Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 49784
Kód EAN:
Kód SÚKL: 52952
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Přípravek Inspra může, v kombinaci s jinými látkami používanými k léčbě srdečního selhání, pomoci zabránit zhoršení srdečního selhání po infarktu myokardu.

Příbalový leták

1

Sp. zn. suks89399/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Inspra 25 mg
Inspra 50 mg
potahované tablety
Eplerenonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Inspra a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inspra užívat
3. Jak se přípravek Inspra užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Inspra uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Inspra a k čemu se používá


Přípravek Inspra patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných selektivní blokátory aldosteronu.
Tyto blokátory potlačují účinek aldosteronu, látky vytvářené v těle, která je důležitým regulátorem
krevního tlaku a srdeční funkce. Někdy mohou zvýšené hladiny aldosteronu ve Vašem těle způsobit
změny vedoucí k srdečnímu selhání.

Přípravek Inspra se používá v léčbě srdečního selhání k prevenci a snížení hospitalizace pokud:
jste právě prodělal(a) srdeční infarkt, v kombinaci s jinými léčivými přípravky určenými k léčbě
srdečního selhání, nebo
máte přetrvávající mírné symptomy, bez ohledu na léčbu, kterou doposud dostáváte.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inspra užívat

Neužívejte přípravek Inspra:

- jestliže jste alergický(á) na eplerenon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
- máte-li vysokou hladinu draslíku v krvi (hyperkalemii)
- užíváte-li léčivé přípravky pro odvod přebytečné vody z organismu (draslík šetřící diuretika)
nebo doplňky stravy s obsahem draslíku
- máte-li těžkou poruchu ledvin
- máte-li těžké onemocnění jater
2

- užíváte-li léčivé přípravky používané k léčbě plísňových onemocnění (ketokonazol nebo
itrakonazol)
- užíváte-li léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, zastavující množení virů (ritonavir nebo
nelfinavir)
- užíváte-li antibiotika, používaná k léčbě bakteriálních infekcí (klarithromycin nebo
telithromycin)
- užíváte-li nefazodon používaný k léčbě deprese
- užíváte-li současně léčivé přípravky, používané k léčbě určitých srdečních stavů nebo vysokého
krevního tlaku (takzvané inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE) a blokátorů
receptoru pro angiotensin (ARB).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Inspra se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

- trpíte-li onemocněním ledvin nebo jater (viz též Neužívejte přípravek Inspra)
- užíváte-li lithium (obvykle užívané k léčbě maniodepresivní psychózy, rovněž nazývané
bipolární afektivní porucha)
- užíváte-li takrolimus nebo cyklosporin (používané k léčbě onemocnění kůže jako je psoriáza
nebo ekzém, a pro prevenci rejekce (odhojení orgánů) po transplantaci.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost eplerenonu u dětí a dospívajících nebyla stanovena.

Další léčivé přípravky a přípravek Inspra

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Inspra současně s následujícími léčivými přípravky (viz Neužívejte přípravek
Inspra):

- Itrakonazol nebo ketokonazol (používané k léčbě plísňových onemocnění), ritonavir, nelfinavir
(látky k léčbě HIV zastavující množení virů), klarithromycin, telithromycin (používané k léčbě
bakteriálních infekcí) nebo nefazodon (používaný k léčbě deprese), protože tyto přípravky
mohou zpomalit rozklad přípravku Inspra a prodloužit tak jeho účinek v organismu.
- Draslík šetřící diuretika (léčivé přípravky pro odvod přebytečné vody z organismu) a doplňky
stravy obsahující draslík (tablety s obsahem soli), protože tyto přípravky zvětšují riziko zvýšení
hladiny draslíku v krvi.
- inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE) a blokátory receptorů pro angiotensin
v kombinaci (ARB) používané k léčbě vysokého krevního tlaku a určitých onemocnění srdce a
ledvin, neboť mohou zvýšit riziko vysokých hladin draslíku v krvi.

Prosím informujte svého lékaře, užíváte-li některý z následujících léčivých přípravků:

- Lithium (obvykle podávané k léčbě maniodepresivní psychózy, rovněž nazývané bipolární
afektivní porucha). Bylo zjištěno, že používání lithia společně s diuretiky a ACE inhibitory
(užívané k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění) způsobuje výrazné zvýšení
hladin lithia v krvi, což může vyvolat následující nežádoucí účinky: ztráta chuti k jídlu,
poškození zraku, únava, svalová slabost a svalové záškuby.
- Cyklosporin nebo takrolimus (používané k léčbě onemocnění kůže, jako je psoriáza nebo ekzém
a pro prevenci rejekce (odhojení orgánů) po transplantaci). Tyto přípravky mohou zapříčinit
potíže s ledvinami a zvětšit tak riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.
3

- Nesteroidní protizánětlivé léky (NSA některé léky proti bolesti jako např. ibuprofen, které
ulevují od bolesti, ztuhlosti a zánětu). Tyto přípravky mohou vést k potížím s ledvinami a zvětšit
tak riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.
- Trimethoprim (užívaný k léčbě bakteriálních infekcí) může zvětšit riziko zvýšení hladiny
draslíku v krvi.
- Alfa-1 blokátory, jako např. prazosin nebo alfuzosin (používané k léčbě vysokého krevního
tlaku a určitých onemocnění prostaty) mohou vést k náhlému poklesu krevního tlaku a závrati
při vstávání.
- Tricyklická antidepresiva jako je např. amitriptylin nebo amoxapin (užívané k léčbě depresí),
antipsychotické látky (nazývané též neuroleptika) jako je např. chlorpromazin nebo haloperidol
(užívané k léčbě duševních poruch), amifostin (používaný během chemoterapie při léčbě
rakoviny) a baklofen (užívaný k léčbě svalových spasmů). Tyto přípravky mohou vést
k náhlému poklesu krevního tlaku a závrati při vstávání.
- Glukokortikoidy, jako např. hydrokortison nebo prednison (užívané k léčbě zánětu a určitých
onemocnění kůže) a tetrakosatid (používaný převážně pro diagnózu a léčbu poruch kůry
nadledvinek) mohou zmenšit účinek přípravku Inspra na snížení krevního tlaku.
- Digoxin (užívaný k léčbě onemocnění srdce). Hladiny digoxinu v krvi se mohou snížit při
současném užívání s přípravkem Inspra.
- Warfarin (látka snižující srážlivost krve): Opatrnosti je třeba při užívání warfarinu, protože
vysoké hladiny warfarinu v krvi mohou ovlivnit účinky přípravku Inspra na organismus.
- Erythromycin (užívaný k léčbě bakteriálních infekcí), sachinavir (antivirový přípravek užívaný
k léčbě HIV), flukonazol (užívaný k léčbě plísňových infekcí), amiodaron, diltiazem a
verapamil (užívané k léčbě onemocnění srdce a vysokého krevního tlaku) zpomalují rozklad
přípravku Inspra a tím prodlužují jeho účinek v organismu.
- Třezalka tečkovaná (bylinný léčivý přípravek), rifampicin (užívaný k léčbě bakteriálních
infekcí), karbamazepin, fenytoin a fenobarbital (užívané m.j. k léčbě epilepsie) mohou zrychlit
rozklad přípravku Inspra a snížit tak jeho účinek v organismu.

Přípravek Inspra s jídlem a pitím

Přípravek Inspra lze užívat s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Účinek přípravku
Inspra nebyl u těhotných žen zkoumán.

Není známo, zda se eplerenon vylučuje do mateřského mléka. Je na zvážení lékaře, zda ukončíte
kojení, nebo přerušíte užívání léku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po užití přípravku Inspra můžete pociťovat závratě. Pokud se tak stane, neřiďte ani neobsluhujte
stroje.

Přípravek Inspra obsahuje monohydrát laktózy

Přípravek Inspra obsahuje monohydrát laktózy (jeden z typů cukrů). Pokud Vám někdy lékař sdělil,
že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte před užitím tohoto přípravku svého lékaře.


4

3. Jak se přípravek Inspra užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety přípravku Inspra se mohou užívat s jídlem nebo nalačno. Tablety spolkněte celé a zapijte
sklenicí vody.

Tablety přípravku Inspra by měly být vždy předepsány v kombinaci s dalšími léky na srdeční selhání
jako jsou např. beta-blokátory. Obvyklá dávka je jedna 25mg tableta 1x denně, která se přibližně za 4
týdny zvyšuje na jednu 50mg tabletu 1x denně (buď jedna 50mg tableta nebo dvě 25mg tablety).
Maximální dávka je 50 mg denně.

Hladiny draslíku v krvi by měly být stanoveny před zahájením léčby přípravkem Inspra,
v průběhu prvního týdne léčby a za měsíc po zahájení léčby nebo po každé úpravě dávky.
Dávku může upravit lékař na základě Vašich výsledků hladin draslíku v krvi.

Pokud trpíte mírným onemocněním ledvin, měl(a) byste začít dávkou 25 mg každý den. Pokud trpíte
středně závažným onemocněním ledvin, měl(a) byste začít dávkou 25 mg obden. Tyto dávky mohou
být upraveny, pokud to lékař doporučí na základě výsledků hladin draslíku v krvi. U pacientů se
závažným onemocněním ledvin není přípravek Inspra doporučen.

U pacientů s mírně až středně závažným onemocněním jater není nutná úprava počáteční dávky.
Trpíte-li onemocněním ledvin či jater, bude Vám častěji kontrolována hladina draslíku v krvi (viz také
"Neužívejte přípravek Inspra").

Použití u starších pacientů: není nutná úprava počáteční dávky.

Použití u dětí a dospívajících: užívání přípravku Inspra se nedoporučuje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Inspra, než jste měl(a)
Užijete-li větší množství přípravku Inspra, než Vám bylo předepsáno, informujte okamžitě svého
lékaře nebo lékárníka. Po užití většího množství přípravku Inspra se nejčastěji mohou objevit
příznaky jako je nízký krevní tlak (projevující se pocitem lehkosti hlavy, závratí, rozmazaným
viděním, slabostí, akutní ztrátou vědomí) nebo hyperkalemie - vysoká hladina draslíku v krvi
(projevující se svalovými křečemi, průjmem, nevolností, závratí nebo bolestí hlavy).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Inspra
Pokud již nastal čas užít další tabletu, předchozí zapomenutou tabletu vynechejte a užijte rovnou další
tabletu ve stanovený čas. Jinak užijte tabletu jakmile si vzpomenete, zbývá-li doba delší než 12 hodin
do užití další tablety. Potom pokračujte v užívání tablet jako dříve. Nezdvojnásobujte následující
dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Inspra
Je důležité užívat přípravek Inspra podle doporučení lékaře do doby, než lékař doporučí léčbu
ukončit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
5


Ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků:
- otok obličeje, jazyka nebo hrdla
- obtížné polykání
- kopřivka nebo obtížné dýchání.
To jsou příznaky angioneurotického edému (závažné alergické reakce).

Další zaznamenané nežádoucí účinky zahrnují:
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1-10 pacientů ze 100):
srdeční selhání
zvýšená hladina draslíku v krvi (příznaky zahrnují svalové křeče, průjem, pocit na zvracení,
závrať nebo bolest hlavy)
závrať
mdloby
infekce
kašel
zácpa
nízký krevní tlak
průjem
pocit na zvracení
porucha funkce ledvin
vyrážka
svědění
svalové křeče nebo svalová bolest
zvýšená hladina močoviny v krvi

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1-10 pacientů z 1000):
zvýšení počtu bílých krvinek
dehydratace
zvýšené hladiny cholesterolu nebo triglyceridů (krevních tuků) v krvi
nízké hladiny sodíku v krvi
nespavost (poruchy spánku)
bolest hlavy
onemocnění srdce, např. nepravidelný srdeční puls, rychlý srdeční puls a srdeční selhání
zánět žlučníku
pokles krevního tlaku, který může způsobit závrať při vstávání
trombóza (krevní sraženina) dolní končetiny
bolest v krku
plynatost
zvracení
snížená funkce štítné žlázy
zvýšení hladiny glukózy v krvi
snížení citlivosti na dotek
zvýšené pocení
bolest zad
křeče dolních končetin
pocit slabosti nebo celkové nepohody
zvýšení hladiny kreatininu v krvi, což může ukazovat na potíže s ledvinami
zánět ledvin
zvětšení prsů u mužů
změny ve výsledcích krevních testů

6

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek Inspra uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Inspra obsahuje

Léčivou látkou přípravku Inspra je eplerenonum. Jedna tableta obsahuje eplerononum 25 mg nebo 50
mg.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa (E460), sodná sůl
kroskarmelosy (E468), hypromelosa (E464), natrium-lauryl-sulfát, mastek (E553b) a magnesium-
stearát (E470b).

Povrch tablet přípravku Inspra 25 mg a 50 mg je potažen potahovou soustavou Opadry žlutá, která
obsahuje hypromelosu (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, polysorbát 80 (E433), žlutý oxid
železitý (E172), červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Inspra vypadá a co obsahuje toto balení

Inspra 25 mg je žlutá potahovaná tableta. Je označená nápisem Pfizer na jedné straně a NSR nad
25na druhé straně tablety.

Inspra 50 mg je žlutá potahovaná tableta. Je označena nápisem Pfizer na jedné straně a NSR nad
50na druhé straně tablety.

Přípravek Inspra 25 mg a 50 mg je dostupný v neprůhledném PVC/AL blistru v balení po 10, 20, 28,
30, 50, 90, 100 nebo 200 tabletách, a dále v neprůhledném PVC/Al perforovaném jednodávkovém
blistru obsahujícím 10 x 1, 20 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 90 x 1, 100 x 1 nebo 200 x 1 (10 balení 20 x 1)
tabletu.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer, spol. s r.o.
Stroupežnického 17
150 00 Praha
Česká republika

7

Výrobci:
Pfizer PGM
Zone Industrielle-29 route des Industries
37530 Pocé-sur-Cisse
Francie

Inspra 25 mg a 50 mg potahované tablety je registrována v následujících členských státech EHP pod
názvem Inspra:

Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko,
Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.8.2013

Recenze

Recenze produktu INSPRA 25 MG 10X25MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu INSPRA 25 MG 10X25MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze