Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

KARVEA 300 MG 28X300MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25194

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, TOURS
Kód výrobku: 25194
Kód EAN:
Kód SÚKL: 25808
Držitel rozhodnutí: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, TOURS
Karvea se užívá při léčení vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze) a k ochraně ledvin u hypertoniků s cukrovkou (diabetem) typu 2 s laboratorními známkami zhoršené funkce ledvin.

Příbalový leták

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Karvea 75 mg tablety 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna tableta obsahuje irbesartanum 75 mg 

 

Pomocná látka se známým účinkem: 15,37 mg monohydrátu laktosy v 1 tabletě. 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Tableta. 

Bílá až téměř bílá, bikonvexní, oválná, na jedné straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým 

číslem 2771. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Přípravek Karvea je indikován k léčbě esenciální hypertenze u dospělých. 

Také je indikován k léčbě onemocnění ledvin u dospělých pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. 

typu jako součást antihypertenzního léčebného režimu (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

 

Obvyklá doporučená úvodní a udržovací dávka je 150 mg jednou denně, spolu s jídlem anebo bez 

něho. Karvea v dávce 150 mg jednou denně obvykle zaručí lepší 24-hodinovou kontrolu krevního 

tlaku než v dávce 75 mg. Je však možné uvážit zahájení léčby dávkou 75 mg, zejména u 

hemodialyzovaných pacientů a u pacientů starších než 75 let. 

 

Pacientům, u nichž nedostačuje dávka 150 mg jednou denně, je možné dávku přípravku Karvea zvýšit 

na 300 mg, anebo je možné přidat jiná antihypertenziva (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). Ukázalo se, že 

zejména přidání diuretika jako např. hydrochlorothiazidu má v kombinaci s přípravkem Karvea 

aditivní účinek (viz bod 4.5). 

 

U hypertenzních pacientů s diabetem typu 2 by měla být léčba zahájena dávkou 150 mg irbesartanu 

jednou denně a zvyšována až do 300 mg jednou denně, což je preferovaná udržovací dávka pro léčbu 

ledvinového onemocnění. 

Prospěšnost přípravku Karvea v léčbě poškození ledvin u hypertenzních pacientů s diabetem 2. typu 

byla prokázána ve studiích, kde byl irbesartan, dle potřeby, podáván spolu s jinými antihypertenzivy 

tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot krevního tlaku (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). 

 

Zvláštní populace 

 

Porucha ledvin: u pacientů s porušenou renální funkcí není úprava dávkování nutná. U pacientů 

léčených dialýzou je třeba zvážit podávání nižších počátečních dávek (75 mg) (viz bod 4.4). 

 

Porucha jater: u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou jater není třeba úprava dávkování. S 

podáním přípravku pacientům s těžkou poruchou jater nejsou klinické zkušenosti. 

 

 

 

 

Starší pacienti: u pacientů starších než 75 let je sice vhodné zvážit možnost zahájit terapii dávkou 

75 mg, úprava dávkování však u starších pacientů obvykle nebývá nutná. 

 

Pediatrická populace: bezpečnost a účinnost přípravku Karvea u dětí ve věku do 18 let nebyla 

stanovena. V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodě 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze 

doporučit dávkování u dětí. 

 

Způsob podání 

 

Perorální podání. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6). 

 

Současné užívání přípravku Karvea s přípravky obsahujícími aliskiren je kontraindikováno u pacientů 

s diabetes mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

2

) (viz body 4.5 a 5.1) 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Hypovolemie: symptomatická hypotenze, zejména po první dávce, se může objevit u pacientů s 

hypovolemií příp. sodíkovou deplecí po energické terapii diuretiky, po dietě s omezením soli, po 

průjmech nebo zvracení. Tyto stavy by měly být upraveny před podáváním přípravku Karvea. 

 

Renovaskulární hypertenzeu pacientů s bilaterální stenózou renálních arterií, anebo se stenózou 

arterie u jediné funkční ledviny, je zvýšené riziko těžké hypotenze a renální insufiecience, jestliže jsou 

léčeni léčivými přípravky ovlivňujícími renin-angiotensin-aldosteronový systém. U přípravku Karvea 

tato situace sice není dokumentována; u antagonistů receptoru pro angiotensin-II je však třeba 

podobný účinek předpokládat. 

 

Porucha ledvin a transplantace ledvinpři použití přípravku Karvea u pacientů s poruchou renálních 

funkcí se doporučuje pravidelně monitorovat hladin draslíku a kreatininu v séru. S podáváním 

přípravku Karvea pacientům krátce po transplantaci ledvin nejsou zkušenosti. 

 

Hypertenzní pacienti s diabetem typu 2 a ledvinovým onemocněním: účinky irbesartanu na ledvinové 

poruchy a kardiovaskulární příhody nebyly u pacientů s pokročilým onemocněním ledvin ve všech 

skupinách v analýze prováděné během studie jednotné. Zejména se projevily jako méně příznivé u žen 

a jedinců, kteří nebyli bělošské rasy (viz bod 5.1). 

 

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS): 

Bylo  prokázáno,  že  současné  užívání  inhibitorů  ACE,  blokátorů  receptorů  pro  angiotenzin  II  nebo 

aliskirenu  zvyšuje riziko  hypotenze,  hyperkalemie  a  snížení funkce  ledvin  (včetně  akutního  selhání 

ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů 

pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1). 

Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem 

specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.  

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s 

diabetickou nefropatií. 

 

Hyperkalemie: jako u jiných léčivých přípravků ovlivňujících renin-angiotensin-aldosteronový systém, 

se při léčbě přípravkem Karvea může objevit hyperkalemie, a to zejména při současné poruše ledvin, 

zjevné proteinurii způsobené diabetickým ledvinovým onemocněním a/nebo selhání srdce. U 

rizikových pacientů se doporučuje pečlivě monitorovat koncentrace draslíku v séru (viz bod 4.5). 

 

Lithium: kombinace lithia a přípravku Karvea se nedoporučuje (viz bod 4.5). 

 

 

 

 

Stenóza aortální a mitrální chlopně, obstrukční hypertrofická kardiomyopatie: u pacientů se stenózou 

aortální chlopně, dvojcípé chlopně anebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií, je stejně jako při 

použití jiných vazodilatačních látek, nutná zvláštní opatrnost. 

 

Primární aldosteronismus: obecně vzato, pacienti s primárním aldosteronismem vnereagují na 

antihypertenziva působící inhibicí renin-angiotensinového systému. Podávání přípravku Karvea se 

proto nedoporučuje. 

 

Všeobecně: u pacientů, jejichž cévní tonus a renální funkce závisí převážně na aktivitě renin-

angiotensin-aldosteronového systému (např. u pacientů s těžkým městnavým srdečním selháním nebo 

u pacientů s renálním onemocněním včetně stenózy renální arterie), vedla léčba inhibitory 

angiontensin konvertujícího enzymu nebo s antagonisty angiontensin-II receptoru k akutní hypotenzi, 

azotemii, oligurii anebo vzácně k akutnímu selhání ledvin (viz bod 4.5). Tak jako po podání jiných 

antihypertenziv, by mohlo nadměrné snížení krevního tlaku u pacientů s ischemickou srdeční 

chorobou nebo ischemickým cévním onemocněním vyústit v infarkt myokardu nebo cévní mozkovou 

příhodu. 

Jak bylo pozorováno u inhibitorů angiontensin konvertujícího enzymu, irbesartan a jiní antagonisté 

angiotensinu jsou zřetelně méně účinní při snižování krevního tlaku u pacientů černé pleti než u ostatní 

populace patrně z důvodu vyššího výskytu nízkoreninové hypertenze (viz bod 5.1). 

 

Těhotenství: léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II nesmí být během těhotenství 

zahájena. Pokud není pokračování v léčbě antagonisty receptoru angiotenzinu II považováno za 

nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na jinou léčbu hypertenze, a to takovou, 

která má ověřený bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je zjištěno 

těhotenství, léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II musí být ihned ukončena, a pokud je 

to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby (viz body 4.3 a 4.6). 

 

Laktosatento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí galaktosy, 

vrozeným nedostatkem laktázy nebo glukoso-galaktosovou malabsorpcí by tento léčivý přípravek 

neměli užívat. 

 

Pediatrická populaceirbesartan byl studován u dětské populace ve věku 6 až 16 let, avšak současná 

data nejsou dostačující na to, aby podpořila rozšíření použití u dětí, dokud nebudou k dispozici další 

data (viz body 4.8, 5.1 a 5.2). 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Diuretika a jiná antihypertenzivajiná antihypertenziva mohou zvyšovat hypotenzívní účinky 

irbersartanu; Karvea však již byl bezpečně podáván spolu s jinými antihypertenzivy, jako např. s beta-

blokátory, s dlouhodobě účinnými blokátory kalciových kanálů a s thiazidovými diuretiky. Předchozí 

léčení vysokými dávkami diuretik může způsobit hypovolemii a riziko hypotenze při zahájení terapie 

přípravkem Karvea (viz bod 4.4). 

 

Léčivé přípravky s aliskirenem nebo inhibitory ACE: Data z klinických studií ukázala, že duální 

blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) pomocí kombinovaného užívání inhibitorů 

ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích 

účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) 

ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1). 

 

Doplňkové podávání draslíku a diuretika šetřící draslíkna základě zkušeností s podáváním jiných 

léčivých přípravků ovlivňujících renin-angiotensinový systém by mohlo současné podávání diuretik 

šetřících kalium, látek doplňujících přívod draslíku, solných náhražek obsahujících draslík anebo 

jiných léčivých přípravků, které mohou zvýšit hladiny draslíku v séru (např. heparin) vést k vzestupu 

sérového draslíku, a proto není tato kombinace doporučena (viz bod 4.4). 

 

 

 

 

Lithiumpřípady reverzibilního zvýšení koncentrací lithia v séru i toxicity lithia byly popsány při 

současném podávání lithia a inhibitorů enzymu konvertujícího angiotensin. Podobné účinky byly 

zatím velmi vzácně nahlášeny i u irbesartanu. Proto se tato kombinace nedoporučuje (viz bod 4.4). 

Pokud je prokázáno, že je kombinace nezbytná, je doporučeno pečlivě monitorovat hladiny lithia 

v séru. 

 

Nesteroidní protizánětlivé lékyjsou-li antagonisté angiotensinu II podávány společně s nesteroidními 

protizánětlivými přípravky (t.j. selektivními COX-2 inhibitory, kyselinou acetylsalicylovou 

(> 3 g/den) a neselektivními NSAID), antihypertenzní účinek může být oslaben. 

Stejně jako u ACE inhibitorů, současné podávání antagonistů angiotensinu II a NSAID, může 

zvyšovat riziko zhoršení renálních funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin, a vést ke zvýšení 

hladiny draslíku v séru, zvláště u pacientů s již preexistující renální poruchou. Opatrnost vyžaduje 

podání kombinace zvláště u starších osob. Pacienti by měli být přiměřeně hydratováni a mělo by se 

zvážit sledování renálních funkcí při zahájení souběžné léčby i jeho následná periodicita. 

 

Další informace o interakcích irbesartanuv klinických studiích farmakokinetika irbesartanu není 

hydrochlorothiazidem ovlivněna. Irbesartan je převážně metabolizován CYP2C9 a v menším rozsahu 

glukuronidací. Nebyly pozorovány žádné významné farmakokinetické nebo farmakodynamické 

interakce byl-li irbesartan podáván současně s warfarinem, léčivým přípravkem metabolizovaným 

CYP2C9. Účinky induktorů CYP2C9, jako je rifampicin, na farmakokinetiku irbesartanu nebyly 

vyhodnoceny. Farmakokinetika digoxinu nebyla současným podáváním irbesartanu změněna. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství: 

 

Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II se v prvním trimestru těhotenství nedoporučuje (viz 

bod 4.4). Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II během druhého a třetího trimestru 

těhotenství je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4). 

 

Epidemiologické důkazy týkající se rizika teratogenity při podávání ACE inhibitorů během prvního 

trimestru těhotenství nebyly nezvratné; malý nárůst rizika však nelze vyloučit. I když neexistují žádné 

kontrolované epidemiologické údaje, pokud jde o riziko při podávání antagonistů receptoru 

angiotenzinu II (AIIRAs), pro tuto třídu léčiv může existovat riziko podobné. Pokud pokračování v 

léčbě AIIRAs není považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na 

jinou léčbu vysokého krevního tlaku, a to takovou, která má ověřený bezpečností profil, pokud jde o 

podávání v těhotenství. Jestliže je diagnóza těhotenství stanovena, léčba pomocí AIIRAs musí být 

ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby. 

 

Je známo, že expozice vůči AIIRAs během druhého a třetího trimestru vede u lidí k fetotoxicitě 

(pokles funkce ledvin, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a k novorozenecké toxicitě (selhání 

ledvin, hypotenze, hyperkalemie) (viz bod 5.3). 

Pokud by došlo k expozici vůči antagonistům receptoru angiotenzinu II od druhého trimestru 

těhotenství, doporučuje se sonografická kontrola funkce ledvin a lebky. 

Děti, jejichž matky užívaly antagonisty receptoru angiotenzinu II, musí být pečlivě sledovány, pokud 

jde o hypotenzi (viz body 4.3 a 4.4). 

 

Kojení: 

 

Protože nejsou k dispozici žádné údaje ohledně užívání přípravku Karvea během kojení, Karvea se 

nedoporučuje, je vhodnější zvolit jinou léčbu s lepším bezpečnostním profilem během kojení, 

obzvláště během kojení novorozence nebo předčasně narozeného dítěte. 

 

Není známo, zda se irbesartan nebo jeho metabolity u lidí vylučují do mateřského mléka. 

Dostupná farmakodynamická/toxikologická data u potkanů prokázala sekreci irbesartanu nebo jeho 

metabolitů do mléka (podrobnější informace viz bod 5.3). 

 

 

 

 

Fertilita 

 

Irbesartan neměl žádný vliv na fertilitu léčených potkanů a jejich potomky až do takových dávek, 

které vyvolávaly první příznaky parentální toxicity (viz bod 5.3). 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Na základě 

farmakodynamických vlastností látky však není pravděpodobné, že by irbesartan tuto schopnost 

ovlivnil. Při řízení motorových vozidel a obsluze strojů je třeba vzít v úvahu, že v průběhu terapie se 

mohou objevit závratě a únava. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

V placebem kontrolovaných studiích u pacientů s hypertenzí se celkový výskyt nežádoucích účinků 

nelišil ve skupině s irbesartanem (56,2%) a ve skupině s placebem (56,5%). Ukončení léčby v 

důsledku jakéhokoliv klinického nebo laboratorního nežádoucího účinku bylo méně časté ve skupině 

pacientů léčených irbesartanem (3,3%) než u pacientů léčených placebem (4,5%). Výskyt nežádoucích 

účinků nebyl závislý na dávce (v doporučeném dávkovacím rozmezí), pohlaví, věku, rase nebo trvání 

léčby. 

 

U diabetických pacientů s hypertenzí s mikroalbuminurií a normálními renálními funkcemi byly 

ortostatické závratě a ortostatická hypertenze hlášeny u 0,5% těchto pacientů (tj.méně časté), což bylo 

častěji než v placebové skupině. 

 

Následující tabulka udává nežádoucí účinky, které byly hlášeny v placebem kontrolovaných 

klinických studiích, v nichž bylo 1 965 pacientů s hypertenzí léčeno irbesartanem. Výrazy označené 

hvězdičkou (*) se vztahují k nežádoucím účinkům, které byly navíc hlášeny u > 2% diabetických 

hypertenzních pacientů, s chronickou renální nedostatečností a se zjevnou proteinurií, a hlášených 

častěji než u placeba.  

 

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována následovně: 

velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 

až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny 

podle klesající závažnosti. 

 

Také jsou zde uvedeny nežádoucí účinky dodatečně hlášené z postmarketingového sledování. Tyto 

nežádoucí účinky vycházejí ze spontánních hlášení: 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Není známo:  

trombocytopenie. 

 

Poruchy imunitního systému: 

Není známo: 

hypersenzitivní reakce jako je vyrážka, kopřivka, angioedém. 

 

Poruchy metabolismu a výživy: 

Není známo: 

hyperkalemie 

 

Poruchy nervového systému:  

Časté:  

 

závratě, ortostatické závratě* 

Není známo: 

vertigo, bolesti hlavy 

 

Poruchy ucha a labyrintu: 

Není známo: 

tinitus 

 

Srdeční poruchy: 

Méně časté: 

tachykardie 

 

 

 

 

Cévní poruchy: 

Časté: 

ortostatická hypotenze* 

Méně časté: 

návaly horka 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: 

Méně časté: 

kašel 

 

Gastrointestinální poruchy: 

Časté: 

nausea/zvracení 

Méně časté: 

průjem, dyspepsie/pyróza 

Není známo: 

poruchy chuti 

 

Poruchy jater a žlučových cest: 

Méně časté:  

žloutenka 

Není známo: 

hepatitida, abnormální jaterní funkce 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: 

Není známo: 

leukocytoklastická vaskulitida 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Časté: 

muskuloskeletální bolest* 

Není známo: 

bolesti kloubů a svalů (v některých případech spojené se zvýšenými hladinami 

kreatinkinasy v plazmě), svalové křeče 

 

Poruchy ledvin a močových cest: 

Není známo: 

snížená funkce ledvin včetně případů renálního selhání u rizikových pacientů (viz 

bod 4.4) 

 

Poruchy reprodukčního systému a prsu: 

Méně časté: 

sexuální dysfunkce 

 

Celkové poruchy a lokální reakce v místě aplikace: 

Časté: 

únava 

Méně časté: 

bolest na hrudi 

 

Vyšetření: 

Velmi časté: 

Hyperkalemie* se objevila mnohem častěji u diabetických pacientů léčených 

irbesartanem než u pacientů léčených placebem. U diabetických pacientů 

s hypertenzí, s mikroalbuminurií a normální funkcí ledvin se hyperkalemie 

(≥ 5,5 mE/l) objevila u 29,4% pacientů ve skupině s 300 mg irbesartanu a u 22% 

pacientů ve skupině s placebem. U diabetických pacientů s hypertenzí, 

s chronickou renální insuficiencí a zjevnou proteinurií, se objevila hyperkalemie 

(≥ 5,5 mE/l) u 46,3% pacientů ve skupině s irbesartanem a u 26,3% pacientů ve 

skupině s placebem.  

Časté: 

U subjektů léčených irbesartanem byl často (1,7%) pozorován signifikantní vzestup 

plazmatické kreatinkinázy. V žádném případě toto zvýšení nebylo spojeno se 

zjistitelnými klinickými muskuloskeletálními příhodami. 

Pokles hemoglobinu, který nebyl klinicky významný, byl pozorován u 1,7% 

pacientů s hypertenzí a pokročilým diabetickým ledvinným onemocněním léčených 

irbesartanem. 

 

Pediatrická populace 

V randomizované studii s 318 dětmi a mladistvými s hypertenzí ve věku 6 až 16 let se během 3týdenní 

dvojitě slepé fáze vyskytly tyto nežádoucí účinky: bolesti hlavy (7,9%), hypotenze (2,2%), závratě 

(1,9%) a kašel (0,9%).V 26týdenním otevřeném období této studie nejčastěji zaznamenané 

 

 

 

abnormality laboratorních vyšetření byly vzestup kreatininu (6,5% ) a zvýšené hodnoty CK u 2% 

dětských příjemců. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 

4.9  Předávkování 

 

U dospělých osob, které dostávaly irbesartan v dávkách až 900 mg denně po 8 týdnů, se neobjevily 

toxické příznaky. Jako nejpravděpodobnější projev předávkování lze očekávat hypotenzi a tachykardii; 

také by se mohla objevit bradykardie z předávkování. O terapii předávkování přípravkem Karveau 

nejsou dostupné specifické informace. Pacienta je třeba pečlivě monitorovat a léčení musí být 

symptomatické a podpůrné. Navrhovaná opatření jsou vyvolání zvracení a/nebo laváž žaludku. Při 

léčbě předávkování může být užitečné podání aktivního uhlí. Hemodialýzou se irbesartan neodstraní. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté angiotensinu-II, samotní. 

ATC kód: C09CA04. 

 

Mechanismus působení: Irbesartan je silně působící, perorálně účinný, selektivní antagonista receptoru 

pro angiotensin-II (receptor typu AT

1

). Předpokládá se, že blokuje veškeré účinky angiotensinu-II 

zprostředkované AT

1

 receptorem, a to bez zřetele ke zdroji anebo způsobu syntézy angiotensinu-II. 

Selektivní antagonické ovlivnění angiotensin-II (AT

1

) receptorů vede ke zvýšení hladin plazmatického 

reninu a angiotensinu-II a ke snížení koncentrace aldosteronu v plazmě. Samotným irbesartanem v 

doporučených dávkách nejsou hladiny draslíku v séru významně ovlivněny. Irbesartan neinhibuje 

ACE (kininázu-II), enzym vytvářející angiotensin-II a také degradující bradykinin na neaktivní 

metabolity. Irbesartan nevyžaduje metabolickou aktivaci, aby byl účinný. 

 

Klinická účinnost

 

Hypertenze 

Irbesartan snižuje krevní tlak, srdeční frekvenci mění minimálně. Při podávání jednou denně je snížení 

krevního tlaku závislé na dávce a má tendenci vytvářet plató při dávkách vyšších než 300 mg. Dávky 

150-300 mg jednou denně snižují krevní tlak vleže nabo vsedě v nejnižším bodě účinku (tj. za 

24 hodiny po podání) průměrně o 8-13/5-8 mm Hg (systolický/diastolický) více než placebo. 

Nejvýraznějšího snížení krevního tlaku je dosaženo do 3-6 hodin po podání a hypotenzní účinek se 

udržuje nejméně 24 hodiny. Ještě za 24 hodin po podání doporučovaných dávek dosahoval pokles 

tlaku krve 60-70% maximálního poklesu diastolického a systolického tlaku. Dávka 150 mg podávaná 

jednou denně vedla k podobným minimálním a průměrným 24-hodinovým změnám krevního tlaku 

jako stejná celková dávka rozdělená do dvou jednotlivých denních dávek. 

Hypotenzní účinek přípravku Karvea je patrný do 1-2 týdnů, maximální efekt se objevuje 4-6 týdnů po 

zahájení terapie. Antihypertenzní účinek se udržuje v průběhu dlouhodobé léčby. Po ukončení terapie 

se krevní tlak postupně vrací k původním hodnotám. Rebound-hypertenze nebyla pozorována. 

Hypotenzní účinky irbesartanu a thiazidových diuretik jsou additivní. U pacientů, u nichž irbesartan 

sám krevní tlak dostatečně nesnižuje, vyvolá přidání malé dávky hydrochlorothiazidu (12,5 mg) 

jednou denně další snížení krevního tlaku; to v období minima účinku dosahuje ve srovnání s 

placebem 7-10/3-6 mmHg (systolický/diastolický). 

Účinnost přípravku Karvea není ovlivněna věkem ani pohlavím. Hypertonici černé pleti reagují na 

monoterapii irbesartanem zřetelně slaběji, tak jak je tomu i u ostatních léčivých přípravků 

ovlivňujících renin-angiotensinový systém. Jestliže se irbesartan podává společně s malou dávkou 

 

 

 

hydrochlothiazidu (např. 12,5 mg denně), blíží se reakce černých hypertoniků reakci pacientů bílé 

pleti. 

Irbesartan nemá klinicky významný účinek na hladinu kyseliny močové v séru anebo na vylučování 

kyseliny močové močí. 

 

Pediatrická populace 

Snížení krevního tlaku s cílovými titrovanými dávkami irbesartanu 0,5 mg/kg (nízká), 1,5 mg/kg 

(střední) a 4,5 mg/kg (vysoká) bylo hodnoceno u 318 dětí a mladistvých ve věku 6 až 16 let 

s hypertenzí nebo s rizikem (diabetici, hypertenze v rodinné anamnéze) během 3týdenního období. Po 

třech týdnech průměrné snížení od výchozích hodnot u primární proměnné účinnosti – hodnoty 

systolického tlaku vsedě (SeSBP), měřené v nejnižším bodě účinku (na konci dávkovacího intervalu -

trough) - bylo 11,7 mmHg (nízká dávka), 9,3 mmHg (střední dávka) a 13,2 mmHg (vysoká dávka). 

Rozdíl mezi těmito dávkami nebyl signifikantní. Korigované průměrné změny hodnoty diastolického 

krevního tlaku v sedě (SeDBP), měřené v nejnižším bodě účinku (na konci dávkovacího intervalu - 

trough) byly tyto: 3,8 mmHg (nízká dávka), 3,2 mmHg (střední dávka), 5,6 mmHg (vysoká dávka). V 

průběhu dalších dvou týdnů, kdy pacienti byli re-randomizováni buď do skupiny s léčivým 

přípravkem nebo do skupiny s placebem, u pacientů na placebu došlo u ke zvýšení SeSBP o 

2,4 mmHg a SeDBP o 2,0 mmHg ve srovnání se změnami +0,1, resp. -0,3 mmHg u pacientů na všech 

dávkách irbesartanu (viz bod 4.2). 

 

Hypertenze a diabetes typu 2 s renálním onemocněním 

Studie "Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial (IDNT)" ukazuje, že irbesartan zpomaluje progresi 

renálního onemocnění u pacientů s chronickou renální nedostatečností a zjevnou proteinurií. IDNT 

byla dvojitě slepá, kontrolovaná studie srovnávající morbiditu a mortalitu u nemocných léčených 

přípravkem Karvea, amlodipinem a placebem. U 1715 pacientů s hypertenzí a diabetem typu 2, 

proteinurií ≥ 900 mg/den a s hladinou kreatininu v séru mezi 1,0 - 3,0 mg/dl byl hodnocen dlouhodobý 

účinek (průměrně 2,6 roku) přípravku Karvea na vývoj renálního onemocnění a na mortalitu ze všech 

příčin. Pacientům byly titrovány dávky od 75 mg do udržovací dávky 300 mg přípravku Karvea, od 

2,5 mg do 10 mg amlodipinu nebo placebo dle snášenlivosti. Pacienti ve všech léčebných skupinách 

obvykle dostávali mezi 2 a 4 antihypertenzivy (např. diuretika, betablokátory, alfablokátory) 

k dosažení předdefinovaného cílového krevního tlaku ≤ 135/85 mmHg nebo snížení systolického tlaku 

o 10 mmHg, pokud výchozí tlak byl > 160 mmHg. Šedesát procent (60%) pacientů ve skupině placeba 

dosáhlo tohoto cílového krevního tlaku, v irbesartanové skupině to bylo 76% a ve skupině 

s amlodipinem 78%. Irbesartan významně snížil relativní riziko dosažení základního kombinovaného 

cílového parametru, kterým bylo zdvojnásobení sérové hladiny kreatininu, konečná fáze renálního 

onemocnění (ESRD) nebo úmrtí z jakékoliv příčiny. Přibližně 33% pacientů ve skupině léčené 

irbesartanem dosáhlo primárního kombinovaného cílového parametru týkajícího se renálních funkcí ve 

srovnání s 39% pacientů ve skupině s placebem a se 41% pacientů užívajících amlodipin [20% snížení 

relativního rizika proti placebu (p = 0,024) a 23% snížení relativního rizika ve srovnání s amlodipinem 

(p = 0,006)]. Při analýze jednotlivých komponentů

 

primárního cílového parametru nebyl pozorován 

žádný vliv na celkovou mortalitu, zatímco byl zjištěn pozitivní trend ve snížení ESRD a významné 

snížení zdvojnásobení sérových koncentrací kreatininu. 

 

Byla provedena analýza účinku v podskupinách vytvořených podle pohlaví, rasy, věku, trvání diabetu, 

vstupního krevního tlaku, hladiny kreatininu v séru a albuminurie. U žen a černochů, kteří 

reprezentovali 32%, resp. 26% celkové populace ve studii, nebyl prospěch pro ledviny průkazný, 

ačkoli interval spolehlivosti to nevylučuje. Pro sekundární cílový bod fatálních a nefatálních 

kardiovaskulárních příhod nebyl v rámci celé populace rozdíl mezi dále uvedenými třemi skupinami, 

ačkoli byl vidět zvýšený výskyt nefatálního IM u žen a snížený výskyt nefatálního IM u mužů 

v irbesartanové skupině proti režimu založeném na placebu. Byl pozorován zvýšený výskyt 

nefatálního IM a CMP u žen v irbesartanovém režimu ve srovnání s režimem založeném na 

amlodipinu, zatímco hospitalizace kvůli srdečnímu selhání byla snížena v celé sledované populaci. 

Nicméně, pro tyto nálezy u žen nebylo nalezeno žádné definitivní vysvětlení. 

 

Studie "Effects of Irbesartan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients with Type 2 Diabets 

Mellitus (IRMA 2)" ukazuje, že 300 mg irbesartanu zpomaluje vznik zjevné proteinurie u pacientů 

s mikroalbuminurií. IRMA 2 byla placebem kontrolovaná dvojitě slepá studie morbidity na 590 

 

 

 

10 

pacientech s diabetem typu 2, mikroalbuminurií (30-300 mg/den) a normální funkcí ledvin (hladina 

kreatininu v séru ≤ 1,5 mg/dl u mužů a < 1,1 mg/dl u žen). Studie sledovala dlouhodobé účinky 

(2 roky) přípravku Karvea na rozvoj klinické (zjevné) proteinurie (rychlost vylučování albuminu močí 

(UAER) > 300 mg/den a zvýšení UAER o minimálně 30% ve srovnání s výchozí hodnotou). 

Předdefinovaný cílový krevní tlak byl ≤ 135/85 mmHg. Aby bylo dosaženo cílového krevního tlaku, 

byla dle potřeby přidána další antihypertenziva (vyjma ACE inhibitorů, antagonistů receptorů pro 

angiotensin II a dihydropyridinových vápníkových blokátorů). Zatímco podobného krevního tlaku 

bylo dosaženo ve všech léčených skupinách, méně subjektů ve skupině s 300 mg irbesartanu (5,2%) 

než s placebem (14,9%) nebo se 150 mg irbesartanu (9,7%) dosáhlo cílového parametru, kterým byla 

zjevná proteinurie, čímž bylo prokázáno, že podávání vyšších dávek snižuje relativní riziko o 70%, ve 

srovnání s placebem (p = 0,0004). Doprovodné zlepšení rychlosti glomerulární filtrace (GFR) nebylo 

během prvních tří měsíců léčby pozorováno. Zpomalení progrese onemocnění ke klinické proteinurii 

bylo evidentní již za tři měsíce a pokračovalo celé 2 roky. Regrese k normoalbuminurii (< 30 mg/den) 

byla častější ve skupině s 300 mg přípravku Karvea (34%) než ve skupině s placebem (21%). 

 

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)  

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan 

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans 

Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem 

receptorů pro angiotenzin II. 

Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo 

cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami poškození 

cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a 

diabetickou nefropatií. 

V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární 

ukazatele a na mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie, 

akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností 

jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II. 

Inhibitory ACE ia blokátory receptorů pro angiotensin II. proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií 

užívat současně. 

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease 

Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní terapii inhibitorem 

ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým 

onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocněním, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena 

z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda 

byly numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí 

účinky a sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly 

častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Po perorálním podání se irbesartan dobře absorbuje: při sledování absolutní biologické dostupnosti 

byly zjištěny hodnoty přibližně 60-80%. Současný příjem potravy biologickou dostupnost irbesartanu 

významně neovlivňuje. Vazba na plazmatické bílkoviny je přibližně 96%, vazba na buněčné složky 

krve je zanedbatelná. Distribuční objem je 53 - 93 litry. Po perorálním nebo intravenózním podání 

14

irbesartanu se 80-85% radioaktivity v cirkulující plazmě dá přisoudit nezměněnému irbesartanu. 

Irbesartan se metabolizuje v játrech konjugací na glukuronid a oxidací. Hlavní metabolit v krevním 

oběhu je glukuronid irbesartanu (přibližně 6%). Studie in vitro ukazují, že irbesartan se primárně 

oxiduje cytochromem P450, a to enzymem CYP2C9; izoenzym CYP3A4 má zanedbatelný význam. 

 

Irbesartan má lineární farmakokinetiku závislou na dávce, a to v dávkovém rozmezí od 10 do 600 mg. 

Ukázalo se, že po dávkách vyšších než 600 mg (dvojnásobku nejvyšší doporučované dávky) je zvýšení 

absorpce po perorálním podání již menší, než by bylo úměrné dávce; mechanismus tohoto jevu není 

znám. Maximální koncentrace v plazmě je dosaženo za 1,5-2 hodiny po perorálním podání. Celková 

clearance a renální clearance jsou 157-176 resp. 3-3,5 ml/min. Terminální eliminační poločas 

irbesartanu je 11-15 hodin. Rovnovážných koncentrací v plazmě je dosaženo do 3 dnů po zahájení 

terapie při dávkování jednou denně. Při opakovaném podávání jednou denně lze zjistit omezenou 

 

 

 

11 

kumulaci irbesartanu v plazmě (< 20%). V jedné studii byly u hypertoniček zjištěny o něco vyšší 

plazmatické koncentrace irbesartanu než u hypertoniků. Rozdíly v poločase nebo kumulaci irbesartanu 

však nalezeny nebyly. Dávkování pro ženy není třeba upravovat. Hodnoty AUC a C

max

 irbesartanu 

byly také o něco vyšší u starších osob (≥ 65 let) než u osob mladších (18-40 let). Terminální 

eliminační poločas se však signifikantně nelišil. U starších pacientů není třeba dávkování upravovat. 

 

Irbesartan a jeho metabolity se eliminují jednak žlučí, jednak ledvinami. Po perorálním anebo 

intravenózním podání 

14

C irbesartanu lze asi 20% radioaktivity nalézt v moči, zbytek ve stolici. Méně 

než 2% dávky se vyloučí močí jako nezměněný irbesartan. 

 

Pediatrická populace 

Farmakokinetika irbesartanu byla hodnocena u 23 dětí s hypertenzí po podání jedné a opakovaných 

denních dávek irbesartanu (2 mg/kg) až do maximální denní dávky 150 mg po dobu 4 týdnů. U 21 

z těchto 23 dětí bylo možno srovnat farmakokinetiku s dospělými (dvanáct dětí bylo starších než 12 

let, devět dětí mělo mezi 6 až 12 lety). Výsledky ukázaly, že hodnoty C

max, 

 AUC a clearance byly 

srovnatelné s výsledky pozorovanými u dospělých pacientů, kteří dostávali 150 mg irbesartanu denně. 

Po opakovaném dávkování jednou denně byla pozorována omezená akumulace irbesartanu v plazmě 

(18%). 

 

Porucha funkce ledvin: u pacientů s poruchou funkce ledvin anebo u hemodialyzovaných pacientů 

nejsou farmakokinetické parametry irbesartanu významně změněny. Irbesartan se hemodialýzou 

neodstraní. 

 

Porucha funkce jater: u pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní cirhózou nejsou farmakokinetické 

parametry irbesartanu významně změněny. 

U pacientů s těžkou poruchou jater se studie neprováděly. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Nebyly nalezeny náznaky abnormálního systémového toxického ovlivnění anebo ovlivnění cílových 

orgánů při použití klinicky relevantních dávek. V neklinických studiích bezpečnosti vyvolaly vysoké 

dávky irbesartanu (≥ 250 mg/kg denně u potkanů a ≥ 100 mg/kg denně u makaků) snížení 

erytrocytárních parametrů (počtů erytrocytů, množství hemoglobinu, hematokritu). Velmi vysoké 

dávky (≥ 500 mg/kg denně) vyvolaly degenerativní změny v ledvinách (např. intersticiální nefritidu, 

distenzi tubulů, bazofilii tubulů, zvýšení koncentrace močoviny a kreatininu v plazmě) u potkanů a 

makaků; tyto změny byly zhodnoceny jako sekundární projevy hypotenzního účinku léčivého 

přípravku, které způsobily snížení renální perfuze. Irbesartan dále vyvolal hyperplazii/hypertrofii 

juxtaglomerulárních buněk (u potkanů v dávkách ≥ 90 mg/kg denně, u makaků v dávkách ≥ 10 mg/kg 

denně). Všechny tyto změny se považují za kauzálně spojené s farmakologickým účinkem irbesartanu. 

Nezdá se, že by pro terapeutické dávkování irbesartanu u lidí byla hyperplazie/hypertrofie renálních 

juxtaglomerulárních buněk jakkoliv relevantní. 

 

Nebyla prokázána mutagenita, klastogenita nebo kancerogenita. 

 

Fertilita a reprodukční chování nebyly ve studiích se samci a samicemi potkanů ovlivněny ani po 

perorálních dávkách irbesartanu vyvolávajících parentální toxicitu (od 50 do 650 mg/kg/den), včetně 

úmrtí při nejvyšší dávce. Nebyly pozorovány žádné významné účinky na počet žlutých tělísek, usazení 

oplodněných vajíček nebo živé plody. Irbesartan neovlivňoval přežití, vývoj ani reprodukci potomků. 

Studie na pokusných zvířatech ukázaly, že radioaktivně značený irbesartan je detekován v plodech 

potkanů a králíků. Irbesartan je vylučován do mateřského mléka kojících samic potkanů.  

 

Studie s irbesartanem u pokusných zvířat ukázaly přechodné toxické účinky (zvětšení kavity 

ledvinných pánviček, hydroureter nebo podkožní edémy) u potkaních fétů, tyto změny se po porodu 

upravily. U králíků byly zjištěny aborty anebo časné resorpce po dávkách vyvolávajících zřetelnou 

maternální toxicitu, včetně úmrtí. Teratogenní účinky u potkanů nebo u králíků zjištěny nebyly. 

 

 

 

 

 

12 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Mikrokrystalická celulosa 

Sodná sůl kroskaramelosy 

Monohydrát laktosy 

Magnesium-stearát  

Koloidní hydratovaný oxid křemičitý 

Předbobtnalý kukuřičný škrob  

Poloxamer 188 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

3 roky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

Krabičky obsahující 14 tablet v PVC/PVDC/Aluminiovém blistru. 

Krabičky obsahující 28 tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 56 tablet v PVC/PVDC/ Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 98 tablet v PVC/PVDC/ Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 56 x 1 tabletu v PVC/PVDC/Aluminiových perforovaných blistrech pro 

jednotlivé dávky. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI  

 

sanofi-aventis groupe 

54, rue La Boétie 

F-75008 Paris - Francie 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/97/049/001-003 

EU/1/97/049/010 

EU/1/97/049/013 

 

 

 

 

 

13 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 27. srpna 1997 

Datum posledního prodloužení: 27. srpna 2007 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu/

 

 

 

 

14 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Karvea 150 mg tablety 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna tableta obsahuje irbesartanum 150 mg 

 

Pomocná látka se známým účinkem: 30,75 mg monohydrátu laktosy v 1 tabletě. 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Tableta. 

Bílá až téměř bílá, bikonvexní, oválná, na jedné straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým 

číslem 2772. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Přípravek Karvea je indikován k léčbě esenciální hypertenze u dospělých. 

Také je indikován k léčbě onemocnění ledvin u dospělých pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. 

typu jako součást antihypertenzního léčebného režimu (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

 

Obvyklá doporučená úvodní a udržovací dávka je 150 mg jednou denně, spolu s jídlem anebo bez 

něho. Karvea v dávce 150 mg jednou denně obvykle zaručí lepší 24-hodinovou kontrolu krevního 

tlaku než v dávce 75 mg. Je však možné uvážit zahájení léčby dávkou 75 mg, zejména u 

hemodialyzovaných pacientů a u pacientů starších než 75 let. 

 

Pacientům, u nichž nedostačuje dávka 150 mg jednou denně, je možné dávku přípravku Karvea zvýšit 

na 300 mg, anebo je možné přidat jiná antihypertenziva (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). Ukázalo se, že 

zejména přidání diuretika jako např. hydrochlorothiazidu má v kombinaci s přípravkem Karvea 

aditivní účinek (viz bod 4.5). 

 

U hypertenzních pacientů s diabetem typu 2 by měla být léčba zahájena dávkou 150 mg irbesartanu 

jednou denně a zvyšována až do 300 mg jednou denně, což je preferovaná udržovací dávka pro léčbu 

ledvinového onemocnění. 

Prospěšnost přípravku Karvea v léčbě poškození ledvin u hypertenzních pacientů s diabetem 2. typu 

byla prokázána ve studiích, kde byl irbesartan, dle potřeby, podáván spolu s jinými antihypertenzivy 

tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot krevního tlaku (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). 

 

Zvláštní populace 

 

Porucha ledvin: u pacientů s porušenou renální funkcí není úprava dávkování nutná. U pacientů 

léčených dialýzou je třeba zvážit podávání nižších počátečních dávek (75 mg) (viz bod 4.4). 

 

Porucha jater: u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou jater není třeba úprava dávkování. S 

podáním přípravku pacientům s těžkou poruchou jater nejsou klinické zkušenosti. 

 

 

 

 

15 

Starší pacienti: u pacientů starších než 75 let je sice vhodné zvážit možnost zahájit terapii dávkou 

75 mg, úprava dávkování však u starších pacientů obvykle nebývá nutná. 

 

Pediatrická populace: bezpečnost a účinnost přípravku Karvea u dětí ve věku do 18 let nebyla 

stanovena. V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodě 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze 

doporučit dávkování u dětí. 

 

Způsob podání 

 

Perorální podání. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6). 

 

Současné užívání přípravku Karvea s přípravky obsahujícími aliskiren je kontraindikováno u pacientů 

s diabetes mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

2

) (viz body 4.5 a 5.1) 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Hypovolemie: symptomatická hypotenze, zejména po první dávce, se může objevit u pacientů s 

hypovolemií příp. sodíkovou deplecí po energické terapii diuretiky, po dietě s omezením soli, po 

průjmech nebo zvracení. Tyto stavy by měly být upraveny před podáváním přípravku Karvea. 

 

Renovaskulární hypertenzeu pacientů s bilaterální stenózou renálních arterií, anebo se stenózou 

arterie u jediné funkční ledviny, je zvýšené riziko těžké hypotenze a renální insufiecience, jestliže jsou 

léčeni léčivými přípravky ovlivňujícími renin-angiotensin-aldosteronový systém. U přípravku Karvea 

tato situace sice není dokumentována; u antagonistů receptoru pro angiotensin-II je však třeba 

podobný účinek předpokládat. 

 

Porucha ledvin a transplantace ledvinpři použití přípravku Karvea u pacientů s poruchou renálních 

funkcí se doporučuje pravidelně monitorovat hladin draslíku a kreatininu v séru. S podáváním 

přípravku Karvea pacientům krátce po transplantaci ledvin nejsou zkušenosti. 

 

Hypertenzní pacienti s diabetem typu 2 a ledvinovým onemocněním: účinky irbesartanu na ledvinové 

poruchy a kardiovaskulární příhody nebyly u pacientů s pokročilým onemocněním ledvin ve všech 

skupinách v analýze prováděné během studie jednotné. Zejména se projevily jako méně příznivé u žen 

a jedinců, kteří nebyli bělošské rasy (viz bod 5.1). 

 

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS): 

Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo 

aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání 

ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů 

pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1). 

Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem 

specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.  

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s 

diabetickou nefropatií. 

 

Hyperkalemie: jako u jiných léčivých přípravků ovlivňujících renin-angiotensin-aldosteronový systém, 

se při léčbě přípravkem Karvea může objevit hyperkalemie, a to zejména při současné poruše ledvin, 

zjevné proteinurii způsobené diabetickým ledvinovým onemocněním a/nebo selhání srdce. U 

rizikových pacientů se doporučuje pečlivě monitorovat koncentrace draslíku v séru (viz bod 4.5). 

 

Lithium: kombinace lithia a přípravku Karvea se nedoporučuje (viz bod 4.5). 

 

 

 

 

16 

Stenóza aortální a mitrální chlopně, obstrukční hypertrofická kardiomyopatie: u pacientů se stenózou 

aortální chlopně, dvojcípé chlopně anebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií, je stejně jako při 

použití jiných vazodilatačních látek, nutná zvláštní opatrnost. 

 

Primární aldosteronismus: obecně vzato, pacienti s primárním aldosteronismem vnereagují na 

antihypertenziva působící inhibicí renin-angiotensinového systému. Podávání přípravku Karvea se 

proto nedoporučuje. 

 

Všeobecně: u pacientů, jejichž cévní tonus a renální funkce závisí převážně na aktivitě renin-

angiotensin-aldosteronového systému (např. u pacientů s těžkým městnavým srdečním selháním nebo 

u pacientů s renálním onemocněním včetně stenózy renální arterie), vedla léčba inhibitory 

angiontensin konvertujícího enzymu nebo s antagonisty angiontensin-II receptoru k akutní hypotenzi, 

azotemii, oligurii anebo vzácně k akutnímu selhání ledvin. Tak jako po podání jiných antihypertenziv, 

by mohlo nadměrné snížení krevního tlaku u pacientů s ischemickou srdeční chorobou nebo 

ischemickým cévním onemocněním vyústit v infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu. 

Jak bylo pozorováno u inhibitorů angiontensin konvertujícího enzymu, irbesartan a jiní antagonisté 

angiotensinu jsou zřetelně méně účinní při snižování krevního tlaku u pacientů černé pleti než u ostatní 

populace patrně z důvodu vyššího výskytu nízkoreninové hypertenze (viz bod 5.1). 

 

Těhotenství: léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II nesmí být během těhotenství 

zahájena. Pokud není pokračování v léčbě antagonisty receptoru angiotenzinu II považováno za 

nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na jinou léčbu hypertenze, a to takovou, 

která má ověřený bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je zjištěno 

těhotenství, léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II musí být ihned ukončena, a pokud je 

to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby (viz body 4.3 a 4.6). 

 

Laktosatento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí galaktosy, 

vrozeným nedostatkem laktázy nebo glukoso-galaktosovou malabsorpcí by tento léčivý přípravek 

neměli užívat. 

 

Pediatrická populaceirbesartan byl studován u dětské populace ve věku 6 až 16 let, avšak současná 

data nejsou dostačující na to, aby podpořila rozšíření použití u dětí, dokud nebudou k dispozici další 

data (viz body 4.8, 5.1 a 5.2). 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Diuretika a jiná antihypertenzivajiná antihypertenziva mohou zvyšovat hypotenzívní účinky 

irbersartanu; Karvea však již byl bezpečně podáván spolu s jinými antihypertenzivy, jako např. s beta-

blokátory, s dlouhodobě účinnými blokátory kalciových kanálů a s thiazidovými diuretiky. Předchozí 

léčení vysokými dávkami diuretik může způsobit hypovolemii a riziko hypotenze při zahájení terapie 

přípravkem Karvea (viz bod 4.4). 

 

Léčivé přípravky s aliskirenem nebo inhibitory ACE: Data z klinických studií ukázala, že duální 

blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) pomocí kombinovaného užívání inhibitorů 

ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích 

účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) 

ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1). 

 

Doplňkové podávání draslíku a diuretika šetřící draslíkna základě zkušeností s podáváním jiných 

léčivých přípravků ovlivňujících renin-angiotensinový systém by mohlo současné podávání diuretik 

šetřících kalium, látek doplňujících přívod draslíku, solných náhražek obsahujících draslík anebo 

jiných léčivých přípravků, které mohou zvýšit hladiny draslíku v séru (např. heparin) vést k vzestupu 

sérového draslíku, a proto není tato kombinace doporučena (viz bod 4.4). 

 

Lithiumpřípady reverzibilního zvýšení koncentrací lithia v séru i toxicity lithia byly popsány při 

současném podávání lithia a inhibitorů enzymu konvertujícího angiotensin. Podobné účinky byly 

zatím velmi vzácně nahlášeny i u irbesartanu. Proto se tato kombinace nedoporučuje (viz bod 4.4). 

 

 

 

17 

Pokud je prokázáno, že je kombinace nezbytná, je doporučeno pečlivě monitorovat hladiny lithia 

v séru. 

 

Nesteroidní protizánětlivé lékyjsou-li antagonisté angiotensinu II podávány společně s nesteroidními 

protizánětlivými přípravky (t.j. selektivními COX-2 inhibitory, kyselinou acetylsalicylovou 

(> 3 g/den) a neselektivními NSAID), antihypertenzní účinek může být oslaben. 

Stejně jako u ACE inhibitorů, současné podávání antagonistů angiotensinu II a NSAID, může 

zvyšovat riziko zhoršení renálních funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin, a vést ke zvýšení 

hladiny draslíku v séru, zvláště u pacientů s již preexistující renální poruchou. Opatrnost vyžaduje 

podání kombinace zvláště u starších osob. Pacienti by měli být přiměřeně hydratováni a mělo by se 

zvážit sledování renálních funkcí při zahájení souběžné léčby i jeho následná periodicita. 

 

Další informace o interakcích irbesartanuv klinických studiích farmakokinetika irbesartanu není 

hydrochlorothiazidem ovlivněna. Irbesartan je převážně metabolizován CYP2C9 a v menším rozsahu 

glukuronidací. Nebyly pozorovány žádné významné farmakokinetické nebo farmakodynamické 

interakce byl-li irbesartan podáván současně s warfarinem, léčivým přípravkem metabolizovaným 

CYP2C9. Účinky induktorů CYP2C9, jako je rifampicin, na farmakokinetiku irbesartanu nebyly 

vyhodnoceny. Farmakokinetika digoxinu nebyla současným podáváním irbesartanu změněna. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství: 

 

Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II se v prvním trimestru těhotenství nedoporučuje (viz 

bod 4.4). Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II během druhého a třetího trimestru 

těhotenství je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4). 

 

Epidemiologické důkazy týkající se rizika teratogenity při podávání ACE inhibitorů během prvního 

trimestru těhotenství nebyly nezvratné; malý nárůst rizika však nelze vyloučit. I když neexistují žádné 

kontrolované epidemiologické údaje, pokud jde o riziko při podávání antagonistů receptoru 

angiotenzinu II (AIIRAs), pro tuto třídu léčiv může existovat riziko podobné. Pokud pokračování v 

léčbě AIIRAs není považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na 

jinou léčbu vysokého krevního tlaku, a to takovou, která má ověřený bezpečností profil, pokud jde o 

podávání v těhotenství. Jestliže je diagnóza těhotenství stanovena, léčba pomocí AIIRAs musí být 

ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby. 

 

Je známo, že expozice vůči AIIRAs během druhého a třetího trimestru vede u lidí k fetotoxicitě 

(pokles funkce ledvin, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a k novorozenecké toxicitě (selhání 

ledvin, hypotenze, hyperkalemie) (viz bod 5.3). 

Pokud by došlo k expozici vůči antagonistům receptoru angiotenzinu II od druhého trimestru 

těhotenství, doporučuje se sonografická kontrola funkce ledvin a lebky. 

Děti, jejichž matky užívaly antagonisty receptoru angiotenzinu II, musí být pečlivě sledovány, pokud 

jde o hypotenzi (viz body 4.3 a 4.4). 

 

Kojení: 

 

Protože nejsou k dispozici žádné údaje ohledně užívání přípravku Karvea během kojení, Karvea se 

nedoporučuje, je vhodnější zvolit jinou léčbu s lepším bezpečnostním profilem během kojení, 

obzvláště během kojení novorozence nebo předčasně narozeného dítěte. 

 

Není známo, zda se irbesartan nebo jeho metabolity u lidí vylučují do mateřského mléka. 

Dostupná farmakodynamická/toxikologická data u potkanů prokázala sekreci irbesartanu nebo jeho 

metabolitů do mléka (podrobnější informace viz bod 5.3). 

 

Fertilita 

 

 

 

 

18 

Irbesartan neměl žádný vliv na fertilitu léčených potkanů a jejich potomky až do takových dávek, 

které vyvolávaly první příznaky parentální toxicity (viz bod 5.3). 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Na základě 

farmakodynamických vlastností látky však není pravděpodobné, že by irbesartan tuto schopnost 

ovlivnil. Při řízení motorových vozidel a obsluze strojů je třeba vzít v úvahu, že v průběhu terapie se 

mohou objevit závratě a únava. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

V placebem kontrolovaných studiích u pacientů s hypertenzí se celkový výskyt nežádoucích účinků 

nelišil ve skupině s irbesartanem (56,2%) a ve skupině s placebem (56,5%). Ukončení léčby v 

důsledku jakéhokoliv klinického nebo laboratorního nežádoucího účinku bylo méně časté ve skupině 

pacientů léčených irbesartanem (3,3%) než u pacientů léčených placebem (4,5%). Výskyt nežádoucích 

účinků nebyl závislý na dávce (v doporučeném dávkovacím rozmezí), pohlaví, věku, rase nebo trvání 

léčby. 

 

U diabetických pacientů s hypertenzí s mikroalbuminurií a normálními renálními funkcemi byly 

ortostatické závratě a ortostatická hypertenze hlášeny u 0,5% těchto pacientů (tj.méně časté), což bylo 

častěji než v placebové skupině. 

 

Následující tabulka udává nežádoucí účinky, které byly hlášeny v placebem kontrolovaných 

klinických studiích, v nichž bylo 1 965 pacientů s hypertenzí léčeno irbesartanem. Výrazy označené 

hvězdičkou (*) se vztahují k nežádoucím účinkům, které byly navíc hlášeny u > 2% diabetických 

hypertenzních pacientů, s chronickou renální nedostatečností a se zjevnou proteinurií, a hlášených 

častěji než u placeba.  

 

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována následovně: 

velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 

až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny 

podle klesající závažnosti. 

 

Také jsou zde uvedeny nežádoucí účinky dodatečně hlášené z postmarketingového sledování. Tyto 

nežádoucí účinky vycházejí ze spontánních hlášení: 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Není známo:  

trombocytopenie. 

 

Poruchy imunitního systému: 

Není známo: 

hypersenzitivní reakce jako je vyrážka, kopřivka, angioedém. 

 

Poruchy metabolismu a výživy: 

Není známo: 

hyperkalemie 

 

Poruchy nervového systému:  

Časté:  

 

závratě, ortostatické závratě* 

Není známo: 

vertigo, bolesti hlavy 

 

Poruchy ucha a labyrintu: 

Není známo: 

tinitus 

 

Srdeční poruchy: 

Méně časté: 

tachykardie 

 

 

 

 

19 

Cévní poruchy: 

Časté: 

ortostatická hypotenze* 

Méně časté: 

návaly horka 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: 

Méně časté: 

kašel 

 

Gastrointestinální poruchy: 

Časté: 

nausea/zvracení 

Méně časté: 

průjem, dyspepsie/pyróza 

Není známo: 

poruchy chuti 

 

Poruchy jater a žlučových cest: 

Méně časté:  

žloutenka 

Není známo: 

hepatitida, abnormální jaterní funkce 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: 

Není známo: Leukocytoklastická vaskulitida 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Časté: 

muskuloskeletální bolest* 

Není známo: 

bolesti kloubů a svalů (v některých případech spojené se zvýšenými hladinami 

kreatinkinasy v plazmě), svalové křeče 

 

Poruchy ledvin a močových cest: 

Není známo: 

snížená funkce ledvin včetně případů renálního selhání u rizikových pacientů (viz 

bod 4.4) 

 

Poruchy reprodukčního systému a prsu: 

Méně časté: 

sexuální dysfunkce 

 

Celkové poruchy a lokální reakce v místě aplikace: 

Časté: 

únava 

Méně časté: 

bolest na hrudi 

 

Vyšetření: 

Velmi časté: 

Hyperkalemie* se objevila mnohem častěji u diabetických pacientů léčených 

irbesartanem než u pacientů léčených placebem. U diabetických pacientů 

s hypertenzí, s mikroalbuminurií a normální funkcí ledvin se hyperkalemie 

(≥ 5,5 mE/l) objevila u 29,4% pacientů ve skupině s 300 mg irbesartanu a u 22% 

pacientů ve skupině s placebem. U diabetických pacientů s hypertenzí, 

s chronickou renální insuficiencí a zjevnou proteinurií, se objevila hyperkalemie 

(≥ 5,5 mE/l) u 46,3% pacientů ve skupině s irbesartanem a u 26,3% pacientů ve 

skupině s placebem.  

Časté: 

U subjektů léčených irbesartanem byl často (1,7%) pozorován signifikantní vzestup 

plazmatické kreatinkinázy. V žádném případě toto zvýšení nebylo spojeno se 

zjistitelnými klinickými muskuloskeletálními příhodami. 

Pokles hemoglobinu, který nebyl klinicky významný, byl pozorován u 1,7% 

pacientů s hypertenzí a pokročilým diabetickým ledvinným onemocněním léčených 

irbesartanem. 

 

Pediatrická populace 

V randomizované studii s 318 dětmi a mladistvými s hypertenzí ve věku 6 až 16 let se během 3týdenní 

dvojitě slepé fáze vyskytly tyto nežádoucí účinky: bolesti hlavy (7,9%), hypotenze (2,2%), závratě 

(1,9%) a kašel (0,9%).V 26týdenním otevřeném období této studie nejčastěji zaznamenané 

abnormality laboratorních vyšetření byly vzestup kreatininu (6,5% ) a zvýšené hodnoty CK u 2% 

dětských příjemců. 

 

 

 

20 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 

4.9  Předávkování 

 

U dospělých osob, které dostávaly irbesartan v dávkách až 900 mg denně po 8 týdnů, se neobjevily 

toxické příznaky. Jako nejpravděpodobnější projev předávkování lze očekávat hypotenzi a tachykardii; 

také by se mohla objevit bradykardie z předávkování. O terapii předávkování přípravkem Karveau 

nejsou dostupné specifické informace. Pacienta je třeba pečlivě monitorovat a léčení musí být 

symptomatické a podpůrné. Navrhovaná opatření jsou vyvolání zvracení a/nebo laváž žaludku. Při 

léčbě předávkování může být užitečné podání aktivního uhlí. Hemodialýzou se irbesartan neodstraní. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté angiotensinu-II, samotní. 

ATC kód: C09CA04. 

 

Mechanismus působení: Irbesartan je silně působící, perorálně účinný, selektivní antagonista receptoru 

pro angiotensin-II (receptor typu AT

1

). Předpokládá se, že blokuje veškeré účinky angiotensinu-II 

zprostředkované AT

1

 receptorem, a to bez zřetele ke zdroji anebo způsobu syntézy angiotensinu-II. 

Selektivní antagonické ovlivnění angiotensin-II (AT

1

) receptorů vede ke zvýšení hladin plazmatického 

reninu a angiotensinu-II a ke snížení koncentrace aldosteronu v plazmě. Samotným irbesartanem v 

doporučených dávkách nejsou hladiny draslíku v séru významně ovlivněny. Irbesartan neinhibuje 

ACE (kininázu-II), enzym vytvářející angiotensin-II a také degradující bradykinin na neaktivní 

metabolity. Irbesartan nevyžaduje metabolickou aktivaci, aby byl účinný. 

 

Klinická účinnost

 

Hypertenze 

Irbesartan snižuje krevní tlak, srdeční frekvenci mění minimálně. Při podávání jednou denně je snížení 

krevního tlaku závislé na dávce a má tendenci vytvářet plató při dávkách vyšších než 300 mg. Dávky 

150-300 mg jednou denně snižují krevní tlak vleže nabo vsedě v nejnižším bodě účinku (tj. za 

24 hodiny po podání) průměrně o 8-13/5-8 mm Hg (systolický/diastolický) více než placebo. 

Nejvýraznějšího snížení krevního tlaku je dosaženo do 3-6 hodin po podání a hypotenzní účinek se 

udržuje nejméně 24 hodiny. Ještě za 24 hodin po podání doporučovaných dávek dosahoval pokles 

tlaku krve 60-70% maximálního poklesu diastolického a systolického tlaku. Dávka 150 mg podávaná 

jednou denně vedla k podobným minimálním a průměrným 24-hodinovým změnám krevního tlaku 

jako stejná celková dávka rozdělená do dvou jednotlivých denních dávek. 

Hypotenzní účinek přípravku Karvea je patrný do 1-2 týdnů, maximální efekt se objevuje 4-6 týdnů po 

zahájení terapie. Antihypertenzní účinek se udržuje v průběhu dlouhodobé léčby. Po ukončení terapie 

se krevní tlak postupně vrací k původním hodnotám. Rebound-hypertenze nebyla pozorována. 

Hypotenzní účinky irbesartanu a thiazidových diuretik jsou additivní. U pacientů, u nichž irbesartan 

sám krevní tlak dostatečně nesnižuje, vyvolá přidání malé dávky hydrochlorothiazidu (12,5 mg) 

jednou denně další snížení krevního tlaku; to v období minima účinku dosahuje ve srovnání s 

placebem 7-10/3-6 mmHg (systolický/diastolický). 

Účinnost přípravku Karvea není ovlivněna věkem ani pohlavím. Hypertonici černé pleti reagují na 

monoterapii irbesartanem zřetelně slaběji, tak jak je tomu i u ostatních léčivých přípravků 

ovlivňujících renin-angiotensinový systém. Jestliže se irbesartan podává společně s malou dávkou 

hydrochlothiazidu (např. 12,5 mg denně), blíží se reakce černých hypertoniků reakci pacientů bílé 

pleti. 

 

 

 

21 

Irbesartan nemá klinicky významný účinek na hladinu kyseliny močové v séru anebo na vylučování 

kyseliny močové močí. 

 

Pediatrická populace 

Snížení krevního tlaku s cílovými titrovanými dávkami irbesartanu 0,5 mg/kg (nízká), 1,5 mg/kg 

(střední) a 4,5 mg/kg (vysoká) bylo hodnoceno u 318 dětí a mladistvých ve věku 6 až 16 let 

s hypertenzí nebo s rizikem (diabetici, hypertenze v rodinné anamnéze) během 3týdenního období. Po 

třech týdnech průměrné snížení od výchozích hodnot u primární proměnné účinnosti – hodnoty 

systolického tlaku vsedě (SeSBP), měřené v nejnižším bodě účinku (na konci dávkovacího intervalu -

trough) - bylo 11,7 mmHg (nízká dávka), 9,3 mmHg (střední dávka) a 13,2 mmHg (vysoká dávka). 

Rozdíl mezi těmito dávkami nebyl signifikantní. Korigované průměrné změny hodnoty diastolického 

krevního tlaku v sedě (SeDBP), měřené v nejnižším bodě účinku (na konci dávkovacího intervalu - 

trough) byly tyto: 3,8 mmHg (nízká dávka), 3,2 mmHg (střední dávka), 5,6 mmHg (vysoká dávka). V 

průběhu dalších dvou týdnů, kdy pacienti byli re-randomizováni buď do skupiny s léčivým 

přípravkem nebo do skupiny s placebem, u pacientů na placebu došlo u ke zvýšení SeSBP o 

2,4 mmHg a SeDBP o 2,0 mmHg ve srovnání se změnami +0,1, resp. -0,3 mmHg u pacientů na všech 

dávkách irbesartanu (viz bod 4.2). 

 

Hypertenze a diabetes typu 2 s renálním onemocněním 

Studie "Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial (IDNT)" ukazuje, že irbesartan zpomaluje progresi 

renálního onemocnění u pacientů s chronickou renální nedostatečností a zjevnou proteinurií. IDNT 

byla dvojitě slepá, kontrolovaná studie srovnávající morbiditu a mortalitu u nemocných léčených 

přípravkem Karvea, amlodipinem a placebem. U 1715 pacientů s hypertenzí a diabetem typu 2, 

proteinurií ≥ 900 mg/den a s hladinou kreatininu v séru mezi 1,0 - 3,0 mg/dl byl hodnocen dlouhodobý 

účinek (průměrně 2,6 roku) přípravku Karvea na vývoj renálního onemocnění a na mortalitu ze všech 

příčin. Pacientům byly titrovány dávky od 75 mg do udržovací dávky 300 mg přípravku Karvea, od 

2,5 mg do 10 mg amlodipinu nebo placebo dle snášenlivosti. Pacienti ve všech léčebných skupinách 

obvykle dostávali mezi 2 a 4 antihypertenzivy (např. diuretika, betablokátory, alfablokátory) 

k dosažení předdefinovaného cílového krevního tlaku ≤ 135/85 mmHg nebo snížení systolického tlaku 

o 10 mmHg, pokud výchozí tlak byl > 160 mmHg. Šedesát procent (60%) pacientů ve skupině placeba 

dosáhlo tohoto cílového krevního tlaku, v irbesartanové skupině to bylo 76% a ve skupině 

s amlodipinem 78%. Irbesartan významně snížil relativní riziko dosažení základního kombinovaného 

cílového parametru, kterým bylo zdvojnásobení sérové hladiny kreatininu, konečná fáze renálního 

onemocnění (ESRD) nebo úmrtí z jakékoliv příčiny. Přibližně 33% pacientů ve skupině léčené 

irbesartanem dosáhlo primárního kombinovaného cílového parametru týkajícího se renálních funkcí ve 

srovnání s 39% pacientů ve skupině s placebem a se 41% pacientů užívajících amlodipin [20% snížení 

relativního rizika proti placebu (p = 0,024) a 23% snížení relativního rizika ve srovnání s amlodipinem 

(p = 0,006)]. Při analýze jednotlivých komponentů

 

primárního cílového parametru nebyl pozorován 

žádný vliv na celkovou mortalitu, zatímco byl zjištěn pozitivní trend ve snížení ESRD a významné 

snížení zdvojnásobení sérových koncentrací kreatininu. 

 

Byla provedena analýza účinku v podskupinách vytvořených podle pohlaví, rasy, věku, trvání diabetu, 

vstupního krevního tlaku, hladiny kreatininu v séru a albuminurie. U žen a černochů, kteří 

reprezentovali 32%, resp. 26% celkové populace ve studii, nebyl prospěch pro ledviny průkazný, 

ačkoli interval spolehlivosti to nevylučuje. Pro sekundární cílový bod fatálních a nefatálních 

kardiovaskulárních příhod nebyl v rámci celé populace rozdíl mezi dále uvedenými třemi skupinami, 

ačkoli byl vidět zvýšený výskyt nefatálního IM u žen a snížený výskyt nefatálního IM u mužů 

v irbesartanové skupině proti režimu založeném na placebu. Byl pozorován zvýšený výskyt 

nefatálního IM a CMP u žen v irbesartanovém režimu ve srovnání s režimem založeném na 

amlodipinu, zatímco hospitalizace kvůli srdečnímu selhání byla snížena v celé sledované populaci. 

Nicméně, pro tyto nálezy u žen nebylo nalezeno žádné definitivní vysvětlení. 

 

Studie "Effects of Irbesartan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients with Type 2 Diabets 

Mellitus (IRMA 2)" ukazuje, že 300 mg irbesartanu zpomaluje vznik zjevné proteinurie u pacientů 

s mikroalbuminurií. IRMA 2 byla placebem kontrolovaná dvojitě slepá studie morbidity na 590 

pacientech s diabetem typu 2, mikroalbuminurií (30-300 mg/den) a normální funkcí ledvin (hladina 

kreatininu v séru ≤ 1,5 mg/dl u mužů a < 1,1 mg/dl u žen). Studie sledovala dlouhodobé účinky 

 

 

 

22 

(2 roky) přípravku Karvea na rozvoj klinické (zjevné) proteinurie (rychlost vylučování albuminu močí 

(UAER) > 300 mg/den a zvýšení UAER o minimálně 30% ve srovnání s výchozí hodnotou). 

Předdefinovaný cílový krevní tlak byl ≤ 135/85 mmHg. Aby bylo dosaženo cílového krevního tlaku, 

byla dle potřeby přidána další antihypertenziva (vyjma ACE inhibitorů, antagonistů receptorů pro 

angiotensin II a dihydropyridinových vápníkových blokátorů). Zatímco podobného krevního tlaku 

bylo dosaženo ve všech léčených skupinách, méně subjektů ve skupině s 300 mg irbesartanu (5,2%) 

než s placebem (14,9%) nebo se 150 mg irbesartanu (9,7%) dosáhlo cílového parametru, kterým byla 

zjevná proteinurie, čímž bylo prokázáno, že podávání vyšších dávek snižuje relativní riziko o 70%, ve 

srovnání s placebem (p = 0,0004). Doprovodné zlepšení rychlosti glomerulární filtrace (GFR) nebylo 

během prvních tří měsíců léčby pozorováno. Zpomalení progrese onemocnění ke klinické proteinurii 

bylo evidentní již za tři měsíce a pokračovalo celé 2 roky. Regrese k normoalbuminurii (< 30 mg/den) 

byla častější ve skupině s 300 mg přípravku Karvea (34%) než ve skupině s placebem (21%). 

 

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)  

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan 

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans 

Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem 

receptorů pro angiotenzin II. 

Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo 

cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami poškození 

cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a 

diabetickou nefropatií. 

V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární 

ukazatele a na mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie, 

akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností 

jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II. 

Inhibitory ACE ia blokátory receptorů pro angiotensin II. proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií 

užívat současně. 

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease 

Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní terapii inhibitorem 

ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým 

onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocněním, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena 

z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda 

byly numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí 

účinky a sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly 

častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Po perorálním podání se irbesartan dobře absorbuje: při sledování absolutní biologické dostupnosti 

byly zjištěny hodnoty přibližně 60-80%. Současný příjem potravy biologickou dostupnost irbesartanu 

významně neovlivňuje. Vazba na plazmatické bílkoviny je přibližně 96%, vazba na buněčné složky 

krve je zanedbatelná. Distribuční objem je 53 - 93 litry. Po perorálním nebo intravenózním podání 

14

irbesartanu se 80-85% radioaktivity v cirkulující plazmě dá přisoudit nezměněnému irbesartanu. 

Irbesartan se metabolizuje v játrech konjugací na glukuronid a oxidací. Hlavní metabolit v krevním 

oběhu je glukuronid irbesartanu (přibližně 6%). Studie in vitro ukazují, že irbesartan se primárně 

oxiduje cytochromem P450, a to enzymem CYP2C9; izoenzym CYP3A4 má zanedbatelný význam. 

 

Irbesartan má lineární farmakokinetiku závislou na dávce, a to v dávkovém rozmezí od 10 do 600 mg. 

Ukázalo se, že po dávkách vyšších než 600 mg (dvojnásobku nejvyšší doporučované dávky) je zvýšení 

absorpce po perorálním podání již menší, než by bylo úměrné dávce; mechanismus tohoto jevu není 

znám. Maximální koncentrace v plazmě je dosaženo za 1,5-2 hodiny po perorálním podání. Celková 

clearance a renální clearance jsou 157-176 resp. 3-3,5 ml/min. Terminální eliminační poločas 

irbesartanu je 11-15 hodin. Rovnovážných koncentrací v plazmě je dosaženo do 3 dnů po zahájení 

terapie při dávkování jednou denně. Při opakovaném podávání jednou denně lze zjistit omezenou 

kumulaci irbesartanu v plazmě (< 20%). V jedné studii byly u hypertoniček zjištěny o něco vyšší 

plazmatické koncentrace irbesartanu než u hypertoniků. Rozdíly v poločase nebo kumulaci irbesartanu 

 

 

 

23 

však nalezeny nebyly. Dávkování pro ženy není třeba upravovat. Hodnoty AUC a C

max

 irbesartanu 

byly také o něco vyšší u starších osob (≥ 65 let) než u osob mladších (18-40 let). Terminální 

eliminační poločas se však signifikantně nelišil. U starších pacientů není třeba dávkování upravovat. 

 

Irbesartan a jeho metabolity se eliminují jednak žlučí, jednak ledvinami. Po perorálním anebo 

intravenózním podání 

14

C irbesartanu lze asi 20% radioaktivity nalézt v moči, zbytek ve stolici. Méně 

než 2% dávky se vyloučí močí jako nezměněný irbesartan. 

 

Pediatrická populace 

Farmakokinetika irbesartanu byla hodnocena u 23 dětí s hypertenzí po podání jedné a opakovaných 

denních dávek irbesartanu (2 mg/kg) až do maximální denní dávky 150 mg po dobu 4 týdnů. U 21 

z těchto 23 dětí bylo možno srovnat farmakokinetiku s dospělými (dvanáct dětí bylo starších než 12 

let, devět dětí mělo mezi 6 až 12 lety). Výsledky ukázaly, že hodnoty C

max, 

 AUC a clearance byly 

srovnatelné s výsledky pozorovanými u dospělých pacientů, kteří dostávali 150 mg irbesartanu denně. 

Po opakovaném dávkování jednou denně byla pozorována omezená akumulace irbesartanu v plazmě 

(18%). 

 

Porucha funkce ledvin: u pacientů s poruchou funkce ledvin anebo u hemodialyzovaných pacientů 

nejsou farmakokinetické parametry irbesartanu významně změněny. Irbesartan se hemodialýzou 

neodstraní. 

 

Porucha funkce jater: u pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní cirhózou nejsou farmakokinetické 

parametry irbesartanu významně změněny. 

U pacientů s těžkou poruchou jater se studie neprováděly. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Nebyly nalezeny náznaky abnormálního systémového toxického ovlivnění anebo ovlivnění cílových 

orgánů při použití klinicky relevantních dávek. V neklinických studiích bezpečnosti vyvolaly vysoké 

dávky irbesartanu (≥ 250 mg/kg denně u potkanů a ≥ 100 mg/kg denně u makaků) snížení 

erytrocytárních parametrů (počtů erytrocytů, množství hemoglobinu, hematokritu). Velmi vysoké 

dávky (≥ 500 mg/kg denně) vyvolaly degenerativní změny v ledvinách (např. intersticiální nefritidu, 

distenzi tubulů, bazofilii tubulů, zvýšení koncentrace močoviny a kreatininu v plazmě) u potkanů a 

makaků; tyto změny byly zhodnoceny jako sekundární projevy hypotenzního účinku léčivého 

přípravku, které způsobily snížení renální perfuze. Irbesartan dále vyvolal hyperplazii/hypertrofii 

juxtaglomerulárních buněk (u potkanů v dávkách ≥ 90 mg/kg denně, u makaků v dávkách ≥ 10 mg/kg 

denně). Všechny tyto změny se považují za kauzálně spojené s farmakologickým účinkem irbesartanu. 

Nezdá se, že by pro terapeutické dávkování irbesartanu u lidí byla hyperplazie/hypertrofie renálních 

juxtaglomerulárních buněk jakkoliv relevantní. 

 

Nebyla prokázána mutagenita, klastogenita nebo kancerogenita. 

 

Fertilita a reprodukční chování nebyly ve studiích se samci a samicemi potkanů ovlivněny ani po 

perorálních dávkách irbesartanu vyvolávajících parentální toxicitu (od 50 do 650 mg/kg/den), včetně 

úmrtí při nejvyšší dávce. Nebyly pozorovány žádné významné účinky na počet žlutých tělísek, usazení 

oplodněných vajíček nebo živé plody. Irbesartan neovlivňoval přežití, vývoj ani reprodukci potomků. 

Studie na pokusných zvířatech ukázaly, že radioaktivně značený irbesartan je detekován v plodech 

potkanů a králíků. Irbesartan je vylučován do mateřského mléka kojících samic potkanů.  

 

Studie s irbesartanem u pokusných zvířat ukázaly přechodné toxické účinky (zvětšení kavity 

ledvinných pánviček, hydroureter nebo podkožní edémy) u potkaních fétů, tyto změny se po porodu 

upravily. U králíků byly zjištěny aborty anebo časné resorpce po dávkách vyvolávajících zřetelnou 

maternální toxicitu, včetně úmrtí. Teratogenní účinky u potkanů nebo u králíků zjištěny nebyly. 

 

 

 

 

 

24 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Mikrokrystalická celulosa 

Sodná sůl kroskaramelosy 

Monohydrát laktosy 

Magnesium-stearát  

Koloidní hydratovaný oxid křemičitý 

Předbobtnalý kukuřičný škrob  

Poloxamer 188 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

3 roky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

Krabičky obsahující 14 tablet v PVC/PVDC/Aluminiovém blistru. 

Krabičky obsahující 28 tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 56 tablet v PVC/PVDC/ Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 98 tablet v PVC/PVDC/ Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 56 x 1 tabletu v PVC/PVDC/Aluminiových perforovaných blistrech pro 

jednotlivé dávky. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI  

 

sanofi-aventis groupe 

54, rue La Boétie 

F-75008 Paris - Francie 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/97/049/004-006 

EU/1/97/049/011 

EU/1/97/049/014 

 

 

 

 

 

25 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 27. srpna 1997 

Datum posledního prodloužení: 27. srpna 2007 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu/

 

 

 

 

26 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Karvea 300 mg tablety 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna tableta obsahuje irbesartanum 300 mg 

 

Pomocná látka se známým účinkem: 61,50 mg monohydrátu laktosy v 1 tabletě. 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Tableta. 

Bílá až téměř bílá, bikonvexní, oválná, na jedné straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým 

číslem 2773. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Přípravek Karvea je indikován k léčbě esenciální hypertenze u dospělých. 

Také je indikován k léčbě onemocnění ledvin u dospělých pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. 

typu jako součást antihypertenzního léčebného režimu (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

 

Obvyklá doporučená úvodní a udržovací dávka je 150 mg jednou denně, spolu s jídlem anebo bez 

něho. Karvea v dávce 150 mg jednou denně obvykle zaručí lepší 24-hodinovou kontrolu krevního 

tlaku než v dávce 75 mg. Je však možné uvážit zahájení léčby dávkou 75 mg, zejména u 

hemodialyzovaných pacientů a u pacientů starších než 75 let. 

 

Pacientům, u nichž nedostačuje dávka 150 mg jednou denně, je možné dávku přípravku Karvea zvýšit 

na 300 mg, anebo je možné přidat jiná antihypertenziva (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). Ukázalo se, že 

zejména přidání diuretika jako např. hydrochlorothiazidu má v kombinaci s přípravkem Karvea 

aditivní účinek (viz bod 4.5). 

 

U hypertenzních pacientů s diabetem typu 2 by měla být léčba zahájena dávkou 150 mg irbesartanu 

jednou denně a zvyšována až do 300 mg jednou denně, což je preferovaná udržovací dávka pro léčbu 

ledvinového onemocnění. 

Prospěšnost přípravku Karvea v léčbě poškození ledvin u hypertenzních pacientů s diabetem 2. typu 

byla prokázána ve studiích, kde byl irbesartan, dle potřeby, podáván spolu s jinými antihypertenzivy 

tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot krevního tlaku (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). 

 

Zvláštní populace 

 

Porucha ledvin: u pacientů s porušenou renální funkcí není úprava dávkování nutná. U pacientů 

léčených dialýzou je třeba zvážit podávání nižších počátečních dávek (75 mg) (viz bod 4.4). 

 

Porucha jater: u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou jater není třeba úprava dávkování. S 

podáním přípravku pacientům s těžkou poruchou jater nejsou klinické zkušenosti. 

 

 

 

27 

 

Starší pacienti: u pacientů starších než 75 let je sice vhodné zvážit možnost zahájit terapii dávkou 

75 mg, úprava dávkování však u starších pacientů obvykle nebývá nutná. 

 

Pediatrická populace: bezpečnost a účinnost přípravku Karvea u dětí ve věku do 18 let nebyla 

stanovena. V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodě 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze 

doporučit dávkování u dětí. 

 

Způsob podání 

 

Perorální podání. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6). 

 

Současné užívání přípravku Karvea s přípravky obsahujícími aliskiren je kontraindikováno u pacientů 

s diabetes mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

2

) (viz body 4.5 a 5.1) 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Hypovolemie: symptomatická hypotenze, zejména po první dávce, se může objevit u pacientů s 

hypovolemií příp. sodíkovou deplecí po energické terapii diuretiky, po dietě s omezením soli, po 

průjmech nebo zvracení. Tyto stavy by měly být upraveny před podáváním přípravku Karvea. 

 

Renovaskulární hypertenzeu pacientů s bilaterální stenózou renálních arterií, anebo se stenózou 

arterie u jediné funkční ledviny, je zvýšené riziko těžké hypotenze a renální insufiecience, jestliže jsou 

léčeni léčivými přípravky ovlivňujícími renin-angiotensin-aldosteronový systém. U přípravku Karvea 

tato situace sice není dokumentována; u antagonistů receptoru pro angiotensin-II je však třeba 

podobný účinek předpokládat. 

 

Porucha ledvin a transplantace ledvinpři použití přípravku Karvea u pacientů s poruchou renálních 

funkcí se doporučuje pravidelně monitorovat hladin draslíku a kreatininu v séru. S podáváním 

přípravku Karvea pacientům krátce po transplantaci ledvin nejsou zkušenosti. 

 

Hypertenzní pacienti s diabetem typu 2 a ledvinovým onemocněním: účinky irbesartanu na ledvinové 

poruchy a kardiovaskulární příhody nebyly u pacientů s pokročilým onemocněním ledvin ve všech 

skupinách v analýze prováděné během studie jednotné. Zejména se projevily jako méně příznivé u žen 

a jedinců, kteří nebyli bělošské rasy (viz bod 5.1). 

 

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS): 

Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo 

aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání 

ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů 

pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1). 

Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem 

specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.  

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s 

diabetickou nefropatií. 

 

Hyperkalemie: jako u jiných léčivých přípravků ovlivňujících renin-angiotensin-aldosteronový systém, 

se při léčbě přípravkem Karvea může objevit hyperkalemie, a to zejména při současné poruše ledvin, 

zjevné proteinurii způsobené diabetickým ledvinovým onemocněním a/nebo selhání srdce. U 

rizikových pacientů se doporučuje pečlivě monitorovat koncentrace draslíku v séru (viz bod 4.5). 

 

Lithium: kombinace lithia a přípravku Karvea se nedoporučuje (viz bod 4.5). 

 

 

 

28 

 

Stenóza aortální a mitrální chlopně, obstrukční hypertrofická kardiomyopatie: u pacientů se stenózou 

aortální chlopně, dvojcípé chlopně anebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií, je stejně jako při 

použití jiných vazodilatačních látek, nutná zvláštní opatrnost. 

 

Primární aldosteronismus: obecně vzato, pacienti s primárním aldosteronismem vnereagují na 

antihypertenziva působící inhibicí renin-angiotensinového systému. Podávání přípravku Karvea se 

proto nedoporučuje. 

 

Všeobecně: u pacientů, jejichž cévní tonus a renální funkce závisí převážně na aktivitě renin-

angiotensin-aldosteronového systému (např. u pacientů s těžkým městnavým srdečním selháním nebo 

u pacientů s renálním onemocněním včetně stenózy renální arterie), vedla léčba inhibitory 

angiontensin konvertujícího enzymu nebo s antagonisty angiontensin-II receptoru k akutní hypotenzi, 

azotemii, oligurii anebo vzácně k akutnímu selhání ledvin (viz bod 4.5). Tak jako po podání jiných 

antihypertenziv, by mohlo nadměrné snížení krevního tlaku u pacientů s ischemickou srdeční 

chorobou nebo ischemickým cévním onemocněním vyústit v infarkt myokardu nebo cévní mozkovou 

příhodu. 

Jak bylo pozorováno u inhibitorů angiontensin konvertujícího enzymu, irbesartan a jiní antagonisté 

angiotensinu jsou zřetelně méně účinní při snižování krevního tlaku u pacientů černé pleti než u ostatní 

populace patrně z důvodu vyššího výskytu nízkoreninové hypertenze (viz bod 5.1). 

 

Těhotenství: léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II nesmí být během těhotenství 

zahájena. Pokud není pokračování v léčbě antagonisty receptoru angiotenzinu II považováno za 

nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na jinou léčbu hypertenze, a to takovou, 

která má ověřený bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je zjištěno 

těhotenství, léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II musí být ihned ukončena, a pokud je 

to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby (viz body 4.3 a 4.6). 

 

Laktosatento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí galaktosy, 

vrozeným nedostatkem laktázy nebo glukoso-galaktosovou malabsorpcí by tento léčivý přípravek 

neměli užívat. 

 

Pediatrická populaceirbesartan byl studován u dětské populace ve věku 6 až 16 let, avšak současná 

data nejsou dostačující na to, aby podpořila rozšíření použití u dětí, dokud nebudou k dispozici další 

data (viz body 4.8, 5.1 a 5.2). 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Diuretika a jiná antihypertenzivajiná antihypertenziva mohou zvyšovat hypotenzívní účinky 

irbersartanu; Karvea však již byl bezpečně podáván spolu s jinými antihypertenzivy, jako např. s beta-

blokátory, s dlouhodobě účinnými blokátory kalciových kanálů a s thiazidovými diuretiky. Předchozí 

léčení vysokými dávkami diuretik může způsobit hypovolemii a riziko hypotenze při zahájení terapie 

přípravkem Karvea (viz bod 4.4). 

 

Léčivé přípravky s aliskirenem nebo inhibitory ACE: Data z klinických studií ukázala, že duální 

blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) pomocí kombinovaného užívání inhibitorů 

ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích 

účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) 

ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1). 

 

Doplňkové podávání draslíku a diuretika šetřící draslíkna základě zkušeností s podáváním jiných 

léčivých přípravků ovlivňujících renin-angiotensinový systém by mohlo současné podávání diuretik 

šetřících kalium, látek doplňujících přívod draslíku, solných náhražek obsahujících draslík anebo 

jiných léčivých přípravků, které mohou zvýšit hladiny draslíku v séru (např. heparin) vést k vzestupu 

sérového draslíku, a proto není tato kombinace doporučena (viz bod 4.4). 

 

 

 

 

29 

Lithiumpřípady reverzibilního zvýšení koncentrací lithia v séru i toxicity lithia byly popsány při 

současném podávání lithia a inhibitorů enzymu konvertujícího angiotensin. Podobné účinky byly 

zatím velmi vzácně nahlášeny i u irbesartanu. Proto se tato kombinace nedoporučuje (viz bod 4.4). 

Pokud je prokázáno, že je kombinace nezbytná, je doporučeno pečlivě monitorovat hladiny lithia 

v séru. 

 

Nesteroidní protizánětlivé lékyjsou-li antagonisté angiotensinu II podávány společně s nesteroidními 

protizánětlivými přípravky (t.j. selektivními COX-2 inhibitory, kyselinou acetylsalicylovou 

(> 3 g/den) a neselektivními NSAID), antihypertenzní účinek může být oslaben. 

Stejně jako u ACE inhibitorů, současné podávání antagonistů angiotensinu II a NSAID, může 

zvyšovat riziko zhoršení renálních funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin, a vést ke zvýšení 

hladiny draslíku v séru, zvláště u pacientů s již preexistující renální poruchou. Opatrnost vyžaduje 

podání kombinace zvláště u starších osob. Pacienti by měli být přiměřeně hydratováni a mělo by se 

zvážit sledování renálních funkcí při zahájení souběžné léčby i jeho následná periodicita. 

 

Další informace o interakcích irbesartanuv klinických studiích farmakokinetika irbesartanu není 

hydrochlorothiazidem ovlivněna. Irbesartan je převážně metabolizován CYP2C9 a v menším rozsahu 

glukuronidací. Nebyly pozorovány žádné významné farmakokinetické nebo farmakodynamické 

interakce byl-li irbesartan podáván současně s warfarinem, léčivým přípravkem metabolizovaným 

CYP2C9. Účinky induktorů CYP2C9, jako je rifampicin, na farmakokinetiku irbesartanu nebyly 

vyhodnoceny. Farmakokinetika digoxinu nebyla současným podáváním irbesartanu změněna. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství: 

 

Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II se v prvním trimestru těhotenství nedoporučuje (viz 

bod 4.4). Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II během druhého a třetího trimestru 

těhotenství je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4). 

 

Epidemiologické důkazy týkající se rizika teratogenity při podávání ACE inhibitorů během prvního 

trimestru těhotenství nebyly nezvratné; malý nárůst rizika však nelze vyloučit. I když neexistují žádné 

kontrolované epidemiologické údaje, pokud jde o riziko při podávání antagonistů receptoru 

angiotenzinu II (AIIRAs), pro tuto třídu léčiv může existovat riziko podobné. Pokud pokračování v 

léčbě AIIRAs není považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na 

jinou léčbu vysokého krevního tlaku, a to takovou, která má ověřený bezpečností profil, pokud jde o 

podávání v těhotenství. Jestliže je diagnóza těhotenství stanovena, léčba pomocí AIIRAs musí být 

ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby. 

 

Je známo, že expozice vůči AIIRAs během druhého a třetího trimestru vede u lidí k fetotoxicitě 

(pokles funkce ledvin, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a k novorozenecké toxicitě (selhání 

ledvin, hypotenze, hyperkalemie) (viz bod 5.3). 

Pokud by došlo k expozici vůči antagonistům receptoru angiotenzinu II od druhého trimestru 

těhotenství, doporučuje se sonografická kontrola funkce ledvin a lebky. 

Děti, jejichž matky užívaly antagonisty receptoru angiotenzinu II, musí být pečlivě sledovány, pokud 

jde o hypotenzi (viz body 4.3 a 4.4). 

 

Kojení: 

 

Protože nejsou k dispozici žádné údaje ohledně užívání přípravku Karvea během kojení, Karvea se 

nedoporučuje, je vhodnější zvolit jinou léčbu s lepším bezpečnostním profilem během kojení, 

obzvláště během kojení novorozence nebo předčasně narozeného dítěte. 

 

Není známo, zda se irbesartan nebo jeho metabolity u lidí vylučují do mateřského mléka. 

Dostupná farmakodynamická/toxikologická data u potkanů prokázala sekreci irbesartanu nebo jeho 

metabolitů do mléka (podrobnější informace viz bod 5.3). 

 

 

 

 

30 

Fertilita 

 

Irbesartan neměl žádný vliv na fertilitu léčených potkanů a jejich potomky až do takových dávek, 

které vyvolávaly první příznaky parentální toxicity (viz bod 5.3). 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Na základě 

farmakodynamických vlastností látky však není pravděpodobné, že by irbesartan tuto schopnost 

ovlivnil. Při řízení motorových vozidel a obsluze strojů je třeba vzít v úvahu, že v průběhu terapie se 

mohou objevit závratě a únava. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

V placebem kontrolovaných studiích u pacientů s hypertenzí se celkový výskyt nežádoucích účinků 

nelišil ve skupině s irbesartanem (56,2%) a ve skupině s placebem (56,5%). Ukončení léčby v 

důsledku jakéhokoliv klinického nebo laboratorního nežádoucího účinku bylo méně časté ve skupině 

pacientů léčených irbesartanem (3,3%) než u pacientů léčených placebem (4,5%). Výskyt nežádoucích 

účinků nebyl závislý na dávce (v doporučeném dávkovacím rozmezí), pohlaví, věku, rase nebo trvání 

léčby. 

 

U diabetických pacientů s hypertenzí s mikroalbuminurií a normálními renálními funkcemi byly 

ortostatické závratě a ortostatická hypertenze hlášeny u 0,5% těchto pacientů (tj.méně časté), což bylo 

častěji než v placebové skupině. 

 

Následující tabulka udává nežádoucí účinky, které byly hlášeny v placebem kontrolovaných 

klinických studiích, v nichž bylo 1 965 pacientů s hypertenzí léčeno irbesartanem. Výrazy označené 

hvězdičkou (*) se vztahují k nežádoucím účinkům, které byly navíc hlášeny u > 2% diabetických 

hypertenzních pacientů, s chronickou renální nedostatečností a se zjevnou proteinurií, a hlášených 

častěji než u placeba.  

 

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována následovně: 

velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 

až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny 

podle klesající závažnosti. 

 

Také jsou zde uvedeny nežádoucí účinky dodatečně hlášené z postmarketingového sledování. Tyto 

nežádoucí účinky vycházejí ze spontánních hlášení: 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Není známo:  

trombocytopenie. 

 

Poruchy imunitního systému: 

Není známo: 

hypersenzitivní reakce jako je vyrážka, kopřivka, angioedém. 

 

Poruchy metabolismu a výživy: 

Není známo: 

hyperkalemie 

 

Poruchy nervového systému:  

Časté:  

 

závratě, ortostatické závratě* 

Není známo: 

vertigo, bolesti hlavy 

 

Poruchy ucha a labyrintu: 

Není známo: tinitus 

 

Srdeční poruchy: 

Méně časté: 

tachykardie 

 

 

 

31 

 

Cévní poruchy: 

Časté: 

ortostatická hypotenze* 

Méně časté: 

návaly horka 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: 

Méně časté: 

kašel 

 

Gastrointestinální poruchy: 

Časté: 

nausea/zvracení 

Méně časté: 

průjem, dyspepsie/pyróza 

Není známo: 

poruchy chuti 

 

Poruchy jater a žlučových cest: 

Méně časté:  

žloutenka 

Není známo: 

hepatitida, abnormální jaterní funkce 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: 

Není známo: Leukocytoklastická vaskulitida 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Časté: 

muskuloskeletální bolest* 

Není známo: 

bolesti kloubů a svalů (v některých případech spojené se zvýšenými hladinami 

kreatinkinasy v plazmě), svalové křeče 

 

Poruchy ledvin a močových cest: 

Není známo: 

snížená funkce ledvin včetně případů renálního selhání u rizikových pacientů (viz 

bod 4.4) 

 

Poruchy reprodukčního systému a prsu: 

Méně časté: 

sexuální dysfunkce 

 

Celkové poruchy a lokální reakce v místě aplikace: 

Časté: 

únava 

Méně časté: 

bolest na hrudi 

 

Vyšetření: 

Velmi časté: 

Hyperkalemie* se objevila mnohem častěji u diabetických pacientů léčených 

irbesartanem než u pacientů léčených placebem. U diabetických pacientů 

s hypertenzí, s mikroalbuminurií a normální funkcí ledvin se hyperkalemie 

(≥ 5,5 mE/l) objevila u 29,4% pacientů ve skupině s 300 mg irbesartanu a u 22% 

pacientů ve skupině s placebem. U diabetických pacientů s hypertenzí, 

s chronickou renální insuficiencí a zjevnou proteinurií, se objevila hyperkalemie 

(≥ 5,5 mE/l) u 46,3% pacientů ve skupině s irbesartanem a u 26,3% pacientů ve 

skupině s placebem.  

Časté: 

U subjektů léčených irbesartanem byl často (1,7%) pozorován signifikantní vzestup 

plazmatické kreatinkinázy. V žádném případě toto zvýšení nebylo spojeno se 

zjistitelnými klinickými muskuloskeletálními příhodami. 

Pokles hemoglobinu, který nebyl klinicky významný, byl pozorován u 1,7% 

pacientů s hypertenzí a pokročilým diabetickým ledvinným onemocněním léčených 

irbesartanem. 

 

Pediatrická populace 

V randomizované studii s 318 dětmi a mladistvými s hypertenzí ve věku 6 až 16 let se během 3týdenní 

dvojitě slepé fáze vyskytly tyto nežádoucí účinky: bolesti hlavy (7,9%), hypotenze (2,2%), závratě 

(1,9%) a kašel (0,9%).V 26týdenním otevřeném období této studie nejčastěji zaznamenané 

 

 

 

32 

abnormality laboratorních vyšetření byly vzestup kreatininu (6,5% ) a zvýšené hodnoty CK u 2% 

dětských příjemců. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 

4.9  Předávkování 

 

U dospělých osob, které dostávaly irbesartan v dávkách až 900 mg denně po 8 týdnů, se neobjevily 

toxické příznaky. Jako nejpravděpodobnější projev předávkování lze očekávat hypotenzi a tachykardii; 

také by se mohla objevit bradykardie z předávkování. O terapii předávkování přípravkem Karveau 

nejsou dostupné specifické informace. Pacienta je třeba pečlivě monitorovat a léčení musí být 

symptomatické a podpůrné. Navrhovaná opatření jsou vyvolání zvracení a/nebo laváž žaludku. Při 

léčbě předávkování může být užitečné podání aktivního uhlí. Hemodialýzou se irbesartan neodstraní. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté angiotensinu-II, samotní. 

ATC kód: C09CA04. 

 

Mechanismus působení: Irbesartan je silně působící, perorálně účinný, selektivní antagonista receptoru 

pro angiotensin-II (receptor typu AT

1

). Předpokládá se, že blokuje veškeré účinky angiotensinu-II 

zprostředkované AT

1

 receptorem, a to bez zřetele ke zdroji anebo způsobu syntézy angiotensinu-II. 

Selektivní antagonické ovlivnění angiotensin-II (AT

1

) receptorů vede ke zvýšení hladin plazmatického 

reninu a angiotensinu-II a ke snížení koncentrace aldosteronu v plazmě. Samotným irbesartanem v 

doporučených dávkách nejsou hladiny draslíku v séru významně ovlivněny. Irbesartan neinhibuje 

ACE (kininázu-II), enzym vytvářející angiotensin-II a také degradující bradykinin na neaktivní 

metabolity. Irbesartan nevyžaduje metabolickou aktivaci, aby byl účinný. 

 

Klinická účinnost

 

Hypertenze 

Irbesartan snižuje krevní tlak, srdeční frekvenci mění minimálně. Při podávání jednou denně je snížení 

krevního tlaku závislé na dávce a má tendenci vytvářet plató při dávkách vyšších než 300 mg. Dávky 

150-300 mg jednou denně snižují krevní tlak vleže nabo vsedě v nejnižším bodě účinku (tj. za 

24 hodiny po podání) průměrně o 8-13/5-8 mm Hg (systolický/diastolický) více než placebo. 

Nejvýraznějšího snížení krevního tlaku je dosaženo do 3-6 hodin po podání a hypotenzní účinek se 

udržuje nejméně 24 hodiny. Ještě za 24 hodin po podání doporučovaných dávek dosahoval pokles 

tlaku krve 60-70% maximálního poklesu diastolického a systolického tlaku. Dávka 150 mg podávaná 

jednou denně vedla k podobným minimálním a průměrným 24-hodinovým změnám krevního tlaku 

jako stejná celková dávka rozdělená do dvou jednotlivých denních dávek. 

Hypotenzní účinek přípravku Karvea je patrný do 1-2 týdnů, maximální efekt se objevuje 4-6 týdnů po 

zahájení terapie. Antihypertenzní účinek se udržuje v průběhu dlouhodobé léčby. Po ukončení terapie 

se krevní tlak postupně vrací k původním hodnotám. Rebound-hypertenze nebyla pozorována. 

Hypotenzní účinky irbesartanu a thiazidových diuretik jsou additivní. U pacientů, u nichž irbesartan 

sám krevní tlak dostatečně nesnižuje, vyvolá přidání malé dávky hydrochlorothiazidu (12,5 mg) 

jednou denně další snížení krevního tlaku; to v období minima účinku dosahuje ve srovnání s 

placebem 7-10/3-6 mmHg (systolický/diastolický). 

Účinnost přípravku Karvea není ovlivněna věkem ani pohlavím. Hypertonici černé pleti reagují na 

monoterapii irbesartanem zřetelně slaběji, tak jak je tomu i u ostatních léčivých přípravků 

ovlivňujících renin-angiotensinový systém. Jestliže se irbesartan podává společně s malou dávkou 

 

 

 

33 

hydrochlothiazidu (např. 12,5 mg denně), blíží se reakce černých hypertoniků reakci pacientů bílé 

pleti. 

Irbesartan nemá klinicky významný účinek na hladinu kyseliny močové v séru anebo na vylučování 

kyseliny močové močí. 

 

Pediatrická populace 

Snížení krevního tlaku s cílovými titrovanými dávkami irbesartanu 0,5 mg/kg (nízká), 1,5 mg/kg 

(střední) a 4,5 mg/kg (vysoká) bylo hodnoceno u 318 dětí a mladistvých ve věku 6 až 16 let 

s hypertenzí nebo s rizikem (diabetici, hypertenze v rodinné anamnéze) během 3týdenního období. Po 

třech týdnech průměrné snížení od výchozích hodnot u primární proměnné účinnosti – hodnoty 

systolického tlaku vsedě (SeSBP), měřené v nejnižším bodě účinku (na konci dávkovacího intervalu -

trough) - bylo 11,7 mmHg (nízká dávka), 9,3 mmHg (střední dávka) a 13,2 mmHg (vysoká dávka). 

Rozdíl mezi těmito dávkami nebyl signifikantní. Korigované průměrné změny hodnoty diastolického 

krevního tlaku v sedě (SeDBP), měřené v nejnižším bodě účinku (na konci dávkovacího intervalu - 

trough) byly tyto: 3,8 mmHg (nízká dávka), 3,2 mmHg (střední dávka), 5,6 mmHg (vysoká dávka). V 

průběhu dalších dvou týdnů, kdy pacienti byli re-randomizováni buď do skupiny s léčivým 

přípravkem nebo do skupiny s placebem, u pacientů na placebu došlo u ke zvýšení SeSBP o 

2,4 mmHg a SeDBP o 2,0 mmHg ve srovnání se změnami +0,1, resp. -0,3 mmHg u pacientů na všech 

dávkách irbesartanu (viz bod 4.2). 

 

Hypertenze a diabetes typu 2 s renálním onemocněním 

Studie "Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial (IDNT)" ukazuje, že irbesartan zpomaluje progresi 

renálního onemocnění u pacientů s chronickou renální nedostatečností a zjevnou proteinurií. IDNT 

byla dvojitě slepá, kontrolovaná studie srovnávající morbiditu a mortalitu u nemocných léčených 

přípravkem Karvea, amlodipinem a placebem. U 1715 pacientů s hypertenzí a diabetem typu 2, 

proteinurií ≥ 900 mg/den a s hladinou kreatininu v séru mezi 1,0 - 3,0 mg/dl byl hodnocen dlouhodobý 

účinek (průměrně 2,6 roku) přípravku Karvea na vývoj renálního onemocnění a na mortalitu ze všech 

příčin. Pacientům byly titrovány dávky od 75 mg do udržovací dávky 300 mg přípravku Karvea, od 

2,5 mg do 10 mg amlodipinu nebo placebo dle snášenlivosti. Pacienti ve všech léčebných skupinách 

obvykle dostávali mezi 2 a 4 antihypertenzivy (např. diuretika, betablokátory, alfablokátory) 

k dosažení předdefinovaného cílového krevního tlaku ≤ 135/85 mmHg nebo snížení systolického tlaku 

o 10 mmHg, pokud výchozí tlak byl > 160 mmHg. Šedesát procent (60%) pacientů ve skupině placeba 

dosáhlo tohoto cílového krevního tlaku, v irbesartanové skupině to bylo 76% a ve skupině 

s amlodipinem 78%. Irbesartan významně snížil relativní riziko dosažení základního kombinovaného 

cílového parametru, kterým bylo zdvojnásobení sérové hladiny kreatininu, konečná fáze renálního 

onemocnění (ESRD) nebo úmrtí z jakékoliv příčiny. Přibližně 33% pacientů ve skupině léčené 

irbesartanem dosáhlo primárního kombinovaného cílového parametru týkajícího se renálních funkcí ve 

srovnání s 39% pacientů ve skupině s placebem a se 41% pacientů užívajících amlodipin [20% snížení 

relativního rizika proti placebu (p = 0,024) a 23% snížení relativního rizika ve srovnání s amlodipinem 

(p = 0,006)]. Při analýze jednotlivých komponentů

 

primárního cílového parametru nebyl pozorován 

žádný vliv na celkovou mortalitu, zatímco byl zjištěn pozitivní trend ve snížení ESRD a významné 

snížení zdvojnásobení sérových koncentrací kreatininu. 

 

Byla provedena analýza účinku v podskupinách vytvořených podle pohlaví, rasy, věku, trvání diabetu, 

vstupního krevního tlaku, hladiny kreatininu v séru a albuminurie. U žen a černochů, kteří 

reprezentovali 32%, resp. 26% celkové populace ve studii, nebyl prospěch pro ledviny průkazný, 

ačkoli interval spolehlivosti to nevylučuje. Pro sekundární cílový bod fatálních a nefatálních 

kardiovaskulárních příhod nebyl v rámci celé populace rozdíl mezi dále uvedenými třemi skupinami, 

ačkoli byl vidět zvýšený výskyt nefatálního IM u žen a snížený výskyt nefatálního IM u mužů 

v irbesartanové skupině proti režimu založeném na placebu. Byl pozorován zvýšený výskyt 

nefatálního IM a CMP u žen v irbesartanovém režimu ve srovnání s režimem založeném na 

amlodipinu, zatímco hospitalizace kvůli srdečnímu selhání byla snížena v celé sledované populaci. 

Nicméně, pro tyto nálezy u žen nebylo nalezeno žádné definitivní vysvětlení. 

 

Studie "Effects of Irbesartan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients with Type 2 Diabets 

Mellitus (IRMA 2)" ukazuje, že 300 mg irbesartanu zpomaluje vznik zjevné proteinurie u pacientů 

s mikroalbuminurií. IRMA 2 byla placebem kontrolovaná dvojitě slepá studie morbidity na 590 

 

 

 

34 

pacientech s diabetem typu 2, mikroalbuminurií (30-300 mg/den) a normální funkcí ledvin (hladina 

kreatininu v séru ≤ 1,5 mg/dl u mužů a < 1,1 mg/dl u žen). Studie sledovala dlouhodobé účinky 

(2 roky) přípravku Karvea na rozvoj klinické (zjevné) proteinurie (rychlost vylučování albuminu močí 

(UAER) > 300 mg/den a zvýšení UAER o minimálně 30% ve srovnání s výchozí hodnotou). 

Předdefinovaný cílový krevní tlak byl ≤ 135/85 mmHg. Aby bylo dosaženo cílového krevního tlaku, 

byla dle potřeby přidána další antihypertenziva (vyjma ACE inhibitorů, antagonistů receptorů pro 

angiotensin II a dihydropyridinových vápníkových blokátorů). Zatímco podobného krevního tlaku 

bylo dosaženo ve všech léčených skupinách, méně subjektů ve skupině s 300 mg irbesartanu (5,2%) 

než s placebem (14,9%) nebo se 150 mg irbesartanu (9,7%) dosáhlo cílového parametru, kterým byla 

zjevná proteinurie, čímž bylo prokázáno, že podávání vyšších dávek snižuje relativní riziko o 70%, ve 

srovnání s placebem (p = 0,0004). Doprovodné zlepšení rychlosti glomerulární filtrace (GFR) nebylo 

během prvních tří měsíců léčby pozorováno. Zpomalení progrese onemocnění ke klinické proteinurii 

bylo evidentní již za tři měsíce a pokračovalo celé 2 roky. Regrese k normoalbuminurii (< 30 mg/den) 

byla častější ve skupině s 300 mg přípravku Karvea (34%) než ve skupině s placebem (21%). 

 

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)  

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan 

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans 

Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem 

receptorů pro angiotenzin II. 

Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo 

cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami poškození 

cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a 

diabetickou nefropatií. 

V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární 

ukazatele a na mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie, 

akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností 

jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II. 

Inhibitory ACE ia blokátory receptorů pro angiotensin II. proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií 

užívat současně. 

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease 

Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní terapii inhibitorem 

ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým 

onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocněním, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena 

z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda 

byly numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí 

účinky a sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly 

častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Po perorálním podání se irbesartan dobře absorbuje: při sledování absolutní biologické dostupnosti 

byly zjištěny hodnoty přibližně 60-80%. Současný příjem potravy biologickou dostupnost irbesartanu 

významně neovlivňuje. Vazba na plazmatické bílkoviny je přibližně 96%, vazba na buněčné složky 

krve je zanedbatelná. Distribuční objem je 53 - 93 litry. Po perorálním nebo intravenózním podání 

14

irbesartanu se 80-85% radioaktivity v cirkulující plazmě dá přisoudit nezměněnému irbesartanu. 

Irbesartan se metabolizuje v játrech konjugací na glukuronid a oxidací. Hlavní metabolit v krevním 

oběhu je glukuronid irbesartanu (přibližně 6%). Studie in vitro ukazují, že irbesartan se primárně 

oxiduje cytochromem P450, a to enzymem CYP2C9; izoenzym CYP3A4 má zanedbatelný význam. 

 

Irbesartan má lineární farmakokinetiku závislou na dávce, a to v dávkovém rozmezí od 10 do 600 mg. 

Ukázalo se, že po dávkách vyšších než 600 mg (dvojnásobku nejvyšší doporučované dávky) je zvýšení 

absorpce po perorálním podání již menší, než by bylo úměrné dávce; mechanismus tohoto jevu není 

znám. Maximální koncentrace v plazmě je dosaženo za 1,5-2 hodiny po perorálním podání. Celková 

clearance a renální clearance jsou 157-176 resp. 3-3,5 ml/min. Terminální eliminační poločas 

irbesartanu je 11-15 hodin. Rovnovážných koncentrací v plazmě je dosaženo do 3 dnů po zahájení 

terapie při dávkování jednou denně. Při opakovaném podávání jednou denně lze zjistit omezenou 

 

 

 

35 

kumulaci irbesartanu v plazmě (< 20%). V jedné studii byly u hypertoniček zjištěny o něco vyšší 

plazmatické koncentrace irbesartanu než u hypertoniků. Rozdíly v poločase nebo kumulaci irbesartanu 

však nalezeny nebyly. Dávkování pro ženy není třeba upravovat. Hodnoty AUC a C

max

 irbesartanu 

byly také o něco vyšší u starších osob (≥ 65 let) než u osob mladších (18-40 let). Terminální 

eliminační poločas se však signifikantně nelišil. U starších pacientů není třeba dávkování upravovat. 

 

Irbesartan a jeho metabolity se eliminují jednak žlučí, jednak ledvinami. Po perorálním anebo 

intravenózním podání 

14

C irbesartanu lze asi 20% radioaktivity nalézt v moči, zbytek ve stolici. Méně 

než 2% dávky se vyloučí močí jako nezměněný irbesartan. 

 

Pediatrická populace 

Farmakokinetika irbesartanu byla hodnocena u 23 dětí s hypertenzí po podání jedné a opakovaných 

denních dávek irbesartanu (2 mg/kg) až do maximální denní dávky 150 mg po dobu 4 týdnů. U 21 

z těchto 23 dětí bylo možno srovnat farmakokinetiku s dospělými (dvanáct dětí bylo starších než 12 

let, devět dětí mělo mezi 6 až 12 lety). Výsledky ukázaly, že hodnoty C

max, 

 AUC a clearance byly 

srovnatelné s výsledky pozorovanými u dospělých pacientů, kteří dostávali 150 mg irbesartanu denně. 

Po opakovaném dávkování jednou denně byla pozorována omezená akumulace irbesartanu v plazmě 

(18%). 

 

Porucha funkce ledvin: u pacientů s poruchou funkce ledvin anebo u hemodialyzovaných pacientů 

nejsou farmakokinetické parametry irbesartanu významně změněny. Irbesartan se hemodialýzou 

neodstraní. 

 

Porucha funkce jater: u pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní cirhózou nejsou farmakokinetické 

parametry irbesartanu významně změněny. 

U pacientů s těžkou poruchou jater se studie neprováděly. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Nebyly nalezeny náznaky abnormálního systémového toxického ovlivnění anebo ovlivnění cílových 

orgánů při použití klinicky relevantních dávek. V neklinických studiích bezpečnosti vyvolaly vysoké 

dávky irbesartanu (≥ 250 mg/kg denně u potkanů a ≥ 100 mg/kg denně u makaků) snížení 

erytrocytárních parametrů (počtů erytrocytů, množství hemoglobinu, hematokritu). Velmi vysoké 

dávky (≥ 500 mg/kg denně) vyvolaly degenerativní změny v ledvinách (např. intersticiální nefritidu, 

distenzi tubulů, bazofilii tubulů, zvýšení koncentrace močoviny a kreatininu v plazmě) u potkanů a 

makaků; tyto změny byly zhodnoceny jako sekundární projevy hypotenzního účinku léčivého 

přípravku, které způsobily snížení renální perfuze. Irbesartan dále vyvolal hyperplazii/hypertrofii 

juxtaglomerulárních buněk (u potkanů v dávkách ≥ 90 mg/kg denně, u makaků v dávkách ≥ 10 mg/kg 

denně). Všechny tyto změny se považují za kauzálně spojené s farmakologickým účinkem irbesartanu. 

Nezdá se, že by pro terapeutické dávkování irbesartanu u lidí byla hyperplazie/hypertrofie renálních 

juxtaglomerulárních buněk jakkoliv relevantní. 

 

Nebyla prokázána mutagenita, klastogenita nebo kancerogenita. 

 

Fertilita a reprodukční chování nebyly ve studiích se samci a samicemi potkanů ovlivněny ani po 

perorálních dávkách irbesartanu vyvolávajících parentální toxicitu (od 50 do 650 mg/kg/den), včetně 

úmrtí při nejvyšší dávce. Nebyly pozorovány žádné významné účinky na počet žlutých tělísek, usazení 

oplodněných vajíček nebo živé plody. Irbesartan neovlivňoval přežití, vývoj ani reprodukci potomků. 

Studie na pokusných zvířatech ukázaly, že radioaktivně značený irbesartan je detekován v plodech 

potkanů a králíků. Irbesartan je vylučován do mateřského mléka kojících samic potkanů.  

 

Studie s irbesartanem u pokusných zvířat ukázaly přechodné toxické účinky (zvětšení kavity 

ledvinných pánviček, hydroureter nebo podkožní edémy) u potkaních fétů, tyto změny se po porodu 

upravily. U králíků byly zjištěny aborty anebo časné resorpce po dávkách vyvolávajících zřetelnou 

maternální toxicitu, včetně úmrtí. Teratogenní účinky u potkanů nebo u králíků zjištěny nebyly. 

 

 

 

 

 

36 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Mikrokrystalická celulosa 

Sodná sůl kroskaramelosy 

Monohydrát laktosy 

Magnesium-stearát  

Koloidní hydratovaný oxid křemičitý 

Předbobtnalý kukuřičný škrob  

Poloxamer 188 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

3 roky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

Krabičky obsahující 14 tablet v PVC/PVDC/Aluminiovém blistru. 

Krabičky obsahující 28 tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 56 tablet v PVC/PVDC/ Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 98 tablet v PVC/PVDC/ Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 56 x 1 tabletu v PVC/PVDC/Aluminiových perforovaných blistrech pro 

jednotlivé dávky. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI  

 

sanofi-aventis groupe 

54, rue La Boétie 

F-75008 Paris - Francie 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/97/049/007-009 

EU/1/97/049/012 

EU/1/97/049/015 

 

 

 

 

 

37 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 27. srpna 1997 

Datum posledního prodloužení: 27. srpna 2007 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu/

 

 

 

 

38 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Karvea 75 mg potahované tablety. 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje irbesartanum 75 mg. 

 

Pomocná látka se známým účinkem: 25,50 mg monohydrátu laktosy v jedné potahované tabletě. 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Potahovaná tableta. 

Bílá až téměř bílá, bikonvexní, oválná, na jedné straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým 

číslem 2871. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Přípravek Karvea je indikován k léčbě esenciální hypertenze u dospělých. 

Také je indikován k léčbě onemocnění ledvin u dospělých pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. 

typu jako součást antihypertenzního léčebného režimu (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

 

Obvyklá doporučená úvodní a udržovací dávka je 150 mg jednou denně, spolu s jídlem anebo bez 

něho. Karvea v dávce 150 mg jednou denně obvykle zaručí lepší 24-hodinovou kontrolu krevního 

tlaku než v dávce 75 mg. Je však možné uvážit zahájení léčby dávkou 75 mg, zejména u 

hemodialyzovaných pacientů a u pacientů starších než 75 let. 

 

Pacientům, u nichž nedostačuje dávka 150 mg jednou denně, je možné dávku přípravku Karvea zvýšit 

na 300 mg, anebo je možné přidat jiná antihypertenziva (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). Ukázalo se, že 

zejména přidání diuretika jako např. hydrochlorothiazidu má v kombinaci s přípravkem Karvea 

aditivní účinek (viz bod 4.5). 

 

U hypertenzních pacientů s diabetem typu 2 by měla být léčba zahájena dávkou 150 mg irbesartanu 

jednou denně a zvyšována až do 300 mg jednou denně, což je preferovaná udržovací dávka pro léčbu 

ledvinového onemocnění. 

Prospěšnost přípravku Karvea v léčbě poškození ledvin u hypertenzních pacientů s diabetem 2. typu 

byla prokázána ve studiích, kde byl irbesartan, dle potřeby, podáván spolu s jinými antihypertenzivy 

tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot krevního tlaku (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). 

 

Zvláštní populace 

 

Porucha ledvin: u pacientů s porušenou renální funkcí není úprava dávkování nutná. U pacientů 

léčených dialýzou je třeba zvážit podávání nižších počátečních dávek (75 mg) 

(viz bod 4.4). 

 

 

 

 

39 

Porucha jater: u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou jater není třeba úprava dávkování. 

S podáním přípravku pacientům s těžkou poruchou jater nejsou klinické zkušenosti. 

 

Starší pacienti: u pacientů starších než 75 let je sice vhodné zvážit možnost zahájení terapie dávkou 

75 mg, úprava dávkování však obvykle u starších pacientů nebývá nutná. 

 

Pediatrická populace: bezpečnost a účinnost přípravku Karvea u dětí ve věku do 18 let nebyla 

stanovena. V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodě 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze 

doporučit dávkování u dětí. 

 

Způsob podání 

 

Perorální podání. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6). 

 

Současné užívání přípravku Karvea s přípravky obsahujícími aliskiren je kontraindikováno u pacientů 

s diabetes mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

2

) (viz body 4.5 a 5.1) 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Hypovolemie: symptomatická hypotenze, zejména po první dávce, se může objevit u pacientů 

s hypovolemií příp. sodíkovou deplecí po energické terapii diuretiky, po dietě s omezením soli, po 

průjmech nebo zvracení. Tyto stavy by měly být upraveny před podáváním přípravku Karvea. 

 

Renovaskulární hypertenzeu pacientů s bilaterální stenózou renálních arterií, anebo se stenózou 

arterie u jediné funkční ledviny, je zvýšené riziko těžké hypotenze a renální insuficience, jestliže jsou 

léčeni léčivými přípravky ovlivňujícími renin-angiotensin-aldosteronový systém. U přípravku Karvea 

tato situace sice není dokumentována, u antagonistů receptoru pro angiotensin-II je však třeba 

podobný účinek předpokládat. 

 

Porucha ledvin a transplantace ledvinpři použití přípravku Karvea u pacientů s poruchou renálních 

funkcí se doporučuje pravidelně monitorovat hladin draslíku a kreatininu v séru. S podáváním 

přípravku Karvea pacientům krátce po transplantaci ledvin nejsou zkušenosti. 

 

Hypertenzní pacienti s diabetem typu 2 a ledvinovým onemocněnímúčinky irbesartanu na ledvinové 

poruchy a kardiovaskulární příhody nebyly u pacientů s pokročilým onemocněním ledvin ve všech 

skupinách v analýze prováděné během studie jednotné. Zejména se projevily jako méně příznivé u žen 

a jedinců, kteří nebyli bělošské rasy (viz bod 5.1). 

 

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS): 

Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo 

aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání 

ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů 

pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1). 

Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem 

specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.  

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s 

diabetickou nefropatií. 

 

Hyperkalemiejako u jiných léčivých přípravků ovlivňujících renin-angiotensin-aldosteronový 

systém, se při léčbě přípravkem Karvea může objevit hyperkalemie, a to zejména při současné poruše 

funkce ledvin, zjevné proteinurie způsobené diabetickým ledvinovým onemocněním a/nebo selhání 

 

 

 

40 

srdce. U rizikových pacientů se doporučuje pečlivě monitorovatí koncentrace draslíku v séru (viz bod 

4.5). 

 

Lithiumkombinace lithia a přípravku Karvea se nedoporučuje (viz bod 4.5). 

 

Stenóza aortální a mitrální chlopně, obstrukční hypertrofická kardiomyopatieu pacientů se stenózou 

aortální chlopně, dvojcípé chlopně anebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií je, stejně jako při 

použití jiných vazodilatačních látek, nutná zvláštní opatrnost. 

 

Primární aldosteronismusobecně vzato, pacienti s primárním aldosteronismem nereagují na 

antihypertenziva působící inhibicí renin-angiotensinového systému. Podávání přípravku Karvea se 

proto nedoporučuje. 

 

Všeobecněu pacientů, jejichž cévní tonus a renální funkce závisí převážně na aktivitě renin-

angiotensin-aldosteronového systému (např. u pacientů s těžkým městnavým srdečním selháním nebo 

u pacientů s renálním onemocněním včetně stenózy renální arterie), vedla léčba inhibitory 

angiontensin konvertujícího enzymu nebo antagonisty angiontensin-II receptoru k akutní hypotenzi, 

azotemii, oligurii anebo vzácně k akutnímu selhání ledvin (viz bod 4.5). Tak jako po podání jiných 

antihypertenziv, by mohlo nadměrné snížení krevního tlaku u pacientů s ischemickou srdeční 

chorobou nebo ischemickým cévním onemocněním vyústit v infarkt myokardu nebo cévní mozkovou 

příhodu. 

Jak bylo pozorováno u inhibitorů angiontensin konvertujícího enzymu, irbesartan a jiní antagonisté 

angiotensinu jsou zřetelně méně účinní při snižování krevního tlaku u pacientů černé pleti než u ostatní 

populace patrně z důvodu vyššího výskytu nízkoreninové hypertenze (viz bod 5.1). 

 

Těhotenství: léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II nesmí být během těhotenství 

zahájena. Pokud není pokračování v léčbě antagonisty receptoru angiotenzinu II považováno za 

nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na jinou léčbu hypertenze, a to takovou, 

která má ověřený bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je zjištěno 

těhotenství, léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II musí být ihned ukončena, a pokud je 

to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby (viz body 4.3 a 4.6). 

 

Laktosa: tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí galaktosy, 

vrozeným nedostatkem laktázy nebo glukoso-galaktosové malabsorpce by tento léčivý přípravek 

neměli užívat. 

 

Pediatrická populaceirbesartan byl studován u dětské populace ve věku 6 až 16 let, avšak současná 

data nejsou dostačující na to, aby podpořila rozšíření použití u dětí, dokud nebudou k dispozici další 

data (viz body 4.8, 5.1 a 5.2). 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Diuretika a jiná antihypertenzivajiná antihypertenziva mohou zvyšovat hypotenzní účinky 

irbersartanu; Karvea však již byl bezpečně podáván spolu s jinými antihypertenzivy, jako např. s beta-

blokátory, s dlouhodobě účinnými blokátory kalciových kanálů a s thiazidovými diuretiky. Předchozí 

léčení vysokými dávkami diuretik může způsobit hypovolemii a riziko hypotenze při zahájení terapie 

přípravkem Karvea (viz  bod 4.4). 

 

Léčivé přípravky s aliskirenem nebo inhibitory ACE: Data z klinických studií ukázala, že duální 

blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) pomocí kombinovaného užívání inhibitorů 

ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích 

účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) 

ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1). 

 

Doplňkové podávání draslíku a diuretika šetřící draslíkna základě zkušeností s podáváním jiných 

léčivých přípravků ovlivňujících renin-angiotensinový systém by mohlo současné podávání diuretik 

šetřících kalium, látek doplňujících přívod draslíku, solných náhražek obsahujících draslík anebo 

 

 

 

41 

jiných léčivých přípravků, které mohou zvýšit hladiny draslíku v séru (např. heparin), vést k vzestupu 

sérového draslíku, a proto není tato kombinace doporučena (viz bod 4.4). 

 

Lithiumpřípady reverzibilního zvýšení koncentrací lithia v séru i toxicity lithia byly popsány při 

současném podávání lithia a inhibitorů enzymu konvertujícího angiotensin. Podobné účinky byly 

zatím velmi vzácně nahlášeny i u irbesartanu. Proto se tato kombinace nedoporučuje (viz bod 4.4). 

Pokud je prokázáno, že je kombinace nezbytná, je doporučeno pečlivě monitorovat hladiny lithia 

v séru. 

 

Nesteroidní protizánětlivé lékyjsou-li antagonisté angiotensinu II podávány společně s nesteroidními 

protizánětlivými přípravky (t.j. selektivními COX-2 inhibitory, kyselinou acetylsalicylovou 

(> 3 g/den) a neselektivními NSAID), antihypertenzní účinek může být oslaben. 

Stejně jako u ACE inhibitorů, současné podávání antagonistů angiotensinu II a NSAID, může 

zvyšovat riziko zhoršení renálních funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin, a vést ke zvýšení 

hladiny draslíku v séru, zvláště u pacientů s již preexistující renální poruchou. Opatrnost vyžaduje 

podání kombinace zvláště u starších osob. Pacienti by měli být přiměřeně hydratováni a mělo by se 

zvážit sledování renálních funkcí při zahájení souběžné léčby i jeho následná periodicita. 

 

Další informace o interakcích irbesartanuv klinických studiích farmakokinetika irbesartanu není 

hydrochlorothiazidem ovlivněna. Irbesartan je převážně metabolizován CYP2C9 a v menším rozsahu 

glukuronidací. Nebyly pozorovány žádné významné farmakokinetické nebo farmakodynamické 

interakce byl-li irbesartan podáván současně s warfarinem, léčivým přípravkem metabolizovaným 

CYP2C9. Účinky induktorů CYP2C9, jako je rifampicin, na farmakokinetiku irbesartanu nebyly 

vyhodnoceny. Farmakokinetika digoxinu nebyla současným podáváním irbesartanu změněna. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství: 

 

Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II se v prvním trimestru těhotenství nedoporučuje (viz 

bod 4.4). Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II během druhého a třetího trimestru 

těhotenství je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4). 

 

Epidemiologické důkazy týkající se rizika teratogenity při podávání ACE inhibitorů během prvního 

trimestru těhotenství nebyly nezvratné; malý nárůst rizika však nelze vyloučit. I když neexistují žádné 

kontrolované epidemiologické údaje, pokud jde o riziko při podávání antagonistů receptoru 

angiotenzinu II (AIIRAs), pro tuto třídu léčiv může existovat riziko podobné. Pokud pokračování v 

léčbě AIIRAs není považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na 

jinou léčbu vysokého krevního tlaku, a to takovou, která má ověřený bezpečností profil, pokud jde o 

podávání v těhotenství. Jestliže je diagnóza těhotenství stanovena, léčba pomocí AIIRAs musí být 

ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby. 

 

Je známo, že expozice vůči AIIRAs během druhého a třetího trimestru vede u lidí k fetotoxicitě 

(pokles funkce ledvin, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a k novorozenecké toxicitě (selhání 

ledvin, hypotenze, hyperkalemie) (viz bod 5.3). 

Pokud by došlo k expozici vůči antagonistům receptoru angiotenzinu II od druhého trimestru 

těhotenství, doporučuje se sonografická kontrola funkce ledvin a lebky. 

Děti, jejichž matky užívaly antagonisty receptoru angiotenzinu II, musí být pečlivě sledovány, pokud 

jde o hypotenzi (viz body 4.3 a 4.4). 

 

Kojení: 

 

Protože nejsou k dispozici žádné údaje ohledně užívání přípravku Karvea během kojení, Karvea se 

nedoporučuje, je vhodnější zvolit jinou léčbu s lepším bezpečnostním profilem během kojení, 

obzvláště během kojení novorozence nebo předčasně narozeného dítěte. 

 

Není známo, zda se irbesartan nebo jeho metabolity u lidí vylučují do mateřského mléka. 

 

 

 

42 

Dostupná farmakodynamická/toxikologická data u potkanů prokázala sekreci irbesartanu nebo jeho 

metabolitů do mléka (podrobnější informace viz bod 5.3). 

 

Fertilita 

 

Irbesartan neměl žádný vliv na fertilitu léčených potkanů a jejich potomky až do takových dávek, 

které vyvolávaly první příznaky parentální toxicity (viz bod 5.3). 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. 

Na základě farmakodynamických vlastností látky však není pravděpodobné, že by irbesartan tuto 

schopnost ovlivnil. Při řízení motorových vozidel a obsluze strojů je třeba vzít v úvahu, že v průběhu 

terapie se mohou objevit závratě a únava. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

V placebem kontrolovaných studiích u pacientů s hypertenzí se celkový výskyt nežádoucích účinků 

nelišil ve skupině s irbesartanem (56,2%) a ve skupině s placebem (56,5%). Ukončení léčby 

v důsledku jakéhokoliv klinického nebo laboratorního nežádoucího účinku bylo méně časté ve 

skupině pacientů léčených irbesartanem (3,3%) než u pacientů léčených placebem (4,5%). Výskyt 

nežádoucích účinků nebyl závislý na dávce (v doporučeném dávkovém rozmezí), na pohlaví, věku, 

rase nebo na trvání léčby. 

 

U diabetických pacientů s hypertenzí s mikroalbuminurií a normálními renálními funkcemi byly 

ortostatické závratě a ortostatická hypertenze hlášeny u 0,5% těchto pacientů (tj.méně časté), což bylo 

častěji než v placebové skupině. 

 

Následující tabulka udává nežádoucí účinky, které byly hlášeny v placebem kontrolovaných 

klinických studiích, v nichž bylo 1 965 pacientů s hypertenzí léčeno irbesartanem. Výrazy označené 

hvězdičkou (*) se vztahují k nežádoucím účinkům, které byly navíc hlášeny u > 2% diabetických 

hypertenzních pacientů, s chronickou renální nedostatečností a se zjevnou proteinurií, a hlášených 

častěji než u placeba.  

 

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována následovně: 

velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 

až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny 

podle klesající závažnosti. 

 

Také jsou zde uvedeny nežádoucí účinky dodatečně hlášené z postmarketingového sledování. Tyto 

nežádoucí účinky vycházejí ze spontánních hlášení: 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Není známo:  

trombocytopenie. 

 

Poruchy imunitního systému: 

Není známo: 

hypersenzitivní reakce jako je vyrážka, kopřivka, angioedém. 

 

Poruchy metabolismu a výživy: 

Není známo: 

hyperkalemie 

 

Poruchy nervového systému:  

Časté:  

 

závratě, ortostatické závratě* 

Není známo: 

vertigo, bolesti hlavy 

 

Poruchy ucha a labyrintu: 

Není známo: 

tinitus 

 

 

 

43 

 

Srdeční poruchy: 

Méně časté: 

tachykardie 

 

Cévní poruchy: 

Časté: 

ortostatická hypotenze* 

Méně časté: 

návaly horka 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: 

Méně časté: 

kašel 

 

Gastrointestinální poruchy: 

Časté: 

nausea/zvracení 

Méně časté: 

průjem, dyspepsie/pyróza 

Není známo: 

poruchy chuti 

 

Poruchy jater a žlučových cest: 

Méně časté:  

žloutenka 

Není známo: 

hepatitida, abnormální jaterní funkce 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: 

Není známo: 

leukocytoklastická vaskulitida 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Časté: 

muskuloskeletální bolest* 

Není známo: 

bolesti kloubů a svalů (v některých případech spojené se zvýšenými hladinami 

kreatinkinasy v plazmě), svalové křeče 

 

Poruchy ledvin a močových cest: 

Není známo: 

snížená funkce ledvin včetně případů renálního selhání u rizikových pacientů (viz 

bod 4.4) 

 

Poruchy reprodukčního systému a prsu: 

Méně časté: 

sexuální dysfunkce 

 

Celkové poruchy a lokální reakce v místě aplikace: 

Časté: 

únava 

Méně časté: 

bolest na hrudi 

 

Vyšetření 

Velmi časté:  Hyperkalemie* se objevila mnohem častěji u diabetických pacientů léčených 

irbesartanem než u pacientů léčených placebem. U diabetických pacientů s hypertenzí, 

s mikroalbuminurií a normální funkcí ledvin se hyperkalemie (≥ 5,5 mE/l) objevila u 

29,4% pacientů ve skupině s 300 mg irbesartanu a u 22% pacientů ve skupině 

s placebem. U diabetických pacientů s hypertenzí, s chronickou renální insuficiencí a 

zjevnou proteinurií, se objevila hyperkalemie (≥ 5,5 mE/l) u 46,3% pacientů ve skupině 

s irbesartanem a u 26,3% pacientů ve skupině s placebem.  

Časté: 

U subjektů léčených irbesartanem byl často (1,7%) pozorován signifikantní vzestup 

plazmatické kreatinkinázy. V žádném případě toto zvýšení nebylo spojeno se 

zjistitelnými klinickými muskuloskeletálními příhodami. 

Pokles hemoglobinu, který nebyl klinicky významný, byl pozorován u 1,7% pacientů 

s hypertenzí a pokročilým diabetickým ledvinným onemocněním léčených irbesartanem 

 

Pediatrická populace 

V randomizované studii s 318 dětmi a mladistvými s hypertenzí ve věku 6 až 16 let se během 3týdenní 

dvojitě slepé fáze vyskytly tyto nežádoucí účinky: bolesti hlavy (7,9%), hypotenze (2,2%), závratě 

(1,9%) a kašel (0,9%). V 26týdenním otevřeném období této studie nejčastěji zaznamenané 

 

 

 

44 

abnormality laboratorních vyšetření byly vzestup kreatininu (6,5%) a zvýšené hodnoty CK u 2% 

dětských příjemců. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 

4.9  Předávkování 

 

U dospělých osob, které dostávaly po 8 týdnů irbesartan v dávkách až 900 mg denně, se neobjevily 

toxické příznaky. Jako nejpravděpodobnější projev předávkování lze očekávat hypotenzi a tachykardii; 

také by se mohla objevit bradykardie z předávkování. O terapii předávkování přípravkem Karvea 

nejsou dostupné specifické informace. Pacienta je třeba pečlivě monitorovat a léčení musí být 

symptomatické a podpůrné. Navrhovaná opatření jsou vyvolání zvracení a/nebo laváž žaludku. Při 

léčbě předávkování může být užitečné podání aktivního uhlí. Irbesartan nelze odstranit hemodialýzou. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté angiotensinu-II, samotní. 

ATC kód: C09CA04. 

 

Mechanismus působení: Irbesartan je silný, perorálně účinný, selektivní antagonista receptoru pro 

angiotensin-II (receptor typu AT

1

). Předpokládá se, že blokuje veškeré účinky angiotensinu-II 

zprostředkované AT

1

 receptorem, bez ohledu na zdroj a způsob syntézy angiotensinu-II. Selektivní 

antagonické ovlivnění angiotensin-II (AT

1

) receptorů vede ke zvýšení hladin plazmatického reninu 

a angiotensinu-II a ke snížení koncentrace aldosteronu v plazmě. Hladiny draslíku v séru nejsou 

samotným irbesartanem v doporučených dávkách významně ovlivněny. Irbesartan neinhibuje ACE 

(kininázu-II), enzym vytvářející angiotensin-II a také degradující bradykinin na neaktivní metabolity. 

Irbesartan, aby byl účinný, nevyžaduje metabolickou aktivaci. 

 

Klinická účinnost: 

 

Hypertenze 

Irbesartan snižuje krevní tlak s minimální změnou srdeční frekvence. Pokles krevního tlaku je závislý 

na velikosti dávky podávané jednou denně s tendencí vytvořit plató při dávkách nad 300 mg. Dávky 

150-300 mg jednou denně snižují krevní tlak vleže nebo vsedě prolongovaně (tj. 24 hodiny po podání) 

průměrně o 8-13/5-8 mm Hg (systolický/diastolický) více než placebo. Nejvýraznějšího snížení 

krevního tlaku je dosaženo do 3-6 hodin po podání a hypotenzní účinek se udržuje nejméně 24 hodiny. 

Ještě za 24 hodin po podání doporučovaných dávek dosahoval pokles tlaku krve 60-70% maximálního 

poklesu diastolického a systolického tlaku. Dávka 150 mg podávaná jednou denně vedla k podobným 

minimálním a průměrným 24-hodinovým změnám krevního tlaku jako stejná celková dávka rozdělená 

do dvou jednotlivých denních dávek. 

Hypotenzní účinek přípravku Karvea je patrný v průběhu 1-2 týdnů, maximální efekt se objevuje 4-

6 týdnů po zahájení terapie. Antihypertenzní účinek se udržuje v průběhu dlouhodobé léčby. Po 

ukončení terapie se krevní tlak postupně vrací k původním hodnotám. Reaktivní hypertenze nebyla 

pozorována. 

Hypotenzní účinky irbesartanu a thiazidových diuretik jsou additivní. U pacientů, u nichž irbesartan 

sám krevní tlak dostatečně nesnižuje, vyvolá přidání malé dávky hydrochlorothiazidu (12,5 mg) 

jednou denně další snížení krevního tlaku; dosahujícího 7-10/3-6 mmHg (systolický/diastolický) ve 

srovnání s placebem. 

Účinnost přípravku Karvea není ovlivněna věkem ani pohlavím. Reakce hypertoniků černé pleti na 

monoterapii irbesartanem je zřetelně slabší, obdobně jako reakce na jiné léčivé přípravky ovlivňující 

 

 

 

45 

renin-angiotensinový systém. Jestliže se irbesartan podává společně s malou dávkou hydrochlothiazidu 

(např. 12,5 mg denně), reakce hypertoniků černé pleti se blíží reakci pacientů pleti bílé. 

Irbesartan nemá klinicky významný účinek na hladinu kyseliny močové v séru anebo na vylučování 

kyseliny močové močí. 

 

Pediatrická populace 

Snížení krevního tlaku s cílovými titrovanými dávkami irbesartanu 0,5 mg/kg (nízká), 1,5 mg/kg 

(střední) a 4,5 mg/kg (vysoká) bylo hodnoceno u 318 dětí a mladistvých ve věku 6 až 16 let 

s hypertenzí nebo s rizikem (diabetici, hypertenze v rodinné anamnéze) během 3týdenního období. Po 

třech týdnech průměrné snížení od výchozích hodnot u primární proměnné účinnosti – hodnoty 

systolického tlaku vsedě (SeSBP), měřené v nejnižším bodě účinku (na konci dávkovacího intervalu -

trough) - bylo 11,7 mmHg (nízká dávka), 9,3 mmHg (střední dávka) a 13,2 mmHg (vysoká dávka). 

Rozdíl mezi těmito dávkami nebyl signifikantní. Korigované průměrné změny hodnoty diastolického 

krevního tlaku v sedě (SeDBP), měřené v nejnižším bodě účinku (na konci dávkovacího intervalu -

trough) byly tyto: 3,8 mmHg (nízká dávka), 3,2 mmHg (střední dávka), 5,6 mmHg (vysoká dávka). V 

průběhu dalších dvou týdnů, kdy pacienti byli re-randomizováni buď do skupiny sléčivým přípravkem 

nebo do skupiny s placebem, u pacientů na placebu došlo ke zvýšení SeSBP o 2,4 mmHg a SeDBP o 

2,0 mmHg ve srovnání se změnami +0,1, resp. -0,3 mmHg u pacientů na všech dávkách irbesartanu 

(viz bod 4.2). 

 

Hypertenze a diabetes typu 2 s renálním onemocněním 

Studie "Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial (IDNT)" ukazuje, že irbesartan zpomaluje progresi 

renálního onemocnění u pacientů s chronickou renální nedostatečností a manifestní proteinurií. IDNT 

byla dvojitě slepá, kontrolovaná studie srovnávající morbiditu a mortalitu u nemocných léčených 

přípravkem Karvea, amlodipinem a placebem. U 1715 pacientů s hypertenzí a diabetem typu 2, 

proteinurií ≥ 900 mg/den a s hladinou kreatininu v séru mezi 1,0-3,0 mg/dl byl hodnocen dlouhodobý 

účinek (průměrně 2,6 roku) přípravku Karvea na vývoj renálního onemocnění a na mortalitu ze všech 

příčin. Pacientům byly podávány dávky od 75 mg až po udržovací dávku 300 mg přípravku Karvea, 

od 2,5 mg do 10 mg amlodipinu nebo placebo dle snášenlivosti. Pacienti ve všech léčebných 

skupinách obvykle dostávali 2 až 4 antihypertenzivní látky (např. diuretika, betablokátory, 

alfablokátory) k dosažení stanoveného cílového krevního tlaku ≤ 135/85 mm Hg nebo snížení 

systolického tlaku o 10 mmHg, pokud výchozí tlak byl > 160 mm Hg. Šedesát procent (60%) pacientů 

ve skupině placeba dosáhlo tohoto cílového krevního tlaku, zatímco v irbesartanové skupině to bylo 

76% a ve skupině s amlodipinem 78%. Irbesartan významně snížil relativní riziko dosažení základního 

kombinovaného cílového parametru, kterým bylo dvojnásobné zvýšení hladiny sérového kreatininu, 

konečná fáze renálního onemocnění (ESRD) nebo úmrtí z jakékoliv příčiny. Přibližně 33% pacientů 

ve skupině léčené irbesartanem dosáhlo primárního kombinovaného cílového parametru týkajícího se 

renálních funkcí ve srovnání s 39% pacientů ve skupině s placebem a se 41% pacientů užívajících 

amlodipin [20% snížení relativního rizika proti placebu (p = 0,024) a 23% snížení relativního rizika ve 

srovnání s amlodipinem (p = 0,006)]. Při analýze jednotlivých komponentů primárního cílového 

parametru nebyl pozorován žádný vliv na celkovou mortalitu, zatímco byl zjištěn pozitivní trend ve 

snížení ESRD a významné snížení dvojnásobně zvýšených sérových koncentrací kreatininu. 

 

Byla provedena analýza účinku v podskupinách vytvořených podle pohlaví, rasy, věku, trvání diabetu, 

vstupního krevního tlaku, hladiny kreatininu v séru a albuminurie. U žen a černochů, kteří 

reprezentovali 32%, resp. 26% celkové populace ve studii, nebyl prospěch pro ledviny průkazný, 

ačkoli interval spolehlivosti to nevylučuje. Pro sekundární cílový bod fatálních a nefatálních 

kardiovaskulárních příhod nebyl v rámci celé populace rozdíl mezi dále uvedenými třemi skupinami, 

ačkoli byl pozorován zvýšený výskyt nefatálního IM u žen a snížený výskyt nefatálního IM u mužů 

v irbesartanové skupině proti režimu založeném na placebu. Byl pozorován zvýšený výskyt 

nefatálního IM a CMP u žen v irbesartanovém režimu ve srovnání s režimem založeném na 

amlodipinu, zatímco hospitalizace kvůli srdečnímu selhání byla snížena v celé sledované populaci. 

Nicméně, pro tyto nálezy u žen nebylo nalezeno žádné definitivní vysvětlení. 

 

Studie "Účinek irbesartanu na mikroalbuminurii u hypertonických pacientů s diabetem typu 2" 

(IRMA 2) (Effects of Irbesartan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients with Type 2 Diabets 

Mellitus) ukazuje, že 300 mg irbesartanu zpomaluje vznik zjevné proteinurie u pacientů 

 

 

 

46 

s mikroalbuminurií. IRMA 2 byla placebem kontrolovaná, dvojitě slepá studie morbidity na 

590 pacientech s diabetem typu 2, mikroalbuminurií (30-300 mg/den) a normální funkcí ledvin 

(hladina kreatininu v séru ≤ 1,5 mg/dl u mužů a < 1,1 mg/dl u žen). Studie sledovala dlouhodobé 

účinky (2 roky) přípravku Karvea na rozvoj klinické (zjevné) proteinurie (rychlost vylučování 

albuminu močí (UAER) > 300 mg/den a zvýšení v UAER o minimálně 30% ve srovnání s výchozí 

hodnotou). Stanovený cílový krevní tlak byl ≤ 135/85 mm Hg. Aby bylo dosaženo cílového krevního 

tlaku, byla dle potřeby přidána další antihypertenziva (vyjma ACE inhibitorů, antagonistů receptorů 

pro angiotensin II a dihydropyridinových vápníkových blokátorů). Zatímco podobného krevního tlaku 

bylo dosaženo ve všech léčených skupinách, méně subjektů ve skupině s 300 mg irbesartanu (5,2%) 

než s placebem (14,9%) nebo se 150 mg irbesartanu (9,7%) dosáhlo cílového parametru, kterým 

byla zjevná proteinurie, čímž bylo prokázáno, že podávání vyšších dávek snižuje relativní riziko o 

70%, ve srovnání s placebem (p = 0,0004). Doprovodné zlepšení rychlosti glomerulární filtrace (GFR) 

nebylo během prvních tří měsíců léčby pozorováno. Zpomalení progrese onemocnění ke klinické 

proteinurii bylo evidentní již za tři měsíce a pokračovalo celé 2 roky. Regrese k normoalbuminurii 

(< 30 mg/den) byla častější ve skupině s 300 mg přípravku Karvea (34%) než ve skupině s placebem 

(21%). 

 

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)  

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan 

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans 

Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem 

receptorů pro angiotenzin II. 

Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo 

cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami poškození 

cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a 

diabetickou nefropatií. 

V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární 

ukazatele a na mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie, 

akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností 

jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II. 

Inhibitory ACE ia blokátory receptorů pro angiotensin II. proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií 

užívat současně. 

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease 

Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní terapii inhibitorem 

ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým 

onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocněním, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena 

z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda 

byly numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí 

účinky a sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly 

častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Po perorálním podání se irbesartan dobře absorbuje: při sledování absolutní biologické dostupnosti 

byly zjištěny hodnoty přibližně 60-80%. Současný příjem potravy biologickou dostupnost irbesartanu 

významně neovlivňuje. Vazba na plazmatické bílkoviny je přibližně 96%, vazba na buněčné složky 

krve je zanedbatelná. Distribuční objem je 53-93 litry.Po perorálním nebo intravenózním podání 

14

C irbesartanu se 80-85% radioaktivity v cirkulující plazmě dá přisoudit nezměněnému irbesartanu. 

Irbesartan se metabolizuje v játrech konjugací na glukuronid a oxidací. Hlavní metabolit v krevním 

oběhu je glukuronid irbesartanu (přibližně 6%). Studie in vitro ukazují, že irbesartan se primárně 

oxiduje cytochromem P450, a to enzymem CYP2C9; izoenzym CYP3A4 má zanedbatelný význam. 

 

Irbesartan má lineární farmakokinetiku závislou na dávce, a to v dávkovém rozmezí od 10 do 600 mg. 

Ukázalo se, že po dávkách vyšších než 600 mg (dvojnásobku nejvyšší doporučované dávky) je zvýšení 

absorpce po perorálním podání již menší, než by bylo úměrné dávce; mechanismus tohoto jevu není 

znám. Maximální koncentrace v plazmě je dosaženo za 1,5-2 hodiny po perorálním podání. Celková 

clearance a renální clearance jsou 157-176 resp. 3-3,5 ml/min. Terminální eliminační poločas 

 

 

 

47 

irbesartanu je 11-15 hodin. Rovnovážných koncentrací v plazmě je dosaženo do 3 dnů po zahájení 

terapie při dávkování jednou denně. Při opakovaném podávání jednou denně lze zjistit omezenou 

kumulaci irbesartanu v plazmě (< 20%). Ve studii byly zjištěny o něco vyšší plazmatické koncentrace 

irbesartanu u hypertoniček než u hypertoniků. Rozdíly v poločase nebo kumulaci irbesartanu však 

nalezeny nebyly. Dávkování pro ženy není třeba upravovat. Hodnoty AUC a C

max

 irbesartanu byly 

také o něco vyšší u starších osob (≥ 65 let) než u osob mladších (18-40 let). Terminální eliminační 

poločas se však signifikantně nelišil. U starších pacientů není třeba dávkování upravovat. 

 

Irbesartan a jeho metabolity se eliminují jednak žlučí, jednak ledvinami. Po perorálním anebo 

intravenózním podání 

14

C irbesartanu lze asi 20% radioaktivity nalézt v moči, zbytek ve stolici. Méně 

než 2% dávky se vyloučí močí jako nezměněný irbesartan. 

 

Pediatrická populace 

Farmakokinetika irbesartanu byla hodnocena u 23 dětí s hypertenzí po podání jedné a opakovaných 

denních dávek irbesartanu (2 mg/kg) až do maximální denní dávky 150 mg po dobu 4 týdnů. U 21 

z těchto 23 dětí byla bylo možno srovnat farmakokinetiku s dospělými (dvanáct dětí bylo starších než 

12 let, devět dětí mělo mezi 6 až 12 lety). Výsledky ukázaly, že hodnoty C

max, 

 AUC a clearance byly 

srovnatelné s výsledky pozorovanými u dospělých pacientů, kteří dostávali 150 mg irbesartanu denně. 

Po opakovaném dávkování jednou denně byla pozorována omezená akumulace irbesartanu v plazmě 

(18%). 

 

Porucha funkce ledvin: u pacientů s poruchou funkce ledvin anebo u hemodialyzovaných pacientů 

nejsou farmakokinetické parametry irbesartanu významně změněny. Irbesartan se hemodialýzou 

neodstraní. 

 

Porucha funkce jater: u pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní cirhózou nejsou farmakokinetické 

parametry irbesartanu významně změněny. 

U pacientů s těžkou poruchou jater se studie neprováděly. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Nebyly nalezeny známky abnormálního systémového toxického ovlivnění anebo toxického ovlivnění 

cílových orgánů při použití klinicky relevantních dávek. V neklinických studiích bezpečnosti vyvolaly 

vysoké dávky irbesartanu (≥ 250 mg/kg denně u potkanů a ≥ 100 mg/kg denně u makaků) snížení 

erytrocytárních parametrů (počtů erytrocytů, množství hemoglobinu, hematokritu). Velmi vysoké 

dávky (≥ 500 mg/kg denně) vyvolaly degenerativní změny v ledvinách (např. intersticiální nefritidu, 

distenzi tubulů, bazofilii tubulů, zvýšení koncentrace močoviny a kreatininu v plazmě) u potkanů 

a makaků; tyto změny byly zhodnoceny jako sekundární projevy hypotenzních účinků léčivého 

přípravku, které vedly ke snížení renální perfuze. Irbesartan dále vyvolal hyperplazii/hypertrofii 

juxtaglomerulárních buněk (u potkanů v dávkách ≥ 90 mg/kg denně, u makaků v dávkách ≥ 10 mg/kg 

denně). Všechny tyto změny se považují za vyvolané farmakologickým působením irbesartanu. Nezdá 

se, že by pro terapeutické dávkování irbesartanu u lidí byla hyperplazie/hypertrofie renálních 

juxtaglomerulárních buněk jakkoliv relevantní. 

 

Nebyla prokázána mutagenita, klastogenita nebo kancerogenita. 

 

Fertilita a reprodukční chování nebyly ve studiích se samci a samicemi potkanů ovlivněny ani po 

perorálních dávkách irbesartanu vyvolávajících parentální toxicitu (od 50 do 650 mg/kg/den), včetně 

úmrtí při nejvyšší dávce. Nebyly pozorovány žádné významné účinky na počet žlutých tělísek, usazení 

oplodněných vajíček nebo živé plody. Irbesartan neovlivňoval přežití, vývoj ani reprodukci potomků. 

Studie na pokusných zvířatech ukázaly, že radioaktivně značený irbesartan je detekován v plodech 

potkanů a králíků. Irbesartan je vylučován do mateřského mléka kojících samic potkanů.  

 

Studie s irbesartanem na pokusných zvířatech ukázaly přechodné toxické účinky (zvětšení kavity 

ledvinných pánviček, hydroureter nebo podkožní edémy) u potkaních plodů, které se po porodu 

upravily. U králíků byly zjištěny aborty anebo časné resorpce po dávkách vyvolávajících zřetelnou 

maternální toxicitu, včetně úmrtí. Teratogenní účinky u potkanů nebo u králíků zjištěny nebyly. 

 

 

 

48 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Jádro tablety:  

Monohydrát laktosy 

Mikrokrystalická celulosa 

Sodná sůl kroskaramelosy 

Hypromelosa 

Srážený oxid křemičitý 

Magnesium-stearát. 

 

Potahová vrstva:  

Monohydrát laktosy 

Hypromelosa 

Oxid titaničitý  

Makrogol 3000 

Karnaubský vosk. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

3 roky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

Krabičky obsahující 14 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiovém blistru. 

Krabičky obsahující 28 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 30 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 56 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 84 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 90 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 98 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 56 x 1 potahovanou tabletu v PVC/PVDC/Aluminiových perforovaných blistrech 

pro jednotlivé dávky. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 

 

 

 

 

 

49 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI  

 

sanofi-aventis groupe 

54, rue La Boétie 

F-75008 Paris - Francie 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/97/049/016-020 

EU/1/97/049/031 

EU/1/97/049/034 

EU/1/97/049/037 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 27. srpna 1997 

Datum posledního prodloužení: 27. srpna 2007 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu/

 

 

 

 

50 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Karvea 150 mg potahované tablety. 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje irbesartanum 150 mg. 

 

Pomocná látka se známým účinkem: 51,00 mg monohydrátu laktosy v jedné potahované tabletě. 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Potahovaná tableta. 

Bílá až téměř bílá, bikonvexní, oválná, na jedné straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým 

číslem 2872. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Přípravek Karvea je indikován k léčbě esenciální hypertenze u dospělých. 

Také je indikován k léčbě onemocnění ledvin u dospělých pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. 

typu jako součást antihypertenzního léčebného režimu (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

 

Obvyklá doporučená úvodní a udržovací dávka je 150 mg jednou denně, spolu s jídlem anebo bez 

něho. Karvea v dávce 150 mg jednou denně obvykle zaručí lepší 24-hodinovou kontrolu krevního 

tlaku než v dávce 75 mg. Je však možné uvážit zahájení léčby dávkou 75 mg, zejména u 

hemodialyzovaných pacientů a u pacientů starších než 75 let. 

 

Pacientům, u nichž nedostačuje dávka 150 mg jednou denně, je možné dávku přípravku Karvea zvýšit 

na 300 mg, anebo je možné přidat jiná antihypertenziva (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a5.1). Ukázalo se, že 

zejména přidání diuretika jako např. hydrochlorothiazidu má v kombinaci s přípravkem Karvea 

aditivní účinek (viz bod 4.5). 

 

U hypertenzních pacientů s diabetem typu 2 by měla být léčba zahájena dávkou 150 mg irbesartanu 

jednou denně a zvyšována až do 300 mg jednou denně, což je preferovaná udržovací dávka pro léčbu 

ledvinového onemocnění. 

Prospěšnost přípravku Karvea v léčbě poškození ledvin u hypertenzních pacientů s diabetem 2. typu 

byla prokázána ve studiích, kde byl irbesartan, dle potřeby, podáván spolu s jinými antihypertenzivy 

tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot krevního tlaku (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). 

 

Zvláštní populace 

 

Porucha ledvin: u pacientů s porušenou renální funkcí není úprava dávkování nutná. U pacientů 

léčených dialýzou je třeba zvážit podávání nižších počátečních dávek (75 mg) 

(viz bod 4.4). 

 

 

 

 

51 

Porucha jater: u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou jater není třeba úprava dávkování. 

S podáním přípravku pacientům s těžkou poruchou jater nejsou klinické zkušenosti. 

 

Starší pacienti: u pacientů starších než 75 let je sice vhodné zvážit možnost zahájení terapie dávkou 

75 mg, úprava dávkování však obvykle u starších pacientů nebývá nutná. 

 

Pediatrická populace: bezpečnost a účinnost přípravku Karvea u dětí ve věku do 18 let nebyla 

stanovena. V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodě 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze 

doporučit dávkování u dětí. 

 

Způsob podání 

 

Perorální podání. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6). 

 

Současné užívání přípravku Karvea s přípravky obsahujícími aliskiren je kontraindikováno u pacientů 

s diabetes mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

2

) (viz body 4.5 a 5.1) 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Hypovolemie: symptomatická hypotenze, zejména po první dávce, se může objevit u pacientů 

s hypovolemií příp. sodíkovou deplecí po energické terapii diuretiky, po dietě s omezením soli, po 

průjmech nebo zvracení. Tyto stavy by měly být upraveny před podáváním přípravku Karvea. 

 

Renovaskulární hypertenzeu pacientů s bilaterální stenózou renálních arterií, anebo se stenózou 

arterie u jediné funkční ledviny, je zvýšené riziko těžké hypotenze a renální insuficience, jestliže jsou 

léčeni léčivými přípravky ovlivňujícími renin-angiotensin-aldosteronový systém. U přípravku Karvea 

tato situace sice není dokumentována, u antagonistů receptoru pro angiotensin-II je však třeba 

podobný účinek předpokládat. 

 

Porucha ledvin a transplantace ledvinpři použití přípravku Karvea u pacientů s poruchou renálních 

funkcí se doporučuje pravidelně monitorovat hladin draslíku a kreatininu v séru. S podáváním 

přípravku Karvea pacientům krátce po transplantaci ledvin nejsou zkušenosti. 

 

Hypertenzní pacienti s diabetem typu 2 a ledvinovým onemocněnímúčinky irbesartanu na ledvinové 

poruchy a kardiovaskulární příhody nebyly u pacientů s pokročilým onemocněním ledvin ve všech 

skupinách v analýze prováděné během studie jednotné. Zejména se projevily jako méně příznivé u žen 

a jedinců, kteří nebyli bělošské rasy (viz bod 5.1). 

 

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS): 

Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo 

aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání 

ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů 

pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1). 

Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem 

specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.  

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s 

diabetickou nefropatií. 

 

Hyperkalemiejako u jiných léčivých přípravků ovlivňujících renin-angiotensin-aldosteronový 

systém, se při léčbě přípravkem Karvea může objevit hyperkalemie, a to zejména při současné poruše 

funkce ledvin, zjevné proteinurie způsobené diabetickým ledvinovým onemocněním a/nebo selhání 

 

 

 

52 

srdce. U rizikových pacientů se doporučuje pečlivě monitorovatí koncentrace draslíku v séru (viz bod 

4.5). 

 

Lithiumkombinace lithia a přípravku Karvea se nedoporučuje (viz bod 4.5). 

 

Stenóza aortální a mitrální chlopně, obstrukční hypertrofická kardiomyopatieu pacientů se stenózou 

aortální chlopně, dvojcípé chlopně anebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií je, stejně jako při 

použití jiných vazodilatačních látek, nutná zvláštní opatrnost. 

 

Primární aldosteronismusobecně vzato, pacienti s primárním aldosteronismem nereagují na 

antihypertenziva působící inhibicí renin-angiotensinového systému. Podávání přípravku Karvea se 

proto nedoporučuje. 

 

Všeobecněu pacientů, jejichž cévní tonus a renální funkce závisí převážně na aktivitě renin-

angiotensin-aldosteronového systému (např. u pacientů s těžkým městnavým srdečním selháním nebo 

u pacientů s renálním onemocněním včetně stenózy renální arterie), vedla léčba inhibitory 

angiontensin konvertujícího enzymu nebo antagonisty angiontensin-II receptoru k akutní hypotenzi, 

azotemii, oligurii anebo vzácně k akutnímu selhání ledvin (viz bod 4.5). Tak jako po podání jiných 

antihypertenziv, by mohlo nadměrné snížení krevního tlaku u pacientů s ischemickou srdeční 

chorobou nebo ischemickým cévním onemocněním vyústit v infarkt myokardu nebo cévní mozkovou 

příhodu. 

Jak bylo pozorováno u inhibitorů angiontensin konvertujícího enzymu, irbesartan a jiní antagonisté 

angiotensinu jsou zřetelně méně účinní při snižování krevního tlaku u pacientů černé pleti než u ostatní 

populace patrně z důvodu vyššího výskytu nízkoreninové hypertenze (viz bod 5.1). 

 

Těhotenství: léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II nesmí být během těhotenství 

zahájena. Pokud není pokračování v léčbě antagonisty receptoru angiotenzinu II považováno za 

nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na jinou léčbu hypertenze, a to takovou, 

která má ověřený bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je zjištěno 

těhotenství, léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II musí být ihned ukončena, a pokud je 

to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby (viz body 4.3 a 4.6). 

 

Laktosa: tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí galaktosy, 

vrozeným nedostatkem laktázy nebo glukoso-galaktosové malabsorpce by tento léčivý přípravek 

neměli užívat. 

 

Pediatrická populaceirbesartan byl studován u dětské populace ve věku 6 až 16 let, avšak současná 

data nejsou dostačující na to, aby podpořila rozšíření použití u dětí, dokud nebudou k dispozici další 

data (viz body 4.8, 5.1 a 5.2). 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Diuretika a jiná antihypertenzivajiná antihypertenziva mohou zvyšovat hypotenzní účinky 

irbersartanu; Karvea však již byl bezpečně podáván spolu s jinými antihypertenzivy, jako např. s beta-

blokátory, s dlouhodobě účinnými blokátory kalciových kanálů a s thiazidovými diuretiky. Předchozí 

léčení vysokými dávkami diuretik může způsobit hypovolemii a riziko hypotenze při zahájení terapie 

přípravkem Karvea (viz  bod 4.4). 

 

Léčivé přípravky s aliskirenem nebo inhibitory ACE: Data z klinických studií ukázala, že duální 

blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) pomocí kombinovaného užívání inhibitorů 

ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích 

účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) 

ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1). 

 

Doplňkové podávání draslíku a diuretika šetřící draslíkna základě zkušeností s podáváním jiných 

léčivých přípravků ovlivňujících renin-angiotensinový systém by mohlo současné podávání diuretik 

šetřících kalium, látek doplňujících přívod draslíku, solných náhražek obsahujících draslík anebo 

 

 

 

53 

jiných léčivých přípravků, které mohou zvýšit hladiny draslíku v séru (např. heparin), vést k vzestupu 

sérového draslíku, a proto není tato kombinace doporučena (viz bod 4.4). 

 

Lithiumpřípady reverzibilního zvýšení koncentrací lithia v séru i toxicity lithia byly popsány při 

současném podávání lithia a inhibitorů enzymu konvertujícího angiotensin. Podobné účinky byly 

zatím velmi vzácně nahlášeny i u irbesartanu. Proto se tato kombinace nedoporučuje (viz bod 4.4). 

Pokud je prokázáno, že je kombinace nezbytná, je doporučeno pečlivě monitorovat hladiny lithia 

v séru. 

 

Nesteroidní protizánětlivé lékyjsou-li antagonisté angiotensinu II podávány společně s nesteroidními 

protizánětlivými přípravky (t.j. selektivními COX-2 inhibitory, kyselinou acetylsalicylovou 

(> 3 g/den) a neselektivními NSAID), antihypertenzní účinek může být oslaben. 

Stejně jako u ACE inhibitorů, současné podávání antagonistů angiotensinu II a NSAID, může 

zvyšovat riziko zhoršení renálních funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin, a vést ke zvýšení 

hladiny draslíku v séru, zvláště u pacientů s již preexistující renální poruchou. Opatrnost vyžaduje 

podání kombinace zvláště u starších osob. Pacienti by měli být přiměřeně hydratováni a mělo by se 

zvážit sledování renálních funkcí při zahájení souběžné léčby i jeho následná periodicita. 

 

Další informace o interakcích irbesartanuv klinických studiích farmakokinetika irbesartanu není 

hydrochlorothiazidem ovlivněna. Irbesartan je převážně metabolizován CYP2C9 a v menším rozsahu 

glukuronidací. Nebyly pozorovány žádné významné farmakokinetické nebo farmakodynamické 

interakce byl-li irbesartan podáván současně s warfarinem, léčivým přípravkem metabolizovaným 

CYP2C9. Účinky induktorů CYP2C9, jako je rifampicin, na farmakokinetiku irbesartanu nebyly 

vyhodnoceny. Farmakokinetika digoxinu nebyla současným podáváním irbesartanu změněna. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství: 

 

Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II se v prvním trimestru těhotenství nedoporučuje (viz 

bod 4.4). Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II během druhého a třetího trimestru 

těhotenství je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4). 

 

Epidemiologické důkazy týkající se rizika teratogenity při podávání ACE inhibitorů během prvního 

trimestru těhotenství nebyly nezvratné; malý nárůst rizika však nelze vyloučit. I když neexistují žádné 

kontrolované epidemiologické údaje, pokud jde o riziko při podávání antagonistů receptoru 

angiotenzinu II (AIIRAs), pro tuto třídu léčiv může existovat riziko podobné. Pokud pokračování v 

léčbě AIIRAs není považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na 

jinou léčbu vysokého krevního tlaku, a to takovou, která má ověřený bezpečností profil, pokud jde o 

podávání v těhotenství. Jestliže je diagnóza těhotenství stanovena, léčba pomocí AIIRAs musí být 

ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby. 

 

Je známo, že expozice vůči AIIRAs během druhého a třetího trimestru vede u lidí k fetotoxicitě 

(pokles funkce ledvin, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a k novorozenecké toxicitě (selhání 

ledvin, hypotenze, hyperkalemie) (viz bod 5.3). 

Pokud by došlo k expozici vůči antagonistům receptoru angiotenzinu II od druhého trimestru 

těhotenství, doporučuje se sonografická kontrola funkce ledvin a lebky. 

Děti, jejichž matky užívaly antagonisty receptoru angiotenzinu II, musí být pečlivě sledovány, pokud 

jde o hypotenzi (viz body 4.3 a 4.4). 

 

Kojení: 

 

Protože nejsou k dispozici žádné údaje ohledně užívání přípravku Karvea během kojení, Karvea se 

nedoporučuje, je vhodnější zvolit jinou léčbu s lepším bezpečnostním profilem během kojení, 

obzvláště během kojení novorozence nebo předčasně narozeného dítěte. 

 

Není známo, zda se irbesartan nebo jeho metabolity u lidí vylučují do mateřského mléka. 

 

 

 

54 

Dostupná farmakodynamická/toxikologická data u potkanů prokázala sekreci irbesartanu nebo jeho 

metabolitů do mléka (podrobnější informace viz bod 5.3). 

 

Fertilita 

 

Irbesartan neměl žádný vliv na fertilitu léčených potkanů a jejich potomky až do takových dávek, 

které vyvolávaly první příznaky parentální toxicity (viz bod 5.3). 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. 

Na základě farmakodynamických vlastností látky však není pravděpodobné, že by irbesartan tuto 

schopnost ovlivnil. Při řízení motorových vozidel a obsluze strojů je třeba vzít v úvahu, že v průběhu 

terapie se mohou objevit závratě a únava. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

V placebem kontrolovaných studiích u pacientů s hypertenzí se celkový výskyt nežádoucích účinků 

nelišil ve skupině s irbesartanem (56,2%) a ve skupině s placebem (56,5%). Ukončení léčby 

v důsledku jakéhokoliv klinického nebo laboratorního nežádoucího účinku bylo méně časté ve 

skupině pacientů léčených irbesartanem (3,3%) než u pacientů léčených placebem (4,5%). Výskyt 

nežádoucích účinků nebyl závislý na dávce (v doporučeném dávkovém rozmezí), na pohlaví, věku, 

rase nebo na trvání léčby. 

 

U diabetických pacientů s hypertenzí s mikroalbuminurií a normálními renálními funkcemi byly 

ortostatické závratě a ortostatická hypertenze hlášeny u 0,5% těchto pacientů (tj.méně časté), což bylo 

častěji než v placebové skupině. 

 

Následující tabulka udává nežádoucí účinky, které byly hlášeny v placebem kontrolovaných 

klinických studiích, v nichž bylo 1 965 pacientů s hypertenzí léčeno irbesartanem. Výrazy označené 

hvězdičkou (*) se vztahují k nežádoucím účinkům, které byly navíc hlášeny u > 2% diabetických 

hypertenzních pacientů, s chronickou renální nedostatečností a se zjevnou proteinurií, a hlášených 

častěji než u placeba.  

 

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována následovně: 

velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 

až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny 

podle klesající závažnosti. 

 

Také jsou zde uvedeny nežádoucí účinky dodatečně hlášené z postmarketingového sledování. Tyto 

nežádoucí účinky vycházejí ze spontánních hlášení: 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Není známo:  

trombocytopenie. 

 

Poruchy imunitního systému: 

Není známo: 

hypersenzitivní reakce jako je vyrážka, kopřivka, angioedém. 

 

Poruchy metabolismu a výživy: 

Není známo: 

hyperkalemie 

 

Poruchy nervového systému:  

Časté:  

 

závratě, ortostatické závratě* 

Není známo: 

vertigo, bolesti hlavy 

 

Poruchy ucha a labyrintu: 

Není známo: 

tinitus 

 

 

 

55 

 

Srdeční poruchy: 

Méně časté: 

tachykardie 

 

Cévní poruchy: 

Časté: 

ortostatická hypotenze* 

Méně časté: 

návaly horka 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: 

Méně časté: 

kašel 

 

Gastrointestinální poruchy: 

Časté: 

nausea/zvracení 

Méně časté: 

průjem, dyspepsie/pyróza 

Není známo: 

poruchy chuti 

 

Poruchy jater a žlučových cest: 

Méně časté:  

žloutenka 

Není známo: 

hepatitida, abnormální jaterní funkce 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: 

Není známo: 

leukocytoklastická vaskulitida 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Časté: 

muskuloskeletální bolest* 

Není známo: 

bolesti kloubů a svalů (v některých případech spojené se zvýšenými hladinami 

kreatinkinasy v plazmě), svalové křeče 

 

Poruchy ledvin a močových cest: 

Není známo: 

snížená funkce ledvin včetně případů renálního selhání u rizikových pacientů (viz 

bod 4.4) 

 

Poruchy reprodukčního systému a prsu: 

Méně časté: 

sexuální dysfunkce 

 

Celkové poruchy a lokální reakce v místě aplikace: 

Časté: 

únava 

Méně časté: 

bolest na hrudi 

 

Vyšetření 

Velmi časté:  Hyperkalemie* se objevila mnohem častěji u diabetických pacientů léčených 

irbesartanem než u pacientů léčených placebem. U diabetických pacientů s hypertenzí, 

s mikroalbuminurií a normální funkcí ledvin se hyperkalemie (≥ 5,5 mE/l) objevila u 

29,4% pacientů ve skupině s 300 mg irbesartanu a u 22% pacientů ve skupině 

s placebem. U diabetických pacientů s hypertenzí, s chronickou renální insuficiencí a 

zjevnou proteinurií, se objevila hyperkalemie (≥ 5,5 mE/l) u 46,3% pacientů ve skupině 

s irbesartanem a u 26,3% pacientů ve skupině s placebem.  

Časté: 

U subjektů léčených irbesartanem byl často (1,7%) pozorován signifikantní vzestup 

plazmatické kreatinkinázy. V žádném případě toto zvýšení nebylo spojeno se 

zjistitelnými klinickými muskuloskeletálními příhodami. 

Pokles hemoglobinu, který nebyl klinicky významný, byl pozorován u 1,7% pacientů 

s hypertenzí a pokročilým diabetickým ledvinným onemocněním léčených irbesartanem 

 

Pediatrická populace 

V randomizované studii s 318 dětmi a mladistvými s hypertenzí ve věku 6 až 16 let se během 3týdenní 

dvojitě slepé fáze vyskytly tyto nežádoucí účinky: bolesti hlavy (7,9%), hypotenze (2,2%), závratě 

(1,9%) a kašel (0,9%). V 26týdenním otevřeném období této studie nejčastěji zaznamenané 

 

 

 

56 

abnormality laboratorních vyšetření byly vzestup kreatininu (6,5%) a zvýšené hodnoty CK u 2% 

dětských příjemců. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 

4.9  Předávkování 

 

U dospělých osob, které dostávaly po 8 týdnů irbesartan v dávkách až 900 mg denně, se neobjevily 

toxické příznaky. Jako nejpravděpodobnější projev předávkování lze očekávat hypotenzi a tachykardii; 

také by se mohla objevit bradykardie z předávkování. O terapii předávkování přípravkem Karvea 

nejsou dostupné specifické informace. Pacienta je třeba pečlivě monitorovat a léčení musí být 

symptomatické a podpůrné. Navrhovaná opatření jsou vyvolání zvracení a/nebo laváž žaludku. Při 

léčbě předávkování může být užitečné podání aktivního uhlí. Irbesartan nelze odstranit hemodialýzou. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté angiotensinu-II, samotní. 

ATC kód: C09CA04. 

 

Mechanismus působení: Irbesartan je silný, perorálně účinný, selektivní antagonista receptoru pro 

angiotensin-II (receptor typu AT

1

). Předpokládá se, že blokuje veškeré účinky angiotensinu-II 

zprostředkované AT

1

 receptorem, bez ohledu na zdroj a způsob syntézy angiotensinu-II. Selektivní 

antagonické ovlivnění angiotensin-II (AT

1

) receptorů vede ke zvýšení hladin plazmatického reninu 

a angiotensinu-II a ke snížení koncentrace aldosteronu v plazmě. Hladiny draslíku v séru nejsou 

samotným irbesartanem v doporučených dávkách významně ovlivněny. Irbesartan neinhibuje ACE 

(kininázu-II), enzym vytvářející angiotensin-II a také degradující bradykinin na neaktivní metabolity. 

Irbesartan, aby byl účinný, nevyžaduje metabolickou aktivaci. 

 

Klinická účinnost: 

 

Hypertenze 

Irbesartan snižuje krevní tlak s minimální změnou srdeční frekvence. Pokles krevního tlaku je závislý 

na velikosti dávky podávané jednou denně s tendencí vytvořit plató při dávkách nad 300 mg. Dávky 

150-300 mg jednou denně snižují krevní tlak vleže nebo vsedě prolongovaně (tj. 24 hodiny po podání) 

průměrně o 8-13/5-8 mm Hg (systolický/diastolický) více než placebo. Nejvýraznějšího snížení 

krevního tlaku je dosaženo do 3-6 hodin po podání a hypotenzní účinek se udržuje nejméně 24 hodiny. 

Ještě za 24 hodin po podání doporučovaných dávek dosahoval pokles tlaku krve 60-70% maximálního 

poklesu diastolického a systolického tlaku. Dávka 150 mg podávaná jednou denně vedla k podobným 

minimálním a průměrným 24-hodinovým změnám krevního tlaku jako stejná celková dávka rozdělená 

do dvou jednotlivých denních dávek. 

Hypotenzní účinek přípravku Karvea je patrný v průběhu 1-2 týdnů, maximální efekt se objevuje 4-

6 týdnů po zahájení terapie. Antihypertenzní účinek se udržuje v průběhu dlouhodobé léčby. Po 

ukončení terapie se krevní tlak postupně vrací k původním hodnotám. Reaktivní hypertenze nebyla 

pozorována. 

Hypotenzní účinky irbesartanu a thiazidových diuretik jsou additivní. U pacientů, u nichž irbesartan 

sám krevní tlak dostatečně nesnižuje, vyvolá přidání malé dávky hydrochlorothiazidu (12,5 mg) 

jednou denně další snížení krevního tlaku; dosahujícího 7-10/3-6 mmHg (systolický/diastolický) ve 

srovnání s placebem. 

Účinnost přípravku Karvea není ovlivněna věkem ani pohlavím. Reakce hypertoniků černé pleti na 

monoterapii irbesartanem je zřetelně slabší, obdobně jako reakce na jiné léčivé přípravky ovlivňující 

 

 

 

57 

renin-angiotensinový systém. Jestliže se irbesartan podává společně s malou dávkou hydrochlothiazidu 

(např. 12,5 mg denně), reakce hypertoniků černé pleti se blíží reakci pacientů pleti bílé. 

Irbesartan nemá klinicky významný účinek na hladinu kyseliny močové v séru anebo na vylučování 

kyseliny močové močí. 

 

Pediatrická populace 

Snížení krevního tlaku s cílovými titrovanými dávkami irbesartanu 0,5 mg/kg (nízká), 1,5 mg/kg 

(střední) a 4,5 mg/kg (vysoká) bylo hodnoceno u 318 dětí a mladistvých ve věku 6 až 16 let 

s hypertenzí nebo s rizikem (diabetici, hypertenze v rodinné anamnéze) během 3týdenního období. Po 

třech týdnech průměrné snížení od výchozích hodnot u primární proměnné účinnosti – hodnoty 

systolického tlaku vsedě (SeSBP), měřené v nejnižším bodě účinku (na konci dávkovacího intervalu -

trough) - bylo 11,7 mmHg (nízká dávka), 9,3 mmHg (střední dávka) a 13,2 mmHg (vysoká dávka). 

Rozdíl mezi těmito dávkami nebyl signifikantní. Korigované průměrné změny hodnoty diastolického 

krevního tlaku v sedě (SeDBP), měřené v nejnižším bodě účinku (na konci dávkovacího intervalu -

trough) byly tyto: 3,8 mmHg (nízká dávka), 3,2 mmHg (střední dávka), 5,6 mmHg (vysoká dávka). V 

průběhu dalších dvou týdnů, kdy pacienti byli re-randomizováni buď do skupiny sléčivým přípravkem 

nebo do skupiny s placebem, u pacientů na placebu došlo ke zvýšení SeSBP o 2,4 mmHg a SeDBP o 

2,0 mmHg ve srovnání se změnami +0,1, resp. -0,3 mmHg u pacientů na všech dávkách irbesartanu 

(viz bod 4.2). 

 

Hypertenze a diabetes typu 2 s renálním onemocněním 

Studie "Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial (IDNT)" ukazuje, že irbesartan zpomaluje progresi 

renálního onemocnění u pacientů s chronickou renální nedostatečností a manifestní proteinurií. IDNT 

byla dvojitě slepá, kontrolovaná studie srovnávající morbiditu a mortalitu u nemocných léčených 

přípravkem Karvea, amlodipinem a placebem. U 1715 pacientů s hypertenzí a diabetem typu 2, 

proteinurií ≥ 900 mg/den a s hladinou kreatininu v séru mezi 1,0-3,0 mg/dl byl hodnocen dlouhodobý 

účinek (průměrně 2,6 roku) přípravku Karvea na vývoj renálního onemocnění a na mortalitu ze všech 

příčin. Pacientům byly podávány dávky od 75 mg až po udržovací dávku 300 mg přípravku Karvea, 

od 2,5 mg do 10 mg amlodipinu nebo placebo dle snášenlivosti. Pacienti ve všech léčebných 

skupinách obvykle dostávali 2 až 4 antihypertenzivní látky (např. diuretika, betablokátory, 

alfablokátory) k dosažení stanoveného cílového krevního tlaku ≤ 135/85 mm Hg nebo snížení 

systolického tlaku o 10 mmHg, pokud výchozí tlak byl > 160 mm Hg. Šedesát procent (60%) pacientů 

ve skupině placeba dosáhlo tohoto cílového krevního tlaku, zatímco v irbesartanové skupině to bylo 

76% a ve skupině s amlodipinem 78%. Irbesartan významně snížil relativní riziko dosažení základního 

kombinovaného cílového parametru, kterým bylo dvojnásobné zvýšení hladiny sérového kreatininu, 

konečná fáze renálního onemocnění (ESRD) nebo úmrtí z jakékoliv příčiny. Přibližně 33% pacientů 

ve skupině léčené irbesartanem dosáhlo primárního kombinovaného cílového parametru týkajícího se 

renálních funkcí ve srovnání s 39% pacientů ve skupině s placebem a se 41% pacientů užívajících 

amlodipin [20% snížení relativního rizika proti placebu (p = 0,024) a 23% snížení relativního rizika ve 

srovnání s amlodipinem (p = 0,006)]. Při analýze jednotlivých komponentů primárního cílového 

parametru nebyl pozorován žádný vliv na celkovou mortalitu, zatímco byl zjištěn pozitivní trend ve 

snížení ESRD a významné snížení dvojnásobně zvýšených sérových koncentrací kreatininu. 

 

Byla provedena analýza účinku v podskupinách vytvořených podle pohlaví, rasy, věku, trvání diabetu, 

vstupního krevního tlaku, hladiny kreatininu v séru a albuminurie. U žen a černochů, kteří 

reprezentovali 32%, resp. 26% celkové populace ve studii, nebyl prospěch pro ledviny průkazný, 

ačkoli interval spolehlivosti to nevylučuje. Pro sekundární cílový bod fatálních a nefatálních 

kardiovaskulárních příhod nebyl v rámci celé populace rozdíl mezi dále uvedenými třemi skupinami, 

ačkoli byl pozorován zvýšený výskyt nefatálního IM u žen a snížený výskyt nefatálního IM u mužů 

v irbesartanové skupině proti režimu založeném na placebu. Byl pozorován zvýšený výskyt 

nefatálního IM a CMP u žen v irbesartanovém režimu ve srovnání s režimem založeném na 

amlodipinu, zatímco hospitalizace kvůli srdečnímu selhání byla snížena v celé sledované populaci. 

Nicméně, pro tyto nálezy u žen nebylo nalezeno žádné definitivní vysvětlení. 

 

Studie "Účinek irbesartanu na mikroalbuminurii u hypertonických pacientů s diabetem typu 2" 

(IRMA 2) (Effects of Irbesartan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients with Type 2 Diabets 

Mellitus) ukazuje, že 300 mg irbesartanu zpomaluje vznik zjevné proteinurie u pacientů 

 

 

 

58 

s mikroalbuminurií. IRMA 2 byla placebem kontrolovaná, dvojitě slepá studie morbidity na 

590 pacientech s diabetem typu 2, mikroalbuminurií (30-300 mg/den) a normální funkcí ledvin 

(hladina kreatininu v séru ≤ 1,5 mg/dl u mužů a < 1,1 mg/dl u žen). Studie sledovala dlouhodobé 

účinky (2 roky) přípravku Karvea na rozvoj klinické (zjevné) proteinurie (rychlost vylučování 

albuminu močí (UAER) > 300 mg/den a zvýšení v UAER o minimálně 30% ve srovnání s výchozí 

hodnotou). Stanovený cílový krevní tlak byl ≤ 135/85 mm Hg. Aby bylo dosaženo cílového krevního 

tlaku, byla dle potřeby přidána další antihypertenziva (vyjma ACE inhibitorů, antagonistů receptorů 

pro angiotensin II a dihydropyridinových vápníkových blokátorů). Zatímco podobného krevního tlaku 

bylo dosaženo ve všech léčených skupinách, méně subjektů ve skupině s 300 mg irbesartanu (5,2%) 

než s placebem (14,9%) nebo se 150 mg irbesartanu (9,7%) dosáhlo cílového parametru, kterým 

byla zjevná proteinurie, čímž bylo prokázáno, že podávání vyšších dávek snižuje relativní riziko o 

70%, ve srovnání s placebem (p = 0,0004). Doprovodné zlepšení rychlosti glomerulární filtrace (GFR) 

nebylo během prvních tří měsíců léčby pozorováno. Zpomalení progrese onemocnění ke klinické 

proteinurii bylo evidentní již za tři měsíce a pokračovalo celé 2 roky. Regrese k normoalbuminurii 

(< 30 mg/den) byla častější ve skupině s 300 mg přípravku Karvea (34%) než ve skupině s placebem 

(21%). 

 

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)  

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan 

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans 

Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem 

receptorů pro angiotenzin II. 

Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo 

cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami poškození 

cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a 

diabetickou nefropatií. 

V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární 

ukazatele a na mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie, 

akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností 

jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II. 

Inhibitory ACE ia blokátory receptorů pro angiotensin II. proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií 

užívat současně. 

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease 

Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní terapii inhibitorem 

ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým 

onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocněním, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena 

z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda 

byly numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí 

účinky a sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly 

častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Po perorálním podání se irbesartan dobře absorbuje: při sledování absolutní biologické dostupnosti 

byly zjištěny hodnoty přibližně 60-80%. Současný příjem potravy biologickou dostupnost irbesartanu 

významně neovlivňuje. Vazba na plazmatické bílkoviny je přibližně 96%, vazba na buněčné složky 

krve je zanedbatelná. Distribuční objem je 53-93 litry.Po perorálním nebo intravenózním podání 

14

C irbesartanu se 80-85% radioaktivity v cirkulující plazmě dá přisoudit nezměněnému irbesartanu. 

Irbesartan se metabolizuje v játrech konjugací na glukuronid a oxidací. Hlavní metabolit v krevním 

oběhu je glukuronid irbesartanu (přibližně 6%). Studie in vitro ukazují, že irbesartan se primárně 

oxiduje cytochromem P450, a to enzymem CYP2C9; izoenzym CYP3A4 má zanedbatelný význam. 

 

Irbesartan má lineární farmakokinetiku závislou na dávce, a to v dávkovém rozmezí od 10 do 600 mg. 

Ukázalo se, že po dávkách vyšších než 600 mg (dvojnásobku nejvyšší doporučované dávky) je zvýšení 

absorpce po perorálním podání již menší, než by bylo úměrné dávce; mechanismus tohoto jevu není 

znám. Maximální koncentrace v plazmě je dosaženo za 1,5-2 hodiny po perorálním podání. Celková 

clearance a renální clearance jsou 157-176 resp. 3-3,5 ml/min. Terminální eliminační poločas 

 

 

 

59 

irbesartanu je 11-15 hodin. Rovnovážných koncentrací v plazmě je dosaženo do 3 dnů po zahájení 

terapie při dávkování jednou denně. Při opakovaném podávání jednou denně lze zjistit omezenou 

kumulaci irbesartanu v plazmě (< 20%). Ve studii byly zjištěny o něco vyšší plazmatické koncentrace 

irbesartanu u hypertoniček než u hypertoniků. Rozdíly v poločase nebo kumulaci irbesartanu však 

nalezeny nebyly. Dávkování pro ženy není třeba upravovat. Hodnoty AUC a C

max

 irbesartanu byly 

také o něco vyšší u starších osob (≥ 65 let) než u osob mladších (18-40 let). Terminální eliminační 

poločas se však signifikantně nelišil. U starších pacientů není třeba dávkování upravovat. 

 

Irbesartan a jeho metabolity se eliminují jednak žlučí, jednak ledvinami. Po perorálním anebo 

intravenózním podání 

14

C irbesartanu lze asi 20% radioaktivity nalézt v moči, zbytek ve stolici. Méně 

než 2% dávky se vyloučí močí jako nezměněný irbesartan. 

 

Pediatrická populace 

Farmakokinetika irbesartanu byla hodnocena u 23 dětí s hypertenzí po podání jedné a opakovaných 

denních dávek irbesartanu (2 mg/kg) až do maximální denní dávky 150 mg po dobu 4 týdnů. U 21 

z těchto 23 dětí byla bylo možno srovnat farmakokinetiku s dospělými (dvanáct dětí bylo starších než 

12 let, devět dětí mělo mezi 6 až 12 lety). Výsledky ukázaly, že hodnoty C

max, 

 AUC a clearance byly 

srovnatelné s výsledky pozorovanými u dospělých pacientů, kteří dostávali 150 mg irbesartanu denně. 

Po opakovaném dávkování jednou denně byla pozorována omezená akumulace irbesartanu v plazmě 

(18%). 

 

Porucha funkce ledvin: u pacientů s poruchou funkce ledvin anebo u hemodialyzovaných pacientů 

nejsou farmakokinetické parametry irbesartanu významně změněny. Irbesartan se hemodialýzou 

neodstraní. 

 

Porucha funkce jater: u pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní cirhózou nejsou farmakokinetické 

parametry irbesartanu významně změněny. 

U pacientů s těžkou poruchou jater se studie neprováděly. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Nebyly nalezeny známky abnormálního systémového toxického ovlivnění anebo toxického ovlivnění 

cílových orgánů při použití klinicky relevantních dávek. V neklinických studiích bezpečnosti vyvolaly 

vysoké dávky irbesartanu (≥ 250 mg/kg denně u potkanů a ≥ 100 mg/kg denně u makaků) snížení 

erytrocytárních parametrů (počtů erytrocytů, množství hemoglobinu, hematokritu). Velmi vysoké 

dávky (≥ 500 mg/kg denně) vyvolaly degenerativní změny v ledvinách (např. intersticiální nefritidu, 

distenzi tubulů, bazofilii tubulů, zvýšení koncentrace močoviny a kreatininu v plazmě) u potkanů 

a makaků; tyto změny byly zhodnoceny jako sekundární projevy hypotenzních účinků léčivého 

přípravku, které vedly ke snížení renální perfuze. Irbesartan dále vyvolal hyperplazii/hypertrofii 

juxtaglomerulárních buněk (u potkanů v dávkách ≥ 90 mg/kg denně, u makaků v dávkách ≥ 10 mg/kg 

denně). Všechny tyto změny se považují za vyvolané farmakologickým působením irbesartanu. Nezdá 

se, že by pro terapeutické dávkování irbesartanu u lidí byla hyperplazie/hypertrofie renálních 

juxtaglomerulárních buněk jakkoliv relevantní. 

 

Nebyla prokázána mutagenita, klastogenita nebo kancerogenita. 

 

Fertilita a reprodukční chování nebyly ve studiích se samci a samicemi potkanů ovlivněny ani po 

perorálních dávkách irbesartanu vyvolávajících parentální toxicitu (od 50 do 650 mg/kg/den), včetně 

úmrtí při nejvyšší dávce. Nebyly pozorovány žádné významné účinky na počet žlutých tělísek, usazení 

oplodněných vajíček nebo živé plody. Irbesartan neovlivňoval přežití, vývoj ani reprodukci potomků. 

Studie na pokusných zvířatech ukázaly, že radioaktivně značený irbesartan je detekován v plodech 

potkanů a králíků. Irbesartan je vylučován do mateřského mléka kojících samic potkanů.  

 

Studie s irbesartanem na pokusných zvířatech ukázaly přechodné toxické účinky (zvětšení kavity 

ledvinných pánviček, hydroureter nebo podkožní edémy) u potkaních plodů, které se po porodu 

upravily. U králíků byly zjištěny aborty anebo časné resorpce po dávkách vyvolávajících zřetelnou 

maternální toxicitu, včetně úmrtí. Teratogenní účinky u potkanů nebo u králíků zjištěny nebyly. 

 

 

 

60 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Jádro tablety:  

Monohydrát laktosy 

Mikrokrystalická celulosa 

Sodná sůl kroskaramelosy 

Hypromelosa 

Srážený oxid křemičitý 

Magnesium-stearát. 

 

Potahová vrstva:  

Monohydrát laktosy 

Hypromelosa 

Oxid titaničitý  

Makrogol 3000 

Karnaubský vosk. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

3 roky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

Krabičky obsahující 14 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiovém blistru. 

Krabičky obsahující 28 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 30 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 56 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 84 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 90 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 98 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 56 x 1 potahovanou tabletu v PVC/PVDC/Aluminiových perforovaných blistrech 

pro jednotlivé dávky. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 

 

 

 

 

 

61 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI  

 

sanofi-aventis groupe 

54, rue La Boétie 

F-75008 Paris - Francie 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/97/049/021-025 

EU/1/97/049/032 

EU/1/97/049/035 

EU/1/97/049/038 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 27. srpna 1997 

Datum posledního prodloužení: 27. srpna 2007 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu/

 

 

 

 

62 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Karvea 300 mg potahované tablety. 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje irbesartanum 300 mg. 

 

Pomocná látka se známým účinkem: 102,00 mg monohydrátu laktosy v jedné potahované tabletě. 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Potahovaná tableta. 

Bílá až téměř bílá, bikonvexní, oválná, na jedné straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým 

číslem 2873. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Přípravek Karvea je indikován k léčbě esenciální hypertenze u dospělých. 

Také je indikován k léčbě onemocnění ledvin u dospělých pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. 

typu jako součást antihypertenzního léčebného režimu (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

 

Obvyklá doporučená úvodní a udržovací dávka je 150 mg jednou denně, spolu s jídlem anebo bez 

něho. Karvea v dávce 150 mg jednou denně obvykle zaručí lepší 24-hodinovou kontrolu krevního 

tlaku než v dávce 75 mg. Je však možné uvážit zahájení léčby dávkou 75 mg, zejména u 

hemodialyzovaných pacientů a u pacientů starších než 75 let. 

 

Pacientům, u nichž nedostačuje dávka 150 mg jednou denně, je možné dávku přípravku Karvea zvýšit 

na 300 mg, anebo je možné přidat jiná antihypertenziva (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). Ukázalo se, že 

zejména přidání diuretika jako např. hydrochlorothiazidu má v kombinaci s přípravkem Karvea 

aditivní účinek (viz bod 4.5). 

 

U hypertenzních pacientů s diabetem typu 2 by měla být léčba zahájena dávkou 150 mg irbesartanu 

jednou denně a zvyšována až do 300 mg jednou denně, což je preferovaná udržovací dávka pro léčbu 

ledvinového onemocnění. 

Prospěšnost přípravku Karvea v léčbě poškození ledvin u hypertenzních pacientů s diabetem 2. typu 

byla prokázána ve studiích, kde byl irbesartan, dle potřeby, podáván spolu s jinými antihypertenzivy 

tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot krevního tlaku (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). 

 

Zvláštní populace 

 

Porucha ledvin: u pacientů s porušenou renální funkcí není úprava dávkování nutná. U pacientů 

léčených dialýzou je třeba zvážit podávání nižších počátečních dávek (75 mg) 

(viz bod 4.4). 

 

 

 

 

63 

Porucha jater: u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou jater není třeba úprava dávkování. 

S podáním přípravku pacientům s těžkou poruchou jater nejsou klinické zkušenosti. 

 

Starší pacienti: u pacientů starších než 75 let je sice vhodné zvážit možnost zahájení terapie dávkou 

75 mg, úprava dávkování však obvykle u starších pacientů nebývá nutná. 

 

Pediatrická populace: bezpečnost a účinnost přípravku Karvea u dětí ve věku do 18 let nebyla 

stanovena. V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodě 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze 

doporučit dávkování u dětí. 

 

Způsob podání 

 

Perorální podání. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6). 

 

Současné užívání přípravku Karvea s přípravky obsahujícími aliskiren je kontraindikováno u pacientů 

s diabetes mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

2

) (viz body 4.5 a 5.1) 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Hypovolemie: symptomatická hypotenze, zejména po první dávce, se může objevit u pacientů 

s hypovolemií příp. sodíkovou deplecí po energické terapii diuretiky, po dietě s omezením soli, po 

průjmech nebo zvracení. Tyto stavy by měly být upraveny před podáváním přípravku Karvea. 

 

Renovaskulární hypertenzeu pacientů s bilaterální stenózou renálních arterií, anebo se stenózou 

arterie u jediné funkční ledviny, je zvýšené riziko těžké hypotenze a renální insuficience, jestliže jsou 

léčeni léčivými přípravky ovlivňujícími renin-angiotensin-aldosteronový systém. U přípravku Karvea 

tato situace sice není dokumentována, u antagonistů receptoru pro angiotensin-II je však třeba 

podobný účinek předpokládat. 

 

Porucha ledvin a transplantace ledvinpři použití přípravku Karvea u pacientů s poruchou renálních 

funkcí se doporučuje pravidelně monitorovat hladin draslíku a kreatininu v séru. S podáváním 

přípravku Karvea pacientům krátce po transplantaci ledvin nejsou zkušenosti. 

 

Hypertenzní pacienti s diabetem typu 2 a ledvinovým onemocněnímúčinky irbesartanu na ledvinové 

poruchy a kardiovaskulární příhody nebyly u pacientů s pokročilým onemocněním ledvin ve všech 

skupinách v analýze prováděné během studie jednotné. Zejména se projevily jako méně příznivé u žen 

a jedinců, kteří nebyli bělošské rasy (viz bod 5.1). 

 

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS): 

Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo 

aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání 

ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů 

pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1). 

Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem 

specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.  

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s 

diabetickou nefropatií. 

 

Hyperkalemiejako u jiných léčivých přípravků ovlivňujících renin-angiotensin-aldosteronový 

systém, se při léčbě přípravkem Karvea může objevit hyperkalemie, a to zejména při současné poruše 

funkce ledvin, zjevné proteinurie způsobené diabetickým ledvinovým onemocněním a/nebo selhání 

 

 

 

64 

srdce. U rizikových pacientů se doporučuje pečlivě monitorovatí koncentrace draslíku v séru (viz bod 

4.5). 

 

Lithiumkombinace lithia a přípravku Karvea se nedoporučuje (viz bod 4.5). 

 

Stenóza aortální a mitrální chlopně, obstrukční hypertrofická kardiomyopatieu pacientů se stenózou 

aortální chlopně, dvojcípé chlopně anebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií je, stejně jako při 

použití jiných vazodilatačních látek, nutná zvláštní opatrnost. 

 

Primární aldosteronismusobecně vzato, pacienti s primárním aldosteronismem nereagují na 

antihypertenziva působící inhibicí renin-angiotensinového systému. Podávání přípravku Karvea se 

proto nedoporučuje. 

 

Všeobecněu pacientů, jejichž cévní tonus a renální funkce závisí převážně na aktivitě renin-

angiotensin-aldosteronového systému (např. u pacientů s těžkým městnavým srdečním selháním nebo 

u pacientů s renálním onemocněním včetně stenózy renální arterie), vedla léčba inhibitory 

angiontensin konvertujícího enzymu nebo antagonisty angiontensin-II receptoru k akutní hypotenzi, 

azotemii, oligurii anebo vzácně k akutnímu selhání ledvin (viz bod 4.5). Tak jako po podání jiných 

antihypertenziv, by mohlo nadměrné snížení krevního tlaku u pacientů s ischemickou srdeční 

chorobou nebo ischemickým cévním onemocněním vyústit v infarkt myokardu nebo cévní mozkovou 

příhodu. 

Jak bylo pozorováno u inhibitorů angiontensin konvertujícího enzymu, irbesartan a jiní antagonisté 

angiotensinu jsou zřetelně méně účinní při snižování krevního tlaku u pacientů černé pleti než u ostatní 

populace patrně z důvodu vyššího výskytu nízkoreninové hypertenze (viz bod 5.1). 

 

Těhotenství: léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II nesmí být během těhotenství 

zahájena. Pokud není pokračování v léčbě antagonisty receptoru angiotenzinu II považováno za 

nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na jinou léčbu hypertenze, a to takovou, 

která má ověřený bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je zjištěno 

těhotenství, léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II musí být ihned ukončena, a pokud je 

to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby (viz body 4.3 a 4.6). 

 

Laktosa: tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí galaktosy, 

vrozeným nedostatkem laktázy nebo glukoso-galaktosové malabsorpce by tento léčivý přípravek 

neměli užívat. 

 

Pediatrická populaceirbesartan byl studován u dětské populace ve věku 6 až 16 let, avšak současná 

data nejsou dostačující na to, aby podpořila rozšíření použití u dětí, dokud nebudou k dispozici další 

data (viz body 4.8, 5.1 a 5.2). 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Diuretika a jiná antihypertenzivajiná antihypertenziva mohou zvyšovat hypotenzní účinky 

irbersartanu; Karvea však již byl bezpečně podáván spolu s jinými antihypertenzivy, jako např. s beta-

blokátory, s dlouhodobě účinnými blokátory kalciových kanálů a s thiazidovými diuretiky. Předchozí 

léčení vysokými dávkami diuretik může způsobit hypovolemii a riziko hypotenze při zahájení terapie 

přípravkem Karvea (viz  bod 4.4). 

 

Léčivé přípravky s aliskirenem nebo inhibitory ACE: Data z klinických studií ukázala, že duální 

blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) pomocí kombinovaného užívání inhibitorů 

ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích 

účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) 

ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1). 

 

 

Doplňkové podávání draslíku a diuretika šetřící draslíkna základě zkušeností s podáváním jiných 

léčivých přípravků ovlivňujících renin-angiotensinový systém by mohlo současné podávání diuretik 

 

 

 

65 

šetřících kalium, látek doplňujících přívod draslíku, solných náhražek obsahujících draslík anebo 

jiných léčivých přípravků, které mohou zvýšit hladiny draslíku v séru (např. heparin), vést k vzestupu 

sérového draslíku, a proto není tato kombinace doporučena (viz bod 4.4). 

 

Lithiumpřípady reverzibilního zvýšení koncentrací lithia v séru i toxicity lithia byly popsány při 

současném podávání lithia a inhibitorů enzymu konvertujícího angiotensin. Podobné účinky byly 

zatím velmi vzácně nahlášeny i u irbesartanu. Proto se tato kombinace nedoporučuje (viz bod 4.4). 

Pokud je prokázáno, že je kombinace nezbytná, je doporučeno pečlivě monitorovat hladiny lithia 

v séru. 

 

Nesteroidní protizánětlivé lékyjsou-li antagonisté angiotensinu II podávány společně s nesteroidními 

protizánětlivými přípravky (t.j. selektivními COX-2 inhibitory, kyselinou acetylsalicylovou 

(> 3 g/den) a neselektivními NSAID), antihypertenzní účinek může být oslaben. 

Stejně jako u ACE inhibitorů, současné podávání antagonistů angiotensinu II a NSAID, může 

zvyšovat riziko zhoršení renálních funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin, a vést ke zvýšení 

hladiny draslíku v séru, zvláště u pacientů s již preexistující renální poruchou. Opatrnost vyžaduje 

podání kombinace zvláště u starších osob. Pacienti by měli být přiměřeně hydratováni a mělo by se 

zvážit sledování renálních funkcí při zahájení souběžné léčby i jeho následná periodicita. 

 

Další informace o interakcích irbesartanuv klinických studiích farmakokinetika irbesartanu není 

hydrochlorothiazidem ovlivněna. Irbesartan je převážně metabolizován CYP2C9 a v menším rozsahu 

glukuronidací. Nebyly pozorovány žádné významné farmakokinetické nebo farmakodynamické 

interakce byl-li irbesartan podáván současně s warfarinem, léčivým přípravkem metabolizovaným 

CYP2C9. Účinky induktorů CYP2C9, jako je rifampicin, na farmakokinetiku irbesartanu nebyly 

vyhodnoceny. Farmakokinetika digoxinu nebyla současným podáváním irbesartanu změněna. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství: 

 

Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II se v prvním trimestru těhotenství nedoporučuje (viz 

bod 4.4). Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II během druhého a třetího trimestru 

těhotenství je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4). 

 

Epidemiologické důkazy týkající se rizika teratogenity při podávání ACE inhibitorů během prvního 

trimestru těhotenství nebyly nezvratné; malý nárůst rizika však nelze vyloučit. I když neexistují žádné 

kontrolované epidemiologické údaje, pokud jde o riziko při podávání antagonistů receptoru 

angiotenzinu II (AIIRAs), pro tuto třídu léčiv může existovat riziko podobné. Pokud pokračování v 

léčbě AIIRAs není považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na 

jinou léčbu vysokého krevního tlaku, a to takovou, která má ověřený bezpečností profil, pokud jde o 

podávání v těhotenství. Jestliže je diagnóza těhotenství stanovena, léčba pomocí AIIRAs musí být 

ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby. 

 

Je známo, že expozice vůči AIIRAs během druhého a třetího trimestru vede u lidí k fetotoxicitě 

(pokles funkce ledvin, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a k novorozenecké toxicitě (selhání 

ledvin, hypotenze, hyperkalemie) (viz bod 5.3). 

Pokud by došlo k expozici vůči antagonistům receptoru angiotenzinu II od druhého trimestru 

těhotenství, doporučuje se sonografická kontrola funkce ledvin a lebky. 

Děti, jejichž matky užívaly antagonisty receptoru angiotenzinu II, musí být pečlivě sledovány, pokud 

jde o hypotenzi (viz body 4.3 a 4.4). 

 

Kojení: 

 

Protože nejsou k dispozici žádné údaje ohledně užívání přípravku Karvea během kojení, Karvea se 

nedoporučuje, je vhodnější zvolit jinou léčbu s lepším bezpečnostním profilem během kojení, 

obzvláště během kojení novorozence nebo předčasně narozeného dítěte. 

 

 

 

 

66 

Není známo, zda se irbesartan nebo jeho metabolity u lidí vylučují do mateřského mléka. 

Dostupná farmakodynamická/toxikologická data u potkanů prokázala sekreci irbesartanu nebo jeho 

metabolitů do mléka (podrobnější informace viz bod 5.3). 

 

Fertilita 

 

Irbesartan neměl žádný vliv na fertilitu léčených potkanů a jejich potomky až do takových dávek, 

které vyvolávaly první příznaky parentální toxicity (viz bod 5.3). 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. 

Na základě farmakodynamických vlastností látky však není pravděpodobné, že by irbesartan tuto 

schopnost ovlivnil. Při řízení motorových vozidel a obsluze strojů je třeba vzít v úvahu, že v průběhu 

terapie se mohou objevit závratě a únava. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

V placebem kontrolovaných studiích u pacientů s hypertenzí se celkový výskyt nežádoucích účinků 

nelišil ve skupině s irbesartanem (56,2%) a ve skupině s placebem (56,5%). Ukončení léčby 

v důsledku jakéhokoliv klinického nebo laboratorního nežádoucího účinku bylo méně časté ve 

skupině pacientů léčených irbesartanem (3,3%) než u pacientů léčených placebem (4,5%). Výskyt 

nežádoucích účinků nebyl závislý na dávce (v doporučeném dávkovém rozmezí), na pohlaví, věku, 

rase nebo na trvání léčby. 

 

U diabetických pacientů s hypertenzí s mikroalbuminurií a normálními renálními funkcemi byly 

ortostatické závratě a ortostatická hypertenze hlášeny u 0,5% těchto pacientů (tj.méně časté), což bylo 

častěji než v placebové skupině. 

 

Následující tabulka udává nežádoucí účinky, které byly hlášeny v placebem kontrolovaných 

klinických studiích, v nichž bylo 1 965 pacientů s hypertenzí léčeno irbesartanem. Výrazy označené 

hvězdičkou (*) se vztahují k nežádoucím účinkům, které byly navíc hlášeny u > 2% diabetických 

hypertenzních pacientů, s chronickou renální nedostatečností a se zjevnou proteinurií, a hlášených 

častěji než u placeba.  

 

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována následovně: 

velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 

až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny 

podle klesající závažnosti. 

 

Také jsou zde uvedeny nežádoucí účinky dodatečně hlášené z postmarketingového sledování. Tyto 

nežádoucí účinky vycházejí ze spontánních hlášení: 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Není známo:  

trombocytopenie. 

 

Poruchy imunitního systému: 

Není známo: 

hypersenzitivní reakce jako je vyrážka, kopřivka, angioedém. 

 

Poruchy metabolismu a výživy: 

Není známo: 

hyperkalemie 

 

Poruchy nervového systému:  

Časté:  

 

závratě, ortostatické závratě* 

Není známo: 

vertigo, bolesti hlavy 

 

 

 

 

67 

Poruchy ucha a labyrintu: 

Není známo: 

tinitus 

 

Srdeční poruchy: 

Méně časté: 

tachykardie 

 

Cévní poruchy: 

Časté: 

ortostatická hypotenze* 

Méně časté: 

návaly horka 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: 

Méně časté: 

kašel 

 

Gastrointestinální poruchy: 

Časté: 

nausea/zvracení 

Méně časté: 

průjem, dyspepsie/pyróza 

Není známo: 

poruchy chuti 

 

Poruchy jater a žlučových cest: 

Méně časté:  

žloutenka 

Není známo: 

hepatitida, abnormální jaterní funkce 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: 

Není známo: 

leukocytoklastická vaskulitida 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Časté: 

muskuloskeletální bolest* 

Není známo: 

bolesti kloubů a svalů (v některých případech spojené se zvýšenými hladinami 

kreatinkinasy v plazmě), svalové křeče 

 

Poruchy ledvin a močových cest: 

Není známo: 

snížená funkce ledvin včetně případů renálního selhání u rizikových pacientů (viz 

bod 4.4) 

 

Poruchy reprodukčního systému a prsu: 

Méně časté: 

sexuální dysfunkce 

 

Celkové poruchy a lokální reakce v místě aplikace: 

Časté: 

únava 

Méně časté: 

bolest na hrudi 

 

Vyšetření 

Velmi časté:  Hyperkalemie* se objevila mnohem častěji u diabetických pacientů léčených 

irbesartanem než u pacientů léčených placebem. U diabetických pacientů s hypertenzí, 

s mikroalbuminurií a normální funkcí ledvin se hyperkalemie (≥ 5,5 mE/l) objevila u 

29,4% pacientů ve skupině s 300 mg irbesartanu a u 22% pacientů ve skupině 

s placebem. U diabetických pacientů s hypertenzí, s chronickou renální insuficiencí a 

zjevnou proteinurií, se objevila hyperkalemie (≥ 5,5 mE/l) u 46,3% pacientů ve skupině 

s irbesartanem a u 26,3% pacientů ve skupině s placebem.  

Časté: 

U subjektů léčených irbesartanem byl často (1,7%) pozorován signifikantní vzestup 

plazmatické kreatinkinázy. V žádném případě toto zvýšení nebylo spojeno se 

zjistitelnými klinickými muskuloskeletálními příhodami. 

Pokles hemoglobinu, který nebyl klinicky významný, byl pozorován u 1,7% pacientů 

s hypertenzí a pokročilým diabetickým ledvinným onemocněním léčených irbesartanem 

 

Pediatrická populace 

 

 

 

68 

V randomizované studii s 318 dětmi a mladistvými s hypertenzí ve věku 6 až 16 let se během 3týdenní 

dvojitě slepé fáze vyskytly tyto nežádoucí účinky: bolesti hlavy (7,9%), hypotenze (2,2%), závratě 

(1,9%) a kašel (0,9%). V 26týdenním otevřeném období této studie nejčastěji zaznamenané 

abnormality laboratorních vyšetření byly vzestup kreatininu (6,5%) a zvýšené hodnoty CK u 2% 

dětských příjemců. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 

4.9  Předávkování 

 

U dospělých osob, které dostávaly po 8 týdnů irbesartan v dávkách až 900 mg denně, se neobjevily 

toxické příznaky. Jako nejpravděpodobnější projev předávkování lze očekávat hypotenzi a tachykardii; 

také by se mohla objevit bradykardie z předávkování. O terapii předávkování přípravkem Karvea 

nejsou dostupné specifické informace. Pacienta je třeba pečlivě monitorovat a léčení musí být 

symptomatické a podpůrné. Navrhovaná opatření jsou vyvolání zvracení a/nebo laváž žaludku. Při 

léčbě předávkování může být užitečné podání aktivního uhlí. Irbesartan nelze odstranit hemodialýzou. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté angiotensinu-II, samotní. 

ATC kód: C09CA04. 

 

Mechanismus působení: Irbesartan je silný, perorálně účinný, selektivní antagonista receptoru pro 

angiotensin-II (receptor typu AT

1

). Předpokládá se, že blokuje veškeré účinky angiotensinu-II 

zprostředkované AT

1

 receptorem, bez ohledu na zdroj a způsob syntézy angiotensinu-II. Selektivní 

antagonické ovlivnění angiotensin-II (AT

1

) receptorů vede ke zvýšení hladin plazmatického reninu 

a angiotensinu-II a ke snížení koncentrace aldosteronu v plazmě. Hladiny draslíku v séru nejsou 

samotným irbesartanem v doporučených dávkách významně ovlivněny. Irbesartan neinhibuje ACE 

(kininázu-II), enzym vytvářející angiotensin-II a také degradující bradykinin na neaktivní metabolity. 

Irbesartan, aby byl účinný, nevyžaduje metabolickou aktivaci. 

 

Klinická účinnost: 

 

Hypertenze 

Irbesartan snižuje krevní tlak s minimální změnou srdeční frekvence. Pokles krevního tlaku je závislý 

na velikosti dávky podávané jednou denně s tendencí vytvořit plató při dávkách nad 300 mg. Dávky 

150-300 mg jednou denně snižují krevní tlak vleže nebo vsedě prolongovaně (tj. 24 hodiny po podání) 

průměrně o 8-13/5-8 mm Hg (systolický/diastolický) více než placebo. Nejvýraznějšího snížení 

krevního tlaku je dosaženo do 3-6 hodin po podání a hypotenzní účinek se udržuje nejméně 24 hodiny. 

Ještě za 24 hodin po podání doporučovaných dávek dosahoval pokles tlaku krve 60-70% maximálního 

poklesu diastolického a systolického tlaku. Dávka 150 mg podávaná jednou denně vedla k podobným 

minimálním a průměrným 24-hodinovým změnám krevního tlaku jako stejná celková dávka rozdělená 

do dvou jednotlivých denních dávek. 

Hypotenzní účinek přípravku Karvea je patrný v průběhu 1-2 týdnů, maximální efekt se objevuje 4-

6 týdnů po zahájení terapie. Antihypertenzní účinek se udržuje v průběhu dlouhodobé léčby. Po 

ukončení terapie se krevní tlak postupně vrací k původním hodnotám. Reaktivní hypertenze nebyla 

pozorována. 

Hypotenzní účinky irbesartanu a thiazidových diuretik jsou additivní. U pacientů, u nichž irbesartan 

sám krevní tlak dostatečně nesnižuje, vyvolá přidání malé dávky hydrochlorothiazidu (12,5 mg) 

 

 

 

69 

jednou denně další snížení krevního tlaku; dosahujícího 7-10/3-6 mmHg (systolický/diastolický) ve 

srovnání s placebem. 

Účinnost přípravku Karvea není ovlivněna věkem ani pohlavím. Reakce hypertoniků černé pleti na 

monoterapii irbesartanem je zřetelně slabší, obdobně jako reakce na jiné léčivé přípravky ovlivňující 

renin-angiotensinový systém. Jestliže se irbesartan podává společně s malou dávkou hydrochlothiazidu 

(např. 12,5 mg denně), reakce hypertoniků černé pleti se blíží reakci pacientů pleti bílé. 

Irbesartan nemá klinicky významný účinek na hladinu kyseliny močové v séru anebo na vylučování 

kyseliny močové močí. 

 

Pediatrická populace 

Snížení krevního tlaku s cílovými titrovanými dávkami irbesartanu 0,5 mg/kg (nízká), 1,5 mg/kg 

(střední) a 4,5 mg/kg (vysoká) bylo hodnoceno u 318 dětí a mladistvých ve věku 6 až 16 let 

s hypertenzí nebo s rizikem (diabetici, hypertenze v rodinné anamnéze) během 3týdenního období. Po 

třech týdnech průměrné snížení od výchozích hodnot u primární proměnné účinnosti – hodnoty 

systolického tlaku vsedě (SeSBP), měřené v nejnižším bodě účinku (na konci dávkovacího intervalu -

trough) - bylo 11,7 mmHg (nízká dávka), 9,3 mmHg (střední dávka) a 13,2 mmHg (vysoká dávka). 

Rozdíl mezi těmito dávkami nebyl signifikantní. Korigované průměrné změny hodnoty diastolického 

krevního tlaku v sedě (SeDBP), měřené v nejnižším bodě účinku (na konci dávkovacího intervalu -

trough) byly tyto: 3,8 mmHg (nízká dávka), 3,2 mmHg (střední dávka), 5,6 mmHg (vysoká dávka). V 

průběhu dalších dvou týdnů, kdy pacienti byli re-randomizováni buď do skupiny sléčivým přípravkem 

nebo do skupiny s placebem, u pacientů na placebu došlo ke zvýšení SeSBP o 2,4 mmHg a SeDBP o 

2,0 mmHg ve srovnání se změnami +0,1, resp. -0,3 mmHg u pacientů na všech dávkách irbesartanu 

(viz bod 4.2). 

 

Hypertenze a diabetes typu 2 s renálním onemocněním 

Studie "Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial (IDNT)" ukazuje, že irbesartan zpomaluje progresi 

renálního onemocnění u pacientů s chronickou renální nedostatečností a manifestní proteinurií. IDNT 

byla dvojitě slepá, kontrolovaná studie srovnávající morbiditu a mortalitu u nemocných léčených 

přípravkem Karvea, amlodipinem a placebem. U 1715 pacientů s hypertenzí a diabetem typu 2, 

proteinurií ≥ 900 mg/den a s hladinou kreatininu v séru mezi 1,0-3,0 mg/dl byl hodnocen dlouhodobý 

účinek (průměrně 2,6 roku) přípravku Karvea na vývoj renálního onemocnění a na mortalitu ze všech 

příčin. Pacientům byly podávány dávky od 75 mg až po udržovací dávku 300 mg přípravku Karvea, 

od 2,5 mg do 10 mg amlodipinu nebo placebo dle snášenlivosti. Pacienti ve všech léčebných 

skupinách obvykle dostávali 2 až 4 antihypertenzivní látky (např. diuretika, betablokátory, 

alfablokátory) k dosažení stanoveného cílového krevního tlaku ≤ 135/85 mm Hg nebo snížení 

systolického tlaku o 10 mmHg, pokud výchozí tlak byl > 160 mm Hg. Šedesát procent (60%) pacientů 

ve skupině placeba dosáhlo tohoto cílového krevního tlaku, zatímco v irbesartanové skupině to bylo 

76% a ve skupině s amlodipinem 78%. Irbesartan významně snížil relativní riziko dosažení základního 

kombinovaného cílového parametru, kterým bylo dvojnásobné zvýšení hladiny sérového kreatininu, 

konečná fáze renálního onemocnění (ESRD) nebo úmrtí z jakékoliv příčiny. Přibližně 33% pacientů 

ve skupině léčené irbesartanem dosáhlo primárního kombinovaného cílového parametru týkajícího se 

renálních funkcí ve srovnání s 39% pacientů ve skupině s placebem a se 41% pacientů užívajících 

amlodipin [20% snížení relativního rizika proti placebu (p = 0,024) a 23% snížení relativního rizika ve 

srovnání s amlodipinem (p = 0,006)]. Při analýze jednotlivých komponentů primárního cílového 

parametru nebyl pozorován žádný vliv na celkovou mortalitu, zatímco byl zjištěn pozitivní trend ve 

snížení ESRD a významné snížení dvojnásobně zvýšených sérových koncentrací kreatininu. 

 

Byla provedena analýza účinku v podskupinách vytvořených podle pohlaví, rasy, věku, trvání diabetu, 

vstupního krevního tlaku, hladiny kreatininu v séru a albuminurie. U žen a černochů, kteří 

reprezentovali 32%, resp. 26% celkové populace ve studii, nebyl prospěch pro ledviny průkazný, 

ačkoli interval spolehlivosti to nevylučuje. Pro sekundární cílový bod fatálních a nefatálních 

kardiovaskulárních příhod nebyl v rámci celé populace rozdíl mezi dále uvedenými třemi skupinami, 

ačkoli byl pozorován zvýšený výskyt nefatálního IM u žen a snížený výskyt nefatálního IM u mužů 

v irbesartanové skupině proti režimu založeném na placebu. Byl pozorován zvýšený výskyt 

nefatálního IM a CMP u žen v irbesartanovém režimu ve srovnání s režimem založeném na 

amlodipinu, zatímco hospitalizace kvůli srdečnímu selhání byla snížena v celé sledované populaci. 

Nicméně, pro tyto nálezy u žen nebylo nalezeno žádné definitivní vysvětlení. 

 

 

 

70 

 

Studie "Účinek irbesartanu na mikroalbuminurii u hypertonických pacientů s diabetem typu 2" 

(IRMA 2) (Effects of Irbesartan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients with Type 2 Diabets 

Mellitus) ukazuje, že 300 mg irbesartanu zpomaluje vznik zjevné proteinurie u pacientů 

s mikroalbuminurií. IRMA 2 byla placebem kontrolovaná, dvojitě slepá studie morbidity na 

590 pacientech s diabetem typu 2, mikroalbuminurií (30-300 mg/den) a normální funkcí ledvin 

(hladina kreatininu v séru ≤ 1,5 mg/dl u mužů a < 1,1 mg/dl u žen). Studie sledovala dlouhodobé 

účinky (2 roky) přípravku Karvea na rozvoj klinické (zjevné) proteinurie (rychlost vylučování 

albuminu močí (UAER) > 300 mg/den a zvýšení v UAER o minimálně 30% ve srovnání s výchozí 

hodnotou). Stanovený cílový krevní tlak byl ≤ 135/85 mm Hg. Aby bylo dosaženo cílového krevního 

tlaku, byla dle potřeby přidána další antihypertenziva (vyjma ACE inhibitorů, antagonistů receptorů 

pro angiotensin II a dihydropyridinových vápníkových blokátorů). Zatímco podobného krevního tlaku 

bylo dosaženo ve všech léčených skupinách, méně subjektů ve skupině s 300 mg irbesartanu (5,2%) 

než s placebem (14,9%) nebo se 150 mg irbesartanu (9,7%) dosáhlo cílového parametru, kterým 

byla zjevná proteinurie, čímž bylo prokázáno, že podávání vyšších dávek snižuje relativní riziko o 

70%, ve srovnání s placebem (p = 0,0004). Doprovodné zlepšení rychlosti glomerulární filtrace (GFR) 

nebylo během prvních tří měsíců léčby pozorováno. Zpomalení progrese onemocnění ke klinické 

proteinurii bylo evidentní již za tři měsíce a pokračovalo celé 2 roky. Regrese k normoalbuminurii 

(< 30 mg/den) byla častější ve skupině s 300 mg přípravku Karvea (34%) než ve skupině s placebem 

(21%). 

 

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)  

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan 

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans 

Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem 

receptorů pro angiotenzin II. 

Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo 

cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami poškození 

cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a 

diabetickou nefropatií. 

V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární 

ukazatele a na mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie, 

akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností 

jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II. 

Inhibitory ACE ia blokátory receptorů pro angiotensin II. proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií 

užívat současně. 

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease 

Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní terapii inhibitorem 

ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým 

onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocněním, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena 

z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda 

byly numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí 

účinky a sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly 

častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Po perorálním podání se irbesartan dobře absorbuje: při sledování absolutní biologické dostupnosti 

byly zjištěny hodnoty přibližně 60-80%. Současný příjem potravy biologickou dostupnost irbesartanu 

významně neovlivňuje. Vazba na plazmatické bílkoviny je přibližně 96%, vazba na buněčné složky 

krve je zanedbatelná. Distribuční objem je 53-93 litry.Po perorálním nebo intravenózním podání 

14

C irbesartanu se 80-85% radioaktivity v cirkulující plazmě dá přisoudit nezměněnému irbesartanu. 

Irbesartan se metabolizuje v játrech konjugací na glukuronid a oxidací. Hlavní metabolit v krevním 

oběhu je glukuronid irbesartanu (přibližně 6%). Studie in vitro ukazují, že irbesartan se primárně 

oxiduje cytochromem P450, a to enzymem CYP2C9; izoenzym CYP3A4 má zanedbatelný význam. 

 

 

 

 

71 

Irbesartan má lineární farmakokinetiku závislou na dávce, a to v dávkovém rozmezí od 10 do 600 mg. 

Ukázalo se, že po dávkách vyšších než 600 mg (dvojnásobku nejvyšší doporučované dávky) je zvýšení 

absorpce po perorálním podání již menší, než by bylo úměrné dávce; mechanismus tohoto jevu není 

znám. Maximální koncentrace v plazmě je dosaženo za 1,5-2 hodiny po perorálním podání. Celková 

clearance a renální clearance jsou 157-176 resp. 3-3,5 ml/min. Terminální eliminační poločas 

irbesartanu je 11-15 hodin. Rovnovážných koncentrací v plazmě je dosaženo do 3 dnů po zahájení 

terapie při dávkování jednou denně. Při opakovaném podávání jednou denně lze zjistit omezenou 

kumulaci irbesartanu v plazmě (< 20%). Ve studii byly zjištěny o něco vyšší plazmatické koncentrace 

irbesartanu u hypertoniček než u hypertoniků. Rozdíly v poločase nebo kumulaci irbesartanu však 

nalezeny nebyly. Dávkování pro ženy není třeba upravovat. Hodnoty AUC a C

max

 irbesartanu byly 

také o něco vyšší u starších osob (≥ 65 let) než u osob mladších (18-40 let). Terminální eliminační 

poločas se však signifikantně nelišil. U starších pacientů není třeba dávkování upravovat. 

 

Irbesartan a jeho metabolity se eliminují jednak žlučí, jednak ledvinami. Po perorálním anebo 

intravenózním podání 

14

C irbesartanu lze asi 20% radioaktivity nalézt v moči, zbytek ve stolici. Méně 

než 2% dávky se vyloučí močí jako nezměněný irbesartan. 

 

Pediatrická populace 

Farmakokinetika irbesartanu byla hodnocena u 23 dětí s hypertenzí po podání jedné a opakovaných 

denních dávek irbesartanu (2 mg/kg) až do maximální denní dávky 150 mg po dobu 4 týdnů. U 21 

z těchto 23 dětí byla bylo možno srovnat farmakokinetiku s dospělými (dvanáct dětí bylo starších než 

12 let, devět dětí mělo mezi 6 až 12 lety). Výsledky ukázaly, že hodnoty C

max, 

 AUC a clearance byly 

srovnatelné s výsledky pozorovanými u dospělých pacientů, kteří dostávali 150 mg irbesartanu denně. 

Po opakovaném dávkování jednou denně byla pozorována omezená akumulace irbesartanu v plazmě 

(18%). 

 

Porucha funkce ledvin: u pacientů s poruchou funkce ledvin anebo u hemodialyzovaných pacientů 

nejsou farmakokinetické parametry irbesartanu významně změněny. Irbesartan se hemodialýzou 

neodstraní. 

 

Porucha funkce jater: u pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní cirhózou nejsou farmakokinetické 

parametry irbesartanu významně změněny. 

U pacientů s těžkou poruchou jater se studie neprováděly. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Nebyly nalezeny známky abnormálního systémového toxického ovlivnění anebo toxického ovlivnění 

cílových orgánů při použití klinicky relevantních dávek. V neklinických studiích bezpečnosti vyvolaly 

vysoké dávky irbesartanu (≥ 250 mg/kg denně u potkanů a ≥ 100 mg/kg denně u makaků) snížení 

erytrocytárních parametrů (počtů erytrocytů, množství hemoglobinu, hematokritu). Velmi vysoké 

dávky (≥ 500 mg/kg denně) vyvolaly degenerativní změny v ledvinách (např. intersticiální nefritidu, 

distenzi tubulů, bazofilii tubulů, zvýšení koncentrace močoviny a kreatininu v plazmě) u potkanů 

a makaků; tyto změny byly zhodnoceny jako sekundární projevy hypotenzních účinků léčivého 

přípravku, které vedly ke snížení renální perfuze. Irbesartan dále vyvolal hyperplazii/hypertrofii 

juxtaglomerulárních buněk (u potkanů v dávkách ≥ 90 mg/kg denně, u makaků v dávkách ≥ 10 mg/kg 

denně). Všechny tyto změny se považují za vyvolané farmakologickým působením irbesartanu. Nezdá 

se, že by pro terapeutické dávkování irbesartanu u lidí byla hyperplazie/hypertrofie renálních 

juxtaglomerulárních buněk jakkoliv relevantní. 

 

Nebyla prokázána mutagenita, klastogenita nebo kancerogenita. 

 

Fertilita a reprodukční chování nebyly ve studiích se samci a samicemi potkanů ovlivněny ani po 

perorálních dávkách irbesartanu vyvolávajících parentální toxicitu (od 50 do 650 mg/kg/den), včetně 

úmrtí při nejvyšší dávce. Nebyly pozorovány žádné významné účinky na počet žlutých tělísek, usazení 

oplodněných vajíček nebo živé plody. Irbesartan neovlivňoval přežití, vývoj ani reprodukci potomků. 

Studie na pokusných zvířatech ukázaly, že radioaktivně značený irbesartan je detekován v plodech 

potkanů a králíků. Irbesartan je vylučován do mateřského mléka kojících samic potkanů.  

 

 

 

72 

 

Studie s irbesartanem na pokusných zvířatech ukázaly přechodné toxické účinky (zvětšení kavity 

ledvinných pánviček, hydroureter nebo podkožní edémy) u potkaních plodů, které se po porodu 

upravily. U králíků byly zjištěny aborty anebo časné resorpce po dávkách vyvolávajících zřetelnou 

maternální toxicitu, včetně úmrtí. Teratogenní účinky u potkanů nebo u králíků zjištěny nebyly. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Jádro tablety:  

Monohydrát laktosy 

Mikrokrystalická celulosa 

Sodná sůl kroskaramelosy 

Hypromelosa 

Srážený oxid křemičitý 

Magnesium-stearát. 

 

Potahová vrstva:  

Monohydrát laktosy 

Hypromelosa 

Oxid titaničitý  

Makrogol 3000 

Karnaubský vosk. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

3 roky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

Krabičky obsahující 14 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiovém blistru. 

Krabičky obsahující 28 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 30 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 56 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 84 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 90 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 98 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 

Krabičky obsahující 56 x 1 potahovanou tabletu v PVC/PVDC/Aluminiových perforovaných blistrech 

pro jednotlivé dávky. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 

 

 

 

 

73 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI  

 

sanofi-aventis groupe 

54, rue La Boétie 

F-75008 Paris - Francie 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/97/049/026-030 

EU/1/97/049/033 

EU/1/97/049/036 

EU/1/97/049/039 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 27. srpna 1997 

Datum posledního prodloužení: 27. srpna 2007 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu/

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA 

PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

 

 

 

 

75 

A. 

VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

Název a adresa výrobců odpovědných za propouštění šarží 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

1 rue de la Vierge 

Ambarès & Lagrave 

F-33565 Carbon Blanc Cedex 

Francie 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 7166 

F-37071 Tours Cedex 2 

Francie 

 

Chinoin Private Co. Ltd. 

Lévai u.5. 

2112 Veresegyhaz 

Mad'arsko 

 

Sanofi-Aventis, S.A. 

Ctra. C-35 (La Batlloria-Hostalric), km. 63.09 

17404 Riells i Viabrea (Girona) 

Španělsko 

 

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 

propouštění dané šarže. 

 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 

 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE  

 

 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro 

tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie 

(seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na 

evropském webovém portálu pro léčivé přípravky. 

Cyklus PSURů přípravku Irbesartan Zentiva je v souladu s referenčním přípravkem APROVEL, 

pokud není specifikováno jinak. 

 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Neuplatňuje se. 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

 

 

 

78 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

VNĚJŠÍ OBAL 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Karvea 75 mg tablety 

irbesartanum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

1 tableta obsahuje irbesartanum 75 mg. 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Pomocné látky: obsahuje také monohydrát laktosy. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

14 tablet 

28 tablet 

56 tablet 

56 x 1 tableta 

98 tablet 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

 

 

 

 

 

79 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

sanofi-aventis groupe 

54, rue La Boétie 

F-75008 Paris - Francie 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/97/049/010 - 14 tablet 

EU/1/97/049/001 - 28 tablet 

EU/1/97/049/002 - 56 tablet 

EU/1/97/049/013 - 56 x 1 tableta 

EU/1/97/049/003 - 98 tablet 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Karvea 75 mg 

 

 

 

80 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Karvea 75 mg tablety 

irbesartanum 

 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

sanofi-aventis groupe 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Lot 

 

 

5. 

JINÉ 

 

14 - 28 - 56 - 98 tablet: 

Po 

Út 

St 

Čt 

Pá 

So 

Ne 

 

56 x 1 tableta: 

 

 

 

81 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

VNĚJŠÍ OBAL 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Karvea 150 mg tablety 

irbesartanum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

1 tableta obsahuje irbesartanum 150 mg. 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Pomocné látky: obsahuje také monohydrát laktosy. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

14 tablet 

28 tablet 

56 tablet 

56 x 1 tableta 

98 tablet 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

 

 

 

 

 

82 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

sanofi-aventis groupe 

54, rue La Boétie 

F-75008 Paris - Francie 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/97/049/011 - 14 tablet 

EU/1/97/049/004 - 28 tablet 

EU/1/97/049/005 - 56 tablet 

EU/1/97/049/014 - 56 x 1 tableta 

EU/1/97/049/006 - 98 tablet 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Karvea 150 mg 

 

 

 

83 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Karvea 150 mg tablety 

irbesartanum 

 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

sanofi-aventis groupe 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Lot 

 

 

5. 

JINÉ 

 

14 - 28 - 56 - 98 tablet: 

Po 

Út 

St 

Čt 

Pá 

So 

Ne 

 

56 x 1 tableta: 

 

 

 

84 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

VNĚJŠÍ OBAL 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Karvea 300 mg tablety 

irbesartanum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

1 tableta obsahuje irbesartanum 300 mg. 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Pomocné látky: obsahuje také monohydrát laktosy. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

14 tablet 

28 tablet 

56 tablet 

56 x 1 tableta 

98 tablet 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

 

 

 

 

 

85 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

sanofi-aventis groupe 

54, rue La Boétie 

F-75008 Paris - Francie 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/97/049/012 - 14 tablet 

EU/1/97/049/007 - 28 tablet 

EU/1/97/049/008 - 56 tablet 

EU/1/97/049/015 - 56 x 1 tableta 

EU/1/97/049/009 - 98 tablet 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Karvea 300 mg 

 

 

 

86 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Karvea 300 mg tablety 

irbesartanum 

 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

sanofi-aventis groupe 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Lot 

 

 

5. 

JINÉ 

 

14 - 28 - 56 - 98 tablet: 

Po 

Út 

St 

Čt 

Pá 

So 

Ne 

 

56 x 1 tableta: 

 

 

 

87 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

VNĚJŠÍ OBAL 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Karvea 75 mg potahované tablety 

Irbesartanum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

1 potahovaná tableta obsahuje irbesartanum 75 mg. 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Pomocné látky: obsahuje také monohydrát laktosy. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

14 tablet 

28 tablet 

30 tablet 

56 tablet 

56 x 1 tableta 

84 tablet 

90 tablet 

98 tablet 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

 

 

 

 

88 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

sanofi-aventis groupe 

54, rue La Boétie 

F-75008 Paris - Francie 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/97/049/016 - 14 tablet 

EU/1/97/049/017 - 28 tablet 

EU/1/97/049/034 - 30 tablet 

EU/1/97/049/018 - 56 tablet 

EU/1/97/049/019 - 56 x 1 tableta 

EU/1/97/049/031 - 84 tablet 

EU/1/97/049/037 - 90 tablet 

EU/1/97/049/020 - 98 tablet 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Karvea 75 mg 

 

 

 

89 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Karvea 75 mg tablety 

irbesartanum 

 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

sanofi-aventis groupe 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Lot 

 

 

5. 

JINÉ 

 

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tablet: 

Po 

Út 

St 

Čt 

Pá 

So 

Ne 

 

30 - 56 x 1 - 90 tableta: 

 

 

 

90 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

VNĚJŠÍ OBAL 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Karvea 150 mg potahované tablety 

Irbesartanum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

1 potahovaná tableta obsahuje irbesartanum 150 mg. 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Pomocné látky: obsahuje také monohydrát laktosy. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

14 tablet 

28 tablet 

30 tablet 

56 tablet 

56 x 1 tableta 

84 tablet 

90 tablet 

98 tablet 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

 

 

 

 

91 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

sanofi-aventis groupe 

54, rue La Boétie 

F-75008 Paris - Francie 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/97/049/021 - 14 tablet 

EU/1/97/049/022 - 28 tablet 

EU/1/97/049/035 - 30 tablet 

EU/1/97/049/023 - 56 tablet 

EU/1/97/049/024 - 56 x 1 tableta 

EU/1/97/049/032 - 84 tablet 

EU/1/97/049/038 - 90 tablet 

EU/1/97/049/025 - 98 tablet 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Karvea 150 mg 

 

 

 

92 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Karvea 150 mg tablety 

irbesartanum 

 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

sanofi-aventis groupe 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Lot 

 

 

5. 

JINÉ 

 

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tablet: 

Po 

Út 

St 

Čt 

Pá 

So 

Ne 

 

30 - 56 x 1 - 90 tableta: 

 

 

 

93 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

VNĚJŠÍ OBAL 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Karvea 300 mg potahované tablety 

Irbesartanum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

1 potahovaná tableta obsahuje irbesartanum 300 mg. 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Pomocné látky: obsahuje také monohydrát laktosy. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

14 tablet 

28 tablet 

30 tablet 

56 tablet 

56 x 1 tableta 

84 tablet 

90 tablet 

98 tablet 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

 

 

 

 

94 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

sanofi-aventis groupe 

54, rue La Boétie 

F-75008 Paris - Francie 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/97/049/026 - 14 tablet 

EU/1/97/049/027 - 28 tablet 

EU/1/97/049/036 - 30 tablet 

EU/1/97/049/028 - 56 tablet 

EU/1/97/049/029 - 56 x 1 tableta 

EU/1/97/049/033 - 84 tablet 

EU/1/97/049/039 - 90 tablet 

EU/1/97/049/030 - 98 tablet 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Karvea 300 mg 

 

 

 

95 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Karvea 300 mg tablety 

irbesartanum 

 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

sanofi-aventis groupe 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Lot 

 

 

5. 

JINÉ 

 

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tablet: 

Po 

Út 

St 

Čt 

Pá 

So 

Ne 

 

30 - 56 x 1 - 90 tableta: 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

 

 

97 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Karvea 75 mg tablety 

irbesartanum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 



Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 



Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 



Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 

příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1. 

Co je Karvea a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Karvea užívat 

3. 

Jak se Karvea užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Karvea uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je Karvea a k čemu se používá 

 

Karvea patří do skupiny léků známých jako antagonisté receptoru pro angiotensin-II. Angiotensin-II je 

látka vytvářená v těle, která se váže na receptory v krevních cévách a vyvolá zúžení cév. To vede ke 

zvýšení krevního tlaku. Karvea zabraňuje vazbě angiotensinu-II na tyto receptory, tím způsobí, že se 

krevní cévy rozšíří a krevní tlak sníží. Karvea zpomaluje snížení funkce ledvin u pacientů s vysokým 

krevním tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2. 

 

Karvea se užívá u dospělých pacientů 

 

k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze

 

k ochraně ledvin u pacientů s vysokým krevním tlakem, s cukrovkou (diabetem) typu 2 a 

s laboratorními známkami zhoršené funkce ledvin. 

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Karvea užívat 

 

Neužívejte přípravek Karvea 



jestliže jste alergický(á) na irbesartan nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6) 

 

jestliže jste po 3. měsíci těhotenství (vyvarujte se raději také užívání přípravku Karvea v 

časném těhotenství – viz bod Těhotenství) 

 

jestliže trpíte cukrovkou nebo poruchou funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení 

krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 

Upozornění a opatření 

Informujte svého lékaře před užitím přípravku Karvea, pokud se Vás týká některé z následujících 

upozornění: 



trpíte-li nadměrným zvracením nebo průjmy 



máte-li problémy s ledvinami 



máte-li problémy se srdcem 

 

užíváte-li přípravek Karvea pro diabetické ledvinové onemocnění. V tomto případě Váš lékař 

může provádět pravidelné krevní testy, zejména kvůli měření hladiny draslíku v krvi v případě 

špatné funkce ledvin 



máte-li podstoupit jakoukoli operaci nebo máte-li dostat anestetika 

 

 

 

98 

 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:  

inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte 

problémy s ledvinami související s diabetem. 

aliskiren. 

 

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 

elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 

 

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Karvea“. 

 

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku 

Karvea se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván, pokud jste po 3. měsíci 

těhotenství, protože v tomto stádiu může způsobit závažná poškození dítěte (viz bod Těhotenství a 

kojení). 

 

Děti a dospívající 

Tento léčivý přípravek se nemá dětem ani dospívajícím podávat, protože bezpečnost a účinnost nebyla 

ještě stanovena. 

 

Další léčivé přípravky a Karvea 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a), nebo které možná budete užívat. 

 

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:  

 

Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek 

Karvea“ a „Upozornění a opatření“).  

 

Bude u Vás potřeba zkontrolovat krevní testy, užíváte-li: 

 

draslíkové doplňky 

 

náhražky soli obsahující draslík 

 

draslík šetřící léky (jako jsou určitá diuretika) 

 

léky obsahující lithium. 

 

Účinek irbesartanu může být snížen, jestliže užíváte určité léky proti bolestem, zvané nesteroidní 

protizánětlivé léky. 

 

Karvea s jídlem a pitím 

Karvea může být užíván s jídlem nebo bez jídla. 

 

Těhotenství a kojení 

Těhotenství 

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám 

obvykle poradí, abyste přestala užívat Karvea dříve, než otěhotníte, nebo jakmile si budete jistá, že jste 

těhotná a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku Karvea. Podávání přípravku Karvea se v 

časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván po 3. měsíci těhotenství, protože pokud je 

užíván po 3. měsíci těhotenství, může způsobit závažné poškození dítěte. 

 

Kojení 

Sdělte svému lékaři, pokud kojíte nebo pokud se chystáte začít kojit. Karvea se nedoporučuje pro 

kojící matky a lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, obzvláště, jestliže 

Vaše dítě je novorozenec nebo se narodilo předčasně. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. 

 

 

 

99 

Není pravděpodobné, že by Karvea ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. V průběhu 

léčby vysokého krevního tlaku se někdy mohou objevit závratě nebo únava. Pokud tyto projevy 

pociťujete, promluvte si se svým lékařem dříve, než budete řídit nebo obsluhovat stroje. 

 

Přípravek Karvea obsahuje laktosu. Řekl-li Vám Váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých 

cukrů (např. laktosy), obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete tento lék užívat. 

 

 

3. 

Jak se Karvea užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Způsob podání 

Přípravek Karvea je určen k perorálnímu podání. Polykejte tablety s dostatečným množstvím 

tekutiny (např. sklenicí vody). Přípravek Karvea můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Měl(a) byste se 

snažit užívat svoji denní dávku každý den vždy ve stejnou dobu. Je důležité, abyste v užívání 

přípravku Karvea pokračoval(a), dokud Váš lékař neurčí jinak. 

 

 

Pacienti s vysokým krevním tlakem 

Obvyklá dávka přípravku je 150 mg jednou denně (dvě tablety denně). V závislosti na reakci 

krevního tlaku může být dávka později zvýšena na 300 mg (čtyři tablety denně). 

 

 

Pacienti s vysokým krevním tlakem a s cukrovkou (diabetem) typu 2 s onemocněním 

ledvin 

U pacientů s vysokým tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2 je k léčbě souvisejícího 

onemocnění ledvin doporučeno užívat 300 mg (čtyři tablety denně) jednou denně. 

 

Lékař může doporučit nižší dávku, zvláště při zahájení léčby u pacientů, kteří se podrobují 

hemodialýze nebo u pacientů starších než 75 let

 

Maximálního účinku na snížení krevního tlaku by mělo být dosaženo 4-6 týdnů od zahájení léčby. 

 

Použití u dětí a dospívajících 

Přípravek Karvea by neměl být podáván dětem do 18 let. Požije-li několik tablet dítě, kontaktujte 

ihned svého lékaře. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Karvea, než jste měl(a) 

Pokud jste náhodně užil(a) příliš mnoho tablet, kontaktujte ihned svého lékaře. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Karvea 

Vynecháte-li náhodou dávku, vezměte si další dávku jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující 

dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Některé tyto nežádoucí účinky mohou být závažné a mohou vyžadovat lékařskou péči. 

 

Stejně jako u podobných léků, byly u pacientů užívajících irbesartan zaznamenány vzácné případy 

alergických kožních reakcí (vyrážka, kopřivka) a lokalizované otoky obličeje, rtů a/nebo jazyka. Máte-

 

 

 

100 

li podezření, že u Vás dochází k rozvoji takové reakce nebo začnete-li být dušný(á), přestaňte 

přípravek Karvea užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc

 

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících kritérií: 

Velmi časté: mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů  

Časté: mohou postihovat až 1 z 10 pacientů  

Méně časté: mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů 

 

Nežádoucí účinky hlášené v průběhu klinických studií u pacientů léčených přípravkem Karvea byly: 

 

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů): jestliže trpíte na vysoký krevní tlak a 

máte cukrovku (diabetes) typu 2 s onemocněním ledvin, krevní testy mohou ukázat zvýšené 

hladiny draslíku. 

 

 

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů): závratě, pocit na zvracení/zvracení, únava a krevní 

testy mohou ukázat zvýšené hladiny enzymu, který je ukazatelem svalové a srdeční funkce 

(enzym kreatinkináza). U pacientů s vysokým krevním tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2 

s onemocněním ledvin byly také hlášeny závratě při přechodu do vzpřímené polohy z polohy 

vleže či vsedě, nízký krevní tlak při přechodu do vzpřímené polohy z polohy vleže či vsedě, 

bolesti kloubů a svalů a snížené hladiny proteinu v červených krvinkách (hemoglobinu). 

 

 

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): zvýšení tepové frekvence, návaly 

horka/zrudnutí, kašel, průjem, poruchy trávení/pálení žáhy, sexuální dysfunkce (problémy se 

sexuální výkonností), bolest na prsou. 

 

Některé nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku Karvea na trh. Nežádoucí účinky, u 

nichž četnost výskytu není známa, jsou: pocit točení hlavy, bolesti hlavy, poruchy chuti, zvonění 

v uších, svalové křeče, bolesti kloubů a svalů, snížení počtu krevních destiček, abnormální jaterní 

funkce, zvýšení hladiny draslíku v krvi, zhoršení funkce ledvin a zánět drobných cév postihující 

převážně kůži (stav známý jako leukocytoklastická vaskulitida). Byly také hlášeny méně časté případy 

žloutenky (zežloutnutí kůže a/nebo bělma očí). 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému 

hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek Karvea uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za EXP. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

 

 

 

 

101 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Karvea obsahuje 



Léčivou látkou je irbesartanum. Jedna tableta přípravku Karvea 75 mg obsahuje irbesartanum 

75 mg. 

 

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát 

laktosy, magnesium-stearát, koloidní hydratovaný oxid křemičitý, předbobtnalý kukuřičný 

škrob, poloxamer 188. 

 

Jak přípravek Karvea vypadá a co obsahuje toto balení 

Tablety přípravku Karvea 75 mg jsou bílé až téměř bílé, bikonvexní, oválné, na jedné straně se 

znakem srdce a na druhé straně s vyraženým číslem 2771. 

 

Tablety přípravku Karvea 75 mg jsou dodávány v blistrech, balení se 14, 28, 56 nebo 98 tabletami. 

K dispozici jsou také jednodávková blistrová balení obsahující 56 x 1 tabletu určená k dodání 

nemocnicím. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

sanofi-aventis groupe 

54, rue La Boétie 

F-75008 Paris - Francie 

 

Výrobce 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 

1, rue de la Vierge 

Ambarès & Lagrave 

F-33565 Carbon Blanc Cedex - Francie 

 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 

30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 7166 

F-37071 Tours Cedex 2 - Francie 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

 

België/Belgique/Belgien 

Sanofi Belgium 

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 

 

Lietuva 

UAB sanofi-aventis Lietuva 

Tel: +370 5 2755224 

 

България 

sanofi-aventis Bulgaria EOOD 

Тел.: +359 (0)2 970 53 00 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Sanofi Belgium  

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 

 

Česká republika 

sanofi-aventis, s.r.o. 

Tel: +420 233 086 111 

 

Magyarország 

SANOFI-AVENTIS Zrt. 

Tel.: +36 1 505 0050 

 

Danmark 

sanofi-aventis Denmark A/S 

Tlf: +45 45 16 70 00 

 

Malta 

Sanofi Malta Ltd. 

Tel: +356 21493022 

 

Deutschland 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Tel: +49 (0)180 2 222010 

 

Nederland 

sanofi-aventis Netherlands B.V. 

Tel: +31 (0)182 557 755 

 

 

 

 

102 

Eesti 

sanofi-aventis Estonia OÜ 

Tel: +372 627 34 88 

 

Norge 

sanofi-aventis Norge AS 

Tlf: +47 67 10 71 00 

 

Ελλάδα 

sanofi-aventis AEBE 

Τηλ: +30 210 900 16 00 

 

Österreich 

sanofi-aventis GmbH 

Tel: +43 1 80 185 – 0 

 

España 

sanofi-aventis, S.A. 

Tel: +34 93 485 94 00 

 

Polska 

sanofi-aventis Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 280 00 00 

 

France 

sanofi-aventis France 

Tél: 0 800 222 555 

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23 

 

Portugal 

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 

Tel: +351 21 35 89 400 

 

Hrvatska 

sanofi-aventis Croatia d.o.o. 

Tel: +385 1 600 34 00 

 

România 

Sanofi Romania SRL 

Tel: +40 (0) 21 317 31 36 

 

Ireland 

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 

Tel: +353 (0) 1 403 56 00 

 

Slovenija 

sanofi-aventis d.o.o. 

Tel: +386 1 560 48 00 

 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. 

Tel: +421 2 33 100 100 

 

Italia 

Sanofi S.p.A. 

Tel: 800 536389 

 

Suomi/Finland 

Sanofi Oy 

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 

 

Κύπρος 

sanofi-aventis Cyprus Ltd. 

Τηλ: +357 22 871600 

 

Sverige 

Sanofi AB 

Tel: +46 (0)8 634 50 00 

 

Latvija 

sanofi-aventis Latvia SIA 

Tel: +371 67 33 24 51 

 

United Kingdom 

Sanofi 

Tel: +44 (0) 845 372 7101 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/ 

 

 

 

103 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Karvea 150 mg tablety 

irbesartanum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 



Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 



Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 



Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 

příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1. 

Co je Karvea a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Karvea užívat 

3. 

Jak se Karvea užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Karvea uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je Karvea a k čemu se používá 

 

Karvea patří do skupiny léků známých jako antagonisté receptoru pro angiotensin-II. Angiotensin-II je 

látka vytvářená v těle, která se váže na receptory v krevních cévách a vyvolá zúžení cév. To vede ke 

zvýšení krevního tlaku. Karvea zabraňuje vazbě angiotensinu-II na tyto receptory, tím způsobí, že se 

krevní cévy rozšíří a krevní tlak sníží. Karvea zpomaluje snížení funkce ledvin u pacientů s vysokým 

krevním tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2. 

 

Karvea se užívá u dospělých pacientů 

 

k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze

 

k ochraně ledvin u pacientů s vysokým krevním tlakem, s cukrovkou (diabetem) typu 2 a 

s laboratorními známkami zhoršené funkce ledvin. 

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Karvea užívat 

 

Neužívejte přípravek Karvea 



jestliže jste alergický(á) na irbesartan nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6) 

 

jestliže jste po 3. měsíci těhotenství (vyvarujte se raději také užívání přípravku Karvea v 

časném těhotenství – viz bod Těhotenství) 

 

jestliže trpíte cukrovkou nebo poruchou funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení 

krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 

Upozornění a opatření 

Informujte svého lékaře před užitím přípravku Karvea, pokud se Vás týká některé z následujících 

upozornění: 



trpíte-li nadměrným zvracením nebo průjmy 



máte-li problémy s ledvinami 



máte-li problémy se srdcem 

 

užíváte-li přípravek Karvea pro diabetické ledvinové onemocnění. V tomto případě Váš lékař 

může provádět pravidelné krevní testy, zejména kvůli měření hladiny draslíku v krvi v případě 

špatné funkce ledvin 



máte-li podstoupit jakoukoli operaci nebo máte-li dostat anestetika 

 

 

 

104 

 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte 

problémy s ledvinami související s diabetem. 

aliskiren. 

 

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 

elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 

 

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Karvea“. 

 

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku 

Karvea se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván, pokud jste po 3. měsíci 

těhotenství, protože v tomto stádiu může způsobit závažná poškození dítěte (viz bod Těhotenství a 

kojení). 

 

Děti a dospívající 

Tento léčivý přípravek se nemá dětem ani dospívajícím podávat, protože bezpečnost a účinnost nebyla 

ještě stanovena. 

 

Další léčivé přípravky a Karvea 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a), nebo které možná budete užívat. 

 

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:  

 

Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek 

Karvea“ a „Upozornění a opatření“). 

 

Bude u Vás potřeba zkontrolovat krevní testy, užíváte-li: 

 

draslíkové doplňky 

 

náhražky soli obsahující draslík 

 

draslík šetřící léky (jako jsou určitá diuretika) 

 

léky obsahující lithium. 

 

Účinek irbesartanu může být snížen, jestliže užíváte určité léky proti bolestem, zvané nesteroidní 

protizánětlivé léky. 

 

Karvea s jídlem a pitím 

Karvea může být užíván s jídlem nebo bez jídla. 

 

Těhotenství a kojení 

Těhotenství 

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám 

obvykle poradí, abyste přestala užívat Karvea dříve, než otěhotníte, nebo jakmile si budete jistá, že jste 

těhotná a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku Karvea. Podávání přípravku Karvea se v 

časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván po 3. měsíci těhotenství, protože pokud je 

užíván po 3. měsíci těhotenství, může způsobit závažné poškození dítěte. 

 

Kojení 

Sdělte svému lékaři, pokud kojíte nebo pokud se chystáte začít kojit. Karvea se nedoporučuje pro 

kojící matky a lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, obzvláště, jestliže 

Vaše dítě je novorozenec nebo se narodilo předčasně. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. 

 

 

 

105 

Není pravděpodobné, že by Karvea ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. V průběhu 

léčby vysokého krevního tlaku se někdy mohou objevit závratě nebo únava. Pokud tyto projevy 

pociťujete, promluvte si se svým lékařem dříve, než budete řídit nebo obsluhovat stroje. 

 

Přípravek Karvea obsahuje laktosu. Řekl-li Vám Váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých 

cukrů (např. laktosy), obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete tento lék užívat. 

 

 

3. 

Jak se Karvea užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Způsob podání 

Přípravek Karvea je určen k perorálnímu podání. Polykejte tablety s dostatečným množstvím 

tekutiny (např. sklenicí vody). Přípravek Karvea můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Měl(a) byste se 

snažit užívat svoji denní dávku každý den vždy ve stejnou dobu. Je důležité, abyste v užívání 

přípravku Karvea pokračoval(a), dokud Váš lékař neurčí jinak. 

 

 

Pacienti s vysokým krevním tlakem 

Obvyklá dávka přípravku je 150 mg jednou denně. V závislosti na reakci krevního tlaku může 

být dávka později zvýšena na 300 mg (dvě tablety denně). 

 

 

Pacienti s vysokým krevním tlakem a s cukrovkou (diabetem) typu 2 s onemocněním 

ledvin 

U pacientů s vysokým tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2 je k léčbě souvisejícího 

onemocnění ledvin doporučeno užívat 300 mg (dvě tablety denně) jednou denně. 

 

Lékař může doporučit nižší dávku, zvláště při zahájení léčby u pacientů, kteří se podrobují 

hemodialýze nebo u pacientů starších než 75 let

 

Maximálního účinku na snížení krevního tlaku by mělo být dosaženo 4-6 týdnů od zahájení léčby. 

 

Použití u dětí a dospívajících 

Přípravek Karvea by neměl být podáván dětem do 18 let. Požije-li několik tablet dítě, kontaktujte 

ihned svého lékaře. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Karvea, než jste měl(a) 

Pokud jste náhodně užil(a) příliš mnoho tablet, kontaktujte ihned svého lékaře. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Karvea 

Vynecháte-li náhodou dávku, vezměte si další dávku jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující 

dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Některé tyto nežádoucí účinky mohou být závažné a mohou vyžadovat lékařskou péči. 

 

Stejně jako u podobných léků, byly u pacientů užívajících irbesartan zaznamenány vzácné případy 

alergických kožních reakcí (vyrážka, kopřivka) a lokalizované otoky obličeje, rtů a/nebo jazyka. Máte-

 

 

 

106 

li podezření, že u Vás dochází k rozvoji takové reakce nebo začnete-li být dušný(á), přestaňte 

přípravek Karvea užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc

 

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících kritérií: 

Velmi časté: mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů  

Časté: mohou postihovat až 1 z 10 pacientů  

Méně časté: mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů 

 

Nežádoucí účinky hlášené v průběhu klinických studií u pacientů léčených přípravkem Karvea byly: 

 

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů): jestliže trpíte na vysoký krevní tlak a 

máte cukrovku (diabetes) typu 2 s onemocněním ledvin, krevní testy mohou ukázat zvýšené 

hladiny draslíku. 

 

 

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů): závratě, pocit na zvracení/zvracení, únava a krevní 

testy mohou ukázat zvýšené hladiny enzymu, který je ukazatelem svalové a srdeční funkce 

(enzym kreatinkináza). U pacientů s vysokým krevním tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2 

s onemocněním ledvin byly také hlášeny závratě při přechodu do vzpřímené polohy z polohy 

vleže či vsedě, nízký krevní tlak při přechodu do vzpřímené polohy z polohy vleže či vsedě, 

bolesti kloubů a svalů a snížené hladiny proteinu v červených krvinkách (hemoglobinu). 

 

 

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): zvýšení tepové frekvence, návaly 

horka/zrudnutí, kašel, průjem, poruchy trávení/pálení žáhy, sexuální dysfunkce (problémy se 

sexuální výkonností), bolest na prsou. 

 

Některé nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku Karvea na trh. Nežádoucí účinky, u 

nichž četnost výskytu není známa, jsou: pocit točení hlavy, bolesti hlavy, poruchy chuti, zvonění 

v uších, svalové křeče, bolesti kloubů a svalů, snížení počtu krevních destiček, abnormální jaterní 

funkce, zvýšení hladiny draslíku v krvi, zhoršení funkce ledvin a zánět drobných cév postihující 

převážně kůži (stav známý jako leukocytoklastická vaskulitida). Byly také hlášeny méně časté případy 

žloutenky (zežloutnutí kůže a/nebo bělma očí). 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému 

hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek Karvea uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za EXP. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

 

 

 

 

107 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Karvea obsahuje 



Léčivou látkou je irbesartanum. Jedna tableta přípravku Karvea 150 mg obsahuje irbesartanum 

150 mg. 

 

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát 

laktosy, magnesium-stearát, koloidní hydratovaný oxid křemičitý, předbobtnalý kukuřičný 

škrob, poloxamer 188. 

 

Jak přípravek Karvea vypadá a co obsahuje toto balení 

Tablety přípravku Karvea 150 mg jsou bílé až téměř bílé, bikonvexní, oválné, na jedné straně se 

znakem srdce a na druhé straně s vyraženým číslem 2772. 

 

Tablety přípravku Karvea 150 mg jsou dodávány v blistrech, balení se 14, 28, 56 nebo 98 tabletami. 

K dispozici jsou také jednodávková blistrová balení obsahující 56 x 1 tabletu určená k dodání 

nemocnicím. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

sanofi-aventis groupe 

54, rue La Boétie 

F-75008 Paris - Francie 

 

Výrobce 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 

1, rue de la Vierge 

Ambarès & Lagrave 

F-33565 Carbon Blanc Cedex - Francie 

 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 

30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 7166 

F-37071 Tours Cedex 2 - Francie 

 

CHINOIN PRIVATE CO. LTD. 

Lévai u.5. 

2112 Veresegyház - Mad'arsko 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

 

 

België/Belgique/Belgien 

Sanofi Belgium 

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 

 

Lietuva 

UAB sanofi-aventis Lietuva 

Tel: +370 5 2755224 

 

България 

sanofi-aventis Bulgaria EOOD 

Тел.: +359 (0)2 970 53 00 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Sanofi Belgium  

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 

 

Česká republika 

sanofi-aventis, s.r.o. 

Tel: +420 233 086 111 

 

Magyarország 

SANOFI-AVENTIS Zrt. 

Tel.: +36 1 505 0050 

 

Danmark 

sanofi-aventis Denmark A/S 

Tlf: +45 45 16 70 00 

 

Malta 

Sanofi Malta Ltd. 

Tel: +356 21493022 

 

 

 

 

108 

Deutschland 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Tel: +49 (0)180 2 222010 

 

Nederland 

sanofi-aventis Netherlands B.V. 

Tel: +31 (0)182 557 755 

 

Eesti 

sanofi-aventis Estonia OÜ 

Tel: +372 627 34 88 

 

Norge 

sanofi-aventis Norge AS 

Tlf: +47 67 10 71 00 

 

Ελλάδα 

sanofi-aventis AEBE 

Τηλ: +30 210 900 16 00 

 

Österreich 

sanofi-aventis GmbH 

Tel: +43 1 80 185 – 0 

 

España 

sanofi-aventis, S.A. 

Tel: +34 93 485 94 00 

 

Polska 

sanofi-aventis Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 280 00 00 

 

France 

sanofi-aventis France 

Tél: 0 800 222 555 

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23 

 

Portugal 

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 

Tel: +351 21 35 89 400 

 

Hrvatska 

sanofi-aventis Croatia d.o.o. 

Tel: +385 1 600 34 00 

 

România 

Sanofi Romania SRL 

Tel: +40 (0) 21 317 31 36 

 

Ireland 

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 

Tel: +353 (0) 1 403 56 00 

 

Slovenija 

sanofi-aventis d.o.o. 

Tel: +386 1 560 48 00 

 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. 

Tel: +421 2 33 100 100 

 

Italia 

Sanofi S.p.A. 

Tel: 800 536389 

 

Suomi/Finland 

Sanofi Oy 

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 

 

Κύπρος 

sanofi-aventis Cyprus Ltd. 

Τηλ: +357 22 871600 

 

Sverige 

Sanofi AB 

Tel: +46 (0)8 634 50 00 

 

Latvija 

sanofi-aventis Latvia SIA 

Tel: +371 67 33 24 51 

 

United Kingdom 

Sanofi 

Tel: +44 (0) 845 372 7101 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/ 

 

 

 

109 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Karvea 300 mg tablety 

irbesartanum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 



Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 



Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 



Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 

příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1. 

Co je Karvea a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost než začnete přípravek Karvea užívat 

3. 

Jak se Karvea užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Karvea uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je Karvea a k čemu se používá 

 

Karvea patří do skupiny léků známých jako antagonisté receptoru pro angiotensin-II. Angiotensin-II je 

látka vytvářená v těle, která se váže na receptory v krevních cévách a vyvolá zúžení cév. To vede ke 

zvýšení krevního tlaku. Karvea zabraňuje vazbě angiotensinu-II na tyto receptory, tím způsobí, že se 

krevní cévy rozšíří a krevní tlak sníží. Karvea zpomaluje snížení funkce ledvin u pacientů s vysokým 

krevním tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2. 

 

Karvea se užívá u dospělých pacientů 

 

k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze

 

k ochraně ledvin u pacientů s vysokým krevním tlakem, s cukrovkou (diabetem) typu 2 a 

s laboratorními známkami zhoršené funkce ledvin. 

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Karvea užívat 

 

Neužívejte přípravek Karvea 



jestliže jste alergický(á) na irbesartan nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6) 

 

jestliže jste po 3. měsíci těhotenství (vyvarujte se raději také užívání přípravku Karvea v 

časném těhotenství – viz bod Těhotenství) 

 

jestliže trpíte cukrovkou nebo poruchou funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení 

krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 

Upozornění a opatření 

Informujte svého lékaře před užitím přípravku Karvea, pokud se vás týká některé z následujících 

upozornění: 



trpíte-li nadměrným zvracením nebo průjmy 



máte-li problémy s ledvinami 



máte-li problémy se srdcem 

 

užíváte-li přípravek Karvea pro diabetické ledvinové onemocnění. V tomto případě Váš lékař 

může provádět pravidelné krevní testy, zejména kvůli měření hladiny draslíku v krvi v případě 

špatné funkce ledvin 



máte-li podstoupit jakoukoli operaci nebo máte-li dostat anestetika 

 

 

 

110 

 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:  

inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte 

problémy s ledvinami související s diabetem. 

aliskiren. 

 

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 

elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 

 

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Karvea“. 

 

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku 

Karvea se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván, pokud jste po 3. měsíci 

těhotenství, protože v tomto stádiu může způsobit závažná poškození dítěte (viz bod Těhotenství a 

kojení). 

 

Děti a dospívající 

Tento léčivý přípravek se nemá dětem ani dospívajícím podávat, protože bezpečnost a účinnost nebyla 

ještě stanovena. 

 

Další léčivé přípravky a Karvea 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a), nebo které možná budete užívat. 

 

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:  

 

Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek 

Karvea“ a „Upozornění a opatření). 

 

Bude u Vás potřeba zkontrolovat krevní testy, užíváte-li: 

 

draslíkové doplňky 

 

náhražky soli obsahující draslík 

 

draslík šetřící léky (jako jsou určitá diuretika) 

 

léky obsahující lithium. 

 

Účinek irbesartanu může být snížen, jestliže užíváte určité léky proti bolestem, zvané nesteroidní 

protizánětlivé léky. 

 

Karvea s jídlem a pitím 

Karvea může být užíván s jídlem nebo bez jídla. 

 

Těhotenství a kojení 

Těhotenství 

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám 

obvykle poradí, abyste přestala užívat Karvea dříve, než otěhotníte, nebo jakmile si budete jistá, že jste 

těhotná a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku Karvea. Podávání přípravku Karvea se v 

časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván po 3. měsíci těhotenství, protože pokud je 

užíván po 3. měsíci těhotenství, může způsobit závažné poškození dítěte. 

 

Kojení 

Sdělte svému lékaři, pokud kojíte nebo pokud se chystáte začít kojit. Karvea se nedoporučuje pro 

kojící matky a lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, obzvláště, jestliže 

Vaše dítě je novorozenec nebo se narodilo předčasně. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. 

 

 

 

111 

Není pravděpodobné, že by Karvea ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. V průběhu 

léčby vysokého krevního tlaku se někdy mohou objevit závratě nebo únava. Pokud tyto projevy 

pociťujete, promluvte si se svým lékařem dříve, než budete řídit nebo obsluhovat stroje. 

 

Přípravek Karvea obsahuje laktosu. Řekl-li Vám Váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých 

cukrů (např. laktosy), obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete tento lék užívat. 

 

 

3. 

Jak se Karvea užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Způsob podání 

Přípravek Karvea je určen k perorálnímu podání. Polykejte tablety s dostatečným množstvím 

tekutiny (např. sklenicí vody). Přípravek Karvea můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Měl(a) byste se 

snažit užívat svoji denní dávku každý den vždy ve stejnou dobu. Je důležité, abyste v užívání 

přípravku Karvea pokračoval(a), dokud Váš lékař neurčí jinak. 

 

 

Pacienti s vysokým krevním tlakem 

Obvyklá dávka přípravku je 150 mg jednou denně. V závislosti na reakci krevního tlaku může 

být dávka později zvýšena na 300 mg. 

 

 

Pacienti s vysokým krevním tlakem a s cukrovkou (diabetem) typu 2 s onemocněním 

ledvin 

U pacientů s vysokým tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2 je k léčbě souvisejícího 

onemocnění ledvin doporučeno užívat 300 mg jednou denně. 

 

Lékař může doporučit nižší dávku, zvláště při zahájení léčby u pacientů, kteří se podrobují 

hemodialýze nebo u pacientů starších než 75 let

 

Maximálního účinku na snížení krevního tlaku by mělo být dosaženo 4-6 týdnů od zahájení léčby. 

 

Použití u dětí a dospívajících 

Přípravek Karvea by neměl být podáván dětem do 18 let. Požije-li několik tablet dítě, kontaktujte 

ihned svého lékaře. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Karvea, než jste měl(a) 

Pokud jste náhodně užil(a) příliš mnoho tablet, kontaktujte ihned svého lékaře. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Karvea 

Vynecháte-li náhodou dávku, vezměte si další dávku jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující 

dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Některé tyto nežádoucí účinky mohou být závažné a mohou vyžadovat lékařskou péči. 

 

Stejně jako u podobných léků, byly u pacientů užívajících irbesartan zaznamenány vzácné případy 

alergických kožních reakcí (vyrážka, kopřivka) a lokalizované otoky obličeje, rtů a/nebo jazyka. Máte-

 

 

 

112 

li podezření, že u Vás dochází k rozvoji takové reakce nebo začnete-li být dušný(á), přestaňte 

přípravek Karvea užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc

 

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících kritérií: 

Velmi časté: mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů  

Časté: mohou postihovat až 1 z 10 pacientů  

Méně časté: mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů 

 

Nežádoucí účinky hlášené v průběhu klinických studií u pacientů léčených přípravkem Karvea byly: 

 

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů): jestliže trpíte na vysoký krevní tlak a 

máte cukrovku (diabetes) typu 2 s onemocněním ledvin, krevní testy mohou ukázat zvýšené 

hladiny draslíku. 

 

 

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů): závratě, pocit na zvracení/zvracení, únava a krevní 

testy mohou ukázat zvýšené hladiny enzymu, který je ukazatelem svalové a srdeční funkce 

(enzym kreatinkináza). U pacientů s vysokým krevním tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2 

s onemocněním ledvin byly také hlášeny závratě při přechodu do vzpřímené polohy z polohy 

vleže či vsedě, nízký krevní tlak při přechodu do vzpřímené polohy z polohy vleže či vsedě, 

bolesti kloubů a svalů a snížené hladiny proteinu v červených krvinkách (hemoglobinu). 

 

 

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): zvýšení tepové frekvence, návaly 

horka/zrudnutí, kašel, průjem, poruchy trávení/pálení žáhy, sexuální dysfunkce (problémy se 

sexuální výkonností), bolest na prsou. 

 

Některé nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku Karvea na trh. Nežádoucí účinky, u 

nichž četnost výskytu není známa, jsou: pocit točení hlavy, bolesti hlavy, poruchy chuti, zvonění 

v uších, svalové křeče, bolesti kloubů a svalů, snížení počtu krevních destiček, abnormální jaterní 

funkce, zvýšení hladiny draslíku v krvi, zhoršení funkce ledvin a zánět drobných cév postihující 

převážně kůži (stav známý jako leukocytoklastická vaskulitida). Byly také hlášeny méně časté případy 

žloutenky (zežloutnutí kůže a/nebo bělma očí). 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému 

hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek Karvea uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za EXP. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

 

 

 

 

113 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Karvea obsahuje 



Léčivou látkou je irbesartanum. Jedna tableta přípravku Karvea 300 mg obsahuje irbesartanum 

300 mg. 

 

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát 

laktosy, magnesium-stearát, koloidní hydratovaný oxid křemičitý, předbobtnalý kukuřičný 

škrob, poloxamer 188. 

 

Jak přípravek Karvea vypadá a co obsahuje toto balení 

Tablety přípravku Karvea 300 mg jsou bílé až téměř bílé, bikonvexní, oválné, na jedné straně se 

znakem srdce a na druhé straně s vyraženým číslem 2773. 

 

Tablety přípravku Karvea 300 mg jsou dodávány v blistrech, balení se 14, 28, 56 nebo 98 tabletami. 

K dispozici jsou také jednodávková blistrová balení obsahující 56 x 1 tabletu určená k dodání 

nemocnicím. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

sanofi-aventis groupe 

54, rue La Boétie 

F-75008 Paris - Francie 

 

Výrobce 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 

1, rue de la Vierge 

Ambarès & Lagrave 

F-33565 Carbon Blanc Cedex - Francie 

 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 

30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 7166 

F-37071 Tours Cedex 2 - Francie 

 

CHINOIN PRIVATE CO. LTD. 

Lévai u.5. 

2112 Veresegyház - Mad'arsko 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

 

België/Belgique/Belgien 

Sanofi Belgium 

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 

 

Lietuva 

UAB sanofi-aventis Lietuva 

Tel: +370 5 2755224 

 

България 

sanofi-aventis Bulgaria EOOD 

Тел.: +359 (0)2 970 53 00 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Sanofi Belgium  

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 

 

Česká republika 

sanofi-aventis, s.r.o. 

Tel: +420 233 086 111 

 

Magyarország 

SANOFI-AVENTIS Zrt. 

Tel.: +36 1 505 0050 

 

Danmark 

sanofi-aventis Denmark A/S 

Tlf: +45 45 16 70 00 

 

Malta 

Sanofi Malta Ltd. 

Tel: +356 21493022 

 

 

 

 

114 

Deutschland 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Tel: +49 (0)180 2 222010 

 

Nederland 

sanofi-aventis Netherlands B.V. 

Tel: +31 (0)182 557 755 

 

Eesti 

sanofi-aventis Estonia OÜ 

Tel: +372 627 34 88 

 

Norge 

sanofi-aventis Norge AS 

Tlf: +47 67 10 71 00 

 

Ελλάδα 

sanofi-aventis AEBE 

Τηλ: +30 210 900 16 00 

 

Österreich 

sanofi-aventis GmbH 

Tel: +43 1 80 185 – 0 

 

España 

sanofi-aventis, S.A. 

Tel: +34 93 485 94 00 

 

Polska 

sanofi-aventis Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 280 00 00 

 

France 

sanofi-aventis France 

Tél: 0 800 222 555 

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23 

 

Portugal 

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 

Tel: +351 21 35 89 400 

 

Hrvatska 

sanofi-aventis Croatia d.o.o. 

Tel: +385 1 600 34 00 

 

România 

Sanofi Romania SRL 

Tel: +40 (0) 21 317 31 36 

 

Ireland 

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 

Tel: +353 (0) 1 403 56 00 

 

Slovenija 

sanofi-aventis d.o.o. 

Tel: +386 1 560 48 00 

 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. 

Tel: +421 2 33 100 100 

 

Italia 

Sanofi S.p.A. 

Tel: 800 536389 

 

Suomi/Finland 

Sanofi Oy 

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 

 

Κύπρος 

sanofi-aventis Cyprus Ltd. 

Τηλ: +357 22 871600 

 

Sverige 

Sanofi AB 

Tel: +46 (0)8 634 50 00 

 

Latvija 

sanofi-aventis Latvia SIA 

Tel: +371 67 33 24 51 

 

United Kingdom 

Sanofi 

Tel: +44 (0) 845 372 7101 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/ 

 

 

 

115 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Karvea 75 mg potahované tablety 

irbesartanum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 



Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 



Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 



Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 

příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1. 

Co je Karvea a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Karvea užívat 

3. 

Jak se Karvea užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Karvea uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je Karvea a k čemu se používá 

 

Karvea patří do skupiny léků známých jako antagonisté receptoru pro angiotensin-II. Angiotensin-II je 

látka vytvářená v těle, která se váže na receptory v krevních cévách a vyvolá zúžení cév. To vede ke 

zvýšení krevního tlaku. Karvea zabraňuje vazbě angiotensinu-II na tyto receptory, tím způsobí, že se 

krevní cévy rozšíří a krevní tlak sníží. Karvea zpomaluje snížení funkce ledvin u pacientů s vysokým 

krevním tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2. 

 

Karvea se užívá u dospělých pacientů 

 

k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze

 

k ochraně ledvin u pacientů s vysokým krevním tlakem, s cukrovkou (diabetem) typu 2 a 

s laboratorními známkami zhoršené funkce ledvin. 

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Karvea užívat 

 

Neužívejte přípravek Karvea 



jestliže jste alergický(á) na irbesartan nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6) 

 

jestliže jste po 3. měsíci těhotenství (vyvarujte se raději také užívání přípravku Karvea v 

časném těhotenství – viz bod Těhotenství) 

 

jestliže trpíte cukrovkou nebo poruchou funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení 

krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 

Upozornění a opatření 

Informujte svého lékaře před užitím přípravku Karvea, pokud se vás týká některé z následujících 

upozornění: 



trpíte-li nadměrným zvracením nebo průjmy 



máte-li problémy s ledvinami 



máte-li problémy se srdcem 

 

užíváte-li přípravek Karvea pro diabetické ledvinové onemocnění. V tomto případě Váš lékař 

může provádět pravidelné krevní testy, zejména kvůli měření hladiny draslíku v krvi v případě 

špatné funkce ledvin 

 

máte-li podstoupit jakoukoli operaci nebo máte-li dostat anestetika 

 

 

 

116 

 

 pokud užíváte pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého 

krevního tlaku: 

inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte 

problémy s ledvinami související s diabetem. 

aliskiren. 

 

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 

elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 

 

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Karvea“. 

 

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku 

Karvea se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván, pokud jste po 3. měsíci 

těhotenství, protože v tomto stádiu může způsobit závažná poškození dítěte (viz bod Těhotenství a 

kojení). 

 

Děti a dospívající 

Tento léčivý přípravek se nemá dětem ani dospívajícím podávat, protože bezpečnost a účinnost nebyla 

ještě stanovena. 

 

Další léčivé přípravky a Karvea 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a), nebo které možná budete užívat. 

 

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:  

 

Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek 

Karvea“ a „Upozornění a opatření“). 

 

Bude u Vás potřeba zkontrolovat krevní testy, užíváte-li: 

 

draslíkové doplňky 

 

náhražky soli obsahující draslík 

 

draslík šetřící léky (jako jsou určitá diuretika) 

 

léky obsahující lithium. 

 

Účinek irbesartanu může být snížen, jestliže užíváte určité léky proti bolestem, zvané nesteroidní 

protizánětlivé léky. 

 

Karvea s jídlem a pitím 

Karvea může být užíván s jídlem nebo bez jídla. 

 

Těhotenství a kojení 

Těhotenství 

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám 

obvykle poradí, abyste přestala užívat Karvea dříve, než otěhotníte, nebo jakmile si budete jistá, že jste 

těhotná a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku Karvea. Podávání přípravku Karvea se v 

časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván po 3. měsíci těhotenství, protože pokud je 

užíván po 3. měsíci těhotenství, může způsobit závažné poškození dítěte. 

 

Kojení 

Sdělte svému lékaři, pokud kojíte nebo pokud se chystáte začít kojit. Karvea se nedoporučuje pro 

kojící matky a lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, obzvláště, jestliže 

Vaše dítě je novorozenec nebo se narodilo předčasně. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. 

 

 

 

117 

Není pravděpodobné, že by Karvea ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. V průběhu 

léčby vysokého krevního tlaku se někdy mohou objevit závratě nebo únava. Pokud tyto projevy 

pociťujete, promluvte si se svým lékařem dříve, než budete řídit nebo obsluhovat stroje. 

 

Přípravek Karvea obsahuje laktosu. Řekl-li Vám Váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých 

cukrů (např. laktosy), obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete tento lék užívat. 

 

 

3. 

Jak se Karvea užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Způsob podání 

Přípravek Karvea je určen k perorálnímu podání. Polykejte tablety s dostatečným množstvím 

tekutiny (např. sklenicí vody). Přípravek Karvea můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Měl(a) byste se 

snažit užívat svoji denní dávku každý den vždy ve stejnou dobu. Je důležité, abyste v užívání 

přípravku Karvea pokračoval(a), dokud Váš lékař neurčí jinak. 

 

 

Pacienti s vysokým krevním tlakem 

Obvyklá dávka přípravku je 150 mg jednou denně (dvě tablety denně). V závislosti na reakci 

krevního tlaku může být dávka později zvýšena na 300 mg (čtyři tablety denně). 

 

 

Pacienti s vysokým krevním tlakem a s cukrovkou (diabetem) typu 2 s onemocněním 

ledvin 

U pacientů s vysokým tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2 je k léčbě souvisejícího 

onemocnění ledvin doporučeno užívat 300 mg (čtyři tablety denně) jednou denně. 

 

Lékař může doporučit nižší dávku, zvláště při zahájení léčby u pacientů, kteří se podrobují 

hemodialýze nebo u pacientů starších než 75 let

 

Maximálního účinku na snížení krevního tlaku by mělo být dosaženo 4-6 týdnů od zahájení léčby. 

 

Použití u dětí a dospívajících 

Přípravek Karvea by neměl být podáván dětem do 18 let. Požije-li několik tablet dítě, kontaktujte 

ihned svého lékaře. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Karvea, než jste měl(a) 

Pokud jste náhodně užil(a) příliš mnoho tablet, kontaktujte ihned svého lékaře. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Karvea 

Vynecháte-li náhodou dávku, vezměte si další dávku jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující 

dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Některé tyto nežádoucí účinky mohou být závažné a mohou vyžadovat lékařskou péči. 

 

Stejně jako u podobných léků, byly u pacientů užívajících irbesartan zaznamenány vzácné případy 

alergických kožních reakcí (vyrážka, kopřivka) a lokalizované otoky obličeje, rtů a/nebo jazyka. Máte-

 

 

 

118 

li podezření, že u Vás dochází k rozvoji takové reakce nebo začnete-li být dušný(á), přestaňte 

přípravek Karvea užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc

 

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících kritérií: 

Velmi časté: mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů  

Časté: mohou postihovat až 1 z 10 pacientů  

Méně časté: mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů 

 

Nežádoucí účinky hlášené v průběhu klinických studií u pacientů léčených přípravkem Karvea byly: 

 

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů): jestliže trpíte na vysoký krevní tlak a 

máte cukrovku (diabetes) typu 2 s onemocněním ledvin, krevní testy mohou ukázat zvýšené 

hladiny draslíku. 

 

 

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů): závratě, pocit na zvracení/zvracení, únava a krevní 

testy mohou ukázat zvýšené hladiny enzymu, který je ukazatelem svalové a srdeční funkce 

(enzym kreatinkináza). U pacientů s vysokým krevním tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2 

s onemocněním ledvin byly také hlášeny závratě při přechodu do vzpřímené polohy z polohy 

vleže či vsedě, nízký krevní tlak při přechodu do vzpřímené polohy z polohy vleže či vsedě, 

bolesti kloubů a svalů a snížené hladiny proteinu v červených krvinkách (hemoglobinu). 

 

 

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): zvýšení tepové frekvence, návaly 

horka/zrudnutí, kašel, průjem, poruchy trávení/pálení žáhy, sexuální dysfunkce (problémy se 

sexuální výkonností), bolest na prsou. 

 

Některé nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku Karvea na trh. Nežádoucí účinky, u 

nichž četnost výskytu není známa, jsou: pocit točení hlavy, bolesti hlavy, poruchy chuti, zvonění 

v uších, svalové křeče, bolesti kloubů a svalů, snížení počtu krevních destiček, abnormální jaterní 

funkce, zvýšení hladiny draslíku v krvi, zhoršení funkce ledvin a zánět drobných cév postihující 

převážně kůži (stav známý jako leukocytoklastická vaskulitida). Byly také hlášeny méně časté případy 

žloutenky (zežloutnutí kůže a/nebo bělma očí). 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému 

hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek Karvea uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za EXP. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

 

 

 

 

119 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Karvea obsahuje 

 

Léčivou látkou je irbesartanum. Jedna tableta přípravku Karvea 75 mg obsahuje irbesartanum 

75 mg. 



Další složky jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, 

hypromelosa, srážený oxid křemičitý, magnesium-stearát, oxid titaničitý, makrogol 3000, 

karnaubský vosk. 

 

Jak přípravek Karvea vypadá a co obsahuje toto balení 

Potahované tablety přípravku Karvea 75 mg  jsou bílé až téměř bílé, bikonvexní, oválné, na jedné 

straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým číslem 2871. 

 

Potahované tablety přípravku Karvea 75 mg jsou dodávány v blistrech, balení se 14, 28, 30, 56, 84, 90 

nebo 98 potahovanými tabletami. K dispozici jsou také jednodávková blistrová balení obsahující 

56 x 1 potahovanou tabletu určená k dodání nemocnicím. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

sanofi-aventis groupe 

54, rue La Boétie 

F-75008 Paris - Francie 

 

Výrobce 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 

1, rue de la Vierge 

Ambarès & Lagrave 

F-33565 Carbon Blanc Cedex - Francie 

 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 

30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 7166 

F-37071 Tours Cedex 2 - Francie 

 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

 

België/Belgique/Belgien 

Sanofi Belgium 

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 

 

Lietuva 

UAB sanofi-aventis Lietuva 

Tel: +370 5 2755224 

 

България 

sanofi-aventis Bulgaria EOOD 

Тел.: +359 (0)2 970 53 00 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Sanofi Belgium  

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 

 

Česká republika 

sanofi-aventis, s.r.o. 

Tel: +420 233 086 111 

 

Magyarország 

SANOFI-AVENTIS Zrt. 

Tel.: +36 1 505 0050 

 

Danmark 

sanofi-aventis Denmark A/S 

Tlf: +45 45 16 70 00 

 

Malta 

Sanofi Malta Ltd. 

Tel: +356 21493022 

 

Deutschland 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Tel: +49 (0)180 2 222010 

 

Nederland 

sanofi-aventis Netherlands B.V. 

Tel: +31 (0)182 557 755 

 

 

 

 

120 

Eesti 

sanofi-aventis Estonia OÜ 

Tel: +372 627 34 88 

 

Norge 

sanofi-aventis Norge AS 

Tlf: +47 67 10 71 00 

 

Ελλάδα 

sanofi-aventis AEBE 

Τηλ: +30 210 900 16 00 

 

Österreich 

sanofi-aventis GmbH 

Tel: +43 1 80 185 – 0 

 

España 

sanofi-aventis, S.A. 

Tel: +34 93 485 94 00 

 

Polska 

sanofi-aventis Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 280 00 00 

 

France 

sanofi-aventis France 

Tél: 0 800 222 555 

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23 

 

Portugal 

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 

Tel: +351 21 35 89 400 

 

Hrvatska 

sanofi-aventis Croatia d.o.o. 

Tel: +385 1 600 34 00 

 

România 

Sanofi Romania SRL 

Tel: +40 (0) 21 317 31 36 

 

Ireland 

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 

Tel: +353 (0) 1 403 56 00 

 

Slovenija 

sanofi-aventis d.o.o. 

Tel: +386 1 560 48 00 

 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. 

Tel: +421 2 33 100 100 

 

Italia 

Sanofi S.p.A. 

Tel: 800 536389 

 

Suomi/Finland 

Sanofi Oy 

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 

 

Κύπρος 

sanofi-aventis Cyprus Ltd. 

Τηλ: +357 22 871600 

 

Sverige 

Sanofi AB 

Tel: +46 (0)8 634 50 00 

 

Latvija 

sanofi-aventis Latvia SIA 

Tel: +371 67 33 24 51 

 

United Kingdom 

Sanofi 

Tel: +44 (0) 845 372 7101 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/ 

 

 

 

121 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Karvea 150 mg potahované tablety 

irbesartanum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 



Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 



Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 



Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 

příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1. 

Co je Karvea a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost než začnete přípravek Karvea užívat 

3. 

Jak se Karvea užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Karvea uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je Karvea a k čemu se používá 

 

Karvea patří do skupiny léků známých jako antagonisté receptoru pro angiotensin-II. Angiotensin-II je 

látka vytvářená v těle, která se váže na receptory v krevních cévách a vyvolá zúžení cév. To vede ke 

zvýšení krevního tlaku. Karvea zabraňuje vazbě angiotensinu-II na tyto receptory, tím způsobí, že se 

krevní cévy rozšíří a krevní tlak sníží. Karvea zpomaluje snížení funkce ledvin u pacientů s vysokým 

krevním tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2. 

 

Karvea se užívá u dospělých pacientů 

 

k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze

 

k ochraně ledvin u pacientů s vysokým krevním tlakem, s cukrovkou (diabetem) typu 2 a 

s laboratorními známkami zhoršené funkce ledvin. 

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Karvea užívat 

 

Neužívejte přípravek Karvea 



jestliže jste alergický(á) na irbesartan nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6) 

 

jestliže jste po 3. měsíci těhotenství (vyvarujte se raději také užívání přípravku Karvea v 

časném těhotenství – viz bod Těhotenství) 

 

jestliže trpíte cukrovkou nebo poruchou funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení 

krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 

Upozornění a opatření 

Informujte svého lékaře před užitím přípravku Karvea, pokud se vás týká některé z následujících 

upozornění: 



trpíte-li nadměrným zvracením nebo průjmy 



máte-li problémy s ledvinami 



máte-li problémy se srdcem 

 

užíváte-li přípravek Karvea pro diabetické ledvinové onemocnění. V tomto případě Váš lékař 

může provádět pravidelné krevní testy, zejména kvůli měření hladiny draslíku v krvi v případě 

špatné funkce ledvin 



máte-li podstoupit jakoukoli operaci nebo máte-li dostat anestetika 

 

 

 

122 

 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte 

problémy s ledvinami související s diabetem.  

aliskiren. 

 

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 

elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 

 

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Karvea“. 

 

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku 

Karvea se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván, pokud jste po 3. měsíci 

těhotenství, protože v tomto stádiu může způsobit závažná poškození dítěte (viz bod Těhotenství a 

kojení). 

 

Děti a dospívající 

Tento léčivý přípravek se nemá dětem ani dospívajícím podávat, protože bezpečnost a účinnost nebyla 

ještě stanovena. 

 

Další léčivé přípravky a Karvea 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a), nebo které možná budete užívat. 

 

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:  

 

Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek 

Karvea“ a „Upozornění a opatření“). 

 

Bude u Vás potřeba zkontrolovat krevní testy, užíváte-li: 

 

draslíkové doplňky 

 

náhražky soli obsahující draslík 

 

draslík šetřící léky (jako jsou určitá diuretika) 

 

léky obsahující lithium. 

 

Účinek irbesartanu může být snížen, jestliže užíváte určité léky proti bolestem, zvané nesteroidní 

protizánětlivé léky. 

 

Karvea s jídlem a pitím 

Karvea může být užíván s jídlem nebo bez jídla. 

 

Těhotenství a kojení 

Těhotenství 

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám 

obvykle poradí, abyste přestala užívat Karvea dříve, než otěhotníte, nebo jakmile si budete jistá, že jste 

těhotná a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku Karvea. Podávání přípravku Karvea se v 

časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván po 3. měsíci těhotenství, protože pokud je 

užíván po 3. měsíci těhotenství, může způsobit závažné poškození dítěte. 

 

Kojení 

Sdělte svému lékaři, pokud kojíte nebo pokud se chystáte začít kojit. Karvea se nedoporučuje pro 

kojící matky a lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, obzvláště, jestliže 

Vaše dítě je novorozenec nebo se narodilo předčasně. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. 

 

 

 

123 

Není pravděpodobné, že by Karvea ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. V průběhu 

léčby vysokého krevního tlaku se někdy mohou objevit závratě nebo únava. Pokud tyto projevy 

pociťujete, promluvte si se svým lékařem dříve, než budete řídit nebo obsluhovat stroje. 

 

Přípravek Karvea obsahuje laktosu. Řekl-li Vám Váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých 

cukrů (např. laktosy), obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete tento lék užívat. 

 

 

3. 

Jak se Karvea užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Způsob podání 

Přípravek Karvea je určen k perorálnímu podání. Polykejte tablety s dostatečným množstvím 

tekutiny (např. sklenicí vody). Přípravek Karvea můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Měl(a) byste se 

snažit užívat svoji denní dávku každý den vždy ve stejnou dobu. Je důležité, abyste v užívání 

přípravku Karvea pokračoval(a), dokud Váš lékař neurčí jinak. 

 

 

Pacienti s vysokým krevním tlakem 

Obvyklá dávka přípravku je 150 mg jednou denně. V závislosti na reakci krevního tlaku může 

být dávka později zvýšena na 300 mg (dvě tablety denně). 

 

 

Pacienti s vysokým krevním tlakem a s cukrovkou (diabetem) typu 2 s onemocněním 

ledvin 

U pacientů s vysokým tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2 je k léčbě souvisejícího 

onemocnění ledvin doporučeno užívat 300 mg (dvě tablety denně) jednou denně. 

 

Lékař může doporučit nižší dávku, zvláště při zahájení léčby u pacientů, kteří se podrobují 

hemodialýze nebo u pacientů starších než 75 let

 

Maximálního účinku na snížení krevního tlaku by mělo být dosaženo 4-6 týdnů od zahájení léčby. 

 

Použití u dětí a dospívajících 

Přípravek Karvea by neměl být podáván dětem do 18 let. Požije-li několik tablet dítě, kontaktujte 

ihned svého lékaře. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Karvea, než jste měl(a) 

Pokud jste náhodně užil(a) příliš mnoho tablet, kontaktujte ihned svého lékaře. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Karvea 

Vynecháte-li náhodou dávku, vezměte si další dávku jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující 

dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Některé tyto nežádoucí účinky mohou být závažné a mohou vyžadovat lékařskou péči. 

 

Stejně jako u podobných léků, byly u pacientů užívajících irbesartan zaznamenány vzácné případy 

alergických kožních reakcí (vyrážka, kopřivka) a lokalizované otoky obličeje, rtů a/nebo jazyka. Máte-

 

 

 

124 

li podezření, že u Vás dochází k rozvoji takové reakce nebo začnete-li být dušný(á), přestaňte 

přípravek Karvea užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc

 

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících kritérií: 

Velmi časté: mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů  

Časté: mohou postihovat až 1 z 10 pacientů  

Méně časté: mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů 

 

Nežádoucí účinky hlášené v průběhu klinických studií u pacientů léčených přípravkem Karvea byly: 

 

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů): jestliže trpíte na vysoký krevní tlak a 

máte cukrovku (diabetes) typu 2 s onemocněním ledvin, krevní testy mohou ukázat zvýšené 

hladiny draslíku. 

 

 

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů): závratě, pocit na zvracení/zvracení, únava a krevní 

testy mohou ukázat zvýšené hladiny enzymu, který je ukazatelem svalové a srdeční funkce 

(enzym kreatinkináza). U pacientů s vysokým krevním tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2 

s onemocněním ledvin byly také hlášeny závratě při přechodu do vzpřímené polohy z polohy 

vleže či vsedě, nízký krevní tlak při přechodu do vzpřímené polohy z polohy vleže či vsedě, 

bolesti kloubů a svalů a snížené hladiny proteinu v červených krvinkách (hemoglobinu). 

 

 

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): zvýšení tepové frekvence, návaly 

horka/zrudnutí, kašel, průjem, poruchy trávení/pálení žáhy, sexuální dysfunkce (problémy se 

sexuální výkonností), bolest na prsou. 

 

Některé nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku Karvea na trh. Nežádoucí účinky, u 

nichž četnost výskytu není známa, jsou: pocit točení hlavy, bolesti hlavy, poruchy chuti, zvonění 

v uších, svalové křeče, bolesti kloubů a svalů, snížení počtu krevních destiček, abnormální jaterní 

funkce, zvýšení hladiny draslíku v krvi, zhoršení funkce ledvin a zánět drobných cév postihující 

převážně kůži (stav známý jako leukocytoklastická vaskulitida). Byly také hlášeny méně časté případy 

žloutenky (zežloutnutí kůže a/nebo bělma očí). 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému 

hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek Karvea uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za EXP. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

 

 

 

 

125 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Karvea obsahuje 

 

Léčivou látkou je irbesartanum. Jedna tableta přípravku Karvea 150 mg obsahuje irbesartanum 

150 mg. 



Další složky jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, 

hypromelosa, srážený oxid křemičitý, magnesium-stearát, oxid titaničitý, makrogol 3000, 

karnaubský vosk. 

 

Jak přípravek Karvea vypadá a co obsahuje toto balení 

Potahované tablety přípravku Karvea 150 mg  jsou bílé až téměř bílé, bikonvexní, oválné, na jedné 

straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým číslem 2872. 

 

Potahované tablety přípravku Karvea 150 mg jsou dodávány v blistrech, balení se 14, 28, 30, 56, 84, 

90 nebo 98 potahovanými tabletami. K dispozici jsou také jednodávková blistrová balení obsahující 

56 x 1 potahovanou tabletu určená k dodání nemocnicím. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

sanofi-aventis groupe 

54, rue La Boétie 

F-75008 Paris - Francie 

 

Výrobce 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 

1, rue de la Vierge 

Ambarès & Lagrave 

F-33565 Carbon Blanc Cedex - Francie 

 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 

30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 7166 

F-37071 Tours Cedex 2 - Francie 

 

CHINOIN PRIVATE CO. LTD. 

Lévai u.5. 

2112 Veresegyház - Mad'arsko 

 

Sanofi-Aventis, S.A. 

Ctra. C-35 (La Batlloria-Hostalric), km. 63.09 

17404 Riells i Viabrea (Girona) 

Španělsko 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

 

België/Belgique/Belgien 

Sanofi Belgium 

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 

 

Lietuva 

UAB sanofi-aventis Lietuva 

Tel: +370 5 2755224 

 

България 

sanofi-aventis Bulgaria EOOD 

Тел.: +359 (0)2 970 53 00 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Sanofi Belgium  

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 

 

Česká republika 

sanofi-aventis, s.r.o. 

Tel: +420 233 086 111 

 

Magyarország 

SANOFI-AVENTIS Zrt. 

Tel.: +36 1 505 0050 

 

 

 

 

126 

Danmark 

sanofi-aventis Denmark A/S 

Tlf: +45 45 16 70 00 

 

Malta 

Sanofi Malta Ltd. 

Tel: +356 21493022 

 

Deutschland 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Tel: +49 (0)180 2 222010 

 

Nederland 

sanofi-aventis Netherlands B.V. 

Tel: +31 (0)182 557 755 

 

Eesti 

sanofi-aventis Estonia OÜ 

Tel: +372 627 34 88 

 

Norge 

sanofi-aventis Norge AS 

Tlf: +47 67 10 71 00 

 

Ελλάδα 

sanofi-aventis AEBE 

Τηλ: +30 210 900 16 00 

 

Österreich 

sanofi-aventis GmbH 

Tel: +43 1 80 185 – 0 

 

España 

sanofi-aventis, S.A. 

Tel: +34 93 485 94 00 

 

Polska 

sanofi-aventis Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 280 00 00 

 

France 

sanofi-aventis France 

Tél: 0 800 222 555 

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23 

 

Portugal 

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 

Tel: +351 21 35 89 400 

 

Hrvatska 

sanofi-aventis Croatia d.o.o. 

Tel: +385 1 600 34 00 

 

România 

Sanofi Romania SRL 

Tel: +40 (0) 21 317 31 36 

 

Ireland 

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 

Tel: +353 (0) 1 403 56 00 

 

Slovenija 

sanofi-aventis d.o.o. 

Tel: +386 1 560 48 00 

 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. 

Tel: +421 2 33 100 100 

 

Italia 

Sanofi S.p.A. 

Tel: 800 536389 

 

Suomi/Finland 

Sanofi Oy 

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 

 

Κύπρος 

sanofi-aventis Cyprus Ltd. 

Τηλ: +357 22 871600 

 

Sverige 

Sanofi AB 

Tel: +46 (0)8 634 50 00 

 

Latvija 

sanofi-aventis Latvia SIA 

Tel: +371 67 33 24 51 

 

United Kingdom 

Sanofi 

Tel: +44 (0) 845 372 7101 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/ 

 

 

 

127 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Karvea 300 mg potahované tablety 

irbesartanum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 



Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 



Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 



Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 

příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1. 

Co je Karvea a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost než začnete přípravek Karvea užívat 

3. 

Jak se Karvea užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Karvea uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je Karvea a k čemu se používá 

 

Karvea patří do skupiny léků známých jako antagonisté receptoru pro angiotensin-II. Angiotensin-II je 

látka vytvářená v těle, která se váže na receptory v krevních cévách a vyvolá zúžení cév. To vede ke 

zvýšení krevního tlaku. Karvea zabraňuje vazbě angiotensinu-II na tyto receptory, tím způsobí, že se 

krevní cévy rozšíří a krevní tlak sníží. Karvea zpomaluje snížení funkce ledvin u pacientů s vysokým 

krevním tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2. 

 

Karvea se užívá u dospělých pacientů 

 

k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze

 

k ochraně ledvin u pacientů s vysokým krevním tlakem, s cukrovkou (diabetem) typu 2 a 

s laboratorními známkami zhoršené funkce ledvin. 

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Karvea užívat 

 

Neužívejte přípravek Karvea 



jestliže jste alergický(á) na irbesartan nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6) 

 

jestliže jste po 3. měsíci těhotenství (vyvarujte se raději také užívání přípravku Karvea v 

časném těhotenství – viz bod Těhotenství) 

 

jestliže trpíte cukrovkou nebo poruchou funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení 

krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 

Upozornění a opatření 

Informujte svého lékaře před užitím přípravku Karvea, pokud se vás týká některé z následujících 

upozornění: 



trpíte-li nadměrným zvracením nebo průjmy 



máte-li problémy s ledvinami 



máte-li problémy se srdcem 

 

užíváte-li přípravek Karvea pro diabetické ledvinové onemocnění. V tomto případě Váš lékař 

může provádět pravidelné krevní testy, zejména kvůli měření hladiny draslíku v krvi v případě 

špatné funkce ledvin 



máte-li podstoupit jakoukoli operaci nebo máte-li dostat anestetika 

 

 

 

128 

 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte 

problémy s ledvinami související s diabetem.  

aliskiren. 

 

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 

elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 

 

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Karvea“. 

 

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku 

Karvea se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván, pokud jste po 3. měsíci 

těhotenství, protože v tomto stádiu může způsobit závažná poškození dítěte (viz bod Těhotenství a 

kojení). 

 

Děti a dospívající 

Tento léčivý přípravek se nemá dětem ani dospívajícím podávat, protože bezpečnost a účinnost nebyla 

ještě stanovena. 

 

Další léčivé přípravky a Karvea 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a), nebo které možná budete užívat. 

 

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:  

 

Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek 

Kareva“ a „Upozornění a opatření“). 

 

Bude u Vás potřeba zkontrolovat krevní testy, užíváte-li: 

 

draslíkové doplňky 

 

náhražky soli obsahující draslík 

 

draslík šetřící léky (jako jsou určitá diuretika) 

 

léky obsahující lithium. 

 

Účinek irbesartanu může být snížen, jestliže užíváte určité léky proti bolestem, zvané nesteroidní 

protizánětlivé léky. 

 

Karvea s jídlem a pitím 

Karvea může být užíván s jídlem nebo bez jídla. 

 

Těhotenství a kojení 

Těhotenství 

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám 

obvykle poradí, abyste přestala užívat Karvea dříve, než otěhotníte, nebo jakmile si budete jistá, že jste 

těhotná a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku Karvea. Podávání přípravku Karvea se v 

časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván po 3. měsíci těhotenství, protože pokud je 

užíván po 3. měsíci těhotenství, může způsobit závažné poškození dítěte. 

 

Kojení 

Sdělte svému lékaři, pokud kojíte nebo pokud se chystáte začít kojit. Karvea se nedoporučuje pro 

kojící matky a lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, obzvláště, jestliže 

Vaše dítě je novorozenec nebo se narodilo předčasně. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. 

 

 

 

129 

Není pravděpodobné, že by Karvea ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. V průběhu 

léčby vysokého krevního tlaku se někdy mohou objevit závratě nebo únava. Pokud tyto projevy 

pociťujete, promluvte si se svým lékařem dříve, než budete řídit nebo obsluhovat stroje. 

 

Přípravek Karvea obsahuje laktosu. Řekl-li Vám Váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých 

cukrů (např. laktosy), obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete tento lék užívat. 

 

 

3. 

Jak se Karvea užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Způsob podání 

Přípravek Karvea je určen k perorálnímu podání. Polykejte tablety s dostatečným množstvím 

tekutiny (např. sklenicí vody). Přípravek Karvea můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Měl(a) byste se 

snažit užívat svoji denní dávku každý den vždy ve stejnou dobu. Je důležité, abyste v užívání 

přípravku Karvea pokračoval(a), dokud Váš lékař neurčí jinak. 

 

 

Pacienti s vysokým krevním tlakem 

Obvyklá dávka přípravku je 150 mg jednou denně. V závislosti na reakci krevního tlaku může 

být dávka později zvýšena na 300 mg. 

 

 

Pacienti s vysokým krevním tlakem a s cukrovkou (diabetem) typu 2 s onemocněním 

ledvin 

U pacientů s vysokým tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2 je k léčbě souvisejícího 

onemocnění ledvin doporučeno užívat 300 mg jednou denně. 

 

Lékař může doporučit nižší dávku, zvláště při zahájení léčby u pacientů, kteří se podrobují 

hemodialýze nebo u pacientů starších než 75 let

 

Maximálního účinku na snížení krevního tlaku by mělo být dosaženo 4-6 týdnů od zahájení léčby. 

 

Použití u dětí a dospívajících 

Přípravek Karvea by neměl být podáván dětem do 18 let. Požije-li několik tablet dítě, kontaktujte 

ihned svého lékaře. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Karvea, než jste měl(a) 

Pokud jste náhodně užil(a) příliš mnoho tablet, kontaktujte ihned svého lékaře. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Karvea 

Vynecháte-li náhodou dávku, vezměte si další dávku jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující 

dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Některé tyto nežádoucí účinky mohou být závažné a mohou vyžadovat lékařskou péči. 

 

Stejně jako u podobných léků, byly u pacientů užívajících irbesartan zaznamenány vzácné případy 

alergických kožních reakcí (vyrážka, kopřivka) a lokalizované otoky obličeje, rtů a/nebo jazyka. Máte-

 

 

 

130 

li podezření, že u Vás dochází k rozvoji takové reakce nebo začnete-li být dušný(á), přestaňte 

přípravek Karvea užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc

 

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících kritérií: 

Velmi časté: mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů  

Časté: mohou postihovat až 1 z 10 pacientů  

Méně časté: mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů 

 

Nežádoucí účinky hlášené v průběhu klinických studií u pacientů léčených přípravkem Karvea byly: 

 

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů): jestliže trpíte na vysoký krevní tlak a 

máte cukrovku (diabetes) typu 2 s onemocněním ledvin, krevní testy mohou ukázat zvýšené 

hladiny draslíku. 

 

 

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů): závratě, pocit na zvracení/zvracení, únava a krevní 

testy mohou ukázat zvýšené hladiny enzymu, který je ukazatelem svalové a srdeční funkce 

(enzym kreatinkináza). U pacientů s vysokým krevním tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2 

s onemocněním ledvin byly také hlášeny závratě při přechodu do vzpřímené polohy z polohy 

vleže či vsedě, nízký krevní tlak při přechodu do vzpřímené polohy z polohy vleže či vsedě, 

bolesti kloubů a svalů a snížené hladiny proteinu v červených krvinkách (hemoglobinu). 

 

 

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): zvýšení tepové frekvence, návaly 

horka/zrudnutí, kašel, průjem, poruchy trávení/pálení žáhy, sexuální dysfunkce (problémy se 

sexuální výkonností), bolest na prsou. 

 

Některé nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku Karvea na trh. Nežádoucí účinky, u 

nichž četnost výskytu není známa, jsou: pocit točení hlavy, bolesti hlavy, poruchy chuti, zvonění 

v uších, svalové křeče, bolesti kloubů a svalů, snížení počtu krevních destiček, abnormální jaterní 

funkce, zvýšení hladiny draslíku v krvi, zhoršení funkce ledvin a zánět drobných cév postihující 

převážně kůži (stav známý jako leukocytoklastická vaskulitida). Byly také hlášeny méně časté případy 

žloutenky (zežloutnutí kůže a/nebo bělma očí). 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému 

hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek Karvea uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za EXP. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

 

 

 

 

131 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Karvea obsahuje 

 

Léčivou látkou je irbesartanum. Jedna tableta přípravku Karvea 300 mg obsahuje irbesartanum 

300 mg. 



Další složky jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, 

hypromelosa, srážený oxid křemičitý, magnesium-stearát, oxid titaničitý, makrogol 3000, 

karnaubský vosk. 

 

Jak přípravek Karvea vypadá a co obsahuje toto balení 

Potahované tablety přípravku Karvea 300 mg  jsou bílé až téměř bílé, bikonvexní, oválné, na jedné 

straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým číslem 2873. 

 

Potahované tablety přípravku Karvea 300 mg jsou dodávány v blistrech, balení se 14, 28, 30, 56, 84, 

90 nebo 98 potahovanými tabletami. K dispozici jsou také jednodávková blistrová balení obsahující 

56 x 1 potahovanou tabletu určená k dodání nemocnicím. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

sanofi-aventis groupe 

54, rue La Boétie 

F-75008 Paris - Francie 

 

Výrobce 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 

1, rue de la Vierge 

Ambarès & Lagrave 

F-33565 Carbon Blanc Cedex - Francie 

 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 

30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 7166 

F-37071 Tours Cedex 2 - Francie 

 

CHINOIN PRIVATE CO. LTD. 

Lévai u.5. 

2112 Veresegyház - Mad'arsko 

 

Sanofi-Aventis, S.A. 

Ctra. C-35 (La Batlloria-Hostalric), km. 63.09 

17404 Riells i Viabrea (Girona) 

Španělsko 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

 

België/Belgique/Belgien 

Sanofi Belgium 

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 

 

Lietuva 

UAB sanofi-aventis Lietuva 

Tel: +370 5 2755224 

 

България 

sanofi-aventis Bulgaria EOOD 

Тел.: +359 (0)2 970 53 00 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Sanofi Belgium  

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 

 

Česká republika 

sanofi-aventis, s.r.o. 

Tel: +420 233 086 111 

 

Magyarország 

SANOFI-AVENTIS Zrt. 

Tel.: +36 1 505 0050 

 

 

 

 

132 

Danmark 

sanofi-aventis Denmark A/S 

Tlf: +45 45 16 70 00 

 

Malta 

Sanofi Malta Ltd. 

Tel: +356 21493022 

 

Deutschland 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Tel: +49 (0)180 2 222010 

 

Nederland 

sanofi-aventis Netherlands B.V. 

Tel: +31 (0)182 557 755 

 

Eesti 

sanofi-aventis Estonia OÜ 

Tel: +372 627 34 88 

 

Norge 

sanofi-aventis Norge AS 

Tlf: +47 67 10 71 00 

 

Ελλάδα 

sanofi-aventis AEBE 

Τηλ: +30 210 900 16 00 

 

Österreich 

sanofi-aventis GmbH 

Tel: +43 1 80 185 – 0 

 

España 

sanofi-aventis, S.A. 

Tel: +34 93 485 94 00 

 

Polska 

sanofi-aventis Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 280 00 00 

 

France 

sanofi-aventis France 

Tél: 0 800 222 555 

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23 

 

Portugal 

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 

Tel: +351 21 35 89 400 

 

Hrvatska 

sanofi-aventis Croatia d.o.o. 

Tel: +385 1 600 34 00 

 

România 

Sanofi Romania SRL 

Tel: +40 (0) 21 317 31 36 

 

Ireland 

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 

Tel: +353 (0) 1 403 56 00 

 

Slovenija 

sanofi-aventis d.o.o. 

Tel: +386 1 560 48 00 

 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. 

Tel: +421 2 33 100 100 

 

Italia 

Sanofi S.p.A. 

Tel: 800 536389 

 

Suomi/Finland 

Sanofi Oy 

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 

 

Κύπρος 

sanofi-aventis Cyprus Ltd. 

Τηλ: +357 22 871600 

 

Sverige 

Sanofi AB 

Tel: +46 (0)8 634 50 00 

 

Latvija 

sanofi-aventis Latvia SIA 

Tel: +371 67 33 24 51 

 

United Kingdom 

Sanofi 

Tel: +44 (0) 845 372 7101 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/ 

 

 

Recenze

Recenze produktu KARVEA 300 MG 28X300MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu KARVEA 300 MG 28X300MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám