Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ICN HUNGARY CO. LTD., TISZAVASVÁRI, KABAY
Kód výrobku: 95566
Kód EAN: 5903546003823
Kód SÚKL: 125599
Držitel rozhodnutí: ICN HUNGARY CO. LTD., TISZAVASVÁRI, KABAY
Kalnormin se užívá v těchto případech: 1. Při snížení hladiny draslíku v krvi i jako včasná ochrana před tímto snížením tam, kde je zvýšeno vylučování draslíku močí: při zvýšeném vylučování moči, při účinku močopudných léků zvyšujících vylučování draslíku (a hlavně při jejich kombinaci se srdečními léky typu digoxinu), při dlouhodobém užívání vysokých dávek kortikosteroidů (hormonů kůry nedledvin), při zvýšené tvorbě aldosteronu (jednoho z hormonů kůry nedledvin). 2. Při snížení hladiny draslíku v krvi i jako včasná ochrana před tímto snížením tam, kde jsou zvýšené ztráty draslíku trávicím ústrojím: při průjmech, píštělích, dlouhodobém užívání projímadel, po opakovaném zvracení anebo odsávání žaludečního obsahu. 3. Při sníženém příjmu draslíku potravou. 4. Při přesunech draslíku z mimobuněčných tělních tekutin do buněk. Při některých poruchách iontové rovnováhy, při některých familiárních (rodově se vyskytujících) onemocněních s periodicky se projevujícími obrnami, při přesunu draslíku v těle do tzv. třetího prostoru. Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
KALNORMIN
Tablety s prodlouženým uvolňováním
(Kalii chloridum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Kalnormin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kalnormin užívat
3. Jak se Kalnormin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Kalnormin uchovávat
6. Další informace
1. CO JE KALNORMIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivou látkou přípravku Kalnormin je chlorid draselný. Draslík je minerál, který se nachází v řadě potravin a který je nezbytný pro správnou funkci Vašeho těla. Při vhodném dávkování udržuje Kalnormin potřebnou hladinu draslíku v buňkách i v tělních tekutinách a pomáhá udržovat iontovou rovnováhu.
Váš lékař Vám předepsal Kalnormin pro předcházení nebo léčbu poklesu hladiny draslíku ve Vaší krvi. Nízké hladiny draslíku mohou být způsobeny některými onemocněními, těžkými nebo dlouhotrvajícími průjmy či zvracením, některými chirurgickými zákroky, užíváním některých léků, nedostatkem draslíku ve stravě a podobně.
Kalnormin jsou tablety s prodlouženým uvolňováním. Draslík  se z nich ve střevě uvolňuje pozvolna, a tak zůstává koncentrace volné draselné soli v trávicím ústrojí nízká. Tím se předchází nepříznivým účinkům, jaké mají na žaludek a střevo draselné soli v prášku anebo v roztoku.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE KALNORMIN UŽÍVAT
Neužívejte Kalnormin
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na chlorid draselný nebo na kteroukoli další složku přípravku Kalnormin;
jestliže máte závažné onemocnění ledvin;
jestliže máte onemocnění trávicího ústrojí;
jestliže máte vysokou hladinu draslíku v krvi;
jestliže máte jakékoliv onemocnění spojené s rozsáhlým poškozením tkání (úrazy, popáleniny);
jestliže trpíte velkou ztrátou tekutin (dehydratace);
Přípravek Kalnormin není určen k podávání dětem.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Kalnormin je zapotřebí
jestliže máte onemocnění ledvin;
jestliže patříte mezi starší pacienty, zvláště pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater;
jestliže Vám lékař předepsal vysoké dávky přípravku Kalnormin (3 až 6 tablet denně), bude Vás častěji posílat na vyšetření hladiny draslíku v krvi a pravidelně na kontroly EKG.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zvláště důležité je věnovat pozormost volně prodejným multivitaminovým a multiminerálním přípravkům a náhražkám soli, z nichž mnohé obsahují draslík.
Zvláště důležité je oznámit svému lékaři, že užíváte:
nesteroidní protizánětlivé léky (proti bolesti, zánětu či horečce) může dojít k zesílení nežádoucích účinků na trávicí ústrojí;
kálium šetřící diuretika (léky způsobující vyšší tvorbu a vylučování moči) a ACE inhibitory (k léčbě vysokého krevního tlaku) může dojít k nadměrnému zvýšení hladiny draslíku v krvi;
digoxin (k léčbě srdečního selhání) náhlé vysazení přípravku Kalnormin může způsobit zvýšení toxicity digoxinu;
beta-blokátory (k léčbě vysokého krevního tlaku a arytmií), heparin (lék snižující srážlivost krve), cyklosporin (cytostatikum) hladina draslíku může být jejich současným užíváním s přípravkem Kalnormin ovlivněna.
Užívání přípravku Kalnormin s jídlem a pitím
Tablety se užívají po jídle a zapíjejí vodou.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Jste-li těhotná nebo kojíte, neužívejte Kalnormin, pokud Vám to Váš lékař výslovně neřekl.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Kalnormin neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.
3. JAK SE KALNORMIN UŽÍVÁ
Vždy užívejte Kalnormin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékař Vám stanoví dávku individuálně podle hladiny draslíku ve Vaší krvi. Běžná dávka u dospělých je 1 tableta 2 až 3krát denně (1 tableta odpovídá 13,3 milimolu draslíku).
Tablety užívejte po jídle, celé, nerozkousané a zapijte vodou. Časový odstup mezi jednotlivými dávkami musí být úměrný počtu dávek (např. 8 hodin při třech dávkách denně).
Jestliže jste užil/a více přípravku Kalnormin, než jste měl/a
Příznaky předávkování mohou být svalová slabost, nízký krevní tlak, nepravidelný a nebo zrychlený tlukot srdce, poruchy srdečního rytmu vedoucí až k srdeční zástavě. V případě předávkování vyhledejte okamžitě lékaře.
Jestliže jste zapomněl/a užít Kalnormin
Jestliže jste si zapomněl/a vzít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu. Pokračujte ve svém obvyklém schématu dávkování.
Jestliže jste přestal/a užívat Kalnormin
Nepřestávejte přípravek užívat bez doporučení svého lékaře. Je důležité udržovat správné hladiny draslíku ve Vaší krvi.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Kalnormin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Gastrointestinální poruchy:
Zvracení, průjem, plynatost; velmi vzácně krev ve stolici.
Laboratorní hodnoty:
V případě poruchy funkce ledvin může dojít k nadměrnému zvýšení hladiny draslíku v krvi.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK KALNORMIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 oC.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek Kalnormin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Kalnormin obsahuje
Léčivou látkou je kalii chloridum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 1 g kalii chloridum
Pomocnými látkami jsou polyvinylbutyral, cetylalkohol, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, magnesium-stearát
Jak Kalnormin vypadá a co obsahuje toto balení
Kalnormin jsou bílé, mramorované, diskovité konvexní tablety
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Ul. Przemysłova 2
35-959 Rzeszów, Polsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
21.10.2009

Recenze

Recenze produktu KALNORMIN 30X1GM Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu KALNORMIN 30X1GM Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze