Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

INSPRA 50 MG 10X50MG Potahované tablety - diskuze

Kód výrobku: 49792

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - INSPRA 50 MG 10X50MG Potahované tablety

Sp.zn.sukls201535/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Inspra 50 mg

potahované tablety Eplerenonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

:

1. Co je přípravek Inspra

a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inspra užívat

 1. Jak se přípravek Inspra užívá
 2. Možné nežádoucí účinky
 3. Jak přípravek Inspra uchovávat
 4. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Inspra a k čemu se používá

Přípravek Inspra patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných selektivní blokátory aldosteronu. Tyto blokátory potlačují účinek aldosteronu, látky vytvářené v těle, která je důležitým regulátorem krevního tlaku a srdeční funkce. Někdy mohou zvýšené hladiny aldosteronu ve Vašem těle způsobit změny vedoucí k srdečnímu selhání.

Přípravek Inspra se používá v léčbě srdečního selhání k prevenci a snížení hospitalizace pokud:

 • jste právě prodělal(a) srdeční infarkt, v kombinaci s jinými léčivými přípravky určenými k léčbě srdečního selhání, nebo
 • máte přetrvávající mírné symptomy, bez ohledu na léčbu, kterou doposud dostáváte.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inspra užívat

Neužívejte přípravek Inspra:

 • jestliže jste alergický(á) na eplerenon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • máte-li vysokou hladinu draslíku v krvi (hyperkalemii)
 • užíváte-li léčivé přípravky pro odvod přebytečné vody z organismu (draslík šetřící diuretika)
 • máte-li těžkou poruchu ledvin
 • máte-li těžké onemocnění jater
 • užíváte-li léčivé přípravky používané k léčbě plísňových onemocnění (ketokonazol nebo itrakonazol)
 • užíváte-li léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, zastavující množení virů (ritonavir nebo nelfinavir)
 • užíváte-li antibiotika, používaná k léčbě bakteriálních infekcí (klarithromycin nebo telithromycin)
 • užíváte-li nefazodon používaný k léčbě deprese
 • užíváte-li současně léčivé přípravky, používané k léčbě určitých srdečních stavů nebo vysokého krevního tlaku (takzvané inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE) a blokátorů receptoru pro angiotensin (ARB)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Inspra se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

 • trpíte-li onemocněním ledvin nebo jater (viz též „Neužívejte přípravek Inspra“ )
 • užíváte-li lithium (obvykle užívané k léčbě maniodepresivní psychózy, rovněž nazývané bipolární afektivní porucha)
 • užíváte-li takrolimus nebo cyklosporin (používané k léčbě onemocnění kůže jako je psoriáza nebo ekzém, a pro prevenci rejekce (odhojení orgánů) po transplantaci

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost eplerenonu u dětí a dospívajících nebyla stanovena.

Další léčivé přípravky a přípravek Inspra

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 • Itrakonazol nebo ketokonazol (používané k léčbě plísňových onemocnění), ritonavir, nelfinavir (látky k léčbě HIV zastavující množení virů), klarithromycin, telithromycin (používané k léčbě bakteriálních infekcí) nebo nefazodon (používaný k léčbě deprese), protože tyto přípravky mohou zpomalit rozklad přípravku Inspra a prodloužit tak jeho účinek v organismu.
 • Draslík šetřící diuretika (léčivé přípravky pro odvod přebytečné vody z organismu) a doplňky stravy obsahující draslík (tablety s obsahem soli), protože tyto přípravky zvětšují riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.
 • Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE) a blokátory receptorů pro angiotensin v kombinaci (ARB) používané k léčbě vysokého krevního tlaku a určitých onemocnění srdce a ledvin, neboť mohou zvýšit riziko vysokých hladin draslíku v krvi.
 • Lithium (obvykle podávané k léčbě maniodepresivní psychózy, rovněž nazývané bipolární afektivní porucha). Bylo zjištěno, že používání lithia společně s diuretiky a ACE inhibitory (užívané k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění) způsobuje výrazné zvýšení hladin lithia v krvi, což může vyvolat následující nežádoucí účinky: ztráta chuti k jídlu, poškození zraku, únava, svalová slabost a svalové záškuby.
 • Cyklosporin nebo takrolimus (používané k léčbě onemocnění kůže, jako je psoriáza nebo ekzém a pro prevenci rejekce (odhojení orgánů) po transplantaci). Tyto přípravky mohou zapříčinit potíže s ledvinami a zvětšit tak riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.
 • Nesteroidní protizánětlivé léky (NSA - některé léky proti bolesti jako např. ibuprofen, které ulevují od bolesti, ztuhlosti a zánětu). Tyto přípravky mohou vést k potížím s ledvinami a zvětšit tak riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.
 • Trimethoprim (užívaný k léčbě bakteriálních infekcí) může zvětšit riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.
 • Alfa-1 blokátory, jako např. prazosin nebo alfuzosin (používané k léčbě vysokého krevního tlaku a určitých onemocnění prostaty) mohou vést k náhlému poklesu krevního tlaku a závrati při vstávání.
 • Tricyklická antidepresiva jako je např. amitriptylin nebo amoxapin (užívané k léčbě depresí), antipsychotické látky (nazývané též neuroleptika) jako je např. chlorpromazin nebo haloperidol (užívané k léčbě duševních poruch), amifostin (používaný během chemoterapie při léčbě rakoviny) a baklofen (užívaný k léčbě svalových spasmů). Tyto přípravky mohou vést k náhlému poklesu krevního tlaku a závrati při vstávání.
 • Glukokortikoidy, jako např. hydrokortison nebo prednison (užívané k léčbě zánětu a určitých onemocnění kůže) a tetrakosatid (používaný převážně pro diagnózu a léčbu poruch kůry nadledvinek) mohou zmenšit účinek přípravku Inspra na snížení krevního tlaku.
 • Digoxin (užívaný k léčbě onemocnění srdce). Hladiny digoxinu v krvi se mohou snížit při současném užívání s přípravkem Inspra .
 • Warfarin (látka snižující srážlivost krve): Opatrnosti je třeba při užívání warfarinu, protože vysoké hladiny warfarinu v krvi mohou ovlivnit účinky přípravku Inspra na organismus.
 • Erythromycin (užívaný k léčbě bakteriálních infekcí), sachinavir (antivirový přípravek užívaný k léčbě HIV), flukonazol (užívaný k léčbě plísňových infekcí), amiodaron, diltiazem a verapamil (užívané k léčbě onemocnění srdce a vysokého krevního tlaku) zpomalují rozklad přípravku Inspra a tím prodlužují jeho účinek v organismu.
 • Třezalka tečkovaná (bylinný léčivý přípravek), rifampicin (užívaný k léčbě bakteriálních infekcí), karbamazepin, fenytoin a fenobarbital (užívané m.j. k léčbě epilepsie) mohou zrychlit rozklad přípravku Inspra a snížit tak jeho účinek v organismu.

Přípravek Inspra s jídlem a pitím

Přípravek Inspra lze užívat s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Účinek přípravku Inspra

nebyl u těhotných žen zkoumán.

Není známo, zda se eplerenon vylučuje do mateřského mléka. Je na zvážení lékaře, zda ukončíte kojení, nebo přerušíte užívání léku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po užití přípravku Inspra můžete pociťovat závratě. Pokud se tak stane, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Inspra obsahuje monohydrát laktosy

Přípravek Inspra obsahuje monohydrát laktosy (jeden z typů cukrů). Pokud Vám někdy lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte před užitím tohoto přípravku svého lékaře.

3. Jak se přípravek Inspra užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety přípravku Inspra se mohou užívat s jídlem nebo nalačno. Tablety spolkněte celé a zapijte sklenicí vody.

Tablety přípravku Inspra by měly být vždy předepsány v kombinaci s dalšími léky na srdeční selhání jako jsou např. beta-blokátory. Obvyklá dávka je 25 mg eplerenonu 1x denně, která se přibližně za 4 týdny zvyšuje na 50 mg eplerenonu 1x denně. Maximální dávka je 50 mg denně. Přípravek Inspra v síle 25 mg není v ČR registrován, na trhu jsou k dispozici jiné přípravky s obsahem eplerenonu v síle 25 mg.

Hladiny draslíku v krvi by měly být stanoveny před zahájením léčby přípravkem Inspra, v průběhu prvního týdne léčby a za měsíc po zahájení léčby nebo po každé úpravě dávky. Dávku může upravit lékař na základě Vašich výsledků hladin draslíku v krvi.

Pokud trpíte mírným onemocněním ledvin, měl(a) byste začít dávkou 25 mg každý den. Pokud trpíte středně závažným onemocněním ledvin, měl(a) byste začít dávkou 25 mg obden. Tyto dávky mohou být upraveny, pokud to lékař doporučí na základě výsledků hladin draslíku v krvi. U pacientů se závažným onemocněním ledvin není přípravek Inspra doporučen.

U pacientů s mírně až středně závažným onemocněním jater není nutná úprava počáteční dávky. Trpíte-li onemocněním ledvin či jater, bude Vám častěji kontrolována hladina draslíku v krvi (viz také "Neužívejte přípravek Inspra ").

Použití u starších pacientů

: není nutná úprava počáteční dávky.

Použití u dětí a dospívajících

: užívání přípravku Inspra se nedoporučuje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Inspra, než jste měl(a)

Užijete-li větší množství přípravku Inspra , než Vám bylo předepsáno, informujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka. Po užití většího množství přípravku Inspra se nejčastěji mohou objevit příznaky jako je nízký krevní tlak (projevující se pocitem lehkosti hlavy, závratí, rozmazaným viděním, slabostí, akutní ztrátou vědomí) nebo hyperkalemie - vysoká hladina draslíku v krvi (projevující se svalovými křečemi, průjmem, nevolností, závratí nebo bolestí hlavy).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Inspra

Pokud již nastal čas užít další tabletu, předchozí zapomenutou tabletu vynechejte a užijte rovnou další tabletu ve stanovený čas. Jinak užijte tabletu jakmile si vzpomenete, zbývá-li doba delší než 12 hodin do užití další tablety. Potom pokračujte v užívání tablet jako dříve. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Inspra

Je důležité užívat přípravek Inspra podle doporučení lékaře do doby, než lékař doporučí léčbu ukončit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků:

 • otok obličeje, jazyka nebo hrdla
 • obtížné polykání
 • kopřivka a obtížné dýchání To jsou příznaky angioneurotického edému, méně časté (vyskytují se u 1 ze 100 pacientů) nežádoucí účinky.

Další zaznamenané nežádoucí účinky zahrnují: Časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):

 • zvýšená hladina draslíku v krvi (příznaky zahrnují svalové křeče, průjem, pocit na zvracení, závrať nebo bolest hlavy)
 • mdloby
 • závrať
 • zvýšené hladiny cholesterolu v krvi
 • nespavost (poruchy spánku)
 • bolest hlavy
 • onemocnění srdce, např. nepravidelný srdeční puls a srdeční selhání
 • kašel
 • zácpa
 • nízký krevní tlak
 • průjem
 • pocit na zvracení
 • zvracení
 • porucha funkce ledvin
 • vyrážka
 • svědění
 • bolest zad
 • pocit slabosti
 • svalové křeče
 • zvýšená hladina močoviny v krvi
 • zvýšení hladiny kreatininu v krvi, což může ukazovat na potíže s ledvinami

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů):

 • infekce
 • zvýšení počtu bílých krvinek (eozinofilie)
 • nízké hladiny sodíku v krvi
 • dehydratace
 • zvýšené hladiny triglyceridů (krevních tuků) v krvi
 • rychlý srdeční puls
 • zánět žlučníku
 • pokles krevního tlaku, který může způsobit závrať při vstávání
 • trombóza (krevní sraženina) dolní končetiny
 • bolest v krku
 • plynatost
 • snížená funkce štítné žlázy
 • zvýšení hladiny glukózy v krvi
 • snížení citlivosti na dotek
 • zvýšené pocení
 • bolesti svalů
 • pocit celkové nepohody
 • zánět ledvin
 • zvětšení prsů u mužů
 • změny ve výsledcích krevních testů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Inspra uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Inspra obsahuje

Léčivou látkou přípravku Inspra je eplerenonum. Jedna tableta obsahuje eplerononum 50 mg.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa (E460), sodná sůl kroskarmelosy (E468), hypromelosa (E464), natrium-lauryl-sulfát, mastek (E553b) a magnesium- stearát (E470b).

Povrch tablet přípravku Inspra 50 mg je potažen potahovou soustavou Opadry žlutá, která obsahuje hypromelosu (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, polysorbát 80 (E433), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Inspra vypadá a co obsahuje toto balení

Inspra

50 mg je žlutá potahovaná tableta. Je označena nápisem “Pfizer” na jedné straně a “NSR” nad “50”na druhé straně tablety.

Přípravek Inspra 50 mg je dostupný v neprůhledném PVC/AL blistru v balení po 10, 20, 28, 30, 50, 90, 100 nebo 200 tabletách, a dále v neprůhledném PVC/Al perforovaném jednodávkovém blistru obsahujícím 10 x 1, 20 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 90 x 1, 100 x 1 nebo 200 x 1 (10 balení 20 x 1) tabletu. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer, spol. s r.o. Stroupežnického 17 150 00 Praha Česká republika

Výrobci:

Fareva Amboise Zone Industrielle 29 route des Industries 37530 Pocé-sur-Cisse Francie

Inspra 50 mg potahované tablety je registrována v následujících členských státech EHP pod názvem Inspra:

Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2. 3. 2017

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 49792
Kód EAN:
Kód SÚKL: 52963
Držitel rozhodnutí: PFIZER

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Inspra může, v kombinaci s jinými látkami používanými k léčbě srdečního selhání, pomoci zabránit zhoršení srdečního selhání po infarktu myokardu.

Příbalový leták

INSPRA 50 MG 10X50MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu INSPRA 50 MG 10X50MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: INSPRA 50 MG 10X50MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu INSPRA 50 MG 10X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu INSPRA 50 MG 10X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám