Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

KANAVIT 1X5ML/100MG Kapky, emulze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12224

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 12224
Kód EAN: 8584005330505
Kód SÚKL: 720
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se používá k předcházení vzniku a léčbě poruch krevní srážlivosti vyvolané nedostatkem vitamínu K, léčbě novorozeneckých krvácivých stavů, dále při onemocnění žlučových cest a jater. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls51779/2009 

a sukls116462/2013 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Kanavit 

20 mg/ml 

perorální kapky, emulze 

 

phytomenadionum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

  
 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Kanavit a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kanavit užívat  

3. 

Jak se přípravek Kanavit užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Kanavit uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Kanavit a k čemu se používá 

 
Kanavit je přípravek s obsahem vitaminu K a je určen k předcházení a léčbě poruch srážlivosti krve 
způsobených jeho nedostatkem. 
Přípravek se používá k předcházení vzniku a léčbě poruch krevní srážlivosti vyvolané nedostatkem 
vitaminu K, léčbě novorozeneckých krvácivých stavů u zdravých dětí od 36. týdne gestačního věku, 
při onemocnění žlučových cest a jater. 
 
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kanavit užívat 

 
Neužívejte přípravek Kanavit: 

jestliže jste alergický(á) na fytomenadion nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

-     při nedostatečné funkci jater.  
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Kanavit se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zejména: 
-     jestliže máte nedostatek enzymu G-6-P-dehydrogenázy.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Kanavit 

 

2

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky přípravku Kanavit a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. 
Kanavit může zvýšit riziko rozpadu červených krvinek a vzniku žloutenky za současného podání 
sulfonamidů, chininu ap. Vitamin K může zrušit účinek kumarinových přípravků užívaných proti 
srážlivosti krve, které působí protichůdně než vitamin K. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Nejsou dostupné klinické studie o bezpečnosti podávání přípravku Kanavit v těhotenství a v průběhu 
kojení.  
Těhotné a kojící ženy mohou užívat přípravek Kanavit jen v nutných případech. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Kanavit užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přesné dávkování vždy určí lékař. 
 
V lehčích případech krvácení po užívání léků snižujících srážlivost krve se dospělým podává 5 až 15 
kapek. V případě potřeby je možné užívat 2 až 3krát denně až do zastavení krvácení.  
Preventivně při poklesu hladin srážecích faktorů se podává 1-5 mg (1-5 kapek). 
 
Při prevenci a léčbě krvácení při chorobách žlučových cest a jater lze v lehčích případech podávat 1-3 
mg (1-3 kapky) denně. Při závažnějším snížení krevní srážlivosti se podává 10-20 mg (10-20 kapek) 
1-2 krát denně. 
 
Při prevenci krvácení před chirurgickými výkony u pacientů se sníženou hladinou srážecích faktorů se 
podává 10-20 mg (10-20 kapek). Při ostatních krvácivých stavech různého původu při snížené hladině 
srážecích faktorů se podává podle potřeby 10-20 mg (10-20 kapek) 2-3 krát denně až do normalizace 
srážecích poměrů. 
 
Při dlouhodobé léčbě antibiotiky nebo chemoterapeutiky se preventivně podává 1-3 mg (1-3 kapky) 
denně. 
 
Rodičce se v indikovaných případech preventivně podává přípravek Kanavit, nejlépe 48 hodin, 
nejpozději však 2 hodiny před porodem v dávce 10-20 mg (10-20 kapek) ústy (perorálně). 
 
Nejvyšší jednorázová dávka je 20 mg (20 kapek) a nejvyšší denní dávka je 40 mg (40 kapek). 
 
Děti a dospívající 
 
Děti do 1 roku         

2 až 3 kapky, 

od 1 roku do 6 let    

3 až 5 kapek, 

od 6 do 15 let          

5 až 10 kapek.  

 
Přípravky obsahující fytomenadion mohou být Vašemu dítěti podány nitrožilní nebo nitrosvalovou 
injekcí nebo ústy (perorálně). Jakou cestou bude podán, bude záležet na účelu použití přípravku a na 
tom, zda se dítě narodí předčasně. 
  
Prevence krvácení z nedostatku vitaminu K 

 

3

 

Zdravým dětem narozeným v termínu nebo téměř v termínu porodu se podává ústy (perorálně) první 
dávka (2 mg) při narození nebo brzy po něm.  
Následuje podání druhé 2 mg dávky po 4 až 7 dnech a třetí 2 mg dávky v 1 měsíci věku. U kojenců 
krmených výhradně umělým mlékem lze třetí perorální dávku vynechat. 
 
Předčasně narozeným novorozencům a zvláště rizikovým novorozencům narozeným v termínu se 
podávají přípravky obsahující fytomenadion nitrožilní nebo nitrosvalovou injekcí. 
 
Následné dávky:  
• Kojencům, kterým je podáván vitamin K ústy a kteří jsou kojeni (nejsou krmeni umělým mlékem), 

může být potřeba podat více perorálních dávek vitaminu K.  

• Kojencům krmeným umělým mlékem budou podány dvě dávky vitaminu K perorálně (ústy) a 

nejspíše nebude potřeba podat jim třetí dávku. Důvodem je obsah vitaminu K v umělém mléku. 

 
Přípravek je nutno užívat pravidelně

.

 

 
Způsob podávání 
Přípravek Kanavit se podává ústy (perorálně). 
Přípravek nakapejte do malého množství čaje anebo mléka. U kojenců nakapat do mléka. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Kanavit, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo při náhodném užití přípravku dítětem vyhledejte ošetřujícího lékaře! 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kanavit 
Při náhodném vynechání dávky užijte tuto dávku ihned, jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží 
čas k užití následující pravidelné dávky, užijte jen jednu dávku a vynechanou dávku 
nezdvojnásobujte! Dále pokračujte podle předepsaného dávkování. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale vzácně se mohou vyskytnout kožní vyrážky, pocení, žloutenka 
u novorozenců. 
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání 
přípravku (podávání dětem) poraďte s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Kanavit uchovávat 

 

 

4

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Kanavit obsahuje 

Léčivou látkou je phytomenadionum (vitamin K) 20 mg v 1 ml (tj. 20 kapek). 

-         Pomocnými látkami jsou polysorbát 80, sorbová kyselina, dihydrát dinatrium-edetátu, čištěná 

voda. 

 
Jak přípravek Kanavit vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: čirá až zakalená, světle žlutá až oranžová emulze charakteristického zápachu. 
Hnědá skleněná kapací lahvička, PP uzávěr, krabička. 
Velikost balení: 5 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Zentiva, a. s., 

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

, Slovenská republika 

 
Výrobce 

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.6.2015. 

Recenze

Recenze produktu KANAVIT 1X5ML/100MG Kapky, emulze

Diskuze

Diskuze k produktu KANAVIT 1X5ML/100MG Kapky, emulze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám