Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Kód výrobku: 19704
Kód EAN: 4022536645858
Kód SÚKL: 61160
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.
Léčba strumy z nedostatku jódu bez poruchy funkce a doplnění zásob jódu v organismu zvláště v období dospívání a v těhotenství. Jako prevence recidivy strumy z nedostatku jódu po operaci. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství.

Příbalový leták

1/6


Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls58463/2011


Příbalová informace: informace pro uživatele


Jodthyrox
(Levothyroxinum natricum, Kalii iodidum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravku užívat.

- Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Jodthyrox a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jodthyrox užívat
3. Jak se přípravek Jodthyrox užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Jodthyrox uchovávat
6. Další informace


1. CO JE JODTHYROX A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Co je přípravek Jodthyrox

Patří mezi skupinu léčivých přípravků označovanou jako hormony.
Hormon štítné žlázy (tyroxin) v kombinaci s anorganickým jódem k léčbě strumy při
nedostatku jódu, kde tyroxin slouží k potlačení sekrece TSH, který podporuje růst strumy a
jód slouží k doplnění zásob v organismu.

Na co se přípravek Jodthyrox používá

K léčbě strumy z nedostatku jódu bez poruchy funkce a doplnění zásob jódu v organismu
zvláště v období dospívání a v těhotenství. Jako prevence recidivy strumy z nedostatku jódu
po operaci. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství.


2/6
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
JODTHYROX UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Jodthyrox

pokud jste alergický/á (přecitlivělý) na jód či jakoukoli složku přípravku (viz Co přípravek
Jodthyrox obsahuje v části 6);
při zvýšené funkci štítné žlázy, uzlové strumě, autonomním adenomu štítné žlázy
při těžších formách ischemické choroby srdeční (infarkt myokardu, angina pectoris,
nepravidelná činnost srdce)
při dermatitis herpetiformis Duhring
při neléčené nedostatečnosti nadledvin


Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás objeví teprve během užívání přípravku,
uvědomte o tom svého ošetřujícího lékaře.


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Jodthyrox je zapotřebí

Angina pectoris musí být léčena před terapií hormony štítné žlázy. Terapie Jodthyroxem musí
být zahájena nízkou dávkou. Protože hormony štítné žlázy ovlivňují vstřebávání krevního
cukru (glukózy) bude Vám pravidelně sledována hladina krevního cukru v krvi a v případě
jakýchkoli změn bude i upraveno dávkování léků snižujících hladinu krevního cukru
(glykémii).

Při diagnostickém nebo terapeutickém vyšetření za použití radioaktivního jódu se doporučuje
vyhnout podávání jódu před takovým zákrokem.

Při předávkování přípravkem se objeví příznaky hypertyreózy: bušení srdce, třes, nervozita,
nespavost, nesnášenlivost tepla, u nemocných s ischemickou chorobou srdce může dojít ke
zhoršení onemocnění - srdečnímu selhání, nepravidelné činnosti srdce, bolestem na hrudi. Při
déletrvajícím předávkování je riziko prořídnutí kostí.

Pokud se výše uvedené příznaky u Vás projeví, léčbu ihned přerušte a vyhledejte lékaře!

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku Jodthyrox a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně
ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době
užíváte nebo které začnete užívat na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s
užíváním přípravku Jodthyrox užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým
ošetřujícím lékařem.

Antidiabetika (léky snižující hladinu cukru v krvi):
Jodthyrox 50 může snížit účinek Vašeho antidiabetika, a proto může být nutné provést další
kontroly hladin Vašeho cukru v krvi, zvláště na začátku léčby přípravkem Jodthyrox. Při
užívání přípravku Jodthyrox může být nutná úprava dávky Vašeho antidiabetika.

Kumarinové deriváty (léky používané pro zabránění srážení krve):
Jodthyrox může zesilovat účinek těchto léků, což může zvyšovat riziko krvácení, zvláště u
starších osob. Mohou být nutné pravidelné kontroly parametrů srážení krve na začátku a v
3/6
průběhu léčby přípravkem Jodthyrox. Při užívání přípravku Jodthyrox může být nutná úprava
dávky kumarinového léku.

Ujistěte se, že budete dodržovat doporučené intervaly pro dávkování, pokud bude nutné
užívat některé z následujících léků:

- léky používané pro vazbu žlučových kyselin a pro snížení vysokého cholesterolu (jako
je cholestyramin nebo kolestipol): ujistěte se, že budete užívat Jodthyrox 4 až 5 hodin před
užitím těchto léků, protože mohou blokovat vychytávání přípravku Jodthyroxu z tenkého
střeva,
- antacida (pro úlevu od překyselení žaludku), sukralfát (pro léčbu vředů žaludku nebo
střeva), další léky obsahující hliník, železo, uhličitan vápenatý. Ujistěte se, že budete užívat
Jodthyrox dvě hodiny před užitím těchto léků, protože mohou snižovat účinek přípravku
Jodthyrox.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků, protože mohou snižovat
účinek přípravku Jodthyrox:
- propylthiouracil (lék na léčbu zvýšené funkce štítné žlázy),
- glukokortikoidy (léky na léčbu alergií a zánětů),
- betablokátory (léky snižující krevní tlak a užívané pro léčbu onemocnění srdce),
- sertralin (lék pro léčbu deprese),
- chlorochin nebo proguanil (lék pro zabránění nebo léčbu malárie),
- léky aktivující některé jaterní enzymy, jako jsou barbituráty (sedativa, prášek na spaní)
nebo karbamazepin (lék na léčbu epilepsie, který se také používá pro léčbu některých typů
bolesti a pro kontrolu poruch nálady),
- léky obsahující estrogen používané pro hormonální substituční léčbu a po menopauze
nebo pro prevenci otěhotnění,
- sevelamer (lék vážící fosfáty, který se používá pro léčbu pacientů s chronickým
selháním ledvin),
- inhibitory tyrosinkinázy (protinádorové a protizánětlivé léky).

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků, protože mohou zvyšovat
účinek přípravku Jodthyrox:
- salicyláty (léky používané pro úlevu od bolesti a snižování horečky),
- dikumarol (lék pro zabránění srážení krve),
- furosemid ve vysokých dávkách 250 mg (diuretikum),
- klofibrát (lék pro snížení hladiny tuků v krvi),

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některé z následujících léků, protože mohou ovlivnit
účinek přípravku Jodthyrox:
- inhibitory proteáz (ritonavir, indinavir, lopinavir), což jsou léky pro léčbu HIV
infekce),
- fenytoin (lék pro léčbu epilepsie).

Možná bude nutné provádět pravidelné kontroly hormonů štítné žlázy. Může být nutná úprava
dávky přípravku Jodthyroxu.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte amiodaron (lék používaný pro léčbu nepravidelného
srdečního rytmu), protože tento lék může ovlivnit funkce a aktivitu Vaší štítné žlázy.

4/6
Pokud bude nutné provést diagnostický test nebo snímek pomocí kontrastní látky obsahující
jod, informujte svého lékaře, že užíváte Jodthyrox, protože může být nutné podání injekce,
která ovlivní funkci Vaší štítné žlázy.

Hormony štítné žlázy nejsou vhodné pro snižování tělesné hmotnosti. Užívání hormonů štítné
žlázy nesníží Vaší tělesnou hmotnost, pokud je hladina hormonů štítné žlázy v normálním
rozmezí. Mohou se vyskytnout závažné nebo dokonce život ohrožující vedlejší účinky, pokud
zvýšíte dávku bez konzultace se svým lékařem.
Užívání přípravku Jodthyrox s jídlem a pitím
Informujte svého lékaře, pokud jíte produkty ze sóji, zvláště pokud měníte množství, které
konzumujete. Sójové produkty mohou snižovat vychytávání přípravku Jodthyrox ze střeva
proto může být nutná úprava dávky přípravku Jodthyrox.

Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná, pokračujte v užívání přípravku Jodthyrox. Informujte svého lékaře,
protože může být nutné upravit dávku. Informujte svého lékaře i o tom, že plánujete
otěhotnět.
Léčba hormony štítné žlázy by měla být během těhotenství a obzvláště během kojení vedena
uvážlivě. Dosud nebyly zaznamenány žádné zprávy demonstrující riziko pro plod, přestože
používání během těhotenství je velmi rozšířené.
Jód prochází placentou a je vylučován do mateřského mléka. Musí být zvážen obsah jódu
v potravních doplňcích, které jsou užívány současně s přípravkem. Další suplementace
kojeného dítěte není nutná.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Jodthyrox neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK JODTHYROX UŽÍVÁ

Přesné dávkování vždy určí lékař.
Na začátku léčby obvykle 1/2 tablety denně po dobu 2 - 4 týdnů. Další eventuální zvýšení
dávky závisí na potřebě nemocného s přihlédnutím k hmotnosti, věku a dalším okolnostem.
Při dlouhodobé léčbě užívají dospělí a dospívající 1 tabletu denně. Lék se užívá vždy ráno, na
lačno asi 30 minut před snídaní. Léčba se provádí až do vymizení či zmenšení strumy, ke
kterému dochází obvykle v průběhu 1 roku. Pak se léčba přerušuje a trvá-li nedostatek jódu,
pokračuje se v podávání jodidové suplementace. Nedošlo-li ke zmenšení strumy, pokračuje se
v užívání Jodthyroxu i déle než 1 rok, aby se zabránilo zvětšení strumy. Po operaci strumy z
nedostatku jódu se užívá přípravek alespoň po dobu 1 roku.


Jestliže jste užil/a více přípravku Jodthyrox než jste měl/a

Pokud jste užil/a vyšší dávku, než jaká je předepsaná, mohou se objevit příznaky, jako je
rychlý srdeční tep, úzkost, neklid nebo mimovolní pohyby. U pacientů s neurologickou
poruchou, jako je epilepsie se mohou v izolovaných případech vyskytnout záchvaty. Pokud se
jakékoli z těchto příznaků objeví, kontaktujte svého lékaře.5/6

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Jodthyrox

Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil/a dávku, kterou jste neužil/a.
Bez porady s lékařem léčbu nepřerušujte. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání
přípravku Jodthyrox, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale může se objevit přecitlivělost na jód s příznaky, jako
jsou horečka, svědění kůže a v očích, kopřivka, dráždivý kašel. Dále může dojít, zvláště na
začátku léčby, ke zvýšení metabolismu s příznaky, jako jsou bušení srdce, poruchy srdečního
rytmu, třes, nervozita, nespavost, nadměrné pocení, průjem, nesnášenlivost tepla, váhový
úbytek. V těchto případech je nutno léčbu přerušit a vyhledat ošetřujícího lékaře. Pokud nejde
o projevy přecitlivělosti, je možno po odeznění nežádoucích účinků pokračovat v léčbě
sníženými dávkami.


5. JAK PŘÍPRAVEK JODTHYROX UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 250C, uchovávejte blistr v krabičce, aby byl léčivý přípravek
chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek Jodthyrox po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce nebo
blistru za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Jodthyrox obsahuje

1 tableta obsahuje:
Léčivé látky: levothyroxinum natricum 100 mikrogramů, kalii iodidum 130,8 mikrogramů
(odpovídá 100 mikrogramům jódu)
Pomocné látky: mikrokrystalická celulóza, želatina, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-
stearát

Jak přípravek Jodthyrox vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety jsou téměř bílé, kulaté, ploché se zkosenými hranami, na obou stranách s půlící
rýhou, na jedné straně označené EM 45.

Tablety jsou dodávány v blistrech po 50 a 100 tabletách.

Všechny velikosti balení nemusí být dostupné na trhu.
6/6

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Merck KGaA, Darmstadt, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
3.10.2012

Recenze

Recenze produktu JODTHYROX 50 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu JODTHYROX 50 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze