Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

INTRONA 3 MIU 12X0.5ML/3MU+S Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26175

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG
Kód výrobku: 26175
Kód EAN:
Kód SÚKL: 25760
Držitel rozhodnutí: SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG
IntronA se používá u dospělých pacientů k léčbě některých onemocnění, která postihují krev, kostní dřeň, lymfatické uzliny nebo kůži a mohou se šířit dále do organizmu. Jsou to trichocelulární leukémie, chronická myeloidní leukémie, mnohočetný myelom, folikulární lymfom, karcinoidní tumory a maligní melanom. IntronA se užívá též u dospělých pacientů k léčbě virových infekcí jater - chronické hepatitidy B a C. IntronA se užívá v kombinaci s ribavirinem u dětí a mladistvých ve věku 3 let a starších s dříve neléčenou chronickou hepatitis C.

Příbalový leták

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 
 

 

1. 

NÁZEV  PŘÍPRAVKU 

 
IntronA 3 miliony  IU/0,5 ml injekční nebo infuzní roztok 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ  A KVANTITATIVNÍ  SLOŽENÍ 

 
Jedna injekční lahvička injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 3 miliony  IU rekombinantního 
interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 0,5 ml roztoku. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Injekční nebo infuzní roztok. 
Čirý a bezbarvý roztok. 
 
 
4. 

KLINICKÉ  ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Chronická hepatitis B 

Léčba dospělých pacientů s chronickou hepatitidou B, u nichž byly prokázány sérové markery 
replikace viru hepatitidy  B (přítomnost DNA viru hepatitidy B  (HBV-DNA)  a antigenu hepatitidy  B 
(HBeAg)), zvýšená alaninaminotransferáza (ALT) a histologicky prokázaný aktivní zánět jater a/nebo 
fibróza. 
 
Chronická hepatitis C  
Před zahájením léčby přípravkem IntronA je třeba věnovat pozornost výsledkům z klinických studií, 
které porovnávají přípravek IntronA s pegylovaným interferonem (viz bod 5.1). 
 
Dospělí pacienti 

 

Přípravek IntronA je indikován k léčbě dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří mají 
zvýšené hodnoty transamináz bez jaterní dekompenzace a kteří jsou pozitivní na RNA viru hepatitidy 
C (HCV-RNA)  (viz bod 4.4). 
 
Nejlepší způsob použití přípravku IntronA v této indikaci je v kombinaci s ribavirinem.  
 

Děti ve věku 3 let a starší a dospívající 
Přípravek IntronA je indikován v kombinaci s ribavirinem k léčbě chronické hepatitidy C u dětí ve 
věku 3 let a starších a dospívajících, bez předchozí léčby, bez jaterní dekompenzace, a kteří jsou 
pozitivní na HCV-RNA. 
 

Při rozhodování neodkládat léčbu až do dospělosti je důležité brát v úvahu, že kombinovaná léčba 
způsobovala inhibici  růstu, která u některých pacientů vedla k nižší konečné tělesné výšce 
v dospělosti.  
Rozhodnutí pro zahájení léčby by se mělo učinit individuálně, případ od případu (viz bod 4.4). 
 
Trichocelulární leukémie  
Léčba pacientů s trichocelulární leukémií. 
 
Chronická myeloidní leukémie 
Monoterapie 

Léčba dospělých pacientů s chromosomem Philadelphia nebo s chronickou myeloidní leukémií 
pozitivní na bcr/abl translokaci. 

 

 
Z klinických zkušeností vyplývá, že u většiny léčených pacientů lze dosáhnout významné/mírné 
hematologické a cytogenetické odpovědi. Významná cytogenetická odpověď je definována jako 

 34 % Ph+ leukemických buněk v kostní dřeni, zatímco mírná odpověď jako 

 34 %, ale 

 90 % Ph+ 

buněk v kostní dřeni. 
 
Kombinovaná terapie 
Kombinace interferonu alfa-2b a cytarabinu (Ara-C) podávaná během prvních 12 měsíců léčby 

prokázala signifikantní zvýšení výskytu významné cytogenetické odpovědi a signifikantní prodloužení 
přežití 3 let ve srovnání s monoterapií interferonem alfa-2b. 
 
Mnohočetný myelom 
Jako udržovací léčba u pacientů, u nichž bylo dosaženo objektivní remise (pokles myelomových 

proteinů o více než 50 %), a to následně po iniciální indukční chemoterapii. 
Z dosavadních klinických zkušeností vyplývá, že udržovací léčba interferonem alfa-2b prodlužuje fázi 
plateau; nicméně účinky na celkové přežívání definitivně prokázány nebyly. 
 
Folikulární  lymfom 
Léčba folikulárního lymfomu s vysokým stupněm malignity jako adjuvans vhodné kombinované 

indukční chemoterapie, jako je schéma CHOP. Vysoký stupeň malignity je charakterizován výskytem 
minimálně  jedné z následujících známek: velký rozměr tumoru (> 7 cm), postižení tří nebo více 
mízních uzlin (každá > 3 cm), systémové symptomy (úbytek hmotnosti > 10 %, pyrexie > 38

o

C po 

dobu více než 8 dnů nebo noční pocení), splenomegalie přesahující pupek, obstrukce nebo kompresní 
syndrom postihující některý z hlavních orgánů, postižení orbitální nebo epidurální oblasti, serózní 
výpotky nebo leukémie. 
 
Karcinoidní tumor 
Léčba karcinoidních tumorů s postižením lymfatických uzlin nebo s jaterními metastázami 
a s „karcinoidním syndromem”. 
 
Maligní  melanom 
Jako adjuvantní terapie u pacientů, u nichž byl melanom odstraněn chirurgicky, ale u nichž je vysoké 
riziko systémové recidivy, tedy např. u pacientů s primárním nebo recidivujícím (klinicky nebo 
patologicky potvrzeným) postižením lymfatických uzlin. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Léčba musí být započata lékařem, který má zkušenosti s postupem léčení nemoci. 
 
Ne všechny lékové formy a síly jsou vhodné pro některé indikace. Musí být vybrána vhodná léková 
forma a síla. 
 
Pokud se v průběhu léčby přípravkem IntronA v jakékoli indikaci  vyskytnou nežádoucí příhody, je 
třeba buď upravit dávkování, nebo léčbu přechodně přerušit, dokud nežádoucí příhody nevymizí. 
Pokud se i při adekvátní úpravě dávkování rozvine intolerance nebo choroba progreduje, je třeba 

podávání přípravku IntronA přerušit. Při udržovací léčbě subkutánním podáním si podle uvážení 
lékaře může pacient aplikovat přípravek sám. 
 
Chronická hepatitis B 
Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí 5 – 10 milionů IU, podávaných subkutánně třikrát týdně 
(obden) po dobu 4 až 6 měsíců.  
 
V případě výskytu hematologických poruch (leukocyty 

 1 500/mm

3

, granulocyty 

 1 000/mm

3

trombocyty 

 100 000 /mm

3

) by měla být podávaná dávka snížena o 50 %. Léčbu je nutno přerušit 

v případě vážné leukopenie  (

 1 200 /mm

3

), vážné neutropenie (

 750 /mm

3

) nebo vážné 

trombocytopenie (

 70 000 /mm

3

). 

 

 

U všech pacientů, pokud ani po 3 až 4 měsících léčby (maximální tolerovanou dávkou) nedojde ke 
zlepšení sérových koncentrací HBV-DNA, podávání přípravku IntronA přerušte. 
 
Chronická hepatitis C 
Dospělí 
Přípravek IntronA je podáván subkutánně v dávce 3 miliony IU třikrát týdně (obden) dospělým 
pacientům, buď jako monoterapie, nebo v kombinaci s ribavirinem. 
 

Děti ve věku 3 let nebo starší a dospívající  
Přípravek IntronA 3 mil. IU/m

2

 se podává subkutánně třikrát týdně (obden) v kombinaci s ribavirinem, 

tobolkami nebo perorálním roztokem, podávaným perorálně denně ve dvou dílčích dávkách s jídlem 
(ráno a večer). 
 
(Viz  SPC ribavirinu, tobolky, pro dávkování tobolek ribavirinu  a návod na modifikaci dávky pro 
kombinovanou terapii. Pediatričtí pacienti, kteří váží < 47 kg nebo nemohou polykat tobolky, viz SPC 
ribavirinu, perorální roztok). 
 
Pacienti s relapsem (dospělí) 

Přípravek IntronA se podává v kombinaci s ribavirinem. Na základě výsledků klinických studií, 
u kterých jsou k dispozici data po 6 měsících léčby, se doporučuje léčba pacientů přípravkem IntronA 
v kombinaci s ribavirinem po dobu 6 měsíců. 
 
Dosud neléčení pacienti (dospělí) 
Účinnost přípravku IntronA se zvyšuje, jestliže se podává v kombinaci s ribavirinem. Přípravek 

IntronA by měl být podáván samostatně hlavně v případě intolerance nebo kontraindikace ribavirinu. 
 
- Přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem  
Na základě výsledků klinických studií, u kterých jsou k dispozici údaje po 12 měsících léčby, se 
doporučuje léčba pacientů přípravkem IntronA v kombinaci s ribavirinem po dobu nejméně 6 měsíců.  
 
V léčbě je třeba pokračovat dalších 6 měsíců (t.j. celkem 12 měsíců léčby) u těch pacientů, kteří 
vykazují negativní HCV-RNA  v 6. měsíci léčby, virový genotyp 1 (stanovený ve vzorku před léčbou) 
a vysokou virovou zátěž před léčbou. 
 

Při rozšíření léčby na 12 měsíců je nutno vzít v úvahu další negativní prognostické faktory 
(věk 

 40 let, muži, pacienti s přemosťující fibrózou).  

 
Pacienti, kteří v průběhu klinických studií nevykazovali po 6 měsících léčby virologickou odpověď 
(HCV-RNA  pod spodní hranicí detekce), se nestali virologicky reagujícími osobami (HCV-RNA  pod 
spodní hranicí detekce 6 měsíců po ukončení léčby). 
 
- Přípravek IntronA samostatně 
Optimální trvání léčby samotným přípravkem IntronA není ještě definitivně stanoveno, ale doporučuje 
se léčba o délce 12 až 18 měsíců. 
 

U pacientů léčených samotným přípravkem IntronA se doporučuje léčba po dobu nejméně 3 až 4 
měsíců, poté je třeba stanovit stav HCV-RNA. Léčba může pokračovat u těch pacientů, kteří mají 
negativní HCV-RNA. 
 
Dosud neléčení pacienti (děti a dospívající) 

Účinnost a bezpečnost přípravku IntronA v kombinaci s ribavirinem nebyla u dětí a dospívajících 
s dříve neléčenou chronickou hepatitidou C studována. 
 
Trvání léčby u dětí a dospívajících 

  Genotyp 1: Doporučená délka trvání léčby je jeden rok. Pacienti, u nichž se nedosáhne 

virologické odpovědi po 12 týdnech léčby, se jen velmi nepravděpodobně stanou trvale 

odpovídajícími na léčbu (negativní prediktivní hodnota 96 %). Proto se doporučuje, aby u dětí 

 

a dospívajících užívajících kombinaci IntronA/ribavirin byla léčba přerušena, pokud ve 
12. týdnu jejich léčby HCV-RNA  poklesne ve srovnání s obdobím před léčbou o < 2 log

10

 

nebo pokud budou mít ve 24. týdnu léčby detekovatelnou HCV-RNA. 

  Genotyp 2/3: Doporučená délka trvání léčby je 24 týdnů. 

 
Trichocelulární leukémie  
Doporučená dávka činí 2 miliony IU/m

2

, podávaných subkutánně třikrát týdně (obden), a to u pacientů 

se splenektomií i bez ní. U většiny pacientů s trichocelulární leukémií dochází k normalizaci jedné či 

více hematologických hodnot během jednoho až dvou měsíců léčby přípravkem IntronA. Ke zlepšení 
všech tří hematologických hodnot (počet granulocytů a trombocytů a koncentrace hemoglobinu) bývá 
nutná doba šesti nebo více měsíců. Pokud tedy onemocnění neprogreduje nebo se neprojeví závažná 
intolerance léčby, musí být dávkovací schéma po zmíněnou dobu dodrženo. 
 
Chronická myeloidní leukémie   
Doporučená dávka přípravku IntronA se pohybuje v rozmezí 4 – 5 milionů IU/m

2

, podávaných 

subkutánně každý den. Někteří pacienti vykazují zlepšení po přípravku IntronA v dávce 5 milionů 
IU/m

2

, podávané subkutánně denně v kombinaci s cytarabinem (Ara-C) v dávce 20 mg/m

2

, podávané 

denně subkutánně po dobu 10 dní v měsíci (až do maximální denní dávky 40 mg). Po úpravě počtu 

leukocytů se k udržení hematologické remise podává maximální tolerovaná dávka přípravku IntronA 
(4 – 5 milionů  IU/m

denně). 

 
Podávání přípravku musí být přerušeno, pokud se ani po 8 – 12 týdnech léčby nedosáhne alespoň 
částečné hematologické remise nebo klinicky významné cytoredukce. 
 

Mnohočetný myelom 
Udržovací léčba 
U pacientů ve fázi plateau (pokles myelomových proteinů o více než 50 %) po iniciální indukční 
chemoterapii lze  podávat interferon alfa-2b jako monoterapii, a to subkutánně v dávce 3 miliony 
IU/m

2

 třikrát týdně (obden). 

 
Folikulární  lymfom  
Interferon alfa-2b může být podáván jako adjuvantní léčba k chemoterapii, a to subkutánně v dávce 
5 milionů  IU třikrát týdně (obden) po dobu 18 měsíců. Doporučuje se dávkovací schéma CHOP, 
nicméně klinické zkušenosti jsou pouze se schématem CHVP (kombinace cyklofosfamid, doxorubicin, 
teniposid a prednisolon). 
 
Karcinoidní tumor 
Obvyklá dávka činí 5 milionů  IU (3 – 9 milionů IU) podávaných subkutánně třikrát týdně (obden). 
U pacientů s onemocněním v pokročilém stadiu může být nutná denní dávka až 5 milionů  IU. Během 

chirurgického výkonu a po něm je třeba podávání léku dočasně přerušit. Terapie může pokračovat tak 
dlouho, jak dlouho na léčbu interferonem alfa-2b pacient reaguje. 
 
Maligní  melanom  
Jako indukční terapie je interferon alfa-2b podáván intravenózně v dávce 20 milionů IU/m

2

 denně, a to 

vždy pět dnů v týdnu po dobu čtyř týdnů; vypočtená dávka interferonu alfa-2b se přidá do injekčního 
roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)

 

a podává se intravenózně ve 20minutové infúzi (viz bod 

6.6). Doporučená dávka pro udržovací léčbu činí 10 milionů IU/m

2

, podávaných subkutánně třikrát 

týdně (obden) po dobu 48 týdnů. 
 
Pokud se v průběhu léčby interferonem alfa-2b vyskytnou závažné nežádoucí příhody, zejména dojde-

li k poklesu počtu granulocytů na < 500/mm

3

 nebo k vzestupu 

alaninaminotransferázy/aspartátaminotransferázy (ALT/AST) na > 5násobek horní hranice normálu, 
přerušte přechodně léčbu až do doby, než nežádoucí příhody vymizí. Při opětném zahájení léčby 
interferonem alfa-2b je nutno podávat dávku rovnající se 50 % dávky předchozí. Pokud přetrvává 
intolerance i po úpravě dávky nebo pokud dojde k poklesu granulocytů na 

 250/mm

3

 nebo ke 

vzestupu ALT/AST na > 10násobek horní hranice normálu, je nutno podávání interferonu alfa-2b 

přerušit. 

 

 
Ačkoli optimální (minimální) dávka k dosažení plného klinického  přínosu není známa, je třeba 

podávat nemocným doporučenou dávku, s redukcí dávky vzhledem k toxicitě, jak bylo popsáno výše. 
 
Přípravek IntronA se aplikuje pomocí skleněné injekční stříkačky pro jednorázové použití nebo 
injekční stříkačky z umělé hmoty pro jednorázové použití. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

Hypersensitivita  na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Preexistující závažné srdeční onemocnění v anamnéze, např. nekontrolovaná městnavá srdeční 
nedostatečnost, nedávný infarkt myokardu, vážné arytmické poruchy. 

Závažné poruchy funkce jater nebo ledvin, včetně těch, jež jsou způsobeny metastázami. 

Epilepsie  a/nebo narušená funkce centrálního nervového systému (CNS) (viz bod 4.4). 

Chronická hepatitida s dekompenzovanou jaterní cirhózou. 

Chronická hepatitida u pacientů, léčených v současnosti či v nedávné minulosti 
imunosupresivy, s výjimkou případů po ukončení krátkodobého podávání kortikosteroidů. 

Autoimunitní hepatitida; nebo autoimunitní onemocnění v anamnéze; příjemci transplantátů 

léčení imunosupresivy. 

Preexistující onemocnění štítné žlázy, pokud je nelze  upravit konvenční léčbou. 

Kombinace přípravku IntronA s telbivudinem. 

 
Děti a dospívající 

Existující závažné psychiatrické onemocnění nebo závažné psychiatrické onemocnění 
v anamnéze, zejména těžké deprese, sebevražedné myšlenky nebo pokusy o sebevraždu. 

 
Kombinovaná terapie s ribavirinem  
Pokud bude přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitis C současně s ribavirinem, 
prostudujte si také SPC ribavirinu.  
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Psychiatrické účinky a účinky na centrální nervový systém (CNS)  
U některých pacientů byly během léčby přípravkem IntronA pozorovány závažné účinky na CNS, 

zejména deprese, sebevražedné myšlenky a pokusy, a to i po ukončení léčby, zejména během 
následného 6měsíčního období sledování. U dětí a dospívajících léčených přípravkem IntronA 
v kombinaci s ribavirinem byly v průběhu léčby a během 6měsíčního dalšího sledování hlášeny 
sebevražedné myšlenky či pokusy o sebevraždu častěji než u dospělých pacientů (2,4 % oproti 1 %). 
Stejně jako u dospělých pacientů se i u dětí a dospívajících vyskytly další psychiatrické nežádoucí 

účinky (např. deprese, emoční labilita a ospalost). U interferonů alfa byly pozorovány další účinky na 
CNS, včetně agresivního chování (někdy namířeného proti druhým, jako jsou vražedné myšlenky), 
bipolárních poruch, mánie, zmatenosti a změn duševního stavu. Pacienti by měli být pečlivě sledováni 
pro případné známky nebo příznaky psychiatrických onemocnění. Pokud se takové příznaky objeví, 
musí ošetřující lékař brát v úvahu potenciální závažnost těchto nežádoucích účinků a měl by zvážit 

nutnost jejich adekvátní léčby. Pokud psychiatrické symptomy přetrvávají nebo se zhoršují, nebo jsou 
zjištěny sebevražedné nebo vražedné myšlenky, doporučuje se léčbu s přípravkem IntronA přerušit 
a u pacienta pokračovat s odpovídající psychiatrickou léčbou. 
 
Pacienti s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se závažným psychiatrickým 

onemocněním v anamnéze 
Jestliže se u dospělých pacientů s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se 
závažným psychiatrickým onemocněním v anamnéze usoudí, že je nezbytná léčba interferonem alfa-
2b, měla by být zahájena pouze po zajištění odpovídajících individuálních diagnostických 
a terapeutických opatření k léčbě psychiatrického stavu.  
U dětí a dospívajících s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se závažným 

psychiatrickým onemocněním v anamnéze je používání interferonu alfa-2b kontraindikováno (viz 
bod 4.3). 

 

 
Pacienti s užíváním/zneužíváním psychoaktivních látek: 

U pacientů s infekcí HCV, kteří současně trpí poruchami způsobenými užíváním psychoaktivních 
látek (alkohol, konopí atd.) je při léčbě interferonem alfa zvýšené riziko rozvoje psychiatrických 
poruch nebo zhoršení stávajících psychiatrických poruch. Pokud je léčba interferonem alfa 
považována u těchto pacientů za nezbytnou, má být pečlivě posouzena přítomnost psychiatrických 
komorbidit a rizika užívání jiných psychoaktivních látek. Pokud je to nezbytné, je třeba při vyšetření, 

léčbě a sledování pacienta zvážit interdisciplinární přístup se zapojením psychiatra nebo odborníka na 
závislosti. Pacienta je třeba pečlivě sledovat v průběhu léčby a dokonce i po přerušení léčby. 
Doporučuje se včasný zásah při opětovném nástupu nebo při rozvoji psychiatrických poruch. 
 
 
Populace dětí a dospívajících: Růst a vývoj (chronická hepatitis C) 
V průběhu kombinované léčby interferonem (standardním a pegylovaným)/ribavirinem, která trvala až 
48 týdnů, byl u pacientů ve věku 3 až 17 let  častý pokles tělesné hmotnosti a inhibice růstu (viz 
body 4.8 a 5.1). Dostupné údaje z delšího časového období získané u dětí léčených kombinovanou 
léčbou standardním interferonem/ribavirinem také svědčí pro významné zpožďování růstu (snížení o > 
15 percentilů ve výškovém percentilu v porovnání s počátečním stavem) u 21 % dětí (n=20), i když od 
jejich léčby uplynulo již více než 5 let. Údaj o konečné tělesné výšce v dospělosti byl k dispozici 
u 14 z těchto dětí a u 12 z nich přetrvával 10 až 12 let po ukončení léčby růstový deficit > 15 

percentilů. 
 
Individuální hodnocení poměru přínosu/rizika u dětí  
Očekávaný prospěch z léčby by se měl pečlivě zvážit oproti zjištěním týkajícím se bezpečnosti u dětí 
a dospívajících, která vyplývají z klinických hodnocení (viz body 4.8 a 5.1). 

Je důležité vzít v úvahu, že kombinovaná léčba navodila inhibici růstu, která u některých 

pacientů vedla k nižší konečné tělesné výšce v dospělosti. 

Toto riziko by se mělo zvážit oproti charakteristikám onemocnění u dítěte, například známkám 
progrese nemoci (zejména fibróze), komorbiditám, které mohou negativně ovlivnit progresi 
nemoci (např. HIV koinfekci), i proti prognostickým faktorům odpovědi (genotypu HCV 
a virové náloži). 

 
Pokud je to jen možné, dítě by mělo být léčeno po pubertálním růstovém spurtu, aby se snížilo riziko 
inhibice růstu. Neexistují žádné údaje o dlouhodobých účincích na pohlavní dospívání. 
 
Hypersenzitivní reakce 

Ojediněle  byly pozorovány akutní hypersenzitivní reakce na interferon alfa-2b (např. urtikarie, 
angioedém, zúžení průdušek, anafylaxe) při podávání přípravku IntronA. Pokud se takové reakce 
objeví, přerušte podávání léku a zahajte vhodnou medikamentózní terapii. Přechodný exantém 
přerušení léčby nevyžaduje. 
 

Nežádoucí účinky včetně prodloužení koagulačních parametrů a jaterních abnormalit 
Středně závažné až těžké nežádoucí účinky si mohou vyžádat úpravu dávkování, nebo v některých 
případech ukončení léčby přípravkem IntronA. Přípravek IntronA zvyšuje u pacientů s cirhózou riziko 
dekompenzace jater a smrti. 
Léčbu přípravkem IntronA přerušte u těch pacientů s chronickou hepatitidou, u nichž dojde 
k prodloužení koagulačních parametrů, neboť to může být známka jaterní dekompenzace.  
Pokud se u pacienta v průběhu léčby přípravkem IntronA objeví abnormality jaterní funkce, je třeba 
zahájit jeho pečlivé sledování, a pokud se známky a příznaky dále rozvíjejí, je nutno léčbu přerušit. 
Jaterní enzymy a jaterní funkce musí být u cirhotických pacientů pečlivě sledovány. 
 
Hypotenze 
V průběhu léčby a do dvou dnů po jejím ukončení se může dostavit hypotenze, která může vyžadovat 
podpůrnou léčbu. 
 

 

Nutnost adekvátní hydratace 
V průběhu léčby přípravkem IntronA je nutné zajistit adekvátní hydrataci pacienta, neboť u některých 

pacientů se v důsledku deplece tekutin projevuje hypotenze. V některých případech může být nutná 
náhrada tekutin. 
 
Pyrexie 
Protože pyrexie může být spojena s chřipkovým (flu-like) syndromem, jehož výskyt je při léčbě 
interferonem častý, je nutno vyloučit ostatní možné příčiny perzistující pyrexie. 
 
Oslabení pacienti 
Přípravek IntronA je nutno se zvýšenou opatrností podávat u oslabených nemocných pacientů, jako 
např. s chorobami plic (chronickou obstrukční chorobou bronchopulmonální) nebo s diabetem se 
sklonem ke ketoacidóze. Zvýšené pozornosti je třeba též u pacientů s poruchami krevní srážlivosti 

(např. tromboflebitidou nebo plicními emboliemi) nebo s těžkou myelosupresí. 
 
Postižení plic 
Vzácně byly u pacientů léčených interferonem alfa, včetně nemocných léčených přípravkem IntronA, 
pozorovány plicní infiltráty, pneumonitida a pneumonie, včetně fatálních případů. Etiologie zatím 

nebyla objasněna. Tyto symptomy se však objevují častěji v souvislosti s podáváním čínského 
přípravku rostlinného původu Shosaikoto, pokud je podáván současně s interferonem alfa (viz bod 
4.5). Každý pacient, u něhož se objeví pyrexie, kašel, dyspnoe nebo jiné respirační příznaky, se musí 
podrobit rentgenovému vyšetření hrudníku. Pokud se na rentgenovém snímku prokáží plicní infiltráty 
nebo pokud existují důkazy o poruše funkce plic, musí být pacient pečlivě sledován a léčba 
interferonem alfa v případě potřeby přerušena. Tyto problémy byly při léčbě interferonem alfa hlášeny 

častěji u pacientů s chronickou hepatitidou C, byly však hlášeny také u onkologických pacientů 
léčených interferonem alfa. Okamžité přerušení podávání interferonu alfa a léčba kortikosteroidy vede 
obvykle k ústupu plicních nežádoucích příhod. 
 
Nežádoucí příhody postihující oko 

Vzácně byly hlášeny po terapii interferony alfa nežádoucí příhody postihující oko (viz bod 4.8), včetně 
retinálního krvácení vatovitých ložisek, serózního odchlípení sítnice a obstrukce retinální tepny či žíly. 
Všichni pacienti by měli mít provedeno základní vyšetření zraku. U každého pacienta, který si stěžuje 
na změny ostrosti vidění nebo zorného pole, nebo uvádí během léčby přípravkem IntronA jakékoli jiné 
oftalmologické symptomy, musí být provedeno okamžitě komplexní oční vyšetření. Pravidelná 

vyšetření zraku během terapie přípravkem IntronA se doporučují zejména u pacientů s poruchami, 
které by mohly mít souvislost s retinopatií, jako např. diabetes mellitus  nebo hypertenze. Mělo by být 
zváženo přerušení podávání přípravku IntronA u těch pacientů, u nichž se nově objeví nebo zhorší 
poruchy zraku. 
 
Otupělost, kóma a encefalopatie 

U některých pacientů léčených vyššími dávkami, obvykle pak u pacientů ve vyšším věku, byla 
pozorována významnější otupělost a kóma, včetně případů encefalopatie. Třebaže většinou jde 
o účinky reverzibilní, u několika  pacientů trvala úprava až tři týdny. Velmi  vzácně byly při léčbě 
velmi vysokými dávkami přípravku IntronA objevily záchvaty. 
 
Pacienti s dříve existujícími abnormalitami srdce 
Pokud je podávání přípravku IntronA nutné u dospělých pacientů s anamnézou městnavé srdeční 
nedostatečnosti, infarktu myokardu a/nebo s dříve prodělanými nebo současnými poruchami srdečního 
rytmu, musí být tito pacienti během léčby pečlivě sledováni. U pacientů s preexistujícími srdečními 
abnormalitami  a/nebo s maligním nádorem v pokročilém stadiu je třeba před zahájením léčby a v jejím 

průběhu provádět elektrokardiografické vyšetření. Srdeční arytmie (především supraventrikulární) 
obvykle dobře reagují na konvenční léčbu, u některých pacientů si však mohou vyžádat přerušení 
podávání přípravku IntronA.

 

Nejsou k dispozici žádné údaje o léčbě a dospívajících se srdečním 

onemocněním v anamnéze. 
 

 

Hypertriglyceridemie 
Byla  pozorována hypertriglyceridemie a zhoršení hypertriglyceridemie, někdy závažné. Proto se 

doporučuje monitorovat hladiny lipidů. 
 

 

Pacienti s psoriázou a sarkoidózou 
Vzhledem  ke zprávám, že interferon alfa exacerbuje preexistující psoriázu a sarkoidózu, podávání 
přípravku IntronA u pacientů s psoriázou nebo sarkoidózou se doporučuje pouze tehdy, převyšuje-li 
potenciální prospěch potenciální riziko. 
 
Odmítnutí ledvinného a jaterního štěpu 
Předběžné údaje ukazují, že léčba interferonem alfa může mít souvislost se zvýšeným počtem 
odmítnutí ledvinného štěpu. Bylo  také hlášeno odmítnutí jaterního štěpu. 
 

Autoprotilátky a autoimunitní onemocnění 
V průběhu léčby alfa-interferony byla pozorována tvorba autoprotilátek a rozvoj autoimunitních 
onemocnění. Zvýšené riziko může být u pacientů, kteří jsou k rozvoji autoimunitních onemocnění 
predisponováni. Pacienti se známkami nebo symptomy srovnatelnými s autoimunitními 
onemocněními by měli být pečlivě posouzeni a prospěch-riziko pokračování léčby interferonem by 

mělo být přehodnoceno (viz také bod 4.4 Chronická hepatitis C, Monoterapie (abnormální funkce 
štítné žlázy) a bod 4.8).  
Mezi  pacienty s chronickou hepatitidou C léčenými interferonem byly hlášeny případy Vogtova-
Koyanagiho-Haradova  (VKH)  syndromu. Jedná se o granulomatózní zánětlivé onemocnění postihující 
oči, sluchový aparát, mozkomíšní pleny a kůži. Při podezření na VKH  syndrom by se měla antivirová 
léčba vysadit a zvážit terapie kortikosteroidy (viz bod 4.8). 
 
Doprovodná chemoterapie 
Podávání přípravku IntronA v kombinaci s jinými chemoterapeutiky (např. Ara-C, cyklofosfamid, 
doxorubicin, teniposid) může vést ke vzrůstu rizika toxicity (závažnosti a trvání), což může být život 
ohrožující nebo fatální, jako výsledek současně podaného léčiva. Nejčastěji hlášené potenciálně život 

ohrožující nebo fatální nežádoucí účinky zahrnovaly mukozitidu, průjem, neutropenii, poruchy ledvin 
a poruchy elektrolytů. Riziko vzrůstu toxicity vyžaduje opatrné úpravy dávek pro přípravek IntronA 
a pro souběžně podávaná chemoterapeutika (viz bod 4.5). Jestliže je přípravek IntronA používán 
s hydroxykarbamidem (hydroxyureou), může se zvýšit frekvence a závažnost kožní vaskulitidy.  
 
Chronická hepatitis C 
Kombinovaná léčba s ribavirinem 
Pokud bude přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitidou C současně s ribavirinem, 
prostudujte si také SPC ribavirinu. 
 
Všichni  pacienti ve studiích léčby s chronickou hepatitidou C podstoupili před zařazením do studie 
biopsii  jater, ale  v některých případech (tj. pacienti s genotypem 2 a 3) může léčba probíhat bez 
histologického ověření. Běžné léčebné postupy by se měly konzultovat, zda je jaterní biopsie potřebná 
před zahájením léčby. 
 
Monoterapie  

Ojediněle  se u dospělých pacientů léčených přípravkem IntronA pro chronickou hepatitidu C projevily 
poruchy funkce štítné žlázy (hypo- nebo hypertyreoidismus). V klinických studiích s podáváním 
přípravku IntronA se abnormality štítné žlázy vyvinuly celkem u 2,8 % pacientů. Tyto abnormality 
bylo možno zvládnout konvenční léčbou. Mechanismus, jímž přípravek IntronA ovlivňuje stav štítné 
žlázy, není znám. Před zahájením léčby chronické hepatitidy C přípravkem IntronA je třeba zhodnotit 

hladiny tyreostimulačního hormonu (TSH). Jakékoliv v této době zjištěné abnormality štítné žlázy 
musí být léčeny konvenční léčbou. Podávání přípravku IntronA lze zahájit, je-li  možné touto medikací 
udržet hladiny TSH v normálním rozmezí. Pokud se u pacienta v průběhu léčby přípravkem IntronA 
projeví příznaky svědčící o narušené funkci štítné žlázy, vyšetřete hladiny TSH. V  případě dysfunkce 
štítné žlázy lze v podávání přípravku pokračovat, pokud lze hladiny TSH medikací udržovat v 

normálním rozmezí. Samotné přerušení léčby přípravkem IntronA k obnovení funkce štítné žlázy 
nevedlo (viz také Doplňkové monitorování štítné žlázy specifické pro děti a dospívající).  

 

10 

 
Doplňkové monitorování štítné žlázy specifické pro děti a dospívající 

Přibližně u 12 % dětí léčených kombinovanou léčbou interferonem alfa-2b a ribavirinem došlo ke 
zvýšení thyreotropního hormonu (TSH). U dalších 4 % nastal přechodný pokles pod dolní limit 
normálu. Před začátkem léčby přípravkem IntronA musí být zhodnoceny hladiny TSH a jakékoli 
v této době zjištěné  abnormality štítné žlázy  musí být léčeny konvenční léčbou. Léčba přípravkem 
IntronA může být zahájena, pokud lze hladiny TSH medikací udržovat v normálním rozmezí. Při léčbě 
interferonem alfa-2b a ribavirinem  byla pozorována dysfunkce štítné žlázy. Jestliže jsou zjištěny 
abnormality štítné žlázy, měl by se u pacienta vyhodnotit stav štítné žlázy a adekvátně klinicky léčit. 
Pro zjištění dysfunkce štítné žlázy by děti a dospívající pacienti měli být monitorováni každé 3 měsíce 
(např. TSH). 
 
HCV/HIV koinfekce  

U pacientů současně infikovaných HIV, kteří dostávají souběžně vysoce aktivní anti-retrovirovou 
léčbu (HAART) může vzrůstat riziko vývoje acidózy z nahromadění kyseliny mléčné. Opatrnosti je 
třeba v případě přidání přípravku IntronA a ribavirinu k HAART terapii (viz SPC ribavirinu).  
U pacientů léčených kombinovanou terapií přípravku IntronA s ribavirinem a zidovudinem by mohlo 
být zvýšeno riziko rozvoje anémie. U pacientů s pokročilou cirhózou, infikovaných současně HCV 
a HIV, kteří dostávají HAART  terapii, může vzrůstat riziko jaterní dekompenzace a smrti. Přidáním 
léčby alfa interferony samotnými nebo v kombinaci s ribavirinem se může toto riziko u těchto 
pacientů zvýšit. 
 
HCV/HBV koinfekce 
U pacientů současně infikovaných virem hepatitidy B a C léčených interferonem byly hlášeny případy 
reaktivace onemocnění hepatitidou B (některé s vážnými následky). Frekvence takové reaktivace se 
zdá být nízká. 
Před zahájením léčby interferonem u hepatitidy C mají být všichni pacienti vyšetřeni na hepatitidu B; 
pacienti současně infikovaní virem hepatitidy B  a C musí být následně sledováni a léčeni podle 
současných klinických pokynů. 
 
Onemocnění zubů a periodontu  
U pacientů dostávajících kombinovanou terapii přípravku IntronA s ribavirinem bylo hlášeno poškození 
zubů a dásní, které může vést až ke ztrátě zubů. Navíc během dlouhodobé léčby kombinací přípravku 
IntronA s ribavirinem by mohla suchost ústní dutiny způsobit poškození zubů a sliznice ústní dutiny. 

Pacienti by si měli důkladně dvakrát denně čistit zuby a chodit na pravidelné zubní prohlídky. 
U některých pacientů může dojít i ke zvracení. Pokud se tato reakce objeví, je vhodné doporučit důkladně 
si poté vypláchnout ústa. 
 
Laboratorní vyšetření 
Před zahájením systémové léčby přípravkem IntronA a pravidelně i v jejím průběhu je třeba u všech 
pacientů provádět standardní hematologická vyšetření a biochemická vyšetření krve (kompletní 
i diferenciální krevní obraz, počet trombocytů, elektrolyty, jaterní enzymy, sérové bílkoviny, sérový 
bilirubin  a kreatinin). 
 
V průběhu léčby hepatitidy B a C se doporučuje provádět vyšetření v 1., 2., 4., 8., 12. a 16. týdnu 
a poté každý druhý měsíc. Pokud se hodnoty ALT v průběhu podávání přípravku IntronA zvýší na 
dvojnásobek výchozí hodnoty nebo více, lze s léčbou pokračovat pouze tehdy, neobjeví-li se známky 
a příznaky jaterního selhání. Při zvýšené hladině  ALT je  nutno ve dvoutýdenních intervalech provádět 
následující jaterní funkční testy: ALT, protrombinový čas, alkalická fosfatáza, albumin a bilirubin.  
U pacientů léčených pro maligní melanom je třeba v průběhu indukční fáze léčby jedenkrát týdně 
a v průběhu udržovací léčby jednou měsíčně monitorovat jaterní funkce a celkový i diferenciální bílý 
krevní obraz (WBC). 
 
Účinky na fertilitu  
Interferon může poškodit fertilitu (viz body 4.6 a 5.3). 
 

 

11 

Důležitá informace o některých složkách přípravku IntronA 
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 0,5 ml, tj. v podstatě je 

„bez sodíku“.  
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 
 

Narkotika, hypnotika a sedativa musejí být podávána s velkou opatrností, pokud jsou užívána 
současně s přípravkem IntronA.  
 
Interakce přípravku IntronA s dalšími léky nebyly dosud zcela zhodnoceny. Je nutná zvýšená 
opatrnost při podávání přípravku IntronA současně s jinými potenciálně myelosupresivními látkami. 
 
Interferony mohou ovlivňovat oxidativní metabolické procesy. To je třeba vzít v úvahu v případech, 
kde je  přípravek IntronA podáván zároveň s léky metabolizovanými právě tímto mechanismem, jako 
jsou xantinové deriváty theofylinu nebo aminofylinu. V průběhu současného podávání přípravku 
s xantinovými přípravky je nutno monitorovat hladiny theofylinu v séru a v případě potřeby upravit 
dávkování. 
 
Vzácně byly u pacientů léčených interferonem alfa, včetně přípravku IntronA, pozorovány plicní 
infiltráty, pneumonitida a pneumonie, které byly někdy fatální. Etiologie  zatím nebyla objasněna. Tyto 
symptomy byly hlášeny častěji, když současně s interferonem alfa byl podáván čínský přípravek 
rostlinného původu Shosaikoto (viz bod 4.4). 
 
Podávání přípravku IntronA v kombinaci s chemoterapeutiky (např. Ara-C, cyklofosfamid, 
doxorubicin, teniposid) může vést k vzrůstu rizika toxicity (závažnosti a trvání) (viz bod 4.4). 
 
Pokud bude přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitis C současně s ribavirinem, 
prostudujte si také SPC ribavirinu. 
 
Klinická  studie hodnotící podávání kombinace telbivudinu 600 mg denně se subkutánně podávaným 
pegylovaným interferonem alfa-2a v dávce 180 mikrogramů jednou týdně ukazuje, že tato kombinace 
je spojena se zvýšeným rizikem rozvoje periferní neuropatie. Mechanizmus vedoucí k těmto příhodám 

není znám (viz body 4.3, 4.4 a 4.5 SPC telbivudinu). Navíc nebyla prokázána bezpečnost a účinnost 
telbivudinu  v kombinaci s interferony při léčbě chronické hepatitidy typu B. Z toho důvodu je 
kombinace přípravku IntronA s telbivudinem kontraindikována (viz bod 4.3). 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen  
Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby účinnou antikoncepci. U žen léčených lidským 
leukocytárním interferonem byl hlášen pokles koncentrace estradiolu a progesteronu v séru. 
 
Přípravek IntronA musí být s opatrností podáván mužům ve fertilním věku. 
 
Kombinovaná léčba s ribavirinem  
Ribavirin podávaný v průběhu těhotenství působí závažné vrozené vady. U pacientek nebo u partnerek 
mužských pacientů, kteří používají přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem, je třeba krajní 
opatrnosti k zabránění otěhotnění. Ženy ve fertilním věku musí během léčby a po dobu 4 měsíců po 

jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Mužští pacienti nebo jejich partnerky musí během 
léčby a 7 měsíců po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci (viz SPC ribavirinu). 
 
Těhotenství  
Adekvátní údaje o podávání interferonu alfa-2b těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na 

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. 

 

12 

Přípravek IntronA by se měl používat v těhotenství pouze tehdy, jestliže potenciální prospěch 
ospravedlňuje potenciální riziko pro plod. 
 
Kombinovaná léčba s ribavirinem  
Léčba ribavirinem je kontraindikována u těhotných žen. 
 
Kojení   
Není známo, zda se složky přípravku vylučují do lidského mateřského mléka. Kojení by se mělo před 

začátkem léčby přerušit, vzhledem k potenciálním nežádoucím účinkům u kojených dětí. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Pacienty je třeba upozornit, že v průběhu léčby přípravkem IntronA se může objevit zvýšená únava, 

ospalost či zmatenost, a proto je doporučeno vyvarovat se řízení dopravních prostředků nebo obsluhy 
strojů. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Pokud je přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitis C současně s ribavirinem, 
prostudujte si nežádoucí účinky ribavirinu v SPC ribavirinu. 
 
V klinických studiích, prováděných v rozsáhlém spektru indikací a širokém spektru dávek (od 
6 MIU/m

2

/týden u trichocelulární leukémie po 100 MIU/m

2

/týden u melanomu), patřily k nejčastěji 

uváděným nežádoucím účinkům pyrexie, únava, bolesti hlavy a myalgie. Pyrexie a únava často 

vymizely během 72 hodin po přerušení nebo vysazení léčby.  
 
Dospělí 
V klinických studiích prováděných u pacientů s hepatitidou C byli pacienti léčeni přípravkem IntronA 
samotným nebo v kombinaci s ribavirinem po dobu jednoho roku. Všichni pacienti v těchto studiích 
dostávali 3 miliony  IU přípravku IntronA třikrát týdně. V tabulce 1 je uvedena frekvence, s jakou 
pacienti hlásili  nežádoucí účinky (ve vztahu k léčbě) v klinických studiích u dosud neléčených 
pacientů, kteří byli léčeni jeden rok. Závažnost byla vesměs mírná nebo středně závažná. Nežádoucí 
účinky vyjmenované v tabulce 1 jsou založeny na zkušenostech z klinických hodnocení a z období po 
uvedení přípravku na trh. U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky zařazeny do 

příslušné frekvenční skupiny, s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až 
<1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000); 
není známo. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

 

13 

Tabulka 1. Nežádoucí účinky přípravku IntronA samotného nebo v kombinaci s  ribavirinem hlášené 

v průběhu klinických hodnocení nebo po uvedení přípravku na trh 

Třída orgánového systému 

Nežádoucí

 

účinky 

Infekce a infestace 
Velmi  časté: 
Časté: 
Méně časté: 
Vzácné

:  

Není známo:

  

 
Faryngitida*, virová infekce* 
Bronchitida, sinusitida, herpes simplex (rezistence), rinitida 
Bakteriální  infekce 
Pneumonie

§

, sepse 

Reaktivace onemocnění hepatitidou B u pacientů s 
koinfekcí HCV/HBV 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi  časté: 
Časté: 
Velmi  vzácné

 

Není známo: 

 
Leukopenie 
Trombocytopenie, lymfadenopatie, lymfopenie 
Aplastická anémie 
Čistá aplazie červených krvinek, idiopatická 
trombocytopenická purpura, trombotická 
trombocytopenická purpura 

Poruchy imunitního systému

§

 

Velmi  vzácné: 
Není známo: 

 

 
Sarkoidóza, exacerbace sarkoidózy 
Systémový lupus erytematodes, vaskulitida, revmatoidní 
artritida (nová nebo zhoršená), Vogtův-Koyanagiho-
Haradův syndrom, akutní reakce přecitlivělosti včetně 
kopřivky, angioedému, zúžení průdušek, anafylaxe

§

 

Endokrinní poruchy 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Hypotyreóza

§

, hypertyreóza

§

 

Diabetes, zhoršený diabetes 

Poruchy metabolismu a výživy 
Velmi  časté: 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Anorexie 
Hypokalcemie, dehydratace, hyperurikemie, žízeň 
Hyperglykemie, hypertriacylglycerolemie

§

, zvýšená chuť 

k jídlu 

Psychiatrické poruchy

§

 

Velmi  časté: 
 

Časté: 
Vzácné: 
Velmi  vzácné: 

 

Není známo: 

 
Deprese, nespavost, úzkost, emoční labilita*, agitovanost, 
nervozita 
Zmatenost, poruchy spánku, snížení libida 
Myšlenky na sebevraždu 
Sebevražda, pokusy o sebevraždu, agresivní chování (někdy 
namířené vůči jiným), psychózy včetně halucinací 
Vražedné myšlenky, změna mentálního stavu

§

, mánie, 

bipolární poruchy 

Poruchy nervového systému

§

 

Velmi  časté: 
Časté: 
 
Méně časté: 
Velmi  vzácné: 
 
Není známo: 

 
Závrať, bolest hlavy, porucha soustředění, suchost v ústech 
Třes, parestézie, hypestézie, migréna, zrudnutí, spavost, 
porucha chuti 
Periferní neuropatie 
Krvácení do mozku, mozková ischemie, záchvaty křečí, 
porucha vědomí, encefalopatie 
Mononeuropatie, koma

§

 

Poruchy oka 
Velmi  časté: 
Časté: 
 
Vzácné: 
 
 
 
Není známo: 

 
Rozmazané vidění 
Konjunktivitida,  porucha vidění, porucha slzné žlázy, bolest 
oka 
Krvácení do sítnice

§

, retinopatie (včetně makulárního 

edému), ucpání retinální tepny nebo žíly

§

, neuritida optiku, 

edém papily, ztráta zrakové ostrosti nebo výpadky 
zrakového pole, vatové skvrny

§

 

Serózní odchlípení sítnice 

 

14 

Poruchy ucha a labyrintu 
Časté: 
Velmi  vzácně: 

 
Závrať, tinnitus 
Ztráta sluchu, porucha sluchu 

Srdeční poruchy 

Časté: 
Méně časté: 
Vzácné: 
Velmi  vzácné: 
Není známo: 

 

Bušení srdce, tachykardie 
Perikarditida 
Kardiomyopatie 
Infarkt myokardu, srdeční ischemie 
Městnavé srdeční selhání, perikardiální výpotek, arytmie 

Cévní poruchy 
Časté: 
Velmi  vzácné 

 
Hypertenze 
Periferní ischemie, hypotenze

§

 

Respirační, hrudní a mediastinální 
poruchy 
Velmi  časté: 
Časté: 
 
Velmi  vzácné: 
Není známo: 

 
 
Dušnost*, kašel* 
Epistaxe, respirační porucha, nosní kongesce, rýma, suchý 

kašel 
Plicní infiltráty

§

, pneumonitida

§ 

Plicní fibróza, plicní arteriální hypertenze

#

 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi  časté: 
 
Časté: 
 
Velmi  vzácné: 
 
Není známo: 

 
Nevolnost/zvracení, bolest břicha, průjem, stomatitida, 
dyspepsie  
Ulcerózní stomatitida, bolest v pravém podžebří, glositida, 
gingivitida,  zácpa, průjem 
Pankreatitida, ischemická kolitida,  ulcerózní kolitida, 
krvácení z dásní 
Blíže nespecifikovaná periodontální porucha, blíže 
nespecifikovaná zubní porucha, pigmentace jazyka

§

 

Poruchy jater a žlučových cest 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Hepatomegalie 
Hepatotoxicita (včetně fatální) 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi  časté: 
 
Časté: 
 
Velmi  vzácné: 

 
Alopecie, svědění*, suchost kůže*, vyrážka*, zvýšené 
pocení 
Psoriáza (nová nebo zhoršená)

§

, makulopapulózní vyrážka, 

erytematózní vyrážka, ekzém, erytém, porucha kůže 
Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální 
nekrolýza, multiformní erytém 

Poruchy svalové a kosterní soustavy 
a pojivové tkáně 

Velmi  časté: 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
 
Myalgie,  artralgie, muskuloskeletální bolest 
Artritida 
Rabdomyolýza, myositida, křeče v lýtkách, bolest zad 

Poruchy ledvin a močových cest 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Časté močení 
Selhání ledvin, renální insuficience, nefrotický syndrom 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Časté: 

 
Amenorea, bolest prsů, dysmenorea, menoragie, porucha 
menstruace, vaginální potíže 

Celkové poruchy a reakce v místě 
aplikace 
Velmi  časté: 
 
 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
 
Zánět v místě vpichu, reakce v místě vpichu*, únava, 
třesavka, pyrexie

§

, chřipkové příznaky

§

, slabost, 

podrážděnost, bolest na hrudníku, malátnost 
Bolest  v místě vpichu 
Nekróza v místě vpichu, otok obličeje 

Vyšetření 

 

 

15 

Velmi  časté: 

Pokles tělesné hmotnosti 

* Tyto příhody se vyskytovaly často pouze po přípravku IntronA samotném 

§

 Viz  bod 4.4 

#

Označení třídy pro přípravky obsahující interferon, viz níže plicní arteriální hypertenze. 

 

Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny též s přípravkem IntronA samotným. 
 

Nežádoucí účinky pozorované u hepatitidy C reprezentují ty, které jsou hlášeny, když je přípravek 
IntronA podáván v jiných indikacích, s očekávaným vzrůstem incidence v závislosti na dávce. 
Například ve studii adjuvantní léčby s vysokými dávkami přípravku IntronA u pacientů s melanomem 
byly incidence únavy, pyrexie, myalgie, neutropenie/anémie, anorexie, nevolnosti a zvracení, průjmu, 
třesavky, chřipkových (flu-like) příznaků, deprese, alopecie, změny chuti a závratě větší než ve 

studiích léčby hepatitidy C. Závažnost se také zvýšila při léčbě vysokými dávkami (WHO stupeň 
3 a 4, u 66 % resp. 14 % pacientů), ve srovnání s mírnou až střední závažností obvykle spojenou 
s nízkými dávkami. Nežádoucí účinky bylo obvykle možné zvládnout úpravou dávky. 
 
Výskyt kardiovaskulárních nežádoucích účinků, zejména arytmií, koreloval převážně s již dříve 

přítomným kardiovaskulárním onemocněním a s předchozí léčbou kardiotoxickými léky (viz bod 4.4). 
U pacientů bez předchozího důkazu srdečního onemocnění byla vzácně hlášena kardiomyopatie, která 
může být po přerušení léčby interferonem alfa reverzibilní (viz bod 4.4). 
 
U přípravků s interferonem alfa byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH), zejména 
u pacientů s rizikovými faktory PAH (např. portální hypertenzí, infekcí HIV, cirhózou). Příhody byly 

hlášeny v různých časových odstupech, v typickém případě několik měsíců od zahájení léčby 
interferonem alfa. 
 
U alfa interferonů bylo hlášeno široké spektrum autoimunitních a imunitou způsobených poruch, 
včetně poruch funkce štítné žlázy, systémového lupus erythematodes, revmatoidní artritidy (nové nebo 

zhoršené), idiopatické a trombotické trombocytopenické purpury, vaskulitidy, neuropatií včetně 
mononeuropatií (viz také bod 4.4).  
 
Ke klinicky významným abnormálním laboratorním hodnotám, které se objevují nejčastěji při 
podávání přípravku v dávkách vyšších než 10 milionů IU denně, patří pokles počtu granulocytů 
a leukocytů, pokles koncentrace hemoglobinu a počtu trombocytů; vzestup alkalické fosfatázy, LDH, 
sérových koncentrací kreatininu a dusíku močoviny v séru. Byla hlášena středně závažná a obvykle 
reverzibilní  pancytopenie. Vzestup ALT/AST (SGPT/SGOT) v séru byl zaznamenán jako abnormalita 
u některých pacientů bez hepatitidy a rovněž u pacientů s chronickou hepatitidou B, u kterých 
koreloval s clearancí virových DNAp. 
 

Populace dětí a dospívajících 
Chronická hepatitis C - Kombinovaná léčba s ribavirinem 
V klinických studiích provedených u 118 dětí a dospívajících (ve věku od 3 do 16 let) přerušilo 6 % 
pacientů léčbu pro nežádoucí reakce. Obecně byl profil nežádoucích účinků u limitované populace dětí 
a dospívajících podobný profilu pozorovanému u dospělých, ačkoliv během léčby bylo pozorováno 

pediatrické specifikum ohledně inhibice růstu, projevující se snížením výškového percentilu 
(průměrný pokles o 9 percentilů) a hmotnostního percentilu (průměrný pokles o 13 percentilů). 
V průběhu 5-letého období následného sledování po léčbě byla průměrná výška dětí na 44. percentilu, 
což bylo pod mediánem normativní populace i méně než jejich  střední vstupní výška (48. percentil). 
U dvaceti (21 %) z 97 dětí došlo ke snížení výškového percentilu o více než 15 percentilů, přičemž u 
10 z těchto 20 dětí byl na závěr dlouhodobého následného sledování (až 5 let) pokles jejich  výškového 
percentilu ve srovnání s okamžikem zahájení léčby o více než 30 percentilů. Údaj o konečné tělesné 
výšce v dospělosti byl k dispozici u 14 z těchto dětí a u 12 z nich přetrvával 10 až 12 let po ukončení 
léčby růstový deficit > 15 percentilů. V průběhu kombinované léčby přípravkem IntronA 
a ribavirinem trvající až 48 týdnů byla pozorována inhibice  růstu, která u některých pacientů vedla 
k nižší  konečné tělesné výšce v dospělosti. Nejzřetelnější  bylo snížení průměrného výškového 
percentilu mezi zahájením léčby a ukončením dlouhodobého následného sledování u dětí před 
pubertou (viz bod 4.4). 

 

16 

 
Kromě toho, byly v průběhu léčby a během 6-ti měsíčního dalšího sledování hlášeny sebevražedné 

myšlenky či pokusy o sebevraždu častěji než u dospělých pacientů (2,4 % vs. 1 %). Stejně jako 
u dospělých pacientů, se i u dětí a dospívajících vyskytly další psychiatrické nežádoucí účinky (např. 
Deprese, emoční labilita a ospalost) (viz bod 4.4). Navíc se u dětí a dospívajících vyskytly častěji než 
u dospělých pacientů komplikace v místě vpichu, pyrexie, anorexie, zvracení a emoční labilita. 
Modifikace dávky byla požadována u 30 % pacientů, nejčastěji kvůli  anémii a neutropenii. 
 

Nežádoucí účinky vyjmenované v tabulce 2 jsou založeny na zkušenostech ze dvou multicentrických 
klinických hodnocení u dětí a dospívajících. U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky 
zařazeny do příslušné frekvenční skupiny, s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); 
časté (≥1/100, <1/10). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající 
závažnosti. 
 
Tabulka 2. Nežádoucí účinky hlášené velmi často a často v klinických hodnoceních u dětí a dospívajících 

pacientů léčených přípravkem IntronA v kombinaci s ribavirinem 

 

Třída orgánového systému 

Nežádoucí účinky 

Infekce a infestace 
Velmi  časté: 
Časté: 

 
Virová  infekce, faryngitida 
Mykotická infekce, bakteriální infekce, plicní infekce, zánět 
středního ucha, zubní absces, herpes simplex, infekce 
močových cest, vaginitida, gastroenteritida 

Novotvary benigní, maligní a blíže 
neurčené (zahrnující cysty a polypy) 
Časté:

 

 
 
Novotvary (nespecifikované) 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi  časté: 
Časté: 

 
Anémie, neutropenie 
Trombocytopenie, lymfadenopatie 

Endokrinní poruchy 
Velmi  časté: 
Časté: 

 
Hypotyreóza

§

 

Hypertyreóza

§

, virilizmus 

Poruchy metabolismu a výživy 
Velmi  časté: 
Časté: 

 
Anorexie 
Hypertriacylglycerolemie

§

, hyperurikemie, zvýšená chuť k 

jídlu 

Psychiatrické poruchy

§

 

Velmi  časté: 
Časté: 

 
Deprese, emoční labilita, nespavost 
Sebevražedné myšlenky, agresivní reakce, zmatenost, 
porucha chování, agitovanost, náměsíčnost, úzkost, 
nervozita, porucha spánku, abnormální sny, apatie 

Poruchy nervového systému

§

 

Velmi  časté: 

Časté: 
 

 
Bolest hlavy, závrať 

Hyperkinezie, třes, dysfonie, parestezie, hypestezie, 
hyperestezie, porucha soustředění, somnolence 

Poruchy oka 

Časté: 

 

Konjunktivitida,  bolest oka, abnormální vidění, porucha 
slzné žlázy 

Cévní poruchy 

Časté: 

 
Zrudnutí, bledost 

Respirační, hrudní a mediastinální 
poruchy 
Časté: 

 
 
Dušnost, zrychlené dýchání, epistaxe, kašel, nosní 

kongesce, podráždění nosu, rýma, kýchání 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi  časté: 

Časté: 

 
Průjem, zvracení, nevolnost, bolest břicha 
Ulcerace v ústech, ulcerózní stomatitida, stomatitida, bolest 

 

17 

v pravém podžebří, dyspepsie, glositida, gastroezofageální 
reflux, rektální porucha, gastrointestinální porucha, zácpa, 
průjem, bolest zubu, zubní potíže  

Poruchy jater a žlučových cest 

Časté: 

 
Abnormální funkce jater  

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi  časté: 

Časté: 

 
Alopecie, vyrážka 
Fotosenzitivní reakce, makulopapulární exantém, ekzém, 
akné, porucha kůže, porucha nehtu, odbarvení kůže, 
svědění, suchost kůže, erytém, modřina, zvýšené pocení  

Poruchy svalové a kosterní soustavy a 
pojivové tkáně 
Velmi  časté: 

 
 
Artralgie,  myalgie, muskuloskeletální bolest  

Poruchy ledvin a močových cest 

Časté: 

 

Enuréza, porucha močení, inkontinence moči 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Časté: 

 
Ženské pohlaví:  amenorea, menorrhagie, porucha 
menstruace, vaginální porucha 
Mužské pohlaví: bolest varlat 

Celkové poruchy a reakce v místě 
aplikace 
Velmi  časté: 
 
 
Časté: 

 
 
Zánět v místě vpichu, reakce v místě vpichu, únava, 
třesavka, pyrexie

§

, příznaky podobné chřipce

§

, malátnost, 

podrážděnost 
Bolest  na hrudníku, slabost, otok, bolest v místě vpichu 

Vyšetření 
Velmi  časté: 

 
Snížení rychlosti růstu (nižší tělesná výška a/nebo hmotnost 
v daném věku)

§

 

Poranění a otravy 
Časté: 

 
Lacerace kůže 

§ 

Viz  bod 4.4 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili  podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného 

Dodatku V

. 

 

4.9 

Předávkování 

 
Nebyl hlášen žádný případ předávkování, který by vedl k akutním klinickým projevům. Nicméně, 
stejně jako u kterékoli jiné farmakologicky aktivní látky, je indikována symptomatická léčba s častým 

monitorováním vitálních funkcí a pečlivým sledováním pacienta. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ  VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: interferon alfa-2b, ATC kód: L03A B05   
 
Přípravek IntronA je sterilní, stabilní forma vysoce čištěného interferonu alfa-2b, vyráběného 
technologií rekombinantní DNA. Rekombinantní interferon alfa-2b je ve vodě rozpustná bílkovina 
s molekulovou hmotností přibližně 19 300 daltonů. Získává se z klonu bakterie E. Coli,  do něhož je 
zaveden genetickým inženýrstvím vyprodukovaný plasmidový hybrid obsahující gen interferonu alfa-
2b z lidských leukocytů. 
 

 

18 

Aktivita  přípravku IntronA se vyjadřuje v IU, přičemž 1 mg rekombinantního interferonu alfa-2b 
odpovídá 2,6 x 10

IU. Hodnota mezinárodní jednotky je odvozena ze srovnání aktivity 

rekombinantního interferonu alfa-2b a aktivity mezinárodního referenčního lidského leukocytárního 
interferonu, schváleného Světovou zdravotnickou organizací. 
 
Interferony tvoří rodinu proteinů s malou molekulou, s molekulovou hmotností v rozmezí 15 000 až 
21 000 daltonů. K  jejich  produkci a sekreci v buňkách dochází v reakci na virové infekce či působení 
různých syntetických a biologických induktorů. Byly identifikovány tři hlavní třídy interferonů: alfa, 
beta a gama. Tyto tři hlavní třídy však nejsou vnitřně homogenní a mohou zahrnout několik různých 
molekulárních typů interferonu. Bylo identifikováno více než 14 geneticky odlišných lidských 
interferonů alfa. Přípravek IntronA byl klasifikován jako rekombinantní interferon alfa-2b. 
 
Interferony působí na buňky prostřednictvím své vazby na specifické membránové receptory na 

buněčném povrchu. Lidské interferonové receptory, izolované z lidských lymfoblastů (Daudi), jsou 
vysoce asymetrické proteiny. Vyznačují se selektivitou vůči lidským, avšak nikoli vůči myším 
interferonům, což svědčí pro jejich druhovou specificitu. Studie prováděné s ostatními interferony tuto 
druhovou specificitu potvrdily. Nicméně některé druhy opic, např. Makak rhesus (Macaca mulatta), se 
ukázaly k farmakodynamické stimulaci po expozici lidským interferonem typu 1 jako vnímavé. 
 
Z výsledků několika  studií vyplývá, že po vazbě na membránové receptory zahajuje interferon složitou 
sekvenci intracelulárních dějů, k nimž patří i indukce určitých enzymů. Předpokládá se, že tento 
proces minimálně zčásti zodpovídá za nejrůznější buněčné reakce na interferon, a to včetně inhibice 
replikace viru ve virem infikovaných buňkách, suprese buněčné proliferace, jakož i takových 
imunomodulačních aktivit, jako je zvýšení fagocytární aktivity makrofágů a zvýšení specifických 

cytotoxických účinků lymfocytů vůči cílovým buňkám. Na terapeutických účincích interferonu se 
může podílet část nebo celý komplex těchto aktivit. 
 
Rekombinantní interferon alfa-2b prokázal ve studiích na zvířecích i lidských buněčných kulturách, 
jakož i u lidských nádorových xenotransplantátů přenesených na zvířata, antiproliferativní působení. 
In vitro byla prokázána jeho významná imunomodulační aktivita. 
 
Rekombinantní interferon alfa-2b také inhibuje  replikaci  virů in vitro i in vivo. I když přesný 
mechanismus protivirového působení rekombinantního interferonu alfa-2b zůstává zatím neznámý, je 
zřejmé, že ovlivňuje metabolismus hostitelské buňky. Tímto způsobem inhibuje replikaci viru, 
a pokud přece jen k replikaci  dojde, znemožňuje nově vytvořeným virionům opustit buňku. 
 
Chronická hepatitis B 
Současné klinické zkušenosti u pacientů, kteří byli léčeni interferonem alfa-2b 4 až 6 měsíců ukazují, 
že léčba může způsobit clearanci sérových HBV-DNA. Bylo pozorováno zlepšení histologického 
nálezu jater. U dospělých pacientů se ztrátou HBeAg a HBV-DNA  bylo pozorováno významné snížení 
morbidity a mortality. 
 
Interferon alfa-2b (6 MIU/m

třikrát týdně po 6 měsíců) byl podáván dětem s chronickou aktivní 

hepatitidou B. Vzhledem  k metodické chybě nebylo možné prokázat účinnost. Navíc u dětí léčených 
interferonem alfa-2b byla zjištěna  snížená rychlost růstu a u některých případů byla pozorována 
deprese. 
 
Chronická hepatitis C u dospělých pacientů 
U dospělých pacientů, kteří dostávají interferon v kombinaci s ribavirinem, je dosažená četnost 
setrvalé odpovědi 47 %. Lepší účinnost byla prokázána u kombinace pegylovaného interferonu 
s ribavirinem (četnost setrvalé odpovědi 61 % dosažená ve studii prováděné u dosud neléčených 
pacientů s dávkou ribavirinu > 10,6 mg/kg, p< 0,01). 
 
Přípravek IntronA samostatně nebo v kombinaci s ribavirinem byl studován ve 4 randomizovaných 
klinických studiích fáze III, které zahrnovaly 2 552 pacientů s chronickou hepatitidou C, dosud 

neléčených interferonem. Ve studiích byla srovnána účinnost přípravku IntronA samotného nebo 
v kombinaci s ribavirinem. Účinnost byla definována jako udržení virologické odpovědi po dobu 6-ti 

 

19 

měsíců po ukončení léčby. Pacienti vhodní pro zařazení do těchto studií měli chronickou hepatitidu C, 
potvrzenou pozitivním stanovením HCV-RNA  reakce polymerázového řetězce (PCR) 
(

 100 kopií/ml) a biopsií jater, odpovídající histologické diagnóze chronické hepatitidy, bez 

přítomnosti dalších příčin chronické hepatitidy, a abnormální ALT v séru. 
 
Přípravek IntronA byl podáván v dávce 3 miliony  IU třikrát týdně jako monoterapie nebo v kombinaci 
s ribavirinem. Většina  pacientů v těchto klinických studiích byla léčena po dobu jednoho roku. 
Všichni pacienti byli sledováni po dobu 6 měsíců po ukončení léčby pro stanovení setrvalé virologické 

odpovědi. Poměry setrvalých virologických odpovědí u skupin léčených přípravkem IntronA 
samotným nebo v kombinaci s ribavirinem (ze dvou studií) jsou uvedeny v tabulce 3
 
Podáváním přípravku IntronA v kombinaci s ribavirinem u dosud neléčených pacientů s chronickou 
hepatitidou C vzrostla účinnost přípravku IntronA nejméně dvojnásobně. HCV genotyp a bazální 

hladina virové zátěže jsou prognostické faktory, o nichž je známo, že ovlivňují stupeň odpovědi. 
Zvýšená četnost odpovědi při kombinaci přípravku IntronA + ribavirin ve srovnání s přípravkem 
IntronA samotným, se udržovala u všech podskupin. Relativní prospěch kombinované terapie 
přípravkem IntronA + ribavirin je zvláště signifikantní u těžce léčitelných podskupin pacientů 
(genotyp 1 a vysoká virová zátěž) (tabulka 3). 
 

Četnost odpovědí v těchto skupinách vzrůstala s ochotou dodržovat léčbu. Nehledě na genotyp, ti 
pacienti, kteří dostávali přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem a dodržovali 

 80 % svoji léčbu, 

měli vyšší setrvalou odpověď 6 měsíců po roční léčbě než ti pacienti, kteří dodržovali 

 80 % svoji 

léčbu (56 % vs. 32 % ve studii C/I 98-580).  

 

Tabulka 3  Četnost trvalé virologické odpovědi s přípravkem IntronA + ribavirin (jeden rok 

léčby) podle genotypů a virové zátěže 

 
HCV genotyp  
 

N=503 

C95-132/I95-143 

I/R 

N=505 

C95-132/I95-143 

I/R 

N=505 

C/I98-580 

 
Všechny 
genotypy
 

 

16 % 

 

41 % 

 

47 % 

 

 
Genotyp 1
 

 

9 % 

 

29 % 

 

33 % 

 

Genotyp 1  

 2 miliony 

kopií/ml 

 

25 % 

 

33 % 

 

45 % 

 

Genotyp 1 
> 2 miliony 
kopií/ml 

 

3 % 

 

27 % 

 

 

29 % 

 
Genotyp 2/3
 

 

31 % 

 

65 % 

 

79 % 

IntronA (3 miliony IU třikrát týdně) 

I/R 

IntronA (3 miliony IU třikrát týdně) + ribavirin (1 000/1 200 mg/den) 

 
Pacienti s koinfekcí HCV/HIV  
Byly provedeny dvě studie u pacientů současně infikovaných HIV a HCV. V obou studiích měli 

pacienti, kteří dostávali přípravek IntronA plus ribavirin, celkově nižší pravděpodobnost odpovědi na 
léčbu než pacienti, kteří dostávali pegylovaný interferon alfa-2b s ribavirinem. Odpověď na léčbu 
v obou těchto studiích je uvedena v tabulce 4. Studie 1 (RIBAVIC;  P01017) byla randomizovaná, 
multicentrická studie, do které bylo zařazeno 412 dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří 
dosud nebyli léčeni a kteří byli současně infikovaní HIV. Pacienti byli  randomizováni do skupin a buď 

užívali pegylovaný interferon alfa-2b (1,5 µg/kg/týden) plus ribavirin (800 mg/den), nebo přípravek 
IntronA (3 miliony  IU 3krát týdně) plus ribavirin (800 mg/den) po dobu 48 týdnů s následnou fází 

 

20 

sledování po dobu 6 měsíců. Studie 2 (P02080) byla randomizovaná studie prováděná na jednom 
centru a bylo do ní zařazeno 95 dosud neléčených dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, 

kteří byli současně infikovaní HIV. Pacienti byli randomizováni do skupin a užívali buď pegylovaný 
interferon alfa-2b (100 nebo 150 µg/týden podle tělesné hmotnosti) plus ribavirin (800 – 1 200 mg/den 
podle tělesné hmotnosti), nebo přípravek IntronA (3 miliony IU třikrát týdně) plus ribavirin (800 – 
1 200 mg/den podle tělesné hmotnosti). Délka léčby byla 48 týdnů s fází sledování trvající 6 měsíců 
kromě infikovaných pacientů s genotypy 2 nebo 3 a virovou zátěží < 800 000 IU/ml (Amplicor), kteří 
byli léčeni po dobu 24 týdnů s 6měsíční fází sledování.  
 

Tabulka 4 

Trvalá virologická odpověď podle genotypu po léčbě přípravkem IntronA 
v kombinaci s ribavirinem versus pegylovaným interferonem alfa-2b v kombinaci 
s ribavirinem u pacientů se současnou infekcí HCV/HIV. 

 

Studie 1

1

 

Studie 2

2

 

 

pegylovaný 

interferon 

alfa-2b 

(1,5 µg/kg/ 

týden) + 

ribavirin   

(800 mg) 

IntronA  

(3 miliony IU 

TIW) + 

ribavirin   

(800 mg) 

hodnota

a

 

pegylovaný 

interferon 

alfa-2b (100 

nebo  

150

c

µg/týde

n) + 

ribavirin 

(800- 

1 200 mg)

d

 

IntronA  

(3 miliony IU 

TIW) + 

ribavirin 

(800- 

1 200 mg)

d

 

hodnota

b

 

Všechny 

27 % (56/205)  20 % (41/205) 

0,047 

44 % 

(23/52) 

21 % (9/43) 

0,017 

Genotype 1, 

17 % (21/125) 

6 % (8/129) 

0,006 

38 % 

(12/32) 

7 % (2/27) 

0,007 

Genotype 2, 

44 % (35/80) 

43 % (33/76) 

0,88 

53 % 

(10/19) 

47 % (7/15) 

0,730 

MIU = miliónů mezinárodních jednotek; T IW = třikrát týdně. 
A:  p hodnota podle Cochran-Mantelova Haenszelova Chí kvadrát testu. 

B:  p hodnota podle chí kvadrát testu.

 

C:  subjekty s tělesnou hmotností < 75 kg dostávaly pegylovaný interferon alfa-2b v dávce 100 µg/týden  a subjekty s tělesnou 

hmotností ≥ 75 kg dostávaly pegylovaný interferon alfa-2b v dávce 150 µg/týden.  

D: dávkování ribavirinu bylo 800 mg u pacientů s tělesnou hmotností < 60 kg, 1 000 mg u pacientů s tělesnou hmotností 60 –

 75 kg a 1 200 mg u pacientů s  tělesnou hmotností > 75 kg. 

 

1

Carrat F, Bani-Sadr  F, Pol S  et al. JAMA  2004; 292(23): 2839-2848. 

2

 Laguno M, Murillas  J, Blanco J.L et al. AIDS  2004; 18(13): F27 -F36. 

 
 
Pacienti s relapsem  
Celkem 345 pacientů s relapsem po interferonu alfa bylo léčeno ve dvou klinických studiích 
s přípravkem IntronA samostatně nebo v kombinaci s ribavirinem. Přidání ribavirinu k přípravku 
IntronA zvýšilo u těchto pacientů účinnost přípravku IntronA používaného samostatně při léčbě 

hepatitidy C až 10 krát (48,5 % vs. 4,7 %). Toto zvýšení účinnosti zahrnovalo pokles sérového HCV 
(

 100 kopií/ml dle PCR), zlepšení zánětu jater a normalizace ALT a bylo setrvalé při vyšetření 

6 měsíců po ukončení léčby. 
 
Údaje o dlouhodobé účinnosti  
1 071 pacientů, kteří podstoupili léčbu v předchozí studii s nepegylovaným interferonem alfa-2b nebo 
nepegylovaným interferonem alfa-2b/ribavirinem, bylo zařazeno do rozsáhlé studie k vyhodnocení 
neměnnosti setrvalé virologické odpovědi (sustained virological response, SVR) a posuzení dopadu 
pokračující virové negativity na klinické parametry. 462 pacientů dokončilo alespoň 5 let 
dlouhodobého následného sledování a během této studie nastal relaps pouze u 12 dlouhodobě 
reagujících pacientů z celkového počtu 492. 
Odhad dle Kaplan-Meiera  činil  u pokračující setrvalé odpovědi delší než 5 let u všech pacientů 97 %, 
s intervalem spolehlivosti  95 % v úrovni [95 %, 99 %]. 

 

21 

Důsledkem SVR po léčbě chronické HCV nepegylovaným interferonem alfa-2b (s ribavirinem nebo 
bez něj) je dlouhodobá clearance viru, čímž se upraví jaterní infekce a dojde ke klinickému ‚zaléčení‘ 

chronické HCV. Není však vyloučen výskyt jaterních příhod u pacientů s cirhózou (včetně karcinomu 
jater). 
 
Chronická hepatitis C u populace dětí a dospívajících 
U dětí a dospívajících byly provedeny tři klinické studie; dvě se standardním interferonem 
a ribavirinem a jedna s pegylovaným interferonem a ribavirinem. Pacienti, kteří dostávali přípravek 

IntronA plus ribavirin měli nižší pravděpodobnost odpovědi na léčbu než pacienti, kteří dostávali 
pegylovaný interferon alfa-2b a ribavirin. 
 
Děti a dospívající od 3 do 16 let s kompenzovanou chronickou hepatitidou C a měřitelnými hladinami 
HCV RNA (hodnoceno centrální laboratoří za použití výzkumného RT-PCR stanovení) byli zařazeni do 
dvou multicentrických klinických studií a dostávali přípravek IntronA 3 miliony IU/m

2

 třikrát týdně a 

ribavirin  15 mg/kg/den po dobu jednoho roku, následováno 6 měsíci sledování po léčbě. Do studie 
bylo zahrnuto celkem 118 pacientů: 57 % bylo mužského pohlaví, 80 % byli  běloši, 78 % genotyp 1, 
64 % 

 12 let. Zařazená zahrnutá populace se skládala převážně z dětí s mírnou až středně závažnou 

hepatitidou C. Četnost setrvalé virologické odpovědi v těchto dvou multicentrických studiích byla 
u dětí a dospívajících podobná jako u dospělých. Vzhledem k nedostatku údajů u dětí se závažnou 

progresí onemocnění v těchto dvou multicentrických studiích a k potenciálu nežádoucích účinků, je 
nutné pečlivě zvážit poměr přínosu/rizika kombinace ribavirinu s interferonem alfa-2b u této populace 
(viz body 4.1, 4.4 a 4.8). 
 
Výsledky studie jsou shrnuty v tabulce 5
 
Tabulka 5 

 Trvalá virologická odpověď: děti a dospívající bez předchozí léčby 

 

IntronA 3 mil.m.j./m

2

 3x týdně 

ribavirin 15 mg/kg/den  

Celková odpověd

a

 (n=118) 

54 (46 %)* 

Genotyp 1 (n=92) 

33 (36 %)* 

Genotyp 2/3/4 (n=26) 

21 (81 %)* 

* Počet (%) pacientů 
a. Definována jako HCV  – RNA  pod hranicí detekce s použitím RT -PCR stanovení na konci léčby a během dalšího sledování 

 
Údaje o dlouhodobé účinnosti  
Pětileté, dlouhodobé, observační klinické hodnocení následného sledování zahrnovalo 
97 pediatrických pacientů s chronickou hepatitidou C po léčbě standardním interferonem 
v multicentrických studiích. Toto klinické hodnocení ukončilo 70 % (68/97) ze všech zařazených 
subjektů, ze kterých se setrvalou odpovědí vyznačovalo 75 % (42/56). Cílem této studie bylo 
každoročně vyhodnotit neměnnost setrvalé virologické odpovědi (sustained virological response, 
SVR) a posoudit dopad pokračující virologické negativity na klinické  parametry pacientů, u kterých 
po 48týdenní léčbě interferonem alfa-2b a ribavirinem  odpověď přetrvávala 24 týdnů.V průběhu 

dlouhodobého následného sledování po ukončení léčby interferonem alfa-2b a ribavirinem byla 
setrvalá virologická odpověď u všech pediatrických subjektů, až na jednoho. Kaplan-Meierův  odhad 
pro pokračování setrvalé odpovědi u pediatrických pacientů léčených interferonem alfa-2b a 
ribavirinem během 5 let je 98 % [95 % CI: 95 %, 100 %]. U 98 % pacientů (51/52) s normálními 
hladinami  ALT  ve 24. týdnu následného sledování přetrvávaly tyto normální hladiny ALT  i při jejich 

poslední návštěvě. 
SVR po léčbě chronické virové hepatitidy C pomocí nepegylovaného interferonu alfa-2b a ribavirinu 
vede k dlouhodobému očištění od viru umožňujícímu ústup jaterní infekce a klinické „zaléčení“ 
chronické virové hepatitidy C. Není však vyloučen výskyt jaterních příhod u pacientů s cirhózou 
(včetně karcinomu jater). 

 

22 

 
Výsledky klinického hodnocení provedeného s pegylovaným interferonem alfa-2b a ribavirinem 
V multicentrické studii užívali děti a dospívající ve věku od 3 do 17 let s kompenzovanou chronickou 
hepatitidou C a měřitelnými hladinami HCV-RNA peginterferon alfa-2b 60 

g/m

2

 jednou za týden

 

plus 

ribavirin  15 mg/kg/den po dobu 24 nebo 48 týdnů, podle genotypu HCV a vstupní virové nálože. Všichni 
pacienti byli sledováni po dobu 24 týdnů po léčbě. Léčeno bylo celkem 107 pacientů, ze kterých bylo 
52 % dívek, 89 % bělochů, 67 % s genotypem HCV 1 a 63 % ve věku < 12 let. Zařazená populace se 
skládala převážně z dětí s hepatitidou C mírného až středního stupně. Vzhledem k nedostatku údajů od 

dětí s těžkou progresí onemocnění a k potenciálu nežádoucích účinků je třeba u této skupiny pacientů 
pečlivě zvažovat poměr přínosu a rizika kombinace peginterferonu alfa-2b s ribavirinem (viz SPC 
peginterferonu alfa-2b a ribavirinu bod 4.4). Výsledky studie jsou shrnuty v tabulce 6. 
 
Tabulka 6 
Frekvence setrvalé virologické odpovědi (n

a,b

 (%)) u dětí a dospívajících

 

bez 

předchozí léčby podle genotypu a trvání léčby – všechny subjekty 

n = 107 

 

24 týdnů 

48 týdnů 

Všechny genotypy 

26/27 (96 %) 

44/80 (55 %) 

Genotyp 1 

38/72 (53 %) 

Genotyp 2 

14/15 (93 %) 

Genotyp 3

12/12 (100 %) 

2/3 (67 %) 

Genotyp 4 

4/5 (80 %) 

a: Odpověď na léčbu  byla definována jako nedetekovatelná HCV-RNA za 24 týdnů po léčbě, spodní limit 

detekce = 125 IU/ml. 

b:  n = počet subjektů s odpovědí/počet subjektů  s daným genotypem a přiřazeným trváním léčby  
c: Pacienti s genotypem 3 a nízkou virovou náloží (< 600 000 IU/ml) měli léčbu  užívat po 24 týdnů, zatímco 

pacienti s genotypem 3 a vysokou virovou náloží (≥ 600 000 IU/ml) měli léčbu  užívat po 48 týdnů

 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Farmakokinetika přípravku IntronA byla studována u zdravých dobrovolníků po podání jednotlivých 
dávek 5 milionů  IU/m

2

 a 10 milionů  IU subkutánně, 5 milionů IU/m

2

 intramuskulárně nebo jako 

30 minut trvající intravenózní infuze. Průměrné sérové koncentrace interferonu po subkutánní 
a intramuskulární injekci byly srovnatelné. Maximálních sérových koncentrací se dosahuje za 3 až 
12 hodin po nižší  z uvedených dávek a za šest až osm hodin po vyšší z uvedených dávek. Eliminační 
poločas injekčně podaného interferonu činil přibližně dvě až tři, respektive šest až sedm hodin. Pod 
úroveň detekce poklesly sérové koncentrace za 16, respektive 24 hodin po podání. Při subkutánní 
i intramuskulární aplikaci  se dosahovalo biologické dostupnosti vyšší než 100 %. 
 
Po intravenózním podání se dosahovalo maximálních sérových koncentrací interferonu (135 – 
273 IU/ml) na konci infuze, poté klesaly poněkud rychleji než po subkutánním nebo intramuskulárním 
podání léčivého přípravku a pod hranici detekce poklesly za čtyři hodiny po infuzi. Eliminační poločas 
činil přibližně dvě hodiny. 
 
Koncentrace interferonu v moči nebyly detekovatelné po žádném ze tří způsobů aplikace. 
 
Stanovení obsahu neutralizačního faktoru interferonu bylo provedeno ve vzorcích séra pacientů, kteří 
dostávali přípravek IntronA v monitorovaných klinických studiích Schering-Plough. Neutralizační 
faktory interferonu jsou protilátky, které neutralizují antivirovou aktivitu  interferonu. Klinická 
incidence vývoje faktorů neutralizujících interferon u systémově léčených onkologických pacientů činí 
2,9 %, u pacientů s chronickou hepatitidou pak 6,2 %. Detekovatelné titry byly téměř ve všech 
případech nízké a nebyly zpravidla spojeny s poklesem odpovědi ani s jakoukoli jinou autoimunitní 
reakcí. U pacientů s hepatitidou byly titry natolik  nízké, že nevedly k žádnému poklesu terapeutické 
odpovědi. 
 

Populace dětí a dospívajících  

 

23 

Farmakokinetické vlastnosti přípravku IntronA a ribavirinu tobolky podávaných ve více dávkách 
pediatrickým pacientům s chronickou hepatitidou C ve věku 5 až 16 let jsou shrnuty v tabulce 7

Farmakokinetika přípravku IntronA a ribavirinu (s normalizací dávky) je podobná u dospělých i dětí 
nebo dospívajících. 
 

 

Tabulka 7 

Průměrné (% CV) farmakokinetické parametry pro přípravek IntronA a tobolky 

ribavirin podávané ve více dávkách dětem nebo dospívajícím s chronickou hepatitidou C 

Parametr 

Ribavirin 

15 mg/kg/den jako 2 dílčí dávky 

(n = 17) 

IntronA 

3 mil.m.j./m

2

 3x týdně 

(n = 54) 

T

max

 (hr) 

1,9 (83) 

5,9 (36) 

C

max

  (ng/ml) 

3 275 (25) 

51 (48) 

AUC* 

29 774 (26) 

622 (48) 

Vypočítaná clearance l/h/kg 

0,27 (27) 

Nehodnoceno 

*AUC

12

 (ng.h/ml) pro ribavirin; AUC

0-24

 (IU.h/ml) pro přípravek IntronA 

 
Přestup do semenné tekutiny 
Byl  hodnocen přestup ribavirinu do semenné tekutiny. Koncentrace ribavirinu v semenné tekutině je 
v porovnání se sérem 2x vyšší. Systémová expozice ribavirinu po pohlavním styku u partnerky 
léčeného muže byla odhadnuta a zůstává extrémně limitovaná v porovnání s terapeutickou hladinou 
ribavirinu  v plazmě.  
 



 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Ačkoli interferony se obecně považují za druhově specifické, byly provedeny studie toxicity u zvířat. 
Při aplikaci injekcí lidského rekombinantního interferonu alfa-2b po dobu až tří měsíců nebyly 
pozorovány žádné známky toxicity u myší, potkanů a králíků. Denní dávky 20 x 10

6 

IU/kg/den opicím 

makaka jávského (Macaca fascicularis) po dobu 3 měsíců nezpůsobily výraznou toxicitu. Toxicita 
u opic byla  prokázána po dávce 100 x 10

6 

IU/kg/den, podávané po dobu 3 měsíců. 

 
Ve studiích interferonu u primátů byly pozorovány abnormality menstruačního cyklu (viz bod 4.4).  
 
Výsledky studií reprodukce u experimentálních zvířat ukazují, že u potkanů ani králíků nemělo 
podávání interferonu alfa-2b teratogenní účinky a neovlivňovalo  negativně ani  průběh březosti, vývoj 

plodu nebo reprodukční schopnosti potomků léčených potkanů. Bylo prokázáno, že interferon alfa-2b 
v dávkách 90krát a 180krát vyšších než doporučená intramuskulární nebo subkutánní dávka 2 miliony 
IU/m

2

 působí abortivně u opic Macaca mulatta (makak rhesus). Potrat byl pozorován u všech 

dávkovacích skupin (7,5 milionů, 15 milionů a 30 milionů  IU/kg) a byl statisticky signifikantní ve 
srovnání s kontrolou u středních a vysokých dávkových skupin (odpovídajících 90krát a 180krát vyšší 

dávce než doporučená intramuskulární a subkutánní dávka 2 miliony IU/m

2

). Je však známo, že 

vysoké dávky jiných forem interferonů alfa a beta vedou u opic makak rhesus k anovulaci a abortům; 
tyto účinky jsou závislé na velikosti dávky. 
 
Ve studiích mutagenity prováděných s interferonem alfa-2b nebyly žádné nežádoucí účinky zjištěné. 
 
Přípravek IntronA s ribavirinem 
Nebyly provedeny žádné studie sledující u mladých zvířat vliv léčby interferonem alfa-2b na růst, 
vývoj, sexuální dospívání a chování. Předklinické výsledky juvenilní toxicity prokázaly méně 
významné, s dávkou související snížení celkového růstu u novorozených potkanů, kterým byl podáván 
ribavirin  (viz bod 5.3 SPC přípravku Rebetol, pokud je přípravek IntronA podáván v kombinaci 
s ribavirinem). 
 
 

 

24 

6. 

FARMACEUTICKÉ  ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Hydrogenfosforečnan sodný 
Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného 
Dinatrium-edetát 
Chlorid sodný 
Metakresol 
Polysorbát 80 
Voda na injekci 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou 
uvedeny v bodě 6.6. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
18 měsíců. 
Během své doby použitelnosti může být roztok před použitím za účelem transportu uchováván při 
teplotě do 25 °C po dobu až 7 dnů. V průběhu tohoto období může být přípravek IntronA kdykoli 
znovu uložen do chladničky. Pokud není přípravek během uvedeného sedmidenního období použit, 
nelze jej  již znovu do chladničky uložit na nové skladovací období a musí být znehodnocen. 
 



 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). 
Chraňte před mrazem. 

Podmínky uchovávání léčivého přípravku, viz bod 6.3. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
0,5 ml roztoku (odpovídá 3 miliony IU) je  obsaženo v jednodávkové injekční lahvičce (sklo typ I) se 

zátkou (halobutylová pryž) v zaklapávací pertli (hliník) s bonnetem (polypropylen). 
 
Přípravek IntronA je dodáván jako: 

Balení obsahující 1 injekční lahvičku 

Balení  obsahující 1 injekční lahvičku, 1 injekční stříkačku o objemu 1 ml, 1 injekční jehlu 
a 1 čisticí tampon 

Balení  obsahující 6 injekčních lahviček, 6 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 6 injekčních 
jehel  a 6 čisticích tamponů 

Balení  obsahující 12 injekčních lahviček, 12 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 12 injekčních 
jehel  a 12 čisticích tamponů 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 



 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 
Ne všechny lékové formy a síly jsou vhodné pro některé indikace. Prosím ujistěte se, že jste vybral/a 
vhodnou lékovou formu a sílu. 
 
Injekční nebo infuzní roztok přípravku IntronA musí být injikován bezprostředně poté, kdy je sterilní 
injekční stříkačkou z injekční lahvičky natažena odpovídající dávka. 
 
Podrobný návod pro subkutánní použití přípravku je uveden v příbalové informaci (viz „Jak si 

aplikovat injekci přípravku IntronA“). 
 

 

25 

Příprava přípravku IntronA pro intravenózní infúzi: Infúzní roztok musí být připraven až 
bezprostředně před použitím. K odměření požadované dávky lze užít injekčních lahviček libovolné 

velikosti, nicméně výsledná koncentrace interferonu v normálním fyziologickém roztoku nesmí být 
nižší než 0,3 milionů IU/ml. Příslušná dávka přípravku IntronA se natáhne z injekční(ch) lahvičky 
(lahviček) a zředí v PVC vaku nebo skleněné láhvi pro intravenózní infúzi s 50 ml 9 mg/ml (0,9 %) 
injekčního roztoku chloridu sodného a podává se v infúzi po dobu 20 minut. 
 
Současně s přípravkem IntronA nesmí být podáván v infúzi jakýkoliv jiný lék. 
 
Podobně jako všechny ostatní léčivé přípravky pro parenterální aplikaci je třeba také přípravek 
IntronA, injekční nebo infuzní roztok, před použitím pečlivě vizuálně zkontrolovat, zda neobsahuje 
pevné částice nebo zabarvení. Roztok má být čirý a bezbarvý. 
 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek musí být po odebrání dávky zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 

 



 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO(A) 

 
EU/1/99/127/011 
EU/1/99/127/012 
EU/1/99/127/013 
EU/1/99/127/014 
 
 
9. 

DATUM  PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ  REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 9. března 2000 
Datum posledního prodloužení registrace: 9. března 2010 
 
 
10. 

DATUM  REVIZE  TEXTU 

 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu. 

 

26 

1. 

NÁZEV  PŘÍPRAVKU 

 
IntronA 5 milionů  IU/0,5 ml injekční nebo infuzní roztok 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ  A KVANTITATIVNÍ  SLOŽENÍ 

 
Jedna injekční lahvička injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 5 milionů  IU rekombinantního 
interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 0,5 ml roztoku. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 



 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Injekční nebo infuzní roztok. 
Čirý a bezbarvý roztok. 
 
 
4. 

KLINICKÉ  ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Chronická hepatitis B  

Léčba dospělých pacientů s chronickou hepatitidou B, u nichž byly prokázány sérové markery 
replikace viru hepatitidy  B (přítomnost DNA viru hepatitidy B  (HBV-DNA)  a antigenu hepatitidy  B 
(HBeAg)), zvýšená alaninaminotransferáza (ALT) a histologicky prokázaný aktivní zánět jater a/nebo 
fibróza. 
 
Chronická hepatitis C 
Před zahájením léčby přípravkem IntronA je třeba věnovat pozornost výsledkům z klinických studií, 
které porovnávají přípravek IntronA s pegylovaným interferonem (viz bod 5.1). 
 
Dospělí pacienti 

Přípravek IntronA je indikován k léčbě dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří mají 
zvýšené hodnoty transamináz bez jaterní dekompenzace a kteří jsou pozitivní na RNA viru hepatitidy 
C (HCV-RNA)  (viz bod 4.4). 
 
Nejlepší způsob použití přípravku IntronA v této indikaci je v kombinaci s ribavirinem.  
 
Děti ve věku 3 let a starší a dospívající 
Přípravek IntronA je indikován v kombinaci s ribavirinem k léčbě chronické hepatitidy C u dětí ve 
věku 3 let a starších a dospívajících, bez předchozí léčby, bez jaterní dekompenzace, a kteří 
jsou pozitivní  na HCV-RNA. 
 

Při rozhodování neodkládat léčbu až do dospělosti je důležité brát v úvahu, že kombinovaná léčba 
způsobovala inhibici  růstu, která u některých pacientů vedla k nižší konečné tělesné výšce 
v dospělosti.  
Rozhodnutí pro zahájení léčby by se mělo učinit individuálně, případ od případu (viz bod 4.4). 
 
Trichocelulární leukémie 
Léčba pacientů s trichocelulární leukémií. 
 
Chronická myeloidní leukémie 
Monoterapie 

Léčba dospělých pacientů s chromosomem Philadelphia nebo s chronickou myeloidní leukémií 
pozitivní na bcr/abl translokaci. 

 

27 

 
Z klinických zkušeností vyplývá, že u většiny léčených pacientů lze dosáhnout významné/mírné 

hematologické a cytogenetické odpovědi. Významná cytogenetická odpověď je definována jako 

 34 % Ph+ leukemických buněk v kostní dřeni, zatímco mírná odpověď jako 

 34 %, ale 

 90 % Ph+ 

buněk v kostní dřeni. 
 
Kombinovaná terapie 
Kombinace interferonu alfa-2b a cytarabinu (Ara-C) podávaná během prvních 12 měsíců léčby 

prokázala signifikantní zvýšení výskytu významné cytogenetické odpovědi a signifikantní prodloužení 
přežití 3 let ve srovnání s monoterapií interferonem alfa-2b. 
 
Mnohočetný myelom 
Jako udržovací léčba u pacientů, u nichž bylo dosaženo objektivní remise (pokles myelomových 

proteinů o více než 50 %), a to následně po iniciální indukční chemoterapii. 
Z dosavadních klinických zkušeností vyplývá, že udržovací léčba interferonem alfa-2b prodlužuje fázi 
plateau; nicméně účinky na celkové přežívání definitivně prokázány nebyly. 
 
Folikulární  lymfom 
Léčba folikulárního lymfomu s vysokým stupněm malignity jako adjuvans vhodné kombinované 

indukční chemoterapie, jako je schéma CHOP. Vysoký stupeň malignity je charakterizován výskytem 
minimálně jedné z následujících známek: velký rozměr tumoru (> 7 cm), postižení tří nebo více 
mízních uzlin (každá > 3 cm), systémové symptomy (úbytek hmotnosti > 10 %, pyrexie > 38

o

C po 

dobu více než 8 dnů nebo noční pocení), splenomegalie přesahující pupek, obstrukce nebo kompresní 
syndrom postihující některý z hlavních orgánů, postižení orbitální nebo epidurální oblasti, serózní 
výpotky nebo leukémie. 
 
Karcinoidní tumor 
Léčba karcinoidních tumorů s postižením lymfatických uzlin nebo s jaterními metastázami 
a s „karcinoidním syndromem”. 
 
Maligní  melanom 
Jako adjuvantní terapie u pacientů, u nichž byl melanom odstraněn chirurgicky, ale u nichž je vysoké 
riziko systémové recidivy, tedy např. u pacientů s primárním nebo recidivujícím (klinicky nebo 
patologicky potvrzeným) postižením lymfatických uzlin. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Léčba musí být započata lékařem, který má zkušenosti s postupem léčení nemoci. 
 
Ne všechny lékové formy a síly jsou vhodné pro některé indikace. Musí být vybrána vhodná léková 
forma a síla.  
 
Pokud se v průběhu léčby přípravkem IntronA v jakékoli indikaci  vyskytnou nežádoucí příhody, je 
třeba buď upravit dávkování nebo léčbu přechodně přerušit, dokud nežádoucí příhody nevymizí. 
Pokud se i při adekvátní úpravě dávkování rozvine intolerance nebo choroba progreduje, je třeba 

podávání přípravku IntronA přerušit. Při udržovací léčbě subkutánním podáním si podle uvážení 
lékaře může pacient aplikovat přípravek sám. 
 
Chronická hepatitis B 
Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí 5 – 10 milionů IU, podávaných subkutánně třikrát týdně 
(obden) po dobu 4 až 6 měsíců.  
 
V případě výskytu hematologických poruch (leukocyty 

 1 500/mm

3

, granulocyty 

 1 000/mm

3

trombocyty 

 100 000 /mm

3

) by měla být podávaná dávka snížena o 50 %. Léčbu je nutno přerušit 

v případě vážné leukopenie  (

 1 200 /mm

3

), vážné neutropenie (

 750 /mm

3

) nebo vážné 

trombocytopenie (

 70 000 /mm

3

). 

 

 

28 

U všech pacientů, pokud ani po 3 až 4 měsících léčby (maximální tolerovanou dávkou) nedojde ke 
zlepšení sérových koncentrací HBV-DNA, podávání přípravku IntronA přerušte. 
 
Chronická hepatitis C 
Dospělí 
Přípravek IntronA je podáván subkutánně v dávce 3 miliony IU třikrát týdně (obden) dospělým 
pacientům, buď jako monoterapie, nebo v kombinaci s ribavirinem. 
 

Děti ve věku 3 let nebo starší a dospívající 
Přípravek IntronA 3 mil. IU/m

2

 se podává subkutánně třikrát týdně (obden) v kombinaci s ribavirinem, 

tobolkami nebo perorálním roztokem, podávaným perorálně denně ve dvou dílčích dávkách s jídlem 
(ráno a večer). 
 
(Viz  SPC ribavirinu, tobolky, pro dávkování tobolek ribavirinu  a návod na modifikaci dávky pro 
kombinovanou terapii. Pediatričtí pacienti, kteří váží < 47 kg nebo nemohou polykat tobolky, viz SPC 
ribavirinu, perorální roztok). 
 
Pacienti s relapsem (dospělí) 

Přípravek IntronA se podává v kombinaci s ribavirinem. Na základě výsledků klinických studií, 
u kterých jsou k dispozici data po 6 měsících léčby, se doporučuje léčba pacientů přípravkem IntronA 
v kombinaci s ribavirinem po dobu 6 měsíců. 
 
Dosud neléčení pacienti (dospělí) 
Účinnost přípravku IntronA se zvyšuje, jestliže se podává v kombinaci s ribavirinem. Přípravek 

IntronA by měl být podáván samostatně hlavně v případě intolerance nebo kontraindikace ribavirinu. 
 
- Přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem  
Na základě výsledků klinických studií, u kterých jsou k dispozici údaje po 12 měsících léčby, se 
doporučuje léčba pacientů přípravkem IntronA v kombinaci s ribavirinem po dobu nejméně 6 měsíců.  
 
V léčbě je třeba pokračovat dalších 6 měsíců (t.j. celkem 12 měsíců léčby) u těch pacientů, kteří 
vykazují negativní HCV-RNA  v 6. měsíci léčby, virový genotyp 1 (stanovený ve vzorku před léčbou) 
a vysokou virovou zátěž před léčbou. 
 

Při rozšíření léčby na 12 měsíců je nutno vzít v úvahu další negativní prognostické faktory (věk 

 40 let, muži, pacienti s přemosťující fibrózou).  

 
Pacienti, kteří v průběhu klinických studií nevykazovali po 6 měsících léčby virologickou odpověď 
(HCV-RNA  pod spodní hranicí detekce), se nestali virologicky reagujícími osobami (HCV-RNA  pod 
spodní hranicí detekce 6 měsíců po ukončení léčby). 
 
- Přípravek IntronA samostatně 
Optimální trvání léčby samotným přípravkem IntronA není ještě definitivně stanoveno, ale doporučuje 
se léčba o délce 12 až 18 měsíců. 
 

U pacientů léčených samotným přípravkem IntronA se doporučuje léčba po dobu nejméně 3 až 4 
měsíců, poté je třeba stanovit stav HCV-RNA. Léčba může pokračovat u těch pacientů, kteří mají 
negativní HCV-RNA. 
 
Dosud neléčení pacienti (děti a dospívající) 

Účinnost a bezpečnost přípravku IntronA v kombinaci s ribavirinem nebyla u dětí a dospívajících 
s dříve neléčenou chronickou hepatitidou C studována. 
 
Trvání léčby u dětí a dospívajících 

  Genotyp 1: Doporučená délka trvání léčby je jeden rok. Pacienti, u nichž se nedosáhne 

virologické odpovědi po 12 týdnech léčby, se jen velmi  nepravděpodobně stanou trvale 

odpovídajícími na léčbu (negativní prediktivní hodnota 96 %). Proto se doporučuje, aby u dětí 

 

29 

a dospívajících užívajících kombinaci IntronA/ribavirin byla léčba přerušena, pokud ve 
12. týdnu jejich léčby HCV-RNA  poklesne ve srovnání s obdobím před léčbou o < 2 log

10

 

nebo pokud budou mít ve 24. týdnu léčby detekovatelnou HCV-RNA. 

 

  Genotyp 2/3: Doporučená délka trvání léčby je 24 týdnů. 

 
Trichocelulární leukémie 
Doporučená dávka činí 2 miliony IU/m

2

, podávaných subkutánně třikrát týdně (obden), a to u pacientů 

se splenektomií i bez ní. U většiny pacientů s trichocelulární leukémií dochází k normalizaci jedné či 
více hematologických hodnot během jednoho až dvou měsíců léčby přípravkem IntronA. Ke zlepšení 
všech tří hematologických hodnot (počet granulocytů a trombocytů a koncentrace hemoglobinu) bývá 
nutná doba šesti nebo více měsíců. Pokud tedy onemocnění neprogreduje nebo se neprojeví závažná 
intolerance léčby, musí být dávkovací schéma po zmíněnou dobu dodrženo. 
 
Chronická myeloidní leukémie   
Doporučená dávka přípravku IntronA se pohybuje v rozmezí 4 – 5 milionů IU/m

2

, podávaných 

subkutánně každý den. Někteří pacienti vykazují zlepšení po přípravku IntronA v dávce 5 milionů 
IU/m

2

, podávané subkutánně denně v kombinaci s cytarabinem (Ara-C) v dávce 20 mg/m

2

, podávané 

denně subkutánně po dobu 10 dní v měsíci (až do maximální denní dávky 40 mg). Po úpravě počtu 
leukocytů se k udržení hematologické remise podává maximální tolerovaná dávka přípravku IntronA 
(4 – 5 milionů  IU/m

denně). 

 
Podávání přípravku musí být přerušeno, pokud se ani po 8 – 12 týdnech léčby nedosáhne alespoň 
částečné hematologické remise nebo klinicky významné cytoredukce. 
 
Mnohočetný myelom  
Udržovací léčba 
U pacientů ve fázi plateau (pokles myelomových proteinů o více než 50 %) po iniciální  indukční 
chemoterapii lze  podávat interferon alfa-2b jako monoterapii, a to subkutánně v dávce 3 miliony 
IU/m

2

 třikrát týdně (obden). 

 
Folikulární  lymfom 
Interferon alfa-2b může být podáván jako adjuvantní léčba k chemoterapii, a to subkutánně v dávce 
5 milionů  IU třikrát týdně (obden) po dobu 18 měsíců. Doporučuje se dávkovací schéma CHOP, 

nicméně klinické zkušenosti jsou pouze se schématem CHVP (kombinace cyklofosfamid, doxorubicin, 
teniposid a prednisolon). 
 
Karcinoidní tumor  
Obvyklá dávka činí 5 milionů  IU (3 – 9 milionů IU) podávaných subkutánně třikrát týdně (obden). 
U pacientů s onemocněním v pokročilém stadiu může být nutná denní dávka až 5 milionů  IU. Během 
chirurgického výkonu a po něm je třeba podávání léku dočasně přerušit. Terapie může pokračovat tak 
dlouho, jak dlouho na léčbu interferonem alfa-2b pacient reaguje. 
 
Maligní  melanom 
Jako indukční terapie je interferon alfa-2b podáván intravenózně v dávce 20 milionů IU/m

2

 denně, a to 

vždy pět dnů v týdnu po dobu čtyř týdnů; vypočtená dávka interferonu alfa-2b se přidá do injekčního 
roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) a podává se intravenózně ve 20-ti minutové infúzi (viz bod 
6.6). Doporučená dávka pro udržovací léčbu činí 10 milionů IU/m

2

, podávaných subkutánně třikrát 

týdně (obden) po dobu 48 týdnů. 
 
Pokud se v průběhu léčby interferonem alfa-2b vyskytnou závažné nežádoucí příhody, zejména dojde-
li  k poklesu počtu granulocytů na < 500/mm

3

 nebo k vzestupu 

alaninaminotransferázy/aspartátaminotransferázy (ALT/AST) na > 5násobek horní hranice normálu, 
přerušte přechodně léčbu až do doby, než nežádoucí příhody vymizí. Při opětném zahájení léčby 
interferonem alfa-2b je nutno podávat dávku rovnající se 50 % dávky předchozí. Pokud přetrvává 
intolerance i po úpravě dávky nebo pokud dojde k poklesu granulocytů na 

 250/mm

3

 nebo ke 

 

30 

vzestupu ALT/AST na > 10násobek horní hranice normálu, je nutno podávání interferonu alfa-2b 
přerušit. 
 
Ačkoli optimální (minimální) dávka k dosažení plného klinického  přínosu není známa není, je třeba 
podávat nemocným doporučenou dávku, s redukcí dávky vzhledem k toxicitě, jak bylo popsáno výše. 
 
Přípravek IntronA se aplikuje pomocí skleněné injekční stříkačky pro jednorázové použití nebo 
injekční stříkačky z umělé hmoty pro jednorázové použití. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

Hypersensitivita  na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Preexistující závažné srdeční onemocnění v anamnéze, např. nekontrolovaná městnavá srdeční 

nedostatečnost, nedávný infarkt myokardu, vážné arytmické poruchy. 

Závažné poruchy funkce jater nebo ledvin, včetně těch, jež jsou způsobeny metastázami. 

Epilepsie  a/nebo narušená funkce centrálního nervového systému (CNS) (viz bod 4.4). 

Chronická hepatitida s dekompenzovanou jaterní cirhózou. 

Chronická hepatitida u pacientů, léčených v současnosti či v nedávné minulosti 
imunosupresivy, s výjimkou případů po ukončení krátkodobého podávání kortikosteroidů. 

Autoimunitní hepatitida; nebo autoimunitní onemocnění v anamnéze; příjemci transplantátů 
léčení imunosupresivy. 

Preexistující onemocnění štítné žlázy, pokud je nelze upravit konvenční léčbou. 

Kombinace přípravku IntronA s telbivudinem. 

 

Děti a dospívající 

Existující závažné psychiatrické onemocnění nebo závažné psychiatrické onemocnění 
v anamnéze, zejména těžké deprese, sebevražedné myšlenky nebo pokusy o sebevraždu. 

 
Kombinovaná terapie s ribavirinem 

Pokud bude přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitis C současně s ribavirinem, 
prostudujte si také SPC ribavirinu.  
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Psychiatrické účinky a účinky na centrální nervový systém (CNS)  
U některých pacientů byly během léčby přípravkem IntronA pozorovány závažné účinky na CNS, 
zejména deprese, sebevražedné myšlenky a pokusy, a to i po ukončení léčby, zejména během 
následného 6-ti měsíčního období sledování. U dětí a dospívajících léčených přípravkem IntronA 
v kombinaci s ribavirinem byly v průběhu léčby a během 6-ti měsíčního dalšího sledování hlášeny 

sebevražedné myšlenky či pokusy o sebevraždu častěji než u dospělých pacientů (2,4 % oproti 1 %). 
Stejně jako u dospělých pacientů se i u dětí a dospívajících vyskytly další psychiatrické nežádoucí 
účinky (např. deprese, emoční labilita a ospalost). U interferonů alfa byly pozorovány další účinky na 
CNS, včetně agresivního chování (někdy namířeného proti druhým, jako jsou vražedné myšlenky), 
bipolárních poruch, mánie, zmatenosti a změn duševního stavu. Pacienti by měli být pečlivě sledováni 

pro případné známky nebo příznaky psychiatrických onemocnění. Pokud se takové příznaky objeví, 
musí ošetřující lékař brát v úvahu potenciální závažnost těchto nežádoucích účinků a měl by zvážit 
nutnost jejich adekvátní léčby. Pokud psychiatrické symptomy přetrvávají nebo se zhoršují, nebo jsou 
zjištěny sebevražedné nebo vražedné myšlenky, doporučuje se léčbu s přípravkem IntronA přerušit 
a u pacienta pokračovat s odpovídající psychiatrickou léčbou. 
 
Pacienti s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se závažným psychiatrickým 
onemocněním
 v anamnéze 
Jestliže se u dospělých pacientů s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se 
závažným psychiatrickým onemocněním v anamnéze usoudí, že je nezbytná léčba interferonem alfa-
2b, měla by být zahájena pouze po zajištění odpovídajících individuálních diagnostických 
a terapeutických opatření k léčbě psychiatrického stavu.  

 

31 

U dětí a dospívajících s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se závažným 
psychiatrickým onemocněním v anamnéze je používání interferonu alfa-2b kontraindikováno (viz bod 
4.3). 
 
Pacienti s užíváním/zneužíváním psychoaktivních látek: 
U pacientů s infekcí HCV, kteří současně trpí poruchami způsobenými užíváním psychoaktivních 
látek (alkohol, konopí atd.) je při léčbě interferonem alfa zvýšené riziko rozvoje psychiatrických 

poruch nebo zhoršení stávajících psychiatrických poruch. Pokud je léčba interferonem alfa 
považována u těchto pacientů za nezbytnou, má být pečlivě posouzena přítomnost psychiatrických 
komorbidit a rizika užívání jiných psychoaktivních látek. Pokud je to nezbytné, je třeba při vyšetření, 
léčbě a sledování pacienta zvážit interdisciplinární přístup se zapojením psychiatra nebo odborníka na 
závislosti. Pacienta je třeba pečlivě sledovat v průběhu léčby a dokonce i po přerušení léčby. 

Doporučuje se včasný zásah při opětovném nástupu nebo při rozvoji psychiatrických poruch. 
 
 
Populace dětí a dospívajících: Růst a vývoj (chronická hepatitis C) 

V průběhu kombinované léčby interferonem (standardním a pegylovaným)/ribavirinem, která trvala až 
48 týdnů, byl u pacientů ve věku 3 až 17 let  častý pokles tělesné hmotnosti a inhibice růstu (viz body 
4.8 a 5.1). Dostupné údaje z delšího časového období získané u dětí léčených kombinovanou léčbou 
standardním interferonem/ribavirinem také svědčí pro významné zpožďování růstu (snížení o > 15 

percentilů ve výškovém percentilu v porovnání s počátečním stavem) u 21 % dětí (n=20), i když od 
jejich léčby uplynulo již více než 5 let. Údaj o konečné tělesné výšce v dospělosti byl k dispozici 
u 14 z těchto dětí a u 12 z nich přetrvával 10 až 12 let po ukončení léčby růstový deficit > 15 
percentilů. 
 
Individuální hodnocení poměru přínosu/rizika u dětí  

Očekávaný prospěch z léčby by se měl pečlivě zvážit oproti zjištěním týkajícím se bezpečnosti u dětí 
a dospívajících, která vyplývají z klinických hodnocení (viz body 4.8 a 5.1). 

Je důležité vzít v úvahu, že kombinovaná léčba navodila inhibici růstu, která u některých 
pacientů vedla k nižší konečné tělesné výšce v dospělosti. 

Toto riziko by se mělo zvážit oproti charakteristikám onemocnění u dítěte, například známkám 

progrese nemoci (zejména fibróze), komorbiditám, které mohou negativně ovlivnit progresi 
nemoci (např. HIV koinfekci), i proti prognostickým faktorům odpovědi (genotypu HCV 
a virové náloži). 

 
Pokud je to jen možné, dítě by mělo být léčeno po pubertálním růstovém spurtu, aby se snížilo riziko 

inhibice růstu. Neexistují žádné údaje o dlouhodobých účincích na pohlavní dospívání. 
 
Hypersenzitivní reakce 
Ojediněle  byly pozorovány akutní hypersenzitivní reakce na interferon alfa-2b (např. Urtikarie, 
angioedém, zúžení průdušek, anafylaxe) při podávání přípravku IntronA. Pokud se takové reakce 

objeví, přerušte podávání léku a zahajte vhodnou medikamentózní terapii. Přechodný exantém 
přerušení léčby nevyžaduje. 
 
Nežádoucí účinky včetně prodloužení koagulačních parametrů a jaterních abnormalit 
Středně závažné až těžké nežádoucí účinky si mohou vyžádat úpravu dávkování, nebo v některých 

případech ukončení léčby přípravkem IntronA. Přípravek IntronA zvyšuje u pacientů s cirhózou riziko 
dekompenzace jater a smrti. 
Léčbu přípravkem IntronA přerušte u těch pacientů s chronickou hepatitidou, u nichž dojde 
k prodloužení koagulačních parametrů, neboť to může být známka jaterní dekompenzace.  
Pokud se u pacienta v průběhu léčby přípravkem IntronA objeví abnormality jaterní funkce, je třeba 

zahájit jeho pečlivé sledování, a pokud se známky a příznaky dále rozvíjejí, je nutno léčbu přerušit. 
Jaterní enzymy a jaterní funkce musí být u cirhotických pacientů pečlivě sledovány. 
 
Hypotenze 
V průběhu léčby a do dvou dnů po jejím  ukončení se může dostavit hypotenze, která může vyžadovat 
podpůrnou léčbu. 

 

32 

 
Nutnost adekvátní hydratace 
V průběhu léčby přípravkem IntronA je nutné zajistit  adekvátní hydrataci pacienta, neboť u některých 
pacientů se v důsledku deplece tekutin projevuje  hypotenze. V některých případech může být nutná 
náhrada tekutin. 
 
Pyrexie 
Protože pyrexie může být spojena s chřipkovým (flu-like) syndromem, jehož výskyt je při léčbě 

interferonem častý, je nutno vyloučit ostatní možné příčiny perzistující pyrexie. 
 
Oslabení pacienti 
Přípravek IntronA je nutno se zvýšenou opatrností podávat u oslabených nemocných pacientů, jako 
např. s chorobami plic (chronickou obstrukční chorobou bronchopulmonální) nebo s diabetem se 
sklonem ke ketoacidóze. Zvýšené pozornosti je třeba též u pacientů s poruchami krevní srážlivosti 
(např. tromboflebitidou nebo plicními emboliemi) nebo s těžkou myelosupresí. 
 
Postižení plic 
Vzácně byly u pacientů léčených interferonem alfa, včetně nemocných léčených přípravkem IntronA, 

pozorovány plicní infiltráty, pneumonitida a pneumonie, včetně fatálních případů. Etiologie zatím 
nebyla objasněna. Tyto symptomy se však objevují častěji v souvislosti s podáváním čínského 
přípravku rostlinného původu Shosaikoto, pokud je podáván současně s interferonem alfa (viz bod 
4.5). Každý pacient, u něhož se objeví pyrexie, kašel, dyspnoe nebo jiné respirační příznaky, se musí 
podrobit rentgenovému vyšetření hrudníku. Pokud se na rentgenovém snímku prokáží plicní infiltráty 
nebo pokud existují důkazy o poruše funkce plic, musí být pacient pečlivě sledován a léčba 
interferonem alfa v případě potřeby přerušena. Tyto problémy byly při léčbě interferonem alfa hlášeny 
častěji u pacientů s chronickou hepatitidou C, byly však hlášeny také u onkologických pacientů 
léčených interferonem alfa. Okamžité přerušení podávání interferonu alfa a léčba kortikosteroidy vede 
obvykle k ústupu plicních nežádoucích příhod. 
 

Nežádoucí příhody postihující oko 
Vzácně byly hlášeny po terapii interferony alfa nežádoucí příhody postihující oko (viz bod 4.8), včetně 
retinálního krvácení vatovitých ložisek, serózního odchlípení sítnice a obstrukce retinální tepny či žíly. 
Všichni pacienti by měli mít provedeno základní vyšetření zraku. U každého pacienta, který si stěžuje 
na změny ostrosti vidění nebo zorného pole, nebo uvádí během léčby přípravkem IntronA jakékoli jiné 

oftalmologické symptomy, musí být provedeno okamžitě komplexní oční vyšetření. Pravidelná 
vyšetření zraku během terapie přípravkem IntronA se doporučují zejména u pacientů s poruchami, 
které by mohly mít souvislost s retinopatií, jako např. diabetes mellitus  nebo hypertenze. Mělo by být 
zváženo přerušení podávání přípravku IntronA u těch pacientů, u nichž se nově objeví nebo zhorší 
poruchy zraku. 
 

Otupělost, kóma a encefalopatie 
U některých pacientů léčených vyššími dávkami, obvykle pak u pacientů ve vyšším věku, byla 
pozorována významnější otupělost a kóma, včetně případů encefalopatie. Třebaže většinou jde 
o účinky reverzibilní, u několika  pacientů trvala úprava až tři týdny. Velmi  vzácně byly při léčbě 
velmi vysokými dávkami přípravku IntronA objevily záchvaty. 
 
Pacienti s dříve existujícími abnormalitami srdce  
Pokud je podávání přípravku IntronA nutné u dospělých pacientů s anamnézou městnavé srdeční 
nedostatečnosti, infarktu myokardu a/nebo s dříve prodělanými nebo současnými poruchami srdečního 
rytmu, musí být tito pacienti během léčby pečlivě sledováni. U pacientů s preexistujícími srdečními 
abnormalitami  a/nebo s maligním nádorem v pokročilém stadiu je třeba před zahájením léčby a v jejím 
průběhu provádět elektrokardiografické vyšetření. Srdeční arytmie (především supraventrikulární) 
obvykle dobře reagují na konvenční léčbu, u některých pacientů si však mohou vyžádat přerušení 
podávání přípravku IntronA

Nejsou k dispozici žádné údaje o léčbě a dospívajících se srdečním 

onemocněním v anamnéze. 
 

 

33 

Hypertriglyceridémie 
Byla pozorována hypertriglyceridémie a zhoršení hypertriglyceridémie, někdy závažné. Proto se 

doporučuje monitorovat hladiny lipidů. 
 
Pacienti s psoriázou a sarkoidózou 
Vzhledem ke zprávám, že interferon alfa exacerbuje preexistující psoriázu a sarkoidózu, podávání 
přípravku IntronA u pacientů s psoriázou nebo sarkoidózou se doporučuje pouze tehdy, převyšuje-li 
potenciální prospěch potenciální riziko. 
 
Odmítnutí ledvinného a jaterního štěpu 
Předběžné údaje ukazují, že léčba interferonem alfa může mít souvislost se zvýšeným počtem 
odmítnutí ledvinného štěpu. Bylo  také hlášeno odmítnutí jaterního štěpu. 
 
Autoprotilátky a autoimunitní onemocnění 
V průběhu léčby alfa-interferony byla pozorována tvorba autoprotilátek a rozvoj autoimunitních 
onemocnění. Zvýšené riziko může být u pacientů, kteří jsou k rozvoji autoimunitních onemocnění 
predisponováni. Pacienti se známkami nebo symptomy srovnatelnými s autoimunitními 
onemocněními by měli být pečlivě posouzeni a prospěch-riziko pokračování léčby interferonem by 

mělo být přehodnoceno (viz také bod 4.4 Chronická hepatitis C, Monoterapie (abnormální funkce 
štítné žlázy) a bod 4.8).  
 
Mezi  pacienty s chronickou hepatitidou C léčenými interferonem byly hlášeny případy Vogtova-
Koyanagiho-Haradova  (VKH)  syndromu. Jedná se o granulomatózní zánětlivé onemocnění postihující 
oči, sluchový aparát, mozkomíšní pleny a kůži. Při podezření na VKH  syndrom by se měla antivirová 

léčba vysadit a zvážit terapie kortikosteroidy (viz bod 4.8). 
 
Doprovodná chemoterapie 
Podávání přípravku IntronA v kombinaci s jinými chemoterapeutiky (např. Ara-C, cyklofosfamid, 
doxorubicin, teniposid) může vést ke vzrůstu rizika toxicity (závažnosti a trvání), což může být život 

ohrožující nebo fatální, jako výsledek současně podaného léčiva. Nejčastěji hlášené potenciálně život 
ohrožující nebo fatální nežádoucí účinky zahrnovaly mukozitidu, průjem, neutropenii, poruchy ledvin 
a poruchy elektrolytů. Riziko vzrůstu toxicity vyžaduje opatrné úpravy dávek pro přípravek IntronA 
a pro souběžně podávaná chemoterapeutika (viz bod 4.5). Jestliže je přípravek IntronA používán 
s hydroxykarbamidem (hydroxyureou), může se zvýšit frekvence a závažnost kožní vaskulitidy. 
 
Chronická hepatitis C 
Kombinovaná léčba s ribavirinem 
Pokud bude přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitidou C současně s ribavirinem, 
prostudujte si také SPC ribavirinu. 
 

Všichni  pacienti ve studiích léčby s chronickou hepatitidou C podstoupili před zařazením do studie 
biopsii  jater, ale  v některých případech (tj. Pacienti s genotypem 2 a 3) může léčba probíhat bez 
histologického ověření. Běžné léčebné postupy by se měly konzultovat, zda je jaterní biopsie potřebná 
před zahájením léčby. 
 
Monoterapie 
Ojediněle  se u dospělých pacientů léčených přípravkem IntronA pro chronickou hepatitidu C projevily 
poruchy funkce štítné žlázy (hypo- nebo hypertyreoidismus). V klinických studiích s podáváním 
přípravku IntronA se abnormality štítné žlázy vyvinuly celkem u 2,8 % pacientů. Tyto abnormality 
bylo možno zvládnout konvenční léčbou. Mechanismus, jímž přípravek IntronA ovlivňuje stav štítné 

žlázy, není znám. Před zahájením léčby chronické hepatitidy C přípravkem IntronA je třeba zhodnotit 
hladiny tyreostimulačního hormonu (TSH). Jakékoliv v této době zjištěné abnormality štítné žlázy 
musí být léčeny konvenční léčbou. Podávání přípravku IntronA lze zahájit, je-li  možné touto medikací 
udržet hladiny TSH v normálním rozmezí. Pokud se u pacienta v průběhu léčby přípravkem IntronA 
projeví příznaky svědčící o narušené funkci štítné žlázy, vyšetřete hladiny TSH. V případě dysfunkce 

štítné žlázy lze v podávání přípravku pokračovat, pokud lze hladiny TSH medikací udržovat 

 

34 

v normálním rozmezí. Samotné přerušení léčby přípravkem IntronA k obnovení funkce štítné žlázy 
nevedlo (viz také Doplňkové monitorování štítné žlázy specifické pro děti a dospívající ). 
 
Doplňkové monitorování štítné žlázy specifické pro děti a dospívající 
Přibližně u 12 % dětí léčených kombinovanou léčbou interferonem alfa-2b a ribavirinem došlo ke 
zvýšení thyreotropního hormonu (TSH). U dalších 4 % nastal přechodný pokles pod dolní limit 
normálu. Před začátkem léčby přípravkem IntronA musí být zhodnoceny hladiny TSH a jakékoli 
v této době zjištěné  abnormality štítné žlázy  musí být léčeny konvenční léčbou. Léčba přípravkem 

IntronA může být zahájena, pokud lze hladiny TSH medikací udržovat v normálním rozmezí. Při léčbě 
interferonem alfa-2b a ribavirinem  byla pozorována dysfunkce štítné žlázy. Jestliže jsou zjištěny 
abnormality štítné žlázy, měl by se u pacienta vyhodnotit stav štítné žlázy a adekvátně klinicky léčit. 
Pro zjištění dysfunkce štítné žlázy by děti a dospívající pacienti měli být monitorováni každé 3 měsíce 
(např. TSH). 
 
HCV/HIV koinfekce 
U pacientů současně infikovaných HIV, kteří dostávají souběžně vysoce aktivní anti-retrovirovou 
léčbu (HAART) může vzrůstat riziko vývoje acidózy z nahromadění kyseliny mléčné. Opatrnosti je 
třeba v případě přidání přípravku IntronA a ribavirinu k HAART terapii (viz SPC ribavirinu). 
U pacientů léčených kombinovanou terapií přípravku IntronA s ribavirinem a zidovudinem by mohlo 
být zvýšeno riziko rozvoje anémie. U pacientů s pokročilou cirhózou, infikovaných současně HCV 
a HIV, kteří dostávají HAART  terapii, může vzrůstat riziko jaterní dekompenzace a smrti. Přidáním 
léčby alfa interferony samotnými nebo v kombinaci s ribavirinem se může toto riziko u těchto 
pacientů zvýšit. 
 
HCV/HBV koinfekce 
U pacientů současně infikovaných virem hepatitidy B a C léčených interferonem byly hlášeny případy 
reaktivace onemocnění hepatitidou B (některé s vážnými následky). Frekvence takové reaktivace se 
zdá být nízká. 
Před zahájením léčby interferonem u hepatitidy C mají být všichni pacienti vyšetřeni na hepatitidu B; 
pacienti současně infikovaní virem hepatitidy B  a C musí být následně sledováni a léčeni podle 
současných klinických pokynů. 
 
Onemocnění zubů a periodontu 
U pacientů dostávajících kombinovanou terapii přípravku IntronA s ribavirinem bylo hlášeno poškození 

zubů a dásní, které může vést až ke ztrátě zubů. Navíc během dlouhodobé léčby kombinací přípravku 
IntronA s ribavirinem by mohla suchost ústní dutiny způsobit poškození zubů a sliznice ústní dutiny. 
Pacienti by si měli důkladně dvakrát denně čistit zuby a chodit na pravidelné zubní prohlídky. 
U některých pacientů může dojít i ke zvracení. Pokud se tato reakce objeví, je vhodné doporučit důkladně 
si poté vypláchnout ústa. 
 

Laboratorní vyšetření 
Před zahájením systémové léčby přípravkem IntronA a pravidelně i v jejím průběhu je třeba u všech 
pacientů provádět standardní hematologická vyšetření a biochemická vyšetření krve (kompletní i 
diferenciální krevní obraz, počet trombocytů, elektrolyty, jaterní enzymy, sérové bílkoviny, sérový 
bilirubin  a kreatinin). 
 
V průběhu léčby hepatitidy B a C se doporučuje provádět vyšetření v 1., 2., 4., 8., 12. a 16. týdnu 
a poté každý druhý měsíc. Pokud se hodnoty ALT v průběhu podávání přípravku IntronA zvýší na 
dvojnásobek výchozí hodnoty nebo více, lze s léčbou pokračovat pouze tehdy, neobjeví-li se známky 
a příznaky jaterního selhání. Při zvýšené hladině  ALT je  nutno ve dvoutýdenních intervalech provádět 

následující jaterní funkční testy: ALT, protrombinový čas, alkalická fosfatáza, albumin a bilirubin.  
U pacientů léčených pro maligní melanom je  třeba v průběhu indukční fáze léčby jedenkrát týdně 
a v průběhu udržovací léčby jednou měsíčně monitorovat jaterní funkce a celkový i diferenciální bílý 
krevní obraz (WBC). 
 

Účinky na fertilitu 
Interferon může poškodit fertilitu (viz body 4.6 a 5.3). 

 

35 

 
Důležitá informace o některých složkách přípravku IntronA 

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 0,5 ml, tj. v podstatě je 
„bez sodíku“.  
 



 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 
 
Narkotika, hypnotika a sedativa musejí být podávána s velkou opatrností, pokud jsou užívána 
současně s přípravkem IntronA.  
 
Interakce přípravku IntronA s dalšími léky nebyly dosud zcela zhodnoceny. Je nutná zvýšená 

opatrnost při podávání přípravku IntronA současně s jinými potenciálně myelosupresivními látkami. 
 
Interferony mohou ovlivňovat oxidativní metabolické procesy. To je třeba vzít v úvahu v případech, 
kde je  přípravek IntronA podáván zároveň s léky metabolizovanými právě tímto mechanismem, jako 
jsou xantinové deriváty theofylinu nebo aminofylinu. V průběhu současného podávání přípravku 
s xantinovými přípravky je nutno monitorovat hladiny theofylinu v séru a v případě potřeby upravit 
dávkování. 
 
Vzácně byly u pacientů léčených interferonem alfa, včetně přípravku IntronA, pozorovány plicní 
infiltráty, pneumonitida a pneumonie, které byly někdy fatální. Etiologie  zatím nebyla objasněna. Tyto 
symptomy byly hlášeny častěji, když současně s interferonem alfa byl podáván čínský přípravek 

rostlinného původu Shosaikoto (viz bod 4.4). 
 
Podávání přípravku IntronA v kombinaci s chemoterapeutiky (např. Ara-C, cyklofosfamid, 
doxorubicin, teniposid) může vést k vzrůstu rizika toxicity (závažnosti a trvání) (viz bod 4.4). 
 

Pokud bude přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitis C současně s ribavirinem, 
prostudujte si také SPC ribavirinu. 
 
Klinická  studie hodnotící podávání kombinace telbivudinu 600 mg denně se subkutánně podávaným 
pegylovaným interferonem alfa-2a v dávce 180 mikrogramů jednou týdně ukazuje, že tato kombinace 

je spojena se zvýšeným rizikem rozvoje periferní neuropatie. Mechanizmus vedoucí k těmto příhodám 
není znám (viz body 4.3, 4.4 a 4.5 SPC telbivudinu). Navíc nebyla prokázána bezpečnost a účinnost 
telbivudinu  v kombinaci s interferony při léčbě chronické hepatitidy typu B. Z toho důvodu je 
kombinace přípravku IntronA s telbivudinem kontraindikována (viz bod 4.3). 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen  
Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby účinnou antikoncepci. U žen léčených lidským 
leukocytárním interferonem byl hlášen pokles koncentrace estradiolu a progesteronu v séru. 
 

Přípravek IntronA musí být s opatrností podáván mužům ve fertilním věku. 
 
Kombinovaná léčba s ribavirinem  
Ribavirin podávaný v průběhu těhotenství působí závažné vrozené vady. U pacientek nebo u partnerek 
mužských pacientů, kteří užívají přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem, je třeba krajní 
opatrnosti k zabránění otěhotnění. Ženy ve fertilním věku musí během léčby a po dobu 4 měsíců po 
jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Mužští pacienti nebo jejich partnerky musí během 
léčby a 7 měsíců po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci (viz SPC ribavirinu). 
 
Těhotenství  
Adekvátní údaje o podávání interferonu alfa-2b těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na 
zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. 

 

36 

Přípravek IntronA by se měl používat v těhotenství pouze tehdy, jestliže potenciální prospěch 
ospravedlňuje potenciální riziko pro plod. 
 
Kombinovaná léčba s ribavirinem  
Léčba ribavirinem je kontraindikována u těhotných žen. 
 
Kojení   
Není známo, zda se složky přípravku vylučují do lidského mateřského mléka. Kojení by se mělo před 

začátkem léčby přerušit, vzhledem k potenciálním nežádoucím účinkům u kojených dětí. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Pacienty je třeba upozornit, že v průběhu léčby přípravkem IntronA se může objevit zvýšená únava, 

ospalost či zmatenost, a proto je doporučeno vyvarovat se řízení dopravních prostředků nebo obsluhy 
strojů. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Pokud je přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitis C současně s ribavirinem, 
prostudujte si nežádoucí účinky ribavirinu v SPC ribavirinu. 
 
V klinických studiích, prováděných v rozsáhlém spektru indikací a širokém spektru dávek (od 
6 MIU/m

2

/týden u trichocelulární leukémie po 100 MIU/m

2

/týden u melanomu), patřily k nejčastěji 

uváděným nežádoucím účinkům pyrexie, únava, bolesti hlavy a myalgie. Pyrexie a únava často 

vymizely během 72 hodin po přerušení nebo vysazení léčby.  
 
Dospělí 
V klinických studiích prováděných u pacientů s hepatitidou C byli pacienti léčeni přípravkem IntronA 
samotným nebo v kombinaci s ribavirinem po dobu jednoho roku. Všichni pacienti v těchto studiích 
dostávali 3 miliony  IU přípravku IntronA třikrát týdně. V tabulce 1 je uvedena frekvence, s jakou 
pacienti hlásili  nežádoucí účinky (ve vztahu k léčbě) v klinických studiích u dosud neléčených 
pacientů, kteří byli léčeni jeden rok. Závažnost byla vesměs mírná nebo středně závažná. Nežádoucí 
účinky vyjmenované v tabulce 1 jsou založeny na zkušenostech z klinických hodnocení a z období po 
uvedení přípravku na trh. U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky zařazeny do 

příslušné frekvenční skupiny, s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až 
<1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000); 
není známo. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 

 

37 

Tabulka 1. Nežádoucí účinky přípravku IntronA samotného nebo v kombinaci s ribavirinem hlášené 

v průběhu klinických hodnocení nebo po uvedení přípravku na trh 

Třída orgánového systému 

Nežádoucí

 

účinky 

Infekce a infestace 
Velmi  časté: 
Časté: 
Méně časté: 
Vzácné

Není známo: 

 
Faryngitida*, virová infekce* 
Bronchitida, sinusitida, herpes simplex (rezistence), rinitida 
Bakteriální  infekce 
Pneumonie

§

, sepse 

Reaktivace onemocnění hepatitidou B u pacientů 
s koinfekcí HCV/HBV 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi  časté: 
Časté: 
Velmi  vzácné

 

Není známo: 

 
Leukopenie 
Trombocytopenie, lymfadenopatie, lymfopenie 
Aplastická anémie 
Čistá aplazie červených krvinek, idiopatická 
trombocytopenická purpura, trombotická 
trombocytopenická purpura 

Poruchy imunitního systému

§

 

Velmi  vzácné: 
Není známo: 

 

 
Sarkoidóza, exacerbace sarkoidózy 
Systémový lupus erytematodes, vaskulitida, revmatoidní 
artritida (nová nebo zhoršená), Vogtův-Koyanagiho-
Haradův syndrom, akutní reakce přecitlivělosti včetně 
kopřivky, angioedému, zúžení průdušek, anafylaxe

§

 

Endokrinní poruchy 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Hypotyreóza

§

, hypertyreóza

§

 

Diabetes, zhoršený diabetes 

Poruchy metabolismu a výživy 
Velmi  časté: 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Anorexie 
Hypokalcemie, dehydratace, hyperurikemie, žízeň 
Hyperglykemie, hypertriacylglycerolemie

§

, zvýšená chuť 

k jídlu 

Psychiatrické poruchy

§

 

Velmi  časté: 
 

Časté: 
Vzácné: 
Velmi  vzácné: 

 

Není známo: 

 
Deprese, nespavost, úzkost, emoční labilita*, agitovanost, 
nervozita 

Zmatenost, poruchy spánku, snížení libida 
Myšlenky na sebevraždu 
Sebevražda, pokusy o sebevraždu, agresivní chování (někdy 
namířené vůči jiným), psychózy včetně halucinací 
Vražedné myšlenky, změna mentálního stavu

§

, mánie, 

bipolární poruchy 

Poruchy nervového systému

§

 

Velmi  časté: 
Časté: 
 
Méně časté: 
Velmi  vzácné: 
 
Není známo: 

 
Závrať, bolest hlavy, porucha soustředění, suchost v ústech 
Třes, parestézie, hypestézie, migréna, zrudnutí, spavost, 
porucha chuti 
Periferní neuropatie 
Krvácení do mozku, mozková ischemie, záchvaty křečí, 
porucha vědomí, encefalopatie 
Mononeuropatie, koma

§

 

Poruchy oka 
Velmi  časté: 
Časté: 
 
Vzácné: 

 
 
 

Není známo: 

 
Rozmazané vidění 
Konjunktivitida,  porucha vidění, porucha slzné žlázy, bolest 
oka 
Krvácení do sítnice

§

, retinopatie (včetně makulárního 

edému), ucpání retinální tepny nebo žíly

§

, neuritida optiku, 

edém papily, ztráta zrakové ostrosti nebo výpadky 
zrakového pole, vatové skvrny

§

 

Serózní odchlípení sítnice 

 

38 

Poruchy ucha a labyrintu 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Závrať, tinnitus 
Ztráta sluchu, porucha sluchu 

Srdeční poruchy 

Časté: 
Méně časté: 
Vzácné: 
Velmi  vzácné: 
Není známo: 

 

Bušení srdce, tachykardie 
Perikarditida 
Kardiomyopatie 
Infarkt myokardu, srdeční ischemie 
Městnavé srdeční selhání, perikardiální výpotek, arytmie 

Cévní poruchy 
Časté: 
Velmi  vzácné 

 
Hypertenze 
Periferní ischemie, hypotenze

§

 

Respirační, hrudní a mediastinální 
poruchy 
Velmi  časté: 
Časté: 
 
Velmi  vzácné: 
Není známo: 

 
 
Dušnost*, kašel* 
Epistaxe, respirační porucha, nosní kongesce, rýma, suchý 

kašel 
Plicní infiltráty

§

, pneumonitida

§ 

Plicní fibróza, plicní arteriální hypertenze

#

 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi  časté: 
 
Časté: 
 
Velmi  vzácné: 
 
Není známo: 

 
Nevolnost/zvracení, bolest břicha, průjem, stomatitida, 
dyspepsie 
Ulcerózní stomatitida, bolest v pravém podžebří, glositida, 
gingivitida,  zácpa, průjem 
Pankreatitida, ischemická kolitida,  ulcerózní kolitida, 
krvácení z dásní 
Blíže nespecifikovaná periodontální porucha, blíže 
nespecifikovaná zubní porucha, pigmentace jazyka

 §

 

Poruchy jater a žlučových cest 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Hepatomegalie 
Hepatotoxicita (včetně fatální) 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi  časté: 
 
Časté: 
 
Velmi  vzácné: 

 
Alopecie, svědění*, suchost kůže*, vyrážka*, zvýšené 
pocení 
Psoriáza (nová nebo zhoršená)

§

, makulopapulózní vyrážka, 

erytematózní vyrážka, ekzém, erytém, porucha kůže 
Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální 
nekrolýza, multiformní erytém 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a 
pojivové tkáně 

Velmi  časté: 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
 
Myalgie,  artralgie, muskuloskeletální bolest 
Artritida 
Rabdomyolýza, myositida, křeče v lýtkách, bolest zad 

Poruchy ledvin a močových cest 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Časté močení 
Selhání ledvin, renální insuficience, nefrotický syndrom 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Časté: 

 
Amenorea, bolest prsů, dysmenorea, menoragie, porucha 
menstruace, vaginální potíže 

Celkové poruchy a reakce v místě 
aplikace 
Velmi  časté: 
 
 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
 
Zánět v místě vpichu, reakce v místě vpichu*, únava, 
třesavka, pyrexie

§

, chřipkové příznaky

§

, slabost, 

podrážděnost, bolest na hrudníku, malátnost 
Bolest  v místě vpichu 
Nekróza v místě vpichu, otok obličeje 

 

39 

Vyšetření 
Velmi  časté: 

 
Pokles tělesné hmotnosti 

* Tyto příhody se vyskytovaly často pouze po přípravku IntronA samotném 

§

 Viz  bod 4.4 

#

Označení třídy pro přípravky obsahující interferon, viz níže plicní arteriální hypertenze. 

 
Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny též s přípravkem IntronA samotným. 
 
Nežádoucí účinky pozorované u hepatitidy C reprezentují ty, které jsou hlášeny, když je přípravek 

IntronA podáván v jiných indikacích, s očekávaným vzrůstem incidence v závislosti na dávce. 
Například ve studii adjuvantní léčby s vysokými dávkami přípravku IntronA u pacientů s melanomem 
byly incidence únavy, pyrexie, myalgie, neutropenie/anémie, anorexie, nevolnosti a zvracení, průjmu, 
třesavky, chřipkových (flu-like) příznaků, deprese, alopecie, změny chuti a závratě větší než ve 
studiích léčby hepatitidy C. Závažnost se také zvýšila při léčbě vysokými dávkami (WHO stupeň 
3 a 4, u 66 % resp. 14 % pacientů), ve srovnání s mírnou až střední závažností obvykle spojenou 
s nízkými dávkami. Nežádoucí účinky bylo obvykle možné zvládnout úpravou dávky. 
 
Výskyt kardiovaskulárních nežádoucích účinků, zejména arytmií, koreloval převážně s již dříve 
přítomným kardiovaskulárním onemocněním a s předchozí léčbou kardiotoxickými léky (viz bod 4.4). 
U pacientů bez předchozího důkazu srdečního onemocnění byla vzácně hlášena kardiomyopatie, která 

může být po přerušení léčby interferonem alfa reverzibilní (viz bod 4.4). 
 
U přípravků s interferonem alfa byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH), zejména 
u pacientů s rizikovými faktory PAH (např. portální hypertenzí, infekcí HIV, cirhózou). Příhody byly 
hlášeny v různých časových odstupech, v typickém případě několik měsíců od zahájení léčby 
interferonem alfa. 
 
U alfa interferonů bylo hlášeno široké spektrum autoimunitních a imunitou způsobených poruch, 
včetně poruch funkce štítné žlázy, systémového lupus erythematodes, revmatoidní artritidy (nové nebo 
zhoršené), idiopatické a trombotické trombocytopenické purpury, vaskulitidy, neuropatií včetně 
mononeuropatií (viz také bod 4.4).  
 
Ke klinicky významným abnormálním laboratorním hodnotám, které se objevují nejčastěji při 
podávání přípravku v dávkách vyšších než 10 milionů IU denně, patří pokles počtu granulocytů 
a leukocytů, pokles koncentrace hemoglobinu a počtu trombocytů; vzestup alkalické fosfatázy, LDH, 
sérových koncentrací kreatininu a dusíku močoviny v séru. Byla hlášena středně závažná a obvykle 
reverzibilní  pancytopenie. Vzestup ALT/AST (SGPT/SGOT) v séru byl zaznamenán jako abnormalita 
u některých pacientů bez hepatitidy a rovněž u pacientů s chronickou hepatitidou B, u kterých 
koreloval s clearancí virových DNAp. 
 
Populace dětí a dospívajících 
Chronická hepatitis C - Kombinovaná léčba s ribavirinem 
V klinických studiích provedených u 118 dětí a dospívajících (ve věku od 3 do 16 let) přerušilo 6 % 
pacientů léčbu pro nežádoucí reakce. Obecně byl profil nežádoucích účinků u limitované populace dětí 
a dospívajících podobný profilu pozorovanému u dospělých, ačkoliv během léčby bylo pozorováno 
pediatrické specifikum ohledně inhibice růstu, projevující se snížením výškového percentilu 

(průměrný pokles o 9 percentilů) a hmotnostního percentilu (průměrný pokles o 13 percentilů). 
V průběhu 5-letého období následného sledování po léčbě byla průměrná výška dětí na 44. percentilu, 
což bylo pod mediánem normativní populace i méně než jejich  střední vstupní výška (48. percentil). 
U dvaceti (21 %) z 97 dětí došlo ke snížení výškového percentilu o více než 15 percentilů, přičemž u 
10 z těchto 20 dětí byl na závěr dlouhodobého následného sledování (až 5 let) pokles jejich  výškového 
percentilu ve srovnání s okamžikem zahájení léčby o více než 30 percentilů. Údaj o konečné tělesné 
výšce v dospělosti byl k dispozici u 14 z těchto dětí a u 12 z nich přetrvával 10 až 12 let po ukončení 
léčby růstový deficit > 15 percentilů. V průběhu kombinované léčby přípravkem IntronA 
a ribavirinem trvající až 48 týdnů byla pozorována inhibice  růstu, která u některých pacientů vedla 
k nižší  konečné tělesné výšce v dospělosti. Nejzřetelnější  bylo snížení průměrného výškového 

 

40 

percentilu mezi zahájením léčby a ukončením dlouhodobého následného sledování u dětí před 
pubertou (viz bod 4.4). 
 
Kromě toho, byly v průběhu léčby a během 6-ti měsíčního dalšího sledování hlášeny sebevražedné 
myšlenky či pokusy o sebevraždu častěji než u dospělých pacientů (2,4 % vs. 1 %). Stejně jako 
u dospělých pacientů, se i u dětí a dospívajících vyskytly další psychiatrické nežádoucí účinky (např. 
deprese, emoční labilita a ospalost) (viz bod 4.4). Navíc se u dětí a dospívajících vyskytly častěji než 
u dospělých pacientů komplikace v místě vpichu, pyrexie, anorexie, zvracení a emoční labilita. 

Modifikace dávky byla požadována u 30 % pacientů, nejčastěji kvůli anémii a neutropenii. 
 
Nežádoucí účinky vyjmenované v tabulce 2 jsou založeny na zkušenostech ze dvou multicentrických 
klinických hodnocení u dětí a dospívajících. U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky 
zařazeny do příslušné frekvenční skupiny, s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); 

časté (≥1/100, <1/10). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající 
závažnosti. 

 

Tabulka 2. Nežádoucí účinky hlášené velmi často a často v klinických hodnoceních u dětí a dospívajících 

pacientů léčených přípravkem IntronA v kombinaci s ribavirinem 

 

Třída orgánového systému 

Nežádoucí účinky 

Infekce a infestace 
Velmi  časté: 
Časté: 

 
Virová  infekce, faryngitida 
Mykotická infekce, bakteriální infekce, plicní infekce, zánět 

středního ucha, zubní absces, herpes simplex, infekce 
močových cest, vaginitida, gastroenteritida 

Novotvary benigní, maligní a blíže 

neurčené (zahrnující cysty a polypy) 
Časté:

 

 
 
Novotvary (nespecifikované) 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi  časté: 

Časté: 

 
Anémie, neutropenie 
Trombocytopenie, lymfadenopatie 

Endokrinní poruchy 
Velmi  časté: 

Časté: 

 
Hypotyreóza

§

 

Hypertyreóza

§

, virilizmus 

Poruchy metabolismu a výživy 
Velmi  časté: 

Časté: 

 
Anorexie 
Hypertriacylglycerolemie

§

, hyperurikemie, zvýšená chuť k 

jídlu 

Psychiatrické poruchy

§

 

Velmi  časté: 

Časté: 

 
Deprese, emoční labilita, nespavost 

Sebevražedné myšlenky, agresivní reakce, zmatenost, 
porucha chování, agitovanost, náměsíčnost, úzkost, 
nervozita, porucha spánku, abnormální sny, apatie 

Poruchy nervového systému

§

 

Velmi  časté: 
Časté: 
 

 
Bolest hlavy, závrať 
Hyperkinezie, třes, dysfonie, parestezie, hypestezie, 
hyperestezie, porucha soustředění, somnolence 

Poruchy oka 
Časté: 

 
Konjunktivitida,  bolest oka, abnormální vidění, porucha 
slzné žlázy 

Cévní poruchy 
Časté: 

 
Zrudnutí, bledost 

Respirační, hrudní a mediastinální 
poruchy 
Časté: 

 
 
Dušnost, zrychlené dýchání, epistaxe, kašel, nosní 
kongesce, podráždění nosu, rýma, kýchání 

 

41 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi  časté: 
Časté: 

 
Průjem, zvracení, nevolnost, bolest břicha 
Ulcerace v ústech, ulcerózní stomatitida, stomatitida, bolest 
v pravém podžebří, dyspepsie, glositida, gastroezofageální 
reflux, rektální porucha, gastrointestinální porucha, zácpa, 
průjem, bolest zubu, zubní potíže  

Poruchy jater a žlučových cest 
Časté: 

 
Abnormální funkce jater  

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi  časté: 
Časté: 

 
Alopecie, vyrážka 
Fotosenzitivní reakce, makulopapulární exantém, ekzém, 
akné, porucha kůže, porucha nehtu, odbarvení kůže, 

svědění, suchost kůže, erytém, modřina, zvýšené pocení  

Poruchy svalové a kosterní soustavy a 
pojivové tkáně 
Velmi  časté: 

 
 
Artralgie,  myalgie, muskuloskeletální bolest  

Poruchy ledvin a močových cest 
Časté: 

 
Enuréza, porucha močení, inkontinence moči 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Časté: 

 
Ženské pohlaví:  amenorea, menorrhagie, porucha 
menstruace, vaginální porucha 
Mužské pohlaví: bolest varlat 

Celkové poruchy a reakce v místě 
aplikace 
Velmi  časté: 
 
 
Časté: 

 
 
Zánět v místě vpichu, reakce v místě vpichu, únava, 
třesavka, pyrexie

§

, příznaky podobné chřipce

§

, malátnost, 

podrážděnost 
Bolest  na hrudníku, slabost, otok, bolest v místě vpichu 

Vyšetření 

Velmi  časté: 

 

Snížení rychlosti růstu (nižší tělesná výška a/nebo hmotnost 
v daném věku)

§

 

Poranění a otravy 

Časté: 

 

Lacerace kůže 

§ 

Viz  bod 4.4 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili  podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného 

Dodatku V

. 

 

4.9 

Předávkování 

 
Nebyl hlášen žádný případ předávkování, který by vedl k akutním klinickým projevům. Nicméně, 
stejně jako u kterékoli jiné farmakologicky aktivní látky, je indikována symptomatická léčba s častým 
monitorováním vitálních funkcí a pečlivým sledováním pacienta. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ  VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: interferon alfa-2b, ATC kód: L03A B05   
 
Přípravek IntronA je sterilní, stabilní forma vysoce čištěného interferonu alfa-2b, vyráběného 
technologií rekombinantní DNA. Rekombinantní interferon alfa-2b je ve vodě rozpustná bílkovina s 
molekulovou hmotností přibližně 19 300 daltonů. Získává se z klonu bakterie E. coli, do něhož je 

 

42 

zaveden genetickým inženýrstvím vyprodukovaný plasmidový hybrid obsahující gen interferonu alfa-
2b z lidských leukocytů. 
 
Aktivita  přípravku IntronA se vyjadřuje v IU, přičemž 1 mg rekombinantního interferonu alfa-2b 
odpovídá 2,6 x 10

IU. Hodnota mezinárodní jednotky je odvozena ze srovnání aktivity 

rekombinantního interferonu alfa-2b a aktivity mezinárodního referenčního lidského leukocytárního 
interferonu, schváleného Světovou zdravotnickou organizací. 
 

Interferony tvoří rodinu proteinů s malou molekulou, s molekulovou hmotností v rozmezí 15 000 až 
21 000 daltonů. K  jejich  produkci a sekreci v buňkách dochází v reakci na virové infekce či působení 
různých syntetických a biologických induktorů. Byly identifikovány tři hlavní třídy interferonů: alfa, 
beta a gama. Tyto tři hlavní třídy však nejsou vnitřně homogenní a mohou zahrnout několik různých 
molekulárních typů interferonu. Bylo identifikováno více než 14 geneticky odlišných lidských 

interferonů alfa. Přípravek IntronA byl klasifikován jako rekombinantní interferon alfa-2b. 
 
Interferony působí na buňky prostřednictvím své vazby na specifické membránové receptory na 
buněčném povrchu. Lidské interferonové receptory, izolované z lidských lymfoblastů (Daudi), jsou 
vysoce asymetrické proteiny. Vyznačují se selektivitou vůči lidským, avšak nikoli vůči myším 

interferonům, což svědčí pro jejich druhovou specificitu. Studie prováděné s ostatními interferony tuto 
druhovou specificitu potvrdily. Nicméně některé druhy opic, např. Makak rhesus (Macaca mulatta), se 
ukázaly k farmakodynamické stimulaci po expozici lidským interferonem typu 1 jako vnímavé. 
 
Z výsledků několika studií vyplývá, že po vazbě na membránové receptory zahajuje interferon složitou 
sekvenci intracelulárních dějů, k nimž patří i indukce určitých enzymů. Předpokládá se, že tento 

proces minimálně zčásti zodpovídá za nejrůznější buněčné reakce na interferon, a to včetně inhibice 
replikace viru ve virem infikovaných buňkách, suprese buněčné proliferace, jakož i takových 
imunomodulačních aktivit, jako je zvýšení fagocytární aktivity makrofágů a zvýšení specifických 
cytotoxických účinků lymfocytů vůči cílovým buňkám. Na terapeutických účincích interferonu se 
může podílet část nebo celý komplex těchto aktivit. 
 
Rekombinantní interferon alfa-2b prokázal ve studiích na zvířecích i lidských buněčných kulturách, 
jakož i u lidských nádorových xenotransplantátů přenesených na zvířata, antiproliferativní působení. 
In vitro byla prokázána jeho významná imunomodulační aktivita. 
 
Rekombinantní interferon alfa-2b také inhibuje  replikaci  virů in vitro i in vivo. I když přesný 
mechanismus protivirového působení rekombinantního interferonu alfa-2b zůstává zatím neznámý, je 
zřejmé, že ovlivňuje metabolismus hostitelské buňky. Tímto způsobem inhibuje replikaci viru, 
a pokud přece jen k replikaci  dojde, znemožňuje nově vytvořeným virionům opustit buňku. 
 
Chronická hepatitis B 

Současné klinické zkušenosti u pacientů, kteří byli léčeni interferonem alfa-2b 4 až 6 měsíců ukazují, 
že léčba může způsobit clearanci sérových HBV-DNA. Bylo pozorováno zlepšení histologického 
nálezu jater. U dospělých pacientů se ztrátou HBeAg a HBV-DNA  bylo pozorováno významné snížení 
morbidity a mortality. 
 
Interferon alfa-2b (6 MIU/m

třikrát týdně po 6 měsíců) byl podáván dětem s chronickou aktivní 

hepatitidou B. Vzhledem k metodické chybě nebylo možné prokázat účinnost. Navíc u dětí léčených 
interferonem alfa-2b byla zjištěna  snížená rychlost růstu a u některých případů byla pozorována 
deprese. 
 

Chronická hepatitis C u dospělých pacientů 
U dospělých pacientů, kteří dostávají interferon v kombinaci s ribavirinem, je dosažená četnost 
setrvalé odpovědi 47 %. Lepší účinnost byla prokázána u kombinace pegylovaného interferonu 
s ribavirinem (četnost setrvalé odpovědi 61 % dosažená ve studii prováděné u dosud neléčených 
pacientů s dávkou ribavirinu > 10,6 mg/kg, p< 0,01). 
 

 

43 

Přípravek IntronA samostatně nebo v kombinaci s ribavirinem byl studován ve 4 randomizovaných 
klinických studiích fáze III, které zahrnovaly 2 552 pacientů s chronickou hepatitidou C, dosud 

neléčených interferonem. Ve studiích byla srovnána účinnost přípravku IntronA samotného nebo v 
kombinaci s ribavirinem. Účinnost byla definována jako udržení virologické odpovědi po dobu 6-ti 
měsíců po ukončení léčby. Pacienti vhodní pro zařazení do těchto studií měli chronickou hepatitidu C, 
potvrzenou pozitivním stanovením HCV-RNA  reakce polymerázového řetězce (PCR) 
(

 100 kopií/ml) a biopsií jater, odpovídající histologické diagnóze chronické hepatitidy, bez 

přítomnosti dalších příčin chronické hepatitidy, a abnormální ALT v séru. 
 
Přípravek IntronA byl podáván v dávce 3 miliony IU třikrát týdně jako monoterapie nebo v kombinaci 
s ribavirinem. Většina  pacientů v těchto klinických studiích byla léčena po dobu jednoho roku. 
Všichni pacienti byli sledováni po dobu 6 měsíců po ukončení léčby pro stanovení setrvalé virologické 
odpovědi. Poměry setrvalých virologických odpovědí u skupin léčených přípravkem IntronA 
samotným nebo v kombinaci s ribavirinem (ze dvou studií) jsou uvedeny v tabulce 3
 
Podáváním přípravku IntronA v kombinaci s ribavirinem u dosud neléčených pacientů s chronickou 
hepatitidou C vzrostla účinnost přípravku IntronA nejméně dvojnásobně. HCV genotyp a bazální 
hladina virové zátěže jsou prognostické faktory, o nichž je známo, že ovlivňují stupeň odpovědi. 
Zvýšená četnost odpovědi při kombinaci přípravku IntronA + ribavirin ve srovnání s přípravkem 

IntronA samotným, se udržovala u všech podskupin. Relativní prospěch kombinované terapie 
přípravkem IntronA + ribavirin je zvláště signifikantní u těžce léčitelných podskupin pacientů 
(genotyp 1 a vysoká virová zátěž) (tabulka 3). 
 
Četnost odpovědí v těchto skupinách vzrůstala s ochotou dodržovat léčbu. Nehledě na genotyp, ti 
pacienti, kteří dostávali přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem a dodržovali 

 80 % svoji léčbu, 

měli vyšší setrvalou odpověď 6 měsíců po roční léčbě než ti pacienti, kteří dodržovali 

 80 % svoji 

léčbu (56 % vs. 32 % ve studii C/I 98-580).  

 

Tabulka 3  Četnost trvalé virologické odpovědi s přípravkem IntronA + ribavirin (jeden rok 

léčby) podle genotypů a virové zátěže 

 
HCV genotyp  
 

N=503 

C95-132/I95-143 

I/R 

N=505 

C95-132/I95-143 

I/R 

N=505 

C/I98-580 

 
Všechny 
genotypy
 

 

16 % 

 

41 % 

 

47 % 

 

 
Genotyp 1
 

 

9 % 

 

29 % 

 

33 % 

 

Genotyp 1  

 2 miliony 

kopií/ml 

 

25 % 

 

33 % 

 

45 % 

 

Genotyp 1 
> 2 miliony 
kopií/ml 

 

3 % 

 

27 % 

 

 

29 % 

 
Genotyp 2/3
 

 

31 % 

 

65 % 

 

79 % 

IntronA (3 miliony IU třikrát týdně) 

I/R 

IntronA (3 miliony IU třikrát týdně) + ribavirin (1 000/1 200 mg/den) 

 
Pacienti s koinfekcí HCV/HIV  
Byly provedeny dvě studie u pacientů současně infikovaných HIV a HCV. V obou studiích měli 
pacienti, kteří dostávali přípravek IntronA plus ribavirin, celkově nižší pravděpodobnost odpovědi na 

léčbu než pacienti, kteří dostávali pegylovaný interferon alfa-2b s ribavirinem. Odpověď na léčbu 
v obou těchto studiích je uvedena v tabulce 4. Studie 1 (RIBAVIC;  P01017) byla randomizovaná, 

 

44 

multicentrická studie, do které bylo zařazeno 412 dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří 
dosud nebyli léčeni a kteří byli současně infikovaní HIV. Pacienti byli  randomizováni do skupin a buď 

užívali pegylovaný interferon alfa-2b (1,5 µg/kg/týden) plus ribavirin (800 mg/den), nebo přípravek 
IntronA (3 miliony  IU 3krát týdně) plus ribavirin (800 mg/den) po dobu 48 týdnů s následnou fází 
sledování po dobu 6 měsíců. Studie 2 (P02080) byla randomizovaná studie prováděná na jednom 
centru a bylo do ní zařazeno 95 dosud neléčených dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, 
kteří byli současně infikovaní HIV. Pacienti byli randomizováni do skupin a užívali buď pegylovaný 
interferon alfa-2b (100 nebo 150 µg/týden podle tělesné hmotnosti) plus ribavirin (800 – 1 200 mg/den 

podle tělesné hmotnosti), nebo přípravek IntronA (3 miliony IU třikrát týdně) plus ribavirin (800 – 
1 200 mg/den podle tělesné hmotnosti). Délka léčby byla 48 týdnů s fází sledování trvající 6 měsíců 
kromě infikovaných pacientů s genotypy 2 nebo 3 a virovou zátěží < 800 000 IU/ml (Amplicor), kteří 
byli léčeni po dobu 24 týdnů s 6měsíční fází sledování.  
 

Tabulka 4 

Trvalá virologická odpověď podle genotypu po léčbě přípravkem IntronA 
v kombinaci s ribavirinem versus pegylovaným interferonem alfa-2b v kombinaci 
s ribavirinem u pacientů se současnou infekcí HCV/HIV. 

 

Studie 1

1

 

Studie 2

2

 

 

pegylovaný 

interferon 

alfa-2b 

(1,5 µg/kg/ 

týden) + 

ribavirin   

(800 mg) 

IntronA  

(3 miliony IU 

TIW) + 

ribavirin   

(800 mg) 

hodnota

a

 

pegylovaný 

interferon 

alfa-2b (100 

nebo  

150

c

µg/týde

n) + 

ribavirin 

(800- 

1 200 mg)

d

 

IntronA  

(3 miliony IU 

TIW) + 

ribavirin 

(800- 

1 200 mg)

d

 

hodnota

b

 

Všechny 

27 % (56/205)  20 % (41/205) 

0,047 

44 % 

(23/52) 

21 % (9/43) 

0,017 

Genotype 1, 

17 % (21/125) 

6 % (8/129) 

0,006 

38 % 

(12/32) 

7 % (2/27) 

0,007 

Genotype 2, 

44 % (35/80) 

43 % (33/76) 

0,88 

53 % 

(10/19) 

47 % (7/15) 

0,730 

MIU = miliónů mezinárodních jednotek; T IW = třikrát týdně. 
a:  p hodnota podle Cochran-Mantelova Haenszelova Chí kvadrát testu. 

b:  p hodnota podle chí kvadrát testu.

 

c:  subjekty s tělesnou hmotností < 75 kg dostávaly pegylovaný interferon alfa-2b v dávce 100 µg/týden  a subjekty s tělesnou 

hmotností ≥ 75 kg dostávaly pegylovaný interferon alfa-2b v dávce 150 µg/týden.  

d:  dávkování ribavirinu bylo 800 mg u  pacientů s tělesnou hmotností < 60 kg, 1 000 mg u  pacientů s tělesnou hmotností 60 -

 75 kg a 1 200 mg u pacientů s  tělesnou hmotností > 75 kg. 

 

1

Carrat F, Bani-Sadr  F, Pol S  et al. JAMA  2004; 292(23): 2839-2848. 

2

 Laguno M, Murillas  J, Blanco J.L et al. AIDS  2004; 18(13): F27 -F36. 

 
 
Pacienti s relapsem 
Celkem 345 pacientů s relapsem po interferonu alfa bylo léčeno ve dvou klinických studiích 
s přípravkem IntronA samostatně nebo v kombinaci s ribavirinem. Přidání ribavirinu k přípravku 

IntronA zvýšilo u těchto pacientů účinnost přípravku IntronA používaného samostatně při léčbě 
hepatitidy C až 10 krát (48,5 % vs. 4,7 %). Toto zvýšení účinnosti zahrnovalo pokles sérového HCV 
(

 100 kopií/ml dle PCR), zlepšení zánětu jater a normalizace ALT a bylo setrvalé při vyšetření 

6 měsíců po ukončení léčby. 
 
Údaje o dlouhodobé účinnosti 
1 071 pacientů, kteří podstoupili léčbu v předchozí studii s nepegylovaným interferonem alfa-2b nebo 
nepegylovaným interferonem alfa-2b/ribavirinem, bylo zařazeno do rozsáhlé studie k vyhodnocení 
neměnnosti setrvalé virologické odpovědi (sustained virological response, SVR) a posuzení dopadu 
pokračující virové negativity na klinické parametry. 462 pacientů dokončilo alespoň 5 let 

 

45 

dlouhodobého následného sledování a během této studie nastal relaps pouze u 12 dlouhodobě 
reagujících pacientů z celkového počtu 492. 
Odhad dle Kaplan-Meiera  činil  u pokračující setrvalé odpovědi delší než 5 let u všech pacientů 97 %, 
s intervalem spolehlivosti  95 % v úrovni [95 %, 99 %]. 
Důsledkem SVR po léčbě chronické HCV nepegylovaným interferonem alfa-2b (s ribavirinem nebo 
bez něj) je dlouhodobá clearance viru, čímž se upraví jaterní infekce a dojde ke klinickému 'zaléčení' 
chronické HCV. Není však vyloučen výskyt jaterních příhod u pacientů s cirhózou (včetně karcinomu 
jater). 
 
Chronická hepatitis C u populace dětí a dospívajících 
U dětí a dospívajících byly provedeny tři klinické studie; dvě se standardním interferonem 
a ribavirinem a jedna s pegylovaným interferonem a ribavirinem. Pacienti, kteří dostávali přípravek 
IntronA plus ribavirin měli nižší pravděpodobnost odpovědi na léčbu než pacienti, kteří dostávali 
pegylovaný interferon alfa-2b a ribavirin. 
 
Děti a dospívající od 3 do 16 let s kompenzovanou chronickou hepatitidou C a měřitelnými hladinami 
HCV RNA (hodnoceno centrální laboratoří za použití výzkumného RT-PCR stanovení) byli zařazeni do 
dvou multicentrických klinických studií a dostávali přípravek IntronA 3 miliony IU/m

2

 třikrát týdně a 

ribavirin  15 mg/kg/den po dobu jednoho roku, následováno 6 měsíci sledování po léčbě. Do studie 
bylo zahrnuto celkem 118 pacientů: 57 % bylo mužského pohlaví, 80 % byli  běloši, 78 % genotyp 1, 
64 % 

 12 let. Zařazená zahrnutá populace se skládala převážně z dětí s mírnou až středně závažnou 

hepatitidou C. Četnost setrvalé virologické odpovědi v těchto dvou multicentrických studiích byla 
u dětí a dospívajících podobná jako u dospělých. Vzhledem k nedostatku údajů u dětí se závažnou 
progresí onemocnění v těchto dvou multicentrických studiích a k potenciálu nežádoucích účinků, je 

nutné pečlivě zvážit poměr přínosu/rizika kombinace ribavirinu s interferonem alfa-2b u této populace 
(viz body 4.1, 4.4 a 4.8). 
 
Výsledky studie jsou shrnuty v tabulce 5
 
Tabulka 5 

 Trvalá virologická odpověď: děti a dospívající bez předchozí léčby 

 

IntronA 3 mil.m.j./m

2

 3x týdně 

ribavirin 15 mg/kg/den  

Celková odpověd

a

 (n=118) 

54 (46 %)* 

Genotyp 1 (n=92) 

33 (36 %)* 

Genotyp 2/3/4 (n=26) 

21 (81 %)* 

* Počet (%) pacientů 
a. Definována jako HCV  - RNA  pod hranicí detekce s použitím RT -PCR stanovení na konci léčby a během dalšího sledování 

 
Údaje o dlouhodobé účinnosti  
Pětileté, dlouhodobé, observační klinické hodnocení následného sledování zahrnovalo 
97 pediatrických pacientů s chronickou hepatitidou C po léčbě standardním interferonem 
v multicentrických studiích. Toto klinické hodnocení ukončilo 70 % (68/97) ze všech zařazených 

subjektů, ze kterých se setrvalou odpovědí vyznačovalo 75 % (42/56). Cílem této studie bylo 
každoročně vyhodnotit neměnnost setrvalé virologické odpovědi (sustained virological response, 
SVR) a posoudit dopad pokračující virologické negativity na klinické  parametry pacientů, u kterých 
po 48týdenní léčbě interferonem alfa-2b a ribavirinem  odpověď přetrvávala 24 týdnů.V průběhu 
dlouhodobého následného sledování po ukončení léčby interferonem alfa-2b a ribavirinem byla 
setrvalá virologická odpověď u všech pediatrických subjektů, až na jednoho. Kaplan-Meierův  odhad 
pro pokračování setrvalé odpovědi u pediatrických pacientů léčených interferonem alfa-2b a 
ribavirinem během 5 let je 98 % [95 % CI: 95 %, 100 %]. U 98 % pacientů (51/52) s normálními 
hladinami  ALT  ve 24. týdnu následného sledování přetrvávaly tyto normální hladiny ALT  i při jejich 
poslední návštěvě. 

 

46 

SVR po léčbě chronické virové hepatitidy C pomocí nepegylovaného interferonu alfa-2b a ribavirinu 
vede k dlouhodobému očištění od viru umožňujícímu ústup jaterní infekc e a klinické „zaléčení“ 
chronické virové hepatitidy C. Není však vyloučen výskyt jaterních příhod u pacientů s cirhózou 
(včetně karcinomu jater). 
 
Výsledky klinického hodnocení provedeného s pegylovaným interferonem alfa-2b a ribavirinem 
V multicentrické studii užívali děti a dospívající ve věku od 3 do 17 let s kompenzovanou chronickou 
hepatitidou C a měřitelnými hladinami HCV-RNA peginterferon alfa-2b 60 

g/m

2

 jednou za týden

 

plus 

ribavirin  15 mg/kg/den po dobu 24 nebo 48 týdnů, podle genotypu HCV a vstupní virové nálože. Všichni 
pacienti byli sledováni po dobu 24 týdnů po léčbě. Léčeno bylo celkem 107 pacientů, ze kterých bylo 
52 % dívek, 89 % bělochů, 67 % s genotypem HCV 1 a 63 % ve věku < 12 let. Zařazená populace se 
skládala převážně z dětí s hepatitidou C mírného až středního stupně. Vzhledem k nedostatku údajů od 
dětí s těžkou progresí onemocnění a k potenciálu nežádoucích účinků je třeba u této skupiny pacientů 

pečlivě zvažovat poměr přínosu a rizika kombinace peginterferonu alfa-2b s ribavirinem (viz SPC 
peginterferonu alfa-2b a ribavirinu bod 4.4). Výsledky studie jsou shrnuty v tabulce 6. 
 
Tabulka 6 
Frekvence setrvalé virologické odpovědi (n

a,b

 (%)) u dětí a dospívajících

 

bez 

předchozí léčby podle genotypu a trvání léčby – všechny subjekty 

n = 107 

 

24 týdnů 

48 týdnů 

Všechny genotypy 

26/27 (96 %) 

44/80 (55 %) 

Genotyp 1 

38/72 (53 %) 

Genotyp 2 

14/15 (93 %) 

Genotyp 3

12/12 (100 %) 

2/3 (67 %) 

Genotyp 4 

4/5 (80 %) 

a: Odpověď na léčbu  byla definována jako nedetekovatelná HCV-RNA za 24 týdnů po léčbě, spodní limit 

detekce = 125 IU/ml. 

b:  n = počet subjektů s odpovědí/počet subjektů  s daným genotypem a přiřazeným trváním léčby  
c: Pacienti s genotypem 3 a nízkou virovou náloží (< 600 000 IU/ml) měli léčbu  užívat po 24 týdnů, zatímco 

pacienti s genotypem 3 a vysokou virovou náloží (≥ 600 000 IU/ml) měli léčbu  užívat po 48 týdnů

 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 

Farmakokinetika přípravku IntronA byla studována u zdravých dobrovolníků po podání jednotlivých 
dávek 5 milionů  IU/m

2

 a 10 milionů  IU subkutánně, 5 milionů IU/m

2

 intramuskulárně nebo jako 

30 minut trvající intravenózní infuze. Průměrné sérové koncentrace interferonu po subkutánní 
a intramuskulární injekci byly srovnatelné. Maximálních sérových koncentrací se dosahuje za 3 až 
12 hodin po nižší  z uvedených dávek a za šest až osm hodin po vyšší z uvedených dávek. Eliminační 

poločas injekčně podaného interferonu činil přibližně dvě až tři, respektive šest až sedm hodin. Pod 
úroveň detekce poklesly sérové koncentrace za 16, respektive 24 hodin po podání. Při subkutánní i 
intramuskulární aplikaci se dosahovalo biologické dostupnosti vyšší než 100 %. 
 
Po intravenózním podání se dosahovalo maximálních sérových koncentrací interferonu (135 – 
273 IU/ml) na konci infuze, poté klesaly poněkud rychleji než po subkutánním nebo intramuskulárním 

podání léčivého přípravku a pod hranici detekce poklesly za čtyři hodiny po infuzi. Eliminační poločas 
činil přibližně dvě hodiny. 
 
Koncentrace interferonu v moči nebyly detekovatelné po žádném ze tří způsobů aplikac e. 
 

Stanovení obsahu neutralizačního faktoru interferonu bylo provedeno ve vzorcích séra pacientů, kteří 
dostávali přípravek IntronA v monitorovaných klinických studiích. Neutralizační faktory interferonu 
jsou protilátky, které neutralizují  antivirovou aktivitu  interferonu. Klinická  incidence vývoje faktorů 
neutralizujících interferon u systémově léčených onkologických pacientů činí 2,9 %, u pacientů 
s chronickou hepatitidou pak 6,2 %. Detekovatelné titry byly téměř ve všech případech nízké a nebyly 

 

47 

zpravidla  spojeny s poklesem odpovědi ani  s jakoukoli  jinou autoimunitní reakcí. U pacientů 
s hepatitidou byly titry natolik  nízké, že nevedly k žádnému poklesu terapeutické odpovědi. 
 
Populace dětí a dospívajících  
Farmakokinetické vlastnosti přípravku IntronA a ribavirinu tobolky podávaných ve více dávkách 
pediatrickým pacientům s chronickou hepatitidou C ve věku 5 až 16 let jsou shrnuty v tabulce 7
Farmakokinetika přípravku IntronA a ribavirinu (s normalizací dávky) je podobná u dospělých i dětí 
nebo dospívajících. 
 

Tabulka 7 

Průměrné (% CV) farmakokinetické parametry pro přípravek IntronA a tobolky 

ribavirin podávané ve více dávkách dětem nebo dospívajícím s chronickou hepatitidou C 

Parametr 

Ribavirin 

15 mg/kg/den jako 2 dílčí dávky 

(n = 17) 

IntronA 

3 mil.m.j./m

2

 3x týdně 

(n = 54) 

T

max

 (hr) 

1,9 (83) 

5,9 (36) 

C

max

  (ng/ml) 

3 275 (25) 

51 (48) 

AUC* 

29 774 (26) 

622 (48) 

Vypočítaná clearance l/h/kg 

0,27 (27) 

Nehodnoceno 

*AUC

12

 (ng.h/ml) pro ribavirin; AUC

0-24

 (IU.h/ml) pro přípravek IntronA 

 
Přestup do semenné tekutiny 
Byl  hodnocen přestup ribavirinu do semenné tekutiny. Koncentrace ribavirinu v semenné tekutině je 
v porovnání se sérem 2x vyšší. Systémová expozice ribavirinu po pohlavním styku u partnerky 
léčeného muže byla odhadnuta a zůstává extrémně limitovaná v porovnání s terapeutickou hladinou 
ribavirinu  v plazmě.  
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Ačkoli interferony se obecně považují za druhově specifické, byly provedeny studie toxicity u zvířat. 
Při aplikaci injekcí lidského rekombinantního interferonu alfa-2b po dobu až tří měsíců nebyly 
pozorovány žádné známky toxicity u myší, potkanů a králíků. Denní dávky 20 x 10

6 

IU/kg/den opicím 

makaka jávského (Macaca fascicularis) po dobu 3 měsíců nezpůsobily výraznou toxicitu. Toxicita 
u opic byla  prokázána po dávce 100 x 10

6 

IU/kg/den, podávané po dobu 3 měsíců. 

 
Ve studiích interferonu u primátů byly pozorovány abnormality menstruačního cyklu (viz bod 4.4).  
 
Výsledky studií reprodukce u experimentálních zvířat ukazují, že u potkanů ani králíků nemělo 
podávání interferonu alfa-2b teratogenní účinky a neovlivňovalo  negativně ani  průběh březosti, vývoj 
plodu nebo reprodukční schopnosti potomků léčených potkanů. Bylo prokázáno, že interferon alfa-2b 
v dávkách 90krát a 180krát vyšších než doporučená intramuskulární nebo subkutánní dávka 2 miliony 
IU/m

2

 působí abortivně u opic Macaca mulatta (makak rhesus). Potrat byl pozorován u všech 

dávkovacích skupin (7,5 milionů, 15 milionů a 30 milionů  IU/kg) a byl statisticky signifikantní ve 
srovnání s kontrolou u středních a vysokých dávkových skupin (odpovídajících 90krát a 180krát vyšší 
dávce než doporučená intramuskulární a subkutánní dávka 2 miliony IU/m

2

). Je však známo, že 

vysoké dávky jiných forem interferonů alfa a beta vedou u opic makak rhesus k anovulaci a abortům; 
tyto účinky jsou závislé na velikosti dávky. 
 

Ve studiích mutagenity prováděných s interferonem alfa-2b nebyly žádné nežádoucí účinky zjištěné. 
 
Přípravek IntronA s ribavirinem  
Nebyly provedeny žádné studie sledující u mladých zvířat vliv léčby interferonem alfa-2b na růst, 
vývoj, sexuální dospívání a chování. Předklinické výsledky juvenilní toxicity prokázaly méně 
významné, s dávkou související snížení celkového růstu u novorozených potkanů, kterým byl podáván 
ribavirin  (viz bod 5.3 SPC přípravku Rebetol, pokud je přípravek IntronA podáván v kombinaci 
s ribavirinem). 
 
 

 

48 

6. 

FARMACEUTICKÉ  ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Hydrogenfosforečnan sodný 
Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného 
Dinatrium-edetát 
Chlorid sodný 
Metakresol 
Polysorbát 80 
Voda na injekci 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou 
uvedeny v bodě 6.6. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
18 měsíců. 
Během své doby použitelnosti může být roztok před použitím za účelem transportu uchováván při 
teplotě do 25 °C po dobu až 7 dnů. V průběhu tohoto období může být přípravek IntronA kdykoli 
znovu uložen do chladničky. Pokud není přípravek během uvedeného sedmidenního období použit, 
nelze jej  již znovu do chladničky uložit na nové skladovací období a musí být znehodnocen. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). 
Chraňte před mrazem. 

Podmínky uchovávání léčivého přípravku, viz bod 6.3. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
0,5 ml roztoku (odpovídá 5 MIU) je obsaženo v jednodávkové injekční lahvičce (sklo typ I) se zátkou 

(halobutylová pryž) v zaklapávací pertli (hliník) s bonnetem (polypropylen). 
 
Přípravek IntronA je dodáván jako: 

Balení obsahující 1 injekční lahvičku 

Balení  obsahující 1 injekční lahvičku, 1 injekční stříkačku o objemu 1 ml, 1 injekční jehlu 
a 1 čisticí tampon 

Balení  obsahující 6 injekčních lahviček, 6 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 6 injekčních 
jehel  a 6 čisticích tamponů 

Balení  obsahující 12 injekčních lahviček, 12 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 12 injekčních 
jehel  a 12 čisticích tamponů 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 
Ne všechny lékové formy a síly jsou vhodné pro některé indikace. Prosím ujistěte se, že jste vybral/a 
vhodnou lékovou formu a sílu. 
 
Injekční nebo infuzní roztok přípravku IntronA musí být injikován bezprostředně poté, kdy je sterilní 
injekční stříkačkou z injekční lahvičky natažena odpovídající dávka. 
 
Podrobný návod pro subkutánní použití přípravku je uveden v příbalové informaci (viz „Jak si 

aplikovat injekci přípravku IntronA“). 
 

 

49 

Příprava přípravku IntronA pro intravenózní infúzi: Infúzní roztok musí být připraven až 
bezprostředně před použitím. K odměření požadované dávky lze užít injekčních lahviček libovolné 

velikosti, nicméně výsledná koncentrace interferonu v normálním fyziologickém roztoku nesmí být 
nižší než 0,3 milionů IU/ml. Příslušná dávka přípravku IntronA se natáhne z injekční(ch) lahvičky 
(lahviček) a zředí v PVC vaku nebo skleněné láhvi pro intravenózní infúzi s 50 ml 9 mg/ml (0,9 %) 
injekčního roztoku chloridu sodného a podává se v infúzi po dobu 20 minut. 
 
Současně s přípravkem IntronA nesmí být podáván v infúzi jakýkoliv jiný lék. 
 
Podobně jako všechny ostatní léčivé přípravky pro parenterální aplikaci je třeba také přípravek 
IntronA, injekční nebo infuzní roztok, před použitím pečlivě vizuálně zkontrolovat, zda neobsahuje 
pevné částice nebo zabarvení. Roztok má být čirý a bezbarvý. 
 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek musí být po odebrání dávky zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO(A) 

 
EU/1/99/127/015 
EU/1/99/127/016 
EU/1/99/127/017 
EU/1/99/127/018 
 
 
9. 

DATUM  PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ  REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 9. března 2000 
Datum posledního prodloužení registrace: 9. března 2010 
 
 
10. 

DATUM  REVIZE  TEXTU 

 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu. 

 

50 

1. 

NÁZEV  PŘÍPRAVKU 

 
IntronA 10 milionů  IU/ml  injekční nebo infuzní roztok 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ  A KVANTITATIVNÍ  SLOŽENÍ 

 
Jedna injekční lahvička injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 10 milionů  IU rekombinantního 
interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1 ml roztoku. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Injekční nebo infuzní roztok. 
Čirý a bezbarvý roztok. 
 
 
4. 

KLINICKÉ  ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Chronická hepatitis B 

Léčba dospělých pacientů s chronickou hepatitidou B, u nichž byly prokázány sérové markery 
replikace viru hepatitidy  B (přítomnost DNA viru hepatitidy B  (HBV-DNA)  a antigenu hepatitidy  B 
(HBeAg)), zvýšená alaninaminotransferáza (ALT) a histologicky prokázaný aktivní zánět jater a/nebo 
fibróza. 
 
Chronická hepatitis C 
Před zahájením léčby přípravkem IntronA je třeba věnovat pozornost výsledkům z klinických studií, 
které porovnávají přípravek IntronA s pegylovaným interferonem (viz bod 5.1). 
 
Dospělí pacienti 

Přípravek IntronA je indikován k léčbě dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří mají 
zvýšené hodnoty transamináz bez jaterní dekompenzace a kteří jsou pozitivní na RNA viru hepatitidy 
C (HCV-RNA)  (viz bod 4.4). 
 
Nejlepší způsob použití přípravku IntronA v této indikaci je v kombinaci s ribavirinem.  
 

Děti ve věku 3 let a starší a dospívající 
Přípravek IntronA je indikován v kombinaci s ribavirinem k léčbě chronické hepatitidy C u dětí ve 
věku 3 let a starších a dospívajících, bez předchozí léčby, bez jaterní dekompenzace, a kteří jsou 
pozitivní na HCV-RNA. 
 

Při rozhodování neodkládat léčbu až do dospělosti je důležité brát v úvahu, že kombinovaná léčba 
způsobovala inhibici  růstu, která u některých pacientů vedla k nižší konečné tělesné výšce 
v dospělosti. Rozhodnutí pro zahájení léčby by se mělo učinit individuálně,  případ od případu (viz bod 
4.4). 
 
Trichocelulární leukémie 
Léčba pacientů s trichocelulární leukémií. 
 
Chronická myeloidní leukémie 
Monoterapie 

Léčba dospělých pacientů s chromosomem Philadelphia nebo s chronickou myeloidní leukémií 
pozitivní na bcr/abl translokaci. 

 

51 

 
Z klinických zkušeností vyplývá, že u většiny léčených pacientů lze dosáhnout významné/mírné 

hematologické a cytogenetické odpovědi. Významná cytogenetická odpověď je definována jako 

 34 % Ph+ leukemických buněk v kostní dřeni, zatímco mírná odpověď jako 

 34 %, ale 

 90 % Ph+ 

buněk v kostní dřeni. 
 
Kombinovaná terapie 
Kombinace interferonu alfa-2b a cytarabinu (Ara-C) podávaná během prvních 12 měsíců léčby 

prokázala signifikantní zvýšení výskytu významné cytogenetické odpovědi a signifikantní prodloužení 
přežití 3 let ve srovnání s monoterapií interferonem alfa-2b. 
 
Mnohočetný myelom 
Jako udržovací léčba u pacientů, u nichž bylo dosaženo objektivní remise (pokles myelomových 

proteinů o více než 50 %), a to následně po iniciální indukční chemoterapii. 
Z dosavadních klinických zkušeností vyplývá, že udržovací léčba interferonem alfa-2b prodlužuje fázi 
plateau; nicméně účinky na celkové přežívání definitivně prokázány nebyly. 
 
Folikulární  lymfom 
Léčba folikulárního lymfomu s vysokým stupněm malignity jako adjuvans vhodné kombinované 

indukční chemoterapie, jako je schéma CHOP. Vysoký stupeň malignity je charakterizován výskytem 
minimálně jedné z následujících známek: velký rozměr tumoru (> 7 cm), postižení tří nebo více 
mízních uzlin (každá > 3 cm), systémové symptomy (úbytek hmotnosti > 10 %, pyrexie > 38

o

C po 

dobu více než 8 dnů nebo noční pocení), splenomegalie přesahující pupek, obstrukce nebo kompresní 
syndrom postihující některý z hlavních orgánů, postižení orbitální nebo epidurální oblasti, serózní 
výpotky nebo leukémie. 
 
Karcinoidní tumor 
Léčba karcinoidních tumorů s postižením lymfatických uzlin nebo s jaterními metastázami 
a s „karcinoidním syndromem”. 
 
Maligní  melanom 
Jako adjuvantní terapie u pacientů, u nichž byl melanom odstraněn chirurgicky, ale u nichž je vysoké 
riziko systémové recidivy, tedy např. u pacientů s primárním nebo recidivujícím (klinicky nebo 
patologicky potvrzeným) postižením lymfatických uzlin. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Léčba musí být započata lékařem, který má zkušenosti s postupem léčení nemoci. 
 
Ne všechny lékové formy a síly jsou vhodné pro některé indikace. Musí být vybrána vhodná léková 
forma a síla.  
 
Pokud se v průběhu léčby přípravkem IntronA v jakékoli indikaci  vyskytnou nežádoucí příhody, je 
třeba buď upravit dávkování nebo léčbu přechodně přerušit, dokud nežádoucí příhody nevymizí. 
Pokud se i při adekvátní úpravě dávkování rozvine intolerance nebo choroba progreduje, je třeba 

podávání přípravku IntronA přerušit. Při udržovací léčbě subkutánním podáním si podle uvážení 
lékaře může pacient aplikovat přípravek sám. 
 
Chronická hepatitis B 
Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí 5 – 10 milionů IU, podávaných subkutánně třikrát týdně 
(obden) po dobu 4 až 6 měsíců.  
 
V případě výskytu hematologických poruch (leukocyty 

 1 500/mm

3

, granulocyty 

 1 000/mm

3

trombocyty 

 100 000 /mm

3

) by měla být podávaná dávka snížena o 50 %. Léčbu je nutno přerušit 

v případě vážné leukopenie  (

 1 200 /mm

3

), vážné neutropenie (

 750 /mm

3

) nebo vážné 

trombocytopenie (

 70 000 /mm

3

). 

 

 

52 

U všech pacientů, pokud ani po 3 až 4 měsících léčby (maximální tolerovanou dávkou) nedojde ke 
zlepšení sérových koncentrací HBV-DNA, podávání přípravku IntronA přerušte. 
 
Chronická hepatitis C 
Dospělí 
Přípravek IntronA je podáván subkutánně v dávce 3 miliony IU třikrát týdně (obden) dospělým 
pacientům, buď jako monoterapie, nebo v kombinaci s ribavirinem. 
 

Děti ve věku 3 let nebo starší a dospívající 
Přípravek IntronA 3 mil. IU/m

2

 se podává subkutánně třikrát týdně (obden) v kombinaci s ribavirinem, 

tobolkami nebo perorálním roztokem, podávaným perorálně denně ve dvou dílčích dávkách s jídlem 
(ráno a večer). 
 
(Viz  SPC ribavirinu, tobolky, pro dávkování tobolek ribavirinu  a návod na modifikaci dávky pro 
kombinovanou terapii. Pediatričtí pacienti, kteří váží < 47 kg nebo nemohou polykat tobolky, viz SPC 
ribavirinu, perorální roztok). 

 

Pacienti s relapsem (dospělí) 

Přípravek IntronA se podává v kombinaci s ribavirinem. Na základě výsledků klinických studií, 
u kterých jsou k dispozici data po 6 měsících léčby, se doporučuje léčba pacientů přípravkem IntronA 
v kombinaci s ribavirinem po dobu 6 měsíců. 
 
Dosud neléčení pacienti (dospělí)  
Účinnost přípravku IntronA se zvyšuje, jestliže se podává v kombinaci s ribavirinem. Přípravek 

IntronA by měl být podáván samostatně hlavně v případě intolerance nebo kontraindikace ribavirinu. 
 
- Přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem  
Na základě výsledků klinických studií, u kterých jsou k dispozici údaje po 12 měsících léčby, se 
doporučuje léčba pacientů přípravkem IntronA v kombinaci s ribavirinem po dobu nejméně 6 měsíců.  
 
V léčbě je třeba pokračovat dalších 6 měsíců (t.j. celkem 12 měsíců léčby) u těch pacientů, kteří 
vykazují negativní HCV-RNA  v 6. měsíci léčby, virový genotyp 1 (stanovený ve vzorku před léčbou) 
a vysokou virovou zátěž před léčbou. 
 

Při rozšíření léčby na 12 měsíců je nutno vzít v úvahu další negativní prognostické faktory (věk 

 40 let, muži, pacienti s přemosťující fibrózou).  

 
Pacienti, kteří v průběhu klinických studií nevykazovali po 6 měsících léčby virologickou odpověď 
(HCV-RNA  pod spodní hranicí detekce), se nestali virologicky reagujícími osobami (HCV-RNA  pod 
spodní hranicí detekce 6 měsíců po ukončení léčby). 
 
- Přípravek IntronA samostatně 
Optimální trvání léčby samotným přípravkem IntronA není ještě definitivně stanoveno, ale doporučuje 
se léčba o délce 12 až 18 měsíců. 
 

U pacientů léčených samotným přípravkem IntronA se doporučuje léčba po dobu nejméně 3 až 4 
měsíců, poté je třeba stanovit stav HCV-RNA. Léčba může pokračovat u těch pacientů, kteří mají 
negativní HCV-RNA. 
 
Dosud neléčení pacienti (děti a dospívající) 

Účinnost a bezpečnost přípravku IntronA v kombinaci s ribavirinem nebyla u dětí a dospívajících 
s dříve neléčenou chronickou hepatitidou C studována. 
 
Trvání léčby u dětí a dospívajících 

  Genotyp 1: Doporučená délka trvání léčby je jeden rok. Pacienti, u nichž se nedosáhne 

virologické odpovědi po 12 týdnech léčby, se jen velmi nepravděpodobně stanou trvale 

odpovídajícími na léčbu (negativní prediktivní hodnota 96 %). Proto se doporučuje, aby u dětí 

 

53 

a dospívajících užívajících kombinaci IntronA/ribavirin byla léčba přerušena, pokud ve 
12. týdnu jejich léčby HCV-RNA  poklesne ve srovnání s obdobím před léčbou o < 2 log

10

 

nebo pokud budou mít ve 24. týdnu léčby detekovatelnou HCV-RNA. 

  Genotyp 2/3: Doporučená délka trvání léčby je 24 týdnů. 

 
Trichocelulární leukémie 
Doporučená dávka činí 2 miliony IU/m

2

, podávaných subkutánně třikrát týdně (obden), a to u pacientů 

se splenektomií i bez ní. U většiny pacientů s trichocelulární leukémií dochází k normalizaci jedné či 

více hematologických hodnot během jednoho až dvou měsíců léčby přípravkem IntronA. Ke zlepšení 
všech tří hematologických hodnot (počet granulocytů a trombocytů a koncentrace hemoglobinu) bývá 
nutná doba šesti nebo více měsíců. Pokud tedy onemocnění neprogreduje nebo se neprojeví závažná 
intolerance léčby, musí být dávkovací schéma po zmíněnou dobu dodrženo. 
 
Chronická myeloidní leukémie 
Doporučená dávka přípravku IntronA se pohybuje v rozmezí 4 – 5 milionů IU/m

2

, podávaných 

subkutánně každý den. Někteří pacienti vykazují zlepšení po přípravku IntronA v dávce 5 milionů 
IU/m

2

, podávané subkutánně denně v kombinaci s cytarabinem (Ara-C) v dávce 20 mg/m

2

, podávané 

denně subkutánně po dobu 10 dní v měsíci (až do maximální denní dávky 40 mg). Po úpravě počtu 

leukocytů se k udržení hematologické remise podává maximální tolerovaná dávka přípravku IntronA 
(4 – 5 milionů  IU/m

denně). 

 
Podávání přípravku musí být přerušeno, pokud se ani po 8 – 12 týdnech léčby nedosáhne alespoň 
částečné hematologické remise nebo klinicky významné cytoredukce. 
 

Mnohočetný myelom 
Udržovací léčba  
U pacientů ve fázi plateau (pokles myelomových proteinů o více než 50 %) po iniciální indukční 
chemoterapii lze  podávat interferon alfa-2b jako monoterapii, a to subkutánně v dávce 3 miliony 
IU/m

2

 třikrát týdně (obden). 

 
Folikulární  lymfom 
Interferon alfa-2b může být podáván jako adjuvantní léčba k chemoterapii, a to subkutánně v dávce 
5 milionů  IU třikrát týdně (obden) po dobu 18 měsíců. Doporučuje se dávkovací schéma CHOP, 
nicméně klinické zkušenosti jsou pouze se schématem CHVP (kombinace cyklofosfamid, doxorubicin, 
teniposid a prednisolon). 
 
Karcinoidní tumor 
Obvyklá dávka činí 5 milionů  IU (3 – 9 milionů IU) podávaných subkutánně třikrát týdně (obden). 
U pacientů s onemocněním v pokročilém stadiu může být nutná denní dávka až 5 milionů  IU. Během 
chirurgického výkonu a po něm je třeba podávání léku dočasně přerušit. Terapie může pokračovat tak 
dlouho, jak dlouho na léčbu interferonem alfa-2b pacient reaguje. 
 
Maligní  melanom 
Jako indukční terapie je interferon alfa-2b podáván intravenózně v dávce 20 milionů IU/m

2

 denně, a to 

vždy pět dnů v týdnu po dobu čtyř týdnů; vypočtená dávka interferonu alfa-2b se přidá do injekčního 
roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)

 

a podává se intravenózně ve 20-ti minutové infúzi (viz bod 

6.6). Doporučená dávka pro udržovací léčbu činí 10 milionů IU/m

2

, podávaných subkutánně třikrát 

týdně (obden) po dobu 48 týdnů. 
 
Pokud se v průběhu léčby interferonem alfa-2b vyskytnou závažné nežádoucí příhody, zejména dojde-

li k poklesu počtu granulocytů na < 500/mm

3

 nebo k vzestupu 

alaninaminotransferázy/aspartátaminotransferázy (ALT/AST) na > 5násobek horní hranice normálu, 
přerušte přechodně léčbu až do doby, než nežádoucí příhody vymizí. Při opětném zahájení léčby 
interferonem alfa-2b je nutno podávat dávku rovnající se 50 % dávky předchozí. Pokud přetrvává 
intolerance i po úpravě dávky nebo pokud dojde k poklesu granulocytů na 

 250/mm

3

 nebo ke 

vzestupu ALT/AST na > 10násobek horní hranice normálu, je nutno podávání interferonu alfa-2b 

přerušit. 

 

54 

 
Ačkoli optimální (minimální) dávka k dosažení plného klinického  přínosu není známa není, je třeba 

podávat nemocným doporučenou dávku, s redukcí dávky vzhledem k toxicitě, jak bylo popsáno výše. 
 
Přípravek IntronA se aplikuje pomocí skleněné injekční stříkačky pro jednorázové použití nebo 
injekční stříkačky z umělé hmoty pro jednorázové použití. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

Hypersensitivita  na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Preexistující závažné srdeční onemocnění v anamnéze, např. nekontrolovaná městnavá srdeční 
nedostatečnost, nedávný infarkt myokardu, vážné arytmické poruchy. 

Závažné poruchy funkce jater nebo ledvin, včetně těch, jež jsou způsobeny metastázami. 

Epilepsie  a/nebo narušená funkce centrálního nervového systému (CNS) (viz bod 4.4). 

Chronická hepatitida s dekompenzovanou jaterní cirhózou. 

Chronická hepatitida u pacientů, léčených v současnosti či v nedávné minulosti 
imunosupresivy, s výjimkou případů po ukončení krátkodobého podávání kortikosteroidů. 

Autoimunitní  hepatitida; nebo autoimunitní onemoc nění v anamnéze; příjemci transplantátů 

léčení imunosupresivy. 

Preexistující onemocnění štítné žlázy, pokud je nelze upravit konvenční léčbou. 

Kombinace přípravku IntronA s telbivudinem. 

 
Děti a dospívající 

Existující závažné psychiatrické onemocnění nebo závažné psychiatrické onemocnění 
v anamnéze, zejména těžké deprese, sebevražedné myšlenky nebo pokusy o sebevraždu. 

 
Kombinovaná terapie s ribavirinem 
Pokud bude přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitis C současně s ribavirinem, 
prostudujte si také SPC ribavirinu.  
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Psychiatrické účinky a účinky na centrální nervový systém (CNS)  
U některých pacientů byly během léčby přípravkem IntronA pozorovány závažné účinky na CNS, 
zejména deprese, sebevražedné myšlenky a pokusy, a to i po ukončení léčby, zejména během 
následného 6-ti měsíčního období sledování. U dětí a dospívajících léčených přípravkem IntronA 
v kombinaci s ribavirinem byly v průběhu léčby a během 6-ti měsíčního dalšího sledování hlášeny 
sebevražedné myšlenky či pokusy o sebevraždu častěji než u dospělých pacientů (2,4 % oproti 1 %). 
Stejně jako u dospělých pacientů se i u dětí a dospívajících vyskytly další psychiatrické nežádoucí 

účinky (např. deprese, emoční labilita a ospalost). U interferonů alfa byly pozorovány další účinky na 
CNS, včetně agresivního chování (někdy namířeného proti druhým, jako jsou vražedné myšlenky), 
bipolárních poruch, mánie, zmatenosti a změn duševního stavu. Pacienti by měli být pečlivě sledováni 
pro případné známky nebo příznaky psychiatrických onemocnění. Pokud se takové příznaky objeví, 
musí ošetřující lékař brát v úvahu potenciální závažnost těchto nežádoucích účinků a měl by zvážit 

nutnost jejich adekvátní léčby. Pokud psychiatrické symptomy přetrvávají nebo se zhoršují, nebo jsou 
zjištěny sebevražedné nebo vražedné myšlenky, doporučuje se léčbu s přípravkem IntronA přerušit 
a u pacienta pokračovat s odpovídající psychiatrickou léčbou. 
 
Pacienti s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se závažným psychiatrickým 

onemocněním v anamnéze 
Jestliže se u dospělých pacientů s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se 
závažným psychiatrickým onemocněním v anamnéze usoudí, že je nezbytná léčba interferonem alfa-
2b, měla by být zahájena pouze po zajištění odpovídajících individuálních diagnostických 
a terapeutických opatření k léčbě psychiatrického stavu. 
U dětí a dospívajících s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se závažným 

psychiatrickým onemocněním v anamnéze je používání interferonu alfa-2b kontraindikováno (viz bod 
4.3). 

 

55 

 
Pacienti s užíváním/zneužíváním psychoaktivních látek: 

U pacientů s infekcí HCV, kteří současně trpí poruchami způsobenými užíváním psychoaktivních 
látek (alkohol, konopí atd.) je při léčbě interferonem alfa zvýšené riziko rozvoje psychiatrických 
poruch nebo zhoršení stávajících psychiatrických poruch. Pokud je léčba interferonem alfa 
považována u těchto pacientů za nezbytnou, má být pečlivě posouzena přítomnost psychiatrických 
komorbidit a rizika užívání jiných psychoaktivních látek. Pokud je to nezbytné, je třeba při vyšetření, 

léčbě a sledování pacienta zvážit interdisciplinární přístup se zapojením psychiatra nebo odborníka na 
závislosti. Pacienta je třeba pečlivě sledovat v průběhu léčby a dokonce i po přerušení léčby. 
Doporučuje se včasný zásah při opětovném nástupu nebo při rozvoji psychiatrických poruch. 
 
 
Populace dětí a dospívajících: Růst a vývoj (chronická hepatitis C) 
V průběhu kombinované léčby interferonem (standardním a pegylovaným)/ribavirinem, která trvala až 
48 týdnů, byl u pacientů ve věku 3 až 17 let  častý pokles tělesné hmotnosti a inhibice růstu (viz body 

4.8 a 5.1). Dostupné údaje z delšího časového období získané u dětí léčených kombinovanou léčbou 
standardním interferonem/ribavirinem také svědčí pro významné zpožďování růstu (snížení o > 15 
percentilů ve výškovém percentilu v porovnání s počátečním stavem) u 21 % dětí (n=20), i když od 
jejich léčby uplynulo již více než 5 let. Údaj o konečné tělesné výšce v dospělosti byl k dispozici 
u 14 z těchto dětí a u 12 z nich přetrvával 10 až 12 let po ukončení léčby růstový deficit > 15 

percentilů. 
 
Individuální hodnocení poměru přínosu/rizika u dětí  
Očekávaný prospěch z léčby by se měl pečlivě zvážit oproti zjištěním týkajícím se bezpečnosti u dětí 
a dospívajících, která vyplývají z klinických hodnocení (viz body 4.8 a 5.1). 

Je důležité vzít v úvahu, že kombinovaná léčba navodila inhibici růstu, která u některých 

pacientů vedla k nižší konečné tělesné výšce v dospělosti. 

Toto riziko by se mělo zvážit oproti charakteristikám onemocnění u dítěte, například známkám 
progrese nemoci (zejména fibróze), komorbiditám, které mohou negativně ovlivnit progresi 
nemoci (např. HIV koinfekci), i proti prognostickým faktorům odpovědi (genotypu HCV 
a virové náloži). 

 
Pokud je to jen možné, dítě by mělo být léčeno po pubertálním růstovém spurtu, aby se snížilo riziko 
inhibice růstu. Neexistují žádné údaje o dlouhodobých účincích na pohlavní dospívání. 
 
Hypersenzitivní reakce 

Ojediněle  byly pozorovány akutní hypersenzitivní reakce na interferon alfa-2b (např. urtikarie, 
angioedém, zúžení průdušek, anafylaxe) při podávání přípravku IntronA. Pokud se takové reakce 
objeví, přerušte podávání léku a zahajte vhodnou medikamentózní terapii. Přechodný exantém 
přerušení léčby nevyžaduje. 
 

Nežádoucí účinky včetně prodloužení koagulačních parametrů a jaterních abnormalit  
Středně závažné až těžké nežádoucí účinky si mohou vyžádat úpravu dávkování, nebo v některých 
případech ukončení léčby přípravkem IntronA. Přípravek IntronA zvyšuje u pacientů s cirhózou riziko 
dekompenzace jater a smrti.  
Léčbu přípravkem IntronA přerušte u těch pacientů s chronickou hepatitidou, u nichž dojde 
k prodloužení koagulačních parametrů, neboť to může být známka jaterní dekompenzace.  
Pokud se u pacienta v průběhu léčby přípravkem IntronA objeví abnormality jaterní funkce, je třeba 
zahájit jeho pečlivé sledování, a pokud se známky a příznaky dále rozvíjejí, je nutno léčbu přerušit. 
Jaterní enzymy a jaterní funkce musí být u cirhotických pacientů pečlivě sledovány. 
 
Hypotenze 
V průběhu léčby a do dvou dnů po jejím ukončení se může dostavit hypotenze, která může vyžadovat 
podpůrnou léčbu. 
 
Nutnost adekvátní hydratace 

 

56 

V průběhu léčby přípravkem IntronA je nutné zajistit adekvátní hydrataci pacienta, neboť u některých 
pacientů se v důsledku deplece tekutin projevuje hypotenze. V některých případech může být nutná 
náhrada tekutin. 
 
Pyrexie 
Protože pyrexie může být spojena s chřipkovým (flu-like) syndromem, jehož výskyt je při léčbě 
interferonem častý, je nutno vyloučit ostatní možné příčiny perzistující pyrexie. 
 
Oslabení pacienti 
Přípravek IntronA je nutno se zvýšenou opatrností podávat u oslabených nemocných pacientů, jako 
např. s chorobami plic (chronickou obstrukční chorobou bronchopulmonální) nebo s diabetem se 
sklonem ke ketoacidóze. Zvýšené pozornosti je třeba též u pacientů s poruchami krevní srážlivosti 
(např. tromboflebitidou nebo plicními emboliemi) nebo s těžkou myelosupresí. 
 
Postižení plic 
Vzácně byly u pacientů léčených interferonem alfa, včetně nemocných léčených přípravkem IntronA, 
pozorovány plicní infiltráty, pneumonitida a pneumonie, včetně fatálních případů. Etiologie zatím 
nebyla objasněna. Tyto symptomy se však objevují častěji v souvislosti s podáváním čínského 

přípravku rostlinného původu Shosaikoto, pokud je podáván současně s interferonem alfa (viz bod 
4.5). Každý pacient, u něhož se objeví pyrexie, kašel, dyspnoe nebo jiné respirační příznaky, se musí 
podrobit rentgenovému vyšetření hrudníku. Pokud se na rentgenovém snímku prokáží plicní infiltráty 
nebo pokud existují důkazy o poruše funkce plic, musí být pacient pečlivě sledován a léčba 
interferonem alfa v případě potřeby přerušena. Tyto problémy byly při léčbě interferonem alfa hlášeny 
častěji u pacientů s chronickou hepatitidou C, byly však hlášeny také u onkologických pacientů 

léčených interferonem alfa. Okamžité přerušení podávání interferonu alfa a léčba kortikosteroidy vede 
obvykle k ústupu plicních nežádoucích příhod. 
 
Nežádoucí příhody postihující oko 
Vzácně byly hlášeny po terapii interferony alfa nežádoucí příhody postihující oko (viz bod 4.8), včetně 

retinálního krvácení vatovitých ložisek, serózního odchlípení sítnice a obstrukce retinální tepny či žíly. 
Všichni pacienti by měli mít provedeno základní vyšetření zraku. U každého pacienta, který si stěžuje 
na změny ostrosti vidění nebo zorného pole, nebo uvádí během léčby přípravkem IntronA jakékoli jiné 
oftalmologické symptomy, musí být provedeno okamžitě komplexní oční vyšetření. Pravidelná 
vyšetření zraku během terapie přípravkem IntronA se doporučují zejména u pacientů s poruchami, 
které by mohly mít souvislost s retinopatií, jako např. diabetes mellitus  nebo hypertenze. Mělo by být 
zváženo přerušení podávání přípravku IntronA u těch pacientů, u nichž se nově objeví nebo zhorší 
poruchy zraku. 
 
Otupělost, kóma a encefalopatie 
U některých pacientů léčených vyššími dávkami, obvykle pak u pacientů ve vyšším věku, byla 

pozorována významnější otupělost a kóma, včetně případů encefalopatie. Třebaže většinou jde o 
účinky reverzibilní, u několika pacientů trvala úprava až tři týdny. Velmi vzácně byly při léčbě velmi 
vysokými dávkami přípravku IntronA objevily záchvaty. 
 
Pacienti s dříve existujícími abnormalitami srdce  

Pokud je podávání přípravku IntronA nutné u dospělých pacientů s anamnézou městnavé srdeční 
nedostatečnosti, infarktu myokardu a/nebo s dříve prodělanými nebo současnými poruchami srdečního 
rytmu, musí být tito pacienti během léčby pečlivě sledováni. U pacientů s preexistujícími srdečními 
abnormalitami  a/nebo s maligním nádorem v pokročilém stadiu je třeba před zahájením léčby a v jejím 
průběhu provádět elektrokardiografické vyšetření. Srdeční arytmie (především supraventrikulární) 

obvykle dobře reagují na konvenční léčbu, u některých pacientů si však mohou vyžádat přerušení 
podávání přípravku IntronA. Nejsou k dispozici žádné údaje o léčbě a dospívajících se srdečním 
onemocněním v anamnéze. 
 
Hypertriglyceridémie 

Byla pozorována hypertriglyceridémie a zhoršení hypertriglyceridémie, někdy závažné. Proto se 
doporučuje monitorovat hladiny lipidů. 

 

57 

 
Pacienti s psoriázou a sarkoidózou 

Vzhledem ke zprávám, že interferon alfa exacerbuje preexistující psoriázu a sarkoidózu, podávání 
přípravku IntronA u pacientů s psoriázou nebo sarkoidózou se doporučuje pouze tehdy, převyšuje-li 
potenciální prospěch potenciální riziko. 
 
Odmítnutí ledvinného a jaterního štěpu 
Předběžné údaje ukazují, že léčba interferonem alfa může mít souvislost se zvýšeným počtem 

odmítnutí ledvinného štěpu. Bylo  také hlášeno odmítnutí jaterního štěpu. 
 
Autoprotilátky a autoimunitní onemocnění 
V průběhu léčby alfa-interferony byla pozorována tvorba autoprotilátek a rozvoj autoimunitních 
onemocnění. Zvýšené riziko může být u pacientů, kteří jsou k rozvoji autoimunitních onemocnění 
predisponováni. Pacienti se známkami nebo symptomy srovnatelnými s autoimunitními 
onemocněními by měli být pečlivě posouzeni a prospěch-riziko pokračování léčby interferonem by 
mělo být přehodnoceno (viz také bod 4.4 Chronická hepatitis C, Monoterapie (abnormální funkce 
štítné žlázy) a bod 4.8).  
Mezi  pacienty s chronickou hepatitidou C léčenými interferonem byly hlášeny případy Vogtova-
Koyanagiho-Haradova  (VKH)  syndromu. Jedná se o granulomatózní zánětlivé onemocnění postihující 
oči, sluchový aparát, mozkomíšní pleny a kůži. Při podezření na VKH  syndrom by se měla antivirová 
léčba vysadit a zvážit terapie kortikosteroidy (viz bod 4.8). 
 
Doprovodná chemoterapie 
Podávání přípravku IntronA v kombinaci s jinými chemoterapeutiky (např. Ara-C, cyklofosfamid, 

doxorubicin, teniposid) může vést ke vzrůstu rizika toxicity (závažnosti a trvání), což může být život 
ohrožující nebo fatální, jako výsledek současně podaného léčiva. Nejčastěji hlášené potenciálně život 
ohrožující nebo fatální nežádoucí účinky zahrnovaly mukozitidu, průjem, neutropenii, poruchy ledvin 
a poruchy elektrolytů. Riziko vzrůstu toxicity vyžaduje opatrné úpravy dávek pro přípravek IntronA 
a pro souběžně podávaná chemoterapeutika (viz bod 4.5). Jestliže je přípravek IntronA používán 
s hydroxykarbamidem (hydroxyureou), může se zvýšit frekvence a závažnost kožní vaskulitidy. 
 
Chronická hepatitis C 
Kombinovaná léčba s ribavirinem  
Pokud bude přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitidou C současně s ribavirinem, 
prostudujte si také SPC ribavirinu. 
 
Všichni  pacienti ve studiích léčby s chronickou hepatitidou C podstoupili před zařazením do studie 
biopsii  jater, ale  v některých případech (tj. pacienti s genotypem 2 a 3) může léčba probíhat bez 
histologického ověření. Běžné léčebné postupy by se měly konzultovat, zda je jaterní biopsie potřebná 
před zahájením léčby. 
 
Monoterapie 
Ojediněle  se u dospělých pacientů léčených přípravkem IntronA pro chronickou hepatitidu C projevily 
poruchy funkce štítné žlázy (hypo- nebo hypertyreoidismus). V klinických studiích s podáváním 
přípravku IntronA se abnormality štítné žlázy vyvinuly celkem u 2,8 % pacientů. Tyto abnormality 
bylo možno zvládnout konvenční léčbou. Mechanismus, jímž přípravek IntronA ovlivňuje stav štítné 
žlázy, není znám. Před zahájením léčby chronické hepatitidy C přípravkem IntronA je třeba zhodnotit 
hladiny tyreostimulačního hormonu (TSH). Jakékoliv v této době zjištěné abnormality štítné žlázy 
musí být léčeny konvenční léčbou. Podávání přípravku IntronA lze zahájit, je-li  možné touto medikací 
udržet hladiny TSH v normálním rozmezí. Pokud se u pacienta v průběhu léčby přípravkem IntronA 

projeví příznaky svědčící o narušené funkci štítné žlázy, vyšetřete hladiny TSH. V případě dysfunkce 
štítné žlázy lze v podávání přípravku pokračovat, pokud lze hladiny TSH medikací udržovat v 
normálním rozmezí. Samotné přerušení léčby přípravkem IntronA k obnovení funkce štítné žlázy 
nevedlo (viz také Doplňkové monitorování štítné žlázy specifické pro děti a dospívající). 
 

Doplňkové monitorování štítné žlázy specifické pro děti a dospívající 

 

58 

Přibližně u 12 % dětí léčených kombinovanou léčbou interferonem alfa-2b a ribavirinem došlo ke 
zvýšení thyreotropního hormonu (TSH). U dalších 4 % nastal přechodný pokles pod dolní limit 

normálu. Před začátkem léčby přípravkem IntronA musí být zhodnoceny hladiny TSH a jakékoli 
v této době zjištěné  abnormality štítné žlázy  musí být léčeny konvenční léčbou. Léčba přípravkem 
IntronA může být zahájena, pokud lze hladiny TSH medikací udržovat v normálním rozmezí. Při léčbě 
interferonem alfa-2b a ribavirinem  byla pozorována dysfunkce štítné žlázy. Jestliže jsou zjištěny 
abnormality štítné žlázy, měl by se u pacienta vyhodnotit stav štítné žlázy a adekvátně klinicky léčit. 
Pro zjištění dysfunkce štítné žlázy by děti a dospívající pacienti měli být monitorováni každé 3 měsíce 

(např. TSH). 
 
HCV/HIV koinfekce 
U pacientů současně infikovaných HIV, kteří dostávají souběžně vysoce aktivní anti-retrovirovou 
léčbu (HAART) může vzrůstat riziko vývoje acidózy z nahromadění kyseliny mléčné. Opatrnosti je 

třeba v případě přidání přípravku IntronA a ribavirinu k HAART terapii (viz SPC ribavirinu). 
U pacientů léčených kombinovanou terapií přípravku IntronA s ribavirinem a zidovudinem by mohlo 
být zvýšeno riziko rozvoje anémie. U pacientů s pokročilou cirhózou, infikovaných současně HCV 
a HIV, kteří dostávají HAART  terapii, může vzrůstat riziko jaterní dekompenzace a smrti. Přidáním 
léčby alfa interferony samotnými nebo v kombinaci s ribavirinem se může toto riziko u těchto 

pacientů zvýšit. 
 
HCV/HBV koinfekce 
U pacientů současně infikovaných virem hepatitidy B a C léčených interferonem byly hlášeny případy 
reaktivace onemocnění hepatitidou B (některé s vážnými následky). Frekvence takové reaktivace se 
zdá být nízká. 

Před zahájením léčby interferonem u hepatitidy C mají být všichni pacienti vyšetřeni na hepatitidu B; 
pacienti současně infikovaní virem hepatitidy B  a C musí být následně sledováni a léčeni podle 
současných klinických pokynů. 
 
Onemocnění zubů a periodontu 

U pacientů dostávajících kombinovanou terapii přípravku IntronA s ribavirinem bylo hlášeno poškození 
zubů a dásní, které může vést až ke ztrátě zubů. Navíc během dlouhodobé léčby kombinací přípravku 
IntronA s ribavirinem by mohla suchost ústní dutiny způsobit poškození zubů a sliznice ústní dutiny. 
Pacienti by si měli důkladně dvakrát denně čistit zuby a chodit na pravidelné zubní prohlídky. 
U některých pacientů může dojít i ke zvracení. Pokud se tato reakce objeví, je vhodné doporučit důkladně 
si poté vypláchnout ústa. 
 
Laboratorní vyšetření 
Před zahájením systémové léčby přípravkem IntronA a pravidelně i v jejím průběhu je třeba u všech 
pacientů provádět standardní hematologická vyšetření a biochemická vyšetření krve (kompletní 
i diferenciální krevní obraz, počet trombocytů, elektrolyty, jaterní enzymy, sérové bílkoviny, sérový 
bilirubin  a kreatinin). 
 
V průběhu léčby hepatitidy B a C se doporučuje provádět vyšetření v 1., 2., 4., 8., 12. a 16. týdnu 
a poté každý druhý měsíc. Pokud se hodnoty ALT v průběhu podávání přípravku IntronA zvýší na 
dvojnásobek výchozí hodnoty nebo více, lze s léčbou pokračovat pouze tehdy, neobjeví-li se známky 
a příznaky jaterního selhání. Při zvýšené hladině  ALT je  nutno ve dvoutýdenních intervalech provádět 
následující jaterní funkční testy: ALT, protrombinový čas, alkalická fosfatáza, albumin a bilirubin. 
U pacientů léčených pro maligní melanom je třeba v průběhu indukční fáze léčby jedenkrát týdně 
a v průběhu udržovací léčby jednou měsíčně monitorovat jaterní funkce a celkový i diferenciální bílý 
krevní obraz (WBC). 
 
Účinky na fertilitu 
Interferon může poškodit fertilitu (viz body 4.6 a 5.3). 
 
Důležitá informace o některých složkách přípravku IntronA 

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 1 ml, tj. v podstatě je 
„bez sodíku“.  

 

59 

 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 
 
Narkotika, hypnotika a sedativa musejí být podávána s velkou opatrností, pokud jsou užívána 
současně s přípravkem IntronA.  
 

Interakce přípravku IntronA s dalšími léky nebyly dosud zcela zhodnoceny. Je nutná zvýšená 
opatrnost při podávání přípravku IntronA současně s jinými potenciálně myelosupresivními látkami. 
 
Interferony mohou ovlivňovat oxidativní metabolické procesy. To je třeba vzít v úvahu v případech, 
kde je  přípravek IntronA podáván zároveň s léky metabolizovanými právě tímto mechanismem, jako 

jsou xantinové deriváty theofylinu nebo aminofylinu. V průběhu současného podávání přípravku 
s xantinovými přípravky je nutno monitorovat hladiny theofylinu v séru a v případě potřeby upravit 
dávkování. 
 
Vzácně byly u pacientů léčených interferonem alfa, včetně přípravku IntronA, pozorovány plicní 

infiltráty, pneumonitida a pneumonie, které byly někdy fatální. Etiologie  zatím nebyla objasněna. Tyto 
symptomy byly hlášeny častěji, když současně s interferonem alfa byl podáván čínský přípravek 
rostlinného původu Shosaikoto (viz bod 4.4). 
 
Podávání přípravku IntronA v kombinaci s chemoterapeutiky (např. Ara-C, cyklofosfamid, 
doxorubicin, teniposid) může vést k vzrůstu rizika toxicity (závažnosti a trvání) (viz bod 4.4). 
 
Pokud bude přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitis C současně s ribavirinem, 
prostudujte si také SPC ribavirinu. 
 
Klinická  studie hodnotící podávání kombinace telbivudinu 600 mg denně se subkutánně podávaným 
pegylovaným interferonem alfa-2a v dávce 180 mikrogramů jednou týdně ukazuje, že tato kombinace 
je spojena se zvýšeným rizikem rozvoje periferní neuropatie. Mechanizmus vedoucí k těmto příhodám 
není znám (viz body 4.3, 4.4 a 4.5 SPC telbivudinu). Navíc  nebyla prokázána bezpečnost a účinnost 
telbivudinu  v kombinaci s interferony při léčbě chronické hepatitidy typu B. Z toho důvodu je 
kombinace přípravku IntronA s telbivudinem kontraindikována (viz bod 4.3). 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen  
Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby účinnou antikoncepci. U žen léčených lidským 
leukocytárním interferonem byl hlášen pokles koncentrace estradiolu a progesteronu v séru. 
 
Přípravek IntronA musí být s opatrností podáván mužům ve fertilním věku. 
 
Kombinovaná léčba s ribavirinem  
Ribavirin podávaný v průběhu těhotenství působí závažné vrozené vady. U pacientek nebo u partnerek 

mužských pacientů, kteří užívají přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem, je třeba krajní 
opatrnosti k zabránění otěhotnění. Ženy ve fertilním věku musí během léčby a po dobu 4 měsíců po 
jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Mužští pacienti nebo jejich partnerky musí během 
léčby a 7 měsíců po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci (viz SPC ribavirinu). 
 

Těhotenství  
Adekvátní údaje o podávání interferonu alfa-2b těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na 
zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. 
Přípravek IntronA by se měl používat v těhotenství pouze tehdy, jestliže potenciální prospěch 
ospravedlňuje potenciální riziko pro plod. 
 
Kombinovaná léčba s ribavirinem  

 

60 

Léčba ribavirinem je kontraindikována u těhotných žen. 
 
Kojení   
Není známo, zda se složky přípravku vylučují do lidského mateřského mléka. Kojení by se mělo před 
začátkem léčby přerušit, vzhledem k potenciálním nežádoucím účinkům u kojených dětí. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacienty je třeba upozornit, že v průběhu léčby přípravkem IntronA se může objevit zvýšená únava, 
ospalost či zmatenost, a proto je doporučeno vyvarovat se řízení dopravních prostředků nebo obsluhy 
strojů. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Pokud je přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitis C současně s ribavirinem, 
prostudujte si nežádoucí účinky ribavirinu v SPC ribavirinu. 
 
V klinických studiích, prováděných v rozsáhlém spektru indikací a širokém spektru dávek (od 
6 MIU/m

2

/týden u trichocelulární leukémie po 100 MIU/m

2

/týden u melanomu), patřily k nejčastěji 

uváděným nežádoucím účinkům pyrexie, únava, bolesti hlavy a myalgie. Pyrexie a únava často 
vymizely během 72 hodin po přerušení nebo vysazení léčby.  
 
Dospělí 
V klinických studiích prováděných u pacientů s hepatitidou C byli pacienti léčeni přípravkem IntronA 

samotným nebo v kombinaci s ribavirinem po dobu jednoho roku. Všichni pacienti v těchto studiích 
dostávali 3 miliony  IU přípravku IntronA třikrát týdně. V tabulce 1 je uvedena frekvence, s jakou 
pacienti hlásili  nežádoucí účinky (ve vztahu k léčbě) v klinických studiích u dosud neléčených 
pacientů, kteří byli léčeni jeden rok. Závažnost byla vesměs mírná nebo středně závažná. Nežádoucí 
účinky vyjmenované v tabulce 1 jsou založeny na zkušenostech z klinických hodnocení a z období po 

uvedení přípravku na trh. U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky zařazeny do 
příslušné frekvenční skupiny, s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až 
<1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000); 
není známo. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

 

61 

Tabulka 1. Nežádoucí účinky přípravku IntronA samotného nebo v kombinaci s  ribavirinem hlášené 

v průběhu klinických hodnocení nebo po uvedení přípravku na trh 

Třída orgánového systému 

Nežádoucí

 

účinky 

Infekce a infestace 
Velmi  časté: 
Časté: 
Méně časté: 
Vzácné

:  

Není známo:

 

 
Faryngitida*, virová infekce* 
Bronchitida, sinusitida, herpes simplex (rezistence), rinitida 
Bakteriální  infekce 
Pneumonie

§

, sepse 

Reaktivace onemocnění hepatitidou B u pacientů 
s koinfekcí HCV/HBV 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi  časté: 
Časté: 
Velmi  vzácné

 

Není známo: 

 
Leukopenie 
Trombocytopenie, lymfadenopatie, lymfopenie 
Aplastická anémie 
Čistá aplazie červených krvinek, idiopatická 
trombocytopenická purpura, trombotická 
trombocytopenická purpura 

Poruchy imunitního systému

§

 

Velmi  vzácné: 
Není známo: 

 

 
Sarkoidóza, exacerbace sarkoidózy 
Systémový lupus erytematodes, vaskulitida, revmatoidní 
artritida (nová nebo zhoršená), Vogtův-Koyanagiho-
Haradův syndrom, akutní reakce přecitlivělosti včetně 
kopřivky, angioedému, zúžení průdušek, anafylaxe

§

 

Endokrinní poruchy 
Časté: 
Velmi  vzácně: 

 
Hypotyreóza

§

, hypertyreóza

§

 

Diabetes, zhoršený diabetes 

Poruchy metabolismu a výživy 
Velmi  časté: 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Anorexie 
Hypokalcemie, dehydratace, hyperurikemie, žízeň 
Hyperglykemie, hypertriacylglycerolemie

§

, zvýšená chuť 

k jídlu 

Psychiatrické poruchy

§

 

Velmi  časté: 
 

Časté: 
Vzácné: 
Velmi  vzácné: 

 

Není známo: 

 
Deprese, nespavost, úzkost, emoční labilita*, agitovanost, 
nervozita 

Zmatenost, poruchy spánku, snížení libida 
Myšlenky na sebevraždu 
Sebevražda, pokusy o sebevraždu, agresivní chování (někdy 
namířené vůči jiným), psychózy včetně halucinací 
Vražedné myšlenky, změna mentálního stavu

§

, mánie, 

bipolární poruchy 

Poruchy nervového systému

§

 

Velmi  časté: 
Časté: 
 
Méně časté: 
Velmi  vzácné: 
 
Není známo: 

 
Závrať, bolest hlavy, porucha soustředění, suchost v ústech 
Třes, parestézie, hypestézie, migréna, zrudnutí, spavost, 
porucha chuti 
Periferní neuropatie 
Krvácení do mozku, mozková ischemie, záchvaty křečí, 
porucha vědomí, encefalopatie 
Mononeuropatie, koma

§

 

Poruchy oka 
Velmi  časté: 
Časté: 
 
Vzácné: 

 
 
 

Není známo: 

 
Rozmazané vidění 
Konjunktivitida,  porucha vidění, porucha slzné žlázy, bolest 
oka 
Krvácení do sítnice

§

, retinopatie (včetně makulárního 

edému), ucpání retinální tepny nebo žíly

§

, neuritida optiku, 

edém papily, ztráta zrakové ostrosti nebo výpadky 
zrakového pole, vatové skvrny

§

 

Serózní odchlípení sítnice 

 

62 

Poruchy ucha a labyrintu 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Závrať, tinnitus 
Ztráta sluchu, porucha sluchu 

Srdeční poruchy 

Časté: 
Méně časté: 
Vzácné: 
Velmi  vzácné: 
Není známo: 

 

Bušení srdce, tachykardie 
Perikarditida 
Kardiomyopatie 
Infarkt myokardu, srdeční ischemie 
Městnavé srdeční selhání, perikardiální výpotek, arytmie 

Cévní poruchy 
Časté: 
Velmi  vzácné 

 
Hypertenze 
Periferní ischemie, hypotenze

§

 

Respirační, hrudní a mediastinální 
poruchy 
Velmi  časté: 
Časté: 
 
Velmi  vzácné: 
Není známo: 

 
 
Dušnost*, kašel* 
Epistaxe, respirační porucha, nosní kongesce, rýma, suchý 

kašel 
Plicní infiltráty

§

, pneumonitida

§ 

Plicní fibróza, plicní arteriální hypertenze

#

 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi  časté: 
 
Časté: 
 
Velmi  vzácné: 
 
Není známo: 

 
Nevolnost/zvracení, bolest břicha, průjem, stomatitida, 
dyspepsie 
Ulcerózní stomatitida, bolest v pravém podžebří, glositida, 
gingivitida,  zácpa, průjem 
Pankreatitida, ischemická kolitida,  ulcerózní kolitida, 
krvácení z dásní 
Blíže nespecifikovaná periodontální porucha, blíže 
nespecifikovaná zubní porucha, pigmentace jazyka

§

 

Poruchy jater a žlučových cest 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Hepatomegalie 
Hepatotoxicita (včetně fatální) 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi  časté: 
 
Časté: 
 
Velmi  vzácné: 

 
Alopecie, svědění*, suchost kůže*, vyrážka*, zvýšené 
pocení 
Psoriáza (nová nebo zhoršená)

§

, makulopapulózní vyrážka, 

erytematózní vyrážka, ekzém, erytém, porucha kůže 
Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální 
nekrolýza, multiformní erytém 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a 
pojivové tkáně 

Velmi  časté: 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
 
Myalgie,  artralgie, muskuloskeletální bolest 
Artritida 
Rabdomyolýza, myositida, křeče v lýtkách, bolest zad 

Poruchy ledvin a močových cest 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Časté močení 
Selhání ledvin, renální insuficience, nefrotický syndrom 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Časté: 

 
Amenorea, bolest prsů, dysmenorea, menoragie, porucha 
menstruace, vaginální potíže 

Celkové poruchy a reakce v místě 
aplikace 
Velmi  časté: 
 
 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
 
Zánět v místě vpichu, reakce v místě vpichu*, únava, 
třesavka, pyrexie

§

, chřipkové příznaky

§

, slabost, 

podrážděnost, bolest na hrudníku, malátnost 
Bolest  v místě vpichu 
Nekróza v místě vpichu, otok obličeje 

 

63 

Vyšetření 
Velmi  časté: 

 
Pokles tělesné hmotnosti 

* Tyto příhody se vyskytovaly často pouze po přípravku IntronA samotném 

§

 Viz  bod 4.4 

#

Označení třídy pro přípravky obsahující interferon, viz níže plicní arteriální hypertenze. 

 
Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny též s přípravkem IntronA samotným. 
 
Nežádoucí účinky pozorované u hepatitidy C reprezentují ty, které jsou hlášeny, když je přípravek 

IntronA podáván v jiných indikacích, s očekávaným vzrůstem incidence v závislosti na dávce. 
Například ve studii adjuvantní léčby s vysokými dávkami přípravku IntronA u pacientů s melanomem 
byly incidence únavy, pyrexie, myalgie, neutropenie/anémie, anorexie, nevolnosti a zvracení, průjmu, 
třesavky, chřipkových (flu-like) příznaků, deprese, alopecie, změny chuti a závratě větší než ve 
studiích léčby hepatitidy C. Závažnost se také zvýšila při léčbě vysokými dávkami (WHO stupeň 
3 a 4, u 66 % resp. 14 % pacientů), ve srovnání s mírnou až střední závažností obvykle spojenou s 
nízkými dávkami. Nežádoucí účinky bylo obvykle možné zvládnout úpravou dávky. 
 
Výskyt kardiovaskulárních nežádoucích účinků, zejména arytmií, koreloval převážně s již dříve 
přítomným kardiovaskulárním onemocněním a s předchozí léčbou kardiotoxickými léky (viz bod 4.4). 
U pacientů bez předchozího důkazu srdečního onemocnění byla vzácně hlášena kardiomyopatie, která 

může být po přerušení léčby interferonem alfa reverzibilní (viz bod 4.4). 
 
U přípravků s interferonem alfa byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH), zejména 
u pacientů s rizikovými faktory PAH (např. portální hypertenzí, infekcí HIV, cirhózou). Příhody byly 
hlášeny v různých časových odstupech, v typickém případě několik měsíců od zahájení léčby 
interferonem alfa. 
 
U alfa interferonů bylo hlášeno široké spektrum autoimunitních a imunitou způsobených poruch, 
včetně poruch funkce štítné žlázy, systémového lupus erythematodes, revmatoidní artritidy (nové nebo 
zhoršené), idiopatické a trombotické trombocytopenické purpury, vaskulitidy, neuropatií včetně 
mononeuropatií (viz také bod 4.4).  
 
Ke klinicky významným abnormálním laboratorním hodnotám, které se objevují nejčastěji při 
podávání přípravku v dávkách vyšších než 10 milionů IU denně, patří pokles počtu granulocytů 
a leukocytů, pokles koncentrace hemoglobinu a počtu trombocytů; vzestup alkalické fosfatázy, LDH, 
sérových koncentrací kreatininu a dusíku močoviny v séru. Byla hlášena středně závažná a obvykle 
reverzibilní  pancytopenie. Vzestup ALT/AST (SGPT/SGOT) v séru byl zaznamenán jako abnormalita 
u některých pacientů bez hepatitidy a rovněž u pacientů s chronickou hepatitidou B, u kterých 
koreloval s clearancí virových DNAp. 
 
Populace dětí a dospívajících 
Chronická hepatitis C - Kombinovaná léčba s ribavirinem 
V klinických studiích provedených u 118 dětí a dospívajících (ve věku od 3 do 16 let) přerušilo 6 % 
pacientů léčbu pro nežádoucí reakce. Obecně byl profil nežádoucích účinků u limitované populace dětí 
a dospívajících podobný profilu pozorovanému u dospělých, ačkoliv během léčby bylo pozorováno 
pediatrické specifikum ohledně inhibice růstu, projevující se snížením výškového percentilu 

(průměrný pokles o 9 percentilů) a hmotnostního percentilu (průměrný pokles o 13 percentilů). 
V průběhu 5-letého období následného sledování po léčbě byla průměrná výška dětí na 44. percentilu, 
což bylo pod mediánem normativní populace i méně než jejich  střední vstupní výška (48. percentil). 
U dvaceti (21 %) z 97 dětí došlo ke snížení výškového percentilu o více než 15 percentilů, přičemž u 
10 z těchto 20 dětí byl na závěr dlouhodobého následného sledování (až 5 let) pokles jejich  výškového 
percentilu ve srovnání s okamžikem zahájení léčby o více než 30 percentilů. Údaj o konečné tělesné 
výšce v dospělosti byl k dispozici u 14 z těchto dětí a u 12 z nich přetrvával 10 až 12 let po ukončení 
léčby růstový deficit > 15 percentilů. V průběhu kombinované léčby přípravkem IntronA 
a ribavirinem trvající až 48 týdnů byla pozorována inhibice  růstu, která u některých pacientů vedla 
k nižší  konečné tělesné výšce v dospělosti. Nejzřetelnější  bylo snížení průměrného výškového 

 

64 

percentilu mezi zahájením léčby a ukončením dlouhodobého následného sledování u dětí před 
pubertou (viz bod 4.4). 
 
Kromě toho, byly v průběhu léčby a během 6-ti měsíčního dalšího sledování hlášeny sebevražedné 
myšlenky či pokusy o sebevraždu častěji než u dospělých pacientů (2,4 % vs. 1 %). Stejně jako 
u dospělých pacientů, se i u dětí a dospívajících vyskytly další psychiatrické nežádoucí účinky (např. 
deprese, emoční labilita a ospalost) (viz bod 4.4). Navíc se u dětí a dospívajících vyskytly častěji než 
u dospělých pacientů komplikace v místě vpichu, pyrexie, anorexie, zvracení a emoční labilita. 
Modifikace dávky byla požadována u 30 % pacientů, nejčastěji kvůli  anémii  a neutropenii. 
 
Nežádoucí účinky vyjmenované v tabulce 2 jsou založeny na zkušenostech ze dvou multicentrických 
klinických hodnocení u dětí a dospívajících. U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky 
zařazeny do příslušné frekvenční skupiny, s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); 

časté (≥1/100, <1/10). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající 
závažnosti. 

 

Tabulka 2. Nežádoucí účinky hlášené velmi často a často v klinických hodnoceních u dětí a dospívajících 

pacientů léčených přípravkem IntronA v kombinaci s ribavirinem 

 

Třída orgánového systému 

Nežádoucí účinky 

Infekce a infestace 
Velmi  časté: 
Časté: 

 
Virová  infekce, faryngitida 
Mykotická infekce, bakteriální infekce, plicní infekce, zánět 

středního ucha, zubní absces, herpes simplex, infekce 
močových cest, vaginitida, gastroenteritida 

Novotvary benigní, maligní a blíže 

neurčené (zahrnující cysty a polypy) 
Časté:

 

 
 
Novotvary (nespecifikované) 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi  časté: 

Časté: 

 
Anémie, neutropenie 
Trombocytopenie, lymfadenopatie 

Endokrinní poruchy 
Velmi  časté: 

Časté: 

 
Hypotyreóza

§

 

Hypertyreóza

§

, virilizmus 

Poruchy metabolismu a výživy 
Velmi  časté: 

Časté: 

 
Anorexie 
Hypertriacylglycerolemie

§

, hyperurikemie, zvýšená chuť k 

jídlu 

Psychiatrické poruchy

§

 

Velmi  časté: 

Časté: 

 
Deprese, emoční labilita, nespavost 

Sebevražedné myšlenky, agresivní reakce, zmatenost, 
porucha chování, agitovanost, náměsíčnost, úzkost, 
nervozita, porucha spánku, abnormální sny, apatie 

Poruchy nervového systému

§

 

Velmi  časté: 
Časté: 
 

 
Bolest hlavy, závrať 
Hyperkinezie, třes, dysfonie, parestezie, hypestezie, 
hyperestezie, porucha soustředění, somnolence 

Poruchy oka 
Časté: 

 
Konjunktivitida,  bolest oka, abnormální vidění, porucha 
slzné žlázy 

Cévní poruchy 
Časté: 

 
Zrudnutí, bledost 

Respirační, hrudní a mediastinální 
poruchy 
Časté: 

 
 
Dušnost, zrychlené dýchání, epistaxe, kašel, nosní 
kongesce, podráždění nosu, rýma, kýchání 

 

65 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi  časté: 
Časté: 

 
Průjem, zvracení, nevolnost, bolest břicha 
Ulcerace v ústech, ulcerózní stomatitida, stomatitida, bolest 
v pravém podžebří, dyspepsie, glositida, gastroezofageální 
reflux, rektální porucha, gastrointestinální porucha, zácpa, 
průjem, bolest zubu, zubní potíže  

Poruchy jater a žlučových cest 
Časté: 

 
Abnormální funkce jater  

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi  časté: 
Časté: 

 
Alopecie, vyrážka 
Fotosenzitivní reakce, makulopapulární exantém, ekzém, 
akné, porucha kůže, porucha nehtu, odbarvení kůže, 

svědění, suchost kůže, erytém, modřina, zvýšené pocení  

Poruchy svalové a kosterní soustavy a 
pojivové tkáně 
Velmi  časté: 

 
 
Artralgie,  myalgie, muskuloskeletální bolest  

Poruchy ledvin a močových cest 
Časté: 

 
Enuréza, porucha močení, inkontinence moči 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Časté: 

 
Ženské pohlaví:  amenorea, menorrhagie, porucha 
menstruace, vaginální porucha 
Mužské pohlaví: bolest varlat 

Celkové poruchy a reakce v místě 
aplikace 
Velmi  časté: 
 
 
Časté: 

 
 
Zánět v místě vpichu, reakce v místě vpichu, únava, 
třesavka, pyrexie

§

, příznaky podobné chřipce

§

, malátnost, 

podrážděnost 
Bolest  na hrudníku, slabost, otok, bolest v místě vpichu 

Vyšetření 

Velmi  časté: 

 

Snížení rychlosti růstu (nižší tělesná výška a/nebo hmotnost 
v daném věku)

§

 

Poranění a otravy 

Časté: 

 

Lacerace kůže 

§ 

Viz  bod 4.4 

 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili  podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného 

Dodatku V

. 

 
4.9 

Předávkování 

 
Nebyl hlášen žádný případ předávkování, který by vedl k akutním klinickým projevům. Nicméně, 
stejně jako u kterékoli jiné farmakologicky aktivní látky, je indikována symptomatická léčba s častým 
monitorováním vitálních funkcí a pečlivým sledováním pacienta. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ  VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: interferon alfa-2b, ATC kód: L03A B05   
 
Přípravek IntronA je sterilní, stabilní forma vysoce čištěného interferonu alfa-2b, vyráběného 
technologií rekombinantní DNA. Rekombinantní interferon alfa-2b je ve vodě rozpustná bílkovina 
s molekulovou hmotností přibližně 19 300 daltonů. Získává se z klonu bakterie E. coli, do něhož je 

 

66 

zaveden genetickým inženýrstvím vyprodukovaný plasmidový hybrid obsahující gen interferonu alfa-
2b z lidských leukocytů. 
 
Aktivita  přípravku IntronA se vyjadřuje v IU, přičemž 1 mg rekombinantního interferonu alfa-2b 
odpovídá 2,6 x 10

IU. Hodnota mezinárodní jednotky je odvozena ze srovnání aktivity 

rekombinantního interferonu alfa-2b a aktivity mezinárodního referenčního lidského leukocytárního 
interferonu, schváleného Světovou zdravotnickou organizací. 
 

Interferony tvoří rodinu proteinů s malou molekulou, s molekulovou hmotností v rozmezí 15 000 až 
21 000 daltonů. K  jejich  produkci a sekreci v buňkách dochází v reakci na virové infekce či působení 
různých syntetických a biologických induktorů. Byly identifikovány tři hlavní třídy interferonů: alfa, 
beta a gama. Tyto tři hlavní třídy však nejsou vnitřně homogenní a mohou zahrnout několik různých 
molekulárních typů interferonu. Bylo identifikováno více než 14 geneticky odlišných lidských 

interferonů alfa. Přípravek IntronA byl klasifikován jako rekombinantní interferon alfa-2b. 
 
Interferony působí na buňky prostřednictvím své vazby na specifické membránové receptory na 
buněčném povrchu. Lidské interferonové receptory, izolované z lidských lymfoblastů (Daudi), jsou 
vysoce asymetrické proteiny. Vyznačují se selektivitou vůči lidským, avšak nikoli vůči myším 

interferonům, což svědčí pro jejich druhovou specificitu. Studie prováděné s ostatními interferony tuto 
druhovou specificitu potvrdily. Nicméně některé druhy opic, např. Makak rhesus (Macaca mulatta), se 
ukázaly k farmakodynamické stimulaci po expozici lidským interferonem typu 1 jako vnímavé. 
 
Z výsledků několika studií vyplývá, že po vazbě na membránové receptory zahajuje interferon složitou 
sekvenci intracelulárních dějů, k nimž patří i indukce určitých enzymů. Předpokládá se, že tento 
proces minimálně zčásti zodpovídá za nejrůznější buněčné reakce na interferon, a to včetně inhibice 
replikace viru ve virem infikovaných buňkách, suprese buněčné proliferace, jakož i takových 
imunomodulačních aktivit, jako je zvýšení fagocytární aktivity makrofágů a zvýšení specifických 
cytotoxických účinků lymfocytů vůči cílovým buňkám. Na terapeutických účincích interferonu se 
může podílet část nebo celý komplex těchto aktivit. 
 
Rekombinantní interferon alfa-2b prokázal ve studiích na zvířecích i lidských buněčných kulturách, 
jakož i u lidských nádorových xenotransplantátů přenesených na zvířata, antiproliferativní působení. 
In vitro byla prokázána jeho významná imunomodulační aktivita. 
 
Rekombinantní interferon alfa-2b také inhibuje  replikaci  virů in vitro i in vivo. I když přesný 
mechanismus protivirového působení rekombinantního interferonu alfa-2b zůstává zatím neznámý, je 
zřejmé, že ovlivňuje metabolismus hostitelské buňky. Tímto způsobem inhibuje replikaci viru, 
a pokud přece jen k replikaci  dojde, znemožňuje nově vytvořeným virionům opustit buňku. 
 
Chronická hepatitis B 

Současné klinické zkušenosti u pacientů, kteří byli léčeni interferonem alfa-2b 4 až 6 měsíců ukazují, 
že léčba může způsobit clearanci sérových HBV-DNA. Bylo pozorováno zlepšení histologického 
nálezu jater. U dospělých pacientů se ztrátou HBeAg  a HBV-DNA  bylo pozorováno významné snížení 
morbidity a mortality. 
 
Interferon alfa-2b (6 MIU/m

třikrát týdně po 6 měsíců) byl podáván dětem s chronickou aktivní 

hepatitidou B. Vzhledem k metodické chybě nebylo možné prokázat účinnost. Navíc u dětí léčených 
interferonem alfa-2b byla zjištěna  snížená rychlost růstu a u některých případů byla pozorována 
deprese. 
 

Chronická hepatitis C u dospělých pacientů 
U dospělých pacientů, kteří dostávají interferon v kombinaci s ribavirinem, je dosažená četnost 
setrvalé odpovědi 47 %. Lepší účinnost byla prokázána u kombinace pegylovaného interferonu 
s ribavirinem (četnost setrvalé odpovědi 61 % dosažená ve studii prováděné u dosud neléčených 
pacientů s dávkou ribavirinu > 10,6 mg/kg, p< 0,01). 
 

 

67 

Přípravek IntronA samostatně nebo v kombinaci s ribavirinem byl studován ve 4 randomizovaných 
klinických studiích fáze III, které zahrnovaly 2 552 pacientů s chronickou hepatitidou C, dosud 

neléčených interferonem. Ve studiích byla srovnána účinnost přípravku IntronA samotného nebo v 
kombinaci s ribavirinem. Účinnost byla definována jako udržení virologické odpovědi po dobu 6-ti 
měsíců po ukončení léčby. Pacienti vhodní pro zařazení do těchto studií měli chronickou hepatitidu C, 
potvrzenou pozitivním stanovením HCV-RNA  reakce polymerázového řetězce (PCR) 
(

 100 kopií/ml) a biopsií jater, odpovídající histologické diagnóze chronické hepatitidy, bez 

přítomnosti dalších příčin chronické hepatitidy, a abnormální ALT v séru. 
 
Přípravek IntronA byl podáván v dávce 3 miliony IU třikrát týdně jako monoterapie nebo v kombinaci 
s ribavirinem. Většina pacientů v těchto klinických studiích byla léčena po dobu jednoho roku. 
Všichni pacienti byli sledováni po dobu 6 měsíců po ukončení léčby pro stanovení setrvalé virologické 
odpovědi. Poměry setrvalých virologických odpovědí u skupin léčených přípravkem IntronA 
samotným nebo v kombinaci s ribavirinem (ze dvou studií) jsou uvedeny v tabulce 3
 
Podáváním přípravku IntronA v kombinaci s ribavirinem u dosud neléčených pacientů s chronickou 
hepatitidou C vzrostla účinnost přípravku IntronA nejméně dvojnásobně. HCV genotyp a bazální 
hladina virové zátěže jsou prognostické faktory, o nichž je známo, že ovlivňují stupeň odpovědi. 
Zvýšená četnost odpovědi při kombinaci přípravku IntronA + ribavirin ve srovnání s přípravkem 

IntronA samotným, se udržovala u všech podskupin. Relativní prospěch kombinované terapie 
přípravkem IntronA + ribavirin je zvláště signifikantní u těžce léčitelných podskupin pacientů 
(genotyp 1 a vysoká virová zátěž) (tabulka 3). 
 
Četnost odpovědí v těchto skupinách vzrůstala s ochotou dodržovat léčbu. Nehledě na genotyp, ti 
pacienti, kteří dostávali přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem a dodržovali 

 80 % svoji léčbu, 

měli vyšší setrvalou odpověď 6 měsíců po roční léčbě než ti pacienti, kteří dodržovali 

 80 % svoji 

léčbu (56 % vs. 32 % ve studii C/I 98-580).  

 

Tabulka 3  Četnost trvalé virologické odpovědi s přípravkem IntronA + ribavirin (jeden rok 

léčby) podle genotypů a virové zátěže 

 
HCV genotyp  
 

N=503 

C95-132/I95-143 

I/R 

N=505 

C95-132/I95-143 

I/R 

N=505 

C/I98-580 

 
Všechny 
genotypy
 

 

16 % 

 

41 % 

 

47 % 

 

 
Genotyp 1
 

 

9 % 

 

29 % 

 

33 % 

 

Genotyp 1  

 2 miliony 

kopií/ml 

 

25 % 

 

33 % 

 

45 % 

 

Genotyp 1 
> 2 miliony 
kopií/ml 

 

3 % 

 

27 % 

 

 

29 % 

 
Genotyp 2/3
 

 

31 % 

 

65 % 

 

79 % 

IntronA (3 miliony IU třikrát týdně) 

I/R 

IntronA (3 miliony IU třikrát týdně) + ribavirin (1 000/1 200 mg/den) 

 
Pacienti s koinfekcí HCV/HIV  
Byly provedeny dvě studie u pacientů současně infikovaných HIV a HCV. V obou studiích měli 
pacienti, kteří dostávali IntronA plus ribavirin, celkově nižší pravděpodobnost odpovědi na léčbu než 

pacienti, kteří dostávali pegylovaný interferon alfa-2b s ribavirinem. Odpověď na léčbu v obou těchto 
studiích je uvedena v tabulce 4. Studie 1 (RIBAVIC;  P01017) byla randomizovaná, multicentrická 

 

68 

studie, do které bylo zařazeno 412 dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří dosud nebyli 
léčeni a kteří byli současně infikovaní HIV. Pacienti byli  randomizováni do skupin a buď užívali 
pegylovaný interferon alfa-2b (1,5 µg/kg/týden) plus ribavirin (800 mg/den), nebo přípravek IntronA 
(3 miliony  IU 3krát týdně) plus ribavirin (800 mg/den) po dobu 48 týdnů s následnou fází sledování po 
dobu 6 měsíců. Studie 2 (P02080) byla randomizovaná studie prováděná na jednom centru a bylo do 
ní zařazeno 95 dosud neléčených dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří byli současně 
infikovaní HIV. Pacienti byli  randomizováni do skupin a užívali buď pegylovaný interferon alfa-2b 
(100 nebo 150 µg/týden podle tělesné hmotnosti) plus ribavirin (800 – 1 200 mg/den podle tělesné 
hmotnosti), nebo přípravek IntronA (3 miliony IU třikrát týdně) plus ribavirin  (800 – 1 200 mg/den 
podle tělesné hmotnosti). Délka léčby byla 48 týdnů s fází sledování trvající 6 měsíců kromě 
infikovaných pacientů s genotypy 2 nebo 3 a virovou zátěží < 800 000 IU/ml (Amplicor), kteří byli 
léčeni po dobu 24 týdnů s 6měsíční fází sledování.  
 

Tabulka 4 

Trvalá virologická odpověď podle genotypu po léčbě přípravkem IntronA 
v kombinaci s ribavirinem versus pegylovaným interferonem alfa-2b v kombinaci 
s ribavirinem u pacientů se současnou infekcí HCV/HIV. 

 

Studie 1

1

 

Studie 2

2

 

 

pegylovaný 

interferon 

alfa-2b 

(1,5 µg/kg/ 

týden) + 

ribavirin   

(800 mg) 

IntronA  

(3 miliony IU 

TIW) + 

ribavirin   

(800 mg) 

hodnota

a

 

pegylovaný 

interferon 

alfa-2b (100 

nebo  

150

c

µg/týde

n) + 

ribavirin 

(800- 

1 200 mg)

d

 

IntronA  

(3 miliony IU 

TIW) + 

ribavirin 

(800- 

1 200 mg)

d

 

hodnota

b

 

Všechny 

27 % (56/205)  20 % (41/205) 

0,047 

44 % 

(23/52) 

21 % (9/43) 

0,017 

Genotype 1, 

17 % (21/125) 

6 % (8/129) 

0,006 

38 % 

(12/32) 

7 % (2/27) 

0,007 

Genotype 2, 

44 % (35/80) 

43 % (33/76) 

0,88 

53 % 

(10/19) 

47 % (7/15) 

0,730 

MIU = miliónů mezinárodních jednotek; T IW = třikrát týdně. 
a:  p hodnota podle Cochran-Mantelova Haenszelova Chí kvadrát testu. 

b:  p hodnota podle chí kvadrát testu.

 

c:  subjekty s tělesnou hmotností < 75 kg dostávaly pegylovaný interferon alfa-2b v dávce 100 µg/týden  a subjekty s tělesnou 

hmotností ≥ 75 kg dostávaly pegylovaný interferon alfa-2b v dávce 150 µg/týden.  

d:  dávkování ribavirinu bylo 800 mg u  pacientů s tělesnou hmotností < 60 kg, 1 000 mg u  pacientů s tělesnou hmotností 60 -

 75 kg a 1 200 mg u pacientů s  tělesnou hmotností > 75 kg. 

 

1

Carrat F, Bani-Sadr  F, Pol S  et al. JAMA  2004; 292(23): 2839-2848. 

2

 Laguno M, Murillas  J, Blanco J.L et al. AIDS  2004; 18(13): F27 -F36. 

 
 
Pacienti s relapsem 
Celkem 345 pacientů s relapsem po interferonu alfa bylo léčeno ve dvou klinických studiích 
s přípravkem IntronA samostatně nebo v kombinaci s ribavirinem. Přidání ribavirinu k přípravku 

IntronA zvýšilo u těchto pacientů účinnost přípravku IntronA používaného samostatně při léčbě 
hepatitidy C až 10 krát (48,5 % vs. 4,7 %). Toto zvýšení účinnosti zahrnovalo pokles sérového HCV 
(

 100 kopií/ml dle PCR), zlepšení zánětu jater a normalizace ALT a bylo setrvalé při vyšetření 

6 měsíců po ukončení léčby. 
 
Údaje o dlouhodobé účinnosti  
1 071 pacientů, kteří podstoupili léčbu v předchozí studii s nepegylovaným interferonem alfa-2b nebo 
nepegylovaným interferonem alfa-2b/ribavirinem, bylo zařazeno do rozsáhlé studie k vyhodnocení 
neměnnosti setrvalé virologické odpovědi (sustained virological response, SVR) a posuzení dopadu 
pokračující virové negativity na klinické parametry. 462 pacientů dokončilo alespoň 5 let 

 

69 

dlouhodobého následného sledování a během této studie nastal relaps pouze u 12 dlouhodobě 
reagujících pacientů z celkového počtu 492. 
Odhad dle Kaplan-Meiera  činil  u pokračující setrvalé odpovědi delší než 5 let u všech pacientů 97 %, 
s intervalem spolehlivosti  95 % v úrovni [95 %, 99 %]. 
Důsledkem SVR po léčbě chronické HCV nepegylovaným interferonem alfa-2b (s ribavirinem nebo 
bez něj) je dlouhodobá clearance viru, čímž se upraví jaterní infekce a dojde ke klinickému 'zaléčení' 
chronické HCV. Není však vyloučen výskyt jaterních příhod u pacientů s cirhózou (včetně karcinomu 
jater). 
 
Chronická hepatitis C u populace dětí a dospívajících 
U dětí a dospívajících byly provedeny tři klinické studie; dvě se standardním interferonem 
a ribavirinem a jedna s pegylovaným interferonem a ribavirinem. Pacienti, kteří dostávali přípravek 
IntronA plus ribavirin měli nižší pravděpodobnost odpovědi na léčbu než pacienti, kteří dostávali 
pegylovaný interferon alfa-2b a ribavirin. 
 
Děti a dospívající od 3 do 16 let s kompenzovanou chronickou hepatitidou C a měřitelnými hladinami 
HCV RNA (hodnoceno centrální laboratoří za použití výzkumného RT-PCR stanovení) byli zařazeni do 
dvou multicentrických klinických studií a dostávali přípravek IntronA 3 miliony IU/m

2

 třikrát týdně a 

ribavirin  15 mg/kg/den po dobu jednoho roku, následováno 6 měsíci sledování po léčbě. Do studie 
bylo zahrnuto celkem 118 pacientů: 57 % bylo mužského pohlaví, 80 % byli  běloši, 78 % genotyp 1, 
64 % 

 12 let. Zařazená zahrnutá populace se skládala převážně z dětí s mírnou až středně závažnou 

hepatitidou C. Četnost setrvalé virologické odpovědi v těchto dvou multicentrických studiích byla 
u dětí a dospívajících podobná jako u dospělých. Vzhledem k nedostatku údajů u dětí se závažnou 
progresí onemocnění v těchto dvou multicentrických studiích a k potenciálu nežádoucích účinků, je 

nutné pečlivě zvážit poměr přínosu/rizika kombinace ribavirinu s interferonem alfa-2b u této populace 
(viz body 4.1, 4.4 a 4.8). 
 
Výsledky studie jsou shrnuty v tabulce 5
 
Tabulka 5 

 Trvalá virologická odpověď: děti a dospívající bez předchozí léčby 

 

IntronA 3 mil.m.j./m

2

 3x týdně 

ribavirin 15 mg/kg/den  

Celková odpověd

a

 (n=118) 

54 (46 %)* 

Genotyp 1 (n=92) 

33 (36 %)* 

Genotyp 2/3/4 (n=26) 

21 (81 %)* 

* Počet (%) pacientů 
a. Definována jako HCV  - RNA  pod hranicí detekce s použitím RT -PCR stanovení na konci léčby a během dalšího sledování 

 
Údaje o dlouhodobé účinnosti  
Pětileté, dlouhodobé, observační klinické hodnocení následného sledování zahrnovalo 
97 pediatrických pacientů s chronickou hepatitidou C po léčbě standardním interferonem 
v multicentrických studiích. Toto klinické hodnocení ukončilo 70 % (68/97) ze všech zařazených 

subjektů, ze kterých se setrvalou odpovědí vyznačovalo 75 % (42/56). Cílem této studie bylo 
každoročně vyhodnotit neměnnost setrvalé virologické odpovědi (sustained virological response, 
SVR) a posoudit dopad pokračující virologické negativity na klinické  parametry pacientů, u kterých 
po 48týdenní léčbě interferonem alfa-2b a ribavirinem  odpověď přetrvávala 24 týdnů.V průběhu 
dlouhodobého následného sledování po ukončení léčby interferonem alfa-2b a ribavirinem byla 
setrvalá virologická odpověď u všech pediatrických subjektů, až na jednoho. Kaplan-Meierův  odhad 
pro pokračování setrvalé odpovědi u pediatrických pacientů léčených interferonem alfa-2b 
a ribavirinem během 5 let je 98 % [95 % CI: 95 %, 100 %]. U 98 % pacientů (51/52) s normálními 
hladinami  ALT  ve 24. týdnu následného sledování přetrvávaly tyto normální hladiny ALT  i při jejich 
poslední návštěvě. 

 

70 

SVR po léčbě chronické virové hepatitidy C pomocí nepegylovaného interferonu alfa-2b a ribavirinu 
vede k dlouhodobému očištění od viru umožňujícímu ústup jaterní infekce a klinické „zaléčení“ 
chronické virové hepatitidy C. Není však vyloučen výskyt jaterních příhod u pacientů s cirhózou 
(včetně karcinomu jater). 
 
Výsledky klinického hodnocení provedeného s pegylovaným interferonem alfa-2b a ribavirinem 
V multicentrické studii užívali děti a dospívající ve věku od 3 do 17 let s kompenzovanou chronickou 
hepatitidou C a měřitelnými hladinami HCV-RNA peginterferon alfa-2b 60 

g/m

2

 jednou za týden

 

plus 

ribavirin  15 mg/kg/den po dobu 24 nebo 48 týdnů, podle genotypu HCV a vstupní virové nálože. Všichni 
pacienti byli sledováni po dobu 24 týdnů po léčbě. Léčeno bylo celkem 107 pacientů, ze kterých bylo 
52 % dívek, 89 % bělochů, 67 % s genotypem HCV 1 a 63 % ve věku < 12 let. Zařazená populace se 
skládala převážně z dětí s hepatitidou C mírného až středního stupně. Vzhledem k nedostatku údajů od 
dětí s těžkou progresí onemocnění a k potenciálu nežádoucích účinků je třeba u této skupiny pacientů 

pečlivě zvažovat poměr přínosu a rizika kombinace peginterferonu alfa-2b s ribavirinem (viz SPC 
peginterferonu alfa-2b a ribavirinu bod 4.4). Výsledky studie jsou shrnuty v tabulce 6. 
 
Tabulka 6 
Frekvence setrvalé virologické odpovědi (n

a,b

 (%)) u dětí a dospívajících

 

bez 

předchozí léčby podle genotypu a trvání léčby – všechny subjekty 

n = 107 

 

24 týdnů 

48 týdnů 

Všechny genotypy 

26/27 (96 %) 

44/80 (55 %) 

Genotyp 1 

38/72 (53 %) 

Genotyp 2 

14/15 (93 %) 

Genotyp 3

12/12 (100 %) 

2/3 (67 %) 

Genotyp 4 

4/5 (80 %) 

a: Odpověď na léčbu  byla definována jako nedetekovatelná HCV-RNA za 24 týdnů po léčbě, spodní limit 

detekce = 125 IU/ml. 

b:  n = počet subjektů s odpovědí/počet subjektů  s daným genotypem a přiřazeným trváním léčby  
c: Pacienti s genotypem 3 a nízkou virovou náloží (< 600 000 IU/ml) měli léčbu  užívat po 24 týdnů, zatímco 

pacienti s genotypem 3 a vysokou virovou náloží (≥ 600 000 IU/ml) měli léčbu  užívat po 48 týdnů

 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 

Farmakokinetika přípravku IntronA byla studována u zdravých dobrovolníků po podání jednotlivých 
dávek 5 milionů  IU/m

2

 a 10 milionů  IU subkutánně, 5 milionů IU/m

2

 intramuskulárně nebo jako 

30 minut trvající intravenózní infuze. Průměrné sérové koncentrace interferonu po subkutánní 
a intramuskulární injekci byly srovnatelné. Maximálních sérových koncentrací se dosahuje za 3 až 
12 hodin po nižší  z uvedených dávek a za šest až osm hodin po vyšší z uvedených dávek. Eliminační 

poločas injekčně podaného interferonu činil přibližně dvě až tři, respektive šest až sedm hodin. Pod 
úroveň detekce poklesly sérové koncentrace za 16, respektive 24 hodin po podání. Při subkutánní i 
intramuskulární aplikaci se dosahovalo biologické dostupnosti vyšší než 100 %. 
 
Po intravenózním podání se dosahovalo maximálních sérových koncentrací interferonu (135 – 
273 IU/ml) na konci infuze, poté klesaly poněkud rychleji než po subkutánním nebo intramuskulárním 

podání léčivého přípravku a pod hranici detekce poklesly za čtyři hodiny po infuzi. Eliminační poločas 
činil přibližně dvě hodiny. 
 
Koncentrace interferonu v moči nebyly detekovatelné po žádném ze tří způsobů aplikace. 
 

Stanovení obsahu neutralizačního faktoru interferonu bylo provedeno ve vzorcích séra pacientů, kteří 
dostávali přípravek IntronA v monitorovaných klinických studiích. Neutralizační faktory interferonu 
jsou protilátky, které neutralizují  antivirovou aktivitu  interferonu. Klinická  incidence vývoje faktorů 
neutralizujících interferon u systémově léčených onkologických pacientů činí 2,9 %, u pacientů 
s chronickou hepatitidou pak 6,2 %. Detekovatelné titry byly téměř ve všech případech nízké a nebyly 

 

71 

zpravidla  spojeny s poklesem odpovědi ani  s jakoukoli  jinou autoimunitní reakcí. U pacientů 
s hepatitidou byly titry natolik  nízké, že nevedly k žádnému poklesu terapeutické odpovědi. 
 
Populace dětí a dospívajících  
Farmakokinetické vlastnosti přípravku IntronA a ribavirinu tobolky podávaných ve více dávkách 
pediatrickým pacientům s chronickou hepatitidou C ve věku 5 až 16 let jsou shrnuty v tabulce 7
Farmakokinetika přípravku IntronA a ribavirinu (s normalizací dávky) je podobná u dospělých i dětí 
nebo dospívajících. 
 

Tabulka 7 

Průměrné (% CV) farmakokinetické parametry pro přípravek IntronA a tobolky 

ribavirin podávané ve více dávkách dětem nebo dospívajícím s chronickou hepatitidou C 

Parametr 

Ribavirin 

15 mg/kg/den jako 2 dílčí dávky 

(n = 17) 

IntronA 

3 mil.m.j./m

2

 3x týdně 

(n = 54) 

T

max

 (hr) 

1,9 (83) 

5,9 (36) 

C

max

  (ng/ml) 

3 275 (25) 

51 (48) 

AUC* 

29 774 (26) 

622 (48) 

Vypočítaná clearance l/h/kg 

0,27 (27) 

Nehodnoceno 

*AUC

12

 (ng.h/ml) pro ribavirin; AUC

0-24

 (IU.h/ml) pro přípravek IntronA 

 
Přestup do semenné tekutiny 
Byl  hodnocen přestup ribavirinu do semenné tekutiny. Koncentrace ribavirinu v semenné tekutině je 
v porovnání se sérem 2x vyšší. Systémová expozice ribavirinu po pohlavním styku u partnerky 
léčeného muže byla odhadnuta a zůstává extrémně limitovaná v porovnání s terapeutickou hladinou 
ribavirinu  v plazmě.  
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Ačkoli interferony se obecně považují za druhově specifické, byly provedeny studie toxicity u zvířat. 
Při aplikaci injekcí lidského rekombinantního interferonu alfa-2b po dobu až tří měsíců nebyly 
pozorovány žádné známky toxicity u myší, potkanů a králíků. Denní dávky 20 x 10

6 

IU/kg/den opicím 

makaka jávského (Macaca fascicularis) po dobu 3 měsíců nezpůsobily výraznou toxicitu. Toxicita 
u opic byla  prokázána po dávce 100 x 10

6 

IU/kg/den, podávané po dobu 3 měsíců. 

 

 

Ve studiích interferonu u primátů byly pozorovány abnormality menstruačního cyklu (viz bod 4.4).  
 
Výsledky studií reprodukce u experimentálních zvířat ukazují, že u potkanů ani králíků nemělo 
podávání interferonu alfa-2b teratogenní účinky a neovlivňovalo  negativně ani  průběh březosti, vývoj 
plodu nebo reprodukční schopnosti potomků léčených potkanů. Bylo prokázáno, že interferon alfa-2b 
v dávkách 90krát a 180krát vyšších než doporučená intramuskulární nebo subkutánní dávka 2 miliony 
IU/m

2

 působí abortivně u opic Macaca mulatta (makak rhesus). Potrat byl pozorován u všech 

dávkovacích skupin (7,5 milionů, 15 milionů a 30 milionů  IU/kg) a byl statisticky signifikantní ve 
srovnání s kontrolou u středních a vysokých dávkových skupin (odpovídajících 90krát a 180krát vyšší 
dávce než doporučená intramuskulární a subkutánní dávka 2 miliony IU/m

2

). Je však známo, že 

vysoké dávky jiných forem interferonů alfa a beta vedou u opic makak rhesus k anovulaci a abortům; 
tyto účinky jsou závislé na velikosti dávky. 
 

Ve studiích mutagenity prováděných s interferonem alfa-2b nebyly žádné nežádoucí účinky zjištěné. 
 
Přípravek IntronA s ribavirinem 
Nebyly provedeny žádné studie sledující u mladých zvířat vliv léčby interferonem alfa-2b na růst, 
vývoj, sexuální dospívání a chování. Předklinické výsledky juvenilní toxicity prokázaly méně 
významné, s dávkou související snížení celkového růstu u novorozených potkanů, kterým byl podáván 
ribavirin  (viz bod 5.3 SPC přípravku Rebetol, pokud je přípravek IntronA podáván v kombinaci 
s ribavirinem). 
 
 

 

72 

6. 

FARMACEUTICKÉ  ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Hydrogenfosforečnan sodný 
Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného 
Dinatrium-edetát 
Chlorid sodný 
Metakresol 
Polysorbát 80 
Voda na injekci 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou 
uvedeny v bodě 6.6. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
18 měsíců. 
Během své doby použitelnosti může být roztok před použitím za účelem transportu uchováván při 
teplotě do 25 °C po dobu až 7 dnů. V průběhu tohoto období může být přípravek IntronA kdykoli 
znovu uložen do chladničky. Pokud není přípravek během uvedeného sedmidenního období použit, 
nelze jej  již znovu do chladničky uložit na nové skladovací období a musí být znehodnocen. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). 
Chraňte před mrazem. 

Podmínky uchovávání léčivého přípravku, viz bod 6.3. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
1 ml roztoku (odpovídá 10 MIU) je obsažen v jednodávkové injekční lahvičce (sklo typ I) se zátkou 

(halobutylová pryž) v zaklapávací pertli (hliník) s bonnetem (polypropylen). 
 
Přípravek IntronA je dodáván jako: 

Balení obsahující 1 injekční lahvičku 

Balení  obsahující 1 injekční lahvičku, 1 injekční stříkačku o objemu 2 ml, 1 injekční jehlu 
a 1 čisticí tampon 

Balení  obsahující 6 injekčních lahviček, 6 injekčních stříkaček o objemu 2 ml, 6 injekčních 
jehel  a 6 čisticích tamponů 

Balení  obsahující 12 injekčních lahviček, 12 injekčních stříkaček o objemu 2 ml, 12 injekčních 
jehel  a 12 čisticích tamponů 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 
Ne všechny lékové formy a síly jsou vhodné pro některé indikace. Prosím ujistěte se, že jste vybral/a 
vhodnou lékovou formu a sílu. 
 
Injekční nebo infuzní roztok přípravku IntronA musí být injikován bezprostředně poté, kdy je sterilní 
injekční stříkačkou z injekční lahvičky natažena odpovídající dávka. 
 
Podrobný návod pro subkutánní použití přípravku je uveden v příbalové informaci (viz „Jak si 

aplikovat injekci přípravku IntronA“). 
 

 

73 

Příprava přípravku IntronA pro intravenózní infúzi: Infúzní roztok musí být připraven až 
bezprostředně před použitím. K odměření požadované dávky lze užít injekčních lahviček libovolné 

velikosti, nicméně výsledná koncentrace interferonu v normálním fyziologickém roztoku nesmí být 
nižší než 0,3 milionů IU/ml. Příslušná dávka přípravku IntronA se natáhne z injekční(ch) lahvičky 
(lahviček) a zředí v PVC vaku nebo skleněné láhvi pro intravenózní infúzi s 50 ml 9 mg/ml (0,9 %) 
injekčního roztoku chloridu sodného a podává se v infúzi po dobu 20 minut. 
 
Současně s přípravkem IntronA nesmí být podáván v infúzi jakýkoliv jiný lék. 
 
Podobně jako všechny ostatní léčivé přípravky pro parenterální aplikaci je třeba také přípravek 
IntronA, injekční nebo infuzní roztok, před použitím pečlivě vizuálně zkontrolovat, zda neobsahuje 
pevné částice nebo zabarvení. Roztok má být čirý a bezbarvý. 
 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek musí být po odebrání dávky zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO(A) 

 
EU/1/99/127/019 
EU/1/99/127/020 
EU/1/99/127/021 
EU/1/99/127/022 
 
 
9. 

DATUM  PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ  REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 9. března 2000 
Datum posledního prodloužení registrace: 9. března 2010 
 
 
10. 

DATUM  REVIZE  TEXTU 

 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu. 

 

74 

1. 

NÁZEV  PŘÍPRAVKU 

 
IntronA 18 milionů  IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok 

 

 
2. 

KVALITATIVNÍ  A KVANTITATIVNÍ  SLOŽENÍ 

 
Jedna injekční lahvička injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 18 milionů IU rekombinantního 
interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, ve 3 ml roztoku. 
 
Jeden ml roztoku obsahuje 6 milionů  IU interferonu alfa-2b. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Injekční nebo infuzní roztok. 
Čirý a bezbarvý roztok. 
 
 
4. 

KLINICKÉ  ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Chronická hepatitis B  
Léčba dospělých pacientů s chronickou hepatitidou B, u nichž byly prokázány sérové markery 
replikace viru hepatitidy  B (přítomnost DNA viru hepatitidy B  (HBV-DNA)  a antigenu hepatitidy  B 
(HBeAg)), zvýšená alaninaminotransferáza (ALT) a histologicky prokázaný aktivní zánět jater a/nebo 
fibróza. 

 

Chronická hepatitis C 
 
Před zahájením léčby přípravkem IntronA je třeba věnovat pozornost výsledkům z klinických studií, 
které porovnávají přípravek IntronA s pegylovaným interferonem (viz bod 5.1). 
 
Dospělí pacienti 

Přípravek IntronA je indikován k léčbě dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří mají 
zvýšené hodnoty transamináz bez jaterní dekompenzace a kteří jsou pozitivní na RNA viru hepatitidy 
C (HCV-RNA)  (viz bod 4.4). 
 
Nejlepší způsob použití přípravku IntronA v této indikaci je v kombinaci s ribavirinem.  
 

Děti ve věku 3 let a starší a dospívající 
Přípravek IntronA je indikován v kombinaci s ribavirinem k léčbě chronické hepatitidy C u dětí ve 
věku 3 let a starších a dospívajících, bez předchozí léčby, bez jaterní dekompenzace, a kteří jsou 
pozitivní na HCV-RNA. 
 

Při rozhodování neodkládat léčbu až do dospělosti je důležité brát v úvahu, že kombinovaná léčba 
způsobovala inhibici  růstu, která u některých pacientů vedla k nižší konečné tělesné výšce 
v dospělosti. Rozhodnutí pro zahájení léčby by se mělo učinit individuálně,  případ od případu (viz bod 
4.4). 
 
Trichocelulární leukémie 
Léčba pacientů s trichocelulární leukémií. 
 

 

75 

Chronická myeloidní leukémie 
Monoterapie 

Léčba dospělých pacientů s chromosomem Philadelphia nebo s chronickou myeloidní leukémií 
pozitivní na bcr/abl translokaci. 
 
Z klinických zkušeností vyplývá, že u většiny léčených pacientů lze dosáhnout významné/mírné 
hematologické a cytogenetické odpovědi. Významná cytogenetická odpověď je definována jako 

 34 % Ph+ leukemických buněk v kostní dřeni, zatímco mírná odpověď jako 

 34 %, ale 

 90 % Ph+ 

buněk v kostní dřeni. 
 
Kombinovaná terapie  
Kombinace interferonu alfa-2b a cytarabinu (Ara-C) podávaná během prvních 12 měsíců léčby 
prokázala signifikantní zvýšení výskytu významné cytogenetické odpovědi a signifikantní prodloužení 

přežití 3 let ve srovnání s monoterapií interferonem alfa-2b. 
 
Mnohočetný myelom  
Jako udržovací léčba u pacientů, u nichž bylo dosaženo objektivní remise (pokles myelomových 
proteinů o více než 50 %), a to následně po iniciální indukční chemoterapii. 
Z dosavadních klinických zkušeností vyplývá, že udržovací léčba interferonem alfa-2b prodlužuje fázi 

plateau; nicméně účinky na celkové přežívání definitivně prokázány nebyly. 
 
Folikulární  lymfom 
Léčba folikulárního lymfomu s vysokým stupněm malignity jako adjuvans vhodné kombinované 
indukční chemoterapie, jako je schéma CHOP. Vysoký stupeň malignity je charakterizován výskytem 

minimálně jedné z následujících známek: velký rozměr tumoru (> 7 cm), postižení tří nebo více 
mízních uzlin (každá > 3 cm), systémové symptomy (úbytek hmotnosti > 10 %, pyrexie > 38

o

C po 

dobu více než 8 dnů nebo noční pocení), splenomegalie přesahující pupek, obstrukce nebo kompresní 
syndrom postihující některý z hlavních orgánů, postižení orbitální nebo epidurální oblasti, serózní 
výpotky nebo leukémie. 
 
Karcinoidní tumor 
Léčba karcinoidních tumorů s postižením lymfatických uzlin nebo s jaterními metastázami 
a s „karcinoidním syndromem”. 
 
Maligní  melanom 
Jako adjuvantní terapie u pacientů, u nichž byl melanom odstraněn chirurgicky, ale u nic hž je vysoké 
riziko systémové recidivy, tedy např. u pacientů s primárním nebo recidivujícím (klinicky nebo 
patologicky potvrzeným) postižením lymfatických uzlin. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Léčba musí být započata lékařem, který má zkušenosti s postupem léčení nemoci. 
 
Ne všechny lékové formy a síly jsou vhodné pro některé indikace. Musí být vybrána vhodná léková 
forma a síla.  
 
Pokud se v průběhu léčby přípravkem IntronA v jakékoli indikaci  vyskytnou nežádoucí příhody, je 
třeba buď upravit dávkování nebo léčbu přechodně přerušit, dokud nežádoucí příhody nevymizí. 
Pokud se i při adekvátní úpravě dávkování rozvine intolerance nebo choroba progreduje, je třeba 
podávání přípravku IntronA přerušit. Při udržovací léčbě subkutánním podáním si podle uvážení 
lékaře může pacient aplikovat  přípravek sám. 
 
Chronická hepatitis B 
Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí 5 – 10 milionů IU, podávaných subkutánně třikrát týdně 
(obden) po dobu 4 až 6 měsíců.  
 

 

76 

V případě výskytu hematologických poruch (leukocyty 

 1 500/mm

3

, granulocyty 

 1 000/mm

3

trombocyty 

 100 000 /mm

3

) by měla být podávaná dávka snížena o 50 %. Léčbu je nutno přerušit 

v případě vážné leukopenie  (

 1 200 /mm

3

), vážné neutropenie (

 750 /mm

3

) nebo vážné 

trombocytopenie (

 70 000 /mm

3

). 

 
U všech pacientů, pokud ani po 3 až 4 měsících léčby (maximální tolerovanou dávkou) nedojde ke 
zlepšení sérových koncentrací HBV-DNA, podávání přípravku IntronA přerušte. 
 
Chronická hepatitis C 
Dospělí  
Přípravek IntronA je podáván subkutánně v dávce 3 miliony IU třikrát týdně (obden) dospělým 
pacientům, buď jako monoterapie, nebo v kombinaci s ribavirinem. 
 
Děti ve věku 3 let nebo starší a dospívající 

Přípravek IntronA 3 mil. IU/m

2

 se podává subkutánně třikrát týdně (obden) v kombinaci s ribavirinem, 

tobolkami nebo perorálním roztokem, podávaným perorálně denně ve dvou dílčích dávkách s jídlem 
(ráno a večer). 
 
(Viz  SPC ribavirinu, tobolky, pro dávkování tobolek ribavirinu  a návod na modifikaci dávky pro 

kombinovanou terapii. Pediatričtí pacienti, kteří váží < 47 kg nebo nemohou polykat tobolky, viz SPC 
ribavirinu, perorální roztok). 
 
Pacienti s relapsem (dospělí) 
Přípravek IntronA se podává v kombinaci s ribavirinem. Na základě výsledků klinických studií, 
u kterých jsou k dispozici data po 6 měsících léčby, se doporučuje léčba pacientů přípravkem IntronA 
v kombinaci s ribavirinem po dobu 6 měsíců. 
 
Dosud neléčení pacienti (dospělí)  
Účinnost přípravku IntronA se zvyšuje, jestliže se podává v kombinaci s ribavirinem. Přípravek 
IntronA by měl být podáván samostatně hlavně v případě intolerance nebo kontraindikace ribavirinu. 
 
- Přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem  
Na základě výsledků klinických studií, u kterých jsou k dispozici údaje po 12 měsících léčby, se 
doporučuje léčba pacientů přípravkem IntronA v kombinaci s ribavirinem po dobu nejméně 6 měsíců.  
 

V léčbě je třeba pokračovat dalších 6 měsíců (t.j. celkem 12 měsíců léčby) u těch pacientů, kteří 
vykazují negativní HCV-RNA  v 6. měsíci léčby, virový genotyp 1 (stanovený ve vzorku před léčbou) 
a vysokou virovou zátěž před léčbou. 
 
Při rozšíření léčby na 12 měsíců je nutno vzít v úvahu další negativní prognostické faktory (věk 

 40 let, muži, pacienti s přemosťující fibrózou).  

 
Pacienti, kteří v průběhu klinických studií nevykazovali po 6 měsících léčby virologickou odpověď 
(HCV-RNA  pod spodní hranicí detekce), se nestali virologicky reagujícími osobami (HCV-RNA  pod 
spodní hranicí detekce 6 měsíců po ukončení léčby). 
 
- Přípravek IntronA samostatně 
Optimální trvání léčby samotným přípravkem IntronA není ještě definitivně stanoveno, ale doporučuje 
se léčba o délce 12 až 18 měsíců. 
 
U pacientů léčených samotným přípravkem IntronA se doporučuje léčba po dobu nejméně 3 až 4 

měsíců, poté je třeba stanovit stav HCV-RNA. Léčba může pokračovat u těch pacientů, kteří mají 
negativní HCV-RNA. 
 
Dosud neléčení pacienti (děti a dospívající) 
Účinnost a bezpečnost přípravku IntronA v kombinaci s ribavirinem nebyla u dětí a dospívajících 
s dříve neléčenou chronickou hepatitidou C studována. 

 

77 

 
Trvání léčby u dětí a dospívajících 

  Genotyp 1: Doporučená délka trvání léčby je jeden rok. Pacienti, u nichž se nedosáhne 

virologické odpovědi po 12 týdnech léčby, se jen velmi nepravděpodobně stanou trvale 
odpovídajícími na léčbu (negativní prediktivní hodnota 96 %). Proto se doporučuje, aby u dětí 
a dospívajících užívajících kombinaci IntronA/ribavirin byla léčba přerušena, pokud ve 
12. týdnu jejich léčby HCV-RNA  poklesne ve srovnání s obdobím před léčbou o < 2 log

10

 

nebo pokud budou mít ve 24. týdnu léčby detekovatelnou HCV-RNA. 

  Genotyp 2/3: Doporučená délka trvání léčby je 24 týdnů. 

 
Trichocelulární leukémie  
Doporučená dávka činí 2 miliony IU/m

2

, podávaných subkutánně třikrát týdně (obden), a to u pacientů 

se splenektomií i bez ní. U většiny pacientů s trichocelulární leukémií dochází k normalizaci jedné či 

více hematologických hodnot během jednoho až dvou měsíců léčby přípravkem IntronA. Ke zlepšení 
všech tří hematologických hodnot (počet granulocytů a trombocytů a koncentrace hemoglobinu) bývá 
nutná doba šesti nebo více měsíců. Pokud tedy onemocnění neprogreduje nebo se neprojeví závažná 
intolerance léčby, musí být dávkovací schéma po zmíněnou dobu dodrženo. 
 
Chronická myeloidní leukémie   
Doporučená dávka přípravku IntronA se pohybuje v rozmezí 4 – 5 milionů IU/m

2

, podávaných 

subkutánně každý den. Někteří pacienti vykazují zlepšení po přípravku IntronA v dávce 5 milionů 
IU/m

2

, podávané subkutánně denně v kombinaci s cytarabinem (Ara-C) v dávce 20 mg/m

2

, podávané 

denně subkutánně po dobu 10 dní v měsíci (až do maximální denní dávky 40 mg). Po úpravě počtu 
leukocytů se k udržení hematologické remise podává maximální tolerovaná dávka přípravku IntronA 
(4 – 5 milionů  IU/m

denně). 

 
Podávání přípravku musí být přerušeno, pokud se ani po 8 – 12 týdnech léčby nedosáhne alespoň 
částečné hematologické remise nebo klinicky významné cytoredukce. 
 

Mnohočetný myelom 
Udržovací léčba 
U pacientů ve fázi plateau (pokles myelomových proteinů o více než 50 %) po iniciální indukční 
chemoterapii lze  podávat interferon alfa-2b jako monoterapii, a to subkutánně v dávce 3 miliony 
IU/m

2

 třikrát týdně (obden). 

 
Folikulární  lymfom 
Interferon alfa-2b může být podáván jako adjuvantní léčba k chemoterapii, a to subkutánně v dávce 
5 milionů  IU třikrát týdně (obden) po dobu 18 měsíců. Doporučuje se dávkovací schéma CHOP, 
nicméně klinické zkušenosti jsou pouze se schématem CHVP (kombinace cyklofosfamid, doxorubicin, 
teniposid a prednisolon). 
 
Karcinoidní tumor 
Obvyklá dávka činí 5 milionů  IU (3 – 9 milionů IU) podávaných subkutánně třikrát týdně (obden). 
U pacientů s onemocněním v pokročilém stadiu může být nutná denní dávka až 5 milionů  IU. Během 
chirurgického výkonu a po něm je třeba podávání léku dočasně přerušit. Terapie může pokračovat tak 

dlouho, jak dlouho na léčbu interferonem alfa-2b pacient reaguje. 
 
Maligní  melanom 
Jako indukční terapie je interferon alfa-2b podáván intravenózně v dávce 20 milionů  IU/m

2

 denně, a to 

vždy pět dnů v týdnu po dobu čtyř týdnů; vypočtená dávka interferonu alfa-2b se přidá do injekčního 
roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)

 

a podává se intravenózně ve 20-ti minutové infúzi  (viz bod 

6.6). Doporučená dávka pro udržovací léčbu činí 10 milionů IU/m

2

, podávaných subkutánně třikrát 

týdně (obden) po dobu 48 týdnů. 
 
Pokud se v průběhu léčby interferonem alfa-2b vyskytnou závažné nežádoucí příhody, zejména dojde-

li k poklesu počtu granulocytů na < 500/mm

3

 nebo k vzestupu 

alaninaminotransferázy/aspartátaminotransferázy (ALT/AST) na > 5násobek horní hranice normálu, 

 

78 

přerušte přechodně léčbu až do doby, než nežádoucí příhody vymizí. Při opětném zahájení léčby 
interferonem alfa-2b je nutno podávat dávku rovnající se 50 % dávky předchozí. Pokud přetrvává 
intolerance i po úpravě dávky nebo pokud dojde k poklesu granulocytů na 

 250/mm

3

 nebo ke 

vzestupu ALT/AST na > 10násobek horní hranice normálu, je nutno podávání interferonu alfa-2b 
přerušit. 
 
Ačkoli optimální (minimální) dávka k dosažení plného klinického  přínosu není známa není, je třeba 
podávat nemocným doporučenou dávku, s redukcí dávky vzhledem k toxicitě, jak bylo popsáno výše. 
 
Přípravek IntronA se aplikuje pomocí skleněné injekční stříkačky pro jednorázové použití nebo 
injekční stříkačky z umělé hmoty pro jednorázové použití. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

Hypersensitivita  na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Preexistující závažné srdeční onemocnění v anamnéze, např. nekontrolovaná městnavá srdeční 
nedostatečnost, nedávný infarkt myokardu, vážné arytmické poruchy. 

Závažné poruchy funkce jater nebo ledvin, včetně těch, jež jsou způsobeny metastázami. 

Epilepsie  a/nebo narušená funkce centrálního nervového systému (CNS) (viz bod 4.4). 

Chronická hepatitida s dekompenzovanou jaterní cirhózou. 

Chronická hepatitida u pacientů, léčených v současnosti či v nedávné minulosti 
imunosupresivy, s výjimkou případů po ukončení krátkodobého podávání kortikosteroidů. 

Autoimunitní hepatitida; nebo autoimunitní onemocnění v anamnéze; příjemci transplantátů 
léčení imunosupresivy. 

Preexistující onemocnění štítné žlázy, pokud je nelze upravit konvenční léčbou. 

Kombinace přípravku IntronA s telbivudinem. 

 
Děti a dospívající 

Existující závažné psychiatrické onemocnění nebo závažné psychiatrické onemocnění 
v anamnéze, zejména těžké deprese, sebevražedné myšlenky nebo pokusy o sebevraždu. 

 
Kombinovaná terapie s ribavirinem 
Pokud bude přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitis C současně s ribavirinem, 
prostudujte si také SPC ribavirinu.  
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Psychiatrické účinky a účinky na centrální nervový systém (CNS)  
U některých pacientů byly během léčby přípravkem IntronA pozorovány závažné účinky na CNS, 

zejména deprese, sebevražedné myšlenky a pokusy, a to i po ukončení léčby, zejména během 
následného 6-ti měsíčního období sledování. U dětí a dospívajících léčených přípravkem IntronA 
v kombinaci s ribavirinem byly v průběhu léčby a během 6-ti měsíčního dalšího sledování hlášeny 
sebevražedné myšlenky či pokusy o sebevraždu častěji než u dospělých pacientů (2,4 % oproti 1 %). 
Stejně jako u dospělých pacientů se i u dětí a dospívajících vyskytly další psychiatrické nežádoucí 

účinky (např. deprese, emoční labilita a ospalost). U interferonů alfa byly pozorovány další účinky na 
CNS, včetně agresivního chování (někdy namířeného proti druhým, jako jsou vražedné myšlenky), 
bipolárních poruch, mánie, zmatenosti a změn duševního stavu. Pacienti by měli být pečlivě sledováni 
pro případné známky nebo příznaky psychiatrických onemocnění. Pokud se takové příznaky objeví, 
musí ošetřující lékař brát v úvahu potenciální závažnost těchto nežádoucích účinků a měl by zvážit 
nutnost jejich adekvátní léčby. Pokud psychiatrické symptomy přetrvávají nebo se zhoršují, nebo jsou 

zjištěny sebevražedné nebo vražedné myšlenky, doporučuje se léčbu s přípravkem IntronA přerušit 
a u pacienta pokračovat s odpovídající psychiatrickou léčbou. 
 
Pacienti s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se závažným psychiatrickým 
onemocněním
 v anamnéze 

Jestliže se u dospělých pacientů s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se 
závažným psychiatrickým onemocněním v anamnéze usoudí, že je nezbytná léčba interferonem alfa-

 

79 

2b, měla by být zahájena pouze po zajištění odpovídajících individuálních diagnostických 
a terapeutických opatření k léčbě psychiatrického stavu.  

U dětí a dospívajících s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se závažným 
psychiatrickým onemocněním v anamnéze je používání interferonu alfa-2b kontraindikováno (viz bod 
4.3). 
 
Pacienti s užíváním/zneužíváním psychoaktivních látek: 
U pacientů s infekcí HCV, kteří současně trpí poruchami způsobenými užíváním psychoaktivních 

látek (alkohol, konopí atd.) je při léčbě interferonem alfa zvýšené riziko rozvoje psychiatrických 
poruch nebo zhoršení stávajících psychiatrických poruch. Pokud je léčba interferonem alfa 
považována u těchto pacientů za nezbytnou, má být pečlivě posouzena přítomnost psychiatrických 
komorbidit a rizika užívání jiných psychoaktivních látek. Pokud je to nezbytné, je třeba při vyšetření, 
léčbě a sledování pacienta zvážit interdisciplinární přístup se zapojením psychiatra nebo odborníka na 
závislosti. Pacienta je třeba pečlivě sledovat v průběhu léčby a dokonce i po přerušení léčby. 
Doporučuje se včasný zásah při opětovném nástupu nebo při rozvoji psychiatrických poruch. 
 
 
Populace dětí a dospívajících: Růst a vývoj (chronická hepatitis C) 

V průběhu kombinované léčby interferonem (standardním a pegylovaným)/ribavirinem, která trvala až 
48 týdnů, byl u pacientů ve věku 3 až 17 let  častý pokles tělesné hmotnosti a inhibice růstu (viz body 
4.8 a 5.1). Dostupné údaje z delšího časového období získané u dětí léčených kombinovanou léčbou 

standardním interferonem/ribavirinem také svědčí pro významné zpožďování růstu (snížení o > 15 
percentilů ve výškovém percentilu v porovnání s počátečním stavem) u 21 % dětí (n=20), i když od 
jejich léčby uplynulo již více než 5 let. Údaj o konečné tělesné výšce v dospělosti byl k dispozici 
u 14 z těchto dětí a u 12 z nich přetrvával 10 až 12 let po ukončení léčby růstový deficit > 15 
percentilů. 
 
Individuální hodnocení poměru přínosu/rizika u dětí  
Očekávaný prospěch z léčby by se měl pečlivě zvážit oproti zjištěním týkajícím se bezpečnosti u dětí 
a dospívajících, která vyplývají z klinických hodnocení (viz body 4.8 a 5.1). 

Je důležité vzít v úvahu, že kombinovaná léčba navodila inhibici růstu, která u některých 
pacientů vedla k nižší konečné tělesné výšce v dospělosti. 

Toto riziko by se mělo zvážit oproti charakteristikám onemocnění u dítěte, například známkám 
progrese nemoci (zejména fibróze), komorbiditám, které mohou negativně ovlivnit progresi 
nemoci (např. HIV koinfekci), i proti prognostickým faktorům odpovědi (genotypu HCV 
a virové náloži). 

 

Pokud je to jen možné, dítě by mělo být léčeno po pubertálním růstovém spurtu, aby se snížilo riziko 
inhibice růstu. Neexistují žádné údaje o dlouhodobých účincích na pohlavní dospívání. 
 
Hypersenzitivní reakce  
Ojediněle  byly pozorovány akutní hypersenzitivní reakce na interferon alfa-2b (např. urtikarie, 

angioedém, zúžení průdušek, anafylaxe) při podávání přípravku IntronA. Pokud se takové reakce 
objeví, přerušte podávání léku a zahajte vhodnou medikamentózní terapii. Přechodný exantém 
přerušení léčby nevyžaduje. 
 
Nežádoucí účinky včetně prodloužení koagulačních parametrů a jaterních abnormalit  

Středně závažné až těžké nežádoucí účinky si mohou vyžádat úpravu dávkování, nebo v některých 
případech ukončení léčby přípravkem IntronA. Přípravek IntronA zvyšuje u pacientů s cirhózou riziko 
dekompenzace jater a smrti. 
Léčbu přípravkem IntronA přerušte u těch pacientů s chronickou hepatitidou, u nichž dojde 
k prodloužení koagulačních parametrů, neboť to může být známka jaterní dekompenzace. 

Pokud se u pacienta v průběhu léčby přípravkem IntronA objeví abnormality jaterní funkce, je třeba 
zahájit jeho pečlivé sledování, a pokud se známky a příznaky dále rozvíjejí, je nutno léčbu přerušit. 
Jaterní enzymy a jaterní funkce musí být u cirhotických pacientů pečlivě sledovány.  
 
Hypotenze 

 

80 

V průběhu léčby a do dvou dnů po jejím ukončení se může dostavit hypotenze, která může vyžadovat 
podpůrnou léčbu. 
 
Nutnost adekvátní hydratace 
V průběhu léčby přípravkem IntronA je nutné zajistit adekvátní hydrataci pacienta, neboť u některých 
pacientů se v důsledku deplece tekutin projevuje hypotenze. V některých případech může být nutná 
náhrada tekutin. 
 
Pyrexie 
Protože pyrexie může být spojena s chřipkovým (flu-like) syndromem, jehož výskyt je při léčbě 
interferonem častý, je nutno vyloučit ostatní možné příčiny perzistující pyrexie. 
 
Oslabení pacienti 

Přípravek IntronA je nutno se zvýšenou opatrností podávat u oslabených nemocných pacientů, jako 
např. s chorobami plic (chronickou obstrukční chorobou bronchopulmonální) nebo s diabetem se 
sklonem ke ketoacidóze. Zvýšené pozornosti je třeba též u pacientů s poruchami krevní srážlivosti 
(např. tromboflebitidou nebo plicními emboliemi) nebo s těžkou myelosupresí. 
 
Postižení plic 
Vzácně byly u pacientů léčených interferonem alfa, včetně nemocných léčených přípravkem IntronA, 
pozorovány plicní infiltráty, pneumonitida a pneumonie, včetně fatálních případů. Etiologie zatím 
nebyla objasněna. Tyto symptomy se však objevují častěji v souvislosti s podáváním čínského 
přípravku rostlinného původu Shosaikoto, pokud je podáván současně s interferonem alfa (viz bod 
4.5). Každý pacient, u něhož se objeví pyrexie, kašel, dyspnoe nebo jiné respirační příznaky, se musí 
podrobit rentgenovému vyšetření hrudníku. Pokud se na rentgenovém snímku prokáží plicní infiltráty 
nebo pokud existují důkazy o poruše funkce plic, musí být pacient pečlivě sledován a léčba 
interferonem alfa v případě potřeby přerušena. Tyto problémy byly při léčbě interferonem alfa hlášeny 
častěji u pacientů s chronickou hepatitidou C, byly však hlášeny také u onkologických pacientů 
léčených interferonem alfa. Okamžité přerušení podávání interferonu alfa a léčba kortikosteroidy vede 
obvykle k ústupu plicních nežádoucích příhod. 
 
Nežádoucí příhody postihující oko 
Vzácně byly hlášeny po terapii interferony alfa nežádoucí příhody postihující oko (viz bod 4.8), včetně 
retinálního krvácení vatovitých ložisek, serózního odchlípení sítnice a obstrukce retinální tepny či žíly. 

Všichni pacienti by měli mít provedeno základní vyšetření zraku. U každého pacienta, který si stěžuje 
na změny ostrosti vidění nebo zorného pole, nebo uvádí během léčby přípravkem IntronA jakékoli jiné 
oftalmologické symptomy, musí být provedeno okamžitě komplexní oční vyšetření. Pravidelná 
vyšetření zraku během terapie přípravkem IntronA se doporučují zejména u pacientů s poruchami, 
které by mohly mít souvislost s retinopatií, jako např. diabetes mellitus  nebo hypertenze. Mělo by být 
zváženo přerušení podávání přípravku IntronA u těch pacientů, u nichž se nově objeví nebo zhorší 
poruchy zraku. 
 
Otupělost, kóma a encefalopatie 
U některých pacientů léčených vyššími dávkami, obvykle pak u pacientů ve vyšším věku, byla 
pozorována významnější otupělost a kóma, včetně případů encefalopatie. Třebaže většinou jde 
o účinky reverzibilní, u několika  pacientů trvala úprava až tři týdny. Velmi  vzácně byly při léčbě 
velmi vysokými dávkami přípravku IntronA objevily záchvaty. 
 
Pacienti s dříve existujícími abnormalitami srdce  
Pokud je podávání přípravku IntronA nutné u dospělých pacientů s anamnézou městnavé srdeční 

nedostatečnosti, infarktu myokardu a/nebo s dříve prodělanými nebo současnými poruchami srdečního 
rytmu, musí být tito pacienti během léčby pečlivě sledováni. U pacientů s preexistujícími srdečními 
abnormalitami  a/nebo s maligním nádorem v pokročilém stadiu je třeba před zahájením léčby a v jejím 
průběhu provádět elektrokardiografické vyšetření. Srdeční arytmie (především supraventrikulární) 
obvykle dobře reagují na konvenční léčbu, u některých pacientů si však mohou vyžádat přerušení 

podávání přípravku IntronA. Nejsou k dispozici žádné údaje o léčbě a dospívajících se srdečním 
onemocněním v anamnéze. 

 

81 

 
Hypertriglyceridémie 
Byla  pozorována hypertriglyceridémie a zhoršení hypertriglyceridémie, někdy závažné. Proto se 
doporučuje monitorovat hladiny lipidů. 
 
Pacienti s psoriázou a sarkoidózou 
Vzhledem ke zprávám, že interferon alfa exacerbuje preexistující psoriázu a sarkoidózu, podávání 
přípravku IntronA u pacientů s psoriázou nebo sarkoidózou se doporučuje pouze tehdy, převyšuje-li 

potenciální prospěch potenciální riziko. 
 
Odmítnutí ledvinného a jaterního štěpu 
Předběžné údaje ukazují, že léčba interferonem alfa může mít souvislost se zvýšeným počtem 
odmítnutí ledvinného štěpu. Bylo  také hlášeno odmítnutí jaterního štěpu. 
 
Autoprotilátky a autoimunitní onemocnění 
V průběhu léčby alfa-interferony byla pozorována tvorba autoprotilátek a rozvoj autoimunitních 
onemocnění. Zvýšené riziko může být u pacientů, kteří jsou k rozvoji autoimunitních onemocnění 
predisponováni. Pacienti se známkami nebo symptomy srovnatelnými s autoimunitními 

onemocněními by měli být pečlivě posouzeni a prospěch-riziko pokračování léčby interferonem by 
mělo být přehodnoceno (viz také bod 4.4 Chronická hepatitis C, Monoterapie (abnormální funkce 
štítné žlázy) a bod 4.8).  
Mezi  pacienty s chronickou hepatitidou C léčenými interferonem byly hlášeny případy Vogtova-
Koyanagiho-Haradova  (VKH)  syndromu. Jedná se o granulomatózní zánětlivé onemocnění postihující 
oči, sluchový aparát, mozkomíšní pleny a kůži. Při podezření na VKH  syndrom by se měla antivirová 

léčba vysadit a zvážit terapie kortikosteroidy (viz bod 4.8). 
 
Doprovodná chemoterapie 
Podávání přípravku IntronA v kombinaci s jinými chemoterapeutiky (např. Ara-C, cyklofosfamid, 
doxorubicin, teniposid) může vést ke vzrůstu rizika toxicity (závažnosti a trvání), což může být život 

ohrožující nebo fatální, jako výsledek současně podaného léčiva. Nejčastěji hlášené potenciálně život 
ohrožující nebo fatální nežádoucí účinky zahrnovaly mukozitidu, průjem, neutropenii, poruchy ledvin 
a poruchy elektrolytů. Riziko vzrůstu toxicity vyžaduje opatrné úpravy dávek pro přípravek IntronA 
a pro souběžně podávaná chemoterapeutika (viz bod 4.5). Jestliže je přípravek IntronA používán 
s hydroxykarbamidem (hydroxyureou), může se zvýšit frekvence a závažnost kožní vaskulitidy.  
 
Chronická hepatitis C 
Kombinovaná léčba s ribavirinem 
Pokud bude přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitidou C současně s ribavirinem, 
prostudujte si také SPC ribavirinu. 
 

Všichni  pacienti ve studiích léčby s chronickou hepatitidou C podstoupili před zařazením do studie 
biopsii  jater, ale  v některých případech (tj. pacienti s genotypem 2 a 3) může léčba probíhat bez 
histologického ověření. Běžné léčebné postupy by se měly konzultovat, zda je jaterní biopsie potřebná 
před zahájením léčby. 
 
Monoterapie 
Ojediněle  se u dospělých pacientů léčených přípravkem IntronA pro chronickou hepatitidu C projevily 
poruchy funkce štítné žlázy (hypo- nebo hypertyreoidismus). V klinických studiích s podáváním 
přípravku IntronA se abnormality štítné žlázy vyvinuly celkem u 2,8 % pacientů. Tyto abnormality 
bylo možno zvládnout konvenční léčbou. Mechanismus, jímž přípravek IntronA ovlivňuje stav štítné 

žlázy, není znám. Před zahájením léčby chronické hepatitidy C přípravkem IntronA je třeba zhodnotit 
hladiny tyreostimulačního hormonu (TSH). Jakékoliv v této době zjištěné abnormality štítné žlázy 
musí být léčeny konvenční léčbou. Podávání přípravku IntronA lze zahájit, je-li  možné touto medikací 
udržet hladiny TSH v normálním rozmezí. Pokud se u pacienta v průběhu léčby přípravkem IntronA 
projeví příznaky svědčící o narušené funkci štítné žlázy, vyšetřete hladiny TSH. V případě dysfunkce 

štítné žlázy lze v podávání přípravku pokračovat, pokud lze hladiny TSH medikací udržovat v 

 

82 

normálním rozmezí. Samotné přerušení léčby přípravkem IntronA k obnovení funkce štítné žlázy 
nevedlo (viz také Doplňkové monitorování štítné žlázy specifické pro děti a dospívající). 
 
Doplňkové monitorování štítné žlázy specifické pro děti a dospívající 
Přibližně u 12 % dětí léčených kombinovanou léčbou interferonem alfa-2b a ribavirinem došlo ke 
zvýšení thyreotropního hormonu (TSH). U dalších 4 % nastal přechodný pokles pod dolní limit 
normálu. Před začátkem léčby přípravkem IntronA musí být zhodnoceny hladiny TSH a jakékoli 
v této době zjištěné  abnormality štítné žlázy  musí být léčeny konvenční léčbou. Léčba přípravkem 

IntronA může být zahájena, pokud lze hladiny TSH medikací udržovat v normálním rozmezí. Při léčbě 
interferonem alfa-2b a ribavirinem  byla pozorována dysfunkce štítné žlázy. Jestliže jsou zjištěny 
abnormality štítné žlázy, měl by se u pacienta vyhodnotit stav štítné žlázy a adekvátně klinicky léčit. 
Pro zjištění dysfunkce štítné žlázy by děti a dospívající pacienti měli být monitorováni každé 3 měsíce 
(např. TSH). 
 
HCV/HIV koinfekce 
U pacientů současně infikovaných HIV, kteří dostávají souběžně vysoce aktivní anti-retrovirovou 
léčbu (HAART) může vzrůstat riziko vývoje acidózy z nahromadění kyseliny mléčné. Opatrnosti je 
třeba v případě přidání přípravku IntronA a ribavirinu k HAART terapii (viz SPC ribavirinu). 
U pacientů léčených kombinovanou terapií přípravku IntronA s ribavirinem a zidovudinem by mohlo 
být zvýšeno riziko rozvoje anémie. U pacientů s pokročilou cirhózou, infikovaných současně HCV 
a HIV, kteří dostávají HAART  terapii, může vzrůstat riziko jaterní dekompenzace a smrti. Přidáním 
léčby alfa interferony samotnými nebo v kombinaci s ribavirinem se může toto riziko u těchto 
pacientů zvýšit. 
 
HCV/HBV koinfekce 
U pacientů současně infikovaných virem hepatitidy B a C léčených interferonem byly hlášeny případy 
reaktivace onemocnění hepatitidou B (některé s vážnými následky). Frekvence takové reaktivace se 
zdá být nízká. 
Před zahájením léčby interferonem u hepatitidy C mají být všichni pacienti vyšetřeni na hepatitidu B; 
pacienti současně infikovaní virem hepatitidy B  a C musí být následně sledováni a léčeni podle 
současných klinických pokynů. 
 
Onemocnění zubů a periodontu 
U pacientů dostávajících kombinovanou terapii přípravku IntronA s ribavirinem bylo hlášeno poškození 

zubů a dásní, které může vést až ke ztrátě zubů. Navíc během dlouhodobé léčby kombinací přípravku 
IntronA s ribavirinem by mohla suchost ústní dutiny způsobit poškození zubů a sliznice ústní dutiny. 
Pacienti by si měli důkladně dvakrát denně čistit zuby a chodit na pravidelné zubní prohlídky. 
U některých pacientů může dojít i ke zvracení. Pokud se tato reakce objeví, je vhodné doporučit důkladně 
si poté vypláchnout ústa. 
 

Laboratorní vyšetření 
Před zahájením systémové léčby přípravkem IntronA a pravidelně i v jejím průběhu je třeba u všech 
pacientů provádět standardní hematologická vyšetření a biochemická vyšetření krve (kompletní 
i diferenciální krevní obraz, počet trombocytů, elektrolyty, jaterní enzymy, sérové bílkoviny, sérový 
bilirubin  a kreatinin). 
 
V průběhu léčby hepatitidy B a C se doporučuje provádět vyšetření v 1., 2., 4., 8., 12. a 16. týdnu 
a poté každý druhý měsíc. Pokud se hodnoty ALT v průběhu podávání přípravku IntronA zvýší na 
dvojnásobek výchozí hodnoty nebo více, lze s léčbou pokračovat pouze tehdy, neobjeví-li se známky 
a příznaky jaterního selhání. Při zvýšené hladině  ALT je  nutno ve dvoutýdenních intervalech provádět 
následující jaterní funkční testy: ALT, protrombinový čas, alkalická fosfatáza, albumin a bilirubin.  
 
U pacientů léčených pro maligní melanom je třeba v průběhu indukční fáze léčby jedenkrát týdně 
a v průběhu udržovací léčby jednou měsíčně monitorovat jaterní funkce a celkový i diferenciální bílý 
krevní obraz (WBC). 
 
Účinky na fertilitu  

 

83 

Interferon může poškodit fertilitu (viz body 4.6 a 5.3). 
 

Důležitá informace o některých složkách přípravku IntronA 
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 3 ml, tj. v podstatě je 
„bez sodíku“.  
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 
 
Narkotika, hypnotika a sedativa musejí být podávána s velkou opatrností, pokud jsou užívána 
současně s přípravkem IntronA.  
 

Interakce přípravku IntronA s dalšími léky nebyly dosud zcela zhodnoceny. Je nutná zvýšená 
opatrnost při podávání přípravku IntronA současně s jinými potenciálně myelosupresivními látkami. 
 
Interferony mohou ovlivňovat oxidativní metabolické procesy. To je třeba vzít v úvahu v případech, 
kde je  přípravek IntronA podáván zároveň s léky metabolizovanými právě tímto mechanismem, jako 

jsou xantinové deriváty theofylinu nebo aminofylinu. V průběhu současného podávání přípravku 
s xantinovými přípravky je nutno monitorovat hladiny theofylinu v séru a v případě potřeby upravit 
dávkování. 
 
Vzácně byly u pacientů léčených interferonem alfa, včetně přípravku IntronA, pozorovány plicní 
infiltráty, pneumonitida a pneumonie, které byly někdy fatální. Etiologie  zatím nebyla objasněna. Tyto 

symptomy byly hlášeny častěji, když současně s interferonem alfa byl podáván čínský přípravek 
rostlinného původu Shosaikoto (viz bod 4.4). 
 
Podávání přípravku IntronA v kombinaci s chemoterapeutiky (např. Ara-C, cyklofosfamid, 
doxorubicin, teniposid) může vést k vzrůstu rizika toxicity (závažnosti a trvání) (viz bod 4.4). 
 
Pokud bude přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitis C současně s ribavirinem, 
prostudujte si také SPC ribavirinu. 
 
Klinická  studie hodnotící podávání kombinace telbivudinu 600 mg denně se subkutánně podávaným 
pegylovaným interferonem alfa-2a v dávce 180 mikrogramů jednou týdně ukazuje, že tato kombinace 
je spojena se zvýšeným rizikem rozvoje periferní neuropatie. Mechanizmus vedoucí k těmto příhodám 
není znám (viz body 4.3, 4.4 a 4.5 SPC telbivudinu). Navíc nebyla prokázána bezpečnost a účinnost 
telbivudinu  v kombinaci s interferony při léčbě chronické hepatitidy typu B. Z toho důvodu je 
kombinace přípravku IntronA s telbivudinem kontraindikována (viz bod 4.3). 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen  
Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby účinnou antikoncepci. U žen léčených lidským 
leukocytárním interferonem byl hlášen pokles koncentrace estradiolu a progesteronu v séru. 
 
Přípravek IntronA musí být s opatrností podáván mužům ve fertilním věku. 
 
Kombinovaná léčba s ribavirinem  
Ribavirin podávaný v průběhu těhotenství působí závažné vrozené vady. U pacientek nebo u partnerek 

mužských pacientů, kteří užívají přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem, je třeba krajní 
opatrnosti k zabránění otěhotnění. Ženy ve fertilním věku musí během léčby a po dobu 4 měsíců po 
jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Mužští pacienti nebo jejich partnerky musí během 
léčby a 7 měsíců po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci (viz SPC ribavirinu). 
 

 

84 

Těhotenství  
Adekvátní údaje o podávání interferonu alfa-2b těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na 

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. 
Přípravek IntronA by se měl používat v těhotenství pouze tehdy, jestliže potenciální prospěch 
ospravedlňuje potenciální riziko pro plod. 
 
Kombinovaná léčba s ribavirinem  
Léčba ribavirinem je kontraindikována u těhotných žen. 
 
Kojení   
Není známo, zda se složky přípravku vylučují do lidského mateřského mléka. Kojení by se mělo před 
začátkem léčby přerušit, vzhledem k potenciálním nežádoucím účinkům u kojených dětí. 

 

4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Pacienty je třeba upozornit, že v průběhu léčby přípravkem IntronA se může objevit zvýšená únava, 

ospalost či zmatenost, a proto je doporučeno vyvarovat se řízení dopravních prostředků nebo obsluhy 
strojů. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Pokud je přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitis C současně s ribavirinem, 
prostudujte si nežádoucí účinky ribavirinu v SPC ribavirinu. 
 
V klinických studiích, prováděných v rozsáhlém spektru indikací a širokém spektru dávek (od 
6 MIU/m

2

/týden u trichocelulární leukémie po 100 MIU/m

2

/týden u melanomu), patřily k nejčastěji 

uváděným nežádoucím účinkům pyrexie, únava, bolesti hlavy a myalgie. Pyrexie a únava často 

vymizely během 72 hodin po přerušení nebo vysazení léčby.  
 
Dospělí 
V klinických studiích prováděných u pacientů s hepatitidou C byli pacienti léčeni přípravkem IntronA 
samotným nebo v kombinaci s ribavirinem po dobu jednoho roku. Všichni pacienti v těchto studiích 
dostávali 3 miliony  IU přípravku IntronA třikrát týdně. V tabulce 1 je uvedena frekvence, s jakou 
pacienti hlásili  nežádoucí účinky (ve vztahu k léčbě) v klinických studiích u dosud neléčených 
pacientů, kteří byli léčeni jeden rok. Závažnost byla vesměs mírná nebo středně závažná. Nežádoucí 
účinky vyjmenované v tabulce 1 jsou založeny na zkušenostech z klinických hodnocení a z období po 
uvedení přípravku na trh. U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky zařazeny do 

příslušné frekvenční skupiny, s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až 
<1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000); 
není známo. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

 

85 

Tabulka 1. Nežádoucí účinky přípravku IntronA samotného nebo v kombinaci s ribavirinem hlášené 

v průběhu klinických hodnocení nebo po uvedení přípravku na trh 

Třída orgánového systému 

Nežádoucí

 

účinky 

Infekce a infestace 
Velmi  časté: 
Časté: 
Méně časté: 
Vzácné

:  

Není známo:

 

 
Faryngitida*, virová infekce* 
Bronchitida, sinusitida, herpes simplex (rezistence), rinitida 
Bakteriální  infekce 
Pneumonie

§

, sepse 

Reaktivace onemocnění hepatitidou B u pacientů 
s koinfekcí HCV/HBV 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi  časté: 
Časté: 
Velmi  vzácné

 

Není známo: 

 
Leukopenie 
Trombocytopenie, lymfadenopatie, lymfopenie 
Aplastická anémie 
Čistá aplazie červených krvinek, idiopatická 
trombocytopenická purpura, trombotická 
trombocytopenická purpura 

Poruchy imunitního systému

§

 

Velmi  vzácné: 
Není známo: 

 

 
Sarkoidóza, exacerbace sarkoidózy 
Systémový lupus erytematodes, vaskulitida, revmatoidní 
artritida (nová nebo zhoršená), Vogtův-Koyanagiho-
Haradův syndrom, akutní reakce přecitlivělosti včetně 
kopřivky, angioedému, zúžení průdušek, anafylaxe

§

 

Endokrinní poruchy 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Hypotyreóza

§

, hypertyreóza

§

 

Diabetes, zhoršený diabetes 

Poruchy metabolismu a výživy 
Velmi  časté: 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Anorexie 
Hypokalcemie, dehydratace, hyperurikemie, žízeň 
Hyperglykemie, hypertriacylglycerolemie

§

, zvýšená chuť 

k jídlu 

Psychiatrické poruchy

§

 

Velmi  časté: 
 

Časté: 
Vzácné: 
Velmi  vzácné: 

 

Není známo: 

 
Deprese, nespavost, úzkost, emoční labilita*, agitovanost, 
nervozita 

Zmatenost, poruchy spánku, snížení libida 
Myšlenky na sebevraždu 
Sebevražda, pokusy o sebevraždu, agresivní chování (někdy 
namířené vůči jiným), psychózy včetně halucinací 
Vražedné myšlenky, změna mentálního stavu

§

, mánie, 

bipolární poruchy 

Poruchy nervového systému

§

 

Velmi  časté: 
Časté: 
 
Méně časté: 
Velmi  vzácné: 
 
Není známo: 

 
Závrať, bolest hlavy, porucha soustředění, suchost v ústech 
Třes, parestézie, hypestézie, migréna, zrudnutí, spavost, 
porucha chuti 
Periferní neuropatie 
Krvácení do mozku, mozková ischemie, záchvaty křečí, 
porucha vědomí, encefalopatie 
Mononeuropatie, koma

§

 

Poruchy oka 
Velmi  časté: 
Časté: 
 
Vzácné: 

 
 
 

Není známo: 

 
Rozmazané vidění 
Konjunktivitida,  porucha vidění, porucha slzné žlázy, bolest 
oka 
Krvácení do sítnice

§

, retinopatie (včetně makulárního 

edému), ucpání retinální tepny nebo žíly

§

, neuritida optiku, 

edém papily, ztráta zrakové ostrosti nebo výpadky 
zrakového pole, vatové skvrny

§

 

Serózní odchlípení sítnice 

 

86 

Poruchy ucha a labyrintu 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Závrať, tinnitus 
Ztráta sluchu, porucha sluchu 

Srdeční poruchy 

Časté: 
Méně časté: 
Vzácné: 
Velmi  vzácné: 
Není známo: 

 

Bušení srdce, tachykardie 
Perikarditida 
Kardiomyopatie 
Infarkt myokardu, srdeční ischemie 
Městnavé srdeční selhání, perikardiální výpotek, arytmie 

Cévní poruchy 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Hypertenze 
Periferní ischemie, hypotenze

§

 

Respirační, hrudní a mediastinální 
poruchy 
Velmi  časté: 
Časté: 
 
Velmi  vzácné: 
Není známo: 

 
 
Dušnost*, kašel* 
Epistaxe, respirační porucha, nosní kongesce, rýma, suchý 

kašel 
Plicní infiltráty

§

, pneumonitida

§ 

Plicní fibróza, plicní arteriální hypertenze

#

 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi  časté: 
 
Časté: 
 
Velmi  vzácné: 
 
Není známo: 

 
Nevolnost/zvracení, bolest břicha, průjem, stomatitida, 
dyspepsie 
Ulcerózní stomatitida, bolest v pravém podžebří, glositida, 
gingivitida,  zácpa, průjem 
Pankreatitida, ischemická kolitida,  ulcerózní kolitida, 
krvácení z dásní 
Blíže nespecifikovaná periodontální porucha, blíže 
nespecifikovaná zubní porucha, pigmentace jazyka

§

 

Poruchy jater a žlučových cest 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Hepatomegalie 
Hepatotoxicita (včetně fatální) 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi  časté: 
 
Časté: 
 
Velmi  vzácné: 

 
Alopecie,  svědění*, suchost kůže*, vyrážka*, zvýšené 
pocení 
Psoriáza (nová nebo zhoršená)

§

, makulopapulózní vyrážka, 

erytematózní vyrážka, ekzém, erytém, porucha kůže 
Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální 
nekrolýza, multiformní erytém 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a 
pojivové tkáně 

Velmi  časté: 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
 
Myalgie,  artralgie, muskuloskeletální bolest 
Artritida 
Rabdomyolýza, myositida, křeče v lýtkách, bolest zad 

Poruchy ledvin a močových cest 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Časté močení 
Selhání ledvin, renální insuficience, nefrotický syndrom 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Časté: 

 
Amenorea, bolest prsů, dysmenorea, menoragie, porucha 
menstruace, vaginální potíže 

Celkové poruchy a reakce v místě 
aplikace 
Velmi  časté: 
 
 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
 
Zánět v místě vpichu, reakce v místě vpichu*, únava, 
třesavka, pyrexie

§

, chřipkové příznaky

§

, slabost, 

podrážděnost, bolest na hrudníku, malátnost 
Bolest  v místě vpichu 
Nekróza v místě vpichu, otok obličeje 

 

87 

Vyšetření 
Velmi  časté: 

 
Pokles tělesné hmotnosti 

* Tyto příhody se vyskytovaly často pouze po přípravku IntronA samotném 

§

 Viz  bod 4.4 

#

Označení třídy pro přípravky obsahující interferon, viz níže plicní arteriální hypertenze. 

 
Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny též s přípravkem IntronA samotným. 
 
Nežádoucí účinky pozorované u hepatitidy C reprezentují ty, které jsou hlášeny, když je přípravek 

IntronA podáván v jiných indikacích, s očekávaným vzrůstem incidence v závislosti na dávce. 
Například ve studii adjuvantní léčby s vysokými dávkami přípravku IntronA u pacientů s melanomem 
byly incidence únavy, pyrexie, myalgie, neutropenie/anémie, anorexie, nevolnosti a zvracení, průjmu, 
třesavky, chřipkových (flu-like) příznaků, deprese, alopecie, změny chuti a závratě větší než ve 
studiích léčby hepatitidy C. Závažnost se také zvýšila při léčbě vysokými dávkami (WHO stupeň 
3 a 4, u 66 % resp. 14 % pacientů), ve srovnání s mírnou až střední závažností obvykle spojenou s 
nízkými dávkami. Nežádoucí účinky bylo obvykle možné zvládnout úpravou dávky. 
 
Výskyt kardiovaskulárních nežádoucích účinků, zejména arytmií, koreloval převážně s již  dříve 
přítomným kardiovaskulárním onemocněním a s předchozí léčbou kardiotoxickými léky (viz bod 4.4). 
U pacientů bez předchozího důkazu srdečního onemocnění byla vzácně hlášena kardiomyopatie, která 

může být po přerušení léčby interferonem alfa reverzibilní (viz bod 4.4). 
 
U přípravků s interferonem alfa byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH), zejména 
u pacientů s rizikovými faktory PAH (např. portální hypertenzí, infekcí HIV, cirhózou). Příhody byly 
hlášeny v různých časových odstupech, v typickém případě několik měsíců od zahájení léčby 
interferonem alfa. 
 
U alfa interferonů bylo hlášeno široké spektrum autoimunitních a imunitou způsobených poruch, 
včetně poruch funkce štítné žlázy, systémového lupus erythematodes, revmatoidní artritidy (nové nebo 
zhoršené), idiopatické a trombotické trombocytopenické purpury, vaskulitidy, neuropatií včetně 
mononeuropatií (viz také bod 4.4).  
 
Ke klinicky  významným abnormálním laboratorním hodnotám, které se objevují nejčastěji při 
podávání přípravku v dávkách vyšších než 10 milionů IU denně, patří pokles počtu granulocytů 
a leukocytů, pokles koncentrace hemoglobinu a počtu trombocytů; vzestup alkalické fosfatázy, LDH, 
sérových koncentrací kreatininu a dusíku močoviny v séru. Byla hlášena středně závažná a obvykle 
reverzibilní  pancytopenie. Vzestup ALT/AST (SGPT/SGOT) v séru byl zaznamenán jako abnormalita 
u některých pacientů bez hepatitidy a rovněž u pacientů s chronickou hepatitidou B, u kterých 
koreloval s clearancí virových DNAp. 
 
Populace dětí a dospívajících 
Chronická hepatitis C - Kombinovaná léčba s ribavirinem 
V klinických studiích provedených u 118 dětí a dospívajících (ve věku od 3 do 16 let) přerušilo 6 % 
pacientů léčbu pro nežádoucí reakce. Obecně byl profil nežádoucích účinků u limitované populace dětí 
a dospívajících podobný profilu pozorovanému u dospělých, ačkoliv během léčby bylo pozorováno 
pediatrické specifikum ohledně inhibice růstu, projevující se snížením výškového percentilu 

(průměrný pokles o 9 percentilů) a hmotnostního percentilu (průměrný pokles o 13 percentilů). 
V průběhu 5-letého období následného sledování po léčbě byla průměrná výška dětí na 44. percentilu, 
což bylo pod mediánem normativní populace i méně než jejich  střední vstupní výška (48. percentil). 
U dvaceti (21 %) z 97 dětí došlo ke snížení výškového percentilu o více než 15 percentilů, přičemž u 
10 z těchto 20 dětí byl na závěr dlouhodobého následného sledování (až 5 let) pokles jejich  výškového 
percentilu ve srovnání s okamžikem zahájení léčby o více než 30 percentilů. Údaj o konečné tělesné 
výšce v dospělosti byl k dispozici u 14 z těchto dětí a u 12 z nich přetrvával 10 až 12 let po ukončení 
léčby růstový deficit > 15 percentilů. V průběhu kombinované léčby přípravkem IntronA 
a ribavirinem trvající až 48 týdnů byla pozorována inhibice  růstu, která u některých pacientů vedla 
k nižší  konečné tělesné výšce v dospělosti. Nejzřetelnější  bylo snížení průměrného výškového 

 

88 

percentilu mezi zahájením léčby a ukončením dlouhodobého následného sledování u dětí před 
pubertou (viz bod 4.4). 
 
Kromě toho, byly v průběhu léčby a během 6-ti měsíčního dalšího sledování hlášeny sebevražedné 
myšlenky či pokusy o sebevraždu častěji než u dospělých pacientů (2,4 % vs. 1 %). Stejně jako 
u dospělých pacientů, se i u dětí a dospívajících vyskytly další psychiatrické nežádoucí účinky (např. 
deprese, emoční labilita a ospalost) (viz bod 4.4). Navíc se u dětí a dospívajících vyskytly častěji než 
u dospělých pacientů komplikace v místě vpichu, pyrexie, anorexie, zvracení a emoční labilita. 

Modifikace dávky byla požadována u 30 % pacientů, nejčastěji kvůli anémii a neutropenii. 
 
Nežádoucí účinky vyjmenované v tabulce 2 jsou založeny na zkušenostech ze dvou multicentrických 
klinických hodnocení u dětí a dospívajících. U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky 
zařazeny do příslušné frekvenční skupiny, s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); 

časté (≥1/100, <1/10). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající 
závažnosti. 

 

Tabulka 2. Nežádoucí účinky hlášené velmi často a často v klinických hodnoceních u dětí a dospívajících 

pacientů léčených přípravkem IntronA v kombinaci s ribavirinem 

 

Třída orgánového systému 

Nežádoucí účinky 

Infekce a infestace 
Velmi  časté: 
Časté: 

 
Virová  infekce, faryngitida 
Mykotická infekce, bakteriální infekce, plicní infekce, zánět 

středního ucha, zubní absces, herpes simplex, infekce 
močových cest, vaginitida, gastroenteritida 

Novotvary benigní, maligní a blíže 

neurčené (zahrnující cysty a polypy) 
Časté:

 

 
 
Novotvary (nespecifikované) 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi  časté: 

Časté: 

 
Anémie, neutropenie 
Trombocytopenie, lymfadenopatie 

Endokrinní poruchy 
Velmi  časté: 

Časté: 

 
Hypotyreóza

§

 

Hypertyreóza

§

, virilizmus 

Poruchy metabolismu a výživy 
Velmi  časté: 

Časté: 

 
Anorexie 
Hypertriacylglycerolemie

§

, hyperurikemie, zvýšená chuť k 

jídlu 

Psychiatrické poruchy

§

 

Velmi  časté: 

Časté: 

 
Deprese, emoční labilita, nespavost 

Sebevražedné myšlenky, agresivní reakce, zmatenost, 
porucha chování, agitovanost, náměsíčnost, úzkost, 
nervozita, porucha spánku, abnormální sny, apatie 

Poruchy nervového systému

§

 

Velmi  časté: 
Časté: 
 

 
Bolest hlavy, závrať 
Hyperkinezie, třes, dysfonie, parestezie, hypestezie, 
hyperestezie, porucha soustředění, somnolence 

Poruchy oka 
Časté: 

 
Konjunktivitida,  bolest oka, abnormální vidění, porucha 
slzné žlázy 

Cévní poruchy 
Časté: 

 
Zrudnutí, bledost 

Respirační, hrudní a mediastinální 
poruchy 
Časté: 

 
 
Dušnost, zrychlené dýchání, epistaxe, kašel, nosní 
kongesce, podráždění nosu, rýma, kýchání 

 

89 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi  časté: 
Časté: 

 
Průjem, zvracení, nevolnost, bolest břicha 
Ulcerace v ústech, ulcerózní stomatitida, stomatitida, bolest 
v pravém podžebří, dyspepsie, glositida, gastroezofageální 
reflux, rektální porucha, gastrointestinální porucha, zácpa, 
průjem, bolest zubu, zubní potíže  

Poruchy jater a žlučových cest 
Časté: 

 
Abnormální funkce jater  

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi  časté: 
Časté: 

 
Alopecie, vyrážka 
Fotosenzitivní reakce, makulopapulární exantém, ekzém, 
akné, porucha kůže, porucha nehtu, odbarvení kůže, 

svědění, suchost kůže, erytém, modřina, zvýšené pocení  

Poruchy svalové a kosterní soustavy a 
pojivové tkáně 
Velmi  časté: 

 
 
Artralgie,  myalgie, muskuloskeletální bolest  

Poruchy ledvin a močových cest 
Časté: 

 
Enuréza, porucha močení, inkontinence moči 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Časté: 

 
Ženské pohlaví:  amenorea, menorrhagie, porucha 
menstruace, vaginální porucha 
Mužské pohlaví: bolest varlat 

Celkové poruchy a reakce v místě 
aplikace 
Velmi  časté: 
 
 
Časté: 

 
 
Zánět v místě vpichu, reakce v místě vpichu, únava, 
třesavka, pyrexie

§

, příznaky podobné chřipce

§

, malátnost, 

podrážděnost 
Bolest  na hrudníku, slabost, otok, bolest v místě vpichu 

Vyšetření 

Velmi  časté: 

 

Snížení rychlosti růstu (nižší tělesná výška a/nebo hmotnost 
v daném věku)

§

 

Poranění a otravy 

Časté: 

 

Lacerace kůže 

§ 

Viz  bod 4.4 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili  podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného 

Dodatku V

. 

 

4.9 

Předávkování 

 
Nebyl hlášen žádný případ předávkování, který by vedl k akutním klinickým projevům. Nicméně, 
stejně jako u kterékoli jiné farmakologicky aktivní látky, je indikována symptomatická léčba s častým 
monitorováním vitálních funkcí a pečlivým sledováním pacienta. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ  VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: interferon alfa-2b, ATC kód: L03A B05   
 
Přípravek IntronA je sterilní, stabilní forma vysoce čištěného interferonu alfa-2b, vyráběného 
technologií rekombinantní DNA. Rekombinantní interferon alfa-2b je ve vodě rozpustná bílkovina 
s molekulovou hmotností přibližně 19 300 daltonů. Získává se z klonu bakterie E. coli, do něhož je 

 

90 

zaveden genetickým inženýrstvím vyprodukovaný plasmidový hybrid obsahující gen interferonu alfa-
2b z lidských leukocytů. 
 
Aktivita  přípravku IntronA se vyjadřuje v IU, přičemž 1 mg rekombinantního interferonu alfa-2b 
odpovídá 2,6 x 10

IU. Hodnota mezinárodní jednotky je odvozena ze srovnání aktivity 

rekombinantního interferonu alfa-2b a aktivity mezinárodního referenčního lidského leukocytárního 
interferonu, schváleného Světovou zdravotnickou organizací. 
 

Interferony tvoří rodinu proteinů s malou molekulou, s molekulovou hmotností v rozmezí 15 000 až 
21 000 daltonů. K  jejich  produkci a sekreci v buňkách dochází v reakci na virové infekce či působení 
různých syntetických a biologických induktorů. Byly identifikovány tři hlavní třídy interferonů: alfa, 
beta a gama. Tyto tři hlavní třídy však nejsou vnitřně homogenní a mohou zahrnout několik různých 
molekulárních typů interferonu. Bylo identifikováno více než 14 geneticky odlišných lidských 

interferonů alfa. Přípravek IntronA byl klasifikován jako rekombinantní interferon alfa-2b. 
 
Interferony působí na buňky prostřednictvím své vazby na specifické membránové receptory na 
buněčném povrchu. Lidské interferonové receptory, izolované z lidských lymfoblastů (Daudi), jsou 
vysoce asymetrické proteiny. Vyznačují se selektivitou vůči lidským, avšak nikoli  vůči myším 

interferonům, což svědčí pro jejich druhovou specificitu. Studie prováděné s ostatními interferony tuto 
druhovou specificitu potvrdily. Nicméně některé druhy opic, např. Makak rhesus (Macaca mulatta), se 
ukázaly k farmakodynamické stimulaci po expozici lidským interferonem typu 1 jako vnímavé. 
 
Z výsledků několika studií vyplývá, že po vazbě na membránové receptory zahajuje interferon složitou 
sekvenci intracelulárních dějů, k nimž patří i indukce určitých enzymů. Předpokládá se, že tento 

proces minimálně zčásti zodpovídá za nejrůznější buněčné reakce na interferon, a to včetně inhibice 
replikace viru ve virem infikovaných buňkách, suprese buněčné proliferace, jakož i takových 
imunomodulačních aktivit, jako je zvýšení fagocytární aktivity makrofágů a zvýšení specifických 
cytotoxických účinků lymfocytů vůči cílovým buňkám. Na terapeutických účincích interferonu se 
může podílet část nebo celý komplex těchto aktivit. 
 
Rekombinantní interferon alfa-2b prokázal ve studiích na zvířecích i lidských buněčných kulturách, 
jakož i u lidských nádorových xenotransplantátů přenesených na zvířata, antiproliferativní působení. 
In vitro byla prokázána jeho významná imunomodulační aktivita. 
 
Rekombinantní interferon alfa-2b také inhibuje  replikaci  virů in vitro i in vivo. I když přesný 
mechanismus protivirového působení rekombinantního interferonu alfa-2b zůstává zatím neznámý, je 
zřejmé, že ovlivňuje metabolismus hostitelské buňky. Tímto způsobem inhibuje replikaci viru, 
a pokud přece jen k replikaci  dojde, znemožňuje nově vytvořeným virionům opustit buňku.  
 
Chronická hepatitis B 

Současné klinické zkušenosti u pacientů, kteří byli léčeni interferonem alfa-2b 4 až 6 měsíců ukazují, 
že léčba může způsobit clearanci sérových HBV-DNA. Bylo pozorováno zlepšení histologického 
nálezu jater. U dospělých pacientů se ztrátou HBeAg a HBV-DNA  bylo pozorováno významné snížení 
morbidity a mortality. 
 
Interferon alfa-2b (6 MIU/m

2

 třikrát týdně po 6 měsíců) byl podáván dětem s chronickou aktivní 

hepatitidou B. Vzhledem k metodické chybě nebylo možné prokázat účinnost. Navíc u dětí léčených 
interferonem alfa-2b byla zjištěna  snížená rychlost růstu a u některých případů byla pozorována 
deprese. 
 

Chronická hepatitis C u dospělých pacientů 
U dospělých pacientů, kteří dostávají interferon v kombinaci s ribavirinem, je dosažená četnost 
setrvalé odpovědi 47 %. Lepší účinnost byla prokázána u kombinace pegylovaného interferonu 
s ribavirinem (četnost setrvalé odpovědi 61 % dosažená ve studii prováděné u dosud neléčených 
pacientů s dávkou ribavirinu > 10,6 mg/kg, p< 0,01). 
 

 

91 

Přípravek IntronA samostatně nebo v kombinaci s ribavirinem byl studován ve 4 randomizovaných 
klinických studiích fáze III, které zahrnovaly 2 552 pacientů s chronickou hepatitidou C, dosud 

neléčených interferonem. Ve studiích byla srovnána účinnost přípravku IntronA samotného nebo 
v kombinaci s ribavirinem. Účinnost byla definována jako udržení virologické odpovědi po dobu 6-ti 
měsíců po ukončení léčby. Pacienti vhodní pro zařazení do těchto studií měli chronickou hepatitidu C, 
potvrzenou pozitivním stanovením HCV-RNA  reakce polymerázového řetězce (PCR) 
(

 100 kopií/ml) a biopsií jater, odpovídající histologické diagnóze chronické hepatitidy, bez 

přítomnosti dalších příčin chronické hepatitidy, a abnormální ALT v séru. 
 
Přípravek IntronA byl podáván v dávce 3 miliony IU třikrát týdně jako monoterapie nebo v kombinaci 
s ribavirinem. Většina pacientů v těchto klinických studiích byla léčena po dobu jednoho roku. 
Všichni pacienti byli sledováni po dobu 6 měsíců po ukončení léčby pro stanovení setrvalé virologické 
odpovědi. Poměry setrvalých virologických odpovědí u skupin léčených přípravkem IntronA 
samotným nebo v kombinaci s ribavirinem (ze dvou studií) jsou uvedeny v tabulce 3. 
 
Podáváním přípravku IntronA v kombinaci s ribavirinem u dosud neléčených pacientů s chronickou 
hepatitidou C vzrostla účinnost přípravku IntronA nejméně dvojnásobně. HCV genotyp a bazální 
hladina virové zátěže jsou prognostické faktory, o nichž je známo, že ovlivňují stupeň odpovědi. 
Zvýšená četnost odpovědi při kombinaci přípravku IntronA + ribavirin ve srovnání s přípravkem 

IntronA samotným, se udržovala u všech podskupin. Relativní prospěch kombinované terapie 
přípravkem IntronA + ribavirin je zvláště signifikantní u těžce léčitelných podskupin pacientů 
(genotyp 1 a vysoká virová zátěž) (tabulka 3). 
 
Četnost odpovědí v těchto skupinách vzrůstala s ochotou dodržovat léčbu. Nehledě na genotyp, ti 
pacienti, kteří dostávali přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem a dodržovali 

 80 % svoji léčbu, 

měli vyšší setrvalou odpověď 6 měsíců po roční léčbě než ti pacienti, kteří dodržovali 

 80 % svoji 

léčbu (56 % vs. 32 % ve studii C/I 98-580).  

 

Tabulka 3  Četnost trvalé virologické odpovědi s přípravkem IntronA + ribavirin (jeden rok 

léčby) podle genotypů a virové zátěže 

 
HCV genotyp  
 

N=503 

C95-132/I95-143 

I/R 

N=505 

C95-132/I95-143 

I/R 

N=505 

C/I98-580 

 
Všechny 
genotypy
 

 

16 % 

 

41 % 

 

47 % 

 

 
Genotyp 1
 

 

9 % 

 

29 % 

 

33 % 

 

Genotyp 1  

 2 miliony 

kopií/ml 

 

25 % 

 

33 % 

 

45 % 

 

Genotyp 1 
> 2 miliony 
kopií/ml 

 

3 % 

 

27 % 

 

 

29 % 

 
Genotyp 2/3
 

 

31 % 

 

65 % 

 

79 % 

IntronA (3 miliony IU třikrát týdně) 

I/R 

IntronA (3 miliony IU třikrát týdně) + ribavirin (1 000/1 200 mg/den) 

 
Pacienti s koinfekcí HCV/HIV  
Byly  provedeny dvě studie u pacientů současně infikovaných HIV a HCV.  V obou studiích měli 
pacienti, kteří dostávali IntronA plus ribavirin, celkově nižší pravděpodobnost odpovědi na léčbu než 

pacienti, kteří dostávali pegylovaný interferon alfa-2b s ribavirinem. Odpověď na léčbu v obou těchto 
studiích je uvedena v tabulce 4. Studie 1 (RIBAVIC;  P01017) byla randomizovaná, multicentrická 

 

92 

studie, do které bylo zařazeno 412 dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří dosud nebyli 
léčeni a kteří byli současně infikovaní HIV. Pacienti byli  randomizováni do skupin a buď užívali 
pegylovaný interferon alfa-2b (1,5 µg/kg/týden) plus ribavirin (800 mg/den), nebo přípravek IntronA 
(3 miliony  IU 3krát týdně) plus ribavirin (800 mg/den) po dobu 48 týdnů s následnou fází sledování po 
dobu 6 měsíců. Studie 2 (P02080) byla randomizovaná studie prováděná na jednom centru a bylo do 
ní zařazeno 95 dosud neléčených dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří byli současně 
infikovaní HIV. Pacienti byli  randomizováni do skupin a užívali buď pegylovaný interferon alfa-2b 
(100 nebo 150 µg/týden podle tělesné hmotnosti) plus ribavirin (800 – 1 200 mg/den podle tělesné 
hmotnosti), nebo přípravek IntronA (3 miliony IU třikrát týdně) plus ribavirin  (800 – 1 200 mg/den 
podle tělesné hmotnosti). Délka léčby byla 48 týdnů s fází sledování trvající 6 měsíců kromě 
infikovaných pacientů s genotypy 2 nebo 3 a virovou zátěží < 800 000 IU/ml (Amplicor), kteří byli 
léčeni po dobu 24 týdnů s 6měsíční fází sledování.  
 

Tabulka 4 

Trvalá virologická odpověď podle genotypu po léčbě přípravkem IntronA 
v kombinaci s ribavirinem versus pegylovaným interferonem alfa-2b v kombinaci 
s ribavirinem u pacientů se současnou infekcí HCV/HIV. 

 

Studie 1

1

 

Studie 2

2

 

 

pegylovaný 

interferon 

alfa-2b 

(1,5 µg/kg/ 

týden) + 

ribavirin   

(800 mg) 

IntronA  

(3 miliony IU 

TIW) + 

ribavirin   

(800 mg) 

hodnota

a

 

pegylovaný 

interferon 

alfa-2b (100 

nebo  

150

c

µg/týde

n) + 

ribavirin 

(800- 

1 200 mg)

d

 

IntronA  

(3 miliony IU 

TIW) + 

ribavirin 

(800- 

1 200 mg)

d

 

hodnota

b

 

Všechny 

27 % (56/205)  20 % (41/205) 

0,047 

44 % 

(23/52) 

21 % (9/43) 

0,017 

Genotype 1, 

17 % (21/125) 

6 % (8/129) 

0,006 

38 % 

(12/32) 

7 % (2/27) 

0,007 

Genotype 2, 

44 % (35/80) 

43 % (33/76) 

0,88 

53 % 

(10/19) 

47 % (7/15) 

0,730 

MIU = miliónů mezinárodních jednotek; T IW = třikrát týdně. 
a:  p hodnota podle Cochran-Mantelova Haenszelova Chí kvadrát testu. 

b:  p hodnota podle chí kvadrát testu.

 

c:  subjekty s tělesnou hmotností < 75 kg dostávaly pegylovaný interferon alfa-2b v dávce 100 µg/týden  a subjekty s tělesnou 

hmotností ≥ 75 kg dostávaly pegylovaný interferon alfa-2b v dávce 150 µg/týden.  

d:  dávkování ribavirinu bylo 800 mg u  pacientů s tělesnou hmotností < 60 kg, 1 000 mg u  pacientů s tělesnou hmotností 60 -

 75 kg a 1 200 mg u pacientů s  tělesnou hmotností > 75 kg. 

 

1

Carrat F, Bani-Sadr  F, Pol S  et al. JAMA  2004; 292(23): 2839-2848. 

2

 Laguno M, Murillas  J, Blanco J.L et al. AIDS  2004; 18(13): F27 -F36. 

 
 
Pacienti s relapsem 
Celkem 345 pacientů s relapsem po interferonu alfa bylo léčeno ve dvou klinických studiích 
s přípravkem IntronA samostatně nebo v kombinaci s ribavirinem. Přidání ribavirinu k přípravku 

IntronA zvýšilo u těchto pacientů účinnost přípravku IntronA používaného samostatně při léčbě 
hepatitidy C až 10 krát (48,5 % vs. 4,7 %). Toto zvýšení účinnosti zahrnovalo pokles sérového HCV 
(

 100 kopií/ml dle PCR), zlepšení zánětu jater a normalizace ALT a bylo setrvalé při vyšetření 

6 měsíců po ukončení léčby. 
 
Údaje o dlouhodobé účinnosti 
1 071 pacientů, kteří podstoupili léčbu v předchozí studii s nepegylovaným interferonem alfa-2b nebo 
nepegylovaným interferonem alfa-2b/ribavirinem, bylo zařazeno do rozsáhlé studie k vyhodnocení 
neměnnosti setrvalé virologické odpovědi (sustained virological response, SVR) a posuzení dopadu 
pokračující virové negativity na klinické parametry. 462 pacientů dokončilo alespoň 5 let 

 

93 

dlouhodobého následného sledování a během této studie nastal relaps pouze u 12 dlouhodobě 
reagujících pacientů z celkového počtu 492. 
Odhad dle Kaplan-Meiera  činil  u pokračující setrvalé odpovědi delší než 5 let u všech pacientů 97 %, 
s intervalem spolehlivosti  95 % v úrovni [95 %, 99 %]. 
Důsledkem SVR po léčbě chronické HCV nepegylovaným interferonem alfa-2b (s ribavirinem nebo 
bez něj) je dlouhodobá clearance viru, čímž se upraví jaterní infekce a dojde ke klinickému 'zaléčení' 
chronické HCV. Není však vyloučen výskyt jaterních příhod u pacientů s cirhózou (včetně karcinomu 
jater). 
 
Chronická hepatitis C u populace dětí a dospívajících 
U dětí a dospívajících byly provedeny tři klinické studie; dvě se standardním interferonem 
a ribavirinem a jedna s pegylovaným interferonem a ribavirinem. Pacienti, kteří dostávali přípravek 
IntronA plus ribavirin měli nižší pravděpodobnost odpovědi na léčbu než pacienti, kteří dostávali 
pegylovaný interferon alfa-2b a ribavirin. 
 
Děti a dospívající od 3 do 16 let s kompenzovanou chronickou hepatitidou C a měřitelnými hladinami 
HCV RNA (hodnoceno centrální laboratoří za použití výzkumného RT-PCR stanovení) byli zařazeni do 
dvou multicentrických klinických studií a dostávali přípravek IntronA 3 miliony IU/m

2

 třikrát týdně a 

ribavirin  15 mg/kg/den po dobu jednoho roku, následováno 6 měsíci sledování po léčbě. Do studie 
bylo zahrnuto celkem 118 pacientů: 57 % bylo mužského pohlaví, 80 % byli  běloši, 78 % genotyp 1, 
64 % 

 12 let. Zařazená zahrnutá populace se skládala převážně z dětí s mírnou až středně závažnou 

hepatitidou C. Četnost setrvalé virologické odpovědi v těchto dvou multicentrických studiích byla 
u dětí a dospívajících podobná jako u dospělých. Vzhledem k nedostatku údajů u dětí se závažnou 
progresí onemocnění v těchto dvou multicentrických studiích a k potenciálu nežádoucích účinků, je 

nutné pečlivě zvážit poměr přínosu/rizika kombinace ribavirinu s interferonem alfa-2b u této populace 
(viz body 4.1, 4.4 a 4.8). 
 
Výsledky studie jsou shrnuty v tabulce 5
 
Tabulka 5 

 Trvalá virologická odpověď: děti a dospívající bez předchozí léčby 

 

IntronA 3 mil.m.j./m

2

 3x týdně 

ribavirin 15 mg/kg/den  

Celková odpověd

a

 (n=118) 

54 (46 %)* 

Genotyp 1 (n=92) 

33 (36 %)* 

Genotyp 2/3/4 (n=26) 

21 (81 %)* 

* Počet (%) pacientů 
a. Definována jako HCV  - RNA  pod hranicí detekce s použitím RT -PCR stanovení na konci léčby a během dalšího sledování 

 
Údaje o dlouhodobé účinnosti  
Pětileté, dlouhodobé, observační klinické hodnocení následného sledování zahrnovalo 
97 pediatrických pacientů s chronickou hepatitidou C po léčbě standardním interferonem 
v multicentrických studiích. Toto klinické hodnocení ukončilo 70 % (68/97) ze všech zařazených 

subjektů, ze kterých se setrvalou odpovědí vyznačovalo 75 % (42/56). Cílem této studie bylo 
každoročně vyhodnotit neměnnost setrvalé virologické odpovědi (sustained virological response, 
SVR) a posoudit dopad pokračující virologické negativity na klinické  parametry pacientů, u kterých 
po 48týdenní léčbě interferonem alfa-2b a ribavirinem  odpověď přetrvávala 24 týdnů.V průběhu 
dlouhodobého následného sledování po ukončení léčby interferonem alfa-2b a ribavirinem byla 
setrvalá virologická odpověď u všech pediatrických subjektů, až na jednoho. Kaplan-Meierův  odhad 
pro pokračování setrvalé odpovědi u pediatrických pacientů léčených interferonem alfa-2b 
a ribavirinem během 5 let je 98 % [95 % CI: 95 %, 100 %]. U 98 % pacientů (51/52) s normálními 
hladinami  ALT  ve 24. týdnu následného sledování přetrvávaly tyto normální hladiny ALT  i při jejich 
poslední návštěvě. 

 

94 

SVR po léčbě chronické virové hepatitidy C pomocí nepegylovaného interferonu alfa-2b a ribavirinu 
vede k dlouhodobému očištění od viru umožňujícímu ústup jaterní infekc e a klinické „zaléčení“ 
chronické virové hepatitidy C. Není však vyloučen výskyt jaterních příhod u pacientů s cirhózou 
(včetně karcinomu jater). 
 
Výsledky klinického hodnocení provedeného s pegylovaným interferonem alfa-2b a ribavirinem 
V multicentrické studii užívali děti a dospívající ve věku od 3 do 17 let s kompenzovanou chronickou 
hepatitidou C a měřitelnými hladinami HCV-RNA peginterferon alfa-2b 60 

g/m

2

 jednou za týden

 

plus 

ribavirin  15 mg/kg/den po dobu 24 nebo 48 týdnů, podle genotypu HCV a vstupní virové nálože. Všichni 
pacienti byli sledováni po dobu 24 týdnů po léčbě. Léčeno bylo celkem 107 pacientů, ze kterých bylo 
52 % dívek, 89 % bělochů, 67 % s genotypem HCV 1 a 63 % ve věku < 12 let. Zařazená populace se 
skládala převážně z dětí s hepatitidou C mírného až středního stupně. Vzhledem k nedostatku údajů od 
dětí s těžkou progresí onemocnění a k potenciálu nežádoucích účinků je třeba u této skupiny pacientů 

pečlivě zvažovat poměr přínosu a rizika kombinace peginterferonu alfa-2b s ribavirinem (viz SPC 
peginterferonu alfa-2b a ribavirinu bod 4.4). Výsledky studie jsou shrnuty v tabulce 6. 
 
Tabulka 6 
Frekvence setrvalé virologické odpovědi (n

a,b

 (%)) u dětí a dospívajících

 

bez 

předchozí léčby podle genotypu a trvání léčby – všechny subjekty 

n = 107 

 

24 týdnů 

48 týdnů 

Všechny genotypy 

26/27 (96 %) 

44/80 (55 %) 

Genotyp 1 

38/72 (53 %) 

Genotyp 2 

14/15 (93 %) 

Genotyp 3

12/12 (100 %) 

2/3 (67 %) 

Genotyp 4 

4/5 (80 %) 

a: Odpověď na léčbu  byla definována jako nedetekovatelná HCV-RNA za 24 týdnů po léčbě, spodní limit 

detekce = 125 IU/ml. 

b:  n = počet subjektů s odpovědí/počet subjektů  s daným genotypem a přiřazeným trváním léčby  
c: Pacienti s genotypem 3 a nízkou virovou náloží (< 600 000 IU/ml) měli léčbu  užívat po 24 týdnů, zatímco 

pacienti s genotypem 3 a vysokou virovou náloží (≥ 600 000 IU/ml) měli léčbu  užívat po 48 týdnů

 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 

Farmakokinetika přípravku IntronA byla studována u zdravých dobrovolníků po podání jednotlivých 
dávek 5 milionů  IU/m

2

 a 10 milionů  IU subkutánně, 5 milionů IU/m

2

 intramuskulárně nebo jako 

30 minut trvající intravenózní infuze. Průměrné sérové koncentrace interferonu po subkutánní 
a intramuskulární injekci byly srovnatelné. Maximálních sérových koncentrací se dosahuje za 3 až 
12 hodin po nižší  z uvedených dávek a za šest až osm hodin po vyšší z uvedených dávek. Eliminační 

poločas injekčně podaného interferonu činil přibližně dvě až tři, respektive šest až sedm hodin. Pod 
úroveň detekce poklesly sérové koncentrace za 16, respektive 24 hodin po podání. Při subkutánní 
i intramuskulární aplikaci  se dosahovalo biologické dostupnosti vyšší než 100 %. 
 
Po intravenózním podání se dosahovalo maximálních sérových koncentrací interferonu (135 – 
273 IU/ml) na konci infuze, poté klesaly poněkud rychleji než po subkutánním nebo intramuskulárním 

podání léčivého přípravku a pod hranici detekce poklesly za čtyři hodiny po infuzi. Eliminační poločas 
činil přibližně dvě hodiny. 
 
Koncentrace interferonu v moči nebyly detekovatelné po žádném ze tří způsobů aplikac e. 
 

Stanovení obsahu neutralizačního faktoru interferonu bylo provedeno ve vzorcích séra pacientů, kteří 
dostávali přípravek IntronA v monitorovaných klinických studiích. Neutralizační faktory interferonu 
jsou protilátky, které neutralizují  antivirovou aktivitu  interferonu. Klinická  incidence vývoje faktorů 
neutralizujících interferon u systémově léčených onkologických pacientů činí 2,9 %, u pacientů 
s chronickou hepatitidou pak 6,2 %. Detekovatelné titry byly téměř ve všech případech nízké a nebyly 

 

95 

zpravidla  spojeny s poklesem odpovědi ani  s jakoukoli  jinou autoimunitní reakcí. U pacientů 
s hepatitidou byly titry natolik  nízké, že nevedly k žádnému poklesu terapeutické odpovědi. 
 
Populace dětí a dospívajících  
Farmakokinetické vlastnosti přípravku IntronA a ribavirinu tobolky podávaných ve více dávkách 
pediatrickým pacientům s chronickou hepatitidou C ve věku 5 až 16 let jsou shrnuty v tabulce 7
Farmakokinetika přípravku IntronA a ribavirinu (s normalizací dávky) je podobná u dospělých i dětí 
nebo dospívajících. 
 

Tabulka 7 

Průměrné (% CV) farmakokinetické parametry pro přípravek IntronA a tobolky 

ribavirin podávané ve více dávkách dětem nebo dospívajícím s chronickou hepatitidou C 

Parametr 

Ribavirin 

15 mg/kg/den jako 2 dílčí dávky 

(n = 17) 

IntronA 

3 mil.m.j./m

2

 3x týdně 

(n = 54) 

T

max

 (hr) 

1,9 (83) 

5,9 (36) 

C

max

  (ng/ml) 

3 275 (25) 

51 (48) 

AUC* 

29 774 (26) 

622 (48) 

Vypočítaná clearance l/h/kg 

0,27 (27) 

Nehodnoceno 

*AUC

12

 (ng.h/ml) pro ribavirin; AUC

0-24

 (IU.h/ml) pro přípravek IntronA 

 
Přestup do semenné tekutiny 
Byl  hodnocen přestup ribavirinu do semenné tekutiny. Koncentrace ribavirinu v semenné tekutině je 
v porovnání se sérem 2x vyšší. Systémová expozice ribavirinu po pohlavním styku u partnerky 
léčeného muže byla odhadnuta a zůstává extrémně limitovaná v porovnání s terapeutickou hladinou 
ribavirinu  v plazmě.  
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Ačkoli interferony se obecně považují za druhově specifické, byly provedeny studie toxicity u zvířat. 
Při aplikaci injekcí lidského rekombinantního interferonu alfa-2b po dobu až tří měsíců nebyly 
pozorovány žádné známky toxicity u myší, potkanů a králíků. Denní dávky 20 x 10

6 

IU/kg/den opicím 

makaka jávského (Macaca fascicularis) po dobu 3 měsíců nezpůsobily výraznou toxicitu. Toxicita 
u opic byla  prokázána po dávce 100 x 10

6 

IU/kg/den, podávané po dobu 3 měsíců. 

 
Ve studiích interferonu u primátů byly pozorovány abnormality menstruačního cyklu (viz bod 4.4).  
 
Výsledky studií reprodukce u experimentálních zvířat ukazují, že u potkanů ani králíků nemělo 
podávání interferonu alfa-2b teratogenní účinky a neovlivňovalo  negativně ani  průběh březosti, vývoj 
plodu nebo reprodukční schopnosti potomků léčených potkanů. Bylo prokázáno, že interferon alfa-2b 
v dávkách 90krát a 180krát vyšších než doporučená intramuskulární nebo subkutánní dávka 2 miliony 
IU/m

2

 působí abortivně u opic Macaca mulatta (makak rhesus). Potrat byl pozorován u všech 

dávkovacích skupin (7,5 milionů, 15 milionů a 30 milionů  IU/kg) a byl statisticky signifikantní ve 
srovnání s kontrolou u středních a vysokých dávkových skupin (odpovídajících 90krát a 180krát vyšší 
dávce než doporučená intramuskulární a subkutánní dávka 2 miliony IU/m

2

). Je však známo, že 

vysoké dávky jiných forem interferonů alfa a beta vedou u opic makak rhesus k anovulaci a abortům; 
tyto účinky jsou závislé na velikosti dávky. 
 

Ve studiích mutagenity prováděných s interferonem alfa-2b nebyly žádné nežádoucí účinky zjištěné. 
 
Přípravek IntronA s ribavirinem 
Nebyly provedeny žádné studie sledující u mladých zvířat vliv léčby interferonem alfa-2b na růst, 
vývoj, sexuální dospívání a chování. Předklinické výsledky juvenilní toxicity prokázaly méně 
významné, s dávkou související snížení celkového růstu u novorozených potkanů, kterým byl podáván 
ribavirin  (viz bod 5.3 SPC přípravku Rebetol, pokud je přípravek IntronA podáván v kombinaci 
s ribavirinem). 
 
 

 

96 

6. 

FARMACEUTICKÉ  ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Hydrogenfosforečnan sodný 
Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného 
Dinatrium-edetát 
Chlorid sodný 
Metakresol 
Polysorbát 80 
Voda na injekci 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou 
uvedeny v bodě 6.6. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
2 roky. 
 
Po prvním otevření injekční lahvičky: Chemická a fyzikální stabilita po otevření byla prokázána pro 
28 dní při 2 °C – 8 °C. 
Z mikrobiologického hlediska může být přípravek po otevření uchováván maximálně po dobu 28 dní 

při 2 °C – 8 °C. Jiný čas a podmínky uchovávání jsou v odpovědnosti pacienta. 
Během své doby použitelnosti může být roztok před použitím za účelem transportu uchováván při 
teplotě do 25 °C po dobu až 7 dnů. V průběhu tohoto období může být přípravek IntronA kdykoli 
znovu uložen do chladničky. Pokud není přípravek během uvedeného sedmidenního období použit, 
nelze jej  již znovu do chladničky uložit na nové skladovací období a musí být znehodnocen. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). 
Chraňte před mrazem. 

Podmínky uchovávání léčivého přípravku, viz bod 6.3. 

 

 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
3 ml roztoku (odpovídá 18 MIU) jsou obsaženy ve vícedávkové injekční lahvičce (sklo typ I) se 
zátkou (halobutylová pryž) v zaklapávací pertli (hliník) s bonnetem (polypropylen). 
 
Přípravek IntronA je dodáván jako: 

Balení  obsahující 1 injekční lahvičku 

Balení  obsahující 1 injekční lahvičku, 6 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 6 injekčních jehel 
a 12 čisticích tamponů 

Balení  obsahující 1 injekční lahvičku, 6 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou a chráničem 
jehly  o objemu 1 ml a 12 čisticích tamponů 

Balení obsahující 2 injekční lahvičky 

Balení  obsahující 2 injekční lahvičky, 12 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 12 injekčních 
jehel  a 24 čisticích tamponů 

Balení  obsahující 2 injekční lahvičky, 12 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou a chráničem 
jehly  o objemu 1 ml a 24 čisticích tamponů 

Balení obsahující 12 injekčních lahviček 

Balení  obsahující 12 injekčních lahviček, 72 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 72 injekčních 
jehel  a 144 čisticích tamponů 

Balení  obsahující 12 injekčních lahviček, 72 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou 
a chráničem jehly o objemu 1 ml a 144 čisticích tamponů 

 

97 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 
Ne všechny lékové formy a síly jsou vhodné pro některé indikace. Prosím ujistěte se, že jste vybral/a 
vhodnou lékovou formu a sílu. 
 
Injekční nebo infuzní roztok přípravku IntronA musí být injikován bezprostředně poté, kdy je sterilní 

injekční stříkačkou z injekční lahvičky natažena odpovídající dávka. 
 
Podrobný návod pro subkutánní použití přípravku je uveden v příbalové informaci (viz „Jak si 
aplikovat injekci přípravku IntronA“). 
 

Příprava přípravku IntronA pro intravenózní infúzi: Infúzní roztok musí být připraven až 
bezprostředně před použitím. K odměření požadované dávky lze užít injekčních lahviček libovolné 
velikosti, nicméně výsledná koncentrace interferonu v normálním fyziologickém roztoku nesmí být 
nižší než 0,3 milionů IU/ml. Příslušná dávka přípravku IntronA se natáhne z injekční(ch) lahvičky 
(lahviček) a zředí v PVC vaku nebo skleněné láhvi pro intravenózní infúzi s 50 ml 9 mg/ml (0,9 %) 

injekčního roztoku chloridu sodného a podává se v infúzi po dobu 20 minut. 
 
Současně s přípravkem IntronA nesmí být podáván v infúzi jakýkoliv jiný lék. 
 
Podobně jako všechny ostatní léčivé přípravky pro parenterální aplikaci je třeba také přípravek 
IntronA, injekční nebo infuzní roztok, před použitím pečlivě vizuálně zkontrolovat, zda neobsahuje 

pevné částice nebo zabarvení. Roztok má být čirý a bezbarvý. 
 
 
7. 

DRŽITEL  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO(A) 

 
EU/1/99/127/023 
EU/1/99/127/024 
EU/1/99/127/025 
EU/1/99/127/026 
EU/1/99/127/041 
EU/1/99/127/042 
EU/1/99/127/045 
EU/1/99/127/046 
EU/1/99/127/047 
 
 
9. 

DATUM  PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ  REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 9. března 2000 
Datum posledního prodloužení registrace: 9. března 2010 
 
10. 

DATUM  REVIZE  TEXTU 

 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu. 

 

98 

1. 

NÁZEV  PŘÍPRAVKU 

 
IntronA 25 milionů  IU/2,5 ml injekční nebo infuzní roztok 

 

 
2. 

KVALITATIVNÍ  A KVANTITATIVNÍ  SLOŽENÍ 

 
Jedna injekční lahvička injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 25 milionů  IU rekombinantního 
interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 2,5 ml roztoku. 
 
Jeden ml roztoku obsahuje 10 milionů  IU interferonu alfa-2b. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Injekční nebo infuzní roztok. 
Čirý a bezbarvý roztok. 
 
 
4. 

KLINICKÉ  ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Chronická hepatitis B 
Léčba dospělých pacientů s chronickou hepatitidou B, u nichž byly prokázány sérové markery 
replikace viru hepatitidy  B (přítomnost DNA viru hepatitidy B  (HBV-DNA)  a antigenu hepatitidy  B 
(HBeAg)), zvýšená alaninaminotransferáza (ALT) a histologicky prokázaný aktivní zánět jater a/nebo 
fibróza. 

 

Chronická hepatitis C 
 
Před zahájením léčby přípravkem IntronA je třeba věnovat pozornost výsledkům z klinických studií, 
které porovnávají přípravek IntronA s pegylovaným interferonem (viz bod 5.1). 
 
Dospělí pacienti 

Přípravek IntronA je indikován k léčbě dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří mají 
zvýšené hodnoty transamináz bez jaterní dekompenzace a kteří jsou pozitivní na RNA viru hepatitidy 
C (HCV-RNA)  (viz bod 4.4). 
 
Nejlepší způsob použití přípravku IntronA v této indikaci je v kombinaci s ribavirinem.  
 

Děti ve věku 3 let a starší a dospívající 
Přípravek IntronA je indikován v kombinaci s ribavirinem k léčbě chronické hepatitidy C u dětí ve 
věku 3 let a starších a dospívajících, bez předchozí léčby, bez jaterní dekompenzace, a kteří jsou 
pozitivní na HCV-RNA. 
 

Při rozhodování neodkládat léčbu až do dospělosti je důležité brát v úvahu, že kombinovaná léčba 
způsobovala inhibici  růstu, která u některých pacientů vedla k nižší konečné tělesné výšce 
v dospělosti. Rozhodnutí pro zahájení léčby by se mělo učinit individuálně,  případ od případu (viz bod 
4.4). 
 
Trichocelulární leukémie 
Léčba pacientů s trichocelulární leukémií. 
 

 

99 

Chronická myeloidní leukémie 
Monoterapie 

Léčba dospělých pacientů s chromosomem Philadelphia nebo s chronickou myeloidní leukémií 
pozitivní na bcr/abl translokaci. 
 
Z klinických zkušeností vyplývá, že u většiny léčených pacientů lze dosáhnout významné/mírné 
hematologické a cytogenetické odpovědi. Významná cytogenetická odpověď je definována jako 

 34 % Ph+ leukemických buněk v kostní dřeni, zatímco mírná odpověď jako 

 34 %, ale 

 90 % Ph+ 

buněk v kostní dřeni. 
 
Kombinovaná terapie 
Kombinace interferonu alfa-2b a cytarabinu (Ara-C) podávaná během prvních 12 měsíců léčby 
prokázala signifikantní zvýšení výskytu významné cytogenetické odpovědi a signifikantní prodloužení 

přežití 3 let ve srovnání s monoterapií interferonem alfa-2b. 
 
Mnohočetný myelom 
Jako udržovací léčba u pacientů, u nichž bylo dosaženo objektivní remise (pokles myelomových 
proteinů o více než 50 %), a to následně po iniciální indukční chemoterapii. 
Z dosavadních klinických zkušeností vyplývá, že udržovací léčba interferonem alfa-2b prodlužuje fázi 

plateau; nicméně účinky na celkové přežívání definitivně prokázány nebyly. 
 
Folikulární  lymfom 
Léčba folikulárního lymfomu s vysokým stupněm malignity jako adjuvans vhodné kombinované 
indukční chemoterapie, jako je schéma CHOP. Vysoký stupeň malignity je charakterizován výskytem 

minimálně jedné z následujících známek: velký rozměr tumoru (> 7 cm), postižení tří nebo více 
mízních uzlin (každá > 3 cm), systémové symptomy (úbytek hmotnosti > 10 %, pyrexie > 38

o

C po 

dobu více než 8 dnů nebo noční pocení), splenomegalie přesahující pupek, obstrukce nebo kompresní 
syndrom postihující některý z hlavních orgánů, postižení orbitální nebo epidurální oblasti, serózní 
výpotky nebo leukémie. 
 
Karcinoidní tumor 
Léčba karcinoidních tumorů s postižením lymfatických uzlin nebo s jaterními metastázami 
a s „karcinoidním syndromem”. 
 
Maligní  melanom 
Jako adjuvantní terapie u pacientů, u nichž byl melanom odstraněn chirurgicky, ale u nichž je vysoké 
riziko systémové recidivy, tedy např. u pacientů s primárním nebo recidivujícím (klinicky nebo 
patologicky potvrzeným) postižením lymfatických uzlin. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Léčba musí být započata lékařem, který má zkušenosti s postupem léčení nemoci. 
 
Ne všechny lékové formy a síly jsou vhodné pro některé indikace. Musí být vybrána vhodná léková 
forma a síla.  
 
Pokud se v průběhu léčby přípravkem IntronA v jakékoli indikaci  vyskytnou nežádoucí příhody, je 
třeba buď upravit dávkování nebo léčbu přechodně přerušit, dokud nežádoucí příhody nevymizí. 
Pokud se i při adekvátní úpravě dávkování rozvine intolerance nebo choroba progreduje, je třeba 
podávání přípravku IntronA přerušit. Při udržovací léčbě subkutánním podáním si podle uvážení 

lékaře může pacient aplikovat přípravek sám. 
 
Chronická hepatitis B 
Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí 5 – 10 milionů IU, podávaných subkutánně třikrát týdně 
(obden) po dobu 4 až 6 měsíců.  
 

 

100 

V případě výskytu hematologických poruch (leukocyty 

 1 500/mm

3

, granulocyty 

 1 000/mm

3

trombocyty 

 100 000 /mm

3

) by měla být podávaná dávka snížena o 50 %. Léčbu je nutno přerušit 

v případě vážné leukopenie  (

 1 200 /mm

3

), vážné neutropenie (

 750 /mm

3

) nebo vážné 

trombocytopenie (

 70 000 /mm

3

). 

 
U všech pacientů, pokud ani po 3 až 4 měsících léčby (maximální tolerovanou dávkou) nedojde ke 
zlepšení sérových koncentrací HBV-DNA, podávání přípravku IntronA přerušte. 
 
Chronická hepatitis C 
Dospělí  
Přípravek IntronA je podáván subkutánně v dávce 3 miliony IU třikrát týdně (obden) dospělým 
pacientům, buď jako monoterapie, nebo v kombinaci s ribavirinem. 
 
Děti ve věku 3 let nebo starší a dospívající 

Přípravek IntronA 3 mil. IU/m

2

 se podává subkutánně třikrát týdně (obden) v kombinaci s ribavirinem, 

tobolkami nebo perorálním roztokem, podávaným perorálně denně ve dvou dílčích dávkách s  jídlem 
(ráno a večer). 
 
(Viz  SPC ribavirinu, tobolky, pro dávkování tobolek ribavirinu  a návod na modifikaci dávky pro 

kombinovanou terapii. Pediatričtí pacienti, kteří váží < 47 kg nebo nemohou polykat tobolky, viz SPC 
ribavirinu, perorální roztok). 
 
Pacienti s relapsem (dospělí) 
Přípravek IntronA se podává v kombinaci s ribavirinem. Na základě výsledků klinických studií, 
u kterých jsou k dispozici data po 6 měsících léčby, se doporučuje léčba pacientů přípravkem IntronA 
v kombinaci s ribavirinem po dobu 6 měsíců. 
 
Dosud neléčení pacienti (dospělí) 
Účinnost přípravku IntronA se zvyšuje, jestliže se podává v kombinaci s ribavirinem. IntronA by měl 
být podáván samostatně hlavně v případě intolerance nebo kontraindikace ribavirinu. 
 
- Přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem  
Na základě výsledků klinických studií, u kterých jsou k dispozici údaje po 12 měsících léčby, se 
doporučuje léčba pacientů přípravkem IntronA v kombinaci s ribavirinem po dobu nejméně 6 měsíců.  
 

V léčbě je třeba pokračovat dalších 6 měsíců (t.j. celkem 12 měsíců léčby) u těch pacientů, kteří 
vykazují negativní HCV-RNA  v 6. měsíci léčby, virový genotyp 1 (stanovený ve vzorku před léčbou) 
a vysokou virovou zátěž před léčbou. 
 
Při rozšíření léčby na 12 měsíců je nutno vzít v úvahu další negativní prognostické faktory (věk 

 40 let, muži, pacienti s přemosťující fibrózou).  

 
Pacienti, kteří v průběhu klinických studií nevykazovali po 6 měsících léčby virologickou odpověď 
(HCV-RNA  pod spodní hranicí detekce), se nestali virologicky reagujícími osobami (HCV-RNA  pod 
spodní hranicí detekce 6 měsíců po ukončení léčby). 
 
- Přípravek IntronA samostatně 
Optimální trvání léčby samotným přípravkem IntronA není ještě definitivně stanoveno, ale doporučuje 
se léčba o délce 12 až 18 měsíců. 
 
U pacientů léčených samotným přípravkem IntronA se doporučuje léčba po dobu nejméně 3 až 4 

měsíců, poté je třeba stanovit stav HCV-RNA. Léčba může pokračovat u těch pacientů, kteří mají 
negativní HCV-RNA. 
 
Dosud neléčení pacienti (děti a dospívající) 
Účinnost a bezpečnost přípravku IntronA v kombinaci s ribavirinem nebyla u dětí a dospívajících 
s dříve neléčenou chronickou hepatitidou C studována. 

 

101 

 
Trvání léčby u dětí a dospívajících 

  Genotyp 1: Doporučená délka trvání léčby je jeden rok. Pacienti, u nichž se nedosáhne 

virologické odpovědi po 12 týdnech léčby, se jen velmi nepravděpodobně stanou trvale 
odpovídajícími na léčbu (negativní prediktivní hodnota 96 %). Proto se doporučuje, aby u dětí 
a dospívajících užívajících kombinaci IntronA/ribavirin byla léčba přerušena, pokud ve 
12. týdnu jejich léčby HCV-RNA  poklesne ve srovnání s obdobím před léčbou o < 2 log

10

 

nebo pokud budou mít ve 24. týdnu léčby detekovatelnou HCV-RNA. 

  Genotyp 2/3: Doporučená délka trvání léčby je 24 týdnů. 

 
Trichocelulární leukémie 
Doporučená dávka činí 2 miliony IU/m

2

, podávaných subkutánně třikrát týdně (obden), a to u pacientů 

se splenektomií i bez ní. U většiny pacientů s trichocelulární leukémií dochází k normalizaci jedné či 

více hematologických hodnot během jednoho až dvou měsíců léčby přípravkem IntronA. Ke zlepšení 
všech tří hematologických hodnot (počet granulocytů a trombocytů a koncentrace hemoglobinu) bývá 
nutná doba šesti nebo více měsíců. Pokud tedy onemocnění neprogreduje nebo se neprojeví závažná 
intolerance léčby, musí být dávkovací schéma po zmíněnou dobu dodrženo. 
 
Chronická myeloidní leukémie 
Doporučená dávka přípravku IntronA se pohybuje v rozmezí 4 – 5 milionů IU/m

2

, podávaných 

subkutánně každý den. Někteří pacienti vykazují zlepšení po přípravku IntronA v dávce 5 milionů 
IU/m

2

, podávané subkutánně denně v kombinaci s cytarabinem (Ara-C) v dávce 20 mg/m

2

, podávané 

denně subkutánně po dobu 10 dní v měsíci (až do maximální denní dávky 40 mg). Po úpravě počtu 
leukocytů se k udržení hematologické remise podává maximální tolerovaná dávka přípravku IntronA 
(4 – 5 milionů  IU/m

denně). 

 
Podávání přípravku musí být přerušeno, pokud se ani po 8 – 12 týdnech léčby nedosáhne alespoň 
částečné hematologické remise nebo klinicky významné cytoredukce. 
 

Mnohočetný myelom 
Udržovací léčba  
U pacientů ve fázi plateau (pokles myelomových proteinů o více než 50 %) po iniciální indukční 
chemoterapii lze  podávat interferon alfa-2b jako monoterapii, a to subkutánně v dávce 3 miliony 
IU/m

2

 třikrát týdně (obden). 

 
Folikulární  lymfom 
Interferon alfa-2b může být podáván jako adjuvantní léčba k chemoterapii, a to subkutánně v dávce 
5 milionů  IU třikrát týdně (obden) po dobu 18 měsíců. Doporučuje se dávkovací schéma CHOP, 
nicméně klinické zkušenosti jsou pouze se schématem CHVP (kombinace cyklofosfamid, doxorubicin, 
teniposid a prednisolon). 
 
Karcinoidní tumor 
Obvyklá dávka činí 5 milionů  IU (3 – 9 milionů IU) podávaných subkutánně třikrát týdně (obden). 
U pacientů s onemocněním v pokročilém stadiu může být nutná denní dávka až 5 milionů  IU. Během 
chirurgického výkonu a po něm je třeba podávání léku dočasně přerušit. Terapie může pokračovat tak 

dlouho, jak dlouho na léčbu interferonem alfa-2b pacient reaguje. 
 
Maligní  melanom 
Jako indukční terapie je interferon alfa-2b podáván intravenózně v dávce 20 milionů IU/m

2

 denně, a to 

vždy pět dnů v týdnu po dobu čtyř týdnů; vypočtená dávka interferonu alfa-2b se přidá do injekčního 
roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)

 

a podává se intravenózně ve 20-ti minutové infúzi (viz bod 

6.6). Doporučená dávka pro udržovací léčbu činí 10 milionů IU/m

2

, podávaných subkutánně třikrát 

týdně (obden) po dobu 48 týdnů. 
 
Pokud se v průběhu léčby interferonem alfa-2b vyskytnou závažné nežádoucí příhody, zejména dojde-

li k poklesu počtu granulocytů na < 500/mm

3

 nebo k vzestupu 

alaninaminotransferázy/aspartátaminotransferázy (ALT/AST) na > 5násobek horní hranice normálu, 

 

102 

přerušte přechodně léčbu až do doby, než nežádoucí příhody vymizí. Při opětném zahájení léčby 
interferonem alfa-2b je nutno podávat dávku rovnající se 50 % dávky předchozí. Pokud přetrvává 
intolerance i po úpravě dávky nebo pokud dojde k poklesu granulocytů na 

 250/mm

3

 nebo ke 

vzestupu ALT/AST na > 10násobek horní hranice normálu, je nutno podávání interferonu alfa-2b 
přerušit. 
 
Ačkoli optimální (minimální) dávka k dosažení plného klinického  přínosu není známa není, je třeba 
podávat nemocným doporučenou dávku, s redukcí dávky vzhledem k toxicitě, jak bylo popsáno výše. 
 
Přípravek IntronA se aplikuje pomocí skleněné injekční stříkačky pro jednorázové použití nebo 
injekční stříkačky z umělé hmoty pro jednorázové použití. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

Hypersensitivita  na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Preexistující závažné srdeční onemocnění v anamnéze, např. nekontrolovaná městnavá srdeční 
nedostatečnost, nedávný infarkt myokardu, vážné arytmické poruchy. 

Závažné poruchy funkce jater nebo ledvin, včetně těch, jež jsou způsobeny metastázami. 

Epilepsie  a/nebo narušená funkce centrálního nervového systému (CNS) (viz bod 4.4). 

Chronická hepatitida s dekompenzovanou jaterní cirhózou. 

Chronická hepatitida u pacientů, léčených v současnosti či v nedávné minulosti 
imunosupresivy, s výjimkou případů po ukončení krátkodobého podávání kortikosteroidů. 

Autoimunitní hepatitida; nebo autoimunitní onemocnění v anamnéze; příjemci transplantátů 
léčení imunosupresivy. 

Preexistující onemocnění štítné žlázy, pokud je nelze upravit konvenční léčbou. 

Kombinace přípravku IntronA s telbivudinem. 

 
Děti a dospívající 

Existující závažné psychiatrické onemocnění nebo závažné psychiatrické onemocnění 
v anamnéze, zejména těžké deprese, sebevražedné myšlenky nebo pokusy o sebevraždu. 

 
Kombinovaná terapie s ribavirinem 
Pokud bude přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitis C současně s ribavirinem, 
prostudujte si také SPC ribavirinu.  
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Psychiatrické účinky a účinky na centrální nervový systém (CNS)  
U některých pacientů byly během léčby přípravkem IntronA pozorovány závažné účinky na CNS, 

zejména deprese, sebevražedné myšlenky a pokusy, a to i po ukončení léčby, zejména během 
následného 6-ti měsíčního období sledování. U dětí a dospívajících léčených přípravkem IntronA 
v kombinaci s ribavirinem byly v průběhu léčby a během 6-ti měsíčního dalšího sledování hlášeny 
sebevražedné myšlenky či pokusy o sebevraždu častěji než u dospělých pacientů (2,4 % oproti 1 %). 
Stejně jako u dospělých pacientů se i u dětí a dospívajících vyskytly další psychiatrické nežádoucí 

účinky (např. deprese, emoční labilita a ospalost). U interferonů alfa byly pozorovány další účinky na 
CNS, včetně agresivního chování (někdy namířeného proti druhým, jako jsou vražedné myšlenky), 
bipolárních poruch, mánie, zmatenosti a změn duševního stavu. Pacienti by měli být pečlivě sledováni 
pro případné známky nebo příznaky psychiatrických onemocnění. Pokud se takové příznaky objeví, 
musí ošetřující lékař brát v úvahu potenciální závažnost těchto nežádoucích účinků a měl by zvážit 
nutnost jejich adekvátní léčby. Pokud psychiatrické symptomy přetrvávají nebo se zhoršují, nebo jsou 

zjištěny sebevražedné nebo vražedné myšlenky, doporučuje se léčbu s přípravkem IntronA přerušit 
a u pacienta pokračovat s odpovídající psychiatrickou léčbou. 
 
Pacienti s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se závažným psychiatrickým 
onemocněním
 v anamnéze 

Jestliže se u dospělých pacientů s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se 
závažným psychiatrickým onemocněním v anamnéze usoudí, že je nezbytná léčba interferonem alfa-

 

103 

2b, měla by být zahájena pouze po zajištění odpovídajících individuálních diagnostických 
a terapeutických opatření k léčbě psychiatrického stavu.  

U dětí a dospívajících s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se závažným 
psychiatrickým onemocněním v anamnéze je používání interferonu alfa-2b kontraindikováno (viz bod 
4.3). 
 
Pacienti s užíváním/zneužíváním psychoaktivních látek: 
U pacientů s infekcí HCV, kteří současně trpí poruchami způsobenými užíváním psychoaktivních 

látek (alkohol, konopí atd.) je při léčbě interferonem alfa zvýšené riziko rozvoje psychiatrických 
poruch nebo zhoršení stávajících psychiatrických poruch. Pokud je léčba interferonem alfa 
považována u těchto pacientů za nezbytnou, má být pečlivě posouzena přítomnost psychiatrických 
komorbidit a rizika užívání jiných psychoaktivních látek. Pokud je to nezbytné, je třeba při vyšetření, 
léčbě a sledování pacienta zvážit interdisciplinární přístup se zapojením psychiatra nebo odborníka na 
závislosti. Pacienta je třeba pečlivě sledovat v průběhu léčby a dokonce i po přerušení léčby. 
Doporučuje se včasný zásah při opětovném nástupu nebo při rozvoji psychiatrických poruch. 
 
 
Populace dětí a dospívajících: Růst a vývoj (chronická hepatitis C) 

V průběhu kombinované léčby interferonem (standardním a pegylovaným)/ribavirinem, která trvala až 
48 týdnů, byl u pacientů ve věku 3 až 17 let  častý pokles tělesné hmotnosti a inhibice růstu (viz body 
4.8 a 5.1). Dostupné údaje z delšího časového období získané u dětí léčených kombinovanou léčbou 

standardním interferonem/ribavirinem také svědčí pro významné zpožďování růstu (snížení o > 15 
percentilů ve výškovém percentilu v porovnání s počátečním stavem) u 21 % dětí (n=20), i když od 
jejich léčby uplynulo již více než 5 let. Údaj o konečné tělesné výšce v dospělosti byl k dispozici 
u 14 z těchto dětí a u 12 z nich přetrvával 10 až 12 let po ukončení léčby růstový deficit > 15 
percentilů. 
 
Individuální hodnocení poměru přínosu/rizika u dětí  
Očekávaný prospěch z léčby by se měl pečlivě zvážit oproti zjištěním týkajícím se bezpečnosti u dětí 
a dospívajících, která vyplývají z klinických hodnocení (viz body 4.8 a 5.1). 

Je důležité vzít v úvahu, že kombinovaná léčba navodila inhibici růstu, která u některých 
pacientů vedla k nižší konečné tělesné výšce v dospělosti. 

Toto riziko by se mělo zvážit oproti charakteristikám onemocnění u dítěte, například známkám 
progrese nemoci (zejména fibróze), komorbiditám, které mohou negativně ovlivnit progresi 
nemoci (např. HIV koinfekci), i proti prognostickým faktorům odpovědi (genotypu HCV 
a virové náloži). 

 

Pokud je to jen možné, dítě by mělo být léčeno po pubertálním růstovém spurtu, aby se snížilo riziko 
inhibice růstu. Neexistují žádné údaje o dlouhodobých účincích na pohlavní dospívání. 
 
Hypersenzitivní reakce  
Ojediněle  byly pozorovány akutní hypersenzitivní reakce na interferon alfa-2b (např. urtikarie, 

angioedém, zúžení průdušek, anafylaxe) při podávání přípravku IntronA. Pokud se takové reakce 
objeví, přerušte podávání léku a zahajte vhodnou medikamentózní terapii. Přechodný exantém 
přerušení léčby nevyžaduje. 
 
Nežádoucí účinky včetně prodloužení koagulačních parametrů a jaterních abnormalit  

Středně závažné až těžké nežádoucí účinky si mohou vyžádat úpravu dávkování, nebo v některých 
případech ukončení léčby přípravkem IntronA. Přípravek IntronA zvyšuje u pacientů s cirhózou riziko 
dekompenzace jater a smrti. 
Léčbu přípravkem IntronA přerušte u těch pacientů s chronickou hepatitidou, u nichž dojde k 
prodloužení koagulačních parametrů, neboť to může být známka jaterní dekompenzace. 

Pokud se u pacienta v průběhu léčby přípravkem IntronA objeví abnormality jaterní funkce, je třeba 
zahájit jeho pečlivé sledování, a pokud se známky a příznaky dále rozvíjejí, je nutno léčbu přerušit. 
Jaterní enzymy a jaterní funkce musí být u cirhotických pacientů pečlivě sledovány.  
 

 

104 

Hypotenze 
V průběhu léčby a do dvou dnů po jejím ukončení se může dostavit hypotenze, která může vyžadovat 

podpůrnou léčbu. 
 
Nutnost adekvátní hydratace 
V průběhu léčby přípravkem IntronA je nutné zajistit adekvátní hydrataci pacienta, neboť u některých 
pacientů se v důsledku deplece tekutin projevuje hypotenze. V některých případech může být nutná 
náhrada tekutin. 
 
Pyrexie 
Protože pyrexie může být spojena s chřipkovým (flu-like) syndromem, jehož výskyt je při léčbě 
interferonem častý, je nutno vyloučit ostatní možné příčiny perzistující pyrexie. 
 
Oslabení pacienti 
Přípravek IntronA je nutno se zvýšenou opatrností podávat u oslabených nemocných, jako např. 
s chorobami plic (chronickou obstrukční chorobou bronchopulmonální) nebo s diabetem se sklonem 
ke ketoacidóze. Zvýšené pozornosti je třeba též u pacientů s poruchami krevní srážlivosti (např. 
tromboflebitidou nebo plicními emboliemi) nebo s těžkou myelosupresí. 
 
Postižení plic  
Vzácně byly u pacientů léčených interferonem alfa, včetně nemocných léčených přípravkem IntronA, 
pozorovány plicní infiltráty, pneumonitida a pneumonie, včetně fatálních případů. Etiologie zatím 
nebyla objasněna. Tyto symptomy se však objevují častěji v souvislosti s podáváním čínského 
přípravku rostlinného původu Shosaikoto, pokud je podáván současně s interferonem alfa (viz bod 

4.5). Každý pacient, u něhož se objeví pyrexie, kašel, dyspnoe nebo jiné respirační příznaky, se musí 
podrobit rentgenovému vyšetření hrudníku. Pokud se na rentgenovém snímku prokáží plicní infiltráty 
nebo pokud existují důkazy o poruše funkce plic, musí být pacient pečlivě sledován a léčba 
interferonem alfa v případě potřeby přerušena. Tyto problémy byly při léčbě interferonem alfa hlášeny 
častěji u pacientů s chronickou hepatitidou C, byly však hlášeny také u onkologických pacientů 

léčených interferonem alfa. Okamžité přerušení podávání interferonu alfa a léčba kortikosteroidy vede 
obvykle k ústupu plicních nežádoucích příhod. 
 
Nežádoucí příhody postihující oko 
Vzácně byly hlášeny po terapii interferony alfa nežádoucí příhody postihující oko (viz bod 4.8), včetně 

retinálního krvácení vatovitých ložisek, serózního odchlípení sítnice a obstrukce retinální tepny či žíly. 
Všichni pacienti by měli mít provedeno základní vyšetření zraku. U každého pacienta, který si stěžuje 
na změny ostrosti vidění nebo zorného pole, nebo uvádí během léčby přípravkem IntronA jakékoli jiné 
oftalmologické symptomy, musí být provedeno okamžitě komplexní oční vyšetření. Pravidelná 
vyšetření zraku během terapie přípravkem IntronA se doporučují zejména u pacientů s poruchami, 
které by mohly mít souvislost s retinopatií, jako např. diabetes mellitus  nebo hypertenze. Mělo by být 

zváženo přerušení podávání přípravku IntronA u těch pacientů, u nichž se nově objeví nebo zhorší 
poruchy zraku. 
 
Otupělost, kóma a encefalopatie 
U některých pacientů léčených vyššími dávkami, obvykle pak u pacientů ve vyšším věku, byla 

pozorována významnější otupělost a kóma, včetně případů encefalopatie. Třebaže většinou jde 
o účinky reverzibilní, u několika  pacientů trvala úprava až tři týdny. Velmi  vzácně byly při léčbě 
velmi vysokými dávkami přípravku IntronA objevily záchvaty. 
 
Pacienti s dříve existujícími abnormalitami srdce  
Pokud je podávání přípravku IntronA nutné u dospělých pacientů s anamnézou městnavé srdeční 
nedostatečnosti, infarktu myokardu a/nebo s dříve prodělanými nebo současnými poruchami srdečního 
rytmu, musí být tito pacienti během léčby pečlivě sledováni. U pacientů s preexistujícími srdečními 
abnormalitami  a/nebo s maligním nádorem v pokročilém stadiu je třeba před zahájením léčby a v jejím 
průběhu provádět elektrokardiografické vyšetření. Srdeční arytmie (především supraventrikulární) 

obvykle dobře reagují na konvenční léčbu, u některých pacientů si však mohou vyžádat přerušení 

 

105 

podávání přípravku IntronA. Nejsou k dispozici žádné údaje o léčbě a dospívajících se srdečním 
onemocněním v anamnéze. 
 
Hypertriglyceridémie 
Byla pozorována hypertriglyceridémie a zhoršení hypertriglyceridémie, někdy závažné. Proto se 
doporučuje monitorovat hladiny lipidů. 
 
Pacienti s psoriázou a sarkoidózou 

Vzhledem ke zprávám, že interferon alfa exacerbuje preexistující psoriázu a sarkoidózu, podávání 
přípravku IntronA u pacientů s psoriázou nebo sarkoidózou se doporučuje pouze tehdy, převyšuje-li 
potenciální prospěch potenciální riziko. 
 
Odmítnutí ledvinného a jaterního štěpu 

Předběžné údaje ukazují, že léčba interferonem alfa může mít souvislost se zvýšeným počtem 
odmítnutí ledvinného štěpu. Bylo  také hlášeno odmítnutí jaterního štěpu. 
 
Autoprotilátky a autoimunitní onemocnění 
V průběhu léčby alfa-interferony byla pozorována tvorba autoprotilátek a rozvoj autoimunitních 

onemocnění. Zvýšené riziko může být u pacientů, kteří jsou k rozvoji autoimunitních onemocnění 
predisponováni. Pacienti se známkami nebo symptomy srovnatelnými s autoimunitními 
onemocněními by měli být pečlivě posouzeni a prospěch-riziko pokračování léčby interferonem by 
mělo být přehodnoceno (viz také bod 4.4 Chronická hepatitis C, Monoterapie (abnormální funkce 
štítné žlázy) a bod 4.8).  
Mezi  pacienty s chronickou hepatitidou C léčenými interferonem byly hlášeny případy Vogtova-
Koyanagiho-Haradova  (VKH)  syndromu. Jedná se o granulomatózní zánětlivé onemocnění postihující 
oči, sluchový aparát, mozkomíšní pleny a kůži. Při podezření na VKH  syndrom by se měla antivirová 
léčba vysadit a zvážit terapie kortikosteroidy (viz bod 4.8). 
 
Doprovodná chemoterapie 

Podávání přípravku IntronA v kombinaci s jinými chemoterapeutiky (např. Ara-C, cyklofosfamid, 
doxorubicin, teniposid) může vést ke vzrůstu rizika toxicity (závažnosti a trvání), což může být život 
ohrožující nebo fatální, jako výsledek současně podaného léčiva. Nejčastěji hlášené potenciálně život 
ohrožující nebo fatální nežádoucí účinky zahrnovaly mukozitidu, průjem, neutropenii, poruchy ledvin 
a poruchy elektrolytů. Riziko vzrůstu toxicity vyžaduje opatrné úpravy dávek pro přípravek IntronA 
a pro souběžně podávaná chemoterapeutika (viz bod 4.5). Jestliže je přípravek IntronA používán 
s hydroxykarbamidem (hydroxyureou), může se zvýšit frekvence a závažnost kožní vaskulitidy.  
 
Chronická hepatitis C 
Kombinovaná léčba s ribavirinem 
Pokud bude přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitidou C současně s ribavirinem, 
prostudujte si také SPC ribavirinu. 
 
Všichni  pacienti ve studiích léčby s chronickou hepatitidou C podstoupili před zařazením do studie 
biopsii  jater, ale  v některých případech (tj. pacienti s genotypem 2 a 3) může léčba probíhat bez 
histologického ověření. Běžné léčebné postupy by se měly konzultovat, zda je jaterní biopsie potřebná 

před zahájením léčby. 
 
Monoterapie 
Ojediněle  se u dospělých pacientů léčených přípravkem IntronA pro chronickou hepatitidu C projevily 
poruchy funkce štítné žlázy (hypo- nebo hypertyreoidismus). V klinických studiích s podáváním 

přípravku IntronA se abnormality štítné žlázy vyvinuly celkem u 2,8 % pacientů. Tyto abnormality 
bylo možno zvládnout konvenční léčbou. Mechanismus, jímž přípravek IntronA ovlivňuje stav štítné 
žlázy, není znám. Před zahájením léčby chronické hepatitidy C přípravkem IntronA je třeba zhodnotit 
hladiny tyreostimulačního hormonu (TSH). Jakékoliv v této době zjištěné abnormality štítné žlázy 
musí být léčeny konvenční léčbou. Podávání přípravku IntronA lze zahájit, je-li  možné touto medikací 

udržet hladiny TSH v normálním rozmezí. Pokud se u pacienta v průběhu léčby přípravkem IntronA 
projeví příznaky svědčící o narušené funkci štítné žlázy, vyšetřete hladiny TSH. V případě dysfunkce 

 

106 

štítné žlázy lze v podávání přípravku pokračovat, pokud lze hladiny TSH medikací udržovat v 
normálním rozmezí. Samotné přerušení léčby přípravkem IntronA k obnovení funkce štítné žlázy 
nevedlo (viz také Doplňkové monitorování štítné žlázy specifické pro děti a dospívající). 
 
Doplňkové monitorování štítné žlázy specifické pro děti a dospívající 
Přibližně u 12 % dětí léčených kombinovanou léčbou interferonem alfa-2b a ribavirinem došlo ke 
zvýšení thyreotropního hormonu (TSH). U dalších 4 % nastal přechodný pokles pod dolní limit 
normálu. Před začátkem léčby přípravkem IntronA musí být zhodnoceny hladiny TSH a jakékoli 
v této době zjištěné  abnormality štítné žlázy  musí být léčeny konvenční léčbou. Léčba přípravkem 
IntronA může být zahájena, pokud lze hladiny TSH medikací udržovat v normálním rozmezí. Při léčbě 
interferonem alfa-2b a ribavirinem  byla pozorována dysfunkce štítné žlázy. Jestliže jsou zjištěny 
abnormality štítné žlázy, měl by se u pacienta vyhodnotit stav štítné žlázy a adekvátně klinicky léčit. 
Pro zjištění dysfunkce štítné žlázy by děti a dospívající pacienti měli být monitorováni každé 3 měsíce 

(např. TSH). 
 
HCV/HIV koinfekce 
U pacientů současně infikovaných HIV, kteří dostávají souběžně vysoce aktivní anti-retrovirovou 
léčbu (HAART) může vzrůstat riziko vývoje acidózy z nahromadění kyseliny mléčné. Opatrnosti je 

třeba v případě přidání přípravku IntronA a ribavirinu k HAART terapii (viz SPC ribavirinu). 
U pacientů léčených kombinovanou terapií přípravku IntronA s ribavirinem a zidovudinem by mohlo 
být zvýšeno riziko rozvoje anémie. U pacientů s pokročilou cirhózou, infikovaných současně HCV 
a HIV, kteří dostávají HAART  terapii, může vzrůstat riziko jaterní dekompenzace a smrti. Přidáním 
léčby alfa interferony samotnými nebo v kombinaci s ribavirinem se může toto riziko u těchto 
pacientů zvýšit. 
 
HCV/HBV koinfekce 
U pacientů současně infikovaných virem hepatitidy B a C léčených interferonem byly hlášeny případy 
reaktivace onemocnění hepatitidou B (některé s vážnými následky). Frekvence takové reaktivace se 
zdá být nízká. 

Před zahájením léčby interferonem u hepatitidy C mají být všichni pacienti vyšetřeni na hepatitidu B; 
pacienti současně infikovaní virem hepatitidy B  a C musí být následně sledováni a léčeni podle 
současných klinických pokynů. 
 
Onemocnění zubů a periodontu 

U pacientů dostávajících kombinovanou terapii přípravku IntronA s ribavirinem bylo hlášeno poškození 
zubů a dásní, které může vést až ke ztrátě zubů. Navíc během dlouhodobé léčby kombinací přípravku 
IntronA s ribavirinem by mohla suchost ústní dutiny způsobit poškození zubů a sliznice ústní dutiny. 
Pacienti by si měli důkladně dvakrát denně čistit zuby a chodit na pravidelné zubní prohlídky. 
U některých pacientů může dojít i ke zvracení. Pokud se tato reakce objeví, je vhodné doporučit důkladně 
si poté vypláchnout ústa. 
 
Laboratorní vyšetření 
Před zahájením systémové léčby přípravkem IntronA a pravidelně i v jejím průběhu je třeba u všech 
pacientů provádět standardní hematologická vyšetření a biochemická vyšetření krve (kompletní 
i diferenciální krevní obraz, počet trombocytů, elektrolyty, jaterní enzymy, sérové bílkoviny, sérový 
bilirubin  a kreatinin). 
 
V průběhu léčby hepatitidy B a C se doporučuje provádět vyšetření v 1., 2., 4., 8., 12. a 16. týdnu 
a poté každý druhý měsíc. Pokud se hodnoty ALT v průběhu podávání přípravku IntronA zvýší na 
dvojnásobek výchozí hodnoty nebo více, lze s léčbou pokračovat pouze tehdy, neobjeví-li se známky 
a příznaky jaterního selhání. Při zvýšené hladině  ALT je  nutno ve dvoutýdenních intervalech provádět 
následující jaterní funkční testy: ALT, protrombinový čas, alkalická fosfatáza, albumin a bilirubin. 
 
U pacientů léčených pro maligní melanom je třeba v průběhu indukční fáze léčby jedenkrát týdně 
a v průběhu udržovací léčby jednou měsíčně monitorovat jaterní funkce a celkový i diferenciální bílý 
krevní obraz (WBC). 
 

 

107 

Účinky na fertilitu 
Interferon může poškodit fertilitu (viz body 4.6 a 5.3). 
 
Důležitá informace o některých složkách přípravku IntronA 
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 2,5 ml, tj. v podstatě je 
„bez sodíku“.  
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 
 
Narkotika, hypnotika a sedativa musejí být podávána s velkou opatrností, pokud jsou užívána 
současně s přípravkem IntronA.  
 
Interakce přípravku IntronA s dalšími léky nebyly dosud zcela zhodnoceny. Je nutná zvýšená 
opatrnost při podávání přípravku IntronA současně s jinými potenciálně myelosupresivními látkami. 
 
Interferony mohou ovlivňovat oxidativní metabolické procesy. To je třeba vzít v úvahu v případech, 

kde je IntronA podáván zároveň s léky metabolizovanými právě tímto mechanismem, jako jsou 
xantinové deriváty theofylinu nebo aminofylinu. V průběhu současného podávání přípravku s 
xantinovými přípravky je nutno monitorovat hladiny theofylinu v séru a v případě potřeby upravit 
dávkování. 
 
Vzácně byly u pacientů léčených interferonem alfa, včetně přípravku IntronA, pozorovány plicní 

infiltráty, pneumonitida a pneumonie, které byly někdy fatální. Etiologie  zatím nebyla objasněna. Tyto 
symptomy byly hlášeny častěji, když současně s interferonem alfa byl podáván čínský přípravek 
rostlinného původu Shosaikoto (viz bod 4.4). 
 
Podávání přípravku IntronA v kombinaci s chemoterapeutiky (např. Ara-C, cyklofosfamid, 
doxorubicin, teniposid) může vést k vzrůstu rizika toxicity (závažnosti a trvání) (viz bod 4.4).  
 
Pokud bude přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitis C současně s ribavirinem, 
prostudujte si také SPC ribavirinu. 
 
Klinická  studie hodnotící podávání kombinace telbivudinu 600 mg denně se subkutánně podávaným 
pegylovaným interferonem alfa-2a v dávce 180 mikrogramů jednou týdně ukazuje, že tato kombinace 
je spojena se zvýšeným rizikem rozvoje periferní neuropatie. Mechanizmus vedoucí k těmto příhodám 
není znám (viz body 4.3, 4.4 a 4.5 SPC telbivudinu). Navíc nebyla prokázána bezpečnost a účinnost 
telbivudinu  v kombinaci s interferony při léčbě chronické hepatitidy typu B. Z toho důvodu je 
kombinace přípravku IntronA s telbivudinem kontraindikována (viz bod 4.3). 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen  
Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby účinnou antikoncepci. U žen léčených lidským 

leukocytárním interferonem byl hlášen pokles koncentrace estradiolu a progesteronu v séru. 
 
Přípravek IntronA musí být s opatrností podáván mužům ve fertilním věku. 
 
Kombinovaná léčba s ribavirinem  
Ribavirin podávaný v průběhu těhotenství působí závažné vrozené vady. U pacientek nebo u partnerek 
mužských pacientů, kteří užívají přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem, je třeba krajní 
opatrnosti k zabránění otěhotnění. Ženy ve fertilním věku musí během léčby a po dobu 4 měsíců po 
jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Mužští pacienti nebo jejich partnerky musí během 
léčby a 7 měsíců po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci (viz SPC ribavirinu). 
 

 

108 

Těhotenství  
Adekvátní údaje o podávání interferonu alfa-2b těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na 

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. 
Přípravek IntronA by se měl používat v těhotenství pouze tehdy, jestliže potenciální prospěch 
ospravedlňuje potenciální riziko pro plod. 
 
Kombinovaná léčba s ribavirinem  
Léčba ribavirinem je kontraindikována u těhotných žen. 
 
Kojení   
Není známo, zda se složky přípravku vylučují do lidského mateřského mléka. Kojení by se mělo před 
začátkem léčby přerušit, vzhledem k potenciálním nežádoucím účinkům u kojených dětí. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Pacienty je třeba upozornit, že v průběhu léčby přípravkem IntronA se může objevit zvýšená únava, 
ospalost či zmatenost, a proto je doporučeno vyvarovat se řízení dopravních prostředků nebo obsluhy 
strojů. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Pokud je přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitis C současně s ribavirinem, 
prostudujte si nežádoucí účinky ribavirinu v SPC ribavirinu. 
 

V klinických studiích, prováděných v rozsáhlém spektru indikací a širokém spektru dávek (od 
6 MIU/m

2

/týden u trichocelulární leukémie po 100 MIU/m

2

/týden u melanomu), patřily k nejčastěji 

uváděným nežádoucím účinkům pyrexie, únava, bolesti hlavy a myalgie. Pyrexie a únava často 
vymizely během 72 hodin po přerušení nebo vysazení léčby.  
 

Dospělí 
V klinických studiích prováděných u pacientů s hepatitidou C byli pacienti léčeni přípravkem IntronA 
samotným nebo v kombinaci s ribavirinem po dobu jednoho roku. Všichni pacienti v těchto studiích 
dostávali 3 miliony  IU přípravku IntronA třikrát týdně. V tabulce 1 je uvedena frekvence, s jakou 
pacienti hlásili  nežádoucí účinky (ve vztahu k léčbě) v klinických studiích u dosud neléčených 

pacientů, kteří byli léčeni jeden rok. Závažnost byla vesměs mírná nebo středně závažná. Nežádoucí 
účinky vyjmenované v tabulce 1 jsou založeny na zkušenostech z klinických hodnocení a z období po 
uvedení přípravku na trh. U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky zařazeny do 
příslušné frekvenční skupiny, s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až 
<1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000); 
není známo. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 

 

109 

Tabulka 1. Nežádoucí účinky přípravku IntronA samotného nebo v kombinaci s  ribavirinem hlášené 

v průběhu klinických hodnocení nebo po uvedení přípravku na trh 

Třída orgánového systému 

Nežádoucí

 

účinky 

Infekce a infestace 
Velmi  časté: 
Časté: 
Méně časté: 
Vzácné

:  

Není známo:

 

 
Faryngitida*, virová infekce* 
Bronchitida, sinusitida, herpes simplex (rezistence), rinitida 
Bakteriální  infekce 
Pneumonie

§

, sepse 

Reaktivace onemocnění hepatitidou B u pacientů 
s koinfekcí HCV/HBV 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi  časté: 
Časté: 
Velmi  vzácné

 

Není známo: 

 
Leukopenie 
Trombocytopenie, lymfadenopatie, lymfopenie 
Aplastická anémie 
Čistá aplazie červených krvinek, idiopatická 
trombocytopenická purpura, trombotická 
trombocytopenická purpura 

Poruchy imunitního systému

§

 

Velmi  vzácné: 
Není známo: 

 

 
Sarkoidóza, exacerbace sarkoidózy 
Systémový lupus erytematodes, vaskulitida, revmatoidní 
artritida (nová nebo zhoršená), Vogtův-Koyanagiho-
Haradův syndrom, akutní reakce přecitlivělosti včetně 
kopřivky, angioedému, zúžení průdušek, anafylaxe

§

 

Endokrinní poruchy 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Hypotyreóza

§

, hypertyreóza

§

 

Diabetes, zhoršený diabetes 

Poruchy metabolismu a výživy 
Velmi  časté: 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Anorexie 
Hypokalcemie, dehydratace, hyperurikemie, žízeň 
Hyperglykemie, hypertriacylglycerolemie

§

, zvýšená chuť 

k jídlu 

Psychiatrické poruchy

§

 

Velmi  časté: 
 

Časté: 
Vzácné: 
Velmi  vzácné: 

 

Není známo: 

 
Deprese, nespavost, úzkost, emoční labilita*, agitovanost, 
nervozita 

Zmatenost, poruchy spánku, snížení libida 
Myšlenky na sebevraždu 
Sebevražda, pokusy o sebevraždu, agresivní chování (někdy 
namířené vůči jiným), psychózy včetně halucinací 
Vražedné myšlenky, změna mentálního stavu

§

, mánie, 

bipolární poruchy 

Poruchy nervového systému

§

 

Velmi  časté: 
Časté: 
 
Méně časté: 
Velmi  vzácné: 
 
Není známo: 

 
Závrať, bolest hlavy, porucha soustředění, suchost v ústech 
Třes, parestézie, hypestézie, migréna, zrudnutí, spavost, 
porucha chuti 
Periferní neuropatie 
Krvácení do mozku, mozková ischemie, záchvaty křečí, 
porucha vědomí, encefalopatie 
Mononeuropatie, koma

§

 

Poruchy oka 
Velmi  časté: 
Časté: 
 
Vzácné: 

 
 
 

Není známo: 

 
Rozmazané vidění 
Konjunktivitida,  porucha vidění, porucha slzné žlázy, bolest 
oka 
Krvácení do sítnice

§

, retinopatie (včetně makulárního 

edému), ucpání retinální tepny nebo žíly

§

, neuritida optiku, 

edém papily, ztráta zrakové ostrosti nebo výpadky 
zrakového pole, vatové skvrny

§

 

Serózní odchlípení sítnice 

 

110 

Poruchy ucha a labyrintu 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Závrať, tinnitus 
Ztráta sluchu, porucha sluchu 

Srdeční poruchy 

Časté: 
Méně časté: 
Vzácné: 
Velmi  vzácné: 
Není známo: 

 

Bušení srdce, tachykardie 
Perikarditida 
Kardiomyopatie 
Infarkt myokardu, srdeční ischemie 
Městnavé srdeční selhání, perikardiální výpotek, arytmie 

Cévní poruchy 
Časté: 
Velmi  vzácné 

 
Hypertenze 
Periferní ischemie, hypotenze

§

 

Respirační, hrudní a mediastinální 
poruchy 
Velmi  časté: 
Časté: 
 
Velmi  vzácné: 
Není známo: 

 
 
Dušnost*, kašel* 
Epistaxe, respirační porucha, nosní kongesce, rýma, suchý 

kašel 
Plicní infiltráty

§

, pneumonitida

§ 

Plicní fibróza, plicní arteriální hypertenze

#

 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi  časté: 
 
Časté: 
 
Velmi  vzácné: 
 
Není známo: 

 
Nevolnost/zvracení, bolest břicha, průjem, stomatitida, 
dyspepsie 
Ulcerózní stomatitida, bolest v pravém podžebří, glositida, 
gingivitida,  zácpa, průjem 
Pankreatitida, ischemická kolitida,  ulcerózní kolitida, 
krvácení z dásní 
Blíže nespecifikovaná periodontální porucha, blíže 
nespecifikovaná zubní porucha, pigmentace jazyka

§

 

Poruchy jater a žlučových cest 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Hepatomegalie 
Hepatotoxicita (včetně fatální) 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi  časté: 
 
Časté: 
 
Velmi  vzácné: 

 
Alopecie, svědění*, suchost kůže*, vyrážka*, zvýšené 
pocení 
Psoriáza (nová nebo zhoršená)

§

, makulopapulózní vyrážka, 

erytematózní vyrážka, ekzém, erytém, porucha kůže 
Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální 
nekrolýza, multiformní erytém 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a 
pojivové tkáně 

Velmi  časté: 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
 
Myalgie,  artralgie, muskuloskeletální bolest 
Artritida 
Rabdomyolýza, myositida, křeče v lýtkách, bolest zad 

Poruchy ledvin a močových cest 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Časté močení 
Selhání ledvin, renální insuficience, nefrotický syndrom 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Časté: 

 
Amenorea, bolest prsů, dysmenorea, menoragie, porucha 
menstruace, vaginální potíže 

Celkové poruchy a reakce v místě 
aplikace 
Velmi  časté: 
 
 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
 
Zánět v místě vpichu, reakce v místě vpichu*, únava, 
třesavka, pyrexie

§

, chřipkové příznaky

§

, slabost, 

podrážděnost, bolest na hrudníku, malátnost 
Bolest  v místě vpichu 
Nekróza v místě vpichu, otok obličeje 

 

111 

Vyšetření 
Velmi  časté: 

 
Pokles tělesné hmotnosti 

* Tyto příhody se vyskytovaly často pouze po přípravku IntronA samotném 

§

 Viz  bod 4.4 

#

Označení třídy pro přípravky obsahující interferon, viz níže plicní arteriální hypertenze. 

 
Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny též s přípravkem IntronA samotným. 
 
Nežádoucí účinky pozorované u hepatitidy C reprezentují ty, které jsou hlášeny, když je přípravek 

IntronA podáván v jiných indikacích, s očekávaným vzrůstem incidence v závislosti na dávce. 
Například ve studii adjuvantní léčby s vysokými dávkami přípravku IntronA u pacientů s melanomem 
byly incidence únavy, pyrexie, myalgie, neutropenie/anémie, anorexie, nevolnosti a zvracení, průjmu, 
třesavky, chřipkových (flu-like) příznaků, deprese, alopecie, změny chuti a závratě větší než ve 
studiích léčby hepatitidy C. Závažnost se také zvýšila při léčbě vysokými dávkami (WHO stupeň 
3 a 4, u 66 % resp. 14 % pacientů), ve srovnání s mírnou až střední závažností obvykle spojenou 
s nízkými dávkami. Nežádoucí účinky bylo obvykle možné zvládnout úpravou dávky. 
 
Výskyt kardiovaskulárních nežádoucích účinků, zejména arytmií, koreloval převážně s již dříve 
přítomným kardiovaskulárním onemocněním a s předchozí léčbou kardiotoxickými léky (viz bod 4.4). 
U pacientů bez předchozího důkazu srdečního onemocnění byla vzácně hlášena kardiomyopatie, která 

může být po přerušení léčby interferonem alfa reverzibilní (viz bod 4.4). 
 
U přípravků s interferonem alfa byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH), zejména 
u pacientů s rizikovými faktory PAH (např. portální hypertenzí, infekcí HIV, cirhózou). Příhody byly 
hlášeny v různých časových odstupech, v typickém případě několik měsíců od zahájení léčby 
interferonem alfa

 
U alfa interferonů bylo hlášeno široké spektrum autoimunitních a imunitou způsobených poruch, 
včetně poruch funkce štítné žlázy, systémového lupus erythematodes, revmatoidní artritidy (nové nebo 
zhoršené), idiopatické a trombotické trombocytopenické purpury, vaskulitidy, neuropatií včetně 
mononeuropatií (viz také bod 4.4).  
 
Ke klinicky  významným abnormálním laboratorním hodnotám, které se objevují nejčastěji při 
podávání přípravku v dávkách vyšších než 10 milionů IU denně, patří pokles počtu granulocytů a 
leukocytů, pokles koncentrace hemoglobinu a počtu trombocytů; vzestup alkalické fosfatázy, LDH, 
sérových koncentrací kreatininu a dusíku močoviny v séru. Byla hlášena středně závažná a obvykle 
reverzibilní  pancytopenie. Vzestup ALT/AST (SGPT/SGOT) v séru byl zaznamenán jako abnormalita 
u některých pacientů bez hepatitidy a rovněž u pacientů s chronickou hepatitidou B, u kterých 
koreloval s clearancí virových DNAp. 
 
Populace dětí a dospívajících 
Chronická hepatitis C - Kombinovaná léčba s ribavirinem 
V klinických studiích provedených u 118 dětí a dospívajících (ve věku od 3 do 16 let) přerušilo 6 % 
pacientů léčbu pro nežádoucí reakce. Obecně byl profil nežádoucích účinků u limitované populace dětí 
a dospívajících podobný profilu pozorovanému u dospělých, ačkoliv během léčby bylo pozorováno 
pediatrické specifikum ohledně inhibice růstu, projevující se snížením výškového percentilu 

(průměrný pokles o 9 percentilů) a hmotnostního percentilu (průměrný pokles o 13 percentilů). 
V průběhu 5-letého období následného sledování po léčbě byla průměrná výška dětí na 44. percentilu, 
což bylo pod mediánem normativní populace i méně než jejich  střední vstupní výška (48. percentil). 
U dvaceti (21 %) z 97 dětí došlo ke snížení výškového percentilu o více než 15 percentilů, přičemž u 
10 z těchto 20 dětí byl na závěr dlouhodobého následného sledování (až 5 let) pokles jejich  výškového 
percentilu ve srovnání s okamžikem zahájení léčby o více než 30 percentilů. Údaj o konečné tělesné 
výšce v dospělosti byl k dispozici u 14 z těchto dětí a u 12 z nich přetrvával 10 až 12 let po ukončení 
léčby růstový deficit > 15 percentilů. V průběhu kombinované léčby přípravkem IntronA 
a ribavirinem trvající až 48 týdnů byla pozorována inhibice  růstu, která u některých pacientů vedla 
k nižší  konečné tělesné výšce v dospělosti. Nejzřetelnější  bylo snížení průměrného výškového 

 

112 

percentilu mezi zahájením léčby a ukončením dlouhodobého následného sledování u dětí před 
pubertou (viz bod 4.4). 
 
Kromě toho, byly v průběhu léčby a během 6-ti měsíčního dalšího sledování hlášeny sebevražedné 
myšlenky či pokusy o sebevraždu častěji než u dospělých pacientů (2,4 % vs. 1 %). Stejně jako 
u dospělých pacientů, se i u dětí a dospívajících vyskytly další psychiatrické nežádoucí účinky (např. 
deprese, emoční labilita a ospalost) (viz bod 4.4). Navíc se u dětí a dospívajících vyskytly častěji než 
u dospělých pacientů komplikace v místě vpichu, pyrexie, anorexie, zvracení a emoční labilita. 

Modifikace dávky byla požadována u 30 % pacientů, nejčastěji kvůli anémii a neutropenii. 
 
Nežádoucí účinky vyjmenované v tabulce 2 jsou založeny na zkušenostech ze dvou multicentrických 
klinických hodnocení u dětí a dospívajících. U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky 
zařazeny do příslušné frekvenční skupiny, s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); 

časté (≥1/100, <1/10). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající 
závažnosti. 

 

Tabulka 2. Nežádoucí účinky hlášené velmi často a často v klinických hodnoceních u dětí a dospívajících 

pacientů léčených přípravkem IntronA v kombinaci s ribavirinem 

 

Třída orgánového systému 

Nežádoucí účinky 

Infekce a infestace 
Velmi  časté: 
Časté: 

 
Virová  infekce, faryngitida 
Mykotická infekce, bakteriální infekce, plicní infekce, zánět 

středního ucha, zubní absces, herpes simplex, infekce 
močových cest, vaginitida, gastroenteritida 

Novotvary benigní, maligní a blíže 

neurčené (zahrnující cysty a polypy) 
Časté:

 

 
 
Novotvary (nespecifikované) 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi  časté: 

Časté: 

 
Anémie, neutropenie 
Trombocytopenie, lymfadenopatie 

Endokrinní poruchy 
Velmi  časté: 

Časté: 

 
Hypotyreóza

§

 

Hypertyreóza

§

, virilizmus 

Poruchy metabolismu a výživy 
Velmi  časté: 

Časté: 

 
Anorexie 
Hypertriacylglycerolemie

§

, hyperurikemie, zvýšená chuť k 

jídlu 

Psychiatrické poruchy

§

 

Velmi  časté: 

Časté: 

 
Deprese, emoční labilita, nespavost 

Sebevražedné myšlenky, agresivní reakce, zmatenost, 
porucha chování, agitovanost, náměsíčnost, úzkost, 
nervozita, porucha spánku, abnormální sny, apatie 

Poruchy nervového systému

§

 

Velmi  časté: 
Časté: 
 

 
Bolest hlavy, závrať 
Hyperkinezie, třes, dysfonie, parestezie, hypestezie, 
hyperestezie, porucha soustředění, somnolence 

Poruchy oka 
Časté: 

 
Konjunktivitida,  bolest oka, abnormální vidění, porucha 
slzné žlázy 

Cévní poruchy 
Časté: 

 
Zrudnutí, bledost 

Respirační, hrudní a mediastinální 
poruchy 
Časté: 

 
 
Dušnost, zrychlené dýchání, epistaxe, kašel, nosní 
kongesce, podráždění nosu, rýma, kýchání 

 

113 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi  časté: 
Časté: 

 
Průjem, zvracení, nevolnost, bolest břicha 
Ulcerace v ústech, ulcerózní stomatitida, stomatitida, bolest 
v pravém podžebří, dyspepsie, glositida, gastroezofageální 
reflux, rektální porucha, gastrointestinální porucha, zácpa, 
průjem, bolest zubu, zubní potíže  

Poruchy jater a žlučových cest 
Časté: 

 
Abnormální funkce jater  

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi  časté: 
Časté: 

 
Alopecie, vyrážka 
Fotosenzitivní reakce, makulopapulární exantém, ekzém, 
akné, porucha kůže, porucha nehtu, odbarvení kůže, 

svědění, suchost kůže, erytém, modřina, zvýšené pocení  

Poruchy svalové a kosterní soustavy a 
pojivové tkáně 
Velmi  časté: 

 
 
Artralgie,  myalgie, muskuloskeletální bolest  

Poruchy ledvin a močových cest 
Časté: 

 
Enuréza, porucha močení, inkontinence moči 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Časté: 

 
Ženské pohlaví:  amenorea, menorrhagie, porucha 
menstruace, vaginální porucha 
Mužské pohlaví: bolest varlat 

Celkové poruchy a reakce v místě 
aplikace 
Velmi  časté: 
 
 
Časté: 

 
 
Zánět v místě vpichu, reakce v místě vpichu, únava, 
třesavka, pyrexie

§

, příznaky podobné chřipce

§

, malátnost, 

podrážděnost 
Bolest  na hrudníku, slabost, otok, bolest v místě vpichu 

Vyšetření 

Velmi  časté: 

 

Snížení rychlosti růstu (nižší tělesná výška a/nebo hmotnost 
v daném věku)

§

 

Poranění a otravy 

Časté: 

 

Lacerace kůže 

§ 

Viz  bod 4.4 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili  podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného 

Dodatku V

. 

 

4.9 

Předávkování 

 
Nebyl hlášen žádný případ předávkování, který by vedl k akutním klinickým projevům. Nicméně, 
stejně jako u kterékoli jiné farmakologicky aktivní látky, je indikována symptomatická léčba s častým 
monitorováním vitálních funkcí a pečlivým sledováním pacienta. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ  VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: interferon alfa-2b, ATC kód: L03A B05   
 
Přípravek IntronA je sterilní, stabilní forma vysoce čištěného interferonu alfa-2b, vyráběného 
technologií rekombinantní DNA. Rekombinantní interferon alfa-2b je ve vodě rozpustná bílkovina 
s molekulovou hmotností přibližně 19 300 daltonů. Získává se z klonu bakterie E. coli, do něhož je 

 

114 

zaveden genetickým inženýrstvím vyprodukovaný plasmidový hybrid obsahující gen interferonu alfa-
2b z lidských leukocytů. 
 
Aktivita  přípravku IntronA se vyjadřuje v IU, přičemž 1 mg rekombinantního interferonu alfa-2b 
odpovídá 2,6 x 10

IU. Hodnota mezinárodní jednotky je odvozena ze srovnání aktivity 

rekombinantního interferonu alfa-2b a aktivity mezinárodního referenčního lidského leukocytárního 
interferonu, schváleného Světovou zdravotnickou organizací. 
 

Interferony tvoří rodinu proteinů s malou molekulou, s molekulovou hmotností v rozmezí 15 000 až 
21 000 daltonů. K  jejich  produkci a sekreci v buňkách dochází v reakci na virové infekce či působení 
různých syntetických a biologických induktorů. Byly identifikovány tři hlavní třídy interferonů: alfa, 
beta a gama. Tyto tři hlavní třídy však nejsou vnitřně homogenní a mohou zahrnout několik různých 
molekulárních typů interferonu. Bylo identifikováno více než 14 geneticky odlišných lidských 

interferonů alfa. Přípravek IntronA byl klasifikován jako rekombinantní interferon alfa-2b. 
 
Interferony působí na buňky prostřednictvím své vazby na specifické membránové receptory na 
buněčném povrchu. Lidské interferonové receptory, izolované z lidských lymfoblastů (Daudi), jsou 
vysoce asymetrické proteiny. Vyznačují se selektivitou vůči lidským, avšak nikoli vůči myším 

interferonům, což svědčí pro jejich druhovou specificitu. Studie prováděné s ostatními interferony tuto 
druhovou specificitu potvrdily. Nicméně některé druhy opic, např. Makak rhesus (Macaca mulatta), se 
ukázaly k farmakodynamické stimulaci po expozici lidským interferonem typu 1 jako vnímavé. 
 
Z výsledků několika studií vyplývá, že po vazbě na membránové receptory zahajuje interferon složitou 
sekvenci intracelulárních dějů, k nimž patří i indukce určitých enzymů. Předpokládá se, že tento 

proces minimálně zčásti zodpovídá za nejrůznější buněčné reakce na interferon, a to včetně inhibice 
replikace viru ve virem infikovaných buňkách, suprese buněčné proliferace, jakož i takových 
imunomodulačních aktivit, jako je zvýšení fagocytární aktivity makrofágů a zvýšení specifických 
cytotoxických účinků lymfocytů vůči cílovým buňkám. Na terapeutických účincích interferonu se 
může podílet část nebo celý komplex těchto aktivit. 
 
Rekombinantní interferon alfa-2b prokázal ve studiích na zvířecích i lidských buněčných kulturách, 
jakož i u lidských nádorových xenotransplantátů přenesených na zvířata, antiproliferativní působení. 
In vitro byla prokázána jeho významná imunomodulační aktivita. 
 
Rekombinantní interferon alfa-2b také inhibuje  replikaci  virů in vitro i in vivo. I když přesný 
mechanismus protivirového působení rekombinantního interferonu alfa-2b zůstává zatím neznámý, je 
zřejmé, že ovlivňuje metabolismus hostitelské buňky. Tímto způsobem inhibuje replikaci viru, 
a pokud přece jen k replikaci  dojde, znemožňuje nově vytvořeným virionům opustit buňku.  
 
Chronická hepatitis B 

Současné klinické zkušenosti u pacientů, kteří byli léčeni interferonem alfa-2b 4 až 6 měsíců ukazují, 
že léčba může způsobit clearanci sérových HBV-DNA. Bylo pozorováno zlepšení histologického 
nálezu jater. U dospělých pacientů se ztrátou HBeAg a HBV-DNA  bylo pozorováno významné snížení 
morbidity a mortality. 
 
Interferon alfa-2b (6 MIU/m

2

 třikrát týdně po 6 měsíců) byl podáván dětem s chronickou aktivní 

hepatitidou B. Vzhledem k metodické chybě nebylo možné prokázat účinnost. Navíc u dětí léčených 
interferonem alfa-2b byla zjištěna  snížená rychlost růstu a u některých případů byla pozorována 
deprese. 
 

Chronická hepatitis C u dospělých pacientů 
U dospělých pacientů, kteří dostávají interferon v kombinaci s ribavirinem, je dosažená četnost 
setrvalé odpovědi 47 %. Lepší účinnost byla prokázána u kombinace pegylovaného interferonu 
s ribavirinem (četnost setrvalé odpovědi 61 % dosažená ve studii prováděné u dosud neléčených 
pacientů s dávkou ribavirinu > 10,6 mg/kg, p< 0,01). 
 

 

115 

Přípravek IntronA samostatně nebo v kombinaci s ribavirinem byl studován ve 4 randomizovaných 
klinických studiích fáze III, které zahrnovaly 2 552 pacientů s chronickou hepatitidou C, dosud 

neléčených interferonem. Ve studiích byla srovnána účinnost přípravku IntronA samotného nebo 
v kombinaci s ribavirinem. Účinnost byla definována jako udržení virologické odpovědi po dobu 6-ti 
měsíců po ukončení léčby. Pacienti vhodní pro zařazení do těchto studií měli chronickou hepatitidu C, 
potvrzenou pozitivním stanovením HCV-RNA  reakce polymerázového řetězce (PCR) 
(

 100 kopií/ml) a biopsií jater, odpovídající histologické diagnóze chronické hepatitidy, bez 

přítomnosti dalších příčin chronické hepatitidy, a abnormální ALT v séru. 
 
Přípravek IntronA byl podáván v dávce 3 miliony IU třikrát týdně jako monoterapie nebo v kombinaci 
s ribavirinem. Většina pacientů v těchto klinických studiích byla léčena po dobu jednoho roku. 
Všichni pacienti byli sledováni po dobu 6 měsíců po ukončení léčby pro stanovení setrvalé virologické 
odpovědi. Poměry setrvalých virologických odpovědí u skupin léčených přípravkem IntronA 
samotným nebo v kombinaci s ribavirinem (ze dvou studií) jsou uvedeny v tabulce 3. 
 
Podáváním přípravku IntronA v kombinaci s ribavirinem u dosud neléčených pacientů s chronickou 
hepatitidou C vzrostla účinnost přípravku IntronA nejméně dvojnásobně. HCV genotyp a bazální 
hladina virové zátěže jsou prognostické faktory, o nichž je známo, že ovlivňují stupeň odpovědi. 
Zvýšená četnost odpovědi při kombinaci přípravku IntronA + ribavirin ve srovnání s přípravkem 

IntronA samotným, se udržovala u všech podskupin. Relativní prospěch kombinované terapie 
přípravkem IntronA + ribavirin je zvláště signifikantní u těžce léčitelných podskupin pacientů 
(genotyp 1 a vysoká virová zátěž) (tabulka 3). 
 
Četnost odpovědí v těchto skupinách vzrůstala s ochotou dodržovat léčbu. Nehledě na genotyp, ti 
pacienti, kteří dostávali přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem a dodržovali 

 80 % svoji léčbu, 

měli vyšší setrvalou odpověď 6 měsíců po roční léčbě než ti pacienti, kteří dodržovali 

 80 % svoji 

léčbu (56 % vs. 32 % ve studii C/I 98-580).  

 

Tabulka 3  Četnost trvalé virologické odpovědi s přípravkem IntronA + ribavirin (jeden rok 

léčby) podle genotypů a virové zátěže 

 
HCV genotyp  
 

N=503 

C95-132/I95-143 

I/R 

N=505 

C95-132/I95-143 

I/R 

N=505 

C/I98-580 

 
Všechny 
genotypy
 

 

16 % 

 

41 % 

 

47 % 

 

 
Genotyp 1
 

 

9 % 

 

29 % 

 

33 % 

 

Genotyp 1  

 2 miliony 

kopií/ml 

 

25 % 

 

33 % 

 

45 % 

 

Genotyp 1 
> 2 miliony 
kopií/ml 

 

3 % 

 

27 % 

 

 

29 % 

 
Genotyp 2/3
 

 

31 % 

 

65 % 

 

79 % 

IntronA (3 miliony IU třikrát týdně) 

I/R 

IntronA (3 miliony IU třikrát týdně) + ribavirin (1 000/1 200 mg/den) 

 
Pacienti s koinfekcí HCV/HIV  
Byly provedeny dvě studie u pacientů současně infikovaných HIV a HCV. V obou studiích měli 
pacienti, kteří dostávali přípravek IntronA plus ribavirin, celkově nižší pravděpodobnost odpovědi na 

léčbu než pacienti, kteří dostávali pegylovaný interferon alfa-2b s ribavirinem. Odpověď na léčbu 
v obou těchto studiích je uvedena v tabulce 4. Studie 1 (RIBAVIC;  P01017) byla randomizovaná, 

 

116 

multicentrická studie, do které bylo zařazeno 412 dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří 
dosud nebyli léčeni a kteří byli současně infikovaní HIV. Pacienti byli  randomizováni do skupin a buď 

užívali pegylovaný interferon alfa-2b (1,5 µg/kg/týden) plus ribavirin (800 mg/den), nebo přípravek 
IntronA (3 miliony  IU 3krát týdně) plus ribavirin (800 mg/den) po dobu 48 týdnů s následnou fází 
sledování po dobu 6 měsíců. Studie 2 (P02080) byla randomizovaná studie prováděná na jednom 
centru a bylo do ní zařazeno 95 dosud neléčených dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, 
kteří byli současně infikovaní HIV. Pacienti byli randomizováni do skupin a užívali buď pegylovaný 
interferon alfa-2b (100 nebo 150 µg/týden podle tělesné hmotnosti) plus ribavirin (800 – 1 200 mg/den 

podle tělesné hmotnosti), nebo přípravek IntronA (3 miliony IU třikrát týdně) plus ribavirin (800 – 
1 200 mg/den podle tělesné hmotnosti). Délka léčby byla 48 týdnů s fází sledování trvající 6 měsíců 
kromě infikovaných pacientů s genotypy 2 nebo 3 a virovou zátěží < 800 000 IU/ml (Amplicor), kteří 
byli léčeni po dobu 24 týdnů s 6měsíční fází sledování.  
 

Tabulka 4 

Trvalá virologická odpověď podle genotypu po léčbě přípravkem IntronA 
v kombinaci s ribavirinem versus pegylovaným interferonem alfa-2b v kombinaci 
s ribavirinem u pacientů se současnou infekcí HCV/HIV. 

 

Studie 1

1

 

Studie 2

2

 

 

pegylovaný 

interferon 

alfa-2b 

(1,5 µg/kg/ 

týden) + 

ribavirin   

(800 mg) 

IntronA  

(3 miliony IU 

TIW) + 

ribavirin   

(800 mg) 

hodnota

a

 

pegylovaný 

interferon 

alfa-2b (100 

nebo  

150

c

µg/týde

n) + 

ribavirin 

(800- 

1 200 mg)

d

 

IntronA  

(3 miliony IU 

TIW) + 

ribavirin 

(800- 

1 200 mg)

d

 

hodnota

b

 

Všechny 

27 % (56/205)  20 % (41/205) 

0,047 

44 % 

(23/52) 

21 % (9/43) 

0,017 

Genotype 1, 

17 % (21/125) 

6 % (8/129) 

0,006 

38 % 

(12/32) 

7 % (2/27) 

0,007 

Genotype 2, 

44 % (35/80) 

43 % (33/76) 

0,88 

53 % 

(10/19) 

47 % (7/15) 

0,730 

MIU = miliónů mezinárodních jednotek; T IW = třikrát týdně. 
a:  p hodnota podle Cochran-Mantelova Haenszelova Chí kvadrát testu. 

b:  p hodnota podle chí kvadrát testu.

 

c:  subjekty s tělesnou hmotností < 75 kg dostávaly pegylovaný interferon alfa-2b v dávce 100 µg/týden  a subjekty s tělesnou 

hmotností ≥ 75 kg dostávaly pegylovaný interferon alfa-2b v dávce 150 µg/týden.  

d:  dávkování ribavirinu bylo 800 mg u  pacientů s tělesnou hmotností < 60 kg, 1 000 mg u  pacientů s tělesnou hmotností 60 -

 75 kg a 1 200 mg u pacientů s  tělesnou hmotností > 75 kg. 

 

1

Carrat F, Bani-Sadr  F, Pol S  et al. JAMA  2004; 292(23): 2839-2848. 

2

 Laguno M, Murillas  J, Blanco J.L et al. AIDS  2004; 18(13): F27 -F36. 

 
 
Pacienti s relapsem 
Celkem 345 pacientů s relapsem po interferonu alfa bylo léčeno ve dvou klinických studiích 
s přípravkem IntronA samostatně nebo v kombinaci s ribavirinem. Přidání ribavirinu k přípravku 

IntronA zvýšilo u těchto pacientů účinnost přípravku IntronA používaného samostatně při léčbě 
hepatitidy C až 10 krát (48,5 % vs. 4,7 %). Toto zvýšení účinnosti zahrnovalo pokles sérového HCV 
(

 100 kopií/ml dle PCR), zlepšení zánětu jater a normalizace ALT a bylo setrvalé při vyšetření 

6 měsíců po ukončení léčby. 
 
Údaje o dlouhodobé účinnosti 
1 071 pacientů, kteří podstoupili léčbu v předchozí studii s nepegylovaným interferonem alfa-2b nebo 
nepegylovaným interferonem alfa-2b/ribavirinem, bylo zařazeno do rozsáhlé studie k vyhodnocení 
neměnnosti setrvalé virologické odpovědi (sustained virological response, SVR) a posuzení dopadu 
pokračující virové negativity na klinické parametry. 462 pacientů dokončilo alespoň 5 let 

 

117 

dlouhodobého následného sledování a během této studie nastal relaps pouze u 12 dlouhodobě 
reagujících pacientů z celkového počtu 492. 
Odhad dle Kaplan-Meiera  činil  u pokračující setrvalé odpovědi delší než 5 let u všech pacientů 97 %, 
s intervalem spolehlivosti  95 % v úrovni [95 %, 99 %]. 
Důsledkem SVR po léčbě chronické HCV nepegylovaným interferonem alfa-2b (s ribavirinem nebo 
bez něj) je dlouhodobá clearance viru, čímž se upraví jaterní infekce a dojde ke klinickému 'zaléčení' 
chronické HCV. Není však vyloučen výskyt jaterních příhod u pacientů s cirhózou (včetně karcinomu 
jater). 
 
Chronická hepatitis C u populace dětí a dospívajících 
U dětí a dospívajících byly provedeny tři klinické studie; dvě se standardním interferonem 
a ribavirinem a jedna s pegylovaným interferonem a ribavirinem. Pacienti, kteří dostávali přípravek 
IntronA plus ribavirin měli nižší pravděpodobnost odpovědi na léčbu než pacienti, kteří dostávali 
pegylovaný interferon alfa-2b a ribavirin. 
 
Děti a dospívající od 3 do 16 let s kompenzovanou chronickou hepatitidou C a měřitelnými hladinami 
HCV RNA (hodnoceno centrální laboratoří za použití výzkumného RT-PCR stanovení) byli zařazeni do 
dvou multicentrických klinických studií a dostávali přípravek IntronA 3 miliony IU/m

2

 třikrát týdně 

a ribavirin 15 mg/kg/den po dobu jednoho roku, následováno 6 měsíci sledování po léčbě. Do studie 
bylo zahrnuto celkem 118 pacientů: 57 % bylo mužského pohlaví, 80 % byli  běloši, 78 % genotyp 1, 
64 % 

 12 let. Zařazená zahrnutá populace se skládala převážně z dětí s mírnou až středně závažnou 

hepatitidou C. Četnost setrvalé virologické odpovědi v těchto dvou multicentrických studiích byla 
u dětí a dospívajících podobná jako u dospělých. Vzhledem k nedostatku údajů u dětí se závažnou 
progresí onemocnění v těchto dvou multicentrických studiích a k potenciálu nežádoucích účinků, je 

nutné pečlivě zvážit poměr přínosu/rizika kombinace ribavirinu s interferonem alfa-2b u této populace 
(viz body 4.1, 4.4 a 4.8). 
 
Výsledky studie jsou shrnuty v tabulce 5
 
Tabulka 5 

 Trvalá virologická odpověď: děti a dospívající bez předchozí léčby 

 

IntronA 3 mil.m.j./m

2

 3x týdně 

ribavirin 15 mg/kg/den  

Celková odpověd

a

 (n=118) 

54 (46 %)* 

Genotyp 1 (n=92) 

33 (36 %)* 

Genotyp 2/3/4 (n=26) 

21 (81 %)* 

* Počet (%) pacientů 
a. Definována jako HCV  - RNA  pod hranicí detekce s použitím RT -PCR stanovení na konci léčby a během dalšího sledování 

 
Údaje o dlouhodobé účinnosti  
Pětileté, dlouhodobé, observační klinické hodnocení následného sledování zahrnovalo 
97 pediatrických pacientů s chronickou hepatitidou C po léčbě standardním interferonem 
v multicentrických studiích. Toto klinické hodnocení ukončilo 70 % (68/97) ze všech zařazených 

subjektů, ze kterých se setrvalou odpovědí vyznačovalo 75 % (42/56). Cílem této studie bylo 
každoročně vyhodnotit neměnnost setrvalé virologické odpovědi (sustained virological response, 
SVR) a posoudit dopad pokračující virologické negativity na klinické  parametry pacientů, u kterých 
po 48týdenní léčbě interferonem alfa-2b a ribavirinem  odpověď přetrvávala 24 týdnů.V průběhu 
dlouhodobého následného sledování po ukončení léčby interferonem alfa-2b a ribavirinem byla 
setrvalá virologická odpověď u všech pediatrických subjektů, až na jednoho. Kaplan-Meierův  odhad 
pro pokračování setrvalé odpovědi u pediatrických pacientů léčených interferonem alfa-2b 
a ribavirinem během 5 let je 98 % [95 % CI: 95 %, 100 %]. U 98 % pacientů (51/52) s normálními 
hladinami  ALT  ve 24. týdnu následného sledování přetrvávaly tyto normální hladiny ALT  i při jejich 
poslední návštěvě. 

 

118 

SVR po léčbě chronické virové hepatitidy C pomocí nepegylovaného interferonu alfa-2b a ribavirinu 
vede k dlouhodobému očištění od viru umožňujícímu ústup jaterní infekc e a klinické „zaléčení“ 
chronické virové hepatitidy C. Není však vyloučen výskyt jaterních příhod u pacientů s cirhózou 
(včetně karcinomu jater). 
 
Výsledky klinického hodnocení provedeného s pegylovaným interferonem alfa-2b a ribavirinem 
V multicentrické studii užívali děti a dospívající ve věku od 3 do 17 let s kompenzovanou chronickou 
hepatitidou C a měřitelnými hladinami HCV-RNA peginterferon alfa-2b 60 

g/m

2

 jednou za týden

 

plus 

ribavirin  15 mg/kg/den po dobu 24 nebo 48 týdnů, podle genotypu HCV a vstupní virové nálože. Všichni 
pacienti byli sledováni po dobu 24 týdnů po léčbě. Léčeno bylo celkem 107 pacientů, ze kterých bylo 
52 % dívek, 89 % bělochů, 67 % s genotypem HCV 1 a 63 % ve věku < 12 let. Zařazená populace se 
skládala převážně z dětí s hepatitidou C mírného až středního stupně. Vzhledem k nedostatku údajů od 
dětí s těžkou progresí onemocnění a k potenciálu nežádoucích účinků je třeba u této skupiny pacientů 

pečlivě zvažovat poměr přínosu a rizika kombinace peginterferonu alfa-2b s ribavirinem (viz SPC 
peginterferonu alfa-2b a ribavirinu bod 4.4). Výsledky studie jsou shrnuty v tabulce 6. 
 
Tabulka 6 
Frekvence setrvalé virologické odpovědi (n

a,b

 (%)) u dětí a dospívajících

 

bez 

předchozí léčby podle genotypu a trvání léčby – všechny subjekty 

n = 107 

 

24 týdnů 

48 týdnů 

Všechny genotypy 

26/27 (96 %) 

44/80 (55 %) 

Genotyp 1 

38/72 (53 %) 

Genotyp 2 

14/15 (93 %) 

Genotyp 3

12/12 (100 %) 

2/3 (67 %) 

Genotyp 4 

4/5 (80 %) 

a: Odpověď na léčbu  byla definována jako nedetekovatelná HCV-RNA za 24 týdnů po léčbě, spodní limit 

detekce = 125 IU/ml. 

b:  n = počet subjektů s odpovědí/počet subjektů  s daným genotypem a přiřazeným trváním léčby  
c: Pacienti s genotypem 3 a nízkou virovou náloží (< 600 000 IU/ml) měli léčbu  užívat po 24 týdnů, zatímco 

pacienti s genotypem 3 a vysokou virovou náloží (≥ 600 000 IU/ml) měli léčbu  užívat po 48 týdnů

 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 

Farmakokinetika přípravku IntronA byla studována u zdravých dobrovolníků po podání jednotlivých 
dávek 5 milionů  IU/m

2

 a 10 milionů  IU subkutánně, 5 milionů IU/m

2

 intramuskulárně nebo jako 

30 minut trvající intravenózní infuze. Průměrné sérové koncentrace interferonu po subkutánní 
a intramuskulární injekci byly srovnatelné. Maximálních sérových koncentrací se dosahuje za 3 až 
12 hodin po nižší  z uvedených dávek a za šest až osm hodin po vyšší z uvedených dávek. Eliminační 

poločas injekčně podaného interferonu činil přibližně dvě až tři, respektive šest až sedm hodin. Pod 
úroveň detekce poklesly sérové koncentrace za 16, respektive 24 hodin po podání. Při subkutánní i 
intramuskulární aplikaci se dosahovalo biologické dostupnosti vyšší než 100 %. 
 
Po intravenózním podání se dosahovalo maximálních sérových koncentrací interferonu (135 – 
273 IU/ml) na konci infuze, poté klesaly poněkud rychleji než po subkutánním nebo intramuskulárním 

podání léčivého přípravku a pod hranici detekce poklesly za čtyři hodiny po infuzi. Eliminační poločas 
činil přibližně dvě hodiny. 
 
Koncentrace interferonu v moči nebyly detekovatelné po žádném ze tří způsobů aplikac e. 
 

Stanovení obsahu neutralizačního faktoru interferonu bylo provedeno ve vzorcích séra pacientů, kteří 
dostávali přípravek IntronA v monitorovaných klinických studiích. Neutralizační faktory interferonu 
jsou protilátky, které neutralizují  antivirovou aktivitu  interferonu. Klinická  incidence vývoje faktorů 
neutralizujících interferon u systémově léčených onkologických pacientů činí 2,9 %, u pacientů 
s chronickou hepatitidou pak 6,2 %. Detekovatelné titry byly téměř ve všech případech nízké a nebyly 

 

119 

zpravidla  spojeny s poklesem odpovědi ani  s jakoukoli  jinou autoimunitní reakcí. U pacientů 
s hepatitidou byly titry natolik  nízké, že nevedly k žádnému poklesu terapeutické odpovědi. 
 
Populace dětí a dospívajících  
Farmakokinetické vlastnosti přípravku IntronA a ribavirinu tobolky podávaných ve více dávkách 
pediatrickým pacientům s chronickou hepatitidou C ve věku 5 až 16 let jsou shrnuty v tabulce 7
Farmakokinetika přípravku IntronA a ribavirinu (s normalizací dávky) je podobná u dospělých i dětí 
nebo dospívajících. 
 

Tabulka 7 

Průměrné (% CV) farmakokinetické parametry pro přípravek IntronA a tobolky 

ribavirin podávané ve více dávkách dětem nebo dospívajícím s chronickou hepatitidou C 

Parametr 

Ribavirin 

15 mg/kg/den jako 2 dílčí dávky 

(n = 17) 

IntronA 

3 mil.m.j./m

2

 3x týdně 

(n = 54) 

T

max

 (hr) 

1,9 (83) 

5,9 (36) 

C

max

  (ng/ml) 

3 275 (25) 

51 (48) 

AUC* 

29 774 (26) 

622 (48) 

Vypočítaná clearance l/h/kg 

0,27 (27) 

Nehodnoceno 

*AUC

12

 (ng.h/ml) pro ribavirin; AUC

0-24

 (IU.h/ml) pro přípravek IntronA 

 
Přestup do semenné tekutiny 
Byl  hodnocen přestup ribavirinu do semenné tekutiny. Koncentrace ribavirinu v semenné tekutině je 
v porovnání se sérem 2x vyšší. Systémová expozice ribavirinu po pohlavním styku u partnerky 
léčeného muže byla odhadnuta a zůstává extrémně limitovaná v porovnání s terapeutickou hladinou 
ribavirinu  v plazmě.  
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Ačkoli interferony se obecně považují za druhově specifické, byly provedeny studie toxicity u zvířat. 
Při aplikaci injekcí lidského rekombinantního interferonu alfa-2b po dobu až tří měsíců nebyly 
pozorovány žádné známky toxicity u myší, potkanů a králíků. Denní dávky 20 x 10

6 

IU/kg/den opicím 

makaka jávského (Macaca fascicularis) po dobu 3 měsíců nezpůsobily výraznou toxicitu. Toxicita 
u opic byla  prokázána po dávce 100 x 10

6 

IU/kg/den, podávané po dobu 3 měsíců. 

 
Ve studiích interferonu u primátů byly pozorovány abnormality menstruačního cyklu (viz bod 4.4).  
 
Výsledky studií reprodukce u experimentálních zvířat ukazují, že u potkanů ani králíků nemělo 
podávání interferonu alfa-2b teratogenní účinky a neovlivňovalo  negativně ani  průběh březosti, vývoj 
plodu nebo reprodukční schopnosti potomků léčených potkanů. Bylo prokázáno, že interferon alfa-2b 
v dávkách 90krát a 180krát vyšších než doporučená intramuskulární nebo subkutánní dávka 2 miliony 
IU/m

2

 působí abortivně u opic Macaca mulatta (makak rhesus). Potrat byl pozorován u všech 

dávkovacích skupin (7,5 milionů, 15 milionů a 30 milionů  IU/kg) a byl statisticky signifikantní ve 
srovnání s kontrolou u středních a vysokých dávkových skupin (odpovídajících 90krát a 180krát vyšší 
dávce než doporučená intramuskulární a subkutánní dávka 2 miliony IU/m

2

). Je však známo, že 

vysoké dávky jiných forem interferonů alfa a beta vedou u opic makak rhesus k anovulaci a abortům; 
tyto účinky jsou závislé na velikosti dávky. 
 

Ve studiích mutagenity prováděných s interferonem alfa-2b nebyly žádné nežádoucí účinky zjištěné. 
 
Přípravek IntronA s ribavirinem 
Nebyly provedeny žádné studie sledující u mladých zvířat vliv léčby interferonem alfa-2b na růst, 
vývoj, sexuální dospívání a chování. Předklinické výsledky juvenilní toxicity prokázaly méně 
významné, s dávkou související snížení celkového růstu u novorozených potkanů, kterým byl podáván 
ribavirin  (viz bod 5.3 SPC přípravku Rebetol, pokud je přípravek IntronA podáván v kombinaci 
s ribavirinem). 
 
 

 

120 

6. 

FARMACEUTICKÉ  ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Hydrogenfosforečnan sodný 
Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného 
Dinatrium-edetát 
Chlorid sodný 
Metakresol 
Polysorbát 80 
Voda na injekci 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou 
uvedeny v bodě 6.6. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
2 roky 
 
Po prvním otevření injekční lahvičky: Chemická a fyzikální stabilita po otevření byla prokázána pro 
28 dní při 2 °C – 8 °C. 
Z mikrobiologického hlediska může být přípravek po otevření uchováván maximálně po dobu 28 dní 

při 2 °C – 8 °C. Jiný čas a podmínky uchovávání jsou v odpovědnosti pacienta. 
Během své doby použitelnosti může být roztok před použitím za účelem transportu uchováván při 
teplotě do 25 °C po dobu až 7 dnů. V průběhu tohoto období může být přípravek IntronA kdykoli 
znovu uložen do chladničky. Pokud není přípravek během uvedeného sedmidenního období použit, 
nelze jej  již  znovu do chladničky uložit  na nové skladovací období a musí být znehodnocen.  
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). 
Chraňte před mrazem. 

Podmínky uchovávání léčivého přípravku, viz bod 6.3. 

 

 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
2,5 ml roztoku (odpovídá 25 MIU) je obsaženo ve vícedávkové injekční lahvičce (sklo typ I) se zátkou 
(halobutylová pryž) v zaklapávací pertli (hliník) s bonnetem (polypropylen). 
 
Přípravek IntronA je dodáván jako: 

Balení  obsahující 1 injekční lahvičku 

Balení  obsahující 1 injekční lahvičku, 6 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 6 injekčních jehel 
a 12 čisticích tamponů 

Balení  obsahující 1 injekční lahvičku, 6 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou a chráničem 
jehly  o objemu 1 ml a 12 čisticích tamponů 

Balení  obsahující 1 injekční lahvičku, 6 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou o objemu 1 ml 
a 12 čisticích tamponů 

Balení obsahující 2 injekční lahvičky 

Balení  obsahující 2 injekční lahvičky, 12 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 12 injekčních 
jehel  a 24 čisticích tamponů 

Balení  obsahující 2 injekční lahvičky, 12 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou a chráničem 
jehly  o objemu 1 ml a 24 čisticích tamponů 

Balení  obsahující 2 injekční lahvičky, 12 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou o objemu 1 ml 
a 24 čisticích tamponů 

Balení obsahující 12 injekčních lahviček 

 

121 

Balení  obsahující 12 injekčních lahviček, 72 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 72 injekčních 
jehel  a 144 čisticích tamponů 

Balení  obsahující 12 injekčních lahviček, 72 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou 
a chráničem jehly o objemu 1 ml a 144 čisticích tamponů 

Balení  obsahující 12 injekčních lahviček, 72 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou o objemu 
1 ml a 144 čisticích tamponů 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 
Ne všechny lékové formy a síly jsou vhodné pro některé indikace. Prosím ujistěte se, že jste vybral/a 
vhodnou lékovou formu a sílu. 
 

Injekční nebo infuzní roztok přípravku IntronA musí být injikován bezprostředně poté, kdy je sterilní 
injekční stříkačkou z injekční lahvičky natažena odpovídající dávka. 
 
Podrobný návod pro subkutánní použití přípravku je uveden v příbalové informaci (viz „Jak si 
aplikovat injekci přípravku IntronA“). 
 
Příprava přípravku IntronA pro intravenózní infúzi: Infúzní roztok musí být připraven až 
bezprostředně před použitím. K odměření požadované dávky lze užít injekčních lahviček libovolné 
velikosti, nicméně výsledná koncentrace interferonu v normálním fyziologickém roztoku nesmí být 
nižší než 0,3 milionů IU/ml. Příslušná dávka přípravku IntronA se natáhne z injekční(ch) lahvičky 
(lahviček) a zředí v PVC vaku nebo skleněné láhvi pro intravenózní infúzi s 50 ml 9 mg/ml (0,9 %) 

injekčního roztoku chloridu sodného a podává se v infúzi po dobu 20 minut. 
 
Současně s přípravkem IntronA nesmí být podáván v infúzi jakýkoliv jiný lék. 
 
Podobně jako všechny ostatní léčivé přípravky pro parenterální aplikaci je třeba také přípravek 

IntronA, injekční nebo infuzní roztok, před použitím pečlivě vizuálně zkontrolovat, zda neobsahuje 
pevné částice nebo zabarvení. Roztok má být čirý a bezbarvý. 
 
 
7. 

DRŽITEL  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO(A) 

 
EU/1/99/127/027 
EU/1/99/127/028 
EU/1/99/127/029 
EU/1/99/127/030 
EU/1/99/127/043 
EU/1/99/127/044 
EU/1/99/127/048 
EU/1/99/127/049 
EU/1/99/127/050 
EU/1/99/127/051 
EU/1/99/127/052 
EU/1/99/127/053 
 
 

 

122 

9. 

DATUM  PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ  REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 9. března 2000 
Datum posledního prodloužení registrace: 9. března 2010 
 
 
10. 

DATUM  REVIZE  TEXTU 

 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu. 

 

123 

1. 

NÁZEV  PŘÍPRAVKU 

 
IntronA 18 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 
IntronA 30 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 
IntronA 60 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 
 

 
 

2. 

KVALITATIVNÍ  A KVANTITATIVNÍ  SLOŽENÍ 

 
IntronA 18 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 
Jedno pero obsahuje 18 milionů  IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli 
rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku. 
 
Jeden ml obsahuje 15 milionů  IU interferonu alfa-2b. 
 
IntronA 30 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 
Jedno pero obsahuje 30 milionů  IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli 
rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku. 
 
Jeden ml obsahuje 25 milionů  IU interferonu alfa-2b. 
 
IntronA 60 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 
Jedno pero obsahuje 60 milionů  IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli 
rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku. 
 
Jeden ml obsahuje 50 milionů  IU interferonu alfa-2b. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Injekční roztok. 
Čirý a bezbarvý roztok. 
 
 
4. 

KLINICKÉ  ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Chronická hepatitis B  
Léčba dospělých pacientů s chronickou hepatitidou B, u nichž byly prokázány sérové markery 
replikace viru hepatitidy  B (přítomnost DNA viru hepatitidy B  (HBV-DNA)  a antigenu hepatitidy  B 
(HBeAg)), zvýšená alaninaminotransferáza (ALT) a histologicky prokázaný aktivní zánět jater a/nebo 
fibróza. 
 
Chronická hepatitis C 
 
Před zahájením léčby přípravkem IntronA je třeba věnovat pozornost výsledkům z klinických studií, 
které porovnávají přípravek IntronA s pegylovaným interferonem (viz bod 5.1). 
 
Dospělí pacienti 
Přípravek IntronA je indikován k léčbě dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří mají 
zvýšené hodnoty transamináz bez jaterní dekompenzace a kteří jsou pozitivní na RNA viru hepatitidy 
C (HCV-RNA)  (viz bod 4.4). 
 

 

124 

Nejlepší způsob použití přípravku IntronA v této indikaci je v kombinaci s ribavirinem.  
 

Děti ve věku 3 let a starší a dospívající 
Přípravek IntronA je indikován v kombinaci s ribavirinem k léčbě chronické hepatitidy C u dětí ve 
věku 3 let a starších a dospívajících, bez předchozí léčby, bez jaterní dekompenzace, a kteří jsou 
pozitivní na HCV-RNA. 
 
Při rozhodování neodkládat léčbu až do dospělosti je důležité brát v úvahu, že kombinovaná léčba 

způsobovala inhibici  růstu, která u některých pacientů vedla k nižší konečné tělesné výšce 
v dospělosti. Rozhodnutí pro zahájení léčby by se mělo učinit individuálně,  případ od případu (viz bod 
4.4). 
 
Trichocelulární leukémie 

Léčba pacientů s trichocelulární leukémií. 
 
Chronická myeloidní leukémie 
Monoterapie 
Léčba dospělých pacientů s chromosomem Philadelphia nebo s chronickou myeloidní leukémií 
pozitivní na bcr/abl translokaci. 
 
Z klinických zkušeností vyplývá, že u většiny léčených pacientů lze dosáhnout významné/mírné 
hematologické a cytogenetické odpovědi. Významná cytogenetická odpověď je definována jako 

 34 % Ph+ leukemických buněk v kostní dřeni, zatímco mírná odpověď jako 

 34 %, ale 

 90 % Ph+ 

buněk v kostní dřeni. 
 
Kombinovaná terapie 
Kombinace interferonu alfa-2b a cytarabinu (Ara-C) podávaná během prvních 12 měsíců léčby 
prokázala signifikantní zvýšení výskytu významné cytogenetické odpovědi a signifikantní prodloužení 
přežití 3 let ve srovnání s monoterapií interferonem alfa-2b. 
 
Mnohočetný myelom 
Jako udržovací léčba u pacientů, u nichž bylo dosaženo objektivní remise (pokles myelomových 
proteinů o více než 50 %), a to následně po iniciální indukční chemoterapii. 
Z dosavadních klinických zkušeností vyplývá, že udržovací léčba interferonem alfa-2b prodlužuje fázi 

plateau; nicméně účinky na celkové přežívání definitivně prokázány nebyly. 
 
Folikulární  lymfom 
Léčba folikulárního lymfomu s vysokým stupněm malignity jako adjuvans vhodné kombinované 
indukční chemoterapie, jako je schéma CHOP. Vysoký stupeň malignity je charakterizován výskytem 
minimálně jedné z následujících známek: velký rozměr tumoru (> 7 cm), postižení tří nebo více 

mízních uzlin (každá > 3 cm), systémové symptomy (úbytek hmotnosti > 10 %, pyrexie > 38

o

C po 

dobu více než 8 dnů nebo noční pocení), splenomegalie přesahující pupek, obstrukce nebo kompresní 
syndrom postihující některý z hlavních orgánů, postižení orbitální nebo epidurální oblasti, serózní 
výpotky nebo leukémie. 
 
Karcinoidní tumor 
Léčba karcinoidních tumorů s postižením lymfatických uzlin nebo s jaterními metastázami 
a s „karcinoidním syndromem”. 
 
Maligní  melanom 

Jako adjuvantní terapie u pacientů, u nichž byl melanom odstraněn chirurgicky, ale u nichž je vysoké 
riziko systémové recidivy, tedy např. u pacientů s primárním nebo recidivujícím (klinicky nebo 
patologicky potvrzeným) postižením lymfatických uzlin. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 

Léčba musí být započata lékařem, který má zkušenosti s postupem léčení nemoci. 

 

125 

 
Vícedávková balení musí být používána pouze jedním pacientem. 
 
IntronA 18 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 
Pero je navrženo tak, aby dodalo obsah 18 milionů IU v dávkách v rozsahu 1,5 až 6 milionů IU. Pero 
dodá maximálně 12 dávek po 1,5 milionu IU po dobu nepřesahující 4 týdny. 
 
IntronA 30 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 

Pero je navrženo tak, aby dodalo obsah 30 milionů IU v dávkách v rozsahu 2,5 až 10 milionů IU. Pero 
dodá maximálně  12 dávek po 2,5 milionu  IU po dobu nepřesahující 4 týdny. 
 
IntronA 60 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 
Pero je navrženo tak, aby dodalo obsah 60 milionů IU v dávkách v rozsahu 5 až 20 milionů IU. Pero 

dodá maximálně 12 dávek po 5 milionu IU po dobu nepřesahující 4 týdny. 
 
Ne všechny lékové formy a síly jsou vhodné pro některé indikace. Musí být vybrána vhodná léková 
forma a síla.  
 

Pokud se v průběhu léčby přípravkem IntronA v jakékoli indikaci  vyskytnou nežádoucí příhody, je 
třeba buď upravit dávkování nebo léčbu přechodně přerušit, dokud nežádoucí příhody nevymizí. 
Pokud se i při adekvátní úpravě dávkování rozvine intolerance nebo choroba progreduje, je třeba 
podávání přípravku IntronA přerušit. Při udržovací léčbě subkutánním podáním si podle uvážení 
lékaře může pacient aplikovat přípravek sám. 
 
Chronická hepatitis B 
Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí 5 – 10 milionů IU, podávaných subkutánně třikrát týdně 
(obden) po dobu 4 až 6 měsíců.  
 
V případě výskytu hematologických poruch (leukocyty 

 1 500/mm

3

, granulocyty 

 1 000/mm

3

trombocyty 

 100 000 /mm

3

) by měla být podávaná dávka snížena o 50 %. Léčbu je nutno přerušit 

v případě vážné leukopenie  (

 1 200 /mm

3

), vážné neutropenie (

 750 /mm

3

) nebo vážné 

trombocytopenie (

 70 000 /mm

3

). 

 
U všech pacientů, pokud ani po 3 až 4 měsících léčby (maximální tolerovanou dávkou) nedojde ke 
zlepšení sérových koncentrací HBV-DNA, podávání přípravku IntronA přerušte. 
 
Chronická hepatitis C 
Dospělí  
Přípravek IntronA je podáván subkutánně v dávce 3 miliony IU třikrát týdně (obden) dospělým 
pacientům, buď jako monoterapie, nebo v kombinaci s ribavirinem. 
 
Děti ve věku 3 let nebo starší a dospívající 
Přípravek IntronA 3 mil. IU/m

2

 se podává subkutánně třikrát týdně (obden) v kombinaci s ribavirinem, 

tobolkami nebo perorálním roztokem, podávaným perorálně denně ve dvou dílčích dávkách s jídlem 
(ráno a večer). 
 
(Viz  SPC ribavirinu, tobolky, pro dávkování tobolek ribavirinu  a návod na modifikaci dávky pro 
kombinovanou terapii. Pediatričtí pacienti, kteří váží < 47 kg nebo nemohou polykat tobolky, viz SPC 
ribavirinu, perorální roztok). 
 
Pacienti s relapsem (dospělí) 

Přípravek IntronA se podává v kombinaci s ribavirinem. Na základě výsledků klinických studií, 
u kterých jsou k dispozici data po 6 měsících léčby, se doporučuje léčba pacientů přípravkem IntronA 
v kombinaci s ribavirinem po dobu 6 měsíců. 
 
Dosud neléčení pacienti (dospělí) 

 

126 

Účinnost přípravku IntronA se zvyšuje, jestliže se podává v kombinaci s ribavirinem. Přípravek 
IntronA by měl být podáván samostatně hlavně v případě intolerance nebo kontraindikace ribavirinu. 
 
- Přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem  
Na základě výsledků klinických studií, u kterých jsou k dispozici údaje po 12 měsících léčby, se 
doporučuje léčba pacientů přípravkem IntronA v kombinaci s ribavirinem po dobu nejméně 6 měsíců.  
 
V léčbě je třeba pokračovat dalších 6 měsíců (t.j. celkem 12 měsíců léčby) u těch pacientů, kteří 
vykazují negativní HCV-RNA  v 6. měsíci léčby, virový genotyp 1 (stanovený ve vzorku před léčbou) 
a vysokou virovou zátěž před léčbou. 
 
Při rozšíření léčby na 12 měsíců je nutno vzít v úvahu další negativní prognostické faktory (věk 

 40 let, muži, pacienti s přemosťující fibrózou).  

 
Pacienti, kteří v průběhu klinických studií nevykazovali po 6 měsících léčby virologickou odpověď 
(HCV-RNA  pod spodní hranicí detekce), se nestali virologicky reagujícími osobami (HCV-RNA  pod 
spodní hranicí detekce 6 měsíců po ukončení léčby). 
 
- Přípravek IntronA samostatně 

Optimální trvání léčby samotným přípravkem IntronA není ještě definitivně stanoveno, ale doporučuje 
se léčba o délce 12 až 18 měsíců. 
 
U pacientů léčených samotným přípravkem IntronA se doporučuje léčba po dobu nejméně 3 až 4 
měsíců, poté je třeba stanovit stav HCV-RNA. Léčba může pokračovat u těch pacientů, kteří mají 
negativní HCV-RNA. 
 
Dosud neléčení pacienti (děti a dospívající) 
Účinnost a bezpečnost přípravku IntronA v kombinaci s ribavirinem nebyla u dětí a dospívajících 
s dříve neléčenou chronickou hepatitidou C studována. 
 
Trvání léčby u dětí a dospívajících 

  Genotyp 1: Doporučená délka trvání léčby je jeden rok. Pacienti, u nichž se nedosáhne 

virologické odpovědi po 12 týdnech léčby, se jen velmi nepravděpodobně stanou trvale 
odpovídajícími na léčbu (negativní prediktivní hodnota 96 %). Proto se doporučuje, aby u dětí 
a dospívajících užívajících kombinaci IntronA/ribavirin byla léčba přerušena, pokud ve 
12. týdnu jejich léčby HCV-RNA  poklesne ve srovnání s obdobím před léčbou o < 2 log

10

 

nebo pokud budou mít ve 24. týdnu léčby detekovatelnou HCV-RNA. 

  Genotyp 2/3: Doporučená délka trvání léčby je 24 týdnů. 

 
Trichocelulární leukémie 

Doporučená dávka činí 2 miliony IU/m

2

, podávaných subkutánně třikrát týdně (obden), a to u pacientů 

se splenektomií i bez ní. U většiny pacientů s trichocelulární leukémií dochází k normalizaci jedné či 
více hematologických hodnot během jednoho až dvou měsíců léčby přípravkem IntronA. Ke zlepšení 
všech tří hematologických hodnot (počet granulocytů a trombocytů a koncentrace hemoglobinu) bývá 
nutná doba šesti nebo více měsíců. Pokud tedy onemocnění neprogreduje nebo se neprojeví závažná 

intolerance léčby, musí být dávkovací schéma po zmíněnou dobu dodrženo. 
 
Chronická myeloidní leukémie 
Doporučená dávka přípravku IntronA se pohybuje v rozmezí 4 – 5 milionů IU/m

2

, podávaných 

subkutánně každý den. Někteří pacienti vykazují zlepšení po přípravku IntronA v dávce 5 milionů 
IU/m

2

, podávané subkutánně denně v kombinaci s cytarabinem (Ara-C) v dávce 20 mg/m

2

, podávané 

denně subkutánně po dobu 10 dní v měsíci (až do maximální denní dávky 40 mg). Po úpravě počtu 
leukocytů se k udržení hematologické remise podává maximální tolerovaná dávka přípravku IntronA 
(4 – 5 milionů  IU/m

denně). 

 

Podávání přípravku musí být přerušeno, pokud se ani po 8 – 12 týdnech léčby nedosáhne alespoň 
částečné hematologické remise nebo klinicky významné cytoredukce. 

 

127 

 
Mnohočetný myelom 

Udržovací léčba  
U pacientů ve fázi plateau (pokles myelomových proteinů o více než 50 %) po iniciální indukční 
chemoterapii lze  podávat interferon alfa-2b jako monoterapii, a to subkutánně v dávce 3 miliony 
IU/m

2

 třikrát týdně (obden). 

 
Folikulární  lymfom 
Interferon alfa-2b může být podáván jako adjuvantní léčba k chemoterapii, a to subkutánně v dávce 
5 milionů  IU třikrát týdně (obden) po dobu 18 měsíců. Doporučuje se dávkovací schéma CHOP, 
nicméně klinické zkušenosti jsou pouze se schématem CHVP (kombinace cyklofosfamid, doxorubicin, 
teniposid a prednisolon). 
 
Karcinoidní tumor 
Obvyklá dávka činí 5 milionů  IU (3 – 9 milionů IU) podávaných subkutánně třikrát týdně (obden). 
U pacientů s onemocněním v pokročilém stadiu může být nutná denní dávka až 5 milionů  IU. Během 
chirurgického výkonu a po něm je třeba podávání léku dočasně přerušit. Terapie může pokračovat tak 
dlouho, jak dlouho na léčbu interferonem alfa-2b pacient reaguje. 
 
Maligní  melanom 
Jako indukční terapie je interferon alfa-2b podáván intravenózně v dávce 20 milionů IU/m

2

 denně, a to 

vždy pět dnů v týdnu po dobu čtyř týdnů; vypočtená dávka interferonu alfa-2b se přidá do injekčního 
roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)

 

a podává se intravenózně ve 20-ti minutové infúzi (viz bod 

6.6). Doporučená dávka pro udržovací léčbu činí 10 milionů IU/m

2

, podávaných subkutánně třikrát 

týdně (obden) po dobu 48 týdnů. 
 
Pokud se v průběhu léčby interferonem alfa-2b vyskytnou závažné nežádoucí příhody, zejména dojde-
li k poklesu počtu granulocytů na < 500/mm

3

 nebo k vzestupu 

alaninaminotransferázy/aspartátaminotransferázy (ALT/AST) na > 5násobek horní hranice normálu, 

přerušte přechodně léčbu až do doby, než nežádoucí příhody vymizí. Při opětném zahájení léčby 
interferonem alfa-2b je nutno podávat dávku rovnající se 50 % dávky předchozí. Pokud přetrvává 
intolerance i po úpravě dávky nebo pokud dojde k poklesu granulocytů na 

 250/mm

3

 nebo ke 

vzestupu ALT/AST na > 10násobek horní hranice normálu, je nutno podávání interferonu alfa-2b 
přerušit. 
 
Ačkoli optimální (minimální) dávka k dosažení plného klinického  přínosu není známa není, je třeba 
podávat nemocným doporučenou dávku, s redukcí dávky vzhledem k toxicitě, jak bylo popsáno výše. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

Hypersensitivita  na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Preexistující závažné srdeční onemocnění v anamnéze, např. nekontrolovaná městnavá srdeční 
nedostatečnost, nedávný infarkt myokardu, vážné arytmické poruchy. 

Závažné poruchy funkce jater nebo ledvin, včetně těch, jež jsou způsobeny metastázami. 

Epilepsie  a/nebo narušená funkce centrálního nervového systému (CNS) (viz bod 4.4).  

Chronická hepatitida s dekompenzovanou jaterní cirhózou. 

Chronická hepatitida u pacientů, léčených v současnosti či v nedávné minulosti 
imunosupresivy, s výjimkou případů po ukončení krátkodobého podávání kortikosteroidů. 

Autoimunitní hepatitida; nebo autoimunitní onemocnění v anamnéze; příjemci transplantátů 
léčení imunosupresivy. 

Preexistující onemocnění štítné žlázy, pokud je nelze  upravit konvenční léčbou. 

Kombinace přípravku IntronA s telbivudinem. 

 
Děti a dospívající 

Existující závažné psychiatrické onemocnění nebo závažné psychiatrické onemocnění 
v anamnéze, zejména těžké deprese, sebevražedné myšlenky nebo pokusy o sebevraždu. 

 

 

128 

Kombinovaná terapie s ribavirinem 
Pokud bude přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitis C současně s ribavirinem, 
prostudujte si také SPC ribavirinu.  
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Psychiatrické účinky a účinky na centrální nervový systém (CNS)  

U některých pacientů byly během léčby přípravkem IntronA pozorovány závažné účinky na CNS, 
zejména deprese, sebevražedné myšlenky a pokusy, a to i po ukončení léčby, zejména během 
následného 6-ti měsíčního období sledování. U dětí a dospívajících léčených přípravkem IntronA 
v kombinaci s ribavirinem byly v průběhu léčby a během 6-ti měsíčního dalšího sledování hlášeny 
sebevražedné myšlenky či pokusy o sebevraždu častěji než u dospělých pacientů (2,4 % oproti 1 %). 

Stejně jako u dospělých pacientů se i u dětí a dospívajících vyskytly další psychiatrické nežádoucí 
účinky (např. deprese, emoční labilita a ospalost). U interferonů alfa byly pozorovány další účinky na 
CNS, včetně agresivního chování (někdy namířeného proti druhým, jako jsou vražedné myšlenky), 
bipolárních poruch, mánie, zmatenosti a změn duševního stavu. Pacienti by měli být pečlivě sledováni 
pro případné známky nebo příznaky psychiatrických onemocnění. Pokud se takové příznaky objeví, 
musí ošetřující lékař brát v úvahu potenciální závažnost těchto nežádoucích účinků a měl by zvážit 

nutnost jejich adekvátní léčby. Pokud psychiatrické symptomy přetrvávají nebo se zhoršují, nebo jsou 
zjištěny sebevražedné nebo vražedné myšlenky, doporučuje se léčbu s přípravkem IntronA přerušit 
a u pacienta pokračovat s odpovídající psychiatrickou léčbou. 
 
Pacienti s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se závažným psychiatrickým 

onemocněním v anamnéze 
Jestliže se u dospělých pacientů s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se 
závažným psychiatrickým onemocněním v anamnéze usoudí, že je nezbytná léčba interferonem alfa-
2b, měla by být zahájena pouze po zajištění odpovídajících individuálních diagnostických a 
terapeutických opatření k léčbě psychiatrického stavu.  

U dětí a dospívajících s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se závažným 
psychiatrickým onemocněním v anamnéze je používání interferonu alfa-2b kontraindikováno (viz bod 
4.3). 
 
Pacienti s užíváním/zneužíváním psychoaktivních látek: 
U pacientů s infekcí HCV, kteří současně trpí poruchami způsobenými užíváním psychoaktivních 

látek (alkohol, konopí atd.) je při léčbě interferonem alfa zvýšené riziko rozvoje psychiatrických 
poruch nebo zhoršení stávajících psychiatrických poruch. Pokud je léčba interferonem alfa 
považována u těchto pacientů za nezbytnou, má být pečlivě posouzena přítomnost psychiatrických 
komorbidit a rizika užívání jiných psychoaktivních látek. Pokud je to nezbytné, je třeba při vyšetření, 
léčbě a sledování pacienta zvážit interdisciplinární přístup se zapojením psychiatra nebo odborníka na 

závislosti. Pacienta je třeba pečlivě sledovat v průběhu léčby a dokonce i po přerušení léčby. 
Doporučuje se včasný zásah při opětovném nástupu nebo při rozvoji psychiatrických poruch. 
 
 
Populace dětí a dospívajících: Růst a vývoj (chronická hepatitis C) 

V průběhu kombinované léčby interferonem (standardním a pegylovaným)/ribavirinem, která trvala až 
48 týdnů, byl u pacientů ve věku 3 až 17 let  častý pokles tělesné hmotnosti a inhibice růstu (viz body 
4.8 a 5.1). Dostupné údaje z delšího časového období získané u dětí léčených kombinovanou léčbou 

standardním interferonem/ribavirinem také svědčí pro významné zpožďování růstu (snížení o > 15 
percentilů ve výškovém percentilu v porovnání s počátečním stavem) u 21 % dětí (n=20), i když od 
jejich léčby uplynulo již více než 5 let. Údaj o konečné tělesné výšce v dospělosti byl k dispozici 
u 14 z těchto dětí a u 12 z nich přetrvával 10 až 12 let po ukončení léčby růstový deficit > 15 
percentilů. 
 
Individuální hodnocení poměru přínosu/rizika u dětí  
Očekávaný prospěch z léčby by se měl pečlivě zvážit oproti zjištěním týkajícím se bezpečnosti u dětí 
a dospívajících, která vyplývají z klinických hodnocení (viz body 4.8 a 5.1). 

 

129 

Je důležité vzít v úvahu, že kombinovaná léčba navodila inhibici růstu, která u některých 

pacientů vedla k nižší konečné tělesné výšce v dospělosti. 

Toto riziko by se mělo zvážit oproti charakteristikám onemocnění u dítěte, například známkám 
progrese nemoci (zejména fibróze), komorbiditám, které mohou negativně ovlivnit progresi 
nemoci (např. HIV koinfekci), i proti prognostickým faktorům odpovědi (genotypu HCV 
a virové náloži). 

 
Pokud je to jen možné, dítě by mělo být léčeno po pubertálním růstovém spurtu, aby se snížilo riziko 
inhibice růstu. Neexistují žádné údaje o dlouhodobých účincích na pohlavní dospívání. 
 
Hypersenzitivní reakce  
Ojediněle  byly pozorovány akutní hypersenzitivní reakce na interferon alfa-2b (např. urtikarie, 
angioedém, zúžení průdušek, anafylaxe) při podávání přípravku IntronA. Pokud se takové reakce 
objeví, přerušte podávání léku a zahajte vhodnou medikamentózní terapii. Přechodný exantém 
přerušení léčby nevyžaduje. 
 

Nežádoucí účinky včetně prodloužení koagulačních parametrů a jaterních abnormalit  
Středně závažné až těžké nežádoucí účinky si mohou vyžádat úpravu dávkování, nebo v některých 
případech ukončení léčby přípravkem IntronA. Přípravek IntronA zvyšuje u pacientů s cirhózou riziko 
dekompenzace jater a smrti. 
Léčbu přípravkem IntronA přerušte u těch pacientů s chronickou hepatitidou, u nichž dojde k 

prodloužení koagulačních parametrů, neboť to může být známka jaterní dekompenzace. 
Jaterní enzymy a jaterní funkce musí být u cirhotických pacientů pečlivě sledovány. 
 
Pokud se u pacienta v průběhu léčby přípravkem IntronA objeví abnormality jaterní funkce, je třeba 
zahájit jeho pečlivé sledování, a pokud se známky a příznaky dále rozvíjejí, je nutno léčbu přerušit. 
 
Hypotenze 
V průběhu léčby a do dvou dnů po jejím ukončení se může dostavit hypotenze, která může vyžadovat 
podpůrnou léčbu. 
 
Nutnost adekvátní hydratace 

V průběhu léčby přípravkem IntronA je nutné zajistit adekvátní hydrataci pacienta, neboť u některých 
pacientů se v důsledku deplece tekutin projevuje hypotenze. V některých případech může být nutná 
náhrada tekutin. 
 
Pyrexie 

Protože pyrexie může být spojena s chřipkovým (flu-like) syndromem, jehož výskyt je při léčbě 
interferonem častý, je nutno vyloučit ostatní možné příčiny perzistující pyrexie. 
 
Oslabení pacienti  
Přípravek IntronA je nutno se zvýšenou opatrností podávat u oslabených nemocných, jako např. 
s chorobami plic (chronickou obstrukční chorobou bronchopulmonální) nebo s diabetem se sklonem 
ke ketoacidóze. Zvýšené pozornosti je třeba též u pacientů s poruchami krevní srážlivosti (např. 
tromboflebitidou nebo plicními emboliemi) nebo s těžkou myelosupresí. 
 
Postižení plic  

Vzácně byly u pacientů léčených interferonem alfa, včetně nemocných léčených přípravkem IntronA, 
pozorovány plicní infiltráty, pneumonitida a pneumonie, včetně fatálních případů. Etiologie zatím 
nebyla objasněna. Tyto symptomy se však objevují častěji v souvislosti s podáváním čínského 
přípravku rostlinného původu Shosaikoto, pokud je podáván současně s interferonem alfa (viz bod 
4.5). Každý pacient, u něhož se objeví pyrexie, kašel, dyspnoe nebo jiné respirační příznaky, se musí 
podrobit rentgenovému vyšetření hrudníku. Pokud se na rentgenovém snímku prokáží plicní infiltráty 
nebo pokud existují důkazy o poruše funkce plic, musí být pacient pečlivě sledován a léčba 
interferonem alfa v případě potřeby přerušena. Tyto problémy byly při léčbě interferonem alfa hlášeny 
častěji u pacientů s chronickou hepatitidou C, byly však hlášeny také u onkologických pacientů 

 

130 

léčených interferonem alfa. Okamžité přerušení podávání interferonu alfa a léčba kortikosteroidy vede 
obvykle k ústupu plicních nežádoucích příhod. 
 
Nežádoucí příhody postihující oko  
Vzácně byly hlášeny po terapii interferony alfa nežádoucí příhody postihující oko (viz bod 4.8), včetně 
retinálního krvácení vatovitých ložisek, serózního odchlípení sítnice a obstrukce retinální tepny či žíly. 
Všichni pacienti by měli mít provedeno základní vyšetření zraku. U každého pacienta, který si stěžuje 
na změny ostrosti vidění nebo zorného pole, nebo uvádí během léčby přípravkem IntronA jakékoli jiné 

oftalmologické symptomy, musí být provedeno okamžitě komplexní oční vyšetření. Pravidelná 
vyšetření zraku během terapie přípravkem IntronA se doporučují zejména u pacientů s poruchami, 
které by mohly mít souvislost s retinopatií, jako např. diabetes mellitus  nebo hypertenze. Mělo by být 
zváženo přerušení podávání přípravku IntronA u těch pacientů, u nichž se nově objeví nebo zhorší 
poruchy zraku. 
 
Otupělost, kóma a encefalopatie 
U některých pacientů léčených vyššími dávkami, obvykle pak u pacientů ve vyšším věku, byla 
pozorována významnější otupělost a kóma, včetně případů encefalopatie. Třebaže většinou jde 
o účinky reverzibilní, u několika  pacientů trvala úprava až tři týdny. Velmi  vzácně byly při léčbě 

velmi vysokými dávkami přípravku IntronA objevily záchvaty. 
 
Pacienti s dříve existujícími abnormalitami srdce  
Pokud je podávání přípravku IntronA nutné u dospělých pacientů s anamnézou městnavé srdeční 
nedostatečnosti, infarktu myokardu a/nebo s dříve prodělanými nebo současnými poruchami srdečního 
rytmu, musí být tito pacienti během léčby pečlivě sledováni. U pacientů s preexistujícími srdečními 
abnormalitami  a/nebo s maligním nádorem v pokročilém stadiu je třeba před zahájením léčby a v jejím 
průběhu provádět elektrokardiografické vyšetření. Srdeční arytmie (především supraventrikulární) 
obvykle dobře reagují na konvenční léčbu, u některých pacientů si však mohou vyžádat přerušení 
podávání přípravku IntronA. Nejsou k dispozici žádné údaje o léčbě a dospívajících se srdečním 
onemocněním v anamnéze. 
 
Hypertriglyceridémie 
Byla pozorována hypertriglyceridémie a zhoršení hypertriglyceridémie, někdy závažné. Proto se 
doporučuje monitorovat hladiny lipidů. 
 
Pacienti s psoriázou a sarkoidózou  
Vzhledem  ke zprávám, že interferon alfa exacerbuje preexistující psoriázu a sarkoidózu, podávání 
přípravku IntronA u pacientů s psoriázou nebo sarkoidózou se doporučuje pouze tehdy, převyšuje-li 
potenciální prospěch potenciální riziko. 
 
Odmítnutí ledvinného a jaterního štěpu 

Předběžné údaje ukazují, že léčba interferonem alfa může mít souvislost se zvýšeným počtem 
odmítnutí ledvinného štěpu. Bylo  také hlášeno odmítnutí jaterního štěpu. 
 
Autoprotilátky a autoimunitní onemocnění 
V průběhu léčby alfa-interferony byla pozorována tvorba autoprotilátek a rozvoj autoimunitních 

onemocnění. Zvýšené riziko může být u pacientů, kteří jsou k rozvoji autoimunitních onemocnění 
predisponováni. Pacienti se známkami nebo symptomy srovnatelnými s autoimunitními 
onemocněními by měli být pečlivě posouzeni a prospěch-riziko pokračování léčby interferonem by 
mělo být přehodnoceno (viz také bod 4.4 Chronická hepatitis C, Monoterapie (abnormální funkce 
štítné žlázy) a bod 4.8).  
Mezi  pacienty s chronickou hepatitidou C léčenými interferonem byly hlášeny případy Vogtova-
Koyanagiho-Haradova  (VKH)  syndromu. Jedná se o granulomatózní zánětlivé onemocnění postihující 
oči, sluchový aparát, mozkomíšní pleny a kůži. Při podezření na VKH  syndrom by se měla antivirová 
léčba vysadit a zvážit terapie kortikosteroidy (viz bod 4.8). 
 
Doprovodná chemoterapie 

 

131 

Podávání přípravku IntronA v kombinaci s jinými chemoterapeutiky (např. Ara-C, cyklofosfamid, 
doxorubicin, teniposid) může vést ke vzrůstu rizika toxicity (závažnosti a trvání), což může být život 
ohrožující nebo fatální, jako výsledek současně podaného léčiva. Nejčastěji hlášené  potenciálně život 
ohrožující nebo fatální nežádoucí účinky zahrnovaly mukozitidu, průjem, neutropenii, poruchy ledvin 
a poruchy elektrolytů. Riziko vzrůstu toxicity vyžaduje opatrné úpravy dávek pro přípravek IntronA 
a pro souběžně podávaná chemoterapeutika (viz bod 4.5). Jestliže je přípravek IntronA používán 
s hydroxykarbamidem (hydroxyureou), může se zvýšit frekvence a závažnost kožní vaskulitidy.  
 
Chronická hepatitis C 
Kombinovaná léčba s ribavirinem 
Pokud bude přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitidou C současně s ribavirinem, 
prostudujte si také SPC ribavirinu. 
 

Všichni  pacienti ve studiích léčby s chronickou hepatitidou C podstoupili před zařazením do studie 
biopsii  jater, ale  v některých případech (tj. pacienti s genotypem 2 a 3) může léčba probíhat bez 
histologického ověření. Běžné léčebné postupy by se měly konzultovat, zda je jaterní biopsie potřebná 
před zahájením léčby. 
 
Monoterapie 
Ojediněle  se u dospělých pacientů léčených přípravkem IntronA pro chronickou hepatitidu C projevily 
poruchy funkce štítné žlázy (hypo- nebo hypertyreoidismus). V klinických studiích s podáváním 
přípravku IntronA se abnormality štítné žlázy vyvinuly celkem u 2,8 % pacientů. Tyto abnormality 
bylo možno zvládnout konvenční léčbou. Mechanismus, jímž přípravek IntronA ovlivňuje stav štítné 
žlázy, není znám. Před zahájením léčby chronické hepatitidy C přípravkem IntronA je třeba zhodnotit 

hladiny tyreostimulačního hormonu (TSH). Jakékoliv v této době zjištěné abnormality štítné žlázy 
musí být léčeny konvenční léčbou. Podávání přípravku IntronA lze zahájit, je-li  možné touto medikací 
udržet hladiny TSH v normálním rozmezí. Pokud se u pacienta v průběhu léčby přípravkem IntronA 
projeví příznaky svědčící o narušené funkci štítné žlázy, vyšetřete hladiny TSH. V  případě dysfunkce 
štítné žlázy lze v podávání přípravku pokračovat, pokud lze hladiny TSH medikací udržovat 
v normálním rozmezí. Samotné přerušení léčby přípravkem IntronA k obnovení funkce štítné žlázy 
nevedlo (viz také Doplňkové monitorování štítné žlázy specifické pro děti a dospívající). 
 
Doplňkové monitorování štítné žlázy specifické pro děti a dospívající 
Přibližně u 12 % dětí léčených kombinovanou léčbou interferonem alfa-2b a ribavirinem došlo ke 

zvýšení thyreotropního hormonu (TSH). U dalších 4 % nastal přechodný pokles pod dolní limit 
normálu. Před začátkem léčby přípravkem IntronA musí být zhodnoceny hladiny TSH a jakékoli 
v této době zjištěné  abnormality štítné žlázy  musí být léčeny konvenční léčbou. Léčba přípravkem 
IntronA může být zahájena, pokud lze hladiny TSH medikací udržovat v normálním rozmezí. Při léčbě 
interferonem alfa-2b a ribavirinem  byla pozorována dysfunkce štítné žlázy. Jestliže jsou zjištěny 
abnormality štítné žlázy, měl by se u pacienta vyhodnotit stav štítné žlázy a adekvátně klinicky léčit. 

Pro zjištění dysfunkce štítné žlázy by děti a dospívající pacienti měli být monitorováni každé 3 měsíce 
(např. TSH). 
 
HCV/HIV koinfekce 
U pacientů současně infikovaných HIV, kteří dostávají souběžně vysoce aktivní anti-retrovirovou 

léčbu (HAART) může vzrůstat riziko vývoje acidózy z nahromadění kyseliny mléčné. Opatrnosti je 
třeba v případě přidání přípravku IntronA a ribavirinu k HAART terapii (viz SPC ribavirinu). 
U pacientů léčených kombinovanou terapií přípravku IntronA s ribavirinem a zidovudinem by mohlo 
být zvýšeno riziko rozvoje anémie. U pacientů s pokročilou cirhózou, infikovaných současně HCV 
a HIV, kteří dostávají HAART  terapii, může vzrůstat riziko jaterní dekompenzace a smrti. Přidáním 

léčby alfa interferony samotnými nebo v kombinaci s ribavirinem se může toto riziko u těchto 
pacientů zvýšit. 
 
HCV/HBV koinfekce 
U pacientů současně infikovaných virem hepatitidy B a C léčených interferonem byly hlášeny případy 
reaktivace onemocnění hepatitidou B (některé s vážnými následky). Frekvence takové reaktivace se 
zdá být nízká. 

 

132 

Před zahájením léčby interferonem u hepatitidy C mají být všichni pacienti vyšetřeni na hepatitidu B; 
pacienti současně infikovaní virem hepatitidy B  a C musí být následně sledováni a léčeni podle 

současných klinických pokynů. 
 
Onemocnění zubů a periodontu 
U pacientů dostávajících kombinovanou terapii přípravku IntronA s ribavirinem bylo hlášeno poškození 
zubů a dásní, které může vést až ke ztrátě zubů. Navíc během dlouhodobé léčby kombinací přípravku 
IntronA s ribavirinem by mohla suchost ústní dutiny způsobit poškození zubů a sliznice ústní dutiny. 

Pacienti by si měli důkladně dvakrát denně čistit zuby a chodit na pravidelné zubní prohlídky. 
U některých pacientů může dojít i ke zvracení. Pokud se tato reakce objeví, je vhodné doporučit důkladně 
si poté vypláchnout ústa. 
 
Laboratorní vyšetření 

Před zahájením systémové léčby přípravkem IntronA a pravidelně i v jejím průběhu je třeba u všech 
pacientů provádět standardní hematologická vyšetření a biochemická vyšetření krve (kompletní 
i diferenciální krevní obraz, počet trombocytů, elektrolyty, jaterní enzymy, sérové bílkoviny, sérový 
bilirubin  a kreatinin). 
 

V průběhu léčby hepatitidy B a C se doporučuje provádět vyšetření v 1., 2., 4., 8., 12. a 16. týdnu 
a poté každý druhý měsíc. Pokud se hodnoty ALT v průběhu podávání přípravku IntronA zvýší na 
dvojnásobek výchozí hodnoty nebo více, lze s léčbou pokračovat pouze tehdy, neobjeví-li se známky 
a příznaky jaterního selhání. Při zvýšené hladině  ALT je  nutno ve dvoutýdenních intervalech provádět 
následující jaterní funkční testy: ALT, protrombinový čas, alkalická fosfatáza, albumin a bilirubin.  
 

U pacientů léčených pro maligní melanom je třeba v průběhu indukční fáze léčby jedenkrát týdně 
a v průběhu udržovací léčby jednou měsíčně monitorovat jaterní funkce a celkový i diferenciální bílý 
krevní obraz (WBC). 
 
Účinky na fertilitu 

Interferon může poškodit fertilitu (viz body 4.6 a 5.3). 
 
Důležitá informace o některých složkách přípravku IntronA 
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 1,2 ml, tj. v podstatě je 
„bez sodíku“.  
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 
 
Narkotika, hypnotika a sedativa musejí být podávána s velkou opatrností, pokud jsou užívána 

současně s přípravkem IntronA.  
 
Interakce přípravku IntronA s dalšími léky nebyly dosud zcela zhodnoceny. Je nutná zvýšená 
opatrnost při podávání přípravku IntronA současně s jinými potenciálně myelosupresivními látkami. 
 

Interferony mohou ovlivňovat oxidativní metabolické procesy. To je třeba vzít v úvahu v případech, 
kde je  přípravek IntronA podáván zároveň s léky metabolizovanými právě tímto mechanismem, jako 
jsou xantinové deriváty theofylinu nebo aminofylinu. V průběhu současného podávání přípravku 
s xantinovými přípravky je nutno monitorovat hladiny theofylinu v séru a v případě potřeby upravit 
dávkování. 
 
Vzácně byly u pacientů léčených interferonem alfa, včetně přípravku IntronA, pozorovány plicní 
infiltráty, pneumonitida a pneumonie, které byly někdy fatální. Etiologie  zatím nebyla objasněna. Tyto 
symptomy byly hlášeny častěji, když současně s interferonem alfa byl podáván čínský přípravek 
rostlinného původu Shosaikoto (viz bod 4.4). 
 

 

133 

Podávání přípravku IntronA v kombinaci s chemoterapeutiky (např. Ara-C, cyklofosfamid, 
doxorubicin, teniposid) může vést k vzrůstu rizika toxicity (závažnosti a trvání) (viz bod 4.4). 
 
Pokud bude přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitis C současně s ribavirinem, 
prostudujte si také SPC ribavirinu. 
 
Klinická  studie hodnotící podávání kombinace telbivudinu 600 mg denně se subkutánně podávaným 
pegylovaným interferonem alfa-2a v dávce 180 mikrogramů jednou týdně ukazuje, že tato kombinace 

je spojena se zvýšeným rizikem rozvoje periferní neuropatie. Mechanizmus vedoucí k těmto příhodám 
není znám (viz body 4.3, 4.4 a 4.5 SPC telbivudinu). Navíc nebyla prokázána bezpečnost a účinnost 
telbivudinu  v kombinaci s interferony při léčbě chronické hepatitidy typu B. Z toho důvodu je 
kombinace přípravku IntronA s telbivudinem kontraindikována (viz bod 4.3). 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen  
Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby účinnou antikoncepci. U žen léčených lidským 
leukocytárním interferonem byl hlášen pokles koncentrace estradiolu a progesteronu v séru. 
 
Přípravek IntronA musí být s opatrností podáván mužům ve fertilním věku. 
 
Kombinovaná léčba s ribavirinem  
Ribavirin podávaný v průběhu těhotenství působí závažné vrozené vady. U pacientek nebo u partnerek 
mužských pacientů, kteří užívají přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem, je třeba krajní 
opatrnosti k zabránění otěhotnění. Ženy ve fertilním věku musí během léčby a po dobu 4 měsíců po 
jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Mužští pacienti nebo jejich partnerky musí během 
léčby a 7 měsíců po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci (viz SPC ribavirinu). 
 
Těhotenství  
Adekvátní údaje o podávání interferonu alfa-2b těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na 
zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. 
Přípravek IntronA by se měl používat v těhotenství pouze tehdy, jestliže potenciální prospěch 
ospravedlňuje potenciální riziko pro plod. 
 

Kombinovaná léčba s ribavirinem  
Léčba ribavirinem je kontraindikována u těhotných žen. 
 
Kojení   
Není známo, zda se složky přípravku vylučují do lidského mateřského mléka. Kojení by se mělo před 
začátkem léčby přerušit, vzhledem k potenciálním nežádoucím účinkům u kojených dětí.  
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Pacienty je třeba upozornit, že v průběhu léčby přípravkem IntronA se může objevit zvýšená únava, 
ospalost či zmatenost, a proto je doporučeno vyvarovat se řízení dopravních prostředků nebo obsluhy 

strojů. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Pokud je přípravek IntronA podáván pacientům s chronickou hepatitis C současně s ribavirinem, 

prostudujte si nežádoucí účinky ribavirinu v SPC ribavirinu. 
 
V klinických studiích, prováděných v rozsáhlém spektru indikací a širokém spektru dávek (od 
6 MIU/m

2

/týden u trichocelulární leukémie po 100 MIU/m

2

/týden u melanomu), patřily k nejčastěji 

uváděným nežádoucím účinkům pyrexie, únava, bolesti hlavy a myalgie. Pyrexie a únava často 

vymizely během 72 hodin po přerušení nebo vysazení léčby.  
 

 

134 

Dospělí 
V klinických studiích prováděných u pacientů s hepatitidou C byli pacienti léčeni přípravkem IntronA 
samotným nebo v kombinaci s ribavirinem po dobu jednoho roku. Všichni pacienti v těchto studiích 
dostávali 3 miliony  IU přípravku IntronA třikrát týdně. V tabulce 1 je uvedena frekvence, s jakou 
pacienti hlásili  nežádoucí účinky (ve vztahu k léčbě) v klinických studiích u dosud neléčených 
pacientů, kteří byli léčeni jeden rok. Závažnost byla vesměs mírná nebo středně závažná. Nežádoucí 
účinky vyjmenované v tabulce 1 jsou založeny na zkušenostech z klinických hodnocení a z období po 
uvedení přípravku na trh. U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky zařazeny do 

příslušné frekvenční skupiny, s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až 
<1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000); 
není známo. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 

Tabulka 1. Nežádoucí účinky přípravku IntronA samotného nebo v kombinaci s  ribavirinem hlášené 

v průběhu klinických hodnocení nebo po uvedení přípravku na trh 

Třída orgánového systému 

Nežádoucí

 

účinky 

Infekce a infestace 
Velmi  časté: 
Časté: 

Méně časté: 
Vzácné

:  

Není známo:

 

 
Faryngitida*, virová infekce* 
Bronchitida, sinusitida, herpes simplex (rezistence), rinitida 
Bakteriální  infekce 
Pneumonie

§

, sepse 

Reaktivace onemocnění hepatitidou B u pacientů 
s koinfekcí HCV/HBV 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi  časté: 
Časté: 
Velmi  vzácné

 

Není známo: 

 
Leukopenie 
Trombocytopenie, lymfadenopatie, lymfopenie 
Aplastická anémie 

Čistá aplazie červených krvinek, idiopatická 
trombocytopenická purpura, trombotická 
trombocytopenická purpura 

Poruchy imunitního systému

§

 

Velmi  vzácné: 
Není známo: 

 

 
Sarkoidóza, exacerbace sarkoidózy 
Systémový lupus erytematodes, vaskulitida, revmatoidní 
artritida (nová nebo zhoršená), Vogtův-Koyanagiho-
Haradův syndrom, akutní reakce přecitlivělosti včetně 
kopřivky, angioedému, zúžení průdušek, anafylaxe

§

 

Endokrinní poruchy 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Hypotyreóza

§

, hypertyreóza

§

 

Diabetes, zhoršený diabetes 

Poruchy metabolismu a výživy 
Velmi  časté: 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Anorexie 
Hypokalcemie, dehydratace, hyperurikemie, žízeň 
Hyperglykemie, hypertriacylglycerolemie

§

, zvýšená chuť 

k jídlu 

 

135 

Psychiatrické poruchy

§

 

Velmi  časté: 
 
Časté: 
Vzácné: 
Velmi  vzácné: 

 

Není známo: 

 
Deprese, nespavost, úzkost, emoční labilita*, agitovanost, 
nervozita 
Zmatenost, poruchy spánku, snížení libida 
Myšlenky na sebevraždu 
Sebevražda, pokusy o sebevraždu, agresivní chování (někdy 

namířené vůči jiným), psychózy včetně halucinací 
Vražedné myšlenky, změna mentálního stavu

§

, mánie, 

bipolární poruchy 

Poruchy nervového systému

§

 

Velmi  časté: 
Časté: 
 
Méně časté: 
Velmi  vzácné: 
 
Není známo: 

 
Závrať, bolest hlavy, porucha soustředění, suchost v ústech 
Třes, parestézie, hypestézie, migréna, zrudnutí, spavost, 
porucha chuti 
Periferní neuropatie 
Krvácení do mozku, mozková ischemie, záchvaty křečí, 
porucha vědomí, encefalopatie 
Mononeuropatie, koma

§

 

Poruchy oka 

Velmi  časté: 
Časté: 
 
Vzácné: 

 
 
 

Není známo: 

 

Rozmazané vidění 
Konjunktivitida,  porucha vidění, porucha slzné žlázy, bolest 
oka 
Krvácení do sítnice

§

, retinopatie (včetně makulárního 

edému), ucpání retinální tepny nebo žíly

§

, neuritida optiku, 

edém papily, ztráta zrakové ostrosti nebo výpadky 
zrakového pole, vatové skvrny

§

 

Serózní odchlípení sítnice 

Poruchy ucha a labyrintu 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Závrať, tinnitus 
Ztráta sluchu, porucha sluchu 

Srdeční poruchy 

Časté: 
Méně časté: 
Vzácné: 
Velmi  vzácné: 
Není známo: 

 

Bušení srdce, tachykardie 
Perikarditida 
Kardiomyopatie 
Infarkt myokardu, srdeční ischemie 
Městnavé srdeční selhání, perikardiální výpotek, arytmie 

Cévní poruchy 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Hypertenze 
Periferní ischemie, hypotenze

§

 

Respirační, hrudní a mediastinální 
poruchy 
Velmi  časté: 
Časté: 
 
Velmi  vzácné: 
Není známo: 

 
 
Dušnost*, kašel* 
Epistaxe, respirační porucha, nosní kongesce, rýma, suchý 

kašel 
Plicní infiltráty

§

, pneumonitida

§ 

Plicní fibróza, plicní arteriální hypertenze

#

 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi  časté: 
 
Časté: 
 
Velmi  vzácné: 
 
Není známo: 

 
Nevolnost/zvracení, bolest břicha, průjem, stomatitida, 
dyspepsie 
Ulcerózní stomatitida, bolest v pravém podžebří, glositida, 
gingivitida,  zácpa, průjem 
Pankreatitida, ischemická kolitida,  ulcerózní kolitida, 
krvácení z dásní 
Blíže nespecifikovaná periodontální porucha, blíže 
nespecifikovaná zubní porucha, pigmentace jazyka

§

 

Poruchy jater a žlučových cest 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Hepatomegalie 
Hepatotoxicita (včetně fatální) 

 

136 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi  časté: 
 
Časté: 
 
Velmi  vzácné: 

 
Alopecie, svědění*, suchost kůže*, vyrážka*, zvýšené 
pocení 
Psoriáza (nová nebo zhoršená)

§

, makulopapulózní vyrážka, 

erytematózní vyrážka, ekzém, erytém, porucha kůže 
Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální 
nekrolýza, multiformní erytém 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a 
pojivové tkáně 

Velmi  časté: 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
 
Myalgie,  artralgie, muskuloskeletální bolest 
Artritida 
Rabdomyolýza, myositida, křeče v lýtkách, bolest zad 

Poruchy ledvin a močových cest 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
Časté močení 
Selhání ledvin, renální insuficience, nefrotický syndrom 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 

Časté: 

 

Amenorea, bolest prsů, dysmenorea, menoragie, porucha 
menstruace, vaginální potíže 

Celkové poruchy a reakce v místě 
aplikace 
Velmi  časté: 
 
 
Časté: 
Velmi  vzácné: 

 
 
Zánět v místě vpichu, reakce v místě vpichu*, únava, 
třesavka, pyrexie

§

, chřipkové příznaky

§

, slabost, 

podrážděnost, bolest na hrudníku, malátnost 
Bolest  v místě vpichu 
Nekróza v místě vpichu, otok obličeje 

Vyšetření 
Velmi  časté: 

 
Pokles tělesné hmotnosti 

* Tyto příhody se vyskytovaly často pouze po přípravku IntronA samotném 

§

 Viz  bod 4.4 

#

Označení třídy pro přípravky obsahující interferon, viz níže plicní arteriální hypertenze. 

 

Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny též s přípravkem IntronA samotným. 
 
Nežádoucí účinky pozorované u hepatitidy C reprezentují ty, které jsou hlášeny, když je přípravek 
IntronA podáván v jiných indikacích, s očekávaným vzrůstem incidence v závislosti na dávce. 
Například ve studii adjuvantní léčby s vysokými dávkami přípravku IntronA u pacientů s melanomem 
byly incidence únavy, pyrexie, myalgie, neutropenie/anémie, anorexie, nevolnosti a zvracení, průjmu, 
třesavky, chřipkových (flu-like) příznaků, deprese, alopecie, změny chuti a závratě větší než ve 
studiích léčby hepatitidy C. Závažnost se také zvýšila při léčbě vysokými dávkami (WHO stupeň 
3 a 4, u 66 % resp. 14 % pacientů), ve srovnání s mírnou až střední závažností obvykle spojenou 
s nízkými dávkami. Nežádoucí účinky bylo obvykle možné zvládnout úpravou dávky. 
 

Výskyt kardiovaskulárních nežádoucích účinků, zejména arytmií, koreloval převážně s již dříve 
přítomným kardiovaskulárním onemocněním a s předchozí léčbou kardiotoxickými léky (viz bod 4.4). 
U pacientů bez předchozího důkazu srdečního onemocnění byla vzácně hlášena kardiomyopatie, která 
může být po přerušení léčby interferonem alfa reverzibilní (viz bod 4.4). 
 

U přípravků s interferonem alfa byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH), zejména 
u pacientů s rizikovými faktory PAH (např. portální hypertenzí, infekcí HIV, cirhózou). Příhody byly 
hlášeny v různých časových odstupech, v typickém případě několik měsíců od zahájení léčby 
interferonem alfa. 
 

U alfa interferonů bylo hlášeno široké spektrum autoimunitních a imunitou způsobených poruch, 
včetně poruch funkce štítné žlázy, systémového lupus erythematodes, revmatoidní artritidy (nové nebo 
zhoršené), idiopatické a trombotické trombocytopenické purpury, vaskulitidy, neuropatií včetně 
mononeuropatií (viz také bod 4.4). 

 

 

 

137 

Ke klinicky významným abnormálním laboratorním hodnotám, které se objevují nejčastěji při 
podávání přípravku v dávkách vyšších než 10 milionů IU denně, patří pokles počtu granulocytů 
a leukocytů, pokles koncentrace hemoglobinu a počtu trombocytů; vzestup alkalické fosfatázy, LDH, 
sérových koncentrací kreatininu a dusíku močoviny v séru. Byla hlášena středně závažná a obvykle 
reverzibilní  pancytopenie. Vzestup ALT/AST (SGPT/SGOT) v séru byl zaznamenán jako abnormalita 
u některých pacientů bez hepatitidy a rovněž u pacientů s chronickou hepatitidou B, u kterých 
koreloval s clearancí virových DNAp. 
 

Populace dětí a dospívajících 
Chronická hepatitis C - Kombinovaná léčba s ribavirinem 
V klinických studiích provedených u 118 dětí a dospívajících (ve věku od 3 do 16 let) přerušilo 6 % 
pacientů léčbu pro nežádoucí reakce. Obecně byl profil nežádoucích účinků u limitované populace dětí 
a dospívajících podobný profilu pozorovanému u dospělých, ačkoliv během léčby bylo pozorováno 

pediatrické specifikum ohledně inhibice růstu, projevující se snížením výškového percentilu ( 
průměrný pokles o 9 percentilů) a hmotnostního percentilu (průměrný pokles o 13 percentilů). 
V průběhu 5-letého období následného sledování po léčbě byla průměrná výška dětí na 44. percentilu, 
což bylo pod mediánem normativní populace i méně než jejich  střední vstupní výška (48. percentil). 
U dvaceti (21 %) z 97 dětí došlo ke snížení výškového percentilu o více než 15 percentilů, přičemž u 
10 z těchto 20 dětí byl na závěr dlouhodobého následného sledování (až 5 let) pokles jejich  výškového 
percentilu ve srovnání s okamžikem zahájení léčby o více než 30 percentilů. Údaj o konečné tělesné 
výšce v dospělosti byl k dispozici u 14 z těchto dětí a u 12 z nich přetrvával 10 až 12 let po ukončení 
léčby růstový deficit > 15 percentilů. V průběhu kombinované léčby přípravkem IntronA 
a ribavirinem trvající až 48 týdnů byla pozorována inhibice  růstu, která u některých pacientů vedla 
k nižší  konečné tělesné výšce v dospělosti. Nejzřetelnější  bylo snížení průměrného výškového 

percentilu mezi zahájením léčby a ukončením dlouhodobého následného sledování u dětí před 
pubertou (viz bod 4.4). 
 
Kromě toho, byly v průběhu léčby a během 6-ti měsíčního dalšího sledování hlášeny sebevražedné 
myšlenky či pokusy o sebevraždu častěji než u dospělých pacientů (2,4 % vs. 1 %). Stejně jako 
u dospělých pacientů, se i u dětí a dospívajících vyskytly další psychiatrické nežádoucí účinky (např. 
deprese, emoční labilita a ospalost) (viz bod 4.4). Navíc se u dětí a dospívajících vyskytly častěji než 
u dospělých pacientů komplikace v místě vpichu, pyrexie, anorexie, zvracení a emoční labilita. 
Modifikace dávky byla požadována u 30 % pacientů, nejčastěji kvůli anémii a neutropenii. 
 

Nežádoucí účinky vyjmenované v tabulce 2 jsou založeny na zkušenostech ze dvou multicentrických 
klinických hodnocení u dětí a dospívajících. U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky 
zařazeny do příslušné frekvenční skupiny, s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); 
časté (≥1/100, <1/10). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající 
závažnosti. 

 

Tabulka 2. Nežádoucí účinky hlášené velmi často a často v klinických hodnoceních u dětí a dospívajících 

pacientů léčených přípravkem IntronA v kombinaci s ribavirinem 

 

Třída orgánového systému 

Nežádoucí účinky 

Infekce a infestace 
Velmi  časté: 
Časté: 

 
Virová  infekce, faryngitida 
Mykotická infekce, bakteriální infekce, plicní infekce, zánět 
středního ucha, zubní absces, herpes simplex, infekce 
močových cest, vaginitida, gastroenteritida 

 

138 

Novotvary benigní, maligní a blíže 
neurčené (zahrnující cysty a polypy) 
Časté:

 

 
 
Novotvary (nespecifikované) 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Velmi  časté: 
Časté: 

 
Anémie, neutropenie 
Trombocytopenie, lymfadenopatie 

Endokrinní poruchy 

Velmi  časté: 
Časté: 

 
Hypotyreóza

§

 

Hypertyreóza

§

, virilizmus 

Poruchy metabolismu a výživy 

Velmi  časté: 
Časté: 

 
Anorexie 
Hypertriacylglycerolemie

§

, hyperurikemie, zvýšená chuť k 

jídlu 

Psychiatrické poruchy

§

 

Velmi  časté: 
Časté: 

 

Deprese, emoční labilita, nespavost 
Sebevražedné myšlenky, agresivní reakce, zmatenost, 
porucha chování, agitovanost, náměsíčnost, úzkost, 
nervozita, porucha spánku, abnormální sny, apatie 

Poruchy nervového systému

§

 

Velmi  časté: 
Časté: 
 

 
Bolest hlavy, závrať 
Hyperkinezie, třes, dysfonie, parestezie, hypestezie, 
hyperestezie, porucha soustředění, somnolence 

Poruchy oka 
Časté: 

 
Konjunktivitida,  bolest oka, abnormální vidění, porucha 
slzné žlázy 

Cévní poruchy 
Časté: 

 
Zrudnutí, bledost 

Respirační, hrudní a mediastinální 
poruchy 
Časté: 

 
 
Dušnost, zrychlené dýchání, epistaxe, kašel, nosní 
kongesce, podráždění nosu, rýma, kýchání 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi  časté: 
Časté: 

 
Průjem, zvracení, nevolnost, bolest břicha 
Ulcerace v ústech, ulcerózní stomatitida, stomatitida, bolest 
v pravém podžebří, dyspepsie, glositida, gastroezofageální 
reflux, rektální porucha, gastrointestinální porucha, zácpa, 

průjem, bolest zubu, zubní potíže  

Poruchy jater a žlučových cest 
Časté: 

 
Abnormální funkce jater  

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi  časté: 
Časté: 

 
Alopecie, vyrážka 
Fotosenzitivní reakce, makulopapulární exantém, ekzém, 

akné, porucha kůže, porucha nehtu, odbarvení kůže, 
svědění, suchost kůže, erytém, modřina, zvýšené pocení  

Poruchy svalové a kosterní soustavy a 
pojivové tkáně 

Velmi  časté: 

 
 
Artralgie,  myalgie, muskuloskeletální bolest  

Poruchy ledvin a močových cest 
Časté: 

 
Enuréza, porucha močení, inkontinence moči 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Časté: 

 
Ženské pohlaví:  amenorea, menorrhagie, porucha 
menstruace, vaginální porucha 

Mužské pohlaví: bolest varlat 

 

139 

Celkové poruchy a reakce v místě 
aplikace 
Velmi  časté: 
 
 
Časté: 

 
 
Zánět v místě vpichu, reakce v místě vpichu, únava, 
třesavka, pyrexie

§

, příznaky podobné chřipce

§

, malátnost, 

podrážděnost 
Bolest  na hrudníku, slabost, otok, bolest v místě vpichu 

Vyšetření 
Velmi  časté: 

 
Snížení rychlosti růstu (nižší tělesná výška a/nebo hmotnost 
v daném věku)

§

 

Poranění a otravy 
Časté: 

 
Lacerace kůže 

§ 

Viz  bod 4.4 

 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili  podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného 

Dodatku V

. 

 
4.9 

Předávkování 

 

Nebyl hlášen žádný případ předávkování, který by vedl k akutním klinickým projevům. Nicméně, 
stejně jako u kterékoli jiné farmakologicky aktivní látky, je indikována symptomatická léčba s častým 
monitorováním vitálních funkcí a pečlivým sledováním pacienta. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ  VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: interferon alfa-2b, ATC kód: L03A B05   
 

Přípravek IntronA je sterilní, stabilní forma vysoce čištěného interferonu alfa-2b, vyráběného 
technologií rekombinantní DNA. Rekombinantní interferon alfa-2b je ve vodě rozpustná bílkovina s 
molekulovou hmotností přibližně 19 300 daltonů. Získává se z klonu bakterie E. coli, do něhož je 
zaveden genetickým inženýrstvím vyprodukovaný plasmidový hybrid obsahující gen interferonu alfa-
2b z lidských leukocytů. 
 
Aktivita  přípravku IntronA se vyjadřuje v IU, přičemž 1 mg rekombinantního interferonu alfa-2b 
odpovídá 2,6 x 10

IU. Hodnota mezinárodní jednotky je odvozena ze srovnání aktivity 

rekombinantního interferonu alfa-2b a aktivity mezinárodního referenčního lidského leukocytárního 
interferonu, schváleného Světovou zdravotnickou organizací. 
 
Interferony tvoří rodinu proteinů s malou molekulou, s molekulovou hmotností v rozmezí 15 000 až 
21 000 daltonů. K  jejich  produkci a sekreci v buňkách dochází v reakci na virové infekce či působení 
různých syntetických a biologických induktorů. Byly identifikovány tři hlavní třídy interferonů: alfa, 
beta a gama. Tyto tři hlavní třídy však nejsou vnitřně homogenní a mohou zahrnout několik různých 
molekulárních typů interferonu. Bylo identifikováno  více než 14 geneticky odlišných lidských 
interferonů alfa. Přípravek IntronA byl klasifikován jako rekombinantní interferon alfa-2b. 
 
Interferony působí na buňky prostřednictvím své vazby na specifické membránové receptory na 
buněčném povrchu. Lidské interferonové receptory, izolované z lidských lymfoblastů (Daudi), jsou 
vysoce asymetrické proteiny. Vyznačují se selektivitou vůči lidským, avšak nikoli vůči myším 

interferonům, což svědčí pro jejich druhovou specificitu. Studie prováděné s ostatními interferony tuto 
druhovou specificitu potvrdily. Nicméně některé druhy opic, např. Makak rhesus (Macaca mulatta), se 
ukázaly k farmakodynamické stimulaci po expozici lidským interferonem typu 1 jako vnímavé. 
 

 

140 

Z výsledků několika studií vyplývá, že po vazbě na membránové receptory zahajuje interferon složitou 
sekvenci intracelulárních dějů, k nimž patří i indukce určitých enzymů. Předpokládá se, že tento 

proces minimálně zčásti zodpovídá za nejrůznější buněčné reakce na interferon, a to včetně inhibice 
replikace viru ve virem infikovaných buňkách, suprese buněčné proliferace, jakož i takových 
imunomodulačních aktivit, jako je zvýšení fagocytární aktivity makrofágů a zvýšení specifických 
cytotoxických účinků lymfocytů vůči cílovým buňkám. Na terapeutických účincích interferonu se 
může podílet část nebo celý komplex těchto aktivit. 
 
Rekombinantní interferon alfa-2b prokázal ve studiích na zvířecích i lidských buněčných kulturách, 
jakož i u lidských nádorových xenotransplantátů přenesených na zvířata, antiproliferativní působení. 
In vitro byla prokázána jeho významná imunomodulační aktivita. 
 
Rekombinantní interferon alfa-2b také inhibuje  replikaci  virů in vitro i in vivo. I když přesný 

mechanismus protivirového působení rekombinantního interferonu alfa-2b zůstává zatím neznámý, je 
zřejmé, že ovlivňuje metabolismus hostitelské buňky. Tímto způsobem inhibuje replikaci viru, 
a pokud přece jen k replikaci  dojde, znemožňuje nově vytvořeným virionům opustit buňku.  
 
Chronická hepatitis B 

Současné klinické zkušenosti u pacientů, kteří byli léčeni interferonem alfa-2b 4 až 6 měsíců ukazují, 
že léčba může způsobit clearanci sérových HBV-DNA. Bylo pozorováno zlepšení histologického 
nálezu jater. U dospělých pacientů se ztrátou HBeAg a HBV-DNA  bylo pozorováno významné snížení 
morbidity a mortality. 
 
Interferon alfa-2b (6 MIU/m

2

 třikrát týdně po 6 měsíců) byl podáván dětem s chronickou aktivní 

hepatitidou B. Vzhledem k metodické chybě nebylo možné prokázat účinnost. Navíc u dětí léčených 
interferonem alfa-2b byla zjištěna  snížená rychlost růstu a u některých případů byla pozorována 
deprese. 
 
Chronická hepatitis C u dospělých pacientů 

U dospělých pacientů, kteří dostávají interferon v kombinaci s ribavirinem, je dosažená četnost 
setrvalé odpovědi 47 %. Lepší účinnost byla prokázána u kombinace pegylovaného interferonu 
s ribavirinem (četnost setrvalé odpovědi 61 % dosažená ve studii prováděné u dosud neléčených 
pacientů s dávkou ribavirinu > 10,6 mg/kg, p< 0,01). 
 

Přípravek IntronA samostatně nebo v kombinaci s ribavirinem byl studován ve 4 randomizovaných 
klinických studiích fáze III, které zahrnovaly 2 552 pacientů s chronickou hepatitidou C, dosud 
neléčených interferonem. Ve studiích byla srovnána účinnost přípravku IntronA samotného nebo v 
kombinaci s ribavirinem. Účinnost byla definována jako udržení virologické odpovědi po dobu 6-ti 
měsíců po ukončení léčby. Pacienti vhodní pro zařazení do těchto studií měli chronickou hepatitidu C, 
potvrzenou pozitivním stanovením HCV-RNA  reakce polymerázového řetězce (PCR) 
(

 100 kopií/ml) a biopsií jater, odpovídající histologické diagnóze chronické hepatitidy, bez 

přítomnosti dalších příčin chronické hepatitidy, a abnormální ALT v séru. 
 
Přípravek IntronA byl podáván v dávce 3 miliony IU třikrát týdně jako monoterapie nebo v kombinaci 
s ribavirinem. Většina pacientů v těchto klinických studiích byla léčena po dobu jednoho roku. 

Všichni pacienti byli sledováni po dobu 6 měsíců po ukončení léčby pro stanovení setrvalé virologické 
odpovědi. Poměry setrvalých virologických odpovědí u skupin léčených přípravkem IntronA 
samotným nebo v kombinaci s ribavirinem (ze dvou studií) jsou uvedeny v tabulce 3. 
 
Podáváním přípravku IntronA v kombinaci s ribavirinem u dosud neléčených pacientů s chronickou 

hepatitidou C vzrostla účinnost přípravku IntronA nejméně dvojnásobně. HCV genotyp a bazální 
hladina virové zátěže jsou prognostické faktory, o nichž je známo, že ovlivňují stupeň odpovědi. 
Zvýšená četnost odpovědi při kombinaci přípravku IntronA + ribavirin ve srovnání s přípravkem 
IntronA samotným, se udržovala u všech podskupin. Relativní prospěch kombinované terapie 
přípravkem IntronA + ribavirin je zvláště signifikantní u těžce léčitelných podskupin pacientů 
(genotyp 1 a vysoká virová zátěž) (tabulka 3). 
 

 

141 

Četnost odpovědí v těchto skupinách vzrůstala s ochotou dodržovat léčbu. Nehledě na genotyp, ti 
pacienti, kteří dostávali přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem a dodržovali 

 80 % svoji léčbu, 

měli vyšší setrvalou odpověď 6 měsíců po roční léčbě než ti pacienti, kteří dodržovali 

 80 % svoji 

léčbu (56 % vs. 32 % ve studii C/I 98-580).  

 

Tabulka 3  Četnost trvalé virologické odpovědi s přípravkem IntronA + ribavirin (jeden rok 

léčby) podle genotypů a virové zátěže 

 
HCV genotyp  
 

N=503 

C95-132/I95-143 

I/R 

N=505 

C95-132/I95-143 

I/R 

N=505 

C/I98-580 

 
Všechny 
genotypy
 

 

16 % 

 

41 % 

 

47 % 

 

 
Genotyp 1
 

 

9 % 

 

29 % 

 

33 % 

 

Genotyp 1  

 2 miliony 

kopií/ml 

 

25 % 

 

33 % 

 

45 % 

 

Genotyp 1 
> 2 miliony 
kopií/ml 

 

3 % 

 

27 % 

 

 

29 % 

 
Genotyp 2/3
 

 

31 % 

 

65 % 

 

79 % 

IntronA (3 miliony IU třikrát týdně) 

I/R 

IntronA (3 miliony IU třikrát týdně) + ribavirin (1 000/1 200 mg/den) 

 
Pacienti s koinfekcí HCV/HIV  
Byly provedeny dvě studie u pacientů současně infikovaných HIV a HCV. V obou studiích měli 
pacienti, kteří dostávali přípravek IntronA plus ribavirin, celkově nižší pravděpodobnost odpovědi na 
léčbu než pacienti, kteří dostávali pegylovaný interferon alfa-2b s ribavirinem. Odpověď na léčbu 
v obou těchto studiích je uvedena v tabulce 4. Studie 1 (RIBAVIC;  P01017) byla randomizovaná, 
multicentrická studie, do které bylo zařazeno 412 dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří 
dosud nebyli léčeni a kteří byli současně infikovaní HIV. Pacienti byli  randomizováni do skupin a buď 
užívali pegylovaný interferon alfa-2b (1,5 µg/kg/týden) plus ribavirin (800 mg/den), nebo přípravek 
IntronA (3 miliony  IU 3krát týdně) plus ribavirin (800 mg/den) po dobu 48 týdnů s následnou fází 
sledování po dobu 6 měsíců. Studie 2 (P02080) byla randomizovaná studie prováděná na jednom 

centru a bylo do ní zařazeno 95 dosud neléčených dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, 
kteří byli současně infikovaní HIV. Pacienti byli randomizováni do skupin a užívali buď pegylovaný 
interferon alfa-2b (100 nebo 150 µg/týden podle tělesné hmotnosti) plus ribavirin (800 – 1 200 mg/den 
podle tělesné hmotnosti), nebo přípravek IntronA (3 miliony IU třikrát týdně) plus ribavirin (800 – 
1 200 mg/den podle tělesné hmotnosti). Délka léčby byla 48 týdnů s fází sledování trvající 6 měsíců 

kromě infikovaných pacientů s genotypy 2 nebo 3 a virovou zátěží < 800 000 IU/ml (Amplicor), kteří 
byli léčeni po dobu 24 týdnů s 6měsíční fází sledování.  
 

Tabulka 4 

Trvalá virologická odpověď podle genotypu po léčbě přípravkem IntronA 
v kombinaci s ribavirinem versus pegylovaným interferonem alfa-2b v kombinaci 
s ribavirinem u pacientů se současnou infekcí HCV/HIV. 

 

Studie 1

1

 

Studie 2

2

 

 

pegylovaný 

interferon 

alfa-2b 

(1,5 µg/kg/ 

týden) + 

IntronA  

(3 miliony IU 

TIW) + 

ribavirin   

(800 mg) 

hodnota

a

 

pegylovaný 

interferon 

alfa-2b (100 

nebo  

150

c

µg/týde

IntronA  

(3 miliony IU 

TIW) + 

ribavirin 

(800- 

hodnota

b

 

 

142 

ribavirin   

(800 mg) 

n) + 

ribavirin 

(800- 

1 200 mg)

d

 

1 200 mg)

d

 

Všechny 

27 % (56/205)  20 % (41/205) 

0,047 

44 % 

(23/52) 

21 % (9/43) 

0,017 

Genotype 1, 

17 % (21/125) 

6 % (8/129) 

0,006 

38 % 

(12/32) 

7 % (2/27) 

0,007 

Genotype 2, 

44 % (35/80) 

43 % (33/76) 

0,88 

53 % 

(10/19) 

47 % (7/15) 

0,730 

MIU = miliónů mezinárodních jednotek; T IW = třikrát týdně. 
a:  p hodnota podle Cochran-Mantelova Haenszelova Chí kvadrát testu. 

b:  p hodnota podle chí kvadrát testu.

 

c:  subjekty s tělesnou hmotností < 75 kg dostávaly pegylovaný interferon alfa-2b v dávce 100 µg/týden  a subjekty s tělesnou 

hmotností ≥ 75 kg dostávaly pegylovaný interferon alfa-2b v dávce 150 µg/týden.  

d:  dávkování ribavirinu bylo 800 mg u  pacientů s tělesnou hmotností < 60 kg, 1 000 mg u  pacientů s tělesnou hmotností 60 -

 75 kg a 1 200 mg u pacientů s  tělesnou hmotností > 75 kg. 

 

1

Carrat F, Bani-Sadr  F, Pol S  et al. JAMA  2004; 292(23): 2839-2848. 

2

 Laguno M, Murillas  J, Blanco J.L et al. AIDS  2004; 18(13): F27-F36. 

 
 
Pacienti s relapsem 
Celkem 345 pacientů s relapsem po interferonu alfa bylo léčeno ve dvou klinických studiích 
s přípravkem IntronA samostatně nebo v kombinaci s ribavirinem. Přidání ribavirinu k přípravku 
IntronA zvýšilo u těchto pacientů účinnost přípravku IntronA používaného samostatně při léčbě 
hepatitidy C až 10 krát (48,5 % vs. 4,7 %). Toto zvýšení účinnosti zahrnovalo pokles sérového HCV 
(

 100 kopií/ml dle PCR), zlepšení zánětu jater a normalizace ALT a bylo setrvalé při vyšetření 

6 měsíců po ukončení léčby. 
 
Údaje o dlouhodobé účinnosti 
1 071 pacientů, kteří podstoupili léčbu v předchozí studii s nepegylovaným interferonem alfa-2b nebo 
nepegylovaným interferonem alfa-2b/ribavirinem, bylo zařazeno do rozsáhlé studie k vyhodnocení 
neměnnosti setrvalé virologické odpovědi (sustained virological response, SVR) a posuzení dopadu 
pokračující virové negativity na klinické parametry. 462 pacientů dokončilo alespoň 5 let 
dlouhodobého následného sledování a během této studie nastal relaps pouze u 12 dlouhodobě 
reagujících pacientů z celkového počtu 492. 
Odhad dle Kaplan-Meiera  činil  u pokračující setrvalé odpovědi delší než 5 let u všech pacientů 97 %, 
s intervalem spolehlivosti  95 % v úrovni [95 %, 99 %]. 
Důsledkem SVR po léčbě chronické HCV nepegylovaným interferonem alfa-2b (s ribavirinem nebo 
bez něj) je dlouhodobá clearance viru, čímž se upraví jaterní infekce a dojde ke klinickému 'zaléčení' 
chronické HCV. Není však vyloučen výskyt jaterních příhod u pacientů s cirhózou (včetně karcinomu 
jater). 
 
Chronická hepatitis C u populace dětí a dospívajících 
U dětí a dospívajících byly provedeny tři klinické studie; dvě se standardním interferonem 
a ribavirinem a jedna s pegylovaným interferonem a ribavirinem. Pacienti, kteří dostávali přípravek 
IntronA plus ribavirin měli nižší pravděpodobnost odpovědi na léčbu než pacienti, kteří dostávali 
pegylovaný interferon alfa-2b a ribavirin. 
 
Děti a dospívající od 3 do 16 let s kompenzovanou chronickou hepatitidou C a měřitelnými hladinami 
HCV  RNA (hodnoceno centrální laboratoří za použití výzkumného RT-PCR stanovení) byli zařazeni do 
dvou multicentrických klinických studií a dostávali přípravek IntronA 3 miliony IU/m

2

 třikrát týdně a 

ribavirin  15 mg/kg/den po dobu jednoho roku, následováno 6 měsíci sledování po léčbě. Do studie 
bylo zahrnuto celkem 118 pacientů: 57 % bylo mužského pohlaví, 80 % byli  běloši, 78 % genotyp 1, 
64 % 

 12 let. Zařazená zahrnutá populace se skládala převážně z dětí s mírnou až středně závažnou 

hepatitidou C. Četnost setrvalé virologické odpovědi v těchto dvou multicentrických studiích byla 
u dětí a dospívajících podobná jako u dospělých. Vzhledem k nedostatku údajů u dětí se závažnou 

 

143 

progresí onemocnění v těchto dvou multicentrických studiích a k potenciálu nežádoucích účinků, je 
nutné pečlivě zvážit poměr přínosu/rizika kombinace ribavirinu s interferonem alfa-2b u této populace 
(viz body 4.1, 4.4 a 4.8). 
 
Výsledky studie jsou shrnuty v tabulce 5
 
Tabulka 5 

 Trvalá virologická odpověď: děti a dospívající bez předchozí léčby 

 

IntronA 3 mil.m.j./m

2

 3x týdně 

ribavirin 15 mg/kg/den  

Celková odpověd

a

 (n=118) 

54 (46 %)* 

Genotyp 1 (n=92) 

33 (36 %)* 

Genotyp 2/3/4 (n=26) 

21 (81 %)* 

* Počet (%) pacientů 
a. Definována jako HCV  - RNA  pod hranicí detekce s použitím RT -PCR stanovení na konci léčby a během dalšího sledování 

 

Údaje o dlouhodobé účinnosti  
Pětileté, dlouhodobé, observační klinické hodnocení následného sledování zahrnovalo 
97 pediatrických pacientů s chronickou hepatitidou C po léčbě standardním interferonem 
v multicentrických studiích. Toto klinické hodnocení ukončilo 70 % (68/97) ze všech zařazených 
subjektů, ze kterých se setrvalou odpovědí vyznačovalo 75 % (42/56). Cílem této studie bylo 

každoročně vyhodnotit neměnnost setrvalé virologické odpovědi (sustained virological response, 
SVR) a posoudit dopad pokračující virologické negativity na klinické  parametry pacientů, u kterých 
po 48týdenní léčbě interferonem alfa-2b a ribavirinem  odpověď přetrvávala 24 týdnů.V průběhu 
dlouhodobého následného sledování po ukončení léčby interferonem alfa-2b a ribavirinem byla 
setrvalá virologická odpověď u všech pediatrických subjektů, až na jednoho. Kaplan-Meierův  odhad 
pro pokračování setrvalé odpovědi u pediatrických pacientů léčených interferonem alfa-2b 
a ribavirinem během 5 let je 98 % [95 % CI: 95 %, 100 %]. U 98 % pacientů (51/52) s normálními 
hladinami ALT ve 24. týdnu následného sledování přetrvávaly tyto normální hladiny ALT i při jejich 
poslední návštěvě. 
SVR po léčbě chronické virové hepatitidy C pomocí nepegylovaného interferonu alfa-2b a ribavirinu 
vede k dlouhodobému očištění od viru umožňujícímu ústup jaterní infekce a klinické „zaléčení“ 
chronické virové hepatitidy C. Není však vyloučen výskyt jaterních příhod u pacientů s cirhózou 
(včetně karcinomu jater). 
 
Výsledky klinického hodnocení provedeného s pegylovaným interferonem alfa-2b a ribavirinem 
V multicentrické studii užívali děti a dospívající ve věku od 3 do 17 let s kompenzovanou chronickou 
hepatitidou C a měřitelnými hladinami HCV-RNA peginterferon alfa-2b 60 

g/m

2

 jednou za týden

 

plus 

ribavirin  15 mg/kg/den po dobu 24 nebo 48 týdnů, podle genotypu HCV a vstupní virové nálože. Všichni 
pacienti byli sledováni po dobu 24 týdnů po léčbě. Léčeno bylo celkem 107 pacientů, ze kterých bylo 
52 % dívek, 89 % bělochů, 67 % s genotypem HCV 1 a 63 % ve věku < 12 let. Zařazená populace se 
skládala převážně z dětí s hepatitidou C mírného až středního stupně. Vzhledem k nedostatku údajů od 
dětí s těžkou progresí onemocnění a k potenciálu nežádoucích účinků je třeba u této skupiny pacientů 

pečlivě zvažovat poměr přínosu a rizika kombinace peginterferonu alfa-2b s ribavirinem (viz SPC 
peginterferonu alfa-2b a ribavirinu bod 4.4). Výsledky studie jsou shrnuty v tabulce 6. 
 
Tabulka 6 
Frekvence setrvalé virologické odpovědi (n

a,b

 (%)) u dětí a dospívajících

 

bez 

předchozí léčby podle genotypu a trvání léčby – všechny subjekty 

n = 107 

 

24 týdnů 

48 týdnů 

Všechny genotypy 

26/27 (96 %) 

44/80 (55 %) 

Genotyp 1 

38/72 (53 %) 

 

144 

Genotyp 2 

14/15 (93 %) 

Genotyp 3

12/12 (100 %) 

2/3 (67 %) 

Genotyp 4 

4/5 (80 %) 

a: Odpověď na léčbu  byla definována jako nedetekovatelná HCV-RNA za 24 týdnů po léčbě, spodní limit 

detekce = 125 IU/ml. 

b:  n = počet subjektů s odpovědí/počet subjektů  s daným genotypem a přiřazeným trváním léčby  

c: Pacienti s genotypem 3 a nízkou virovou náloží (< 600 000 IU/ml) měli léčbu  užívat po 24 týdnů, zatímco 

pacienti s genotypem 3 a vysokou virovou náloží (≥ 600 000 IU/ml) měli léčbu  užívat po 48 týdnů

 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Farmakokinetika přípravku IntronA byla studována u zdravých dobrovolníků po podání jednotlivých 
dávek 5 milionů  IU/m

2

 a 10 milionů  IU subkutánně, 5 milionů IU/m

2

 intramuskulárně nebo jako 

30 minut trvající intravenózní infuze. Průměrné sérové koncentrace interferonu po subkutánní 
a intramuskulární injekci byly srovnatelné. Maximálních sérových koncentrací se dosahuje za 3 až 
12 hodin po nižší  z uvedených dávek a za šest až osm hodin po vyšší z uvedených dávek. Eliminační 
poločas injekčně podaného interferonu činil přibližně dvě až tři, respektive šest až sedm hodin. Pod 
úroveň detekce poklesly sérové koncentrace za 16, respektive 24 hodin po podání. Při subkutánní 
i intramuskulární aplikaci  se dosahovalo biologické dostupnosti vyšší než 100 %. 
 
Po intravenózním podání se dosahovalo maximálních sérových koncentrací interferonu (135 – 
273 IU/ml) na konci infuze, poté klesaly poněkud rychleji než po subkutánním nebo intramuskulárním 
podání léčivého přípravku a pod hranici detekce poklesly za čtyři hodiny po infuzi. Eliminační poločas 
činil přibližně dvě hodiny. 
 
Koncentrace interferonu v moči nebyly detekovatelné po žádném ze tří způsobů aplikace. 
 
Stanovení obsahu neutralizačního faktoru interferonu bylo provedeno ve vzorcích séra pacientů, kteří 
dostávali přípravek IntronA v monitorovaných klinických studiích. Neutralizační faktory interferonu 

jsou protilátky, které neutralizují antivirovou aktivitu interferonu. Klinická incidence vývoje faktorů 
neutralizujících interferon u systémově léčených onkologických pacientů činí 2,9 %, u pacientů 
s chronickou hepatitidou pak 6,2 %. Detekovatelné titry byly téměř ve všech případech nízké a nebyly 
zpravidla spojeny s poklesem odpovědi ani s jakoukoli jinou autoimunitní reakcí. U pacientů 
s hepatitidou byly titry natolik  nízké, že nevedly k žádnému poklesu terapeutické odpovědi. 
 
Populace dětí a dospívajících  
Farmakokinetické vlastnosti přípravku IntronA a ribavirinu tobolky podávaných ve více dávkách 
pediatrickým pacientům s chronickou hepatitidou C ve věku 5 až 16 let jsou shrnuty v tabulce 7
Farmakokinetika přípravku IntronA a ribavirinu (s normalizací dávky) je podobná u dospělých i dětí 
nebo dospívajících. 
 

Tabulka 7 

Průměrné (% CV) farmakokinetické parametry pro přípravek IntronA a tobolky 

ribavirin podávané ve více dávkách dětem nebo dospívajícím s chronickou hepatitidou C 

Parametr 

Ribavirin 

15 mg/kg/den jako 2 dílčí dávky 

(n = 17) 

IntronA 

3 mil.m.j./m

2

 3x týdně 

(n = 54) 

T

max

 (hr) 

1,9 (83) 

5,9 (36) 

C

max

  (ng/ml) 

3 275 (25) 

51 (48) 

AUC* 

29 774 (26) 

622 (48) 

Vypočítaná clearance l/h/kg 

0,27 (27) 

Nehodnoceno 

*AUC

12

 (ng.h/ml) pro ribavirin; AUC

0-24

 (IU.h/ml) pro přípravek IntronA 

 
Přestup do semenné tekutiny 
Byl  hodnocen přestup ribavirinu do semenné tekutiny. Koncentrace ribavirinu v semenné tekutině je 
v porovnání se sérem 2x vyšší. Systémová expozice ribavirinu po pohlavním styku u partnerky 

 

145 

léčeného muže byla odhadnuta a zůstává extrémně limitovaná v porovnání s terapeutickou hladinou 
ribavirinu  v plazmě.  
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Ačkoli interferony se obecně považují za druhově specifické, byly provedeny studie toxicity u zvířat. 
Při aplikaci injekcí lidského rekombinantního interferonu alfa-2b po dobu až tří měsíců nebyly 
pozorovány žádné známky toxicity u myší, potkanů a králíků. Denní dávky 20 x 10

6 

IU/kg/den opicím 

makaka jávského (Macaca fascicularis) po dobu 3 měsíců nezpůsobily výraznou toxicitu. Toxicita 
u opic byla  prokázána po dávce 100 x 10

6 

IU/kg/den, podávané po dobu 3 měsíců. 

 
Ve studiích interferonu u primátů byly pozorovány abnormality menstruačního cyklu (viz bod 4.4).  
 

Výsledky studií reprodukce u experimentálních zvířat ukazují, že u potkanů ani králíků nemělo 
podávání interferonu alfa-2b teratogenní účinky a neovlivňovalo  negativně ani  průběh březosti, vývoj 
plodu nebo reprodukční schopnosti potomků léčených potkanů. Bylo prokázáno, že interferon alfa-2b 
v dávkách 90krát a 180krát vyšších než doporučená intramuskulární nebo subkutánní dávka 2 miliony 
IU/m

2

 působí abortivně u opic Macaca mulatta (makak rhesus). Potrat byl pozorován u všech 

dávkovacích skupin (7,5 milionů, 15 milionů a 30 milionů  IU/kg) a byl statisticky signifikantní ve 
srovnání s kontrolou u středních a vysokých dávkových skupin (odpovídajících 90krát a 180krát vyšší 
dávce než doporučená intramuskulární a subkutánní dávka 2 miliony IU/m

2

). Je však známo, že 

vysoké dávky jiných forem interferonů alfa a beta vedou u opic makak rhesus k anovulaci a abortům; 
tyto účinky jsou závislé na velikosti dávky. 
 

Ve studiích mutagenity prováděných s interferonem alfa-2b nebyly žádné nežádoucí účinky zjištěné. 
 
Přípravek IntronA s ribavirinem  
Nebyly provedeny žádné studie sledující u mladých zvířat vliv léčby interferonem alfa-2b na růst, 
vývoj, sexuální dospívání a chování. Předklinické výsledky juvenilní toxicity prokázaly méně 
významné, s dávkou související snížení celkového růstu u novorozených potkanů, kterým byl podáván 
ribavirin (viz bod 5.3 SPC přípravku Rebetol, pokud je přípravek IntronA podáván v kombinaci 
s ribavirinem). 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ  ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Hydrogenfosforečnan sodný 
Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného 
Dinatrium-edetát 
Chlorid sodný 
Metakresol 
Polysorbát 80 
Voda na injekci   
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou 
uvedeny v bodě 6.6. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
15 měsíců. 
 
Chemická a fyzikální stabilita  byla prokázána na dobu 27 dní při 2 °C – 8 °C. 

 

146 

Z mikrobiologického hlediska může být přípravek po otevření uchováván maximálně 27 dní při 2 °C – 
8 °C. Jiný čas a podmínky uchovávání jsou v odpovědnosti pacienta. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). 
Chraňte před mrazem. 
Podmínky uchovávání léčivého přípravku, viz bod 6.3. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
IntronA 18 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 
1,2 ml roztoku (odpovídá 18 MIU) je obsaženo v peru ve formě zásobní vložky (sklo typ I), která je na 

jednom konci opatřena uzávěrem (hliník) obsahujícím vložku (brombutylová pryž) a na druhém konci 
pístem (brombutylová pryž). 
 
IntronA 30 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 
1,2 ml roztoku (odpovídá 30 MIU) je obsaženo v peru ve formě zásobní vložky (sklo typ I), která je na 

jednom konci opatřena uzávěrem (hliník) obsahujícím vložku (brombutylová pryž) a na druhém konci 
pístem (brombutylová pryž). 
 
IntronA 60 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 
1,2 ml roztoku (odpovídá 60 MIU) je obsaženo v peru ve formě zásobní vložky (sklo typ I), která je na 
jednom konci opatřena uzávěrem (hliník) obsahujícím vložku (brombutylová pryž) a na druhém konci 

pístem (brombutylová pryž). 
 
Přípravek IntronA je dodáván jako: 

Balení  obsahující 1 pero, 12 injekčních jehel a 12 čisticích tamponů 

Balení  obsahující 2 pera, 24 injekčních jehel a 24 čisticích tamponů 

Balení  obsahující 8 per, 96 injekčních jehel a 96 čisticích tamponů 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Ne všechny lékové formy a síly jsou vhodné pro některé indikace. Prosím ujistěte se, že jste vybral/a 
vhodnou lékovou formu a sílu. 
 
Přípravek IntronA, injekční roztok ve vícedávkovém peru, se injikuje subkutánně po nasazení injekční 
jehly a nastavení předepsané dávky. 
 

Vyjmi  vícedávkové pero z chladničky přibližně 30 minut před aplikací, aby roztok dosáhl pokojové 
teploty (ne více než 25 °C). 
 
Podrobný návod pro použití přípravku je uveden v příbalové informaci (viz „Jak si aplikovat injekci 
přípravku IntronA“). 
 
Každé pero je zamýšleno pro maximálně čtyřtýdenní používání a poté musí být znehodnoceno. Pro 
každou dávku musí být použita nová injekční jehla. Po každé aplikaci musí být injekční jehla 
bezpečně znehodnocena a pero se musí vrátit okamžitě do chladničky. Pero smí být v průběhu 
čtyřtýdenního používání vystaveno teplotě do 25 °C maximálně 48 hodin (dva dny), a to včetně 

případů, kdy pero nedopatřením zůstane mimo chladničku. 
K použití přípravku IntronA pro podávání nejmenších měřitelných dávek je dodáváno dostačující 
množství jehel a čisticích tamponů. Pacienta je nutno poučit, že jehly a tampony navíc, které zůstanou 
po poslední dávce, je nutné z pera odstranit a vhodně a bezpečně znehodnotit. 
 

 

147 

Podobně jako všechny ostatní léčivé přípravky pro parenterální aplikaci je třeba také injekční roztok 
přípravku IntronA před použitím pečlivě vizuálně zkontrolovat, zda neobsahuje žádné pevné částice 

nebo zabarvení. Roztok má být čirý a bezbarvý. 
 
 
7. 

DRŽITEL  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO(A) 

 
IntronA 18 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 
EU/1/99/127/031 
EU/1/99/127/032 
EU/1/99/127/033 
 
IntronA 30 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 
EU/1/99/127/034 
EU/1/99/127/035 
EU/1/99/127/036 
 
IntronA 60 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 
EU/1/99/127/037 
EU/1/99/127/038 
EU/1/99/127/039 
 
 
 
9. 

DATUM  PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ  REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 9. března 2000 
Datum posledního prodloužení registrace: 9. března 2010 
 
 
10. 

DATUM  REVIZE  TEXTU 

 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu. 

 

148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE 
ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ  ŠARŽÍ 
 

B. 

PODMÍNKY  NEBO  OMEZENÍ  VÝDEJE  A POUŽITÍ 

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY  A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D. 

PODMÍNKY  NEBO  OMEZENÍ  S OHLEDEM  NA 
BEZPEČNÉ  A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ  LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 
 

 

149 

A. 

VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA 
PROPOUŠTĚNÍ  ŠARŽÍ 

 
Název a adresa výrobce biologické léčivé látky 
 
MSD International GmbH T/A MSD Ireland (Brinny) 
Brinny 
Innishannon 
Co. Cork 
Irsko 
 
Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 
 
SP Labo N.V. 
Industriepark 30 
B-2220 Heist-op-den-Berg 
Belgie 
 
 
B. 

PODMÍNKY  NEBO  OMEZENÍ  VÝDEJE  A POUŽITÍ 

 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů 
o přípravku, bod 4.2). 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY  A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 
Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý 
přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 

107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském 
webovém portálu pro léčivé přípravky. 

 

 
D. 

PODMÍNKY  NEBO  OMEZENÍ  S OHLEDEM  NA BEZPEČNÉ  A ÚČINNÉ  POUŽÍVÁNÍ 
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP.  
 
Aktualizovaný  RMP je třeba předložit: 

 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

 

 

150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ  NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ  NA  OBALU 

 
 

 

152 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU   
 
Vnější krabička 

 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
IntronA 3 miliony  IU/0,5 ml injekční nebo infuzní roztok 
interferonum alfa-2b 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna injekční lahvička obsahuje 3 miliony IU interferonu alfa-2b v 0,5 ml roztoku. 
 
 
3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 
Pomocné látky: bezvodý hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 
dinatrium-edetát, chlorid sodný, metakresol, polysorbát 80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

3 miliony  IU/0,5 ml injekční nebo infuzní roztok 
1 injekční lahvička obsahující 1 dávku 
1 injekční lahvička obsahující 1 dávku, 1 injekční stříkačka o objemu 1 ml, 1 injekční jehla  a 1 čisticí 
tampon 
6 injekčních lahviček obsahujících 1 dávku, 6 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 6 injekčních jehel  a 
6 čisticích tamponů 
12 injekčních lahviček obsahujících 1 dávku, 12 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 12 injekčních 
jehel  a 12 čisticích tamponů 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
Subkutánní nebo intravenózní podání. 
Rozřeďte před intravenózním podáním. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED  A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 

 

153 

9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO  ODPADU  Z NICH, POKUD  JE  TO VHODNÉ 

 
Po odebrání dávky musí být zbylý roztok znehodnocen. 
 
 
11. 

NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/99/127/011 1 injekční lahvička obsahující 1 dávku 
EU/1/99/127/012 1 injekční lahvička obsahující 1 dávku, 1 injekční stříkačka o objemu 1 ml, 
1 injekční jehla  a 1 čisticí tampon 
EU/1/99/127/013 6 injekčních lahviček obsahujících 1 dávku, 6 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 
6 injekčních jehel  a 6 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/014 12 injekčních lahviček obsahujících 1 dávku, 12 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 
12 injekčních jehel  a 12 čisticích tamponů 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE  PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

IntronA 3 miliony  IU roztok

 

 

 
17. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
18. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 
PC:  
SN:  
NN:  

 

154 

 

MINIMÁLNÍ  ÚDAJE  UVÁDĚNÉ  NA MALÉM  VNITŘNÍM  OBALU 
 

Štítek injekční lahvičky 
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
IntronA 3 miliony  IU/0,5 ml injekční nebo infuzní roztok 
interferonum alfa-2b  
s.c./i.v. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST,  OBJEM NEPO  POČET 

 
3 miliony  IU/ 0,5 ml 
 
 
6. 

JINÉ 

 

 

155 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU   
 
Vnější krabička 

 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
IntronA 5 milionů  IU/0,5 ml injekční nebo infuzní roztok 
interferonum alfa-2b 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna injekční lahvička obsahuje 5 milionů IU interferonu alfa-2b v 0,5 ml roztoku. 
 
 
3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 
Pomocné látky: bezvodý hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 
dinatrium-edetát, chlorid sodný, metakresol, polysorbát 80 a voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

5 milionů  IU/0,5 ml injekční nebo infuzní roztok  
1 injekční lahvička obsahující 1 dávku 
1 injekční lahvička obsahující 1 dávku, 1 injekční stříkačka o objemu 1 ml, 1 injekční jehla  a 1 čisticí 
tampon 
6 injekčních lahviček obsahujících 1 dávku, 6 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 6 injekčních jehel  a 
6 čisticích tamponů 
12 injekčních lahviček obsahujících 1 dávku, 12 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 12 injekčních 
jehel  a 12 čisticích tamponů 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
Subkutánní nebo intravenózní podání. 
Rozřeďte před intravenózním podáním. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED  A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 

 

156 

9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO  ODPADU  Z NICH, POKUD  JE  TO VHODNÉ 

 
Po odebrání dávky musí být zbylý roztok znehodnocen. 
 
 
11. 

NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie   
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/99/127/015 1 injekční lahvička obsahující 1 dávku 
EU/1/99/127/016 1 injekční lahvička obsahující 1 dávku, 1 injekční stříkačka o objemu 1 ml, 
1 injekční jehla  a 1 čisticí tampon 
EU/1/99/127/017 6 injekčních lahviček obsahujících 1 dávku, 6 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 
6 injekčních jehel  a 6 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/018 12 injekčních lahviček obsahujících 1 dávku, 12 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 
12 injekčních jehel  a 12 čisticích tamponů 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE  PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

IntronA 5 MIU roztok

 

 

 
17. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 
PC:  
SN:  
NN:  

 

157 

 

 

158 

 
MINIMÁLNÍ  ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA MALÉM  VNITŘNÍM  OBALU 
 
Štítek injekční lahvičky 
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
IntronA 5 milionů  IU/0,5 ml injekční nebo infuzní roztok 
interferonum alfa-2b  
s.c./i.v. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST,  OBJEM NEPO  POČET 

 
5 milionů  IU/0,5 ml 
 
 
6. 

JINÉ 

 

 

159 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU   
 
Vnější krabička 

 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
IntronA 10 milionů  IU/ml  injekční nebo infuzní roztok 
interferonum alfa-2b 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna injekční lahvička obsahuje 10 milionů IU interferonu alfa-2b v 1 ml roztoku. 
 
 
3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 
Pomocné látky: bezvodý hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 
dinatrium-edetát, chlorid sodný, metakresol, polysorbát 80 a voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

10 milionů  IU/ml  injekční nebo infuzní roztok 
1 injekční lahvička obsahující 1 dávku 
1 injekční lahvička obsahující 1 dávku, 1 injekční stříkačka o objemu 2 ml, 1 injekční jehla  a 1 čisticí 
tampon 
6 injekčních lahviček obsahujících 1 dávku, 6 injekčních stříkaček o objemu 2 ml, 6 injekčních jehel  a 
6 čisticích tamponů 
12 injekčních lahviček obsahujících 1 dávku, 12 injekčních stříkaček o objemu 2 ml, 12 injekčních 
jehel  a 12 čisticích tamponů 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
Subkutánní nebo intravenózní podání. 
Rozřeďte před intravenózním podáním. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED  A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 

 

160 

9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO  ODPADU  Z NICH, POKUD  JE  TO VHODNÉ 

 
Po odebrání dávky musí být zbylý roztok znehodnocen. 
 
 
11. 

NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie   
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/99/127/019 1 injekční lahvička obsahující 1 dávku 
EU/1/99/127/020 1 injekční lahvička obsahující 1 dávku, 1 injekční stříkačka o objemu 2 ml, 
1 injekční jehla  a 1 čisticí tampon 
EU/1/99/127/021 6 injekčních lahviček obsahujících 1 dávku, 6 injekčních stříkaček o objemu 2 ml, 
6 injekčních jehel  a 6 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/022 12 injekčních lahviček obsahujících 1 dávku, 12 injekčních stříkaček o objemu 2 ml, 
12 injekčních jehel  a 12 čisticích tamponů 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE  PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

IntronA 10 MIU roztok

 

 

 
17. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
18. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 
PC:  
SN:  
NN:  

 

161 

 
MINIMÁLNÍ  ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA MALÉM  VNITŘNÍM  OBALU 
 
Štítek injekční lahvičky 
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
IntronA 10 milionů  IU/ml  injekční nebo infuzní roztok 
interferonum alfa-2b  
s.c./i.v. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST,  OBJEM NEPO  POČET 

 
10 milionů  IU/ml 
 
 
6. 

JINÉ 

 

 

162 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU   
 

Vnější krabička 

 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
IntronA 18 milionů  IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok 
interferonum alfa-2b 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna injekční lahvička obsahuje 18 milionů IU interferonu alfa-2b ve 3 ml roztoku. 
 
 
3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 
Pomocné látky: bezvodý hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 
dinatrium-edetát, chlorid sodný, metakresol, polysorbát 80 a voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

18 milionů  IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok  
1 vícedávková injekční lahvička 
1 vícedávková injekční lahvička, 6 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 6 injekčních jehel a 
12 čisticích tamponů 
1 vícedávková injekční lahvička, 6 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou a chráničem jehly o 
objemu 1 ml a 12 čisticích tamponů 
2 vícedávkové injekční lahvičky 
2 vícedávkové injekční lahvičky, 12 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 12 injekčních jehel  a 
24 čisticích tamponů 
2 vícedávkové injekční lahvičky, 12 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou a chráničem jehly o 
objemu 1 ml a 24 čisticích tamponů 
12 vícedávkových injekčních lahviček 
12 vícedávkových injekčních lahviček, 72 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 72 injekčních jehel a 
144 čisticích tamponů 
12 vícedávkových injekčních lahviček, 72 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou a chráničem jehly o 
objemu 1 ml a 144 čisticích tamponů 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
Subkutánní nebo intravenózní podání. 
Rozřeďte před intravenózním podáním. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED  A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 

 

163 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO  ODPADU  Z NICH, POKUD  JE  TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie   
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/99/127/023 1 vícedávková injekční lahvička 
EU/1/99/127/024 1 vícedávková injekční lahvička, 6 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 6 injekčních 
jehel  a 12 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/045 1 vícedávková injekční lahvička, 6 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou a 
chráničem jehly o objemu 1 ml a 12 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/025 2 vícedávkové injekční lahvičky 
EU/1/99/127/041 2 vícedávkové injekční lahvičky, 12 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 
12 injekčních jehel  a 24 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/046 2 vícedávkové injekční lahvičky, 12 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou a 
chráničem jehly o objemu 1 ml a 24 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/026 12 vícedávkových injekčních lahviček 
EU/1/99/127/042 12 vícedávkových injekčních lahviček, 72 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 
72 injekčních jehel  a 144 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/047 12 vícedávkových injekčních lahviček, 72 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou a 
chráničem jehly o objemu 1 ml a 144 čisticích tamponů 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE  PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 

 

164 

16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

IntronA 18 MIU roztok

 

 

 
17. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
18. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 
PC:  
SN:  
NN:  

 

 

165 

 
MINIMÁLNÍ  ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA MALÉM  VNITŘNÍM  OBALU 
 
Štítek injekční lahvičky 
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
IntronA 18 milionů  IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok 
interferonum alfa-2b  
s.c./i.v. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST,  OBJEM NEPO  POČET 

 
18 milionů  IU/3 ml 

 
 

6. 

JINÉ 

 

 

166 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU   
 

Vnější krabička 

 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
IntronA 25 milionů  IU/2,5 ml injekční nebo infuzní roztok 
interferonum alfa-2b 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna injekční lahvička obsahuje 25 milionů IU interferonu alfa-2b ve 2,5 ml roztoku. 
 
 
3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 
Pomocné látky: bezvodý hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 
dinatrium-edetát, chlorid sodný, metakresol, polysorbát 80 a voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

25 milionů  IU/2,5 ml injekční nebo infuzní roztok  
1 vícedávková injekční lahvička 
1 vícedávková injekční lahvička, 6 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 6 injekčních jehel a 
12 čisticích tamponů 
1 vícedávková injekční lahvička, 6 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou a chráničem jehly o 
objemu 1 ml a 12 čisticích tamponů 
1 vícedávková injekční lahvička, 6 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou o objemu 1 ml a 
12 čisticích tamponů 
2 vícedávkové injekční lahvičky 
2 vícedávkové injekční lahvičky, 12 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 12 injekčních jehel  a 
24 čisticích tamponů 
2 vícedávkové injekční lahvičky, 12 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou a chráničem jehly o 
objemu 1 ml a 24 čisticích tamponů 
2 vícedávkové injekční lahvičky, 12 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou o objemu 1 ml a 
24 čisticích tamponů 
12 vícedávkových injekčních lahviček 
12 vícedávkových injekčních lahviček, 72 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 72 injekčních jehel a 
144 čisticích tamponů 
12 vícedávkových injekčních lahviček, 72 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou a chráničem jehly o 
objemu 1 ml a 144 čisticích tamponů 
12 vícedávkových injekčních lahviček, 72 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou o objemu 1 ml a 
144 čisticích tamponů 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
Subkutánní nebo intravenózní podání. 

Rozřeďte před intravenózním podáním. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 

 

167 

6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED  A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD  JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO  ODPADU  Z NICH, POKUD  JE  TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/99/127/027 1 vícedávková injekční lahvička 
EU/1/99/127/028 1 vícedávková injekční lahvička, 6 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 6 injekčních 
jehel  a 12 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/048 1 vícedávková injekční lahvička, 6 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou a 
chráničem jehly o objemu 1 ml a 12 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/051 1 vícedávková injekční lahvička, 6 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou o objemu 
1 ml a 12 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/029 2 vícedávkové injekční lahvičky 
EU/1/99/127/043 2 vícedávkové injekční lahvičky, 12 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 
12 injekčních jehel  a 24 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/049 2 vícedávkové injekční lahvičky, 12 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou a 

chráničem jehly o objemu 1 ml a 24 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/052 2 vícedávkové injekční lahvičky, 12 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou o 
objemu 1 ml a 24 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/030 12 vícedávkových injekčních lahviček 
EU/1/99/127/044 12 vícedávkových injekčních lahviček, 72 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 
72 injekčních jehel  a 144 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/050 12 vícedávkových injekčních lahviček, 72 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou a 
chráničem jehly o objemu 1 ml a 144 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/053 12 vícedávkových injekčních lahviček, 72 injekčních stříkaček s nasazenou jehlou o 
objemu 1 ml a 144 čisticích tamponů 
 
 

 

168 

13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE  PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

IntronA 25 MIU roztok

 

 

 
17. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
18. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 
PC:  
SN:  
NN:  

 

 

169 

 
MINIMÁLNÍ  ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA MALÉM  VNITŘNÍM  OBALU 
 
Štítek injekční lahvičky 
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
IntronA 25 milionů  IU/2,5 ml injekční nebo infuzní roztok 
interferonum alfa-2b  
s.c./i.v. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST,  OBJEM NEPO  POČET 

 
25 milionů  IU/2,5 ml 

 
 

6. 

JINÉ 

 

 

170 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU   
 
Vnější krabička 

 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
IntronA 18 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 
interferonum alfa-2b 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno pero obsahuje 18 milionů  IU interferonu alfa-2b v 1,2 ml roztoku. 
 
 
3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 
Pomocné látky: bezvodý hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 
dinatrium-edetát, chlorid sodný, metakresol, polysorbát 80 a voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
18 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru  
1 pero, 12 injekčních jehel a 12 čisticích tamponů 
2 pera, 24 injekčních jehel a 24 čisticích tamponů 
8 per, 96 injekčních jehel a 96 čisticích tamponů 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED  A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

171 

 
10. 

ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO  ODPADU  Z NICH, POKUD  JE  TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/99/127/031 1 pero, 12 injekčních jehel a 12 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/032 2 pera, 24 injekčních jehel a 24 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/033 8 per, 96 injekčních jehel a 96 čisticích tamponů 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE  PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
IntronA 18 MIU pero 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
18. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 
PC:  
SN:  
NN:  

 

 

172 

 
MINIMÁLNÍ  ÚDAJE  UVÁDĚNÉ  NA MALÉM  VNITŘNÍM  OBALU 
 
Štítek pera 
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
IntronA 18 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 
interferonum alfa-2b 
Subkutánní podání 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST,  OBJEM NEBO  POČET 

 
18 milionů  IU/pero 

 
 

6. 

JINÉ 

 

173 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU   
 
Vnější krabička 

 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
IntronA 30 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 
interferonum alfa-2b 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno pero obsahuje 30 milionů  IU interferonu alfa-2b v 1,2 ml roztoku. 
 
 
3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 
Pomocné látky: bezvodý hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 
dinatrium-edetát, chlorid sodný, metakresol, polysorbát 80 a voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
30 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru  
1 pero, 12 injekčních jehel a 12 čisticích tamponů 
2 pera, 24 injekčních jehel a 24 čisticích tamponů 
8 per, 96 injekčních jehel a 96 čisticích tamponů 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED  A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

174 

 
10. 

ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO  ODPADU  Z NICH, POKUD  JE  TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie   
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/99/127/034 1 pero, 12 injekčních jehel a 12 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/035 2 pera, 24 injekčních jehel a 24 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/036 8 per, 96 injekčních jehel a 96 čisticích tamponů 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE  PRO VÝDEJ 

 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
IntronA 30 MIU pero 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
18. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 
PC:  
SN:  
NN:  

 

 

175 

 
MINIMÁLNÍ  ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA MALÉM  VNITŘNÍM  OBALU 
 
Štítek pera 
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
IntronA 30 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 
interferonum alfa-2b 
Subkutánní podání 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ  JAKO HMOTNOST,  OBJEM  NEBO  POČET 

 
30 milionů  IU/pero 
 
 
6. 

JINÉ 

 

176 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU   
 
Vnější krabička 

 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
IntronA 60 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 
interferonum alfa-2b 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno pero obsahuje 60 milionů  IU interferonu alfa-2b v 1,2 ml roztoku. 
 
 
3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 
Pomocné látky: bezvodý hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 
dinatrium-edetát, chlorid sodný, metakresol, polysorbát 80 a voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
60 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru  
1 pero, 12 injekčních jehel a 12 čisticích tamponů 
2 pera, 24 injekčních jehel a 24 čisticích tamponů 
8 per, 96 injekčních jehel a 96 čisticích tamponů 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED  A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

177 

 
10. 

ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO  ODPADU  Z NICH, POKUD  JE  TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI  

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie   
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/99/127/037 1 pero, 12 injekčních jehel a 12 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/038 2 pera, 24 injekčních jehel a 24 čisticích tamponů 
EU/1/99/127/039 8 per, 96 injekčních jehel a 96 čisticích tamponů 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE  PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
IntronA 60 MIU pero 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
18. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 
PC:  
SN:  
NN:  

 

 

178 

 
MINIMÁLNÍ  ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA MALÉM  VNITŘNÍM  OBALU 
 
Štítek pera 
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
IntronA 60 milionů  IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 
interferonum alfa-2b 
Subkutánní podání 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST,  OBJEM NEBO  POČET 

 
60 milionů  IU/pero 
 
 
6. 

JINÉ 

 

 

179 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 
 

 

180 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

IntronA 3 miliony IU/0,5 ml injekční nebo infuzní roztok  

Interferonum alfa-2b 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li  jakékoli  další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.

 

Viz  bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je  přípravek IntronA a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek IntronA používat 

3. 

Jak se přípravek IntronA používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek IntronA uchovávat 

6. 

Obsah balení a další  informace 

 
 
1. 

Co je přípravek  IntronA a k čemu se používá 

 
Přípravek IntronA (interferon alfa-2b) modifikuje reakci imunitního systému a napomáhá ke zvýšení 
obranyschopnosti před infekcemi a jinými  závažnými onemocněními.  
 

Přípravek IntronA se používá u dospělých pacientů k léčbě některých onemocnění, která postihují 
krev, kostní dřeň, lymfatické uzliny nebo kůži a mohou se šířit dále do organizmu. Jsou to 
trichocelulární leukémie, chronická myeloidní leukémie, mnohočetný myelom, folikulární lymfom, 
karcinoidní tumory a maligní melanom.  
 

Přípravek IntronA se používá též u dospělých pacientů k léčbě virových infekcí jater - chronické 
hepatitidy B  a C.  
 

 

Přípravek IntronA se používá v kombinaci s ribavirinem u dětí ve věku 3 let a starších a dospívajících 
s dříve neléčenou chronickou hepatitidou C. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek IntronA používat 

 
Nepoužívejte přípravek  IntronA 

jestliže jste alergický(á) na interferon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

máte-li závažné srdeční onemocnění; 

máte-li nedostatečnou funkci ledvin nebo jater; 

máte-li pokročilou nekontrolovatelnou (dekompenzovanou) chorobu jater; 

máte-li hepatitidu  a užívali  jste nedávno léky potlačující imunitní systém (s výjimkou 

krátkodobého podávání léků typu kortisonu); 

pokud jste měl(a) v minulosti záchvaty (křeče); 

pokud jste měl(a) v minulosti autoimunitní chorobu nebo Vám byl transplantován orgán 
a užíváte léky potlačující imunitní systém (imunitní systém Vám pomáhá chránit se před 
infekcí); 

máte-li onemocnění štítné žlázy, které nelze dobře kontrolovat; 

jste-li  léčen(a) telbivudinem (viz bod „Další  léčivé přípravky a přípravek IntronA“). 

 

181 

 

Děti a dospívající: 

máte-li závažné nervové nebo psychické problémy, jako je těžká deprese nebo sebevražedné 
myšlenky. 
 

Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku IntronA se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou 

jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství (viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“). 

jestliže se léčíte s duševním onemocněním nebo jste v minulosti byl(a) léčen(a) s jakoukoli jinou 
nervovou nebo duševní poruchou, včetně deprese (jako jsou pocity smutku, sklíčenosti) nebo 
sebevražedného nebo vražedného chování (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). Použití 
interferonu alfa-2b u dětí a dospívajících s výskytem závažných psychiatrických onemocnění 
v přítomnosti či minulosti je kontraindikováno (viz bod „Nepoužívejte přípravek IntronA”). 

jestliže máte cirhózu nebo jiné problémy s játry (jiné než hepatitidu B nebo C). 

když trpíte lupénkou, může se toto onemocnění v průběhu používání přípravku IntronA zhoršit. 

jestliže  používáte přípravek IntronA, můžete být přechodně vystaven(a) vyššímu riziku infekcí. 
Upozorněte okamžitě svého lékaře, jestli  si myslíte, že máte infekci.  

když se u Vás objeví příznaky nachlazení nebo jiného respiračního onemocnění, jako je 

horečka, kašel nebo potíže s dechem, informujte svého lékaře. 

jestliže zaznamenáte nezvyklé krvácení nebo zhmoždění, vyhledejte ihned lékaře. 

když se u Vás během léčby rozvinou příznaky závažné alergické reakce (jako jsou dýchací 
potíže, pískoty nebo kopřivka), vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. 

když jste také léčeni na HIV (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek IntronA“). 

jestliže  v současné době máte nebo jste měl(a) infekci způsobenou virem hepatitidy B, Váš 

lékař Vás může chtít podrobněji sledovat. 

pokud máte transplantovaný orgán, ledvinu nebo játra, léčba interferonem může zvýšit riziko jeho 
odmítnutí. Určitě toto diskutujte s Vaším lékařem. 

 
U pacientů dostávajících kombinovanou terapii přípravku IntronA s ribavirinem bylo hlášeno poškození 

zubů a dásní, které může vést až ke ztrátě zubů. Navíc během dlouhodobé léčby kombinací přípravku 
IntronA s ribavirinem by mohla suchost ústní dutiny způsobit poškození zubů a sliznic dutiny ústní. 
Měl(a) byste si důkladně dvakrát denně čistit zuby a chodit na pravidelné zubní prohlídky. U některých 
pacientů může dojít i ke zvracení. Pokud se u Vás tato reakce objeví, důkladně si poté vypláchněte ústa. 
 

Informujte svého lékaře, pokud jste někdy prodělal(a) srdeční záchvat či jste měl(a) jiné srdeční 
potíže

 pokud jste někdy měl(a) poruchy dýchání nebo zánět plic (pneumonii), problémy se srážlivostí 

krve, s funkcí jater, štítné žlázy, cukrovkou nebo vysokým nebo nízkým krevním tlakem.  
 
Informujte svého lékaře, pokud jste někdy byl(a) léčen(a) na stavy deprese či jiné psychiatrické 
poruchy

 zmatenost

 bezvědomí; sebevražedné myšlenky nebo pokus o sebevraždu, nebo jste 

v minulosti  zneužíval(a) látky (např. alkohol nebo drogy). 
 
Informujte určitě svého lékaře, pokud užíváte čínský přípravek rostlinného původu shosaikoto. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek IntronA 

Přípravek IntronA zvyšuje účinek látek, které tlumí Váš nervový systém, což může způsobovat 
ospalost. Proto konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem užívání alkoholických nápojů, léků na 
spaní, léků s uklidňujícím účinkem (sedativ) nebo velmi silných léků proti bolesti. 
 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte theofylin nebo aminofylin na astma a o všech dalších lécích, 

které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského 
předpisu, protože dávkování některých léků asi bude muset být upraveno, když používáte přípravek 
IntronA. 
 
Pacienti, kteří také mají HIV infekci: Acidóza z nahromadění kyseliny mléčné a zhoršení jaterních 
funkcí jsou vedlejší účinky spojené s vysoce aktivní anti-retrovirovou terapií (HAART) při léčbě HIV. 
Jestliže dostáváte HAART,  přidání přípravku IntronA s ribavirinem může zvýšit  riziko acidózy 

 

182 

z nahromadění kyseliny mléčné a selhání jater. Váš  lékař bude sledovat známky a příznaky těchto 
stavů (pozorně si přečtěte též příbalovou informaci ribavirinu). Navíc by mohlo být u pacientů 

léčených kombinovanou terapií přípravku IntronA s ribavirinem a zidovudinem zvýšeno riziko 
rozvoje anémie (nízký počet červených krvinek). 
 
Užíváte-li telbivudin  s pegylovaným interferonem alfa-2a nebo jakýmkoliv typem injekčního 
interferonového přípravku, je u Vás vyšší riziko rozvoje periferní neuropatie (snížená citlivost, pocit 
brnění a/nebo pálení rukou a/nebo nohou). Tyto příhody mohou mít také těžší průběh. Z tohoto 

důvodu je kombinace přípravku IntronA s telbivudinem kontraindikována. 
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 

Přípravek IntronA s jídlem, pitím a alkoholem 
Váš lékař může žádat, abyste pil(a) více tekutin a tak pomohl(a) zabránit vzniku nízkého krevního 
tlaku. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Ve studiích na 
březích zvířatech způsobily interferony v některých případech spontánní potrat. Jeho účinky na 
těhotenství u člověka nejsou známy.  
Máte-li  předepsán přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem může být ribavirin velmi  škodlivý  pro 
nenarozené dítě, a proto musí pacienti i pacientky při pohlavních aktivitách přijmout zvláštní opatření, 

může-li dojít k otěhotnění: 
- jste-li  dívka nebo žena v plodném věku, musíte mít negativní těhotenský test před léčbou, každý 
měsíc během léčby a po dobu 4 měsíců po jejím ukončení. Musíte používat účinnou antikoncepci 
během užívání ribavirinu a 4 měsíce po ukončení léčby. O tom je možné se poradit s lékařem. 
- jste-li  muž, který užívá ribavirin, vyvarujte se pohlavního styku s těhotnou ženou, pokud nepoužijete 

kondom. Tím se sníží možnost zanechání ribavirinu v těle ženy. Není-li Vaše partnerka v současnosti 
těhotná, ale je v plodném věku, musí projít těhotenským testem každý měsíc během léčby a po dobu 
7 měsíců po jejím ukončení. O tom je možné se poradit s lékařem. Jste-li mužský pacient, musíte Vy 
nebo Vaše  partnerka během užívání ribavirinu a po dobu 7 měsíců po skončení léčby používat účinnou 
antikoncepci. O tom je možné se poradit s lékařem. 
 
Není známo, zda je  tento přípravek vylučován do mateřského mléka. Proto nekojte dítě, pokud 
dostáváte přípravek IntronA. U kombinované léčby s ribavirinem se seznamte s příslušnými 
informačními texty léčivých přípravků obsahujících ribavirin. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Pokud se v průběhu léčby přípravkem IntronA cítíte unavení, ospalí nebo zmatení, neřiďte dopravní 
prostředky ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje. 
 
Přípravek IntronA obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 0,5 ml, tj. v podstatě je „bez sodíku“.  
 
 
3. 

Jak se přípravek  IntronA používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař předepsal přípravek IntronA 
výhradně Vám pro Vaše současné problémy

 nikdy lék nepředávejte někomu dalšímu. 

 
Váš lékař stanovil přesnou dávku přípravku IntronA podle Vašich individuálních potřeb. Velikost 
dávky se bude lišit  podle choroby, která se léčí. 
 

 

183 

Pokud si podáváte přípravek IntronA sami, ujistěte se, že dávka, která Vám byla předepsána, je 
obsažena v balení, které jste obdrželi. Dávky, které se mají podávat třikrát týdně, je nejlépe podávat 

každý druhý den.  
 
Obvyklá počáteční dávka pro jednotlivá onemocnění je uvedena následně

 nicméně individuální  dávky 

mohou být různé a lékař může změnit Vaši  dávku na základě Vaší specifické potřeby: 
 
Chronická hepatitida B:  5 až 10 milionů  IU třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod 

kůži). 
 
Chronická hepatitida C:  Dospělí - 3 miliony  IU třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně 
(pod kůži) v kombinaci s ribavirinem nebo samotná. Děti ve věku 3 let a starší a dospívající - 
3 miliony  IU třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod kůži) v kombinaci s ribavirinem 
(Prosím, přečtěte si také příbalovou informaci ribavirinu). 
 
Trichocelulární leukémie:  2 miliony  IU/m

2

 třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod 

kůži). 
 
Chronická myeloidní leukémie:  4 – 5 milionů  IU/m

denně podaná subkutánně (pod kůži). 

 
Mnohočetný myelom: 3 miliony IU/m

třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod kůži). 

 
Folikulární lymfom: adjuvantní léčba k chemoterapii, 5 milionů IU

 

třikrát týdně (každý druhý den) 

podaná subkutánně (pod kůži). 
 
Karcinoidní tumor: 5 milionů  IU třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod kůži). 
 
Maligní melanom, indukční léčba: 20 milionů IU/m

intravenózně, podaná denně 5 dní v týdnu po 

dobu 4 týdnů. Udržovací léčba: 10 milionů  IU/m

třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně 

(pod kůži). 
 
Váš lékař může předepsat různou dávku přípravku IntronA samotného nebo v kombinaci s jinými léky 
(např. cytarabinem, ribavirinem). Jestliže je Vám předepsán přípravek IntronA v kombinaci s jinými 
léky, prosím, přečtěte si též příbalovou informaci léku užívaného v kombinaci. Lékař stanoví 

dávkovací režim podle Vašich potřeb. Jestliže máte dojem, že účinek přípravku IntronA je příliš silný 
nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Subkutánní podání: 
Přípravek IntronA je určen pro subkutánní podávání. To znamená, že se aplikuje pomocí krátké 
injekční jehly do tukové tkáně bezprostředně pod kůži. Pokud si injekci aplikujete  sami, dostane se 

Vám k přípravě a aplikaci injekce potřebných instrukcí. Podrobné pokyny pro subkutánní podání léku 
jsou v této příbalové informaci (viz bod „JAK

 

SI

 

APLIKOVAT

 

INJEKCI

 

PŘÍPRAVKU

 

INTRONA“ 

na konci příbalové informace). 
 
Intravenózní infuze: 

Infúzní roztok musí být připraven až bezprostředně před použitím. K odměření požadované dávky lze 
užít injekčních lahviček libovolné velikosti, nicméně výsledná koncentrace interferonu v roztoku 
chloridu sodného nesmí být nižší než 0,3 miliony IU/ml. Požadovaná dávka přípravku IntronA se 
natáhne z injekční lahvičky a zředí v PVC vaku nebo skleněné láhvi  pro intravenózní infúzi s  50 ml 
9 mg/ml (0,9 %) injekčního roztoku chloridu sodného a podává se v infúzi po dobu 20 minut. 
 
Současně s přípravkem IntronA nesmí být podáván v infúzi jakýkoliv jiný lék. 
 
V každém určeném dni se podává jedna dávka přípravku IntronA. Přípravek IntronA je podáván buď 
denně (5 nebo 7 krát týdně), nebo třikrát týdně, každý druhý den, např. v pondělí, středu a pátek. 
Interferony mohou způsobit neobvyklou únavu

 pokud si injekci aplikujete  sami nebo ji  dáváte dítěti, 

aplikujte  ji před spaním. 

 

184 

 
Vždy používejte přípravek IntronA přesně podle pokynů svého lékaře. Nepřekračujte doporučenou 
dávku a používejte přípravek IntronA tak dlouho, jak máte předepsáno. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku IntronA, než jste měl(a) 
Je nutno co nejdříve kontaktovat lékaře nebo jiného zdravotníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek IntronA 

Pokud si přípravek IntronA aplikujete sami nebo pokud poskytujete péči dítěti, které používá 
přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem, podejte doporučenou dávku ihned, jak si vzpomenete, 
a pak pokračujte normálně v léčbě. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku. Jestliže máte injekci tohoto přípravku každý den a náhodou opominete celou denní 
dávku, pokračujte v léčbě obvyklou dávkou příští den. V případě potřeby kontaktujte svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i  tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. I když ne všechny nežádoucí účinky se musejí projevit, pokud k tomu přece jen 
dojde, je třeba o nich informovat lékaře. 
 
Psychiatrické účinky a účinky na centrální nervový systém:  
U některých lidí se vyskytly deprese při používání samotného přípravku IntronA nebo při 

kombinované léčbě s ribavirinem, a v některých případech lidé pomýšleli na ohrožení života druhých 
lidí, měli  sebevražedné myšlenky nebo agresivní chování (někdy namířené proti druhým). Někteří 
pacienti dokonce spáchali sebevraždu. Určitě vyhledejte pohotovostní službu, pokud si všimnete, že se 
u Vás objevuje  deprese nebo máte sebevražedné myšlenky nebo se změní Vaše  chování. Můžete 
zvážit, zda nechcete požádat některého člena rodiny nebo blízkého přítele, aby Vám pomohl zůstat 

ostražitý ke známkám deprese nebo změnám ve Vašem chování. 
 
Obzvláště děti a dospívající mají sklon ke vzniku deprese, pokud jsou léčené přípravkem IntronA 
a ribavirinem. Neprodleně kontaktujte lékaře nebo vyhledejte léčbu na pohotovosti, jestliže se u nich 
objeví příznaky neobvyklého chování, pocit deprese nebo pocit, že by chtěli ublížit sobě nebo druhým. 
 
Růst a vývoj (děti a dospívající):  
Během jednoho roku léčby přípravkem IntronA v kombinaci s ribavirinem některé děti a dospívající 
nerostli nebo nepřibývali na hmotnosti tolik, jak se očekávalo. Některé děti nedosáhly během 10 -
 12 let po ukončení léčby své předpokládané výšky. 
 
Jestliže se objeví jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, přerušte léčbu přípravkem IntronA 
a ihned informujte svého lékaře nebo jděte do nejbližší  nemocnice na oddělení lékařské pohotovosti: 

 

otoky rukou, nohou, kotníků, obličeje, rtů, úst nebo hrdla, které mohou působit potíže při 
polykání nebo dýchání; kopřivkové pupeny; mdloby. 

Tyto nežádoucí účinky jsou velmi závažné. Jestliže je máte, mohli jste mít závažnou alergickou reakci 
na přípravek IntronA. Můžete potřebovat okamžitou lékařskou péči nebo hospitalizaci. Tyto velmi 
závažné nežádoucí účinky jsou velmi vzácné. 
 
Kontaktujte ihned svého lékaře, jestliže  zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků:  

 

bolest na hrudi nebo těžký a přetrvávající kašel

 nepravidelný nebo rychlý srdeční tep

 zkrácený 

dech; zmatenost

 potíže s udržením se v bdělosti; pocit necitlivosti nebo mravenčení nebo 

bolesti rukou a nohou; záchvaty (křeče); poruchy spánku, myšlení nebo soustředění

 změna 

psychického stavu; sebevražedné myšlenky, pokus o sebevraždu, změněné chování nebo 
agresivní chování (někdy namířené proti druhým), halucinace; závažnější bolesti žaludku

 černá 

nebo dehtová stolice

 krev ve stolici nebo v moči, těžší krvácení z nosu

 vosková bledost, 

vysoká hladina cukru v krvi, horečka nebo zimnice, která začne po několika týdnech léčby, 
bolest v dolní části zad nebo boku, bolestivé nebo obtížné močení, problémy s očima nebo 

 

185 

zrakem nebo sluchem, ztráta sluchu, závažné nebo bolestivé zarudnutí kůže nebo sliznice, bolest 
kůže nebo sliznice. 

Tyto účinky mohou signalizovat závažné nežádoucí účinky, které mohou vyžadovat okamžitou 
lékařskou péči. Lékař vyšetří vzorek Vaší krve, aby se ujistil, že počet bílých krvinek (buňky, které 
zabraňují infekci) a červených krvinek (buněk, které přenášejí železo a kyslík), krevních destiček 
(buněk pro srážlivost krve) a ostatní laboratorní hodnoty jsou v přijatelných mezích. Byl hlášen 
středně závažný a obvykle vratný pokles u všech tří druhů krevních částic – bílých krvinek, 
červených krvinek a krevních destiček. 

 

Na začátku léčby přípravkem IntronA se mohou u Vás objevit chřipkové (flu-like) příznaky 
s horečkou, únavou, bolestmi hlavy, bolestmi svalů, bolestmi kloubů a zimnicí/ třesavkou.  Jestli se 
u Vás objeví tyto příznaky, může Vám lékař doporučit užívat paracetamol.  
 
Možné nežádoucí účinky vyjmenované níže jsou seřazeny podle četnosti výskytu: 
Velmi časté   (postihnou více než 1 pacienta z 10) 
Časté   

(postihnou 1 až 10 pacientů ze 100) 

Méně časté 

(postihnou 1 až 10 pacientů z 1 000) 

Vzácné  

(postihnou 1 až 10 pacientů z 10 000) 

Velmi vzácné  (postihnou méně než 1 pacienta z 10 000) 
Není známo 

(z dostupných údajů nelze určit) 

 

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 
 
Velmi často hlášené nežádoucí účinky:  
bolest, otok nebo zarudnutí nebo poškození kůže v místě vpichu injekce, ztráta vlasů, závrať, změny 
chuti k jídlu, bolesti žaludku nebo břicha, průjem, nevolnost (pocit na zvracení), virová infekce, 
deprese, emoční labilita, nespavost, pocit úzkosti, bolest v krku a bolestivé polykání, únava, 

zimnice/třesavka, horečka, reakce podobná chřipce, pocit celkových potíží, bolesti hlavy, úbytek 
hmotnosti, zvracení, podrážděnost, slabost, změny nálady, kašel (někdy těžký), zkrácený dech, 
svědění, suchá kůže, vyrážka, náhlá a závažná bolest svalů, bolest kloubů, muskuloskeletální bolest, 
změny laboratorních krevních hodnot včetně poklesu počtu bílých krvinek. Některé děti měly 
zpomalenou rychlost růstu (výška a hmotnost). 
 
Často hlášené nežádoucí účinky:  
žízeň, dehydratace, vysoký krevní tlak, migrény, zduřelé žlázy, zrudnutí, menstruační problémy, 
snížený zájem o sex, poševní problémy, bolest prsů, bolest varlete, problémy se štítnou žlázou, zarudlé 
dásně, sucho v ústech, zarudlá nebo bolestivá ústa nebo jazyk, bolest zubů nebo potíže se zuby, opary 

(horečnaté puchýře), změna chuti, žaludeční nevolnost, dyspepsie (pálení žáhy), zácpa, zvětšení jater 
(jaterní problémy, někdy závažné), průjem, noční pomočování u dětí, zánět vedlejších nosních dutin, 
zánět průdušek, bolest očí, problém se slznými kanálky, zánět oční spojivky (zarudlé oči), neklid, 
ospalost, náměsíčnost, problém s chováním, nervozita, ucpaný nos nebo výtok z nosu, kýchání, 
zrychlené dýchání, bledá nebo začervenalá kůže, podlitina, problémy s kůží nebo nehty, lupénka (nová 
nebo zhoršená), zvýšené pocení, zvýšená potřeba močení, jemný třes, pokles citlivosti na dotek, 
artritida. 
 
Méně často hlášené nežádoucí účinky:  
bakteriální infekce, pocit mravenčení a perikarditida (zánět osrdečníku). 
 

Vzácně hlášené nežádoucí účinky: 
pneumonie. 
 
Velmi vzácně hlášené nežádoucí účinky: 
nízký krevní tlak, otok obličeje, cukrovka, křeče nohou, bolest v zádech, ledvinové problémy, 

poškození nervů, krvácivé dásně, aplastická anémie. Byla hlášena čistá aplazie červené krevní řady, 
což je stav, kdy tělo zastavilo nebo snížilo tvorbu červených krvinek. To vyvolává závažnou anémii 
(chudokrevnost), mezi jejíž příznaky by patřila neobvyklá únava a ztráta energie. 

 

186 

Velmi  vzácně byla hlášena sarkoidóza (nemoc charakterizovaná trvale zvýšenou teplotou, ztrátou 
hmotnosti, bolestí a otokem kloubů, poškozením kůže a otokem žláz). Velmi  vzácně se vyskytla ztráta 

vědomí, většinou u starších pacientů léčených vysokými dávkami. Byly hlášeny případy mrtvice 
(cévní mozkové příhody). Kontaktujte ihned svého lékaře, když zaznamenáte kterýkoli z těchto 
příznaků. 
 
Nežádoucí účinky s neznámou četností: 
Byly hlášeny poruchy zubů a parodontu (postihující dásně), změna barvy jazyka, změněný mentální 

stav, ztráta vědomí, akutní reakce přecitlivělosti včetně urtikarie (kopřivky), angioedému (otok rukou, 
nohou, kotníků, tváře, rtů, úst nebo hrdla, který může vést k obtížím s polykáním nebo dýcháním), 
zúžení průdušek a anafylaxe (těžká celková alergická reakce), jejich frekvence však není známa. 
U přípravku IntronA byl navíc hlášen výskyt Vogtova-Koyanagiho-Haradova syndromu (autoimunitní 
zánětlivé onemocnění postihující oči, kůži a membrány v uších, mozek a míchu), myšlenek na 

ohrožení života druhých lidí, mánie (nadměrné nebo neopodstatněné nadšení), bipolární poruchy 
(poruchy nálady charakterizované střídajícími se epizodami smutku a vzrušení), městnavé srdeční 
selhání, perikardiální  výpotek (hromadění tekutiny mezi perikardem (osrdečníkem) a samotným 
srdcem), plicní fibróza (zjizvení plic) a reaktivace onemocnění hepatitidou B u pacientů s koinfekcí 
HCV/HBV  (návrat onemocnění hepatitidou B). 
 
Plicní arteriální hypertenze – onemocnění typické závažným zúžením krevních cév v plicích, což 
následně vede k vysokému krevnímu tlaku v krevních cévách, kterými proudí krev ze srdce do plic. 
Může k němu dojít zejména u pacientů s rizikovými faktory, např. infekcí HIV nebo závažnými 
problémy s játry (cirhózou). Nežádoucí účinek se může rozvinout v různých časových odstupech od 
začátku léčby přípravkem IntronA, obvykle během několika měsíců. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek IntronA uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). 
Chraňte před mrazem. 
Při krátkodobé přepravě může být roztok vyjmut z chladničky a uchováván při teplotě do 25 °C po 
dobu sedmi dní před použitím. Během této sedmidenní doby může být kdykoliv vrácen do chladničky. 
Pokud se přípravek nespotřebuje během tohoto sedmidenního období, musí být znehodnocen.  
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změn ve vzhledu přípravku IntronA. 
 
Veškerý nepoužitý přípravek musí být po odebrání dávky zlikvidován. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 

 

187 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek IntronA obsahuje 
 

Léčivou látkou je rekombinantní interferon alfa-2b. Jedna injekční lahvička obsahuje 3 miliony 
IU v 0,5 ml roztoku. 

Pomocnými látkami jsou hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu 
sodného, dinatrium-edetát, chlorid sodný, metakresol, polysorbát 80 a voda na injekci. 

 
Jak přípravek IntronA vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek IntronA je ve formě injekčního nebo infuzního roztoku. 
Skleněná injekční lahvička obsahuje čirý a bezbarvý roztok. 
 
Přípravek IntronA je k dispozici ve čtyřech různých velikostech balení: 

Balení obsahující 1 injekční lahvičku 

Balení  obsahující 1 injekční lahvičku, 1 injekční stříkačku o objemu 1 ml, 1 injekční jehlu 
a 1 čisticí tampon 

Balení  obsahující 6 injekčních lahviček, 6 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 6 injekčních 
jehel  a 6 čisticích tamponů 

Balení  obsahující 12 injekčních lahviček, 12 injekčních stříkaček o objemu 1 ml, 12 injekčních 
jehel  a 12 čisticích tamponů 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

Držitel rozhodnutí o registraci

 

Výrobce: 

Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 

SP Labo N.V. 
Industriepark 30 
B-2220 Heist-op-den-Berg 
Belgie 

 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:  
 
Belgique/België/Belgien  
MSD Belgium  BVBA/SPRL 
Tél/Tel:  0800 38 693 (+32(0)27766211) 
dpoc_belux@merck.com 
 

Lietuva 
UAB  Merck Sharp & Dohme 
Tel.: +370 5 278 02 47 
msd_lietuva@merck.com 
 

България 
Мерк Шарп и Доум България ЕООД 

Тел.: +359 2 819 3737 
info-msdbg@merck.com 
 

Luxembourg/Luxemburg 
MSD Belgium  BVBA/SPRL 
Tél/Tel:  +32(0)27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

Česká republika 
Merck Sharp & Dohme s.r.o. 
Tel.: +420 233 010 111 
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

Magyarország 
MSD Pharma Hungary Kft. 
Tel.: +36 1 888 53 00 
hungary_msd@merck.com 
 

Danmark  
MSD Danmark ApS 
Tlf: +45 44824000 
dkmail@merck.com 
 

Malta 
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 
Tel:  8007 4433 (+356 99917558) 
malta_info@merck.com  
 

 

188 

Deutschland 
MSD SHARP  & DOHME  GMBH 
Tel:  0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) 
e-mail@msd.de 
 

Nederland  
Merck Sharp & Dohme BV 
Tel:  0800 9999000 (+31 23 5153153) 
medicalinfo.nl@merck.com 
 

Eesti 
Merck Sharp & Dohme OÜ 
Tel.: +372 6144 200 
msdeesti@merck.com 
 

Norge 
MSD (Norge) AS 
Tlf: +47 32 20 73 00 
msdnorge@msd.no 
 

Eλλάδα 
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε. 
Τηλ: +30 210 98 97 300 
dpoc_greece@merck.com 
 

Österreich 
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. 
Tel:  +43 (0) 1 26 044 
msd-medizin@merck.com 
 

España 
Merck Sharp & Dohme de España, S.A. 
Tel:  +34 91 321 06 00 
msd_info@merck.com 
 

Polska 
MSD Polska Sp. z o.o. 
Tel:  +48 22 549 51 00 
msdpolska@merck.com 
 

France 
MSD France 
Tél:  +33 (0) 1 80 46 40 40 
 

Portugal 
Merck Sharp & Dohme, Lda. 
Tel:  +351 21 4465700 
clic@merck.com 
 

Hrvatska 
Merck Sharp & Dohme d.o.o. 
Tel:  + 385 1 6611 333 
croatia_info@merck.com 
 

România 
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. 
Tel:  + 4021 529 29 00 
msdromania@merck.com 
 

Ireland 
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) 
Limited 
Tel:  +353 (0)1 2998700 
medinfo_ireland@merck.com 
 

Slovenija 
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila 
d.o.o.  
Tel:  + 386 1 5204201 
msd_slovenia@merck.com 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Simi:  +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Merck Sharp & Dohme, s. r. o. 
Tel.: +421 2 58282010 
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

Ιtalia 
MSD Italia  S.r.l. 
Tel:  +39 06 361911 
medicalinformation.it@merck.com 
 

Suomi/Finland 
MSD Finland  Oy 
Puh/Tel: +358 (0)9 804650 
info@msd.fi 
 

Κύπρος 
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 

Τηλ: 80000 673 (+357 22866700) 
cyprus_info@merck.com 
 

Sverige 
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB 
Tel:  +46 (0) 77 5700488 
medicinskinfo@merck.com 
 

Latvija 
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija 
Tel:  +371 67364 224 
msd_lv@merck.com 
 

United Kingdom 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Tel:  +44 (0) 1992 467272 
medicalinformationuk@merck.com 
 

 

 

189 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 

Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu. 
 
Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace 
k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP. 

 

190 

JAK  SI APLIKOVAT  INJEKCI

 

PŘÍPRAVKU

 

INTRONA 

Injekční stříkačka s nenasazenou jehlou 
 

 

 
Následující pokyny vysvětlují, jak si samostatně aplikovat injekci přípravku IntronA. Přečtěte si je 
laskavě co nejpozorněji a řiďte se jimi  krok za krokem. Váš lékař či lékařka nebo jejich asistentka 
Vám poskytnou instrukce, jak aplikaci provádět. Nepokoušejte se o aplikaci injekce dříve, než si 

budete zcela jisti, že rozumíte celé proceduře a všem požadavkům na aplikaci injekce
 
Příprava 
Nejprve ze všeho si shromážděte a připravte vše potřebné: 

injekční lahvičku přípravku IntronA injekčního roztoku; 

injekční stříkačku (např. o objemu 1 ml); 

injekční jehlu pro subkutánní aplikaci (např. 0,4 x 13 mm [27 gauge 0,5 palce]); 

čisticí tampon. 

Pečlivě si umyjte ruce. 
 

Odměření odpovídající dávky přípravku IntronA 
Odstraňte kryt injekční lahvičky. Čisticím tamponem očistěte gumovou zátku injekční lahvičky 
obsahující přípravek IntronA, injekční roztok. 
Vyjměte z ochranného obalu stříkačku. Nedotýkejte se přitom její špičky. Uchopte jehlu a nasaďte ji 
pevně na špičku stříkačky.  
Odstraňte kryt jehly, aniž byste se dotkli vlastní jehly a tahem pístu nasajte do stříkačky množství 
vzduchu odpovídající dávce, kterou Vám Váš lékař předepsal. 
Držte injekční lahvičku s přípravkem IntronA svisle, aniž byste se rukou dotkl(a) očištěného povrchu 
injekční lahvičky. 
Zasuňte jehlu do injekční lahvičky obsahující roztok přípravku IntronA a vytlačte do ní vzduch.  
Otočte injekční lahvičku a stříkačku dnem vzhůru v jedné ruce. Ujistěte se, že špička jehly je 
v roztoku přípravku IntronA. Vaše druhá ruka bude volná pro posun pístu. Pomalu táhněte pístem 
a nasajte do stříkačky přesnou dávku, předepsanou lékařem. 
Vyjměte jehlu z injekční lahvičky a zkontrolujte, zda nejsou ve stříkačce vzduchové bubliny. Pokud 
vidíte ve stříkačce bubliny, zatáhněte pístem pomalu zpět

 jemně klepejte  na stříkačku s jehlou 

směrem nahoru, dokud bubliny nezmizí.Zatlačte píst pomalu zpět ke správné dávce. Znovu nasaďte 

kryt jehly a položte stříkačku s jehlou na rovné místo. 
 
Vždy se ujistěte, že před vlastní aplikací má roztok teplotu do 25 °C. Pokud je roztok studený, zahřejte 
stříkačku v dlaních. Před podáním roztok vizuálně zkontrolujte: má být čirý a bezbarvý. Pokud je 
zbarven nebo obsahuje pevné částice, nepoužívejte jej. Nyní jste připraveni k aplikaci  injekce. 
 
Aplikace  roztoku 
Vyberte místo vpichu. Nejlepší místa pro injekci jsou tkáně s vrstvou tuku mezi kůží a svalem: stehno, 
vnější strana paže (při použití tohoto místa můžete potřebovat asistenci druhé osoby), břicho (kromě 
pupku a pasu). Jestli jste velmi  hubený/á, použijte pro injekci  jen stehno nebo vnější stranu paže. 
Střídejte pokaždé místo injekce. 
 
Očistěte a dezinfikujte kůži, kde bude injekce aplikována. Vyčkejte, až plocha uschne. Odstraňte kryt 
jehly. Stisknutím jednou rukou vytvořte řasu volné kůže. Druhou rukou vezměte stříkačku, jako by 
byla pero. Vpíchněte jehlu do stisknuté kůže pod úhlem od 45° až 90°. Aplikujte roztok zatlačením 
pístu jemně až dolů. Vytáhněte jehlu  z kůže. V případě nutnosti přitlačte na několik  sekund místo 

vpichu malým obvazem nebo gázou. Místo vpichu nemasírujte. Jestli místo vpichu krvácí, přelepte jej 
náplastí. 
Injekční lahvička, ampulka a injekční materiál pro jedno použití musí být znehodnoceny. Stříkačku 
a jehly odložte opatrně do uzavřené nádoby.  

 

191 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

IntronA 5 milionů IU/0,5 ml injekční nebo infuzní roztok  

Interferonum alfa-2b 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li  jakékoli  další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.

 

Viz  bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je  přípravek IntronA a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek IntronA používat 

3. 

Jak se přípravek IntronA používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek IntronA uchovávat 

6. 

Obsah balení a další  informace 

 
 
1. 

Co je přípravek  IntronA a k čemu se používá 

 
Přípravek IntronA (interferon alfa-2b) modifikuje reakci imunitního systému a napomáhá ke zvýšení 
obranyschopnosti před infekcemi a jinými závažnými onemocněními.  
 
Přípravek IntronA se používá u dospělých pacientů k léčbě některých onemocnění, která postihují 
krev, kostní dřeň, lymfatické uzliny nebo kůži a mohou se šířit dále do organizmu. Jsou to 
trichocelulární leukémie, chronická myeloidní leukémie, mnohočetný myelom, folikulární lymfom, 
karcinoidní tumory a maligní melanom.  
 
Přípravek IntronA se používá též u dospělých pacientů k léčbě virových infekcí jater - chronické 
hepatitidy B  a C.  
 

 

Přípravek IntronA se používá v kombinaci s ribavirinem u dětí ve věku 3 let a starších a dospívajících 
s dříve neléčenou chronickou hepatitidou C. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek IntronA používat 

 
Nepoužívejte přípravek IntronA 

jestliže jste alergický(á) na interferon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

máte-li závažné srdeční onemocnění; 

máte-li nedostatečnou funkci ledvin nebo jater; 

máte-li pokročilou nekontrolovatelnou (dekompenzovanou) chorobu jater; 

máte-li hepatitidu  a užívali  jste nedávno léky potlačující imunitní systém (s výjimkou 

krátkodobého podávání léků typu kortisonu); 

pokud jste měl(a) v minulosti záchvaty (křeče); 

pokud jste měl(a) v minulosti autoimunitní chorobu nebo Vám byl transplantován orgán 
a užíváte léky potlačující imunitní systém (imunitní systém Vám pomáhá chránit se před 
infekcí). 

máte-li onemocnění štítné žlázy, které nelze dobře kontrolovat; 

jste-li  léčen(a) telbivudinem (viz bod „Další  léčivé přípravky a přípravek IntronA“). 

 

192 

 

Děti a dospívající: 

máte-li závažné nervové nebo psychické problémy, jako je těžká deprese nebo sebevražedné 
myšlenky. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku IntronA se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou 

jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství (viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“). 

jestliže se léčíte s duševním onemocněním nebo jste v minulosti byl(a) léčen(a) s jakoukoli jinou 
nervovou nebo duševní poruchou, včetně deprese (jako jsou pocity smutku, sklíčenosti) nebo 
sebevražedného nebo vražedného chování (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). Použití 
interferonu alfa-2b u dětí a dospívajících s výskytem závažných psychiatrických onemocnění 
v přítomnosti či minulosti je kontraindikováno (viz bod „Nepoužívejte přípravek IntronA”). 

jestliže máte cirhózu nebo jiné problémy s játry (jiné než hepatitidu B nebo C). 

když trpíte lupénkou, může se toto onemocnění v průběhu používání přípravku IntronA zhoršit. 

jestliže  používáte přípravek IntronA, můžete být přechodně vystaven(a) vyššímu riziku infekcí. 
Upozorněte okamžitě svého lékaře, jestli  si myslíte, že máte infekci.  

když se u Vás objeví příznaky nachlazení nebo jiného respiračního onemocnění, jako je 

horečka, kašel nebo potíže s dechem, informujte svého lékaře. 

jestliže zaznamenáte nezvyklé krvácení nebo zhmoždění, vyhledejte ihned lékaře. 

když se u Vás během léčby rozvinou příznaky závažné alergické reakce (jako jsou dýchací 
potíže, pískoty nebo kopřivka), vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. 

když jste také léčeni na HIV (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek IntronA“). 

jestliže  v současné době máte nebo jste měl(a) infekci způsobenou virem hepatitidy B, Váš 

lékař Vás může chtít podrobněji sledovat. 

pokud máte transplantovaný orgán, ledvinu nebo játra, léčba interferonem může zvýšit riziko jeho 
odmítnutí. Určitě toto diskutujte s Vaším lékařem. 

 
U pacientů dostávajících kombinovanou terapii přípravku IntronA s ribavirinem bylo hlášeno poškození 

zubů a dásní, které může vést až ke ztrátě zubů. Navíc během dlouhodobé léčby kombinací přípravku 
IntronA s ribavirinem by mohla suchost ústní dutiny způsobit poškození zubů a sliznic dutiny ústní. 
Měl(a) byste si důkladně dvakrát denně čistit zuby a chodit na pravidelné zubní prohlídky. U některých 
pacientů může dojít i ke zvracení. Pokud se u Vás tato reakce objeví, důkladně si poté vypláchněte ústa. 
 

Informujte svého lékaře, pokud jste někdy prodělal(a) srdeční záchvat či jste měl(a) jiné srdeční 
potíže

 pokud jste někdy měl(a) poruchy dýchání nebo zánět plic (pneumonii), problémy se srážlivostí 

krve, s funkcí jater, štítné žlázy, cukrovkou nebo vysokým nebo nízkým krevním tlakem.  
 
Informujte svého lékaře, pokud jste někdy byl(a) léčen(a) na stavy deprese či jiné psychiatrické 
poruchy

 zmatenost

 bezvědomí; sebevražedné myšlenky nebo pokus o sebevraždu, nebo jste 

v minulosti  zneužíval(a) látky (např. alkohol nebo drogy). 
 
Informujte určitě svého lékaře, pokud užíváte čínský přípravek rostlinného původu shosaikoto. 
 
Další léčivé přípravky a IntronA 
Přípravek IntronA zvyšuje účinek látek, které tlumí Váš  nervový systém, což může způsobovat 
ospalost. Proto konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem užívání alkoholických nápojů, léků na 
spaní, léků s uklidňujícím účinkem (sedativ) nebo velmi silných léků proti bolesti. 
 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte theofylin nebo aminofylin na astma a o všech dalších lécích, 

které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského 
předpisu, protože dávkování některých léků asi bude muset být upraveno, když používáte přípravek 
IntronA. 
 
Pacienti, kteří také mají HIV infekci: Acidóza z nahromadění kyseliny mléčné a zhoršení jaterních 
funkcí jsou vedlejší účinky spojené s vysoce aktivní anti-retrovirovou terapií (HAART) při léčbě HIV. 

Jestliže dostáváte HAART, přidání přípravku IntronA s ribavirinem může zvýšit riziko acidózy 

 

193 

z nahromadění kyseliny mléčné a selhání jater. Váš  lékař bude sledovat známky a příznaky těchto 
stavů (pozorně si přečtěte též příbalovou informaci ribavirinu). Navíc by mohlo být u pacientů 

léčených kombinovanou terapií přípravku IntronA s ribavirinem a zidovudinem zvýšeno riziko 
rozvoje anémie (nízký počet červených krvinek). 
 
Užíváte-li telbivudin  s pegylovaným interferonem alfa-2a nebo jakýmkoliv typem injekčního 
interferonového přípravku, je u Vás vyšší riziko rozvoje periferní neuropatie (snížená citlivost, pocit 
brnění a/nebo pálení rukou a/nebo nohou). Tyto příhody mohou mít také těžší průběh. Z tohoto 

důvodu je kombinace přípravku IntronA s telbivudinem kontraindikována. 
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 

Přípravek IntronA s jídlem, pitím a alkoholem 
Váš lékař může žádat, abyste pil(a) více tekutin a tak pomohl(a) zabránit vzniku nízkého krevního 
tlaku. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Ve studiích na 
březích zvířatech způsobily interferony v některých případech spontánní potrat. Jeho účinky na 
těhotenství u člověka nejsou známy.  
Máte-li  předepsán přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem může být ribavirin velmi  škodlivý  pro 
nenarozené dítě, a proto musí pacienti i pacientky při pohlavních aktivitách přijmout zvláštní opatření, 

může-li dojít k otěhotnění: 
- jste-li  dívka nebo žena v plodném věku, musíte mít negativní těhotenský test před léčbou, každý 
měsíc během léčby a po dobu 4 měsíců po jejím ukončení. Musíte používat účinnou antikoncepci 
během užívání ribavirinu a 4 měsíce po ukončení léčby. O tom je možné se poradit s lékařem. 
- jste-li  muž, který užívá ribavirin, vyvarujte se pohlavního styku s těhotnou ženou, pokud nepoužijete 

kondom. Tím se sníží možnost zanechání ribavirinu v těle ženy. Není-li Vaše partnerka v současnosti 
těhotná, ale je v plodném věku, musí projít těhotenským testem každý měsíc během léčby a po dobu 
7 měsíců po jejím ukončení. O tom je možné se poradit s lékařem. Jste-li mužský pacient, musíte Vy 
nebo Vaše  partnerka během užívání ribavirinu a po dobu 7 měsíců po skončení léčby používat účinnou 
antikoncepci. O tom je možné se poradit s lékařem. 
 
Není známo, zda je  tento přípravek vylučován do mateřského mléka. Proto nekojte dítě, pokud 
dostáváte přípravek IntronA. U kombinované léčby s ribavirinem se seznamte s příslušnými 
informačními texty léčivých přípravků obsahujících ribavirin. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Pokud se v průběhu léčby přípravkem IntronA cítíte unavení, ospalí nebo zmatení, neřiďte dopravní 
prostředky ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje. 
 
Přípravek IntronA obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 0,5 ml, tj. v podstatě je „bez sodíku“.  
 
 
3. 

Jak se přípravek IntronA používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař předepsal přípravek IntronA 
výhradně Vám pro Vaše současné problémy

 nikdy lék nepředávejte někomu dalšímu. 

 
Váš lékař stanovil přesnou dávku přípravku IntronA podle Vašich individuálních potřeb. Velikost 
dávky se bude lišit  podle choroby, která se léčí. 
 

 

194 

Pokud si podáváte přípravek IntronA sami, ujistěte se, že dávka, která Vám byla předepsána, je 
obsažena v balení, které jste obdrželi. Dávky, které se mají podávat třikrát týdně, je nejlépe podávat 

každý druhý den.  
 
Obvyklá počáteční dávka pro jednotlivá onemocnění je uvedena následně

 nicméně individuální  dávky 

mohou být různé a lékař může změnit Vaši  dávku na základě Vaší specifické potřeby: 
 
Chronická hepatitida B:  5 až 10 milionů  IU třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod 

kůži). 
 
Chronická hepatitida C:  Dospělí - 3 miliony  IU třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně 
(pod kůži) v kombinaci s ribavirinem nebo samotná. Děti ve věku 3 let a starší a dospívající - 
3 miliony  IU třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod kůži) v kombinaci s ribavirinem 
(Prosím, přečtěte si také příbalovou informaci ribavirinu). 
 
Trichocelulární leukémie:  2 miliony  IU/m

2

 třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod 

kůži). 
 
Chronická myeloidní leukémie:  4 – 5 milionů  IU/m

denně podaná subkutánně (pod kůži). 

 
Mnohočetný myelom: 3 miliony IU/m

třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod kůži). 

 
Folikulární lymfom: adjuvantní léčba k chemoterapii, 5 milionů IU

 

třikrát týdně (každý druhý den) 

podaná subkutánně (pod kůži). 
 
Karcinoidní tumor: 5 milionů  IU třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod kůži). 
 
Maligní melanom, indukční léčba: 20 milionů IU/m

intravenózně, podaná denně 5 dní v týdnu po 

dobu 4 týdnů. Udržovací léčba: 10 milionů  IU/m

třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně 

(pod kůži). 
 
Váš lékař může předepsat různou dávku přípravku IntronA samotného nebo v kombinaci s jinými léky 
(např. cytarabinem, ribavirinem). J