Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

JODTHYROX 50 Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19704

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Kód výrobku: 19704
Kód EAN: 4022536645858
Kód SÚKL: 61160
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.
Léčba strumy z nedostatku jódu bez poruchy funkce a doplnění zásob jódu v organismu zvláště v období dospívání a v těhotenství. Jako prevence recidivy strumy z nedostatku jódu po operaci. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství.

Příbalový leták

 

1/6 

sp.zn. sukls158186/2014 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 
 

Jodthyrox 

tablety 

levothyroxinum natricum, kalii iodidum 

 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravku 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte  si  tuto  příbalovou  informaci  pro  případ,  že  si  ji  budete  potřebovat  přečíst 
znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
  
1. 

Co je Jodthyrox a k čemu se užívá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jodthyrox užívat  

3. 

Jak se přípravek Jodthyrox užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Jodthyrox uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 
1. 

Co je přípravek Jodthyrox a k čemu se užívá 

 
Co je přípravek Jodthyrox 
 
Patří mezi skupinu léčivých přípravků označovanou jako hormony.  
Hormon  štítné  žlázy  (tyroxin)  v  kombinaci  s  anorganickým  jódem  k léčbě  strumy  při 
nedostatku jódu, kde tyroxin slouží k potlačení sekrece TSH, který podporuje růst strumy a 
jód slouží k doplnění zásob v organismu. 
 
Na co se přípravek Jodthyrox používá 
 
K  léčbě  strumy  z  nedostatku  jódu  bez  poruchy  funkce  a  doplnění  zásob  jódu  v  organismu 
zvláště v období dospívání a v těhotenství. Jako prevence recidivy strumy z nedostatku jódu 
po operaci. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství. 
 

 

 

 

2/6 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jodthyrox užívat 

 
Neužívejte přípravek Jodthyrox 

   

  pokud  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6), 

    při zvýšené funkci štítné žlázy, uzlové strumě, autonomním adenomu štítné žlázy, 

 

při těžších formách ischemické choroby srdeční (infarkt myokardu, angina pectoris,    

      nepravidelná činnost srdce), 

 

při dermatitis herpetiformis Duhring, 

 

při neléčené nedostatečnosti nadledvin. 

 

 

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás objeví teprve během užívání přípravku, 

uvědomte o tom svého ošetřujícího lékaře. 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím Jodthyroxu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
Angina pectoris musí být léčena před terapií hormony štítné žlázy. Terapie Jodthyroxem musí 
být  zahájena  nízkou  dávkou.  Protože  hormony  štítné  žlázy  ovlivňují  vstřebávání  krevního 
cukru  (glukózy)  bude  Vám  pravidelně  sledována  hladina  krevního  cukru  v krvi  a  v případě 
jakýchkoli  změn  bude  i  upraveno  dávkování  léků  snižujících  hladinu  krevního  cukru 
(glykémii). 
 
Při diagnostickém nebo terapeutickém vyšetření za použití radioaktivního jódu se doporučuje 
vyhnout podávání jódu před takovým zákrokem. 
 
Při předávkování  přípravkem  se objeví příznaky  hypertyreózy:  bušení  srdce, třes, nervozita, 
nespavost,  nesnášenlivost  tepla,  u  nemocných  s  ischemickou  chorobou  srdce  může  dojít  ke 
zhoršení onemocnění - srdečnímu selhání, nepravidelné činnosti srdce, bolestem na hrudi. Při 
déletrvajícím předávkování je riziko prořídnutí kostí. 
 
Pokud se výše uvedené příznaky u Vás projeví, léčbu ihned přerušte a vyhledejte lékaře! 

 
Další léčivé přípravky a Jodthyrox 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o jakýchkoli z následujících léků, které užíváte, které jste 
v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, protože Jodthyrox může ovlivnit jejich 
účinek.

 

Antidiabetika (léky snižující hladinu cukru v krvi): 
Jodthyrox 50 může snížit účinek Vašeho antidiabetika, a proto může být nutné provést další 
kontroly  hladin  Vašeho  cukru  v  krvi,  zvláště  na  začátku  léčby  přípravkem  Jodthyrox.  Při 
užívání přípravku Jodthyrox může být nutná úprava dávky Vašeho antidiabetika. 
 
Kumarinové deriváty (léky používané pro zabránění srážení krve): 
Jodthyrox  může  zesilovat  účinek  těchto  léků,  což  může  zvyšovat  riziko  krvácení,  zvláště  u 
starších  osob.  Mohou  být  nutné  pravidelné  kontroly  parametrů  srážení  krve  na  začátku  a  v 
průběhu léčby přípravkem Jodthyrox. Při užívání přípravku Jodthyrox může být nutná úprava 
dávky kumarinového léku. 
 
Ujistěte  se,  že  budete  dodržovat  doporučené  intervaly  pro  dávkování,  pokud  bude  nutné 
užívat některé z následujících léků: 

 

3/6 

 

léky používané pro vazbu žlučových kyselin a pro snížení vysokého cholesterolu (jako 

je cholestyramin nebo kolestipol): ujistěte se, že budete užívat Jodthyrox 4 až 5 hodin před 
užitím těchto léků, protože mohou blokovat vychytávání přípravku Jodthyroxu z tenkého 
střeva, 

antacida (pro úlevu od překyselení žaludku), sukralfát (pro léčbu vředů žaludku nebo 

střeva), další léky obsahující hliník, železo, uhličitan vápenatý. Ujistěte se, že budete užívat 
Jodthyrox dvě hodiny před užitím těchto léků, protože mohou snižovat účinek přípravku 
Jodthyrox. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o jakýchkoli z následujících léků, které užíváte, které 
jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, protože mohou snižovat 
účinek přípravku Jodthyrox: 

propylthiouracil (lék na léčbu zvýšené funkce štítné žlázy), 

glukokortikoidy (léky na léčbu alergií a zánětů), 

betablokátory (léky snižující krevní tlak a užívané pro léčbu onemocnění srdce), 

sertralin (lék pro léčbu deprese), 

chlorochin nebo proguanil (lék pro zabránění nebo léčbu malárie), 

léky aktivující některé jaterní enzymy, jako jsou barbituráty (sedativa, prášek na spaní) 

nebo karbamazepin (lék na léčbu epilepsie, který se také používá pro léčbu některých typů 
bolesti a pro kontrolu poruch nálady), 

léky obsahující estrogen používané pro hormonální substituční léčbu a po menopauze 

nebo pro prevenci otěhotnění, 

sevelamer (lék vážící fosfáty, který se používá pro léčbu pacientů s chronickým 

selháním ledvin), 

inhibitory tyrosinkinázy (protinádorové a protizánětlivé léky), 

- orlistat (lék používaný k léčbě obezity). 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o jakýchkoli z následujících léků, které užíváte, které 
jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat,, protože mohou zvyšovat 
účinek přípravku Jodthyrox: 

salicyláty (léky používané pro úlevu od bolesti a snižování horečky), 

dikumarol (lék pro zabránění srážení krve), 

furosemid ve vysokých dávkách 250 mg (diuretikum), 

klofibrát (lék pro snížení hladiny tuků v krvi), 

 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o jakýchkoli z následujících léků, které užíváte, které 
jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, protože mohou ovlivnit účinek 
přípravku Jodthyrox: 

-  inhibitory proteáz (ritonavir, indinavir, lopinavir), což jsou léky pro léčbu HIV 

infekce), 

-  fenytoin (lék pro léčbu epilepsie).  

 
Možná bude nutné provádět pravidelné kontroly hormonů štítné žlázy. Může být nutná úprava 
dávky přípravku Jodthyroxu. 
 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte amiodaron (lék používaný pro léčbu nepravidelného 
srdečního rytmu), protože tento lék může ovlivnit funkce a aktivitu Vaší štítné žlázy. 
 

 

4/6 

Pokud bude nutné provést diagnostický test nebo snímek pomocí kontrastní látky obsahující 
jod, informujte svého lékaře, že užíváte Jodthyrox, protože může být nutné podání injekce, 
která ovlivní funkci Vaší štítné žlázy. 
 
Hormony štítné žlázy nejsou vhodné pro snižování tělesné hmotnosti. Užívání hormonů štítné 
žlázy nesníží Vaší tělesnou hmotnost, pokud je hladina hormonů štítné žlázy v normálním 
rozmezí. Mohou se vyskytnout závažné nebo dokonce život ohrožující vedlejší účinky, pokud 
zvýšíte dávku bez konzultace se svým lékařem. 
 
Přípravek Jodthyrox s jídlem a pitím 
Informujte svého lékaře, pokud jíte produkty ze sóji, zvláště pokud měníte množství, které 
konzumujete. Sójové produkty mohou snižovat vychytávání přípravku Jodthyrox ze střeva 
proto může být nutná úprava dávky přípravku Jodthyrox. 

 
Těhotenství a kojení 
 
Jestliže  jste  těhotná,  pokračujte  v užívání  přípravku  Jodthyrox.  Informujte  svého  lékaře, 
protože  může  být  nutné  upravit  dávku.  Informujte  svého  lékaře  i  o  tom,  že  plánujete 
otěhotnět. 
Léčba hormony štítné žlázy by měla být během těhotenství a obzvláště během kojení vedena 
uvážlivě.  Dosud  nebyly  zaznamenány  žádné  zprávy  demonstrující  riziko  pro  plod,  přestože 
používání během těhotenství je velmi rozšířené.  
Jód  prochází  placentou  a  je  vylučován  do  mateřského  mléka.  Musí  být  zvážen  obsah  jódu 
v potravních  doplňcích,  které  jsou  užívány  současně  s přípravkem.  Další  suplementace 
kojeného dítěte není nutná. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Jodthyrox neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
3.  

Jak se přípravek Jodthyrox užívá  

 
Přesné dávkování vždy určí lékař. 
Na  začátku  léčby  obvykle  1/2  tablety  denně  po  dobu  2  -  4  týdnů.  Další  eventuální  zvýšení 
dávky závisí na potřebě nemocného s přihlédnutím k  hmotnosti, věku a dalším okolnostem. 
Při dlouhodobé léčbě užívají dospělí a dospívající 1 tabletu denně. Lék se užívá vždy ráno, na 
lačno  asi  30  minut  před  snídaní.  Léčba  se  provádí  až  do  vymizení  či  zmenšení  strumy,  ke 
kterému dochází obvykle v průběhu 1 roku. Pak se léčba přerušuje a trvá-li nedostatek jódu, 
pokračuje se v podávání jodidové suplementace. Nedošlo-li ke zmenšení strumy, pokračuje se 
v užívání Jodthyroxu i déle než 1 rok, aby se zabránilo zvětšení strumy. Po operaci strumy z 
nedostatku jódu se užívá přípravek alespoň po dobu 1 roku. 

 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Jodthyrox, než jste měl(a) 
 
Pokud  jste  užil(a)  vyšší  dávku,  než  jaká  je  předepsaná,  mohou  se  objevit  příznaky,  jako  je 
rychlý  srdeční  tep,  úzkost,  neklid  nebo  mimovolní  pohyby.  U  pacientů  s neurologickou 
poruchou,  jako  je  epilepsie  se  mohou  v izolovaných  případech  vyskytnout  záchvaty.  U 
pacientů s rizikem psychotických poruch se mohou objevit příznaky akutní psychózy. Pokud 
se jakékoli z těchto příznaků objeví, kontaktujte svého lékaře. 
 

 

5/6 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Jodthyrox 
 
Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) dávku, kterou jste neužil(a). 
Bez porady s lékařem léčbu nepřerušujte. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání 
přípravku Jodthyrox, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 

 
4. Možné nežádoucí účinky 

 

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale může se objevit přecitlivělost na jód s příznaky, jako 
jsou horečka, svědění kůže a v očích, kopřivka, dráždivý kašel. Dále může dojít, zvláště na 
začátku léčby, ke zvýšení metabolismu s příznaky, jako jsou bušení srdce, poruchy srdečního 
rytmu,  třes,  nervozita,  nespavost,  nadměrné  pocení,  průjem,  nesnášenlivost  tepla,  váhový 
úbytek. V těchto případech je nutno léčbu přerušit a vyhledat ošetřujícího lékaře. Pokud nejde 
o  projevy  přecitlivělosti,  je  možno  po  odeznění  nežádoucích  účinků  pokračovat  v  léčbě 
sníženými dávkami. 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

 
5. 

Jak přípravek Jodthyrox uchovávat  

 

Uchovávejte při teplotě do 25

0

C, uchovávejte blistr v krabičce, aby byl léčivý přípravek 

chráněn před světlem. 
 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte  přípravek  Jodthyrox  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  krabičce  za 
„Použitelné  do“,  na  blistru  za  EXP.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k poslednímu  dni 
uvedeného měsíce. 

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 

 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 

Léčivé látky: levothyroxinum natricum 100 mikrogramů, kalii iodidum 130,8 mikrogramů 
(odpovídá 100 mikrogramům jódu)  
Pomocné látky: mikrokrystalická celulosa, želatina, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-
stearát 

 

6/6 

 
Jak přípravek Jodthyrox vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Tablety jsou téměř bílé, kulaté, ploché se zkosenými hranami, na obou stranách s půlicí 

rýhou, na jedné straně označené EM 45. 

 

Tablety jsou dodávány v blistrech po 50 a 100 tabletách. 

 

Všechny velikosti balení nemusí být dostupné na trhu.  

 

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 
Merck KGaA, Darmstadt, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.5.2015. 

Recenze

Recenze produktu JODTHYROX 50 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu JODTHYROX 50 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám