Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

INSULIN HUMAN WINTHROP RAPID 40 IU/ML SDR+IVN 1X10ML Injekční roztok - recenze

Kód výrobku: 78792

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - INSULIN HUMAN WINTHROP RAPID 40 IU/ML SDR+IVN 1X10ML Injekční roztok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

1

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Insulin Human Winthrop Rapid 100 IU/ml injekční roztok v injekční lahvičce 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml obsahuje 100 IU insulinum humanum (odpovídá 3,5 mg).  

Jedna injekční lahvička obsahuje 5 ml injekčního roztoku, což se rovná 500 IU inzulínu, nebo 10 ml 

injekčního roztoku, což se rovná 1000 IU inzulínu. Jedna IU (mezinárodní jednotka) odpovídá 0,035 mg 

bezvodého lidského inzulínu. 

 

Insulin Human Winthrop Rapid je neutrální roztok inzulínu (normální inzulín). 

 

Lidský inzulín se vyrábí technologií rekombinace DNA u bakterie Escherichia coli

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční roztok v injekční lahvičce 

 

Čirý, bezbarvý roztok. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. Insulin Human Winthrop Rapid je také vhodný 

k léčbě hyperglykemického kómatu a ketoacidózy, a také k dosažení stabilizace pacientů s diabetes 

mellitus v období před, během a po chirurgickém zákroku. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

Požadované hladiny glukózy v krvi, použité inzulínové přípravky a dávkování inzulínu (dávky a jejich 

časové rozvržení) musí být určeny individuálně a upraveny tak, aby vyhovovaly dietě, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. 

 

Denní dávky a časový rozvrh podání 

Pro dávkování inzulínu nejsou pevná pravidla. Avšak průměrný požadavek je často 0,5 až 1,0 IU/kg 

tělesné hmotnosti za den. Základní metabolický požadavek je 40 % až 60 % celkové denní potřeby. 

Insulin Human Winthrop Rapid se podává subkutánní injekcí 15 až 20 minut před jídlem. 

 

Při léčbě těžké hyperglykémie nebo ketoacidózy obzvláště, je podávání inzulínu součástí komplexního 

terapeutického režimu, který zahrnuje opatření k ochraně pacientů před případnými závažnými 

komplikacemi při relativně rychlém snížení hladiny krevního cukru. Tento režim vyžaduje pečlivé 

monitorování (metabolický stav, acidobazická rovnováha a stav elektrolytů, parametry životních funkcí 

atd.) na jednotce intenzívní péče nebo v podobném zařízení. 

 

Druhotná úprava dávky 

Zlepšení metabolické kontroly může mít za následek zvýšení citlivosti k inzulínu, vedoucí ke snížení 

jeho potřeby. Úprava dávky může být nutná například, když: 

se změní hmotnost pacienta, 

se změní životní styl pacienta, 

2

 

 

nastanou další okolnosti, které mohou podnítit zvýšený sklon k hypo- nebo hyperglykémii (viz 

bod 4.4). 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti (≥ 65 let) 

U starších pacientů může vést progresivní zhoršování renálních funkcí k plynulému snižování potřeby 

inzulínu. 

 

Porucha funkce ledvin 

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být potřeba inzulínu menší z důvodu sníženého metabolismu 

inzulínu. 

 

Porucha funkce jater 

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater může být potřeba inzulínu snížena z důvodu snížené 

kapacity pro glukoneogenezu a sníženého metabolismu inzulínu. 

 

Způsob podání 

Insulin Human Winthrop Rapid se nesmí používat do externích nebo implantovaných inzulinových 

pump ani do peristaltických pump se silikonovými hadičkami. 

 

Pro podání mohou být použity pouze injekční stříkačky určené pro tuto sílu inzulínu (100 IU v 1 ml). 

Injekční stříkačky nesmí obsahovat žádné jiné léčivé přípravky nebo residua (např. stopy heparinu). 

 

Insulin Human Winthrop Rapid se podává subkutánně. 

 

Absorpce inzulínu a z toho vyplývající hypoglykemický účinek dávky se může lišit od jedné injekční 

oblasti ke druhé (např. břišní stěna ve srovnání se stehnem). Místo vpichu v injekční oblasti musí být 

střídáno od jedné injekce ke druhé. 

 

Insulin Human Winthrop Rapid může být také podán intravenózně. Intravenózní inzulínová terapie 

obecně musí být prováděna na jednotce intenzívní péče nebo za srovnatelných podmínek monitorování 

a léčby (viz „Denní dávky a časový rozvrh podání“). 

 

Další podrobnosti o zacházení viz bod 6.6. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti s přecitlivělostí na Insulin Human Winthrop Rapid, pro které není k dispozici lépe tolerovaný 

inzulínový přípravek, smějí pokračovat v léčbě pouze za přísného lékařského dohledu a je-li to 

nezbytné, v kombinaci s antialergickou léčbou. 

 

U pacientů s alergií na zvířecí inzulín se doporučuje provést intradermální kožní test před převodem na 

Insulin Human Winthrop Rapid, protože se musí počítat s možností zkřížené imunologické reakce. 

 

V případě nedostatečné úpravy glykémie nebo sklonu k hyper-nebo hypoglykemickým  epizodám je 

nezbytné ověřit, zda pacient dodržuje předepsaný léčebný režim, přezkoumat místa a správnost techniky 

vpichu a všechny další faktory předtím, než se uvažuje o úpravě dávky. 

 

Převod na Insulin Human Winthrop Rapid 

Převod pacienta na jiný typ nebo značku inzulínu musí proběhnout pod přísným lékařským dohledem. 

Po změně síly, značky (výrobce), typu (normální lidský inzulín, NPH, lente, dlouhodobě působící 

inzulíny atd.), původu (zvířecí, lidský, analoga lidského inzulínu) a/nebo výrobní metody může být 

zapotřebí upravit dávkování. 

3

 

 

 

Potřeba úpravy (např. snížení) dávky může nastat okamžitě po převodu. Eventuálně se může vyvinout 

postupně během období několika týdnů. 

 

Po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský může být nutné snížení dávky především u pacientů, kteří: 

byli již dříve kontrolováni na poměrně nízkých hladinách krevního cukru, 

mají sklon k hypoglykémii, 

dříve potřebovali vyšší dávky inzulínu v důsledku přítomnosti protilátek proti inzulínu. 

 

Během převodu a v počátečních týdnech po něm je doporučen důsledný metabolický monitoring. U 

pacientů, u kterých jsou požadavky vysokých dávek inzulínu z důvodu přítomnosti protilátek proti 

inzulínu, musí být při převodu zvažován lékařský dohled v nemocnici nebo v podobném zařízení. 

 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie se může objevit, jestliže dávka inzulínu je v poměru k jeho potřebě příliš vysoká. 

 

Zvláštní opatrnost a intenzívní monitorování hladiny glukózy v krvi se doporučuje u těch pacientů, u 

kterých mohou být hypoglykemické epizody zvláště klinicky významné: u pacientů s významnými 

stenózami koronárních arterií nebo krevních cév zásobujících mozek (riziko kardiálních nebo 

cerebrálních komplikací hypoglykémie), stejně jako u pacientů s proliferativní retinopatií, zvláště není-

li léčena fotokoagulací (riziko přechodné amaurózy vyvolané hypoglykémií). 

 

Pacienti by měli být obeznámeni s okolnostmi, za kterých jsou varovné příznaky hypoglykémie 

oslabeny. Varovné symptomy hypoglykémie mohou být změněny, být méně výrazné nebo zcela chybět 

u některých rizikových skupin. K nim patří pacienti: 

u kterých byla glykemická kontrola význačně zlepšena, 

u kterých se hypoglykémie vyvíjí postupně, 

starší pacienti, 

po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský inzulín, 

u kterých je přítomna autonomní neuropatie, 

s dlouhou anamnézou diabetu, 

trpící psychiatrickým onemocněním, 

současně léčení některými dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5). 

Takové situace mohou vést k těžké hypoglykémii (a možné ztrátě vědomí), dříve než si pacient 

hypoglykémii stihne uvědomit. 

 

Pokud jsou zaznamenány normální nebo snížené hladiny glykovaného hemoglobinu, je nutno vzít v 

úvahu možnost rekurentních, nerozpoznaných (zejména nočních) epizod hypoglykémie. 

 

Nezbytnými předpoklady pro snížení rizika hypoglykémie jsou dodržování dávkování a dietního režimu 

pacientem, správné podávání inzulínu a schopnost pacienta rozpoznat příznaky hypoglykémie. 

Faktory zvyšující sklon k hypoglykémii mohou vyžadovat zvlášť pečlivé sledování a mohou si vynutit 

úpravu dávky. Patří mezi ně: 

změna oblasti aplikace, 

zlepšení citlivosti k inzulínu (např. odstraněním stresových faktorů), 

nezvyklá, zvýšená nebo prodloužená fyzická aktivita, 

přidružené nemoci (např. zvracení, průjem), 

neadekvátní příjem potravy, 

vynechání jídla, 

konzumace alkoholu, 

některé nekompenzované poruchy endokrinního systému (např. u hypotyreózy a u 

nedostatečnosti adenohypofýzy nebo adrenokortikální nedostatečnosti), 

současná léčba některými jinými léčivými přípravky. 

 

Interkurentní nemoci 

Přidružené nemoci vyžadují intenzívní metabolický monitoring. V mnoha případech jsou indikovány 

testy na ketolátky v moči a často je nutná úprava dávky inzulínu. Potřeba inzulínu je často zvýšená. 

4

 

 

Pacienti s diabetem typu I musí pokračovat v pravidelném režimu příjmu alespoň malého množství 

sacharidů, dokonce i tehdy, když jsou schopni jíst pouze málo nebo nejí vůbec, nebo zvrací atd. a 

nesmějí nikdy vynechat inzulín úplně. 

 

Chyby v medikaci 

Byly hlášeny chyby v léčbě, kdy byly omylem podány jiné lékové formy přípravku Insulin Human 

Winthrop nebo jiné inzulíny. Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, 

aby nedošlo k záměně humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

 

Kombinace přípravku Insulin Human Winthrop s pioglitazonem 

Zejména u pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání byly při podávání pioglitazonu 

v kombinaci s inzulínem hlášeny případy srdečního selhání. To je třeba mít na paměti, pokud je 

zvažována léčba přípravkem Insulin Human Winthrop v kombinaci s pioglitazonem. Jestliže je tato 

kombinace použita, je třeba pacienty sledovat, zda se u nich neobjevují známky a příznaky srdečního 

selhání, zvýšení hmotnosti a edém. Dojde-li k jakémukoli zhoršení srdečních příznaků, je zapotřebí 

léčbu pioglitazonem ukončit.   

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky lidského inzulínu. 

 

Mezi látky, které mohou zvýšit hypoglykemický účinek a zvýšit náchylnost k hypoglykémii, patří 

perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), disopyramid, fibráty, 

fluoxetin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO), pentoxifylin, propoxyfen, salicyláty a sulfonamidová 

antibiotika. 

 

Mezi látky, které mohou snižovat hypoglykemický účinek, patří kortikosteroidy, danazol, diazoxid, 

diuretika, glukagon, isoniazid, estrogeny a progestogeny (např. perorální antikoncepce), deriváty 

fenothiazinu, somatropin, sympatomimetika (např. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), 

thyreoidní hormony, inhibitory proteáz a atypická antipsychotika (např. olanzapin a  klozapin). 

 

Beta-blokátory, klonidin, soli lithia nebo alkohol mohou buď zesílit, nebo oslabit hypoglykemický 

účinek inzulínu. Pentamidin může vyvolat hypoglykémii, kterou může někdy následovat 

hyperglykémie. 

 

Navíc vlivem sympatolytických léčivých přípravků, jako jsou beta-blokátory, klonidin, guanetidin a 

reserpin, mohou být známky adrenergní kontraregulace sníženy nebo mohou zcela chybět. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Z kontrolovaných klinických studií nejsou k dispozici žádné klinické údaje o podávání lidského 

inzulínu během těhotenství. Inzulín prochází placentární bariérou, i když v klinicky nevýznamném 

množství. Omezené údaje u těhotných žen, které užívaly komerčně dostupný lidský inzulín (bylo 

hlášeno méně než 300 těhotenství), nenaznačují žádné problémy s bezpečností při použití lidského 

inzulínu během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. 

 

Je nutné, aby byla u pacientek s preexistujícím diabetem nebo s těhotenským diabetem udržována dobrá 

metabolická kontrola. Potřeba inzulínu může klesat během prvního trimestru a obecně se zvyšuje během 

druhého a třetího trimestru. Okamžitě po porodu potřeba inzulínu rapidně poklesne (zvýšené riziko 

hypoglykémie). Pečlivý monitoring glukózy je nutný. 

 

Kojení 

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence. Insulin Human Winthrop Rapid lze během kojení 

používat. Kojící ženy mohou vyžadovat úpravu dávky inzulínu a diety. 

 

5

 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje ani údaje z pokusů na zvířatech, které by se týkaly účinku 

lidského inzulínu na mužskou nebo ženskou fertilitu. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena následkem hypoglykémie, 

hyperglykémie nebo např. následkem poruchy zraku. To může představovat riziko v situacích, kde jsou 

tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů). 

 

Pacient by měl být obeznámen s opatřeními zabraňujícími vzniku hypoglykémie během řízení. To je 

důležité zejména u těch, kteří mají sníženou nebo chybějící vnímavost k varovným příznakům 

hypoglykémie nebo mají časté epizody hypoglykémie. Je třeba zvážit, zda řízení nebo obsluha strojů 

jsou za těchto okolností vhodné. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

Hypoglykémie, obecně nejčastější nežádoucí účinek inzulínové terapie, se může objevit, jestliže je 

dávka inzulínu vzhledem k jeho potřebě příliš vysoká. V klinických studiích a po uvedení na trh se 

frekvence mění podle skupin pacientů a dávkovacích režimů, proto nemůže být žádná přesná frekvence 

uvedena. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Následující nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií, jsou seřazeny níže podle 

orgánových systémů a podle snižujícího se výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

Poruchy imunitního 

systému 

 

Šok 

Časné alergické reakce 

(hypotenze, 

angioneurotický edém, 

bronchospasmus, 

generalizované kožní 

reakce), protilátky proti 

inzulínu 

Poruchy metabolismu 

a výživy 

Otok 

 

Hypoglykémie, retence 

sodíku 

Poruchy oka  

 

 

Proliferativní 

retinopatie, diabetická 

retinopatie, poruchy 

vidění  

Poruchy kůže 

a podkožní tkáně 

 

 

Lipodystrofie 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace  

Reakce v místě vpichu  Kopřivka v místě 

vpichu 

Zánět v místě vpichu, 

otok v místě vpichu, 

bolest v místě vpichu, 

svědění v místě vpichu, 

zarudnutí v místě 

vpichu, otok v místě 

vpichu 

 

6

 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Poruchy imunitního systému 

Časné alergické reakce na inzulín nebo na pomocné látky mohou být život ohrožující. 

 

Podávání inzulínu může způsobit tvorbu protilátek proti inzulínu. Ve vzácných případech může 

přítomnost těchto protilátek proti inzulínu vyžadovat úpravu dávkování inzulínu, aby se vyrovnala 

tendence k hyper- nebo hypoglykémii. 

 

Poruchy metabolizmu a výživy 

Těžké hypoglykemické ataky, zvláště pokud jsou rekurentní, mohou vést k neurologickému poškození. 

Dlouhotrvající nebo těžké hypoglykemické epizody mohou být život ohrožující. 

 

U mnoha pacientů předcházejí příznakům neuroglykopenie známky adrenergní kontraregulace. Obecně 

platí, že čím větší a rychlejší je pokles glukózy v krvi, tím výraznější je jev kontraregulace a jeho 

symptomy. 

 

Inzulín může způsobit retenci sodíku a vznik otoků, zvláště je-li předchozí špatná metabolická kontrola 

zlepšena intenzívní inzulínovou terapií. 

 

Poruchy oka 

Výrazná změna v glykémii může být příčinou přechodného zhoršení zraku, způsobeného přechodnou 

změnou napětí a indexu lomu v čočkách. 

 

Dlouhodobé zlepšení glykemické kontroly snižuje riziko progrese diabetické retinopatie. Avšak 

zintenzivnění inzulínové terapie s náhlým zlepšením glykemické kontroly může být spojeno 

s přechodným zhoršením diabetické retinopatie.  

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

V místě vpichu se může vyvinout lipodystrofie zpomalující lokální absorpci inzulínu. Plynulé střídání 

místa vpichu v oblasti podání může pomoci omezit tyto reakce nebo jim zabránit. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Většina mírných reakcí na inzulín v místě vpichu obvykle odezní během několika dnů nebo několika 

týdnů. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

Předávkování inzulínu může vést k těžké a někdy dlouhodobé a život ohrožující hypoglykémii. 

 

Léčba 

Mírné hypoglykemické epizody mohou být obvykle zvládnuty perorálním podáním sacharidů. Může být 

potřeba upravit dávkování léčivého přípravku, dietní režim nebo fyzickou aktivitu. 

 

Závažnější epizody spojené s kómatem, křečemi nebo neurologickou poruchou mohou být léčeny 

intramuskulárně/subkutánně podaným glukagonem nebo intravenózně podanou koncentrovanou 

glukózou. Dlouhodobé podávání sacharidů a sledování stavu je nezbytné, protože hypoglykémie se 

může po zjevném klinickém zlepšení opakovat. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, inzulíny a analogy rychle působící, k injekční 

aplikaci, ATC kód: A10AB01. 

 

7

 

 

Mechanismus účinku 

Inzulín 

snižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky, stejně jako potlačuje katabolické 

účinky, 

zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje 

utilizaci pyruvátu. To inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezu, 

zvyšuje lipogenezu v játrech a v tukové tkáni a inhibuje lipolýzu, 

podporuje vychytávání aminokyselin buňkami a podporuje syntézu proteinů, 

zvyšuje vychytávání draslíku buňkami. 

 

Farmakodynamické účinky 

Insulin Human Winthrop Rapid je inzulín s rychlým nástupem a krátkým trváním účinku. Po subkutánní 

injekci nastupuje účinek během 30 minut, fáze maximálního účinku je mezi 1 až 4 hodinami po injekci 

a trvání účinku je 7 až 9 hodin. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

U zdravých jedinců je sérový poločas inzulínu přibližně 4 až 6 minut. U pacientů se závažnou  renální 

nedostatečností je delší. Je však třeba si uvědomit, že farmakokinetika inzulínu neodráží jeho 

metabolický účinek. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Akutní toxicita byla studována po subkutánním podání na potkanech. Nebyly prokázány žádné známky 

toxického účinku. Studie lokální tolerance po subkutánním a intramuskulárním podání u králíků 

nepodávají žádná význačná zjištění. Studie farmakodynamických účinků následujících po subkutánním 

podání u králíků a psů ukázaly očekávané hypoglykemické reakce. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Metakresol, 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

glycerol, 

hydroxid sodný, 

kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), 

voda na injekci. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou 

uvedeny v bodě 6.6. 

 

Insulin Human Winthrop Rapid nesmí být míchán s roztoky obsahujícími redukční činidla, jako jsou 

thioly a siřičitany.  

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Rapid nesmí být míchán s  lidskými inzulíny, které jsou určeny speciálně pro 

použití do inzulinových pump.  

Insulin Human Winthrop Rapid se také nesmí míchat s inzulíny zvířecího původu nebo s inzulínovými 

analogy. 

Inzulíny dvou různých koncentrací (např. 100 IU v 1 ml a 40 IU v 1 ml) nesmí být míchány. 

 

Je třeba se pečlivě ujistit, že se do roztoku inzulínu nedostal žádný alkohol nebo jiná dezinficiencia. 

 

8

 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

Doba použitelnosti po prvním použití injekční lahvičky  

Přípravek může být uchováván až čtyři týdny při teplotě do 25°C a mimo přímé teplo nebo světlo.  

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.  

Doporučuje se zaznamenat na obal datum prvního použití z injekční lahvičky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neotevřené injekční lahvičky 

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).  

Chraňte před mrazem.  

Neukládejte Insulin Human Winthrop Rapid do blízkosti mrazicího boxu nebo mrazicí vložky. 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Otevřené injekční lahvičky 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

5 ml roztoku v injekční lahvičce a 10 ml roztoku v injekční lahvičce (bezbarvé sklo typu I) s  pertlem 

(hliník), gumovou chlorobutylovou zátkou (typ I) a odtrhávacím víčkem (polypropylen). 

Dostupná jsou balení s 1 a 5 injekčními lahvičkami. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Před prvním odebráním inzulínu z injekční lahvičky odstraňte plastikové ochranné víčko. 

 

Neprotřepávejte injekční lahvičku prudce, protože to může způsobit napěnění. Pěna může bránit 

přesnému odměření dávky. 

 

Insulin Human Winthrop Rapid smí být podán, pouze je-li roztok čirý, bezbarvý, bez viditelných 

pevných částic, a má-li konzistenci vody. 

 

Insulin Human Winthrop Rapid se nesmí používat do externích nebo implantovaných inzulinových 

pump ani do peristaltických pump se silikonovými hadičkami. 

 

Je třeba pamatovat na to, že běžný neutrální inzulín se při hodnotách pH kolem 4,5 až 6,5 vysráží. 

 

Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, aby nedošlo k záměně 

humánních inzulínů a jiných inzulínů (viz bod 4.4). 

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Rapid může být míchán se všemi lidskými inzulíny s výjimkou těch, které 

jsou určeny speciálně pro použití do inzulínových pump. Údaje o inkompatibilitě s jinými inzulíny viz 

bod 6.2. 

 

Pokud jsou dva různé inzulíny odebírány do jedné injekční stříkačky, doporučuje se, aby inzulín 

s krátkou dobou účinku byl odebrán první, aby se zabránilo kontaminaci injekční lahvičky přípravkem 

s dlouhodobým účinkem. Doporučeno je injikovat okamžitě po smíchání.  

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

 

 

9

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Německo 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/368/011 

EU/1/06/368/012 

EU/1/06/368/169 

EU/1/06/368/170 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 17. ledna 2007 

Datum prodloužení registrace: 17. ledna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 

 

 

10

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Insulin Human Winthrop Rapid 40 IU/ml injekční roztok v injekční lahvičce 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml obsahuje 40 IU insulinum humanum (odpovídá 1,4 mg).   

Jedna injekční lahvička obsahuje 10 ml injekčního roztoku, což se rovná 400 IU inzulínu. Jedna IU 

(mezinárodní jednotka) odpovídá 0,035 mg bezvodého lidského inzulínu. 

 

Insulin Human Winthrop Rapid je neutrální roztok inzulínu (normální inzulín). 

 

Lidský inzulín se vyrábí technologií rekombinace DNA u bakterie Escherichia coli

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční roztok v injekční lahvičce. 

 

Čirý, bezbarvý roztok.  

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. Insulin Human Winthrop Rapid je také vhodný 

k léčbě hyperglykemického kómatu a ketoacidózy, a také k dosažení stabilizace pacientů s diabetes 

mellitus v období před, během a po chirurgickém zákroku. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

Požadované hladiny glukózy v krvi, použité inzulínové přípravky a dávkování inzulínu (dávky a jejich 

časové rozvržení) musí být určeny individuálně a upraveny tak, aby vyhovovaly dietě, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. 

 

Denní dávky a časový rozvrh podání 

Pro dávkování inzulínu nejsou pevná pravidla. Avšak průměrný požadavek je často 0,5 až 1,0 IU/kg 

tělesné hmotnosti za den. Základní metabolický požadavek je 40 % až 60 % celkové denní potřeby. 

Insulin Human Winthrop Rapid se podává subkutánní injekcí 15 až 20 minut před jídlem. 

 

Při léčbě těžké hyperglykémie nebo ketoacidózy obzvláště, je podávání inzulínu součástí komplexního 

terapeutického režimu, který zahrnuje opatření k ochraně pacientů před případnými vážnými 

komplikacemi při relativně rychlém snížení hladiny krevního cukru. Tento režim vyžaduje pečlivé 

monitorování (metabolický stav, acidobazická rovnováha a stav elektrolytů, parametry životních funkcí 

atd.) na jednotce intenzívní péče nebo v podobném zařízení. 

 

Druhotná úprava dávky 

Zlepšení metabolické kontroly může mít za následek zvýšení citlivosti k inzulínu, vedoucí ke snížení 

jeho potřeby. Úprava dávky může být nutná například když: 

se změní hmotnost pacienta, 

se změní životní styl pacienta, 

11

 

 

nastanou další okolnosti, které mohou podnítit zvýšený sklon k hypo- nebo hyperglykémii (viz 

bod 4.4). 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti (≥ 65 let) 

U starších pacientů může vést progresivní zhoršování renálních funkcí k plynulému snižování potřeby 

inzulínu. 

 

Porucha funkce ledvin 

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být potřeba inzulínu menší z důvodu sníženého metabolismu 

inzulínu. 

 

Porucha funkce jater 

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater může být potřeba inzulínu snížena z důvodu snížené 

kapacity pro glukoneogenezu a sníženého metabolismu inzulínu. 

 

Způsob podání 

Insulin Human Winthrop Rapid se nesmí používat do externích nebo implantovaných inzulinových 

pump ani do peristaltických pump se silikonovými hadičkami. 

 

Pro podání mohou být použity pouze injekční stříkačky určené pro tuto sílu inzulínu (40 IU v 1 ml). 

Injekční stříkačky nesmí obsahovat žádné jiné léčivé přípravky nebo residua (např. stopy heparinu). 

 

Insulin Human Winthrop Rapid se podává subkutánně. 

 

Absorpce inzulínu a z toho vyplývající hypoglykemický účinek dávky se může lišit od jedné injekční 

oblasti ke druhé (např. břišní stěna ve srovnání se stehnem). Místo vpichu v injekční oblasti musí být 

střídáno od jedné injekce ke druhé. 

 

Insulin Human Winthrop Rapid může být také podán intravenózně. Intravenózní inzulínová terapie 

obecně musí být prováděna na jednotce intenzívní péče nebo za srovnatelných podmínek monitorování 

a léčby (viz „Denní dávky a časový rozvrh podání“). 

 

Další podrobnosti o zacházení viz bod 6.6. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti s přecitlivělostí na Insulin Human Winthrop Rapid, pro které není k dispozici lépe tolerovaný 

inzulínový přípravek, smějí pokračovat v léčbě pouze za přísného lékařského dohledu a je-li to 

nezbytné, v kombinaci s antialergickou léčbou. 

 

U pacientů s alergií na zvířecí inzulín se doporučuje provést intradermální kožní test před převodem na 

Insulin Human Winthrop Rapid, protože se musí počítat s možností zkřížené imunologické reakce. 

 

V případě nedostatečné úpravy glykémie nebo sklonu k hyper-nebo hypoglykemickým  epizodám je 

nezbytné ověřit, zda pacient dodržuje předepsaný léčebný režim, přezkoumat místa a správnost techniky 

vpichu a všechny další faktory předtím, než se uvažuje o úpravě dávky. 

 

Převod na Insulin Human Winthrop Rapid 

Převod pacienta na jiný typ nebo značku inzulínu musí proběhnout pod přísným lékařským dohledem. 

Po změně síly, značky (výrobce), typu (normální lidský inzulín, NPH, lente, dlouhodobě působící 

inzulíny atd.), původu (zvířecí, lidský, analoga lidského inzulínu) a/nebo výrobní metody může být 

zapotřebí upravit dávkování. 

12

 

 

 

Potřeba úpravy (např. snížení) dávky může nastat okamžitě po převodu. Eventuálně se může vyvinout 

postupně během období několika týdnů. 

 

Po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský může být nutné snížení dávky především u pacientů, kteří: 

byli již dříve kontrolováni na poměrně nízkých hladinách krevního cukru, 

mají sklon k hypoglykémii, 

dříve potřebovali vyšší dávky inzulínu v důsledku přítomnosti protilátek proti inzulínu. 

 

Během převodu a v počátečních týdnech po něm je doporučen důsledný metabolický monitoring. U 

pacientů, u kterých jsou požadavky vysokých dávek inzulínu z důvodu přítomnosti protilátek proti 

inzulínu, musí být při převodu zvažován lékařský dohled v nemocnici nebo v podobném zařízení. 

 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie se může objevit, jestliže dávka inzulínu je v poměru k jeho potřebě příliš vysoká. 

 

Zvláštní opatrnost a intenzívní monitorování hladiny glukózy v krvi se doporučuje u těch pacientů, u 

kterých mohou být hypoglykemické epizody zvláště klinicky významné: u pacientů s významnými 

stenózami koronárních arterií nebo krevních cév zásobujících mozek (riziko kardiálních nebo 

cerebrálních komplikací hypoglykémie), stejně jako u pacientů s proliferativní retinopatií, zvláště není-

li léčena fotokoagulací (riziko přechodné amaurózy vyvolané hypoglykémií). 

 

Pacienti by měli být obeznámeni s okolnostmi, za kterých jsou varovné příznaky hypoglykémie 

oslabeny. Varovné symptomy hypoglykémie mohou být změněny, být méně výrazné nebo zcela chybět 

u některých rizikových skupin. K nim patří pacienti: 

u kterých byla glykemická kontrola význačně zlepšena, 

u kterých se hypoglykémie vyvíjí postupně, 

starší pacienti, 

po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský inzulín, 

u kterých je přítomna autonomní neuropatie, 

s dlouhou anamnézou diabetu, 

trpící psychiatrickým onemocněním, 

současně léčení některými dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5). 

Takové situace mohou vést k těžké hypoglykémii (a možné ztrátě vědomí) dříve, než si pacient 

hypoglykémii stihne uvědomit. 

 

Pokud jsou zaznamenány normální nebo snížené hladiny glykovaného hemoglobinu, je nutno vzít v 

úvahu možnost rekurentních, nerozpoznaných (zejména nočních) epizod hypoglykémie. 

 

Nezbytnými předpoklady pro snížení rizika hypoglykémie jsou dodržování dávkování a dietního režimu 

pacientem, správné podávání inzulínu a schopnost pacienta rozpoznat příznaky hypoglykémie. Faktory 

zvyšující sklon k hypoglykémii mohou vyžadovat zvlášť pečlivé sledování a mohou si vynutit úpravu 

dávky. Patří mezi ně: 

změna oblasti aplikace, 

zlepšení citlivosti k inzulínu (např. odstraněním stresových faktorů), 

nezvyklá, zvýšená nebo prodloužená fyzická aktivita, 

přidružené nemoci (např. zvracení, průjem), 

neadekvátní příjem potravy, 

vynechání jídla, 

konzumace alkoholu, 

některé nekompenzované poruchy endokrinního systému(např. u hypotyreózy a u nedostatečnosti 

adenohypofýzy nebo adrenokortikální nedostatečnosti), 

současná léčba některými jinými léčivými přípravky. 

 

Interkurentní nemoci 

Přidružené nemoci vyžadují intenzívní metabolický monitoring. V mnoha případech jsou indikovány 

testy na ketolátky v moči a často je nutná úprava dávky inzulínu. Potřeba inzulínu je často zvýšená. 

13

 

 

Pacienti s diabetem typu I musí pokračovat v pravidelném režimu příjmu alespoň malého množství 

sacharidů, dokonce i tehdy, když jsou schopni jíst pouze málo nebo nejí vůbec, nebo zvrací atd. a 

nesmějí nikdy vynechat inzulín úplně. 

 

Chyby v medikaci 

Byly hlášeny chyby v léčbě, kdy byly omylem podány jiné lékové formy přípravku Insulin Human 

Winthrop nebo jiné inzulíny. Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, 

aby nedošlo k záměně humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

 

Kombinace přípravku Insulin Human Winthrop s pioglitazonem 

Zejména u pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání byly při podávání pioglitazonu 

v kombinaci s inzulínem hlášeny případy srdečního selhání. To je třeba mít na paměti, pokud je 

zvažována léčba přípravkem Insulin Human Winthrop v kombinaci s pioglitazonem. Jestliže je tato 

kombinace použita, je třeba pacienty sledovat, zda se u nich neobjevují známky a příznaky srdečního 

selhání, zvýšení hmotnosti a edém. Dojde-li k jakémukoli zhoršení srdečních příznaků, je zapotřebí 

léčbu pioglitazonem ukončit.   

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky lidského inzulínu. 

 

Mezi látky, které mohou zvýšit hypoglykemický účinek a zvýšit náchylnost k hypoglykémii, patří 

perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), disopyramid, fibráty, 

fluoxetin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO), pentoxifylin, propoxyfen, salicyláty a sulfonamidová 

antibiotika. 

 

Mezi látky, které mohou snižovat hypoglykemický účinek, patří kortikosteroidy, danazol, diazoxid, 

diuretika, glukagon, isoniazid, estrogeny a progestogeny (např. perorální antikoncepce), deriváty 

fenothiazinu, somatropin, sympatomimetika (např. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), 

thyreoidní hormony, inhibitory proteáz a atypická antipsychotika (např. olanzapin a klozapin). 

 

Beta-blokátory, klonidin, soli lithia nebo alkohol mohou buď zesílit, nebo oslabit hypoglykemický 

účinek inzulínu. Pentamidin může vyvolat hypoglykémii, kterou může někdy následovat 

hyperglykémie. 

 

Navíc vlivem sympatolytických léčivých přípravků, jako jsou beta-blokátory, klonidin, guanetidin a 

reserpin, mohou být známky adrenergní kontraregulace sníženy nebo mohou zcela chybět. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Z kontrolovaných klinických studií nejsou k dispozici žádné klinické údaje o podávání lidského 

inzulínu během těhotenství. Inzulín prochází placentární bariérou, i když v klinicky nevýznamném 

množství. Omezené údaje u těhotných žen, které užívaly komerčně dostupný lidský inzulín (bylo 

hlášeno méně než 300 těhotenství), nenaznačují žádné problémy s bezpečností při použití lidského 

inzulínu během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám nutno postupovat opatrně. 

 

Je nutné, aby byla u pacientek s preexistujícím diabetem nebo s těhotenským diabetem udržována dobrá 

metabolická kontrola. Potřeba inzulínu může klesat během prvního trimestru a obecně se zvyšuje během 

druhého a třetího trimestru. Okamžitě po porodu potřeba inzulínu rapidně poklesne (zvýšené riziko 

hypoglykémie). Pečlivý monitoring glukózy je nutný. 

 

Kojení 

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence. Insulin Human Winthrop Rapid lze během kojení 

používat. Kojící ženy mohou vyžadovat úpravu dávky inzulínu a diety. 

 

14

 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje ani údaje z pokusů na zvířatech, které by se týkaly účinku 

lidského inzulínu na mužskou nebo ženskou fertilitu. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena následkem hypoglykémie nebo 

hyperglykémie nebo např. následkem poruchy zraku. To může představovat riziko v situacích, kde jsou 

tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů). 

 

Pacient by měl být obeznámen s opatřeními zabraňujícími vzniku hypoglykémie během řízení. To je 

důležité zejména u těch, kteří mají sníženou nebo chybějící vnímavost k varovným příznakům 

hypoglykémie nebo mají časté epizody hypoglykémie. Je třeba zvážit, zda řízení nebo obsluha strojů 

jsou za těchto okolností vhodné. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

Hypoglykémie, obecně nejčastější nežádoucí účinek inzulínové terapie, se může objevit, jestliže je 

dávka inzulínu vzhledem k jeho potřebě příliš vysoká. V klinických studiích a po uvedení na trh se 

frekvence mění podle skupin pacientů a dávkovacích režimů, proto nemůže být žádná přesná frekvence 

uvedena. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Následující nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií, jsou seřazeny níže podle 

orgánových systémů a podle snižujícího se výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

Poruchy imunitního 

systému 

 

Šok 

Časné alergické reakce 

(hypotenze, 

angioneurotický edém, 

bronchospasmus, 

generalizované kožní 

reakce), protilátky proti 

inzulínu 

Poruchy metabolismu 

a výživy 

Otok 

 

Hypoglykémie, retence 

sodíku 

Poruchy oka 

 

 

Proliferativní 

retinopatie, diabetická 

retinopatie, poruchy 

vidění  

Poruchy kůže 

a podkožní tkáně 

 

 

Lipodystrofie 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace  

Reakce v místě vpichu  Kopřivka v místě 

vpichu 

Zánět v místě vpichu, 

otok v místě vpichu, 

bolest v místě vpichu, 

svědění v místě vpichu, 

zarudnutí v místě 

vpichu, otok v místě 

vpichu  

 

15

 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Poruchy imunitního systému 

Časné alergické reakce na inzulín nebo na pomocné látky mohou být život ohrožující. 

 

Podávání inzulínu může způsobit tvorbu protilátek proti inzulínu. Ve vzácných případech může 

přítomnost těchto protilátek proti inzulínu vyžadovat úpravu dávkování inzulínu, aby se vyrovnala 

tendence k hyper- nebo hypoglykémii. 

 

Poruchy metabolizmu a výživy 

Těžké hypoglykemické ataky, zvláště pokud jsou rekurentní, mohou vést k neurologickému poškození. 

Dlouhotrvající nebo těžké hypoglykemické epizody mohou být život ohrožující. 

 

U mnoha pacientů předcházejí příznakům neuroglykopenie známky adrenergní kontraregulace. Obecně 

platí, že čím větší a rychlejší je pokles glukózy v krvi, tím výraznější je jev kontraregulace a jeho 

symptomy. 

 

Inzulín může způsobit retenci sodíku a vznik otoků, zvláště je-li předchozí špatná metabolická kontrola 

zlepšena intenzívní inzulínovou terapií. 

 

Poruchy oka 

Výrazná změna v glykémii může být příčinou přechodného zhoršení zraku, způsobeného přechodnou 

změnou napětí a indexu lomu v čočkách. 

 

Dlouhodobé zlepšení glykemické kontroly snižuje riziko progrese diabetické retinopatie. Avšak 

zintenzivnění inzulínové terapie s náhlým zlepšením glykemické kontroly může být spojeno 

s přechodným zhoršením diabetické retinopatie.  

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

V místě vpichu se může vyvinout lipodystrofie zpomalující lokální absorpci inzulínu. Plynulé střídání 

místa vpichu v oblasti podání může pomoci omezit tyto reakce nebo jim zabránit. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Většina mírných reakcí na inzulín v místě vpichu obvykle odezní během několika dnů nebo několika 

týdnů. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

Předávkování inzulínu může vést k těžké a někdy dlouhodobé a život ohrožující hypoglykémii. 

 

Léčba 

Mírné hypoglykemické epizody mohou být obvykle zvládnuty perorálním podáním sacharidů. Může být 

potřeba upravit dávkování léčivého přípravku, dietní režim nebo fyzickou aktivitu. 

 

Závažnější epizody spojené s kómatem, křečemi nebo neurologickou poruchou mohou být léčeny 

intramuskulárně/subkutánně podaným glukagonem nebo intravenózně podanou koncentrovanou 

glukózou. Dlouhodobé podávání sacharidů a sledování stavu je nezbytné, protože hypoglykémie se 

může po zjevném klinickém zlepšení opakovat. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, inzulíny a analogy rychle působící, k injekční 

aplikaci, ATC kód: A10AB01. 

 

16

 

 

Mechanismus účinku 

Inzulín 

snižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky, stejně jako potlačuje katabolické 

účinky, 

zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje 

utilizaci pyruvátu. To inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezu, 

zvyšuje lipogenezu v játrech a v tukové tkáni a inhibuje lipolýzu, 

podporuje vychytávání aminokyselin buňkami a podporuje syntézu proteinů, 

zvyšuje vychytávání draslíku buňkami. 

 

Farmakodynamické účinky 

Insulin Human Winthrop Rapid je inzulín s rychlým nástupem a krátkým trváním účinku. Po subkutánní 

injekci nastupuje účinek během 30 minut, fáze maximálního účinku je mezi 1 až 4 hodinami po injekci 

a trvání účinku je 7 až 9 hodin. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

U zdravých jedinců je sérový poločas inzulínu přibližně 4 až 6 minut. U pacientů se závažnou  renální 

nedostatečností je delší. Je však třeba si uvědomit, že farmakokinetika inzulínu neodráží jeho 

metabolický účinek. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Akutní toxicita byla studována po subkutánním podání na potkanech. Nebyly prokázány žádné známky 

toxického účinku. Studie lokální tolerance po subkutánním a intramuskulárním podání u králíků 

nepodávají žádná význačná zjištění. Studie farmakodynamických účinků následujících po subkutánním 

podání u králíků a psů ukázaly očekávané hypoglykemické reakce. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Metakresol, 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

glycerol, 

hydroxid sodný, 

kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), 

voda na injekci. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou  

uvedeny v bodě 6.6. 

 

Insulin Human Winthrop Rapid nesmí být míchán s roztoky obsahujícími redukční činidla, jako jsou 

thioly a siřičitany.  

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Rapid nesmí být míchán s  lidskými inzulíny, které jsou určeny speciálně pro 

použití do inzulinových pump.  

Insulin Human Winthrop Rapid se také nesmí míchat s inzulíny zvířecího původu nebo s inzulínovými 

analogy. 

Inzulíny dvou různých koncentrací (např. 100 IU v 1 ml a 40 IU v 1 ml) nesmí být míchány. 

 

Je třeba se pečlivě ujistit, že se do roztoku inzulínu nedostal žádný alkohol nebo jiná dezinficiencia. 

 

17

 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

Doba použitelnosti po prvním použití injekční lahvičky 

Přípravek může být uchováván až čtyři týdny při teplotě do 25°C a mimo přímé teplo nebo světlo .  

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Doporučuje se zaznamenat na obal datum prvního použití z injekční lahvičky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neotevřené injekční lahvičky 

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).  

Chraňte před mrazem.  

Neukládejte Insulin Human Winthrop Rapid do blízkosti mrazicího boxu nebo mrazicí vložky. 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Otevřené injekční lahvičky 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

10 ml roztoku v injekční lahvičce (bezbarvé sklo typu I) s  pertlem (hliník), gumovou chlorobutylovou 

zátkou (typ I) a odtrhávacím víčkem (polypropylen). 

Dostupná jsou balení s 1 a 5 injekčními lahvičkami. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Před prvním odebráním inzulínu z injekční lahvičky odstraňte plastikové ochranné víčko. 

 

Neprotřepávejte injekční lahvičku prudce, protože to může způsobit napěnění. Pěna může bránit 

přesnému odměření dávky. 

 

Insulin Human Winthrop Rapid smí být podán pouze, je-li roztok čirý, bezbarvý, bez viditelných 

pevných částic, a má-li konzistenci vody. 

 

Insulin Human Winthrop Rapid se nesmí používat do externích nebo implantovaných inzulinových 

pump ani do peristaltických pump se silikonovými hadičkami. 

 

Je třeba pamatovat na to, že běžný neutrální inzulín se při hodnotách pH kolem 4,5 až 6,5 vysráží. 

 

Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, aby nedošlo k záměně 

humánních inzulínů a jiných inzulínů (viz bod 4.4). 

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Rapid může být míchán se všemi lidskými inzulíny s výjimkou těch, které 

jsou určeny speciálně pro použití do inzulínových pump. Údaje o inkompatibilitě s jinými inzulíny viz 

bod 6.2. 

 

Pokud jsou dva různé inzulíny odebírány do jedné injekční stříkačky, doporučuje se, aby inzulín 

s krátkou dobou účinku byl odebrán první, aby se zabránilo kontaminaci injekční lahvičky přípravkem 

s dlouhodobým účinkem. Doporučeno je injikovat okamžitě po smíchání. 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

 

 

18

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Německo 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/368/001 

EU/1/06/368/002 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 17. ledna 2007 

Datum prodloužení registrace: 17. ledna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 

 

 

19

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Insulin Human Winthrop Rapid 100 IU/ml injekční roztok v zásobní vložce 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml obsahuje 100 IU insulinum humanum  (odpovídá 3,5 mg).  

Jedna zásobní vložka obsahuje 3 ml injekčního roztoku, což se rovná 300 IU inzulínu. Jedna IU 

(mezinárodní jednotka) odpovídá 0,035 mg bezvodého lidského inzulínu. 

 

Insulin Human Winthrop Rapid je neutrální roztok inzulínu (normální inzulín). 

 

Lidský inzulín se vyrábí technologií rekombinace u bakterie Escherichia coli

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční roztok v zásobní vložce. 

 

Čirý, bezbarvý roztok. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. Insulin Human Winthrop Rapid je také vhodný 

k léčbě hyperglykemického kómatu a ketoacidózy, a také k dosažení stabilizace pacientů s diabetes 

mellitus v období před, během a po chirurgickém zákroku. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

Požadované hladiny glukózy v krvi, použité inzulínové přípravky a dávkování inzulínu (dávky a jejich 

časové rozvržení) musí být určeny individuálně a upraveny tak, aby vyhovovaly dietě, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. 

 

Denní dávky a časový rozvrh podání 

Pro dávkování inzulínu nejsou pevná pravidla. Avšak průměrný požadavek je často 0,5 až 1,0 IU/kg 

tělesné hmotnosti za den. Základní metabolický požadavek je 40 % až 60 % celkové denní potřeby. 

Insulin Human Winthrop Rapid se podává subkutánní injekcí 15 až 20 minut před jídlem. 

 

Při léčbě těžké hyperglykémie nebo ketoacidózy obzvláště, je podávání inzulínu součástí komplexního 

terapeutického režimu, který zahrnuje opatření k ochraně pacientů před případnými vážnými 

komplikacemi při relativně rychlém snížení hladiny krevního cukru. Tento režim vyžaduje pečlivé 

monitorování (metabolický stav, acidobazická rovnováha a stav elektrolytů, parametry životních funkcí 

atd.) na jednotce intenzívní péče nebo v podobném zařízení. 

 

Druhotná úprava dávky 

Zlepšení metabolické kontroly může mít za následek zvýšení citlivosti k inzulínu, vedoucí ke snížení 

jeho potřeby. Úprava dávky může být nutná například když: 

se změní hmotnost pacienta, 

se změní životní styl pacienta, 

20

 

 

nastanou další okolnosti, které mohou podnítit zvýšený sklon k hypo- nebo hyperglykémii (viz 

bod 4.4). 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti (≥ 65 let) 

U starších pacientů může vést progresivní zhoršování renálních funkcí k plynulému snižování potřeby 

inzulínu. 

 

Porucha funkce ledvin 

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být potřeba inzulínu menší z důvodu sníženého metabolismu 

inzulínu. 

 

Porucha funkce jater 

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater může být potřeba inzulínu snížena z důvodu snížené 

kapacity pro glukoneogenezu a sníženého metabolismu inzulínu. 

 

Způsob podání 

Insulin Human Winthrop Rapid se nesmí používat do externích nebo implantovaných inzulinových 

pump ani do peristaltických pump se silikonovými hadičkami. 

 

Insulin Human Winthrop Rapid se podává subkutánně. 

 

Absorpce inzulínu a z toho vyplývající hypoglykemický účinek dávky se může lišit od jedné injekční 

oblasti ke druhé (např. břišní stěna ve srovnání se stehnem). Místo vpichu v injekční oblasti musí být 

střídáno od jedné injekce ke druhé. 

 

Insulin Human Winthrop Rapid může být také podán intravenózně. Intravenózní inzulínová terapie 

obecně musí být prováděna na jednotce intenzívní péče nebo za srovnatelných podmínek monitorování 

a léčby (viz „Denní dávky a časový rozvrh podání“.) 

 

Další podrobnosti pro použití viz bod 6.6. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti s přecitlivělostí na Insulin Human Winthrop Rapid, pro které není k dispozici lépe tolerovaný 

inzulínový přípravek, smějí pokračovat v léčbě pouze za přísného lékařského dohledu a je-li to 

nezbytné, v kombinaci s antialergickou léčbou. 

 

U pacientů s alergií na zvířecí inzulín se doporučuje provést intradermální kožní test před převodem na 

Insulin Human Winthrop Rapid, protože se musí počítat s možností zkřížené imunologické reakce. 

 

V případě nedostatečné úpravy glykémie nebo sklonu k hyper-nebo hypoglykemickým  epizodám je 

nezbytné ověřit, zda pacient dodržuje předepsaný léčebný režim, přezkoumat místa a správnost techniky 

vpichu a všechny další faktory předtím, než se uvažuje o úpravě dávky. 

 

Převod na Insulin Human Winthrop Rapid 

Převod pacienta na jiný typ nebo značku inzulínu musí proběhnout pod přísným lékařským dohledem. 

Po změně síly, značky (výrobce), typu (normální lidský inzulín, NPH, lente, dlouhodobě působící 

inzulíny atd.), původu (zvířecí, lidský, analoga lidského inzulínu) a/nebo výrobní metody může být 

zapotřebí upravit dávkování. 

Potřeba úpravy (např. snížení) dávky může nastat okamžitě po převodu. Eventuálně se může vyvinout 

postupně během období několika týdnů. 

21

 

 

 

Po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský může být nutné snížení dávky především u pacientů, kteří: 

byli již dříve kontrolováni na poměrně nízkých hladinách krevního cukru, 

mají sklon k hypoglykémii, 

dříve potřebovali vyšší dávky inzulínu v důsledku přítomnosti protilátek proti inzulínu. 

 

Během převodu a v počátečních týdnech po něm je doporučen důsledný metabolický monitoring. U 

pacientů, u kterých jsou požadavky vysokých dávek inzulínu z důvodu přítomnosti protilátek proti 

inzulínu, musí být při převodu zvažován lékařský dohled v nemocnici nebo v podobném zařízení. 

 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie se může objevit, jestliže dávka inzulínu je v poměru k jeho potřebě příliš vysoká. 

 

Zvláštní opatrnost a intenzívní monitorování hladiny glukózy v krvi se doporučuje u těch pacientů, u 

kterých mohou být hypoglykemické epizody zvláště klinicky významné: u pacientů s významnými 

stenózami koronárních arterií nebo krevních cév zásobujících mozek (riziko kardiálních nebo 

cerebrálních komplikací hypoglykémie), stejně jako u pacientů s proliferativní retinopatií, zvláště není-

li léčena fotokoagulací (riziko přechodné amaurózy vyvolané hypoglykémií). 

 

Pacienti by měli být obeznámeni s okolnostmi, za kterých jsou varovné příznaky hypoglykémie 

oslabeny. Varovné symptomy hypoglykémie mohou být změněny, být méně výrazné nebo zcela chybět 

u některých rizikových skupin. K nim patří pacienti: 

u kterých byla glykemická kontrola význačně zlepšena, 

u kterých se hypoglykémie vyvíjí postupně, 

starší pacienti, 

po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský inzulín, 

u kterých je přítomna autonomní neuropatie, 

s dlouhou anamnézou diabetu, 

trpící psychiatrickým onemocněním, 

současně léčení některými dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5). 

 

Takové situace mohou vést k těžké hypoglykémii (a možné ztrátě vědomí) dříve než si pacient 

hypoglykémii stihne uvědomit. 

 

Pokud jsou zaznamenány normální nebo snížené hladiny glykovaného hemoglobinu, je nutno vzít v 

úvahu možnost rekurentních, nerozpoznaných (zejména nočních) epizod hypoglykémie. 

 

Nezbytnými předpoklady pro snížení rizika hypoglykémie jsou dodržování dávkování a dietního režimu 

pacientem, správné podávání inzulínu a schopnost pacienta rozpoznat příznaky hypoglykémie. Faktory 

zvyšující sklon k hypoglykémii mohou vyžadovat zvlášť pečlivé sledování a mohou si vynutit úpravu 

dávky. Patří mezi ně: 

změna oblasti aplikace, 

zlepšení citlivosti k inzulínu (např. odstraněním stresových faktorů), 

nezvyklá, zvýšená nebo prodloužená fyzická aktivita, 

přidružené nemoci (např. zvracení, průjem), 

neadekvátní příjem potravy, 

vynechání jídla, 

konzumace alkoholu, 

některé nekompenzované poruchy endokrinního systému (např. u hypotyreózy a u 

nedostatečnosti adenohypofýzy nebo adrenokortikální nedostatečnosti), 

současná léčba některými jinými léčivými přípravky. 

 

Interkurentní nemoci 

Přidružené nemoci vyžadují intenzívní metabolický monitoring. V mnoha případech jsou indikovány 

testy na ketolátky v moči a často je nutná úprava dávky inzulínu. Potřeba inzulínu je často zvýšená. 

Pacienti s diabetem typu I musí pokračovat v pravidelném režimu příjmu alespoň malého množství 

22

 

 

sacharidů, dokonce i tehdy, když jsou schopni jíst pouze málo nebo nejí vůbec, nebo zvrací atd. a 

nesmějí nikdy vynechat inzulín úplně. 

 

Pera, která se mají používat se zásobními vložkami Insulin Human Winthrop Rapid 

Zásobní vložky přípravku Insulin Human Winthrop Rapid je možné použít pouze s následujícími pery:  

- JuniorSTAR, které dávkuje přípravek Insulin Human Winthrop Rapid po 0,5 jednotky  

- OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24 a AllStar, která dávkují Insulin Human Winthrop Rapid po 

1 jednotce.  

Tyto zásobní vložky se nemají používat s žádnými jinými pery pro opakované použití, protože přesnost 

dávky byla ověřena jen pro výše uvedená pera.  

Všechna uvedená pera nemusí být ve Vaší zemi na trhu. 

 

Chyby v medikaci 

Byly hlášeny chyby v léčbě, kdy byly omylem podány jiné lékové formy přípravku Insulin Human 

Winthrop nebo jiné inzulíny. Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, 

aby nedošlo k záměně humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

 

Kombinace přípravku Insulin Human Winthrop s pioglitazonem 

Zejména u pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání byly při podávání pioglitazonu 

v kombinaci s inzulínem hlášeny případy srdečního selhání. To je třeba mít na paměti, pokud je 

zvažována léčba přípravkem Insulin Human Winthrop v kombinaci s pioglitazonem. Jestliže je tato 

kombinace použita, je třeba pacienty sledovat, zda se u nich neobjevují známky a příznaky srdečního 

selhání, zvýšení hmotnosti a edém. Dojde-li k jakémukoli zhoršení srdečních příznaků, je zapotřebí 

léčbu pioglitazonem ukončit.   

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky lidského inzulínu. 

 

Mezi látky, které mohou zvýšit hypoglykemický účinek a zvýšit náchylnost k hypoglykémii, patří 

perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), disopyramid, fibráty, 

fluoxetin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO), pentoxifylin, propoxyfen, salicyláty a sulfonamidová 

antibiotika. 

 

Mezi látky, které mohou snižovat hypoglykemický účinek, patří kortikosteroidy, danazol, diazoxid, 

diuretika, glukagon, isoniazid, estrogeny a progestogeny (např. perorální antikoncepce), deriváty 

fenothiazinu, somatropin, sympatomimetika (např. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), 

thyreoidní hormony, inhibitory proteáz a atypická antipsychotika (např. olanzapin a klozapin). 

 

Beta-blokátory, klonidin, soli lithia nebo alkohol mohou buď zesílit, nebo oslabit hypoglykemický 

účinek inzulínu. Pentamidin může vyvolat hypoglykémii, kterou může někdy následovat 

hyperglykémie. 

 

Navíc vlivem sympatolytických léčivých přípravků, jako jsou beta-blokátory, klonidin, guanetidin a 

reserpin, mohou být známky adrenergní kontraregulace sníženy nebo mohou zcela chybět. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Z kontrolovaných klinických studií nejsou k dispozici žádné klinické údaje o podávání lidského 

inzulínu během těhotenství. Inzulín prochází placentární bariérou, i když v klinicky nevýznamném 

množství. Omezené údaje u těhotných žen, které užívaly komerčně dostupný lidský inzulín (bylo 

hlášeno méně než 300 těhotenství), nenaznačují žádné problémy s bezpečností při použití lidského 

inzulínu během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. 

 

Je nutné, aby byla u pacientek s preexistujícím diabetem nebo s těhotenským diabetem udržována dobrá 

metabolická kontrola. Potřeba inzulínu může klesat během prvního trimestru a obecně se zvyšují během 

23

 

 

druhého a třetího trimestru. Okamžitě po porodu potřeba inzulínu rapidně poklesne (zvýšené riziko 

hypoglykémie). Pečlivý monitoring glukózy je nutný. 

 

Kojení 

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence. Insulin Human Winthrop Rapid lze během kojení 

používat. Kojící ženy mohou vyžadovat úpravu dávky inzulínu a diety. 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje ani údaje z pokusů na zvířatech, které by se týkaly účinku 

lidského inzulínu na mužskou nebo ženskou fertilitu. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena následkem hypoglykémie nebo 

hyperglykémie nebo např. následkem poruchy zraku. To může představovat riziko v situacích, kde jsou 

tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů). 

 

Pacient by měl být obeznámen s opatřeními zabraňujícími vzniku hypoglykémie během řízení. To je 

důležité zejména u těch, kteří mají sníženou nebo chybějící vnímavost k varovným příznakům 

hypoglykémie nebo mají časté epizody hypoglykémie. Je třeba zvážit, zda řízení nebo obsluha strojů 

jsou za těchto okolností vhodné.  

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

Hypoglykémie, obecně nejčastější nežádoucí účinek inzulínové terapie, se může objevit, jestliže je 

dávka inzulínu vzhledem k jeho potřebě příliš vysoká. V klinických studiích a po uvedení na trh se 

frekvence mění podle skupin pacientů a dávkovacích režimů, proto nemůže být žádná přesná frekvence 

uvedena. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Následující nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií, jsou seřazeny níže podle 

orgánových systémů a podle snižujícího se výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

Poruchy imunitního 

systému 

 

Šok 

Časné alergické reakce 

(hypotenze, 

angioneurotický edém, 

bronchospasmus, 

generalizované kožní 

reakce), protilátky proti 

inzulínu 

Poruchy metabolismu 

a výživy 

Otok 

 

Hypoglykémie, retence 

sodíku 

Poruchy oka 

 

 

Proliferativní 

retinopatie, diabetická 

retinopatie, poruchy 

vidění  

Poruchy kůže 

a podkožní tkáně 

 

 

Lipodystrofie 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

Reakce v místě vpichu  Kopřivka v místě 

vpichu 

Zánět v místě vpichu, 

otok v místě vpichu, 

24

 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

aplikace  

bolest v místě vpichu, 

svědění v místě vpichu, 

zarudnutí v místě 

vpichu, otok v místě 

vpichu 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Poruchy imunitního systému 

Časné alergické reakce na inzulín nebo na pomocné látky mohou být život ohrožující. 

 

Podávání inzulínu může způsobit tvorbu protilátek proti inzulínu. Ve vzácných případech může 

přítomnost těchto protilátek proti inzulínu vyžadovat úpravu dávkování inzulínu, aby se vyrovnala 

tendence k hyper- nebo hypoglykémii. 

 

Poruchy metabolizmu a výživy 

Závažné ataky hypoglykémie, zejména opakované, mohou vést k neurologickému poškození.  

Dlouhodobé nebo závažné epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.  

 

U mnoha pacientů jsou známky a příznaky neuroglykopenie předznamenány známkami adrenergní 

kontraregulace. Obecně platí, že čím větší a rychlejší je pokles hladiny glukózy v krvi, tím výraznější je 

fenomén kontraregulace a jeho příznaky.  

 

Inzulín může způsobit retenci sodíku a vznik otoků, zvláště je-li předchozí špatná metabolická kontrola 

zlepšena intenzívní inzulínovou terapií. 

 

Poruchy oka 

Výrazná změna v glykémii může být příčinou přechodného zhoršení zraku, způsobeného přechodnou 

změnou napětí a indexu lomu v čočkách. 

 

Dlouhodobé zlepšení glykemické kontroly snižuje riziko progrese diabetické retinopatie. Avšak 

zintenzivnění inzulínové terapie s náhlým zlepšením glykemické kontroly může být spojeno 

s přechodným zhoršením diabetické retinopatie.  

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

V místě vpichu se může vyvinout lipodystrofie zpomalující lokální absorpci inzulínu. Plynulé střídání 

místa vpichu v oblasti podání může pomoci omezit tyto reakce nebo jim zabránit. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Většina mírných reakcí na inzulín v místě vpichu obvykle odezní během několika dnů nebo několika 

týdnů. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

Předávkování inzulínu může vést k těžké a někdy dlouhodobé a život ohrožující hypoglykémii. 

 

Léčba 

Mírné hypoglykemické epizody mohou být obvykle zvládnuty perorálním podáním sacharidů. Může být 

potřeba upravit dávkování léčivého přípravku, dietní režim nebo fyzickou aktivitu.  

 

Závažnější epizody spojené s kómatem, křečemi nebo neurologickou poruchou mohou být léčeny 

intramuskulárně/subkutánně podaným glukagonem nebo intravenózně podanou koncentrovanou 

glukózou. Dlouhodobé podávání sacharidů a sledování stavu je nezbytné, protože hypoglykémie se 

může po zjevném klinickém zlepšení opakovat. 

 

25

 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, inzulíny a analogy rychle působící, k injekční 

aplikaci, ATC kód: A10AB01. 

 

Mechanismus účinku 

Inzulín 

snižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky, stejně jako potlačuje katabolické 

účinky, 

zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje 

utilizaci pyruvátu. To inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezu, 

zvyšuje lipogenezu v játrech a v tukové tkáni a inhibuje lipolýzu, 

podporuje vychytávání aminokyselin buňkami a podporuje syntézu proteinů, 

zvyšuje vychytávání draslíku buňkami. 

 

Farmakodynamické účinky 

Insulin Human Winthrop Rapid je inzulín s rychlým nástupem a krátkým trváním účinku. Po subkutánní 

injekci nastupuje účinek během 30 minut, fáze maximálního účinku je mezi 1 až 4 hodinami po injekci 

a trvání účinku je 7 až 9 hodin. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

U zdravých jedinců je sérový poločas inzulínu přibližně 4 až 6 minut. U pacientů se závažnou  renální 

nedostatečností je delší. Je však třeba si uvědomit, že farmakokinetika inzulínu neodráží jeho 

metabolický účinek. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Akutní toxicita byla studována po subkutánním podání na potkanech. Nebyly prokázány žádné známky 

toxického účinku. Studie lokální tolerance po subkutánním a intramuskulárním podání u králíků 

nepodávají žádná význačná zjištění. Studie farmakodynamických účinků následujících po subkutánním 

podání u králíků a psů ukázaly očekávané hypoglykemické reakce. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Metakresol, 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

glycerol, 

hydroxid sodný, 

kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), 

voda na injekci. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou  

uvedeny v bodě 6.6. 

 

Insulin Human Winthrop Rapid nesmí být míchán s roztoky obsahujícími redukční činidla, jako jsou 

thioly a siřičitany.  

 

26

 

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Rapid nesmí být míchán s  lidskými inzulíny, které jsou určeny speciálně pro 

použití do inzulinových pump.  

Insulin Human Winthrop Rapid se také nesmí míchat s inzulíny zvířecího původu nebo s inzulínovými 

analogy. 

 

Je třeba se pečlivě ujistit, že se do roztoku inzulínu nedostal žádný alkohol nebo jiná dezinficiencia. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

Doba použitelnosti po prvním použití zásobní vložky  

Používaná zásobní vložka (v inzulínovém peru) nebo nošená jako náhradní může být uchovávána 

nejvýše čtyři týdny při teplotě do 25°C a mimo přímé teplo nebo světlo. 

Pero obsahující zásobní vložku nesmí být skladováno v chladničce. 

Víčko inzulínového pera musí být vráceno na pero po každé aplikaci injekce, aby byl přípravek chráněn 

před světlem. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neotevřené zásobní vložky 

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).  

Chraňte před mrazem.  

Neukládejte Insulin Human Winthrop Rapid do blízkosti mrazicího boxu nebo mrazicí vložky. 

Uchovávejte zásobní vložku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Používané zásobní vložky: 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

3 ml roztoku v zásobní vložce (bezbarvé sklo typu I) s  pístem (brombutyl, guma (typ I)), uzavřená 

pertlem (hliník) s vloženou zátkou (brombutylovou nebo laminátovou polyisoprenovou a 

brombutylovou gumovou (typ I)). 

Dostupná jsou balení s 3, 4, 5, 6, 9 nebo 10 zásobními vložkami. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Inzulínové pero 

Zásobní vložky Insulin Human Winthrop Rapid se mají používat pouze s inzulínovými pery OptiPen, 

ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar nebo JuniorSTAR (viz bod 4.4). Všechna uvedená pera 

nemusí být ve Vaší zemi na trhu.  

 

Pero je třeba používat podle doporučení v informaci, kterou poskytuje výrobce. 

 

Je nutné pečlivě dodržovat pokyny výrobce týkající se vkládání zásobní vložky, upevnění injekční jehly 

a podání injekce inzulínu, uvedené v návodu pro použití pera. 

 

Je-li inzulínové pero poškozeno nebo nepracuje správně (z důvodu mechanické závady), musí se 

zlikvidovat a je nutné použít nové pero. 

 

Pokud pero selže (viz pokyny pro použití pera), může být roztok natažen ze zásobní vložky do injekční 

stříkačky (vhodné pro inzulín 100 IU/ml) a injikován. 

 

27

 

 

Zásobní vložky 

Před vložením do pera musí být Insulin Human Winthrop Rapid ponechán 1 až 2 hodiny při pokojové 

teplotě. 

Prohlédněte zásobní vložku předtím, než ji použijete. Insulin Human Winthrop Rapid smí být podán 

pouze je-li roztok čirý, bezbarvý, bez viditelných pevných částic, a má-li konzistenci vody. 

 

Před injekcí musí být ze zásobní vložky odstraněny vzduchové bubliny (viz Pokyny pro použití pera). 

Prázdné zásobní vložky nesmí být znovu plněny. 

 

Insulin Human Winthrop Rapid se nesmí používat do externích nebo implantovaných inzulinových 

pump ani do peristaltických pump se silikonovými hadičkami. 

 

Je třeba pamatovat na to, že běžný neutrální inzulín se při hodnotách pH kolem 4,5 až 6,5 vysráží. 

 

Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, aby nedošlo k záměně 

humánních inzulínů a jiných inzulínů (viz bod 4.4). 

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Rapid může být míchán se všemi lidskými inzulíny s výjimkou těch, které 

jsou určeny speciálně pro použití do inzulínových pump. Údaje o inkompatibilitě s jinými inzulíny viz 

bod 6.2. 

 

Zásobní vložky Insulin Human Winthrop Rapid nejsou určeny k tomu, aby se v nich míchaly různé 

inzulíny. 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Německo 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/368/088 

EU/1/06/368/013 

EU/1/06/368/014 

EU/1/06/368/093 

EU/1/06/368/098 

EU/1/06/368/015 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 17. ledna 2007 

Datum prodloužení registrace: 17. ledna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese

 

http://www.ema.europa.eu 

 

28

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Insulin Human Winthrop Rapid SoloStar 100 IU/ml injekční roztok v předplněném peru. 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml obsahuje 100 IU insulinum humanum  (odpovídá 3,5 mg).  

Jedno pero obsahuje 3 ml injekčního roztoku, což se rovná 300 IU inzulínu. Jedna IU (mezinárodní 

jednotka) odpovídá 0,035 mg bezvodého lidského inzulínu. 

 

Insulin Human Winthrop Rapid je neutrální roztok inzulínu (normální inzulín). 

 

Lidský inzulín se vyrábí technologií rekombinace DNA u bakterie Escherichia coli

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční roztok v předplněném peru.  

 

Čirý, bezbarvý roztok.  

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE  

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

Požadované hladiny glukózy v krvi, použité inzulínové přípravky a dávkování inzulínu (dávky a jejich 

časové rozvržení) musí být určeny individuálně a upraveny tak, aby vyhovovaly dietě, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. 

 

Denní dávky a časový rozvrh podání 

Pro dávkování inzulínu nejsou pevná pravidla. Avšak průměrný požadavek je často 0,5 až 1,0 IU/kg 

tělesné hmotnosti za den. Základní metabolický požadavek je 40 % až 60 % celkové denní potřeby. 

Insulin Human Winthrop Rapid se podává subkutánní injekcí 15 až 20 minut před jídlem. 

 

SoloStar umožňuje dávkování inzulínu v rozsahu od 1 do 80 jednotek v krocích po 1 jednotce. Každé 

pero obsahuje více dávek.  

 

Druhotná úprava dávky 

Zlepšení metabolické kontroly může mít za následek zvýšení citlivosti k inzulínu, vedoucí ke snížení 

jeho potřeby. Úprava dávky může být nutná například, když: 

se změní hmotnost pacienta, 

se změní životní styl pacienta, 

nastanou další okolnosti, které mohou podnítit zvýšený sklon k hypo- nebo hyperglykémii (viz 

bod 4.4). 

 

29

 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti (≥ 65 let) 

U starších pacientů může vést progresivní zhoršování renálních funkcí k plynulému snižování potřeby 

inzulínu. 

 

Porucha funkce ledvin 

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být potřeba inzulínu menší z důvodu sníženého metabolismu 

inzulínu. 

 

Porucha funkce jater 

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater může být potřeba inzulínu snížena z důvodu snížené 

kapacity pro glukoneogenezu a sníženého metabolismu inzulínu. 

 

Způsob podání 

Insulin Human Winthrop Rapid se podává subkutánně. 

 

Absorpce inzulínu a z toho vyplývající hypoglykemický účinek dávky se může lišit od jedné injekční 

oblasti ke druhé (např. břišní stěna ve srovnání se stehnem). Místo vpichu v injekční oblasti musí být 

střídáno od jedné injekce ke druhé. 

 

Předtím, než se SoloStar začne používat, je nutné pozorně přečíst návod na použití, který je součástí 

příbalové informace. 

 

Další podrobnosti o zacházení viz bod 6.6. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti s přecitlivělostí na Insulin Human Winthrop Rapid, pro které není k dispozici lépe tolerovaný 

inzulínový přípravek, smějí pokračovat v léčbě pouze za přísného lékařského dohledu a je-li to 

nezbytné, v kombinaci s antialergickou léčbou. 

 

U pacientů s alergií na zvířecí inzulín se doporučuje provést intradermální kožní test před převodem na 

Insulin Human Winthrop Rapid, protože se musí počítat s možností zkřížené imunologické reakce. 

 

V případě nedostatečné úpravy glykémie nebo sklonu k hyper-nebo hypoglykemickým  epizodám je 

nezbytné ověřit, zda pacient dodržuje předepsaný léčebný režim, přezkoumat místa a správnost techniky 

vpichu a všechny další faktory předtím, než se uvažuje o úpravě dávky. 

 

Převod na Insulin Human Winthrop Rapid 

Převod pacienta na jiný typ nebo značku inzulínu musí proběhnout pod přísným lékařským dohledem. 

Po změně síly, značky (výrobce), typu (normální lidský inzulín, NPH, lente, dlouhodobě působící 

inzulíny atd.), původu (zvířecí, lidský, analoga lidského inzulínu) a/nebo výrobní metody může být 

zapotřebí upravit dávkování. 

Potřeba úpravy (např. snížení) dávky může nastat okamžitě po převodu. Eventuálně se může vyvinout 

postupně během období několika týdnů. 

 

Po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský může být nutné snížení dávky především u pacientů, kteří: 

byli již dříve kontrolováni na poměrně nízkých hladinách krevního cukru, 

mají sklon k hypoglykémii, 

dříve potřebovali vyšší dávky inzulínu v důsledku přítomnosti protilátek proti inzulínu. 

 

30

 

 

Během převodu a v počátečních týdnech po něm je doporučen důsledný metabolický monitoring. U 

pacientů, u kterých jsou požadavky vysokých dávek inzulínu z důvodu přítomnosti protilátek proti 

inzulínu, musí být při převodu zvažován lékařský dohled v nemocnici nebo v podobném zařízení. 

 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie se může objevit, jestliže dávka inzulínu je v poměru k jeho potřebě příliš vysoká. 

 

Zvláštní opatrnost a intenzívní monitorování hladiny glukózy v krvi se doporučuje u těch pacientů, u 

kterých mohou být hypoglykemické epizody zvláště klinicky významné: u pacientů s významnými 

stenózami koronárních arterií nebo krevních cév zásobujících mozek (riziko kardiálních nebo 

cerebrálních komplikací hypoglykémie), stejně jako u pacientů s proliferativní retinopatií, zvláště není-

li léčena fotokoagulací (riziko přechodné amaurózy vyvolané hypoglykémií). 

 

Pacienti by měli být obeznámeni s okolnostmi, za kterých jsou varovné příznaky hypoglykémie 

oslabeny. Varovné symptomy hypoglykémie mohou být změněny, být méně výrazné nebo zcela chybět 

u některých rizikových skupin. K nim patří pacienti: 

u kterých byla glykemická kontrola význačně zlepšena, 

u kterých se hypoglykémie vyvíjí postupně, 

starší pacienti, 

po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský inzulín, 

u kterých je přítomna autonomní neuropatie, 

s dlouhou anamnézou diabetu, 

trpící psychiatrickým onemocněním, 

současně léčení některými dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5). 

Takové situace mohou vést k těžké hypoglykémii (a možné ztrátě vědomí), dříve než si pacient 

hypoglykémii stihne uvědomit. 

 

Pokud jsou zaznamenány normální nebo snížené hladiny glykovaného hemoglobinu, je nutno vzít v 

úvahu možnost rekurentních, nerozpoznaných (zejména nočních) epizod hypoglykémie. 

 

Nezbytnými předpoklady pro snížení rizika hypoglykémie jsou dodržování dávkování a dietního režimu 

pacientem, správné podávání inzulínu a schopnost pacienta rozpoznat příznaky hypoglykémie. Faktory 

zvyšující sklon k hypoglykémii mohou vyžadovat zvlášť pečlivé sledování a mohou si vynutit úpravu 

dávky. Patří mezi ně: 

změna oblasti aplikace, 

zlepšení citlivosti k inzulínu (např. odstraněním stresových faktorů), 

nezvyklá, zvýšená nebo prodloužená fyzická aktivita, 

přidružené nemoci (např. zvracení, průjem), 

neadekvátní příjem potravy, 

vynechání jídla, 

konzumace alkoholu, 

některé nekompenzované poruchy endokrinního systému (např. u hypotyreózy a u 

nedostatečnosti adenohypofýzy nebo adrenokortikální nedostatečnosti), 

současná léčba některými jinými léčivými přípravky. 

 

Interkurentní nemoci 

Přidružené nemoci vyžadují intenzívní metabolický monitoring. V mnoha případech jsou indikovány 

testy na ketolátky v moči a často je nutná úprava dávky inzulínu. Potřeba inzulínu je často zvýšená. 

Pacienti s diabetem typu I musí pokračovat v pravidelném režimu příjmu alespoň malého množství 

sacharidů, dokonce i tehdy, když jsou schopni jíst pouze málo nebo nejí vůbec, nebo zvrací atd. a 

nesmějí nikdy vynechat inzulín úplně. 

 

Zacházení s perem 

Předtím, než se SoloStar začne používat, je nutné pozorně přečíst návod na použití, který je součástí 

příbalové informace. SoloStar se musí používat tak, jak je doporučeno v tomto návodu na použití (viz 

bod 6.6). 

 

31

 

 

Chyby v medikaci 

Byly hlášeny chyby v léčbě, kdy byly omylem podány jiné lékové formy přípravku Insulin Human 

Winthrop nebo jiné inzulíny. Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, 

aby nedošlo k záměně humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

 

Kombinace přípravku Insulin Human Winthrop s pioglitazonem 

Zejména u pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání byly při podávání pioglitazonu 

v kombinaci s inzulínem hlášeny případy srdečního selhání. To je třeba mít na paměti, pokud je 

zvažována léčba přípravkem Insulin Human Winthrop v kombinaci s pioglitazonem. Jestliže je tato 

kombinace použita, je třeba pacienty sledovat, zda se u nich neobjevují známky a příznaky srdečního 

selhání, zvýšení hmotnosti a edém. Dojde-li k jakémukoli zhoršení srdečních příznaků, je zapotřebí 

léčbu pioglitazonem ukončit.   

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky lidského inzulínu. 

 

Mezi látky, které mohou zvýšit hypoglykemizující účinek a zvýšit náchylnost k hypoglykémii, patří 

perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), disopyramid, fibráty, 

fluoxetin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO), pentoxifylin, propoxyfen, salicyláty a sulfonamidová 

antibiotika. 

 

Mezi látky, které mohou snižovat hypoglykemizující účinek, patří kortikosteroidy, danazol, diazoxid, 

diuretika, glukagon, isoniazid, estrogeny a progestogeny, deriváty fenothiazinu, somatropin, 

sympatomimetika (např. epinefrin (adrenalin), salbutamol, terbutalin), thyreoidní hormony, inhibitory 

proteáz a atypická antipsychotika (např. olanzapin a klozapin). 

 

Betablokátory, klonidin, soli lithia nebo alkohol mohou zesílit nebo zeslabit hypoglykemizující účinek 

inzulínu. Pentamidin může vyvolat hypoglykémii, po které může někdy následovat hyperglykémie. 

 

Navíc vlivem sympatolytických léčivých přípravků, jako jsou betablokátory, klonidin, guanetidin a 

reserpin, mohou být známky adrenergní kontraregulace sníženy nebo mohou zcela chybět. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Z kontrolovaných klinických studií nejsou k dispozici žádné klinické údaje o podávání lidského 

inzulínu během těhotenství. Inzulín prochází placentární bariérou, i když v klinicky nevýznamném 

množství. Omezené údaje u těhotných žen, které užívaly komerčně dostupný lidský inzulín (bylo 

hlášeno méně než 300 těhotenství), nenaznačují žádné problémy s bezpečností při použití lidského 

inzulínu během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. 

 

Je nutné, aby byla u pacientek s preexistujícím diabetem nebo s těhotenským diabetem udržována dobrá 

metabolická kontrola. Potřeba inzulínu může klesat během prvního trimestru a obecně se zvyšuje během 

druhého a třetího trimestru. Okamžitě po porodu potřeba inzulínu rapidně poklesne (zvýšené riziko 

hypoglykémie). Pečlivý monitoring glukózy je nutný. 

 

Kojení 

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence. Insulin Human Winthrop Rapid lze během kojení 

používat. Kojící ženy mohou vyžadovat úpravu dávky inzulínu a diety. 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje ani údaje z pokusů na zvířatech, které by se týkaly účinku 

lidského inzulínu na mužskou nebo ženskou fertilitu. 

 

32

 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena následkem hypoglykémie, 

hyperglykémie nebo např. následkem poruchy zraku. To může představovat riziko v situacích, kde jsou 

tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo při obsluze strojů). 

 

Pacient by měl být obeznámen s opatřeními zabraňujícími vzniku hypoglykémie během řízení. To je 

důležité zejména u těch, kteří mají sníženou nebo chybějící vnímavost k varovným příznakům 

hypoglykémie nebo mají časté epizody hypoglykémie. Je třeba zvážit, zda  řízení nebo obsluha strojů 

jsou za těchto okolností vhodné. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

Hypoglykémie, obecně nejčastější nežádoucí účinek inzulínové terapie, se může objevit, jestliže je 

dávka inzulínu vzhledem k jeho potřebě příliš vysoká. V klinických studiích a po uvedení na trh se 

frekvence mění podle skupin pacientů a dávkovacích režimů, proto nemůže být žádná přesná frekvence 

uvedena. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Následující nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií, jsou seřazeny níže podle 

orgánových systémů a podle snižujícího se výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

Poruchy imunitního 

systému 

 

Šok 

Časné alergické reakce 

(hypotenze, 

angioneurotický edém, 

bronchospasmus, 

generalizované kožní 

reakce), protilátky proti 

inzulínu 

Poruchy metabolismu 

a výživy 

Otok 

 

Hypoglykémie, retence 

sodíku 

Poruchy oka 

 

 

Proliferativní 

retinopatie, diabetická 

retinopatie, poruchy 

vidění  

Poruchy kůže 

a podkožní tkáně 

 

 

Lipodystrofie 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace  

Reakce v místě vpichu  Kopřivka v místě 

vpichu 

Zánět v místě vpichu, 

otok v místě vpichu, 

bolest v místě vpichu, 

svědění v místě vpichu, 

zarudnutí v místě 

vpichu, otok v místě 

vpichu 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Poruchy imunitního systému 

Časné alergické reakce na inzulín nebo na pomocné látky mohou být život ohrožující. 

 

33

 

 

Podávání inzulínu může způsobit tvorbu protilátek proti inzulínu. Ve vzácných případech může 

přítomnost těchto protilátek proti inzulínu vyžadovat úpravu dávkování inzulínu, aby se vyrovnala 

tendence k hyper- nebo hypoglykémii. 

 

Poruchy metabolizmu a výživy 

Závažné ataky hypoglykémie, zejména opakované, mohou vést k neurologickému poškození.  

Dlouhodobé nebo závažné epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.  

 

U mnoha pacientů jsou známky a příznaky neuroglykopenie předznamenány známkami adrenergní 

kontraregulace. Obecně platí, že čím větší a rychlejší je pokles hladiny glukózy v krvi, tím výraznější je 

fenomén kontraregulace a jeho příznaky.  

 

Inzulín může způsobit retenci sodíku a vznik otoků, zvláště je-li předchozí špatná metabolická kontrola 

zlepšena intenzívní inzulínovou terapií. 

 

Poruchy oka 

Výrazná změna v glykémii může být příčinou přechodného zhoršení zraku, způsobeného přechodnou 

změnou napětí a indexu lomu v čočkách. 

 

Dlouhodobé zlepšení glykemické kontroly snižuje riziko progrese diabetické retinopatie. Avšak 

zintenzivnění inzulínové terapie s náhlým zlepšením glykemické kontroly může být spojeno 

s přechodným zhoršením diabetické retinopatie.  

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

V místě vpichu se může vyvinout lipodystrofie zpomalující lokální absorpci inzulínu. Plynulé střídání 

místa vpichu v oblasti podání může pomoci omezit tyto reakce nebo jim zabránit. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Většina mírných reakcí na inzulín v místě vpichu obvykle odezní během několika dnů nebo několika 

týdnů. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

Předávkování inzulínu může vést k těžké a někdy dlouhodobé a život ohrožující hypoglykémii. 

 

Léčba 

Mírné hypoglykemické epizody mohou být obvykle zvládnuty perorálním podáním sacharidů. Může být 

potřeba upravit dávkování léčivého přípravku, dietní režim nebo fyzickou aktivitu. 

 

Závažnější epizody spojené s kómatem, křečemi nebo neurologickou poruchou mohou být léčeny 

intramuskulárně/subkutánně podaným glukagonem nebo intravenózně podanou koncentrovanou 

glukózou. Dlouhodobé podávání sacharidů a sledování stavu je nezbytné, protože hypoglykémie se 

může po zjevném klinickém zlepšení opakovat. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, inzulíny a analogy rychle působící, k injekční 

aplikaci, ATC kód: A10AB01. 

 

Mechanismus účinku 

Inzulín 

snižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky, stejně jako potlačuje katabolické 

účinky, 

34

 

 

zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje 

utilizaci pyruvátu. To inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezu, 

zvyšuje lipogenezu v játrech a v tukové tkáni a inhibuje lipolýzu, 

podporuje vychytávání aminokyselin buňkami a podporuje syntézu proteinů, 

zvyšuje vychytávání draslíku buňkami. 

 

Farmakodynamické účinky 

Insulin Human Winthrop Rapid je inzulín s rychlým nástupem a krátkým trváním účinku. Po subkutánní 

injekci nastupuje účinek během 30 minut, fáze maximálního účinku je mezi 1 až 4 hodinami po injekci 

a trvání účinku je 7 až 9 hodin. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

U zdravých jedinců je sérový poločas inzulínu přibližně 4 až 6 minut. U pacientů se závažnou  renální 

nedostatečností je delší. Je však třeba si uvědomit, že farmakokinetika inzulínu neodráží jeho 

metabolický účinek. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Akutní toxicita byla studována po subkutánním podání na potkanech. Nebyly prokázány žádné známky 

toxického účinku. Studie lokální tolerance po subkutánním a intramuskulárním podání u králíků 

nepodávají žádná význačná zjištění. Studie farmakodynamických účinků následujících po subkutánním 

podání u králíků a psů ukázaly očekávané hypoglykemické reakce. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Metakresol, 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

glycerol, 

hydroxid sodný, 

kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), 

voda na injekci. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou  

uvedeny v bodě 6.6. 

 

Insulin Human Winthrop Rapid nesmí být míchán s roztoky obsahujícími redukční činidla, jako jsou 

thioly a siřičitany.  

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Rapid nesmí být míchán s jinými inzulíny ani inzulinovými analogy.  

 

Je třeba se pečlivě ujistit, že se do roztoku inzulínu nedostal žádný alkohol nebo jiná dezinficiencia. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

Doba použitelnosti po prvním použití inzulínového pera:  

Používané pero nebo nošené jako zásobní může být uchováváno až 4 týdny při teplotě do 25˚C a mimo 

přímé teplo nebo světlo.  

Používaná pera se nesmí uchovávat v chladničce.  

35

 

 

Víčko pera musí být vráceno na pero po každé aplikaci injekce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Nepoužívaná pera 

Uchovávejte v chladničce (2˚C - 8˚C). 

Chraňte před mrazem.  

Neukládejte přípravek Insulin Human Winthrop Rapid do blízkosti mrazicího boxu nebo mrazicí 

vložky. 

Uchovávejte předplněné pero v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.  

 

Používaná pera 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

3 ml roztoku v zásobní vložce (bezbarvé sklo typu I) s  pístem (brombutyl, guma (typ I)), uzavřená 

pertlem (hliník) se zátkou (brombutylovou nebo laminátovou polyisoprenovou a brombutylovou 

gumovou (typ I)). 

Zásobní vložky jsou uzavřeny v injekčním peru k jednorázovému použití.  

Jehly nejsou součástí balení.  

Dostupná jsou balení obsahující  3, 4, 5, 6, 9 nebo 10 per.  

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Insulin Human Winthrop Rapid smí být podán, pouze pokud je roztok čirý, bezbarvý, bez viditelných 

pevných částic, a má-li konzistenci vody. 

 

Prázdná pera nesmí být znovu použita a musí být zlikvidována odpovídajícím způsobem. 

 

Jedno pero smí být používáno pouze jedním pacientem, aby se zabránilo možnému přenosu nemoci. 

 

Je třeba pamatovat na to, že běžný neutrální inzulín se při hodnotách pH kolem 4,5 až 6,5 vysráží. 

 

Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, aby nedošlo k záměně 

humánních inzulínů a jiných inzulínů (viz bod 4.4). 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

 

36

 

 

Zacházení s perem 

 

Pacientovi je třeba doporučit, aby si před použitím SoloStar pozorně přečetl návod, který je 

součástí příbalové informace. 

 

  

Schématický nákres pera 

 

Důležité informace pro použití SoloStar: 

 

• 

Před každým použitím se musí vždy nejprve opatrně upevnit jehla a musí se provést kontrola 

bezpečnosti. Bez nasazené jehly neotáčejte voličem dávky ani nestlačujte injekční tlačítko. 

Používejte pouze jehly, které jsou určeny pro použití se SoloStar. 

• 

Je třeba zvláštní opatrnosti, aby se předešlo náhodnému zranění jehlou a přenosu infekce. 

• 

SoloStar se nesmí nikdy použít, pokud je poškozen nebo pokud není jisté, že funguje správně. 

• 

Pacient musí mít vždy k dispozici náhradní SoloStar pro případ, že se SoloStar ztratí nebo 

poškodí. 

 

Pokyny pro uchovávání 

 

Prosím, přečtěte si pokyny pro uchovávání SoloStar, které jsou uvedeny v bodě 6.4 tohoto SPC.  

 

Pokud je SoloStar skladován v chladu, je třeba ho vyjmout 1 až 2 hodiny před použitím, aby se mohl 

ohřát. Injikování studeného inzulínu je bolestivější. 

 

Použitý SoloStar musí být zlikvidován podle pokynů místních úřadů. 

 

Údržba 

 

SoloStar musí být chráněn před prachem a špínou. 

 

SoloStar je možné čistit zvenčí otíráním vlhkým textilem. 

 

Pero se nesmí máčet, mýt ani promazávat, mohlo by tím být poškozeno. 

 

SoloStar je navržen tak, aby pracoval přesně a bezpečně. Musí s ním být zacházeno s opatrností. 

Pacienti by se měli vyhnout situacím, kdy může být SoloStar poškozen. Pokud se pacient domnívá, že je 

jeho SoloStar poškozen, musí použít nový. 

 

Krok 1. 

Kontrola inzulínu 

 

Je nutné zkontrolovat označení na štítku pera, aby bylo jisté, že obsahuje správný inzulín. Insulin 

Human Winthrop SoloStar je bílý s barevným injekčním tlačítkem. Barva injekčního tlačítka se liší 

podle toho, jaký typ inzulínu pero obsahuje.   

 

Po odstranění krytu pera musí být také zkontrolován vzhled inzulínu:  

Roztok inzulínu (Insulin Human Winthrop Rapid) musí být čirý, bezbarvý, bez viditelných pevných 

částic a musí mít konzistenci vody. SoloStar se nesmí použít, pokud je inzulín zakalený, zbarvený nebo 

obsahuje částice. 

 

37

 

 

Krok 2.  

Upevnění jehly 

 

Použít by se měly pouze jehly, které byly schváleny pro použití se SoloStar. 

 

Pro každou injekci musí být použita nová sterilní jehla. Po odstranění krytu by se jehla měla opatrně 

upevnit přímo na pero. 

 

Krok 3. 

Kontrola bezpečnosti 

 

Před každou injekcí je nutné provést kontrolu bezpečnosti pro ujištění, že pero a jehla řádně fungují, a 

odstranit vzduchové bubliny. 

 

Musí být zvolena dávka 2 jednotky. 

Vnější a vnitřní kryt jehly se musí odstranit. 

 

Zatímco se pero drží tak, aby jehla směřovala nahoru, poklepe se jemně prsty na zásobník inzulínu, aby 

všechny vzduchové bubliny vystoupaly nahoru k jehle. 

 

Potom by se mělo injekční tlačítko stlačit, co nejvíc to půjde. 

 

Jestliže byl inzulín protlačen hrotem jehly, pak pero a jehla fungují správně. Pokud se žádný inzulín na 

hrotu jehly neobjeví, je třeba opakovat krok 3, dokud se inzulín na hrotu jehly neobjeví. 

 

Krok 4. 

Volba dávky 

 

Dávka se může nastavit v krocích po 1 jednotce, od minimální dávky 1 jednotky až po maximální dávku 

80 jednotek. Pokud je požadována dávka větší než 80 jednotek, musí se podat jako dvě a více injekcí. 

 

Okénko ukazující dávku musí po kontrole bezpečnosti ukazovat „0“. Poté může být zvolena dávka. 

 

Krok 5. 

Injekce dávky  

 

Pacient musí být svým lékařem informován o injekčních technikách. 

Jehla se vpíchne do kůže. 

Injekční tlačítko se úplně stiskne. Potom se drží tlačítko stisknuté 10 vteřin, než se jehla vytáhne. Tak se 

zajistí, že bude podána celá dávka inzulínu. 

 

Krok 6. 

Odstranění a zlikvidování jehly 

 

Jehla se musí odstranit po každé injekci a vyhodit. To zabrání kontaminaci a/nebo infekci, opětovnému 

vniknutí vzduchu do zásobníku inzulínu a vytékání inzulínu. Jehly nesmí být znovu použity. 

 

Při odstraňování a likvidaci jehly je třeba zvláštní opatrnosti. Aby se snížilo riziko náhodného zranění 

jehlou a přenosu infekčních chorob, je nutné řídit se doporučenými bezpečnostními opatřeními pro  

odstranění a likvidaci jehel (například nasazení krytu jednou rukou “one handed capping technique”). 

 

Na pero se znovu nasadí kryt pera. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D- 65926 Frankfurt am Main, Německo 

 

 

38

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/368/113 

EU/1/06/368/114 

EU/1/06/368/115 

EU/1/06/368/116 

EU/1/06/368/117 

EU/1/06/368/118 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 17. ledna 2007 

Datum prodloužení registrace: 17. ledna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu  

 

 

 

39

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Insulin Human Winthrop Basal 100 IU/ml injekční suspenze v injekční lahvičce 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml obsahuje 100 IU insulinum humanum (odpovídá 3,5 mg).  

Jedna injekční lahvička obsahuje 5 ml injekční suspenze, což se rovná 500 IU inzulínu, nebo 10 ml 

injekční suspenze, což se rovná 1000 IU inzulínu. Jedna IU (mezinárodní jednotka) odpovídá 0,035 mg 

bezvodého lidského inzulínu. 

 

Insulin Human Winthrop Basal je suspenze inzulínu isofanu. 

 

Lidský inzulín se vyrábí technologií rekombinace DNA u bakterie Escherichia coli

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční suspenze v injekční lahvičce. 

 

Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

Požadované hladiny glukózy v krvi, použité inzulínové přípravky a dávkování inzulínu (dávky a jejich 

časové rozvržení) musí být určeny individuálně a upraveny tak, aby vyhovovaly dietě, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. 

 

Denní dávky a časový rozvrh podání 

Pro dávkování inzulínu nejsou pevná pravidla. Avšak průměrný požadavek je často 0,5 až 1,0 IU/kg 

tělesné hmotnosti za den. Základní metabolický požadavek je 40 % až 60 % celkové denní potřeby. 

Insulin Human Winthrop Basal se podává subkutánní injekcí 45 až 60 minut před jídlem. 

 

Druhotná úprava dávky 

Zlepšení metabolické kontroly může mít za následek zvýšení citlivosti k inzulínu, vedoucí ke snížení 

jeho potřeby. Úprava dávky může být nutná například když: 

se změní hmotnost pacienta, 

se změní životní styl pacienta, 

nastanou další okolnosti, které mohou podnítit zvýšený sklon k hypo- nebo hyperglykémii (viz 

bod 4.4). 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti (≥ 65 let) 

U starších pacientů může vést progresivní zhoršování renálních funkcí k plynulému snižování potřeby 

inzulínu. 

 

40

 

 

Porucha funkce ledvin 

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být potřeba inzulínu menší z důvodu sníženého metabolismu 

inzulínu. 

 

Porucha funkce jater 

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater může být potřeba inzulínu snížena z důvodu snížené 

kapacity pro glukoneogenezu a sníženého metabolismu inzulínu. 

 

Způsob podání 

Insulin Human Winthrop Basal nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních pump 

ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Pro podání mohou být použity pouze injekční stříkačky určené pro tuto sílu inzulínu (100 IU v 1 ml). 

Injekční stříkačky nesmí obsahovat žádné jiné léčivé přípravky nebo residua (např. stopy heparinu). 

 

Insulin Human Winthrop Basal se podává subkutánně. Insulin Human Winthrop Basal nesmí být nikdy 

podán intravenózní injekcí. 

 

Absorpce inzulínu a z toho vyplývající hypoglykemický účinek dávky se může lišit od jedné injekční 

oblasti ke druhé (např. břišní stěna ve srovnání se stehnem). Místo vpichu v injekční oblasti musí být 

střídáno od jedné injekce ke druhé. 

 

Další podrobnosti o zacházení viz bod 6.6. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.  

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti s přecitlivělostí na Insulin Human Winthrop Basal, pro které není k dispozici lépe tolerovaný 

inzulínový přípravek, smějí pokračovat v léčbě pouze za přísného lékařského dohledu a je-li to 

nezbytné, v kombinaci s antialergickou léčbou. 

 

U pacientů s alergií na zvířecí inzulín se doporučuje provést intradermální kožní test před převodem na 

Insulin Human Winthrop Basal, protože se musí počítat s možností zkřížené imunologické reakce. 

 

V případě nedostatečné úpravy glykémie nebo sklonu k hyper-nebo hypoglykemickým epizodám je 

nezbytné ověřit, zda pacient dodržuje předepsaný léčebný režim, přezkoumat místa a správnost techniky 

vpichu a všechny další faktory předtím, než se uvažuje o úpravě dávky. 

 

Převod na Insulin Human Winthrop Basal 

Převod pacienta na jiný typ nebo značku inzulínu musí proběhnout pod přísným lékařským dohledem. 

Po změně síly, značky (výrobce), typu (normální lidský inzulín, NPH, lente, dlouhodobě působící 

inzulíny atd.), původu (zvířecí, lidský, analoga lidského inzulínu) a/nebo výrobní metody může být 

zapotřebí upravit dávkování. 

Potřeba úpravy (např. snížení) dávky může nastat okamžitě po převodu. Eventuálně se může vyvinout 

postupně během období několika týdnů. 

 

Po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský může být nutné snížení dávky především u pacientů, kteří: 

byli již dříve kontrolováni na poměrně nízkých hladinách krevního cukru, 

mají sklon k hypoglykémii, 

dříve potřebovali vyšší dávky inzulínu v důsledku přítomnosti protilátek proti inzulínu. 

 

Během převodu a v počátečních týdnech po něm je doporučen důsledný metabolický monitoring. U 

pacientů, u kterých jsou požadavky vysokých dávek inzulínu z důvodu přítomnosti protilátek proti 

inzulínu, musí být při převodu zvažován lékařský dohled v nemocnici nebo v podobném zařízení. 

41

 

 

 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie se může objevit, jestliže dávka inzulínu je v poměru k jeho potřebě příliš vysoká. 

 

Zvláštní opatrnost a intenzívní monitorování hladiny glukózy v krvi se doporučuje u těch pacientů, u 

kterých mohou být hypoglykemické epizody zvláště klinicky významné: u pacientů s významnými 

stenózami koronárních arterií nebo krevních cév zásobujících mozek (riziko kardiálních nebo 

cerebrálních komplikací hypoglykémie), stejně jako u pacientů s proliferativní retinopatií, zvláště není-

li léčena fotokoagulací (riziko přechodné amaurózy vyvolané hypoglykémií). 

 

Pacienti by měli být obeznámeni s okolnostmi, za kterých jsou varovné příznaky hypoglykémie 

oslabeny. Varovné symptomy hypoglykémie mohou být změněny, být méně výrazné nebo zcela chybět 

u některých rizikových skupin. K nim patří pacienti: 

u kterých byla glykemická kontrola význačně zlepšena, 

u kterých se hypoglykémie vyvíjí postupně, 

starší pacienti, 

po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský inzulín, 

u kterých je přítomna autonomní neuropatie, 

s dlouhou anamnézou diabetu, 

trpící psychiatrickým onemocněním, 

současně léčení některými dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5). 

Takové situace mohou vést k těžké hypoglykémii (a možné ztrátě vědomí), dříve než si pacient 

hypoglykémii stihne uvědomit. 

 

Pokud jsou zaznamenány normální nebo snížené hladiny glykovaného hemoglobinu, je nutno vzít 

v úvahu možnost rekurentních, nerozpoznaných (zejména nočních) epizod hypoglykémie. 

 

Nezbytnými předpoklady pro snížení rizika hypoglykémie jsou dodržování dávkování a dietního režimu 

pacientem, správné podávání inzulínu a schopnost pacienta rozpoznat příznaky hypoglykémie. Faktory 

zvyšující sklon k hypoglykémii mohou vyžadovat zvlášť pečlivé sledování a mohou si vynutit úpravu 

dávky. Patří mezi ně: 

změna oblasti aplikace, 

zlepšení citlivosti k inzulínu (např. odstraněním stresových faktorů), 

nezvyklá, zvýšená nebo prodloužená fyzická aktivita, 

přidružené nemoci (např. zvracení, průjem), 

neadekvátní příjem potravy, 

vynechání jídla, 

konzumace alkoholu, 

některé nekompenzované poruchy endokrinního systému (např. u hypotyreózy a u 

nedostatečnosti adenohypofýzy nebo adrenokortikální nedostatečnosti), 

současná léčba některými jinými léčivými přípravky. 

 

Interkurentní nemoci 

Přidružené nemoci vyžadují intenzívní metabolický monitoring. V mnoha případech jsou indikovány 

testy na ketolátky v moči a často je nutná úprava dávky inzulínu. Potřeba inzulínu je často zvýšená. 

Pacienti s diabetem typu I musí pokračovat v pravidelném režimu příjmu alespoň malého množství 

sacharidů, dokonce i tehdy, když jsou schopni jíst pouze málo nebo nejí vůbec, nebo zvrací atd. a 

nesmějí nikdy vynechat inzulín úplně. 

 

Chyby v medikaci 

Byly hlášeny chyby v léčbě, kdy byly omylem podány jiné lékové formy přípravku Insulin Human 

Winthrop nebo jiné inzulíny. Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, 

aby nedošlo k záměně humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

 

Kombinace přípravku Insulin Human Winthrop s pioglitazonem 

Zejména u pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání byly při podávání pioglitazonu 

v kombinaci s inzulínem hlášeny případy srdečního selhání. To je třeba mít na paměti, pokud je 

42

 

 

zvažována léčba přípravkem Insulin Human Winthrop v kombinaci s pioglitazonem. Jestliže je tato 

kombinace použita, je třeba pacienty sledovat, zda se u nich neobjevují známky a příznaky srdečního 

selhání, zvýšení hmotnosti a edém. Dojde-li k jakémukoli zhoršení srdečních příznaků, je zapotřebí 

léčbu pioglitazonem ukončit.   

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky lidského inzulínu. 

 

Mezi látky, které mohou zvýšit hypoglykemický účinek a zvýšit náchylnost k hypoglykémii, patří 

perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), disopyramid, fibráty, 

fluoxetin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO), pentoxifylin, propoxyfen, salicyláty a sulfonamidová 

antibiotika. 

 

Mezi látky, které mohou snižovat hypoglykemický účinek, patří kortikosteroidy, danazol, diazoxid, 

diuretika, glukagon, isoniazid, estrogeny a progestogeny (např. perorální antikoncepce), deriváty 

fenothiazinu, somatropin, sympatomimetika (např. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), 

thyreoidní hormony, inhibitory proteáz a atypická antipsychotika (např. olanzapin a klozapin). 

 

Beta-blokátory, klonidin, soli lithia nebo alkohol mohou buď zesílit, nebo oslabit hypoglykemický 

účinek inzulínu. Pentamidin může vyvolat hypoglykémii, kterou může někdy následovat 

hyperglykémie. 

 

Navíc vlivem sympatolytických léčivých přípravků, jako jsou beta-blokátory, klonidin, guanetidin a 

reserpin, mohou být známky adrenergní kontraregulace sníženy nebo mohou zcela chybět. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Z kontrolovaných klinických studií nejsou  k dispozici žádné klinické údaje o podávání lidského 

inzulínu během těhotenství. Inzulín prochází placentární bariérou, i když v klinicky nevýznamném 

množství. Omezené údaje u těhotných žen, které užívaly komerčně dostupný lidský inzulín (bylo 

hlášeno méně než 300 těhotenství), nenaznačují žádné problémy s bezpečností při použití lidského 

inzulínu během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. 

 

Je nutné, aby byla u pacientek s preexistujícím diabetem nebo s těhotenským diabetem udržována dobrá 

metabolická kontrola. Potřeba inzulínu může klesat během prvního trimestru a obecně se zvyšuje během 

druhého a třetího trimestru. Okamžitě po porodu potřeba inzulínu rapidně poklesne (zvýšené riziko 

hypoglykémie). Pečlivý monitoring glukózy je nutný. 

 

Kojení 

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence. Insulin Human Winthrop Basal lze během kojení 

používat. Kojící ženy mohou vyžadovat úpravu dávky inzulínu a diety. 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje ani údaje z pokusů na zvířatech, které by se týkaly účinku 

lidského inzulínu na mužskou nebo ženskou fertilitu. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena následkem hypoglykémie nebo 

hyperglykémie nebo např. následkem poruchy zraku. To může představovat riziko v situacích, kde jsou 

tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů). 

 

Pacient by měl být obeznámen s opatřeními, zabraňujícími vzniku hypoglykémie během řízení. To je 

důležité zejména u těch, kteří mají sníženou nebo chybějící vnímavost k varovným příznakům 

43

 

 

hypoglykémie nebo mají časté epizody hypoglykémie. Je třeba zvážit, zda řízení nebo obsluha strojů 

jsou za těchto okolností vhodné. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

Hypoglykémie, obecně nejčastější nežádoucí účinek inzulínové terapie, se může objevit, jestliže je 

dávka inzulínu vzhledem k jeho potřebě příliš vysoká. V klinických studiích a po uvedení na trh se 

frekvence mění podle skupin pacientů a dávkovacích režimů, proto nemůže být žádná přesná frekvence 

uvedena. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Následující nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií, jsou seřazeny níže podle 

orgánových systémů a podle snižujícího se výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

Poruchy imunitního 

systému 

 

Šok 

Časné alergické reakce 

(hypotenze, 

angioneurotický edém, 

bronchospasmus, 

generalizované kožní 

reakce), protilátky proti 

inzulínu 

Poruchy metabolismu 

a výživy 

Otok 

 

Hypoglykémie, retence 

sodíku 

Poruchy oka 

 

 

Proliferativní 

retinopatie, diabetická 

retinopatie, poruchy 

vidění  

Poruchy kůže 

a podkožní tkáně 

 

 

Lipodystrofie 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace  

Reakce v místě vpichu  Kopřivka v místě 

vpichu 

Zánět v místě vpichu, 

otok v místě vpichu, 

bolest v místě vpichu, 

svědění v místě vpichu, 

zarudnutí v místě 

vpichu, otok v místě 

vpichu 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Poruchy imunitního systému 

Časné alergické reakce na inzulín nebo na pomocné látky mohou být život ohrožující. 

 

Podávání inzulínu může způsobit tvorbu protilátek proti inzulínu. Ve vzácných případech může 

přítomnost těchto protilátek proti inzulínu vyžadovat úpravu dávkování inzulínu, aby se vyrovnala 

tendence k hyper- nebo hypoglykémii. 

 

Poruchy metabolizmu a výživy 

Závažné ataky hypoglykémie, zejména opakované, mohou vést k neurologickému poškození.  

Dlouhodobé nebo závažné epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.  

 

44

 

 

U mnoha pacientů jsou známky a příznaky neuroglykopenie předznamenány známkami adrenergní 

kontraregulace. Obecně platí, že čím větší a rychlejší je pokles hladiny glukózy v krvi, tím výraznější je 

fenomén kontraregulace a jeho příznaky.  

 

Inzulín může způsobit retenci sodíku a vznik otoků, zvláště je-li předchozí špatná metabolická kontrola 

zlepšena intenzívní inzulínovou terapií. 

 

Poruchy oka 

Výrazná změna v glykémii může být příčinou přechodného zhoršení zraku, způsobeného přechodnou 

změnou napětí a indexu lomu v čočkách. 

 

Dlouhodobé zlepšení glykemické kontroly snižuje riziko progrese diabetické retinopatie. Avšak 

zintenzivnění inzulínové terapie s náhlým zlepšením glykemické kontroly může být spojeno 

s přechodným zhoršením diabetické retinopatie.  

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

V místě vpichu se může vyvinout lipodystrofie zpomalující lokální absorpci inzulínu. Plynulé střídání 

místa vpichu v oblasti podání může pomoci omezit tyto reakce nebo jim zabránit. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Většina mírných reakcí na inzulín v místě vpichu obvykle odezní během několika dnů nebo několika 

týdnů. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

Předávkování inzulínu může vést k těžké a někdy dlouhodobé a život ohrožující hypoglykémii. 

 

Léčba 

Mírné hypoglykemické epizody mohou být obvykle zvládnuty perorálním podáním sacharidů. Může být 

potřeba upravit dávkování léčivého přípravku, dietní režim nebo fyzickou aktivitu. 

 

Závažnější epizody spojené s kómatem, křečemi nebo neurologickou poruchou mohou být léčeny 

intramuskulárně/subkutánně podaným glukagonem nebo intravenózně podanou koncentrovanou 

glukózou. Dlouhodobé podávání sacharidů  a sledování stavu je nezbytné, protože hypoglykémie se 

může po zjevném klinickém zlepšení opakovat. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, inzulíny a analogy střednědobě působící, 

k injekční aplikaci, ATC kód: A10AC01. 

 

Mechanismus účinku 

Inzulín 

snižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky, stejně jako potlačuje katabolické 

účinky, 

zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje 

utilizaci pyruvátu. To inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezu, 

zvyšuje lipogenezu v játrech a v tukové tkáni a inhibuje lipolýzu, 

podporuje vychytávání aminokyselin buňkami a podporuje syntézu proteinů, 

zvyšuje vychytávání draslíku buňkami. 

 

45

 

 

Farmakodynamické účinky 

Insulin Human Winthrop Basal (suspenze inzulínu isofanu) je inzulín s postupným nástupem a dlouhým 

trváním účinku. Po subkutánní injekci nastupuje účinek během 60 minut, fáze maximálního účinku je 

mezi 3 až 4 hodinami po injekci a trvání účinku je 11 až 20 hodin. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

U zdravých jedinců je sérový poločas inzulínu přibližně 4 až 6 minut. U pacientů s těžkou renální 

nedostatečností je delší. Je však třeba si uvědomit, že farmakokinetika inzulínu neodráží jeho 

metabolický účinek. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Akutní toxicita byla studována po subkutánním podání na potkanech. Nebyly prokázány žádné známky 

toxického účinku. Studie farmakodynamických účinků následujících po subkutánním podání u králíků a 

psů ukázaly očekávané hypoglykemické reakce. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Protamin-sulfát, 

metakresol, 

fenol, 

chlorid zinečnatý, 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

glycerol, 

hydroxid sodný, 

kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), 

voda na injekci. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou  

uvedeny v bodě 6.6. 

 

Insulin Human Winthrop Basal nesmí být míchán s roztoky obsahujícími redukční činidla, jako jsou 

thioly a siřičitany.  

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Basal nesmí být míchán s  lidskými inzulíny, které jsou určeny speciálně pro 

použití do inzulinových pump.  

Insulin Human Winthrop Basal se také nesmí míchat s inzulíny zvířecího původu nebo s inzulínovými 

analogy. 

Inzulíny dvou  různých koncentrací (např. 100 IU v 1 ml a 40 IU v 1 ml) nesmí být míchány. 

 

Je třeba se pečlivě ujistit, že se do suspenze inzulínu nedostal žádný alkohol nebo jiná dezinficiencia. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

Doba použitelnosti po prvním použití injekční lahvičky  

Přípravek může být uchováván až čtyři týdny při teplotě do 25°C a mimo přímé teplo nebo světlo.  

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Doporučuje se zaznamenat na obal datum prvního použití z injekční lahvičky. 

46

 

 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neotevřené injekční lahvičky 

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).  

Chraňte před mrazem.  

Neukládejte Insulin Human Winthrop Basal do blízkosti mrazicího boxu nebo mrazicí vložky. 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Otevřené injekční lahvičky 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

5 ml suspenze v injekční lahvičce a 10 ml suspenze v injekční lahvičce (bezbarvé sklo typu I) s pertlem 

(hliník), gumovou chlorobutylovou zátkou (typ I) a odtrhávacím víčkem (polypropylen). 

Dostupná jsou balení s 1 a 5 injekčními lahvičkami. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Před prvním odebráním inzulínu z injekční lahvičky odstraňte plastikové ochranné víčko. 

 

Těsně před odebráním z injekční lahvičky do injekční stříkačky musí být suspenze promíchána. To se 

provádí nejlépe rolováním lahvičky šikmo mezi dlaněmi. Neprotřepávejte injekční lahvičku prudce, 

protože to může vést ke změnám v suspenzi (způsobujícím zdánlivě „namrzlý“ vzhled lahvičky, viz 

dále) a způsobit napěnění. Pěna může bránit přesnému odměření dávky. 

 

Po promíchání musí mít suspenze stejnoměrný mléčný vzhled. Insulin Human Winthrop Basal se nesmí 

použít, pokud toho nelze docílit, tj. pokud suspenze například zůstává čirá, nebo se v inzulínu objeví 

shluky, částice nebo vločky, nebo tyto shluky, částice nebo vločky zůstávají nalepeny na stěnu či dno 

lahvičky. Tyto změny někdy způsobují již zmíněný zdánlivě „namrzlý“ vzhled lahvičky. V takových 

případech je nutno použít novou lahvičku, kde lze docílit stejnoměrnosti suspenze. Také je nezbytné 

použít novou lahvičku, pokud se potřeba inzulínu podstatně mění. 

 

Insulin Human Winthrop Basal nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních pump 

ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Je třeba pamatovat na to, že krystaly protaminového inzulínu se při kyselém pH rozpustí. 

 

Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, aby nedošlo k záměně 

humánních inzulínů a jiných inzulínů (viz bod 4.4). 

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Basal může být míchán se všemi lidskými inzulíny s výjimkou těch, které jsou 

určeny speciálně pro použití do inzulínových pump. Údaje o inkompatibilitě s jinými inzulíny viz bod 

6.2. 

 

Pokud jsou dva různé inzulíny odebírány do jedné injekční stříkačky, doporučuje se, aby inzulín 

s krátkou dobou účinku byl odebrán první, aby se zabránilo kontaminaci injekční lahvičky přípravkem 

s dlouhodobým účinkem. Doporučeno je injikovat okamžitě po smíchání.  

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

 

 

47

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Německo 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/368/020 

EU/1/06/368/021 

EU/1/06/368/171 

EU/1/06/368/172 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 17. ledna 2007 

Datum prodloužení registrace: 17. ledna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 

 

48

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Insulin Human Winthrop Basal 40 IU/ml injekční suspenze v injekční lahvičce 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml obsahuje 40 IU insulinum humanum (odpovídá 1,4 mg).  

Jedna injekční lahvička obsahuje 10 ml injekční suspenze, což se rovná 400 IU inzulínu. Jedna IU 

(mezinárodní jednotka) odpovídá 0,035 mg bezvodého lidského inzulínu. 

 

Insulin Human Winthrop Basal je suspenze inzulínu isofanu. 

 

Lidský inzulín se vyrábí technologií rekombinace DNA u bakterie Escherichia coli

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční suspenze v injekční lahvičce. 

 

Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

Požadované hladiny glukózy v krvi, použité inzulínové přípravky a dávkování inzulínu (dávky a jejich 

časové rozvržení) musí být určeny individuálně a upraveny tak, aby vyhovovaly dietě, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. 

 

Denní dávky a časový rozvrh podání 

Pro dávkování inzulínu nejsou pevná pravidla. Avšak průměrný požadavek je často 0,5 až 1,0 IU/kg 

tělesné hmotnosti za den. Základní metabolický požadavek je 40 % až 60 % celkové denní potřeby. 

Insulin Human Winthrop Basal se podává subkutánní injekcí 45 až 60 minut před jídlem. 

 

Druhotná úprava dávky 

Zlepšení metabolické kontroly může mít za následek zvýšení citlivosti k inzulínu, vedoucí ke snížení 

jeho potřeby. Úprava dávky může být nutná například když: 

se změní hmotnost pacienta, 

se změní životní styl pacienta, 

nastanou další okolnosti, které mohou podnítit zvýšený sklon k hypo- nebo hyperglykémii (viz 

bod 4.4). 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti (≥ 65 let) 

U starších pacientů může vést progresivní zhoršování renálních funkcí k plynulému snižování potřeby 

inzulínu. 

 

49

 

 

Porucha funkce ledvin 

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být potřeba inzulínu menší z důvodu sníženého metabolismu 

inzulínu. 

 

Porucha funkce jater 

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater může být potřeba inzulínu snížena z důvodu snížené 

kapacity pro glukoneogenezu a sníženého metabolismu inzulínu. 

 

Způsob podání 

Insulin Human Winthrop Basal nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních pump 

ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Pro podání mohou být použity pouze injekční stříkačky určené pro tuto sílu inzulínu (40 IU v 1 ml). 

Injekční stříkačky nesmí obsahovat žádné jiné léčivé přípravky nebo residua (např. stopy heparinu). 

 

Insulin Human Winthrop Basal se podává subkutánně. Insulin Human Winthrop Basal nesmí být nikdy 

podán intravenózní injekcí. 

 

Absorpce inzulínu a z toho vyplývající hypoglykemický účinek dávky se může lišit od jedné injekční 

oblasti ke druhé (např. břišní stěna ve srovnání se stehnem). Místo vpichu v injekční oblasti musí být 

střídáno od jedné injekce ke druhé. 

 

Další podrobnosti o zacházení viz bod 6.6. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti s přecitlivělostí na Insulin Human Winthrop Basal, pro které není k dispozici lépe tolerovaný 

inzulínový přípravek, smějí pokračovat v léčbě pouze za přísného lékařského dohledu a je-li to 

nezbytné, v kombinaci s antialergickou léčbou. 

 

U pacientů s alergií na zvířecí inzulín se doporučuje provést intradermální kožní test před převodem na 

Insulin Human Winthrop Basal, protože se musí počítat s možností zkřížené imunologické reakce. 

 

V případě nedostatečné úpravy glykémie nebo sklonu k hyper-nebo hypoglykemickým  epizodám je 

nezbytné ověřit, zda pacient dodržuje předepsaný léčebný režim, přezkoumat místa a správnost techniky 

vpichu a všechny další faktory předtím, než se uvažuje o úpravě dávky. 

 

Převod na Insulin Human Winthrop Basal 

Převod pacienta na jiný typ nebo značku inzulínu musí proběhnout pod přísným lékařským dohledem. 

Po změně síly, značky (výrobce), typu (normální lidský inzulín, NPH, lente, dlouhodobě působící 

inzulíny atd.), původu (zvířecí, lidský, analoga lidského inzulínu) a/nebo výrobní metody může být 

zapotřebí upravit dávkování. 

Potřeba úpravy (např. snížení) dávky může nastat okamžitě po převodu. Eventuálně se může vyvinout 

postupně během období několika týdnů. 

 

Po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský může být nutné snížení dávky především u pacientů, kteří: 

byli již dříve kontrolováni na poměrně nízkých hladinách krevního cukru, 

mají sklon k hypoglykémii, 

dříve potřebovali vyšší dávky inzulínu v důsledku přítomnosti protilátek proti inzulínu. 

 

Během převodu a v počátečních týdnech po něm je doporučen důsledný metabolický monitoring. U 

pacientů, u kterých jsou požadavky vysokých dávek inzulínu z důvodu přítomnosti protilátek proti 

inzulínu, musí být při převodu zvažován lékařský dohled v nemocnici nebo v podobném zařízení. 

50

 

 

 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie se může objevit, jestliže dávka inzulínu je v poměru k jeho potřebě příliš vysoká. 

 

Zvláštní opatrnost a intenzívní monitorování hladiny glukózy v krvi se doporučuje u těch pacientů, u 

kterých mohou být hypoglykemické epizody zvláště klinicky významné: u pacientů s významnými 

stenózami koronárních arterií nebo krevních cév zásobujících mozek (riziko kardiálních nebo 

cerebrálních komplikací hypoglykémie), stejně jako u pacientů s proliferativní retinopatií, zvláště není-

li léčena fotokoagulací (riziko přechodné amaurózy vyvolané hypoglykémií). 

 

Pacienti by měli být obeznámeni s okolnostmi, za kterých jsou varovné příznaky hypoglykémie 

oslabeny. Varovné symptomy hypoglykémie mohou být změněny, být méně výrazné nebo zcela chybět 

u některých rizikových skupin. K nim patří pacienti: 

u kterých byla glykemická kontrola význačně zlepšena, 

u kterých se hypoglykémie vyvíjí postupně, 

starší pacienti, 

po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský inzulín, 

u kterých je přítomna autonomní neuropatie, 

s dlouhou anamnézou diabetu, 

trpící psychiatrickým onemocněním, 

současně léčení některými dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5). 

Takové situace mohou vést k těžké hypoglykémii (a možné ztrátě vědomí), dříve než si pacient 

hypoglykémii stihne uvědomit. 

 

Pokud jsou zaznamenány normální nebo snížené hladiny glykovaného hemoglobinu, je nutno vzít v 

úvahu možnost rekurentních, nerozpoznaných (zejména nočních) epizod hypoglykémie. 

 

Nezbytnými předpoklady pro snížení rizika hypoglykémie jsou dodržování dávkování a dietního režimu 

pacientem, správné podávání inzulínu a schopnost pacienta rozpoznat příznaky hypoglykémie. Faktory 

zvyšující sklon k hypoglykémii mohou vyžadovat zvlášť pečlivé sledování a mohou si vynutit úpravu 

dávky. Patří mezi ně: 

změna oblasti aplikace, 

zlepšení citlivosti k inzulínu (např. odstraněním stresových faktorů), 

nezvyklá, zvýšená nebo prodloužená fyzická aktivita, 

přidružené nemoci (např. zvracení, průjem), 

neadekvátní příjem potravy, 

vynechání jídla, 

konzumace alkoholu, 

některé nekompenzované poruchy endokrinního systému (např. u hypotyreózy a u 

nedostatečnosti adenohypofýzy nebo adrenokortikální nedostatečnosti), 

současná léčba některými jinými léčivými přípravky. 

 

Interkurentní nemoci 

Přidružené nemoci vyžadují intenzívní metabolický monitoring. V mnoha případech jsou indikovány 

testy na ketolátky v moči a často je nutná úprava dávky inzulínu. Potřeba inzulínu je často zvýšená. 

Pacienti s diabetem typu I musí pokračovat v pravidelném režimu příjmu alespoň malého množství 

sacharidů, dokonce i tehdy, když jsou schopni jíst pouze málo nebo nejí vůbec, nebo zvrací atd. a 

nesmějí nikdy vynechat inzulín úplně. 

 

Chyby v medikaci 

Byly hlášeny chyby v léčbě, kdy byly omylem podány jiné lékové formy přípravku Insulin Human 

Winthrop nebo jiné inzulíny. Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, 

aby nedošlo k záměně humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

 

Kombinace přípravku Insulin Human Winthrop s pioglitazonem 

Zejména u pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání byly při podávání pioglitazonu 

v kombinaci s inzulínem hlášeny případy srdečního selhání. To je třeba mít na paměti, pokud je 

51

 

 

zvažována léčba přípravkem Insulin Human Winthrop v kombinaci s pioglitazonem. Jestliže je tato 

kombinace použita, je třeba pacienty sledovat, zda se u nich neobjevují známky a příznaky srdečního 

selhání, zvýšení hmotnosti a edém. Dojde-li k jakémukoli zhoršení srdečních příznaků, je zapotřebí 

léčbu pioglitazonem ukončit.   

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky lidského inzulínu. 

 

Mezi látky, které mohou zvýšit hypoglykemický účinek a zvýšit náchylnost k hypoglykémii, patří 

perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), disopyramid, fibráty, 

fluoxetin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO), pentoxifylin, propoxyfen, salicyláty a sulfonamidová 

antibiotika. 

 

Mezi látky, které mohou snižovat hypoglykemický účinek, patří kortikosteroidy, danazol, diazoxid, 

diuretika, glukagon, isoniazid, estrogeny a progestogeny (např. perorální antikoncepce), deriváty 

fenothiazinu, somatropin, sympatomimetika (např. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), 

thyreoidní hormony, inhibitory proteáz a atypická antipsychotika (např. olanzapin a klozapin). 

 

Beta-blokátory, klonidin, soli lithia nebo alkohol mohou buď zesílit, nebo oslabit hypoglykemický 

účinek inzulínu. Pentamidin může vyvolat hypoglykémii, kterou může někdy následovat 

hyperglykémie. 

 

Navíc vlivem sympatolytických léčivých přípravků, jako jsou beta-blokátory, klonidin, guanetidin a 

reserpin, mohou být známky adrenergní kontraregulace sníženy nebo mohou zcela chybět. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Z kontrolovaných klinických studií nejsou  k dispozici žádné klinické údaje o podávání lidského 

inzulínu během těhotenství. Inzulín prochází placentární bariérou, i když v klinicky nevýznamném 

množství. Omezené údaje u těhotných žen, které užívaly komerčně dostupný lidský inzulín (bylo 

hlášeno méně než 300 těhotenství), nenaznačují žádné problémy s bezpečností při použití lidského 

inzulínu během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. 

 

Je nutné, aby byla u pacientek s preexistujícím diabetem nebo s těhotenským diabetem udržována dobrá 

metabolická kontrola. Potřeba inzulínu může klesat během prvního trimestru a obecně se zvyšuje během 

druhého a třetího trimestru. Okamžitě po porodu potřeba inzulínu rapidně poklesne (zvýšené riziko 

hypoglykémie). Pečlivý monitoring glukózy je nutný. 

 

Kojení 

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence. Insulin Human Winthrop Basal lze během kojení 

používat. Kojící ženy mohou vyžadovat úpravu dávky inzulínu a diety. 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje ani údaje z pokusů na zvířatech, které by se týkaly účinku 

lidského inzulínu na mužskou nebo ženskou fertilitu. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena následkem hypoglykémie nebo 

hyperglykémie nebo např. následkem poruchy zraku. To může představovat riziko v situacích, kde jsou 

tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů). 

 

Pacient by měl být obeznámen s opatřeními, zabraňujícími vzniku hypoglykémie během řízení. To je 

důležité zejména u těch, kteří mají sníženou nebo chybějící vnímavost k varovným příznakům 

52

 

 

hypoglykémie nebo mají časté epizody hypoglykémie. Je třeba uvážit, zda řízení nebo obsluha strojů 

jsou za těchto okolností vhodné. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

Hypoglykémie, obecně nejčastější nežádoucí účinek inzulínové terapie, se může objevit, jestliže je 

dávka inzulínu vzhledem k jeho potřebě příliš vysoká. V klinických studiích a po uvedení na trh se 

frekvence mění podle skupin pacientů a dávkovacích režimů, proto nemůže být žádná přesná frekvence 

uvedena. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Následující nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií, jsou seřazeny níže podle 

orgánových systémů a podle snižujícího se výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

Poruchy imunitního 

systému 

 

Šok 

Časné alergické reakce 

(hypotenze, 

angioneurotický edém, 

bronchospasmus, 

generalizované kožní 

reakce), protilátky proti 

inzulínu 

Poruchy metabolismu 

a výživy 

Otok 

 

Hypoglykémie, retence 

sodíku 

Poruchy oka 

 

 

Proliferativní 

retinopatie, diabetická 

retinopatie, poruchy 

vidění  

Poruchy kůže 

a podkožní tkáně 

 

 

Lipodystrofie 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace  

Reakce v místě vpichu  Kopřivka v místě 

vpichu 

Zánět v místě vpichu, 

otok v místě vpichu, 

bolest v místě vpichu, 

svědění v místě vpichu, 

zarudnutí v místě 

vpichu, otok v místě 

vpichu 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Poruchy imunitního systému 

Časné alergické reakce na inzulín nebo na pomocné látky mohou být život ohrožující. 

 

Podávání inzulínu může způsobit tvorbu protilátek proti inzulínu. Ve vzácných případech může 

přítomnost těchto protilátek proti inzulínu vyžadovat úpravu dávkování inzulínu, aby se vyrovnala 

tendence k hyper- nebo hypoglykémii. 

 

Poruchy metabolizmu a výživy 

Závažné ataky hypoglykémie, zejména opakované, mohou vést k neurologickému poškození.  

Dlouhodobé nebo závažné epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.  

 

53

 

 

U mnoha pacientů jsou známky a příznaky neuroglykopenie předznamenány známkami adrenergní 

kontraregulace. Obecně platí, že čím větší a rychlejší je pokles hladiny glukózy v krvi, tím výraznější je 

fenomén kontraregulace a jeho příznaky.  

 

Inzulín může způsobit retenci sodíku a vznik otoků, zvláště je-li předchozí špatná metabolická kontrola 

zlepšena intenzívní inzulínovou terapií. 

 

Poruchy oka 

Výrazná změna v glykémii může být příčinou přechodného zhoršení zraku, způsobeného přechodnou 

změnou napětí a indexu lomu v čočkách. 

 

Dlouhodobé zlepšení glykemické kontroly snižuje riziko progrese diabetické retinopatie. Avšak 

zintenzivnění inzulínové terapie s náhlým zlepšením glykemické kontroly může být spojeno 

s přechodným zhoršením diabetické retinopatie.  

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

V místě vpichu se může vyvinout lipodystrofie zpomalující lokální absorpci inzulínu. Plynulé střídání 

místa vpichu v oblasti podání může pomoci omezit tyto reakce nebo jim zabránit. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Většina mírných reakcí na inzulín v místě vpichu obvykle odezní během několika dnů nebo několika 

týdnů. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

Předávkování inzulínu může vést k těžké a někdy dlouhodobé a život ohrožující hypoglykémii. 

 

Léčba 

Mírné hypoglykemické epizody mohou být obvykle zvládnuty perorálním podáním sacharidů. Může být 

potřeba upravit dávkování léčivého přípravku, dietní režim nebo fyzickou aktivitu. 

 

Závažnější epizody spojené s kómatem, křečemi nebo neurologickou poruchou mohou být léčeny 

intramuskulárně/subkutánně podaným glukagonem nebo intravenózně podanou koncentrovanou 

glukózou. Dlouhodobé podávání sacharidů  a sledování stavu je nezbytné, protože hypoglykémie se 

může po zjevném klinickém zlepšení opakovat. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, inzulíny a analogy střednědobě působící, 

k injekční aplikaci, ATC kód: A10AC01. 

 

Mechanismus účinku 

Inzulín 

snižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky, stejně jako potlačuje katabolické 

účinky, 

zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje 

utilizaci pyruvátu. To inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezu, 

zvyšuje lipogenezu v játrech a v tukové tkáni a inhibuje lipolýzu, 

podporuje vychytávání aminokyselin buňkami a podporuje syntézu proteinů, 

zvyšuje vychytávání draslíku buňkami. 

 

54

 

 

Farmakodynamické účinky 

Insulin Human Winthrop Basal (suspenze inzulínu isofanu) je inzulín s postupným nástupem a dlouhým 

trváním účinku. Po subkutánní injekci nastupuje účinek během 60 minut, fáze maximálního účinku je 

mezi 3 až 4 hodinami po injekci a trvání účinku je 11 až 20 hodin. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

U zdravých jedinců je sérový poločas inzulínu přibližně 4 až 6 minut. U pacientů s těžkou renální 

nedostatečností je delší. Je však třeba si uvědomit, že farmakokinetika inzulínu neodráží jeho 

metabolický účinek. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Akutní toxicita byla studována po subkutánním podání na potkanech. Nebyly prokázány žádné známky 

toxického účinku. Studie farmakodynamických účinků následujících po subkutánním podání u králíků a 

psů ukázaly očekávané hypoglykemické reakce. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Protamin-sulfát, 

metakresol, 

fenol, 

chlorid zinečnatý, 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

glycerol, 

hydroxid sodný, 

kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), 

voda na injekci. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou  

uvedeny v bodě 6.6. 

 

Insulin Human Winthrop Basal nesmí být míchán s roztoky obsahujícími redukční činidla, jako jsou 

thioly a siřičitany.  

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Basal nesmí být míchán s  lidskými inzulíny, které jsou určeny speciálně pro 

použití do inzulinových pump.  

Insulin Human Winthrop Basal se také nesmí míchat s inzulíny zvířecího původu nebo s inzulínovými 

analogy. 

Inzulíny dvou různých koncentrací (např. 100 IU v 1 ml a 40 IU v 1 ml) nesmí být míchány. 

 

Je třeba se pečlivě ujistit, že se do suspenze inzulínu nedostal žádný alkohol nebo jiná dezinficiencia. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

Doba použitelnosti po prvním použití injekční lahvičky  

Přípravek může být uchováván až čtyři týdny při teplotě do 25°C a mimo přímé teplo nebo světlo.  

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Doporučuje se zaznamenat na obal datum prvního použití z injekční lahvičky. 

55

 

 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neotevřené injekční lahvičky 

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).  

Chraňte před mrazem.  

Neukládejte Insulin Human Winthrop Basal do blízkosti mrazicího boxu nebo mrazicí vložky. 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Otevřené injekční lahvičky 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

10 ml suspenze v injekční lahvičce (bezbarvé sklo typu I) s  pertlem (hliník), zátkou (chlorobutyl, guma 

(typ I)) a odtrhávacím víčkem (polypropylen). 

Dostupná jsou balení s 1 a 5 injekčními lahvičkami. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Před prvním odebráním inzulínu z injekční lahvičky odstraňte plastikové ochranné víčko. 

 

Těsně před odebráním z injekční lahvičky do injekční stříkačky musí být suspenze promíchána. To se 

provádí nejlépe rolováním lahvičky šikmo mezi dlaněmi. Neprotřepávejte injekční lahvičku prudce, 

protože to může vést ke změnám v suspenzi (způsobujícím zdánlivě „namrzlý“ vzhled lahvičky, viz 

dále) a způsobit napěnění. Pěna může bránit přesnému odměření dávky. 

 

Po promíchání musí mít suspenze stejnoměrný mléčný vzhled. Insulin Human Winthrop Basal se nesmí 

použít, pokud toho nelze docílit, tj. pokud suspenze například zůstává čirá, nebo se v inzulínu objeví 

shluky, částice nebo vločky, nebo tyto shluky, částice nebo vločky zůstávají nalepeny na stěnu či dno 

lahvičky. Tyto změny někdy způsobují již zmíněný zdánlivě „namrzlý“ vzhled lahvičky. V takových 

případech je nutno použít novou lahvičku, kde lze docílit stejnoměrnosti suspenze. Také je nezbytné 

použít novou lahvičku, pokud se potřeba inzulínu podstatně mění. 

 

Insulin Human Winthrop Basal nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních pump 

ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Je třeba pamatovat na to, že krystaly protaminového inzulínu se při kyselém pH rozpustí. 

 

Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, aby nedošlo k záměně 

humánních inzulínů a jiných inzulínů (viz bod 4.4). 

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Basal může být míchán se všemi lidskými inzulíny s výjimkou těch, které jsou 

určeny speciálně pro použití do inzulínových pump. Údaje o inkompatibilitě s jinými inzulíny viz bod 

6.2. 

 

Pokud jsou dva různé inzulíny odebírány do jedné injekční stříkačky, doporučuje se, aby inzulín 

s krátkou dobou účinku byl odebrán první, aby se zabránilo kontaminaci injekční lahvičky přípravkem 

s dlouhodobým účinkem. Doporučeno je injikovat okamžitě po smíchání.  

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

 

 

56

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Německo 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/368/003 

EU/1/06/368/004 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 17. ledna 2007 

Datum prodloužení registrace: 17. ledna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 

 

57

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Insulin Human Winthrop Basal 100 IU/ml injekční suspenze v zásobní vložce 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml obsahuje 100 IU insulinum humanum (odpovídá 3,5 mg).  

Jedna zásobní vložka obsahuje 3 ml injekční suspenze, což se rovná 300 IU inzulínu. Jedna IU 

(mezinárodní jednotka) odpovídá 0,035 mg bezvodého lidského inzulínu. 

 

Insulin Human Winthrop Basal je suspenze inzulínu isofanu. 

 

Lidský inzulín se vyrábí technologií rekombinace DNA u bakterie Escherichia coli

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční suspenze v zásobní vložce. 

 

Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

Požadované hladiny glukózy v krvi, použité inzulínové přípravky a dávkování inzulínu (dávky a jejich 

časové rozvržení) musí být určeny individuálně a upraveny tak, aby vyhovovaly dietě, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. 

 

Denní dávky a časový rozvrh podání 

Pro dávkování inzulínu nejsou pevná pravidla. Avšak průměrný požadavek je často 0,5 až 1,0 IU/kg 

tělesné hmotnosti za den. Základní metabolický požadavek je 40 % až 60 % celkové denní potřeby. 

Insulin Human Winthrop Basal se podává subkutánní injekcí 45 až 60 minut před jídlem. 

 

Druhotná úprava dávky 

Zlepšení metabolické kontroly může mít za následek zvýšení citlivosti k inzulínu, vedoucí ke snížení 

jeho potřeby. Úprava dávky může být nutná například když: 

se změní hmotnost pacienta, 

se změní životní styl pacienta, 

nastanou další okolnosti, které mohou podnítit zvýšený sklon k hypo- nebo hyperglykémii (viz 

bod 4.4). 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti (≥ 65 let) 

U starších pacientů může vést progresivní zhoršování renálních funkcí k plynulému snižování potřeby 

inzulínu. 

 

58

 

 

Porucha funkce ledvin 

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být potřeba inzulínu menší z důvodu sníženého metabolismu 

inzulínu. 

 

Porucha funkce jater 

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater může být potřeba inzulínu snížena z důvodu snížené 

kapacity pro glukoneogenezu a sníženého metabolismu inzulínu. 

 

Způsob podání 

Insulin Human Winthrop Basal nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních pump 

ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Insulin Human Winthrop Basal se podává subkutánně. Insulin Human Winthrop Basal nesmí být nikdy 

podán intravenózní injekcí. 

 

Absorpce inzulínu a z toho vyplývající hypoglykemický účinek dávky se může lišit od jedné injekční 

oblasti ke druhé (např. břišní stěna ve srovnání se stehnem). Místo vpichu v injekční oblasti musí být 

střídáno od jedné injekce ke druhé. 

 

Další podrobnosti pro použití viz bod 6.6. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti s přecitlivělostí na Insulin Human Winthrop Basal, pro které není k dispozici lépe tolerovaný 

inzulínový přípravek, smějí pokračovat v léčbě pouze za přísného lékařského dohledu a je-li to 

nezbytné, v kombinaci s antialergickou léčbou. 

 

U pacientů s alergií na zvířecí inzulín se doporučuje provést intradermální kožní test před převodem na 

Insulin Human Winthrop Basal, protože se musí počítat s možností zkřížené imunologické reakce. 

 

V případě nedostatečné úpravy glykémie nebo sklonu k hyper-nebo hypoglykemickým  epizodám je 

nezbytné ověřit, zda pacient dodržuje předepsaný léčebný režim, přezkoumat místa a správnost techniky 

vpichu a všechny další faktory předtím, než se uvažuje o úpravě dávky. 

 

Převod na Insulin Human Winthrop Basal 

Převod pacienta na jiný typ nebo značku inzulínu musí proběhnout pod přísným lékařským dohledem. 

Po změně síly, značky (výrobce), typu (normální lidský inzulín, NPH, lente, dlouhodobě působící 

inzulíny atd.), původu (zvířecí, lidský, analoga lidského inzulínu) a/nebo výrobní metody může být 

zapotřebí upravit dávkování. 

Potřeba úpravy (např. snížení) dávky může nastat okamžitě po převodu. Eventuálně se může vyvinout 

postupně během období několika týdnů. 

 

Po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský může být nutné snížení dávky především u pacientů, kteří: 

byli již dříve kontrolováni na poměrně nízkých hladinách krevního cukru, 

mají sklon k hypoglykémii, 

dříve potřebovali vyšší dávky inzulínu v důsledku přítomnosti protilátek proti inzulínu. 

 

Během převodu a v počátečních týdnech po něm je doporučen důsledný metabolický monitoring. U 

pacientů, u kterých jsou požadavky vysokých dávek inzulínu z důvodu přítomnosti protilátek proti 

inzulínu, musí být při převodu zvažován lékařský dohled v nemocnici nebo v podobném zařízení. 

 

59

 

 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie se může objevit, jestliže dávka inzulínu je v poměru k jeho potřebě příliš vysoká. 

 

Zvláštní opatrnost a intenzívní monitorování hladiny glukózy v krvi se doporučuje u těch pacientů, u 

kterých mohou být hypoglykemické epizody zvláště klinicky významné: u pacientů s významnými 

stenózami koronárních arterií nebo krevních cév zásobujících mozek (riziko kardiálních nebo 

cerebrálních komplikací hypoglykémie), stejně jako u pacientů s proliferativní retinopatií, zvláště není-

li léčena fotokoagulací (riziko přechodné amaurózy vyvolané hypoglykémií). 

 

Pacienti by měli být obeznámeni s okolnostmi, za kterých jsou varovné příznaky hypoglykémie 

oslabeny. Varovné symptomy hypoglykémie mohou být změněny, být méně výrazné nebo zcela chybět 

u některých rizikových skupin. K nim patří pacienti: 

u kterých byla glykemická kontrola význačně zlepšena, 

u kterých se hypoglykémie vyvíjí postupně, 

starší pacienti, 

po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský inzulín, 

u kterých je přítomna autonomní neuropatie, 

s dlouhou anamnézou diabetu, 

trpící psychiatrickým onemocněním, 

současně léčení některými dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5). 

Takové situace mohou vést k těžké hypoglykémii (a možné ztrátě vědomí), dříve než si pacient 

hypoglykémii stihne uvědomit. 

 

Pokud jsou zaznamenány normální nebo snížené hladiny glykovaného hemoglobinu, je nutno vzít v 

úvahu možnost rekurentních, nerozpoznaných (zejména nočních) epizod hypoglykémie. 

 

Nezbytnými předpoklady pro snížení rizika hypoglykémie jsou dodržování dávkování a dietního režimu 

pacientem, správné podávání inzulínu a schopnost pacienta rozpoznat příznaky hypoglykémie. Faktory 

zvyšující sklon k hypoglykémii mohou vyžadovat zvlášť pečlivé sledování a mohou si vynutit úpravu 

dávky. Patří mezi ně: 

změna oblasti aplikace, 

zlepšení citlivosti k inzulínu (např. odstraněním stresových faktorů), 

nezvyklá, zvýšená nebo prodloužená fyzická aktivita, 

přidružené nemoci (např. zvracení, průjem), 

neadekvátní příjem potravy, 

vynechání jídla, 

konzumace alkoholu, 

některé nekompenzované poruchy endokrinního systému (např. u hypotyreózy a u 

nedostatečnosti adenohypofýzy nebo adrenokortikální nedostatečnosti), 

současná léčba některými jinými léčivými přípravky. 

 

Interkurentní nemoci 

Přidružené nemoci vyžadují intenzívní metabolický monitoring. V mnoha případech jsou indikovány 

testy na ketolátky v moči a často je nutná úprava dávky inzulínu. Potřeba inzulínu je často zvýšená. 

Pacienti s diabetem typu I musí pokračovat v pravidelném režimu příjmu alespoň malého množství 

sacharidů, dokonce i tehdy, když jsou schopni jíst pouze málo nebo nejí vůbec, nebo zvrací atd. a 

nesmějí nikdy vynechat inzulín úplně. 

 

Pera, která se mají používat se zásobními vložkami Insulin Human Winthrop Basal 

Zásobní vložky přípravku Insulin Human Winthrop Basal je možné použít pouze s následujícími pery:  

- JuniorSTAR, které dávkuje přípravek Insulin Human Winthrop Basal po 0,5 jednotky  

- OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24 a AllStar, která dávkují Insulin Human Winthrop Basal po 

1 jednotce.  

Tyto zásobní vložky se nemají používat s žádnými jinými pery pro opakované použití, protože přesnost 

dávky byla ověřena jen pro výše uvedená pera.  

Všechna uvedená pera nemusí být ve Vaší zemi na trhu. 

 

60

 

 

Chyby v medikaci 

Byly hlášeny chyby v léčbě, kdy byly omylem podány jiné lékové formy přípravku Insulin Human 

Winthrop nebo jiné inzulíny. Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, 

aby nedošlo k záměně humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

 

Kombinace přípravku Insulin Human Winthrop s pioglitazonem 

Zejména u pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání byly při podávání pioglitazonu 

v kombinaci s inzulínem hlášeny případy srdečního selhání. To je třeba mít na paměti, pokud je 

zvažována léčba přípravkem Insulin Human Winthrop v kombinaci s pioglitazonem. Jestliže je tato 

kombinace použita, je třeba pacienty sledovat, zda se u nich neobjevují známky a příznaky srdečního 

selhání, zvýšení hmotnosti a edém. Dojde-li k jakémukoli zhoršení srdečních příznaků, je zapotřebí 

léčbu pioglitazonem ukončit.   

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky lidského inzulínu. 

 

Mezi látky, které mohou zvýšit hypoglykemický účinek a zvýšit náchylnost k hypoglykémii, patří 

perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), disopyramid, fibráty, 

fluoxetin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO), pentoxifylin, propoxyfen, salicyláty a sulfonamidová 

antibiotika. 

 

Mezi látky, které mohou snižovat hypoglykemický účinek, patří kortikosteroidy, danazol, diazoxid, 

diuretika, glukagon, isoniazid, estrogeny a progestogeny (např. hormonální antikoncepce), deriváty 

fenothiazinu, somatropin, sympatomimetika (např. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), 

thyreoidní hormony, inhibitory proteáz a atypická antipsychotika (např. olanzapin a klozapin). 

 

Beta-blokátory, klonidin, soli lithia nebo alkohol mohou buď zesílit, nebo oslabit hypoglykemický 

účinek inzulínu. Pentamidin může vyvolat hypoglykémii, kterou může někdy následovat 

hyperglykémie. 

 

Navíc vlivem sympatolytických léčivých přípravků, jako jsou beta-blokátory, klonidin, guanetidin a 

reserpin, mohou být známky adrenergní kontraregulace sníženy nebo mohou zcela chybět. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Z kontrolovaných klinických studií nejsou k dispozici žádné klinické údaje o podávání lidského 

inzulínu během těhotenství. Inzulín prochází placentární bariérou, i když v klinicky nevýznamném 

množství. Omezené údaje u těhotných žen, které užívaly komerčně dostupný lidský inzulín (bylo 

hlášeno méně než 300 těhotenství), nenaznačují žádné problémy s bezpečností při použití lidského 

inzulínu během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. 

 

Je nutné, aby byla u pacientek s preexistujícím diabetem nebo s těhotenským diabetem udržována dobrá 

metabolická kontrola. Potřeba inzulínu může klesat během prvního trimestru a obecně se zvyšuje během 

druhého a třetího trimestru. Okamžitě po porodu potřeba inzulínu rapidně poklesne (zvýšené riziko 

hypoglykémie). Pečlivý monitoring glukózy je nutný. 

 

Kojení 

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence. Insulin Human Winthrop Basal lze během kojení 

používat.  Kojící ženy mohou vyžadovat úpravu dávky inzulínu a diety. 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje ani údaje z pokusů na zvířatech, které by se týkaly účinku 

lidského inzulínu na mužskou nebo ženskou fertilitu. 

 

61

 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena následkem hypoglykémie nebo 

hyperglykémie nebo např. následkem poruchy zraku. To může představovat riziko v situacích, kde jsou 

tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů). 

 

Pacient by měl být obeznámen s opatřeními, zabraňujícími vzniku hypoglykémie během řízení. To je 

důležité zejména u těch, kteří mají sníženou nebo chybějící vnímavost k varovným příznakům 

hypoglykémie nebo mají časté epizody hypoglykémie. Je třeba uvážit, zda řízení nebo obsluha strojů 

jsou za těchto okolností vhodné. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

Hypoglykémie, obecně nejčastější nežádoucí účinek inzulínové terapie, se může objevit, jestliže je 

dávka inzulínu vzhledem k jeho potřebě příliš vysoká. V klinických studiích a po uvedení na trh se 

frekvence mění podle skupin pacientů a dávkovacích režimů, proto nemůže být žádná přesná frekvence 

uvedena. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Následující nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií, jsou seřazeny níže podle 

orgánových systémů a podle snižujícího se výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

Poruchy imunitního 

systému 

 

Šok 

Časné alergické reakce 

(hypotenze, 

angioneurotický edém, 

bronchospasmus, 

generalizované kožní 

reakce), protilátky proti 

inzulínu 

Poruchy metabolismu 

a výživy 

Otok 

 

Hypoglykémie, retence 

sodíku 

Poruchy oka 

 

 

Proliferativní 

retinopatie, diabetická 

retinopatie, poruchy 

vidění  

Poruchy kůže 

a podkožní tkáně 

 

 

Lipodystrofie 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace  

Reakce v místě vpichu  Kopřivka v místě 

vpichu 

Zánět v místě vpichu, 

otok v místě vpichu, 

bolest v místě vpichu, 

svědění v místě vpichu, 

zarudnutí v místě 

vpichu, otok v místě 

vpichu 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Poruchy imunitního systému 

Časné alergické reakce na inzulín nebo na pomocné látky mohou být život ohrožující. 

 

62

 

 

Podávání inzulínu může způsobit tvorbu protilátek proti inzulínu. Ve vzácných případech může 

přítomnost těchto protilátek proti inzulínu vyžadovat úpravu dávkování inzulínu, aby se vyrovnala 

tendence k hyper- nebo hypoglykémii. 

 

Poruchy metabolizmu a výživy 

Závažné ataky hypoglykémie, zejména opakované, mohou vést k neurologickému poškození.  

Dlouhodobé nebo závažné epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.  

 

U mnoha pacientů jsou známky a příznaky neuroglykopenie předznamenány známkami adrenergní 

kontraregulace. Obecně platí, že čím větší a rychlejší je pokles hladiny glukózy v krvi, tím výraznější je 

fenomén kontraregulace a jeho příznaky.  

 

Inzulín může způsobit retenci sodíku a vznik otoků, zvláště je-li předchozí špatná metabolická kontrola 

zlepšena intenzívní inzulínovou terapií. 

 

Poruchy oka 

Výrazná změna v glykémii může být příčinou přechodného zhoršení zraku, způsobeného přechodnou 

změnou napětí a indexu lomu v čočkách. 

 

Dlouhodobé zlepšení glykemické kontroly snižuje riziko progrese diabetické retinopatie. Avšak 

zintenzivnění inzulínové terapie s náhlým zlepšením glykemické kontroly může být spojeno 

s přechodným zhoršením diabetické retinopatie.  

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

V místě vpichu se může vyvinout lipodystrofie zpomalující lokální absorpci inzulínu. Plynulé střídání 

místa vpichu v oblasti podání může pomoci omezit tyto reakce nebo jim zabránit. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Většina mírných reakcí na inzulín v místě vpichu obvykle odezní během několika dnů nebo několika 

týdnů. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

Předávkování inzulínu může vést k těžké a někdy dlouhodobé a život ohrožující hypoglykémii. 

 

Léčba 

Mírné hypoglykemické epizody mohou být obvykle zvládnuty perorálním podáním sacharidů. Může být 

potřeba upravit dávkování léčivého přípravku, dietní režim nebo fyzickou aktivitu. 

 

Závažnější epizody spojené s kómatem, křečemi nebo neurologickou poruchou mohou být léčeny 

intramuskulárně/subkutánně podaným glukagonem nebo intravenózně podanou koncentrovanou 

glukózou. Dlouhodobé podávání sacharidů  a sledování stavu je nezbytné, protože hypoglykémie se 

může po zjevném klinickém zlepšení opakovat. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, inzulíny a analogy střednědobě působící, 

k injekční aplikaci, ATC kód: A10AC01. 

 

Mechanismus účinku 

Inzulín 

snižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky, stejně jako potlačuje katabolické 

účinky, 

63

 

 

zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje 

utilizaci pyruvátu. To inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezu, 

zvyšuje lipogenezu v játrech a v tukové tkáni a inhibuje lipolýzu, 

podporuje vychytávání aminokyselin buňkami a podporuje syntézu proteinů, 

zvyšuje vychytávání draslíku buňkami. 

 

Farmakodynamické účinky 

Insulin Human Winthrop Basal (suspenze inzulínu isofanu) je inzulín s postupným nástupem a dlouhým 

trváním účinku. Po subkutánní injekci nastupuje účinek během 60 minut, fáze maximálního účinku je 

mezi 3 až 4 hodinami po injekci a trvání účinku je 11 až 20 hodin. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

U zdravých jedinců je sérový poločas inzulínu přibližně 4 až 6 minut. U pacientů s těžkou renální 

nedostatečností je delší. Je však třeba si uvědomit, že farmakokinetika inzulínu neodráží jeho 

metabolický účinek. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Akutní toxicita byla studována po subkutánním podání na potkanech. Nebyly prokázány žádné známky 

toxického účinku. Studie farmakodynamických účinků následujících po subkutánním podání u králíků a 

psů ukázaly očekávané hypoglykemické reakce. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Protamin-sulfát, 

metakresol, 

fenol, 

chlorid zinečnatý, 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

glycerol, 

hydroxid sodný, 

kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), 

voda na injekci. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou 

uvedeny v bodě 6.6. 

 

Insulin Human Winthrop Basal nesmí být míchán s roztoky obsahujícími redukční činidla, jako jsou 

thioly a siřičitany.  

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Basal nesmí být míchán s  lidskými inzulíny, které jsou určeny speciálně pro 

použití do inzulinových pump.  

Insulin Human Winthrop Basal se také nesmí míchat s inzulíny zvířecího původu nebo s inzulínovými 

analogy. 

 

Je třeba se pečlivě ujistit, že se do suspenze inzulínu nedostal žádný alkohol nebo jiná dezinficiencia. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

64

 

 

 

Doba použitelnosti po prvním použití zásobní vložky  

Používaná zásobní vložka (v inzulínovém peru) nebo nošená jako náhradní může být uchovávána 

nejvýše čtyři týdny při teplotě do 25°C a mimo přímé teplo nebo světlo. 

Pero obsahující zásobní vložku nesmí být skladováno v chladničce. 

Víčko inzulínového pera musí být vráceno na pero po každé aplikaci injekce, aby byl přípravek chráněn 

před světlem. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neotevřené zásobní vložky 

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).  

Chraňte před mrazem.  

Neukládejte Insulin Human Winthrop Basal do blízkosti mrazicího boxu nebo mrazicí vložky. 

Uchovávejte zásobní vložku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Používané zásobní vložky 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

3 ml suspense v zásobní vložce (bezbarvé sklo typu I) s  pístem (brombutyl, guma (typ I)), uzavřená 

pertlem (hliník) s vloženou zátkou (brombutylovou nebo laminátovou polyisoprenovou a 

brombutylovou gumovou (typ I)).   

Jedna zásobní vložka obsahuje 3 kuličky (nerezavějící ocel). 

Dostupná jsou balení s 3, 4, 5, 6, 9 nebo 10 zásobními vložkami. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Inzulínové pero 

Zásobní vložky Insulin Human Winthrop Basal je možné použít pouze s inzulínovými pery OptiPen, 

ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar nebo JuniorSTAR (viz bod 4.4). Všechna uvedená pera 

nemusí být ve Vaší zemi na trhu.  

 

Pero je třeba používat podle doporučení v informaci, kterou poskytuje výrobce. 

 

Je nutné pečlivě dodržovat pokyny výrobce týkající se vkládání zásobní vložky, upevnění injekční jehly 

a podání injekce inzulínu, uvedené v návodu pro použití pera. 

 

Je-li inzulínové pero poškozeno nebo nepracuje správně (z důvodu mechanické závady), musí se 

zlikvidovat a je nutné použít nové pero. 

 

Pokud pero selže (viz pokyny pro použití pera), může být suspenze natažena ze zásobní vložky do 

injekční stříkačky (vhodné pro inzulín 100 IU/ml) a injikován. 

 

Zásobní vložky 

Před vložením do pera musí být Insulin Human Winthrop Basal ponechán 1 až 2 hodiny při pokojové 

teplotě a potom se musí suspenze znovu promíchat, aby se zkontroloval obsah. To se nejlépe provádí 

pomalým překlápěním zásobní vložky dozadu a dopředu (nejméně 10krát). Každá zásobní vložka 

obsahuje tři kovové kuličky k usnadnění rychlého a úplného promíchání obsahu. 

 

Později, když je zásobní vložka vložena do pera, musí být suspenze inzulínu znovu promíchána před 

každou injekcí. To se nejlépe provádí pomalým překlápěním pera dozadu a dopředu (nejméně 10krát). 

 

Po promíchání musí mít suspenze stejnoměrný mléčný vzhled. Insulin Human Winthrop Basal se nesmí 

použít, pokud toho nelze docílit, tj. pokud suspenze například zůstává čirá, nebo se v inzulínu objeví 

65

 

 

shluky, částice nebo vločky, nebo tyto shluky, částice nebo vločky zůstávají nalepeny na stěnu či dno 

zásobní vložky. Tyto změny někdy způsobují zdánlivě „namrzlý“ vzhled zásobní vložky. V takových 

případech je nutno použít novou zásobní vložku, kde lze docílit stejnoměrnosti suspenze. Také je 

nezbytné použít novou zásobní vložku, pokud se potřeba inzulínu podstatně mění. 

 

Před injekcí musí být ze zásobní vložky odstraněny vzduchové bubliny (viz Pokyny pro užití pera). 

Prázdné zásobní vložky nesmí být znovu plněny. 

 

Insulin Human Winthrop Basal nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních pump 

ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Je třeba pamatovat na to, že krystaly protaminového inzulínu se při kyselém pH rozpustí. 

 

Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, aby nedošlo k záměně 

humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Basal může být míchán se všemi lidskými inzulíny s výjimkou těch, které jsou 

určeny speciálně pro použití do inzulínových pump. Údaje o inkompatibilitě s jinými inzulíny viz bod 

6.2. 

 

Zásobní vložky Insulin Human Winthrop Basal nejsou určeny k tomu, aby se v nich míchaly různé 

inzulíny. 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Německo 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/368/089 

EU/1/06/368/022 

EU/1/06/368/023 

EU/1/06/368/094 

EU/1/06/368/099 

EU/1/06/368/024 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 17. ledna 2007 

Datum prodloužení registrace: 17. ledna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese

 

http://www.ema.europa.eu 

 

66

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Insulin Human Winthrop Basal SoloStar 100 IU/ml injekční suspenze v předplněném peru. 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml obsahuje 100 IU insulinum humanum  (odpovídá 3,5 mg).  

Jedno pero obsahuje 3 ml injekční suspenze, což se rovná 300 IU inzulínu. Jedna IU (mezinárodní 

jednotka) odpovídá 0,035 mg bezvodého lidského inzulínu. 

 

Insulin Human Winthrop Basal je suspenze inzulínu isofanu.  

 

Lidský inzulín se vyrábí technologií rekombinace DNA u bakterie Escherichia coli

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční suspenze v předplněném peru.  

 

Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE  

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

Požadované hladiny glukózy v krvi, použité inzulínové přípravky a dávkování inzulínu (dávky a jejich 

časové rozvržení) musí být určeny individuálně a upraveny tak, aby vyhovovaly dietě, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. 

 

Denní dávky a časový rozvrh podání 

Pro dávkování inzulínu nejsou pevná pravidla. Avšak průměrný požadavek je často 0,5 až 1,0 IU/kg 

tělesné hmotnosti za den. Základní metabolický požadavek je 40 % až 60 % celkové denní potřeby. 

Insulin Human Winthrop Basal se podává subkutánní injekcí 45 až 60 minut před jídlem. 

 

SoloStar umožňuje dávkování inzulínu v rozsahu od 1 do 80 jednotek v krocích po 1 jednotce. Každé 

pero obsahuje více dávek.  

 

Druhotná úprava dávky 

Zlepšení metabolické kontroly může mít za následek zvýšení citlivosti k inzulínu, vedoucí ke snížení 

jeho potřeby. Úprava dávky může být nutná například, když: 

se změní hmotnost pacienta, 

se změní životní styl pacienta, 

nastanou další okolnosti, které mohou podnítit zvýšený sklon k hypo- nebo hyperglykémii (viz 

bod 4.4). 

 

67

 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti (≥ 65 let) 

U starších pacientů může vést progresivní zhoršování renálních funkcí k plynulému snižování potřeby 

inzulínu. 

 

Porucha funkce ledvin 

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být potřeba inzulínu menší z důvodu sníženého metabolismu 

inzulínu. 

 

Porucha funkce jater 

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater může být potřeba inzulínu snížena z důvodu snížené 

kapacity pro glukoneogenezu a sníženého metabolismu inzulínu. 

 

Způsob podání 

Insulin Human Winthrop Basal se podává subkutánně. Insulin Human Winthrop Basal nesmí být nikdy 

podán intravenózní injekcí. 

 

Absorpce inzulínu a z toho vyplývající hypoglykemický účinek dávky se může lišit od jedné injekční 

oblasti ke druhé (např. břišní stěna ve srovnání se stehnem). Místo vpichu v injekční oblasti musí být 

střídáno od jedné injekce ke druhé. 

 

Předtím, než se SoloStar začne používat, je nutné pozorně přečíst návod na použití, který je součástí 

příbalové informace.  

 

Další podrobnosti o zacházení viz bod 6.6. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti s přecitlivělostí na Insulin Human Winthrop Basal, pro které není k dispozici lépe tolerovaný 

inzulínový přípravek, smějí pokračovat v léčbě pouze za přísného lékařského dohledu a je-li to 

nezbytné, v kombinaci s antialergickou léčbou. 

 

U pacientů s alergií na zvířecí inzulín se doporučuje provést intradermální kožní test před převodem na 

Insulin Human Winthrop Basal, protože se musí počítat s možností zkřížené imunologické reakce. 

 

V případě nedostatečné úpravy glykémie nebo sklonu k hyper-nebo hypoglykemickým  epizodám je 

nezbytné ověřit, zda pacient dodržuje předepsaný léčebný režim, přezkoumat místa a správnost techniky 

vpichu a všechny další faktory předtím, než se uvažuje o úpravě dávky. 

 

Převod na Insulin Human Winthrop Basal 

Převod pacienta na jiný typ nebo značku inzulínu musí proběhnout pod přísným lékařským dohledem. 

Po změně síly, značky (výrobce), typu (normální lidský inzulín, NPH, lente, dlouhodobě působící 

inzulíny atd.), původu (zvířecí, lidský, analoga lidského inzulínu) a/nebo výrobní metody může být 

zapotřebí upravit dávkování. 

Potřeba úpravy (např. snížení) dávky může nastat okamžitě po převodu. Eventuálně se může vyvinout 

postupně během období několika týdnů. 

 

Po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský může být nutné snížení dávky především u pacientů, kteří: 

byli již dříve kontrolováni na poměrně nízkých hladinách krevního cukru, 

mají sklon k hypoglykémii, 

dříve potřebovali vyšší dávky inzulínu v důsledku přítomnosti protilátek proti inzulínu. 

 

68

 

 

Během převodu a v počátečních týdnech po něm je doporučen důsledný metabolický monitoring. U 

pacientů, u kterých jsou požadavky vysokých dávek inzulínu z důvodu přítomnosti protilátek proti 

inzulínu, musí být při převodu zvažován lékařský dohled v nemocnici nebo v podobném zařízení. 

 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie se může objevit, jestliže dávka inzulínu je v poměru k jeho potřebě příliš vysoká. 

 

Zvláštní opatrnost a intenzívní monitorování hladiny glukózy v krvi se doporučuje u těch pacientů, u 

kterých mohou být hypoglykemické epizody zvláště klinicky významné: u pacientů s významnými 

stenózami koronárních arterií nebo krevních cév zásobujících mozek (riziko kardiálních nebo 

cerebrálních komplikací hypoglykémie), stejně jako u pacientů s proliferativní retinopatií, zvláště není-

li léčena fotokoagulací (riziko přechodné amaurózy vyvolané hypoglykémií). 

 

Pacienti by měli být obeznámeni s okolnostmi, za kterých jsou varovné příznaky hypoglykémie 

oslabeny. Varovné symptomy hypoglykémie mohou být změněny, být méně výrazné nebo zcela chybět 

u některých rizikových skupin. K nim patří pacienti: 

u kterých byla glykemická kontrola význačně zlepšena, 

u kterých se hypoglykémie vyvíjí postupně, 

starší pacienti, 

po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský inzulín, 

u kterých je přítomna autonomní neuropatie, 

s dlouhou anamnézou diabetu, 

trpící psychiatrickým onemocněním, 

současně léčení některými dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5). 

Takové situace mohou vést k těžké hypoglykémii (a možné ztrátě vědomí), dříve než si pacient 

hypoglykémii stihne uvědomit. 

 

Pokud jsou zaznamenány normální nebo snížené hladiny glykovaného hemoglobinu,je nutno vzít v 

úvahu možnost rekurentních, nerozpoznaných (zejména nočních) epizod hypoglykémie. 

 

Nezbytnými předpoklady pro snížení rizika hypoglykémie jsou dodržování dávkování a dietního režimu 

pacientem, správné podávání inzulínu a schopnost pacienta rozpoznat příznaky hypoglykémie. Faktory 

zvyšující sklon k hypoglykémii mohou vyžadovat zvlášť pečlivé sledování a mohou si vynutit úpravu 

dávky. Patří mezi ně: 

změna oblasti aplikace, 

zlepšení citlivosti k inzulínu (např. odstraněním stresových faktorů), 

nezvyklá, zvýšená nebo prodloužená fyzická aktivita, 

přidružené nemoci (např. zvracení, průjem), 

neadekvátní příjem potravy, 

vynechání jídla, 

konzumace alkoholu, 

některé nekompenzované poruchy endokrinního systému (např. u hypotyreózy a u 

nedostatečnosti adenohypofýzy nebo adrenokortikální nedostatečnosti), 

současná léčba některými jinými léčivými přípravky. 

 

Interkurentní nemoci 

Přidružené nemoci vyžadují intenzívní metabolický monitoring. V mnoha případech jsou indikovány 

testy na ketolátky v moči a často je nutná úprava dávky inzulínu. Potřeba inzulínu je často zvýšená. 

Pacienti s diabetem typu I musí pokračovat v pravidelném režimu příjmu alespoň malého množství 

sacharidů, dokonce i tehdy, když jsou schopni jíst pouze málo nebo nejí vůbec, nebo zvrací atd. a 

nesmějí nikdy vynechat inzulín úplně. 

 

Zacházení s perem 

Předtím, než se SoloStar začne používat, je nutné pozorně přečíst návod na použití, který je součástí 

příbalové informace. SoloStar se musí používat tak, jak je doporučeno v tomto návodu na použití (viz 

bod 6.6). 

 

69

 

 

Chyby v medikaci 

Byly hlášeny chyby v léčbě, kdy byly omylem podány jiné lékové formy přípravku Insulin Human 

Winthrop nebo jiné inzulíny. Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, 

aby nedošlo k záměně humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

 

Kombinace přípravku Insulin Human Winthrop s pioglitazonem 

Zejména u pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání byly při podávání pioglitazonu 

v kombinaci s inzulínem hlášeny případy srdečního selhání. To je třeba mít na paměti, pokud je 

zvažována léčba přípravkem Insulin Human Winthrop v kombinaci s pioglitazonem. Jestliže je tato 

kombinace použita, je třeba pacienty sledovat, zda se u nich neobjevují známky a příznaky srdečního 

selhání, zvýšení hmotnosti a edém. Dojde-li k jakémukoli zhoršení srdečních příznaků, je zapotřebí 

léčbu pioglitazonem ukončit.   

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky lidského inzulínu. 

 

Mezi látky, které mohou zvýšit hypoglykemizující účinek a zvýšit náchylnost k hypoglykémii, patří 

perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), disopyramid, fibráty, 

fluoxetin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO), pentoxifylin, propoxyfen, salicyláty a sulfonamidová 

antibiotika. 

 

Mezi látky, které mohou snižovat hypoglykemizující účinek, patří kortikosteroidy, danazol, diazoxid, 

diuretika, glukagon, isoniazid, estrogeny a progestogeny, deriváty fenothiazinu, somatropin, 

sympatomimetika (např. epinefrin (adrenalin), salbutamol, terbutalin), thyreoidní hormony, inhibitory 

proteáz a atypická antipsychotika (např. olanzapin a klozapin). 

 

Betablokátory, klonidin, soli lithia nebo alkohol mohou zesílit nebo zeslabit hypoglykemizující účinek 

inzulínu. Pentamidin může vyvolat hypoglykémii, po které může někdy následovat hyperglykémie. 

 

Navíc vlivem sympatolytických léčivých přípravků, jako jsou betablokátory, klonidin, guanetidin a 

reserpin, mohou být známky adrenergní kontraregulace sníženy nebo mohou zcela chybět. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Z kontrolovaných klinických studií nejsou k dispozici žádné klinické údaje o podávání lidského 

inzulínu během těhotenství. Inzulín prochází placentární bariérou, i když v klinicky nevýznamném 

množství. Omezené údaje u těhotných žen, které užívaly komerčně dostupný lidský inzulín (bylo 

hlášeno méně než 300 těhotenství), nenaznačují žádné problémy s bezpečností při použití lidského 

inzulínu během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. 

 

Je nutné, aby byla u pacientek s preexistujícím diabetem nebo s těhotenským diabetem udržována dobrá 

metabolická kontrola. Potřeba inzulínu může klesat během prvního trimestru a obecně se zvyšuje během 

druhého a třetího trimestru. Okamžitě po porodu potřeba inzulínu rapidně poklesne (zvýšené riziko 

hypoglykémie). Pečlivý monitoring glukózy je nutný. 

 

Kojení 

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence. Insulin Human Winthrop Basal lze během kojení 

používat. Kojící ženy mohou vyžadovat úpravu dávky inzulínu a diety. 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje ani údaje z pokusů na zvířatech, které by se týkaly účinku 

lidského inzulínu na mužskou nebo ženskou fertilitu. 

 

70

 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena následkem hypoglykémie, 

hyperglykémie nebo např. následkem poruchy zraku. To může představovat riziko v situacích, kde jsou 

tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo při obsluze strojů). 

 

Pacient by měl být obeznámen s opatřeními zabraňujícími vzniku hypoglykémie během řízení. To je 

důležité zejména u těch, kteří mají sníženou nebo chybějící vnímavost k varovným příznakům 

hypoglykémie nebo mají časté epizody hypoglykémie. Je třeba zvážit, zda  řízení nebo obsluha strojů 

jsou za těchto okolností vhodné. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

Hypoglykémie, obecně nejčastější nežádoucí účinek inzulínové terapie, se může objevit, jestliže je 

dávka inzulínu vzhledem k jeho potřebě příliš vysoká. V klinických studiích a po uvedení na trh se 

frekvence mění podle skupin pacientů a dávkovacích režimů, proto nemůže být žádná přesná frekvence 

uvedena. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Následující nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií, jsou seřazeny níže podle 

orgánových systémů a podle snižujícího se výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

Poruchy imunitního 

systému 

 

Šok 

Časné alergické reakce 

(hypotenze, 

angioneurotický edém, 

bronchospasmus, 

generalizované kožní 

reakce), protilátky proti 

inzulínu 

Poruchy metabolismu 

a výživy 

Otok 

 

Hypoglykémie, retence 

sodíku 

Poruchy oka 

 

 

Proliferativní 

retinopatie, diabetická 

retinopatie, poruchy 

vidění  

Poruchy kůže 

a podkožní tkáně 

 

 

Lipodystrofie 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace  

Reakce v místě vpichu  Kopřivka v místě 

vpichu 

Zánět v místě vpichu, 

otok v místě vpichu, 

bolest v místě vpichu, 

svědění v místě vpichu, 

zarudnutí v místě 

vpichu, otok v místě 

vpichu 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Poruchy imunitního systému 

Časné alergické reakce na inzulín nebo na pomocné látky mohou být život ohrožující. 

 

71

 

 

Podávání inzulínu může způsobit tvorbu protilátek proti inzulínu. Ve vzácných případech může 

přítomnost těchto protilátek proti inzulínu vyžadovat úpravu dávkování inzulínu, aby se vyrovnala 

tendence k hyper- nebo hypoglykémii. 

 

Poruchy metabolizmu a výživy 

Závažné ataky hypoglykémie, zejména opakované, mohou vést k neurologickému poškození.  

Dlouhodobé nebo závažné epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.  

 

U mnoha pacientů jsou známky a příznaky neuroglykopenie předznamenány známkami adrenergní 

kontraregulace. Obecně platí, že čím větší a rychlejší je pokles hladiny glukózy v krvi, tím výraznější je 

fenomén kontraregulace a jeho příznaky.  

 

Inzulín může způsobit retenci sodíku a vznik otoků, zvláště je-li předchozí špatná metabolická kontrola 

zlepšena intenzívní inzulínovou terapií. 

 

Poruchy oka 

Výrazná změna v glykémii může být příčinou přechodného zhoršení zraku, způsobeného přechodnou 

změnou napětí a indexu lomu v čočkách. 

 

Dlouhodobé zlepšení glykemické kontroly snižuje riziko progrese diabetické retinopatie. Avšak 

zintenzivnění inzulínové terapie s náhlým zlepšením glykemické kontroly může být spojeno 

s přechodným zhoršením diabetické retinopatie.  

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

V místě vpichu se může vyvinout lipodystrofie zpomalující lokální absorpci inzulínu. Plynulé střídání 

místa vpichu v oblasti podání může pomoci omezit tyto reakce nebo jim zabránit. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Většina mírných reakcí na inzulín v místě vpichu obvykle odezní během několika dnů nebo několika 

týdnů. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

Předávkování inzulínu může vést k těžké a někdy dlouhodobé a život ohrožující hypoglykémii. 

 

Léčba 

Mírné hypoglykemické epizody mohou být obvykle zvládnuty perorálním podáním sacharidů. Může být 

potřeba upravit dávkování léčivého přípravku, dietní režim nebo fyzickou aktivitu. 

 

Závažnější epizody spojené s kómatem, křečemi nebo neurologickou poruchou mohou být léčeny 

intramuskulárně/subkutánně podaným glukagonem nebo intravenózně podanou koncentrovanou 

glukózou. Dlouhodobé podávání sacharidů a sledování stavu je nezbytné, protože hypoglykémie se 

může po zjevném klinickém zlepšení opakovat. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, inzulíny a analogy střednědobě působící, 

k injekční aplikaci, ATC kód: A10AC01. 

 

Mechanismus účinku 

Inzulín 

snižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky, stejně jako potlačuje katabolické 

účinky, 

72

 

 

zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje 

utilizaci pyruvátu. To inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezu, 

zvyšuje lipogenezu v játrech a v tukové tkáni a inhibuje lipolýzu, 

podporuje vychytávání aminokyselin buňkami a podporuje syntézu proteinů, 

zvyšuje vychytávání draslíku buňkami. 

 

Farmakodynamické účinky 

Insulin Human Winthrop Basal (suspenze inzulínu isofanu) je inzulín s postupným nástupem a dlouhým 

trváním účinku. Po subkutánní injekci nastupuje účinek během 60 minut, fáze maximálního účinku je 

mezi 3 až 4 hodinami po injekci a trvání účinku je 11 až 20 hodin. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

U zdravých jedinců je sérový poločas inzulínu přibližně 4 až 6 minut. U pacientů se závažnou  renální 

nedostatečností je delší. Je však třeba si uvědomit, že farmakokinetika inzulínu neodráží jeho 

metabolický účinek. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Akutní toxicita byla studována po subkutánním podání na potkanech. Nebyly prokázány žádné známky 

toxického účinku. Studie farmakodynamických účinků následujících po subkutánním podání u králíků a 

psů ukázaly očekávané hypoglykemické reakce. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Protamin-sulfát, 

metakresol, 

fenol, 

chlorid zinečnatý, 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

glycerol, 

hydroxid sodný, 

kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), 

voda na injekci. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou  

uvedeny v bodě 6.6. 

 

Insulin Human Winthrop Basal nesmí být míchán s roztoky obsahujícími redukční činidla, jako jsou 

thioly a siřičitany.  

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Basal nesmí být míchán s  jinými inzulíny ani s inzulínovými analogy. 

 

Je třeba se pečlivě ujistit, že se do roztoku inzulínu nedostal žádný alkohol nebo jiná dezinficiencia. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

73

 

 

Doba použitelnosti po prvním použití inzulínového pera  

Používané pero nebo nošené jako zásobní může být uchováváno až 4 týdny při teplotě do 25˚C a mimo 

přímé teplo nebo světlo.  

Používaná pera se nesmí uchovávat v chladničce.  

Víčko pera musí být vráceno na pero po každé aplikaci injekce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Nepoužívaná pera 

Uchovávejte v chladničce (2˚C - 8˚C). 

Chraňte před mrazem.  

Neukládejte přípravek Insulin Human Winthrop Basal do blízkosti mrazicího boxu nebo mrazicí vložky. 

Uchovávejte předplněné pero v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.  

 

Používaná pera 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

3 ml suspenze v zásobní vložce (bezbarvé sklo typu I) s  pístem (brombutyl, guma (typ I)), uzavřená 

pertlem (hliník) se  zátkou (brombutylovou nebo laminátovou polyisoprenovou a brombutylovou 

gumovou (typ I)). 

Jedna zásobní vložka obsahuje 3 kuličky (nerezavějící ocel). 

Zásobní vložky jsou uzavřeny v injekčním peru k jednorázovému použití.  

Jehly nejsou součástí balení.  

Dostupná jsou balení obsahující  3, 4, 5, 6, 9 nebo 10 per.  

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Před prvním použitím musí být Insulin Human Winthrop Basal ponechán 1 až 2 hodiny při pokojové 

teplotě a potom se musí suspenze znovu promíchat, aby se zkontroloval obsah. To se nejlépe provádí 

pomalým překlápěním pera dozadu a dopředu (nejméně 10krát). Každá zásobní vložka obsahuje tři 

malé kovové kuličky k usnadnění rychlého a úplného promíchání obsahu. Později musí být suspenze 

inzulínu znovu promíchána před každou injekcí.  

 

Po promíchání musí mít suspenze stejnoměrný mléčný vzhled. Insulin Human Winthrop Basal se nesmí 

použít, pokud toho nelze docílit, tj. pokud suspenze například zůstává čirá nebo se v inzulínu objeví 

shluky, částice nebo vločky, nebo tyto shluky, částice nebo vločky zůstávají nalepeny na stěnu či dno 

zásobní vložky. Tyto změny někdy způsobují zdánlivě „namrzlý“ vzhled zásobní vložky. V takových 

případech je nutno použít nové pero, kde lze docílit stejnoměrnosti suspenze. Také je nezbytné použít 

nové pero, pokud se potřeba inzulínu podstatně změní. 

 

Prázdná pera nesmí být znovu použita a musí být zlikvidována odpovídajícím způsobem. 

 

Jedno pero smí být používáno pouze jedním pacientem, aby se zabránilo možnému přenosu nemoci. 

 

Je třeba pamatovat na to, že krystaly protaminového inzulínu se při kyselém pH rozpustí. 

 

Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, aby nedošlo k záměně 

humánních inzulínů a jiných inzulínů (viz bod 4.4). 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

 

74

 

 

Zacházení s perem 

Pacientovi je třeba doporučit, aby si před použitím SoloStar pozorně přečetl návod, který je 

součástí příbalové informace. 

 

 

Schématický nákres pera 

 

Důležité informace pro použití SoloStar: 

 

• 

Před každým použitím se musí vždy nejprve opatrně upevnit jehla a musí se provést kontrola 

bezpečnosti. Bez nasazené jehly neotáčejte voličem dávky ani nestlačujte injekční tlačítko. 

Používejte pouze jehly, které jsou určeny pro použití se SoloStar. 

• 

Je třeba zvláštní opatrnosti, aby se předešlo náhodnému zranění jehlou a přenosu infekce. 

• 

SoloStar se nesmí nikdy použít, pokud je poškozen nebo pokud není jisté, že funguje správně. 

• 

Pacient musí mít vždy k dispozici náhradní SoloStar pro případ, že se SoloStar ztratí nebo 

poškodí. 

 

Pokyny pro uchovávání 

 

Prosím, přečtěte si pokyny pro uchovávání SoloStar, které jsou uvedeny v bodě 6.4 tohoto SPC.  

 

Pokud je SoloStar skladován v chladu, je třeba ho vyjmout 1 až 2 hodiny před použitím, aby se mohl 

ohřát. Injikování studeného inzulínu je bolestivější. 

 

Použitý SoloStar musí být zlikvidován podle pokynů místních úřadů. 

 

Údržba 

 

SoloStar musí být chráněn před prachem a špínou. 

 

SoloStar je možné čistit zvenčí otíráním vlhkým textilem. 

 

Pero se nesmí máčet, mýt ani promazávat, mohlo by tím být poškozeno. 

 

SoloStar je navržen tak, aby pracoval přesně a bezpečně. Musí s ním být zacházeno s opatrností. 

Pacienti by se měli vyhnout situacím, kdy může být SoloStar poškozen. Pokud se pacient domnívá, že je 

jeho SoloStar poškozen, musí použít nový. 

 

Krok 1. 

Kontrola inzulínu 

 

Je nutné zkontrolovat označení na štítku pera, aby bylo jisté, že obsahuje správný inzulín. Insulin 

Human Winthrop SoloStar je bílý s barevným injekčním tlačítkem. Barva injekčního tlačítka se liší 

podle toho, jaký typ inzulínu pero obsahuje.   

 

Po odstranění krytu pera musí být také zkontrolován vzhled inzulínu:  

Inzulínové suspenze (Insulin Human Winthrop Basal nebo Insulin Human Winthrop směsi) je zapotřebí 

promíchat překlápěním pera SoloStar nahoru a dolů nejméně 10krát, aby se inzulín promíchal. Pero se 

musí překlápět opatrně, aby nedošlo k tvorbě pěny v zásobní vložce. Po promíchání musí mít inzulínová 

suspenze stejnoměrnou mléčně bílou barvu. 

 

75

 

 

Krok 2.  

Upevnění jehly 

 

Použít by se měly pouze jehly, které byly schváleny pro použití se SoloStar. 

 

Pro každou injekci musí být použita nová sterilní jehla. Po odstranění krytu by se jehla měla opatrně 

upevnit přímo na pero. 

 

Krok 3. 

Kontrola bezpečnosti 

 

Před každou injekcí je nutné provést kontrolu bezpečnosti pro ujištění, že pero a jehla řádně fungují, a 

odstranit vzduchové bubliny. 

 

Musí být zvolena dávka 2 jednotky. 

Vnější a vnitřní kryt jehly se musí odstranit. 

 

Zatímco se pero drží tak, aby jehla směřovala nahoru, poklepe se jemně prsty na zásobník inzulínu, aby 

všechny vzduchové bubliny vystoupaly nahoru k jehle. 

 

Potom by se mělo injekční tlačítko stlačit, co nejvíc to půjde. 

 

Jestliže byl inzulín protlačen hrotem jehly, pak pero a jehla fungují správně. Pokud se žádný inzulín na 

hrotu jehly neobjeví, je třeba opakovat krok 3, dokud se inzulín na hrotu jehly neobjeví. 

 

Krok 4.  

Volba dávky 

 

Dávka se může nastavit v krocích po 1 jednotce, od minimální dávky 1 jednotky až po maximální dávku 

80 jednotek. Pokud je požadována dávka větší než 80 jednotek, musí se podat jako dvě a více injekcí. 

 

Okénko ukazující dávku musí po kontrole bezpečnosti ukazovat „0“. Poté může být zvolena dávka. 

 

Krok 5.  

Injekce dávky  

 

Pacient musí být svým lékařem informován o injekčních technikách. 

Jehla se vpíchne do kůže. 

Injekční tlačítko se úplně stiskne. Potom se drží tlačítko stisknuté 10 vteřin, než se jehla vytáhne. Tak se 

zajistí, že bude podána celá dávka inzulínu. 

 

Krok 6.  

Odstranění a zlikvidování jehly 

 

Jehla se musí odstranit po každé injekci a vyhodit. To zabrání kontaminaci a/nebo infekci, opětovnému 

vniknutí vzduchu do zásobníku inzulínu a vytékání inzulínu. Jehly nesmí být znovu použity. 

 

Při odstraňování a likvidaci jehly je třeba zvláštní opatrnosti. Aby se snížilo riziko náhodného zranění 

jehlou a přenosu infekčních chorob, je nutné řídit se doporučenými bezpečnostními opatřeními pro 

odstranění a likvidaci jehel (například nasazení krytu jednou rukou “one handed capping technique”). 

 

Na pero se znovu nasadí kryt pera. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D- 65926 Frankfurt am Main, Německo 

 

 

76

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/368/119 

EU/1/06/368/120 

EU/1/06/368/121 

EU/1/06/368/122 

EU/1/06/368/123 

EU/1/06/368/124 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 17. ledna 2007 

Datum prodloužení registrace: 17. ledna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 

 

 

77

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Insulin Human Winthrop Comb 15 100 IU/ml injekční suspenze v injekční lahvičce 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml obsahuje 100 IU insulinum humanum (odpovídá 3,5 mg).  

Jedna injekční lahvička obsahuje 5 ml injekční suspenze, což se rovná 500 IU inzulínu. Jedna IU 

(mezinárodní jednotka) odpovídá 0,035 mg bezvodého lidského inzulínu. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 15 je dvousložková suspenze inzulínu isofanu, obsahuje 15 % 

rozpuštěného inzulínu a 85 % protaminového inzulínu ve formě krystalů. 

 

Lidský inzulín se vyrábí technologií rekombinace DNA u bakterie Escherichia coli

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční suspenze v injekční lahvičce. 

 

Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

Požadované hladiny glukózy v krvi, použité inzulínové přípravky a dávkování inzulínu (dávky a jejich 

časové rozvržení) musí být určeny individuálně a upraveny tak, aby vyhovovaly dietě, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. 

 

Denní dávky a časový rozvrh podání 

Pro dávkování inzulínu nejsou pevná pravidla. Avšak průměrný požadavek je často 0,5 až 1,0 IU/kg 

tělesné hmotnosti za den. Základní metabolický požadavek je 40 % až 60 % celkové denní potřeby. 

Insulin Human Winthrop Comb 15 se podává subkutánní injekcí 30 až 45 minut před jídlem. 

 

Druhotná úprava dávky 

Zlepšení metabolické kontroly může mít za následek zvýšení citlivosti k inzulínu, vedoucí ke snížení 

jeho potřeby. Úprava dávky může být nutná například když: 

se změní hmotnost pacienta, 

se změní životní styl pacienta, 

nastanou další okolnosti, které mohou podnítit zvýšený sklon k hypo- nebo hyperglykémii (viz 

bod 4.4). 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti (≥ 65 let) 

U starších pacientů může vést progresivní zhoršování renálních funkcí k plynulému snižování potřeby 

inzulínu. 

 

78

 

 

Porucha funkce ledvin 

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být potřeba inzulínu menší z důvodu sníženého metabolismu 

inzulínu. 

 

Porucha funkce jater 

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater může být potřeba inzulínu snížena z důvodu snížené 

kapacity pro glukoneogenezu a sníženého metabolismu inzulínu. 

 

Způsob podání 

Insulin Human Winthrop Comb 15 nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních 

pump ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Pro podání mohou být použity pouze injekční stříkačky určené pro tuto sílu inzulínu (100 IU v 1 ml). 

Injekční stříkačky nesmí obsahovat žádné jiné léčivé přípravky nebo residua (např. stopy heparinu). 

 

Insulin Human Winthrop Comb 15 se podává subkutánně. Insulin Human Winthrop Comb 15 nesmí být 

nikdy podán intravenózní injekcí. 

 

Absorpce inzulínu a z toho vyplývající hypoglykemický účinek dávky se může lišit od jedné injekční 

oblasti ke druhé (např. břišní stěna ve srovnání se stehnem). Místo vpichu v injekční oblasti musí být 

střídáno od jedné injekce ke druhé. 

 

Další podrobnosti o zacházení viz bod 6.6. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti s přecitlivělostí na Insulin Human Winthrop Comb 15, pro které není k dispozici lépe 

tolerovaný inzulínový přípravek, smějí pokračovat v léčbě pouze za přísného lékařského dohledu a je-li 

to nezbytné, v kombinaci s antialergickou léčbou. 

 

U pacientů s alergií na zvířecí inzulín se doporučuje provést intradermální kožní test před převodem na 

Insulin Human Winthrop Comb 15, protože se musí počítat s možností zkřížené imunologické reakce. 

 

V případě nedostatečné úpravy glykémie nebo sklonu k hyper-nebo hypoglykemickým epizodám je 

nezbytné ověřit, zda pacient dodržuje předepsaný léčebný režim, přezkoumat místa a správnost techniky 

vpichu a všechny další faktory předtím, než se uvažuje o úpravě dávky. 

 

Převod na Insulin Human Winthrop Comb 15 

Převod pacienta na jiný typ nebo značku inzulínu musí proběhnout pod přísným lékařským dohledem. 

Po změně síly, značky (výrobce), typu (normální lidský inzulín, NPH, lente, dlouhodobě působící 

inzulíny atd.), původu (zvířecí, lidský, analoga lidského inzulínu) a/nebo výrobní metody může být 

zapotřebí upravit dávkování. 

Potřeba úpravy (např. snížení) dávky může nastat okamžitě po převodu. Eventuálně se může vyvinout 

postupně během období několika týdnů. 

 

Po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský může být nutné snížení dávky především u pacientů, kteří: 

byli již dříve kontrolováni na poměrně nízkých hladinách krevního cukru, 

mají sklon k hypoglykémii, 

dříve potřebovali vyšší dávky inzulínu v důsledku přítomnosti protilátek proti inzulínu. 

 

Během převodu a v počátečních týdnech po něm je doporučen důsledný metabolický monitoring. U 

pacientů, u kterých jsou požadavky vysokých dávek inzulínu z důvodu přítomnosti protilátek proti 

inzulínu, musí být při převodu zvažován lékařský dohled v nemocnici nebo v podobném zařízení. 

79

 

 

 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie se může objevit, jestliže dávka inzulínu je v poměru k jeho potřebě příliš vysoká. 

 

Zvláštní opatrnost a intenzívní monitorování hladiny glukózy v krvi se doporučuje u těch pacientů, u 

kterých mohou být hypoglykemické epizody zvláště klinicky významné: u pacientů s významnými 

stenózami koronárních arterií nebo krevních cév zásobujících mozek (riziko kardiálních nebo 

cerebrálních komplikací hypoglykémie), stejně jako u pacientů s proliferativní retinopatií, zvláště není-

li léčena fotokoagulací (riziko přechodné amaurózy vyvolané hypoglykémií). 

 

Pacienti by měli být obeznámeni s okolnostmi, za kterých jsou varovné příznaky hypoglykémie 

oslabeny. Varovné symptomy hypoglykémie mohou být změněny, být méně výrazné nebo zcela chybět 

u některých rizikových skupin. K nim patří pacienti: 

u kterých byla glykemická kontrola význačně zlepšena, 

u kterých se hypoglykémie vyvíjí postupně, 

starší pacienti, 

po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský inzulín, 

u kterých je přítomna autonomní neuropatie, 

s dlouhou anamnézou diabetu, 

trpící psychiatrickým onemocněním, 

současně léčení některými dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5). 

Takové situace mohou vést k těžké hypoglykémii (a možné ztrátě vědomí), dříve než si pacient 

hypoglykémii stihne uvědomit. 

 

Pokud jsou zaznamenány normální nebo snížené hladiny glykovaného hemoglobinu, je nutno vzít v 

úvahu možnost rekurentních, nerozpoznaných (zejména nočních) epizod hypoglykémie. 

 

Nezbytnými předpoklady pro snížení rizika hypoglykémie jsou dodržování dávkování a dietního režimu 

pacientem, správné podávání inzulínu a schopnost pacienta rozpoznat příznaky hypoglykémie. Faktory 

zvyšující sklon k hypoglykémii mohou vyžadovat zvlášť pečlivé sledování a mohou si vynutit úpravu 

dávky. Patří mezi ně: 

změna oblasti aplikace, 

zlepšení citlivosti k inzulínu (např. odstraněním stresových faktorů), 

nezvyklá, zvýšená nebo prodloužená fyzická aktivita, 

přidružené nemoci (např. zvracení, průjem), 

neadekvátní příjem potravy, 

vynechání jídla, 

konzumace alkoholu, 

některé nekompenzované poruchy endokrinního systému (např. u hypotyreózy a u 

nedostatečnosti adenohypofýzy nebo adrenokortikální nedostatečnosti), 

současná léčba některými jinými léčivými přípravky. 

 

Interkurentní nemoci 

Přidružené nemoci vyžadují intenzívní metabolický monitoring. V mnoha případech jsou indikovány 

testy na ketolátky v moči a často je nutná úprava dávky inzulínu. Potřeba inzulínu je často zvýšená. 

Pacienti s diabetem typu I musí pokračovat v pravidelném režimu příjmu alespoň malého množství 

sacharidů, dokonce i tehdy, když jsou schopni jíst pouze málo nebo nejí vůbec, nebo zvrací atd. a 

nesmějí nikdy vynechat inzulín úplně. 

 

Chyby v medikaci 

Byly hlášeny chyby v léčbě, kdy byly omylem podány jiné lékové formy přípravku Insulin Human 

Winthrop nebo jiné inzulíny. Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, 

aby nedošlo k záměně humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

 

Kombinace přípravku Insulin Human Winthrop s pioglitazonem 

Zejména u pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání byly při podávání pioglitazonu 

v kombinaci s inzulínem hlášeny případy srdečního selhání. To je třeba mít na paměti, pokud je 

80

 

 

zvažována léčba přípravkem Insulin Human Winthrop v kombinaci s pioglitazonem. Jestliže je tato 

kombinace použita, je třeba pacienty sledovat, zda se u nich neobjevují známky a příznaky srdečního 

selhání, zvýšení hmotnosti a edém. Dojde-li k jakémukoli zhoršení srdečních příznaků, je zapotřebí 

léčbu pioglitazonem ukončit.   

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky lidského inzulínu. 

 

Mezi látky, které mohou zvýšit hypoglykemický účinek a zvýšit náchylnost k hypoglykémii, patří 

perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), disopyramid, fibráty, 

fluoxetin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO), pentoxifylin, propoxyfen, salicyláty a sulfonamidová 

antibiotika. 

 

Mezi látky, které mohou snižovat hypoglykemický účinek, patří kortikosteroidy, danazol, diazoxid, 

diuretika, glukagon, isoniazid, estrogeny a progestogeny (např. perorální antikoncepce), deriváty 

fenothiazinu, somatropin, sympatomimetika (např. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), 

thyreoidní hormony, inhibitory proteáz a atypická antipsychotika (např. olanzapin a klozapin). 

 

Beta-blokátory, klonidin, soli lithia nebo alkohol mohou zesílit nebo oslabit hypoglykemický účinek 

inzulínu. Pentamidin může vyvolat hypoglykémii, kterou může někdy následovat hyperglykémie. 

 

Navíc vlivem sympatolytických léčivých přípravků, jako jsou beta-blokátory, klonidin, guanetidin a 

reserpin, mohou být známky adrenergní kontraregulace sníženy nebo mohou zcela chybět. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Z kontrolovaných klinických studií nejsou k dispozici žádné klinické údaje o podávání lidského 

inzulínu během těhotenství. Inzulín prochází placentární bariérou, i když v klinicky nevýznamném 

množství. Omezené údaje u těhotných žen, které užívaly komerčně dostupný lidský inzulín (bylo 

hlášeno méně než 300 těhotenství), nenaznačují žádné problémy s bezpečností při použití lidského 

inzulínu během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. 

 

Je nutné, aby byla u pacientek s preexistujícím diabetem nebo s těhotenským diabetem udržována dobrá 

metabolická kontrola. Potřeba inzulínu může klesat během prvního trimestru a obecně se zvyšuje během 

druhého a třetího trimestru. Okamžitě po porodu potřeba inzulínu rapidně poklesne (zvýšené riziko 

hypoglykémie). Pečlivý monitoring glukózy je nutný. 

 

Kojení 

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence. Insulin Human Winthrop Comb 15 lze během kojení 

používat. Kojící ženy mohou vyžadovat úpravu dávky inzulínu a diety. 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje ani údaje z pokusů na zvířatech, které by se týkaly účinku 

lidského inzulínu na mužskou nebo ženskou fertilitu. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena následkem hypoglykémie nebo 

hyperglykémie nebo např. následkem poruchy zraku. To může představovat riziko v situacích, kde jsou 

tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů). 

 

Pacient by měl být obeznámen s opatřeními, zabraňujícími vzniku hypoglykémie během řízení. To je 

důležité zejména u těch, kteří mají sníženou nebo chybějící vnímavost k varovným příznakům 

hypoglykémie nebo mají časté epizody hypoglykémie. Je třeba uvážit, zda řízení nebo obsluha strojů 

jsou za těchto okolností vhodné. 

81

 

 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

Hypoglykémie, obecně nejčastější nežádoucí účinek inzulínové terapie, se může objevit, jestliže je 

dávka inzulínu vzhledem k jeho potřebě příliš vysoká. V klinických studiích a po uvedení na trh se 

frekvence mění podle skupin pacientů a dávkovacích režimů, proto nemůže být žádná přesná frekvence 

uvedena. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Následující nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií, jsou seřazeny níže podle 

orgánových systémů a podle snižujícího se výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

Poruchy imunitního 

systému 

 

Šok 

Časné alergické reakce 

(hypotenze, 

angioneurotický edém, 

bronchospasmus, 

generalizované kožní 

reakce), protilátky proti 

inzulínu 

Poruchy metabolismu 

a výživy 

Otok 

 

Hypoglykémie, retence 

sodíku 

Poruchy oka 

 

 

Proliferativní 

retinopatie, diabetická 

retinopatie, poruchy 

vidění  

Poruchy kůže 

a podkožní tkáně 

 

 

Lipodystrofie 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace  

Reakce v místě vpichu  Kopřivka v místě 

vpichu 

Zánět v místě vpichu, 

otok v místě vpichu, 

bolest v místě vpichu, 

svědění v místě vpichu, 

zarudnutí v místě 

vpichu, otok v místě 

vpichu 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Poruchy imunitního systému 

Časné alergické reakce na inzulín nebo na pomocné látky mohou být život ohrožující. 

 

Podávání inzulínu může způsobit tvorbu protilátek proti inzulínu. Ve vzácných případech může 

přítomnost těchto protilátek proti inzulínu vyžadovat úpravu dávkování inzulínu, aby se vyrovnala 

tendence k hyper- nebo hypoglykémii. 

 

Poruchy metabolizmu a výživy 

Závažné ataky hypoglykémie, zejména opakované, mohou vést k neurologickému poškození.  

Dlouhodobé nebo závažné epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.  

 

U mnoha pacientů jsou známky a příznaky neuroglykopenie předznamenány známkami adrenergní 

kontraregulace. Obecně platí, že čím větší a rychlejší je pokles hladiny glukózy v krvi, tím výraznější je 

fenomén kontraregulace a jeho příznaky.  

82

 

 

 

Inzulín může způsobit retenci sodíku a vznik otoků, zvláště je-li předchozí špatná metabolická kontrola 

zlepšena intenzívní inzulínovou terapií. 

 

Poruchy oka 

Výrazná změna v glykémii může být příčinou přechodného zhoršení zraku, způsobeného přechodnou 

změnou napětí a indexu lomu v čočkách. 

 

Dlouhodobé zlepšení glykemické kontroly snižuje riziko progrese diabetické retinopatie. Avšak 

zintenzivnění inzulínové terapie s náhlým zlepšením glykemické kontroly může být spojeno 

s přechodným zhoršením diabetické retinopatie.  

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

V místě vpichu se může vyvinout lipodystrofie zpomalující lokální absorpci inzulínu. Plynulé střídání 

místa vpichu v oblasti podání může pomoci omezit tyto reakce nebo jim zabránit. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Většina mírných reakcí na inzulín v místě vpichu obvykle odezní během několika dnů nebo několika 

týdnů. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

Předávkování inzulínu může vést k těžké a někdy dlouhodobé a život ohrožující hypoglykémii. 

 

Léčba 

Mírné hypoglykemické epizody mohou být obvykle zvládnuty perorálním podáním sacharidů. Může být 

potřeba upravit dávkování léčivého přípravku, dietní režim nebo fyzickou aktivitu. 

 

Závažnější epizody spojené s kómatem, křečemi nebo neurologickou poruchou mohou být léčeny 

intramuskulárně/subkutánně podaným glukagonem nebo intravenózně podanou koncentrovanou 

glukózou. Dlouhodobé podávání sacharidů a sledování stavu je nezbytné, protože hypoglykémie se 

může po zjevném klinickém zlepšení opakovat. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, inzulíny a analogy střednědobě působící 

kombinované s rychle účinkujícími inzulíny, k injekční aplikaci, ATC kód: A10AD01. 

 

Mechanismus účinku 

Inzulín 

snižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky, stejně jako potlačuje katabolické 

účinky, 

zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje 

utilizaci pyruvátu. To inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezu, 

zvyšuje lipogenezu v játrech a v tukové tkáni a inhibuje lipolýzu, 

podporuje vychytávání aminokyselin buňkami a podporuje syntézu proteinů, 

zvyšuje vychytávání draslíku buňkami. 

 

83

 

 

Farmakodynamické účinky 

Insulin Human Winthrop Comb 15 (dvousložková suspenze inzulínu isofanu s 15 % rozpuštěného 

inzulínu) je inzulín s postupným nástupem a dlouhým trváním účinku. Po subkutánní injekci nastupuje 

účinek během 30 až 60 minut, fáze maximálního účinku je mezi 2 až 4 hodinami po injekci a trvání 

účinku je 11 až 20 hodin. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

U zdravých jedinců je sérový poločas inzulínu přibližně 4 až 6 minut. U pacientů s těžkou renální 

nedostatečností je delší. Je však třeba si uvědomit, že farmakokinetika inzulínu neodráží jeho 

metabolický účinek. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Akutní toxicita byla studována po subkutánním podání na potkanech. Nebyly prokázány žádné známky 

toxického účinku. Studie farmakodynamických účinků následujících po subkutánním podání u králíků a 

psů ukázaly očekávané hypoglykemické reakce. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Protamin-sulfát, 

metakresol, 

fenol, 

chlorid zinečnatý, 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

glycerol, 

hydroxid sodný, 

kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), 

voda na injekci. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou  

uvedeny v bodě 6.6. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 15 nesmí být míchán s roztoky obsahujícími redukční činidla, jako jsou 

thioly a siřičitany.  

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Comb 15 nesmí být míchán s  lidskými inzulíny, které jsou určeny speciálně 

pro použití do inzulinových pump.  

Insulin Human Winthrop Comb 15 se také nesmí míchat s inzulíny zvířecího původu nebo 

s inzulínovými analogy. 

Inzulíny dvou  různých koncentrací (např. 100 IU v 1 ml a 40 IU v 1 ml) nesmí být míchány. 

 

Je třeba se pečlivě ujistit, že se do suspenze inzulínu nedostal žádný alkohol nebo jiná dezinficiencia. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

Doba použitelnosti po prvním použití injekční lahvičky  

Přípravek může být uchováván až čtyři týdny při teplotě do 25°C a mimo přímé teplo nebo světlo.  

84

 

 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Doporučuje se 

zaznamenat na obal datum prvního použití z injekční lahvičky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neotevřené injekční lahvičky 

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).  

Chraňte před mrazem.  

Neukládejte Insulin Human Winthrop Comb 15 do blízkosti mrazicího boxu nebo mrazicí vložky. 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Otevřené injekční lahvičky 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

5 ml suspenze v  injekční lahvičce (bezbarvé sklo typu I) s  pertlem (hliník), gumovou chlorobutylovou 

zátkou (typ I) a odtrhávacím víčkem (polypropylen). 

Dostupná jsou balení s 1 a 5 injekčními lahvičkami. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Před prvním odebráním inzulínu z injekční lahvičky odstraňte plastikové ochranné víčko. 

 

Těsně před odebráním z injekční lahvičky do injekční stříkačky musí být suspenze promíchána. To se 

provádí nejlépe rolováním lahvičky šikmo mezi dlaněmi. Neprotřepávejte injekční lahvičku prudce, 

protože to může vést ke změnám v suspenzi (způsobujícím zdánlivě „namrzlý“ vzhled lahvičky, viz 

dále) a způsobit napěnění. Pěna může bránit přesnému odměření dávky. 

 

Po promíchání musí mít suspenze stejnoměrný mléčný vzhled. Insulin Human Winthrop Comb 15 se 

nesmí použít, pokud toho nelze docílit, tj. pokud suspenze například zůstává čirá, nebo se v inzulínu 

objeví shluky, částice nebo vločky, nebo tyto shluky, částice nebo vločky zůstávají nalepeny na stěnu či 

dno lahvičky. Tyto změny někdy způsobují již zmíněný zdánlivě „namrzlý“ vzhled lahvičky. 

V takových případech je nutno použít novou lahvičku, kde lze docílit stejnoměrnosti suspenze. Také je 

nezbytné použít novou lahvičku, pokud se potřeba inzulínu podstatně mění. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 15 nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních 

pump ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Je třeba pamatovat na to, že 

krystaly protaminového inzulinu se rozpouštějí v kyselé oblasti pH 

rozpustná složka inzulinu se vysráží při pH přibližně 4,5 až 6,5. 

 

Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, aby nedošlo k záměně 

humánních inzulínů a jiných inzulínů (viz bod 4.4). 

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Comb 15 může být míchán se všemi lidskými inzulíny s výjimkou těch, které 

jsou určeny speciálně pro použití do inzulínových pump. Údaje o inkompatibilitě s jinými inzulíny viz 

bod 6.2. 

 

Pokud jsou dva různé inzulíny odebírány do jedné injekční stříkačky, doporučuje se, aby inzulín 

s krátkou dobou účinku byl odebrán první, aby se zabránilo kontaminaci injekční lahvičky přípravkem 

s dlouhodobým účinkem. Doporučeno je injikovat okamžitě po smíchání.  

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

85

 

 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Německo 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/368/029 

EU/1/06/368/030 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 17. ledna 2007 

Datum prodloužení registrace: 17. ledna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 

 

86

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Insulin Human Winthrop Comb 15 40 IU/ml injekční suspenze v injekční lahvičce 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml obsahuje 40 IU (odpovídá 1,4 mg) insulinum humanum.  

Jedna injekční lahvička obsahuje 10 ml injekční suspenze, což se rovná 400 IU inzulínu. Jedna IU 

(mezinárodní jednotka) odpovídá 0,035 mg bezvodého lidského inzulínu. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 15 je dvousložková suspenze inzulínu isofanu, obsahuje 15 % 

rozpuštěného inzulínu a 85 % protaminového inzulínu ve formě krystalů. 

 

Lidský inzulín se vyrábí technologií rekombinace DNA u bakterie Escherichia coli

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční suspenze v injekční lahvičce. 

 

Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

Požadované hladiny glukózy v krvi, použité inzulínové přípravky a dávkování inzulínu (dávky a jejich 

časové rozvržení) musí být určeny individuálně a upraveny tak, aby vyhovovaly dietě, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. 

 

Denní dávky a časový rozvrh podání 

Pro dávkování inzulínu nejsou pevná pravidla. Avšak průměrný požadavek je často 0,5 až 1,0 IU/kg 

tělesné hmotnosti za den. Základní metabolický požadavek je 40 % až 60 % celkové denní potřeby. 

Insulin Human Winthrop Comb 15 se podává subkutánní injekcí 30 až 45 minut před jídlem. 

 

Druhotná úprava dávky 

Zlepšení metabolické kontroly může mít za následek zvýšení citlivosti k inzulínu, vedoucí ke snížení 

jeho potřeby. Úprava dávky může být nutná například když: 

se změní hmotnost pacienta, 

se změní životní styl pacienta, 

nastanou další okolnosti, které mohou podnítit zvýšený sklon k hypo- nebo hyperglykémii (viz 

bod 4.4). 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti (≥ 65 let) 

U starších pacientů může vést progresivní zhoršování renálních funkcí k plynulému snižování potřeby 

inzulínu. 

 

87

 

 

Porucha funkce ledvin 

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být potřeba inzulínu menší z důvodu sníženého metabolismu 

inzulínu. 

 

Porucha funkce jater 

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater může být potřeba inzulínu snížena z důvodu snížené 

kapacity pro glukoneogenezu a sníženého metabolismu inzulínu. 

 

Způsob podání 

Insulin Human Winthrop Comb 15 nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních 

pump ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Pro podání mohou být použity pouze injekční stříkačky určené pro tuto sílu inzulínu (40 IU v 1 ml). 

Injekční stříkačky nesmí obsahovat žádné jiné léčivé přípravky nebo residua (např. stopy heparinu). 

 

Insulin Human Winthrop Comb 15 se podává subkutánně. Insulin Human Winthrop Comb 15 nesmí být 

nikdy podán intravenózní injekcí. 

 

Absorpce inzulínu a z toho vyplývající hypoglykemický účinek dávky se může lišit od jedné injekční 

oblasti ke druhé (např. břišní stěna ve srovnání se stehnem). Místo vpichu v injekční oblasti musí být 

střídáno od jedné injekce ke druhé. 

 

Další podrobnosti o zacházení viz bod 6.6 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti s přecitlivělostí na Insulin Human Winthrop Comb 15, pro které není k dispozici lépe 

tolerovaný inzulínový přípravek, smějí pokračovat v léčbě pouze za přísného lékařského dohledu a je-li 

to nezbytné, v kombinaci s antialergickou léčbou. 

 

U pacientů s alergií na zvířecí inzulín se doporučuje provést intradermální kožní test před převodem na 

Insulin Human Winthrop Comb 15, protože se musí počítat s možností zkřížené imunologické reakce. 

 

V případě nedostatečné úpravy glykémie nebo sklonu k hyper-nebo hypoglykemickým  epizodám je 

nezbytné ověřit, zda pacient dodržuje předepsaný léčebný režim, přezkoumat místa a správnost techniky 

vpichu a všechny další faktory předtím, než se uvažuje o úpravě dávky. 

 

Převod na Insulin Human Winthrop Comb 15 

Převod pacienta na jiný typ nebo značku inzulínu musí proběhnout pod přísným lékařským dohledem. 

Po změně síly, značky (výrobce), typu (normální lidský inzulín, NPH, lente, dlouhodobě působící 

inzulíny atd.), původu (zvířecí, lidský, analoga lidského inzulínu) a/nebo výrobní metody může být 

zapotřebí upravit dávkování. 

Potřeba úpravy (např. snížení) dávky může nastat okamžitě po převodu. Eventuálně se může vyvinout 

postupně během období několika týdnů. 

 

Po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský může být nutné snížení dávky především u pacientů, kteří: 

byli již dříve kontrolováni na poměrně nízkých hladinách krevního cukru, 

mají sklon k hypoglykémii, 

dříve potřebovali vyšší dávky inzulínu v důsledku přítomnosti protilátek proti inzulínu. 

 

Během převodu a v počátečních týdnech po něm je doporučen důsledný metabolický monitoring. U 

pacientů, u kterých jsou požadavky vysokých dávek inzulínu z důvodu přítomnosti protilátek proti 

inzulínu, musí být při převodu zvažován lékařský dohled v nemocnici nebo v podobném zařízení. 

88

 

 

 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie se může objevit, jestliže dávka inzulínu je v poměru k jeho potřebě příliš vysoká. 

 

Zvláštní opatrnost a intenzívní monitorování hladiny glukózy v krvi se doporučuje u těch pacientů, u 

kterých mohou být hypoglykemické epizody zvláště klinicky významné: u pacientů s významnými 

stenózami koronárních arterií nebo krevních cév zásobujících mozek (riziko kardiálních nebo 

cerebrálních komplikací hypoglykémie), stejně jako u pacientů s proliferativní retinopatií, zvláště není-

li léčena fotokoagulací (riziko přechodné amaurózy vyvolané hypoglykémií). 

 

Pacienti by měli být obeznámeni s okolnostmi, za kterých jsou varovné příznaky hypoglykémie 

oslabeny. Varovné symptomy hypoglykémie mohou být změněny, být méně výrazné nebo zcela chybět 

u některých rizikových skupin. K nim patří pacienti: 

u kterých byla glykemická kontrola význačně zlepšena, 

u kterých se hypoglykémie vyvíjí postupně, 

starší pacienti, 

po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský inzulín, 

u kterých je přítomna autonomní neuropatie, 

s dlouhou anamnézou diabetu, 

trpící psychiatrickým onemocněním, 

současně léčení některými dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5). 

Takové situace mohou vést k těžké hypoglykémii (a možné ztrátě vědomí) dříve, než si pacient 

hypoglykémii stihne uvědomit. 

 

Pokud jsou zaznamenány normální nebo snížené hladiny glykovaného hemoglobinu, je nutno vzít v 

úvahu možnost rekurentních, nerozpoznaných (zejména nočních) epizod hypoglykémie. 

 

Nezbytnými předpoklady pro snížení rizika hypoglykémie jsou dodržování dávkování a dietního režimu 

pacientem, správné podávání inzulínu a schopnost pacienta rozpoznat příznaky hypoglykémie. Faktory 

zvyšující sklon k hypoglykémii mohou vyžadovat zvlášť pečlivé sledování a mohou si vynutit úpravu 

dávky. Patří mezi ně: 

změna oblasti aplikace, 

zlepšení citlivosti k inzulínu (např. odstraněním stresových faktorů), 

nezvyklá, zvýšená nebo prodloužená fyzická aktivita, 

přidružené nemoci (např. zvracení, průjem), 

neadekvátní příjem potravy, 

vynechání jídla, 

konzumace alkoholu, 

některé nekompenzované poruchy endokrinního systému (např. u hypotyreózy a u 

nedostatečnosti adenohypofýzy nebo adrenokortikální nedostatečnosti), 

současná léčba některými jinými léčivými přípravky. 

 

Interkurentní nemoci 

Přidružené nemoci vyžadují intenzívní metabolický monitoring. V mnoha případech jsou indikovány 

testy na ketolátky v moči a často je nutná úprava dávky inzulínu. Potřeba inzulínu je často zvýšená. 

Pacienti s diabetem typu I musí pokračovat v pravidelném režimu příjmu alespoň malého množství 

sacharidů, dokonce i tehdy, když jsou schopni jíst pouze málo nebo nejí vůbec, nebo zvrací atd. a 

nesmějí nikdy vynechat inzulín úplně. 

 

Chyby v medikaci 

Byly hlášeny chyby v léčbě, kdy byly omylem podány jiné lékové formy přípravku Insulin Human 

Winthrop nebo jiné inzulíny. Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, 

aby nedošlo k záměně humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

 

Kombinace přípravku Insulin Human Winthrop s pioglitazonem 

Zejména u pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání byly při podávání pioglitazonu 

v kombinaci s inzulínem hlášeny případy srdečního selhání. To je třeba mít na paměti, pokud je 

89

 

 

zvažována léčba přípravkem Insulin Human Winthrop v kombinaci s pioglitazonem. Jestliže je tato 

kombinace použita, je třeba pacienty sledovat, zda se u nich neobjevují známky a příznaky srdečního 

selhání, zvýšení hmotnosti a edém. Dojde-li k jakémukoli zhoršení srdečních příznaků, je zapotřebí 

léčbu pioglitazonem ukončit.   

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky lidského inzulínu. 

 

Mezi látky, které mohou zvýšit hypoglykemický účinek a zvýšit náchylnost k hypoglykémii, patří 

perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), disopyramid, fibráty, 

fluoxetin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO), pentoxifylin, propoxyfen, salicyláty a sulfonamidová 

antibiotika. 

 

Mezi látky, které mohou snižovat hypoglykemický účinek, patří kortikosteroidy, danazol, diazoxid, 

diuretika, glukagon, isoniazid, estrogeny a progestogeny (např. perorální antikoncepce), deriváty 

fenothiazinu, somatropin, sympatomimetika (např. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), 

thyreoidní hormony, inhibitory proteáz a atypická antipsychotika (např. olanzapin a klozapin). 

 

Beta-blokátory, klonidin, soli lithia nebo alkohol mohou zesílit nebo oslabit hypoglykemický účinek 

inzulínu. Pentamidin může vyvolat hypoglykémii, kterou může někdy následovat hyperglykémie. 

 

Navíc vlivem sympatolytických léčivých přípravků, jako jsou beta-blokátory, klonidin, guanetidin a 

reserpin, mohou být známky adrenergní kontraregulace sníženy nebo mohou zcela chybět. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Z kontrolovaných klinických studií nejsou k dispozici žádné klinické údaje o podávání lidského 

inzulínu během těhotenství. Inzulín prochází placentární bariérou, i když v klinicky nevýznamném 

množství. Omezené údaje u těhotných žen, které užívaly komerčně dostupný lidský inzulín (bylo 

hlášeno méně než 300 těhotenství) nenaznačují žádné problémy s bezpečností při použití lidského 

inzulínu během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. 

 

Je nutné, aby byla u pacientek s preexistujícím diabetem nebo s těhotenským diabetem udržována dobrá 

metabolická kontrola. Potřeba inzulínu může klesat během prvního trimestru a obecně se zvyšuje během 

druhého a třetího trimestru. Okamžitě po porodu potřeba inzulínu rapidně poklesne (zvýšené riziko 

hypoglykémie). Pečlivý monitoring glukózy je nutný. 

 

Kojení 

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence. Insulin Human Winthrop Comb 15 lze během kojení 

používat. Kojící ženy mohou vyžadovat úpravu dávky inzulínu a diety. 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje ani údaje z pokusů na zvířatech, které by se týkaly účinku 

lidského inzulínu na mužskou nebo ženskou fertilitu. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena následkem hypoglykémie nebo 

hyperglykémie nebo např. následkem poruchy zraku. To může představovat riziko v situacích, kde jsou 

tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů). 

 

Pacient by měl být obeznámen s opatřeními, zabraňujícími vzniku hypoglykémie během řízení. To je 

důležité zejména u těch, kteří mají sníženou nebo chybějící vnímavost k varovným příznakům 

hypoglykémie nebo mají časté epizody hypoglykémie. Je třeba uvážit, zda řízení nebo obsluha strojů 

jsou za těchto okolností vhodné. 

90

 

 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

Hypoglykémie, obecně nejčastější nežádoucí účinek inzulínové terapie, se může objevit, jestliže je 

dávka inzulínu vzhledem k jeho potřebě příliš vysoká. V klinických studiích a po uvedení na trh se 

frekvence mění podle skupin pacientů a dávkovacích režimů, proto nemůže být žádná přesná frekvence 

uvedena. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Následující nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií, jsou seřazeny níže podle 

orgánových systémů a podle snižujícího se výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

Poruchy imunitního 

systému 

 

Šok 

Časné alergické reakce 

(hypotenze, 

angioneurotický edém, 

bronchospasmus, 

generalizované kožní 

reakce), protilátky proti 

inzulínu 

Poruchy metabolismu 

a výživy 

Otok 

 

Hypoglykémie, retence 

sodíku 

Poruchy oka 

 

 

Proliferativní 

retinopatie, diabetická 

retinopatie, poruchy 

vidění  

Poruchy kůže 

a podkožní tkáně 

 

 

Lipodystrofie 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace  

Reakce v místě vpichu  Kopřivka v místě 

vpichu 

Zánět v místě vpichu, 

otok v místě vpichu, 

bolest v místě vpichu, 

svědění v místě vpichu, 

zarudnutí v místě 

vpichu, otok v místě 

vpichu 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Poruchy imunitního systému 

Časné alergické reakce na inzulín nebo na pomocné látky mohou být život ohrožující. 

 

Podávání inzulínu může způsobit tvorbu protilátek proti inzulínu. Ve vzácných případech může 

přítomnost těchto protilátek proti inzulínu vyžadovat úpravu dávkování inzulínu, aby se vyrovnala 

tendence k hyper- nebo hypoglykémii. 

 

Poruchy metabolizmu a výživy 

Závažné ataky hypoglykémie, zejména opakované, mohou vést k neurologickému poškození.  

Dlouhodobé nebo závažné epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.  

 

U mnoha pacientů jsou známky a příznaky neuroglykopenie předznamenány známkami adrenergní 

kontraregulace. Obecně platí, že čím větší a rychlejší je pokles hladiny glukózy v krvi, tím výraznější je 

fenomén kontraregulace a jeho příznaky.  

91

 

 

 

Inzulín může způsobit retenci sodíku a vznik otoků, zvláště je-li předchozí špatná metabolická kontrola 

zlepšena intenzívní inzulínovou terapií. 

 

Poruchy oka 

Výrazná změna v glykémii může být příčinou přechodného zhoršení zraku, způsobeného přechodnou 

změnou napětí a indexu lomu v čočkách. 

 

Dlouhodobé zlepšení glykemické kontroly snižuje riziko progrese diabetické retinopatie. Avšak 

zintenzivnění inzulínové terapie s náhlým zlepšením glykemické kontroly může být spojeno 

s přechodným zhoršením diabetické retinopatie.  

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

V místě vpichu se může vyvinout lipodystrofie zpomalující lokální absorpci inzulínu. Plynulé střídání 

místa vpichu v oblasti podání může pomoci omezit tyto reakce nebo jim zabránit. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Většina mírných reakcí na inzulín v místě vpichu obvykle odezní během několika dnů nebo několika 

týdnů. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

Předávkování inzulínu může vést k těžké a někdy dlouhodobé a život ohrožující hypoglykémii. 

 

Léčba 

Mírné hypoglykemické epizody mohou být obvykle zvládnuty perorálním podáním sacharidů. Může být 

potřeba upravit dávkování léčivého přípravku, dietní režim nebo fyzickou aktivitu. 

 

Závažnější epizody spojené s kómatem, křečemi nebo neurologickou poruchou mohou být léčeny 

intramuskulárně/subkutánně podaným glukagonem nebo intravenózně podanou koncentrovanou 

glukózou. Dlouhodobé podávání sacharidů  a sledování stavu je nezbytné, protože hypoglykémie se 

může po zjevném klinickém zlepšení opakovat. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, inzulíny a analogy střednědobě působící 

kombinované s rychle účinkujícími inzulíny, k injekční aplikaci, ATC kód: A10AD01. 

 

Mechanismus účinku 

Inzulín 

snižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky, stejně jako potlačuje katabolické 

účinky, 

zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje 

utilizaci pyruvátu. To inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezu, 

zvyšuje lipogenezu v játrech a v tukové tkáni a inhibuje lipolýzu, 

podporuje vychytávání aminokyselin buňkami a podporuje syntézu proteinů, 

zvyšuje vychytávání draslíku buňkami. 

 

92

 

 

Farmakodynamické účinky 

Insulin Human Winthrop Comb 15 (dvousložková suspenze inzulínu isofanu s 15 % rozpuštěného 

inzulínu) je inzulín s postupným nástupem a dlouhým trváním účinku. Po subkutánní injekci nastupuje 

účinek během 30 až 60 minut, fáze maximálního účinku je mezi 2 až 4 hodinami po injekci a trvání 

účinku je 11 až 20 hodin. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

U zdravých jedinců je sérový poločas inzulínu přibližně 4 až 6 minut. U pacientů s těžkou renální 

nedostatečností je delší. Je však třeba si uvědomit, že farmakokinetika inzulínu neodráží jeho 

metabolický účinek. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Akutní toxicita byla studována po subkutánním podání na potkanech. Nebyly prokázány žádné známky 

toxického účinku. Studie lokální tolerance po subkutánním a intramuskulárním podání u králíků 

nepodávají žádná význačná zjištění. Studie farmakodynamických účinků následujících po subkutánním 

podání u králíků a psů ukázaly očekávané hypoglykemické reakce. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Protamin-sulfát, 

metakresol, 

fenol, 

chlorid zinečnatý, 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

glycerol, 

hydroxid sodný, 

kyselina chlorovodíková(pro úpravu pH), 

voda na injekci. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou  

uvedeny v bodě 6.6. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 15 nesmí být míchán s roztoky obsahujícími redukční činidla, jako jsou 

thioly a siřičitany.  

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Comb 15 nesmí být míchán s  lidskými inzulíny, které jsou určeny speciálně 

pro použití do inzulinových pump.  

Insulin Human Winthrop Comb 15 se také nesmí míchat s inzulíny zvířecího původu nebo 

s inzulínovými analogy. 

Inzulíny dvou  různých koncentrací (např. 100 IU v 1 ml a 40 IU v 1 ml) nesmí být míchány. 

 

Je třeba se pečlivě ujistit, že se do suspenze inzulínu nedostal žádný alkohol nebo jiná dezinficiencia. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

Doba použitelnosti po prvním použití injekční lahvičky  

Přípravek může být uchováván až čtyři týdny při teplotě do 25°C a mimo přímé teplo nebo světlo.  

93

 

 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Doporučuje se 

zaznamenat na obal datum prvního použití z injekční lahvičky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neotevřené injekční lahvičky 

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).  

Chraňte před mrazem.  

Neukládejte Insulin Human Winthrop Comb 15 do blízkosti mrazicího boxu nebo mrazicí vložky. 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Otevřené injekční lahvičky 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

10 ml suspenze v injekční lahvičce (bezbarvé sklo typu I) s  pertlem (hliník), gumovou chlorobutylovou 

zátkou (typ I) a odtrhávacím víčkem (polypropylen). 

Dostupná jsou balení s 1 a 5 injekčními lahvičkami. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Před prvním odebráním inzulínu z injekční lahvičky odstraňte plastikové ochranné víčko. 

 

Těsně před odebráním z injekční lahvičky do injekční stříkačky musí být suspenze promíchána. To se 

provádí nejlépe rolováním lahvičky šikmo mezi dlaněmi. Neprotřepávejte injekční lahvičku prudce, 

protože to může vést ke změnám v suspenzi (způsobujícím zdánlivě „namrzlý“ vzhled lahvičky, viz 

dále) a způsobit napěnění. Pěna může bránit přesnému odměření dávky. 

 

Po promíchání musí mít suspenze stejnoměrný mléčný vzhled. Insulin Human Winthrop Comb 15 se 

nesmí použít, pokud toho nelze docílit, tj. pokud suspenze například zůstává čirá, nebo se v inzulínu 

objeví shluky, částice nebo vločky, nebo tyto shluky, částice nebo vločky zůstávají nalepeny na stěnu či 

dno lahvičky. Tyto změny někdy způsobují již zmíněný zdánlivě „namrzlý“ vzhled lahvičky. 

V takových případech je nutno použít novou lahvičku, kde lze docílit stejnoměrnosti suspenze. Také je 

nezbytné použít novou lahvičku, pokud se potřeba inzulínu podstatně mění. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 15 nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních 

pump ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Je třeba pamatovat na to, že 

krystaly protaminového inzulinu se rozpouštějí v kyselé oblasti pH 

rozpustná složka inzulinu se vysráží při pH přibližně 4,5 až 6,5. 

 

Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, aby nedošlo k záměně 

humánních inzulínů a jiných inzulínů (viz bod 4.4). 

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Comb 15 může být míchán se všemi lidskými inzulíny s výjimkou těch, které 

jsou určeny speciálně pro použití do inzulínových pump. Údaje o inkompatibilitě s jinými inzulíny viz 

bod 6.2. 

 

Pokud jsou dva různé inzulíny odebírány do jedné injekční stříkačky, doporučuje se, aby inzulín 

s krátkou dobou účinku byl odebrán první, aby se zabránilo kontaminaci injekční lahvičky přípravkem 

s dlouhodobým účinkem. Doporučeno je injikovat okamžitě po smíchání.  

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

94

 

 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Německo 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/368/005 

EU/1/06/368/006 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 17. ledna 2007 

Datum prodloužení registrace: 17. ledna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 

 

95

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Insulin Human Winthrop Comb 15 100 IU/ml injekční suspenze v zásobní vložce 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml obsahuje 100 IU insulinum humanum (odpovídá 3,5 mg).  

Jedna zásobní vložka obsahuje 3 ml injekční suspenze, což se rovná 300 IU inzulínu. Jedna IU 

(mezinárodní jednotka) odpovídá 0,035 mg bezvodého lidského inzulínu. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 15 je dvousložková suspenze inzulínu isofanu, obsahuje 15 % 

rozpuštěného inzulínu a 85 % protaminového inzulínu ve formě krystalů. 

 

Lidský inzulín se vyrábí technologií rekombinace DNA u bakterie Escherichia coli

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční suspenze v zásobní vložce. 

 

Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

Požadované hladiny glukózy v krvi, použité inzulínové přípravky a dávkování inzulínu (dávky a jejich 

časové rozvržení) musí být určeny individuálně a upraveny tak, aby vyhovovaly dietě, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. 

 

Denní dávky a časový rozvrh podání 

Pro dávkování inzulínu nejsou pevná pravidla. Avšak průměrný požadavek je často 0,5 až 1,0 IU/kg 

tělesné hmotnosti za den. Základní metabolický požadavek je 40 % až 60 % celkové denní potřeby. 

Insulin Human Winthrop Comb 15 se podává subkutánní injekcí 30 až 45 minut před jídlem. 

 

Druhotná úprava dávky 

Zlepšení metabolické kontroly může mít za následek zvýšení citlivosti k inzulínu, vedoucí ke snížení 

jeho potřeby. Úprava dávky může být nutná například když: 

se změní hmotnost pacienta, 

se změní životní styl pacienta, 

nastanou další okolnosti, které mohou podnítit zvýšený sklon k hypo- nebo hyperglykémii (viz 

bod 4.4). 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti (≥ 65 let) 

U starších pacientů může vést progresivní zhoršování renálních funkcí k plynulému snižování potřeby 

inzulínu. 

 

96

 

 

Porucha funkce ledvin 

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být potřeba inzulínu menší z důvodu sníženého metabolismu 

inzulínu. 

 

Porucha funkce jater 

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater může být potřeba inzulínu snížena z důvodu snížené 

kapacity pro glukoneogenezu a sníženého metabolismu inzulínu. 

 

Způsob podání 

Insulin Human Winthrop Comb 15 nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních 

pump ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 15 se podává subkutánně. Insulin Human Winthrop Comb 15 nesmí být 

nikdy podán intravenózní injekcí. 

 

Absorpce inzulínu a z toho vyplývající hypoglykemický účinek dávky se může lišit od jedné injekční 

oblasti ke druhé (např. břišní stěna ve srovnání se stehnem). Místo vpichu v injekční oblasti musí být 

střídáno od jedné injekce ke druhé. 

 

Další podrobnosti pro použití viz bod 6.6. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti s přecitlivělostí na Insulin Human Winthrop Comb 15, pro které není k dispozici lépe 

tolerovaný inzulínový přípravek, smějí pokračovat v léčbě pouze za přísného lékařského dohledu a je-li 

to nezbytné, v kombinaci s antialergickou léčbou. 

 

U pacientů s alergií na zvířecí inzulín se doporučuje provést intradermální kožní test před převodem na 

Insulin Human Winthrop Comb 15, protože se musí počítat s možností zkřížené imunologické reakce. 

 

V případě nedostatečné úpravy glykémie nebo sklonu k hyper-nebo hypoglykemickým  epizodám je 

nezbytné ověřit, zda pacient dodržuje předepsaný léčebný režim, přezkoumat místa a správnost techniky 

vpichu a všechny další faktory předtím, než se uvažuje o úpravě dávky. 

 

Převod na Insulin Human Winthrop Comb 15 

Převod pacienta na jiný typ nebo značku inzulínu musí proběhnout pod přísným lékařským dohledem. 

Po změně síly, značky (výrobce), typu (normální lidský inzulín, NPH, lente, dlouhodobě působící 

inzulíny atd.), původu (zvířecí, lidský, analoga lidského inzulínu) a/nebo výrobní metody může být 

zapotřebí upravit dávkování. 

Potřeba úpravy (např. snížení) dávky může nastat okamžitě po převodu. Eventuálně se může vyvinout 

postupně během období několika týdnů. 

 

Po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský může být nutné snížení dávky především u pacientů, kteří: 

byli již dříve kontrolováni na poměrně nízkých hladinách krevního cukru, 

mají sklon k hypoglykémii, 

dříve potřebovali vyšší dávky inzulínu v důsledku přítomnosti protilátek proti inzulínu. 

 

Během převodu a v počátečních týdnech po něm je doporučen důsledný metabolický monitoring. U 

pacientů, u kterých jsou požadavky vysokých dávek inzulínu z důvodu přítomnosti protilátek proti 

inzulínu, musí být při převodu zvažován lékařský dohled v nemocnici nebo v podobném zařízení. 

 

97

 

 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie se může objevit, jestliže dávka inzulínu je v poměru k jeho potřebě příliš vysoká. 

 

Zvláštní opatrnost a intenzívní monitorování hladiny glukózy v krvi se doporučuje u těch pacientů, u 

kterých mohou být hypoglykemické epizody zvláště klinicky významné: u pacientů s významnými 

stenózami koronárních arterií nebo krevních cév zásobujících mozek (riziko kardiálních nebo 

cerebrálních komplikací hypoglykémie), stejně jako u pacientů s proliferativní retinopatií, zvláště není-

li léčena fotokoagulací (riziko přechodné amaurózy vyvolané hypoglykémií). 

 

Pacienti by měli být obeznámeni s okolnostmi, za kterých jsou varovné příznaky hypoglykémie 

oslabeny. Varovné symptomy hypoglykémie mohou být změněny, být méně výrazné nebo zcela chybět 

u některých rizikových skupin. K nim patří pacienti: 

u kterých byla glykemická kontrola význačně zlepšena, 

u kterých se hypoglykémie vyvíjí postupně, 

starší pacienti, 

po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský inzulín, 

u kterých je přítomna autonomní neuropatie, 

s dlouhou anamnézou diabetu, 

trpící psychiatrickým onemocněním, 

současně léčení některými dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5). 

Takové situace mohou vést k těžké hypoglykémii (a možné ztrátě vědomí) dříve, než si pacient 

hypoglykémii stihne uvědomit. 

 

Pokud jsou zaznamenány normální nebo snížené hladiny glykovaného hemoglobinu, je nutno vzít v 

úvahu možnost rekurentních, nerozpoznaných (zejména nočních) epizod hypoglykémie. 

 

Nezbytnými předpoklady pro snížení rizika hypoglykémie jsou dodržování dávkování a dietního režimu 

pacientem, správné podávání inzulínu a schopnost pacienta rozpoznat příznaky hypoglykémie. Faktory 

zvyšující sklon k hypoglykémii mohou vyžadovat zvlášť pečlivé sledování a mohou si vynutit úpravu 

dávky. Patří mezi ně: 

změna oblasti aplikace, 

zlepšení citlivosti k inzulínu (např. odstraněním stresových faktorů), 

nezvyklá, zvýšená nebo prodloužená fyzická aktivita, 

přidružené nemoci (např. zvracení, průjem), 

neadekvátní příjem potravy, 

vynechání jídla, 

konzumace alkoholu, 

některé nekompenzované poruchy endokrinního systému (např. u hypotyreózy a u 

nedostatečnosti adenohypofýzy nebo adrenokortikální nedostatečnosti), 

současná léčba některými jinými léčivými přípravky. 

 

Interkurentní nemoci 

Přidružené nemoci vyžadují intenzívní metabolický monitoring. V mnoha případech jsou indikovány 

testy na ketolátky v moči a často je nutná úprava dávky inzulínu. Potřeba inzulínu je často zvýšená. 

Pacienti s diabetem typu I musí pokračovat v pravidelném režimu příjmu alespoň malého množství 

sacharidů, dokonce i tehdy, když jsou schopni jíst pouze málo nebo nejí vůbec, nebo zvrací atd. a 

nesmějí nikdy vynechat inzulín úplně. 

 

Pera, která se mají používat se zásobními vložkami Insulin Human Winthrop Comb 15 

Zásobní vložky přípravku Insulin Human Winthrop Comb 15 je možné použít pouze s následujícími 

pery:  

- JuniorSTAR, které dávkuje přípravek Insulin Human Winthrop Comb 15 po 0,5 jednotky  

- OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24 a AllStarkterá dávkují Insulin Human Winthrop Comb 15 

po 1 jednotce.   

Tyto zásobní vložky se nemají se používat s žádnými jinými pery pro opakované použití, protože 

přesnost dávky byla ověřena jen pro výše uvedená pera.  

Všechna uvedená pera nemusí být ve Vaší zemi na trhu. 

98

 

 

 

Chyby v medikaci 

Byly hlášeny chyby v léčbě, kdy byly omylem podány jiné lékové formy přípravku Insulin Human 

Winthrop nebo jiné inzulíny. Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, 

aby nedošlo k záměně humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

 

Kombinace přípravku Insulin Human Winthrop s pioglitazonem 

Zejména u pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání byly při podávání pioglitazonu 

v kombinaci s inzulínem hlášeny případy srdečního selhání. To je třeba mít na paměti, pokud je 

zvažována léčba přípravkem Insulin Human Winthrop v kombinaci s pioglitazonem. Jestliže je tato 

kombinace použita, je třeba pacienty sledovat, zda se u nich neobjevují známky a příznaky srdečního 

selhání, zvýšení hmotnosti a edém. Dojde-li k jakémukoli zhoršení srdečních příznaků, je zapotřebí 

léčbu pioglitazonem ukončit.   

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky lidského inzulínu. 

 

Mezi látky, které mohou zvýšit hypoglykemický účinek a zvýšit náchylnost k hypoglykémii, patří 

perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), disopyramid, fibráty, 

fluoxetin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO), pentoxifylin, propoxyfen, salicyláty a sulfonamidová 

antibiotika. 

 

Mezi látky, které mohou snižovat hypoglykemický účinek, patří kortikosteroidy, danazol, diazoxid, 

diuretika, glukagon, isoniazid, estrogeny a progestogeny (perorální antikoncepce), deriváty 

fenothiazinu, somatropin, sympatomimetika (např. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), 

thyreoidní hormony, inhibitory proteáz a atypická antipsychotika (např. olanzapin a klozapin). 

 

Beta-blokátory, klonidin, soli lithia nebo alkohol mohou buď zesílit, nebo oslabit hypoglykemický 

účinek inzulínu. Pentamidin může vyvolat hypoglykémii, kterou může někdy následovat 

hyperglykémie. 

 

Navíc vlivem sympatolytických léčivých přípravků, jako jsou beta-blokátory, klonidin, guanetidin a 

reserpin, mohou být známky adrenergní kontraregulace sníženy nebo mohou zcela chybět. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Z kontrolovaných klinických studií nejsou  k dispozici žádné klinické údaje o podávání lidského 

inzulínu během těhotenství. Inzulín prochází placentární bariérou, i když v klinicky nevýznamném 

množství. Omezené údaje u těhotných žen, které užívaly komerčně dostupný lidský inzulín (bylo 

hlášeno méně než 300 těhotenství) nenaznačují žádné problémy s bezpečností při použití lidského 

inzulínu během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. 

 

Je nutné, aby byla u pacientek s preexistujícím diabetem nebo s těhotenským diabetem udržována dobrá 

metabolická kontrola. Potřeba inzulínu může klesat během prvního trimestru a obecně se zvyšuje během 

druhého a třetího trimestru. Okamžitě po porodu potřeba inzulínu rapidně poklesne (zvýšené riziko 

hypoglykémie). Pečlivý monitoring glukózy je nutný. 

 

Kojení 

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence. Insulin Human Winthrop Comb 15 lze během kojení 

používat. Kojící ženy mohou vyžadovat úpravu dávky inzulínu a diety. 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje ani údaje z pokusů na zvířatech, které by se týkaly účinku 

lidského inzulínu na mužskou nebo ženskou fertilitu. 

 

99

 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena následkem hypoglykémie nebo 

hyperglykémie nebo např. následkem poruchy zraku. To může představovat riziko v situacích, kde jsou 

tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů). 

 

Pacient by měl být obeznámen s opatřeními, zabraňujícími vzniku hypoglykémie během řízení. To je 

důležité zejména u těch, kteří mají sníženou nebo chybějící vnímavost k varovným příznakům 

hypoglykémie nebo mají časté epizody hypoglykémie. Je třeba uvážit, zda řízení nebo obsluha strojů 

jsou za těchto okolností vhodné. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

Hypoglykémie, obecně nejčastější nežádoucí účinek inzulínové terapie, se může objevit, jestliže je 

dávka inzulínu vzhledem k jeho potřebě příliš vysoká. V klinických studiích a po uvedení na trh se 

frekvence mění podle skupin pacientů a dávkovacích režimů, proto nemůže být žádná přesná frekvence 

uvedena. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Následující nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií, jsou seřazeny níže podle 

orgánových systémů a podle snižujícího se výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

Poruchy imunitního 

systému 

 

Šok 

Časné alergické reakce 

(hypotenze, 

angioneurotický edém, 

bronchospasmus, 

generalizované kožní 

reakce), protilátky proti 

inzulínu 

Poruchy metabolismu 

a výživy 

Otok 

 

Hypoglykémie, retence 

sodíku 

Poruchy oka 

 

 

Proliferativní 

retinopatie, diabetická 

retinopatie, poruchy 

vidění  

Poruchy kůže 

a podkožní tkáně 

 

 

Lipodystrofie 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace  

Reakce v místě vpichu  Kopřivka v místě 

vpichu 

Zánět v místě vpichu, 

otok v místě vpichu, 

bolest v místě vpichu, 

svědění v místě vpichu, 

zarudnutí v místě 

vpichu, otok v místě 

vpichu 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Poruchy imunitního systému 

Časné alergické reakce na inzulín nebo na pomocné látky mohou být život ohrožující. 

 

100

 

 

Podávání inzulínu může způsobit tvorbu protilátek proti inzulínu. Ve vzácných případech může 

přítomnost těchto protilátek proti inzulínu vyžadovat úpravu dávkování inzulínu, aby se vyrovnala 

tendence k hyper- nebo hypoglykémii. 

 

Poruchy metabolizmu a výživy 

Závažné ataky hypoglykémie, zejména opakované, mohou vést k neurologickému poškození.  

Dlouhodobé nebo závažné epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.  

 

U mnoha pacientů jsou známky a příznaky neuroglykopenie předznamenány známkami adrenergní 

kontraregulace. Obecně platí, že čím větší a rychlejší je pokles hladiny glukózy v krvi, tím výraznější je 

fenomén kontraregulace a jeho příznaky.  

 

Inzulín může způsobit retenci sodíku a vznik otoků, zvláště je-li předchozí špatná metabolická kontrola 

zlepšena intenzívní inzulínovou terapií. 

 

Poruchy oka 

Výrazná změna v glykémii může být příčinou přechodného zhoršení zraku, způsobeného přechodnou 

změnou napětí a indexu lomu v čočkách. 

 

Dlouhodobé zlepšení glykemické kontroly snižuje riziko progrese diabetické retinopatie. Avšak 

zintenzivnění inzulínové terapie s náhlým zlepšením glykemické kontroly může být spojeno 

s přechodným zhoršením diabetické retinopatie.  

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

V místě vpichu se může vyvinout lipodystrofie zpomalující lokální absorpci inzulínu. Plynulé střídání 

místa vpichu v oblasti podání může pomoci omezit tyto reakce nebo jim zabránit. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Většina mírných reakcí na inzulín v místě vpichu obvykle odezní během několika dnů nebo několika 

týdnů. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

Předávkování inzulínu může vést k těžké a někdy dlouhodobé a život ohrožující hypoglykémii. 

 

Léčba 

Mírné hypoglykemické epizody mohou být obvykle zvládnuty perorálním podáním sacharidů. Může být 

potřeba upravit dávkování léčivého přípravku, dietní režim nebo fyzickou aktivitu. 

 

Závažnější epizody spojené s kómatem, křečemi nebo neurologickou poruchou mohou být léčeny 

intramuskulárně/subkutánně podaným glukagonem nebo intravenózně podanou koncentrovanou 

glukózou. Dlouhodobé podávání sacharidů  a sledování stavu je nezbytné, protože hypoglykémie se 

může po zjevném klinickém zlepšení opakovat. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, inzulíny a analogy střednědobě působící 

kombinované s rychle účinkujícími inzulíny, k injekční aplikaci, ATC kód: A10AD01. 

 

Mechanismus účinku 

Inzulín 

snižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky, stejně jako potlačuje katabolické 

účinky, 

101

 

 

zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje 

utilizaci pyruvátu. To inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezu, 

zvyšuje lipogenezu v játrech a v tukové tkáni a inhibuje lipolýzu, 

podporuje vychytávání aminokyselin buňkami a podporuje syntézu proteinů, 

zvyšuje vychytávání draslíku buňkami. 

 

Farmakodynamické účinky 

Insulin Human Winthrop Comb 15 (dvousložková suspenze inzulínu isofanu s 15 % rozpuštěného 

inzulínu) je inzulín s postupným nástupem a dlouhým trváním účinku. Po subkutánní injekci nastupuje 

účinek během 30 až 60 minut, fáze maximálního účinku je mezi 2 až 4 hodinami po injekci a trvání 

účinku je 11 až 20 hodin. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

U zdravých jedinců je sérový poločas inzulínu přibližně 4 až 6 minut. U pacientů s těžkou renální 

nedostatečností je delší. Je však třeba si uvědomit, že farmakokinetika inzulínu neodráží jeho 

metabolický účinek. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Akutní toxicita byla studována po subkutánním podání na potkanech. Nebyly prokázány žádné známky 

toxického účinku. Studie lokální tolerance po subkutánním a intramuskulárním podání u králíků 

nepodávají žádná význačná zjištění. Studie farmakodynamických účinků následujících po subkutánním 

podání u králíků a psů ukázaly očekávané hypoglykemické reakce. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Protamin-sulfát, 

metakresol, 

fenol, 

chlorid zinečnatý, 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

glycerol, 

hydroxid sodný, 

kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), 

voda na injekci. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou  

uvedeny v bodě 6.6. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 15 nesmí být míchán s roztoky obsahujícími redukční činidla, jako jsou 

thioly a siřičitany.  

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Comb 15 nesmí být míchán s  lidskými inzulíny, které jsou určeny speciálně 

pro použití do inzulinových pump.  

Insulin Human Winthrop Comb 15 se také nesmí míchat s inzulíny zvířecího původu nebo 

s inzulínovými analogy. 

 

Je třeba se pečlivě ujistit, že se do suspenze inzulínu nedostal žádný alkohol nebo jiná dezinficiencia. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

102

 

 

 

2 roky. 

 

Doba použitelnosti po prvním použití zásobní vložky  

Používaná zásobní vložka (v inzulínovém peru) nebo nošená jako náhradní může být uchovávána 

nejvýše čtyři týdny při teplotě do 25°C a mimo přímé teplo nebo světlo. 

Pero obsahující zásobní vložku nesmí být skladováno v chladničce. 

Víčko inzulínového pera musí být vráceno na pero po každé aplikaci injekce, aby byl přípravek chráněn 

před světlem. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neotevřené zásobní vložky 

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).  

Chraňte před mrazem.  

Neukládejte Insulin Human Winthrop Comb 15 do blízkosti mrazicího boxu nebo mrazicí vložky. 

Uchovávejte zásobní vložku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Používané zásobní vložky 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

3 ml suspense v zásobní vložce (bezbarvé sklo typu I) s  pístem (brombutyl, guma (typ I)), uzavřená 

pertlem (hliník) s vloženou zátkou (brombutylovou nebo laminátovou polyisoprenovou a 

brombutylovou gumovou (typ I)).   

Každá zásobní vložka obsahuje 3 kuličky (nerezavějící ocel). 

Dostupná jsou balení s 3, 4, 5, 6, 9 nebo 10 zásobními vložkami. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Inzulínové pero 

Zásobní vložky Insulin Human Winthrop Comb 15 se mají používat pouze s inzulínovými pery 

OptiPen, ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar nebo JuniorSTAR (viz bod 4.4). Všechna uvedená 

pera nemusí být ve Vaší zemi na trhu.  

 

Pero je třeba používat podle doporučení v informaci, kterou poskytuje výrobce. 

 

Je nutné pečlivě dodržovat pokyny výrobce týkající se vkládání zásobní vložky, upevnění injekční jehly 

a podání injekce inzulínu, uvedené v návodu pro použití pera. 

 

Je-li inzulínové pero poškozeno nebo nepracuje správně (z důvodu mechanické závady), musí se 

zlikvidovat a je nutné použít nové pero. 

 

Pokud pero selže (viz pokyny pro použití pera), může být suspenze natažena ze zásobní vložky do 

injekční stříkačky (vhodné pro inzulín 100 IU/ml) a injikován. 

 

Zásobní vložky 

Před vložením do pera musí být Insulin Human Winthrop Comb 15 ponechán 1 až 2 hodiny při 

pokojové teplotě a potom se musí suspenze znovu promíchat, aby se zkontroloval obsah. To se nejlépe 

provádí pomalým překlápěním zásobní vložky dozadu a dopředu (nejméně 10krát). Každá zásobní 

vložka obsahuje tři kovové kuličky k usnadnění rychlého a úplného promíchání obsahu. 

 

Později, když je zásobní vložka vložena do pera, musí být suspenze inzulínu znovu promíchána před 

každou injekcí. To se nejlépe provádí pomalým překlápěním pera dozadu a dopředu (nejméně 10krát). 

 

103

 

 

Po promíchání musí mít suspenze stejnoměrný mléčný vzhled. Insulin Human Winthrop Comb 15 se 

nesmí použít, pokud toho nelze docílit, tj. pokud suspenze například zůstává čirá, nebo se v inzulínu 

objeví shluky, částice nebo vločky, nebo tyto shluky, částice nebo vločky zůstávají nalepeny na stěnu či 

dno zásobní vložky. Tyto změny někdy způsobují zdánlivě „namrzlý“ vzhled zásobní vložky. 

V takových případech je nutno použít novou zásobní vložku, kde lze docílit stejnoměrnosti suspenze. 

Také je nezbytné použít novou zásobní vložku, pokud se potřeba inzulínu podstatně mění. 

 

Před injekcí musí být ze zásobní vložky odstraněny vzduchové bubliny (viz Pokyny pro užití pera).  

Prázdné zásobní vložky nesmí být znovu plněny. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 15 nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních 

pump ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Je třeba pamatovat na to, že 

krystaly protaminového inzulinu se rozpouštějí v kyselé oblasti pH 

rozpustná složka inzulinu se vysráží při pH přibližně 4,5 až 6,5. 

 

Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, aby nedošlo k záměně 

humánních inzulínů a jiných inzulínů (viz bod 4.4). 

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Comb 15 může být míchán se všemi lidskými inzulíny s výjimkou těch, které 

jsou určeny speciálně pro použití do inzulínových pump. Údaje o inkompatibilitě s jinými inzulíny viz 

bod 6.2. 

 

Zásobní vložky Insulin Human Winthrop Comb 15 nejsou určeny k tomu, aby se v nich míchaly různé 

inzulíny. 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Německo 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/368/090 

EU/1/06/368/031 

EU/1/06/368/032 

EU/1/06/368/095 

EU/1/06/368/100 

EU/1/06/368/033 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 17. ledna 2007 

Datum prodloužení registrace: 17. ledna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 

 

104

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Insulin Human Winthrop Comb 15 SoloStar 100 IU/ml injekční suspenze v předplněném peru. 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml obsahuje 100 IU insulinum humanum  (odpovídá 3,5 mg).  

Jedno pero obsahuje 3 ml injekční suspenze, což se rovná 300 IU inzulínu. Jedna IU (mezinárodní 

jednotka) odpovídá 0,035 mg bezvodého lidského inzulínu. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 15 je dvousložková suspenze inzulínu isofanu, obsahuje 15 % 

rozpuštěného inzulínu a 85 % protaminového inzulínu ve formě krystalů. 

 

Lidský inzulín se vyrábí technologií rekombinace DNA u bakterie Escherichia coli

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční suspenze v předplněném peru. 

 

Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE  

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

Požadované hladiny glukózy v krvi, použité inzulínové přípravky a dávkování inzulínu (dávky a jejich 

časové rozvržení) musí být určeny individuálně a upraveny tak, aby vyhovovaly dietě, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. 

 

Denní dávky a časový rozvrh podání 

Pro dávkování inzulínu nejsou pevná pravidla. Avšak průměrný požadavek je často 0,5 až 1,0 IU/kg 

tělesné hmotnosti za den. Základní metabolický požadavek je 40 % až 60 % celkové denní potřeby. 

Insulin Human Winthrop Comb 15 se podává subkutánní injekcí 30 až 45 minut před jídlem. 

 

SoloStar umožňuje dávkování inzulínu v rozsahu od 1 do 80 jednotek v krocích po 1 jednotce. Každé 

pero obsahuje více dávek.  

 

Druhotná úprava dávky 

Zlepšení metabolické kontroly může mít za následek zvýšení citlivosti k inzulínu, vedoucí ke snížení 

jeho potřeby. Úprava dávky může být nutná například, když: 

se změní hmotnost pacienta, 

se změní životní styl pacienta, 

nastanou další okolnosti, které mohou podnítit zvýšený sklon k hypo- nebo hyperglykémii (viz 

bod 4.4). 

 

105

 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti (≥ 65 let) 

U starších pacientů může vést progresivní zhoršování renálních funkcí k plynulému snižování potřeby 

inzulínu. 

 

Porucha funkce ledvin 

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být potřeba inzulínu menší z důvodu sníženého metabolismu 

inzulínu. 

 

Porucha funkce jater 

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater může být potřeba inzulínu snížena z důvodu snížené 

kapacity pro glukoneogenezu a sníženého metabolismu inzulínu. 

 

Způsob podání 

Insulin Human Winthrop Comb 15 se podává subkutánně. Insulin Human Winthrop Comb 15 nesmí být 

nikdy podán intravenózně. 

 

Absorpce inzulínu a z toho vyplývající hypoglykemický účinek dávky se může lišit od jedné injekční 

oblasti ke druhé (např. břišní stěna ve srovnání se stehnem). Místo vpichu v injekční oblasti musí být 

střídáno od jedné injekce ke druhé. 

 

Předtím, než se SoloStar začne používat, je nutné pozorně přečíst návod na použití, který je součástí 

příbalové informace.  

 

Další podrobnosti o zacházení viz bod 6.6. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti s přecitlivělostí na Insulin Human Winthrop Comb 15, pro které není k dispozici lépe 

tolerovaný inzulínový přípravek, smějí pokračovat v léčbě pouze za přísného lékařského dohledu a je-li 

to nezbytné, v kombinaci s antialergickou léčbou. 

 

U pacientů s alergií na zvířecí inzulín se doporučuje provést intradermální kožní test před převodem na 

Insulin Human Winthrop Comb 15, protože se musí počítat s možností zkřížené imunologické reakce. 

 

V případě nedostatečné úpravy glykémie nebo sklonu k hyper-nebo hypoglykemickým  epizodám je 

nezbytné ověřit, zda pacient dodržuje předepsaný léčebný režim, přezkoumat místa a správnost techniky 

vpichu a všechny další faktory předtím, než se uvažuje o úpravě dávky. 

 

Převod na Insulin Human Winthrop Comb 15 

Převod pacienta na jiný typ nebo značku inzulínu musí proběhnout pod přísným lékařským dohledem. 

Po změně síly, značky (výrobce), typu (normální lidský inzulín, NPH, lente, dlouhodobě působící 

inzulíny atd.), původu (zvířecí, lidský, analoga lidského inzulínu) a/nebo výrobní metody může být 

zapotřebí upravit dávkování. 

Potřeba úpravy (např. snížení) dávky může nastat okamžitě po převodu. Eventuálně se může vyvinout 

postupně během období několika týdnů. 

 

Po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský může být nutné snížení dávky především u pacientů, kteří: 

byli již dříve kontrolováni na poměrně nízkých hladinách krevního cukru, 

mají sklon k hypoglykémii, 

dříve potřebovali vyšší dávky inzulínu v důsledku přítomnosti protilátek proti inzulínu. 

 

106

 

 

Během převodu a v počátečních týdnech po něm je doporučen důsledný metabolický monitoring. U 

pacientů, u kterých jsou požadavky vysokých dávek inzulínu z důvodu přítomnosti protilátek proti 

inzulínu, musí být při převodu zvažován lékařský dohled v nemocnici nebo v podobném zařízení. 

 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie se může objevit, jestliže dávka inzulínu je v poměru k jeho potřebě příliš vysoká. 

 

Zvláštní opatrnost a intenzívní monitorování hladiny glukózy v krvi se doporučuje u těch pacientů, u 

kterých mohou být hypoglykemické epizody zvláště klinicky významné: u pacientů s významnými 

stenózami koronárních arterií nebo krevních cév zásobujících mozek (riziko kardiálních nebo 

cerebrálních komplikací hypoglykémie), stejně jako u pacientů s proliferativní retinopatií, zvláště není-

li léčena fotokoagulací (riziko přechodné amaurózy vyvolané hypoglykémií). 

 

Pacienti by měli být obeznámeni s okolnostmi, za kterých jsou varovné příznaky hypoglykémie 

oslabeny. Varovné symptomy hypoglykémie mohou být změněny, být méně výrazné nebo zcela chybět 

u některých rizikových skupin. K nim patří pacienti: 

u kterých byla glykemická kontrola význačně zlepšena, 

u kterých se hypoglykémie vyvíjí postupně, 

starší pacienti, 

po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský inzulín, 

u kterých je přítomna autonomní neuropatie, 

s dlouhou anamnézou diabetu, 

trpící psychiatrickým onemocněním, 

současně léčení některými dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5). 

Takové situace mohou vést k těžké hypoglykémii (a možné ztrátě vědomí), dříve než si pacient 

hypoglykémii stihne uvědomit. 

 

Pokud jsou zaznamenány normální nebo snížené hladiny glykovaného hemoglobinu,je nutno vzít v 

úvahu možnost rekurentních, nerozpoznaných (zejména nočních) epizod hypoglykémie. 

 

Nezbytnými předpoklady pro snížení rizika hypoglykémie jsou dodržování dávkování a dietního režimu 

pacientem, správné podávání inzulínu a schopnost pacienta rozpoznat příznaky hypoglykémie. Faktory 

zvyšující sklon k hypoglykémii mohou vyžadovat zvlášť pečlivé sledování a mohou si vynutit úpravu 

dávky. Patří mezi ně: 

změna oblasti aplikace, 

zlepšení citlivosti k inzulínu (např. odstraněním stresových faktorů), 

nezvyklá, zvýšená nebo prodloužená fyzická aktivita, 

přidružené nemoci (např. zvracení, průjem), 

neadekvátní příjem potravy, 

vynechání jídla, 

konzumace alkoholu, 

některé nekompenzované poruchy endokrinního systému (např. u hypotyreózy a u 

nedostatečnosti adenohypofýzy nebo adrenokortikální nedostatečnosti), 

současná léčba některými jinými léčivými přípravky. 

 

Interkurentní nemoci 

Přidružené nemoci vyžadují intenzívní metabolický monitoring. V mnoha případech jsou indikovány 

testy na ketolátky v moči a často je nutná úprava dávky inzulínu. Potřeba inzulínu je často zvýšená. 

Pacienti s diabetem typu I musí pokračovat v pravidelném režimu příjmu alespoň malého množství 

sacharidů, dokonce i tehdy, když jsou schopni jíst pouze málo nebo nejí vůbec, nebo zvrací atd. a 

nesmějí nikdy vynechat inzulín úplně. 

 

Zacházení s perem 

Předtím, než se SoloStar začne používat, je nutné pozorně přečíst návod na použití, který je součástí 

příbalové informace. SoloStar se musí používat tak, jak je doporučeno v tomto návodu na použití (viz 

bod 6.6). 

 

107

 

 

Chyby v medikaci 

Byly hlášeny chyby v léčbě, kdy byly omylem podány jiné lékové formy přípravku Insulin Human 

Winthrop nebo jiné inzulíny. Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, 

aby nedošlo k záměně humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

 

Kombinace přípravku Insulin Human Winthrop s pioglitazonem 

Zejména u pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání byly při podávání pioglitazonu 

v kombinaci s inzulínem hlášeny případy srdečního selhání. To je třeba mít na paměti, pokud je 

zvažována léčba přípravkem Insulin Human Winthrop v kombinaci s pioglitazonem. Jestliže je tato 

kombinace použita, je třeba pacienty sledovat, zda se u nich neobjevují známky a příznaky srdečního 

selhání, zvýšení hmotnosti a edém. Dojde-li k jakémukoli zhoršení srdečních příznaků, je zapotřebí 

léčbu pioglitazonem ukončit.   

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky lidského inzulínu. 

 

Mezi látky, které mohou zvýšit hypoglykemizující účinek a zvýšit náchylnost k hypoglykémii, patří 

perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), disopyramid, fibráty, 

fluoxetin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO), pentoxifylin, propoxyfen, salicyláty a sulfonamidová 

antibiotika. 

 

Mezi látky, které mohou snižovat hypoglykemizující účinek, patří kortikosteroidy, danazol, diazoxid, 

diuretika, glukagon, isoniazid, estrogeny a progestogeny (např. perorální antikoncepce), deriváty 

fenothiazinu, somatropin, sympatomimetika (např. epinefrin (adrenalin), salbutamol, terbutalin), 

thyreoidní hormony, inhibitory proteáz a atypická antipsychotika (např. olanzapin a klozapin). 

 

Betablokátory, klonidin, soli lithia nebo alkohol mohou zesílit nebo zeslabit hypoglykemizující účinek 

inzulínu. Pentamidin může vyvolat hypoglykémii, po které může někdy následovat hyperglykémie. 

 

Navíc vlivem sympatolytických léčivých přípravků, jako jsou betablokátory, klonidin, guanetidin a 

reserpin, mohou být známky adrenergní kontraregulace sníženy nebo mohou zcela chybět. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Z kontrolovaných klinických studií nejsou k dispozici žádné klinické údaje o podávání lidského 

inzulínu během těhotenství. Inzulín prochází placentární bariérou, i když v klinicky nevýznamném 

množství. Omezené údaje u těhotných žen, které užívaly komerčně dostupný lidský inzulín (bylo 

hlášeno méně než 300 těhotenství) nenaznačují žádné problémy s bezpečností při použití lidského 

inzulínu během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. 

 

Je nutné, aby byla u pacientek s preexistujícím diabetem nebo s těhotenským diabetem udržována dobrá 

metabolická kontrola. Potřeba inzulínu může klesat během prvního trimestru a obecně se zvyšuje během 

druhého a třetího trimestru. Okamžitě po porodu potřeba inzulínu rapidně poklesne (zvýšené riziko 

hypoglykémie). Pečlivý monitoring glukózy je nutný. 

 

Kojení 

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence. Insulin Human Winthrop Comb 15 lze během kojení 

používat. Kojící ženy mohou vyžadovat úpravu dávky inzulínu a diety. 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje ani údaje z pokusů na zvířatech, které by se týkaly účinku 

lidského inzulínu na mužskou nebo ženskou fertilitu. 

 

108

 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena následkem hypoglykémie, 

hyperglykémie nebo např. následkem poruchy zraku. To může představovat riziko v situacích, kde jsou 

tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo při obsluze strojů). 

 

Pacient by měl být obeznámen s opatřeními zabraňujícími vzniku hypoglykémie během řízení. To je 

důležité zejména u těch, kteří mají sníženou nebo chybějící vnímavost k varovným příznakům 

hypoglykémie nebo mají časté epizody hypoglykémie. Je třeba zvážit, zda  řízení nebo obsluha strojů 

jsou za těchto okolností vhodné. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

Hypoglykémie, obecně nejčastější nežádoucí účinek inzulínové terapie, se může objevit, jestliže je 

dávka inzulínu vzhledem k jeho potřebě příliš vysoká. V klinických studiích a po uvedení na trh se 

frekvence mění podle skupin pacientů a dávkovacích režimů, proto nemůže být žádná přesná frekvence 

uvedena. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Následující nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií, jsou seřazeny níže podle 

orgánových systémů a podle snižujícího se výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

Poruchy imunitního 

systému 

 

Šok 

Časné alergické reakce 

(hypotenze, 

angioneurotický edém, 

bronchospasmus, 

generalizované kožní 

reakce), protilátky proti 

inzulínu 

Poruchy metabolismu 

a výživy 

Otok 

 

Hypoglykémie, retence 

sodíku 

Poruchy oka 

 

 

Proliferativní 

retinopatie, diabetická 

retinopatie, poruchy 

vidění  

Poruchy kůže 

a podkožní tkáně 

 

 

Lipodystrofie 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace  

Reakce v místě vpichu  Kopřivka v místě 

vpichu 

Zánět v místě vpichu, 

otok v místě vpichu, 

bolest v místě vpichu, 

svědění v místě vpichu, 

zarudnutí v místě 

vpichu, otok v místě 

vpichu 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Poruchy imunitního systému 

Časné alergické reakce na inzulín nebo na pomocné látky mohou být život ohrožující. 

 

109

 

 

Podávání inzulínu může způsobit tvorbu protilátek proti inzulínu. Ve vzácných případech může 

přítomnost těchto protilátek proti inzulínu vyžadovat úpravu dávkování inzulínu, aby se vyrovnala 

tendence k hyper- nebo hypoglykémii. 

 

Poruchy metabolizmu a výživy 

Závažné ataky hypoglykémie, zejména opakované, mohou vést k neurologickému poškození.  

Dlouhodobé nebo závažné epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.  

 

U mnoha pacientů jsou známky a příznaky neuroglykopenie předznamenány známkami adrenergní 

kontraregulace. Obecně platí, že čím větší a rychlejší je pokles hladiny glukózy v krvi, tím výraznější je 

fenomén kontraregulace a jeho příznaky.  

 

Inzulín může způsobit retenci sodíku a vznik otoků, zvláště je-li předchozí špatná metabolická kontrola 

zlepšena intenzívní inzulínovou terapií. 

 

Poruchy oka 

Výrazná změna v glykémii může být příčinou přechodného zhoršení zraku, způsobeného přechodnou 

změnou napětí a indexu lomu v čočkách. 

 

Dlouhodobé zlepšení glykemické kontroly snižuje riziko progrese diabetické retinopatie. Avšak 

zintenzivnění inzulínové terapie s náhlým zlepšením glykemické kontroly může být spojeno 

s přechodným zhoršením diabetické retinopatie.  

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

V místě vpichu se může vyvinout lipodystrofie zpomalující lokální absorpci inzulínu. Plynulé střídání 

místa vpichu v oblasti podání může pomoci omezit tyto reakce nebo jim zabránit. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Většina mírných reakcí na inzulín v místě vpichu obvykle odezní během několika dnů nebo několika 

týdnů. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

Předávkování inzulínu může vést k těžké a někdy dlouhodobé a život ohrožující hypoglykémii. 

 

Léčba 

Mírné hypoglykemické epizody mohou být obvykle zvládnuty perorálním podáním sacharidů. Může být 

potřeba upravit dávkování léčivého přípravku, dietní režim nebo fyzickou aktivitu. 

 

Závažnější epizody spojené s kómatem, křečemi nebo neurologickou poruchou mohou být léčeny 

intramuskulárně/subkutánně podaným glukagonem nebo intravenózně podanou koncentrovanou 

glukózou. Dlouhodobé podávání sacharidů a sledování stavu je nezbytné, protože hypoglykémie se 

může po zjevném klinickém zlepšení opakovat. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, inzulíny a analogy střednědobě působící 

kombinované s rychle účinkujícími inzulíny, k injekční aplikaci, ATC kód: A10AD01. 

 

Mechanismus účinku 

Inzulín 

snižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky, stejně jako potlačuje katabolické 

účinky, 

110

 

 

zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje 

utilizaci pyruvátu. To inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezu, 

zvyšuje lipogenezu v játrech a v tukové tkáni a inhibuje lipolýzu, 

podporuje vychytávání aminokyselin buňkami a podporuje syntézu proteinů, 

zvyšuje vychytávání draslíku buňkami. 

 

Farmakodynamické účinky 

Insulin Human Winthrop Comb 15 (dvousložková suspenze inzulínu isofanu s 15 % rozpustného 

inzulínu) je inzulín s postupným nástupem a dlouhým trváním účinku. Po subkutánní injekci nastupuje 

účinek během 30 až 60 minut, fáze maximálního účinku je mezi 2 až 4 hodinami po injekci a trvání 

účinku je 11 až 20 hodin. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

U zdravých jedinců je sérový poločas inzulínu přibližně 4 až 6 minut. U pacientů se závažnou  renální 

nedostatečností je delší. Je však třeba si uvědomit, že farmakokinetika inzulínu neodráží jeho 

metabolický účinek. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Akutní toxicita byla studována po subkutánním podání na potkanech. Nebyly prokázány žádné známky 

toxického účinku. Studie farmakodynamických účinků následujících po subkutánním podání u králíků a 

psů ukázaly očekávané hypoglykemické reakce. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Protamin-sulfát, 

metakresol, 

fenol, 

chlorid zinečnatý, 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

glycerol, 

hydroxid sodný, 

kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), 

voda na injekci. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou  

uvedeny v bodě 6.6. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 15 nesmí být míchán s roztoky obsahujícími redukční činidla, jako jsou 

thioly a siřičitany.  

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Comb 15 nesmí být míchán s  jinými lidskými inzulíny ani s inzulinovými 

analogy. 

 

Je třeba se pečlivě ujistit, že se do roztoku inzulínu nedostal žádný alkohol nebo jiná dezinficiencia. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

111

 

 

Doba použitelnosti po prvním použití inzulínového pera  

Používané pero nebo nošené jako zásobní může být uchováváno až 4 týdny při teplotě do 25˚C a mimo 

přímé teplo nebo světlo.  

Používaná pera se nesmí uchovávat v chladničce.  

Víčko pera musí být vráceno na pero po každé aplikaci injekce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Nepoužívaná pera 

Uchovávejte v chladničce (2˚C - 8˚C). 

Chraňte před mrazem.  

Neukládejte přípravek Insulin Human Winthrop Comb 15 do blízkosti mrazicího boxu nebo mrazicí 

vložky. 

Uchovávejte předplněné pero v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.  

 

Používaná pera 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

3 ml suspenze v zásobní vložce (bezbarvé sklo typu I) s  pístem (brombutyl, guma (typ I)), uzavřená 

pertlem (hliník) se  zátkou (brombutylovou nebo laminátovou polyisoprenovou a brombutylovou 

gumovou (typ I)). 

Jedna zásobní vložka obsahuje 3 kuličky (nerezavějící ocel). 

Zásobní vložky jsou uzavřeny v injekčním peru k jednorázovému použití.  

Jehly nejsou součástí balení.  

Dostupná jsou balení obsahující  3, 4, 5, 6, 9 nebo 10 per.  

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Před prvním použitím musí být Insulin Human Winthrop Comb 15 ponechán 1 až 2 hodiny při 

pokojové teplotě a potom se musí suspenze znovu promíchat, aby se zkontroloval obsah. To se nejlépe 

provádí pomalým překlápěním pera dozadu a dopředu (nejméně 10krát). Každá zásobní vložka 

obsahuje tři malé kovové kuličky k usnadnění rychlého a úplného promíchání obsahu. Později musí být 

inzulín znovu promíchán před každou injekcí.  

 

Po promíchání musí mít suspenze stejnoměrný mléčný vzhled. Insulin Human Winthrop Comb 15 se 

nesmí použít, pokud toho nelze docílit, tj. pokud suspenze například zůstává čirá, nebo se v inzulínu 

objeví shluky, částice nebo vločky, nebo tyto shluky, částice nebo vločky zůstávají nalepeny na stěnu či 

dno zásobní vložky. Tyto změny někdy způsobují zdánlivě „namrzlý“ vzhled zásobní vložky. 

V takových případech je nutno použít nové pero, kde lze docílit stejnoměrnosti suspenze. Také je 

nezbytné použít nové pero, pokud se potřeba inzulínu podstatně změní. 

 

Prázdná pera nesmí být znovu použita a musí být zlikvidována odpovídajícím způsobem. 

 

Jedno pero smí být používáno pouze jedním pacientem, aby se zabránilo možnému přenosu nemoci. 

 

Je třeba pamatovat na to, že 

krystaly protaminového inzulinu se rozpouštějí v kyselé oblasti pH 

rozpustná složka inzulinu se vysráží při pH přibližně 4,5 až 6,5. 

 

Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, aby nedošlo k záměně 

humánních inzulínů a jiných inzulínů (viz bod 4.4). 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

 

112

 

 

Zacházení s perem 

Pacientovi je třeba doporučit, aby si před použitím SoloStar pozorně přečetl návod, který je 

součástí příbalové informace. 

 

 

Schématický nákres pera 

 

Důležité informace pro použití SoloStar: 

 

• 

Před každým použitím se musí vždy nejprve opatrně upevnit jehla a musí se provést kontrola 

bezpečnosti. Bez nasazené jehly neotáčejte voličem dávky ani nestlačujte injekční tlačítko. 

Používejte pouze jehly, které jsou určeny pro použití se SoloStar. 

• 

Je třeba zvláštní opatrnosti, aby se předešlo náhodnému zranění jehlou a přenosu infekce. 

• 

SoloStar se nesmí nikdy použít, pokud je poškozen nebo pokud není jisté, že funguje správně. 

• 

Pacient musí mít vždy k dispozici náhradní SoloStar pro případ, že se SoloStar ztratí nebo 

poškodí. 

 

Pokyny pro uchovávání 

 

Prosím, přečtěte si pokyny pro uchovávání SoloStar, které jsou uvedeny v bodě 6.4 tohoto SPC.  

 

Pokud je SoloStar skladován v chladu, je třeba ho vyjmout 1 až 2 hodiny před použitím, aby se mohl 

ohřát. Injikování studeného inzulínu je bolestivější. 

 

Použitý SoloStar musí být zlikvidován podle pokynů místních úřadů. 

 

Údržba 

 

SoloStar musí být chráněn před prachem a špínou. 

 

SoloStar je možné čistit zvenčí otíráním vlhkým textilem. 

 

Pero se nesmí máčet, mýt ani promazávat, mohlo by tím být poškozeno. 

 

SoloStar je navržen tak, aby pracoval přesně a bezpečně. Musí s ním být zacházeno s opatrností. 

Pacienti by se měli vyhnout situacím, kdy může být SoloStar poškozen. Pokud se pacient domnívá, že je 

jeho SoloStar poškozen, musí použít nový. 

 

Krok 1. 

Kontrola inzulínu 

 

Je nutné zkontrolovat označení na štítku pera, aby bylo jisté, že obsahuje správný inzulín. Insulin 

Human Winthrop SoloStar je bílý s barevným injekčním tlačítkem. Barva injekčního tlačítka se liší 

podle toho, jaký typ inzulínu pero obsahuje.   

 

Po odstranění krytu pera musí být také zkontrolován vzhled inzulínu:  

Inzulínové suspenze (Insulin Human Winthrop Basal nebo Insulin Human Winthrop směsi) je zapotřebí 

promíchat překlápěním pera SoloStar nahoru a dolů nejméně 10krát, aby se inzulín promíchal. Pero se 

musí překlápět jemně, aby nedošlo k tvorbě pěny v zásobní vložce. Po promíchání musí mít inzulínová 

suspenze stejnoměrnou mléčně bílou barvu. 

 

113

 

 

Krok 2.  

Upevnění jehly 

 

Použít by se měly pouze jehly, které byly schváleny pro použití se SoloStar. 

 

Pro každou injekci musí být použita nová sterilní jehla. Po odstranění krytu by se jehla měla opatrně 

upevnit přímo na pero. 

 

Krok 3. 

Kontrola bezpečnosti 

 

Před každou injekcí je nutné provést kontrolu bezpečnosti pro ujištění, že pero a jehla řádně fungují, a 

odstranit vzduchové bubliny. 

 

Musí být zvolena dávka 2 jednotky. 

Vnější a vnitřní kryt jehly se musí odstranit. 

 

Zatímco se pero drží tak, aby jehla směřovala nahoru, poklepe se jemně prsty na zásobník inzulínu, aby 

všechny vzduchové bubliny vystoupaly nahoru k jehle. 

 

Potom by se mělo injekční tlačítko stlačit, co nejvíc to půjde. 

 

Jestliže byl inzulín protlačen hrotem jehly, pak pero a jehla fungují správně. Pokud se žádný inzulín na 

hrotu jehly neobjeví, je třeba opakovat krok 3, dokud se inzulín na hrotu jehly neobjeví. 

 

Krok 4.  

Volba dávky 

 

Dávka se může nastavit v krocích po 1 jednotce, od minimální dávky 1 jednotky až po maximální dávku 

80 jednotek. Pokud je požadována dávka větší než 80 jednotek, musí se podat jako dvě a více injekcí. 

 

Okénko ukazující dávku musí po kontrole bezpečnosti ukazovat „0“. Poté může být zvolena dávka. 

 

Krok 5.  

Injekce dávky  

 

Pacient musí být svým lékařem informován o injekčních technikách. 

Jehla se vpíchne do kůže. 

Injekční tlačítko se úplně stiskne. Potom se drží tlačítko stisknuté 10 vteřin, než se jehla vytáhne. Tak se 

zajistí, že bude podána celá dávka inzulínu. 

 

Krok 6.  

Odstranění a zlikvidování jehly 

 

Jehla se musí odstranit po každé injekci a vyhodit. To zabrání kontaminaci a/nebo infekci, opětovnému 

vniknutí vzduchu do zásobníku inzulínu a vytékání inzulínu. Jehly nesmí být znovu použity. 

 

Při odstraňování a likvidaci jehly je třeba zvláštní opatrnosti. Aby se snížilo riziko náhodného zranění 

jehlou a přenosu infekčních chorob, je nutné řídit se doporučenými bezpečnostními opatřeními pro 

odstranění a likvidaci jehel (například nasazení krytu jednou rukou “one handed capping technique”). 

 

Na pero se znovu nasadí kryt pera. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D- 65926 Frankfurt am Main, Německo 

 

 

114

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/368/125 

EU/1/06/368/126 

EU/1/06/368/127 

EU/1/06/368/128 

EU/1/06/368/129 

EU/1/06/368/130 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 17. ledna 2007 

Datum prodloužení registrace: 17. ledna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 

 

 

115

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Insulin Human Winthrop Comb 25 100 IU/ml injekční suspenze v injekční lahvičce 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml obsahuje 100 IU insulinum humanum (odpovídá 3,5 mg).  

Jedna injekční lahvička obsahuje 5 ml injekční suspenze, což se rovná 500 IU inzulínu. Jedna IU 

(mezinárodní jednotka) odpovídá 0,035 mg bezvodého lidského inzulínu. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 25 je dvousložková suspenze inzulínu isofanu, obsahuje 25 % 

rozpuštěného inzulínu a 75 % protaminového inzulínu ve formě krystalů. 

 

Lidský inzulín se vyrábí technologií rekombinace DNA u bakterie Escherichia coli

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční suspenze v injekční lahvičce. 

 

Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

Požadované hladiny glukózy v krvi, použité inzulínové přípravky a dávkování inzulínu (dávky a jejich 

časové rozvržení) musí být určeny individuálně a upraveny tak, aby vyhovovaly dietě, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. 

 

Denní dávky a časový rozvrh podání 

Pro dávkování inzulínu nejsou pevná pravidla. Avšak průměrný požadavek je často 0,5 až 1,0 IU/kg 

tělesné hmotnosti za den. Základní metabolický požadavek je 40 % až 60 % celkové denní potřeby. 

Insulin Human Winthrop Comb 25 se podává subkutánní injekcí 30 až 45 minut před jídlem. 

 

Druhotná úprava dávky 

Zlepšení metabolické kontroly může mít za následek zvýšení citlivosti k inzulínu, vedoucí ke snížení 

jeho potřeby. Úprava dávky může být nutná například když: 

se změní hmotnost pacienta, 

se změní životní styl pacienta, 

nastanou další okolnosti, které mohou podnítit zvýšený sklon k hypo- nebo hyperglykémii (viz 

bod 4.4). 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti (≥ 65 let) 

U starších pacientů může vést progresivní zhoršování renálních funkcí k plynulému snižování potřeby 

inzulínu. 

 

116

 

 

Porucha funkce ledvin 

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být potřeba inzulínu menší z důvodu sníženého metabolismu 

inzulínu. 

 

Porucha funkce jater 

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater může být potřeba inzulínu snížena z důvodu snížené 

kapacity pro glukoneogenezu a sníženého metabolismu inzulínu. 

 

Způsob podání 

Insulin Human Winthrop Comb 25 nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních 

pump ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Pro podání mohou být použity pouze injekční stříkačky určené pro tuto sílu inzulínu (100 IU v 1 ml). 

Injekční stříkačky nesmí obsahovat žádné jiné léčivé přípravky nebo residua (např. stopy heparinu). 

 

Insulin Human Winthrop Comb 25 se podává subkutánně. Insulin Human Winthrop Comb 25 nesmí být 

nikdy podán intravenózní injekcí. 

 

Absorpce inzulínu a z toho vyplývající hypoglykemický účinek dávky se může lišit od jedné injekční 

oblasti ke druhé (např. břišní stěna ve srovnání se stehnem). Místo vpichu v injekční oblasti musí být 

střídáno od jedné injekce ke druhé. 

 

Další podrobnosti o zacházení viz bod 6.6. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti s přecitlivělostí na Insulin Human Winthrop Comb 25, pro které není k dispozici lépe 

tolerovaný inzulínový přípravek, smějí pokračovat v léčbě pouze za přísného lékařského dohledu a je-li 

to nezbytné, v kombinaci s antialergickou léčbou. 

 

U pacientů s alergií na zvířecí inzulín se doporučuje provést intradermální kožní test před převodem na 

Insulin Human Winthrop Comb 25, protože se musí počítat s možností zkřížené imunologické reakce. 

 

V případě nedostatečné úpravy glykémie nebo sklonu k hyper-nebo hypoglykemickým  epizodám je 

nezbytné ověřit, zda pacient dodržuje předepsaný léčebný režim, přezkoumat místa a správnost techniky 

vpichu a všechny další faktory předtím, než se uvažuje o úpravě dávky. 

 

Převod na Insulin Human Winthrop Comb 25 

Převod pacienta na jiný typ nebo značku inzulínu musí proběhnout pod přísným lékařským dohledem. 

Po změně síly, značky (výrobce), typu (normální lidský inzulín, NPH, lente, dlouhodobě působící 

inzulíny atd.), původu (zvířecí, lidský, analoga lidského inzulínu) a/nebo výrobní metody může být 

zapotřebí upravit dávkování. 

Potřeba úpravy (např. snížení) dávky může nastat okamžitě po převodu. Eventuálně se může vyvinout 

postupně během období několika týdnů. 

 

Po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský může být nutné snížení dávky především u pacientů, kteří: 

byli již dříve kontrolováni na poměrně nízkých hladinách krevního cukru, 

mají sklon k hypoglykémii, 

dříve potřebovali vyšší dávky inzulínu v důsledku přítomnosti protilátek proti inzulínu. 

 

Během převodu a v počátečních týdnech po něm je doporučen důsledný metabolický monitoring. U 

pacientů, u kterých jsou požadavky vysokých dávek inzulínu z důvodu přítomnosti protilátek proti 

inzulínu, musí být při převodu zvažován lékařský dohled v nemocnici nebo v podobném zařízení. 

117

 

 

 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie se může objevit, jestliže dávka inzulínu je v poměru k jeho potřebě příliš vysoká. 

 

Zvláštní opatrnost a intenzívní monitorování hladiny glukózy v krvi se doporučuje u těch pacientů, u 

kterých mohou být hypoglykemické epizody zvláště klinicky významné: u pacientů s významnými 

stenózami koronárních arterií nebo krevních cév zásobujících mozek (riziko kardiálních nebo 

cerebrálních komplikací hypoglykémie), stejně jako u pacientů s proliferativní retinopatií, zvláště není-

li léčena fotokoagulací (riziko přechodné amaurózy vyvolané hypoglykémií). 

 

Pacienti by měli být obeznámeni s okolnostmi, za kterých jsou varovné příznaky hypoglykémie 

oslabeny. Varovné symptomy hypoglykémie mohou být změněny, být méně výrazné nebo zcela chybět 

u některých rizikových skupin. K nim patří pacienti: 

u kterých byla glykemická kontrola význačně zlepšena, 

u kterých se hypoglykémie vyvíjí postupně, 

starší pacienti, 

po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský inzulín, 

u kterých je přítomna autonomní neuropatie, 

s dlouhou anamnézou diabetu, 

trpící psychiatrickým onemocněním, 

současně léčení některými dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5). 

 

Takové situace mohou vést k těžké hypoglykémii (a možné ztrátě vědomí) dříve než si pacient 

hypoglykémii stihne uvědomit. 

 

Pokud jsou zaznamenány normální nebo snížené hladiny glykovaného hemoglobinu, je nutno vzít v 

úvahu možnost rekurentních, nerozpoznaných (zejména nočních) epizod hypoglykémie. 

 

Nezbytnými předpoklady pro snížení rizika hypoglykémie jsou dodržování dávkování a dietního režimu 

pacientem, správné podávání inzulínu a schopnost pacienta rozpoznat příznaky hypoglykémie. Faktory 

zvyšující sklon k hypoglykémii mohou vyžadovat zvlášť pečlivé sledování a mohou si vynutit úpravu 

dávky. Patří mezi ně: 

změna oblasti aplikace, 

zlepšení citlivosti k inzulínu (např. odstraněním stresových faktorů), 

nezvyklá, zvýšená nebo prodloužená fyzická aktivita, 

přidružené nemoci (např. zvracení, průjem), 

neadekvátní příjem potravy, 

vynechání jídla, 

konzumace alkoholu, 

některé nekompenzované poruchy endokrinního systému (např. u hypotyreózy a u 

nedostatečnosti adenohypofýzy nebo adrenokortikální nedostatečnosti), 

současná léčba některými jinými léčivými přípravky. 

 

Interkurentní nemoci 

Přidružené nemoci vyžadují intenzívní metabolický monitoring. V mnoha případech jsou indikovány 

testy na ketolátky v moči a často je nutná úprava dávky inzulínu. Potřeba inzulínu je často zvýšená. 

Pacienti s diabetem typu I musí pokračovat v pravidelném režimu příjmu alespoň malého množství 

sacharidů, dokonce i tehdy, když jsou schopni jíst pouze málo nebo nejí vůbec, nebo zvrací atd. a 

nesmějí nikdy vynechat inzulín úplně. 

 

Chyby v medikaci 

Byly hlášeny chyby v léčbě, kdy byly omylem podány jiné lékové formy přípravku Insulin Human 

Winthrop nebo jiné inzulíny. Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, 

aby nedošlo k záměně humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

 

118

 

 

Kombinace přípravku Insulin Human Winthrop s pioglitazonem 

Zejména u pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání byly při podávání pioglitazonu 

v kombinaci s inzulínem hlášeny případy srdečního selhání. To je třeba mít na paměti, pokud je 

zvažována léčba přípravkem Insulin Human Winthrop v kombinaci s pioglitazonem. Jestliže je tato 

kombinace použita, je třeba pacienty sledovat, zda se u nich neobjevují známky a příznaky srdečního 

selhání, zvýšení hmotnosti a edém. Dojde-li k jakémukoli zhoršení srdečních příznaků, je zapotřebí 

léčbu pioglitazonem ukončit.   

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky lidského inzulínu. 

 

Mezi látky, které mohou zvýšit hypoglykemický účinek a zvýšit náchylnost k hypoglykémii, patří 

perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), disopyramid, fibráty, 

fluoxetin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO), pentoxifylin, propoxyfen, salicyláty a sulfonamidová 

antibiotika. 

 

Mezi látky, které mohou snižovat hypoglykemický účinek, patří kortikosteroidy, danazol, diazoxid, 

diuretika, glukagon, isoniazid, estrogeny a progestogeny (např. perorální antikoncepce), deriváty 

fenothiazinu, somatropin, sympatomimetika (např. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), 

thyreoidní hormony, inhibitory proteáz a atypická antipsychotika (např. olanzapin a klozapin). 

 

Beta-blokátory, klonidin, soli lithia nebo alkohol mohou zesílit nebo oslabit hypoglykemický účinek 

inzulínu. Pentamidin může vyvolat hypoglykémii, kterou může někdy následovat hyperglykémie. 

 

Navíc vlivem sympatolytických léčivých přípravků, jako jsou beta-blokátory, klonidin, guanetidin a 

reserpin, mohou být známky adrenergní kontraregulace sníženy nebo mohou zcela chybět. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Z kontrolovaných klinických studií nejsou  k dispozici žádné klinické údaje o podávání lidského 

inzulínu během těhotenství. Inzulín prochází placentární bariérou, i když v klinicky nevýznamném 

množství. Omezené údaje u těhotných žen, které užívaly komerčně dostupný lidský inzulín (bylo 

hlášeno méně než 300 těhotenství) nenaznačují žádné problémy s bezpečností při použití lidského 

inzulínu během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. 

 

Je nutné, aby byla u pacientek s preexistujícím diabetem nebo s těhotenským diabetem udržována dobrá 

metabolická kontrola. Potřeba inzulínu může klesat během prvního trimestru a obecně se zvyšuje během 

druhého a třetího trimestru. Okamžitě po porodu potřeba inzulínu rapidně poklesne (zvýšené riziko 

hypoglykémie). Pečlivý monitoring glukózy je nutný. 

 

Kojení 

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence. Insulin Human Winthrop Comb 25 lze během kojení 

používat. Kojící ženy mohou vyžadovat úpravu dávky inzulínu a diety. 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje ani údaje z pokusů na zvířatech, které by se týkaly účinku 

lidského inzulínu na mužskou nebo ženskou fertilitu. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena následkem hypoglykémie nebo 

hyperglykémie nebo např. následkem poruchy zraku. To může představovat riziko v situacích, kde jsou 

tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů). 

 

119

 

 

Pacient by měl být obeznámen s opatřeními, zabraňujícími vzniku hypoglykémie během řízení. To je 

důležité zejména u těch, kteří mají sníženou nebo chybějící vnímavost k varovným příznakům 

hypoglykémie nebo mají časté epizody hypoglykémie. Je třeba uvážit, zda řízení nebo obsluha strojů 

jsou za těchto okolností vhodné.  

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

Hypoglykémie, obecně nejčastější nežádoucí účinek inzulínové terapie, se může objevit, jestliže je 

dávka inzulínu vzhledem k jeho potřebě příliš vysoká. V klinických studiích a po uvedení na trh se 

frekvence mění podle skupin pacientů a dávkovacích režimů, proto nemůže být žádná přesná frekvence 

uvedena. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Následující nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií, jsou seřazeny níže podle 

orgánových systémů a podle snižujícího se výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

Poruchy imunitního 

systému 

 

Šok 

Časné alergické reakce 

(hypotenze, 

angioneurotický edém, 

bronchospasmus, 

generalizované kožní 

reakce), protilátky proti 

inzulínu 

Poruchy metabolismu 

a výživy 

Otok 

 

Hypoglykémie, retence 

sodíku 

Poruchy oka 

 

 

Proliferativní 

retinopatie, diabetická 

retinopatie, poruchy 

vidění  

Poruchy kůže 

a podkožní tkáně 

 

 

Lipodystrofie 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace  

Reakce v místě vpichu  Kopřivka v místě 

vpichu 

Zánět v místě vpichu, 

otok v místě vpichu, 

bolest v místě vpichu, 

svědění v místě vpichu, 

zarudnutí v místě 

vpichu, otok v místě 

vpichu 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Poruchy imunitního systému 

Časné alergické reakce na inzulín nebo na pomocné látky mohou být život ohrožující. 

 

Podávání inzulínu může způsobit tvorbu protilátek proti inzulínu. Ve vzácných případech může 

přítomnost těchto protilátek proti inzulínu vyžadovat úpravu dávkování inzulínu, aby se vyrovnala 

tendence k hyper- nebo hypoglykémii. 

 

Poruchy metabolizmu a výživy 

Závažné ataky hypoglykémie, zejména opakované, mohou vést k neurologickému poškození.  

Dlouhodobé nebo závažné epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.  

120

 

 

 

U mnoha pacientů jsou známky a příznaky neuroglykopenie předznamenány známkami adrenergní 

kontraregulace. Obecně platí, že čím větší a rychlejší je pokles hladiny glukózy v krvi, tím výraznější je 

fenomén kontraregulace a jeho příznaky.  

 

Inzulín může způsobit retenci sodíku a vznik otoků, zvláště je-li předchozí špatná metabolická kontrola 

zlepšena intenzívní inzulínovou terapií. 

 

Poruchy oka 

Výrazná změna v glykémii může být příčinou přechodného zhoršení zraku, způsobeného přechodnou 

změnou napětí a indexu lomu v čočkách. 

 

Dlouhodobé zlepšení glykemické kontroly snižuje riziko progrese diabetické retinopatie. Avšak 

zintenzivnění inzulínové terapie s náhlým zlepšením glykemické kontroly může být spojeno 

s přechodným zhoršením diabetické retinopatie.  

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

V místě vpichu se může vyvinout lipodystrofie zpomalující lokální absorpci inzulínu. Plynulé střídání 

místa vpichu v oblasti podání může pomoci omezit tyto reakce nebo jim zabránit. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Většina mírných reakcí na inzulín v místě vpichu obvykle odezní během několika dnů nebo několika 

týdnů. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

Předávkování inzulínu může vést k těžké a někdy dlouhodobé a život ohrožující hypoglykémii. 

 

Léčba 

Mírné hypoglykemické epizody mohou být obvykle zvládnuty perorálním podáním sacharidů. Může být 

potřeba upravit dávkování léčivého přípravku, dietní režim nebo fyzickou aktivitu. 

 

Závažnější epizody spojené s kómatem, křečemi nebo neurologickou poruchou mohou být léčeny 

intramuskulárně/subkutánně podaným glukagonem nebo intravenózně podanou koncentrovanou 

glukózou. Dlouhodobé podávání sacharidů a sledování stavu je nezbytné, protože hypoglykémie se 

může po zjevném klinickém zlepšení opakovat. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, inzulíny a analogy střednědobě působící 

kombinované s rychle účinkujícími inzulíny, k injekční aplikaci, ATC kód: A10AD01. 

 

Mechanismus účinku 

Inzulín 

snižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky, stejně jako potlačuje katabolické 

účinky, 

zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje 

utilizaci pyruvátu. To inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezu, 

zvyšuje lipogenezu v játrech a v tukové tkáni a inhibuje lipolýzu, 

podporuje vychytávání aminokyselin buňkami a podporuje syntézu proteinů, 

zvyšuje vychytávání draslíku buňkami. 

 

121

 

 

Farmakodynamické účinky 

Insulin Human Winthrop Comb 25 (dvousložková suspenze inzulínu isofanu s 25 % rozpuštěného 

inzulínu) je inzulín s postupným nástupem a dlouhým trváním účinku. Po subkutánní injekci nastupuje 

účinek během 30 až 60 minut, fáze maximálního účinku je mezi 2 až 4 hodinami po injekci a trvání 

účinku je 12 až 19 hodin. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

U zdravých jedinců je sérový poločas inzulínu přibližně 4 až 6 minut. U pacientů s těžkou renální 

nedostatečností je delší. Je však třeba si uvědomit, že farmakokinetika inzulínu neodráží jeho 

metabolický účinek. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Akutní toxicita byla studována po subkutánním podání na potkanech. Nebyly prokázány žádné známky 

toxického účinku. Studie farmakodynamických účinků následujících po subkutánním podání u králíků a 

psů ukázaly očekávané hypoglykemické reakce. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Protamin-sulfát, 

metakresol, 

fenol, 

chlorid zinečnatý, 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

glycerol, 

hydroxid sodný, 

kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), 

voda na injekci. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou  

uvedeny v bodě 6.6. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 25 nesmí být míchán s roztoky obsahujícími redukční činidla, jako jsou 

thioly a siřičitany.  

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Comb 25 nesmí být míchán s  lidskými inzulíny, které jsou určeny speciálně 

pro použití do inzulinových pump.  

Insulin Human Winthrop Comb 25 se také nesmí míchat s inzulíny zvířecího původu nebo 

s inzulínovými analogy. 

Inzulíny dvou různých koncentrací (např. 100 IU v 1 ml a 40 IU v 1 ml) nesmí být míchány. 

 

Je třeba se pečlivě ujistit, že se do suspenze inzulínu nedostal žádný alkohol nebo jiná dezinficiencia. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

Doba použitelnosti po prvním použití injekční lahvičky 

Přípravek může být uchováván až čtyři týdny při teplotě do 25°C a mimo přímé teplo nebo světlo.  

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

122

 

 

Doporučuje se zaznamenat na obal datum prvního použití z injekční lahvičky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neotevřené injekční lahvičky 

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).  

Chraňte před mrazem.  

Neukládejte Insulin Human Winthrop Comb 25 do blízkosti mrazicího boxu nebo mrazicí vložky. 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Otevřené injekční lahvičky 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

5 ml suspenze v injekční lahvičce (bezbarvé sklo typu I) s  pertlem (hliník), zátkou (guma, chlorobutyl 

(typ I)) a odtrhávacím víčkem (polypropylen). 

Dostupná jsou balení s 1 a 5 injekčními lahvičkami. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Před prvním odebráním inzulínu z injekční lahvičky odstraňte plastikové ochranné víčko. 

 

Těsně před odebráním z injekční lahvičky do injekční stříkačky musí být suspenze promíchána. To se 

provádí nejlépe rolováním lahvičky šikmo mezi dlaněmi.Neprotřepávejte injekční lahvičku prudce, 

protože to může vést ke změnám v suspenzi (způsobujícím zdánlivě „namrzlý“ vzhled lahvičky, viz 

dále) a způsobit napěnění. Pěna může bránit přesnému odměření dávky. 

 

Po promíchání musí mít suspenze stejnoměrný mléčný vzhled. Insulin Human Winthrop Comb 25 se 

nesmí použít, pokud toho nelze docílit, tj. pokud suspenze například zůstává čirá, nebo se v inzulínu 

objeví shluky, částice nebo vločky, nebo tyto shluky, částice nebo vločky zůstávají nalepeny na stěnu či 

dno lahvičky. Tyto změny někdy způsobují již zmíněný zdánlivě „namrzlý“ vzhled lahvičky. 

V takových případech je nutno použít novou lahvičku, kde lze docílit stejnoměrnosti suspenze. Také je 

nezbytné použít novou lahvičku, pokud se potřeba inzulínu podstatně mění. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 25 nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních 

pump ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Je třeba pamatovat na to, že 

krystaly protaminového inzulinu se rozpouštějí v kyselé oblasti pH 

rozpustná složka inzulinu se vysráží při pH přibližně 4,5 až 6,5. 

 

Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, aby nedošlo k záměně 

humánních inzulínů a jiných inzulínů (viz bod 4.4). 

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Comb 25 může být míchán se všemi lidskými inzulíny s výjimkou těch, které 

jsou určeny speciálně pro použití do inzulínových pump. Údaje o inkompatibilitě s jinými inzulíny viz 

bod 6.2. 

 

Pokud jsou dva různé inzulíny odebírány do jedné injekční stříkačky, doporučuje se, aby inzulín 

s krátkou dobou účinku byl odebrán první, aby se zabránilo kontaminaci injekční lahvičky přípravkem 

s dlouhodobým účinkem. Doporučeno je injikovat okamžitě po smíchání.  

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

 

123

 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Německo 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/368/038 

EU/1/06/368/039 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 17. ledna 2007 

Datum prodloužení registrace: 17. ledna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 

 

124

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Insulin Human Winthrop Comb 25 40 IU/ml injekční suspenze v injekční lahvičce 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml obsahuje 40 IU insulinum humanum (odpovídá 1,4 mg).  

Jedna injekční lahvička obsahuje 10 ml injekční suspenze, což se rovná 400 IU inzulínu. Jedna IU 

(mezinárodní jednotka) odpovídá 0,035 mg bezvodého lidského inzulínu. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 25 je dvousložková suspenze inzulínu isofanu, obsahuje 25 % 

rozpuštěného inzulínu a 75 % protaminového inzulínu ve formě krystalů. 

 

Lidský inzulín se vyrábí technologií rekombinace DNA u bakterie Escherichia coli

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční suspenze v injekční lahvičce. 

 

Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

Požadované hladiny glukózy v krvi, použité inzulínové přípravky a dávkování inzulínu (dávky a jejich 

časové rozvržení) musí být určeny individuálně a upraveny tak, aby vyhovovaly dietě, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. 

 

Denní dávky a časový rozvrh podání 

Pro dávkování inzulínu nejsou pevná pravidla. Avšak průměrný požadavek je často 0,5 až 1,0 IU/kg 

tělesné hmotnosti za den. Základní metabolický požadavek je 40 % až 60 % celkové denní potřeby. 

Insulin Human Winthrop Comb 25 se podává subkutánní injekcí 30 až 45 minut před jídlem. 

 

Druhotná úprava dávky 

Zlepšení metabolické kontroly může mít za následek zvýšení citlivosti k inzulínu, vedoucí ke snížení 

jeho potřeby. Úprava dávky může být nutná například když: 

se změní hmotnost pacienta, 

se změní životní styl pacienta, 

nastanou další okolnosti, které mohou podnítit zvýšený sklon k hypo- nebo hyperglykémii (viz 

bod 4.4). 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti (≥ 65 let) 

U starších pacientů může vést progresivní zhoršování renálních funkcí k plynulému snižování potřeby 

inzulínu. 

 

125

 

 

Porucha funkce ledvin 

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být potřeba inzulínu menší z důvodu sníženého metabolismu 

inzulínu. 

 

Porucha funkce jater 

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater může být potřeba inzulínu snížena z důvodu snížené 

kapacity pro glukoneogenezu a sníženého metabolismu inzulínu. 

 

Způsob podání 

Insulin Human Winthrop Comb 25 nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních 

pump ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Pro podání mohou být použity pouze injekční stříkačky určené pro tuto sílu inzulínu (40 IU v 1 ml). 

Injekční stříkačky nesmí obsahovat žádné jiné léčivé přípravky nebo residua (např. stopy heparinu). 

 

Insulin Human Winthrop Comb 25 se podává subkutánně. Insulin Human Winthrop Comb 25 nesmí být 

nikdy podán intravenózní injekcí. 

 

Absorpce inzulínu a z toho vyplývající hypoglykemický účinek dávky se může lišit od jedné injekční 

oblasti ke druhé (např. břišní stěna ve srovnání se stehnem). Místo vpichu v injekční oblasti musí být 

střídáno od jedné injekce ke druhé. 

 

Další podrobnosti o zacházení viz bod 6.6. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti s přecitlivělostí na Insulin Human Winthrop Comb 25, pro které není k dispozici lépe 

tolerovaný inzulínový přípravek, smějí pokračovat v léčbě pouze za přísného lékařského dohledu a je-li 

to nezbytné, v kombinaci s antialergickou léčbou. 

 

U pacientů s alergií na zvířecí inzulín se doporučuje provést intradermální kožní test před převodem na 

Insulin Human Winthrop Comb 25, protože se musí počítat s možností zkřížené imunologické reakce. 

 

V případě nedostatečné úpravy glykémie nebo sklonu k hyper-nebo hypoglykemickým  epizodám je 

nezbytné ověřit, zda pacient dodržuje předepsaný léčebný režim, přezkoumat místa a správnost techniky 

vpichu a všechny další faktory předtím, než se uvažuje o úpravě dávky. 

 

Převod na Insulin Human Winthrop Comb 25 

Převod pacienta na jiný typ nebo značku inzulínu musí proběhnout pod přísným lékařským dohledem. 

Po změně síly, značky (výrobce), typu (normální lidský inzulín, NPH, lente, dlouhodobě působící 

inzulíny atd.), původu (zvířecí, lidský, analoga lidského inzulínu) a/nebo výrobní metody může být 

zapotřebí upravit dávkování. 

Potřeba úpravy (např. snížení) dávky může nastat okamžitě po převodu. Eventuálně se může vyvinout 

postupně během období několika týdnů. 

 

Po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský může být nutné snížení dávky především u pacientů, kteří: 

byli již dříve kontrolováni na poměrně nízkých hladinách krevního cukru, 

mají sklon k hypoglykémii, 

dříve potřebovali vyšší dávky inzulínu v důsledku přítomnosti protilátek proti inzulínu. 

 

Během převodu a v počátečních týdnech po něm je doporučen důsledný metabolický monitoring. U 

pacientů, u kterých jsou požadavky vysokých dávek inzulínu z důvodu přítomnosti protilátek proti 

inzulínu, musí být při převodu zvažován lékařský dohled v nemocnici nebo v podobném zařízení. 

126

 

 

 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie se může objevit, jestliže dávka inzulínu je v poměru k jeho potřebě příliš vysoká. 

 

Zvláštní opatrnost a intenzívní monitorování hladiny glukózy v krvi se doporučuje u těch pacientů, u 

kterých mohou být hypoglykemické epizody zvláště klinicky významné: u pacientů s významnými 

stenózami koronárních arterií nebo krevních cév zásobujících mozek (riziko kardiálních nebo 

cerebrálních komplikací hypoglykémie), stejně jako u pacientů s proliferativní retinopatií, zvláště není-

li léčena fotokoagulací (riziko přechodné amaurózy vyvolané hypoglykémií). 

 

Pacienti by měli být obeznámeni s okolnostmi, za kterých jsou varovné příznaky hypoglykémie 

oslabeny. Varovné symptomy hypoglykémie mohou být změněny, být méně výrazné nebo zcela chybět 

u některých rizikových skupin. K nim patří pacienti: 

u kterých byla glykemická kontrola význačně zlepšena, 

u kterých se hypoglykémie vyvíjí postupně, 

starší pacienti, 

po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský inzulín, 

u kterých je přítomna autonomní neuropatie, 

s dlouhou anamnézou diabetu, 

trpící psychiatrickým onemocněním, 

současně léčení některými dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5). 

Takové situace mohou vést k těžké hypoglykémii (a možné ztrátě vědomí), dříve než si pacient 

hypoglykémii stihne uvědomit. 

 

Pokud jsou zaznamenány normální nebo snížené hladiny glykovaného hemoglobinu, je nutno vzít v 

úvahu možnost rekurentních, nerozpoznaných (zejména nočních) epizod hypoglykémie. 

 

Nezbytnými předpoklady pro snížení rizika hypoglykémie jsou dodržování dávkování a dietního režimu 

pacientem, správné podávání inzulínu a schopnost pacienta rozpoznat příznaky hypoglykémie. Faktory 

zvyšující sklon k hypoglykémii mohou vyžadovat zvlášť pečlivé sledování a mohou si vynutit úpravu 

dávky. Patří mezi ně: 

změna oblasti aplikace, 

zlepšení citlivosti k inzulínu (např. odstraněním stresových faktorů), 

nezvyklá, zvýšená nebo prodloužená fyzická aktivita, 

přidružené nemoci (např. zvracení, průjem), 

neadekvátní příjem potravy, 

vynechání jídla, 

konzumace alkoholu, 

některé nekompenzované poruchy endokrinního systému (např. u hypotyreózy a u 

nedostatečnosti adenohypofýzy nebo adrenokortikální nedostatečnosti), 

současná léčba některými jinými léčivými přípravky. 

 

Interkurentní nemoci 

Přidružené nemoci vyžadují intenzívní metabolický monitoring. V mnoha případech jsou indikovány 

testy na ketolátky v moči a často je nutná úprava dávky inzulínu. Potřeba inzulínu je často zvýšená. 

Pacienti s diabetem typu I musí pokračovat v pravidelném režimu příjmu alespoň malého množství 

sacharidů, dokonce i tehdy, když jsou schopni jíst pouze málo nebo nejí vůbec, nebo zvrací atd. a 

nesmějí nikdy vynechat inzulín úplně. 

 

Chyby v medikaci 

Byly hlášeny chyby v léčbě, kdy byly omylem podány jiné lékové formy přípravku Insulin Human 

Winthrop nebo jiné inzulíny. Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, 

aby nedošlo k záměně humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

 

Kombinace přípravku Insulin Human Winthrop s pioglitazonem 

Zejména u pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání byly při podávání pioglitazonu 

v kombinaci s inzulínem hlášeny případy srdečního selhání. To je třeba mít na paměti, pokud je 

127

 

 

zvažována léčba přípravkem Insulin Human Winthrop v kombinaci s pioglitazonem. Jestliže je tato 

kombinace použita, je třeba pacienty sledovat, zda se u nich neobjevují známky a příznaky srdečního 

selhání, zvýšení hmotnosti a edém. Dojde-li k jakémukoli zhoršení srdečních příznaků, je zapotřebí 

léčbu pioglitazonem ukončit.   

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky lidského inzulínu. 

 

Mezi látky, které mohou zvýšit hypoglykemický účinek a zvýšit náchylnost k hypoglykémii, patří 

perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), disopyramid, fibráty, 

fluoxetin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO), pentoxifylin, propoxyfen, salicyláty a sulfonamidová 

antibiotika. 

 

Mezi látky, které mohou snižovat hypoglykemický účinek, patří kortikosteroidy, danazol, diazoxid, 

diuretika, glukagon, isoniazid, estrogeny a progestogeny (např. perorální antikoncepce), deriváty 

fenothiazinu, somatropin, sympatomimetika (např. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), 

thyreoidní hormony, inhibitory proteáz a atypická antipsychotika (např. olanzapin a klozapin). 

 

Beta-blokátory, klonidin, soli lithia nebo alkohol mohou zesílit nebo oslabit hypoglykemický účinek 

inzulínu. Pentamidin může vyvolat hypoglykémii, kterou může někdy následovat hyperglykémie. 

 

Navíc vlivem sympatolytických léčivých přípravků, jako jsou beta-blokátory, klonidin, guanetidin a 

reserpin, mohou být známky adrenergní kontraregulace sníženy nebo mohou zcela chybět. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Z kontrolovaných klinických studií nejsou k dispozici žádné klinické údaje o podávání lidského 

inzulínu během těhotenství. Inzulín prochází placentární bariérou, i když v klinicky nevýznamném 

množství. Omezené údaje u těhotných žen, které užívaly komerčně dostupný lidský inzulín (bylo 

hlášeno méně než 300 těhotenství), nenaznačují žádné problémy s bezpečností při použití lidského 

inzulínu během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. 

 

Je nutné, aby byla u pacientek s preexistujícím diabetem nebo s těhotenským diabetem udržována dobrá 

metabolická kontrola. Potřeba inzulínu může klesat během prvního trimestru a obecně se zvyšuje během 

druhého a třetího trimestru. Okamžitě po porodu potřeba inzulínu rapidně poklesne (zvýšené riziko 

hypoglykémie). Pečlivý monitoring glukózy je nutný. 

 

Kojení 

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence. Insulin Human Winthrop Comb 25 lze během kojení 

používat. Kojící ženy mohou vyžadovat úpravu dávky inzulínu a diety. 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje ani údaje z pokusů na zvířatech, které by se týkaly účinku 

lidského inzulínu na mužskou nebo ženskou fertilitu. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena následkem hypoglykémie nebo 

hyperglykémie nebo např. následkem poruchy zraku. To může představovat riziko v situacích, kde jsou 

tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů). 

 

Pacient by měl být obeznámen s opatřeními, zabraňujícími vzniku hypoglykémie během řízení. To je 

důležité zejména u těch, kteří mají sníženou nebo chybějící vnímavost k varovným příznakům 

hypoglykémie nebo mají časté epizody hypoglykémie. Je třeba uvážit, zda řízení nebo obsluha strojů 

jsou za těchto okolností vhodné. 

128

 

 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

Hypoglykémie, obecně nejčastější nežádoucí účinek inzulínové terapie, se může objevit, jestliže je 

dávka inzulínu vzhledem k jeho potřebě příliš vysoká. V klinických studiích a po uvedení na trh se 

frekvence mění podle skupin pacientů a dávkovacích režimů, proto nemůže být žádná přesná frekvence 

uvedena. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Následující nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií, jsou seřazeny níže podle 

orgánových systémů a podle snižujícího se výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

Poruchy imunitního 

systému 

 

Šok 

Časné alergické reakce 

(hypotenze, 

angioneurotický edém, 

bronchospasmus, 

generalizované kožní 

reakce), protilátky proti 

inzulínu 

Poruchy metabolismu 

a výživy 

Otok 

 

Hypoglykémie, retence 

sodíku 

Poruchy oka 

 

 

Proliferativní 

retinopatie, diabetická 

retinopatie, poruchy 

vidění  

Poruchy kůže 

a podkožní tkáně 

 

 

Lipodystrofie 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace  

Reakce v místě vpichu  Kopřivka v místě 

vpichu 

Zánět v místě vpichu, 

otok v místě vpichu, 

bolest v místě vpichu, 

svědění v místě vpichu, 

zarudnutí v místě 

vpichu, otok v místě 

vpichu 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Poruchy imunitního systému 

Časné alergické reakce na inzulín nebo na pomocné látky mohou být život ohrožující. 

 

Podávání inzulínu může způsobit tvorbu protilátek proti inzulínu. Ve vzácných případech může 

přítomnost těchto protilátek proti inzulínu vyžadovat úpravu dávkování inzulínu, aby se vyrovnala 

tendence k hyper- nebo hypoglykémii. 

 

Poruchy metabolizmu a výživy 

Závažné ataky hypoglykémie, zejména opakované, mohou vést k neurologickému poškození.  

Dlouhodobé nebo závažné epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.  

 

U mnoha pacientů jsou známky a příznaky neuroglykopenie předznamenány známkami adrenergní 

kontraregulace. Obecně platí, že čím větší a rychlejší je pokles hladiny glukózy v krvi, tím výraznější je 

fenomén kontraregulace a jeho příznaky.  

129

 

 

 

Inzulín může způsobit retenci sodíku a vznik otoků, zvláště je-li předchozí špatná metabolická kontrola 

zlepšena intenzívní inzulínovou terapií. 

 

Poruchy oka 

Výrazná změna v glykémii může být příčinou přechodného zhoršení zraku, způsobeného přechodnou 

změnou napětí a indexu lomu v čočkách. 

 

Dlouhodobé zlepšení glykemické kontroly snižuje riziko progrese diabetické retinopatie. Avšak 

zintenzivnění inzulínové terapie s náhlým zlepšením glykemické kontroly může být spojeno 

s přechodným zhoršením diabetické retinopatie.  

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

V místě vpichu se může vyvinout lipodystrofie zpomalující lokální absorpci inzulínu. Plynulé střídání 

místa vpichu v oblasti podání může pomoci omezit tyto reakce nebo jim zabránit. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Většina mírných reakcí na inzulín v místě vpichu obvykle odezní během několika dnů nebo několika 

týdnů. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

Předávkování inzulínu může vést k těžké a někdy dlouhodobé a život ohrožující hypoglykémii. 

 

Léčba 

Mírné hypoglykemické epizody mohou být obvykle zvládnuty perorálním podáním sacharidů. Může být 

potřeba upravit dávkování léčivého přípravku, dietní režim nebo fyzickou aktivitu. 

 

Závažnější epizody spojené s kómatem, křečemi nebo neurologickou poruchou mohou být léčeny 

intramuskulárně/subkutánně podaným glukagonem nebo intravenózně podanou koncentrovanou 

glukózou. Dlouhodobé podávání sacharidů  a sledování stavu je nezbytné, protože hypoglykémie se 

může po zjevném klinickém zlepšení opakovat. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, inzulíny a analogy střednědobě působící 

kombinované s rychle účinkujícími inzulíny, k injekční aplikaci, ATC kód: A10AD01. 

 

Mechanismus účinku 

Inzulín 

snižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky, stejně jako potlačuje katabolické 

účinky, 

zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje 

utilizaci pyruvátu. To inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezu, 

zvyšuje lipogenezu v játrech a v tukové tkáni a inhibuje lipolýzu, 

podporuje vychytávání aminokyselin buňkami a podporuje syntézu proteinů, 

zvyšuje vychytávání draslíku buňkami. 

 

Farmakodynamické účinky 

Insulin Human Winthrop Comb 25 (dvousložková suspenze inzulínu isofanu s 25 % rozpuštěného 

inzulínu) je inzulín s postupným nástupem a dlouhým trváním účinku. Po subkutánní injekci nastupuje 

účinek během 30 až 60 minut, fáze maximálního účinku je mezi 2 až 4 hodinami po injekci a trvání 

účinku je 12 až 19 hodin. 

130

 

 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

U zdravých jedinců je sérový poločas inzulínu přibližně 4 až 6 minut. U pacientů s těžkou renální 

nedostatečností je delší. Je však třeba si uvědomit, že farmakokinetika inzulínu neodráží jeho 

metabolický účinek. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Akutní toxicita byla studována po subkutánním podání na potkanech. Nebyly prokázány žádné známky 

toxického účinku. Studie farmakodynamických účinků následujících po subkutánním podání u králíků a 

psů ukázaly očekávané hypoglykemické reakce. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Protamin-sulfát, 

metakresol, 

fenol, 

chlorid zinečnatý, 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

glycerol, 

hydroxid sodný, 

kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), 

voda na injekci. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou  

uvedeny v bodě 6.6. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 25 nesmí být míchán s roztoky obsahujícími redukční činidla, jako jsou 

thioly a siřičitany.  

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Comb 25 nesmí být míchán s  lidskými inzulíny, které jsou určeny speciálně 

pro použití do inzulinových pump.  

Insulin Human Winthrop Comb 25 se také nesmí míchat s inzulíny zvířecího původu nebo 

s inzulínovými analogy. 

Inzulíny dvou různých koncentrací (např. 100 IU v 1 ml a 40 IU v 1 ml) nesmí být míchány. 

 

Je třeba se pečlivě ujistit, že se do suspenze inzulínu nedostal žádný alkohol nebo jiná dezinficiencia. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

Doba použitelnosti po prvním použití injekční lahvičky 

Přípravek může být uchováván až čtyři týdny při teplotě do 25°C a mimo přímé teplo nebo světlo.  

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Doporučuje se zaznamenat na obal datum prvního použití z injekční lahvičky. 

 

131

 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neotevřené injekční lahvičky 

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).  

Chraňte před mrazem.  

Neukládejte Insulin Human Winthrop Comb 25 do blízkosti mrazicího boxu nebo mrazicí vložky. 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Otevřené injekční lahvičky 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

10 ml suspenze v injekční lahvičce (bezbarvé sklo typu I) s  pertlem (hliník), zátkou (guma, chlorobutyl 

(typ I)) a odtrhávacím víčkem (polypropylen). 

Dostupná jsou balení s 1 a 5 injekčními lahvičkami. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Před prvním odebráním inzulínu z injekční lahvičky odstraňte plastikové ochranné víčko. 

 

Těsně před odebráním z injekční lahvičky do injekční stříkačky musí být suspenze promíchána. To se 

provádí nejlépe rolováním lahvičky šikmo mezi dlaněmi. Neprotřepávejte injekční lahvičku prudce, 

protože to může vést ke změnám v suspenzi (způsobujícím zdánlivě „namrzlý“ vzhled lahvičky, viz 

dále) a způsobit napěnění. Pěna může bránit přesnému odměření dávky. 

 

Po promíchání musí mít suspenze stejnoměrný mléčný vzhled. Insulin Human Winthrop Comb 25 se 

nesmí použít, pokud toho nelze docílit, tj. pokud suspenze například zůstává čirá, nebo se v inzulínu 

objeví shluky, částice nebo vločky, nebo tyto shluky, částice nebo vločky zůstávají nalepeny na stěnu či 

dno lahvičky. Tyto změny někdy způsobují již zmíněný zdánlivě „namrzlý“ vzhled lahvičky. 

V takových případech je nutno použít novou lahvičku, kde lze docílit stejnoměrnosti suspenze. Také je 

nezbytné použít novou lahvičku, pokud se potřeba inzulínu podstatně mění. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 25 nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních 

pump ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Je třeba pamatovat na to, že 

krystaly protaminového inzulinu se rozpouštějí v kyselé oblasti pH 

rozpustná složka inzulinu se vysráží při pH přibližně 4,5 až 6,5. 

 

Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, aby nedošlo k záměně 

humánních inzulínů a jiných inzulínů (viz bod 4.4). 

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Comb 25 může být míchán se všemi lidskými inzulíny s výjimkou těch, které 

jsou určeny speciálně pro použití do inzulínových pump. Údaje o inkompatibilitě s jinými inzulíny viz 

bod 6.2. 

 

Pokud jsou dva různé inzulíny odebírány do jedné injekční stříkačky, doporučuje se, aby inzulín 

s krátkou dobou účinku byl odebrán první, aby se zabránilo kontaminaci injekční lahvičky přípravkem 

s dlouhodobým účinkem. Doporučeno je injikovat okamžitě po smíchání.  

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

 

 

132

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Německo 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/368/007 

EU/1/06/368/008 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 17. ledna 2007 

Datum prodloužení registrace: 17. ledna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 

 

133

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Insulin Human Winthrop Comb 25 100 IU/ml injekční suspenze v zásobní vložce 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml obsahuje 100 IU insulinum humanum (odpovídá 3,5 mg).  

Jedna zásobní vložka obsahuje 3 ml injekční suspenze, což se rovná 300 IU inzulínu. Jedna IU 

(mezinárodní jednotka) odpovídá 0,035 mg bezvodého lidského inzulínu. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 25 je dvousložková suspenze inzulínu isofanu, obsahuje 25 % 

rozpuštěného inzulínu a 75 % protaminového inzulínu ve formě krystalů. 

 

Lidský inzulín se vyrábí technologií rekombinace DNA u bakterie Escherichia coli

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční suspenze v zásobní vložce. 

 

Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

Požadované hladiny glukózy v krvi, použité inzulínové přípravky a dávkování inzulínu (dávky a jejich 

časové rozvržení) musí být určeny individuálně a upraveny tak, aby vyhovovaly dietě, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. 

 

Denní dávky a časový rozvrh podání 

Pro dávkování inzulínu nejsou pevná pravidla. Avšak průměrný požadavek je často 0,5 až 1,0 IU/kg 

tělesné hmotnosti za den. Základní metabolický požadavek je 40 % až 60 % celkové denní potřeby. 

Insulin Human Winthrop Comb 25 se podává subkutánní injekcí 30 až 45 minut před jídlem. 

 

Druhotná úprava dávky 

Zlepšení metabolické kontroly může mít za následek zvýšení citlivosti k inzulínu, vedoucí ke snížení 

jeho potřeby. Úprava dávky může být nutná například když: 

se změní hmotnost pacienta, 

se změní životní styl pacienta, 

nastanou další okolnosti, které mohou podnítit zvýšený sklon k hypo- nebo hyperglykémii (viz 

bod 4.4). 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti (≥ 65 let) 

U starších pacientů může vést progresivní zhoršování renálních funkcí k plynulému snižování potřeby 

inzulínu. 

 

134

 

 

Porucha funkce ledvin 

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být potřeba inzulínu menší z důvodu sníženého metabolismu 

inzulínu. 

 

Porucha funkce jater 

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater může být potřeba inzulínu snížena z důvodu snížené 

kapacity pro glukoneogenezu a sníženého metabolismu inzulínu. 

 

Způsob podání 

Insulin Human Winthrop Comb 25 nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních 

pump ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 25 se podává subkutánně. Insulin Human Winthrop Comb 25 nesmí být 

nikdy podán intravenózní injekcí. 

 

Absorpce inzulínu a z toho vyplývající hypoglykemický účinek dávky se může lišit od jedné injekční 

oblasti ke druhé (např. břišní stěna ve srovnání se stehnem). Místo vpichu v injekční oblasti musí být 

střídáno od jedné injekce ke druhé. 

 

Další podrobnosti pro použití viz bod 6.6. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti s přecitlivělostí na Insulin Human Winthrop Comb 25, pro které není k dispozici lépe 

tolerovaný inzulínový přípravek, smějí pokračovat v léčbě pouze za přísného lékařského dohledu a je-li 

to nezbytné, v kombinaci s antialergickou léčbou. 

 

U pacientů s alergií na zvířecí inzulín se doporučuje provést intradermální kožní test před převodem na 

Insulin Human Winthrop Comb 25, protože se musí počítat s možností zkřížené imunologické reakce. 

 

V případě nedostatečné úpravy glykémie nebo sklonu k hyper-nebo hypoglykemickým  epizodám je 

nezbytné ověřit, zda pacient dodržuje předepsaný léčebný režim, přezkoumat místa a správnost techniky 

vpichu a všechny další faktory předtím, než se uvažuje o úpravě dávky. 

 

Převod na Insulin Human Winthrop Comb 25 

Převod pacienta na jiný typ nebo značku inzulínu musí proběhnout pod přísným lékařským dohledem. 

Po změně síly, značky (výrobce), typu (normální lidský inzulín, NPH, lente, dlouhodobě působící 

inzulíny atd.), původu (zvířecí, lidský, analoga lidského inzulínu) a/nebo výrobní metody může být 

zapotřebí upravit dávkování. 

Potřeba úpravy (např. snížení) dávky může nastat okamžitě po převodu. Eventuálně se může vyvinout 

postupně během období několika týdnů. 

 

Po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský může být nutné snížení dávky především u pacientů, kteří: 

byli již dříve kontrolováni na poměrně nízkých hladinách krevního cukru, 

mají sklon k hypoglykémii, 

dříve potřebovali vyšší dávky inzulínu v důsledku přítomnosti protilátek proti inzulínu. 

 

Během převodu a v počátečních týdnech po něm je doporučen důsledný metabolický monitoring. U 

pacientů, u kterých jsou požadavky vysokých dávek inzulínu z důvodu přítomnosti protilátek proti 

inzulínu, musí být při převodu zvažován lékařský dohled v nemocnici nebo v podobném zařízení. 

 

135

 

 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie se může objevit, jestliže dávka inzulínu je v poměru k jeho potřebě příliš vysoká. 

 

Zvláštní opatrnost a intenzívní monitorování hladiny glukózy v krvi se doporučuje u těch pacientů, u 

kterých mohou být hypoglykemické epizody zvláště klinicky významné: u pacientů s významnými 

stenózami koronárních arterií nebo krevních cév zásobujících mozek (riziko kardiálních nebo 

cerebrálních komplikací hypoglykémie), stejně jako u pacientů s proliferativní retinopatií, zvláště není-

li léčena fotokoagulací (riziko přechodné amaurózy vyvolané hypoglykémií). 

 

Pacienti by měli být obeznámeni s okolnostmi, za kterých jsou varovné příznaky hypoglykémie 

oslabeny. Varovné symptomy hypoglykémie mohou být změněny, být méně výrazné nebo zcela chybět 

u některých rizikových skupin. K nim patří pacienti: 

u kterých byla glykemická kontrola význačně zlepšena, 

u kterých se hypoglykémie vyvíjí postupně, 

starší pacienti, 

po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský inzulín, 

u kterých je přítomna autonomní neuropatie, 

s dlouhou anamnézou diabetu, 

trpící psychiatrickým onemocněním, 

současně léčení některými dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5). 

Takové situace mohou vést k těžké hypoglykémii (a možné ztrátě vědomí), dříve než si pacient 

hypoglykémii stihne uvědomit. 

 

Pokud jsou zaznamenány normální nebo snížené hladiny glykovaného hemoglobinu, je nutno vzít v 

úvahu možnost rekurentních, nerozpoznaných (zejména nočních) epizod hypoglykémie. 

 

Nezbytnými předpoklady pro snížení rizika hypoglykémie jsou dodržování dávkování a dietního režimu 

pacientem, správné podávání inzulínu a schopnost pacienta rozpoznat příznaky hypoglykémie. Faktory 

zvyšující sklon k hypoglykémii mohou vyžadovat zvlášť pečlivé sledování a mohou si vynutit úpravu 

dávky. Patří mezi ně: 

změna oblasti aplikace, 

zlepšení citlivosti k inzulínu (např. odstraněním stresových faktorů), 

nezvyklá, zvýšená nebo prodloužená fyzická aktivita, 

přidružené nemoci (např. zvracení, průjem), 

neadekvátní příjem potravy, 

vynechání jídla, 

konzumace alkoholu, 

některé nekompenzované poruchy endokrinního systému (např. u hypotyreózy a u 

nedostatečnosti adenohypofýzy nebo adrenokortikální nedostatečnosti), 

současná léčba některými jinými léčivými přípravky. 

 

Interkurentní nemoci 

Přidružené nemoci vyžadují intenzívní metabolický monitoring. V mnoha případech jsou indikovány 

testy na ketolátky v moči a často je nutná úprava dávky inzulínu. Potřeba inzulínu je často zvýšená. 

Pacienti s diabetem typu I musí pokračovat v pravidelném režimu příjmu alespoň malého množství 

sacharidů, dokonce i tehdy, když jsou schopni jíst pouze málo nebo nejí vůbec, nebo zvrací atd. a 

nesmějí nikdy vynechat inzulín úplně. 

 

Pera, která se mají používat se zásobními vložkami Insulin Human Winthrop Comb 25 

Zásobní vložky přípravku Insulin Human Winthrop Comb 25 je možné použít pouze s následujícími 

pery:  

- JuniorSTAR, které dávkuje přípravek Insulin Human Winthrop Comb 25 po 0,5 jednotky  

- OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24 a AllStarkterá dávkují Insulin Human Winthrop Comb 25 

po 1 jednotce.   

Tyto zásobní vložky se nemají se používat s žádnými jinými pery pro opakované použití, protože 

přesnost dávky byla ověřena jen pro výše uvedená pera.  

Všechna uvedená pera nemusí být ve Vaší zemi na trhu. 

136

 

 

 

Chyby v medikaci 

Byly hlášeny chyby v léčbě, kdy byly omylem podány jiné lékové formy přípravku Insulin Human 

Winthrop nebo jiné inzulíny. Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, 

aby nedošlo k záměně humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

 

Kombinace přípravku Insulin Human Winthrop s pioglitazonem 

Zejména u pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání byly při podávání pioglitazonu 

v kombinaci s inzulínem hlášeny případy srdečního selhání. To je třeba mít na paměti, pokud je 

zvažována léčba přípravkem Insulin Human Winthrop v kombinaci s pioglitazonem. Jestliže je tato 

kombinace použita, je třeba pacienty sledovat, zda se u nich neobjevují známky a příznaky srdečního 

selhání, zvýšení hmotnosti a edém. Dojde-li k jakémukoli zhoršení srdečních příznaků, je zapotřebí 

léčbu pioglitazonem ukončit.   

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky lidského inzulínu. 

 

Mezi látky, které mohou zvýšit hypoglykemický účinek a zvýšit náchylnost k hypoglykémii, patří 

perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), disopyramid, fibráty, 

fluoxetin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO), pentoxifylin, propoxyfen, salicyláty a sulfonamidová 

antibiotika. 

 

Mezi látky, které mohou snižovat hypoglykemický účinek, patří kortikosteroidy, danazol, diazoxid, 

diuretika, glukagon, isoniazid, estrogeny a progestogeny (např. perorální antikoncepce), deriváty 

fenothiazinu, somatropin, sympatomimetika (např. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), 

thyreoidní hormony, inhibitory proteáz a atypická antipsychotika (např. olanzapin a klozapin). 

 

Beta-blokátory, klonidin, soli lithia nebo alkohol mohou buď zesílit, nebo oslabit hypoglykemický 

účinek inzulínu. Pentamidin může vyvolat hypoglykémii, kterou může někdy následovat 

hyperglykémie. 

 

Navíc vlivem sympatolytických léčivých přípravků, jako jsou beta-blokátory, klonidin, guanetidin a 

reserpin, mohou být známky adrenergní kontraregulace sníženy nebo mohou zcela chybět. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Z kontrolovaných klinických studií nejsou k dispozici žádné klinické údaje o podávání lidského 

inzulínu během těhotenství. Inzulín prochází placentární bariérou, i když v klinicky nevýznamném 

množství. Omezené údaje u těhotných žen, které užívaly komerčně dostupný lidský inzulín (bylo 

hlášeno méně než 300 těhotenství), nenaznačují žádné problémy s bezpečností při použití lidského 

inzulínu během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. 

 

Je nutné, aby byla u pacientek s preexistujícím diabetem nebo s těhotenským diabetem udržována dobrá 

metabolická kontrola. Potřeba inzulínu může klesat během prvního trimestru a obecně se zvyšuje během 

druhého a třetího trimestru. Okamžitě po porodu potřeba inzulínu rapidně poklesne (zvýšené riziko 

hypoglykémie). Pečlivý monitoring glukózy je nutný. 

 

Kojení 

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence. Insulin Human Winthrop Comb 25 lze během kojení 

používat. Kojící ženy mohou vyžadovat úpravu dávky inzulínu a diety. 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje ani údaje z pokusů na zvířatech, které by se týkaly účinku 

lidského inzulínu na mužskou nebo ženskou fertilitu. 

 

137

 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena následkem hypoglykémie nebo 

hyperglykémie nebo např. následkem poruchy zraku. To může představovat riziko v situacích, kde jsou 

tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů). 

 

Pacient by měl být obeznámen s opatřeními, zabraňujícími vzniku hypoglykémie během řízení. To je 

důležité zejména u těch, kteří mají sníženou nebo chybějící vnímavost k varovným příznakům 

hypoglykémie nebo mají časté epizody hypoglykémie. Je třeba uvážit, zda řízení nebo obsluha strojů 

jsou za těchto okolností vhodné. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

Hypoglykémie, obecně nejčastější nežádoucí účinek inzulínové terapie, se může objevit, jestliže je 

dávka inzulínu vzhledem k jeho potřebě příliš vysoká. V klinických studiích a po uvedení na trh se 

frekvence mění podle skupin pacientů a dávkovacích režimů, proto nemůže být žádná přesná frekvence 

uvedena. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Následující nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií, jsou seřazeny níže podle 

orgánových systémů a podle snižujícího se výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

Poruchy imunitního 

systému 

 

Šok 

Časné alergické reakce 

(hypotenze, 

angioneurotický edém, 

bronchospasmus, 

generalizované kožní 

reakce), protilátky proti 

inzulínu 

Poruchy metabolismu 

a výživy 

Otok 

 

Hypoglykémie, retence 

sodíku 

Poruchy oka 

 

 

Proliferativní 

retinopatie, diabetická 

retinopatie, poruchy 

vidění  

Poruchy kůže 

a podkožní tkáně 

 

 

Lipodystrofie 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace  

Reakce v místě vpichu  Kopřivka v místě 

vpichu 

Zánět v místě vpichu, 

otok v místě vpichu, 

bolest v místě vpichu, 

svědění v místě vpichu, 

zarudnutí v místě 

vpichu, otok v místě 

vpichu 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Poruchy imunitního systému 

Časné alergické reakce na inzulín nebo na pomocné látky mohou být život ohrožující. 

 

138

 

 

Podávání inzulínu může způsobit tvorbu protilátek proti inzulínu. Ve vzácných případech může 

přítomnost těchto protilátek proti inzulínu vyžadovat úpravu dávkování inzulínu, aby se vyrovnala 

tendence k hyper- nebo hypoglykémii. 

 

Poruchy metabolizmu a výživy 

Závažné ataky hypoglykémie, zejména opakované, mohou vést k neurologickému poškození.  

Dlouhodobé nebo závažné epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.  

 

U mnoha pacientů jsou známky a příznaky neuroglykopenie předznamenány známkami adrenergní 

kontraregulace. Obecně platí, že čím větší a rychlejší je pokles hladiny glukózy v krvi, tím výraznější je 

fenomén kontraregulace a jeho příznaky.  

 

Inzulín může způsobit retenci sodíku a vznik otoků, zvláště je-li předchozí špatná metabolická kontrola 

zlepšena intenzívní inzulínovou terapií. 

 

Poruchy oka 

Výrazná změna v glykémii může být příčinou přechodného zhoršení zraku, způsobeného přechodnou 

změnou napětí a indexu lomu v čočkách. 

 

Dlouhodobé zlepšení glykemické kontroly snižuje riziko progrese diabetické retinopatie. Avšak 

zintenzivnění inzulínové terapie s náhlým zlepšením glykemické kontroly může být spojeno 

s přechodným zhoršením diabetické retinopatie.  

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

V místě vpichu se může vyvinout lipodystrofie zpomalující lokální absorpci inzulínu. Plynulé střídání 

místa vpichu v oblasti podání může pomoci omezit tyto reakce nebo jim zabránit. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Většina mírných reakcí na inzulín v místě vpichu obvykle odezní během několika dnů nebo několika 

týdnů. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

Předávkování inzulínu může vést k těžké a někdy dlouhodobé a život ohrožující hypoglykémii. 

 

Léčba 

Mírné hypoglykemické epizody mohou být obvykle zvládnuty perorálním podáním sacharidů. Může být 

potřeba upravit dávkování léčivého přípravku, dietní režim nebo fyzickou aktivitu. 

 

Závažnější epizody spojené s kómatem, křečemi nebo neurologickou poruchou mohou být léčeny 

intramuskulárně/subkutánně podaným glukagonem nebo intravenózně podanou koncentrovanou 

glukózou. Dlouhodobé podávání sacharidů  a sledování stavu je nezbytné, protože hypoglykémie se 

může po zjevném klinickém zlepšení opakovat. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, inzulíny a analogy střednědobě působící 

kombinované s rychle účinkujícími inzulíny, k injekční aplikaci, ATC kód: A10AD01. 

 

Mechanismus účinku 

Inzulín 

snižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky, stejně jako potlačuje katabolické 

účinky, 

139

 

 

zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje 

utilizaci pyruvátu. To inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezu, 

zvyšuje lipogenezu v játrech a v tukové tkáni a inhibuje lipolýzu, 

podporuje vychytávání aminokyselin buňkami a podporuje syntézu proteinů, 

zvyšuje vychytávání draslíku buňkami. 

 

Farmakodynamické účinky 

Insulin Human Winthrop Comb 25 (dvousložková suspenze inzulínu isofanu s 25 % rozpuštěného 

inzulínu) je inzulín s postupným nástupem a dlouhým trváním účinku. Po subkutánní injekci nastupuje 

účinek během 30 až 60 minut, fáze maximálního účinku je mezi 2 až 4 hodinami po injekci a trvání 

účinku je 12 až 19 hodin. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

U zdravých jedinců je sérový poločas inzulínu přibližně 4 až 6 minut. U pacientů s těžkou renální 

nedostatečností je delší. Je však třeba si uvědomit, že farmakokinetika inzulínu neodráží jeho 

metabolický účinek. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Akutní toxicita byla studována po subkutánním podání na potkanech. Nebyly prokázány žádné známky 

toxického účinku. Studie farmakodynamických účinků následujících po subkutánním podání u králíků a 

psů ukázaly očekávané hypoglykemické reakce. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Protamin-sulfát, 

metakresol, 

fenol, 

chlorid zinečnatý, 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

glycerol, 

hydroxid sodný, 

kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), 

voda na injekci. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou  

uvedeny v bodě 6.6. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 25 nesmí být míchán s roztoky obsahujícími redukční činidla, jako jsou 

thioly a siřičitany.  

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Comb 25 nesmí být míchán s  lidskými inzulíny, které jsou určeny speciálně 

pro použití do inzulinových pump.  

Insulin Human Winthrop Comb 25 se také nesmí míchat s inzulíny zvířecího původu nebo 

s inzulínovými analogy. 

 

Je třeba se pečlivě ujistit, že se do suspenze inzulínu nedostal žádný alkohol nebo jiná dezinficiencia. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

140

 

 

2 roky. 

 

Doba použitelnosti po prvním použití zásobní vložky  

Používaná zásobní vložka (v inzulínovém peru) nebo nošená jako náhradní může být uchovávána 

nejvýše čtyři týdny při teplotě do 25°C a mimo přímé teplo nebo světlo. 

Pero obsahující zásobní vložku nesmí být skladováno v chladničce. 

Víčko inzulínového pera musí být vráceno na pero po každé aplikaci injekce, aby byl přípravek chráněn 

před světlem. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neotevřené zásobní vložky 

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).  

Chraňte před mrazem.  

Neukládejte Insulin Human Winthrop Comb 25 do blízkosti mrazicího boxu nebo mrazicí vložky. 

Uchovávejte zásobní vložku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Používané zásobní vložky 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

3 ml suspenze v zásobní vložce (bezbarvé sklo typu I) s  pístem (brombutyl, guma (typ I)), uzavřená 

pertlem (hliník) s vloženou zátkou (brombutylovou nebo laminátovou polyisoprenovou a 

brombutylovou gumovou (typ I))   

Každá zásobní vložka obsahuje 3 kuličky (nerezavějící ocel). 

Dostupná jsou balení s 3, 4, 5, 6, 9 nebo 10 zásobními vložkami. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Inzulínové pero 

Zásobní vložky Insulin Human Winthrop Comb 25 se mají používat pouze s inzulínovými pery 

OptiPen, ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar nebo JuniorSTAR (viz bod 4.4). Všechna uvedená 

pera nemusí být ve Vaší zemi na trhu.  

 

Pero je třeba používat podle doporučení v informaci, kterou poskytuje výrobce. 

 

Je nutné pečlivě dodržovat pokyny výrobce týkající se vkládání zásobní vložky, upevnění injekční jehly 

a podání injekce inzulínu, uvedené v návodu pro použití pera. 

 

Je-li inzulínové pero poškozeno nebo nepracuje správně (z důvodu mechanické závady), musí se 

zlikvidovat a je nutné použít nové pero. 

 

Pokud pero selže (viz pokyny pro použití pera), může být suspenze natažena ze zásobní vložky do 

injekční stříkačky (vhodné pro inzulín 100 IU/ml) a injikován. 

 

Zásobní vložky 

Před vložením do pera musí být Insulin Human Winthrop Comb 25 ponechán 1 až 2 hodiny při 

pokojové teplotě a potom se musí suspenze znovu promíchat, aby se zkontroloval obsah. To se nejlépe 

provádí pomalým překlápěním zásobní vložky dozadu a dopředu (nejméně 10krát). Každá zásobní 

vložka obsahuje tři kovové kuličky k usnadnění rychlého a úplného promíchání obsahu. 

 

Později, když je zásobní vložka vložena do pera, musí být suspenze inzulínu znovu promíchána před 

každou injekcí. To se nejlépe provádí pomalým překlápěním pera dozadu a dopředu (nejméně 10krát). 

 

141

 

 

Po promíchání musí mít suspenze stejnoměrný mléčný vzhled. Insulin Human Winthrop Comb 25 se 

nesmí použít, pokud toho nelze docílit, tj. pokud suspenze například zůstává čirá, nebo se v inzulínu 

objeví shluky, částice nebo vločky, nebo tyto shluky, částice nebo vločky zůstávají nalepeny na stěnu či 

dno zásobní vložky. Tyto změny někdy způsobují zdánlivě „namrzlý“ vzhled zásobní vložky. 

V takových případech je nutno použít novou zásobní vložku, kde lze docílit stejnoměrnosti suspenze. 

Také je nezbytné použít novou zásobní vložku, pokud se potřeba inzulínu podstatně mění. 

 

Před injekcí musí být ze zásobní vložky odstraněny vzduchové bubliny (viz Pokyny pro užití pera).  

Prázdné zásobní vložky nesmí být znovu plněny. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 25 nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních 

pump ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Je třeba pamatovat na to, že 

krystaly protaminového inzulinu se rozpouštějí v kyselé oblasti pH 

rozpustná složka inzulinu se vysráží při pH přibližně 4,5 až 6,5. 

 

Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, aby nedošlo k záměně 

humánních inzulínů a jiných inzulínů (viz bod 4.4). 

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Comb 25 může být míchán se všemi lidskými inzulíny s výjimkou těch, které 

jsou určeny speciálně pro použití do inzulínových pump. Údaje o inkompatibilitě s jinými inzulíny viz 

bod 6.2. 

 

Zásobní vložky Insulin Human Winthrop Comb 25 nejsou určeny k tomu, aby se v nich míchaly různé 

inzulíny. 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Německo 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/368/091 

EU/1/06/368/040 

EU/1/06/368/041 

EU/1/06/368/096 

EU/1/06/368/101 

EU/1/06/368/042 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 17. ledna 2007 

Datum prodloužení registrace: 17. ledna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 

 

142

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Insulin Human Winthrop Comb 25 SoloStar 100 IU/ml injekční suspenze v předplněném peru. 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml obsahuje 100 IU insulinum humanum  (odpovídá 3,5 mg).  

Jedno pero obsahuje 3 ml injekční suspenze, což se rovná 300 IU inzulínu. Jedna IU (mezinárodní 

jednotka) odpovídá 0,035 mg bezvodého lidského inzulínu. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 25 je dvousložková suspenze inzulínu isofanu, obsahuje 25 % 

rozpuštěného inzulínu a 75 % protaminového inzulínu ve formě krystalů. 

 

Lidský inzulín se vyrábí technologií rekombinace DNA u bakterie Escherichia coli

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční suspenze v předplněném peru.  

 

Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE  

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

Požadované hladiny glukózy v krvi, použité inzulínové přípravky a dávkování inzulínu (dávky a jejich 

časové rozvržení) musí být určeny individuálně a upraveny tak, aby vyhovovaly dietě, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. 

 

Denní dávky a časový rozvrh podání 

Pro dávkování inzulínu nejsou pevná pravidla. Avšak průměrný požadavek je často 0,5 až 1,0 IU/kg 

tělesné hmotnosti za den. Základní metabolický požadavek je 40 % až 60 % celkové denní potřeby. 

Insulin Human Winthrop Comb 25 se podává subkutánní injekcí 30 až 45 minut před jídlem. 

 

SoloStar umožňuje dávkování inzulínu v rozsahu od 1 do 80 jednotek v krocích po 1 jednotce. Každé 

pero obsahuje více dávek.  

 

Druhotná úprava dávky 

Zlepšení metabolické kontroly může mít za následek zvýšení citlivosti k inzulínu, vedoucí ke snížení 

jeho potřeby. Úprava dávky může být nutná například, když: 

se změní hmotnost pacienta, 

se změní životní styl pacienta, 

nastanou další okolnosti, které mohou podnítit zvýšený sklon k hypo- nebo hyperglykémii (viz 

bod 4.4). 

 

143

 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti (≥ 65 let) 

U starších pacientů může vést progresivní zhoršování renálních funkcí k plynulému snižování potřeby 

inzulínu. 

 

Porucha funkce ledvin 

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být potřeba inzulínu menší z důvodu sníženého metabolismu 

inzulínu. 

 

Porucha funkce jater 

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater může být potřeba inzulínu snížena z důvodu snížené 

kapacity pro glukoneogenezu a sníženého metabolismu inzulínu. 

 

Způsob podání 

Insulin Human Winthrop Comb 25 se podává subkutánně. Insulin Human Winthrop Comb 25 se nikdy 

nesmí podat intravenózně. 

 

Absorpce inzulínu a z toho vyplývající hypoglykemický účinek dávky se může lišit od jedné injekční 

oblasti ke druhé (např. břišní stěna ve srovnání se stehnem). Místo vpichu v injekční oblasti musí být 

střídáno od jedné injekce ke druhé. 

 

Předtím, než se SoloStar začne používat, je nutné pozorně přečíst návod na použití, který je součástí 

příbalové informace.  

 

Další podrobnosti o zacházení viz bod 6.6. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti s přecitlivělostí na Insulin Human Winthrop Comb 25, pro které není k dispozici lépe 

tolerovaný inzulínový přípravek, smějí pokračovat v léčbě pouze za přísného lékařského dohledu a je-li 

to nezbytné, v kombinaci s antialergickou léčbou. 

 

U pacientů s alergií na zvířecí inzulín se doporučuje provést intradermální kožní test před převodem na 

Insulin Human Winthrop Comb 25, protože se musí počítat s možností zkřížené imunologické reakce. 

 

V případě nedostatečné úpravy glykémie nebo sklonu k hyper-nebo hypoglykemickým  epizodám je 

nezbytné ověřit, zda pacient dodržuje předepsaný léčebný režim, přezkoumat místa a správnost techniky 

vpichu a všechny další faktory předtím, než se uvažuje o úpravě dávky. 

 

Převod na Insulin Human Winthrop Comb 25 

Převod pacienta na jiný typ nebo značku inzulínu musí proběhnout pod přísným lékařským dohledem. 

Po změně síly, značky (výrobce), typu (normální lidský inzulín, NPH, lente, dlouhodobě působící 

inzulíny atd.), původu (zvířecí, lidský, analoga lidského inzulínu) a/nebo výrobní metody může být 

zapotřebí upravit dávkování. 

Potřeba úpravy (např. snížení) dávky může nastat okamžitě po převodu. Eventuálně se může vyvinout 

postupně během období několika týdnů. 

 

Po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský může být nutné snížení dávky především u pacientů, kteří: 

byli již dříve kontrolováni na poměrně nízkých hladinách krevního cukru, 

mají sklon k hypoglykémii, 

dříve potřebovali vyšší dávky inzulínu v důsledku přítomnosti protilátek proti inzulínu. 

 

144

 

 

Během převodu a v počátečních týdnech po něm je doporučen důsledný metabolický monitoring. U 

pacientů, u kterých jsou požadavky vysokých dávek inzulínu z důvodu přítomnosti protilátek proti 

inzulínu, musí být při převodu zvažován lékařský dohled v nemocnici nebo v podobném zařízení. 

 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie se může objevit, jestliže dávka inzulínu je v poměru k jeho potřebě příliš vysoká. 

 

Zvláštní opatrnost a intenzívní monitorování hladiny glukózy v krvi se doporučuje u těch pacientů, u 

kterých mohou být hypoglykemické epizody zvláště klinicky významné: u pacientů s významnými 

stenózami koronárních arterií nebo krevních cév zásobujících mozek (riziko kardiálních nebo 

cerebrálních komplikací hypoglykémie), stejně jako u pacientů s proliferativní retinopatií, zvláště není-

li léčena fotokoagulací (riziko přechodné amaurózy vyvolané hypoglykémií). 

 

Pacienti by měli být obeznámeni s okolnostmi, za kterých jsou varovné příznaky hypoglykémie 

oslabeny. Varovné symptomy hypoglykémie mohou být změněny, být méně výrazné nebo zcela chybět 

u některých rizikových skupin. K nim patří pacienti: 

u kterých byla glykemická kontrola význačně zlepšena, 

u kterých se hypoglykémie vyvíjí postupně, 

starší pacienti, 

po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský inzulín, 

u kterých je přítomna autonomní neuropatie, 

s dlouhou anamnézou diabetu, 

trpící psychiatrickým onemocněním, 

současně léčení některými dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5). 

Takové situace mohou vést k těžké hypoglykémii (a možné ztrátě vědomí), dříve než si pacient 

hypoglykémii stihne uvědomit. 

 

Pokud jsou zaznamenány normální nebo snížené hladiny glykovaného hemoglobinu,je nutno vzít v 

úvahu možnost rekurentních, nerozpoznaných (zejména nočních) epizod hypoglykémie. 

 

Nezbytnými předpoklady pro snížení rizika hypoglykémie jsou dodržování dávkování a dietního režimu 

pacientem, správné podávání inzulínu a schopnost pacienta rozpoznat příznaky hypoglykémie. Faktory 

zvyšující sklon k hypoglykémii mohou vyžadovat zvlášť pečlivé sledování a mohou si vynutit úpravu 

dávky. Patří mezi ně: 

změna oblasti aplikace, 

zlepšení citlivosti k inzulínu (např. odstraněním stresových faktorů), 

nezvyklá, zvýšená nebo prodloužená fyzická aktivita, 

přidružené nemoci (např. zvracení, průjem), 

neadekvátní příjem potravy, 

vynechání jídla, 

konzumace alkoholu, 

některé nekompenzované poruchy endokrinního systému (např. u hypotyreózy a u 

nedostatečnosti adenohypofýzy nebo adrenokortikální nedostatečnosti), 

současná léčba některými jinými léčivými přípravky. 

 

Interkurentní nemoci 

Přidružené nemoci vyžadují intenzívní metabolický monitoring. V mnoha případech jsou indikovány 

testy na ketolátky v moči a často je nutná úprava dávky inzulínu. Potřeba inzulínu je často zvýšená. 

Pacienti s diabetem typu I musí pokračovat v pravidelném režimu příjmu alespoň malého množství 

sacharidů, dokonce i tehdy, když jsou schopni jíst pouze málo nebo nejí vůbec, nebo zvrací atd. a 

nesmějí nikdy vynechat inzulín úplně. 

 

Zacházení s perem 

Předtím, než se SoloStar začne používat, je nutné pozorně přečíst návod na použití, který je součástí 

příbalové informace. SoloStar se musí používat tak, jak je doporučeno v tomto návodu na použití (viz 

bod 6.6). 

 

145

 

 

Chyby v medikaci 

Byly hlášeny chyby v léčbě, kdy byly omylem podány jiné lékové formy přípravku Insulin Human 

Winthrop nebo jiné inzulíny. Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, 

aby nedošlo k záměně humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

 

Kombinace přípravku Insulin Human Winthrop s pioglitazonem 

Zejména u pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání byly při podávání pioglitazonu 

v kombinaci s inzulínem hlášeny případy srdečního selhání. To je třeba mít na paměti, pokud je 

zvažována léčba přípravkem Insulin Human Winthrop v kombinaci s pioglitazonem. Jestliže je tato 

kombinace použita, je třeba pacienty sledovat, zda se u nich neobjevují známky a příznaky srdečního 

selhání, zvýšení hmotnosti a edém. Dojde-li k jakémukoli zhoršení srdečních příznaků, je zapotřebí 

léčbu pioglitazonem ukončit.   

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky lidského inzulínu. 

 

Mezi látky, které mohou zvýšit hypoglykemizující účinek a zvýšit náchylnost k hypoglykémii, patří 

perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), disopyramid, fibráty, 

fluoxetin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO), pentoxifylin, propoxyfen, salicyláty a sulfonamidová 

antibiotika. 

 

Mezi látky, které mohou snižovat hypoglykemizující účinek, patří kortikosteroidy, danazol, diazoxid, 

diuretika, glukagon, isoniazid, estrogeny a progestogeny (např. perorální antikoncepce), deriváty 

fenothiazinu, somatropin, sympatomimetika (např. epinefrin (adrenalin), salbutamol, terbutalin), 

thyreoidní hormony, inhibitory proteáz a atypická antipsychotika (např. olanzapin a klozapin). 

 

Betablokátory, klonidin, soli lithia nebo alkohol mohou zesílit nebo zeslabit hypoglykemizující účinek 

inzulínu. Pentamidin může vyvolat hypoglykémii, po které může někdy následovat hyperglykémie. 

 

Navíc vlivem sympatolytických léčivých přípravků, jako jsou betablokátory, klonidin, guanetidin a 

reserpin, mohou být známky adrenergní kontraregulace sníženy nebo mohou zcela chybět. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Z kontrolovaných klinických studií nejsou k dispozici žádné klinické údaje o podávání lidského 

inzulínu během těhotenství. Inzulín prochází placentární bariérou, i když v klinicky nevýznamném 

množství. Omezené údaje u těhotných žen, které užívaly komerčně dostupný lidský inzulín (bylo 

hlášeno méně než 300 těhotenství), nenaznačují žádné problémy s bezpečností při použití lidského 

inzulínu během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. 

 

Je nutné, aby byla u pacientek s preexistujícím diabetem nebo s těhotenským diabetem udržována dobrá 

metabolická kontrola. Potřeba inzulínu může klesat během prvního trimestru a obecně se zvyšuje během 

druhého a třetího trimestru. Okamžitě po porodu potřeba inzulínu rapidně poklesne (zvýšené riziko 

hypoglykémie). Pečlivý monitoring glukózy je nutný. 

 

Kojení 

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence. Insulin Human Winthrop Comb 25 lze během kojení 

používat. Kojící ženy mohou vyžadovat úpravu dávky inzulínu a diety. 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje ani údaje z pokusů na zvířatech, které by se týkaly účinku 

lidského inzulínu na mužskou nebo ženskou fertilitu. 

 

146

 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena následkem hypoglykémie, 

hyperglykémie nebo např. následkem poruchy zraku. To může představovat riziko v situacích, kde jsou 

tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo při obsluze strojů). 

 

Pacient by měl být obeznámen s opatřeními zabraňujícími vzniku hypoglykémie během řízení. To je 

důležité zejména u těch, kteří mají sníženou nebo chybějící vnímavost k varovným příznakům 

hypoglykémie nebo mají časté epizody hypoglykémie. Je třeba zvážit, zda  řízení nebo obsluha strojů 

jsou za těchto okolností vhodné. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

Hypoglykémie, obecně nejčastější nežádoucí účinek inzulínové terapie, se může objevit, jestliže je 

dávka inzulínu vzhledem k jeho potřebě příliš vysoká. V klinických studiích a po uvedení na trh se 

frekvence mění podle skupin pacientů a dávkovacích režimů, proto nemůže být žádná přesná frekvence 

uvedena. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Následující nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií, jsou seřazeny níže podle 

orgánových systémů a podle snižujícího se výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

Poruchy imunitního 

systému 

 

Šok 

Časné alergické reakce 

(hypotenze, 

angioneurotický edém, 

bronchospasmus, 

generalizované kožní 

reakce), protilátky proti 

inzulínu 

Poruchy metabolismu 

a výživy 

Otok 

 

Hypoglykémie, retence 

sodíku 

Poruchy oka 

 

 

Proliferativní 

retinopatie, diabetická 

retinopatie, poruchy 

vidění  

Poruchy kůže 

a podkožní tkáně 

 

 

Lipodystrofie 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace  

Reakce v místě vpichu  Kopřivka v místě 

vpichu 

Zánět v místě vpichu, 

otok v místě vpichu, 

bolest v místě vpichu, 

svědění v místě vpichu, 

zarudnutí v místě 

vpichu, otok v místě 

vpichu 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Poruchy imunitního systému 

Časné alergické reakce na inzulín nebo na pomocné látky mohou být život ohrožující. 

 

147

 

 

Podávání inzulínu může způsobit tvorbu protilátek proti inzulínu. Ve vzácných případech může 

přítomnost těchto protilátek proti inzulínu vyžadovat úpravu dávkování inzulínu, aby se vyrovnala 

tendence k hyper- nebo hypoglykémii. 

 

Poruchy metabolizmu a výživy 

Závažné ataky hypoglykémie, zejména opakované, mohou vést k neurologickému poškození.  

Dlouhodobé nebo závažné epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.  

 

U mnoha pacientů jsou známky a příznaky neuroglykopenie předznamenány známkami adrenergní 

kontraregulace. Obecně platí, že čím větší a rychlejší je pokles hladiny glukózy v krvi, tím výraznější je 

fenomén kontraregulace a jeho příznaky.  

 

Inzulín může způsobit retenci sodíku a vznik otoků, zvláště je-li předchozí špatná metabolická kontrola 

zlepšena intenzívní inzulínovou terapií. 

 

Poruchy oka 

Výrazná změna v glykémii může být příčinou přechodného zhoršení zraku, způsobeného přechodnou 

změnou napětí a indexu lomu v čočkách. 

 

Dlouhodobé zlepšení glykemické kontroly snižuje riziko progrese diabetické retinopatie. Avšak 

zintenzivnění inzulínové terapie s náhlým zlepšením glykemické kontroly může být spojeno 

s přechodným zhoršením diabetické retinopatie.  

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

V místě vpichu se může vyvinout lipodystrofie zpomalující lokální absorpci inzulínu. Plynulé střídání 

místa vpichu v oblasti podání může pomoci omezit tyto reakce nebo jim zabránit. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Většina mírných reakcí na inzulín v místě vpichu obvykle odezní během několika dnů nebo několika 

týdnů. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

Předávkování inzulínu může vést k těžké a někdy dlouhodobé a život ohrožující hypoglykémii. 

 

Léčba 

Mírné hypoglykemické epizody mohou být obvykle zvládnuty perorálním podáním sacharidů. Může být 

potřeba upravit dávkování léčivého přípravku, dietní režim nebo fyzickou aktivitu. 

 

Závažnější epizody spojené s kómatem, křečemi nebo neurologickou poruchou mohou být léčeny 

intramuskulárně/subkutánně podaným glukagonem nebo intravenózně podanou koncentrovanou 

glukózou. Dlouhodobé podávání sacharidů a sledování stavu je nezbytné, protože hypoglykémie se 

může po zjevném klinickém zlepšení opakovat. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, inzulíny a analogy střednědobě působící 

kombinované s rychle účinkujícími inzulíny, k injekční aplikaci, ATC kód: A10AD01. 

 

Mechanismus účinku 

Inzulín 

snižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky, stejně jako potlačuje katabolické 

účinky, 

148

 

 

zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje 

utilizaci pyruvátu. To inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezu, 

zvyšuje lipogenezu v játrech a v tukové tkáni a inhibuje lipolýzu, 

podporuje vychytávání aminokyselin buňkami a podporuje syntézu proteinů, 

zvyšuje vychytávání draslíku buňkami. 

 

Farmakodynamické účinky 

Insulin Human Winthrop Comb 25 (dvousložková suspenze inzulínu isofanu s 25 % rozpuštěného 

inzulínu) je inzulín s postupným nástupem a dlouhým trváním účinku. Po subkutánní injekci nastupuje 

účinek během 30 až 60 minut, fáze maximálního účinku je mezi 2 až 4 hodinami po injekci a trvání 

účinku je 12 až 19 hodin. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

U zdravých jedinců je sérový poločas inzulínu přibližně 4 až 6 minut. U pacientů se závažnou  renální 

nedostatečností je delší. Je však třeba si uvědomit, že farmakokinetika inzulínu neodráží jeho 

metabolický účinek. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Akutní toxicita byla studována po subkutánním podání na potkanech. Nebyly prokázány žádné známky 

toxického účinku. Studie farmakodynamických účinků následujících po subkutánním podání u králíků a 

psů ukázaly očekávané hypoglykemické reakce. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Protamin-sulfát, 

metakresol, 

fenol, 

chlorid zinečnatý, 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

glycerol, 

hydroxid sodný, 

kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), 

voda na injekci. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou  

uvedeny v bodě 6.6. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 25 nesmí být míchán s roztoky obsahujícími redukční činidla, jako jsou 

thioly a siřičitany.  

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Comb 25 nesmí být míchán s  jinými lidskými inzulíny ani s inzulinovými 

analogy. 

 

Je třeba se pečlivě ujistit, že se do roztoku inzulínu nedostal žádný alkohol nebo jiná dezinficiencia. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

149

 

 

Doba použitelnosti po prvním použití inzulínového pera  

Používané pero nebo nošené jako zásobní může být uchováváno až 4 týdny při teplotě do 25˚C a mimo 

přímé teplo nebo světlo.  

Používaná pera se nesmí uchovávat v chladničce.  

Víčko pera musí být vráceno na pero po každé aplikaci injekce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Nepoužívaná pera 

Uchovávejte v chladničce (2˚C - 8˚C). 

Chraňte před mrazem.  

Neukládejte přípravek Insulin Human Winthrop Comb 25 do blízkosti mrazicího boxu nebo mrazicí 

vložky. 

Uchovávejte předplněné pero v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.  

 

Používaná pera 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

3 ml suspenze v zásobní vložce (bezbarvé sklo typu I) s  pístem (brombutyl, guma (typ I)), uzavřená 

pertlem (hliník) se  zátkou (brombutylovou nebo laminátovou polyisoprenovou a brombutylovou 

gumovou (typ I)). 

Jedna zásobní vložka obsahuje 3 kuličky (nerezavějící ocel). 

Zásobní vložky jsou uzavřeny v injekčním peru k jednorázovému použití.  

Jehly nejsou součástí balení.  

Dostupná jsou balení obsahující  3, 4, 5, 6, 9 nebo 10 per.  

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Před prvním použitím musí být Insulin Human Winthrop Comb 25 ponechán 1 až 2 hodiny při 

pokojové teplotě a potom se musí suspenze znovu promíchat, aby se zkontroloval obsah. To se nejlépe 

provádí pomalým překlápěním pera dozadu a dopředu (nejméně 10krát). Každá zásobní vložka 

obsahuje tři malé kovové kuličky k usnadnění rychlého a úplného promíchání obsahu. Později musí být 

suspenze inzulínu znovu promíchána před každou injekcí.  

 

Po promíchání musí mít suspenze stejnoměrný mléčný vzhled. Insulin Human Winthrop Comb 25 se 

nesmí použít, pokud toho nelze docílit, tj. pokud suspenze například zůstává čirá, nebo se v inzulínu 

objeví shluky, částice nebo vločky, nebo tyto shluky, částice nebo vločky zůstávají nalepeny na stěnu či 

dno zásobní vložky. Tyto změny někdy způsobují zdánlivě „namrzlý“ vzhled zásobní vložky. 

V takových případech je nutno použít nové pero, kde lze docílit stejnoměrnosti suspenze. Také je 

nezbytné použít nové pero, pokud se potřeba inzulínu podstatně změní. 

 

Prázdná pera nesmí být znovu použita a musí být zlikvidována odpovídajícím způsobem. 

 

Jedno pero smí být používáno pouze jedním pacientem, aby se zabránilo možnému přenosu nemoci. 

Je třeba pamatovat na to, že 

krystaly protaminového inzulinu se rozpouštějí v kyselé oblasti pH 

rozpustná složka inzulinu se vysráží při pH přibližně 4,5 až 6,5. 

 

Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, aby nedošlo k záměně 

humánních inzulínů a jiných inzulínů (viz bod 4.4). 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

 

150

 

 

Zacházení s perem 

Pacientovi je třeba doporučit, aby si před použitím SoloStar pozorně přečetl návod, který je 

součástí příbalové informace. 

 

  

Schématický nákres pera 

 

Důležité informace pro použití SoloStar: 

 

• 

Před každým použitím se musí vždy nejprve opatrně upevnit jehla a musí se provést kontrola 

bezpečnosti. Bez nasazené jehly neotáčejte voličem dávky ani nestlačujte injekční tlačítko. 

Používejte pouze jehly, které jsou určeny pro použití se SoloStar. 

• 

Je třeba zvláštní opatrnosti, aby se předešlo náhodnému zranění jehlou a přenosu infekce. 

• 

SoloStar se nesmí nikdy použít, pokud je poškozen nebo pokud není jisté, že funguje správně. 

• 

Pacient musí mít vždy k dispozici náhradní SoloStar pro případ, že se SoloStar ztratí nebo 

poškodí. 

 

Pokyny pro uchovávání 

 

Prosím, přečtěte si pokyny pro uchovávání SoloStar, které jsou uvedeny  v bodě 6.4 tohoto SPC.  

 

Pokud je SoloStar skladován v chladu, je třeba ho vyjmout 1 až 2 hodiny před použitím, aby se mohl 

ohřát. Injikování studeného inzulínu je bolestivější. 

 

Použitý SoloStar musí být zlikvidován podle pokynů místních úřadů. 

 

Údržba 

 

SoloStar musí být chráněn před prachem a špínou. 

 

SoloStar je možné čistit zvenčí otíráním vlhkým textilem. 

 

Pero se nesmí máčet, mýt ani promazávat, mohlo by tím být poškozeno. 

 

SoloStar je navržen tak, aby pracoval přesně a bezpečně. Musí s ním být zacházeno s opatrností. 

Pacienti by se měli vyhnout situacím, kdy může být SoloStar poškozen. Pokud se pacient domnívá, že je 

jeho SoloStar poškozen, musí použít nový. 

 

Krok 1. 

Kontrola inzulínu 

 

Je nutné zkontrolovat označení na štítku pera, aby bylo jisté, že obsahuje správný inzulín. Insulin 

Human Winthrop SoloStar je bílý s barevným injekčním tlačítkem. Barva injekčního tlačítka se liší 

podle toho, jaký typ inzulínu pero obsahuje.   

 

Po odstranění krytu pera musí být také zkontrolován vzhled inzulínu:  

Inzulínové suspenze (Insulin Human Winthrop Basal nebo Insulin Human Winthrop směsi) je zapotřebí 

promíchat překlápěním pera SoloStar nahoru a dolů nejméně 10krát, aby se inzulín promíchal. Pero se 

musí překlápět opatrně, aby nedošlo k tvorbě pěny v zásobní vložce. Po promíchání musí mít inzulínová 

suspenze stejnoměrnou mléčně bílou barvu. 

 

151

 

 

Krok 2.  

Upevnění jehly 

 

Použít by se měly pouze jehly, které byly schváleny pro použití se SoloStar. 

 

Pro každou injekci musí být použita nová sterilní jehla. Po odstranění krytu by se jehla měla opatrně 

upevnit přímo na pero. 

 

Krok 3. 

Kontrola bezpečnosti 

 

Před každou injekcí je nutné provést kontrolu bezpečnosti pro ujištění, že pero a jehla řádně fungují, a 

odstranit vzduchové bubliny. 

 

Musí být zvolena dávka 2 jednotky. 

Vnější a vnitřní kryt jehly se musí odstranit. 

 

Zatímco se pero drží tak, aby jehla směřovala nahoru, poklepe se jemně prsty na zásobník inzulínu, aby 

všechny vzduchové bubliny vystoupaly nahoru k jehle. 

 

Potom by se mělo injekční tlačítko stlačit, co nejvíc to půjde. 

 

Jestliže byl inzulín protlačen hrotem jehly, pak pero a jehla fungují správně. Pokud se žádný inzulín na 

hrotu jehly neobjeví, je třeba opakovat krok 3, dokud se inzulín na hrotu jehly neobjeví. 

 

Krok 4. 

Volba dávky 

 

Dávka se může nastavit v krocích po 1 jednotce, od minimální dávky 1 jednotky až po maximální dávku 

80 jednotek. Pokud je požadována dávka větší než 80 jednotek, musí se podat jako dvě a více injekcí. 

 

Okénko ukazující dávku musí po kontrole bezpečnosti ukazovat „0“. Poté může být zvolena dávka. 

 

Krok 5. 

Injekce dávky  

 

Pacient musí být svým lékařem informován o injekčních technikách. 

Jehla se vpíchne do kůže. 

Injekční tlačítko se úplně stiskne. Potom se drží tlačítko stisknuté 10 vteřin, než se jehla vytáhne. Tak se 

zajistí, že bude podána celá dávka inzulínu. 

 

Krok 6. 

Odstranění a zlikvidování jehly 

 

Jehla se musí odstranit po každé injekci a vyhodit. To zabrání kontaminaci a/nebo infekci, opětovnému 

vniknutí vzduchu do zásobníku inzulínu a vytékání inzulínu. Jehly nesmí být znovu použity. 

 

Při odstraňování a likvidaci jehly je třeba zvláštní opatrnosti. Aby se snížilo riziko náhodného zranění 

jehlou a přenosu infekčních chorob, je nutné řídit se doporučenými bezpečnostními opatřeními pro  

odstranění a likvidaci jehel (například nasazení krytu jednou rukou “one handed capping technique”). 

 

Na pero se znovu nasadí kryt pera. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D- 65926 Frankfurt am Main, Německo 

 

 

152

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/368/131 

EU/1/06/368/132 

EU/1/06/368/133 

EU/1/06/368/134 

EU/1/06/368/135 

EU/1/06/368/136 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 17. ledna 2007 

Datum prodloužení registrace: 17. ledna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese

 

http://www.ema.europa.eu 

 

 

 

153

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Insulin Human Winthrop Comb 30 100 IU/ml injekční suspenze v injekční lahvičce 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml obsahuje 100 IU insulinum humanum (odpovídá 3,5 mg).  

Jedna injekční lahvička obsahuje 5 ml injekční suspenze, což se rovná 500 IU inzulínu, nebo 10 ml 

injekční suspenze, což se rovná 1000 IU inzulínu. Jedna IU (mezinárodní jednotka) odpovídá 0,035 mg 

bezvodého lidského inzulínu. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 30 je dvousložková suspenze inzulínu isofanu, obsahuje 30 % 

rozpuštěného inzulínu a 70 % protaminového inzulínu ve formě krystalů. 

 

Lidský inzulín se vyrábí technologií rekombinace DNA u bakterie Escherichia coli

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční suspenze v injekční lahvičce. 

 

Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

Požadované hladiny glukózy v krvi, použité inzulínové přípravky a dávkování inzulínu (dávky a jejich 

časové rozvržení) musí být určeny individuálně a upraveny tak, aby vyhovovaly dietě, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. 

 

Denní dávky a časový rozvrh podání 

Pro dávkování inzulínu nejsou pevná pravidla. Avšak průměrný požadavek je často 0,5 až 1,0 IU/kg 

tělesné hmotnosti za den. Základní metabolický požadavek je 40 % až 60 % celkové denní potřeby. 

Insulin Human Winthrop Comb 30 se podává subkutánní injekcí 30 až 45 minut před jídlem. 

 

Druhotná úprava dávky 

Zlepšení metabolické kontroly může mít za následek zvýšení citlivosti k inzulínu, vedoucí ke snížení 

jeho potřeby. Úprava dávky může být nutná například když: 

se změní hmotnost pacienta, 

se změní životní styl pacienta, 

nastanou další okolnosti, které mohou podnítit zvýšený sklon k hypo- nebo hyperglykémii (viz 

bod 4.4). 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti (≥ 65 let) 

U starších pacientů může vést progresivní zhoršování renálních funkcí k plynulému snižování potřeby 

inzulínu. 

154

 

 

 

Porucha funkce ledvin 

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být potřeba inzulínu menší z důvodu sníženého metabolismu 

inzulínu. 

 

Porucha funkce jater 

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater může být potřeba inzulínu snížena z důvodu snížené 

kapacity pro glukoneogenezu a sníženého metabolismu inzulínu. 

 

Způsob podání 

Insulin Human Winthrop Comb 30 nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních 

pump ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Pro podání mohou být použity pouze injekční stříkačky určené pro tuto sílu inzulínu (100 IU v 1 ml). 

Injekční stříkačky nesmí obsahovat žádné jiné léčivé přípravky nebo residua (např. stopy heparinu). 

 

Insulin Human Winthrop Comb 30 se podává subkutánně. Insulin Human Winthrop Comb 30 nesmí být 

nikdy podán intravenózní injekcí. 

 

Absorpce inzulínu a z toho vyplývající hypoglykemický účinek dávky se může lišit od jedné injekční 

oblasti ke druhé (např. břišní stěna ve srovnání se stehnem). Místo vpichu v injekční oblasti musí být 

střídáno od jedné injekce ke druhé. 

 

Další podrobnosti o zacházení viz bod 6.6. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti s přecitlivělostí na Insulin Human Winthrop Comb 30, pro které není k dispozici lépe 

tolerovaný inzulínový přípravek, smějí pokračovat v léčbě pouze za přísného lékařského dohledu a je-li 

to nezbytné, v kombinaci s antialergickou léčbou. 

 

U pacientů s alergií na zvířecí inzulín se doporučuje provést intradermální kožní test před převodem na 

Insulin Human Winthrop Comb 30, protože se musí počítat s možností zkřížené imunologické reakce. 

 

V případě nedostatečné úpravy glykémie nebo sklonu k hyper-nebo hypoglykemickým  epizodám je 

nezbytné ověřit, zda pacient dodržuje předepsaný léčebný režim, přezkoumat místa a správnost techniky 

vpichu a všechny další faktory předtím, než se uvažuje o úpravě dávky. 

 

Převod na Insulin Human Winthrop Comb 30 

Převod pacienta na jiný typ nebo značku inzulínu musí proběhnout pod přísným lékařským dohledem. 

Po změně síly, značky (výrobce), typu (normální lidský inzulín, NPH, lente, dlouhodobě působící 

inzulíny atd.), původu (zvířecí, lidský, analoga lidského inzulínu) a/nebo výrobní metody může být 

zapotřebí upravit dávkování. 

Potřeba úpravy (např. snížení) dávky může nastat okamžitě po převodu. Eventuálně se může vyvinout 

postupně během období několika týdnů. 

 

Po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský může být nutné snížení dávky především u pacientů, kteří: 

byli již dříve kontrolováni na poměrně nízkých hladinách krevního cukru, 

mají sklon k hypoglykémii, 

dříve potřebovali vyšší dávky inzulínu v důsledku přítomnosti protilátek proti inzulínu. 

 

155

 

 

Během převodu a v počátečních týdnech po něm je doporučen důsledný metabolický monitoring. U 

pacientů, u kterých jsou požadavky vysokých dávek inzulínu z důvodu přítomnosti protilátek proti 

inzulínu, musí být při převodu zvažován lékařský dohled v nemocnici nebo v podobném zařízení. 

 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie se může objevit, jestliže dávka inzulínu je v poměru k jeho potřebě příliš vysoká. 

 

Zvláštní opatrnost a intenzívní monitorování hladiny glukózy v krvi se doporučuje u těch pacientů, u 

kterých mohou být hypoglykemické epizody zvláště klinicky významné: u pacientů s významnými 

stenózami koronárních arterií nebo krevních cév zásobujících mozek (riziko kardiálních nebo 

cerebrálních komplikací hypoglykémie), stejně jako u pacientů s proliferativní retinopatií, zvláště není-

li léčena fotokoagulací (riziko přechodné amaurózy vyvolané hypoglykémií). 

 

Pacienti by měli být obeznámeni s okolnostmi, za kterých jsou varovné příznaky hypoglykémie 

oslabeny. Varovné symptomy hypoglykémie mohou být změněny, být méně výrazné nebo zcela chybět 

u některých rizikových skupin. K nim patří pacienti: 

u kterých byla glykemická kontrola význačně zlepšena, 

u kterých se hypoglykémie vyvíjí postupně, 

starší pacienti, 

po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský inzulín, 

u kterých je přítomna autonomní neuropatie, 

s dlouhou anamnézou diabetu, 

trpící psychiatrickým onemocněním, 

současně léčení některými dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5). 

 

Takové situace mohou vést k těžké hypoglykémii (a možné ztrátě vědomí) dříve než si pacient 

hypoglykémii stihne uvědomit. 

 

Pokud jsou zaznamenány normální nebo snížené hladiny glykovaného hemoglobinu, je nutno vzít v 

úvahu možnost rekurentních, nerozpoznaných (zejména nočních) epizod hypoglykémie. 

 

Nezbytnými předpoklady pro snížení rizika hypoglykémie jsou dodržování dávkování a dietního režimu 

pacientem, správné podávání inzulínu a schopnost pacienta rozpoznat příznaky hypoglykémie. Faktory 

zvyšující sklon k hypoglykémii mohou vyžadovat zvlášť pečlivé sledování a mohou si vynutit úpravu 

dávky. Patří mezi ně: 

změna oblasti aplikace, 

zlepšení citlivosti k inzulínu (např. odstraněním stresových faktorů), 

nezvyklá, zvýšená nebo prodloužená fyzická aktivita, 

přidružené nemoci (např. zvracení, průjem), 

neadekvátní příjem potravy, 

vynechání jídla, 

konzumace alkoholu, 

některé nekompenzované poruchy endokrinního systému (např. u hypotyreózy a u 

nedostatečnosti adenohypofýzy nebo adrenokortikální nedostatečnosti), 

současná léčba některými jinými léčivými přípravky. 

 

Interkurentní nemoci 

Přidružené nemoci vyžadují intenzívní metabolický monitoring. V mnoha případech jsou indikovány 

testy na ketolátky v moči a často je nutná úprava dávky inzulínu. Potřeba inzulínu je často zvýšená. 

Pacienti s diabetem typu I musí pokračovat v pravidelném režimu příjmu alespoň malého množství 

sacharidů, dokonce i tehdy, když jsou schopni jíst pouze málo nebo nejí vůbec, nebo zvrací atd. a 

nesmějí nikdy vynechat inzulín úplně. 

 

Chyby v medikaci 

Byly hlášeny chyby v léčbě, kdy byly omylem podány jiné lékové formy přípravku Insulin Human 

Winthrop nebo jiné inzulíny. Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, 

aby nedošlo k záměně humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

156

 

 

 

Kombinace přípravku Insulin Human Winthrop s pioglitazonem 

Zejména u pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání byly při podávání pioglitazonu 

v kombinaci s inzulínem hlášeny případy srdečního selhání. To je třeba mít na paměti, pokud je 

zvažována léčba přípravkem Insulin Human Winthrop v kombinaci s pioglitazonem. Jestliže je tato 

kombinace použita, je třeba pacienty sledovat, zda se u nich neobjevují známky a příznaky srdečního 

selhání, zvýšení hmotnosti a edém. Dojde-li k jakémukoli zhoršení srdečních příznaků, je zapotřebí 

léčbu pioglitazonem ukončit.   

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky lidského inzulínu. 

 

Mezi látky, které mohou zvýšit hypoglykemický účinek a zvýšit náchylnost k hypoglykémii, patří 

perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), disopyramid, fibráty, 

fluoxetin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO), pentoxifylin, propoxyfen, salicyláty a sulfonamidová 

antibiotika. 

 

Mezi látky, které mohou snižovat hypoglykemický účinek, patří kortikosteroidy, danazol, diazoxid, 

diuretika, glukagon, isoniazid, estrogeny a progestogeny (např. perorální antikoncepce), deriváty 

fenothiazinu, somatropin, sympatomimetika (např. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), 

thyreoidní hormony, inhibitory proteáz a atypická antipsychotika (např. olanzapin a klozapin). 

 

Beta-blokátory, klonidin, soli lithia nebo alkohol mohou zesílit nebo oslabit hypoglykemický účinek 

inzulínu. Pentamidin může vyvolat hypoglykémii, kterou může někdy následovat hyperglykémie. 

 

Navíc vlivem sympatolytických léčivých přípravků, jako jsou beta-blokátory, klonidin, guanetidin a 

reserpin, mohou být známky adrenergní kontraregulace sníženy nebo mohou zcela chybět. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Z kontrolovaných klinických studií nejsou k dispozici žádné klinické údaje o podávání lidského 

inzulínu během těhotenství. Inzulín prochází placentární bariérou, i když v klinicky nevýznamném 

množství. Omezené údaje u těhotných žen, které užívaly komerčně dostupný lidský inzulín (bylo 

hlášeno méně než 300 těhotenství), nenaznačují žádné problémy s bezpečností při použití lidského 

inzulínu během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. 

 

Je nutné, aby byla u pacientek s preexistujícím diabetem nebo s těhotenským diabetem udržována dobrá 

metabolická kontrola. Potřeba inzulínu může klesat během prvního trimestru a obecně se zvyšuje během 

druhého a třetího trimestru. Okamžitě po porodu potřeba inzulínu rapidně poklesne (zvýšené riziko 

hypoglykémie). Pečlivý monitoring glukózy je nutný. 

 

Kojení 

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence. Insulin Human Winthrop Comb 30 lze během kojení 

používat. Kojící ženy mohou vyžadovat úpravu dávky inzulínu a diety. 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje ani údaje z pokusů na zvířatech, které by se týkaly účinku 

lidského inzulínu na mužskou nebo ženskou fertilitu. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena následkem hypoglykémie nebo 

hyperglykémie nebo např. následkem poruchy zraku. To může představovat riziko v situacích, kde jsou 

tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů). 

 

157

 

 

Pacient by měl být obeznámen s opatřeními, zabraňujícími vzniku hypoglykémie během řízení. To je 

důležité zejména u těch, kteří mají sníženou nebo chybějící vnímavost k varovným příznakům 

hypoglykémie nebo mají časté epizody hypoglykémie. Je třeba uvážit, zda řízení nebo obsluha strojů 

jsou za těchto okolností vhodné.  

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

Hypoglykémie, obecně nejčastější nežádoucí účinek inzulínové terapie, se může objevit, jestliže je 

dávka inzulínu vzhledem k jeho potřebě příliš vysoká. V klinických studiích a po uvedení na trh se 

frekvence mění podle skupin pacientů a dávkovacích režimů, proto nemůže být žádná přesná frekvence 

uvedena. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Následující nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií, jsou seřazeny níže podle 

orgánových systémů a podle snižujícího se výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

Poruchy imunitního 

systému 

 

Šok 

Časné alergické reakce 

(hypotenze, 

angioneurotický edém, 

bronchospasmus, 

generalizované kožní 

reakce), protilátky proti 

inzulínu 

Poruchy metabolismu 

a výživy 

Otok 

 

Hypoglykémie, retence 

sodíku 

Poruchy oka 

 

 

Proliferativní 

retinopatie, diabetická 

retinopatie, poruchy 

vidění  

Poruchy kůže 

a podkožní tkáně 

 

 

Lipodystrofie 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace  

Reakce v místě vpichu  Kopřivka v místě 

vpichu 

Zánět v místě vpichu, 

otok v místě vpichu, 

bolest v místě vpichu, 

svědění v místě vpichu, 

zarudnutí v místě 

vpichu, otok v místě 

vpichu 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Poruchy imunitního systému 

Časné alergické reakce na inzulín nebo na pomocné látky mohou být život ohrožující. 

 

Podávání inzulínu může způsobit tvorbu protilátek proti inzulínu. Ve vzácných případech může 

přítomnost těchto protilátek proti inzulínu vyžadovat úpravu dávkování inzulínu, aby se vyrovnala 

tendence k hyper- nebo hypoglykémii. 

 

Poruchy metabolizmu a výživy 

Závažné ataky hypoglykémie, zejména opakované, mohou vést k neurologickému poškození.  

Dlouhodobé nebo závažné epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.  

158

 

 

 

U mnoha pacientů jsou známky a příznaky neuroglykopenie předznamenány známkami adrenergní 

kontraregulace. Obecně platí, že čím větší a rychlejší je pokles hladiny glukózy v krvi, tím výraznější je 

fenomén kontraregulace a jeho příznaky.  

 

Inzulín může způsobit retenci sodíku a vznik otoků, zvláště je-li předchozí špatná metabolická kontrola 

zlepšena intenzívní inzulínovou terapií. 

 

Poruchy oka 

Výrazná změna v glykémii může být příčinou přechodného zhoršení zraku, způsobeného přechodnou 

změnou napětí a indexu lomu v čočkách. 

 

Dlouhodobé zlepšení glykemické kontroly snižuje riziko progrese diabetické retinopatie. Avšak 

zintenzivnění inzulínové terapie s náhlým zlepšením glykemické kontroly může být spojeno 

s přechodným zhoršením diabetické retinopatie.  

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

V místě vpichu se může vyvinout lipodystrofie zpomalující lokální absorpci inzulínu. Plynulé střídání 

místa vpichu v oblasti podání může pomoci omezit tyto reakce nebo jim zabránit. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Většina mírných reakcí na inzulín v místě vpichu obvykle odezní během několika dnů nebo několika 

týdnů. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

Předávkování inzulínu může vést k těžké a někdy dlouhodobé a život ohrožující hypoglykémii. 

 

Léčba 

Mírné hypoglykemické epizody mohou být obvykle zvládnuty perorálním podáním sacharidů. Může být 

potřeba upravit dávkování léčivého přípravku, dietní režim nebo fyzickou aktivitu. 

 

Závažnější epizody spojené s kómatem, křečemi nebo neurologickou poruchou mohou být léčeny 

intramuskulárně/subkutánně podaným glukagonem nebo intravenózně podanou koncentrovanou 

glukózou. Dlouhodobé podávání sacharidů  a sledování stavu je nezbytné, protože hypoglykémie se 

může po zjevném klinickém zlepšení opakovat. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, inzulíny a analogy střednědobě působící 

kombinované s rychle účinkujícími inzulíny, k injekční aplikaci, ATC kód: A10AD01. 

 

Mechanismus účinku 

Inzulín 

snižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky, stejně jako potlačuje katabolické 

účinky, 

zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje 

utilizaci pyruvátu. To inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezu, 

zvyšuje lipogenezu v játrech a v tukové tkáni a inhibuje lipolýzu, 

podporuje vychytávání aminokyselin buňkami a podporuje syntézu proteinů, 

zvyšuje vychytávání draslíku buňkami. 

 

159

 

 

Farmakodynamické účinky 

Insulin Human Winthrop Comb 30 (dvousložková suspenze inzulínu isofanu s 30 % rozpuštěného 

inzulínu) je inzulín s postupným nástupem a dlouhým trváním účinku. Po subkutánní injekci nastupuje 

účinek během 30 až 60 minut, fáze maximálního účinku je mezi 2 až 4 hodinami po injekci a trvání 

účinku je 12 až 19 hodin. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

U zdravých jedinců je sérový poločas inzulínu přibližně 4 až 6 minut. U pacientů s těžkou renální 

nedostatečností je delší. Je však třeba si uvědomit, že farmakokinetika inzulínu neodráží jeho 

metabolický účinek. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Akutní toxicita byla studována po subkutánním podání na potkanech. Nebyly prokázány žádné známky 

toxického účinku. Studie farmakodynamických účinků následujících po subkutánním podání u králíků a 

psů ukázaly očekávané hypoglykemické reakce. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Protamin-sulfát, 

metakresol, 

fenol, 

chlorid zinečnatý, 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

glycerol, 

hydroxid sodný, 

kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), 

voda na injekci. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou  

uvedeny v bodě 6.6. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 30 nesmí být míchán s roztoky obsahujícími redukční činidla, jako jsou 

thioly a siřičitany.  

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Comb 30 nesmí být míchán s  lidskými inzulíny, které jsou určeny speciálně 

pro použití do inzulinových pump.  

Insulin Human Winthrop Comb 30 se také nesmí míchat s inzulíny zvířecího původu nebo 

s inzulínovými analogy. 

Inzulínydvou různých koncentrací (např. 100 IU v 1 ml a 40 IU v 1 ml) nesmí být míchány. 

 

Je třeba se pečlivě ujistit, že se do suspenze inzulínu nedostal žádný alkohol nebo jiná dezinficiencia. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

Doba použitelnosti po prvním použití injekční lahvičky 

Přípravek může být uchováván až čtyři týdny při teplotě do 25°C a mimo přímé teplo nebo světlo.  

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

160

 

 

Doporučuje se zaznamenat na obal datum prvního použití z injekční lahvičky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neotevřené injekční lahvičky 

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).  

Chraňte před mrazem.  

Neukládejte Insulin Human Winthrop Comb 30 do blízkosti mrazicího boxu nebo mrazicí vložky. 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Otevřené injekční lahvičky 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

5 ml suspenze v injekční lahvičce a 10 ml suspenze v injekční lahvičce (bezbarvé sklo typu I) s  pertlem 

(hliník), zátkou (guma, chlorobutyl (typ I)) a odtrhávacím víčkem (polypropylen). 

Dostupná jsou balení s 1 a 5 injekčními lahvičkami. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Před prvním odebráním inzulínu z injekční lahvičky odstraňte plastikové ochranné víčko. 

 

Těsně před odebráním z injekční lahvičky do injekční stříkačky musí být suspenze promíchána. To se 

provádí nejlépe rolováním lahvičky šikmo mezi dlaněmi. Neprotřepávejte injekční lahvičku prudce, 

protože to může vést ke změnám v suspenzi (způsobujícím zdánlivě „namrzlý“ vzhled lahvičky, viz 

dále) a způsobit napěnění. Pěna může bránit přesnému odměření dávky. 

 

Po promíchání musí mít suspenze stejnoměrný mléčný vzhled. Insulin Human Winthrop Comb 30 se 

nesmí použít, pokud toho nelze docílit, tj. pokud suspenze například zůstává čirá, nebo se v inzulínu 

objeví shluky, částice nebo vločky, nebo tyto shluky, částice nebo vločky zůstávají nalepeny na stěnu či 

dno lahvičky. Tyto změny někdy způsobují již zmíněný zdánlivě „namrzlý“ vzhled lahvičky. 

V takových případech je nutno použít novou lahvičku, kde lze docílit stejnoměrnosti suspenze. Také je 

nezbytné použít novou lahvičku, pokud se potřeba inzulínu podstatně mění. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 30 nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních 

pump ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Je třeba pamatovat na to, že 

krystaly protaminového inzulinu se rozpouštějí v kyselé oblasti pH 

rozpustná složka inzulinu se vysráží při pH přibližně 4,5 až 6,5. 

 

Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, aby nedošlo k záměně 

humánních inzulínů a jiných inzulínů (viz bod 4.4). 

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Comb 30 může být míchán se všemi lidskými inzulíny s výjimkou těch, které 

jsou určeny speciálně pro použití do inzulínových pump. Údaje o inkompatibilitě s jinými inzulíny viz 

bod 6.2. 

 

Pokud jsou dva různé inzulíny odebírány do jedné injekční stříkačky, doporučuje se, aby inzulín 

s krátkou dobou účinku byl odebrán první, aby se zabránilo kontaminaci injekční lahvičky přípravkem 

s dlouhodobým účinkem. Doporučeno je injikovat okamžitě po smíchání.  

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

 

161

 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Německo 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/368/143 

EU/1/06/368/144 

EU/1/06/368/173 

EU/1/06/368/174 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 17. ledna 2007 

Datum prodloužení registrace: 17. ledna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 

 

162

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Insulin Human Winthrop Comb 30 100 IU/ml injekční suspenze v zásobní vložce 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml obsahuje 100 IU insulinum humanum (odpovídá 3,5 mg).  

Jedna zásobní vložka obsahuje 3 ml injekční suspenze, což se rovná 300 IU inzulínu. Jedna IU 

(mezinárodní jednotka) odpovídá 0,035 mg bezvodého lidského inzulínu. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 30 je dvousložková suspenze inzulínu isofanu, obsahuje 30 % 

rozpuštěného inzulínu a 70 % protaminového inzulínu ve formě krystalů. 

 

Lidský inzulín se vyrábí technologií rekombinace DNA u bakterie Escherichia coli

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční suspenze v zásobní vložce. 

 

Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

Požadované hladiny glukózy v krvi, použité inzulínové přípravky a dávkování inzulínu (dávky a jejich 

časové rozvržení) musí být určeny individuálně a upraveny tak, aby vyhovovaly dietě, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. 

 

Denní dávky a časový rozvrh podání 

Pro dávkování inzulínu nejsou pevná pravidla. Avšak průměrný požadavek je často 0,5 až 1,0 IU/kg 

tělesné hmotnosti za den. Základní metabolický požadavek je 40 % až 60 % celkové denní potřeby. 

Insulin Human Winthrop Comb 30 se podává subkutánní injekcí 30 až 45 minut před jídlem. 

 

Druhotná úprava dávky 

Zlepšení metabolické kontroly může mít za následek zvýšení citlivosti k inzulínu, vedoucí ke snížení 

jeho potřeby. Úprava dávky může být nutná například když: 

se změní hmotnost pacienta, 

se změní životní styl pacienta, 

nastanou další okolnosti, které mohou podnítit zvýšený sklon k hypo- nebo hyperglykémii (viz 

bod 4.4). 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti (≥ 65 let) 

U starších pacientů může vést progresivní zhoršování renálních funkcí k plynulému snižování potřeby 

inzulínu. 

 

163

 

 

Porucha funkce ledvin 

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být potřeba inzulínu menší z důvodu sníženého metabolismu 

inzulínu. 

 

Porucha funkce jater 

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater může být potřeba inzulínu snížena z důvodu snížené 

kapacity pro glukoneogenezu a sníženého metabolismu inzulínu. 

 

Způsob podání 

Insulin Human Winthrop Comb 30 nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních 

pump ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 30 se podává subkutánně. Insulin Human Winthrop Comb 30 nesmí být 

nikdy podán intravenózní injekcí. 

 

Absorpce inzulínu a z toho vyplývající hypoglykemický účinek dávky se může lišit od jedné injekční 

oblasti ke druhé (např. břišní stěna ve srovnání se stehnem). Místo vpichu v injekční oblasti musí být 

střídáno od jedné injekce ke druhé. 

 

Další podrobnosti pro použití viz bod 6.6. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti s přecitlivělostí na Insulin Human Winthrop Comb 30, pro které není k dispozici lépe 

tolerovaný inzulínový přípravek, smějí pokračovat v léčbě pouze za přísného lékařského dohledu a je-li 

to nezbytné, v kombinaci s antialergickou léčbou. 

 

U pacientů s alergií na zvířecí inzulín se doporučuje provést intradermální kožní test před převodem na 

Insulin Human Winthrop Comb 30, protože se musí počítat s možností zkřížené imunologické reakce. 

 

V případě nedostatečné úpravy glykémie nebo sklonu k hyper-nebo hypoglykemickým  epizodám je 

nezbytné ověřit, zda pacient dodržuje předepsaný léčebný režim, přezkoumat místa a správnost techniky 

vpichu a všechny další faktory předtím, než se uvažuje o úpravě dávky. 

 

Převod na Insulin Human Winthrop Comb 30 

Převod pacienta na jiný typ nebo značku inzulínu musí proběhnout pod přísným lékařským dohledem. 

Po změně síly, značky (výrobce), typu (normální lidský inzulín, NPH, lente, dlouhodobě působící 

inzulíny atd.), původu (zvířecí, lidský, analoga lidského inzulínu) a/nebo výrobní metody může být 

zapotřebí upravit dávkování. 

Potřeba úpravy (např. snížení) dávky může nastat okamžitě po převodu. Eventuálně se může vyvinout 

postupně během období několika týdnů. 

 

Po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský může být nutné snížení dávky především u pacientů, kteří: 

byli již dříve kontrolováni na poměrně nízkých hladinách krevního cukru, 

mají sklon k hypoglykémii, 

dříve potřebovali vyšší dávky inzulínu v důsledku přítomnosti protilátek proti inzulínu. 

 

Během převodu a v počátečních týdnech po něm je doporučen důsledný metabolický monitoring. U 

pacientů, u kterých jsou požadavky vysokých dávek inzulínu z důvodu přítomnosti protilátek proti 

inzulínu, musí být při převodu zvažován lékařský dohled v nemocnici nebo v podobném zařízení. 

 

164

 

 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie se může objevit, jestliže dávka inzulínu je v poměru k jeho potřebě příliš vysoká. 

 

Zvláštní opatrnost a intenzívní monitorování hladiny glukózy v krvi se doporučuje u těch pacientů, u 

kterých mohou být hypoglykemické epizody zvláště klinicky významné: u pacientů s významnými 

stenózami koronárních arterií nebo krevních cév zásobujících mozek (riziko kardiálních nebo 

cerebrálních komplikací hypoglykémie), stejně jako u pacientů s proliferativní retinopatií, zvláště není-

li léčena fotokoagulací (riziko přechodné amaurózy vyvolané hypoglykémií). 

 

Pacienti by měli být obeznámeni s okolnostmi, za kterých jsou varovné příznaky hypoglykémie 

oslabeny. Varovné symptomy hypoglykémie mohou být změněny, být méně výrazné nebo zcela chybět 

u některých rizikových skupin. K nim patří pacienti: 

u kterých byla glykemická kontrola význačně zlepšena, 

u kterých se hypoglykémie vyvíjí postupně, 

starší pacienti, 

po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský inzulín, 

u kterých je přítomna autonomní neuropatie, 

s dlouhou anamnézou diabetu, 

trpící psychiatrickým onemocněním, 

současně léčení některými dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5). 

Takové situace mohou vést k těžké hypoglykémii (a možné ztrátě vědomí), dříve než si pacient 

hypoglykémii stihne uvědomit. 

 

Pokud jsou zaznamenány normální nebo snížené hladiny glykovaného hemoglobinu, je nutno vzít v 

úvahu možnost rekurentních, nerozpoznaných (zejména nočních) epizod hypoglykémie. 

 

Nezbytnými předpoklady pro snížení rizika hypoglykémie jsou dodržování dávkování a dietního režimu 

pacientem, správné podávání inzulínu a schopnost pacienta rozpoznat příznaky hypoglykémie. Faktory 

zvyšující sklon k hypoglykémii mohou vyžadovat zvlášť pečlivé sledování a mohou si vynutit úpravu 

dávky. Patří mezi ně: 

změna oblasti aplikace, 

zlepšení citlivosti k inzulínu (např. odstraněním stresových faktorů), 

nezvyklá, zvýšená nebo prodloužená fyzická aktivita, 

přidružené nemoci (např. zvracení, průjem), 

neadekvátní příjem potravy, 

vynechání jídla, 

konzumace alkoholu, 

některé nekompenzované poruchy endokrinního systému (např. u hypotyreózy a u 

nedostatečnosti adenohypofýzy nebo adrenokortikální nedostatečnosti), 

současná léčba některými jinými léčivými přípravky. 

 

Interkurentní nemoci 

Přidružené nemoci vyžadují intenzívní metabolický monitoring. V mnoha případech jsou indikovány 

testy na ketolátky v moči a často je nutná úprava dávky inzulínu. Potřeba inzulínu je často zvýšená. 

Pacienti s diabetem typu I musí pokračovat v pravidelném režimu příjmu alespoň malého množství 

sacharidů, dokonce i tehdy, když jsou schopni jíst pouze málo nebo nejí vůbec, nebo zvrací atd. a 

nesmějí nikdy vynechat inzulín úplně. 

 

Pera, která se mají používat se zásobními vložkami Insulin Human Winthrop Comb 30 

Zásobní vložky přípravku Insulin Human Winthrop Comb 30 je možné použít pouze s následujícími 

pery:  

- JuniorSTAR, které dávkuje přípravek Insulin Human Winthrop Comb 30 po 0,5 jednotky  

- OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24 a AllStarkterá dávkují Insulin Human Winthrop Comb 30 

po 1 jednotce.   

Tyto zásobní vložky se nemají se používat s žádnými jinými pery pro opakované použití, protože 

přesnost dávky byla ověřena jen pro výše uvedená pera.  

Všechna uvedená pera nemusí být ve Vaší zemi na trhu. 

165

 

 

 

Chyby v medikaci 

Byly hlášeny chyby v léčbě, kdy byly omylem podány jiné lékové formy přípravku Insulin Human 

Winthrop nebo jiné inzulíny. Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, 

aby nedošlo k záměně humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

 

Kombinace přípravku Insulin Human Winthrop s pioglitazonem 

Zejména u pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání byly při podávání pioglitazonu 

v kombinaci s inzulínem hlášeny případy srdečního selhání. To je třeba mít na paměti, pokud je 

zvažována léčba přípravkem Insulin Human Winthrop v kombinaci s pioglitazonem. Jestliže je tato 

kombinace použita, je třeba pacienty sledovat, zda se u nich neobjevují známky a příznaky srdečního 

selhání, zvýšení hmotnosti a edém. Dojde-li k jakémukoli zhoršení srdečních příznaků, je zapotřebí 

léčbu pioglitazonem ukončit.   

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky lidského inzulínu. 

 

Mezi látky, které mohou zvýšit hypoglykemický účinek a zvýšit náchylnost k hypoglykémii, patří 

perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), disopyramid, fibráty, 

fluoxetin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO), pentoxifylin, propoxyfen, salicyláty a sulfonamidová 

antibiotika. 

 

Mezi látky, které mohou snižovat hypoglykemický účinek, patří kortikosteroidy, danazol, diazoxid, 

diuretika, glukagon, isoniazid, estrogeny a progestogeny (např. perorální antikoncepce), deriváty 

fenothiazinu, somatropin, sympatomimetika (např. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), 

thyreoidní hormony, inhibitory proteáz a atypická antipsychotika (např. olanzapin a klozapin). 

 

Beta-blokátory, klonidin, soli lithia nebo alkohol mohou buď zesílit, nebo oslabit hypoglykemický 

účinek inzulínu. Pentamidin může vyvolat hypoglykémii, kterou může někdy následovat 

hyperglykémie. 

 

Navíc vlivem sympatolytických léčivých přípravků, jako jsou beta-blokátory, klonidin, guanetidin a 

reserpin, mohou být známky adrenergní kontraregulace sníženy nebo mohou zcela chybět. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Z kontrolovaných klinických studií nejsou k dispozici žádné klinické údaje o podávání lidského 

inzulínu během těhotenství. Inzulín prochází placentární bariérou, i když v klinicky nevýznamném 

množství. Omezené údaje u těhotných žen, které užívaly komerčně dostupný lidský inzulín (bylo 

hlášeno méně než 300 těhotenství), nenaznačují žádné problémy s bezpečností při použití lidského 

inzulínu během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. 

 

Je nutné, aby byla u pacientek s preexistujícím diabetem nebo s těhotenským diabetem udržována dobrá 

metabolická kontrola. Potřeba inzulínu může klesat během prvního trimestru a obecně se zvyšuje během 

druhého a třetího trimestru. Okamžitě po porodu potřeba inzulínu rapidně poklesne (zvýšené riziko 

hypoglykémie). Pečlivý monitoring glukózy je nutný. 

 

Kojení 

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence. Insulin Human Winthrop Comb 30 lze během kojení 

používat. Kojící ženy mohou vyžadovat úpravu dávky inzulínu a diety. 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje ani údaje z pokusů na zvířatech, které by se týkaly účinku 

lidského inzulínu na mužskou nebo ženskou fertilitu. 

 

166

 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena následkem hypoglykémie nebo 

hyperglykémie nebo např. následkem poruchy zraku. To může představovat riziko v situacích, kde jsou 

tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů). 

 

Pacient by měl být obeznámen s opatřeními, zabraňujícími vzniku hypoglykémie během řízení. To je 

důležité zejména u těch, kteří mají sníženou nebo chybějící vnímavost k varovným příznakům 

hypoglykémie nebo mají časté epizody hypoglykémie. Je třeba uvážit, zda řízení nebo obsluha strojů 

jsou za těchto okolností vhodné. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

Hypoglykémie, obecně nejčastější nežádoucí účinek inzulínové terapie, se může objevit, jestliže je 

dávka inzulínu vzhledem k jeho potřebě příliš vysoká. V klinických studiích a po uvedení na trh se 

frekvence mění podle skupin pacientů a dávkovacích režimů, proto nemůže být žádná přesná frekvence 

uvedena. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Následující nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií, jsou seřazeny níže podle 

orgánových systémů a podle snižujícího se výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

Poruchy imunitního 

systému 

 

Šok 

Časné alergické reakce 

(hypotenze, 

angioneurotický edém, 

bronchospasmus, 

generalizované kožní 

reakce), protilátky proti 

inzulínu 

Poruchy metabolismu 

a výživy 

Otok 

 

Hypoglykémie, retence 

sodíku 

Poruchy oka 

 

 

Proliferativní 

retinopatie, diabetická 

retinopatie, poruchy 

vidění  

Poruchy kůže 

a podkožní tkáně 

 

 

Lipodystrofie 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace  

Reakce v místě vpichu  Kopřivka v místě 

vpichu 

Zánět v místě vpichu, 

otok v místě vpichu, 

bolest v místě vpichu, 

svědění v místě vpichu, 

zarudnutí v místě 

vpichu, otok v místě 

vpichu 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Poruchy imunitního systému 

Časné alergické reakce na inzulín nebo na pomocné látky mohou být život ohrožující. 

 

167

 

 

Podávání inzulínu může způsobit tvorbu protilátek proti inzulínu. Ve vzácných případech může 

přítomnost těchto protilátek proti inzulínu vyžadovat úpravu dávkování inzulínu, aby se vyrovnala 

tendence k hyper- nebo hypoglykémii. 

 

Poruchy metabolizmu a výživy 

Závažné ataky hypoglykémie, zejména opakované, mohou vést k neurologickému poškození.  

Dlouhodobé nebo závažné epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.  

 

U mnoha pacientů jsou známky a příznaky neuroglykopenie předznamenány známkami adrenergní 

kontraregulace. Obecně platí, že čím větší a rychlejší je pokles hladiny glukózy v krvi, tím výraznější je 

fenomén kontraregulace a jeho příznaky.  

 

Inzulín může způsobit retenci sodíku a vznik otoků, zvláště je-li předchozí špatná metabolická kontrola 

zlepšena intenzívní inzulínovou terapií. 

 

Poruchy oka 

Výrazná změna v glykémii může být příčinou přechodného zhoršení zraku, způsobeného přechodnou 

změnou napětí a indexu lomu v čočkách. 

 

Dlouhodobé zlepšení glykemické kontroly snižuje riziko progrese diabetické retinopatie. Avšak 

zintenzivnění inzulínové terapie s náhlým zlepšením glykemické kontroly může být spojeno 

s přechodným zhoršením diabetické retinopatie.  

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

V místě vpichu se může vyvinout lipodystrofie zpomalující lokální absorpci inzulínu. Plynulé střídání 

místa vpichu v oblasti podání může pomoci omezit tyto reakce nebo jim zabránit. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Většina mírných reakcí na inzulín v místě vpichu obvykle odezní během několika dnů nebo několika 

týdnů. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

Předávkování inzulínu může vést k těžké a někdy dlouhodobé a život ohrožující hypoglykémii. 

 

Léčba 

Mírné hypoglykemické epizody mohou být obvykle zvládnuty perorálním podáním sacharidů. Může být 

potřeba upravit dávkování léčivého přípravku, dietní režim nebo fyzickou aktivitu. 

 

Závažnější epizody spojené s kómatem, křečemi nebo neurologickou poruchou mohou být léčeny 

intramuskulárně/subkutánně podaným glukagonem nebo intravenózně podanou koncentrovanou 

glukózou. Dlouhodobé podávání sacharidů  a sledování stavu je nezbytné, protože hypoglykémie se 

může po zjevném klinickém zlepšení opakovat. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, inzulíny a analogy střednědobě působící 

kombinované s rychle účinkujícími inzulíny, k injekční aplikaci, ATC kód: A10AD01. 

 

Mechanismus účinku 

Inzulín 

snižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky, stejně jako potlačuje katabolické 

účinky, 

168

 

 

zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje 

utilizaci pyruvátu. To inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezu, 

zvyšuje lipogenezu v játrech a v tukové tkáni a inhibuje lipolýzu, 

podporuje vychytávání aminokyselin buňkami a podporuje syntézu proteinů, 

zvyšuje vychytávání draslíku buňkami. 

 

Farmakodynamické účinky 

Insulin Human Winthrop Comb 30 (dvousložková suspenze inzulínu isofanu s 30 % rozpuštěného 

inzulínu) je inzulín s postupným nástupem a dlouhým trváním účinku. Po subkutánní injekci nastupuje 

účinek během 30 až 60 minut, fáze maximálního účinku je mezi 2 až 4 hodinami po injekci a trvání 

účinku je 12 až 19 hodin. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

U zdravých jedinců je sérový poločas inzulínu přibližně 4 až 6 minut. U pacientů s těžkou renální 

nedostatečností je delší. Je však třeba si uvědomit, že farmakokinetika inzulínu neodráží jeho 

metabolický účinek. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Akutní toxicita byla studována po subkutánním podání na potkanech. Nebyly prokázány žádné známky 

toxického účinku. Studie farmakodynamických účinků následujících po subkutánním podání u králíků a 

psů ukázaly očekávané hypoglykemické reakce. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Protamin-sulfát, 

metakresol, 

fenol, 

chlorid zinečnatý, 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

glycerol, 

hydroxid sodný, 

kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), 

voda na injekci. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou  

uvedeny v bodě 6.6. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 30 nesmí být míchán s roztoky obsahujícími redukční činidla, jako jsou 

thioly a siřičitany.  

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Comb 30 nesmí být míchán s  lidskými inzulíny, které jsou určeny speciálně 

pro použití do inzulinových pump.  

Insulin Human Winthrop Comb 30 se také nesmí míchat s inzulíny zvířecího původu nebo 

s inzulínovými analogy. 

 

Je třeba se pečlivě ujistit, že se do suspenze inzulínu nedostal žádný alkohol nebo jiná dezinficiencia. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

169

 

 

2 roky. 

 

Doba použitelnosti po prvním použití zásobní vložky  

Používaná zásobní vložka (v inzulínovém peru) nebo nošená jako náhradní může být uchovávána 

nejvýše čtyři týdny při teplotě do 25°C a mimo přímé teplo nebo světlo. 

Pero obsahující zásobní vložku nesmí být skladováno v chladničce. 

Víčko inzulínového pera musí být vráceno na pero po každé aplikaci injekce, aby byl přípravek chráněn 

před světlem. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neotevřené zásobní vložky 

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).  

Chraňte před mrazem.  

Neukládejte Insulin Human Winthrop Comb 30 do blízkosti mrazicího boxu nebo mrazicí vložky. 

Uchovávejte zásobní vložku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Používané zásobní vložky 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

3 ml suspenze v zásobní vložce (bezbarvé sklo typu I) s  pístem (brombutyl, guma (typ I)), uzavřená 

pertlem (hliník) s vloženou zátkou (brombutylovou nebo laminátovou polyisoprenovou a 

brombutylovou gumovou (typ I)).   

Každá zásobní vložka obsahuje 3 kuličky (nerezavějící ocel). 

Dostupná jsou balení s 3, 4, 5, 6, 9 nebo 10 zásobními vložkami. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Inzulínové pero 

Zásobní vložky Insulin Human Winthrop Comb 30 se mají používat pouze s inzulínovými pery OptiPen, 

ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar nebo JuniorSTAR (viz bod 4.4). Všechna uvedená pera 

nemusí být ve Vaší zemi na trhu.  

 

Pero je třeba používat podle doporučení v informaci, kterou poskytuje výrobce. 

 

Je nutné pečlivě dodržovat pokyny výrobce týkající se vkládání zásobní vložky, upevnění injekční jehly 

a podání injekce inzulínu, uvedené v návodu pro použití pera. 

 

Je-li inzulínové pero poškozeno nebo nepracuje správně (z důvodu mechanické závady), musí se 

zlikvidovat a je nutné použít nové pero. 

 

Pokud pero selže (viz pokyny pro použití pera), může být suspenze natažena ze zásobní vložky do 

injekční stříkačky (vhodné pro inzulín 100 IU/ml) a injikován. 

 

Zásobní vložky 

Před vložením do pera musí být Insulin Human Winthrop Comb 30 ponechán 1 až 2 hodiny při 

pokojové teplotě a potom se musí suspenze znovu promíchat, aby se zkontroloval obsah. To se nejlépe 

provádí pomalým překlápěním zásobní vložky dozadu a dopředu (nejméně 10krát). Každá zásobní 

vložka obsahuje tři kovové kuličky k usnadnění rychlého a úplného promíchání obsahu. 

 

Později, když je zásobní vložka vložena do pera, musí být suspenze inzulínu znovu promíchána před 

každou injekcí. To se nejlépe provádí pomalým překlápěním pera dozadu a dopředu (nejméně 10krát). 

 

170

 

 

Po promíchání musí mít suspenze stejnoměrný mléčný vzhled. Insulin Human Winthrop Comb 30 se 

nesmí použít, pokud toho nelze docílit, tj. pokud suspenze například zůstává čirá, nebo se v inzulínu 

objeví shluky, částice nebo vločky, nebo tyto shluky, částice nebo vločky zůstávají nalepeny na stěnu či 

dno zásobní vložky. Tyto změny někdy způsobují zdánlivě „namrzlý“ vzhled zásobní vložky. 

V takových případech je nutno použít novou zásobní vložku, kde lze docílit stejnoměrnosti suspenze. 

Také je nezbytné použít novou zásobní vložku, pokud se potřeba inzulínu podstatně mění. 

 

Před injekcí musí být ze zásobní vložky odstraněny vzduchové bubliny (viz Pokyny pro užití pera).  

Prázdné zásobní vložky nesmí být znovu plněny. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 30 nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních 

pump ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Je třeba pamatovat na to, že 

krystaly protaminového inzulinu se rozpouštějí v kyselé oblasti pH 

rozpustná složka inzulinu se vysráží při pH přibližně 4,5 až 6,5. 

 

Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, aby nedošlo k záměně 

humánních inzulínů a jiných inzulínů (viz bod 4.4). 

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Comb 30 může být míchán se všemi lidskými inzulíny s výjimkou těch, které 

jsou určeny speciálně pro použití do inzulínových pump. Údaje o inkompatibilitě s jinými inzulíny viz 

bod 6.2. 

 

Zásobní vložky Insulin Human Winthrop Comb 30 nejsou určeny k tomu, aby se v nich míchaly různé 

inzulíny. 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Německo 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/368/145 

EU/1/06/368/146 

EU/1/06/368/147 

EU/1/06/368/148 

EU/1/06/368/149 

EU/1/06/368/150 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 17. ledna 2007 

Datum prodloužení registrace: 17. ledna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 

 

171

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Insulin Human Winthrop Comb 30 SoloStar 100 IU/ml injekční suspenze v předplněném peru. 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml obsahuje 100 IU insulinum humanum  (odpovídá 3,5 mg).  

Jedno pero obsahuje 3 ml injekční suspenze, což se rovná 300 IU inzulínu. Jedna IU (mezinárodní 

jednotka) odpovídá 0,035 mg bezvodého lidského inzulínu. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 30 je dvousložková suspenze inzulínu isofanu, obsahuje 30 % 

rozpuštěného inzulínu a 70 % protaminového inzulínu ve formě krystalů. 

 

Lidský inzulín se vyrábí technologií rekombinace DNA u bakterie Escherichia coli

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční suspenze v předplněném peru.  

 

Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE  

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

Požadované hladiny glukózy v krvi, použité inzulínové přípravky a dávkování inzulínu (dávky a jejich 

časové rozvržení) musí být určeny individuálně a upraveny tak, aby vyhovovaly dietě, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. 

 

Denní dávky a časový rozvrh podání 

Pro dávkování inzulínu nejsou pevná pravidla. Avšak průměrný požadavek je často 0,5 až 1,0 IU/kg 

tělesné hmotnosti za den. Základní metabolický požadavek je 40 % až 60 % celkové denní potřeby. 

Insulin Human Winthrop Comb 30 se podává subkutánní injekcí 30 až 45 minut před jídlem. 

 

SoloStar umožňuje dávkování inzulínu v rozsahu od 1 do 80 jednotek v krocích po 1 jednotce. Každé 

pero obsahuje více dávek.  

 

Druhotná úprava dávky 

Zlepšení metabolické kontroly může mít za následek zvýšení citlivosti k inzulínu, vedoucí ke snížení 

jeho potřeby. Úprava dávky může být nutná například, když: 

se změní hmotnost pacienta, 

se změní životní styl pacienta, 

nastanou další okolnosti, které mohou podnítit zvýšený sklon k hypo- nebo hyperglykémii (viz 

bod 4.4). 

 

172

 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti (≥ 65 let) 

U starších pacientů může vést progresivní zhoršování renálních funkcí k plynulému snižování potřeby 

inzulínu. 

 

Porucha funkce ledvin 

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být potřeba inzulínu menší z důvodu sníženého metabolismu 

inzulínu. 

 

Porucha funkce jater 

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater může být potřeba inzulínu snížena z důvodu snížené 

kapacity pro glukoneogenezu a sníženého metabolismu inzulínu. 

 

Způsob podání 

Insulin Human Winthrop Comb 30 se podává subkutánně. Insulin Human Winthrop Comb 30 se nikdy 

nesmí podat intravenózně. 

 

Absorpce inzulínu a z toho vyplývající hypoglykemický účinek dávky se může lišit od jedné injekční 

oblasti ke druhé (např. břišní stěna ve srovnání se stehnem). Místo vpichu v injekční oblasti musí být 

střídáno od jedné injekce ke druhé. 

 

Předtím, než se SoloStar začne používat, je nutné pozorně přečíst návod na použití, který je součástí 

příbalové informace.  

 

Další podrobnosti o zacházení viz bod 6.6. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti s přecitlivělostí na Insulin Human Winthrop Comb 30, pro které není k dispozici lépe 

tolerovaný inzulínový přípravek, smějí pokračovat v léčbě pouze za přísného lékařského dohledu a je-li 

to nezbytné, v kombinaci s antialergickou léčbou. 

 

U pacientů s alergií na zvířecí inzulín se doporučuje provést intradermální kožní test před převodem na 

Insulin Human Winthrop Comb 30, protože se musí počítat s možností zkřížené imunologické reakce. 

 

V případě nedostatečné úpravy glykémie nebo sklonu k hyper-nebo hypoglykemickým  epizodám je 

nezbytné ověřit, zda pacient dodržuje předepsaný léčebný režim, přezkoumat místa a správnost techniky 

vpichu a všechny další faktory předtím, než se uvažuje o úpravě dávky. 

 

Převod na Insulin Human Winthrop Comb 30 

Převod pacienta na jiný typ nebo značku inzulínu musí proběhnout pod přísným lékařským dohledem. 

Po změně síly, značky (výrobce), typu (normální lidský inzulín, NPH, lente, dlouhodobě působící 

inzulíny atd.), původu (zvířecí, lidský, analoga lidského inzulínu) a/nebo výrobní metody může být 

zapotřebí upravit dávkování. 

Potřeba úpravy (např. snížení) dávky může nastat okamžitě po převodu. Eventuálně se může vyvinout 

postupně během období několika týdnů. 

 

Po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský může být nutné snížení dávky především u pacientů, kteří: 

byli již dříve kontrolováni na poměrně nízkých hladinách krevního cukru, 

mají sklon k hypoglykémii, 

dříve potřebovali vyšší dávky inzulínu v důsledku přítomnosti protilátek proti inzulínu. 

 

173

 

 

Během převodu a v počátečních týdnech po něm je doporučen důsledný metabolický monitoring. U 

pacientů, u kterých jsou požadavky vysokých dávek inzulínu z důvodu přítomnosti protilátek proti 

inzulínu, musí být při převodu zvažován lékařský dohled v nemocnici nebo v podobném zařízení. 

 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie se může objevit, jestliže dávka inzulínu je v poměru k jeho potřebě příliš vysoká. 

 

Zvláštní opatrnost a intenzívní monitorování hladiny glukózy v krvi se doporučuje u těch pacientů, u 

kterých mohou být hypoglykemické epizody zvláště klinicky významné: u pacientů s významnými 

stenózami koronárních arterií nebo krevních cév zásobujících mozek (riziko kardiálních nebo 

cerebrálních komplikací hypoglykémie), stejně jako u pacientů s proliferativní retinopatií, zvláště není-

li léčena fotokoagulací (riziko přechodné amaurózy vyvolané hypoglykémií). 

 

Pacienti by měli být obeznámeni s okolnostmi, za kterých jsou varovné příznaky hypoglykémie 

oslabeny. Varovné symptomy hypoglykémie mohou být změněny, být méně výrazné nebo zcela chybět 

u některých rizikových skupin. K nim patří pacienti: 

u kterých byla glykemická kontrola význačně zlepšena, 

u kterých se hypoglykémie vyvíjí postupně, 

starší pacienti, 

po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský inzulín, 

u kterých je přítomna autonomní neuropatie, 

s dlouhou anamnézou diabetu, 

trpící psychiatrickým onemocněním, 

současně léčení některými dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5). 

Takové situace mohou vést k těžké hypoglykémii (a možné ztrátě vědomí), dříve než si pacient 

hypoglykémii stihne uvědomit. 

 

Pokud jsou zaznamenány normální nebo snížené hladiny glykovaného hemoglobinu,je nutno vzít v 

úvahu možnost rekurentních, nerozpoznaných (zejména nočních) epizod hypoglykémie. 

 

Nezbytnými předpoklady pro snížení rizika hypoglykémie jsou dodržování dávkování a dietního režimu 

pacientem, správné podávání inzulínu a schopnost pacienta rozpoznat příznaky hypoglykémie. Faktory 

zvyšující sklon k hypoglykémii mohou vyžadovat zvlášť pečlivé sledování a mohou si vynutit úpravu 

dávky. Patří mezi ně: 

změna oblasti aplikace, 

zlepšení citlivosti k inzulínu (např. odstraněním stresových faktorů), 

nezvyklá, zvýšená nebo prodloužená fyzická aktivita, 

přidružené nemoci (např. zvracení, průjem), 

neadekvátní příjem potravy, 

vynechání jídla, 

konzumace alkoholu, 

některé nekompenzované poruchy endokrinního systému (např. u hypotyreózy a u 

nedostatečnosti adenohypofýzy nebo adrenokortikální nedostatečnosti), 

současná léčba některými jinými léčivými přípravky. 

 

Interkurentní nemoci 

Přidružené nemoci vyžadují intenzívní metabolický monitoring. V mnoha případech jsou indikovány 

testy na ketolátky v moči a často je nutná úprava dávky inzulínu. Potřeba inzulínu je často zvýšená. 

Pacienti s diabetem typu I musí pokračovat v pravidelném režimu příjmu alespoň malého množství 

sacharidů, dokonce i tehdy, když jsou schopni jíst pouze málo nebo nejí vůbec, nebo zvrací atd. a 

nesmějí nikdy vynechat inzulín úplně. 

 

Zacházení s perem 

Předtím, než se SoloStar začne používat, je nutné pozorně přečíst návod na použití, který je součástí 

příbalové informace. SoloStar se musí používat tak, jak je doporučeno v tomto návodu na použití (viz 

bod 6.6). 

 

174

 

 

Chyby v medikaci 

Byly hlášeny chyby v léčbě, kdy byly omylem podány jiné lékové formy přípravku Insulin Human 

Winthrop nebo jiné inzulíny. Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, 

aby nedošlo k záměně humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

 

Kombinace přípravku Insulin Human Winthrop s pioglitazonem 

Zejména u pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání byly při podávání pioglitazonu 

v kombinaci s inzulínem hlášeny případy srdečního selhání. To je třeba mít na paměti, pokud je 

zvažována léčba přípravkem Insulin Human Winthrop v kombinaci s pioglitazonem. Jestliže je tato 

kombinace použita, je třeba pacienty sledovat, zda se u nich neobjevují známky a příznaky srdečního 

selhání, zvýšení hmotnosti a edém. Dojde-li k jakémukoli zhoršení srdečních příznaků, je zapotřebí 

léčbu pioglitazonem ukončit.   

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky lidského inzulínu. 

 

Mezi látky, které mohou zvýšit hypoglykemizující účinek a zvýšit náchylnost k hypoglykémii, patří 

perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), disopyramid, fibráty, 

fluoxetin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO), pentoxifylin, propoxyfen, salicyláty a sulfonamidová 

antibiotika. 

 

Mezi látky, které mohou snižovat hypoglykemizující účinek, patří kortikosteroidy, danazol, diazoxid, 

diuretika, glukagon, isoniazid, estrogeny a progestogeny (např. perorální antikoncepce), deriváty 

fenothiazinu, somatropin, sympatomimetika (např. epinefrin (adrenalin), salbutamol, terbutalin), 

thyreoidní hormony, inhibitory proteáz a atypická antipsychotika (např. olanzapin a klozapin). 

 

Betablokátory, klonidin, soli lithia nebo alkohol mohou zesílit nebo zeslabit hypoglykemizující účinek 

inzulínu. Pentamidin může vyvolat hypoglykémii, po které může někdy následovat hyperglykémie. 

 

Navíc vlivem sympatolytických léčivých přípravků, jako jsou betablokátory, klonidin, guanetidin a 

reserpin, mohou být známky adrenergní kontraregulace sníženy nebo mohou zcela chybět. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Z kontrolovaných klinických studií nejsou k dispozici žádné klinické údaje o podávání lidského 

inzulínu během těhotenství. Inzulín prochází placentární bariérou, i když v klinicky nevýznamném 

množství. Omezené údaje u těhotných žen, které užívaly komerčně dostupný lidský inzulín (bylo 

hlášeno méně než 300 těhotenství), nenaznačují žádné problémy s bezpečností při použití lidského 

inzulínu během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. 

 

Je nutné, aby byla u pacientek s preexistujícím diabetem nebo s těhotenským diabetem udržována dobrá 

metabolická kontrola. Potřeba inzulínu může klesat během prvního trimestru a obecně se zvyšuje během 

druhého a třetího trimestru. Okamžitě po porodu potřeba inzulínu rapidně poklesne (zvýšené riziko 

hypoglykémie). Pečlivý monitoring glukózy je nutný. 

 

Kojení 

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence. Insulin Human Winthrop Comb 30 lze během kojení 

používat. Kojící ženy mohou vyžadovat úpravu dávky inzulínu a diety. 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje ani údaje z pokusů na zvířatech, které by se týkaly účinku 

lidského inzulínu na mužskou nebo ženskou fertilitu. 

 

175

 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena následkem hypoglykémie, 

hyperglykémie nebo např. následkem poruchy zraku. To může představovat riziko v situacích, kde jsou 

tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo při obsluze strojů). 

 

Pacient by měl být obeznámen s opatřeními zabraňujícími vzniku hypoglykémie během řízení. To je 

důležité zejména u těch, kteří mají sníženou nebo chybějící vnímavost k varovným příznakům 

hypoglykémie nebo mají časté epizody hypoglykémie. Je třeba zvážit, zda řízení nebo obsluha strojů 

jsou za těchto okolností vhodné. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

Hypoglykémie, obecně nejčastější nežádoucí účinek inzulínové terapie, se může objevit, jestliže je 

dávka inzulínu vzhledem k jeho potřebě příliš vysoká. V klinických studiích a po uvedení na trh se 

frekvence mění podle skupin pacientů a dávkovacích režimů, proto nemůže být žádná přesná frekvence 

uvedena. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Následující nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií, jsou seřazeny níže podle 

orgánových systémů a podle snižujícího se výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

Poruchy imunitního 

systému 

 

Šok 

Časné alergické reakce 

(hypotenze, 

angioneurotický edém, 

bronchospasmus, 

generalizované kožní 

reakce), protilátky proti 

inzulínu 

Poruchy metabolismu 

a výživy 

Otok 

 

Hypoglykémie, retence 

sodíku 

Poruchy oka 

 

 

Proliferativní 

retinopatie, diabetická 

retinopatie, poruchy 

vidění  

Poruchy kůže 

a podkožní tkáně 

 

 

Lipodystrofie 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace  

Reakce v místě vpichu  Kopřivka v místě 

vpichu 

Zánět v místě vpichu, 

otok v místě vpichu, 

bolest v místě vpichu, 

svědění v místě vpichu, 

zarudnutí v místě 

vpichu, otok v místě 

vpichu 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Poruchy imunitního systému 

Časné alergické reakce na inzulín nebo na pomocné látky mohou být život ohrožující. 

 

176

 

 

Podávání inzulínu může způsobit tvorbu protilátek proti inzulínu. Ve vzácných případech může 

přítomnost těchto protilátek proti inzulínu vyžadovat úpravu dávkování inzulínu, aby se vyrovnala 

tendence k hyper- nebo hypoglykémii. 

 

Poruchy metabolizmu a výživy 

Závažné ataky hypoglykémie, zejména opakované, mohou vést k neurologickému poškození.  

Dlouhodobé nebo závažné epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.  

 

U mnoha pacientů jsou známky a příznaky neuroglykopenie předznamenány známkami adrenergní 

kontraregulace. Obecně platí, že čím větší a rychlejší je pokles hladiny glukózy v krvi, tím výraznější je 

fenomén kontraregulace a jeho příznaky.  

 

Inzulín může způsobit retenci sodíku a vznik otoků, zvláště je-li předchozí špatná metabolická kontrola 

zlepšena intenzívní inzulínovou terapií. 

 

Poruchy oka 

Výrazná změna v glykémii může být příčinou přechodného zhoršení zraku, způsobeného přechodnou 

změnou napětí a indexu lomu v čočkách. 

 

Dlouhodobé zlepšení glykemické kontroly snižuje riziko progrese diabetické retinopatie. Avšak 

zintenzivnění inzulínové terapie s náhlým zlepšením glykemické kontroly může být spojeno 

s přechodným zhoršením diabetické retinopatie.  

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

V místě vpichu se může vyvinout lipodystrofie zpomalující lokální absorpci inzulínu. Plynulé střídání 

místa vpichu v oblasti podání může pomoci omezit tyto reakce nebo jim zabránit. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Většina mírných reakcí na inzulín v místě vpichu obvykle odezní během několika dnů nebo několika 

týdnů. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

Předávkování inzulínu může vést k těžké a někdy dlouhodobé a život ohrožující hypoglykémii. 

 

Léčba 

Mírné hypoglykemické epizody mohou být obvykle zvládnuty perorálním podáním sacharidů. Může být 

potřeba upravit dávkování léčivého přípravku, dietní režim nebo fyzickou aktivitu. 

 

Závažnější epizody spojené s kómatem, křečemi nebo neurologickou poruchou mohou být léčeny 

intramuskulárně/subkutánně podaným glukagonem nebo intravenózně podanou koncentrovanou 

glukózou. Dlouhodobé podávání sacharidů a sledování stavu je nezbytné, protože hypoglykémie se 

může po zjevném klinickém zlepšení opakovat. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, inzulíny a analogy střednědobě působící 

kombinované s rychle účinkujícími inzulíny, k injekční aplikaci, ATC kód: A10AD01. 

 

Mechanismus účinku 

Inzulín 

snižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky, stejně jako potlačuje katabolické 

účinky, 

177

 

 

zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje 

utilizaci pyruvátu. To inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezu, 

zvyšuje lipogenezu v játrech a v tukové tkáni a inhibuje lipolýzu, 

podporuje vychytávání aminokyselin buňkami a podporuje syntézu proteinů, 

zvyšuje vychytávání draslíku buňkami. 

 

Farmakodynamické účinky 

Insulin Human Winthrop Comb 30 (dvousložková suspenze inzulínu isofanu s 30 % rozpuštěného 

inzulínu) je inzulín s postupným nástupem a dlouhým trváním účinku. Po subkutánní injekci nastupuje 

účinek během 30 až 60 minut, fáze maximálního účinku je mezi 2 až 4 hodinami po injekci a trvání 

účinku je 12 až 19 hodin. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

U zdravých jedinců je sérový poločas inzulínu přibližně 4 až 6 minut. U pacientů se závažnou  renální 

nedostatečností je delší. Je však třeba si uvědomit, že farmakokinetika inzulínu neodráží jeho 

metabolický účinek. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Akutní toxicita byla studována po subkutánním podání na potkanech. Nebyly prokázány žádné známky 

toxického účinku. Studie farmakodynamických účinků následujících po subkutánním podání u králíků a 

psů ukázaly očekávané hypoglykemické reakce. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Protamin-sulfát, 

metakresol, 

fenol, 

chlorid zinečnatý, 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

glycerol, 

hydroxid sodný, 

kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), 

voda na injekci. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou  

uvedeny v bodě 6.6. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 30 nesmí být míchán s roztoky obsahujícími redukční činidla, jako jsou 

thioly a siřičitany.  

 

Míchání inzulínů 

Insulin Human Winthrop Comb 30 nesmí být míchán s  jinými lidskými inzulíny ani s inzulinovými 

analogy. 

 

Je třeba se pečlivě ujistit, že se do roztoku inzulínu nedostal žádný alkohol nebo jiná dezinficiencia. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

178

 

 

Doba použitelnosti po prvním použití inzulínového pera  

Používané pero nebo nošené jako zásobní může být uchováváno až 4 týdny při teplotě do 25˚C a mimo 

přímé teplo nebo světlo.  

Používaná pera se nesmí uchovávat v chladničce.  

Víčko pera musí být vráceno na pero po každé aplikaci injekce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Nepoužívaná pera 

Uchovávejte v chladničce (2˚C - 8˚C). 

Chraňte před mrazem.  

Neukládejte přípravek Insulin Human Winthrop Comb 30 do blízkosti mrazicího boxu nebo mrazicí 

vložky. 

Uchovávejte předplněné pero v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.  

 

Používaná pera 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

3 ml suspenze v zásobní vložce (bezbarvé sklo typu I) s  pístem (brombutyl, guma (typ I)), uzavřená 

pertlem (hliník) se  zátkou (brombutylovou nebo laminátovou polyisoprenovou a brombutylovou 

gumovou (typ I)). 

Jedna zásobní vložka obsahuje 3 kuličky (nerezavějící ocel). 

Zásobní vložky jsou uzavřeny v injekčním peru k jednorázovému použití.  

Jehly nejsou součástí balení.  

Dostupná jsou balení obsahující  3, 4, 5, 6, 9 nebo 10 per.  

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Před prvním použitím musí být Insulin Human Winthrop Comb 30 ponechán 1 až 2 hodiny při 

pokojové teplotě a potom se musí suspenze znovu promíchat, aby se zkontroloval obsah. To se nejlépe 

provádí pomalým překlápěním pera dozadu a dopředu (nejméně 10krát). Každá zásobní vložka 

obsahuje tři malé kovové kuličky k usnadnění rychlého a úplného promíchání obsahu. Později musí být 

suspenze inzulínu znovu promíchána před každou injekcí.  

 

Po promíchání musí mít suspenze stejnoměrný mléčný vzhled. Insulin Human Winthrop Comb 30 se 

nesmí použít, pokud toho nelze docílit, tj. pokud suspenze například zůstává čirá, nebo se v inzulínu 

objeví shluky, částice nebo vločky, nebo tyto shluky, částice nebo vločky zůstávají nalepeny na stěnu či 

dno zásobní vložky. Tyto změny někdy způsobují zdánlivě „namrzlý“ vzhled zásobní vložky. 

V takových případech je nutno použít nové pero, kde lze docílit stejnoměrnosti suspenze. Také je 

nezbytné použít nové pero, pokud se potřeba inzulínu podstatně změní. 

 

Prázdná pera nesmí být znovu použita a musí být zlikvidována odpovídajícím způsobem. 

 

Jedno pero smí být používáno pouze jedním pacientem, aby se zabránilo možnému přenosu nemoci. 

 

Je třeba pamatovat na to, že 

krystaly protaminového inzulinu se rozpouštějí v kyselé oblasti pH 

rozpustná složka inzulinu se vysráží při pH přibližně 4,5 až 6,5. 

 

Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, aby nedošlo k záměně 

humánních inzulínů a jiných inzulínů (viz bod 4.4). 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

179

 

 

Zacházení s perem 

Pacientovi je třeba doporučit, aby si před použitím SoloStar pozorně přečetl návod, který je 

součástí příbalové informace. 

 

  

Schématický nákres pera 

 

Důležité informace pro použití SoloStar: 

 

• 

Před každým použitím se musí vždy nejprve opatrně upevnit jehla a musí se provést kontrola 

bezpečnosti. Bez nasazené jehly neotáčejte voličem dávky ani nestlačujte injekční tlačítko. 

Používejte pouze jehly, které jsou určeny pro použití se SoloStar. 

• 

Je třeba zvláštní opatrnosti, aby se předešlo náhodnému zranění jehlou a přenosu infekce. 

• 

SoloStar se nesmí nikdy použít, pokud je poškozen nebo pokud není jisté, že funguje správně. 

• 

Pacient musí mít vždy k dispozici náhradní SoloStar pro případ, že se SoloStar ztratí nebo 

poškodí. 

 

Pokyny pro uchovávání 

 

Prosím, přečtěte si pokyny pro uchovávání SoloStar, které jsou uvedeny v bodě 6.4 tohoto SPC.  

 

Pokud je SoloStar skladován v chladu, je třeba ho vyjmout 1 až 2 hodiny před použitím, aby se mohl 

ohřát. Injikování studeného inzulínu je bolestivější. 

 

Použitý SoloStar musí být zlikvidován podle pokynů místních úřadů. 

 

Údržba 

 

SoloStar musí být chráněn před prachem a špínou. 

 

SoloStar je možné čistit zvenčí otíráním vlhkým textilem. 

 

Pero se nesmí máčet, mýt ani promazávat, mohlo by tím být poškozeno. 

 

SoloStar je navržen tak, aby pracoval přesně a bezpečně. Musí s ním být zacházeno s opatrností. 

Pacienti by se měli vyhnout situacím, kdy může být SoloStar poškozen. Pokud se pacient domnívá, že je 

jeho SoloStar poškozen, musí použít nový. 

 

Krok 1. 

Kontrola inzulínu 

 

Je nutné zkontrolovat označení na štítku pera, aby bylo jisté, že obsahuje správný inzulín. Insulin 

Human Winthrop SoloStar je bílý s barevným injekčním tlačítkem. Barva injekčního tlačítka se liší 

podle toho, jaký typ inzulínu pero obsahuje.   

 

Po odstranění krytu pera musí být také zkontrolován vzhled inzulínu:  

Inzulínové suspenze (Insulin Human Winthrop Basal nebo Insulin Human Winthrop směsi) je zapotřebí 

promíchat překlápěním pera SoloStar nahoru a dolů nejméně 10krát, aby se inzulín promíchal. Pero se 

musí překlápět opatrně, aby nedošlo k tvorbě pěny v zásobní vložce. Po promíchání musí mít inzulínová 

suspenze stejnoměrnou mléčně bílou barvu. 

 

180

 

 

Krok 2.  

Upevnění jehly 

 

Použít by se měly pouze jehly, které byly schváleny pro použití se SoloStar. 

 

Pro každou injekci musí být použita nová sterilní jehla. Po odstranění krytu by se jehla měla opatrně 

upevnit přímo na pero. 

 

Krok 3. 

Kontrola bezpečnosti 

 

Před každou injekcí je nutné provést kontrolu bezpečnosti pro ujištění, že pero a jehla řádně fungují, a 

odstranit vzduchové bubliny. 

 

Musí být zvolena dávka 2 jednotky. 

Vnější a vnitřní kryt jehly se musí odstranit. 

 

Zatímco se pero drží tak, aby jehla směřovala nahoru, poklepe se jemně prsty na zásobník inzulínu, aby 

všechny vzduchové bubliny vystoupaly nahoru k jehle. 

 

Potom by se mělo injekční tlačítko stlačit, co nejvíc to půjde. 

 

Jestliže byl inzulín protlačen hrotem jehly, pak pero a jehla fungují správně. Pokud se žádný inzulín na 

hrotu jehly neobjeví, je třeba opakovat krok 3, dokud se inzulín na hrotu jehly neobjeví. 

 

Krok 4. 

Volba dávky 

 

Dávka se může nastavit v krocích po 1 jednotce, od minimální dávky 1 jednotky až po maximální dávku 

80 jednotek. Pokud je požadována dávka větší než 80 jednotek, musí se podat jako dvě a více injekcí. 

 

Okénko ukazující dávku musí po kontrole bezpečnosti ukazovat „0“. Poté může být zvolena dávka. 

 

Krok 5. 

Injekce dávky  

 

Pacient musí být svým lékařem informován o injekčních technikách. 

Jehla se vpíchne do kůže. 

Injekční tlačítko se úplně stiskne. Potom se drží tlačítko stisknuté 10 vteřin, než se jehla vytáhne. Tak se 

zajistí, že bude podána celá dávka inzulínu. 

 

Krok 6. 

Odstranění a zlikvidování jehly 

 

Jehla se musí odstranit po každé injekci a vyhodit. To zabrání kontaminaci a/nebo infekci, opětovnému 

vniknutí vzduchu do zásobníku inzulínu a vytékání inzulínu. Jehly nesmí být znovu použity. 

 

Při odstraňování a likvidaci jehly je třeba zvláštní opatrnosti. Aby se snížilo riziko náhodného zranění 

jehlou a přenosu infekčních chorob, je nutné řídit se doporučenými bezpečnostními opatřeními pro 

odstranění a likvidaci jehel (například nasazení krytu jednou rukou “one handed capping technique”). 

 

Na pero se znovu nasadí kryt pera. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D- 65926 Frankfurt am Main, Německo 

 

 

181

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/368/163 

EU/1/06/368/164 

EU/1/06/368/165 

EU/1/06/368/166 

EU/1/06/368/167 

EU/1/06/368/168 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 17. ledna 2007 

Datum prodloužení registrace: 17. ledna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 

 

 

182

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Insulin Human Winthrop Comb 50 100 IU/ml injekční suspenze v injekční lahvičce 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jeden ml obsahuje 100 IU insulinum humanum (odpovídá 3,5 mg).  

Jedna injekční lahvička obsahuje 5 ml injekční suspenze, což se rovná 500 IU inzulínu. Jedna IU 

(mezinárodní jednotka) odpovídá 0,035 mg bezvodého lidského inzulínu. 

 

Insulin Human Winthrop Comb 50 je dvousložková suspenze inzulínu isofanu, obsahuje 50 % 

rozpuštěného inzulínu a 50 % protaminového inzulínu ve formě krystalů. 

 

Lidský inzulín se vyrábí technologií rekombinace DNA u bakterie Escherichia coli

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční suspenze v injekční lahvičce. 

 

Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

Požadované hladiny glukózy v krvi, použité inzulínové přípravky a dávkování inzulínu (dávky a jejich 

časové rozvržení) musí být určeny individuálně a upraveny tak, aby vyhovovaly dietě, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. 

 

Denní dávky a časový rozvrh podání 

Pro dávkování inzulínu nejsou pevná pravidla. Avšak průměrný požadavek je často 0,5 až 1,0 IU/kg 

tělesné hmotnosti za den. Základní metabolický požadavek je 40 % až 60 % celkové denní potřeby. 

Insulin Human Winthrop Comb 50 se podává subkutánní injekcí 20 až 30 minut před jídlem. 

 

Druhotná úprava dávky 

Zlepšení metabolické kontroly může mít za následek zvýšení citlivosti k inzulínu, vedoucí ke snížení 

jeho potřeby. Úprava dávky může být nutná například když: 

se změní hmotnost pacienta, 

se změní životní styl pacienta, 

nastanou další okolnosti, které mohou podnítit zvýšený sklon k hypo- nebo hyperglykémii (viz 

bod 4.4). 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti (≥ 65 let) 

U starších pacientů může vést progresivní zhoršování renálních funkcí k plynulému snižování potřeby 

inzulínu. 

 

183

 

 

Porucha funkce ledvin 

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být potřeba inzulínu menší z důvodu sníženého metabolismu 

inzulínu. 

 

Porucha funkce jater 

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater může být potřeba inzulínu snížena z důvodu snížené 

kapacity pro glukoneogenezu a sníženého metabolismu inzulínu. 

 

Způsob podání 

Insulin Human Winthrop Comb 50 nesmí být podán intravenózně a nesmí se používat do infuzních 

pump ani externích nebo implantovaných inzulinových pump. 

 

Pro podání mohou být použity pouze injekční stříkačky určené pro tuto sílu inzulínu (100 IU v 1 ml). 

Injekční stříkačky nesmí obsahovat žádné jiné léčivé přípravky nebo residua (např. stopy heparinu). 

 

Insulin Human Winthrop Comb 50 se podává subkutánně. Insulin Human Winthrop Comb 50 nesmí být 

nikdy podán intravenózní injekcí. 

 

Absorpce inzulínu a z toho vyplývající hypoglykemický účinek dávky se může lišit od jedné injekční 

oblasti ke druhé (např. břišní stěna ve srovnání se stehnem). Místo vpichu v injekční oblasti musí být 

střídáno od jedné injekce ke druhé. 

 

Další podrobnosti o zacházení viz bod 6.6. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti s přecitlivělostí na Insulin Human Winthrop Comb 50, pro které není k dispozici lépe 

tolerovaný inzulínový přípravek, smějí pokračovat v léčbě pouze za přísného lékařského dohledu a je-li 

to nezbytné, v kombinaci s antialergickou léčbou. 

 

U pacientů s alergií na zvířecí inzulín se doporučuje provést intradermální kožní test před převodem na 

Insulin Human Winthrop Comb 50, protože se musí počítat s možností zkřížené imunologické reakce. 

 

V případě nedostatečné úpravy glykémie nebo sklonu k hyper-nebo hypoglykemickým  epizodám je 

nezbytné ověřit, zda pacient dodržuje předepsaný léčebný režim, přezkoumat místa a správnost techniky 

vpichu a všechny další faktory předtím, než se uvažuje o úpravě dávky. 

 

Převod na Insulin Human Winthrop Comb 50 

Převod pacienta na jiný typ nebo značku inzulínu musí proběhnout pod přísným lékařským dohledem. 

Po změně síly, značky (výrobce), typu (normální lidský inzulín, NPH, lente, dlouhodobě působící 

inzulíny atd.), původu (zvířecí, lidský, analoga lidského inzulínu) a/nebo výrobní metody může být 

zapotřebí upravit dávkování. 

Potřeba úpravy (např. snížení) dávky může nastat okamžitě po převodu. Eventuálně se může vyvinout 

postupně během období několika týdnů. 

 

Po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský může být nutné snížení dávky především u pacientů, kteří: 

byli již dříve kontrolováni na poměrně nízkých hladinách krevního cukru, 

mají sklon k hypoglykémii, 

dříve potřebovali vyšší dávky inzulínu v důsledku přítomnosti protilátek proti inzulínu. 

 

Během převodu a v počátečních týdnech po něm je doporučen důsledný metabolický monitoring. U 

pacientů, u kterých jsou požadavky vysokých dávek inzulínu z důvodu přítomnosti protilátek proti 

inzulínu, musí být při převodu zvažován lékařský dohled v nemocnici nebo v podobném zařízení. 

184

 

 

 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie se může objevit, jestliže dávka inzulínu je v poměru k jeho potřebě příliš vysoká. 

 

Zvláštní opatrnost a intenzívní monitorování hladiny glukózy v krvi se doporučuje u těch pacientů, u 

kterých mohou být hypoglykemické epizody zvláště klinicky významné: u pacientů s významnými 

stenózami koronárních arterií nebo krevních cév zásobujících mozek (riziko kardiálních nebo 

cerebrálních komplikací hypoglykémie), stejně jako u pacientů s proliferativní retinopatií, zvláště není-

li léčena fotokoagulací (riziko přechodné amaurózy vyvolané hypoglykémií). 

 

Pacienti by měli být obeznámeni s okolnostmi, za kterých jsou varovné příznaky hypoglykémie 

oslabeny. Varovné symptomy hypoglykémie mohou být změněny, být méně výrazné nebo zcela chybět 

u některých rizikových skupin. K nim patří pacienti: 

u kterých byla glykemická kontrola význačně zlepšena, 

u kterých se hypoglykémie vyvíjí postupně, 

starší pacienti, 

po převodu ze zvířecího inzulínu na lidský inzulín, 

u kterých je přítomna autonomní neuropatie, 

s dlouhou anamnézou diabetu, 

trpící psychiatrickým onemocněním, 

současně léčení některými dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5). 

Takové situace mohou vést k těžké hypoglykémii (a možné ztrátě vědomí), dříve než si pacient 

hypoglykémii stihne uvědomit. 

 

Pokud jsou zaznamenány normální nebo snížené hladiny glykovaného hemoglobinu, je nutno vzít v 

úvahu možnost rekurentních, nerozpoznaných (zejména nočních) epizod hypoglykémie. 

 

Nezbytnými předpoklady pro snížení rizika hypoglykémie jsou dodržování dávkování a dietního režimu 

pacientem, správné podávání inzulínu a schopnost pacienta rozpoznat příznaky hypoglykémie. Faktory 

zvyšující sklon k hypoglykémii mohou vyžadovat zvlášť pečlivé sledování a mohou si vynutit úpravu 

dávky. Patří mezi ně: 

změna oblasti aplikace, 

zlepšení citlivosti k inzulínu (např. odstraněním stresových faktorů), 

nezvyklá, zvýšená nebo prodloužená fyzická aktivita, 

přidružené nemoci (např. zvracení, průjem), 

neadekvátní příjem potravy, 

vynechání jídla, 

konzumace alkoholu, 

některé nekompenzované poruchy endokrinního systému (např. u hypotyreózy a u 

nedostatečnosti adenohypofýzy nebo adrenokortikální nedostatečnosti), 

současná léčba některými jinými léčivými přípravky. 

 

Interkurentní nemoci 

Přidružené nemoci vyžadují intenzívní metabolický monitoring. V mnoha případech jsou indikovány 

testy na ketolátky v moči a často je nutná úprava dávky inzulínu. Potřeba inzulínu je často zvýšená. 

Pacienti s diabetem typu I musí pokračovat v pravidelném režimu příjmu alespoň malého množství 

sacharidů, dokonce i tehdy, když jsou schopni jíst pouze málo nebo nejí vůbec, nebo zvrací atd. a 

nesmějí nikdy vynechat inzulín úplně. 

 

Chyby v medikaci 

Byly hlášeny chyby v léčbě, kdy byly omylem podány jiné lékové formy přípravku Insulin Human 

Winthrop nebo jiné inzulíny. Před každým podáním injekce musí být vždy zkontrolován štítek inzulínu, 

aby nedošlo k záměně humánních inzulínů a jiných inzulínů. 

 

Kombinace přípravku Insulin Human Winthrop s pioglitazonem 

Zejména u pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání byly při podávání pioglitazonu 

v kombinaci s inzulínem hlášeny případy srdečního selhání. To je třeba mít na paměti, pokud je 

185

 

 

zvažována léčba přípravkem Insulin Human Winthrop v kombinaci s pioglitazonem. Jestliže je tato 

kombinace použita, je třeba pacienty sledovat, zda se u nich neobjevují známky a příznaky srdečního 

selhání, zvýšení hmotnosti a edém. Dojde-li k jakémukoli zhoršení srdečních příznaků, je zapotřebí 

léčbu pioglitazonem ukončit.   

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky lidského inzulínu. 

 

Mezi látky, které mohou zvýšit hypoglykemický účinek a zvýšit náchylnost k hypoglykémii, patří 

perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), disopyramid, fibráty, 

fluoxetin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO), pentoxifylin, propoxyfen, salicyláty a sulfonamidová 

antibiotika. 

 

Mezi látky, které mohou snižovat hypoglykemický účinek, patří kortikosteroidy, danazol, diazoxid, 

diuretika, glukagon, isoniazid, estrogeny a progestogeny (např. perorální antikoncepce), deriváty 

fenothiazinu, somatropin, sympatomimetika (např. epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin), 

thyreoidní hormony, inhibitory proteáz a atypická antipsychotika (např. olanzapin a klozapin). 

 

Beta-blokátory, klonidin, soli lithia nebo alkohol mohou buď zesílit, nebo oslabit hypoglykemický 

účinek inzulínu. Pentamidin může vyvolat hypoglykémii, kterou může někdy následovat 

hyperglykémie. 

 

Navíc vlivem sympatolytických léčivých přípravků, jako jsou beta-blokátory, klonidin, guanetidin a 

reserpin, mohou být známky adrenergní kontraregulace sníženy nebo mohou zcela chybět. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Z kontrolovaných klinických studií nejsou k dispozici žádné klinické údaje o podávání lidského 

inzulínu během těhotenství. Inzulín prochází placentární bariérou, i když v klinicky nevýznamném 

množství. Omezené údaje u těhotných žen, které užívaly komerčně dostupný lidský inzulín (bylo 

hlášeno méně než 300 těhotenství), nenaznačují žádné problémy s bezpečností při použití lidského 

inzulínu během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. 

 

Je nutné, aby byla u pacientek s preexistujícím diabetem nebo s těhotenským diabetem udržována dobrá 

metabolická kontrola. Potřeba inzulínu může klesat během prvního trimestru a obecně se zvyšuje během 

druhého a třetího trimestru. Okamžitě po porodu potřeba inzulínu rapidně poklesne (zvýšené riziko 

hypoglykémie). Pečlivý monitoring glukózy je nutný. 

 

Kojení 

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence. Insulin Human Winthrop Comb 50 lze během kojení 

používat. Kojící ženy mohou vyžadovat úpravu dávky inzulínu a diety. 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje ani údaje z pokusů na zvířatech, které by se týkaly účinku 

lidského inzulínu na mužskou nebo ženskou fertilitu. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena následkem hypoglykémie nebo 

hyperglykémie nebo např. následkem poruchy zraku. To může představovat riziko v situacích, kde jsou 

tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů). 

 

Pacient by měl být obeznámen s opatřeními, zabraňujícími vzniku hypoglykémie během řízení. To je 

důležité zejména u těch, kteří mají sníženou nebo chybějící vnímavost k varovným příznakům 

186

 

 

hypoglykémie nebo mají časté epizody hypoglykémie. Je třeba uvážit, zda řízení nebo obsluha strojů 

jsou za těchto okolností vhodné. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

Hypoglykémie, obecně nejčastější nežádoucí účinek inzulínové terapie, se může objevit, jestliže je 

dávka inzulínu vzhledem k jeho potřebě příliš vysoká. V klinických studiích a po uvedení na trh se 

frekvence mění podle skupin pacientů a dávkovacích režimů, proto nemůže být žádná přesná frekvence 

uvedena. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Následující nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií, jsou seřazeny níže podle 

orgánových systémů a podle snižujícího se výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

MedDRA třídy 

orgánových systémů  

Časté 

Méně časté 

Není známo 

Poruchy imunitního 

systému 

 

Šok 

Časné alergické reakce 

(hypotenze, 

angioneurotický edém, 

bronchospasmus, 

generalizované kožní 

reakce), protilátky proti 

inzulínu 

Poruchy metabolismu 

a výživy 

Otok 

 

Hypoglykémie, retence 

sodíku 

Poruchy oka 

 

 

Proliferativní 

retinopatie, diabetická 

retinopatie, poruchy 

vidění  

Poruchy kůže 

a podkožní tkáně 

 

 

Lipodystrofie 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace  

Reakce v místě vpichu  Kopřivka v místě 

vpichu 

Zánět v místě vpichu, 

otok v místě vpichu, 

bolest v místě vpichu, 

svědění v místě vpichu, 

zarudnutí v místě 

vpichu, otok v místě 

vpichu 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Poruchy imunitního systému 

Časné alergické reakce na inzulín nebo na pomocné látky mohou být život ohrožující. 

 

Podávání inzulínu může způsobit tvorbu protilátek proti inzulínu. Ve vzácných případech může 

přítomnost těchto protilátek proti inzulínu vyžadovat úpravu dávkování inzulínu, aby se vyrovnala 

tendence k hyper- nebo hypoglykémii. 

 

Poruchy metabolizmu a výživy 

Závažné ataky hypoglykémie, zejména opakované, mohou vést k neurologickému poškození.  

Dlouhodobé nebo závažné epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.  

 

187

 

 

U mnoha pacientů jsou známky a příznaky neuroglykopenie předznamenány známkami adrenergní 

kontraregulace. Obecně platí, že čím větší a rychlejší je pokles hladiny glukózy v krvi, tím výraznější je 

fenomén kontraregulace a jeho příznaky.  

 

Inzulín může způsobit retenci sodíku a vznik otoků, zvláště je-li předchozí špatná metabolická kontrola 

zlepšena intenzívní inzulínovou terapií. 

 

Poruchy oka 

Výrazná změna v glykémii může být příčinou přechodného zhoršení zraku, způsobeného přechodnou 

změnou napětí a indexu lomu v čočkách. 

 

Dlouhodobé zlepšení glykemické kontroly snižuje riziko progrese diabetické retinopatie. Avšak 

zintenzivnění inzulínové terapie s náhlým zlepšením glykemické kontroly může být spojeno 

s přechodným zhoršením diabetické retinopatie.  

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

V místě vpichu se může vyvinout lipodystrofie zpomalující lokáln