Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

INTEGRILIN 2 MG/ML 1X10ML/20MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 23581

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 23581
Kód EAN: 8590335503786
Kód SÚKL: 25745
Integrilin se používá u pacientů s projevem závažné srdeční nedostatečnosti definované jako spontánní a nedávná bolest na hrudi s elektrokardiologickými abnormalitami nebo biologickými změnami.

Příbalový leták

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
INTEGRILIN 0,75 mg/ml infuzní roztok 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jeden ml infuzního roztoku obsahuje eptifibatidum 0,75 mg. 
 
Jedna 

injekční lahvička o objemu 100 ml infuzního roztoku obsahuje eptifibatidum 75 mg. 

 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Infuzní roztok 
 

Čirý, bezbarvý roztok 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
INTEGRILIN je 

určen k použití s kyselinou acetylsalicylovou a nefrakcionovaným heparinem. 

 
INTEGRILIN je indikován k 

prevenci časného infarktu myokardu u dospělých s nestabilní anginou 

pectoris nebo  s non-Q infarktem myokardu  s poslední epizodou bolesti na hrudi, která se vyskytla 

během posledních 24 hodin a s elektrokardiografickými (EKG) změnami a/nebo zvýšením hodnot 

kardiomarkerů. 
 

Léčba přípravkem INTEGRILIN bude pravděpodobně nejvíce přínosná pro pacienty, u kterých je 

vysoké riziko vývoje infarktu myokardu během prvních 3 – 4 dní po začátku symptomů akutní anginy 

pectoris včetně např. těch pacientů, kteří pravděpodobně podstoupí časnou PTCA (Perkutánní 
transluminální koronární angioplastika) (viz bod 5.1). 
 
4.2 

Dávkování a 

způsob podání 

 

Tento přípravek je určen pouze pro použití  v nemocničních zařízeních. Měl by být podáván odborným 

lékařem, který má zkušenosti s léčbou akutních koronárních syndromů. 
 

INTEGRILIN infuzní roztok může být podáván pouze spolu s přípravkem INTEGRILIN injekční 
roztok. 
 

Je doporučeno současné podávání heparinu, pokud není kontraindikováno z důvodu, jako je např. 
trombocytopenie v souvislosti s užíváním heparinu v anamnéze (viz bod 4.4, Podávání heparinu). 

INTEGRILIN je rovněž určený k souběžnému podávání s kyselinou acetylsalicylovou jako součást 

standardního postupu u pacientů s akutním koronárním syndromem, pokud není její užití 
kontraindikováno. 
 
Dávkování 
 

Dospělí (

 18 let) s nestabilní anginou pectoris (NAP) nebo  s non-Q infarktem myokardu (NQIM) 

Doporučená dávka je 180 mikrogramů/kg ve formě intravenózního bolusu, podaná co nejdříve po 
stanovení diagnózy, a poté následovaná kontinuální infuzí v dávce 2 

mikrogramů/kg/min, podávanou 

až 72 hodin, 

do zahájení rekonstrukčního výkonu na koronárních tepnách (CABG) nebo do propuštění 

z nemocnice (podle toho, které z 

těchto kritérií je splněno dříve). Pokud je během podávání 

eptifibatidu třeba provést perkutánní koronární intervenci (PCI), pokračuje se podáváním infuze po 
dobu 20 - 24 hodin po jejím provedení, a to v celkovém maximálním trvání terapie 96 hodin. 
 

Náhlá příhoda nebo semi-elektivní chirurgický výkon 
Pokud je u nemocného  v 

průběhu léčby eptifibatidem nutno provést akutní nebo urgentní 

rekonstrukční chirurgický výkon, přerušte neprodleně infuzi. Pokud je nutný semi-elektivní 

rekonstrukční chirurgický výkon, ukončete infuzi eptifibatidu ve vhodnou dobu tak, aby se mohla 

normalizovat funkce trombocytů. 
 
Porucha jaterních funkcí 
Zkušenosti s 

léčbou pacientů, u nichž je snížena jaterní funkce, jsou jen velmi omezené. Nemocným se 

zhoršenou jaterní funkcí, která může ovlivnit koagulaci, je proto nutno podávat lék se zvýšenou 

opatrností (viz bod 4.3, protrombinový čas). U pacientů s klinicky významnou poruchou jaterních 
funkcí je kontraindikován. 
 
Porucha renálních funkcí 

pacientů se středně těžkým renálním poškozením (clearance kreatininu ≥ 30 - < 50 ml/min) by měla 

být podána intravenózní bolusová dávka 180 

mikrogramů/kg následovaná kontinuální infuzí v dávce 

1,0 

mikrogram/kg/min po celou dobu léčby. Toto doporučení je založeno na farmakodynamických 

a farmakokinetických údají

ch. Na základě dostupných klinických údajů však není možné potvrdit, zda 

takováto úprava dávky povede k zachování 

prospěchu léčby (viz bod 5.1). 

Užití u 

pacientů s těžším renálním selháním je kontraindikováno (viz bod 4.3). 

 
Pediatrická populace 
Podávání d

ětem a dospívajícím do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti 

účinnosti nedoporučuje. 

 
4.3 

Kontraindikace 

 
INTEGRILIN se nesmí užívat k 

léčbě pacientů s: 

hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1; 

známkami gastrointestinálního krvácení, silným urogenitálním krvácením nebo jiným typem 
aktivního abnormálního krvácení v období 30 

dnů před zahájením léčby; 

cévní mozkovou příhodou v období 30 dnů před zahájením léčby nebo hemoragickou cévní 
mozkov

ou příhodou v anamnéze; 

známou anamnézou intrakraniálního onemocnění (neoplazma, arteriovenózní malformace, 
aneurysma); 

větším chirurgickým výkonem nebo vážným úrazem v uplynulých 6 týdnech; 

hemoragickou diatézou v anamnéze; 

trombocytopenií (< 100 000 

buněk/mm

3

); 

protrombinovým časem > 1,2 násobek kontrolních hodnot nebo mezinárodní normalizovaný 

poměr (INR) ≥ 2,0; 

těžkou hypertenzí (sTK > 200 mm Hg nebo dTK > 110 mm Hg při antihypertenzní léčbě); 

těžkým renálním poškozením (clearance kreatininu < 30 ml/min) nebo dialyzovaných pacientů; 

klinicky významným poškozením jater; 

současným nebo plánovaným podáváním dalšího parenterálního inhibitoru glykoproteinu (GP) 
IIb/IIIa. 

 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Krvácení 
INTEGRILIN je antitrombotikum, 

které působí prostřednictvím inhibice agregace trombocytů; 

vzhledem k 

tomu je třeba u pacientů v průběhu léčby pečlivě sledovat známky krvácení (viz bod 4.8). 

žen, starších pacientů, pacientů s nízkou tělesnou hmotností nebo u pacientů se středně závažným 

renálním poškozením (clearance kreatininu ≥ 30 - < 50 ml/min) může být zvýšené riziko krvácení. 
Tyto pacienty je nutné z 

hlediska krvácení pečlivě monitorovat. 

 

Jak vyplývá ze studie Early ACS, zvýšené riziko krvácení může být rovněž pozorováno u pacientů, 

kterým byl přípravek INTEGRILIN podán časně (např. při stanovení diagnózy) v porovnání 

pacienty, kterým byl INTEGRILIN podán bezprostředně před provedením PCI. Na rozdíl od 

dávkování schváleného v 

EU, byla všem pacientům zařazeným do této studie podána dvojnásobná 

bolusová dávka před zahájením infuze (viz bod 5.1). 
 

Ke krvácení dochází nejčastěji u pacientů podstupujících perkutánní arteriální intervenční výkony, a to 

přístupových místech. Proto je nutno pečlivě sledovat všechna potenciální místa krvácení (např. 

místa zavedení katetru; místa napíchnutí tepny, žíly nebo místa vpichu jehly; místa řezu; 
gastrointestinální a urogenitální trakt). Ostatní potenciální místa krvácení, jako je centrální a periferní 
nervový systém a retroperitoneální prostor, j

e nutné též pečlivě sledovat. 

 

Protože INTEGRILIN inhibuje agregaci trombocytů, je nutná opatrnost při současném použití s jinými 

léčivy ovlivňujícími hemostázu, včetně ticlopidinu, klopidogrelu, trombolytik, perorálních 

antikoagulancií, roztoků dextranu, adenosinu, sulfinpyrazonu, prostacyklinu, nesteroidních 

protizánětlivých léčiv nebo dipyridamolu (viz bod 4.5). 
 
Nejsou žádné 

zkušenosti se současným podáváním přípravku INTEGRILIN a nízkomolekulárních 

heparinů.  
 
Zkušenosti s 

léčbou přípravkem INTEGRILIN u pacientů, pro které je obvykle indikována 

trombolytická terapie (např. akutní transmurální infarkt myokardu s novými patologickými Q-vlnami 

nebo elevací úseků ST nebo blokádou levého raménka na EKG) jsou omezené. Proto se za těchto 

okolností nedoporučuje užívání přípravku INTEGRILIN (viz bod 4.5). 
 
Infuze 

přípravku INTEGRILIN by měla být okamžitě zastavena v případech, kdy je nutná 

trombolytická terapie nebo pokud se musí pacient podrobit naléhavému CABG operačnímu zákroku 
nebo jeho stav vyžaduje intraaortální balónkovou pumpu. 
 
Jestliže nastane vážné krvácení, které není kontrolovatelné kompresí, 

měla by být infuze přípravku 

INTEGRILIN 

okamžitě zastavena, stejně tak i nefrakcionovaný heparin, který je podáván současně. 

 
Výkony s 

arteriálním přístupem Během léčby eptifibatidem nastává signifikantní zvýšení četnosti 

krvácení, hlavně  v oblasti femorální arterie, v místě zavedení zavaděče. Je třeba dbát na to, aby byla 

napíchnutá jen přední stěna femorální artérie. Arteriální zavaděč může být odstraněn až po normalizaci 

koagulačních parametrů (např. když aktivovaný čas srážlivosti (ACT) je menší než 180 sekund 
(obvykle za 2 – 6 hodin po vysazení heparinu))

. Po odstranění zaváděcího pouzdra musí být 

hemostáza zajištěna pečlivou kontrolou. 
 
Trombocytopenie a imunogenicita související s GP IIb/IIIa inhibitory 

INTEGRILIN inhibuje agregaci trombocytů, avšak s největší pravděpodobností neovlivňuje jejich 
životaschopnost. Incidence trombocytopenie  v klinických studiích byla nízká, a 

obdobná ve skupině 

léčené eptifibatidem a ve skupině s placebem. Při podávání eptifibatidu byla v průběhu 
postmarketingového sledování 

pozorována trombocytopenie, včetně akutní těžké trombocytopenie 

(viz bod 4.8). 
 
Mechanismus, 

ať už imunitně zprostředkovaný a/nebo neimunitně zprostředkovaný, jakým eptifibatid 

může vyvolat trombocytopenii, není zcela objasněn. Při léčbě eptifibatidem byl však zjištěn výskyt 
protilátek, rozeznávajících GPIIb/IIIa s navázaným 

eptifibatidem, což naznačuje možnost imunitně 

zprostředkovaného mechanismu. Vznik trombocytopenie po první expozici GP IIb/IIIa inhibitoru je 

možné vysvětlit přirozeným výskytem protilátek u některých jedinců. 
 
Vzhledem k tomu, že jak opakovaná expozice jakémukoli GP IIb/IIIa ligand-mimetiku (jako je 
abciximab nebo eptifibatid), tak i prv

ní expozice GP IIb/IIIa inhibitoru může být spojena s imunitně 

zprostředkovanou trombocytopenií, je zapotřebí pacienta sledovat, tj. počet trombocytů by měl být 

monitorován před léčbou, během 6 hodin podávání a pak nejméně jednou denně během léčby a vždy 
o

kamžitě při klinických známkách neočekávaného sklonu ke krvácení. 

 
Jestliže 

dojde buď k prokázanému poklesu trombocytů na < 100 000/mm

3

, nebo je pozorována akutní 

těžká trombocytopenie, je třeba okamžitě zvážit přerušení podávání všech léků se známými nebo 

suspektními trombocytopenickými účinky, včetně eptifibatidu, heparinu a klopidogrelu. Rozhodnutí 
o podání transfu

zí trombocytů by mělo být na základě individuálního klinického posouzení. 

 
Nejsou k dispozici údaje o 

použití přípravku INTEGRILIN u pacientů s dřívější imunitně 

zprostředkovanou trombocytopenií vyvolanou jinými parenterálními GP IIb/IIIa inhibitory. Proto se 

nedoporučuje podávat eptifibatid pacientům, u kterých se již dříve vyskytla imunitně zprostředkovaná 
trombocytopenie vyvolaná GP IIb/IIIa 

inhibitory, včetně eptifibatidu. 

 
Podávání heparinu 

Pokud nejsou přítomny kontraindikace (jako např. trombocytopenie v souvislosti s užíváním heparinu 

anamnéze), doporučuje se podávání heparinu. 

 
NAP/NQIM: U 

pacientů s tělesnou hmotností ≥ 70 kg se doporučuje podat heparin v dávce 

5 000 

jednotek ve formě bolusu, s následnou konstantní intravenózní infuzí v dávce 

1 000 jednotek/hodinu. U nemocných s 

tělesnou hmotností < 70 kg se doporučuje podat heparin 

 v dávce 60 jednotek/kg jako bolus, a 

poté pokračovat infuzí v dávce 12 jednotek/kg/hod. V průběhu 

léčby je nutno monitorovat aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT) a udržovat jeho hodnoty 
v rozmezí 50-70 sekund, 

neboť při aPTT vyšším než 70 sekund může vzrůstat riziko krvácení. 

 

Pokud je třeba provést perkutánní koronární intervenci (PCI) u pacientů s NAP/NQIM, je nutno 

monitorovat hodnoty aktivovaného času srážlivosti (ACT) a udržovat je v rozmezí 300 – 350 sekund. 

Pokud tato hodnota překročí 300 sekund, přerušte podávání heparinu do té doby, než hodnota ACT 

opět klesne pod 300 sekund. 
 
Monitorování laboratorních hodnot 

Před infuzí přípravku INTEGRILIN se doporučuje provést tyto laboratorní testy ke zjištění 

preexistujících poruch hemostázy: protrombinový čas (PT) a aPTT, sérový kreatinin, počet 
tr

ombocytů a hodnoty hemoglobinu a hematokritu. Hemoglobin, hematokrit a počet trombocytů se 

monitorují během 6 hodin po začátku léčby a nejméně jedenkrát denně při pokračování léčby (nebo 

častěji, jestliže se vyskytne jejich zřetelný pokles). Jestliže počet trombocytů klesne pod 100 000/mm

3

je třeba dalšího stanovení pro vyloučení pseudotrombocytopenie. Přeruší se podávání 
nefrakcionovaného heparinu. U 

pacientů, podstupujících PCI je třeba měřit také aktivovaný čas 

srážlivosti (ACT). 
 
4.5 

Interakce s jinými 

léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Warfarin a dipyridamol 

Nebylo prokázáno, že by INTEGRILIN při současném podání s warfarinem a dipyridamolem 

zvyšoval riziko závažného či mírného krvácení. U pacientů léčených přípravkem INTEGRILIN, 
u nichž byl pr

otrombinový čas (PT) > 14,5 sekund a kteří byli současně léčeni warfarinem, nebylo 

zaznamenáno vyšší riziko krvácivých komplikací. 
 
INTEGRILIN a trombolytické látky 

podávání přípravku INTEGRILIN pacientům léčeným trombolytiky jsou dosud jen omezená data. O 

tom, že by eptifibatid zvyšoval riziko závažného či mírného krvácení v souvislosti s podáním 

tkáňového aktivátoru plasminogenu u pacientů léčených PCI nebo s akutním infarktem myokardu, 

nepřinesly dosud provedené studie konzistentní důkazy. Ve studii provedené u pacientů s akutním 

infarktem myokardu se riziko krvácení po podání eptifibatidu současně se streptokinázou zvýšilo. Ve 
studii provedené u 

pacientů s akutním infarktem myokardu s elevací úseku ST došlo při souběžném 

podávání snížené dávky tenekteplázy a eptifibatidu ve srovnání s podáváním placeba a eptifibatidu 
k významnému zvýšení rizika velkého i malého krvácení. 

 
Ve studii zahrnující 181 

pacientů s akutním infarktem myokardu byl eptifibatid podáván 

(v dávkovacích režimech bolus  v dávce až do 180 

mikrogramů/kg  s následující infuzí s dávkou až do 

mikrogramů/kg/min po dobu 72 hod.) současně se streptokinázou (1,5 mil. mj. po 60 min.). Při 

nejvyšší sledované rychlosti infuze (1,3 

mikrogramů/kg/min a 2,0 mikrogramů/kg/min), bylo podání 

eptifibati

du spojeno se vzrůstem incidence krvácení a transfuzí ve srovnání s incidencí při podávání 

samotné streptokinázy. 
 
4.6 

Fertilita, t

ěhotenství a kojení 

 

Těhotenství 
 
Nejsou k dispozici 

dostatečné údaje o podávání eptifibatidu těhotným ženám. 

 

Studie na zvířatech jsou nedostatečné z hlediska posouzení účinků na průběh těhotenství, 
embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Potenciální riziko u 

člověka 

není známé. INTEGRILIN by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné. 
 
Kojení 
 

Není dosud známo, zda je eptifibatid vylučován do mateřského mléka. Proto se v průběhu léčby 

doporučuje přerušit kojení. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Není relevantní, neboť INTEGRILIN je určen pouze pro hospitalizované pacienty. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Většina nežádoucích účinků, které se projevují u pacientů léčených eptifibatidem, obecně souvisí 
 s krvácivými komplikacemi nebo s 

kardiovaskulárními příhodami, které jsou u těchto nemocných 

poměrně časté. 
 
Klinické studie 
 

Zdroje údajů užité ke stanovení popisu frekvence nežádoucích účinků zahrnují dvě klinické studie fáze 
III (PURSUIT a ESPRIT). Tyto studie js

ou stručně popsány níže. 

 
PURSUIT: randomizovaná

, dvojitě zaslepená studie hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku 

Integrilin oproti placebu na snížení mortality a (re)infarktu myokardu u 

pacientů s nestabilní AP nebo 

NQIM. 
 

ESPRIT: dvojitě zaslepená, multicentrická, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie paralelních 

skupin hodnotící bezpečnost a účinnost léčby eptifibatidem u pacientů před podstoupením plánované, 
neakutní perkutánní koronární intervence (PCI) s implantací stentu. 
 
Ve studii PURSUIT byly údaje o 

krvácivých i nekrvácivých nežádoucích účincích shromažďovány od 

propuštění z nemocnice do kontroly v den 30. 
Ve studii ESPRIT byly krvácivé nežádoucí 

účinky zaznamenány po 48 hodinách a nekrvácivé 

nežádoucí účinky byly zaznamenány ke dni 30. Když byla k roztřídění incidence závažného a mírného 
krvácení u obou studií (PURSUIT a ESPRIT) použita kritér

ia krvácení při trombolýze u IM 

(Thrombolysis in Myocardial Infarction, TIMI), údaje ve studii PURSUIT byly shromažďovány 

průběhu 30 dnů, zatímco údaje ze studie ESPRIT byly omezeny na nežádoucí účinky v průběhu 

48 hodin nebo do 

propuštění z nemocnice, podle toho, co nastalo dříve. 

 

Nežádoucí účinky jsou shrnuty podle orgánových systémů a frekvence. Frekvence jsou definovány 

jako velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100); vzácné 

(

≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000). Toto jsou absolutní zaznamenané frekvence bez 

ohledu na podíl placeba. Pro jednotlivé 

nežádoucí účinky, pokud byly dostupné údaje z obou studií 

(PURSUIT a ESPRIT), byla použita k 

určení frekvence nežádoucích účinků nejvyšší zaznamenaná 

incidence. 
 

Je potřeba mít na paměti, že ne u všech nežádoucích účinků byla určena kauzální spojitost. 
 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Velmi časté 

krvácení (závažné i 

mírné krvácení včetně krvácení z přístupu do femorální tepny, 

ve spojitosti s CABG, gastrointestinální, urogenitální, retroperitoneální, 
intrakraniální, hematemeza, hematurie, orální/orofaryngeální, pokles 
hemoglobinu/hematokritu a další) 

Méně časté 

trombocytopenie 

Poruchy nervového systému 
Méně časté 

cerebrální ischémie 

Srdeční poruchy 

Časté 

srd

eční zástava, ventrikulární fibrilace, ventrikulární tachykardie, městnavé 

srdeční selhání, AV blok, fibrilace síní 

Cévní poruchy 
Časté 

hypotenze, šok, flebitida 

 

Srdeční zástava, městnané srdeční selhání, fibrilace síní, hypotenze a šok, které jsou často hlášenými 

nežádoucími účinky ve studii PURSUIT byly v souvislosti se základním onemocněním. 
 
Podávání eptifibatidu je spojeno se zvýšením závažného i mírného krvácení, klasifikovaného dle 
kritérií studijní skupiny 

TIMI. Při doporučených terapeutických dávkách, jak byly podávány ve studii 

PURSUIT zahrnující téměř 11 000 pacientů, bylo krvácení nejčastější komplikací, která se v průběhu 

léčby eptifibatidem objevovala. Nejčastější krvácivé komplikace byly spojeny s invazivními srdečními 
výkony (vztahující se k CABG (coronary artery bypass grafting) nebo k 

přístupovému místu na 

femorální artérii). 
 
Mírné krvácení bylo ve studii PURSUIT definováno jako spontánní zjevná hematurie, spontánní 
hemateméza, zjevné krvácení s poklesem hemoglobinu o více než 3 g/dl nebo krevní ztráty s poklesem 
hemoglobinu o více než 4 

g/dl při nepozorovatelném místě krvácení. V průběhu léčby přípravkem 

Integrilin v 

této studii bylo mírné krvácení velmi častou komplikací (> 1/10, nebo 13,1 % u přípravku 

Integrilin v porovnání se 7,6 % u 

placeba). Krvácení bylo častější u pacientů léčených současně 

heparinem v 

průběhu PCI, když ACT převýšilo 350 sekund (viz bod 4.4, Podávání heparinu). 

 

Závažné krvácení bylo ve studii PURSUIT definováno buď jako intrakraniální hemoragie nebo pokles 
koncentrace hemoglobinu o více než 5 g/dl. Závažné 

krvácení bylo ve studii PURSUIT rovněž velmi 

časté a zaznamenané s vyšší frekvencí u přípravku Integrilin, než ve skupině s placebem (> 1/10 nebo 
10,8 % vs. 9,3 %), ale bylo vzácné u 

velké většiny pacientů, kteří nepodstoupili CABG během 30 dnů 

od zařazení do studie. U pacientů podstupujících CABG nebyla incidence krvácení při podávání 

přípravku Integrilin zvýšená v porovnání s pacienty léčenými placebem. V podskupině pacientů, kteří 
podstoupili PCI, 

bylo závažné krvácení pozorováno často, u 9,7 % pacientů léčených přípravkem 

Integrilin ve srovnání se 4,6 

% pacientů, kterým bylo podáváno placebo. 

 
Incidence závažných nebo život ohrožujících krvácivých komplikací byla u 

přípravku Integrilin 1,9 % 

v porovnání s 1,1 

% ve skupině placebové. Potřeba krevní transfuze byla při léčbě přípravkem 

Integrilin mírně zvýšená (11,8 % vs. 9,3 % u placeba). 
 

Změny, k nimž dochází v průběhu léčby eptifibatidem, vyplývají z jeho známé farmakologické 
aktivity, tj. inhibice 

agregace trombocytů. Vzhledem k tomu jsou časté a předpokládané především 

změny laboratorních parametrů souvisejících s krvácením (např. doby krvácivosti). V hodnotách 

jaterních testů (SGOT/AST, SGPT/ALT, bilirubin, alkalická fosfatáza) nebo ukazatelích renálních 

funkcí (sérový kreatinin a 

močovina) nebyly mezi pacienty léčenými eptifibatidem a pacienty 

placebové skupiny žádné nápadné rozdíly. 
 

Zkušenosti po uvedení přípravku na trh 
 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi vzácné 

f

atální krvácení (většina byla spojena s poruchami centrálního a periferního 

nervového systému: cerebrální nebo intrakraniální hemoragie), plicní 

hemoragie, akutní těžká trombocytopenie, hematom 

Poruchy imunitního systému 
Velmi vzácné 

anafylaktické reakce 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi vzácné 

vyrážka, reakce v 

místě aplikace, jako je kopřivka 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

 
4.9 

Předávkování 

 
Zkušenosti s 

předávkováním eptifibatidem v humánní medicíně jsou velmi omezené. Nebyly 

pozorovány žádné známky závažných nežádoucích účinků spojených s náhodným podáním nadměrně 

velké dávky ve formě bolusu, příliš rychlou infuzí nebo nadměrnou kumulací léku při dlouhodobém 

podávání. Ve studii PURSUIT bylo zaznamenáno devět pacientů, kterým byly ve formě bolusu a/nebo 
infuze podány dávky více než dvakrát vyšší než 

doporučené dávky nebo u nichž bylo investigátorem 

identifikováno předávkování. U žádného z těchto pacientů nebylo zaznamenáno silnější krvácení, 

ačkoli u jednoho nemocného, u něhož byl proveden rekonstrukční výkon na koronárních tepnách 
(aortokoronární bypass

), bylo pozorováno středně silné krvácení. U žádného nemocného nedošlo 

k intrakraniálnímu krvácení. 
 

Předávkování eptifibatidem může potenciálně vést ke krvácivým komplikacím. Vzhledem k jeho 

krátkému eliminačnímu poločasu a rychlé clearance lze však aktivitu eptifibatidu rychle zastavit 

přerušením infuze. Ačkoliv je eptifibatid dialyzovatelný, potřeba dialýzy je nepravděpodobná. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Antitrombotika (inhibitory agregability trombocytů s výjimkou 
heparinu), ATC kód: B01A C16 
 

Mechanismus účinku 
 

Eptifibatid, syntetický cyklický heptapeptid obsahující šest aminokyselin, včetně jednoho rezidua 
amidocysteinu a jednoho rezidua merkaptopropionylu (desaminocysteinylu), je inhibitorem agregace 

trombocytů, patřícím do skupiny RGD (arginin-glycin-aspartát)-mimetik. 
 
Eptifibatid vede k 

reverzibilní inhibici agregace trombocytů tím, že brání vazbě fibrinogenu, von 

Willebrandova faktoru a 

ostatních adhezívních ligandů na glykoproteinové receptory (GP) IIb/IIIa. 

 
Farmakodynam

ické účinky 

 

Inhibice agregace trombocytů eptifibatidem závisí na velikosti dávky a na dosažené koncentraci, jak 
bylo prokázáno pomocí ex vivo 

agregace destiček za užití adenosindifosfátu (ADP) a ostatních 

agonistů navozujících agregaci destiček. Účinek eptifibatidu byl zaznamenán okamžitě po 
intravenózním podání dávky 180 

mikrogramů/kg ve formě bolusu. Pokud následovala kontinuální 

infuze v dávce 2,0 mikrogram

ů/kg/min, bylo při fyziologických koncentracích kalcia dosaženo vyšší 

než osmdesátiprocentní inhibice ex vivo 

agregace trombocytů, navozené ADP, u více než 80 % 

pacientů. 
 

Inhibice agregace trombocytů byla rychle reverzibilní; k návratu destičkových funkcí směrem 
 k 

výchozí hodnotě (> 50 % agregace destiček) dochází již za 4 hodiny po přerušení infuze v dávce 

2,0 mikrogram

ů/kg/min. Měření ex vivo agregace destiček navozené ADP při fyziologických 

koncentracích kalcia (antikoagulace D-fenylalanyl-L-prolyl-L-arginin chlormetyl ketonem) u 

pacientů 

s nestabilní anginou pectoris a non-Q infarktem myokardu ukazují inhibici, závislou na velikosti 

koncentrace, při IC

50

 (50 % inhibiční koncentrace) ve výši přibližně 550 ng/ml a při IC

80

 (80 % 

inhibiční koncentrace) ve výši přibližně 1 100 ng/ml. 
 

pacientů s renálním poškozením jsou k dispozici pouze omezené údaje týkající se inhibice agregace 

trombocytů. U pacientů se středně těžkým renálním poškozením (clearance kreatininu 30 – 50 ml/min) 
bylo 100% inhibice dosaženo po 24 hodinách podávání 2 

mikrogramů/kg/min. U pacientů s těžkým 

renálním poškozením (clearance kreatininu 

< 30 

ml/min), kteří dostávali 1 mikrogram/kg/min, bylo ve 

více než 80 

% případů dosaženo 80% inhibice po 24 hodinách. 

 

Klinická účinnost a bezpečnost 
 
Studie PURSUIT  
Pivotní klinickou studií pro nestabilní anginu (NAP)/non-Q infarkt myokardu (NQIM) byla studie 
PURSUIT. Tato studie probíhala v 726 centrech, 27 

zemích, byla dvojitě zaslepená, randomizovaná, 

kontrolovaná placebem a 

účastnilo se jí 10 948 pacientů s NAP nebo NQIM. Do studie byli zařazeni 

jen pacienti, kteří měli srdeční ischemii v klidu (≥ 10 minut) v průběhu posledních 24 hodin a u nichž 
byly dále zaznamenány: 
 

• 

buď změny v úseku ST: ST deprese > 0,5 mm méně než 30 minut nebo přetrvávající ST elevace 

> 0,5 

mm nevyžadující reperfúzní terapii nebo trombolytickou léčbu, inverze T-vlny (> 1 mm), 

• 

nebo zvýšení CK-MB. 

 

Pacienti byli randomizovaní buď do větve dostávající placebo, eptifibatid 180 mikrogramů/kg bolus 
 s následnou infuzí 2,0 mikrogram

ů/kg/min (180/2,0) nebo eptifibatid 180 mikrogramů/kg bolus 

 s následnou infuzí 1,3 mikrogramu/kg/min (180/1,3). 
 

Infuze pokračovala až do propuštění z nemocnice, do doby přemostění koronární artérie štěpem 
(CABG) nebo až po dobu 72 hodin, podle toho, co nastalo první. Jestliže byla provedena PCI, infuze 

eptifibatidu pokračovala po dobu 24 hodin po výkonu, s celkovou maximální délkou trvání infuze do 
96 hodin. 
 

Větev s dávkováním 180/1,3 byla zastavena na základě interim analýzy, jak bylo předem stanoveno 
 v 

protokolu, když obě skupiny s aktivní léčbou měly podobnou incidenci krvácení. 

 
Pacienti byli 

léčeni podle obvyklých standardů v místě provádění studie; proto se frekvence 

angiografie, PCI a 

CABG výrazně liší podle míst a zemí. U 13 % pacientů ve studii PURSUIT byla 

provedena PCI během infuze eptifibatidu, z nichž přibližně 50 % dostalo intrakoronární stenty; 87 % 

bylo léčeno medikamentózně (bez PCI během infuze eptifibatidu). 
 

Veliká většina pacientů dostávala kyselinu acetylsalicylovou (75–325 mg jednou denně). 

Nefrakcionovaný heparin byl podáván intravenózně nebo subkutánně, podle úsudku lékaře, nejčastěji 
jako intravenózní bolus v dávce 5 000 jednotek s následnou infuzí 1 000 jednotek/hod. Byla 

doporučena cílová hodnota aPTT 50–70 sekund. Celkem u 1 250 pacientů byla během 72 hodin po 

10 

randomizaci provedena PCI. V 

těchto případech dostávali pacienti intravenózně nefrakcionovaný 

heparin k 

udržení aktivovaného času srážení (ACT) v hodnotách 300–350 sekund. 

 
Primárním výsledným ukazatelem studie byl výskyt úmrtí z 

jakýchkoliv příčin nebo nový infarkt 

myokardu (IM) (vyhodnoceno zaslepenou Komisí pro klinické události - CEC) v 

průběhu 30 dnů 

randomizace. Komponenta IM byla definována též jako asymptomatická se zvýšením enzymu CK-MB 
nebo novou Q vlnou. 
 
Ve srovnání s placebem, eptifibatid v dávkování 180/2,0 

signifikantně redukuje incidenci primárních 

uka

zatelů (tabulka 1): zabrání se přibližně 15 případům na 1 000 léčených pacientů: 

 

 
Tabulka 1 

Incidence úmrtí/CEC stanovených infarktů myokardu (populace „Treated as 
Randomised“)
 

 

Čas 

 

Placebo 

 

eptifibatid 

 

p-hodnota 

 

 

30 

dnů 

 

743/4 697 

(15,8 %) 

 

667/4 680 

(14,3 %) 

 

0,034

a

 

 

 
a: 

Pearsonův chi-square test pro rozdíl mezi placebem a eptifibatidem.  

 

Výsledky primárních hodnocených ukazatelů byly v zásadě úměrné incidenci výskytu infarktu 

myokardu. Redukce incidence základních výsledných ukazatelů u pacientů léčených eptifibatidem 
nastala brzy v 

průběhu léčby (během prvních 72–96 hodin) a tato redukce se udržela během 6 měsíců, 

bez signifikantního vlivu na mortalitu. 
 

Léčba  eptifibatidem  je  pravděpodobně  nejvíce  přínosná  pro  ty  pacienty,  u kterých je vysoké riziko 

vývoje infarktu myokardu během prvních 3–4 dnů po začátku akutní anginy pectoris. 

Podle  epidemiologických  nálezů  je  vyšší  incidence  kardiovaskulárních  případů  spojena  s určitými 

indikátory, jako jsou např.: 

věk 

zvýšená srdeční frekvence nebo krevní tlak 

trvající nebo opakující se ischemické srdeční bolesti 

zřetelné EKG změny (týkající se zejména změny úseku ST) 

zvýšené srdeční enzymy nebo markery (např. CK-MB, troponiny) a 

srdeční selhání. 

 

Studie PURSUIT byla prováděna v době, kdy standardy léčby akutních koronárních syndromů byly 
odlišné od 

současných postupů zahrnujících podávání antagonistů trombocytového ADP receptoru 

(P2Y12) a 

rutinní použití koronárních stentů. 

 
Studie ESPRIT  

Studie ESPRIT (Zvýšená suprese destičkového receptoru IIb/IIIa v důsledku terapie eptifibatidem) 

byla dvojitě slepá, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie (n = 2 064) pro neurgentní PCI 
 s 

implantací koronárních stentů. 

 

Všem pacientům byla poskytována standardní péče a randomizovaně byli rozděleni do dvou skupin – 
první dostávala placebo, druhá eptifibatid (2 dávky 180 

mikrogramů/kg ve formě bolusu a kontinuální 

infuze až do propuštění z nemocničního ošetřování nebo po dobu maximálně 18–24 hodin). 
 
První bolusová dávka a 

infuzní aplikace byly zahajovány současně, bezprostředně před vlastní PCI, 

další dávka ve formě bolusu pak byla aplikována za deset minut po prvé. Infuze byla podávána 
rychlostí 2,0 

mikrogramů/kg/min u pacientů se sérovou koncentrací kreatininu ≤ 175 mikromol/l nebo 

1,0 mikrogramu/kg/min u nemocných se sérovou koncentrací kreatininu v rozmezí > 175–
350 mikromol/l. 
 

11 

rameni studie, kde byl podáván eptifibatid, dostávali prakticky všichni pacienti rovněž aspirin 

(99,7 %) a 98,1 

% bylo léčeno rovněž thienopyridinem (klopidogrelem v 95,4 % a ticlopidinem ve 

2,7 %). V 

den, kdy měla být provedena PCI, před katetrizací, byl 53,2 % pacientům podán 

thienopyridin (klopidogrel 52,7 %, ticlopidin 0,5 %) – a 

to většinou ve formě nárazové dávky (300 mg 

nebo více). Placebová skupina byla srovnatelná (aspirin 99,7 %, klopidogrel 95,9 %, ticlopidin 2,6 %). 
 

Ve studii ESPRIT bylo během PCI použito zjednodušeného schématu podávání heparinu, 

spočívajícího v podání počáteční dávky 60 jednotek/kg ve formě bolusu, s cílovým ACT 

(aktivovaným koagulačním časem) v rozmezí 200 – 300 sekund. Primárním hodnotícím ukazatelem 

studie byl kombinovaný parametr, který tvořily počet úmrtí (D), IM, nutných urgentních 
revaskularizací cílových cév (UTVR) a 

nutnosti akutní antitrombotické záchranné léčby pomocí 

inhibitoru glykoproteinových dest

ičkových receptorů GP IIb/IIIa (RT) během 48 hodin od 

randomizace. 
 

IM byl pro účely studie definován pomocí laboratorního kritéria koncentrace enzymů CK-MB. Pro 
tuto diagnózu bylo nutné, aby v 

průběhu 24 hodin po indexové proceduře PCI byly minimálně dvě 

naměřené hodnoty CK-MB ≥ 3 x vyšší než horní hranice normálu; vzhledem k tomu nebyla nutná 
validizace komisí CEC. Výskyt IM bylo možno nahlásit i po schválení zprávy investigátora studie 

příslušnou komisí CEC. 
 
Analýza podle primárního hodnotícího ukazatel

e [čtyřnásobný parametr složený z počtu úmrtí, IM, 

nutných urgentních revaskularizací cílových cév (UTVR) a trombolytického bail-

out (TBO) během 

48 

hodin] prokázala, že ve skupině léčené eptifibatidem došlo k relativnímu poklesu o 37 % 

a k absolutnímu poklesu o 3,9 % (6,6 % versus 10,5 %; p = 0,0015). Tyto výsledky ve vztahu 

primárnímu hodnotícímu ukazateli byly důsledkem především významného poklesu incidence 

enzymaticky prokázaného IM, identifikovaného pomocí časného zvýšení srdečních enzymů po PCI 
(80 z 92 IM v 

placebové skupině versus 47 z 56 IM ve skupině léčené eptifibatidem). Klinická 

relevance tohoto typu enzymatického průkazu IM je ovšem zatím kontroverzní. 
 

Obdobných výsledků bylo dosaženo i ve vztahu ke dvěma sekundárním hodnotícím ukazatelům studie 
hodnoceným po 30 

dnech: prvním byl kombinovaný parametr počtu úmrtí, IM a UTVR, druhým pak 

robustnější kombinace počtu úmrtí a IM. 
 

Pokles incidence uvedených příhod u pacientů léčených eptifibatidem se projevil v časné fázi léčby. 

Při dalším sledování, až po dobu 1 roku, nebyl pozorován žádný opětovný vzestup.  
 
Prodloužení krvácivosti  

Podávání eptifibatidu intravenózně v bolusu nebo infuzi způsobuje až pětinásobné prodloužení doby 

krvácení. Toto prodloužení je po přerušení infuze rychle reverzibilní, doba krvácení se vrací k normálu 

přibližně po 6 (2–8) hodinách. Eptifibatid nemá měřitelný efekt na protrombinový čas (PT) nebo na 

aktivovaný tromboplastinový čas (aPTT), pokud se podává samostatně. 
 
Studie EARLY ACS 

Studie EARLY ACS (časná inhibice glykoproteinu IIb/IIIa při akutním koronárním syndromu 
s elevací non-

ST úseku) byla zaměřena na časné rutinní podávání eptifibatidu versus placebo 

(s 

pozdějším podáním eptifibatidu v katetrizační laboratoři) v kombinaci s antitrombotickou léčbou 

(ASA, UFH, bivalirudin, fondaparinux nebo nízkomolekulární heparin) u 

pacientů s vysokým rizikem 

NSTE ACS (akutního koronárního syndromu s elevací non-

ST). Pacienti měli v rámci další léčby 

podstoupit invazivní zákrok poté, co jim bylo podáváno hodnocené léčivo po dobu 12 až 96 hodin. 

Pacienti mohli být lékařsky ošetřeni, mohl jim být proveden CABG nebo mohli podstoupit PCI. 

Pacientům zařazeným do této studie byl podán dvojnásobný bolus hodnoceného léčiva (s odstupem 
10 

minut) před zahájením infuze, toto dávkování neodpovídá dávkování schválenému v EU. 

 

Časné rutinní podávání eptifibatidu u této optimálně léčené skupiny s vysokým rizikem NSTE ACS, 
která podstoupila invazivní zákrok, nevedlo v porovnání s 

režimem pozdějšího podávání eptifibatidu 

ke statisticky významnému s

nížení hodnot četnosti úmrtí, IM, RI-UR (rekurentní ischemie vyžadující 

urgentní revaskularizaci) a 

TBO během 96 hodin, které byly stanoveny jako složený primární cílový 

12 

parametr studie (9,3 

% při časném podání vs. 10,0 % u pacientů s pozdějším podáním eptifibatidu; 

poměr rizik (šancí) = 0,920; 95% CI = 0,802 – 1,055; p = 0,234). GUSTO závažné/život ohrožující 

krvácení bylo méně časté a srovnatelné v obou skupinách (0,8 %). GUSTO středně závažné nebo 

závažné/život ohrožující krvácení se vyskytovalo výrazně častěji ve skupině s časným rutinním 
podáváním eptifibatidu (7,4 % vs. 5,0 

% ve skupině s pozdějším podáním eptifibatidu; p < 0,001). 

Podobné rozdíly byly zaznamenány také u TIMI velkého krvácení (118 

[2,5 %] při časném rutinním 

podávání vs. 83 [1,8 

%] při pozdějším podání; p = 0,016). 

 

Statisticky významný přínos časného rutinního podávání eptifibatidu nebyl v podskupině lékařsky 

ošetřených pacientů nebo pacientů podstupujících lékařské ošetření před výkony PCI nebo CABG 
prokázán. 
 
Z následné analýzy studi

e EARLY ACS vyplývá, že poměr rizika ku prospěchu léčby při snížení 

dávky u 

pacientů se středně těžkým renálním poškozením je neprůkazný. Poměr dosažení primárního 

cílového parametru studie byl 11,9 % u 

pacientů, kterým byla podávána snížená dávka 

(1 mikrogram/kg/min), oproti 11,2 % u 

pacientů, kterým byla podávána standardní dávka 

(2 

mikrogramy/kg/min) při časném rutinním podání eptifibatidu (p = 0,81). Ve skupině s pozdějším 

podáním eptifibatidu byly tyto poměry 10 % u pacientů, kterým byla podávána snížená dávka, oproti 
11,5 % u 

pacientů, kterým byla podávána standardní dávka (p = 0,61). TIMI velké krvácení se 

vyskytlo u 2,7 

% pacientů, kterým byla podávána snížená dávka (1 mikrogram/kg/min), oproti 4,2 % 

pacientů, kterým byla podávána standardní dávka (2 mikrogramy/kg/min) při časném rutinním 

podávání eptifibatidu (p = 0,36). Ve skupině s pozdějším podáváním eptifibatidu byl výskyt TIMI 
velkého krvácení 1,4 % u 

pacientů, kterým byla podávána snížená dávka, oproti 2,0 % u pacientů, 

kterým byla podávána standardní dávka (p = 0,54). V 

poměrech výskytu GUSTO závažného krvácení 

nebyly zaznamenány významné rozdíly. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 

Eptifibatid má lineární, na dávce proporcionálně závislou farmakokinetiku při bolusových dávkách 
 v 

rozpětí 90 až 250 mikrogramů/kg a při infuzích podávaných rychlostí 0,5 až 

3,0 

mikrogramů/kg/min. Ustálené rovnovážné plazmatické koncentrace eptifibatidu se u pacientů 

 s 

ischemickou chorobou srdeční při infuzi podávané rychlostí 2,0 mikrogramů/kg/min pohybují 

 v rozmezí 1,5 až 2,2 

mikrogramů/ml. Těchto plazmatických koncentrací se dosahuje rychle, pokud je 

před zahájením infuze podán INTEGRILIN v dávce 180 mikrogramů/kg ve formě bolusu. Přibližně 
25 % eptifibatidu je vázáno na plazmatické bílkoviny. U 

stejné populace činí poločas eliminace 

přibližně 2,5 hodiny, plazmatická clearance je 55 – 80 ml/kg/hod a distribuční objem cca 185 –
 260 ml/kg. 
 
Renální exkrece odpovídá u 

zdravých osob přibližně 50 % celkové tělesné clearance; přibližně 50 % 

odbouraného množství je vyloučeno nezměněné. U pacientů se středně těžkou až těžkou renální 
insuficiencí (clearance kreatininu < 50 

ml/min) je clearance eptifibatidu snížena přibližně o 50 % 

a plazmatické hladiny v 

ustáleném stavu jsou přibližně dvojnásobné. 

 
Formální studie farmakokin

etických interakcí nebyly provedeny. Nicméně, v populačních 

farmakokinetických studiích nebyly zaznamenány farmakokinetické interakce mezi eptifibatidem 

následujícími současně podávanými látkami: amlodipin, atenolol, atropin, kaptopril, cefazolin, 

diazepam, digoxin, diltiazem, difenhydramin, enalapril, fentanyl, furosemid, heparin, lidokain, 
lisinopril, metoprolol, midazolam, morfin, nitráty, nifedipin a warfarin. 
 

13 

5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Toxikologické studie provedené s eptifibatidem zahrnují studie s jednorázovým i opakovaným 
podáním u 

potkanů, králíků a primátů, reprodukční studie provedené u potkanů a králíků, in vitro 

in vivo studie genotoxicity a studie iritability, hypersenzitivity a antigenicity. Nebyly zaznamenány 
žád

né toxické účinky, které by byly u léku s tímto farmakologickým profilem neočekávané a zjištěné 

nálezy předpověděly klinickou zkušenost, kde hlavním nežádoucím účinkem byly krvácivé stavy. 
Nebyla pozorována žádná genotoxicita v 

důsledku podávání eptifibatidu. 

 

teratologických studiích se podával eptifibatid kontinuální intravenózní infuzí březím potkanům 

 v celkové denní dávce do 72 

mg/kg/den (asi čtyřnásobek doporučeného maxima denní dávky u lidí, 

počítáno na povrch těla) a březím králíkům v celkové denní dávce do 36 mg/kg/den (asi čtyřnásobek 

doporučeného maxima denní dávky u lidí, počítáno na povrch těla). Tyto studie neprokázaly poruchy 

fertility nebo poškození plodu vlivem eptifibatidu. Reprodukční studie u zvířecích druhů, kde 
eptifibatid má podobnou farmakologickou aktivitu jako u lidí, však nebyly provedeny. Výsledky 

těchto studií nemohou tedy vyhodnotit toxický vliv eptifibatidu na reprodukční funkci (viz bod 4.6). 
 
Kancerogenní potenciál eptifibatidu nebyl hodnocen v dlouhodobých studiích. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Monohydrát kyseliny citronové 
Hydroxid sodný 
Voda na injekci 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
INTEGRILIN není kompatibilní s furosemidem. 
 

důvodů absence studií kompatibility nesmí být INTEGRILIN mísen s jinými léčivými přípravky, 

výjimkou těch, které jsou uvedeny v 6.6. 

 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn 

před světlem. 
 
6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 

Skleněná injekční lahvička o objemu 100 ml Typ I, uzavřená zátkou z brombutylové pryže 
a aluminiovou pertlí. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

testů fyzikální a chemické kompatibility vyplývá, že INTEGRILIN může být aplikován touž 

intravenózní linkou spolu s monohydrátem atropin-sulfátu, dobutaminem, heparinem, lidokainem, 

meperidinem, metoprololem, midazolamem, morfinem, nitroglycerinem, tkáňovým aktivátorem 
plasminogenu nebo verapamilem. INTEGRILIN je kompatibilní s 0,9% roztokem chloridu sodného na 
infuzi a 5% dextrózou v Normosolu R, s anebo bez chloridu draselného. Pro další informace týkající 

se složení viz Souhrn údajů o přípravku Normosol R. 

14 

 

Před použitím zkontrolujte obsah injekční lahvičky. Nepoužívejte lék, pokud obsahuje viditelné 

částice nebo pokud je neobvykle zbarven. Během podávání není nutné, aby byl roztok přípravku 

INTEGRILIN chráněn před světlem. 
 

Po otevření veškerý nepoužitý přípravek znehodnoťte. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Glaxo Group Ltd 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 

 
EU/1/99/109/001 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 01. 07. 1999 
Datum posledního prodloužení registrace: 09. 07. 2009 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 
 

15 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
INTEGRILIN 2 

mg/ml injekční roztok 

 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml injekčního roztoku obsahuje eptifibatidum 2 mg. 
 

Jedna injekční lahvička o objemu 10 ml injekčního roztoku obsahuje eptifibatidum 20 mg. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční roztok 
 

Čirý, bezbarvý roztok 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

INTEGRILIN je určen k použití s kyselinou acetylsalicylovou a nefrakcionovaným heparinem. 
 

INTEGRILIN je indikován k prevenci časného infarktu myokardu u dospělých s nestabilní anginou 
pectoris nebo s non-Q infarktem myokardu s poslední epizodou bolesti na hrudi, která se vyskytla 

během posledních 24 hodin a s elektrokardiografickými (EKG) změnami a/nebo zvýšením hodnot 

kardiomarkerů. 
 

Léčba přípravkem INTEGRILIN bude pravděpodobně nejvíce přínosná pro pacienty, u kterých je 

vysoké riziko vývoje infarktu myokardu během prvních 3 – 4 dní po začátku symptomů akutní anginy 

pectoris včetně např. těch pacientů, kteří pravděpodobně podstoupí časnou PTCA (Perkutánní 
transluminální koronární angioplastika) (viz bod 5.1). 
 
4.2 

Dávkování a 

způsob podání 

 

Tento přípravek je určen pouze pro použití v nemocničních zařízeních. Měl by být podáván odborným 

lékařem, který má zkušenosti s léčbou akutních koronárních syndromů. 
 

INTEGRILIN injekční roztok může být podáván pouze spolu s přípravkem INTEGRILIN infuzní 
roztok. 
 

Je doporučeno současné podávání heparinu, pokud není kontraindikováno z důvodu, jako je např. 
trombocytopenie v souvislosti s užíváním heparinu v anamnéze (viz bod 4.4, Podávání heparinu). 

INTEGRILIN je rovněž určený k souběžnému podávání s kyselinou acetylsalicylovou jako součást 
standardního postupu u 

pacientů s akutním koronárním syndromem, pokud není její užití 

kontraindikováno. 
 
Dávkování 
 

Dospělí (

 18 let) s nestabilní anginou pectoris (NAP) nebo s non-Q infarktem myokardu (NQIM) 

Doporučená dávka je 180 mikrogramů/kg ve formě intravenózního bolusu, podaná co nejdříve po 
stanovení diagnózy, a poté následovaná kontinuální infuzí v dávce 2,0 

mikrogramů/kg/min, 

16 

podávanou až 72 hodin, 

do zahájení rekonstrukčního výkonu na koronárních tepnách (CABG) nebo do 

propuštění z nemocnice (podle toho, které z těchto kritérií je splněno dříve). Pokud je během podávání 

eptifibatidu třeba provést perkutánní koronární intervenci (PCI), pokračuje se podáváním infuze po 
dobu 20-24 hodin po jejím provedení, a to v celkovém maximálním trvání terapie 96 hodin. 
 

Náhlá příhoda nebo semi-elektivní chirurgický výkon 
Pokud je u nemocného v 

průběhu léčby eptifibatidem nutno provést akutní nebo urgentní 

rekonstru

kční chirurgický výkon, přerušte neprodleně infuzi. Pokud je nutný semi-elektivní 

rekonstrukční chirurgický výkon, ukončete infuzi eptifibatidu ve vhodnou dobu tak, aby se mohla 

normalizovat funkce trombocytů. 
 
Porucha jaterních funkcí 
Zkušenosti s 

léčbou pacientů, u nichž je snížena jaterní funkce, jsou jen velmi omezené. Nemocným se 

zhoršenou jaterní funkcí, která může ovlivnit koagulaci, je proto nutno podávat lék se zvýšenou 

opatrností (viz bod 4.3, protrombinový čas). U pacientů s klinicky významnou poruchou jaterních 
funkcí je kontraindikován. 
 
Porucha renálních funkcí 

pacientů se středně těžkým renálním poškozením (clearance kreatininu ≥ 30 - < 50 ml/min) by měla 

být podána intravenózní bolusová dávka 180 

mikrogramů/kg následovaná kontinuální infuzí v dávce 

1,0 

mikrogram/kg/min po celou dobu léčby. Toto doporučení je založeno na farmakodynamických 

farmakokinetických údajích. Na základě dostupných klinických údajů však není možné potvrdit, zda 

takováto úprava dávky povede k 

zachování prospěchu léčby (viz bod 5.1). 

Užití u 

pacientů s těžším renálním selháním je kontraindikováno (viz bod 4.3). 

 
Pediatrická populace 

Podávání dětem a dospívajícím do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti 

účinnosti nedoporučuje. 

 
4.3 

Kontraindikace 

 
INTEGRILIN se nesmí užívat k 

léčbě pacientů s: 

hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1; 

známkami gastrointestinálního krvácení, silným urogenitálním krvácením nebo jiným typem 
aktivního abnormálního krvácení v období 30 

dnů před zahájením léčby; 

cévní mozkovou příhodou v období 30 dnů před zahájením léčby nebo hemoragickou cévní 

mozkovou příhodou v anamnéze; 

známou anamnézou intrakraniálního onemocnění (neoplazma, arteriovenózní malformace, 
aneurysma); 

větším chirurgickým výkonem nebo vážným úrazem v uplynulých 6 týdnech; 

hemoragickou diatézou v anamnéze; 

trombocytopenií (< 100 000 

buněk/mm

3

); 

protrombinovým časem > 1,2 násobek kontrolních hodnot nebo mezinárodní normalizovaný 

poměr (INR) ≥ 2,0; 

těžkou hypertenzí (sTK > 200 mm Hg nebo dTK > 110 mm Hg při antihypertenzní léčbě); 

těžkým renálním poškozením (clearance kreatininu < 30 ml/min) nebo dialyzovaných pacientů; 

klinicky významným poškozením jater; 

současným nebo plánovaným podáváním dalšího parenterálního inhibitoru glykoproteinu (GP) 
IIb/IIIa. 

 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Krvácení 

INTEGRILIN je antitrombotikum, které působí prostřednictvím inhibice agregace trombocytů; 
vzhledem k 

tomu je třeba u pacientů v průběhu léčby pečlivě sledovat známky krvácení (viz bod 4.8). 

žen, starších pacientů, pacientů s nízkou tělesnou hmotností nebo u pacientů se středně závažným 

17 

renálním poškozením (clearance kreatininu ≥ 30 - < 50 ml/min) může být zvýšené riziko krvácení. 
Tyto pacienty je nutné z hledis

ka krvácení pečlivě monitorovat. 

 

Jak vyplývá ze studie Early ACS, zvýšené riziko krvácení může být rovněž pozorováno u pacientů, 

kterým byl přípravek INTEGRILIN podán časně (např. při stanovení diagnózy) v porovnání 
s pacienty, kterým byl INTEGRILIN podán 

bezprostředně před provedením PCI. Na rozdíl od 

dávkování schváleného v 

EU, byla všem pacientům zařazeným do této studie podána dvojnásobná 

bolusová dávka před zahájením infuze (viz bod 5.1). 
 

Ke krvácení dochází nejčastěji u pacientů podstupujících perkutánní arteriální intervenční výkony, a to 

v přístupových místech. Proto je nutno pečlivě sledovat všechna potenciální místa krvácení (např. 

místa zavedení katetru; místa napíchnutí tepny, žíly nebo místa vpichu jehly; místa řezu; 
gastrointestinální a urogenitální trakt). Ostatní potenciální místa krvácení, jako je centrální a periferní 
nervový systém a 

retroperitoneální prostor je nutné též pečlivě sledovat. 

 

Protože INTEGRILIN inhibuje agregaci trombocytů, je nutná opatrnost při současném použití s jinými 

léčivy ovlivňujícími hemostázu, včetně ticlopidinu, klopidogrelu, trombolytik, perorálních 

antikoagulancií, roztoků dextranu, adenosinu, sulfinpyrazonu, prostacyklinu, nesteroidních 

protizánětlivých léčiv nebo dipyridamolu. (viz bod 4.5). 
 
Nejsou žádné zku

šenosti se současným podáváním přípravku INTEGRILIN a nízkomolekulárních 

heparinů.  
 

Zkušenosti s léčbou přípravkem INTEGRILIN u pacientů, pro které je obvykle indikována 

trombolytická terapie (např. akutní transmurální infarkt myokardu s novými patologickými Q-vlnami 

nebo elevací úseků ST nebo blokádou levého raménka na EKG) jsou omezené. Proto se za těchto 

okolností nedoporučuje užívání přípravku INTEGRILIN (viz bod 4.5). 
 

Infuze přípravku INTEGRILIN by měla být okamžitě zastavena v případech, kdy je nutná 

trombolytická terapie nebo pokud se musí pacient podrobit naléhavému CABG operačnímu zákroku 
nebo jeho stav vyžaduje intraaortální balónkovou pumpu. 
 

Jestliže nastane vážné krvácení, které není kontrolovatelné kompresí, měla by být infuze přípravku 
INTEG

RILIN okamžitě zastavena, stejně tak i nefrakcionovaný heparin, který je podáván současně. 

 
Výkony s 

arteriálním přístupem 

Během léčby eptifibatidem nastává signifikantní zvýšení četnosti krvácení, hlavně v oblasti femorální 
arterie, v 

místě zavedení zavaděče. Je třeba dbát na to, aby byla napíchnutá jen přední stěna femorální 

artérie. Arteriální zavaděč může být odstraněn až po normalizaci koagulačních parametrů (např. když 

aktivovaný čas srážlivosti (ACT) je menší než 180 sekund (obvykle za 2–6 hodin po vysazení 

heparinu). Po odstranění zaváděcího pouzdra musí být hemostáza zajištěna pečlivou kontrolou. 
 
Trombocytopenie a imunogenicita související s GP IIb/IIIa inhibitory 

INTEGRILIN inhibuje agregaci trombocytů, avšak s největší pravděpodobností neovlivňuje jejich 
životaschopnost. Incidence trombocytopenie v klinických studiích byla nízká, a 

obdobná ve skupině 

léčené eptifibatidem a ve skupině s placebem. Při podávání eptifibatidu byla v průběhu 

postmarketingového sledování pozorována trombocytopenie, včetně akutní těžké trombocytopenie 
(viz bod 4.8). 
 

Mechanismus, ať už imunitně zprostředkovaný a/nebo neimunitně zprostředkovaný, jakým eptifibatid 

může vyvolat trombocytopenii, není zcela objasněn. Při léčbě eptifibatidem byl však zjištěn výskyt 
protilátek, rozeznávajících GPIIb/IIIa s 

navázaným eptifibatidem, což naznačuje možnost imunitně 

zprostředkovaného mechanismu. Vznik trombocytopenie po první expozici GP IIb/IIIa inhibitoru je 

možné vysvětlit přirozeným výskytem protilátek u některých jedinců.   
 
Vzhledem k tomu, že jak opakovaná expozice jakémukoli GP IIb/IIIa ligand-mimetiku (jako je 
abciximab nebo eptifibatid), tak i 

první expozice GP IIb/IIIa inhibitoru může být spojena s imunitně 

18 

zprostředkovanou trombocytopenií, je zapotřebí pacienta sledovat, tj. počet trombocytů by měl být 

monitorován před léčbou, během 6 hodin podávání a pak nejméně jednou denně během léčby a vždy 

okamžitě při klinických známkách neočekávaného sklonu ke krvácení. 
 

Jestliže dojde buď k prokázanému poklesu trombocytů na < 100 000/mm

3

, nebo je pozorována akutní 

těžká trombocytopenie, je třeba okamžitě zvážit přerušení podávání všech léků se známými nebo 

suspektními trombocytopenickými účinky, včetně eptifibatidu, heparinu a klopidogrelu. Rozhodnutí 

podání transfuzí trombocytů by mělo být na základě individuálního klinického posouzení. 

 
Nejsou k dispozici údaje o 

použití přípravku INTEGRILIN u pacientů s dřívější imunitně 

zprostředkovanou trombocytopenií vyvolanou jinými parenterálními GP IIb/IIIa inhibitory. Proto se 

nedoporučuje podávat eptifibatid pacientům, u kterých se již dříve vyskytla imunitně zprostředkovaná 

trombocytopenie vyvolaná GP IIb/IIIa inhibitory, včetně eptifibatidu. 
 
Podávání heparinu 

Pokud nejsou přítomny kontraindikace (jako např. trombocytopenie v souvislosti s užíváním heparinu 

anamnéze), doporučuje se podávání heparinu. 

 
NAP/NQIM: U 

pacientů s tělesnou hmotností ≥ 70 kg se doporučuje podat heparin v dávce 

5 000 

jednotek ve formě bolusu, s následnou konstantní intravenózní infuzí v dávce 

1 000 jednotek/hodinu. U nemocných s 

tělesnou hmotností < 70 kg se doporučuje podat heparin 

v dávce 60 jednotek/kg jako bolus, a 

poté pokračovat infuzí v dávce 12 jednotek/kg/hod. V průběhu 

léčby je nutno monitorovat aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT) a udržovat jeho hodnoty 
v rozmezí 50-70 

sekund, neboť při aPTT vyšším než 70 sekund může vzrůstat riziko krvácení. 

 

Pokud je třeba provést perkutánní koronární intervenci (PCI) u pacientů s NAP/NQIM, je nutno 

monitorovat hodnoty aktivovaného času srážlivosti (ACT) a udržovat je v rozmezí 300 – 350 sekund. 

Pokud tato hodnota překročí 300 sekund, přerušte podávání heparinu do té doby, než hodnota ACT 

opět klesne pod 300 sekund. 
 
Monitorování laboratorních hodnot 

Před infuzí přípravku INTEGRILIN se doporučuje provést tyto laboratorní testy ke zjištění 

preexistujících poruch hemostázy: protrombinový čas (PT) a aPTT, sérový kreatinin, počet 

trombocytů a hodnoty hemoglobinu a hematokritu. Hemoglobin, hematokrit a počet trombocytů se 

monitorují během 6 hodin po začátku léčby a nejméně jedenkrát denně při pokračování léčby (nebo 

častěji, jestliže se vyskytne jejich zřetelný pokles). Jestliže počet trombocytů klesne pod 100 000/mm

3

je třeba dalšího stanovení pro vyloučení pseudotrombocytopenie. Přeruší se podávání 
nefrakcionovaného heparinu. U 

pacientů, podstupujících PCI je třeba měřit také aktivovaný čas 

srážlivosti (ACT). 
 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Warfarin a dipyridamol 

Nebylo prokázáno, že by INTEGRILIN při současném podání s warfarinem a dipyridamolem 

zvyšoval riziko závažného či mírného krvácení. U pacientů léčených přípravkem INTEGRILIN, 

nichž byl protrombinový čas (PT) > 14,5 sekund a kteří byli současně léčeni warfarinem, nebylo 

zaznamenáno vyšší riziko krvácivých komplikací. 
 
INTEGRILIN a trombolytické látky 

podávání přípravku INTEGRILIN pacientům léčeným trombolytiky jsou dosud jen omezená data. 

tom, že by eptifibatid zvyšoval riziko závažného či mírného krvácení v souvislosti s podáním 

tkáňového aktivátoru plasminogenu u pacientů léčených PCI nebo s akutním infarktem myokardu, 

nepřinesly dosud provedené studie konzistentní důkazy. Ve studii provedené u pacientů s akutním 

infarktem myokardu se riziko krvácení po podání eptifibatidu současně se streptokinázou zvýšilo. Ve 
studii provedené u 

pacientů s akutním infarktem myokardu s elevací úseku ST došlo při souběžném 

19 

podávání snížené dávky tenekteplázy a eptifibatidu ve srovnání s podáváním placeba a eptifibatidu 
k významnému zvýšení rizika velkého i malého krvácení. 
 
Ve studii zahrnující 181 

pacientů s akutním infarktem myokardu byl eptifibatid podáván 

(v dávkovacích režimech bolus v dávce až do 180 

mikrogramů/kg s následující infuzí s dávkou až do 

mikrogramů/kg/min po dobu 72 hod.) současně se streptokinázou (1,5 mil. mj. po 60 min.). Při 

nejvyšší sledované rychlosti infuze (1,3 

mikrogramů/kg/min a 2,0 mikrogramů/kg/min), bylo podání 

eptifibatidu spojeno se vzrůstem incidence krvácení a transfuzí ve srovnání s incidencí při podávání 
samotné streptokinázy. 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 
 
Nejsou k 

dispozici dostatečné údaje o podávání eptifibatidu těhotným ženám. 

 

Studie na zvířatech jsou nedostatečné z hlediska posouzení účinků na průběh těhotenství, 
embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Potenciální riziko u 

člověka 

není známé. INTEGRILIN by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné. 
 
Kojení 
 

Není dosud známo, zda je eptifibatid vylučován do mateřského mléka. Proto se v průběhu léčby 

doporučuje přerušit kojení. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Není relevantní, neboť INTEGRILIN je určen pouze pro hospitalizované pacienty. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Většina nežádoucích účinků, které se projevují u pacientů léčených eptifibatidem, obecně souvisí 
s krvácivými komplikacemi nebo s 

kardiovaskulárními příhodami, které jsou u těchto nemocných 

poměrně časté. 
 
Klinické studie 

Zdroje údajů užité ke stanovení popisu frekvence nežádoucích účinků zahrnují dvě klinické studie fáze 
III (PURSUIT a ESPRIT). Tyto studie js

ou stručně popsány níže. 

 

PURSUIT: randomizovaná, dvojitě zaslepená studie hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku 
Integrilin oproti placebu na snížení mortality a (re)infarktu myokardu u 

pacientů s nestabilní AP nebo 

NQIM. 
 

ESPRIT: dvojitě zaslepená, multicentrická, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie paralelních 

skupin hodnotící bezpečnost a účinnost léčby eptifibatidem u pacientů před podstoupením plánované, 
neakutní perkutánní koronární intervence (PCI) s implantací stentu. 
 
Ve studii PURSUIT byly údaje o krvácivých i 

nekrvácivých nežádoucích účincích shromažďovány od 

propuštění z nemocnice do kontroly v den 30. 

Ve studii ESPRIT byly krvácivé nežádoucí účinky zaznamenány po 48 hodinách a nekrvácivé 

nežádoucí účinky byly zaznamenány ke dni 30. Když byla k roztřídění incidence závažného a mírného 
krvácení u obou studií (PURSUIT a 

ESPRIT) použita kritéria krvácení při trombolýze u IM 

(Thrombolysis in Myocardial Infarction, TIMI), údaje ve studii PURSUIT byly shromažďovány 

průběhu 30 dnů, zatímco údaje ze studie ESPRIT byly omezeny na nežádoucí účinky v průběhu 

48 

hodin nebo do propuštění z nemocnice, podle toho, co nastalo dříve. 

 

20 

Nežádoucí účinky jsou shrnuty podle orgánových systémů a frekvence. Frekvence jsou definovány 

jako velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné 
(

≥ 1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000). Toto jsou absolutní zaznamenané frekvence bez 

ohledu na podíl placeba. Pro jednotlivé nežádoucí účinky, pokud byly dostupné údaje z obou studií 
(PURSUIT a ESPRIT), byla použita k 

určení frekvence nežádoucích účinků nejvyšší zaznamenaná 

incidence. 
 

Je potřeba mít na paměti, že ne u všech nežádoucích účinků byla určena kauzální spojitost. 
 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi časté 

k

rvácení (závažné i mírné krvácení včetně krvácení z přístupu do femorální tepny, 

ve spojitosti s CABG, gastrointestinální, urogenitální, retroperitoneální, 
intrakraniální, hematemeza, hematurie, orální/orofaryngeální, pokles 
hemoglobinu/hematokritu a další) 

Méně časté 

trombocytopenie 

Poruchy nervového systému 

Méně časté 

cerebrální ischémie 

Srdeční poruchy 

Časté 

s

rdeční zástava, ventrikulární fibrilace, ventrikulární tachykardie, městnavé 

srdeční selhání, AV blok, fibrilace síní 

Cévní poruchy 
Časté 

hypotenze, šok, flebitida 

 

Srdeční zástava, městnané srdeční selhání, fibrilace síní, hypotenze a šok, které jsou často hlášenými 

nežádoucími účinky ve studii PURSUIT byly v souvislosti se základním onemocněním. 
 
Podávání eptifibatidu je spojeno se zvýšením závažného i mírného krvácení, klasifikovaného dle 

kritérií studijní skupiny TIMI. Při doporučených terapeutických dávkách, jak byly podávány ve studii 

PURSUIT zahrnující téměř 11 000 pacientů, bylo krvácení nejčastější komplikací, která se v průběhu 

léčby eptifibatidem objevovala. Nejčastější krvácivé komplikace byly spojeny s invazivními srdečními 
výkony (vztahující se k CABG (coronary artery bypass grafting) nebo k 

přístupovému místu na 

femorální artérii). 
 
Mírné krvácení bylo ve studii PURSUIT definováno jako spontánní zjevná hematurie, spontánní 
hemateméza, zjevné krvácení s poklesem hemoglobinu o více než 3 g/dl nebo krevní ztráty s poklesem 
hemoglobinu o více než 4 

g/dl při nepozorovatelném místě krvácení. V průběhu léčby přípravkem 

Integrilin v 

této studii bylo mírné krvácení velmi častou komplikací (> 1/10, nebo 13,1 % u přípravku 

Integrilin v porovnání se 7,6 % u 

placeba). Krvácení bylo častější u pacientů léčených současně 

heparinem v průběhu PCI, když ACT převýšilo 350 sekund (viz bod 4.4, Podávání heparinu). 
 

Závažné krvácení bylo ve studii PURSUIT definováno buď jako intrakraniální hemoragie nebo pokles 
koncentrace hemoglobinu o více než 5 

g/dl. Závažné krvácení bylo ve studii PURSUIT rovněž velmi 

časté a zaznamenané s vyšší frekvencí u přípravku Integrilin, než ve skupině s placebem (> 1/10 nebo 
10,8 % vs. 9,3 %), ale bylo vzácné u 

velké většiny pacientů, kteří nepodstoupili CABG během 30 dnů 

od zařazení do studie. U pacientů podstupujících CABG nebyla incidence krvácení při podávání 

přípravku Integrilin zvýšená v porovnání s pacienty léčenými placebem. V podskupině pacientů, kteří 

podstoupili PCI, bylo závažné krvácení pozorováno často, u 9,7 % pacientů léčených přípravkem 
Integrilin ve srovnání se 4,6 

% pacientů, kterým bylo podáváno placebo. 

 
Incidence závažných nebo život ohrožujících krvácivých komplikací byla u 

přípravku Integrilin 1,9 % 

v porovnání s 1,1 

% ve skupině placebové. Potřeba krevní transfuze byla při léčbě přípravkem 

Integrilin mírně zvýšená (11,8 % vs. 9,3 % u placeba). 
 

Změny, k nimž dochází v průběhu léčby eptifibatidem, vyplývají z jeho známé farmakologické 

aktivity, tj. inhibice agregace trombocytů. Vzhledem k tomu jsou časté a předpokládané především 

změny laboratorních parametrů souvisejících s krvácením (např. doby krvácivosti). V hodnotách 

21 

jaterních testů (SGOT/AST, SGPT/ALT, bilirubin, alkalická fosfatáza) nebo ukazatelích renálních 
funkcí (sérový kreatinin a 

močovina) nebyly mezi pacienty léčenými eptifibatidem a pacienty 

placebové skupiny žádné nápadné rozdíly. 
 

Zkušenosti po uvedení přípravku na trh 
 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi vzácné 

f

atální krvácení (většina byla spojena s poruchami centrálního a periferního 

nervového systému: cerebrální nebo intrakraniální hemoragie), plicní 
hemoragie, ak

utní těžká trombocytopenie, hematom 

Poruchy imunitního systému 
Velmi vzácné 

anafylaktické reakce 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi vzácné 

vyrážka, reakce v 

místě aplikace, jako je kopřivka 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

 
4.9 

Předávkování 

 
Zkušenosti s 

předávkováním eptifibatidem v humánní medicíně jsou velmi omezené. Nebyly 

pozorovány žádné známky závažných nežádoucích účinků spojených s náhodným podáním nadměrně 

velké dávky ve formě bolusu, příliš rychlou infuzí nebo nadměrnou kumulací léku při dlouhodobém 

podávání. Ve studii PURSUIT bylo zaznamenáno devět pacientů, kterým byly ve formě bolusu a/nebo 

infuze podány dávky více než dvakrát vyšší než doporučené dávky nebo u nichž bylo investigátorem 

identifikováno předávkování. U žádného z těchto pacientů nebylo zaznamenáno silnější krvácení, 

ačkoli u jednoho nemocného, u něhož byl proveden rekonstrukční výkon na koronárních tepnách 
(aortokoronární bypas

s), bylo pozorováno středně silné krvácení. U žádného nemocného nedošlo 

k intrakraniálnímu krvácení. 
 

Předávkování eptifibatidem může potenciálně vést ke krvácivým komplikacím. Vzhledem k jeho 

krátkému eliminačnímu poločasu a rychlé clearance lze však aktivitu eptifibatidu rychle zastavit 

přerušením infuze. Ačkoliv je eptifibatid dialyzovatelný, potřeba dialýzy je nepravděpodobná. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Antitrombotika (inhibitory agregability trombocytů s výjimkou 
heparinu), ATC kód: B01A C16 
 

Mechanismus účinku 
 

Eptifibatid, syntetický cyklický heptapeptid obsahující šest aminokyselin, včetně jednoho rezidua 
amidocysteinu a jednoho rezidua merkaptopropionylu (desaminocysteinylu), je inhibitorem agregace 

trombocytů, patřícím do skupiny RGD (arginin-glycin-aspartát)-mimetik. 
 
Eptifibatid vede k 

reverzibilní inhibici agregace trombocytů tím, že brání vazbě fibrinogenu, von 

Willebrandova faktoru a 

ostatních adhezívních ligandů na glykoproteinové receptory (GP) IIb/IIIa. 

 

Farmakodynamické účinky 
 

22 

Inhibice agregace trombocytů eptifibatidem závisí na velikosti dávky a na dosažené koncentraci, jak 
bylo prokázáno pomocí ex vivo 

agregace destiček za užití adenosindifosfátu (ADP) a ostatních 

agonistů navozujících agregaci destiček. Účinek eptifibatidu byl zaznamenán okamžitě po 
intravenózním podání dávky 180 

mikrogramů/kg ve formě bolusu. Pokud následovala kontinuální 

infuze v dávce 2,0 

mikrogramů/kg/min, bylo při fyziologických koncentracích kalcia dosaženo vyšší 

než osmdesátiprocentní inhibice ex vivo 

agregace trombocytů, navozené ADP, u více než 80 % 

pacientů. 
 

Inhibice agregace trombocytů byla rychle reverzibilní; k návratu destičkových funkcí směrem 

výchozí hodnotě (> 50 % agregace destiček) dochází již za 4 hodiny po přerušení infuze v dávce 

2,0 

mikrogramů/kg/min. Měření ex vivo agregace destiček navozené ADP při fyziologických 

koncentracích kalcia (antikoagulace D-fenylalanyl-L-prolyl-L-arginin chlormetyl ketonem) u 

pacientů 

s nestabilní anginou pectoris a non-Q infarktem myokardu ukazují inhibici, závislou na velikosti 

koncentrace, při IC

50

 (50 % inhibiční koncentrace) ve výši přibližně 550 ng/ml a při IC

80

 (80 % 

inhi

biční koncentrace) ve výši přibližně 1 100 ng/ml. 

 

pacientů s renálním poškozením jsou k dispozici pouze omezené údaje týkající se inhibice agregace 

trombocytů. U pacientů se středně těžkým renálním poškozením (clearance kreatininu 30 – 50 ml/min) 
bylo 100% inhibice dosaženo po 24 hodinách podávání 2 

mikrogramů/kg/min. U pacientů s těžkým 

renálním poškozením (clearance kreatininu 

< 30 

ml/min), kteří dostávali 1 mikrogram/kg/min, bylo ve 

více než 80 

% případů dosaženo 80% inhibice po 24 hodinách. 

 
Klinická 

účinnost a bezpečnost 

 
Studie PURSUIT  
Pivotní klinickou studií pro nestabilní anginu (NAP)/non-Q infarkt myokardu (NQIM) byla studie 
PURSUIT. Tato studie probíhala v 726 centrech, 27 

zemích, byla dvojitě zaslepená, randomizovaná, 

kontrolovaná placebem a 

účastnilo se jí 10 948 pacientů s NAP nebo NQIM. Do studie byli zařazeni 

jen pacienti, kteří měli srdeční ischemii v klidu (≥ 10 minut) v průběhu posledních 24 hodin a u nichž 
byly dále zaznamenány: 

• 

buď změny v úseku ST: ST deprese > 0,5 mm méně než 30 minut nebo přetrvávající ST elevace 

> 0,5 

mm nevyžadující reperfúzní terapii nebo trombolytickou léčbu, inverze T-vlny (> 1 mm), 

• 

nebo zvýšení CK-MB. 

 

Pacienti byli randomizovaní buď do větve dostávající placebo, eptifibatid 180 mikrogramů/kg bolus 
s následnou infuzí 2,0 

mikrogramů/kg/min (180/2,0) nebo eptifibatid 180 mikrogramů/kg bolus 

s následnou infuzí 1,3 mikrogramu/kg/min (180/1,3). 
 

Infuze pokračovala až do propuštění z nemocnice, do doby přemostění koronární artérie štěpem 
(CABG) nebo až po dobu 72 hodin, podle toho, co nastalo první. Jestliže byla provedena PCI, infuze 

eptifibatidu pokračovala po dobu 24 hodin po výkonu, s celkovou maximální délkou trvání infuze do 
96 hodin. 
 

Větev s dávkováním 180/1,3 byla zastavena na základě interim analýzy, jak bylo předem stanoveno 

protokolu, když obě skupiny s aktivní léčbou měly podobnou incidenci krvácení. 

 
Pacienti byli léčeni podle obvyklých standardů v místě provádění studie; proto se frekvence 
angiografie, PCI a 

CABG výrazně liší podle míst a zemí. U 13 % pacientů ve studii PURSUIT byla 

provedena PCI během infuze eptifibatidu, z nichž přibližně 50 % dostalo intrakoronární stenty; 87 % 

bylo léčeno medikamentózně (bez PCI během infuze eptifibatidu). 
 

Veliká většina pacientů dostávala kyselinu acetylsalicylovou (75–325 mg jednou denně). 

Nefrakcionovaný heparin byl podáván intravenózně nebo subkutánně, podle úsudku lékaře, nejčastěji 
jako intravenózní bolus v dávce 5 000 jednotek s následnou infuzí 1 000 jednotek/hod. Byla 

doporučena cílová hodnota aPTT 50–70 sekund. Celkem u 1 250 pacientů byla během 72 hodin po 

randomizaci provedena PCI. V těchto případech dostávali pacienti intravenózně nefrakcionovaný 
heparin k 

udržení aktivovaného času srážení (ACT) v hodnotách 300–350 sekund. 

23 

 
Primárním výsledným ukazatelem studie byl výskyt úmrtí z 

jakýchkoliv příčin nebo nový infarkt 

myokardu (IM) (vyhodnoceno zaslepenou Komisí pro klinické události - CEC) v 

průběhu 30 dnů 

randomizace. Komponenta IM byla definována též jako asymptomatická se zvýšením enzymu CK-MB 
nebo novou Q vlnou. 
 
Ve srovnání s placebem, eptifibatid v dávkování 180/2,0 

signifikantně redukuje incidenci primárních 

ukazatelů (tabulka 1): zabrání se přibližně 15 případům na 1 000 léčených pacientů: 
 

 
Tabulka 1 

Incidence úmrtí/CEC stanovených infarktů myokardu (populace „Treated as 
Randomised“)
 

 

Čas 

 

Placebo 

 

eptifibatid 

 

p-hodnota 

 

 

30 

dnů 

 

743/4 697 

(15,8 %) 

 

667/4 680 

(14,3 %) 

 

0,034

a

 

 

 
a: 

Pearsonův chi-square test pro rozdíl mezi placebem a eptifibatidem.  

 

Výsledky primárních hodnocených ukazatelů byly v zásadě úměrné incidenci výskytu infarktu 

myokardu. Redukce incidence základních výsledných ukazatelů u pacientů léčených eptifibatidem 
nastala brzy v 

průběhu léčby (během prvních 72–96 hodin) a tato redukce se udržela během 6 měsíců, 

bez signifikantního vlivu na mortalitu. 
 

Léčba  eptifibatidem  je  pravděpodobně  nejvíce  přínosná  pro  ty  pacienty,  u kterých je vysoké riziko 

vývoje infarktu myokardu během prvních 3–4 dnů po začátku akutní anginy pectoris. 

Podle  epidemiologických  nálezů  je  vyšší  incidence  kardiovaskulárních  případů  spojena  s určitými 

indikátory, jako jsou např.: 

věk 

zvýšená srdeční frekvence nebo krevní tlak 

trvající nebo opakující se ischemické srdeční bolesti 

zřetelné EKG změny (týkající se zejména změny úseku ST) 

zvýšené srdeční enzymy nebo markery (např. CK-MB, troponiny) a 

srdeční selhání. 

 

Studie PURSUIT byla prováděna v době, kdy standardy léčby akutních koronárních syndromů byly 

odlišné od současných postupů zahrnujících podávání antagonistů trombocytového ADP receptoru 
(P2Y12) a rutinn

í použití koronárních stentů. 

 
Studie ESPRIT 

Studie ESPRIT (Zvýšená suprese destičkového receptoru IIb/IIIa v důsledku terapie eptifibatidem) 

byla dvojitě slepá, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie (n = 2 064) pro neurgentní PCI 
s implantací koroná

rních stentů. 

 

Všem pacientům byla poskytována standardní péče a randomizovaně byli rozděleni do dvou skupin – 
první dostávala placebo, druhá eptifibatid (2 dávky 180 

mikrogramů/kg ve formě bolusu a kontinuální 

infuze až do propuštění z nemocničního ošetřování nebo po dobu maximálně 18–24 hodin). 
 
První bolusová dávka a 

infuzní aplikace byly zahajovány současně, bezprostředně před vlastní PCI, 

další dávka ve formě bolusu pak byla aplikována za deset minut po prvé. Infuze byla podávána 
rychlostí 2,0 mikrogra

mů/kg/min u pacientů se sérovou koncentrací kreatininu ≤ 175 mikromol/l nebo 

1,0 mikrogramu/kg/min u nemocných se sérovou koncentrací kreatininu v rozmezí > 175–
350 mikromol/l. 
 
V rameni studie, kde byl podáván eptifibatid, dostávali prakticky všichni paci

enti rovněž aspirin 

(99,7 %) a 98,1 

% bylo léčeno rovněž thienopyridinem (klopidogrelem v 95,4 % a ticlopidinem ve 

24 

2,7 %). V 

den, kdy měla být provedena PCI, před katetrizací, byl 53,2 % pacientům podán 

thienopyridin (klopidogrel 52,7 %, ticlopidin 0,5 %) – a 

to většinou ve formě nárazové dávky (300 mg 

nebo více). Placebová skupina byla srovnatelná (aspirin 99,7 %, klopidogrel 95,9 %, ticlopidin 2,6 %). 
 

Ve studii ESPRIT bylo během PCI použito zjednodušeného schématu podávání heparinu, 

spočívajícího v podání počáteční dávky 60 jednotek/kg ve formě bolusu, s cílovým ACT 

(aktivovaným koagulačním časem) v rozmezí 200–300 sekund. Primárním hodnotícím ukazatelem 

studie byl kombinovaný parametr, který tvořily počet úmrtí (D), IM, nutných urgentních 
revaskularizací cílových cév (UTVR) a 

nutnosti akutní antitrombotické záchranné léčby pomocí 

inhibitoru glykoproteinových destičkových receptorů GP IIb/IIIa (RT) během 48 hodin od 
randomizace. 
 

IM byl pro účely studie definován pomocí laboratorního kritéria koncentrace enzymů CK-MB. Pro 
tuto diagnózu bylo nutné, aby v 

průběhu 24 hodin po indexové proceduře PCI byly minimálně dvě 

naměřené hodnoty CK-MB ≥ 3 x vyšší než horní hranice normálu; vzhledem k tomu nebyla nutná 
validizace komisí CEC. Výskyt IM bylo možno nahlásit i po schválení zprávy investigátora studie 

příslušnou komisí CEC. 
 

Analýza podle primárního hodnotícího ukazatele [čtyřnásobný parametr složený z počtu úmrtí, IM, 
nutných urgentních revaskularizací cílových cév (UTVR) a trombolytického bail-

out (TBO) během 

48 

hodin] prokázala, že ve skupině léčené eptifibatidem došlo k relativnímu poklesu o 37 % 

a k absolutnímu poklesu o 3,9 % (6,6 % versus 10,5 %; p = 0,0015). Tyto výsledky ve vztahu 

primárnímu hodnotícímu ukazateli byly důsledkem především významného poklesu incidence 

enzymaticky prokázaného IM, identifikovaného pomocí časného zvýšení srdečních enzymů po PCI 
(80 z 92 IM v 

placebové skupině versus 47 z 56 IM ve skupině léčené eptifibatidem). Klinická 

relevance tohoto typu enzymatického průkazu IM je ovšem zatím kontroverzní. 
 

Obdobných výsledků bylo dosaženo i ve vztahu ke dvěma sekundárním hodnotícím ukazatelům studie 
hodnoceným po 30 

dnech: prvním byl kombinovaný parametr počtu úmrtí, IM a UTVR, druhým pak 

robustnější kombinace počtu úmrtí a IM. 
 
Pokles i

ncidence uvedených příhod u pacientů léčených eptifibatidem se projevil v časné fázi léčby. 

Při dalším sledování, až po dobu 1 roku, nebyl pozorován žádný opětovný vzestup. 
 
Prodloužení krvácivosti 

Podávání eptifibatidu intravenózně v bolusu nebo infuzi způsobuje až pětinásobné prodloužení doby 

krvácení. Toto prodloužení je po přerušení infuze rychle reverzibilní, doba krvácení se vrací k normálu 

přibližně po 6 (2–8) hodinách. Eptifibatid nemá měřitelný efekt na protrombinový čas (PT) nebo na 
aktivovaný tro

mboplastinový čas (aPTT), pokud se podává samostatně. 

 
Studie EARLY ACS 

Studie EARLY ACS (časná inhibice glykoproteinu IIb/IIIa při akutním koronárním syndromu 
s elevací non-

ST úseku) byla zaměřena na časné rutinní podávání eptifibatidu versus placebo 

(s p

ozdějším podáním eptifibatidu v katetrizační laboratoři) v kombinaci s antitrombotickou léčbou 

(ASA, UFH, bivalirudin, fondaparinux nebo nízkomolekulární heparin) u 

pacientů s vysokým rizikem 

NSTE ACS (akutního koronárního syndromu s elevací non-ST). Pacie

nti měli v rámci další léčby 

podstoupit invazivní zákrok poté, co jim bylo podáváno hodnocené léčivo po dobu 12 až 96 hodin. 

Pacienti mohli být lékařsky ošetřeni, mohl jim být proveden CABG nebo mohli podstoupit PCI. 

Pacientům zařazeným do této studie byl podán dvojnásobný bolus hodnoceného léčiva (s odstupem 
10 

minut) před zahájením infuze, toto dávkování neodpovídá dávkování schválenému v EU. 

 

Časné rutinní podávání eptifibatidu u této optimálně léčené skupiny s vysokým rizikem NSTE ACS, 
která podstoupila invazivní zákrok, nevedlo v porovnání s 

režimem pozdějšího podávání eptifibatidu 

ke 

statisticky významnému snížení hodnot četnosti úmrtí, IM, RI-UR (rekurentní ischemie vyžadující 

urgentní revaskularizaci) a 

TBO během 96 hodin, které byly stanoveny jako složený primární cílový 

parametr studie (9,3 % při časném podání vs. 10,0 % u pacientů s pozdějším podáním eptifibatidu; 

poměr rizik (šancí) = 0,920; 95% CI = 0,802 – 1,055; p = 0,234). GUSTO závažné/život ohrožující 

25 

krvácení bylo méně časté a srovnatelné v obou skupinách (0,8 %). GUSTO středně závažné nebo 

závažné/život ohrožující krvácení se vyskytovalo výrazně častěji ve skupině s časným rutinním 
podáváním eptifibatidu (7,4 % vs. 5,0 

% ve skupině s pozdějším podáním eptifibatidu; p < 0,001). 

Podobné rozdíly byly zaznamenány také u 

TIMI velkého krvácení (118 [2,5 %] při časném rutinním 

podávání vs. 83 [1,8 

%] při pozdějším podání; p = 0,016). 

 

Statisticky významný přínos časného rutinního podávání eptifibatidu nebyl v podskupině lékařsky 

ošetřených pacientů nebo pacientů podstupujících lékařské ošetření před výkony PCI nebo CABG 
prokázán. 
 

následné analýzy studie EARLY ACS vyplývá, že poměr rizika ku prospěchu léčby při snížení 

dávky u 

pacientů se středně těžkým renálním poškozením je neprůkazný. Poměr dosažení primárního 

cílového parametru studie byl 11,9 % u 

pacientů, kterým byla podávána snížená dávka 

(1 mikrogram/kg/min), oproti 11,2 % u 

pacientů, kterým byla podávána standardní dávka 

(2 

mikrogramy/kg/min) při časném rutinním podání eptifibatidu (p = 0,81). Ve skupině s pozdějším 

podáním eptifibatidu byly tyto poměry 10 % u pacientů, kterým byla podávána snížená dávka, oproti 
11,5 % u 

pacientů, kterým byla podávána standardní dávka (p = 0,61). TIMI velké krvácení se 

vyskytlo u 2,7 

% pacientů, kterým byla podávána snížená dávka (1 mikrogram/kg/min), oproti 4,2 % 

pacientů, kterým byla podávána standardní dávka (2 mikrogramy/kg/min) při časném rutinním 
podávání eptifibatidu (p = 

0,36). Ve skupině s pozdějším podáváním eptifibatidu byl výskyt TIMI 

velkého krvácení 1,4 % u 

pacientů, kterým byla podávána snížená dávka, oproti 2,0 % u pacientů, 

kterým byla podávána standardní dávka (p = 0,54). V 

poměrech výskytu GUSTO závažného krvácení 

nebyly zaznamenány významné rozdíly. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Eptifi

batid má lineární, na dávce proporcionálně závislou farmakokinetiku při bolusových dávkách 

rozpětí 90 až 250 mikrogramů/kg a při infuzích podávaných rychlostí 

0,5 až 3,0 

mikrogramů/kg/min. Ustálené rovnovážné plazmatické koncentrace eptifibatidu se 

u pac

ientů s ischemickou chorobou srdeční při infuzi podávané rychlostí 2,0 mikrogramů/kg/min 

pohybují v rozmezí 1,5 až 2,2 

mikrogramů/ml. Těchto plazmatických koncentrací se dosahuje rychle, 

pokud je před zahájením infuze podán INTEGRILIN v dávce 180 mikrogramů/kg ve formě bolusu. 

Přibližně 25 % eptifibatidu je vázáno na plazmatické bílkoviny. U stejné populace činí poločas 

eliminace přibližně 2,5 hodiny, plazmatická clearance je 55 – 80 ml/kg/hod a distribuční objem cca 
185 – 260 ml/kg. 
 
Renální exkrece odpovídá u 

zdravých osob přibližně 50 % celkové tělesné clearance; přibližně 50 % 

odbouraného množství je vyloučeno nezměněné. U pacientů se středně těžkou až těžkou renální 
insuficiencí (clearance kreatininu < 

50 ml/min) je clearance eptifibatidu snížena přibližně o 50 % 

a plazmatické hladiny v 

ustáleném stavu jsou přibližně dvojnásobné. 

 

Formální studie farmakokinetických interakcí nebyly provedeny. Nicméně, v populačních 
farmakokinetických studiích nebyly zaznamenány farmakokinetické interakce mezi eptifibatidem 

následujícími současně podávanými látkami: amlodipin, atenolol, atropin, kaptopril, cefazolin, 

diazepam, digoxin, diltiazem, difenhydramin, enalapril, fentanyl, furosemid, heparin, lidokain, 
lisinopril, metoprolol, midazolam, morfin, nitráty, nifedipin a warfarin. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Toxikologické studie provedené s eptifibatidem zahrnují studie s jednorázovým i opakovaným 
podáním u 

potkanů, králíků a primátů, reprodukční studie provedené u potkanů a králíků, in vitro 

in vivo studie genotoxicity a studie iritability, hypersenzitivity a antigenicity. Nebyly zaznamenány 

žádné toxické účinky, které by byly u léku s tímto farmakologickým profilem neočekávané a zjištěné 

nálezy předpověděly klinickou zkušenost, kde hlavním nežádoucím účinkem byly krvácivé stavy. 
Nebyla pozorována žádná genotoxicita v 

důsledku podávání eptifibatidu. 

 

26 

teratologických studiích se podával eptifibatid kontinuální intravenózní infuzí březím potkanům 

v celkové denní dávce do 72 

mg/kg/den (asi čtyřnásobek doporučeného maxima denní dávky u lidí, 

počítáno na povrch těla) a březím králíkům v celkové denní dávce do 36 mg/kg/den (asi čtyřnásobek 

doporučeného maxima denní dávky u lidí, počítáno na povrch těla). Tyto studie neprokázaly poruchy 
fertility ne

bo poškození plodu vlivem eptifibatidu. Reprodukční studie u zvířecích druhů, kde 

eptifibatid má podobnou farmakologickou aktivitu jako u lidí, však nebyly provedeny. Výsledky 

těchto studií nemohou tedy vyhodnotit toxický vliv eptifibatidu na reprodukční funkci (viz bod 4.6). 
 
Kancerogenní potenciál eptifibatidu nebyl hodnocen v dlouhodobých studiích.  
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

Monohydrát kyseliny citronové 
Hydroxid sodný 
Voda na injekci 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
INTEGRILIN není kompatibilní s furosemidem. 
 

důvodů absence studií kompatibility nesmí být INTEGRILIN mísen s jinými léčivými přípravky, 

výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodu 6.6. 

 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v chlad

ničce (2 °C - 8 °C). Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn 

před světlem. 
 
6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 

Skleněná injekční lahvička o objemu 10 ml Typ I, uzavřená zátkou z brombutylové pryže 
a aluminiovou pertlí. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

testů fyzikální a chemické kompatibility vyplývá, že INTEGRILIN může být aplikován touž 

intravenózní linkou spolu s monohydrátem atropin-sulfátu, dobutaminem, heparinem, lidokainem, 
meperidinem, metoprolole

m, midazolamem, morfinem, nitroglycerinem, tkáňovým aktivátorem 

plasminogenu nebo verapamilem. INTEGRILIN je kompatibilní s 0,9% roztokem chloridu sodného na 
infuzi a 5% dextrózou v Normosolu R, s anebo bez chloridu draselného. Pro další informace týkající 

se složení viz Souhrn údajů o přípravku Normosol R. 
 

Před použitím zkontrolujte obsah injekční lahvičky. Nepoužívejte lék, pokud obsahuje viditelné 

částice nebo pokud je neobvykle zbarven. Během podávání není nutné, aby byl roztok přípravku 
INTEGRILIN chr

áněn před světlem.  

 

Po otevření veškerý nepoužitý přípravek znehodnoťte. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

27 

Glaxo Group Ltd 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 

 
EU/1/99/109/002 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 01. 07. 1999 
Datum posledního prodloužení registrace: 09. 07. 2009 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 
 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 
A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA 

PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE> 

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 
 

29 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
Název a 

adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží v EHP 

 
Glaxo Operations UK Ltd.  
(Trading as Glaxo Wellcome Operations) 
Harmire Road 
Barnard Castle 
Co. Durham 
DL12 8DT 
Velká Británie 
 

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 

propouštění dané šarže. 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů 

přípravku, bod 4.2). 

 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE  

 

• 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý 

přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 

107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském 

webovém portálu pro léčivé přípravky. 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLE

DEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  

 

• 

Plán řízení rizik (RMP) 

 
Držitel rozhodnutí o 

registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP. 

 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

•  na žádost 

Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

• 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k významným 

změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

32 

 
ÚDAJ

E UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

 

KRABIČKA 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
INTEGRILIN 0,75 mg/ml infuzní roztok 
eptifibatidum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK 

 
Jeden ml infuzního roztoku obsahuje eptifibatidum 0,75 mg. 
 
Jedna 

injekční lahvička o objemu 100 ml obsahuje eptifibatidum 75 mg. 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Monohydrát kyseliny citronové, hydroxid sodný, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH 

 
Infuzní roztok 
 

injekční lahvička o objemu 100 ml 

 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 
Intravenózní podání 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH  DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah 

dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

Prohlédněte obsah injekční lahvičky. Nepoužívejte, jsou-li přítomny viditelné částice nebo změna 
barvy. 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 

33 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v 

chladničce. 

 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z 

TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

Po otevření veškerý nepoužitý materiál znehodnoťte. 
 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Glaxo Group Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/99/109/001 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
LOT 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Nevyžaduje se – 

odůvodnění přijato 

 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 
 
 

34 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
ETIKETA 
 
 
1. 

NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ 

 
INTEGRILIN 0,75 mg/ml infuzní roztok 
eptifibatidum 
 
Intravenózní podání 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
LOT 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNO

ST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 

lahvička o objemu 100 ml 

35 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

KRABIČKA 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
INTEGRILIN 2 

mg/ml injekční roztok 

eptifibatidum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK 

 
Jeden ml i

njekčního roztoku obsahuje eptifibatidum 2 mg. 

 
Jedna 

injekční lahvička o objemu 10 ml obsahuje eptifibatidum 20 mg. 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Monohydrát kyseliny citronové, hydroxid sodný, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH 

 

Injekční roztok 
 

injekční lahvička o objemu 10 ml 

 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 
Intravenózní podání 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZOR

NĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

Prohlédněte obsah injekční lahvičky. Nepoužívejte, jsou-li přítomny viditelné částice nebo změna 
barvy. 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 

36 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v 

chladničce. 

 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z 

TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

Po otevření veškerý nepoužitý materiál znehodnoťte. 
 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Glaxo Group Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/99/109/002 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
LOT 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Nevyžaduje se – 

odůvodnění přijato 

 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 
 
 

37 

 
MINIMÁLNÍ ÚDA

JE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

 
ETIKETA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ 

 
INTEGRILIN 2 

mg/ml injekční roztok 

eptifibatidum 
 
Intravenózní podání 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
LOT 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 

injekční lahvička o objemu 10 ml 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

39 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Integrilin 0,75 mg/ml infuzní roztok 

eptifibatidum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, z

eptejte se svého lékaře nebo lékárníka v nemocniční lékárně 

nebo zdravotní sestry. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi v 

nemocniční lékárně nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v 

této příbalové informaci: 

1. 

Co je přípravek Integrilin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Integrilin používat 

3. 

Jak se přípravek Integrilin používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Integrilin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je 

přípravek Integrilin a k čemu se používá 

 

Integrilin je inhibitor shlukování krevních destiček. To znamená, že pomáhá zabránit vytváření krevní 
sraženiny. 
 
Používá se u 

dospělých osob s projevy závažné akutní ischemické srdeční choroby (nedostatečnosti 

koronárních tepen) definované jako spontánní a nedávná bolest na hrudi s elektrokardiologickými 
abnormalitami n

ebo biologickými změnami. Obvykle se podává s aspirinem a nefrakcionovaným 

heparinem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Integrilin používat 

 

Přípravek Integrilin Vám nesmí být podán: 

jestliže jste alergický(á) na eptifibatid nebo 

na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v 

bodě 6); 

jestliže jste měl(a) nedávno krvácení ze žaludku, střev, močového měchýře nebo jiných orgánů, 

např. jestli jste zpozoroval(a) abnormální krev ve stolici nebo moči (kromě menstruačního 
krvácení) v posledních 30 dnech; 

jestliže jste měl(a) mrtvici (cévní mozkovou příhodu) v období posledních 30 dnů nebo 

krvácivou cévní mozkovou příhodu (ujistěte se, že Váš lékař ví, že jste měl(a) mozkovou 

příhodu); 

jestliže jste měl(a) mozkový nádor nebo stav, který postihl krevní cévy v mozku; 

jestliže jste měl(a) větší chirurgický výkon nebo vážný úraz v uplynulých 6 týdnech; 

jestliže máte nebo jste měl(a) problémy s krvácením; 

jestliže máte nebo jste měl(a) potíže se srážením krve nebo nízkým počtem krevních destiček; 

jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) těžkou hypertenzí (vysoký krevní tlak); 

jestliže máte nebo jste měl(a) vážné problémy s ledvinami nebo játry; 

jestliže jste byl(a) nebo jste léčen(a) jinými léky stejného typu jako Integrilin. 

 
Prosím informujte 

svého lékaře, zda jste měl(a) některý z těchto stavů. Máte-li nějaké dotazy, zeptejte 

se svého lékaře nebo lékárníka v nemocniční lékárně nebo zdravotní sestry. 

40 

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Integrilin je zapotřebí: 

Integrilin je doporučen užívat pouze dospělými pacienty, hospitalizovanými na jednotce 

koronární péče. 

Integrilin není určen pro děti a mladistvé do 18 let. 

Před a v průběhu léčby přípravkem Integrilin Vám budou provedeny krevní testy, jako 

bezpečnostní opatření k omezení možnosti neočekávaného krvácení. 

Během užívání přípravku Integrilin budou u Vás sledovány jakékoliv známky neobvyklého nebo 

neočekávaného krvácení. 

 

Další léčivé přípravky a Integrilin 
Aby se zabránilo možným interakcím s jinými léky, informujte, prosím, svého léka

ře nebo lékárníka 

nemocniční lékárně o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 

možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu. 

Především: 

látky tlumící krevní srážlivost (perorální antikoagulancia) nebo 

léky, které zabraňují krevní srážlivosti, včetně warfarinu, dipyridamolu, ticlopidinu, aspirinu 
(s 

výjimkou těch, které můžete dostávat v rámci léčby přípravkem Integrilin). 

 

Těhotenství a kojení 

Užívání přípravku Integrilin během těhotenství se obvykle nedoporučuje. Pokud jste těhotná, 

domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete těhotenství, poraďte se se svým lékařem. Váš 

lékař zváží přínos léčby pro Vás oproti riziku pro Vaše dítě při podávání přípravku Integrilin 

průběhu těhotenství. 

 
Po

kud kojíte, mělo by být během léčby přípravkem Integrilin kojení přerušeno. 

 
 
3. 

Jak se přípravek Integrilin používá 

 

Integrilin se podává do žíly přímou injekcí, po které následuje infuze (roztok podávaný do žíly po 
kapkách). Podaná dávka je závislá na Va

ší tělesné hmotnosti. Doporučená dávka je 

180 

mikrogramů/kg ve formě bolusu (rychlá nitrožilní injekce), následovaná infuzí (roztok podávaný 

do žíly po kapkách) v dávce 2 

mikrogramů/kg/min, podávanou po dobu až 72 hodin. Pokud máte 

onemocnění ledvin, může být infuzní dávka snížena na 1 mikrogram/kg/minutu. 
 

Jestliže je prováděna během léčby přípravkem Integrilin perkutánní koronární intervence (PCI), infuze 

může pokračovat až do 96 hodin. 
 
Musíte také dostávat dávky aspirinu a heparinu (pokud nejsou ve Vaše

m případě kontraindikovány). 

 
Pokud máte jakékoli další otázky o 

užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka 

nemocniční lékárně nebo zdravotní sestry. 

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Velmi časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit u více než 1 z 10 

pacientů 

mírné nebo velké krvácení, (např. krev v moči, krev ve stolici, krev během zvracení nebo 

krvácení při operačním výkonu); 

chudokrevnost (snížený počet červených krvinek). 

 

Časté nežádoucí účinky 

41 

Mohou se objevit až u 1 z 10 

pacientů 

zánět žíly. 

 

Méně časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 ze 100 

pacientů 

snížení počtu krevních destiček (krevní buňky nezbytné pro srážení krve); 

snížené prokrvení mozku. 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 z 10 000 

pacientů 

závažné krvácení (např. krvácení do břišní dutiny, krvácení do mozku, krvácení do plic); 

fatální krvácení; 

velmi výrazné snížení počtu krevních destiček (krevní buňky nezbytné pro srážení krve); 

kožní vyrážka (např. kopřivka); 

náhlá, těžká alergická reakce. 

 

Jestliže zpozorujete jakékoliv známky krvácení, ihned informujte Vašeho lékaře nebo lékárníka 

nemocniční lékárně nebo zdravotní sestru. Velmi vzácně se krvácení stává závažným nebo dokonce 

fatálním. Bezpečnostní opatření k prevenci těchto stavů zahrnuje krevní testy a pečlivou kontrolu 

ošetřujícími zdravotnickými pracovníky. 
 
Jestliže se u Vás objeví závažná alergická reakce nebo vyrážka, ih

ned informujte Vašeho lékaře nebo 

lékárníka v 

nemocniční lékárně nebo zdravotní sestru. 

 

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u pacientů vyžadujících tento typ léčby, zahrnují 

ty, které jsou ve vztahu k onemocnění, pro které jste léčeni, jako je rychlý nebo nepravidelný tlukot 

srdce, nízký krevní tlak, šok nebo srdeční zástava. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nemocniční lékárně nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 

prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením 

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Integrilin uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obalu a na lahvičce 
za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k 

poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). 

 
Uchovávejte inje

kční lahvičku v původním vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Nicméně během podávání není nutné, aby byl roztok přípravku Integrilin chráněn před světlem. 
 

Před použitím zkontrolujte obsah injekční lahvičky. 

Nepoužívejte přípravek Integrilin, jestliže zaznamenáte výskyt viditelných částic nebo neobvyklé 
zbarvení. 
 

Po otevření je nutné veškerý nepoužitý přípravek odstranit. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s 

přípravky, které již nepoužíváte. 

42 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Integrilin obsahuje 

Léčivou látkou je eptifibatidum. Jeden ml infuzního roztoku obsahuje 0,75 mg eptifibatidu. 

Jedna lahvička o objemu 100 ml infuzního roztoku obsahuje 75 mg eptifibatidu. 
 

Pomocné látky jsou monohydrát kyseliny citronové, hydroxid sodný, voda na injekci. 

 

Jak přípravek Integrilin vypadá a co obsahuje toto balení 
Integrilin infuzní roztok: 

injekční lahvička s obsahem 100 ml, jedna injekční lahvička v balení. 

 

Čirý, bezbarvý roztok obsažený ve skleněné lahvičce o objemu 100 ml, uzavřené zátkou z butylové 
pryže a 

opatřené hliníkovou pertlí. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
 
Glaxo Group Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie 
 
Výrobce: 

 

Glaxo Operations UK Ltd., (Obchodní název Glaxo Wellcome Operations), Harmire Road, Barnard 
Castle, Co. Durham, DL12 8DT, Velká Británie 
 

Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalech přípravku Integrilin 
 
EXP = Použitelné do 
LOT = 

Číslo šarže 

 

43 

Další informace o 

tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

 

België/Belgique/Belgien 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 
Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00 
 

Lietuva  
GlaxoSmithKline Lietuva UAB 
Tel: + 370 5 264 90 00 
info.lt@gsk.com 
 

България 

ГлаксоСмитКлайн ЕООД 

Тел. + 359 2 953 10 34 

Luxembourg/Luxemburg  
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 
Belgique/Belgien 
Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00 
 

Česká republika  
GlaxoSmithKline s.r.o. 
Tel: + 420 222 001 111 
cz.info@gsk.com 
 

Magyarország 
GlaxoSmithKline Kft. 
Tel.: + 36 1 225 5300 

Danmark  
GlaxoSmithKline Pharma A/S 
Tlf: + 45 36 35 91 00 
dk-info@gsk.com 
 

Malta 
GlaxoSmithKline (Malta) Limited 
Tel: + 356 21 238131 

Deutschland 
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG 
Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 
produkt.info@gsk.com 
 

Nederland 
GlaxoSmithKline BV 
Tel: + 31 (0)30 6938100 
nlinfo@gsk.com 

Eesti 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ 
Tel: + 372 6676 900 
estonia@gsk.com 
 

Norge 
GlaxoSmithKline AS 
Tlf: + 47 22 70 20 00 
 

Ελλάδα  
GlaxoSmithKline A.E.B.E. 

Τηλ: + 30 210 68 82 100 
 

Österreich  
GlaxoSmithKline Pharma GmbH 
Tel: + 43 (0)1 97075 0 
at.info@gsk.com 
 

España  
GlaxoSmithKline, S.A. 
Tel: + 34 902 202 700 
es-ci@gsk.com 
 

Polska  
GSK Services Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 (0)22 576 9000 

France  
Laboratoire GlaxoSmithKline 
Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 
diam@gsk.com 
 

Portugal  
GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda  
Tel: + 351 21 412 95 00 
FI.PT@gsk.com 

Hrvatska 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 385 1 6051 999 
 

România 
GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.  
Tel: + 4021 3028 208 
 

44 

Ireland  
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 
Tel: + 353 (0)1 4955000 
 

Slovenija  
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 386 (0)1 280 25 00 
medical.x.si@gsk.com 

Ísland  
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 
 

Slovenská republika  
GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. 
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 
recepcia.sk@gsk.com 

Italia  
GlaxoSmithKline S.p.A. 
Tel: + 39 (0)45 9218 111 
 

Suomi/Finland  
GlaxoSmithKline Oy 
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30 
Finland.tuoteinfo@gsk.com 
 

Κύπρος  
GlaxoSmithKline Cyprus Ltd 

Τηλ: + 357 22 39 70 00 
gskcyprus@gsk.com 
 

Sverige  
GlaxoSmithKline AB 
Tel: + 46 (0)8 638 93 00 
info.produkt@gsk.com 
 

Latvija  
GlaxoSmithKline Latvia SIA 
Tel: + 371 7312687 
lv-epasts@gsk.com 
 

United Kingdom  
GlaxoSmithKline UK Ltd. 
Tel: + 44 (0)800 221441 
customercontactuk@gsk.com 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu. 
 

45 

  
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Integrilin 2 

mg/ml injekční roztok 

eptifibatidum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si 

příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka v nemocniční lékárně 

nebo zdravotní sestry. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi v 

nemocniční lékárně nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této 

příbalové informaci: 

1. 

Co je přípravek Integrilin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Integrilin používat 

3. 

Jak se přípravek Integrilin používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Integrilin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je p

řípravek Integrilin a k čemu se používá 

 

Integrilin je inhibitor shlukování krevních destiček. To znamená, že pomáhá zabránit vytváření krevní 
sraženiny. 
 
Používá se u 

dospělých osob s projevy závažné akutní ischemické srdeční choroby (nedostatečnosti 

koronárních tepen) definované jako spontánní a nedávná bolest na hrudi s elektrokardiologickými 

abnormalitami nebo biologickými změnami. Obvykle se podává s aspirinem a nefrakcionovaným 
heparinem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Integrilin používat 

 

Přípravek Integrilin Vám nesmí být podán: 

jestliže jste alergický(á) na eptifibatid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v 

bodě 6); 

jestliže jste měl(a) nedávno krvácení ze žaludku, střev, močového měchýře nebo jiných orgánů, 

např. jestli jste zpozoroval(a) abnormální krev ve stolici nebo moči (kromě menstruačního 
krvácení) v posledních 30 dnech; 

jestliže jste měl(a) mrtvici (cévní mozkovou příhodu) v období posledních 30 dnů nebo 

krvácivou cévní mozkovou příhodu (ujistěte se, že Váš lékař ví, že jste měl(a) mozkovou 

příhodu); 

jestliže jste měl(a) mozkový nádor nebo stav, který postihl krevní cévy v mozku; 

jestliže jste měl(a) větší chirurgický výkon nebo vážný úraz v uplynulých 6 týdnech; 

jestliže máte nebo jste měl(a) problémy s krvácením; 

jestliže máte nebo jste měl(a) potíže se srážením krve nebo nízkým počtem krevních destiček; 

jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) těžkou hypertenzí (vysoký krevní tlak); 

jestliže máte nebo jste měl(a) vážné problémy s ledvinami nebo játry; 

jestliže jste byl(a) nebo jste léčen(a) jinými léky stejného typu jako Integrilin; 

 

46 

Prosím informujte svého lékaře, zda jste měl(a) některý z těchto stavů. Máte-li nějaké dotazy, zeptejte 

se svého lékaře nebo lékárníka v nemocniční lékárně nebo zdravotní sestry. 
 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Integrilin je zapotřebí: 

Integrilin je doporučen užívat pouze dospělými pacienty, hospitalizovanými na jednotce 

koronární péče. 

Integrilin není určen pro děti a mladistvé do 18 let. 

Před a v průběhu léčby přípravkem Integrilin Vám budou provedeny krevní testy, jako 

bezpečnostní opatření k omezení možnosti neočekávaného krvácení. 

Během užívání přípravku Integrilin budou u Vás sledovány jakékoliv známky neobvyklého nebo 

neočekávaného krvácení. 

 

Další léčivé přípravky a Integrilin 
Aby se zabránilo možným interakcím s 

jinými léky informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka 

nemocniční lékárně o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 

možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu. 

Především: 

látky tlumící krevní srážlivost (perorální antikoagulancia) nebo 

léky, které zabraňují krevní srážlivosti, včetně warfarinu, dipyridamolu, ticlopidinu, aspirinu 
(s 

výjimkou těch, které můžete dostávat v rámci léčby přípravkem Integrilin). 

 

Těhotenství a kojení 

Užívání přípravku Integrilin během těhotenství se obvykle nedoporučuje. Pokud jste těhotná, 

domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete těhotenství, poraďte se se svým lékařem. Váš 

lékař zváží přínos léčby pro Vás oproti riziku pro Vaše dítě při podávání přípravku Integrilin 

průběhu těhotenství. 

 

Pokud kojíte, mělo by být během léčby přípravkem Integrilin kojení přerušeno. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Integrilin používá 

 

Integrilin se podává do žíly přímou injekcí, po které následuje infuze (roztok podávaný do žíly po 

kapkách). Podaná dávka je závislá na Vaší tělesné hmotnosti. Doporučená dávka je 
180 

mikrogramů/kg ve formě bolusu (rychlá nitrožilní injekce), následovaná infuzí (roztok podávaný 

do žíly po kapkách) v dávce 2 

mikrogramů/kg/min, podávanou po dobu až 72 hodin. Pokud máte 

onemocnění ledvin, může být infuzní dávka snížena na 1 mikrogram/kg/minutu. 
 

Jestliže je prováděna během léčby přípravkem Integrilin perkutánní koronární intervence (PCI), infuze 

může pokračovat až do 96 hodin. 
 

Musíte také dostávat dávky aspirinu a heparinu (pokud nejsou ve Vašem případě kontraindikovány).  
 
Pokud máte jakékoli další otázky o 

užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka 

nemocniční lékárně nebo zdravotní sestry. 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 

Velmi časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit u více než 1 z 10 

pacientů 

mírné nebo 

velké krvácení, (např. krev v moči, krev ve stolici, krev během zvracení nebo 

krvácení při operačním výkonu); 

chudokrevnost (snížený počet červených krvinek). 

 

47 

Časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 z 10 

pacientů 

zánět žíly. 

 

Méně časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 ze 100 

pacientů 

snížení počtu krevních destiček (krevní buňky nezbytné pro srážení krve); 

snížené prokrvení mozku. 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 z 10 000 

pacientů 

závažné krvácení (např. krvácení do břišní dutiny, krvácení do mozku, krvácení do plic). 

fatální krvácení; 

velmi výrazné snížení počtu krevních destiček (krevní buňky nezbytné pro srážení krve); 

kožní vyrážka (např. kopřivka); 

náhlá, těžká alergická reakce. 

  
Jestliže zpozorujete jakékoliv z

námky krvácení, ihned informujte Vašeho lékaře nebo lékárníka v 

nemocniční lékárně nebo zdravotní sestru. Velmi vzácně se krvácení stává závažným nebo dokonce 

fatálním. Bezpečnostní opatření k prevenci těchto stavů zahrnuje krevní testy a pečlivou kontrolu 

ošetřujícími zdravotnickými pracovníky. 
 
Jestliže se u 

Vás objeví závažná alergická reakce nebo vyrážka, ihned informujte Vašeho lékaře nebo 

lékárníka v nemocniční lékárně nebo zdravotní sestru. 
 

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u pacientů vyžadujících tento typ léčby, zahrnují 

ty, které jsou ve vztahu k onemocnění, pro které jste léčeni, jako je rychlý nebo nepravidelný tlukot 

srdce, nízký krevní tlak, šok nebo srdeční zástava. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýko

li z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nemocniční lékárně nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
p

rostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením 

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Integrilin uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obalu a na lahvičce 
za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k 

poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). 
 

Uchovávejte injekční lahvičku v původním vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Nicméně během podávání není nutné, aby byl roztok přípravku Integrilin chráněn před světlem. 
 

Před použitím zkontrolujte obsah injekční lahvičky. 
 

Nepoužívejte přípravek Integrilin, jestliže zaznamenáte výskyt viditelných částic nebo neobvyklé 
zbarvení. 
 

Po otevření je nutné veškerý nepoužitý přípravek odstranit. 
 

48 

Nevyhazu

jte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s 

přípravky, které již nepoužíváte. 

 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Integrilin obsahuje 

Léčivou látkou je eptifibatidum. Jeden ml injekčního roztoku obsahuje 2 mg eptifibatidu. Jedna 

injekční lahvička o 10 ml injekčního roztoku obsahuje 20 mg eptifibatidu. 

Pomocné látky jsou monohydrát kyseliny citronové, hydroxid sodný, voda na injekci. 

 

Jak přípravek Integrilin vypadá a co obsahuje toto balení 

Integrilin injekční roztok: injekční lahvička s obsahem 10 ml, jedna injekční lahvička v balení. 
 

Čirý, bezbarvý roztok obsažený ve skleněné lahvičce o objemu 10 ml, uzavřené zátkou z butylové 
pryže a 

opatřené hliníkovou pertlí. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
 
Glaxo Group Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie 
 
Výrobce: 

 

Glaxo Operations UK Ltd., (Obchodní název Glaxo Wellcome Operations), Harmire Road, Barnard 
Castle, Co. Durham, DL12 8DT, Velká Británie 
 

Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalech přípravku Integrilin 
 
EXP = Použitelné do 
LOT = 

Číslo šarže 

 
 

49 

Další informace o 

tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

 

België/Belgique/Belgien 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00 
 

Lietuva  
GlaxoSmithKline Lietuva UAB 
Tel: + 370 5 264 90 00 
info.lt@gsk.com 
 

България 

ГлаксоСмитКлайн ЕООД 

Тел. + 359 2 953 10 34 

Luxembourg/Luxemburg  
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 
Belgique/Belgien 
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00 
 

Česká republika 
GlaxoSmithKline s.r.o. 
Tel: + 420 222 001 111 
cz.info@gsk.com 
 

Magyarország 
GlaxoSmithKline Kft. 
Tel.: + 36 1 225 5300 

Danmark  
GlaxoSmithKline Pharma A/S 
Tlf: + 45 36 35 91 00 
dk-info@gsk.com 
 

Malta 
GlaxoSmithKline (Malta) Limited 
Tel: + 356 21 238131 

Deutschland 
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG 
Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 
produkt.info@gsk.com 
 

Nederland 
GlaxoSmithKline BV 
Tel: + 31 (0)30 6938100 
nlinfo@gsk.com 

Eesti 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ 
Tel: + 372 6676 900 
estonia@gsk.com 
 

Norge 
GlaxoSmithKline AS 
Tlf: + 47 22 70 20 00 
 

Ελλάδα  
GlaxoSmithKline A.E.B.E. 

Τηλ: + 30 210 68 82 100 
 

Österreich  
GlaxoSmithKline Pharma GmbH 
Tel: + 43 (0)1 97075 0 
at.info@gsk.com 
 

España  
GlaxoSmithKline, S.A. 
Tel: + 34 902 202 700 
es-ci@gsk.com 
 

Polska  
GSK Services Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 (0)22 576 9000 

France  
Laboratoire GlaxoSmithKline 
Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 
diam@gsk.com 
 

Portugal  
GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda  
Tel: + 351 21 412 95 00 
FI.PT@gsk.com 

Hrvatska 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 385 1 6051 999 
 

România 
GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.  
Tel: + 4021 3028 208 
 

50 

Ireland  
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 
Tel: + 353 (0)1 4955000 
 

Slovenija  
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 386 (0)1 280 25 00 
medical.x.si@gsk.com 

Ísland  
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 
 

Slovenská republika  
GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. 
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 
recepcia.sk@gsk.com 

Italia  
GlaxoSmithKline S.p.A. 
Tel: + 39 (0)45 9218 111 
 

Suomi/Finland  
GlaxoSmithKline Oy 
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30 
Finland.tuoteinfo@gsk.com 
 

Κύπρος  
GlaxoSmithKline Cyprus Ltd 

Τηλ: + 357 22 39 70 00 
gskcyprus@gsk.com 
 

Sverige  
GlaxoSmithKline AB 
Tel: + 46 (0)8 638 93 00 
info.produkt@gsk.com 
 

Latvija  
GlaxoSmithKline Latvia SIA 
Tel: + 371 7312687 
lv-epasts@gsk.com 
 

United Kingdom  
GlaxoSmithKline UK Ltd. 
Tel: + 44 (0)800 221441 
customercontactuk@gsk.com 

 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu. 

Recenze

Recenze produktu INTEGRILIN 2 MG/ML 1X10ML/20MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu INTEGRILIN 2 MG/ML 1X10ML/20MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám