Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na minerály

KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 50X500MG Potahované tablety - recenze

Kód výrobku: 32791
Přípravek obsahující draslík.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 50X500MG Potahované tablety

Přípravek obsahující draslík.

1 / 4 sp.zn. sukls46160/2009

Příbalová informace: informace pro pacienta KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA

500 mg enterosolventní tablety Kalii chloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Kalium chloratum BIOMEDICA a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kalium chloratum BIOMEDICA užívat
 3. Jak se Kalium chloratum BIOMEDICA užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Kalium chloratum BIOMEDICA uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Kalium chloratum BIOMEDICA a k čemu se používá

Kalium chloratum BIOMEDICA je přípravek obsahující draslík.

Draslík (kalium) je základní součástí tělesných tekutin, je hlavním vnitrobuněčným kationtem, má významnou úlohu při mnoha fyziologických pochodech, důležitých pro správnou činnost nervového systému, svalstva, při udržování normálních funkcí srdce a ledvin. Přípravek se užívá k předcházení a léčbě nedostatku draslíku při zvýšených ztrátách draslíku močí: při podávání některých diuretik (léčiva, která zvyšují tvorbu a vylučování moči), při některých onemocněních ledvin, kde je zvýšená tvorba moče, při dlouhodobé léčbě vysokými dávkami kortikosteroidů (hormony kůry nadledvin), při primárním a sekundárním hyperaldosteronizmu (zvýšená tvorba hormonu aldosteronu v kůře nadledvin). Předcházení a léčba nedostatku draslíku způsobeného při ztrátách draslíku zažívacím ústrojím: zvracení a průjmy, dlouhodobé používání projímadel, odsávání žaludečního obsahu. Nedostatečný přísun draslíku potravou, přechodné hladovění, nevhodné redukční diety apod.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kalium chloratum BIOMEDICA užívat

Neužívejte Kalium chloratum BIOMEDICA

 • jestliže jste alergický(á) na kalium chloratum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • při zvýšené hladině draslíku v krvi a při všech stavech, které k ní mohou vést, především při velkém poklesu funkce ledvin, při stavech doprovázených nadměrným rozpadem tkání (zranění, popáleniny), při akutní dehydrataci (velká ztráta tělesných tekutin), při současné léčbě diuretiky, které zadržují v organizmu draslík,
 • při vředu žaludku a dvanáctníku, při nedostatečné funkci nadledvin, nekontrolované cukrovce.

2 / 4

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Kalium chloratum BIOMEDICA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zejména

 • jestliže máte onemocnění ledvin nebo nadledvin;
 • při nedostatečně kontrolované cukrovce;
 • při metabolické acidóze (stav, kdy dochází k hromadění kyselých látek v organismu);
 • jestliže máte vředovou chorobu žaludku nebo dvanáctníku;
 • jestliže užíváte současně digoxin (k léčbě srdečního selhání) - náhlé vysazení přípravku Kalium chloratum BIOMEDICA může způsobit zvýšení toxicity digoxinu.

Při dlouhodobé léčbě nedostatku draslíku je vhodná pravidelná kontrola hladiny draslíku v krvi.

Děti

Léková forma není vhodná pro děti mladší než 6 let.

Další léčivé přípravky a Kalium chloratum BIOMEDICA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Kalium chloratum BIOMEDICA tablety a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Zvláštní pozornosti je třeba při současném užívání léků, které vedou ke zvýšení hladiny draslíku v krvi nebo které také obsahují draslík, jako jsou např.

 • nesteroidní protizánětlivé látky (proti bolesti, zánětu či horečce),
 • kalium šetřící diuretika (léky způsobující vyšší tvorbu a vylučování moči) a ACE-inhibitory (k léčbě vysokého krevního tlaku),
 • digitalisové glykosidy (k léčbě srdečního selhání),
 • beta-blokátory (k léčbě vysokého krevního tlaku), heparin (lék snižující srážlivost krve), cyklosporin (k potlačení obranyschopnosti), blokátory aldosteronu (k léčbě vysokého krevního tlaku),
 • inhibitory sodíko-draslíkové pumpy (používané při léčbě onemocnění srdce),
 • anticholinergika (ke snížení pohyblivosti střev)
 • léky, které podporují vznik vředů (např. kyselina acetylosalicylová).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Jste-li těhotná nebo kojíte, neužívejte Kalium chloratum BIOMEDICA, pokud Vám to Váš lékař výslovně neřekl. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Kalium chloratum BIOMEDICA nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se Kalium chloratum BIOMEDICA užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování je individuální podle hladiny draslíku v krvi. Přesné dávkování vždy určí lékař. Dospělí užívají obvykle 2-3krát denně 1-2 tablety.

Použití u dětí a dospívajících

Děti od 6 do 15 let obvykle užívají 1-2krát denně 1 tabletu. Léková forma není vhodná pro děti mladší než 6 let.

3 / 4

Způsob použití

Tablety užívejte během jídla nebo po jídle, polykejte celé, nerozkousané a zapíjejte sklenicí vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Kalium chloratum BIOMEDICA, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře. Příznaky předávkování: svalová slabost, brnění a mravenčení v končetinách (parestezie), ochrnutí, nízký krevní tlak až oběhový kolaps (zhroucení), nepravidelnosti v srdečním rytmu až zástava srdce. Při výskytu těchto příznaků přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře!

Jestliže jste zapomněl(a) užít Kalium chloratum BIOMEDICA

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen, při dlouhodobém užívání zejména vyšších dávek se však mohou vyskytnout ojedinělé nežádoucí účinky. Užívání přípravku může vést ke dráždění sliznice zažívacího ústrojí, projevující se nevolností, zvracením, plynatostí, bolestmi břicha a průjmem. V ojedinělých případech může dojít až ke krvácení a vzniku vředů. Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem. Nadměrný přívod draslíku může vést k nežádoucímu zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Kalium chloratum BIOMEDICA uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Kalium chloratum BIOMEDICA obsahuje

Léčivou látkou je: Kalii chloridum 0,5 g v 1 potahované tabletě (odpovídá 6,75 mmol K + )

4 / 4

Pomocnými látkami jsou disperze methakrylátového kopolymeru L 30%, polysorbát 80, mastek, kalcium-stearát, triethyl-citrát, želatina.

Jak Kalium chloratum BIOMEDICA vypadá a co obsahuje toto balení

Kalium chloratum BIOMEDICA jsou bílé až nažloutlé, slabě mramorované, čočkovité potahované tablety s mírně nerovným povrchem.

Balení obsahuje 50 nebo 100 potahovaných tablet v PVC/Al blistru

Držitel rozhodnutí o registraci

BIOMEDICA, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce

BIOMEDICA, spol. s r.o., Divize Hořátev, Hořátev 104, 289 12 Nymburk Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25.3.2015.

Informace o produktu

Výrobce: BIOMEDICA S.R.O., PRAHA
Kód výrobku: 32791
Kód EAN: 8594002390969
Kód SÚKL: 17188
Držitel rozhodnutí: BIOMEDICA S.R.O., PRAHA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace pro použití, čtěte pozorně !

Držitel rozhodnutí o registraci
BIOMEDICA, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce
BIOMEDICA, spol. s r.o., Praha
divize Hořátev, 289 12 Nymburk
Česká republika

Složení
Léčivá látka: Kalii chloridum 0,5 g v 1 potahované tabletě (odpovídá 6,75 mmol K+)
Pomocné látky: disperze methakrylátového kopolymeru L 30%, polysorbát 80, mastek, stearan vápenatý, triethyl-citrát, želatina.

Indikační skupina
Přípravek obsahující draslík.

Charakteristika
Draslík (kalium) je základní součástí tělesných tekutin, je hlavním vnitrobuněčným kationtem, má významnou úlohu při mnoha fyziologických pochodech, důležitých pro správnou činnost nervového systému, svalstva, při udržování normálních funkcí srdce a ledvin. Chlorid draselný je využíván hlavně k doplnění draslíku do organizmu při jeho nedostatku.
Chlorid draselný se dobře vstřebává ze zažívacího traktu.

Indikace
Přípravek se užívá k předcházení a léčbě nedostatku draslíku při zvýšených ztrátách draslíku močí: při podávání některých diuretik (léčiva, která zvyšují tvorbu a vylučování moči), při některých onemocněních ledvin, kde je zvýšená tvorba moče, při dlouhodobé léčbě vysokými dávkami kortikosteroidů (hormony kůry nadledvin), při primárním a sekundárním hyperaldosteronizmu (zvýšená tvorba hormonu aldosteronu v kůře nadledvin).
Předcházení a léčba nedostatku draslíku způsobeného při ztrátách draslíku zažívacím ústrojím: zvracení a průjmy, dlouhodobé používání projímadel, odsávání žaludečního obsahu.
Nedostatečný přísun draslíku potravou, přechodné hladovění, nevhodné redukční diety apod.
Při předepisování těhotným a kojícím ženám nutno postupovat opatrně.

Kontraindikace
Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na některou jeho složku, dále při zvýšené hladině draslíku v krvi a při všech stavech, které k ní mohou vést, především při velkém poklesu funkce ledvin, při nemocích doprovázených nadměrným rozpadem tkání (zranění, popáleniny), při akutní dehydrataci (velká ztráta tělesných tekutin), při současné léčbě diuretiky, které zadržují v organizmu draslík. Přípravek se rovněž nesmí užívat při vředu žaludku a dvanáctníku, při nedostatečné funkci nadledvin, nekontrolované cukrovce.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
Léková forma není vhodná pro děti mladší než 6 let.

Nežádoucí účinky
Přípravek je obvykle dobře snášen, při dlouhodobém užívání zejména vyšších dávek se však mohou vyskytnout ojedinělé nežádoucí účinky.
Užívání přípravku může vést ke dráždění sliznice zažívacího ústrojí, projevující se nevolností, zvracením, plynatostí, bolestmi břicha a průjmem. V ojedinělých případech může dojít až ke krvácení a vzniku vředů. Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.
Nadměrný přívod draslíku může vést k nežádoucímu zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Interakce
Účinky přípravku Kalium chloratum BIOMEDICA tablety a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Kalium chloratum BIOMEDICA užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Zvláštní pozornosti je třeba při současném užívání léků, které vedou ke zvýšení hladiny draslíku v krvi nebo které také obsahují draslík.

Dávkování
Dávkování je individuální podle hladiny draslíku v krvi. Přesné dávkování vždy určí lékař.
Dospělí užívají obvykle 2-3krát denně 1-2 tablety, děti od 6 do 15 let 1-2krát denně 1 tabletu.

Způsob použití
Tablety užívejte během jídla nebo po jídle, polykejte celé, nerozkousané a zapíjejte sklenicí vody.

Upozornění
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře.
Příznaky předávkování: svalová slabost, brnění a mravenčení v končetinách (parestezie), ochrnutí, nepravidelnosti v srdečním rytmu až zástava srdce. Při výskytu těchto příznaků přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře!
Při dlouhodobé léčbě nedostatku draslíku je vhodná pravidelná kontrola hladiny draslíku v krvi.

Uchovávání
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí. Chraňte před mrazem.

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Balení
50 nebo 100 potahovaných tablet v PVC/Al blistru

Datum poslední revize
3.5.2006

Příbalový leták

KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 50X500MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 50X500MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 50X500MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 50X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 50X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám