Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 11993
Kód EAN: 8594739031159
Kód SÚKL: 2486
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Prevence a léčba hypokalémie, zvláště je-li spojená s hypochloremickou alkalózou; ztráty draslíku způsobené zvracením, na podkladě nefrotického syndromu, při podávání diuretik s kaliuretickým účinkem, zvláště při kombinaci s digitálisovými glykosidy, při dlouhodbé léčbě vysokými dávkami kortikosteroidů, při ileu, hyperaldosteronizmu, traumatech a po těžkých operacích. Přípravek lze použít u dospělých i dětí.

Příbalový leták

1/4Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls271768/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7,5 %
Injekční roztok
Kalii chloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.


Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Kalium chloratum Léčiva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kalium chloratum Léčiva používat
3. Jak se přípravek Kalium chloratum Léčiva používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Kalium chloratum Léčiva uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Kalium chloratum Léčiva a k čemu se používá

Kalium (draslík) je základní kation nitrobuněčné tekutiny, má rozhodující roli při mnoha
fyziologických pochodech, např. při přenosu nervového impulzu, při svalovém stahu,
při udržování normální funkce ledvin, pomáhá při regulaci osmotického tlaku a acidobazické
rovnováhy. Kalium chloratum Léčiva je využíván hlavně k náhradě nedostatku draslíku,
ať už vznikl metabolicky, podáním saluretik (močopudné léky) či jinak.

2/4


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kalium chloratum Léčiva
používat

Nepoužívejte přípravek Kalium chloratum Léčiva
- Při poklesu ledvinných funkcí.
- Při nadměrném poškození tkání (úrazy, popáleniny).
- Při akutní dehydrataci (nedostatku tekutin).
- Při metabolické acidóze (překyselení vnitřního prostředí organismu).
- Při nedostatečné funkci nadledvinek.
- Při současné léčbě kalium šetřícími diuretiky.

Upozornění a opatření
- V průběhu delšího a opakovaného podávání draslíku infuzí je třeba sledovat ledvinné
funkce a pH séra. Zvláště starší pacienti jsou více ohroženi vysokou hladinou draslíku
v krvi, protože schopnost ledvin vylučovat draslík ve stáří se snižuje.
- Při nedostatečně kontrolované cukrovce, při některých poruchách srdečního rytmu
(tzv. síňokomorové blokádě II. III. stupně), genetickém onemocnění svalů (myotonia
congenita či familiární periodická paralýza) je třeba zvážit poměr možného rizika a
prospěchu.
- Kalium chloratum se nesmí přidávat do mannitolu, ke krvi a krevním přípravkům,
ani k roztokům s obsahem aminokyselin a lipidů.

Další léčivé přípravky a přípravek Kalium chloratum Léčiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Kalium chloratum Léčiva je nutno podávat velmi opatrně při současné terapii léky, které
zvyšují hladinu draslíku, jako nesteroidní protizánětlivé látky (indomethacin), beta-blokátory
(léky na léčbu některých srdečních onemocnění nebo vysokého krevního tlaku), heparin (látka
snižující srážení krve), digoxin, ACE inhibitory, blokátory angiotenzinu II, inhibitory reninu
(vše léky na léčbu vysokého krevního tlaku), blokátory účinku aldosteronu (léky na léčbu
vysokého krevního tlaku), kalium šetřící diuretika.

Přípravek Kalium chloratum Léčiva s jídlem, pitím a alkoholem
Při používání tohoto přípravku můžete jíst a pít normálně.

Těhotenství, kojení a fertilita
Chlorid draselný je přirozená součást lidských tkání a tekutin. Protože vysoké nebo nízké
hladiny kalia mohou negativně ovlivnit srdeční funkce matky nebo plodu, je třeba
při substituční terapii draslíkem pečlivě sledovat jeho sérové hladiny.
Jestliže sérové hladiny u matky jsou udržovány ve fyziologických hranicích, substituční
terapie draslíkem nepředstavuje žádné riziko pro kojené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.
3/4
3. Jak se přípravek Kalium chloratum Léčiva používá

Dávkování je individuální podle hladiny draslíku v séru.
Přípravek Kalium chloratum Léčiva podává lékař nebo vyškolený zdravotnický personál
do žíly. Injekce přípravku Kalium chloratum Léčiva si neaplikujte sami.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Kalium chloratum Léčiva, než jste měl(a)
Může se stát, že budete mít vysokou hladinu draslíku v krvi, což se může projevovat
následovně: zpomalený srdeční tep, který může vést až k srdeční zástavě, svalová slabost
až ochrnutí, únava, brnění končetin.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

K nežádoucím účinkům za dodržení doporučeného dávkování nedochází.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek Kalium chloratum Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn
před světlem.

Přípravek Kalium chloratum Léčiva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené
na krabičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.

Nepoužívejte přípravek Kalium chloratum Léčiva, pokud si všimnete viditelných známek
snížené jakosti (změna zabarvení, viditelné částice v roztoku).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte
se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.


4/4


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek kalium chloratum Léčiva obsahuje
Léčivou látkou je kalii chloridum (chlorid draselný) 750 mg (10 mmol K+a 10 mmol Cl
-
) v 10
ml injekčního roztoku.
Pomocnou látkou je voda na injekci.

Jak přípravek Kalium chloratum Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: čirý bezbarvý roztok bez viditelných částic.
Velikost balení: 5 ampulí po 10 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
20.12.2012

Recenze

Recenze produktu KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7.5% 5X10ML 7.5% Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7.5% 5X10ML 7.5% Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze