasud Ltd. 
Tel: + 356 / 21 37 64 36 
 

Deutschland 
UCB Pharma GmbH 
Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848 
 

Nederland 
UCB Pharma B.V. 
Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40 
 

Eesti 
UCB Pharma Oy Finland  

Norge 
UCB Nordic A/S 

158

 

Tel: 

+358 9 2514 4221

 (Soome) 

 

Tlf: + 45 / 32 46 24 00 
 

Ελλάδα 
UCB Α.Ε.  
Τηλ: + 30 / 2109974000 
 

Österreich 
UCB Pharma GmbH 
Tel: 

+ 43 (0)1 291 80 00 

 

 

España 
UCB Pharma, S.A. 
Tel: + 34 / 91 570 34 44 
 

Polska 
UCB Pharma Sp. z o.o. 
Tel: + 48 22 696 99 20 
 

France 
UCB Pharma S.A. 
Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35 

Portugal 
UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda 
Tel: + 351 / 21 302 5300 
 

Hrvatska 
Medis Adria d.o.o. 
Tel: +385 (0) 1 230 34 46 
 

România 
UCB Pharma Romania S.R.L. 
Tel: + 40 21 300 29 04 
 

Ireland 
UCB (Pharma) Ireland Ltd. 
Tel: + 353 / (0)1-46 37 395  
 

Slovenija 
Medis, d.o.o. 
Tel: + 386 1 589 69 00 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Tel: + 354 535 7000 
 

Slovenská republika 
UCB s.r.o., organizačná zložka 
Tel: + 421 (0) 2 5920 2020 
 

Italia 
UCB Pharma S.p.A. 
Tel: + 39 / 02 300 791 

Suomi/Finland 
UCB Pharma Oy Finland 
Puh/Tel: 

+358 9 2514 4221

 

 

Κύπρος 
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd 
Τηλ: + 357 22 34 74 40  
 

Sverige 
UCB Nordic A/S 
Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00 

Latvija 
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: 

+358 9 2514 4221

  (Somija) 

 

United Kingdom 
UCB Pharma Ltd. 
Tel : + 44 / (0)1753 534 655 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována {měsíc/RRRR} 
 
Další zdroje informací  
 
Podrobné  informace  o tomto  léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách  Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Následující údaje jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:  
Návod, jak se Keppra používá, je uveden v bodu 3. 
 
Jedna injekční lahvička koncentrátu Keppra obsahuje 500 mg levetiracetamu (5 ml koncentrátu 
100 mg/ml). V tabulce 1 je uveden návod k přípravě a podání koncentrátu Keppra k dosažení celkové 
denní dávky 500 mg, 1 000 mg, 2 000 mg, a 3 000 mg ve dvou rozdělených dávkách. 
 

159

 

Tabulka 1. Příprava a podání koncentrátu Keppry  
 
Dávka 

Použitý objem 

Objem 
rozpouštědla 

Doba 
infuze 

Frekvence 
podávání 

Celková  denní 

dávka 

250 mg 

2,5 ml (polovina 5ml 
injekční lahvičky) 

100 ml 

15 minut 

Dvakrát denně  500 mg/den 

500 mg 

5 ml (jedna 5ml 
injekční lahvička) 

100 ml 

15 minut 

Dvakrát denně  1 000 mg/den 

1000 mg 

10 ml (dvě 5ml 
injekční lahvičky)  

100 ml 

15 minut 

Dvakrát denně  2 000 mg/den 

1500 mg 

15 ml (tři 5ml 
injekční lahvičky) 

100 ml 

15 minut 

Dvakrát denně  3 000 mg/den 

 
Tento léčivý přípravek je určen pouze na jednorázové použití, veškerý nepoužitý roztok musí být 
zlikvidován. 
 
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě po naředění. Není-li použit okamžitě, 
doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a 
normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2-8°C, pokud ředění neproběhlo za 
kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.  
 
Bylo zjištěno, že Keppra koncentrát je fyzikálně kompatibilní a chemicky stabilní při smísení 
s následujícími rozpouštědly po dobu nejméně 24 hodin v PVC vacích při kontrolované pokojové 
teplotě 15-25

o

C. 

Rozpouštědla: 

 

Chlorid sodný 9 mg/ml (0,9%) injekční roztok 

 

Ringer laktát injekční roztok 

 

Glukosa 50 mg/ml (5%) injekční roztok 

 

 

Recenze

Recenze produktu KEPPRA 250 MG 20X250MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu KEPPRA 250 MG 20X250MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám