Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na virovou infekci organismu

INVIRASE 500 MG 120X500MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 34298

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 34298
Kód EAN: 8594040193133
Kód SÚKL: 27149
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Invirase je určený k léčbě infekce virem lidské imunodeficience (HIV). Přípravek Invirase se užívá při léčbě nemocných starších 16 let infikovaných HIV. Přípravek Invirase je užíván v kombinaci s ritonavirem a jinými antiretrovirovými léčivými přípravky.

Příbalový leták

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

1. NÁZEV 

PŘÍPRAVKU 

 
INVIRASE 200 mg tvrdé tobolky 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna tobolka přípravku Invirase obsahuje saquinaviri mesilas v množství odpovídajícím 
saquinavirum 200 mg.  
 
Pomocná látka se známým účinkem: laktosa: 63,3 mg. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. LÉKOVÁ 

FORMA 

 
Tvrdé tobolky. 
 
Světle hnědá a zelená, matná tvrdá tobolka s označením “ROCHE” a kódem “0245” na každé polovině 
obalu tobolky. 
 
 
4. KLINICKÉ 

ÚDAJE 

 
4.1 Terapeutické 

indikace 

 
Invirase je určen k léčbě dospělých pacientů s HIV-1 infekcí. Přípravek Invirase musí být podáván 
pouze v kombinaci s ritonavirem a dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky (viz bod 4.2).  
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Dávkování 
Léčbu přípravkem Invirase musí zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou HIV infekce. 
 
V kombinaci s ritonavirem 
Doporučené dávkování přípravku Invirase je 1000 mg (5 x 200 mg tobolek) dvakrát denně společně s 
ritonavirem v dávce 100 mg dvakrát denně v kombinaci s dalšími antiretrovirovými přípravky. U dříve 
neléčených pacientů, kteří zahajují léčbu přípravkem Invirase/ritonavir, je doporučená úvodní dávka 
přípravku Invirase 500 mg (1 x 500 mg potahovaná tableta) dvakrát denně spolu se 100 mg ritonaviru 
dvakrát denně v kombinaci s dalšími antiretrovirovými přípravky po dobu prvních 7 dní léčby (viz 
Souhrn údajů o přípravku Invirase 500 mg potahované tablety). Po 7 dnech je doporučená dávka 
přípravku Invirase 1000 mg dvakrát denně spolu se 100 mg ritonaviru dvakrát denně v kombinaci 
s dalšími antiretrovirovými přípravky. Pacienti, kteří přecházejí přímo bez wash-out intervalu z léčby 
jiným inhibitorem proteázy užívaným spolu s ritonavirem nebo z režimu založeném na 
nenukleosidovém inhibitoru reverzní transkriptázy, však zahajují i pokračují v léčbě přípravkem 
Invirase v obvyklé doporučené dávce 1000 mg dvakrát denně spolu se 100 mg ritonaviru dvakrát 
denně.  
 
Porucha funkce ledvin: 
U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky. Pacientům 
se závažnou poruchou funkce ledvin je třeba věnovat zvláštní pozornost (viz bod 4.4). 
 
Porucha funkce jater: 
U HIV-infikovaných pacientů s mírnou poruchou funkce jater není nutná úprava dávky. Na základě 
omezených údajů se zdá, že úprava dávky není nutná u pacientů se středně závažnou poruchou funkce 
jater. Z důvodu zvýšené variability expozice u této skupiny pacientů je doporučeno pečlivé sledování 

bezpečnosti (včetně známek srdeční arytmie) a virologické odpovědi. Invirase/ritonavir je 
kontraindikován u pacientů s dekompenzovanou poruchou funkce jater (viz body 4.3 a 4.4). 
 
Pediatrická populace: 
Nebyla stanovena bezpečnost a aktivita sachinaviru posíleného ritonavirem u pacientů infikovaných 
HIV mladších než 2 roky. Pro pediatrické pacienty ve věku ≥ 2 roky nemohly být stanoveny 
doporučené dávky, které jsou nejen spolehlivě účinné, ale také pod hranicí související s prodloužením 
QT a PR intervalu. 
 
Dospělí starší 60 let: 
Zkušenosti s podáváním přípravku Invirase dospělým starším 60 let jsou omezené. 
 
Způsob podání 
Tobolky Invirase mají být polykány celé a ve stejnou dobu jako ritonavir s jídlem nebo po jídle (viz 
bod 5.2). 
 
4.3 Kontraindikace 
 
Přípravek Invirase je kontraindikován u pacientů s: 

• 

hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1   

• 

dekompenzovaným jaterním onemocněním (viz bod 4.4) 

• 

vrozeným nebo prokázaným získaným prodloužením QT intervalu 

• 

elektrolytovou poruchou, zejména nekorigovanou hypokalémií 

• 

klinicky významnou bradykardií 

• 

klinicky významným srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory 

• 

anamnézou symptomatických arytmií 

• současnou léčbou jakýmkoli z následujících přípravků, u kterých může v důsledku 

vzájemných interakcí dojít k potenciálně život ohrožujícím nežádoucím účinkům (viz body 
4.4, 4.5 a 4.8): 

léky, které prodlužují QT a/nebo PR interval (viz body 4.4 a 4.5) 

midazolam podávaný perorálně (upozornění týkající se parenterálně podávaného 
midazolamu, viz bod 4.5) triazolam (možnost zvýšení nebo prodloužení sedativních 
účinků, útlum dýchání)  

simvastatin a lovastatin (zvýšené riziko myopatií včetně rhabdomyolýzy)  

námelové alkaloidy (např. ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin a metylergonovin) 
(rizikové z důvodu akutní toxicity námelu)  

rifampicin (rizikový z důvodu vážné hepatocelulární toxicity) (viz body 4.4, 4.5 a 4.8).  

- 

kvetiapin (riziko kómatu, viz bod 4.5) 

 
4.4 Zvláštní 

upozornění a opatření pro použití 

 
Co je třeba vzít v úvahu před zahájením terapie přípravkem Invirase: Invirase nemá být podáván 
jako jediný inhibitor proteázy. Invirase by má být podáván pouze v kombinaci s ritonavirem (viz bod 
4.2). Použití přípravku Invirase v kombinaci s kobicistatem se nedoporučuje, doporučené dávkování 
nebylo pro tuto kombinaci stanoveno. 
 
Pacienti by měli být informování o tom, že užívání sachinaviru nevede k vyléčení infekce HIV a proto 
u nich může nadále docházet k propuknutí jiných onemocnění spojených s rozvojem HIV infekce, 
včetně oportunních infekcí. Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou 
významně snižuje riziko sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet 
opatření k zabránění přenosu v souladu s národními doporučeními.  
 
Pacienty je nutné upozornit na možnost výskytu nežádoucích účinků v důsledku současného užívání 
jiných léků. 
 

Abnormality vedení srdečního vzruchu a repolarizace:  
U zdravých dobrovolníků, kteří dostávali přípravek Invirase posílený ritonavirem, bylo pozorováno na 
dávce závislé prodloužení QT a PR intervalů (viz bod 5.1). Společné užití přípravku Invirase 
posíleného ritonavirem s dalšími léčivými přípravky, které prodlužují QT a/nebo PR interval, je 
proto kontraindikováno (viz bod 4.3).  
 
Vzhledem k tomu, že velikost prodloužení QT a PR intervalů stoupá se zvyšováním koncentrací 
sachinaviru, neměla by být doporučená dávka přípravku Invirase posíleného ritonavirem překročena. 
Přípravek Invirase v dávce 2000 mg jednou denně posílený ritonavirem v dávce 100 mg jednou denně 
nebyl dosud hodnocen s ohledem na riziko prodloužení QT intervalu, a proto se nedoporučuje. Další 
léčivé přípravky, u kterých je známo, že zvyšují plazmatické koncentrace přípravku Invirase 
posíleného ritonavirem, je třeba používat pouze s opatrností. 
 
Ženy a starší pacienti mohou být citlivější k účinkům léků na QT a/nebo PR interval.  
 
 Klinický 

postup: 

Je třeba zvážit provedení vstupního i následných EKG vyšetření po zahájení léčby, např. u pacientů 
užívajících současně léčivé přípravky, u kterých je známo, že zvyšují expozici sachinaviru (viz bod 
4.5). Objeví-li se subjektivní nebo objektivní příznaky, které naznačují vznik srdeční arytmie, je třeba 
provádět kontinuální EKG monitorování. Pokud se prokáže arytmie nebo pokud se objeví prodloužení 
QT nebo PR intervalu, je třeba přípravek Invirase posílený ritonavirem vysadit. 
 
Pacienti, kteří zahajují léčbu přípravkem Invirase posíleným ritonavirem: 

- EKG 

vyšetření je třeba provést u všech pacientů před zahájením léčby: pacienti s QT 

intervalem > 450 ms nesmí přípravek Invirase posílený ritonavirem užívat. U pacientů 
s QT intervalem < 450 ms je doporučeno provést vyšetření EKG v průběhu léčby. 

U dosud neléčených pacientů, kteří zahajují léčbu kombinací Invirase/ritonavir v dávce 
500/100 mg dvakrát denně po dobu prvních 7 dnů léčby s následným podáváním 
přípravku Invirase 1000 mg dvakrát denně spolu s ritonavirem 100 mg dvakrát denně po 
7 dnech, a kteří mají QT interval < 450 ms v úvodu léčby, je vhodné provést EKG 
vyšetření po přibližně 10 dnech léčby. 

Pacienti, u kterých se projevuje následné prodloužení QT intervalu na > 480 ms nebo 
prodloužení o > 20 ms v porovnání s hodnotami před léčbou, je třeba léčbu přípravkem 
Invirase posíleným ritonavirem ukončit. 

 
Pacienti, kteří jsou stabilizovaní na léčbě přípravkem Invirase posíleným ritonavirem a kteří 
vyžadují souběžnou medikaci, o které je známo, že může zvyšovat expozici sachinaviru, nebo 
pacienti léčení přípravky, které mohou zvyšovat expozici sachinaviru, a kteří vyžadují 
souběžnou léčbu přípravkem Invirase posíleným ritonavirem a zároveň u nich není možnost jiné 
alternativní léčby a prospěch z léčby převažuje její možná rizika: 

- EKG 

vyšetření je třeba provést před zahájením souběžné léčby: u pacientů s QT 

intervalem > 450 ms nesmí být souběžná léčba zahájena (viz bod 4.5). 

- U 

pacientů s QT intervalem < 450 ms před zahájením léčby je třeba provést EKG 

vyšetření v průběhu léčby. U pacientů, u kterých dochází k následnému prodloužení QT 
intervalu na > 480 ms, nebo u kterých dojde ke zvýšení o > 20 ms po zahájení souběžné 
léčby, musí lékař velmi pečlivě zvážit, zda ukončit léčbu přípravkem Invirase posíleným 
ritonavirem, souběžnou léčbu, nebo zda je nutné ukončit léčby obě. 

 
 

Základní informace pro pacienty: 

Lékař, který předepisuje léčivý přípravek, musí zajistit, aby byl pacient plně informován o 
následujících poznatcích týkajících se abnormalit vedení srdečního vzruchu a repolarizace: 

- Pacienty, 

kteří zahajují léčbu přípravkem Invirase posíleným ritonavirem, je třeba poučit 

o možném riziku vzniku arytmie souvisejícím s prodloužením QT a PR intervalů a o 
nutnosti hlásit svému lékaři všechny subjektivní nebo objektivní příznaky, které by mohly 
nasvědčovat srdeční arytmii (např. palpitace, synkopa, presynkopa).  

- Lékař by měl pátrat po všech známých případech náhlého úmrtí v mladém věku, které se 

objevily v jejich rodinné anamnéze, protože by mohly poukazovat na možné kongenitální 
prodloužení QT intervalu. 

Pacienty je třeba poučit o nutnosti nepřekračovat doporučené dávky. 

Každého pacienta (nebo jeho pečovatele) je třeba upozornit, aby si přečetl příbalovou 
informaci pro pacienta, která je uvnitř balení přípravku Invirase.  

 
Onemocnění jater: Bezpečnost a účinnost sachinaviru/ritonaviru nebyla stanovena u pacientů 
s významnou primární poruchou funkce jater, proto by měl být těmto pacientům sachinavir/ritonavir 
podáván s velkou opatrností. Invirase/ritonavir je kontraindikován u pacientů s vážným poškozením 
jaterních funkcí (viz bod 4.3). U pacientů s chronickou hepatitidou B nebo C, léčených kombinací 
antiretrovirových přípravků, je zvýšené riziko závažných hepatálních nežádoucích účinků, které 
mohou být fatální. V případě konkomitantní antivirové léčby hepatitidy B nebo hepatitidy C, vezměte 
prosím v úvahu příslušné informace o jednotlivých léčivých přípravcích. 
 
U pacientů s poruchami jaterních funkcí v anamnéze, včetně chronické aktivní hepatitidy, je zvýšená 
frekvence výskytu abnormalit jaterních funkcí v průběhu kombinované antiretrovirové léčby, a tito 
pacienti by měli být pravidelně monitorováni v souladu se standardními postupy. V případě náznaku 
dalšího zhoršení jaterního onemocnění by mělo být zváženo přerušení nebo ukončení léčby. 
 
Na základě omezených údajů se zdá, že úprava dávky není nutná u pacientů se středně závažnou 
poruchou funkce jater. Z důvodu zvýšené variability expozice u této skupiny pacientů je doporučeno 
pečlivé sledování bezpečnosti (včetně známek srdeční arytmie) a virologické odpovědi (viz body 4.2 a 
5.2). U pacientů s hepatitidou B nebo C, cirhózou a jinými onemocněními jater v anamnéze byly 
zaznamenány případy exacerbace chronických jaterních dysfunkcí včetně portální hypertenze. 
 
Poruchy renálních funkcí: Sachinavir je ledvinami vylučován pouze v malé míře a většina 
metabolizmu a vylučování sachinaviru probíhá v játrech. Proto u pacientů s poruchami renálních 
funkcí není zapotřebí upravovat počáteční dávkování. U pacientů s těžším stupněm renálního selhání 
však dosud nebyly prováděny příslušné studie, a proto je u této populace nutná zvýšená opatrnost při 
předepisování sachinaviru. 
 
Pacienti s chronickým průjmem nebo poruchami vstřebávání: K dispozici jsou jen omezené 
informace o účinnosti a bezpečnosti sachinaviru u pacientů s chronickým průjmem nebo poruchami 
vstřebávání. Není známo, zda u těchto pacientů vzhledem k jejich onemocnění nedochází k podávání 
subterapeutických dávek léku. 
 
Pediatrická populace: Nebyla stanovena bezpečnost a aktivita sachinaviru posíleného ritonavirem u 
pacientů infikovaných HIV mladších než 2 roky. Pro pediatrické pacienty ve věku ≥ 2 roky nemohly 
být stanoveny doporučené dávky, které jsou nejen spolehlivě účinné, ale také pod hranicí související s 
prodloužením QT a PR intervalu. Z tohoto důvodu použití není doporučeno u této populace. 
 
Dospělí starší 60 let: Zkušenosti s podáváním přípravku Invirase dospělým starším 60 let jsou 
omezené. Starší pacienti mohou být vnímavější k účinku léku na prodloužení QT a/nebo PR intervalu 
spojeného s podáním přípravku. 
 
Laktosová intolerance: Invirase 200 mg tobolky obsahuje laktosu. Pacienti s vzácnými dědičnými 
poruchami snášení galaktosy, deficitem laktázy nebo glukoso-galaktosovým malabsorbčním 
syndromem by tento lék neměli užívat. 
 
Pacienti s hemofilií: U pacientů s hemofilií A a B léčených proteázovými inhibitory byla pozorována 
zvýšená krvácivost včetně spontánní tvorby kožních hematomů a krvácení do kloubů. U některých z 
těchto pacientů bylo třeba podat faktor VIII. Ve více než polovině těchto případů však bylo v léčbě 
proteázovými inhibitory dále pokračováno, či byla tato léčba po přerušení opět zahájena. Příčinný 
vztah mezi zvýšenou krvácivostí a terapií proteázovými inhibitory nelze vyloučit, ale mechanizmus 
účinku je dosud nejasný. V každém případě je nutné pacienty s hemofilií upozornit na riziko 
zvýšeného krvácení. 

Tělesná hmotnost a metabolické parametry 
V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů 
a glukosy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem. 
U lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti 
není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukosy v krvi je třeba 
sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby. 
 
Osteonekróza:
 Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání 
kortikosteroidů, konzumaci alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly 
případy osteonekrózy hlášeny především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při 
dlouhodobé expozici kombinované antiretrovirové terapii (CART). Pacienti mají být poučeni, aby 
vyhledali lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti kloub

ů, ztuhlost kloubů nebo pokud mají 

pohybové potíže. 
 
Syndrom imunitní reaktivace: Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (combination 
antiretroviral therapy, CART)
 se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může 
vyskytnout zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může 
způsobit klinicky závažné stavy nebo zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji 
pozorovány během několika prvních týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například 
o cytomegalovirovou retinitidu, generalizované a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii 
způsobenou Pneumocystis carinii. Jakékoli příznaky zánětu by měly být vyhodnoceny a v případě 
potřeby by měla být zahájena příslušná léčba. 
 
Při imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba), 
avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po 
zahájení léčby. 
 
Interakce CYP3A4: Sachinavir může interagovat s ostatními léčivy, které jsou substráty CYP3A4 
a/nebo P-gp a může pozměnit jejich farmakokinetiku, a proto je třeba ho užívat s opatrností. Naopak 
ostatní léčiva, která indukují CYP3A4, mohou také redukovat plazmatické koncentrace sachinaviru. 
Může být indikováno sledování plazmatických koncentrací sachinaviru. Monitorování léčiva se 
známým a/nebo možným potenciálem interakce se sachinavirem a zvláštní doporučení jsou uvedena 
v tabulce 1, bod 4.5. 
 
Interakce s ritonavirem: Doporučená dávka Invirase v kombinaci s ritonavirem je 1000 mg Invirase a 
100 mg ritonaviru dvakrát denně. Vyšší dávky ritonaviru jsou spojeny s vyšším výskytem nežádoucích 
účinků. Současné podávání sachinaviru s ritonavirem vedlo ke vzniku závažných nežádoucích účinků 
- především diabetické ketoacidózy a jaterních poruch, a to zejména u pacientů s jaterním 
onemocněním v anamnéze.  
 
Interakce s tipranavirem: Současné užití potencovaného sachinaviru a tipranaviru, podávaného 
společně s nízkými dávkami ritonaviru v dvojitě potencovaném režimu, mělo za následek výrazné 
snížení plazmatických koncentrací sachinaviru (viz bod 4.5). Z tohoto důvodu současné podávání 
potencovaného sachinaviru a tipranaviru spolu s nízkými dávkami ritonaviru není doporučováno.  
 
Interakce s inhibitory HMG-CoA reduktázy: Při použití Invirase/ritonaviru současně s atorvastatinem, 
který je v menší míře metabolizován cestou CYP3A4, je nutné postupovat se zvýšenou opatrností. V 
této situaci je třeba zvážit snížení dávek atorvastatinu. Pokud je indikována léčba inhibitorem HMG-
CoA reduktázy, doporučuje se při použití pravastatinu nebo fluvastatinu pečlivé sledování (viz bod 
4.5).  
 
Perorální antikoncepce: Při současném podávání s Invirase/ritonavirem může dojít ke snížení 
koncentrace ethynil estradiolu. Při současném podávání orálních antikoncepčních látek na bázi 
estrogenu by měla být použitá jiná nebo přídatná forma antikoncepce (viz bod 4.5). 
 
Glukokortikoidy: Souběžné podávání sachinaviru a flutikasonu nebo jiných glukokortikoidů, které 
jsou metabolizovány izoenzymem CYP3A4, se nedoporučuje, pokud možný přínos léčby nepřeváží 

riziko vzniku systémových nežádoucích účinků léčby kortikosteroidy, včetně Cushingova syndromu a 
adrenální suprese (viz bod 4.5). 
 
Interakce s efavirenzem: Podávání kombinace sachinaviru a ritonaviru s efavirenzem bylo spojeno se 
zvýšením rizika jaterní toxicity. Pokud jsou sachinavir a ritonavir podávány společně s efavirenzem, je 
třeba monitorovat jaterní funkce. Žádné klinicky významné změny koncentrací sachinaviru ani 
efavirenzu nebyly ve studiích se zdravými dobrovolníky nebo HIV pozitivními pacienty zaznamenány 
(viz bod 4.5). 
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Většina studií lékových interakcí byla prováděna s přípravkem Invirase nebo se sachinavirem ve 
formě měkkých tobolek. Pro sachinavir ve formě Invirase nebo měkké tobolky v kombinaci s 
ritonavirem byl dokončen omezený počet studií.  
 
Výsledky získané při provádění studií lékových interakcí sachinaviru nemusí být typicky pozorovány 
při terapii se sachinavir/ritonavirem, navíc z výsledků pro Fortovase nelze usuzovat na rozsah těchto 
interakcí s Invirase a naopak.  
 
Metabolizmus sachinaviru je zprostředkován cytochromem P450, účinkem specifického izoenzymu 
CYP3A4, který je zodpovědný za 90 % jaterního metabolizmu. Mimo to bylo v in vitro studiích 
prokázáno, že sachinavir je substrátem a inhibitorem P-glykoproteinu (P-gp), proto všechny ostatní 
léky, které jsou buď rovněž metabolizovány touto cestou, nebo které ovlivňují aktivitu izoenzymu 
CYP3A4 a/nebo P-gp, (viz "Další možné interakce") mohou ovlivňovat farmakokinetiku sachinaviru. 
Podobně sachinavir může ovlivňovat farmakokinetiku léčiv, které jsou substrátem CYP3A4 nebo P-gp. 
 
Ritonavir, který je silným inhibitorem CYP3A4 a P-gp, může ovlivňovat farmakokinetiku dalších léků. 
V případech, kdy je sachinavir podáván v kombinaci s ritonavirem, je proto třeba brát v úvahu možný 
účinek ritonaviru na další léky (viz Souhrn údajů o přípravku Norvir). 
 
Na základě nálezů na dávce závislých prodloužení QT a PR intervalů u zdravých dobrovolníků 
užívajících přípravek Invirase/ritonavir (viz body 4.3, 4.4 a 5.1) lze očekávat další účinky na 
prodloužení QT a PR intervalů. Proto je současné užívání přípravku Invirase posíleného ritonavirem 
s dalšími léčivými přípravky, které prodlužují QT a/nebo PR interval, kontraindikováno. 
Kombinovaná léčba přípravkem Invirase/ritonavir s léky, o kterých je známo, že zvyšují expozici 
sachinaviru, není doporučena a je třeba se jí vyvarovat, je-li dostupná jiná možnost léčby. Je-li 
současné užití nezbytné z důvodu převážení možného prospěchu z léčby pro pacienta nad jejími riziky, 
je třeba takové léčbě věnovat zvláštní pozornost (viz bod 4.4, pro další informace o jednotlivých lécích 
viz tabulka 1). 
 

Tabulka 1: Interakce a dávková doporučení s dalšími léčivými přípravky 
 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii) 

Interakce Doporučení týkající se 

současného užívání 

Antiretrovirové látky 
Nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTIs)
 
- Zalcitabin 

a/nebo 

zidovudin 
 

- Žádné farmakokinetické 

interakční studie nebyly 
dokončeny.  

 
- U dospělých bylo zkoumáno 

použití neposíleného 
sachinaviru se zalcitabinem 
a/nebo zidovudinem. Absorpce, 
distribuce a eliminace 
jednotlivých léčiv jsou při 
současném použití beze změn. 

 
Interakce se zalcitabinem je 

vzhledem k odlišným drahám 
metabolismu i exkrece 
nepravděpodobná.  
Pro zidovudin (200 mg každých 
8 hodin) bylo pozorováno 25 % 
snížení hodnot AUC, pokud byl 
kombinován s ritonavirem 
(300 mg každých 6 hodin). 
Farmakokinetika ritonaviru 
zůstala nezměněná. 

-  Není nutná úprava dávkování. 

Didanosin 
400 mg jednotlivá dávka 
(sachinavir/ritonavir 
1600/100 mg 1x denně) 

AUC sachinaviru 

↓ 30 % 

C

max

 sachinaviru 

↓ 25 % 

C

min 

sachinaviru 

↔ 

Není nutná úprava dávkování.  

Tenofovir-disoproxyl-
fumarát 300 mg 1x denně 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

AUC sachinaviru 

↓ 1 % 

C

max

 sachinaviru 

↓ 7 % 

C

min 

sachinaviru 

↔ 

Není nutná úprava dávkování. 

Nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTIs) 
- Delavirdin 

(sachinavir/ritonavir) 

-  Interakce s Invirase/ritonavirem 

nebyly studovány. 

 

- Delavirdin 

(neposílený sachinavir) 

- AUC sachinaviru ↑ 348 %. 

V současné době není dostatek 
údajů o bezpečnosti a nejsou 
žádné informace o účinnosti 
této kombinace. V menší 
předběžné studii byl při 
současném podávání 
sachinaviru a delavirdinu 
během několika týdnů od 
zahájení léčby pozorován 
vzestup jaterních enzymů u 
13 % jedinců (u 6 % až do 
stupně 3 nebo 4).  

-  Pokud je předepsána tato 

kombinace, měly by být často 
monitorovány hepatocelulární 
změny. 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii) 

Interakce Doporučení týkající se 

současného užívání 

Efavirenz 600 mg denně 

(sachinavir/ritonavir 
1600/200 mg 1x denně, 
nebo 
sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně, 
nebo  
sachinavir/ritonavir 
1200/100 mg 1x denně) 

Sachinavir 

↔ 

Efavirenz 

↔ 

Není nutná úprava dávkování. 
Je třeba monitorovat jaterní 
funkce (viz bod 4.4). 

- Nevirapin 

(sachinavir/ritonavir) 

-  Interakce s Invirase/ritonavirem 

nebyly dosud hodnoceny  

 

- Nevirapin 

(neposílený sachinavir) 

- AUC sachinaviru 

↓ 24 % 

AUC nevirapinu 

↔ 

-  Není nutná úprava dávkování. 

 

Inhibitory proteáz viru HIV (PIs) 
Atazanavir 300 mg denně 
(sachinavir/ritonavir 
1600/100 mg 1x denně) 

AUC sachinaviru ↑ 60 % 
C

max

 sachinaviru ↑ 42 % 

AUC ritonaviru ↑ 41 % 
C

max

 ritonaviru ↑ 34 % 

Atazanavir 

↔ 

Pro kombinaci 
sachinavir/ritonavir 1000/100 mg 
2x denně a atazanavir nejsou 
dostupné žádné klinické údaje. 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

 

Fosamprenavir 
700 mg 2x denně 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

AUC sachinaviru 

↓ 15 % 

C

max

 sachinaviru 

↓ 9 % 

C

min

 sachinaviru 

↓ 24 % (zůstává 

nad cílovou prahovou hodnotou 
pro efektivní terapii.) 

Pro Invirase/ritonavir není nutná 
žádná úprava dávkování. 

- Indinavir 

(sachinavir/ritonavir) 

-  Nízká dávka ritonaviru zvyšuje 

koncentraci indinaviru. 

Zvýšené koncentrace indinaviru 
mohou způsobit nefrolithiázu. 

-  Indinavir 800 mg 3x 

denně 
(sachinavir 600-
1200 mg jednotlivá 
dávka) 

 

- AUC sachinaviru ↑ 4,6-7,2-

násobně  
Indinavir 

↔ 

V současné době nejsou pro 
tuto kombinaci k dispozici 
žádné údaje o bezpečnosti a 
účinnosti. Vhodné dávky pro 
kombinaci nebyly stanoveny. 

 

Lopinavir/ritonavir 
400/100 mg 2x denně 
(sachinavir 1000 mg 2x 
denně v kombinaci s 2 nebo 
3 NRTIs) 

Sachinavir 

↔ 

Ritonavir 

↓ (účinnost jako 

posilující látky nebyla ovlivněna). 
Lopinavir 

↔ (založeno na 

dřívějším porovnání s 
neposíleným lopinavirem) 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

 

10 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve 
studii) 

Interakce Doporučení týkající se 

současného užívání 

-  Nelfinavir 1250 mg 2x 

denně 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

- Sachinavir AUC ↑ 13 % 

(90 % CI: 27

↓ - 74↑) 

Sachinavir C

max 

  

9 % 

(90 % CI: 27

↓ - 61↑ ) 

Nelfinavir AUC 

↓ 6 % 

(90 % CI: 28

↓ - 22↑) 

Nelfinavir C

max 

↓ 5 % 

(90 % CI: 23

↓ - 16↑) 

- Kombinace není doporučena. 
 

Ritonavir 100 mg 2x denně 
(sachinavir 1000 mg 2x 
denně) 

Sachinavir ↑ 
Ritonavir 

↔ 

Invirase, nebo sachinavir měkké 
tobolky v kombinaci s 
ritonavirem v dávce 1000/100 mg 
2x denně u HIV-infikovaných 
pacientů zajistil více jak 24-
hodinovou systémovou expozici 
sachinaviru podobnou, nebo 
vyšší, než které bylo dosaženo se 
sachinavirem měkké tobolky 
1200 mg 3x denně (viz bod 5.2). 

Toto je schválený režim 
kombinací. Žádná úprava 
dávkování není nutná. 

Tipranavir/ritonavir 
(sachinavir/ritonavir) 

C

min

 sachinaviru 

↓ 78% 

Kombinovaná léčba se dvěma 
inhibitory proteázy u již 
mnohonásobně léčených HIV-
pozitivních dospělých pacientů. 

Současné podávání tipranaviru s 
nízkou dávkou ritonaviru a 
sachinaviru/ritonaviru se 
nedoporučuje. Pokud je léčba 
takovou kombinací považována 
za nutnou, důrazně se 
doporučuje sledování 
plazmatických hladin 
sachinaviru (viz bod 4.4). 

Inhibitory fúze HIV 
Enfuvirtid 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

Sachinavir 

↔ 

Enfuvirtid 

↔ 

Nebyly zaznamenány žádné 
klinicky významné interakce. 

Úprava dávkování není nutná. 
 

 

11 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se 
současného užívání
 

 

Antagonista CCR5 HIV 
Maravirok 100 mg 2x 
denně 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

Maravirok AUC

12

 ↑ 8,77 

Maravirok C

max

: ↑ 3,78 

Koncentrace 
sachinaviru/ritonaviru neměřeny, 
neočekává se žádný vliv. 

Úprava dávkování 
sachinaviru/ritonaviru není 
nutná. Dávka maraviroku má být 
snížena na 150 mg 2x denně a 
pacient má být sledován. 

Léčivé přípravky obsahující kobicistat 
Kobicistat 

Interakce s přípravkem 
Invirase/ritonavirem nebyla 
studována. Kobicistat se 
nedoporučuje v kombinaci 
s režimy obsahujícími ritonavir 
kvůli podobnému účinku 
kobicistatu a ritonaviru na 
CYP3A. 

Společné podání přípravku 
Invirase/ritonaviru s léky 
obsahující kobicistat se 
nedoporučuje (viz bod 4.4). 

Další léčivé přípravky 
Antagonista alfa-1 adrenergních receptorů 
Alfuzosin Při společném užití alfuzosinu a 

sachinaviru/ritonaviru se očekává 
zvyšování plazmatické hladiny 
alfuzosinu. 

Kontraindikován v kombinaci 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
vzhledem k možnému zvýšení 
koncentrace alfuzosinu, které 
může vést k hypotenzi. 

Antiarytmika 
Bepridil 
Lidokain (systémově) 
Chinidin 
Hydrochinidin 
(sachinavir/ritonavir) 

Koncentrace bepridilu, 
systémového lidokainu, chinidinu 
nebo hydrochinidinu může být při 
současném podávání s 
Invirase/ritonavirem zvýšena. 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Amiodaron 
flekainid 
propafenon 
(sachinavir/ritonavir) 

Koncentrace amiodaronu, 
flekainidu nebo propafenonu 
může být při podávání s 
Invirase/ritonavirem zvýšena. 
 

Z důvodu možného výskytu 
život ohrožující srdeční arytmie 
je současné podávání se 
sachinavirem/ritonavirem 
kontraindikováno (viz bod 4.3). 

Dofetilid 
(sachinavir/ritonavir) 

Ačkoli specifické studie nebyly 
prováděny, léky, které jsou ve 
větší míře metabolizovány cestou 
CYP3A4, mohou mít při 
současném podávání s 
Invirase/ritonavirem zvýšené 
plazmatické hladiny. 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Ibutilid 
Sotalol 
(sachinavir/ritonavir) 

 Kombinovaná 

léčba 

s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

12 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se 
současného užívání
 

Antikoagulační látky 
Warfarin 
(sachinavir/ritonavir) 

Koncentrace warfarinu mohou být 
ovlivněny při současném 
podávání s přípravkem 
Invirase/ritonavirem. 

Je doporučeno monitorovat 
hodnoty INR ("international 
normalized ratio").  

Antikonvulziva 
- Karbamazepin 

 

Fenobarbital 
Fenytoin 
(sachinavir/ritonavir) 

- Interakce 

Invirase/ritonavirem nebyla 
dosud studována. Tyto léčivé 
přípravky indukují CYP3A4 a 
mohou vyvolat snížení 
koncentrace sachinaviru. 

Postupovat s opatrností. 
 
Je doporučeno monitorovat 
plazmatické koncentrace 
sachinaviru (viz bod 4.4). 

 

Antidepresiva 
Tricyklická antidepresiva  
(např. amitriptylin, 
imipramin, klomipramin) 
(sachinavir/ritonavir) 

Invirase/ritonavir může zvyšovat 
koncentrace tricyklických 
antidepresiv. 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Maprotilin 

Zdá se, že metabolizmus 
maprotilinu probíhá 
prostřednictvím isozymů 
CYP2D6 a CYP1A2 cytochromu 
P450. Je spojeno s prodloužením 
QTc intervalu. 

Kontraindikace v kombinaci 
s přípravkem 
Invirase/ritonavirem kvůli 
potenciálně život ohrožující 
srdeční arytmii (viz body 4.3 a 
4.4). 

- Nefazodon 

(sachinavir/ritonavir) 

- Interakce se 

sachinavir/ritonavirem nebyly 
dosud stanoveny. 

- Nefazodon inhibuje CYP3A4. 

Koncentrace sachinaviru mohou 
být zvýšené. 

Kombinace není doporučena. 
Postupovat s opatrností, kvůli 
možným srdečním arytmiím. Je 
doporučeno monitorovat toxicitu 
sachinaviru (viz bod 4.4). 

Trazodon  
(sachinavir/ritonavir) 

Může dojít ke zvýšení 
plazmatických koncentrací 
trazodonu. Po současném podání 
trazodonu a ritonaviru byly 
pozorovány nežádoucí účinky 
jako nausea, závratě, nízký krevní 
tlak a mdloby.  

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Přípravek k léčbě dny 
Kolchicin Při společném užití kolchicinu a 

sachinaviru/ritonaviru se očekává 
zvyšování plazmatické hladiny 
kolchicinu z důvodu P-gp a/nebo 
CYP3A4 inhibice proteázovým 
inhibitorem. 

Z důvodu možného zvýšení 
toxicity způsobené kolchicinem 
(neuromuskulární příhody 
včetně rabdomyolýzy) není 
společné užití kolchicinu a 
sachinaviru/ritonaviru 
doporučeno, zvláště v případě 
poškození renálních nebo 
jaterních funkcí (viz bod 4.4). 

13 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se 
současného užívání
 

Antihistaminika 
Terfenadin 
Astemizol 
(sachinavir/ritonavir) 
 

AUC terfenadinu↑, spolu s 
prodloužením QTc intervalu. 
Podobné interakce s astemizolem 
jsou pravděpodobné. 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Mizolastin 
(sachinavir/ritonavir) 

 Kombinovaná 

léčba 

s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Antiinfektiva 
- Klarithromycin 

(sachinavir/ritonavir) 

-  Interakce s Invirase/ritonavirem 

nebyly hodnoceny. 

Klarithromycin je substrátem 
CYP3A4 a je spojen 
s prodloužením QT intervalu. 

- Kombinovaná léčba 

s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

- Klarithromycin 

500 mg 2x denně 
(neposílený sachinavir 
1200 mg 3x denně) 

- AUC sachinaviru ↑ 177 % 

C

max  

sachinaviru ↑ 187 % 

AUC klarithromycinu ↑ 40 % 
C

max

 klarithromycinu ↑ 40 % 

- Kombinovaná léčba 

s přípravkem 
Invirase/ritonavir je 
kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

 

- Erythromycin 

(sachinavir/ritonavir) 

-  Interakce s Invirase/ritonavirem 

nebyly hodnoceny. 

Erythromycin je substrátem 
CYP3A4 a je spojen 
s prodloužením QT intervalu. 

-  Kombinovaná léčba 

s přípravkem 
Invirase/ritonavir je 
kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

- Erythromycin 

250 mg 4x denně 
(neposílený sachinavir 
1200 mg 3x denně) 

- AUC sachinaviru ↑ 99 % 

C

max 

 sachinaviru ↑ 106 % 

 

 

-  - Kombinovaná léčba 

s přípravkem 
Invirase/ritonavir je 
kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Kyselina fusidová 
(sachinavir/ritonavir) 

- Nebylo hodnoceno. Společné 

podávání kyseliny fusidové 
s Invirase/ritonavirem může 
způsobit zvýšení plazmatických 
koncentrací jak kyseliny 
fusidové, tak 
sachinaviru/ritonaviru.  

 

14 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se 
současného užívání
 

 

- Streptograminová 

antibiotika 
(sachinavir/ritonavir) 

-  Interakce s Invirase/ritonavirem 

nebyly hodnoceny. 

- Streptograminová antibiotika, 

jako je kvinupristin/dalfopristin 
inhibují CYP3A4. Koncentrace 
sachinaviru mohou být zvýšené. 

Postupovat s opatrností, kvůli 
možným srdečním arytmiím. Je 
doporučeno monitorovat toxicitu 
sachinaviru (viz bod 4.4). 

- Halofantrin 
     Pentamidin 
     Sparfloxacin 
     (sachinavir/ritonavir) 

 - 

Kombinovaná 

léčba 

s přípravkem 
Invirase/ritonavir je 
kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Antimykotika 
Ketokonazol 200 mg 1x 
denně 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

AUC sachinaviru 

↔ 

C

max 

sachinaviru 

↔ 

AUC ritonaviru 

↔ 

C

max  

ritonaviru 

↔ 

AUC ketokonazolu ↑ 168% 
(90 % CI 146 %-193 %) 
C

max 

 ketokonazolu ↑ 45 % 

(90 % CI 32 %-59 %) 

Pokud je sachinavir/ritonavir 
kombinován s ketokonazolem v 
denní dávce 200 mg nebo nižší, 
není nutná úprava dávkování. 
Vyšší dávky ketokonazolu 
(> 200 mg/den) nejsou 
doporučeny.  

 

- Itrakonazol 

(sachinavir/ritonavir) 

-  Interakce s Invirase/ritonavirem 

nebyly hodnoceny. 

 

 

-  Itrakonazol je středně silným 

inhibitorem izoenzymu 
CYP3A4 a je tedy možný 
výskyt interakcí.  

Postupovat s opatrností, kvůli 
možným srdečním arytmiím. Je 
doporučeno monitorovat toxicitu 
sachinaviru (viz bod 4.4). 
 

Flukonazol/mikonazol 
(sachinavir/ritonavir) 

Interakce s Invirase/ritonavirem 
nebyly hodnoceny. Obě léčiva 
jsou inhibitory CYP3A4 a mohou 
zvýšit plazmatické koncentrace 
sachinaviru. 

Postupovat s opatrností kvůli 
možným srdečním arytmiím. Je 
doporučeno monitorovat toxicitu 
sachinaviru (viz bod 4.4). 

 

 

Antimykobakteriální látky 
Rifampicin 600 mg 1x 
denně 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

V klinické studii došlo po 1 až 5 
dnech současného podávání u 11 
ze 17 (65 %) zdravých 
dobrovolníků k rozvoji těžké 
hepatocelulární toxicity s > 20-
násobným zvýšením hladin 
transamináz oproti horní hranici 
normálu. 

Rifampicin je kontraindikován v 
kombinaci s 
Invirase/ritonavirem 
(viz bod 4.3). 
 

15 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se 
současného užívání
 

Rifabutin 150 mg každý 
třetí den 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) u 
zdravých dobrovolníků 

Sachinavir AUC

0-12

 

↓ 13 % 

(90 % CI: 31

↓ - 9↑) 

Sachinavir C

max 

↓ 15 % 

(90 % CI: 32

↓ - 7↑) 

Ritonavir AUC

0-12

 

↔ 

(90 % CI: 10

↓ - 9↑) 

Ritonavir C

max 

↔ 

(90 % CI: 8

↓ - 7↑) 

 
Rifabutin účinná složka* 
AUC

0-72

 ↑ 134 % 

(90 % CI 109 %-162 %) 
Rifabutin účinná složka* 
C

max 

↑ 130 % 

(90 % CI 98 %-167 %) 
Rifabutin AUC

0-72

 ↑ 53 % 

(90 % CI 36 %-73 %) 
Rifabutin C

max 

↑ 86 % 

(90 % CI 57 %-119 %) 
 
* Celkové množství rifabutinu + 
metabolit 25-O-
desacetylrifabutin.  

K prevenci možného rozvoje 
rezistence na rifabutin u 
pacientů koinfikovaných TBC a 
HIV se doporučuje podávat 
rifabutin v dávce 150 mg obden 
nebo třikrát týdně s nezměněnou 
dávkou sachinaviru/ritonaviru 
(1000/100 mg 2x denně). 
 
Z důvodu očekávaného zvýšení 
expozice rifabutinu se 
doporučuje sledování  
neutropenie a hladin jaterních 
enzymů. 

Antipsychotika 
Kvetiapin Z 

důvodu inhibice CYP3A 

sachinavir/ritonavirem je 
očekáváno zvýšení koncentrací 
kvetiapinu. 

Společné podávání přípravku 
Invirase a kvetiapinu je 
kontraindikováno, neboť může 
zvyšovat toxicitu kvetiapinu. 
Zvýšené plazmatické 
koncentrace kvetiapinu mohou 
vést ke kómatu (viz bod 4.3). 

 

16 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se 
současného užívání
 

 

Benzodiazepiny 
Midazolam 7,5 mg 
jednotlivá dávka 
(perorálně) 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

AUC midazolamu↑ 12,4-násobně
C

max  

midazolamu ↑ 4,3-násobně 

t

1/2  

midazolamu ↑ od 4,7 h do 

14,9 h 
Nejsou k dispozici žádné údaje 
týkající se společného užití 
ritonavirem potencovaného 
sachinaviru s intravenózně 
podaným midazolamem. Studie 
s dalšími CYP3A modulátory a 
i.v. podaným midazolamem 
naznačují možnost 3-4 násobného 
zvýšení plazmatických hladin 
midazolamu.  

Společné podávání 
Invirase/ritonaviru s perorálně 
podávaným midazolamem je 
kontraindikováno (viz bod 4.3). 
Pozornost by měla být věnována 
společnému podávání Invirase 
s parenterálně podaným 
midazolamem. Společné 
podávání Invirase a 
parenterálního midazolamu by 
mělo být prováděno na jednotce 
intenzivní péče (JIP) nebo 
podobném typu pracoviště, kde 
je zajištěno pečlivé klinické 
sledování a je poskytnuta 
odpovídající lékařská péče 
v případě vzniku dechové tísně 
a/nebo prodloužené sedace. 
Měla by být zvážena úprava 
dávky, především v případech, 
je-li podávána více než jedna 
dávka midazolamu. 

Alprazolam 
Klorazepát 
Diazepam 
Flurazepam 
(sachinavir/ritonavir) 

Při současném podávání s 
Invirase/ritonavirem může dojít 
ke zvýšení koncentrace těchto 
látek.  

 

Vzhledem k sedativním účinkům 
se doporučuje pacienta sledovat 
a v případě potřeby snížit 
dávkování benzodiazepinu. 

Triazolam 
(sachinavir/ritonavir) 

Při současném podávání s 
Invirase/ritonavirem může dojít 
ke zvýšení koncentrace 
triazolamu.  

Podávání se 
sachinavirem/ritonavirem je 
kontraindikováno z důvodu 
možného zvýšení nebo 
prodloužení sedativních účinků a 
útlumu dýchání (viz bod 4.3). 

Blokátory vápníkových kanálů 
Felodipin, nifedipin, 
nikardipin, diltiazem, 
nimodipin, verapamil, 
amlodipin, nisoldipin, 
isradipin 
(sachinavir/ritonavir) 

Při současném podávání s 
Invirase/ritonavirem může dojít 
ke zvýšení koncentrace těchto 
látek.  

Doporučuje se zvýšená opatrnost 
a klinické sledování pacientů. 
 

Kortikosteroidy 
- Dexamethason 

(sachinavir/ritonavir) 

 

-  Interakce s Invirase/ritonavirem 

nebyly hodnoceny. 

 

- Dexamethason indukuje 

CYP3A4 a může snižovat 
koncentrace sachinaviru. 

 

Postupovat s opatrností. Je 
doporučeno monitorovat 
plazmatické koncentrace 
sachinaviru (viz bod 4.4). 

 

 

17 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii) 

Interakce Doporučení týkající se 

současného užívání 

Flutikason-propionát 
50 μg 4x denně, 
intranazálně 
(ritonavir 100 mg 2x denně) 

Flutikason-propionát ↑ 
Vnitřní hladina kortizolu 

↓ 86 % 

(90 % CI 82 %-89 %) 
Větší účinky mohou být 
očekávány, pokud je flutikason-
propionát inhalován. Systémové 
účinky kortikosteroidů, včetně 
Cushingova syndromu a adrenální 
suprese, byly hlášeny u pacientů 
léčených ritonavirem a 
inhalačním nebo intranasálně 
podaným flutikason-propionátem. 
Ty se rovněž mohou vyskytovat 
při léčbě jinými kortikosteroidy 
metabolizovanými cestou P450 
3A, např. budesonidem.  
Účinky vysoké systémové 
expozice flutikason-propionátu na 
plazmatické hladiny ritonaviru 
nejsou ještě známé. 

Současné podávání posíleného 
sachinaviru a flutikason-
propionátu, a jiných 
kortikosteroidů 
metabolizovaných cestou P450 
3A (např. budesonidu) není 
doporučeno, pokud možný 
prospěch léčby nepřeváží riziko 
systémových kortikosteroidních 
účinků (viz bod 4.4).  
Je nutné zvážit snížení dávky 
glukokortikoidu spolu s 
pečlivým sledováním místních a 
celkových účinků nebo použít 
glukokortikoidy, které nejsou 
metabolizovány CYP3A4 (např. 
beklometason). 
V případě vysazení 
glukokortikoidů může být nutné 
postupné snižování jejich dávky 
po delší dobu. 

Antagonista endotelinových receptorů 
Bosentan 

Nebyl hodnocen. Společné užití 
bosentanu a 
sachinaviru/ritonaviru může 
zvyšovat plazmatické hladiny 
bosentanu a může snižovat 
plazmatické hladiny 
sachinaviru/ritonaviru. 

Může být nutná úprava dávky 
bosentanu. Pokud je bosentan 
podáván společně se 
sachinavirem/ritonavirem, má 
být sledována pacientova 
snášenlivost bosentanu. Také se 
u pacienta doporučuje sledování 
léčby HIV.  

Léčivé přípravky, které jsou substráty P-glykoproteinu 
Digitalisové glykosidy
 
Digoxin 0,5 mg 
jednotlivá dávka 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

AUC

0-72

 digoxinu ↑ 49 % 

C

max  

digoxinu ↑ 27 % 

Hladiny digoxinu se mohou 
v průběhu času lišit a může být 
očekáváno jejich velké zvýšení, 
pokud je sachinavir v kombinaci 
s ritonavirem poprvé podán 
pacientům, kteří jsou již 
digoxinem léčeni  

Při současném podávání 
Invirase/Ritonaviru a digoxinu je 
třeba postupovat opatrně. 
Koncentrace digoxinu v séru by 
měly být sledovány a v případě 
nutnosti by mělo být zváženo 
snížení dávky digoxinu.  

Antagonisté H

2

-receptoru pro histamin 

- Ranitidin 

(sachinavir/ritonavir) 

-  Interakce s Invirase/ritonavirem 

nebyly hodnoceny. 

 

- Ranitidin 

(neposílený sachinavir) 

 

- AUC sachinaviru ↑ 67 %  

 

-  Zvýšení není považováno za 

klinicky významné a úprava 
dávky sachinaviru se proto 
nedoporučuje 

 

18 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii) 

Interakce Doporučení týkající se 

současného užívání 

Inhibitory HMG-CoA reduktázy 
Pravastatin 
Fluvastatin 
(sachinavir/ritonavir) 

Interakce nebyla studována. 
Metabolismus pravastatinu a 
fluvastatinu není závislý na 
CYP3A4. Interakce 
prostřednictvím účinků na 
transportní proteiny nemohou být 
vyloučeny.  

Interakce neznámá. Pokud není 
k dispozici alternativní léčba, je 
třeba podávání pečlivě sledovat 
(viz bod 4.4).  
 

Simvastatin 
Lovastatin 
(sachinavir/ritonavir) 

Simvastatin ↑↑ 
Lovastatin ↑↑ 
Plazmatické koncentrace jsou 
silně závislé na metabolismu 
cestou CYP3A4.  

Zvýšené koncentrace 
simvastatinu a lovastatinu byly 
spojeny s rhabdomyolýzou. 
Jejich použití v kombinaci s 
Invirase/ritonavirem je 
kontraindikováno (viz bod 4.3).  

Atorvastatin 
(sachinavir/ritonavir) 

Atorvastatin je z metabolického 
hlediska na CYP3A4 méně 
závislý.  
 

Pokud se podává současně s 
přípravkem Invirase/ritonavir, je 
nutné podat nejnižší účinnou 
dávku atorvastatinu a u pacienta 
by měly být pečlivě sledovány 
projevy/příznaky myopatie 
(svalová slabost, bolest svalů, 
vzestup kreatinkinázy v plazmě, 
viz bod 4.4).  

Imunosupresiva 
Takrolimus 

Takrolimus je substrátem 
CYP3A4 a P-glykoproteinu. Při 
současném použití takrolimu se 
sachinavirem/ritonavirem se 
očekává zvýšení plazmatických 
hladin takrolimu. Takrolimus 
může být spojen s torsades de 
pointes. 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Cyklosporin 
 
Rapamycin 
(sachinavir/ritonavir) 

Při současném podávání s 
Invirase/ritonavirem dochází k 
několikanásobnému zvýšení 
koncentrace těchto látek. 

 

Je nezbytné pečlivé 
monitorování terapeutických 
koncentrací těchto 
imunosupresiv, pokud jsou 
podávána společně s 
kombinací Invirase/ritonavir. 

Dlouhodobě účinkující agonista beta2-adrenergních receptorů 
Salmeterol Při společném užití salmeterolu a 

sachinaviru/ritonaviru se očekává 
zvyšování plazmatické hladiny 
salmeterolu. 

Tato kombinace se 
nedoporučuje, protože může vést 
ke zvýšení rizika 
kardiovaskulárních nežádoucích 
účinků souvisejících se 
salmeterolem, včetně 
prodloužení QT intervalu, 
palpitací a sinusové tachykardie 
(viz bod 4.4). 

19 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se 
současného užívání
 

Narkotická analgetika 
Methadon 60-120 mg 1x 
denně 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

AUC methadonu 

↓ 19 % 

(90 % CI 9 % to 29 %) 
Žádný z 12 pacientů neudával 
přítomnost abstinenčních 
symptomů.  

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Neuroleptika 
Pimozid 
(sachinavir/ritonavir) 

Při současném podávání s 
Invirase/ritonavirem může dojít 
ke zvýšení koncentrace pimozidu. 
Pimozid je substrátem CYP3A4 a 
je spojen s prodloužením QT 
intervalu. 
 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4).  

Klozapin 
Haloperidol 
Chlorpromazin 
Mesoridazin 
Fenothiaziny 
Sertindol 
Sultoprid 
Thioridazin 
Ziprasidon 
(sachinavir/ritonavir) 
 

 Kombinovaná 

léčba 

s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Perorální antikoncepční přípravky 
Ethinylestradiol 
(sachinavir/ritonavir) 

Při současném podávání s 
Invirase/ritonavirem může dojít 
ke snížení koncentrace 
ethinylestradiolu. 

 

Při současném podávání 
perorálních antikoncepčních 
látek na bázi estrogenu by měla 
být použitá jiná nebo přídatná 
forma antikoncepce (viz bod 
4.4). 

Inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) 
- Sildenafil 

(sachinavir/ritonavir) 

-  Interakce s Invirase/ritonavirem 

nebyly hodnoceny. 

 

-  Sildenafil 100 mg 

(jednotlivá dávka) 
(neposílený sachinavir 
1200 mg 3x denně) 

- Sachinavir 

↔ 

C

max

 sildenafilu ↑ 140 % 

AUC sildenafilu ↑ 210 % 

-  Sildenafil je substrátem 

CYP3A4. 

- Kombinovaná léčba 

s přípravkem 
Invirase/ritonavir je 
kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Vardenafil 
(sachinavir/ritonavir) 

Při současném podávání s 
Invirase/ritonavirem může dojít 
ke zvýšení koncentrace 
vardenafilu. 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

20 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se 
současného užívání
 

Tadalafil 
(sachinavir/ritonavir) 

 

Při současném podávání s 
Invirase/ritonavirem může dojít 
ke zvýšení koncentrace tadalafilu. 
 

 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Inhibitory protonové pumpy 
Omeprazol 40 mg 1x denně 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

 

AUC sachinaviru ↑ 82 % 
(90 % CI 44-131 %) 
C

max

 sachinaviru ↑ 75 % 

(90 % CI 38-123 %) 
Ritonavir 

↔ 

 

Kombinace není doporučena. 
 

Ostatní inhibitory 
protonové pumpy 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

 

Nejsou k dispozici žádné údaje 
týkající se společného podávání 
Invirase/ritonavir a ostatních 
inhibitorů protonové pumpy. 

Kombinace není doporučena.  

Ostatní 
Námelové alkaloidy (např. 
ergotamin, 
dihydroergotamin, 
ergometrin a 
methylergometrin) 
(sachinavir/ritonavir) 

 

Invirase/ritonavir může zvyšovat 
expozici námelovým alkaloidům 
a současně tak zvyšovat jejich 
potenciální akutní toxicitu. 

Souběžné podávání 
Invirase/ritonaviru a 
námelových alkaloidů je 
kontraindikováno (viz bod 4.3). 

- Grapefruitová 

šťáva  

(sachinavir/ritonavir) 

-  Interakce s Invirase/ritonavirem 

nebyly hodnoceny. 

 

- Grapefruitová 

šťáva  

(jednotlivá dávka) 
(neposílený sachinavir) 

- Sachinavir ↑ 50 % 

(nekoncentrovaná grapefruitová 
šťáva) 

- Sachinavir ↑ 100 % 

(dvojnásobně koncentrovaná 
grapefruitová šťáva) 

-  Zvýšení není považováno za 

klinicky významné a není tedy 
požadována žádná úprava 
dávkování. 

 

-  Česnekové tobolky 

(sachinavir/ritonavir) 

-  Interakce s Invirase/ritonavirem 

nebyly hodnoceny. 

 

-  Česnekové tobolky 

(dávka přibližně 
odpovídající dvěma 4g 
stroužkům česneku 
denně) 
(neposílený sachinavir 
1200 mg 3x denně) 

- AUC sachinaviru 

↓ 51 % 

C

min

 sachinaviru 

↓ 49 % (8 

hodin po podání) 
C

max

 sachinaviru 

↓ 54 %. 

 

- Pacienti léčení sachinavirem 

nesmějí užívat česnekové 
tobolky vzhledem k riziku 
snížení plazmatických 
koncentrací, ztráty virologické 
odpovědi a možnému riziku 
vzniku rezistence na jednu 
nebo více složek 
antiretrovirové léčby. 

21 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii) 

Interakce Doporučení týkající se 

současného užívání 

- Třezalka tečkovaná 

(Hypericum perforatum
(sachinavir/ritonavir) 

-  Interakce s Invirase/ritonavirem 

nebyly hodnoceny. 

 

- Třezalka tečkovaná 

(Hypericum perforatum
(neposílený sachinavir) 

- Plazmatické koncentrace 

neposíleného sachinaviru 
mohou být sníženy při 
současném užívání rostlinných 
přípravků z třezalky tečkované 
(Hypericum perforatum). Tento 
účinek je projevem indukce 
enzymů metabolizujících léčivo 
a/nebo transportních proteinů v 
důsledku požití třezalky 
tečkované. 

- Rostlinné přípravky obsahující 

třezalku tečkovanou nesmí být 
užívány současně s Invirase. 
V případě, že pacient již užívá 
přípravek z třezalky 
tečkované, je nezbytné tuto 
léčbu okamžitě ukončit, 
zkontrolovat hladiny viru a 
koncentrace sachinaviru. 
Koncentrace sachinaviru se 
mohou zvýšit v okamžiku 
vysazení třezalky tečkované, a 
proto může být nutné upravit 
dávku sachinaviru. Indukční 
účinek třezalky tečkované 
může přetrvávat po dobu 
nejméně 2 týdnů od ukončení 
jejího podávání.  

Další možné interakce 
Léčiva, která jsou substrátem CYP3A4
 
např. dapson, disopyramid, 
chinin, fentanyl a alfentanyl 

Ačkoli specifické studie nebyly 
prováděny, léky, které jsou ve 
větší míře metabolizovány cestou 
CYP3A4, mohou mít při 
současném podávání s 
Invirase/ritonavirem zvýšené 
plazmatické hladiny. 

 Kombinovaná léčba 

s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Gastroenterologická léčiva  
Metoklopramid 

Není známo, zda léčiva, která 
zvyšují gastrointestinální motilitu, 
mohou snižovat plazmatické 
koncentrace sachinaviru. 

 

Cisaprid 
(sachinavir/ritonavir) 

Ačkoli specifické studie nebyly 
prováděny, léky, které jsou ve 
větší míře metabolizovány cestou 
CYP3A4, mohou mít při 
současném podávání s 
Invirase/ritonavirem zvýšené 
plazmatické hladiny. 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Difemanil 
(sachinavir/ritonavir) 

 Kombinovaná 

léčba 

s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

22 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii) 

Interakce Doporučení týkající se 

současného užívání 

Vasodilatancia (periferní) 

 

 

Vinkamin i.v. 

 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Klíč: 

↓ pokles, ↑ vzestup, ↔ nezměněno, ↑↑ významný vzestup 

 
4.6 Fertilita, 

těhotenství a kojení 

 
Těhotenství: Z výsledků studií na zvířatech nevyplynulo žádné nebezpečí přímého nebo nepřímého 
ohrožení vývoje embrya či plodu, průběhu těhotenství a peri- a postnatálního období. Klinické 
zkušenosti s podáváním těhotným ženám jsou omezené. Vrozené malformace, porodní defekty a další 
poruchy (bez vrozených malformací) byly vzácně hlášeny u těhotných žen, které užívaly sachinavir 
v kombinaci s dalšími antiretrovirovými látkami. Nicméně údaje, které jsou v současné době 
k dispozici, nejsou dostatečné k určení specifických rizik pro nenarozené dítě. Sachinavir může být 
během těhotenství užíván, pouze pokud potenciální prospěch z léčby převáží možná rizika pro plod 
(viz bod 5.3). 
 
Kojení: Nejsou k dispozici žádné údaje o vylučování sachinaviru do mateřské mléka kojících žen či 
mléka laboratorních zvířat. Míru rizika nežádoucích účinků sachinaviru u kojených dětí nelze v 
současné době stanovit a proto má být kojení vždy ukončeno před zahájením léčby sachinavirem. 
Ženám infikovaným virem HIV se za žádných okolností nedoporučuje kojit, aby nedošlo k přenosu 
HIV na dítě. 
 
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Invirase může mít mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. V průběhu léčby přípravkem 
Invirase byly hlášeny závratě, únava a postižení zraku. Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a 
obsluhovat stroje nebyly provedeny. 
 
4.8 Nežádoucí 

účinky 

 
a. Shrnutí bezpečnostního profilu 
 
K dispozici jsou omezené údaje ze dvou klinických studií, kde byla u 311 pacientů hodnocena 
bezpečnost měkkých tobolek sachinaviru (1000 mg dvakrát denně) užívaných v kombinaci s nízkou 
dávkou ritonaviru (100 mg dvakrát denně) po dobu nejméně 48 týdnů. 
 
Nejčastěji byly hlášeny následující nežádoucí příhody mající přinejmenším možnou souvislost 
s podáním ritonavirem potencovaného sachinaviru (tj. nežádoucí účinky): nevolnost, průjem, únava, 
zvracení, plynatost a bolest břicha. 
 
Následující nežádoucí příhody byly hlášeny s nejvyšší závažností (stupně 3 a 4): anémie, diabetes 
mellitus, průjem, nauzea, zvracení a únava. 
 
Kompletní doporučení týkající se úpravy dávkování a nežádoucích účinků spojených s podáváním 
ritonaviru a dalších léčivých přípravků používaných v kombinaci se sachinavirem jsou lékařům k 
dispozici pro každý jednotlivý léčivý přípravek v příslušných Souhrnech údajů o přípravku.  
 

23 

b. Seznam nežádoucích účinků v tabulce 
 
Nežádoucí účinky, které se vyskytly ve dvou klíčových studiích se sachinavirem ve formě měkkých 
tobolek (1000 mg dvakrát denně) užívaným v kombinaci s nízkou dávkou ritonaviru (100 mg dvakrát 
denně) po dobu alespoň 48 týdnů, jsou shrnuty v tabulce 2. Zahrnuty jsou rovněž závažné i nezávažné 
nežádoucí účinky získané ze spontánních hlášení po uvedení přípravku na trh, u kterých nelze vyloučit 
kauzální vztah k sachinaviru.  
 
Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle tříd orgánových systémů dle MedDRA. Četnost výskytu dle 
MedDRA konvence je následující: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 
1/1000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000); velmi vzácné (< 1/10000); není známo (četnost 
z dostupných údajů nelze určit). 
 

24 

Tabulka 2: Incidence nežádoucích účinků a laboratorních odchylek zjištěných u dospělých pacientů v 

klinických studiích a ze zkušeností po uvedení přípravku na trh.  

 
Tělesný systém 
Četnost výskytu 

Nežádoucí účinky 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi časté Snížení 

počtu trombocytů 

Časté 

Anémie, snížení hemoglobinu, snížení počtu 
lymfocytů, snížení počtu leukocytů 

Méně časté Neutropenie 
Poruchy oka 
Méně časté Porucha 

zraku 

Poruchy imunitního systému 
Časté Hypersenzitivita 
Poruchy metabolismu a výživy 
Velmi časté 

Zvýšení cholesterolu v krvi, zvýšení triglyceridů 
v krvi 

Časté 

Diabetes mellitus, anorexie, zvýšení chuti k jídlu 

Méně časté 

Snížení chuti k jídlu 

Psychiatrické poruchy 
Časté 

Pokles libida, poruchy spánku 

Poruchy nervového systému 
Časté 

Parestezie, periferní neuropatie, závratě, 
dysgeuzie, bolest hlavy 

Méně časté Somnolence, 

křeče 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
Časté Dyspnoe 
Gastrointestinální poruchy 
Velmi časté Průjem, nauzea 
Časté Zvracení, 

břišní distenze, bolest břicha, bolest 

horní poloviny břicha, zácpa, sucho v ústech, 
dyspepsie, říhání, flatulence, suché rty, řídká 
stolice 

Méně časté Pankreatitida 
Poruchy jater a žlučových cest 
Velmi časté 

Zvýšení alaninaminotransferázy, zvýšení aspartát 
aminotransferázy, zvýšení lipoproteinů s nízkou 
hustotou 

Časté 

Zvýšení bilirubinu v krvi, zvýšení amylázy v krvi 

Méně časté Hepatitida, 

žloutenka 

Poruchy ledvin a močových cest 
Časté 

Zvýšení kreatininu v krvi 

Méně časté 

Porucha funkce ledvin 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Časté 

Alopecie, suchá kůže, ekzém, lipoatrofie, 
pruritus, vyrážka 

Méně časté Stevens-Johnsonův syndrom, bulózní dermatitida 
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
Časté Svalové 

spasmy 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
Časté 

Astenie, únava, zvýšení tělesného tuku, malátnost 

Méně časté Ulcerace 

sliznice 

 

25 

c. Popis vybraných nežádoucích účinků 
 
Metabolické parametry 
V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů 
a glukosy v krvi (viz bod 4.4). 
 
U pacientů s hemofilií typu A a B léčenými inhibitory proteáz byly zaznamenány případy zvýšené 
krvácivosti, včetně spontánních kožních hematomů a hemartróz (viz bod 4.4). 
 
Při léčbě inhibitory proteáz bylo hlášeno zvýšení hladin CPK, myalgie, myositida a vzácně 
rhabdomyolýza, zejména při kombinaci s nukleosidovými analogy.  
 
Byly hlášeny případy osteonekrózy, a to především u pacientů s obecně známými rizikovými faktory, 
s pokročilým onemocněním HIV nebo při dlouhodobé expozici kombinované antiretrovirové terapii 
(CART). Jejich frekvence není známa (viz bod 4.4). 
 
Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (CART) se u pacientů infikovaných HIV s těžkou 
imunodeficiencí může vyskytnout zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní 
infekce. Byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba); avšak 
hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po 
zahájení léčby (viz bod 4.4). 
 
d. Pediatrická populace 
 
Omezené údaje o bezpečnosti jsou dostupné z pediatrické studie (NV20911, n=18), ve které byla 
bezpečnost sachinaviru ve formě tvrdých tobolek (50 mg/kg dvakrát denně, ne více než 1000 mg 
dvakrát denně) užívaných v kombinaci s nízkou dávkou ritonaviru ve formě perorálního roztoku (3 
mg/kg dvakrát denně pro tělesnou hmotnost od 5 do <15 kg, 2,5 mg /kg dvakrát denně pro tělesnou 
hmotnost od 15 do 40 kg a 100 mg dvakrát denně pro tělesnou hmotnost >40 kg) hodnocena u 
pediatrických pacientů ve věku od 4 měsíců do 6 let. 
 
U čtyř pacientů v této studii se objevilo pět nežádoucích příhod, které byly považovány za související 
se studijní léčbou. Tyto příhody byly zvracení (3 pacienti), bolest břicha (1 pacient) a průjem (1 
pacient). V této studii nebyly pozorovány žádné neočekávané nežádoucí příhody. 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného 

Dodatku V

 
4.9 Předávkování 
 
K dispozici jsou pouze omezené údaje týkající se předávkování sachinavirem. Akutní ani chronické 
předávkování sachinavirem samotným nezpůsobilo závažnější komplikace, avšak v kombinaci 
s jinými inhibitory proteázy byly pozorovány příznaky a projevy předávkování, jako je celková slabost, 
únava, průjem, nausea, zvracení, vypadávání vlasů, sucho v ústech, hyponatrémie, úbytek hmotnosti a 
ortostatická hypotenze. Při předávkování sachinavirem není známo specifické antidotum. Léčba 
předávkování sachinavirem by měla obsahovat obecná podpůrná opatření, včetně monitorování 
vitálních funkcí a EKG a pozorování klinického stavu pacienta. V indikovaných případech je třeba 
uvážit prevenci další absorpce. Dialýza pravděpodobně nemá významný příznivý účinek při 
odstraňování aktivní látky, protože sachinavir je vysoce vázán na plazmatické bílkoviny.  
 
 

26 

5. FARMAKOLOGICKÉ 

VLASTNOSTI 

 
5.1 Farmakodynamické 

vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: antivirotika, ATC kód: J05A E01. 
 
Mechanismus účinku: HIV proteáza je základní virový enzym nezbytný ke specifickému štěpení 
virových gag a gag-pol polyproteinů. Sachinavir selektivně inhibuje HIV proteázu, čímž zabraňuje 
tvorbě vyzrálých virových částic.  
 
Prodloužení QT a PR intervalu na elektrokardiogramu: Účinky přípravku Invirase s ritonavirem 
v terapeutické (1000/100 mg 2x denně) i supraterapeutické dávce (1500/100 mg 2x denně) na QT 
interval byly hodnoceny ve dvojitě zaslepené, placebem a aktivním komparátorem (moxifloxacin 
400 mg) kontrolované studii s překříženým uspořádáním 4 skupin u zdravých dobrovolníků (mužů i 
žen) ve věku 18 až 55 let (N=59). V Den 3 se provádělo hodnocení EKG (po dobu 20 hodin). Den 3 
byl pro měření stanovených hodnot určen na základě zjištěné maximální farmakokinetické expozice v 
tomto dni v průběhu předchozí 14-denní farmakokinetické studie násobné dávky. V Den 3 byly 
hodnoty střední C

max

 při podávání terapeutických dávek přibližně 3násobně vyšší a při podávání 

supraterapeutických dávek pak přibližně 4násobně vyšší v porovnání se střední C

max

 pozorované 

v rovnovážném stavu při podávání terapeutických dávek HIV pacientům. V Den 3 byl horní 1-stranný 
95% interval spolehlivosti maximálního středního rozdílu u QTcS korigovaného podle původních 
hodnot před podáním dávky (studie QT korigovaného podle specifické srdeční frekvence) mezi 
ramenem s účinnou látkou a placebem 

> 10 ms v obou skupinách léčených přípravkem Invirase spolu 

s ritonavirem (výsledky viz tabulka 3).  Zdá se, že supraterapeutické dávky přípravku Invirase s 
ritonavirem mají větší vliv na QT interval než terapeutické dávky přípravku Invirase s ritonavirem, ale 
není jisté, zda byl pozorován maximální účinek obou dávek. QTcS interval mezi 450 a 480 ms mělo 
v terapeutickém rameni léčby 11 % subjektů a v supraterapeutickém rameni pak 18 % subjektů. V této 
studii nebylo pozorováno prodloužení QT intervalu nad 500 ms ani torsade de points (viz rovněž bod 
4.4). 
 
Tabulka 3: Maximální průměrný ddQTcS

 (ms) v Den 3 při terapeutické dávce přípravku Invirase s 

ritonavirem, supraterapeutické dávce přípravku Invirase s ritonavirem a u aktivních kontrol 
s moxifloxacinem u zdravých dobrovolníků v podrobné studii (TQT) QT intervalu 

Léčba 

Doba po podání 

dávky 

Střední  

ddQTcS 

Standardní 

chyba 

Horní 95% CI  

ddQTcS 

Invirase/ritonavir 
1000/100 mg 2xd 

12 hodin 

18,86 

1,91 

22,01 

Invirase/ritonavir 
1500/100 mg 2xd 

20 hodin 

30,22 

1,91 

33,36 

Moxifloxacin^ 4 

hodiny  12,18  1,93  15,36 

† 

Odvozený rozdíl QTcS korigovaného podle původních hodnot před podáním dávky mezi 
ramenem s aktivní léčbou a placebem  

400 mg bylo podáváno pouze v Den 3 

Poznámka: V této studii byl QTcS u mužů QT/RR

0.319

 a u žen QT/RR

0.337

, což je podobné Fridericiově 

korekci (QTcF=QT/RR

0.333

). 

 
V této studii (v Den 3) byl rovněž pozorován PR interval 

> 200 ms u 40 % subjektů dostávajících 

přípravek Invirase s ritonavirem v dávce 1000/100 mg 2x denně a 47 % subjektů  dostávajících 
přípravek Invirase s ritonavirem v dávce 1500/100 mg 2x denně. PR interval 

> 200 ms byl pozorován 

u 3 % subjektů ve skupině s aktivní léčbou (moxifloxacin) a u 5 % subjektů v rameni s placebem. 
Maximální změny středního PR intervalu v porovnání s výchozími hodnotami před podáním dávky 
byly 25 ms v léčebné skupině s přípravkem Invirase s ritonavirem v dávce 1000/100 mg 2x denně a 
34 ms v léčebné skupině s přípravkem Invirase s ritonavirem v dávce 1500/100 mg 2x denně (viz též 
bod 4.4). 
 

27 

Případy synkopy/presynkopy se objevovaly častěji, než se předpokládalo, a byly pozorovány častěji 
při léčbě sachinavirem (11 ze 13). Klinický význam těchto nálezů ve studii se zdravými dobrovolníky 
vzhledem k užívání Invirase/ritonavir u HIV pacientů je nejasný, avšak neměla by se podávat dávka 
převyšující 1000/100 mg Invirase/ritonavir 2x denně.   
 
Účinek zahájení léčby dávkovacím režimem Invirase/ritonavir 500/100 mg dvakrát denně v kombinaci 
s 2 NRTI po dobu prvních 7 dnů léčby, následovaným režimem Invirase/ritonavir 1000/100 mg 
dvakrát denně v kombinaci s 2 NRTI v následujících 7 dnech na QT interval, farmakokinetiku a 
virovou nálož byl hodnocen v otevřené 2týdenní observační studii u 23 HIV-1 infikovaných dosud 
neléčených pacientů, kteří zahajují léčbu kombinací Invirase/ritonavir. EKG a měření 
farmakokinetického profilu byly provedeny 3., 4., 7., 10. a 14. den léčby upravenou terapií 
Invirase/ritonavir. Primární proměnnou studie byla maximální změna od výchozí hodnoty QTcF 
(ΔQTcFdense) před podáním dávky. Upravený režim Invirase/ritonavir snížil průměrné maximum 
ΔQTcFdense v prvním týdnu léčby v porovnání se stejnými hodnotami získanými 3. den u zdravých 
dobrovolníků, kterým byl podáván standardní dávkovací režim Invirase/ritonavir v podrobné studii QT 
intervalu, (tabulka 4) na základě porovnání napříč studiemi u různých populací. Pouze 2/21 (9 %) 
pacientů v rámci všech studijních dnů dosáhli maxima změny QTcF od výchozí hodnoty před podáním 
dávky ≥ 30 ms po podání upraveného režimu Invirase/ritonavir HIV-1 infikovaným dosud neléčeným 
pacientům; průměrná maximální změna od výchozí hodnoty QTcF před podáním dávky byla < 10 ms 
v rámci všech studijních dnů. Tyto výsledky naznačují, že pravděpodobnost změn QTc se snižuje při 
modifikaci dávkovacího režimu Invirase/ritonavir, na základě srovnání napříč studiemi u různých 
populací (tabulka 4). Poměr pacientů s hlášeným prodloužením PR intervalu > 200 ms v této studii se 
pohyboval v rozmezí od 3/22 (14 %) (3. den) do 8/21 (38 %) (14. den). 
 
Po úpravě režimu Invirase/ritonavir, stoupala expozice sachinaviru v průběhu prvního týdne 
s maximem 3. den a klesala na nejnižší expozici 7. den s indukčním efektem ritonaviru, zatímco se 14. 
den farmakokinetické parametry sachinaviru (po podání plných dávek kombinace Invirase/ritonavir 
v druhém týdnu) přiblížily rozmezí anamnestických středních hodnot sachinaviru v ustáleném stavu u 
HIV-1 infikovaných pacientů (tabulka 9). Průměrné C

max

 u přípravku Invirase při upraveném režimu 

Invirase/ritonavir bylo přibližně o 53-83 % nižší v rámci všech studijních dnů u HIV-1 infikovaných 
pacientů v porovnání s průměrem C

max

 dosaženým 3. den u zdravých dobrovolníků v podrobné studii 

QT intervalu. Byl pozorován kontinuální pokles HIV-RNA u všech dosud neléčených pacientů, kteří 
dostávali upravený dávkovací režim Invirase/ritonavir v průběhu 2týdenní léčby, což svědčí o supresi 
viru HIV během studie. Nebyla stanovena dlouhodobá účinnost u upraveného režimu.  
 
Tabulka 4: Shrnutí parametrů elektrokardiogramu po podání upraveného režimu Invirase/ritonavir při 
léčbě HIV-1 infikovaných dosud neléčených pacientů, kteří zahajují léčbu kombinací 
Invirase/ritonavir 

Parametr Den 

500/100 
mg 
(n=22) 

Den 4 
500/100 
mg 
(n=21) 

Den 7 
500/100 
mg 
(n=21) 

Den 10 
1000/100 
mg 
(n=21) 

Den 14 
1000/100 
mg 
(n=21) 

Studie QT 
intervalu  
Den 3* 
(n=57) 

Průměrná maximální 
ΔQTcF

dense

 ms (SD) 

3,26 ± 
7,01 

0,52 ± 
9,25  

7,13 ± 
7,36 

11,97 ± 
11,55 

7,48 ± 
8,46 

32,2 ± 13,4 

Pacienti s maximální 
ΔQTcF

dense

 ≥ 30 ms 

(%) 

2/21 (9 %) 

29/57 (51 %) 

*Anamnestické údaje z podrobné studie QT intervalu provedené u zdravých dobrovolníků 
 
Antivirová aktivita in vitro: Sachinavir vykazuje antivirovou aktivitu proti panelu laboratorních 
kmenů a klinických izolátů HIV-1 s reprezentativními hodnotami EC

50

 v rozmezí 1-10 nmol a EC

90

 

v rozmezí 5-50 nmol, bez zjevného rozdílu mezi subtypy B a „non-clade“ B. Sérové upravené (50 % 
lidské sérum) efektivní koncentrace EC

50

 se pohybují v rozmezí 25-250 nmol. Klinické izoláty HIV-2 

vykazují hodnoty EC

50

 v rozmezí 0,3-2,4 nmol. 

28 

 
Rezistence 
 
Antivirová aktivita podle výchozího genotypu a fenotypu: 
 
Genotypové a fenotypové limity predikující klinickou účinnost sachinaviru potencovaného 
ritonavirem byly odvozeny z retrospektivních analýz klinických studií RESIST 1 a 2 a z analýzy 
velkého souboru nemocničních pacientů (Marcelin a kol. 2007).  
 
Výchozí fenotyp sachinaviru (shift v citlivosti v porovnání k referenčním hodnotám, PhenoSense 
Assay) se ukázal jako prediktivní faktor virologického výsledku. Virologická odpověď jako první 
poklesla, pokud násobek shiftu přesáhl hodnotu 2,3; pokud shift přesáhl 12-ti násobek, nebyl 
pozorován již žádný virologický prospěch. 
 
Marcelin a kol. (2007) identifikoval devět proteázových kodonů (L10F/I/M/R/V, I15A/V, 
K20I/M/R/T, L24I, I62V, G73S/T, V82A/F/S/T, I84V, L90M), které byly spojené s poklesem 
virologické odpovědi na sachinavir/ritonavir (1000/100 mg 2x denně) u 138 pacientů dříve neléčených 
sachinavirem. Přítomnost 3 a více mutací byla spojena s poklesem odpovědi na sachinavir/ritonavir. 
Asociace mezi počtem těchto sachinavir-asociovaných mutací rezistence a virologickou odpovědí byla 
potvrzená v nezávislé klinické studii (RESIST 1 a 2) zahrnující populaci pacientů, kteří již prošli 
intenzivnější léčbou, včetně 54 %, kteří dostávali sachinavir již dříve (p=0,0133, viz Tabulka 5). 
Mutace G48V, již dříve in vitro identifikovaná jako mutace příznačná pro sachinavir, byla na počátku 
přítomná u virů od tří pacientů, z nichž nikdo na terapii nereagoval. 
 
Tabulka 5: Virologická odpověď na sachinariv/ritonavir rozčleněná podle počtu výchozích sachinavir-

asociovaných mutací rezistence 

 

Marcelin a kol. (2007) 

RESIST 1 & 2 

sachinavirem dříve neléčení 

pacienti 

sachinavirem dříve neléčení/již 

léčení pacienti 

Počet 
výchozích 
sachinavir-
asociovaných 
mutací 
rezistence 

N=138 

Změna ve výchozích 

plazmatických hodnotách 

HIV-1 RNA ve 12.-20. 

týdnu 

N=114 

Změna ve výchozích 

plazmatických hodnotách 

HIV-1 RNA ve 

4. týdnu 

0 35 

-2,24 

-2,04 

1 29 

-1,88 

-1,69 

2 24 

-1,43 

14 

-1,57 

3 30 

-0,52 

28 

-1,41 

4 9 

-0,18 

40 

-0,75 

5 6 

-0,11 

17 

-0,44 

6 5 

-0,30 

0,08 

7 0 

0,24 

Mutace v mutačním skóre sachinaviru: L10F/I/M/R/V, I15A/V, K20I/M/R/T, L24I, I62V, G73S/T, 

V82A/F/S/T, I84V, L90M 

 
Klinické výsledky ze studií léčby zatím neléčených a již léčených pacientů 
 
Ve studii MaxCmin 1 byla u více než 300 pacientů (léčených i neléčených proteázovými inhibitory) 
srovnána bezpečnost a účinnost kombinace sachinavir měkké tobolky/ritonavir 1000/100 mg podané 
dvakrát denně v kombinaci se dvěma inhibitory reverzní transkriptázy (nukleosidový typ inhibitorů 
(NRTIs)/nenukleosidový typ inhibitorů (NNRTIs)) s kombinací indinavir/ritonavir 800/100 mg 
dvakrát denně v kombinaci s dvěma NRTIs/NNRTIs. Kombinace sachinaviru a ritonaviru prokázala 
vyšší virologickou aktivitu ve srovnání s kombinací indinaviru a ritonaviru v případech, kdy změna 
předepsané léčby byla považována za virologické selhání léčby.  
 

29 

Ve studii MaxCmin 2 byla ve skupině 324 jedinců (léčených i neléčených proteázovými inhibitory) 
srovnávána bezpečnost a účinnost Fortovase/ritonaviru při podávání 1000/100 mg dvakrát denně plus 
2 NRTIs/NNRTIs s lopinavirem/ritonavirem v dávkování 400/100 mg dvakrát denně plus 2 
NRTIs/NNRTIs. Žádný z jedinců, kterým byla aplikována kombinace lopinavir/ritonavir, nebyl před 
randomizací léčen lopinavirem, zatímco ve skupině léčené sachinavirem/ritonavirem bylo 16 jedinců 
již dříve vystaveno účinkům sachinaviru. 
 
Tabulka 6: Demografické údaje subjektů studie MaxCmin1 a MaxCmin2

† 

 

 

MaxCmin1 MaxCmin2 

 

SQV/r IDV/r  SQV/r LPV/r 

 

N=148 N=158 N=161 N=163 

Pohlaví 
Muž 

 
82 % 

 
74 % 

 
81 % 

 
76 % 

Rasa (Bílá/Černá/Asijská) % 

86/9/1  82/12/4 75/19/1 74/19/2 

Věk, průměr, 

roky 

39 40 40 

 40 

CDC kategorie C (%) 

32 % 

28 % 

32 % 

31 % 

Ti, kterým nebyla dříve podána 
antiretrovirotika (%) 

28 % 

22 % 

31 % 

34 % 

Ti, kterým nebyly dříve podány 
PI (%) 

41 % 

38 % 

48 % 

48 % 

Medián výchozí hodnoty HIV-1 
RNA, log

10

 kopií/ml (IQR) 

4,0 
(1,7-5,1) 

3,9 
(1,7–5,2) 

4,4 
(3,1–5,1) 

4,6 
(3,5–5,3) 

Medián výchozí hodnoty počtu 
CD4

+

 buněk, buňky/mm

3

 (IQR) 

272 
(135-420)  

280 
(139-453) 

241 
(86-400) 

239 
(95-420) 

† 

údaje z hlášení klinické studie 

 

30 

Tabulka 7: Výsledky MaxCmin1 a MaxCmin2

 ve 48. týdnu 

 

Výsledky MaxCmin1 

MaxCmin2 

 SQV/r 

IDV/r 

SQV/r 

LPV/r 

Zahájená přidělená léčba  
n (%) 

148 
(94 %) 

158 
(99 %) 

161 
(94 %) 

163 
(98 %) 

Přerušená přidělená léčba, n 
(%) 

40 
(27 %) 

64 
(41 %) 

48 
(30 %) 

23 
(14 %) 

 P=0,01 

P=0,001 

Virologické selhání ITT/e*

#

 

36/148 (24 %) 

41/158 (26 %) 

53/161 (33 %) 

29/163 (18 %)

 P=0,76 

 

P=0,002 

Poměr s VL < 50 kopií/ml 
ve 48. týdnu, ITT/e

#

 

97/144 
(67 %) 

106/154 
(69 %) 

90/158 
(57 %) 

106/162 
(65 %) 

 P 

>0,05

 

 

P=0,12 
 

Poměr s VL < 50 kopií/ml 
ve 48. týdnu, při léčbě 

82/104 
(79 %) 

73/93 
(78 %) 

84/113 
(74 %) 

97/138 
(70 %) 

 P>0,05

 

 

P=0,48 
 

Medián zvýšení počtu CD4 
buněk ve 48. týdnu 
(buňky/mm

3

85 73 110 

106 

* Pro 

obě studie: Pro pacienty zařazené do studie s VL < 200 kopií/ml, VF definované jako 

> 200 kopií/ml. MaxCmin1: Pro zařazené s VL > 200 kopií/ml, VF definované jako každé 
zvýšení > 0,5 log a/nebo VL > 50 000 kopií/ml ve 4. týdnu, > 5 000 kopií/ml ve 12. týdnu, nebo 
> 200 kopií/ml ve 24. týdnu nebo později. MaxCmin2: každé zvýšení > 0,5 log při zvláštní 
prohlídce; snížení < 0,5 log, pokud VL > 200 kopií/ml ve 4. týdnu; snížení < 1,0 log z výchozí 
hodnoty, pokud VL > 200 kopií/ml ve 12. týdnu; a VL > 200 kopií/ml ve 24. týdnu. 

#

 

ITT/e = Záměr léčit/vlastní léčba 

† 

Údaje z hlášení klinické studie 

‡ 

Údaje z publikace MaxCmin1 

 
Klinické výsledky z pediatrických studií 
 
Farmakokinetika, bezpečnost a aktivita sachinaviru byla hodnocena v otevřené multicentrické studii 
u 18 dětí ve věku od 4 měsíců do méně než 6 let, ve které byl sachinavir (50 mg/kg 2x denně až do 
dávky používané u dospělých pacientů 1000 mg 2x denně) podáván v kombinaci s ritonavirem 
perorální roztok (3 mg/kg 2x denně pro tělesnou hmotnost od 5 do <15 kg, 2,5 mg/kg 2x denně pro 
tělesnou hmotnost od 15 do 40 kg a 100 mg 2x denně pro tělesnou hmotnost >40 kg) plus ≥2 další 
základní antiretrovirové přípravky. Kojenci a malé děti byli rozděleni do 2 skupin: skupina A 
„Skupina nízkého věku“, děti ve věku od 4 měsíců do méně než 2 let (n=5) a skupina B „Skupina 
vyššího věku“, děti ve věku od 2 do méně než 6 let (n=13). 
 
Ve „Skupině vyššího věku“ počet pacientů s virovou náloží <400 kopií/ml v týdnu 48 byl 11 ze 13. 
Počet pacientů s virovou náloží <50 kopií/ml byl 9 ze 13 ve stejném období. Počet CD4 lymfocytů 
(vyjádřený jako procento průměrného počtu CD4) se zvýšil v průměru o 2,97 % během stejného 
období 48 týdnů. Studie byla příliš malá na to, aby bylo možno dojít k závěru ohledně klinického 
prospěchu. 
 

31 

5.2 Farmakokinetické 

vlastnosti 

 
Sachinavir je v podstatě zcela metabolizován pomocí CYP3A4. Metabolismus sachinaviru je 
inhibován ritonavirem, a proto ritonavir zvyšuje ("potencuje") plazmatické hladiny sachinaviru.  
 
Absorpce: U dospělých pacientů infikovaných HIV byla po podání Invirase  
v kombinaci s ritonavirem při dávkování 1000/100 mg dvakrát denně systémová expozice 
sachinavirem za 24 hodin podobná, nebo vyšší, než při podávání sachinaviru měkkých tobolek v dávce 
1200 mg třikrát denně (viz tabulka 8). Farmakokinetika sachinaviru je při dlouhodobé léčbě stabilní.  
 
Tabulka 8: Střední hodnoty (%CV) AUC, C

max

 a C

min

 sachinaviru u pacientů po opakovaných dávkách 

Invirase, sachinaviru měkkých tobolek, Invirase/ritonaviru a sachinaviru měkkých 
tobolek/ritonaviru 

 

Léčba N 

AUCτ 

(ng·h/ml) 

AUC

0-24 

(ng·h/ml)

 †

 

C

max

 

(ng/ml) 

C

min

 

(ng/ml) 

Invirase (tvrdé 
tobolky) 600 mg 
třikrát denně 

10 

866 (62) 

2,598 

197 (75) 

75 (82) 

Sachinavir měkké 
tobolky 1200 mg 
třikrát denně 

31 

7,249 (85) 

21,747 

2,181 (74) 

216 (84) 

Invirase (tablety) 
1000 mg dvakrát 
denně + ritonavir 
100 mg dvakrát 
denně* 
(nalačno) 

22 10,320 

(2,530-30,327) 

20,640 1,509 

(355-4,101) 

313 

(70-1,725)

 ††

 

Invirase (tablety) 
1000 mg dvakrát 
denně ritonavir 
100 mg dvakrát denně 

(vysoce kalorické 
jídlo) 

22 34,926 

(11,826-

105,992) 

69,852 5,208 

(1,536-14,369) 

1,179 

(334-5,176)

 ††

τ = dávkovací interval, tj. 8 hodin pro dávkování třikrát denně a 12 hodin pro dávkování dvakrát denně 
C

min

 = pozorované plazmatické koncentrace na konci dávkovacího intervalu 

* výsledky jsou vyjádřeny jako geometrická střední hodnota (min - max)

 

† 

odvozeno z dávkovacího schématu třikrát nebo dvakrát denně 

†† 

C

před podáním další dávky

 hodnoty 

 
Absolutní biologická dostupnost stanovená u 8 zdravých dobrovolníků, jimž byla po vydatné snídani 
podána jednorázová dávka 600 mg Invirase (3 x 200 mg tvrdých tobolek), byla průměrně 4 % (CV 
73 %, rozsah: 1 % až 9 %). Nízká biologická dostupnost je pravděpodobně důsledkem nekompletní 
absorpce a extenzivního metabolismu po prvním průchodu játry. Bylo prokázáno, že pH v žaludku má 
na velké zvýšení biologické dostupnosti, které je pozorováno při podávání s jídlem, pouze minimální 
vliv. Absolutní biologická dostupnost sachinaviru při současném podávání s ritonavirem nebyla v 
lidské populaci stanovena. 
 
V kombinaci s ritonavirem byla bioekvivalence přípravku Invirase tvrdé tobolky a potahované tablety 
prokazována po jídle.  
 
Účinná terapie v léčbě dosud neléčených pacientů je spojena s hodnotami C

min

 přibližně 50 ng/ml a 

AUC

0-24

 kolem 20,000 ng·h/ml. Účinná terapie v léčbě předléčených pacientů je spojena s hodnotami 

C

min

 přibližně 100 ng/ml a AUC

0-24

 kolem 20,000 ng·h/ml. 

 

32 

U HIV-1 infikovaných dosud neléčených pacientů, kteří zahajují léčbu kombinací Invirase/ritonavir 
s upraveným dávkovacím režimem Invirase/ritonavir v dávce 500 mg Invirase dvakrát denně se 100 
mg ritonaviru dvakrát denně po dobu prvních 7 dnů léčby a se zvýšením dávky Invirase na 1000 mg 
dvakrát denně s ritonavirem 100 mg dvakrát denně v následujících 7 dnech, se systémová expozice 
sachinaviru obecně přibližuje nebo převyšuje rozmezí anamnestických hodnot v rovnovážném stavu 
při standardním dávkovacím režimu Invirase/ritonavir 1000 mg/100 mg dvakrát denně v rámci všech 
dnů studie (viz tabulky 9 a 8). 
 
Tabulka 9: Průměr (CV %) farmakokinetických parametrů po podání upraveného režimu 
Invirase/ritonavir při léčbě HIV-1 infikovaných dosud neléčených pacientů, kteří zahajují léčbu 
kombinací Invirase/ritonavir 

Parametr 

Den 3 
500/100 mg 
(n=22) 

Den 4 
500/100 mg 
(n=21) 

Den 7 
500/100 mg 
(n=21) 

Den 10 
1000/100 mg 
(n=21) 

Den 14 
1000/100 mg 
(n=21) 

AUC

0-12

 

(ng*h/ml) 

27100 (35,7) 

20300 (39,9) 

12600 (54,5) 

34200 (48,4) 

31100 (49,6) 

C

max

 (ng/ml) 

4030 (29,1) 

2960 (40,2) 

1960 (53,3) 

5300 (36,0) 

4860 (46,8) 

C

12

 (ng/ml) 

899 (64,9) 

782 (62,4) 

416 (98,5) 

1220 (91,6) 

1120 (80,9) 

 
Studie in vitro prokázaly, že sachinavir je substrátem P-glykoproteinu (P-gp). 
 
Vliv potravy: Ve zkřížené studii s 22 HIV-infikovanými pacienty léčenými kombinací 
Invirase/ritonavir 1000 mg/100 mg dvakrát denně, kterým byly podány tři po sobě jdoucí dávky 
nalačno nebo po jídle s vysokým obsahem tuku, kalorií (46 g tuku, 1,091 Kcal) byly AUC

0-12

 C

max

 a 

C

min (minimální koncentrace v rovnovážném stavu)

 hodnoty sachinaviru podávaného nalačno o 70 procent nižší než při 

podání s jídlem s vysokým obsahem tuku. U všech kromě jednoho pacienta byly zjištěny C

min (minimální 

koncentrace v rovnovážném stavu)

 

 

hodnoty sachinaviru nad minimální terapeutickou koncentrací (100 ng/ml) 

nalačno. Nebyly zaznamenány žádné klinicky významné rozdíly ve farmakokinetickém profilu 
ritonaviru podávaného nalačno v porovnání s podáním ritonaviru po jídle, ale hodnota C

před podáním další 

dávky 

ritonaviru (geometrická střední hodnota 245 vs. 348 ng/ml) byla nižší při podání nalačno v 

porovnání s podáním spolu s jídlem. Nicméně Invirase/ritonavir by měl být podáván s jídlem nebo po 
jídle. 
 
Distribuce u dospělých: Sachinavir vstupuje ve velkém rozsahu do tkání. Střední distribuční objem 
v ustáleném stavu po nitrožilním podání 12 mg sachinaviru byl 700 l (CV 39 %). Bylo prokázáno, že 
přibližně 97 % sachinaviru se až do koncentrace 30 

μg/ml váže na plazmatické proteiny. Hodnoty 

koncentrace sachinaviru v likvoru byly u dvou pacientů léčených Invirase třikrát denně 600 mg ve 
srovnání s plazmatickými koncentracemi zanedbatelné. 
 
Biotransformace a eliminace u dospělých: Ve studiích in vitro s použitím lidských jaterních 
mikrosomů bylo zjištěno, že sachinavir je metabolizován na cytochromu P450 prostřednictvím 
specifického izoenzymu CYP3A4, který je zodpovědný za 90 % jaterního metabolizmu. Podle in vitro 
studií je sachinavir rychle metabolizován na inaktivní mono- a dihydroxylované metabolity. V 
bilanční studii při perorálním podání 600 mg 

14

C značeného sachinaviru (n=8) bylo 88 % podané 

radioaktivity vyloučeno do stolice a 1 % do moči během 4 dnů po podání. U dalších 4 subjektů, 
kterým bylo podáváno 10,5 mg 

14

C-sachinaviru intravenózně, bylo v průběhu 4 dnů podávání 

vyloučeno 81 % intravenózně podané radioaktivity do stolice a 3 % do moči. Po perorálním podání 
bylo 13 % cirkulujícího sachinaviru přítomno v nezměněné formě, zbytek představovaly metabolity. 
Po nitrožilním podání bylo v nezměněné formě přítomno 66 % cirkulujícího sachinaviru a zbytek byly 
metabolity, což naznačuje, že sachinavir je intenzivně metabolizován při prvním průchodu játry. 
Studie in vitro ukázaly, že jaterní metabolizmus sachinaviru je saturován při koncentracích nad 

μg/ml. 

33 

Systémová clearance sachinaviru je vysoká, 1,14 l/h/kg (CV 12 %), těsně nad hodnotami hepatálního 
plazmatického průtoku, a je po nitrožilních dávkách 6, 36 a 72 mg konstantní. Střední doba do 
vyloučení sachinaviru z organismu byla 7 hodin (n=8). 
 
Zvláštní skupiny pacientů 
 
Vliv pohlaví na léčbu Invirase/ritonavirem: Ve studii bioekvivalence porovnávající Invirase 500 mg 
potahované tablety a Invirase 200 mg ve formě tvrdých tobolek (obojí v kombinaci s ritonavirem), 
byly zjištěny rozdíly mezi pohlavími. U žen byla pozorována vyšší expozice sachinavirem než u mužů 
(AUC v průměru o 56 % vyšší a C

max

 v průměru o 26 % vyšší), přičemž tuto skutečnost nelze vysvětlit 

rozdíly ve věku a tělesné hmotnosti. Z kontrolovaných klinických studií se schváleným režimem 
dávkování jsou k dispozici pouze omezené údaje, které nenasvědčují tomu, že by v profilu účinnosti a 
bezpečnosti přípravku byly velké rozdíly při podávání u mužů a u žen.  
 
Pacienti s poruchou jaterních funkcí: Účinky jaterního poškození na farmakokinetiku 
sachinaviru/ritonaviru (1000 mg/100 mg 2x denně po dobu 14 dnů) v rovnovážném stavu byly 
hodnoceny u 7 HIV-infikovaných pacientů se středně závažnou poruchou jaterních funkcí (Child Pugh 
Grade B skóre 7 až 9). Studie zahrnovala kontrolní skupinu sestávající ze 7 HIV-infikovaných 
pacientů s normálními jaterními funkcemi, která odpovídala pacientům s poruchou jaterních funkcí, co 
se týče věku, pohlaví, hmotnosti a užívání tabáku. Průměrné hodnoty (% koeficient variace 
v závorkách) AUC

0-12

 a C

max

 sachinaviru byly u HIV-infikovaných pacientů se středně závažnou 

poruchou jaterních funkcí 24,3 (102 %) µg·h/ml resp. 3,6 (83 %) µg/ml. Odpovídající hodnoty u 
kontrolní skupiny byly 28,5 (71 %) µg·h/ml resp. 4,3 (68 %) µg/ml. Geometrický průměr (poměr 
farmakokinetických parametrů u pacientů s poruchou jaterních funkcí v porovnání s pacienty s 
normálními jaterními funkcemi) (90 % konfidenční interval) byl 0,7 (0,3 až 1,6) u AUC

0-12

 i C

max

, což 

naznačuje přibližně 30 % snížení farmakokinetické expozice u pacientů se středně závažným jaterním 
poškozením. Výsledky jsou založeny na celkových koncentracích (vázané a nevázané na bílkoviny). 
Koncentrace frakce nevázané na bílkoviny v rovnovážném stavu nebyly posuzovány. Na základě 
omezených údajů se zdá, že úprava dávky není nutná u pacientů se středně závažnou poruchou funkce 
jater. Z důvodu zvýšené variability expozice u této skupiny pacientů je doporučeno pečlivé sledování 
bezpečnosti (včetně známek srdeční arytmie) a virologické odpovědi (viz body 4.2 a 4.4).  
 
Pediatričtí pacienti: Informace o farmakokinetice v rovnovážném stavu je k dispozici od HIV-
infikovaných pediatrických pacientů ze studie NV20911. V této studii bylo 5 pacientů ve věku 
mladších než 2 roky a 13 pacientů ve věkovém rozmezí 2 roky až méně než 6 let a dostávali 50 mg/kg 
sachinaviru 2x denně (nepřekročeno 1000 mg 2x denně) posíleného ritonavirem v dávce 3 mg/kg u 
pacientů s tělesnou hmotností v rozmezí od 5 do <15 kg, 2,5 mg/kg u pacientů s tělesnou hmotností 
v rozmezí od 15 do 40 kg (nepřekročeno 100 mg 2x denně). Šestnáct z 18 dětí nebylo schopno polykat 
tvrdé tobolky přípravku Invirase a lék dostávaly otevřením tobolek a smícháním jejich obsahu s jinými 
p

řísadami. Farmakokinetické parametry expozice pro „Skupinu vyššího věku“ jsou uvedeny v tabulce 

10 níže. Výsledky ze „Skupiny nízkého věku“ nejsou uvedeny, protože údaje jsou omezeny kvůli malé 
velikosti skupiny. 
 
Tabulka 10: Farmakokinetické parametry sachinaviru v rovnovážném stavu u HIV-infikovaných 

pediatrických pacientů 

 

Průměrné ± SD (% CV) parametry 

farmakokinetiky sachinaviru* 

Studie Věková 

skupina 

(Roky) 

N AUC

0-12h

 

(ng•h/ml) 

C

min

 (ng/ml) 

C

max 

(ng/ml) 

NV20911 

2 až < 6 let 

13 

38000 ± 

18100 

(48 %) 

1860 ± 1060 

(57 %) 

5570 ± 2780 

(50 %) 

*

 Všechny parametry normalizovány na dávku 50 mg/kg  

34 

 
Expozice sachinaviru v rovnovážném stavu pozorované v pediatrických studiích byly výrazně vyšší v 
porovnání s údaji zaznamenanými v minulosti u dospělých, kde bylo pozorováno prodloužení QT a 
PR intervalů v závislosti na dávce a expozici (viz bod 4.4). 
 
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Akutní a chronická toxicita: Ve studiích akutní i chronické toxicity u myší, potkanů, psů a kosmanů 
byl sachinavir při perorálním podání dobře tolerován. 
 
Mutagenita: Studie mutagenity a genotoxicity s metabolickou aktivací nebo bez ní, jak bylo vhodné, 
prokázaly, že sachinavir nemá in vitro mutagenní aktivitu v bakteriálních (Amesův test) ani v savčích 
buňkách (test na buňkách z plic čínského křečka V79/HPRT ). Sachinavir neindukuje in vivo 
chromozomální poškození v mikronukleus testu u myší ani in vitro na lidských lymfocytech 
z periferní krve a neindukuje ani primární poškození DNA in vitro v testu neplánované syntézy DNA. 
 
Kancerogenita: Při podávání sachinavir mesylátu po dobu 96-104 týdnů potkanům a myším nebyly 
prokázány kancerogenní účinky. Plazmatické expozice (hodnoty AUC) u potkanů (maximální dávka 
1000 mg/kg/den) a u myší (maximální dávka 2500 mg/kg/den) byly nižší než očekávané hodnoty  
plazmatických expozic naměřených u lidí při podávání doporučených dávek přípravku Invirase 
potencovaného ritonavirem. 
 
Reprodukční toxicita: Fertilita, perinatální a postnatální vývoj nebyly ovlivněny a 
embryotoxické/teratogenní účinky nebyly u potkanů ani králíků pozorovány při plazmatických 
expozicích, které byly nižší než hodnoty plazmatických expozic dosažených u lidí při užívání 
doporučených dávek přípravku Invirase potencovaného ritonavirem Distribuční studie u těchto druhů 
rovněž ukázaly, že transplacentární přestup sachinaviru je nízký (méně než 5 % maternální 
koncentrace). 
 
Bezpečnostní farmakologie: Transport draslíkovými kanály klonovaných lidských kardiocytů (hERG) 
in vitro byl inhibován o 75 % při sachinaviru 30 µmol. Sachinavir inhiboval hERG proud s IC50 4,7 
µmol a proud L-typem Ca

++

 kanálů s IC50 6,3 µmol. Ve studii myokardiální distribuce u potkanů byla 

po společném podání sachinaviru a ritonaviru pozorována přibližně 2násobná akumulace sachinaviru v 
srdci ve srovnání s plazmou. Klinický význam těchto preklinických výsledků není znám, ale u člověka 
byly při kombinované terapii sachinavirem a ritonavirem pozorovány abnormality srdečního vedení a 
repolarizace (viz body 4.4 a 5.1). 
 
 
6. FARMACEUTICKÉ 

ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Obsah tobolky:
 
Laktosa,  
Mikrokrystalická celulosa,  
Povidon, 
Sodná sůl karboxymethylškrobu, 
Mastek, 
Magnesium-stearát.  
 
Obal tobolky:  
Želatina,  
Černý, červený a žlutý oxid železitý (E172),  
Indigokarmín (E132)  
Oxid titaničitý (E171) 
 

35 

Tiskařský inkoust:  
Oxid titaničitý (E171),  
Šelak,  
Sójový lecithin,  
Dimetikon 
 
6.2 Inkompatibility 
 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 Doba 

použitelnosti 

 
3 roky. 
 
6.4 Zvláštní 

opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v původním obalu. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Jantarově žluté skleněné lahvičky s plastovým šroubovacím uzávěrem obsahující 270 tobolek 
přípravku Invirase. 
 
6.6 Zvláštní 

opatření pro likvidaci přípravku  

 
Žádné zvláštní požadavky na likvidaci. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Roche Registration Limited 
6 Falcon Way 
Shire Park 
Welwyn Garden City 
Hertfordshire, AL7 3AY 
Velká Británie 
 
 
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  
 
EU/1/96/026/001 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 4. října 1996  
Datum posledního prodloužení registrace: 4. října 2006 
 
 
10. DATUM 

REVIZE 

TEXTU 

 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu

 

 

36 

1. NÁZEV 

PŘÍPRAVKU 

 
INVIRASE 500 mg potahované tablety 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje saquinaviri mesilas v množství odpovídajícím saquinavirum 500 
mg.  
 
Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktosy: 38,5 mg. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. LÉKOVÁ 

FORMA 

 
Potahované tablety. 
 
Potahované tablety světle oranžové až šedavé nebo oranžovohnědé barvy oválného cylindrického 
bikonvexního tvaru označené na jedné straně nápisem "SQV 500" a na opačné straně nápisem 
"ROCHE".  
 
 
4. KLINICKÉ 

ÚDAJE 

 
4.1 Terapeutické 

indikace 

 
Invirase je určen k léčbě dospělých pacientů s HIV-1 infekcí. Přípravek Invirase musí být podáván 
pouze v kombinaci s ritonavirem a dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky (viz bod 4.2).  
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Dávkování 
Léčbu přípravkem Invirase musí zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou HIV infekce. 
 
V kombinaci s ritonavirem 
Doporučené dávkování přípravku Invirase je 1000 mg (5 x 200 mg tobolek) dvakrát denně společně s 
ritonavirem v dávce 100 mg dvakrát denně v kombinaci s dalšími antiretrovirovými přípravky. U dříve 
neléčených pacientů, kteří zahajují léčbu přípravkem Invirase/ritonavir, je doporučená úvodní dávka 
přípravku Invirase 500 mg (1 x 500 mg potahovaná tableta) dvakrát denně spolu se 100 mg ritonaviru 
dvakrát denně v kombinaci s dalšími antiretrovirovými přípravky po dobu prvních 7 dní léčby. Po 7 
dnech je doporučená dávka přípravku Invirase 1000 mg dvakrát denně spolu se 100 mg ritonaviru 
dvakrát denně v kombinaci s dalšími antiretrovirovými přípravky. Pacienti, kteří přecházejí přímo bez 
wash-out intervalu z léčby jiným inhibitorem proteázy užívaným spolu s ritonavirem nebo z režimu 
založeném na nenukleosidovém inhibitoru reverzní transkriptázy, však zahajují i pokračují v léčbě 
přípravkem Invirase v obvyklé doporučené dávce 1000 mg dvakrát denně spolu se 100 mg ritonaviru 
dvakrát denně. 
 
Porucha funkce ledvin: 
U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky. Pacientům 
se závažnou poruchou funkce ledvin je třeba věnovat zvláštní pozornost (viz bod 4.4). 
 
Porucha funkce jater: 
U HIV-infikovaných pacientů s mírnou poruchou funkce jater není nutná úprava dávky. Na základě 
omezených údajů se zdá, že úprava dávky není nutná u pacientů se středně závažnou poruchou funkce 
jater. Z důvodu zvýšené variability expozice u této skupiny pacientů je doporučeno pečlivé sledování 

37 

bezpečnosti (včetně známek srdeční arytmie) a virologické odpovědi. Invirase/ritonavir je 
kontraindikován u pacientů s dekompenzovanou poruchou funkce jater (viz body 4.3 a 4.4). 
 
Pediatrická populace: 
Nebyla stanovena bezpečnost a aktivita sachinaviru posíleného ritonavirem u pacientů infikovaných 
HIV mladších než 2 roky. Pro pediatrické pacienty ve věku ≥ 2 roky nemohly být stanoveny 
doporučené dávky, které jsou nejen spolehlivě účinné, ale také pod hranicí související s prodloužením 
QT a PR intervalu. 
 
Dospělí starší 60 let: 
Zkušenosti s podáváním přípravku Invirase dospělým starším 60 let jsou omezené.  
 
Způsob podání 
Potahované tablety Invirase mají být polykány celé a ve stejnou dobu jako ritonavir s jídlem nebo po 
jídle (viz bod 5.2).  
 
4.3 Kontraindikace 
 
Přípravek Invirase je kontraindikován u pacientů s: 

• 

hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1   

• 

dekompenzovaným jaterním onemocněním (viz bod 4.4) 

• 

vrozeným nebo prokázaným získaným prodloužením QT intervalu 

• 

elektrolytovou poruchou, zejména nekorigovanou hypokalémií 

• 

klinicky významnou bradykardií 

• 

klinicky významným srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory 

• 

anamnézou symptomatických arytmií 

• současnou léčbou jakýmkoli z následujících přípravků, u kterých může v důsledku 

vzájemných interakcí dojít k potenciálně život ohrožujícím nežádoucím účinkům (viz body 
4.4, 4.5 a 4.8): 

léky, které prodlužují QT a/nebo PR interval (viz body 4.4 a 4.5) 

midazolam podávaný perorálně (upozornění týkající se parenterálně podávaného 
midazolamu, viz bod 4.5) triazolam (možnost zvýšení nebo prodloužení sedativních 
účinků, útlum dýchání)  

simvastatin a lovastatin (zvýšené riziko myopatií včetně rhabdomyolýzy)  

námelové alkaloidy (např. ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin a metylergonovin) 
(rizikové z důvodu akutní toxicity námelu)  

rifampicin (rizikový z důvodu vážné hepatocelulární toxicity) (viz body 4.4, 4.5 a 4.8).  

- 

kvetiapin (riziko kómatu, viz bod 4.5) 

 
4.4 Zvláštní 

upozornění a opatření pro použití 

 
Co je třeba vzít v úvahu před zahájením terapie přípravkem Invirase: Invirase by neměl být podáván 
jako jediný inhibitor proteázy. Invirase by měl být podáván pouze v kombinaci s ritonavirem (viz 
bod 4.2). Použití přípravku Invirase v kombinaci s kobicistatem se nedoporučuje, doporučené 
dávkování nebylo pro tuto kombinaci stanoveno. 
Pacienti by měli být informování o tom, že užívání sachinaviru nevede k vyléčení infekce HIV a proto 
u nich může nadále docházet k propuknutí jiných onemocnění spojených s rozvojem HIV infekce, 
včetně oportunních infekcí. Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou 
významně snižuje riziko sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet 
opatření k zabránění přenosu v souladu s národními doporučeními. 
 
Pacienty je nutné upozornit na možnost výskytu nežádoucích účinků v důsledku současného užívání 
jiných léků. 
 

38 

Abnormality vedení srdečního vzruchu a repolarizace:  
U zdravých dobrovolníků, kteří dostávali přípravek Invirase posílený ritonavirem, bylo pozorováno na 
dávce závislé prodloužení QT a PR intervalů (viz bod 5.1). Společné užití přípravku Invirase 
posíleného ritonavirem s dalšími léčivými přípravky, které prodlužují QT a/nebo PR interval, je 
proto kontraindikováno (viz bod 4.3).  
 
Vzhledem k tomu, že velikost prodloužení QT a PR intervalů stoupá se zvyšováním koncentrací 
sachinaviru, neměla by být doporučená dávka přípravku Invirase posíleného ritonavirem překročena. 
Přípravek Invirase v dávce 2000 mg jednou denně posílený ritonavirem v dávce 100 mg jednou denně 
nebyl dosud hodnocen s ohledem na riziko prodloužení QT intervalu, a proto se nedoporučuje. Další 
léčivé přípravky, u kterých je známo, že zvyšují plazmatické koncentrace přípravku Invirase 
posíleného ritonavirem, je třeba používat pouze s opatrností. 
 
Ženy a starší pacienti mohou být citlivější k účinkům léků na QT a/nebo PR interval.  
 
 Klinický 

postup: 

Je třeba zvážit provedení vstupního i následných EKG vyšetření po zahájení léčby, např. u pacientů 
užívajících současně léčivé přípravky, u kterých je známo, že zvyšují expozici sachinaviru (viz bod 
4.5). Objeví-li se subjektivní nebo objektivní příznaky, které naznačují vznik srdeční arytmie, je třeba 
provádět kontinuální EKG monitorování. Pokud se prokáže arytmie nebo pokud se objeví prodloužení 
QT nebo PR intervalu, je třeba přípravek Invirase posílený ritonavirem vysadit. 
 
Pacienti, kteří zahajují léčbu přípravkem Invirase posíleným ritonavirem: 

- EKG 

vyšetření je třeba provést u všech pacientů před zahájením léčby: pacienti s QT 

intervalem > 450 ms nesmí přípravek Invirase posílený ritonavirem užívat. U pacientů 
s QT intervalem < 450 ms je doporučeno provést vyšetření EKG v průběhu léčby. 

U dosud neléčených pacientů, kteří zahajují léčbu kombinací Invirase/ritonavir v dávce 
500/100 mg dvakrát denně po dobu prvních 7 dnů léčby s následným podáváním 
přípravku Invirase 1000 mg dvakrát denně spolu s ritonavirem 100 mg dvakrát denně po 
7 dnech, a kteří mají QT interval < 450 ms v úvodu léčby, je vhodné provést EKG 
vyšetření po přibližně 10 dnech léčby. 

Pacienti, u kterých se projevuje následné prodloužení QT intervalu na > 480 ms nebo 
prodloužení o > 20 ms v porovnání s hodnotami před léčbou, je třeba léčbu přípravkem 
Invirase posíleným ritonavirem ukončit. 

 
Pacienti, kteří jsou stabilizovaní na léčbě přípravkem Invirase posíleným ritonavirem a kteří 
vyžadují souběžnou medikaci, o které je známo, že může zvyšovat expozici sachinaviru, nebo 
pacienti léčení přípravky, které mohou zvyšovat expozici sachinaviru, a kteří vyžadují 
souběžnou léčbu přípravkem Invirase posíleným ritonavirem a zároveň u nich není možnost jiné 
alternativní léčby a prospěch z léčby převažuje její možná rizika: 

- EKG 

vyšetření je třeba provést před zahájením souběžné léčby: u pacientů s QT 

intervalem > 450 ms nesmí být souběžná léčba zahájena (viz bod 4.5). 

- U 

pacientů s QT intervalem < 450 ms před zahájením léčby je třeba provést EKG 

vyšetření v průběhu léčby. U pacientů, u kterých dochází k následnému prodloužení QT 
intervalu na > 480 ms, nebo u kterých dojde ke zvýšení o > 20 ms po zahájení souběžné 
léčby, musí lékař velmi pečlivě zvážit, zda ukončit léčbu přípravkem Invirase posíleným 
ritonavirem, souběžnou léčbu, nebo zda je nutné ukončit léčby obě. 

 
 

Základní informace pro pacienty: 

Lékař, který předepisuje léčivý přípravek, musí zajistit, aby byl pacient plně informován o 
následujících poznatcích týkajících se abnormalit vedení srdečního vzruchu a repolarizace: 

- Pacienty, 

kteří zahajují léčbu přípravkem Invirase posíleným ritonavirem, je třeba poučit 

o možném riziku vzniku arytmie souvisejícím s prodloužením QT a PR intervalů a o 
nutnosti hlásit svému lékaři všechny subjektivní nebo objektivní příznaky, které by mohly 
nasvědčovat srdeční arytmii (např. palpitace, synkopa, presynkopa).  

39 

- Lékař by měl pátrat po všech známých případech náhlého úmrtí v mladém věku, které se 

objevily v jejich rodinné anamnéze, protože by mohly poukazovat na možné kongenitální 
prodloužení QT intervalu. 

Pacienty je třeba poučit o nutnosti nepřekračovat doporučené dávky. 

Každého pacienta (nebo jeho pečovatele) je třeba upozornit, aby si přečetl příbalovou 
informaci pro pacienta, která je uvnitř balení přípravku Invirase.  

 
Onemocnění jater: Bezpečnost a účinnost sachinaviru/ritonaviru nebyla stanovena u pacientů s 
významnou primární poruchou funkce jater,, proto by měl být těmto pacientům sachinavir/ritonavir 
podáván s velkou opatrností. Invirase/ritonavir je kontraindikován u pacientů s vážným poškozením 
jaterních funkcí (viz bod 4.3). U pacientů s chronickou hepatitidou B nebo C, léčených kombinací 
antiretrovirových přípravků, je zvýšené riziko závažných hepatálních nežádoucích účinků, které 
mohou být fatální. V případě konkomitantní antivirové léčby hepatitidy B nebo hepatitidy C, vezměte 
prosím v úvahu příslušné informace o jednotlivých léčivých přípravcích. 
 
U pacientů s poruchami jaterních funkcí v anamnéze, včetně chronické aktivní hepatitidy, je zvýšená 
frekvence výskytu abnormalit jaterních funkcí v průběhu kombinované antiretrovirové léčby, a tito 
pacienti by měli být pravidelně monitorováni v souladu se standardními postupy. V případě náznaku 
dalšího zhoršení jaterního onemocnění by mělo být zváženo přerušení nebo ukončení léčby.  
 
Na základě omezených údajů se zdá, že úprava dávky není nutná u pacientů se středně závažnou 
poruchou funkce jater. Z důvodu zvýšené variability expozice u této skupiny pacientů je doporučeno 
pečlivé sledování bezpečnosti (včetně známek srdeční arytmie) a virologické odpovědi (viz body 4.2 a 
5.2).U pacientů s hepatitidou B nebo C, cirhózou a jinými onemocněními jater v anamnéze byly 
zaznamenány případy exacerbace chronických jaterních dysfunkcí včetně portální hypertenze.  
 
Poruchy renálních funkcí: Sachinavir je ledvinami vylučován pouze v malé míře a většina 
metabolizmu a vylučování sachinaviru probíhá v játrech. Proto u pacientů s poruchami renálních 
funkcí není zapotřebí upravovat počáteční dávkování. U pacientů s těžším stupněm renálního selhání 
však dosud nebyly prováděny příslušné studie, a proto je u této populace nutná zvýšená opatrnost při 
předepisování sachinaviru. 
 
Pacienti s chronickým průjmem nebo poruchami vstřebávání: K dispozici jsou jen omezené 
informace o účinnosti a bezpečnosti sachinaviru u pacientů s chronickým průjmem nebo poruchami 
vstřebávání. Není známo, zda u těchto pacientů vzhledem k jejich onemocnění nedochází k podávání 
subterapeutických dávek sachinaviru. 
 
Pediatrická populace: Nebyla stanovena bezpečnost a aktivita sachinaviru posíleného ritonavirem u 
pacientů infikovaných HIV mladších než 2 roky. Pro pediatrické pacienty ve věku ≥ 2 roky nemohly 
být stanoveny doporučené dávky, které jsou nejen spolehlivě účinné, ale také pod hranicí související s 
prodloužením QT a PR intervalu. Z tohoto důvodu použití není doporučeno u této populace. 
 
Dospělí starší 60 let: Zkušenosti s podáváním přípravku Invirase dospělým starším 60 let jsou 
omezené. Starší pacienti mohou být vnímavější k účinku léku na prodloužení QT a/nebo PR intervalu 
spojeného s podáním přípravku. 
 
Laktosová intolerance: Invirase 500 mg potahované tablety obsahují laktosu. Pacienti s vzácnými 
dědičnými poruchami snášení galaktosy, deficitem laktázy nebo glukoso-galaktosovým 
malabsorbčním syndromem by tento lék neměli užívat. 
 
Pacienti s hemofilií: U pacientů s hemofilií A a B léčených proteázovými inhibitory byla pozorována 
zvýšená krvácivost včetně spontánní tvorby kožních hematomů a krvácení do kloubů. U některých z 
těchto pacientů bylo třeba podat faktor VIII. Ve více než polovině těchto případů však bylo v léčbě 
proteázovými inhibitory dále pokračováno, či byla tato léčba po přerušení opět zahájena. Příčinný 
vztah mezi zvýšenou krvácivostí a terapií proteázovými inhibitory nelze vyloučit, ale mechanizmus 
účinku je dosud nejasný. V každém případě je nutné pacienty s hemofilií upozornit na riziko 
zvýšeného krvácení. 

40 

 
Tělesná hmotnost a metabolické parametry 
V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů 
a glukosy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem. 
U lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti 
není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukosy v krvi je třeba 
sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby. 
 
Osteonekróza: Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání 
kortikosteroidů, konzumaci alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly 
případy osteonekrózy hlášeny především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při 
dlouhodobé expozici kombinované antiretrovirové terapii (CART). Pacienti mají být poučeni, aby 
vyhledali lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost kloubů nebo pokud mají 
pohybové potíže. 
 
Syndrom imunitní reaktivace: Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (combination 
antiretroviral therapy, CART)
 se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může 
vyskytnout zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může 
způsobit klinicky závažné stavy nebo zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji 
pozorovány během několika prvních týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například 
o cytomegalovirovou retinitidu, generalizované a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii 
způsobenou Pneumocystis carinii. Jakékoli příznaky zánětu by měly být vyhodnoceny a v případě 
potřeby by měla být zahájena příslušná léčba. 
 
Při imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba), 
avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po 
zahájení léčby. 
 
Interakce CYP3A4: Sachinavir může interagovat s ostatními léčivy, které jsou substráty CYP3A4 
a/nebo P-gp a může pozměnit jejich farmakokinetiku, a proto je třeba ho užívat s opatrností. Naopak 
ostatní léčiva, která indukují CYP3A4, mohou také redukovat plazmatické koncentrace sachinaviru. 
Může být indikováno sledování plazmatických koncentrací sachinaviru. Monitorování léčiva se 
známým a/nebo možným potenciálem interakce se sachinavirem a zvláštní doporučení jsou uvedena 
v tabulce 1, bod 4.5. 
 
Interakce s ritonavirem: Doporučená dávka Invirase v kombinaci s ritonavirem je 1000 mg Invirase a 
100 mg ritonaviru dvakrát denně. Vyšší dávky ritonaviru jsou spojeny s vyšším výskytem nežádoucích 
účinků. Současné podávání sachinaviru s ritonavirem vedlo ke vzniku závažných nežádoucích účinků 
- především diabetické ketoacidózy a jaterních poruch, a to zejména u pacientů s jaterním 
onemocněním v anamnéze.  
 
Interakce s tipranavirem: Současné užití potencovaného sachinaviru a tipranaviru, podávaného 
společně s nízkými dávkami ritonaviru v dvojitě potencovaném režimu, mělo za následek výrazné 
snížení plazmatických koncentrací sachinaviru (viz bod 4.5). Z tohoto důvodu současné podávání 
potencovaného sachinaviru a tipranaviru spolu s nízkými dávkami ritonaviru není doporučováno. 
 
Interakce s inhibitory HMG-CoA reduktázy:
 Při použití Invirase/ritonaviru současně s atorvastatinem, 
který je v menší míře metabolizován cestou CYP3A4, je nutné postupovat se zvýšenou opatrností. V 
této situaci je třeba zvážit snížení dávek atorvastatinu. Pokud je indikována léčba inhibitorem HMG-
CoA reduktázy, doporučuje se při použití pravastatinu nebo fluvastatinu pečlivé sledování (viz bod 
4.5).  
 
Perorální antikoncepce: Při současném podávání s Invirase/ritonavirem může dojít ke snížení 
koncentrace ethynil estradiolu. Při současném podávání orálních antikoncepčních látek na bázi 
estrogenu by měla být použitá jiná nebo přídatná forma antikoncepce (viz bod 4.5). 
 

41 

Glukokortikoidy: Souběžné podávání sachinaviru a flutikasonu nebo jiných glukokortikoidů, které 
jsou metabolizovány izoenzymem CYP3A4, se nedoporučuje, pokud možný přínos léčby nepřeváží 
riziko vzniku systémových nežádoucích účinků léčby kortikosteroidy, včetně Cushingova syndromu a 
adrenální suprese (viz bod 4.5). 
 
Interakce s efavirenzem: Podávání kombinace sachinaviru a ritonaviru s efavirenzem bylo spojeno se 
zvýšením rizika jaterní toxicity. Pokud jsou sachinavir a ritonavir podávány společně s efavirenzem, je 
třeba monitorovat jaterní funkce. Žádné klinicky významné změny koncentrací sachinaviru ani 
efavirenzu nebyly ve studiích se zdravými dobrovolníky nebo HIV pozitivními pacienty zaznamenány 
(viz bod 4.5). 
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Většina studií lékových interakcí byla prováděna s přípravkem Invirase nebo se sachinavirem ve 
formě měkkých tobolek. Pro sachinavir ve formě Invirase nebo měkké tobolky v kombinaci s 
ritonavirem byl dokončen omezený počet studií.  
 
Výsledky získané při provádění studií lékových interakcí sachinaviru nemusí být typicky pozorovány 
při terapii se sachinavir/ritonavirem, navíc z výsledků pro Fortovase nelze usuzovat na rozsah těchto 
interakcí s Invirase a naopak.  
 
Metabolizmus sachinaviru je zprostředkován cytochromem P450, účinkem specifického izoenzymu 
CYP3A4, který je zodpovědný za 90 % jaterního metabolizmu. Mimo to bylo v in vitro studiích 
prokázáno, že sachinavir je substrátem a inhibitorem P-glykoproteinu (P-gp), proto všechny ostatní 
léčivé přípravky, které jsou buď rovněž metabolizovány touto cestou, nebo které ovlivňují aktivitu 
izoenzymu CYP3A4 a/nebo P-gp (viz "Další možné interakce"), mohou ovlivňovat farmakokinetiku 
sachinaviru. Podobně sachinavir může ovlivňovat farmakokinetiku jiných léčivých přípravků, které 
jsou substrátem CYP3A4 nebo P-gp. 
 
Ritonavir, který je silným inhibitorem CYP3A4 a P-gp, může ovlivňovat farmakokinetiku dalších 
léčivých přípravků. V případech, kdy je sachinavir podáván v kombinaci s ritonavirem, je proto třeba 
brát v úvahu možný účinek ritonaviru na další léčivé přípravky (viz Souhrn údajů o přípravku Norvir). 
 
Na základě nálezů na dávce závislých prodloužení QT a PR intervalů u zdravých dobrovolníků 
užívajících přípravek Invirase/ritonavir (viz body 4.3, 4.4 a 5.1) lze očekávat další účinky na 
prodloužení QT a PR intervalů. Proto je současné užívání přípravku Invirase posíleného ritonavirem 
s dalšími léčivými přípravky, které prodlužují QT a/nebo PR interval, kontraindikováno. 
Kombinovaná léčba přípravkem Invirase/ritonavir s léky, o kterých je známo, že zvyšují expozici 
sachinaviru, není doporučena a je třeba se jí vyvarovat, je-li dostupná jiná možnost léčby. Je-li 
současné užití nezbytné z d

ůvodu převážení možného prospěchu z léčby pro pacienta nad jejími riziky, 

je třeba takové léčbě věnovat zvláštní pozornost (viz bod 4.4, pro další informace o jednotlivých lécích 
viz tabulka 1). 
 

42 

Tabulka 1: Interakce a dávková doporučení s dalšími léčivými přípravky 
 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii) 

Interakce Doporučení týkající se 

současného užívání 

Antiretrovirové látky 
Nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTIs)
 
- Zalcitabin 

a/nebo 

zidovudin 
 

- Žádné farmakokinetické 

interakční studie nebyly 
dokončeny.  

 
- U dospělých bylo zkoumáno 

použití neposíleného 
sachinaviru se zalcitabinem 
a/nebo zidovudinem. Absorpce, 
distribuce a eliminace 
jednotlivých léčiv jsou při 
současném použití beze změn. 

 
- Interakce se zalcitabinem je 

vzhledem k odlišným drahám 
metabolismu i exkrece 
nepravděpodobná.  
Pro zidovudin (200 mg každých 
8 hodin) bylo pozorováno 25 % 
snížení hodnot AUC, pokud byl 
kombinován s ritonavirem 
(300 mg každých 6 hodin). 
Farmakokinetika ritonaviru 
zůstala nezměněná. 

-  Není nutná úprava dávkování. 

Didanosin 
400 mg jednotlivá dávka 
(sachinavir/ritonavir 
1600/100 mg 1x denně) 

AUC sachinaviru 

↓ 30 % 

C

max

 sachinaviru 

↓ 25 % 

C

min 

sachinaviru 

↔ 

Není nutná úprava dávkování.  

Tenofovir-disoproxyl-
fumarát 300 mg 1x denně 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

AUC sachinaviru 

↓ 1 % 

C

max

 sachinaviru 

↓ 7 % 

C

min 

sachinaviru 

↔ 

Není nutná úprava dávkování. 

Nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTIs) 
- Delavirdin 

(sachinavir/ritonavir) 

-  Interakce s Invirase/ritonavirem 

nebyly studovány. 

 

- Delavirdin 

(neposílený sachinavir) 

- AUC sachinaviru ↑ 348 %. 

V současné době není dostatek 
údajů o bezpečnosti a nejsou 
žádné informace o účinnosti 
této kombinace. V menší 
předběžné studii byl při 
současném podávání 
sachinaviru a delavirdinu 
během několika týdnů od 
zahájení léčby pozorován 
vzestup jaterních enzymů u 
13 % jedinců (u 6 % až do 
stupně 3 nebo 4).  

-  Pokud je předepsána tato 

kombinace, měly by být často 
monitorovány hepatocelulární 
změny. 

43 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii) 

Interakce Doporučení týkající se 

současného užívání 

Efavirenz 600 mg denně 
(sachinavir/ritonavir 
1600/200 mg 1x denně, 

nebo 

sachinavir/ritonavir  
1000/100 mg 2x denně, 

nebo 

sachinavir/ritonavir  
1200/100 mg 1x denně) 

Sachinavir 

↔ 

Efavirenz 

↔ 

Není nutná úprava dávkování. 
Je třeba monitorovat jaterní 
funkce (viz bod 4.4). 

- Nevirapin 

(sachinavir/ritonavir) 

-  Interakce s Invirase/ritonavirem 

nebyly dosud hodnoceny. 

 

- Nevirapin 

(neposílený sachinavir) 

- AUC sachinaviru 

↓ 24 % 

AUC nevirapinu 

↔ 

-  Není nutná úprava dávkování. 

 

Inhibitory proteáz viru HIV (PIs) 
Atazanavir 300 mg denně 
(sachinavir/ritonavir 
1600/100 mg 1x denně) 

AUC sachinaviru ↑ 60 % 
C

max

 sachinaviru ↑ 42 % 

AUC ritonaviru ↑ 41 % 
C

max

 ritonaviru ↑ 34 % 

Atazanavir 

↔ 

Pro kombinaci 
sachinavir/ritonavir 1000/100 mg 
2x denně a atazanavir nejsou 
dostupné žádné klinické údaje. 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Fosamprenavir 
700 mg 2x denně 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

AUC sachinaviru 

↓ 15 % 

C

max

 sachinaviru 

↓ 9 % 

C

min

 sachinaviru 

↓ 24 % (zůstává 

nad cílovou prahovou hodnotou 
pro efektivní terapii.) 

Pro Invirase/ritonavir není nutná 
žádná úprava dávkování. 

- Indinavir 

(sachinavir/ritonavir) 

-  Nízká dávka ritonaviru zvyšuje 

koncentraci indinaviru. 

Zvýšené koncentrace indinaviru 

mohou způsobit nefrolithiázu. 

-  Indinavir 800 mg 3x 

denně 
(sachinavir 600-
1200 mg jednotlivá 
dávka) 

- AUC sachinaviru ↑ 4,6-7,2-

násobně  
Indinavir 

↔ 

V současné době nejsou pro 
tuto kombinaci k dispozici 
žádné údaje o bezpečnosti a 
účinnosti. Vhodné dávky pro 
kombinaci nebyly stanoveny. 

 

Lopinavir/ritonavir 
400/100 mg 2x denně 
(sachinavir 1000 mg 2x 
denně v kombinaci s 2 nebo 
3 NRTIs) 

Sachinavir 

↔ 

Ritonavir 

↓ (účinnost jako 

posilující látky nebyla ovlivněna). 
Lopinavir 

↔ (založeno na 

dřívějším porovnání s 
neposíleným lopinavirem) 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

44 

Léčivý přípravek podle  
terapeutické oblasti  
(dávka přípravku  
Invirase užitá ve studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se  
současného užívání
 

-  Nelfinavir 1250 mg 2x 

denně 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

- Sachinavir 

AUC 

↑ 13 % 

(90 % CI: 27

↓ - 74↑) 

Sachinavir C

max  

↑ 9 % 

(90 % CI: 27

↓ - 61↑ ) 

Nelfinavir AUC 

↓ 6 % 

(90 % CI: 28

↓ - 22↑) 

Nelfinavir C

max 

↓ 5 % 

(90 % CI: 23

↓ - 16↑) 

- Kombinace není doporučena. 
 

Ritonavir 100 mg 2x denně 
(sachinavir 1000 mg 2x 
denně) 

Sachinavir ↑ 
Ritonavir 

↔ 

Invirase, nebo sachinavir měkké 
tobolky v kombinaci s 
ritonavirem v dávce 1000/100 mg 
2x denně u HIV-infikovaných 
pacientů zajistil více jak 24-
hodinovou systémovou expozici 
sachinaviru podobnou, nebo 
vyšší, než které bylo dosaženo se 
sachinavirem měkké tobolky 
1200 mg 3x denně (viz bod 5.2). 

Toto je schválený režim 
kombinací. Žádná úprava 
dávkování není nutná. 

Tipranavir/ritonavir 
(sachinavir/ritonavir) 

C

min

 sachinaviru 

↓ 78 % 

Kombinovaná léčba se dvěma 
inhibitory proteázy u již 
mnohonásobně léčených HIV-
pozitivních dospělých pacientů. 

Současné podávání tipranaviru s 
nízkou dávkou ritonaviru a 
sachinaviru/ritonaviru se 
nedoporučuje. Pokud je léčba 
takovou kombinací považována 
za nutnou, důrazně se 
doporučuje sledování 
plazmatických hladin 
sachinaviru (viz bod 4.4). 

Inhibitory fúze HIV 
Enfuvirtid 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

Sachinavir 

↔ 

Enfuvirtid 

↔ 

Nebyly zaznamenány žádné 
klinicky významné interakce. 

Úprava dávkování není nutná. 
 

Antagonista CCR5 HIV 
Maravirok 100 mg 2x 
denně 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

Maravirok AUC

12

 ↑ 8,77 

Maravirok C

max

: ↑ 3,78 

Koncentrace 
sachinaviru/ritonaviru neměřeny, 
neočekává se žádný vliv. 

Úprava dávkování 
sachinaviru/ritonaviru není 
nutná. Dávka maraviroku má být 
snížena na 150 mg 2x denně a 
pacient má být sledován. 

45 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se 
současného užívání
 

Léčivé přípravky obsahující kobicistat 
Kobicistat 

Interakce s přípravkem 
Invirase/ritonavirem nebyla 
studována. Kobicistat se 
nedoporučuje v kombinaci 
s režimy obsahujícími ritonavir 
kvůli podobnému účinku 
kobicistatu a ritonaviru na 
CYP3A. 

Společné podání přípravku 
Invirase/ritonaviru s léky 
obsahující kobicistat se 
nedoporučuje (viz bod 4.4). 

Další léčivé přípravky 
Antagonista alfa-1 adrenergních receptorů 
Alfuzosin Při společném užití alfuzosinu a 

sachinaviru/ritonaviru se očekává 
zvyšování plazmatické hladiny 
alfuzosinu. 

Kontraindikován v kombinaci 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
vzhledem k možnému zvýšení 
koncentrace alfuzosinu, které 
může vést k hypotenzi. 

Antiarytmika 
Bepridil 
Lidokain (systémově) 
Chinidin 
Hydrochinidin 
(sachinavir/ritonavir) 

Koncentrace bepridilu, 
systémového lidokainu, chinidinu 
nebo hydrochinidinu může být při 
současném podávání s 
Invirase/ritonavirem zvýšena. 

 Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Amiodaron 
flekainid 
propafenon 
(sachinavir/ritonavir) 

Koncentrace amiodaronu, 
flekainidu nebo propafenonu 
může být při podávání s 
Invirase/ritonavirem zvýšena. 
 

Z důvodu možného výskytu 
život ohrožující srdeční arytmie 
je současné podávání se 
sachinavirem/ritonavirem 
kontraindikováno (viz bod 4.3). 

Dofetilid 
(sachinavir/ritonavir) 

Ačkoli specifické studie nebyly 
prováděny, léky, které jsou ve 
větší míře metabolizovány cestou 
CYP3A4, mohou mít při 
současném podávání s 
Invirase/ritonavirem zvýšené 
plazmatické hladiny. 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Ibutilid 
Sotalol 
(sachinavir/ritonavir) 

 Kombinovaná 

léčba 

s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Antikoagulační látky 
Warfarin 
(sachinavir/ritonavir) 

Koncentrace warfarinu mohou být 
ovlivněny při současném 
podávání s přípravkem 
Invirase/ritonavirem. 

Je doporučeno monitorovat 
hodnoty INR ("international 
normalized ratio").  

46 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se 
současného užívání
 

Antikonvulziva 
- Karbamazepin 

 

Fenobarbital 
Fenytoin 
(sachinavir/ritonavir) 

- Interakce 

Invirase/ritonavirem nebyla 
dosud studována. 

-    Tyto léčivé přípravky indukují 

CYP3A4 a mohou vyvolat 
snížení koncentrace 
sachinaviru. 

Postupovat s opatrností. 
 
Je doporučeno monitorovat 
plazmatické koncentrace 
sachinaviru (viz bod 4.4). 

Antidepresiva 
Tricyklická antidepresiva  
(např. amitriptylin, 
imipramin, klomipramin) 
(sachinavir/ritonavir) 

Invirase/ritonavir může zvyšovat 
koncentrace tricyklických 
antidepresiv. 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Maprotilin 

Zdá se, že metabolizmus 
maprotilinu probíhá 
prostřednictvím isozymů 
CYP2D6 a CYP1A2 cytochromu 
P450. Je spojeno s prodloužením 
QTc intervalu. 

Kontraindikace v kombinaci 
s přípravkem 
Invirase/ritonavirem kvůli 
potenciálně život ohrožující 
srdeční arytmii (viz body 4.3 a 
4.4). 

- Nefazodon 

(sachinavir/ritonavir) 

- Interakce 

se 

sachinavir/ritonavirem nebyly 
dosud stanoveny. 

-    Nefazodon inhibuje CYP3A4. 

Koncentrace sachinaviru 
mohou být zvýšené. 

Kombinace není doporučena. 
Postupovat s opatrností, kvůli 
možným srdečním arytmiím. Je 
doporučeno monitorovat toxicitu 
sachinaviru (viz bod 4.4). 
 

Trazodon  
(sachinavir/ritonavir) 

Může dojít ke zvýšení 
plazmatických koncentrací 
trazodonu. Po současném podání 
trazodonu a ritonaviru byly 
pozorovány nežádoucí účinky 
jako nausea, závratě, nízký krevní 
tlak a mdloby.  

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Přípravek k léčbě dny 
Kolchicin Při společném užití kolchicinu a 

sachinaviru/ritonaviru se očekává 
zvyšování plazmatické hladiny 
kolchicinu z důvodu P-gp a/nebo 
CYP3A4 inhibice proteázovým 
inhibitorem. 

Z důvodu možného zvýšení 
toxicity způsobené kolchicinem 
(neuromuskulární příhody 
včetně rabdomyolýzy) není 
společné užití kolchicinu a 
sachinaviru/ritonaviru 
doporučeno, zvláště v případě 
poškození renálních nebo 
jaterních funkcí (viz bod 4.4). 

47 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se 
současného užívání
 

Antihistaminika 
Terfenadin 
Astemizol 
(sachinavir/ritonavir) 
 

AUC terfenadinu↑, spolu s 
prodloužením QTc intervalu. 
Podobné interakce s astemizolem 
jsou pravděpodobné. 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Mizolastin 
(sachinavir/ritonavir) 

 Kombinovaná 

léčba 

s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Antiinfektiva 
- Klarithromycin 

(sachinavir/ritonavir) 

- Interakce 

Invirase/ritonavirem nebyly 
hodnoceny. 

Klarithromycin je substrátem 
CYP3A4 a je spojen 
s prodloužením QT intervalu. 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

- Klarithromycin 

500 mg 2x denně 
(neposílený sachinavir 
1200 mg 3x denně) 

- AUC 

sachinaviru 

↑ 177 % 

C

max  

sachinaviru ↑ 187 % 

AUC klarithromycinu ↑ 40 % 
C

max

 klarithromycinu ↑ 40 % 

- Kombinovaná léčba 

s přípravkem 
Invirase/ritonavir je 
kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

- Erythromycin 

(sachinavir/ritonavir) 

- Interakce 

Invirase/ritonavirem nebyly 
hodnoceny. 

Erythromycin je substrátem 
CYP3A4 a je spojen 
s prodloužením QT intervalu. 

- Kombinovaná 

léčba  

s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

- Erythromycin 

250 mg 4x denně 
(neposílený sachinavir 
1200 mg 3x denně) 

- AUC 

sachinaviru 

↑ 99 % 

C

max 

 sachinaviru ↑ 106 % 

 

 

-  - Kombinovaná léčba 

s přípravkem 
Invirase/ritonavir je 
kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

 

Kyselina fusidová 
(sachinavir/ritonavir) 

-    Nebylo hodnoceno. Společné 

podávání kyseliny fusidové 
s Invirase/ritonavirem může 
způsobit zvýšení 
plazmatických koncentrací jak 
kyseliny fusidové, tak 
sachinaviru/ritonaviru.  

 

48 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve 
studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se 

současného užívání 

- Streptograminová 

antibiotika 
(sachinavir/ritonavir) 

- Interakce 

Invirase/ritonavirem nebyly 
hodnoceny. 

-    Streptograminová antibiotika, 

jako je 
kvinupristin/dalfopristin 
inhibují CYP3A4. 
Koncentrace sachinaviru 
mohou být zvýšené. 

Postupovat s opatrností, kvůli 
možným srdečním arytmiím. Je 
doporučeno monitorovat toxicitu 
sachinaviru (viz bod 4.4). 
 

- Halofantrin 
     Pentamidin 
     Sparfloxacin 
    (sachinavir/ritonavir) 

 - 

Kombinovaná 

léčba 

s přípravkem 
Invirase/ritonavir je 
kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Antimykotika 
Ketokonazol 200 mg 1x 
denně 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

AUC sachinaviru 

↔ 

C

max 

sachinaviru 

↔ 

AUC ritonaviru 

↔ 

C

max  

ritonaviru 

↔ 

AUC ketokonazolu ↑ 168 % 
(90 % CI 146 %-193 %) 
C

max 

 ketokonazolu ↑ 45 % 

(90 % CI 32 %-59 %) 

Pokud je sachinavir/ritonavir 
kombinován s ketokonazolem v 
denní dávce 200 mg nebo nižší, 
není nutná úprava dávkování. 
Vyšší dávky ketokonazolu (> 
200 mg/den) nejsou doporučeny. 
 

- Itrakonazol 

(sachinavir/ritonavir) 

- Interakce 

Invirase/ritonavirem nebyly 
hodnoceny. 

 

 

-  Itrakonazol je středně silným 

inhibitorem izoenzymu 
CYP3A4 a je tedy možný 
výskyt interakcí.  

Postupovat s opatrností, kvůli 
možným srdečním arytmiím. Je 
doporučeno monitorovat toxicitu 
sachinaviru (viz bod 4.4). 
 

Flukonazol/mikonazol 
(sachinavir/ritonavir) 

Interakce s Invirase/ritonavirem 
nebyly hodnoceny. Obě léčiva 
jsou inhibitory CYP3A4 a mohou 
zvýšit plazmatické koncentrace 
sachinaviru. 

Postupovat s opatrností kvůli 
možným srdečním arytmiím. Je 
doporučeno monitorovat toxicitu 
sachinaviru (viz bod 4.4). 

Antimykobakteriální látky 
Rifampicin 600 mg 1x 
denně 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

V klinické studii došlo po 1 až 5 
dnech současného podávání u 11 
ze 17 (65 %) zdravých 
dobrovolníků k rozvoji těžké 
hepatocelulární toxicity s > 20-
násobným zvýšením hladin 
transamináz oproti horní hranici 
normálu. 

Rifampicin je kontraindikován v 
kombinaci s 
Invirase/ritonavirem 
(viz bod 4.3). 
 

49 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii) 

Interakce Doporučení týkající se 

současného užívání 

Rifabutin 150 mg každý 
třetí den 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) u 
zdravých dobrovolníků 

Sachinavir AUC

0-12

 

↓ 13 % 

(90 % CI: 31

↓ - 9↑) 

Sachinavir C

max 

↓ 15 % 

(90 % CI: 32

↓ - 7↑) 

Ritonavir AUC

0-12

 

↔ 

(90 % CI: 10

↓ - 9↑) 

Ritonavir C

max 

↔ 

(90 % CI: 8

↓ - 7↑) 

 
Rifabutin účinná složka* 
AUC

0-72

 ↑ 134 % 

(90 % CI 109 %-162 %) 
Rifabutin účinná složka* 
C

max 

↑ 130 % 

(90 % CI 98 %-167 %) 
Rifabutin AUC

0-72

 ↑ 53 % 

(90 % CI 36 %-73 %) 
Rifabutin C

max 

↑ 86 % 

(90 % CI 57 %-119 %) 
 
* Celkové množství rifabutinu + 
metabolit 25-O-
desacetylrifabutin.  

K prevenci možného rozvoje 
rezistence na rifabutin u 
pacientů koinfikovaných TBC a 
HIV se doporučuje podávat 
rifabutin v dávce 150 mg obden 
nebo třikrát týdně s nezměněnou 
dávkou sachinaviru/ritonaviru 
(1000/100 mg 2x denně). 
 
Z důvodu očekávaného zvýšení 
expozice rifabutinu se 
doporučuje sledování  
neutropenie a hladin jaterních 
enzymů. 

50 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se 
současného užívání
 

Antipsychotika 
Kvetiapin Z 

důvodu inhibice CYP3A 

sachinavir/ritonavirem je 
očekáváno zvýšení koncentrací 
kvetiapinu. 

Společné podávání přípravku 
Invirase a kvetiapinu je 
kontraindikováno, neboť může 
zvyšovat toxicitu kvetiapinu. 
Zvýšené plazmatické 
koncentrace kvetiapinu mohou 
vést ke kómatu (viz bod 4.3). 

Benzodiazepiny 
Midazolam 7,5 mg 
jednotlivá dávka 
(perorálně) 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

AUC midazolamu↑ 12,4-násobně
C

max  

midazolamu ↑ 4,3-násobně 

t

1/2  

midazolamu ↑ od 4,7 h do 

14,9 h 
Nejsou k dispozici žádné údaje 
týkající se společného užití 
ritonavirem potencovaného 
sachinaviru s intravenózně 
podaným midazolamem. Studie 
s dalšími CYP3A modulátory a 
i.v. podaným midazolamem 
naznačují možnost 3-4 násobného 
zvýšení plazmatických hladin 
midazolamu.  

Společné podávání 
Invirase/ritonaviru s perorálně 
podávaným midazolamem je 
kontraindikováno (viz bod 4.3). 
Pozornost by měla být věnována 
společnému podávání Invirase 
s parenterálně podaným 
midazolamem. Společné 
podávání Invirase a 
parenterálního midazolamu by 
mělo být prováděno na jednotce 
intenzivní péče (JIP) nebo 
podobném typu pracoviště, kde 
je zajištěno pečlivé klinické 
sledování a je poskytnuta 
odpovídající lékařská péče 
v případě vzniku dechové tísně 
a/nebo prodloužené sedace. 
Měla by být zvážena úprava 
dávky, především v případech, 
je-li podávána více než jedna 
dávka midazolamu. 

Alprazolam 
Klorazepát 
Diazepam 
Flurazepam 
(sachinavir/ritonavir) 

Při současném podávání s 
Invirase/ritonavirem může dojít 
ke zvýšení koncentrace těchto 
látek.  

Vzhledem k sedativním 
účinkům se doporučuje pacienta 
sledovat a v případě potřeby 
snížit dávkování 
benzodiazepinu. 

Triazolam 
(sachinavir/ritonavir) 

Při současném podávání s 
Invirase/ritonavirem může dojít 
ke zvýšení koncentrace 
triazolamu.  

Podávání se 
sachinavirem/ritonavirem je 
kontraindikováno z důvodu 
možného zvýšení nebo 
prodloužení sedativních účinků 
a útlumu dýchání (viz bod 4.3). 

Blokátory vápníkových kanálů 
Felodipin, nifedipin, 
nikardipin, diltiazem, 
nimodipin, verapamil, 
amlodipin, nisoldipin, 
isradipin 
(sachinavir/ritonavir) 

Při současném podávání s 
Invirase/ritonavirem může dojít 
ke zvýšení koncentrace těchto 
látek.  

Doporučuje se zvýšená 
opatrnost a klinické sledování 
pacientů. 
 

51 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se 
současného užívání
 

Kortikosteroidy 
- Dexamethason 

(sachinavir/ritonavir) 

 

- Interakce 

Invirase/ritonavirem nebyly 
hodnoceny. 

- Dexamethason 

indukuje 

CYP3A4 a může snižovat 
koncentrace sachinaviru. 

 

Postupovat s opatrností. Je 

doporučeno monitorovat 
plazmatické koncentrace 
sachinaviru (viz bod 4.4). 

Flutikason-propionát 
50 μg 4x denně, 
intranazálně 
(ritonavir 100 mg 2x denně) 

Flutikason-propionát ↑ 
Vnitřní hladina kortizolu 

↓ 86 % 

(90 % CI 82 %-89 %) 
Větší účinky mohou být 
očekávány, pokud je flutikason-
propionát inhalován. Systémové 
účinky kortikosteroidů, včetně 
Cushingova syndromu a adrenální 
suprese, byly hlášeny u pacientů 
léčených ritonavirem a 
inhalačním nebo intranasálně 
podaným flutikason-propionátem. 
Ty se rovněž mohou vyskytovat 
při léčbě jinými kortikosteroidy 
metabolizovanými cestou P450 
3A, např. budesonidem.  
 
Účinky vysoké systémové 
expozice flutikason-propionátu na 
plazmatické hladiny ritonaviru 
nejsou ještě známé. 

Současné podávání posíleného 
sachinaviru a flutikason-
propionátu, a jiných 
kortikosteroidů 
metabolizovaných cestou P450 
3A (např. budesonidu) není 
doporučeno, pokud možný 
prospěch léčby nepřeváží riziko 
systémových kortikosteroidních 
účinků (viz bod 4.4).  
Je nutné zvážit snížení dávky 
glukokortikoidu spolu s 
pečlivým sledováním místních a 
celkových účinků nebo použít 
glukokortikoidy, které nejsou 
metabolizovány CYP3A4 (např. 
beklometason). 
V případě vysazení 
glukokortikoidů může být nutné 
postupné snižování jejich dávky 
po delší dobu. 

Antagonista endotelinových receptorů 
Bosentan 

Nebyl hodnocen. Společné užití 
bosentanu a 
sachinaviru/ritonaviru může 
zvyšovat plazmatické hladiny 
bosentanu a může snižovat 
plazmatické hladiny 
sachinaviru/ritonaviru. 

Může být nutná úprava dávky 
bosentanu. Pokud je bosentan 
podáván společně se 
sachinavirem/ritonavirem, má 
být sledována pacientova 
snášenlivost bosentanu. Také se 
u pacienta doporučuje sledování 
léčby HIV. 

52 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se 
současného užívání
 

Léčivé přípravky, které jsou substráty P-glykoproteinu 
Digitalisové glykosidy
 
Digoxin 0,5 mg 
jednotlivá dávka 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

AUC

0-72

 digoxinu ↑ 49 % 

C

max  

digoxinu ↑ 27 % 

Hladiny digoxinu se mohou 
v průběhu času lišit a může být 
očekáváno jejich velké zvýšení, 
pokud je sachinavir v kombinaci 
s ritonavirem poprvé podán 
pacientům, kteří jsou již 
digoxinem léčeni  

Při současném podávání 
Invirase/Ritonaviru a digoxinu 
je třeba postupovat opatrně. 
Koncentrace digoxinu v séru by 
měly být sledovány a v případě 
nutnosti by mělo být zváženo 
snížení dávky digoxinu.  

Antagonisté H

2

-receptoru pro histamin 

- Ranitidin 

(sachinavir/ritonavir) 

- Interakce 

Invirase/ritonavirem nebyly 
hodnoceny. 

 

- Ranitidin 

(neposílený sachinavir) 

- AUC 

sachinaviru 

↑ 67  % 

-  Zvýšení není považováno za 

klinicky významné a úprava 
dávky sachinaviru se proto 
nedoporučuje 

Inhibitory HMG-CoA reduktázy 
Pravastatin 
Fluvastatin 
(sachinavir/ritonavir) 

Interakce nebyla studována. 
Metabolismus pravastatinu a 
fluvastatinu není závislý na 
CYP3A4. Interakce 
prostřednictvím účinků na 
transportní proteiny nemohou být 
vyloučeny.  

Interakce neznámá. Pokud není 
k dispozici alternativní léčba, je 
třeba podávání pečlivě sledovat 
(viz bod 4.4).  
 

Simvastatin 
Lovastatin 
(sachinavir/ritonavir) 

Simvastatin ↑↑ 
Lovastatin ↑↑ 
Plazmatické koncentrace jsou 
silně závislé na metabolismu 
cestou CYP3A4.  

Zvýšené koncentrace 
simvastatinu a lovastatinu byly 
spojeny s rhabdomyolýzou. 
Jejich použití v kombinaci s 
Invirase/ritonavirem je 
kontraindikováno (viz bod 4.3).  

Atorvastatin 
(sachinavir/ritonavir) 

Atorvastatin je z metabolického 
hlediska na CYP3A4 méně 
závislý.  
 

Pokud se podává současně s 
přípravkem Invirase/ritonavir, je 
nutné podat nejnižší účinnou 
dávku atorvastatinu a u pacienta 
by měly být pečlivě sledovány 
projevy/příznaky myopatie 
(svalová slabost, bolest svalů, 
vzestup kreatinkinázy v plazmě, 
viz bod 4.4).  

Imunosupresiva 
Takrolimus 

Takrolimus je substrátem 
CYP3A4 a P-glykoproteinu. Při 
současném použití takrolimu se 
sachinavirem/ritonavirem se 
očekává zvýšení plazmatických 
hladin takrolimu. 
Takrolimus může být spojen 
s torsades de pointes. 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

53 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se 
současného užívání
 

Cyklosporin 
 
Rapamycin 
(sachinavir/ritonavir) 

Při současném podávání s 
Invirase/ritonavirem dochází k 
několikanásobnému zvýšení 
koncentrace těchto látek. 
 

Je nezbytné pečlivé 
monitorování terapeutických 
koncentrací těchto 
imunosupresiv, pokud jsou 
podávána společně s 
kombinací Invirase/ritonavir. 

Dlouhodobě účinkující agonista beta2-adrenergních receptorů 
Salmeterol Při společném užití salmeterolu a 

sachinaviru/ritonaviru se očekává 
zvyšování plazmatické hladiny 
salmeterolu. 

Tato kombinace se 
nedoporučuje, protože může vést 
ke zvýšení rizika 
kardiovaskulárních nežádoucích 
účinků souvisejících se 
salmeterolem, včetně 
prodloužení QT intervalu, 
palpitací a sinusové tachykardie 
(viz bod 4.4). 

Narkotická analgetika 
Methadon 60-120 mg 1x 
denně 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 

AUC methadonu 

↓ 19 % 

(90 % CI 9 % to 29 %) 
Žádný z 12 pacientů neudával 
přítomnost abstinenčních 
symptomů.  

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Neuroleptika 
Pimozid 
(sachinavir/ritonavir) 

Při současném podávání s 
Invirase/ritonavirem může dojít 
ke zvýšení koncentrace pimozidu. 
Pimozid je substrátem CYP3A4 a 
je spojen s prodloužením QT 
intervalu. 
 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Klozapin 
Haloperidol 
Chlorpromazin 
Mesoridazin 
Fenothiaziny 
Sertindol 
Sultoprid 
Thioridazin 
Ziprasidon 
(sachinavir/ritonavir) 
 

 Kombinovaná 

léčba 

s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Perorální antikoncepční přípravky 
Ethinylestradiol 
(sachinavir/ritonavir) 

Při současném podávání s 
Invirase/ritonavirem může dojít 
ke snížení koncentrace 
ethinylestradiolu. 
 

Při současném podávání 
perorálních antikoncepčních 
látek na bázi estrogenu by měla 
být použitá jiná nebo přídatná 
forma antikoncepce (viz bod 
4.4).  

54 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se 
současného užívání
 

Inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) 
- Sildenafil 

(sachinavir/ritonavir) 

- Interakce 

Invirase/ritonavirem nebyly 
hodnoceny. 

 

-  Sildenafil 100 mg 

(jednotlivá dávka) 
(neposílený sachinavir 
1200 mg 3x denně) 

- Sachinavir 

↔ 

C

max

 sildenafilu ↑ 140 % 

AUC sildenafilu ↑ 210 % 

-    Sildenafil je substrátem  
      CYP3A4. 
 

- Kombinovaná 

léčba 

s přípravkem 
Invirase/ritonavir je 
kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie 
(viz body 4.3 a 4.4). 

Vardenafil 
(sachinavir/ritonavir) 
 

Při současném podávání s 
Invirase/ritonavirem může dojít 
ke zvýšení koncentrace 
vardenafilu. 
 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Tadalafil 
(sachinavir/ritonavir) 
 

Při současném podávání s 
Invirase/ritonavirem může dojít 
ke zvýšení koncentrace tadalafilu. 
 
 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

55 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se 
současného užívání
 

Inhibitory protonové pumpy 
Omeprazol 40 mg 1x denně 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 
 

AUC sachinaviru ↑ 82 % 
(90 % CI 44-131 %) 
C

max

 sachinaviru ↑ 75% 

(90 % CI 38-123 %) 
Ritonavir 

↔ 

 

Kombinace není doporučena. 
 

Ostatní inhibitory 
protonové pumpy 
(sachinavir/ritonavir 
1000/100 mg 2x denně) 
 

Nejsou k dispozici žádné údaje 
týkající se společného podávání 
Invirase/ritonavir a ostatních 
inhibitorů protonové pumpy. 

Kombinace není doporučena.  

Ostatní 
Námelové alkaloidy (např. 
ergotamin, 
dihydroergotamin, 
ergometrin a 
methylergometrin) 
(sachinavir/ritonavir) 
 

Invirase/ritonavir může zvyšovat 
expozici námelovým alkaloidům 
a současně tak zvyšovat jejich 
potenciální akutní toxicitu. 

Souběžné podávání 
Invirase/ritonaviru a 
námelových alkaloidů je 
kontraindikováno (viz bod 4.3). 

- Grapefruitová 

šťáva  

(sachinavir/ritonavir) 

- Interakce 

Invirase/ritonavirem nebyly 
hodnoceny. 

 

- Grapefruitová 

šťáva  

(jednotlivá dávka) 
(neposílený sachinavir) 

- Sachinavir 

↑ 50 % 

(nekoncentrovaná 
grapefruitová šťáva) 

- Sachinavir 

↑ 100 % 

(dvojnásobně koncentrovaná 
grapefruitová šťáva) 

-  Zvýšení není považováno za 

klinicky významné a není tedy 
požadována žádná úprava 
dávkování. 

 

-  Česnekové tobolky 

(sachinavir/ritonavir) 

- Interakce 

Invirase/ritonavirem nebyly 
hodnoceny. 

 

-  Česnekové tobolky 

(dávka přibližně 
odpovídající dvěma 4g 
stroužkům česneku 
denně) 
(neposílený sachinavir 
1200 mg 3x denně) 

- AUC 

sachinaviru 

↓ 51 % 

C

min

 sachinaviru 

↓ 49 % (8 

hodin po podání) 
C

max

 sachinaviru 

↓ 54 %. 

 

- Pacienti 

léčení sachinavirem 

nesmějí užívat česnekové 
tobolky vzhledem k riziku 
snížení plazmatických 
koncentrací, ztráty virologické 
odpovědi a možnému riziku 
vzniku rezistence na jednu 
nebo více složek 
antiretrovirové léčby. 

56 

Léčivý přípravek podle  
terapeutické oblasti  
(dávka přípravku  
Invirase užitá ve studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se  
současného užívání
 

- Třezalka tečkovaná 

(Hypericum perforatum
(sachinavir/ritonavir) 

- Interakce 

Invirase/ritonavirem nebyly 
hodnoceny. 

 

- Třezalka tečkovaná 

(Hypericum perforatum
(neposílený sachinavir) 

- Plazmatické 

koncentrace 

neposíleného sachinaviru 
mohou být sníženy při 
současném užívání rostlinných 
přípravků z třezalky 
tečkované (Hypericum 
perforatum
). Tento účinek je 
projevem indukce enzymů 
metabolizujících léčivo a/nebo 
transportních proteinů v 
důsledku požití třezalky 
tečkované. 

- Rostlinné přípravky obsahující 

třezalku tečkovanou nesmí být 
užívány současně s Invirase. 
V případě, že pacient již užívá 
přípravek z třezalky 
tečkované, je nezbytné tuto 
léčbu okamžitě ukončit, 
zkontrolovat hladiny viru a 
koncentrace sachinaviru. 
Koncentrace sachinaviru se 
mohou zvýšit v okamžiku 
vysazení třezalky tečkované, a 
proto může být nutné upravit 
dávku sachinaviru. Indukční 
účinek třezalky tečkované 
m

ůže přetrvávat po dobu 

nejméně 2 týdnů od ukončení 
jejího podávání.  

Další možné interakce 
Léčiva, která jsou substrátem CYP3A4
 
např. dapson, disopyramid, 
chinin, fentanyl a alfentanyl 
 

Ačkoli specifické studie nebyly 
prováděny, léky, které jsou ve 
větší míře metabolizovány cestou 
CYP3A4, mohou mít při 
současném podávání s 
Invirase/ritonavirem zvýšené 
plazmatické hladiny. 

 Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Gastroenterologická léčiva 
Metoklopramid 

Není známo, zda léčiva, která 
zvyšují gastrointestinální motilitu, 
mohou snižovat plazmatické 
koncentrace sachinaviru. 

 

Cisaprid 
(sachinavir/ritonavir) 

Ačkoli specifické studie nebyly 
prováděny, léky, které jsou ve 
větší míře metabolizovány cestou 
CYP3A4, mohou mít při 
současném podávání s 
Invirase/ritonavirem zvýšené 
plazmatické hladiny. 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

57 

Léčivý přípravek podle 
terapeutické oblasti 
(dávka přípravku 
Invirase užitá ve studii)
 

Interakce 

Doporučení týkající se 
současného užívání
 

Difemanil 
(sachinavir/ritonavir) 

 Kombinovaná 

léčba 

s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Vasodilatancia (periferní) 

 

 

Vinkamin i.v. 

 

Kombinovaná léčba 
s přípravkem Invirase/ritonavir 
je kontraindikována z důvodu 
možného rizika vzniku život 
ohrožující srdeční arytmie (viz 
body 4.3 a 4.4). 

Klíč: 

↓ pokles, ↑ vzestup, ↔ nezměněno, ↑↑ významný vzestup 

 
4.6 Fertilita, 

těhotenství a kojení 

 
Těhotenství: Z výsledků studií na zvířatech nevyplynulo žádné nebezpečí přímého nebo nepřímého 
ohrožení vývoje embrya či plodu, průběhu těhotenství a peri- a postnatálního období. Klinické 
zkušenosti s podáváním těhotným ženám jsou omezené. Vrozené malformace, porodní defekty a další 
poruchy (bez vrozených malformací) byly vzácně hlášeny u těhotných žen, které užívaly sachinavir 
v kombinaci s dalšími antiretrovirovými látkami. Nicméně údaje, které jsou v současné době 
k dispozici, nejsou dostatečné k určení specifických rizik pro nenarozené dítě. Sachinavir může být 
během těhotenství užíván, pouze pokud potenciální prospěch z léčby převáží možná rizika pro plod 
(viz bod 5.3). 
 
Kojení: Nejsou k dispozici žádné údaje o vylučování sachinaviru do mateřské mléka kojících žen či 
mléka laboratorních zvířat. Míru rizika nežádoucích účinků sachinaviru u kojených dětí nelze v 
současné době stanovit a proto má být kojení vždy ukončeno před zahájením léčby sachinavirem. 
Ženám infikovaným virem HIV se za žádných okolností nedoporučuje kojit, aby nedošlo k přenosu 
HIV na dítě. 
 
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Invirase může mít mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. V průběhu léčby přípravkem 
Invirase byly hlášeny závratě, únava a postižení zraku. Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a 
obsluhovat stroje nebyly provedeny. 
 
4.8 Nežádoucí 

účinky 

 
a. Shrnutí bezpečnostního profilu 
 
K dispozici jsou omezené údaje ze dvou klinických studií, kde byla u 311 pacientů hodnocena 
bezpečnost měkkých tobolek sachinaviru (1000 mg dvakrát denně) užívaných v kombinaci s nízkou 
dávkou ritonaviru (100 mg dvakrát denně) po dobu nejméně 48 týdnů. 
 
Nejčastěji byly hlášeny následující nežádoucí příhody mající přinejmenším možnou souvislost 
s podáním ritonavirem potencovaného sachinaviru (tj. nežádoucí účinky): nevolnost, průjem, únava, 
zvracení, plynatost a bolest břicha. 
 
Následující nežádoucí příhody byly hlášeny s nejvyšší závažností (stupně 3 a 4): anémie, diabetes 
mellitus, průjem, nauzea, zvracení a únava. 
 

58 

Kompletní doporučení týkající se úpravy dávkování a nežádoucích účinků spojených s podáváním 
ritonaviru a dalších léčivých přípravků používaných v kombinaci se sachinavirem jsou lékařům k 
dispozici pro každý jednotlivý léčivý přípravek v příslušných Souhrnech údajů o přípravku.  
 
b. Seznam nežádoucích účinků v tabulce 
 
Nežádoucí účinky, které se vyskytly ve dvou klíčových studiích se sachinavirem ve formě měkkých 
tobolek (1000 mg dvakrát denně) užívaným v kombinaci s nízkou dávkou ritonaviru (100 mg dvakrát 
denně) po dobu alespoň 48 týdnů, jsou shrnuty v tabulce 2.  Zahrnuty jsou rovněž závažné i nezávažné 
nežádoucí účinky získané ze spontánních hlášení po uvedení přípravku na trh, u kterých nelze vyloučit 
kauzální vztah k sachinaviru.  
 
Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle tříd orgánových systémů dle MedDRA. Četnost výskytu dle 

MedDRA konvence je následující: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně 
časté (≥ 1/1000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000); velmi vzácné (< 1/10000); 
není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit). 

 

59 

Tabulka 2: Incidence nežádoucích účinků a laboratorních odchylek zjištěných u dospělých pacientů 

v klinických studiích a ze zkušeností po uvedení přípravku na trh.  

 
Tělesný systém 
Četnost výskytu 

Nežádoucí účinky 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi časté Snížení 

počtu trombocytů 

Časté 

Anémie, snížení hemoglobinu, snížení počtu 
lymfocytů, snížení počtu leukocytů 

Méně časté Neutropenie 
Poruchy oka 
Méně časté Porucha 

zraku 

Poruchy imunitního systému 
Časté Hypersenzitivita 
Poruchy metabolismu a výživy 
Velmi časté 

Zvýšení cholesterolu v krvi, zvýšení triglyceridů 
v krvi 

Časté 

Diabetes mellitus, anorexie, zvýšení chuti k jídlu 

Méně časté 

Snížení chuti k jídlu 

Psychiatrické poruchy 
Časté 

Pokles libida, poruchy spánku 

Poruchy nervového systému 
Časté 

Parestezie, periferní neuropatie, závratě, 
dysgeuzie, bolest hlavy 

Méně časté Somnolence, 

křeče 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
Časté Dyspnoe 
Gastrointestinální poruchy 
Velmi časté Průjem, nauzea 
Časté Zvracení, 

břišní distenze, bolest břicha, bolest 

horní poloviny břicha, zácpa, sucho v ústech, 
dyspepsie, říhání, flatulence, suché rty, řídká 
stolice 

Méně časté Pankreatitida 
Poruchy jater a žlučových cest 
Velmi časté 

Zvýšení alaninaminotransferázy, zvýšení aspartát 
aminotransferázy, zvýšení lipoproteinů s nízkou 
hustotou 

Časté 

Zvýšení bilirubinu v krvi, zvýšení amylázy v krvi 

Méně časté Hepatitida, 

žloutenka 

Poruchy ledvin a močových cest 
Časté 

Zvýšení kreatininu v krvi 

Méně časté 

Porucha funkce ledvin 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Časté 

Alopecie, suchá kůže, ekzém, lipoatrofie, 
pruritus, vyrážka 

Méně časté Stevens-Johnsonův syndrom, bulózní dermatitida 
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
Časté Svalové 

spasmy 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
Časté 

Astenie, únava, zvýšení tělesného tuku, malátnost 

Méně časté Ulcerace 

sliznice 

 

60 

c. Popis vybraných nežádoucích účinků 
 
Metabolické parametry 
V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů 
a glukosy v krvi (viz bod 4.4). 
 
U pacientů s hemofilií typu A a B léčenými inhibitory proteáz byly zaznamenány případy zvýšené 
krvácivosti, včetně spontánních kožních hematomů a hemartróz (viz bod 4.4). 
 
Při léčbě inhibitory proteáz bylo hlášeno zvýšení hladin CPK, myalgie, myositida a vzácně 
rhabdomyolýza, zejména při kombinaci s nukleosidovými analogy.  
 
Byly hlášeny případy osteonekrózy, a to především u pacientů s obecně známými rizikovými faktory, 
s pokročilým onemocněním HIV nebo při dlouhodobé expozici kombinované antiretrovirové terapii 
(CART). Jejich frekvence není známa (viz bod 4.4). 
 
Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (CART) se u pacientů infikovaných HIV s těžkou 
imunodeficiencí může vyskytnout zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní 
infekce. Byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba); avšak 
hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po 
zahájení léčby (viz bod 4.4). 
 
d. Pediatrická populace 
 
Omezené údaje o bezpečnosti jsou dostupné z pediatrické studie (NV20911, n=18), ve které byla 
bezpečnost sachinaviru ve formě tvrdých tobolek (50 mg/kg dvakrát denně, ne více než 1000 mg 
dvakrát denně) užívaných v kombinaci s nízkou dávkou ritonaviru ve formě perorálního roztoku (3 
mg/kg dvakrát denně pro tělesnou hmotnost od 5 do <15 kg, 2,5 mg /kg dvakrát denně pro tělesnou 
hmotnost od 15 do 40 kg a 100 mg dvakrát denně pro tělesnou hmotnost >40 kg) hodnocena u 
pediatrických pacientů ve věku od 4 měsíců do 6 let. 
 
U čtyř pacientů v této studii se objevilo pět nežádoucích příhod, které byly považovány za související 
se studijní léčbou. Tyto příhody byly zvracení (3 pacienti), bolest břicha (1 pacient) a průjem (1 
pacient). V této studii nebyly pozorovány žádné neočekávané nežádoucí příhody. 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného 

Dodatku V

 
4.9 Předávkování 
 
K dispozici jsou pouze omezené údaje týkající se předávkování sachinavirem. Akutní ani chronické 
předávkování sachinavirem samotným nezpůsobilo závažnější komplikace, avšak v kombinaci 
s jinými inhibitory proteázy byly pozorovány příznaky a projevy předávkování, jako je celková slabost, 
únava, průjem, nausea, zvracení, vypadávání vlasů, sucho v ústech, hyponatrémie, úbytek hmotnosti a 
ortostatická hypotenze. Při předávkování sachinavirem není známo specifické antidotum. Léčba 
předávkování sachinavirem by měla obsahovat obecná podpůrná opatření, včetně monitorování 
vitálních funkcí a EKG a pozorování klinického stavu pacienta. V indikovaných případech je třeba 
uvážit prevenci další absorpce. Dialýza pravděpodobně nemá významný příznivý účinek při 
odstraňování aktivní látky, protože sachinavir je vysoce vázán na plazmatické bílkoviny.  
 
 

61 

5. FARMAKOLOGICKÉ 

VLASTNOSTI 

 
5.1 Farmakodynamické 

vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: antivirotika, ATC kód: J05A E01. 
 
Mechanismus účinku: HIV proteáza je základní virový enzym nezbytný ke specifickému štěpení 
virových gag a gag-pol polyproteinů. Sachinavir selektivně inhibuje HIV proteázu, čímž zabraňuje 
tvorbě vyzrálých virových částic.  
 
Prodloužení QT a PR intervalu na elektrokardiogramu: Účinky přípravku Invirase s ritonavirem 
v terapeutické (1000/100 mg 2x denně) i supraterapeutické dávce (1500/100 mg 2x denně) na QT 
interval byly hodnoceny ve dvojitě zaslepené, placebem a aktivním komparátorem (moxifloxacin 
400 mg) kontrolované studii s překříženým uspořádáním 4 skupin u zdravých dobrovolníků (mužů i 
žen) ve věku 18 až 55 let (N=59). V Den 3 se provádělo hodnocení EKG (po dobu 20 hodin). Den 3 
byl pro měření stanovených hodnot určen na základě zjištěné maximální farmakokinetické expozice v 
tomto dni v průběhu předchozí 14-denní farmakokinetické studie násobné dávky. V Den 3 byly 
hodnoty střední C

max

 při podávání terapeutických dávek přibližně 3násobně vyšší a při podávání 

supraterapeutických dávek pak přibližně 4násobně vyšší v porovnání se střední C

max

 pozorované 

v rovnovážném stavu při podávání terapeutických dávek HIV pacientům. V Den 3 byl horní 1-stranný 
95% interval spolehlivosti maximálního středního rozdílu u QTcS korigovaného podle původních 
hodnot před podáním dávky (studie QT korigovaného podle specifické srdeční frekvence) mezi 
ramenem s účinnou látkou a placebem 

> 10 ms v obou skupinách léčených přípravkem Invirase spolu 

s ritonavirem (výsledky viz tabulka 3).  Zdá se, že supraterapeutické dávky přípravku Invirase s 
ritonavirem mají větší vliv na QT interval než  terapeutické dávky přípravku Invirase s ritonavirem, 
ale není jisté, zda byl pozorován maximální účinek obou dávek. QTcS interval mezi 450 a 480 ms 
mělo v terapeutickém rameni léčby 11 % subjektů a v supraterapeutickém rameni pak 18 % subjektů. 
V této studii nebylo pozorováno prodloužení QT intervalu nad 500 ms ani torsade de points (viz 
rovněž bod 4.4). 
 
Tabulka 3: Maximální průměrný ddQTcS

 (ms) v Den 3 při terapeutické dávce přípravku Invirase s 

ritonavirem, supraterapeutické dávce přípravku Invirase s ritonavirem a u aktivních kontrol 
s moxifloxacinem u zdravých dobrovolníků v podrobné studii (TQT) QT intervalu 

 

Léčba 

Doba po podání 

dávky 

Střední  

ddQTcS 

Standardní 

chyba 

Horní 95% CI  

ddQTcS 

Invirase/ritonavir 
1000/100 mg 2xd 

12 hodin 

18,86 

1,91 

22,01 

Invirase/ritonavir 
1500/100 mg 2xd 

20 hodin 

30,22 

1,91 

33,36 

Moxifloxacin^ 4 

hodiny  12,18  1,93 15,36 

† 

Odvozený rozdíl QTcS korigovaného podle původních hodnot před podáním dávky mezi 
ramenem s aktivní léčbou a placebem  

400 mg bylo podáváno pouze v Den 3 

Poznámka: V této studii byl QTcS u mužů QT/RR

0.319

 a u žen QT/RR

0.337

, což je podobné Fridericiově 

korekci (QTcF=QT/RR

0.333

). 

 
V této studii (v Den 3) byl rovněž pozorován PR interval 

> 200 ms u 40 % subjektů dostávajících 

přípravek Invirase s ritonavirem v dávce 1000/100 mg 2x denně a 47 % subjektů  dostávajících 
přípravek Invirase s ritonavirem v dávce 1500/100 mg 2x denně. PR interval 

> 200 ms byl pozorován 

u 3 % subjektů ve skupině s aktivní léčbou (moxifloxacin) a u 5 % subjektů v rameni s placebem. 
Maximální změny středního PR intervalu v porovnání s výchozími hodnotami před podáním dávky 
byly 25 ms v léčebné skupině s přípravkem Invirase s ritonavirem v dávce 1000/100 mg 2x denně a 
34 ms v léčebné skupině s přípravkem Invirase s ritonavirem v dávce 1500/100 mg 2x denně (viz též 
bod 4.4). 
 

62 

Případy synkopy/presynkopy se objevovaly častěji, než se předpokládalo, a byly pozorovány častěji 
při léčbě sachinavirem (11 ze 13). Klinický význam těchto nálezů ve studii se zdravými dobrovolníky 
vzhledem k užívání Invirase/ritonavir u HIV pacientů je nejasný, avšak neměla by se podávat dávka 
převyšující 1000/100 mg Invirase/ritonavir 2x denně. 
 
Účinek zahájení léčby dávkovacím režimem Invirase/ritonavir 500/100 mg dvakrát denně v kombinaci 
s 2 NRTI po dobu prvních 7 dnů léčby, následovaným režimem Invirase/ritonavir 1000/100 mg 
dvakrát denně v kombinaci s 2 NRTI v následujících 7 dnech na QT interval, farmakokinetiku a 
virovou nálož byl hodnocen v otevřené 2týdenní observační studii u 23 HIV-1 infikovaných dosud 
neléčených pacientů, kteří zahajují léčbu kombinací Invirase/ritonavir. EKG a měření 
farmakokinetického profilu byly provedeny 3., 4., 7., 10. a 14. den léčby upravenou terapií 
Invirase/ritonavir. Primární proměnnou studie byla maximální změna od výchozí hodnoty QTcF 
(ΔQTcFdense) před podáním dávky. Upravený režim Invirase/ritonavir snížil průměrné maximum 
ΔQTcFdense v prvním týdnu léčby v porovnání se stejnými hodnotami získanými 3. den u zdravých 
dobrovolníků, kterým byl podáván standardní dávkovací režim Invirase/ritonavir v podrobné studii QT 
intervalu, (tabulka 4) na základě porovnání napříč studiemi u různých populací. Pouze 2/21 (9 %) 
pacientů v rámci všech studijních dnů dosáhli maxima změny QTcF od výchozí hodnoty před podáním 
dávky ≥ 30 ms po podání upraveného režimu Invirase/ritonavir HIV-1 infikovaným dosud neléčeným 
pacientům; průměrná maximální změna od průměrné výchozí hodnoty QTcF před podáním dávky byla 
< 10 ms v rámci všech studijních dnů. Tyto výsledky naznačují, že pravděpodobnost změn QTc se 
snižuje při modifikaci dávkovacího režimu Invirase/ritonavir, na základě srovnání napříč studiemi u 
různých populací (tabulka 4). Poměr pacientů s hlášeným prodloužením PR intervalu > 200 ms v této 
studii se pohyboval v rozmezí od 3/22 (14 %) (3. den) do 8/21 (38 %) (14. den). 
 
Po úpravě režimu Invirase/ritonavir, stoupala expozice sachinaviru v průběhu prvního týdne 
s maximem 3. den a klesala na nejnižší expozici 7. den s indukčním efektem ritonaviru, zatímco se 14. 
den farmakokinetické parametry sachinaviru (po podání plných dávek kombinace Invirase/ritonavir 
v druhém týdnu) přiblížily rozmezí anamnestických středních hodnot sachinaviru v ustáleném stavu u 
HIV-1 infikovaných pacientů (tabulka 9). Průměrné C

max

 u přípravku Invirase při upraveném režimu 

Invirase/ritonavir bylo přibližně o 53-83 % nižší v rámci všech studijních dnů u HIV-1 infikovaných 
pacientů v porovnání s průměrem C

max

 dosaženým 3. den u zdravých dobrovolníků v podrobné studii 

QT intervalu. Byl pozorován kontinuální pokles HIV-RNA u všech dosud neléčených pacientů, kteří 
dostávali upravený dávkovací režim Invirase/ritonavir v průběhu 2týdenní léčby, což svědčí o supresi 
viru HIV během studie. Nebyla stanovena dlouhodobá účinnost u upraveného režimu.  
 
Tabulka 4: Shrnutí parametrů elektrokardiogramu po podání upraveného režimu Invirase/ritonavir při 
léčbě HIV-1 infikovaných dosud neléčených pacientů, kteří zahajují léčbu kombinací 
Invirase/ritonavir 

Parametr Den 

500/100 
mg 
(n=22) 

Den 4 
500/100 
mg 
(n=21) 

Den 7 
500/100 
mg 
(n=21) 

Den 10 
1000/100 
mg 
(n=21) 

Den 14 
1000/100 
mg 
(n=21) 

Studie QT 
intervalu  
Den 3* 
(n=57) 

Průměrná maximální 
ΔQTcF

dense

 ms (SD) 

3,26 ± 
7,01 

0,52 ± 
9,25  

7,13 ± 
7,36 

11,97 ± 
11,55 

7,48 ± 
8,46 

32,2 ± 13,4 

Patienti s maximální 
ΔQTcF

dense

 ≥ 30 ms 

(%) 

2/21 (9 %) 

29/57 (51 %) 

*Anamnestické údaje z podrobné studie QT intervalu provedené u zdravých dobrovolníků Antivirová 
aktivita in vitro: 
Sachinavir vykazuje antivirovou aktivitu proti panelu laboratorních kmenů a 
klinických izolátů HIV-1 s reprezentativními hodnotami EC

50

 v rozmezí 1-10 nmol a EC

90

 v rozmezí 

5-50 nmol, bez zjevného rozdílu mezi subtypy B a „non-clade“ B. Sérové upravené (50 % lidské 
sérum) efektivní koncentrace EC

50

 se pohybují v rozmezí 25-250 nmol. Klinické izoláty HIV-2 

vykazují hodnoty EC

50

 v rozmezí 0,3-2,4 nmol. 

 

63 

Rezistence 
 
Antivirová aktivita podle výchozího genotypu a fenotypu 
 
Genotypové a fenotypové limity predikující klinickou účinnost sachinaviru potencovaného 
ritonavirem byly odvozeny z retrospektivních analýz klinických studií RESIST 1 a 2 a z analýzy 
velkého souboru nemocničních pacientů (Marcelin a kol. 2007).  
 
Výchozí fenotyp sachinaviru (shift v citlivosti v porovnání k referenčním hodnotám, PhenoSense 
Assay) se ukázal jako prediktivní faktor virologického výsledku. Virologická odpověď jako první 
poklesla, pokud násobek shiftu přesáhl hodnotu 2,3; pokud shift přesáhl 12-ti násobek, nebyl 
pozorován již žádný virologický prospěch. 
 
Marcelin a kol. (2007) identifikoval devět proteázových kodonů (L10F/I/M/R/V, I15A/V, 
K20I/M/R/T, L24I, I62V, G73S/T, V82A/F/S/T, I84V, L90M), které byly spojené s poklesem 
virologické odpovědi na sachinavir/ritonavir (1000/100 mg 2x denně) u 138 pacientů dříve neléčených 
sachinavirem. Přítomnost 3 a více mutací byla spojena s poklesem odpovědi na sachinavir/ritonavir. 
Asociace mezi počtem těchto sachinavir-asociovaných mutací rezistence a virologickou odpovědí byla 
potvrzená v nezávislé klinické studii (RESIST 1 a 2) zahrnující populaci pacientů, kteří již prošli 
intenzivnější léčbou, včetně 54 %, kteří dostávali sachinavir již dříve (p=0,0133, viz Tabulka 5). 
Mutace G48V, již dříve in vitro identifikovaná jako mutace příznačná pro sachinavir, byla na počátku 
přítomná u virů od tří pacientů, z nichž nikdo na terapii nereagoval. 
 
Tabulka 5: Virologická odpověď na sachinariv/ritonavir rozčleněná podle počtu výchozích sachinavir-

asociovaných mutací rezistence 

 

Marcelin a kol. (2007) 

RESIST 1 & 2 

sachinavirem dříve neléčení 

pacienti 

sachinavirem dříve neléčení/již 

neléčení pacienti 

Počet 
výchozích 
sachinavir-
asociovaných 
mutací 
rezistence 

N=138 

Změna ve výchozích 

plazmatických hodnotách 

HIV-1 RNA ve 12.-20. 

týdnu 

N=114 

Změna ve výchozích 

plazmatických hodnotách 

HIV-1 RNA ve 

4. týdnu 

0 35 

-2,24 

-2,04 

1 29 

-1,88 

-1,69 

24 -1,43 

14 -1,57 

30 -0,52 

28 -1,41 

4 9 

-0,18 

40 

-0,75 

5 6 

-0,11 

17 

-0,44 

5 -0,30 

9 0,08 

0 - 

1 0,24 

Mutace v mutačním skóre sachinaviru: L10F/I/M/R/V, I15A/V, K20I/M/R/T, L24I, I62V, G73S/T, 

V82A/F/S/T, I84V, L90M 

 
Klinické výsledky ze studií léčby zatím neléčených a již léčených pacientů 
 
Ve studii MaxCmin 1 byla u více než 300 pacientů (léčených i neléčených proteázovými inhibitory) 
srovnána bezpečnost a účinnost kombinace sachinavir měkké tobolky/ritonavir 1000/100 mg podané 
dvakrát denně v kombinaci se dvěma inhibitory reverzní transkriptázy (nukleosidový typ inhibitorů 
(NRTIs)/nenukleosidový typ inhibitorů (NNRTIs)) s kombinací indinavir/ritonavir 800/100 mg 
dvakrát denně v kombinaci s dvěma NRTIs/NNRTIs. Kombinace sachinaviru a ritonaviru prokázala 
vyšší virologickou aktivitu ve srovnání s kombinací indinaviru a ritonaviru v případech, kdy změna 
předepsané léčby byla považována za virologické selhání léčby. 
 
Ve studii MaxCmin 2 byla ve skupině 324 jedinců (léčených i neléčených proteázovými inhibitory) 
srovnávána bezpečnost a účinnost Fortovase/ritonaviru při podávání 1000/100 mg dvakrát denně plus 

64 

2 NRTIs/NNRTIs s lopinavirem/ritonavirem v dávkování 400/100 mg dvakrát denně plus 2 
NRTIs/NNRTIs. Žádný z jedinců, kterým byla aplikována kombinace lopinavir/ritonavir, nebyl před 
randomizací léčen lopinavirem, zatímco ve skupině léčené sachinavirem/ritonavirem bylo 16 jedinců 
již dříve vystaveno účinkům sachinaviru. 
 
Tabulka 6: Demografické údaje subjektů studie MaxCmin1 a MaxCmin2

† 

 

 MaxCmin1 

MaxCmin2 

 

SQV/r IDV/r  SQV/r LPV/r 

 

N=148 N=158 N=161 N=163 

Pohlaví 
Muž 

 
82 % 

 
74 % 

 
81 % 

 
76 % 

Rasa (Bílá/Černá/Asijská) % 

86/9/1  82/12/4 75/19/1 74/19/2 

Věk, průměr, 

roky 

39 40 40 

 40 

CDC kategorie C (%) 

32 % 

28 % 

32 % 

31 % 

Ti, kterým nebyla dříve podána 
antiretrovirotika (%) 

28 % 

22 % 

31 % 

34 % 

Ti, kterým nebyly dříve podány 
PI (%) 

41 % 

38 % 

48 % 

48 % 

Medián výchozí hodnoty HIV-1 
RNA, log

10

 kopií/ml (IQR) 

4,0 
(1,7-5,1) 

3,9 
(1,7–5,2) 

4,4 
(3,1–5,1) 

4,6 
(3,5–5,3) 

Medián výchozí hodnoty počtu 
CD4

+

 buněk, buňky/mm

3

 (IQR) 

272 
(135-420)  

280 
(139-453) 

241 
(86-400) 

239 
(95-420) 

† 

údaje z hlášení klinické studie 

 
Tabulka 7: Výsledky MaxCmin1 a MaxCmin2

 ve 48. týdnu 

 

Výsledky MaxCmin1 

MaxCmin2 

 SQV/r 

IDV/r 

SQV/r 

LPV/r 

Zahájená přidělená léčba  
n (%) 

148 
(94 %) 

158 
(99 %) 

161 
(94 %) 

163 
(98 %) 

Přerušená přidělená léčba, n 
(%) 

40 
(27 %) 

64 
(41 %) 

48 
(30 %) 

23 
(14 %) 

 P=0,01 

P=0,001 

Virologické selhání ITT/e*

#

 

36/148 (24 %) 

41/158 (26 %) 

53/161 (33 %) 

29/163 (18 %)

 P=0,76 

P=0,002 

Poměr s VL < 50 kopií/ml 
ve 48. týdnu, ITT/e

#

 

97/144 
(67 %) 

106/154 
(69 %) 

90/158 
(57 %) 

106/162 
(65 %) 

 P 

>0,05

 P=0,12 

Poměr s VL < 50 kopií/ml 
ve 48. týdnu, při léčbě 

82/104 
(79 %) 

73/93 
(78 %) 

84/113 
(74 %) 

97/138 
(70 %) 

 P>0,05

 P=0,48 

Medián zvýšení počtu CD4 
buněk ve 48. týdnu 
(buňky/mm

3

85 73 110 

106 

* Pro 

obě studie: Pro pacienty zařazené do studie s VL < 200 kopií/ml, VF definované jako 

> 200 kopií/ml. MaxCmin1: Pro zařazené s VL > 200 kopií/ml, VF definované jako každé 
zvýšení > 0,5 log a/nebo VL > 50 000 kopií/ml ve 4. týdnu, > 5 000 kopií/ml ve 12. týdnu, nebo 
> 200 kopií/ml ve 24. týdnu nebo později. MaxCmin2: každé zvýšení > 0,5 log při zvláštní 
prohlídce; snížení < 0,5 log, pokud VL > 200 kopií/ml ve 4. týdnu; snížení < 1,0 log z výchozí 
hodnoty, pokud VL > 200 kopií/ml ve 12. týdnu; a VL > 200 kopií/ml ve 24. týdnu. 

#

 

ITT/e = Záměr léčit/vlastní léčba 

† 

Údaje z hlášení klinické studie 

‡ 

Údaje z publikace MaxCmin1 

 

65 

Klinické výsledky z pediatrických studií 
 
Farmakokinetika, bezpečnost a aktivita sachinaviru byla hodnocena v otevřené multicentrické studii 
u 18 dětí ve věku od 4 měsíců do méně než 6 let, ve které byl sachinavir (50 mg/kg 2x denně až do 
dávky používané u dospělých pacientů 1000 mg 2x denně) podáván v kombinaci s ritonavirem 
perorální roztok (3 mg/kg 2x denně pro tělesnou hmotnost od 5 do <15 kg, 2,5 mg/kg 2x denně pro 
tělesnou hmotnost od 15 do 40 kg a 100 mg 2x denně pro tělesnou hmotnost >40 kg) plus ≥2 další 
základní antiretrovirové přípravky. Kojenci a malé děti byli rozděleni do 2 skupin: skupina A 
„Skupina nízkého věku“, děti ve věku od 4 měsíců do méně než 2 let (n=5) a skupina B „Skupina 
vyššího věku“, děti ve věku od 2 do méně než 6 let (n=13). 
 
Ve „Skupině vyššího věku“ počet pacientů s virovou náloží <400 kopií/ml v týdnu 48 byl 11 ze 13.  
Počet pacientů s virovou náloží <50 kopií/ml byl 9 ze 13 ve stejném období. Počet CD4 lymfocytů  
(vyjádřený jako procento průměrného počtu CD4) se zvýšil v průměru o 2,97 % během stejného  
období 48 týdnů. Studie byla příliš malá na to, aby bylo možno dojít k závěru ohledně klinického  
prospěchu. 
 
5.2 Farmakokinetické 

vlastnosti 

 
Sachinavir je v podstatě zcela metabolizován pomocí CYP3A4. Metabolismus sachinaviru je 
inhibován ritonavirem, a proto ritonavir zvyšuje ("potencuje") plazmatické hladiny sachinaviru.  
 
Absorpce: U dospělých pacientů infikovaných HIV byla po podání Invirase v kombinaci s ritonavirem 
při dávkování 1000/100 mg dvakrát denně systémová expozice sachinavirem za 24 hodin podobná, 
nebo vyšší, než při podávání sachinaviru měkkých tobolek v dávce 1200 mg třikrát denně (viz 
tabulka 8). Farmakokinetika sachinaviru je při dlouhodobé léčbě stabilní.  
 

66 

Tabulka 8: Střední hodnoty (%CV) AUC, C

max

 a C

min

 sachinaviru u pacientů po opakovaných dávkách 

Invirase, sachinaviru měkkých tobolek, Invirase/ritonaviru a sachinaviru měkkých 
tobolek/ritonaviru 

 

Léčba N 

AUCτ 

(ng·h/ml) 

AUC

0-24 

(ng·h/ml)

 †

 

C

max

 

(ng/ml) 

C

min

 

(ng/ml) 

Invirase (tvrdé 
tobolky) 600 mg 
třikrát denně 

10 

866 (62) 

2,598 

197 (75) 

75 (82) 

Sachinavir měkké 
tobolky 1200 mg 
třikrát denně 

31 

7,249 (85) 

21,747 

2,181 (74) 

216 (84) 

Invirase (tablety) 
1000 mg dvakrát 
denně + ritonavir 
100 mg dvakrát 
denně* 
(nalačno) 

22 10,320 

(2,530-30,327) 

20,640 1,509 

(355-4,101) 

313 

(70-1,725)

 ††

 

Invirase (tablety) 
1000 mg dvakrát 
denně ritonavir 
100 mg dvakrát denně 

(vysoce kalorické 
jídlo) 

22 34,926 

(11,826-

105,992) 

69,852 5,208 

(1,536-14,369) 

1,179 

(334-5,176)

 ††

τ = dávkovací interval, tj. 8 hodin pro dávkování třikrát denně a 12 hodin pro dávkování dvakrát denně 
C

min

 = pozorované plazmatické koncentrace na konci dávkovacího intervalu 

bid = dvakrát denně 
tid = třikrát denně 
* výsledky jsou vyjádřeny jako geometrická střední hodnota (min - max)

 

† 

odvozeno z dávkovacího schématu třikrát nebo dvakrát denně 

†† 

C

před podáním další dávky

 hodnoty 

 
Absolutní biologická dostupnost stanovená u 8 zdravých dobrovolníků, jimž byla po vydatné snídani 
podána jednorázová dávka 600 mg Invirase (3 x 200 mg tvrdých tobolek), byla průměrně 4 % (CV 
73 %, rozsah: 1 % až 9 %). Nízká biologická dostupnost je pravděpodobně důsledkem nekompletní 
absorpce a extenzivního metabolismu po prvním průchodu játry. Bylo prokázáno, že pH v žaludku má 
na velké zvýšení biologické dostupnosti, které je pozorováno při podávání s jídlem, pouze minimální 
vliv. Absolutní biologická dostupnost sachinaviru při současném podávání s ritonavirem nebyla v 
lidské populaci stanovena.  
 
V kombinaci s ritonavirem byla bioekvivalence přípravku Invirase tvrdé tobolky a potahované tablety 
prokazována po jídle.  
 
Účinná terapie v léčbě dosud neléčených pacientů je spojena s hodnotami C

min

 přibližně 50 ng/ml a 

AUC

0-24

 kolem 20,000 ng·h/ml. Účinná terapie v léčbě předléčených pacientů je spojena s hodnotami 

C

min

 přibližně 100 ng/ml a AUC

0-24

 kolem 20,000 ng·h/ml. 

 
U HIV-1 infikovaných dosud neléčených pacientů, kteří zahajují léčbu kombinací Invirase/ritonavir 
s upraveným dávkovacím režimem Invirase/ritonavir v dávce 500 mg Invirase dvakrát denně se 100 
mg ritonaviru dvakrát denně po dobu prvních 7 dnů léčby a se zvýšením dávky Invirase na 1000 mg 
dvakrát denně s ritonavirem 100 mg dvakrát denně v následujících 7 dnech, se systémová expozice 
sachinaviru obecně přibližuje nebo převyšuje rozmezí anamnestických hodnot v rovnovážném stavu 
při standardním dávkovacím režimu Invirase/ritonavir 1000 mg/100 mg dvakrát denně v rámci všech 
dnů studie (viz tabulky 9 a 8). 
 

67 

Tabulka 9: Průměr (CV %) farmakokinetických parametrů po podání upraveného režimu 
Invirase/ritonavir při léčbě HIV-1 infikovaných dosud neléčených pacientů, kteří zahajují léčbu 
kombinací Invirase/ritonavir 

Parametr 

Den 3 
500/100 mg 
(n=22) 

Den 4 
500/100 mg 
(n=21) 

Den 7 
500/100 mg 
(n=21) 

Den 10 
1000/100 mg 
(n=21) 

Den 14 
1000/100 mg 
(n=21) 

AUC

0-12

 

(ng*h/ml) 

27100 (35,7) 

20300 (39,9) 

12600 (54,5) 

34200 (48,4) 

31100 (49,6) 

C

max

 (ng/ml) 

4030 (29,1) 

2960 (40,2) 

1960 (53,3) 

5300 (36,0) 

4860 (46,8) 

C

12

 (ng/ml) 

899 (64,9) 

782 (62,4) 

416 (98,5) 

1220 (91,6) 

1120 (80,9) 

 
Studie in vitro prokázaly, že sachinavir je substrátem P-glykoproteinu (P-gp). 
 
Vliv potravy: Ve zkřížené studii s 22 HIV-infikovanými pacienty léčenými kombinací 
Invirase/ritonavir 1000 mg/100 mg dvakrát denně, kterým byly podány tři po sobě jdoucí dávky 
nalačno nebo po jídle s vysokým obsahem tuku, kalorií (46 g tuku, 1,091 Kcal) byly AUC

0-12

 C

max

 a 

C

min (minimální koncentrace v rovnovážném stavu)

 hodnoty sachinaviru podávaného nalačno o 70 procent nižší než při 

podání s jídlem s vysokým obsahem tuku. U všech kromě jednoho pacienta byly zjištěny C

min (minimální 

koncentrace v rovnovážném stavu)

 

 

hodnoty sachinaviru nad minimální terapeutickou koncentrací (100 ng/ml) 

nalačno. Nebyly zaznamenány žádné klinicky významné rozdíly ve farmakokinetickém profilu 
ritonaviru podávaného nalačno v porovnání s podáním ritonaviru po jídle, ale hodnota C

před podáním další 

dávky 

ritonaviru (geometrická střední hodnota 245 vs. 348 ng/ml) byla nižší při podání nalačno v 

porovnání s podáním spolu s jídlem. Nicméně Invirase/ritonavir by měl být podáván s jídlem nebo po 
jídle. 
 
Distribuce u dospělých: Sachinavir vstupuje ve velkém rozsahu do tkání. Střední distribuční objem 
v ustáleném stavu po nitrožilním podání 12 mg sachinaviru byl 700 l (CV 39 %). Bylo prokázáno, že 
přibližně 97 % sachinaviru se až do koncentrace 30 

μg/ml váže na plazmatické proteiny. Hodnoty 

koncentrace sachinaviru v likvoru byly u dvou pacientů léčených Invirase třikrát denně 600 mg ve 
srovnání s plazmatickými koncentracemi zanedbatelné. 
 
Biotransformace a eliminace u dospělých: Ve studiích in vitro s použitím lidských jaterních 
mikrosomů bylo zjištěno, že sachinavir je metabolizován na cytochromu P450 prostřednictvím 
specifického izoenzymu CYP3A4, který je zodpovědný za 90 % jaterního metabolizmu. Podle in vitro 
studií je sachinavir rychle metabolizován na inaktivní mono- a dihydroxylované metabolity. V 
bilanční studii při perorálním podání 600 mg 

14

C značeného sachinaviru (n=8) bylo 88 % podané 

radioaktivity vyloučeno do stolice a 1 % do moči během 4 dnů po podání. U dalších 4 subjektů, 
kterým bylo podáváno 10,5 mg 

14

C-sachinaviru intravenózně, bylo v průběhu 4 dnů podávání 

vyloučeno 81 % intravenózně podané radioaktivity do stolice a 3 % do moči. Po perorálním podání 
bylo 13 % cirkulujícího sachinaviru přítomno v nezměněné formě, zbytek představovaly metabolity. 
Po nitrožilním podání bylo v nezměněné formě přítomno 66 % cirkulujícího sachinaviru a zbytek byly 
metabolity, což naznačuje, že sachinavir je intenzivně metabolizován při prvním průchodu játry. 
Studie in vitro ukázaly, že jaterní metabolizmus sachinaviru je saturován při koncentracích nad 

μg/ml. 

Systémová clearance sachinaviru je vysoká, 1,14 l/h/kg (CV 12 %), těsně nad hodnotami hepatálního 
plazmatického průtoku, a je po nitrožilních dávkách 6, 36 a 72 mg konstantní. Střední doba do 
vyloučení sachinaviru z organismu byla7 hodin (n=8). 
 

68 

Zvláštní skupiny pacientů 
 
Vliv pohlaví na léčbu Invirase/ritonavirem: Ve studii bioekvivalence porovnávající Invirase 500 mg 
potahované tablety a Invirase 200 mg ve formě tvrdých tobolek (obojí v kombinaci s ritonavirem), 
byly zjištěny rozdíly mezi pohlavími. U žen byla pozorována vyšší expozice sachinavirem než u mužů 
(AUC v průměru o 56 % vyšší a C

max

 v průměru o 26 % vyšší), přičemž tuto skutečnost nelze vysvětlit 

rozdíly ve věku a tělesné hmotnosti. Z kontrolovaných klinických studií se schváleným režimem 
dávkování jsou k dispozici pouze omezené údaje, které nenasvědčují tomu, že by v profilu účinnosti a 
bezpečnosti přípravku byly velké rozdíly při podávání u mužů a u žen.  
 
Pacienti s poruchou jaterních funkcí: Účinky jaterního poškození na farmakokinetiku 
sachinaviru/ritonaviru (1000 mg/100 mg 2x denně po dobu 14 dnů) v rovnovážném stavu byly 
hodnoceny u 7 HIV-infikovaných pacientů se středně závažnou poruchou jaterních funkcí (Child Pugh 
Grade B skóre 7 až 9). Studie zahrnovala kontrolní skupinu sestávající ze 7 HIV-infikovaných 
pacientů s normálními jaterními funkcemi, která odpovídala pacientům s poruchou jaterních funkcí, co 
se týče věku, pohlaví, hmotnosti a užívání tabáku. Průměrné hodnoty (% koeficient variace 
v závorkách) AUC

0-12

 a C

max

 sachinaviru byly u HIV-infikovaných pacientů se středně závažnou 

poruchou jaterních funkcí 24,3 (102 %) µg·h/ml resp. 3,6 (83 %) µg/ml. Odpovídající hodnoty u 
kontrolní skupiny byly 28,5 (71 %) µg·h/ml resp. 4,3 (68 %) µg/ml. Geometrický průměr (poměr 
farmakokinetických parametrů u pacientů s poruchou jaterních funkcí v porovnání s pacienty s 
normálními jaterními funkcemi) (90 % konfidenční interval) byl 0,7 (0,3 až 1,6) u AUC

0-12

 i C

max

, což 

naznačuje přibližně 30 % snížení farmakokinetické expozice u pacientů se středně závažným jaterním 
poškozením. Výsledky jsou založeny na celkových koncentracích (vázané a nevázané na bílkoviny). 
Koncentrace frakce nevázané na bílkoviny v rovnovážném stavu nebyly posuzovány. Na základě 
omezených údajů se zdá, že úprava dávky není nutná u pacientů se středně závažnou poruchou funkce 
jater. Z důvodu zvýšené variability expozice u této skupiny pacientů je doporučeno pečlivé sledování 
bezpečnosti (včetně známek srdeční arytmie) a virologické odpovědi (viz body 4.2 a 4.4).  
 
Pediatričtí pacienti: Informace o farmakokinetice v rovnovážném stavu je k dispozici od HIV-
infikovaných pediatrických pacientů ze studie NV20911. V této studii bylo 5 pacientů ve věku 
mladších než 2 roky a 13 pacientů ve věkovém rozmezí 2 roky až méně než 6 let a dostávali 50 mg/kg 
sachinaviru 2x denně (nepřekročeno 1000 mg 2x denně) posíleného ritonavirem v dávce 3 mg/kg u 
pacientů s tělesnou hmotností v rozmezí od 5 do <15 kg, 2,5 mg/kg u pacientů s tělesnou hmotností 
v rozmezí od 15 do 40 kg (nepřekročeno 100 mg 2x denně). Šestnáct z 18 dětí nebylo schopno polykat 
tvrdé tobolky přípravku Invirase a lék dostávaly otevřením tobolek a smícháním jejich obsahu s jinými 
přísadami. Farmakokinetické parametry expozice pro „Skupinu vyššího věku“ jsou uvedeny v tabulce 
10 níže. Výsledky ze „Skupiny nízkého věku“ nejsou uvedeny, protože údaje jsou omezeny kvůli malé 
velikosti skupiny. 
 
Tabulka 10: Farmakokinetické parametry sachinaviru v rovnovážném stavu u HIV-infikovaných 

pediatrických pacientů 

 

Průměrné ± SD (% CV) parametry 

farmakokinetiky sachinaviru* 

Studie Věková 

skupina 

(Roky) 

N AUC

0-12h

 

(ng•h/ml) 

C

min

 (ng/ml) 

C

max 

(ng/ml) 

NV20911 

2 až < 6 let 

13 

38000 ± 

18100 

(48 %) 

1860 ± 1060 

(57 %) 

5570 ± 2780 

(50 %) 

*

 Všechny parametry normalizovány na dávku 50 mg/kg 

 
Expozice sachinaviru v rovnovážném stavu pozorované v pediatrických studiích byly výrazně vyšší v 
porovnání s údaji zaznamenanými v minulosti u dospělých, kde bylo pozorováno prodloužení QT a 
PR intervalů v závislosti na dávce a expozici (viz bod 4.4). 

69 

 
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Akutní a chronická toxicita: Ve studiích akutní i chronické toxicity u myší, potkanů, psů a svišťů byl 
sachinavir velmi dobře tolerován. 
 
Mutagenita: Studie mutagenicity a genotoxicity s metabolickou aktivací nebo bez ní, jak bylo vhodné, 
prokázaly, že sachinavir nemá in vitro mutagenní aktivitu ani na bakteriální (Amesův test) ani na savčí 
buňky (test na plicích čínského křečka V79/HPRT ). Sachinavir neindukuje in vivo chromozomální 
poškození v pokusech na myších jadérkách, ani in vitro na lidských lymfocytech z periferní krve a 
neindukuje ani primární poškození DNA in vitro v testu neplánované syntézy DNA. 
 
Kancerogenita: Při podávání sachinavir mesylátu po dobu 96-104 týdnů potkanům a myším nebyly 
prokázány kancerogenní účinky. Plazmatické expozice (hodnoty AUC) u potkanů (maximální dávka 
1000 mg/kg/den) a u myší (maximální dávka 2500 mg/kg/den) byly nižší než očekávané hodnoty  
plazmatických expozic naměřených u lidí při podávání doporučených dávek přípravku Invirase 
potencovaného ritonavirem. 
 
Reprodukční toxicita: Fertilita, peri a postnatální vývoj nebyly ovlivněny a 
embryotoxické/teratogenní účinky nebyly u potkanů ani králíků pozorovány při plazmatických 
expozicích, které byly nižší než hodnoty plazmatických expozic dosažených u lidí při užívání 
doporučených dávek přípravku Invirase potencovaného ritonavirem Distribuční studie u těchto druhů 
rovněž ukázaly, že transplacentární přestup sachinaviru je nízký (méně než 5 % maternální 
koncentrace). 
 
Bezpečnostní farmakologie: Transport draslíkovými kanály klonovaných lidských kardiocytů (hERG) 
in vitro byl inhibován o 75 % při sachinaviru 30 µmol. Sachinavir inhiboval hERG proud s IC50 4,7 
µmol a proud L-typem Ca

++

 kanálů s IC50 6,3 µmol. Ve studii myokardiální distribuce u potkanů byla 

po společném podání sachinaviru a ritonaviru pozorována přibližně 2násobná akumulace sachinaviru v 
srdci ve srovnání s plazmou. Klinický význam těchto preklinických výsledků není znám, ale u člověka 
byly při kombinované terapii sachinavirem a ritonavirem pozorovány abnormality srdečního vedení a 
repolarizace (viz body 4.4 a 5.1). 
 
 
6. FARMACEUTICKÉ 

ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Jádro tablety: 
mikrokrystalická celulosa, 
sodná sůl kroskarmelosy, 
povidon, 
monohydrát laktosy, 
magnesium-stearát. 
 
Potahová vrstva tablety: 
hypromelosa, 
oxid titaničitý (E 171), 
mastek, 
triacetin, 
žlutý a červený oxid železitý (E172). 
 
6.2 Inkompatibility 
 
Neuplatňuje se. 
 

70 

6.3 Doba 

použitelnosti 

 
3 roky. 
 
6.4 Zvláštní 

opatření pro uchovávání 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Plastové lahvičky (HDPE) obsahující 120 tablet. 
 
6.6 Zvláštní 

opatření pro likvidaci přípravku  

 
Žádné zvláštní požadavky na likvidaci. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Roche Registration Limited 
6 Falcon Way 
Shire Park 
Welwyn Garden City 
AL7 1TW 
Velká Británie 
 
 
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  
 
EU/1/96/026/002 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 4. října 1996 
Datum posledního prodloužení registrace: 4. října 2006 
 
 
10. DATUM 

REVIZE 

TEXTU 

 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské  
agentury pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu

 

 

71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 
A. VÝROBCE 

ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA 

PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D.
 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU
 

72 

A. VÝROBCE 

ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 
 
Roche Pharma AG  
Emil-Barell-Str. 1, 
79639 Grenzach-Wyhlen, 
Německo. 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o 
přípravku, bod 4.2) 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE  

 

 Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 
 
Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý 
přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 
107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském 
webovém portálu pro léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  

 
 Plán 

řízení rizik (RMP) 

 
Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP.  
 
Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

- při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, 

které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu 
dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

 
 

73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

75 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
TEXT NA ŠTÍTKU LAHVE A VNĚJŠÍM OBALU 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Invirase 200 mg tvrdé tobolky 
Saquinavirum 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tobolka obsahuje saquinaviri mesilas v množství odpovídajícím saquinavirum 200 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje také 63,3 mg laktosy, barviva (oxid titaničitý E 171, oxid železitý E 172, indigokarmín E 
132) a další pomocné látky. Další údaje najdete v příbalové informaci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
270 tvrdých tobolek 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání 
Tobolky se polykají celé 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
Použitelné do: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v původním vnitřním obalu 
 
 

76 

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Roche Registration Limited 
6 Falcon Way 
Shire Park 
Welwyn Garden City 
AL7 1TW 
Velká Británie 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/96/026/001 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č. š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
invirase 200 mg 
 
 
17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
<2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.> 
 
 
18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 

 

SN:  
NN:  

77 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
TEXT NA ŠTÍTKU LAHVIČKY A VNĚJŠÍM OBALU 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Invirase 500 mg potahované tablety 
Saquinavirum 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje saquinaviri mesilas v množství odpovídajícím saquinavirum 
500 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje také 38,5 mg monohydrátu laktosy, barviva (oxid titaničitý E 171, oxid železitý E 172) a 
další pomocné látky. Další údaje najdete v příbalové informaci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
120 potahovaných tablet 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Perorální podání 
Potahované tablety se polykají celé 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
Použitelné do: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 

78 

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Roche Registration Limited 
6 Falcon Way 
Shire Park 
Welwyn Garden City 
AL7 1TW 
Velká Británie 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/96/026/002 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č. š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
invirase 500 mg 
 
 
17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
<2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.> 
 
 
18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 

 

SN:  
NN:  

79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

80 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Invirase 200 mg tvrdé tobolky 

Saquinavirum 

 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

• 

Ponechte si příbalovou informaci, pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

• 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

• Tento 

přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

• 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek Invirase a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Invirase užívat 

3. 

Jak se přípravek Invirase užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. Jak 

přípravek Invirase uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Invirase a k čemu se používá 

 
Přípravek Invirase obsahuje léčivou látku saquinavirum, což je protivirová látka. Patří do skupiny 
léčivých přípravků nazývané proteázové inhibitory. Je určený k léčbě infekce virem lidské 
imunodeficience (HIV).  
 
Přípravek Invirase se užívá při léčbě dospělých infikovaných HIV-1. Přípravek Invirase je užíván v 
kombinaci s ritonavirem (přípravkem Norvir) a jinými antiretrovirovými léčivými přípravky. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Invirase užívat 

 
Neužívejte přípravek Invirase, jestliže máte:  
• 

alergii na sachinavir, ritonavir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (viz „Přípravek 
Invirase obsahuje laktosu“ níže v tomto bodě a „Co přípravek Invirase obsahuje“ v bodě 6). 

• 

jakékoli problémy se srdcem, které jsou patrné na elektrokardiogramu (EKG, elektrický záznam 

 srdeční činnosti) - tyto problémy mohou být vrozené 
• 

velmi pomalý puls (bradykardie) 

• 

slabé srdce (srdeční selhání)  

• jste 

n

ěkdy v minulosti měl(a) nepravidelný tlukot srdce (arytmie) 

• 

nerovnováhu solí v krvi, zvláště nízkou koncentraci draslíku v krvi (hypokalémie), která není 

 v 

současné době upravena léčbou 

• 

závažné problémy s játry, jako je žloutenka, hepatitida (zánět jater) nebo jaterní selhání - kdy se 

 

břišní dutina plní tekutinou, jste zmatený(á) a krvácíte do jícnu (trubice spojující ústa 

 se 

žaludkem). 

Neužívejte přípravek Invirase, pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Invirase užívat. 
 

81 

Neužívejte přípravek Invirase, jestliže užíváte jakýkoli z následujících léků:  
Jakýkoli lék, který může vést ke změnám tlukotu srdce
, jako jsou:  
• určité léky k léčbě HIV infekce, jako jsou atazanavir, lopinavir 

• určité léky na srdce - amiodaron, bepridil, disopyramid, dofetilid, flekainid, hydrochinidin, 

ibutilid, lidokain, propafenon, chinidin, sotalol 

• určité léky na depresi - amitryptilin, imipramin, trazodon, maprotilin 

• 

léky na jiné závažné duševní problémy - jako jsou klozapin, haloperidol, mesoridazin,  

          fenothiaziny, sertindol, sultoprid, thioridazin, ziprasidon 
• určité léky na infekční onemocnění - jako jsou klarithromycin, dapson, erythromycin, 

halofantrin, pentamidin, sparfloxacin 

• určité silné léky proti bolesti (narkotika) - jako jsou alfentanyl, fentanyl, methadon 
• 

léky na poruchy erekce - sildenafil, vardenafil, tadalafil 

• určité léky, které lze použít na různá onemocnění: cisaprid, difemanil, mizolastin, chinin,  
          vinkamin. 
• určité léky používané k prevenci odmítnutí nových orgánů po transplantaci jako je takrolimus. 
 
Jakékoli z těchto dalších léků:  
• 

terfenadin a astemizol - běžně užívané na alergické příznaky 

• 

pimozid - na závažné duševní problémy 

• 

námelové alkaloidy - na migrény 

• 

triazolam a midazolam (užívaný ústy) - k navození spánku nebo zmírnění úzkostných stavů 

• 

rifampicin - k prevenci nebo léčbě tuberkulózy 

• 

simvastatin a lovastatin - ke snížení cholesterolu v krvi 

• 

kvetiapin – používaný k léčbě schizofrenie, bipolárních poruch a závažných depresivních  
poruch 

 
Neužívejte přípravek Invirase s jakýmikoli dalšími léky, nejdříve se poraďte se svým lékařem. Léky 
uvedené výše mohou způsobit závažné nežádoucí účinky, pokud je užijete společně s přípravkem 
Invirase. 
 
Neužívejte přípravek Invirase, pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Invirase užívat. 
 
Upozornění a opatření 
Měl(a) byste vědět, že léčba přípravkem Invirase/ritonavir nevede k úplnému vyléčení infekce virem 
HIV a není proto zcela vyloučena možnost propuknutí infekcí a HIV doprovodných onemocnění. Je 
proto nutné, abyste během léčení přípravkem Invirase zůstal(a) v péči lékaře.  
 
I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou 
léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další 
osoby. 
 
V současné době jsou k dispozici pouze omezené informace, na základě kterých by bylo možno 
doporučit podání Invirase/ritonaviru dětem a dospělým starším 60 let. 
 
Poruchy srdečního rytmu (arytmie) 
Přípravek Invirase může změnit tlukot Vašeho srdce, což může být velmi závažné. Toto se stává 
zvláště, jste-li žena nebo starší pacient.  
• 

Pokud užíváte jakýkoli lék, který snižuje hladinu draslíku v krvi, řekněte to svému lékaři dříve, 

 než 

začnete přípravek Invirase užívat. 

• 

Pokud se u Vás v průběhu léčby objeví palpitace (bušení srdce) nebo nepravidelný tlukot 

 srdce, 

okamžitě kontaktujte svého lékaře. Váš lékař může provést EKG vyšetření ke 

 

zhodnocení tlukotu Vašeho srdce. 

 

82 

Další onemocnění 
Existují určitá onemocnění, která můžete nebo jste mohl(a) mít, a která vyžadují zvláštní opatření před 
zahájením léčby přípravkem Invirase/ritonavir nebo v jejím průběhu. Proto je nutné před zahájením 
léčby tímto přípravkem informovat lékaře, pokud máte průjem nebo alergii (viz bod 4) nebo pokud 
trpíte nesnášenlivostí některých cukrů (viz bod „Přípravek Invirase obsahuje laktosu“). 
 
Onemocnění ledvin: Informujte svého lékaře, pokud jste v minulosti měl(a) onemocnění ledvin. 
 
Onemocnění jater: Prosím, informujte svého lékaře, pokud jste v minulosti měl(a) onemocnění jater. U 
pacientů s chronickou hepatitidou B nebo C, kteří jsou léčeni antiretrovirovými léky, je zvýšené riziko 
závažných jaterních komplikací, které v některých případech mohou být fatální, je proto třeba 
provádět pravidelné testy jaterních funkcí. 
 
Infekce: U některých pacientů s HIV infekcí (AIDS) v pokročilém stádiu, kteří dříve prodělali 
oportunní infekce, se mohou brzy po zahájení anti-HIV léčby vyskytnout známky a příznaky zánětu 
z předchozích infekcí. Má se za to, že tyto příznaky jsou důsledkem zlepšení imunitní odpovědi 
organizmu umožňující zdolávat infekce, které mohou být bez viditelných příznaků v těle přítomné. 
Všimnete-li si jakýchkoli příznaků infekce, informujte, prosím, ihned svého lékaře (viz bod 4). 
 
Jakmile začnete užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě oportunních 
infekcí vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když imunitní systém napadá 
zdravé tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby. Pokud 
zaznamenáte příznaky infekce nebo jiné příznaky jako jsou svalová slabost, slabost začínající v rukách 
a chodidlech a postupující směrem k tělesnému trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím, 
informujte ihned svého lékaře a požádejte ho o nezbytnou léčbu. 
 
Kostní poruchy: U některých pacientů se může při užívání kombinované antiretrovirové terapie 
vyvinout kostní onemocnění zvané osteonekróza (odumírání kostní tkáně způsobené nedostatečným 
zásobením kosti krví). Délka kombinované antiretrovirové terapie, používání kortikosteroidů, 
konzumace alkoholu, závažné snížení imunity a vyšší index tělesné hmotnosti mohou být některými z 
mnoha rizikových faktorů vzniku tohoto onemocnění. Známky osteonekrózy jsou ztuhlost kloubů, 
bolesti kloubů (zvláště kyčlí, kolen a ramen) a pohybové potíže. Pokud zpozorujete některé z těchto 
příznaků, informujte o tom prosím svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Invirase 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste  v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 
Invirase/ritonavir může být užíván současně s dalšími léky, které jsou běžně používány k léčbě HIV 
infekce. 
 
Existují ještě další léky, které nesmějí být užívány zároveň s přípravkem Invirase/ritonavir (viz bod 
„Neužívejte přípravek Invirase, jestliže užíváte jakýkoli z následujících léků:“ výše). Existují rovněž 
určité léky, při jejichž užívání může být nutné snížit jejich dávku nebo dávku přípravku Invirase nebo 
ritonaviru (viz bod „Mezi léky, jejichž účinky se mohou vzájemně ovlivňovat s účinky sachinaviru 
nebo ritonaviru, patří:“ níže). Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, aby Vám podali více informací o 
užívání Invirase/ritonaviru s jinými léky.  
 
Mezi léky, jejichž účinky se mohou vzájemně ovlivňovat s účinky sachinaviru nebo ritonaviru, patří: 
• 

další léky k léčbě HIV infekce - jako jsou nelfinavir, indinavir, nevirapin, delavirdin, efavirenz, 
maravirok, kobicistat 

• 

některé léky ovlivňující imunitní systém - jako jsou cyklosporin, sirolimus (rapamycin), 
takrolimus 

• 

různé steroidy - jako jsou dexamethason, ethinyl estradiol, flutikason 

• určité léky na onemocnění srdce - jako jsou blokátory vápníkových kanálů, chinidin, digoxin 
• 

léky užívané ke snížení cholesterolu v krvi - jako jsou statiny 

• 

antimykotika - ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, mikonazol 

83 

• 

antikonvulziva - jako jsou fenobarbital, fenytoin, karbamazepin 

• 

léky používané k navození sedace (ke zklidnění) - jako jsou midazolam podávaný injekčně 

• určitá antibiotika - jako jsou kvinupristin/dalfopristin, rifabutin, kyselina fusidová 
• 

léky používané k léčbě deprese - jako jsou nefazodon, tricyklická antidepresiva 

• 

léky proti srážení krve - warfarin 

• rostlinné 

přípravky obsahující třezalku tečkovanou nebo česnekové tobolky 

• 

některé léky, které léčí onemocnění související se zvýšenou kyselostí žaludku - jako jsou 
omeprazol nebo jiné inhibitory protonové pumpy 

• 

léky používané k léčbě příznaků benigní hyperplazie prostaty (zvětšení prostaty), jako je 
alfuzosin 

• 

léky používané k léčbě astmatu nebo jiného onemocnění hrudníku jako chronické obstrukční 
plicní nemoci, jako je salmeterol 

• 

léky na dnu, jako je kolchicin 

• 

léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku v tepnách  plic (onemocnění známé jako plicní 
arteriální hypertenze), jako je bosentan.   

 
Z uvedených důvodů byste nikdy neměli přípravek Invirase/ritonavir užívat současně s jinými léky 
bez souhlasu svého lékaře. 
 
V případě, že užíváte perorální antikoncepci k zabránění otěhotnění, měli byste užívat další nebo 
odlišný typ antikoncepce, neboť ritonavir může účinnost perorální antikoncepce snížit. 
 
Přípravek Invirase s jídlem a pitím 
Invirase musí být užíván společně s ritonavirem s jídlem nebo po jídle.  
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se s Vaším lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jakýkoliv lék. Informujte svého 
lékaře, jste-li těhotná nebo těhotenství plánujete. Během těhotenství může být lék užíván pouze s 
vědomím Vašeho lékaře.  
 
Pokud užíváte Invirase/ritonavir, neměla byste své dítě kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vliv přípravku Invirase na vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyl testován. Nicméně v průběhu 
léčby přípravkem Invirase byl hlášen výskyt závratí, únavy a postižení zraku. Pokud zaznamenáte tyto 
příznaky, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje. 
 
Přípravek Invirase obsahuje laktosu 
Jedna tobolka obsahuje 63,3 mg laktosy. V případě, že se u Vás projevuje nesnášenlivost některých 
cukrů, kontaktujte svého lékaře, než začnete tento přípravek užívat.  
 
 
3. 

Jak se přípravek Invirase užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
s lékařem nebo lékárníkem. Invirase je k dispozici jako 200 mg tobolka nebo jako 500 mg potahovaná 
tableta (viz Příbalová informace přípravku Invirase 500 mg potahované tablety). Lékař Vám předepíše 
přípravek Invirase v kombinaci s ritonavirem (přípravkem Norvir) a dalšími léky proti HIV.  
 
Jak se užívá 

• Užívejte 

přípravek Invirase ve stejný čas jako tobolky ritonaviru (přípravku Norvir). 

• Tobolky 

přípravku Invirase užívejte s jídlem nebo po něm. 

• Tobolky 

spolkněte celé a zapijte vodou. 

 

84 

Kolik se užívá 
 
Standardní dávka 

• Užívejte 

pět 200 mg tobolek přípravku Invirase dvakrát denně. 

• 

Užívejte jednu 100 mg tobolku ritonaviru (přípravku Norvir) dvakrát denně. 

 
Pokud je toto Váš první lék k léčbě HIV infekce nebo pokud je to poprvé, kdy užíváte ritonavir 
(přípravek Norvir) 
Potřebujete užívat nižší dávku přípravku Invirase po dobu prvního týdne léčby. 
 
Týden 1: 
• 

Užívejte jednu 500 mg potahovanou tabletu přípravku Invirase dvakrát denně (viz Příbalová 
informace přípravku Invirase 500 mg potahované tablety). 

• 

Užívejte jednu 100 mg tobolku ritonaviru (přípravku Norvir) dvakrát denně. 

 
Týden 2 a následující: 
• Pokračujte se standardní dávkou. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Invirase, než jste měl(a) 
Jestliže užijete větší dávku přípravku Invirase, než je předepsáno, musíte kontaktovat svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Invirase 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže si zapomenete vzít 
jednu dávku, vezměte si ji s trochou jídla, jakmile si vzpomenete. Potom pokračujte v pravidelném 
užívání tak, jak je předepsáno. Neměňte sám(a) předepsané dávkování. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Invirase 
V užívání léku pokračujte, dokud Vám lékař nedoporučí jej vysadit. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

 

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukosy 
v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů 
v krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil. 
 
Při léčbě HIV infekce je někdy velmi těžké odlišit nežádoucí účinky způsobené přípravkem Invirase 
od účinků jiných léků, které užíváte současně, nebo od příznaků způsobených komplikacemi tohoto 
onemocnění. Z tohoto důvodu je naprosto nezbytné informovat Vašeho lékaře o všech změnách vaší 
kondice, ke kterým dojde během léčby. 
 
Nejčastěji se vyskytující nežádoucí účinky sachinaviru (u více než deseti ze sta osob) užívaného v 
kombinaci s ritonavirem postihují trávicí trakt a obvykle se jedná o nevolnost, průjem, zvýšenou 
únavu, zvracení, plynatost a bolest břicha. Velmi často byly také hlášeny změny hodnot laboratorních 
testů (např. testů krve nebo moči). 
 
Jinými nežádoucími účinky (více než jeden ze sta osob a současně méně než jeden z deseti osob), jsou 
vyrážka, svědění, ekzém a suchá kůže, ztráta vlasů, sucho v ústech, bolest hlavy, periferní neuropatie 
(poruchy nervů v končetinách, které se mohou projevovat jako necitlivost, brnění, pocit vystřelující 
bolesti nebo pálení), slabost, závratě, problémy libida, změny chutě, vřídky v ústech, suché rty, 

85 

nepříjemné pocity v oblasti břicha, poruchy trávení, pokles tělesné hmotnosti, zácpa, zvýšená chuť 
k jídlu, svalové křeče a dušnost. 
 
Další nežádoucí účinky, které byly hlášeny méně často (více než jeden z jednoho tisíce osob, ale méně 
než jeden ze sta osob
), zahrnují: snížení chuti k jídlu, poruchy zraku, zánět jater, záchvaty, alergické 
reakce, puchýře, ospalost, poruchy činnosti ledvin, zánět slinivky břišní, zežloutnutí kůže nebo očního 
bělma způsobené poruchou funkce jater a Stevens-Johnsonův syndrom (závažné onemocnění 
s puchýři na kůži, sliznici očí, úst a genitálu).  
 
U pacientů s hemofilií A a B léčených tímto přípravkem nebo jinými inhibitory proteázy byly 
pozorovány případy zvýšeného krvácení. V případě výskytu těchto komplikací vyhledejte okamžitě 
svého lékaře. 
 
Byly hlášeny případy svalových bolestí, zvýšené citlivosti nebo slabosti svalů, především v kombinaci 
s antiretrovirovou léčbou zahrnující inhibitory proteázy a nukleosidové analogy. Ve vzácných  
případech byly tyto svalové potíže závažné (rabdomyolýza). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 
systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. Jak 

přípravek Invirase uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v původním obalu. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Invirase obsahuje 
 
• Léčivou látkou je saquinavirum. Jedna tobolka přípravku Invirase obsahuje saquinaviri
 

mesilas 228,7 mg, což odpovídá saquinavirum 200 mg. 

• 

Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou laktosa 63,3 mg, mikrokrystalická celulosa, 
povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu, mastek a magnesium-stearát. Obal tobolky obsahuje 
želatinu, černý červený a žlutý oxid železitý (E172), indigokarmín (E132), oxid titaničitý 
(E171), tiskařský inkoust obsahuje oxid titaničitý (E171), šelak, sójový lecithin, dimetikon. 

 
Jak přípravek Invirase vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Invirase 200 mg tvrdé tobolky jsou světlehnědé a zelené barvy. Každá polovina tobolky je označena 
nápisem „ROCHE“ a kódem „0245“. Přípravek Invirase je dodáván v jantarově zbarvených 
skleněných lahvičkách, obsahujících 270 tobolek. 
 

86 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Roche Registration Limited, 
6 Falcon Way, 
Shire Park, 
Welwyn Garden City, 
AL7 1TW, 
Velká Británie. 
 
Výrobce 
Roche Pharma AG,  
Emil-Barell-Strasse 1, 
79639 Grenzach-Wyhlen, 
Německo. 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
België/Belgique/Belgien 
N.V. Roche S.A. 
Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11 
 

Lietuva 
UAB “Roche Lietuva” 
Tel: +370 5 2546799 
 

България 
Рош България ЕООД 
Тел: +359 2 818 44 44 
 

Luxembourg/Luxemburg 
(Voir/siehe Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
Roche s. r. o. 
Tel: +420 - 2 20382111 
 

Magyarország 
Roche (Magyarország) Kft. 
Tel: +36 - 23 446 800 
 

Danmark 
Roche a/s 
Tlf: +45 - 36 39 99 99 
 

Malta 
(See United Kingdom)  

Deutschland 
Roche Pharma AG 
Tel: +49 (0) 7624 140 
 

Nederland 
Roche Nederland B.V. 
Tel: +31 (0) 348 438050 
 

Eesti 
Roche Eesti OÜ 
Tel: + 372 - 6 177 380 
 

Norge 
Roche Norge AS 
Tlf: +47 - 22 78 90 00 
 

Ελλάδα 
Roche (Hellas) A.E.  
Τηλ: +30 210 61 66 100 
 

Österreich 
Roche Austria GmbH 
Tel: +43 (0) 1 27739 
 

España 
Roche Farma S.A. 
Tel: +34 - 91 324 81 00 
 

Polska 
Roche Polska Sp.z o.o. 
Tel: +48 - 22 345 18 88 
 

87 

France 
Roche 
Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00 
 
Hrvatska 
Roche d.o.o. 
Tel: + 385 1 47 22 333 
 

Portugal 
Roche Farmacêutica Química, Lda 
Tel: +351 - 21 425 70 00 
 
România 
Roche România S.R.L. 
Tel: +40 21 206 47 01 
 

Ireland 
Roche Products (Ireland) Ltd. 
Tel: +353 (0) 1 469 0700 
 

Slovenija 
Roche farmacevtska družba d.o.o. 
Tel: +386 - 1 360 26 00 
 

Ísland  
Roche a/s 
c/o Icepharma hf 
Sími: +354 540 8000 
 

Slovenská republika  
Roche Slovensko, s.r.o. 
Tel: +421 - 2 52638201 
 

Italia 
Roche S.p.A. 
Tel: +39 - 039 2471 

Suomi/Finland 
Roche Oy  
Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500 
 

Kύπρος

  

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ. 
Τηλ: +357 - 22 76 62 76 
 

Sverige 
Roche AB 
Tel: +46 (0) 8 726 1200 
 

Latvija 
Roche Latvija SIA 
Tel: +371 - 67 039831 
 

United Kingdom 
Roche Products Ltd. 
Tel: +44 (0) 1707 366000 
 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {měsíc RRRR}. 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky:

 http://www.ema.europa.eu 

 
Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace 
k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP. 

88 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Invirase 500 mg potahované tablety 

Saquinavirum 

 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

• 

Ponechte si příbalovou informaci, pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

• 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

• Tento 

přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

• 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek Invirase a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Invirase užívat 

3. 

Jak se přípravek Invirase užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. Jak 

přípravek Invirase uchovávat 

6. 

Obsah balení a d informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Invirase a k čemu se používá 

 
Přípravek Invirase obsahuje léčivou látku saquinavirum, což je protivirová látka. Patří do skupiny 
léčiv nazývané proteázové inhibitory. Je určený k léčbě infekce virem lidské imunitní nedostatečnosti 
(HIV).  
 
Přípravek Invirase se užívá při léčbě dospělých infikovaných virem HIV-1. Přípravek Invirase je 
užíván v kombinaci s ritonavirem (přípravkem Norvir) a jinými antiretrovirovými léky. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Invirase užívat 

 
Neužívejte přípravek Invirase, jestliže máte: 
• 

alergii na sachinavir, ritonavir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (viz „Přípravek 
Invirase obsahuje laktosu“ níže v tomto bodě a „Co přípravek Invirase obsahuje“ v bodě 6). 

• 

jakékoli problémy se srdcem, které jsou patrné na elektrokardiogramu (EKG, elektrický záznam 

 srdeční činnosti) - tyto problémy mohou být vrozené 
• 

velmi pomalý puls (bradykardie) 

• 

slabé srdce (srdeční selhání) 

• jste 

někdy v minulosti měl(a) nepravidelný tlukot srdce (arytmie) 

• 

nerovnováhu solí v krvi, zvláště nízkou koncentraci draslíku v krvi (hypokalémie), která není 

 v 

současné době upravena léčbou 

• 

závažné problémy s játry, jako je žloutenka, hepatitida (zánět jater) nebo jaterní selhání - kdy se 

 

břišní dutina plní tekutinou, jste zmatený(á) a krvácíte do jícnu (trubice spojující ústa 

 se 

žaludkem). 

 
Neužívejte přípravek Invirase, pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Invirase užívat. 
 

89 

Neužívejte přípravek Invirase, jestliže užíváte jakýkoli z následujících léků:  
Jakýkoli lék, který může vést ke změnám tlukotu srdce
, jako jsou:  
• určité léky k léčbě HIV infekce, jako jsou atazanavir, lopinavir 

• určité léky na srdce - amiodaron, bepridil, disopyramid, dofetilid, flekainid, hydrochinidin, 

ibutilid, lidokain, propafenon, chinidin, sotalol 

• určité léky na depresi - amitryptililn, imipramin, trazodon, maprotilin 

• 

léky na jiné závažné duševní problémy - jako jsou klozapin, haloperidol, mesoridazin, 

 

fenothiaziny, sertindol, sultoprid, thioridazin, ziprasidon 

• určité léky na infekční onemocnění - jako jsou klarithromycin, dapson, erythromycin, 

halofantrin,  pentamidin, sparfloxacin 

• určité silné léky proti bolesti (narkotika) - jako jsou alfentanyl, fentanyl, methadon 
• 

léky na poruchy erekce - sildenafil, vardenafil, tadalafil 

• určité léky, které lze použít na různá onemocnění: cisaprid, difemanil, mizolastin, chinin, 
 vinkamin. 
• určité léky používané k prevenci odmítnutí nových orgánů po transplantaci jako je takrolimus. 
 
Jakékoli z těchto dalších léků: 
• 

terfenadin a astemizol - běžně užívané na alergické příznaky 

• 

pimozid - na závažné duševní problémy 

• 

námelové alkaloidy - na migrény 

• 

triazolam a midazolam (užívaný ústy) - k navození spánku nebo zmírnění úzkostných stavů 

• 

rifampicin - k prevenci nebo léčbě tuberkulózy 

• 

simvastatin a lovastatin -  ke snížení cholesterolu v krvi 

• 

kvetiapin – používaný k léčbě schizofrenie, bipolárních poruch a závažných depresivních  
poruch 

 
Neužívejte přípravek Invirase s jakýmikoli dalšími léky, nejdříve se poraďte se svým lékařem. Léky 
uvedené výše mohou způsobit závažné nežádoucí účinky, pokud je užijete společně s přípravkem 
Invirase. 
 
Neužívejte přípravek Invirase, pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Invirase užívat. 
 
Upozornění a opatření 
Měl(a) byste vědět, že léčba přípravkem Invirase/ritonavir nevede k úplnému vyléčení infekce virem 
HIV a není proto zcela vyloučena možnost propuknutí infekcí a HIV doprovodných onemocnění. Je 
proto nutné, abyste během léčení přípravkem Invirase zůstal(a) v péči lékaře.  
 
I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou 
léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další 
osoby. 
 
V současné době jsou k dispozici pouze omezené informace, na základě kterých by bylo možno 
doporučit podání Invirase/ritonaviru dětem a dospělým starším 60 let. 
 
Poruchy srdečního rytmu (arytmie) 
Přípravek Invirase může změnit tlukot Vašeho srdce, což může být velmi závažné. Toto se stává 
zvláště, jste-li žena nebo starší pacient.  
• 

Pokud užíváte jakýkoli lék, který snižuje hladinu draslíku v krvi, řekněte to svému lékaři dříve, 
než začnete přípravek Invirase užívat. 

• 

Pokud se u Vás v průběhu léčby objeví palpitace (bušení srdce) nebo nepravidelný tlukot 

 srdce, 

okamžitě kontaktujte svého lékaře. Váš lékař může provést EKG vyšetření ke 

 

zhodnocení tlukotu Vašeho srdce. 

 

90 

Další onemocnění 
Existují určitá onemocnění, která můžete nebo jste mohl(a) mít, a která vyžadují zvláštní opatření před 
zahájením léčby přípravkem Invirase/ritonavir nebo v jejím průběhu. Proto je nutné před zahájením 
léčby tímto přípravkem informovat lékaře, pokud máte průjem nebo alergii (viz bod 4) nebo pokud 
trpíte nesnášenlivostí některých cukrů (viz bod „Přípravek Invirase obsahuje laktosu“). 
 
Onemocnění ledvin: Informujte svého lékaře, pokud jste v minulosti měl(a) onemocnění ledvin. 
 
Onemocnění jater: Prosím, informujte svého lékaře, pokud jste v minulosti měl(a) onemocnění jater. U 
pacientů s chronickou hepatitidou B nebo C, kteří jsou léčeni antiretrovirovými léky, je zvýšené riziko 
závažných jaterních komplikací, které v některých případech mohou být fatální, je proto třeba 
provádět pravidelné testy jaterních funkcí. 
 
Infekce: U některých pacientů s HIV infekcí (AIDS) v pokročilém stádiu, kteří dříve prodělali 
oportunní infekce, se mohou brzy po zahájení anti-HIV léčby vyskytnout známky a příznaky zánětu 
z předchozích infekcí. Má se za to, že tyto příznaky jsou důsledkem zlepšení imunitní odpovědi 
organizmu umožňující zdolávat infekce, které mohou být bez viditelných příznaků v těle přítomné. 
Všimnete-li si jakýchkoli příznaků infekce, informujte, prosím, ihned svého lékaře (viz bod 4). 
 
Jakmile začnete užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě oportunních 
infekcí vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když imunitní systém napadá 
zdravé tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby. Pokud 
zaznamenáte příznaky infekce nebo jiné příznaky jako jsou svalová slabost, slabost začínající v rukách 
a chodidlech a postupující směrem k tělesnému trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím, 
informujte ihned svého lékaře a požádejte ho o nezbytnou léčbu. 
 
Kostní poruchy: U některých pacientů se může při užívání kombinované antiretrovirové terapie 
vyvinout kostní onemocnění zvané osteonekróza (odumírání kostní tkáně způsobené nedostatečným 
zásobením kosti krví). Délka kombinované antiretrovirové terapie, používání kortikosteroidů, 
konzumace alkoholu, závažné snížení imunity a vyšší index tělesné hmotnosti mohou být některými z 
mnoha rizikových faktorů vzniku tohoto onemocnění. Známky osteonekrózy jsou ztuhlost kloubů, 
bolesti kloubů (zvláště kyčlí, kolen a ramen) a pohybové potíže. Pokud zpozorujete některé z těchto 
příznaků, informujte o tom prosím svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Invirase 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Invirase/ritonavir může být užíván současně s dalšími léky, které jsou běžně používány k léčbě HIV 
infekce. 
 
Existují ještě další léky, které nesmějí být užívány zároveň s přípravkem Invirase/ritonavir (viz bod 
„Neužívejte přípravek Invirase, jestliže užíváte jakýkoli z následujících léků:“ výše). Existují rovněž 
určité léky, při jejichž užívání může být nutné snížit jejich dávku nebo dávku přípravku Invirase nebo 
ritonaviru (viz bod „Mezi léky, jejichž účinky se mohou vzájemně ovlivňovat s účinky sachinaviru 
nebo ritonaviru, patří:“ níže). Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, aby Vám podali více informací o 
užívání Invirase/ritonaviru s jinými léky. 
 
Mezi léky, které mohou ovlivnit účinnost sachinaviru nebo ritonaviru, patří: 
• 

další  léky k léčbě HIV infekce - jako jsou nelfinavir, indinavir, nevirapin, delavirdin, efavirenz, 
maravirok, kobicistat 

• 

některé léky ovlivňující imunitní systém - jako jsou cyklosporin, sirolimus (rapamycin), 
takrolimus 

• 

různé steroidy - jako jsou dexamethason, ethinyl estradiol, flutikason 

• určité léky na onemocnění srdce - jako jsou blokátory vápníkových kanálů, chinidin, digoxin 
• 

léky užívané ke snížení cholesterolu v krvi - jako jsou statiny 

• 

antimykotika - ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, mikonazol 

91 

• 

antikonvulziva - jako jsou fenobarbital, fenytoin, karbamazepin 

• 

léky používané k navození sedace (ke zklidnění) - jako jsou midazolam podávaný injekčně 

• určitá antibiotika - jako jsou kvinupristin/dalfopristin, rifabutin, kyselina fusidová 
• 

léky používané k léčbě deprese - jako jsou nefazodon, tricyklická antidepresiva 

• 

léky proti srážení krve - warfarin 

• rostlinné 

přípravky obsahující třezalku tečkovanou nebo česnekové tobolky 

• 

některé léky, které léčí onemocnění související se zvýšenou kyselostí žaludku - jako jsou 
omeprazol nebo jiné inhibitory protonové pumpy 

• 

léky používané k léčbě příznaků benigní hyperplazie prostaty (zvětšení prostaty), jako je 
alfuzosin 

• 

léky používané k léčbě astmatu nebo jiného onemocnění hrudníku jako chronické obstrukční 
plicní nemoci, jako je salmeterol 

• 

léky na dnu, jako je kolchicin 

• 

léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku v tepnách  plic (onemocnění známé jako plicní 
arteriální hypertenze), jako je bosentan. 

 
Z uvedených důvodů nikdy neužívejte přípravek Invirase/ritonavir současně s jinými léky bez 
souhlasu svého lékaře. 
 
 V případě, že užíváte perorální antikoncepci k zabránění otěhotnění, měli byste užívat další nebo 
odlišný typ antikoncepce, neboť ritonavir může snížit účinnost perorální antikoncepce. 
 
Přípravek Invirase s jídlem a pitím 
Invirase musí být užíván společně s ritonavirem s jídlem nebo po jídle.  
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se s Vaším lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jakýkoliv lék. Informujte svého 
lékaře, jste-li těhotná nebo těhotenství plánujete. Během těhotenství může být lék užíván pouze s 
vědomím Vašeho lékaře.  
 
Pokud užíváte Invirase/ritonavir, neměla byste své dítě kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vliv přípravku Invirase na vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyl testován. Nicméně v průběhu 
léčby přípravkem Invirase byl hlášen výskyt závratí, únavy a postižení zraku. Pokud zaznamenáte tyto 
příznaky, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje. 
 
Přípravek Invirase obsahuje laktosu 
Jedna potahovaná tableta obsahuje 38,5 mg laktosy (monohydrát). V případě, že se u Vás projevuje 
nesnášenlivost některých cukrů, kontaktujte před započetím užívání tohoto léčivého přípravku svého 
lékaře.  
 
 
3. 

Jak se přípravek Invirase užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
s lékařem nebo lékárníkem. Invirase je k dispozici jako 500 mg potahovaná tableta nebo jako 200 mg 
tobolka (viz Příbalová informace přípravku Invirase 200 mg tobolky). Lékař Vám předepíše přípravek 
Invirase v kombinaci s ritonavirem (přípravkem Norvir) a dalšími léky proti HIV.  
 
Jak se užívá 
• Užívejte 

přípravek Invirase ve stejný čas jako tobolky ritonaviru (přípravku Norvir). 

• Potahované 

tablety 

přípravku Invirase užívejte s jídlem nebo po něm. 

• 

Potahované tablety spolkněte celé a zapijte vodou. 

 

92 

Kolik se užívá 
 
Standardní dávka 

• Užívejte 

dvě 500 mg potahované tablety přípravku Invirase dvakrát denně. 

• 

Užívejte jednu 100 mg tobolku ritonaviru (přípravku Norvir) dvakrát denně. 

 
Pokud je toto Váš první lék k léčbě HIV infekce nebo pokud je to poprvé, kdy užíváte ritonavir 
(přípravek Norvir) 
Potřebujete užívat nižší dávku přípravku Invirase po dobu prvního týdne léčby. 
 
Týden 1: 
• 

Užívejte jednu 500 mg potahovanou tabletu přípravku Invirase dvakrát denně. 

• 

Užívejte jednu 100 mg tobolku ritonaviru (přípravku Norvir) dvakrát denně. 

 
Týden 2 a následující: 
• Pokračujte se standardní dávkou. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Invirase, než jste měl(a) 
Jestliže užijete větší dávku přípravku Invirase, než je předepsáno, musíte kontaktovat svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Invirase 
V případě, že opomenete užít jednu dávku přípravku, nikdy nezdvojnásobujte dávku další. Jestliže si 
zapomenete vzít jednu dávku, vezměte si ji s trochou jídla, jakmile si vzpomenete. Potom pokračujte v 
pravidelném užívání tak, jak je předepsáno. Neměňte sám(a) předepsané dávkování. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Invirase 
V užívání léku pokračujte, dokud Vám lékař nedoporučí jej vysadit. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukosy 
v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů 
v krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil. 
 
Při léčbě HIV infekce je někdy velmi těžké odlišit nežádoucí účinky způsobené přípravkem Invirase 
od účinků jiných léků, které užíváte současně, nebo od příznaků způsobených komplikacemi tohoto 
onemocnění. Z tohoto důvodu je naprosto nezbytné informovat Vašeho lékaře o všech změnách vaší 
kondice, ke kterým dojde během léčby. 
 
Nejčastěji se vyskytující nežádoucí účinky sachinaviru (u více než deseti ze sta osob) užívaného v 
kombinaci s ritonavirem postihují trávicí trakt a obvykle se jedná o nevolnost, průjem, zvýšenou 
únavu, zvracení, plynatost a bolest břicha. Velmi často byly také hlášeny změny hodnot laboratorních 
testů (např. testy krve nebo moči). 
 
Jinými nežádoucími účinky (více než jeden ze sta osob a současně méně než jeden z deseti osob), jsou 
vyrážka, svědění, ekzém a suchá kůže, ztráta vlasů, sucho v ústech, bolest hlavy, periferní neuropatie 
(poruchy nervů v končetinách, které se mohou projevovat jako necitlivost, brnění, pocit vystřelující 
bolesti nebo pálení), slabost, závratě, problémy libida, změny chutě, vřídky v ústech, suché rty, 
nepříjemné pocity v oblasti břicha, poruchy trávení, pokles tělesné hmotnosti, zácpa, zvýšená chuť 
k jídlu, svalové křeče a dušnost. 

93 

 
Další nežádoucí účinky, které byly hlášeny méně často (více než jeden z jednoho tisíce osob, ale  méně 
než jeden ze sta osob
), zahrnují: snížení chuti k jídlu, poruchy zraku, zánět jater, záchvaty, alergické 
reakce, puchýře, ospalost, poruchy činnosti ledvin, zánět slinivky břišní, zežloutnutí kůže nebo očního 
bělma způsobené poruchou funkce jater a Stevens-Johnsonův syndrom (závažné onemocnění 
s puchýři na kůži, sliznici očí, úst a genitálu).  
 
U pacientů s hemofilií A a B léčených tímto přípravkem nebo jinými inhibitory proteázy byly 
pozorovány případy zvýšeného krvácení. V případě výskytu těchto komplikací vyhledejte okamžitě 
svého lékaře. 
 
Byly hlášeny případy svalových bolestí, zvýšené citlivosti nebo slabosti svalů, především v kombinaci 
s antiretrovirovou léčbou zahrnující inhibitory proteázy a nukleosidové analogy. Ve vzácných  
případech byly tyto svalové potíže závažné (rabdomyolýza). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 
systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. Jak 

přípravek Invirase uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Invirase nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné l přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Invirase obsahuje 
 
• Léčivou látkou je saquinavirum. Jedna potahovaná tableta přípravku Invirase obsahuje 

saquinavirum 500 mg ve formě saquinaviri-mesilas. 

• 

Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl 
karboxymethylškrobu, povidon, (monohydrát) laktosy 38,5 mg, magnesium-stearát, 
hypromelóza, oxid titaničitý (E171), mastek, triacetin, žlutý oxid železitý (E172) a červený oxid 
železitý (E172). 

 
Jak přípravek Invirase vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Invirase 500 mg potahované tablety jsou světle oranžové až šedavé nebo oranžovohnědé barvy 
oválného cylindrického bikonvexního tvaru označené na jedné straně nápisem "SQV 500" a na opačné 
straně nápisem "ROCHE". Jedna plastová lahvička (HDPE) obsahuje 120 potahovaných tablet. 
 

94 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Roche Registration Limited, 
6 Falcon Way, 
Shire Park, 
Welwyn Garden City, 
AL7 1TW, 
Velká Británie. 
 
Výrobce 
Roche Pharma AG,  
Emil-Barell-Strasse 1, 
79639 Grenzach-Wyhlen, 
Německo  
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
België/Belgique/Belgien 
N.V. Roche S.A. 
Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11 
 

Lietuva 
UAB “Roche Lietuva” 
Tel: +370 5 2546799 
 

България 
Рош България ЕООД 
Тел: +359 2 818 44 44 
 

Luxembourg/Luxemburg 
(Voir/siehe Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
Roche s. r. o. 
Tel: +420 - 2 20382111 

Magyarország 
Roche (Magyarország) Kft. 
Tel: +36 - 23 446 800 
 

Danmark 
Roche a/s 
Tlf: +45 - 36 39 99 99 
 

Malta 
(See United Kingdom)  

Deutschland 
Roche Pharma AG 
Tel: +49 (0) 7624 140 
 

Nederland 
Roche Nederland B.V. 
Tel: +31 (0) 348 438050 
 

Eesti 
Roche Eesti OÜ 
Tel: + 372 - 6 177 380 
 

Norge 
Roche Norge AS 
Tlf: +47 - 22 78 90 00 
 

Ελλάδα 
Roche (Hellas) A.E.  
Τηλ: +30 210 61 66 100 
 

Österreich 
Roche Austria GmbH 
Tel: +43 (0) 1 27739 
 

España 
Roche Farma S.A. 
Tel: +34 - 91 324 81 00 
 

Polska 
Roche Polska Sp.z o.o. 
Tel: +48 - 22 345 18 88 
 

95 

France 
Roche 
Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00 
 
Hrvatska 
Roche d.o.o. 
Tel: + 385 1 47 22 333 
 

Portugal 
Roche Farmacêutica Química, Lda 
Tel: +351 - 21 425 70 00 
 
România 
Roche România S.R.L. 
Tel: +40 21 206 47 01 
 

Ireland 
Roche Products (Ireland) Ltd. 
Tel: +353 (0) 1 469 0700 
 

Slovenija 
Roche farmacevtska družba d.o.o. 
Tel: +386 - 1 360 26 00 
 

Ísland  
Roche a/s 
c/o Icepharma hf 
Sími: +354 540 8000 
 

Slovenská republika  
Roche Slovensko, s.r.o. 
Tel: +421 - 2 52638201 
 

Italia 
Roche S.p.A. 
Tel: +39 - 039 2471 

Suomi/Finland 
Roche Oy  
Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500 
  

Kύπρος

  

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ. 
Τηλ: +357 - 22 76 62 76 
 

Sverige 
Roche AB 
Tel: +46 (0) 8 726 1200 
 

Latvija 
Roche Latvija SIA 
Tel: +371 - 67 039831 
 

United Kingdom 
Roche Products Ltd. 
Tel: +44 (0) 1707 366000 
 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {měsíc RRRR}. 
 
Další zdroje informací  
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky:

 http://www.ema.europa.eu 

 
Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace 
k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP. 

Recenze

Recenze produktu INVIRASE 500 MG 120X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu INVIRASE 500 MG 120X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám