Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

KARDEGIC 0,5 G 6X500MG Prášek pro inj. roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13985

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, QUÉTIGNY
Kód výrobku: 13985
Kód EAN: 8595116520129
Kód SÚKL: 58746
Držitel rozhodnutí: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, QUÉTIGNY
Akutní koronární příhoda (akutní infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris): jako počáteční dávka, zvláště v případech, kdy nelze podat perorálně. Přípravek je určen pouze pro podání dospělým osobám.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sukls2207/2012


Příbalová informace: informace pro pacienta

KARDEGIC 0,5 g
(lysini racemici acetylsalicylas)
prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek KARDEGIC 0,5 g a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KARDEGIC 0,5 gužívat
3. Jak se přípravek KARDEGIC 0,5 g užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek KARDEGIC 0,5 g uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek KARDEGIC 0,5 g a k čemu se používá

Tento přípravek obsahuje acetylsalicylát lysin, což je látka odvozená od kyseliny acetylsalicylové, která
snižuje srážlivost krve.

Používá se při akutní koronární příhodě (akutní infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris): jako
počáteční dávka, zvláště v případech, kdy nelze podat kyselinu acetylsalicylovou perorálně.
Přípravek je určen pro podání dospělým osobám.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KARDEGIC 0,5 g užívat

Neužívejte KARDEGIC 0,5 g
- jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na jiná nesteroidní antiflogistika
(léky proti zánětlivým onemocněním) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).
- pokud trpíte astmatem způsobeným podáváním kyseliny acetylsalicylové či látkou s podobným
účinkem (např. nesteroidní antioflogistika), aktivní vředovou chorobou gastroduodenální
(žaludeční vředy či vředy na dvanáctníku), vrozenou nebo získanou poruchou srážlivosti krve
- pokud u Vás existuje riziko vzniku krvácení
2/7
- jestliže trpíte závažnou ledvinovou či jaterní nedostatečností nebo závažnou nekontrolovanou
srdeční nedostatečností
- pokud by Vám měl být přípravek KARDEGIC 0,5 g podáván v kombinaci s methotrexátem, který
užíváte v dávce vyšší než 15 mg/týdně
- pokud by Vám měla být podána dávka nad 100 mg/denně ve 3. trimestru těhotenství.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku KARDEGIC 0,5 g se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

V kombinaci s jinými léčivými přípravky je třeba zabránit riziku předávkování a zkontrolovat, že ve
složení léčivého přípravku není uvedena kyselina acetylsalicylová.

V případě dlouhodobého podávání vysokých dávek analgetik (přípravků proti bolesti) nesmí být bolest
hlavy léčena vyššími dávkami.

Pravidelné užívání analgetik, zejména analgetik v kombinacích, může způsobit trvalé poškození ledvin a
riziko nedostatečnosti ledvin.

Při některých závažných formách nedostatečnosti enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD)
mohou vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové zapříčinit hemolýzu (rozpad červených krvinek).
U deficitu G6PD musí být kyselina acetylsalicylová užívána pod dozorem lékaře.

Lékař Vás bude kontrolovat, pokud:
- máte žaludeční nebo dvanáctníkové vředy nebo trpíte krvácením do trávicího traktu nebo jste někdy
prodělal(a) zánět žaludku
- máte poruchu funkce ledvin
- máte poruchu funkce jater
- trpíte astmatem: výskyt astmatického záchvatu může u některých pacientů souviset s alergií na
nesteroidní antiflogistika nebo na kyselinu acetylsalicylovou; v tomto případě se tento léčivý
přípravek nesmí užívat
- jste žena a máte problémy s mimořádně silným menstruačním krvácením nebo špiněním (riziko
zesílení intenzity a prodloužení krvácení).

Krvácení do trávicího traktu nebo vředy/proděravění se mohou vyskytnout kdykoli během léčby bez
dřívějších příznaků. Relativní riziko se zvyšuje u starších pacientů, u pacientů s nízkou tělesnou
hmotností a u pacientů užívajících léčivé přípravky proti srážení krve. V případě krvácení do trávicího
traktu musí být léčba okamžitě ukončena.

Kvůli tlumivému účinku kyseliny acetylsalicylové na srážení krve, který nastává již při velmi nízkých
dávkách a přetrvává několik dní, je nutné pacienty upozornit na riziko krvácení v případě chirurgického
zákroku, dokonce i nevelkého rozsahu (např. trhání zubu).

V menších dávkách kyselina acetylsalicylová tlumí vylučování kyseliny močové; ve vysokých dávkách
užívaných v revmatologii (protizánětlivé dávky) má kyselina acetylsalicylová urikosurický účinek
(kyselina močová se vylučuje močí).

Ve vysokých dávkách užívaných v revmatologii (protizánětlivé dávky) by u pacientů měly být
monitorovány příznaky předávkování. V případě bzučení v uších, poruchy sluchu nebo závratí je třeba
přehodnotit varianty léčby.

3/7
Přípravek se nedoporučuje užívat během kojení (viz bod 4.6).

Nitrožilně podávaná léková forma je určena pro dospělé a není vhodná pro použití u dětí.

Přípravek neobsahuje sodík a může být podáván pacientům s dietou s nízkým obsahem sodíku nebo bez
sodíku.

Děti a dospívající
U dětí je vhodné podávat kyselinu acetylsalicylovou pouze ústy (perorálně).

U dětí a dospívajících s příznaky virové infekce (zejména planých neštovic a chřipkových příznaků), kteří
užívali acetylsalicylovou kyselinu, byl pozorován Reyův syndrom, velmi vzácné život ohrožující
onemocnění. Kyselina acetylsalicylová smí být podávána dětem a dospívajícím pouze na doporučení
lékaře, v případě, že jiná léčba nebyla účinná. Vyskytne-li se přetrvávající zvracení, poruchy vědomí nebo
abnormální chování, musí být léčba kyselinou acetylsalicylovou ukončena.

U dětí mladších než 1 měsíc je podávání kyseliny acetylsalicylové možné pouze ve specifických situacích
a na lékařský předpis.

U dětí existuje riziko předávkování, které může smrtelné již při jednorázovém požití dávky 100 mg/kg.


Další léčivé přípravky a přípravek KARDEGIC 0,5 g
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat.

Užívání více inhibitorů agregace destiček (látky, které tlumí krevní srážlivost) zvyšuje riziko krvácení,
stejně jako jejich kombinace s heparinem nebo podobnými molekulami, perorálními antikoagulancii nebo
jinými trombolytiky (látkami rozpouštějícími krevní staženiny), a tato skutečnost musí být uvážena při
vyžadované pravidelné klinické kontrole.
U několika léčivých látek byla z hlediska jejich inhibičního účinku na agregaci destiček prokázána léková
interakce (abciximab, kyselina acetylsalicylová, klopidogrel, epoprostenol, eptifibatid, iloprost a iloprost
trometamol, tiklopidin a tirofiban).

Léky, u kterých se kombinace s přípravkem KARDEGIC 0,5 g nedoporučuje:

Perorální antikoagulancia (léčivé přípravky tlumící srážlivost krve užívané ústy) s kyselinou
acetylsalicylovou užívanou v dávkách proti bolesti nebo horečce u pacientů, kteří nikdy neměli
žaludeční/dvanáctníkové vředy: zvýšené riziko krvácení. Je třeba sledovat parametry krevní
srážlivosti, zejména dobu krvácivosti.
Perorální antikoagulancia s kyselinou acetylsalicylovou užívanou v dávkách tlumících krevní
srážlivost u pacientů, kteří v minulosti měli žaludeční/dvanáctníkové vředy: zvýšené riziko krvácení.
Jiná nesteroidní antiflogistika s kyselinou acetylsalicylovou: zvýšení rizika krvácení do trávicího
traktu a vzniku vředů (účinek se násobí).
Nízkomolekulární hepariny (léčivé přípravky snižující srážlivost krve) (a podobné molekuly) a
nefrakcionované hepariny v léčebných dávkách nebo u starších pacientů (nad 65 let) bez ohledu na
dávku heparinu a pro kyselinu acetylsalicylovou užívanou v dávkách proti zánětu, bolesti nebo
horečce: zvýšené riziko krvácení (utlumení funkce krevních destiček, podráždění sliznice žaludku a
dvanáctníku kyselinou acetylsalicylovou). Měly by být použity jiné protizánětlivé léčivé přípravky
nebo jiná analgetika či antipyretika.
4/7
Klopidogrel (kromě použití schváleného pro tuto kombinaci u pacientů s akutním koronárním
syndromem): zvýšené riziko krvácení. Pokud je současné podávání nezbytné, doporučuje se klinické
monitorování.
Tiklopidin: zvýšené riziko krvácení (násobí se tlumivý účinek na shlukování krevních destiček). Je-li
současné podání nevyhnutelné, je třeba pacienta pečlivě klinicky a laboratorně monitorovat (včetně
doby krvácivosti).
Urikosurika (látky podporující vylučování kyseliny močové, jako je benzbromaron, probenecid):
snížení účinnosti.
Glukokortikoidy (s výjimkou léčby nahrazující hydrokortizon) s kyselinou acetylsalicylovou
v protizánětlivých dávkách: zvýšené riziko krvácení.
Pemetrexed (protinádorový lék) u pacientů mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin:
zvýšené riziko toxicity pemetrexedu.

Léky, u kterých kombinace s přípravkem KARDEGIC 0,5 g vyžaduje opatrnost:

Diuretika, inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE) a antagonisté receptoru pro
angiotenzin II s kyselinou acetylsalicylovou užívanou v dávkách proti zánětu nebo proti horečce a
bolesti: u dehydratovaných pacientů riziko akutního selhání ledvin. Rovněž se snižuje účinnost těchto
léčivých přípravků na snížení krevního tlaku.
Metotrexát v dávkách 15 mg týdně s kyselinou acetylsalicylovou užívanou proti zánětu nebo proti
horečce a bolesti: zvýšení toxicity metotrexátu (zejména toxicity hematologické). Krevní obraz by
měl být během prvních týdnů podávání této kombinace sledován každý týden. Pacienti s poruchou
funkce ledvin (vč. mírného stupně poruchy funkce ledvin) a starší pacienti by měli být sledováni
častěji.
Metotrexát v dávkách > 15 mg týdně s kyselinou acetylsalicylovou užívanou pro tlumení krevní
srážlivosti: zvýšení toxicity metotrexátu, zejména hematologické toxicity (snížení renální clearance
metotrexátu vlivem kyseliny acetylsalicylové). Krevní obraz by měl být během prvních týdnů
podávání této kombinace sledován každý týden. Pacienti s poruchou funkce ledvin (vč. mírného
stupně poruchy funkce ledvin) a starší pacienti by měli být sledováni častěji.
Klopidogrel (ve schválených indikacích pro tuto kombinaci u pacientů s akutním koronárním
syndromem): zvýšené riziko krvácení. Doporučuje se klinické monitorování.
Gastrointestinální topické léčivé přípravky, antacida a aktivní uhlí: zvýšené vylučování salicylátů
ledvinami. Mezi podáním salicylátu a těchto látek je nutné dodržovat alespoň dvouhodinový interval.
Pemetrexed u pacientů s normální funkcí ledvin: zvýšené riziko toxicity pemetrexedu při
protizánětlivých dávkách kyseliny acetylsalicylové. Měly by být sledovány funkce ledvin.
Nízkomolekulární hepariny (a podobné molekuly) a nefrakcionované hepariny v preventivních
dávkách u pacientů mladších 65 let: současné podávání s kyselinou acetylsalicylovou ovlivňuje
různou měrou procesy srážení krve (hemostázu) a zvyšuje riziko krvácení.
Nízkomolekulární hepariny (a podobné molekuly) a nefrakcionované hepariny v léčebných dávkách
nebo u starších pacientů (nad 65 let) bez ohledu na dávku heparinu a pro kyselinu acetylsalicylovou
užívanou pro tlumení srážlivosti krve: zvýšené riziko krvácení (utlumení funkce krevních destiček,
podráždění sliznice žaludku a dvanáctníku kyselinou acetylsalicylovou).
Trombolytika (léky k rozpouštění krevních sraženin): zvýšené riziko krvácení
Perorální antikoagulancia s kyselinou acetylsalicylovou v dávkách užívaných pro inhibici agregace
krevních destiček: zvýšené riziko krvácení.
Jiná nesteroidní antiflogistika s kyselinou acetylsalicylovou v dávkách užívaných k inhibici
agregace destiček: zvýšené riziko gastrointestinálních vředů a krvácení.
Glukokortikoidy (s výjimkou léčby nahrazující hydrokortizon): s kyselinou acetylsalicylovou
užívanou proti bolesti a horečce: zvýšené riziko krvácení.
5/7
Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (citalopram, escitalopram, fluoxetin,
fluvoxamin, paroxetin, sertralin užívají se v léčbě deprese): zvýšené riziko krvácení.
Ibuprofen: při jeho užívání současně s aspirinem může dojít ke snížení účinnosti acetylsalicylové
kyseliny, při příležitostném užívání ibuprofenu však není žádný klinicky významný účinek
pravděpodobný.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
během prvního a druhého trimestru těhotenství:
- nesmí být kyselina acetylsalicylová podána, pokud to není zcela nezbytné;
- i krátkodobé podávání nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové (kolem 100 mg denně) by
mělo být omezeno na nezbytně nutné;
- z důvodů bezpečnosti se nedoporučuje užívat kyselinu acetylsalicylovou dlouhodobě
v dávkách nad 100 mg denně;

počínaje třetím trimestrem těhotenství:
- léky na bázi kyseliny acetylsalicylové nelze použít (kromě velmi omezeného použití
v kardiologii a porodnictví, které vyžaduje speciální sledování), protože může dojít ke zvýšení
krvácivosti.

Kojení
Kyselina acetylsalicylová přechází do mateřského mléka, a proto se při jejím podávání kojení
nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


3. Jak se přípravek KARDEGIC 0,5 g užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování
Počáteční dávka při akutním infarktu myokardu a při nestabilní angině pectoris je 1/2 až 1 lahvička
(odpovídá 250 až 500 mg kyseliny acetylsalicylové) intravenózně (do žíly) v průběhu několika hodin po
objevení počátečních příznaků.

Způsob podání
Obsah lahvičky se rozpustí v 5 ml vody na injekci těsně před použitím a aplikuje se intravenózně během
1-3 minut.
Přípravek může být podán společně s roztokem chloridu sodného, glukosy nebo sorbitolu.
Nesmí se míchat v jedné stříkačce s jinými parenterálně podávanými přípravky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku KARDEGIC 0,5 g, než jste měl(a)
6/7
Riziko předávkování je třeba brát v úvahu u starších pacientů a zejména u malých dětí (předávkování při
léčbě nebo častěji náhodné předávkování, kde může mít předávkování smrtelné následky.

Příznaky středně závažného předávkování jsou: ušní šelest, pocit snížení ostrosti sluchu, bolesti hlavy,
závratě, nevolnost. Tyto příznaky ustupují při snížení dávky salicylátu.

Příznaky závažného předávkování jsou: horečka, zrychlené dýchání, ketóza, respirační alkalóza,
metabolická acidóza, kóma, kardiovaskulární selhání, respirační insuficience, závažná hypoglykémie.

Léčba předávkování probíhá v nemocnici. Doporučuje se výplach žaludku a podání aktivního uhlí. Je
třeba sledovat hodnoty kyselých a zásaditých látek v těle, je možné podpořit vylučování moči a sledovat
její pH. V případě závažné otravy je vhodná hemodialýza. Další léčba by měla odpovídat konkrétním
projevům předávkování.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo
zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Vliv na centrální nervovou soustavu: ušní šelest, pocit snížení ostrosti sluchu, bolesti hlavy. Toto jsou
většinou příznaky předávkování.
Nitrolební krvácení.
Vliv na trávicí trakt: žaludeční vřed nebo vřed na dvanáctníku, skryté nebo zjevné krvácení do
trávicího traktu, které se zvyšuje se zvyšováním dávky.
Hematologické účinky: příznaky krvácení a zvýšená krvácivost. Tyto příznaky přetrvávají 4 až 8 dní
po vysazení kyseliny acetylsalicylové. Zvýšené riziko krvácení se týká i chirurgických zákroků.
Poruchy jater a žlučových cest: zvýšení hladiny jaterních enzymů, poškození jater.
Alergické reakce a přecitlivělost: otok (angioneurotický edém), kopřivka, astma a extrémně silná
alergická (anafylaktická) reakce.
Ostatní účinky: Bolesti břicha.
Reakce v místě vpichu: místo vpichu může být bolestivé a může se objevit lokální reakce.

Kyselina acetylsalicylová může prodlužovat porod.


5. Jak přípravek KARDEGIC 0,5 g uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za Použitelné do: .
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že roztok není čirý nebo obsahuje krystaly.

7/7

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek KARDEGIC 0,5 g obsahuje

- Léčivou látkou je lysini racemici acetylsalicylas 900 mg (odpovídá Acidum acetylsalicylicum 500
mg) v 1 g prášku pro přípravu injekčního roztoku.
- Dalšími složkami jsou glycin 100 mg v 1 g prášku pro přípravu injekčního roztoku a rozpouštědlo
(voda na injekci 5 ml pro rozpuštění 1 g prášku).

Jak přípravek KARDEGIC 0,5 g vypadá a co obsahuje toto balení

6x lahvička s práškem + 6x ampule s rozpouštědlem á 5 ml
20x lahvička s práškem + 20x ampule s rozpouštědlem á 5 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, Quétigny, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.4.2012.


Recenze

Recenze produktu KARDEGIC 0,5 G 6X500MG Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu KARDEGIC 0,5 G 6X500MG Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám