Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. INJ 1X500ML 1% - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21578

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ARDEAPHARMA A.S., SEVETIN
Kód výrobku: 21578
Kód EAN: 8595145400935
Kód SÚKL: 69709
Držitel rozhodnutí: ARDEAPHARMA A.S., SEVETIN
Je vhodný pro všechny druhy lokální anestézie, jako antiarytmikum k profylaxi a k terapii komorových arytmií.

Příbalový leták

 

 

sp.zn.sukls117091/2017 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Injectio trimecainii chlorati 0,5% Ardeapharma 

Injectio trimecainii chlorati 1% Ardeapharma 

Trimecaini hydrochloridum 

Injekční roztok 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma používat 

3. 

Jak se Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

1.  Co je Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma a k čemu se používá 

Injectio  trimecainii  chlorati  Ardeapharma  je  injekční  roztok  používaný  k místnímu  znecitlivění  při 
bolestivých stavech nebo před chirurgickým zákrokem, nitrožilně k úlevě od bolesti a při léčbě poruch 
srdečního rytmu. 

2.  Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  Injectio  trimecainii  chlorati  Ardeapharma 

používat 

Nepoužívejte Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma: 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku trimekain,  

jestliže jste alergický(á) na obdobné přípravky (anestetika amidového typu),  

při zpomalení a zástavě srdeční činnosti, 

při šoku způsobeném těžkou poruchou srdeční funkce, 

při snížení objemu celkového množství krve, 

při nízkém krevním tlaku, 

při poruše metabolizmu porfyrinů, 

při výskytu zhoubného přehřívání organizmu v anamnéze. 

Upozornění a opatření 
Přípravek Vám bude podávat lékař nebo zdravotnický pracovník na pracovišti, které je vybaveno na 
zvládnutí alergické nebo toxické reakce.  
Zvláštní opatrnosti při použití Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma je zapotřebí zvláště u dětí do 
1 roku, kde je možné větší riziko komplikací po podání. 
Další léčivé přípravky a Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma  
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 
Je tomu tak proto, že přípravek Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma může ovlivnit způsob, jakým 
některé léky působí, a jiné léky  mohou ovlivnit způsob, jakým působí přípravek  Injectio trimecainii 
chlorati Ardeapharma. 
Jedná se zejména o přípravky používané k léčbě poruch srdečního rytmu, léky rozšiřující cévy a léky 
snižující vysoký krevní tlak. 

 

 

Dále se jedná o cimetidin (používá se k léčbě žaludečního nebo dvanáctníkového vředu nebo zánětu 
jícnu),  halotan  (používá  se  k celkové  anestezii),  léky  na  spaní  ze  skupiny  barbiturátů,  fenytoin  a 
fenobarbital  (k  léčbě  epilepsie),  rifampicin  (antibiotikum),  propranolol,  glukagon  nebo  isoprenalin  a 
dále přípravky navozující nízkou hladinu draslíku v krvi. 
Místní znecitlivující účinek přípravku snižuje glukóza, vápník a léky rozšiřující cévy. 
Přípravek Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma s jídlem a pitím 
Přípravek Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma lze používat nezávisle na jídle a pití.  

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Vzhledem  k  tomu,  že  léčivá  látka  prochází  placentou  a  je  vylučována  do  mateřského  mléka,  lékař 
rozhodne, zda je přípravek pro Vás vhodný a zda je třeba upravit jeho dávku. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Po  podání  přípravků  obsahujících  trimekain-hydrochlorid  se  nedoporučuje  vykonávat  činnost 
vyžadující zvýšenou pozornost. O vykonávání těchto činností se poraďte s lékařem. 
Přípravek Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma obsahuje sodík 
Přípravek  Injectio  trimecainii  chlorati  0,5%  Ardeapharma  obsahuje  7,85  mg  chloridu  sodného 
v jednom mililitru. 
Přípravek Injectio trimecainii chlorati 1% Ardeapharma obsahuje 6,60 mg chloridu sodného v jednom 
mililitru. 
Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 

3.  Jak se Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma používá 
Přípravek Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma je nutno podávat injekčně. Injekci Vám podá lékař 
či zdravotní sestra. 
O  tom, jaké  množství  roztoku  potřebujete  a jak  často  Vám  bude  podáván,  rozhodne Váš lékař. Vše 
závisí na Vašem věku, tělesné hmotnosti,  zdravotním stavu a účelu léčby. Roztok Vám bude podán 
jako  injekce  do  kůže,  pod  kůži,  do  svalu  nebo  jako  injekce  nebo  infuze  do  žíly.  Váš  lékař  může 
rozhodnout o podání přípravku i jiným způsobem. 

Jestliže Vám bylo podáno  více přípravku Injectio  trimecainii chlorati Ardeapharma,  než mělo, 
nebo jestliže Vám nebyl přípravek podán 
Jelikož  Vám  bude  přípravek  podáván  ve  zdravotnickém  zařízení  (např.  nemocnice),  za  dozoru 
zdravotnického personálu, je předávkování i opomenutí další dávky vysoce nepravděpodobné. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Vzácně (vyskytují se u méně než 1 z 1 000, ale u více než 1 z 10 000 léčených osob) se může objevit 
alergická reakce projevující se zarudnutím, svěděním a otokem kůže nebo sliznice, v těžších případech 
dušností,  pocitem  na  zvracení,  obtížným  polykáním,  poklesem  krevního  tlaku  nebo  zrychlením 
srdečního rytmu,  poruchou  vědomí  a  křečemi.  Při  výskytu  této  reakce je  třeba okamžitě  informovat 
lékaře nebo zdravotní sestru. 
Dále se vzácně mohou objevit tyto nežádoucí účinky: 

pálení a zčervenání v místě podání přípravku, 

kovová chuť v ústech, 

třes, nadměrná slovní produkce, 

vzrušení, neklid, zmatenost, 

pokles krevního tlaku až srdeční zástava, 

bezvědomí, křeče, spavost, 

 

 

hučení nebo pískání v uších (ušní šelest), 

záškuby očí, poruchy vidění, 

problémy s dýcháním. 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

5.  Jak Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma uchovávat 
Uchovávání tohoto přípravku má na starost zdravotnický pracovník. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte lahev v krabici, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.  
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „Použitelné  do“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nepoužívejte  tento  přípravek,  pokud  si  všimnete  zakalení  (roztok  nebude  čirý)  a/nebo  viditelných 
částic v roztoku, nebo byl-li obal porušen. 
Přípravek je určen pouze pro jednorázové použití. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma obsahuje 
Léčivou  látkou  je  trimecaini  hydrochloridum.  Pomocnými  látkami  jsou  chlorid  sodný  a  voda  na 
injekci. 
Jeden  ml  přípravku  Injectio  trimecainii  chlorati  0,5%  Ardeapharma  obsahuje  trimecaini 
hydrochloridum 5 mg. 
Jeden ml přípravku Injectio trimecainii chlorati 1% Ardeapharma obsahuje trimecaini hydrochloridum 
10 mg. 

Množství léčivé látky v objemu: 

80 ml 

250 ml 

500 ml 

Trimecaini hydrochloridum (0,5%) 

400 mg 

1250 mg 

2500 mg 

Trimecaini hydrochloridum (1%) 

800 mg 

2500 mg 

5000 mg 

Jak Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma vypadá a co obsahuje toto balení 
Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma je čirý, bezbarvý roztok. 
Přípravek  je  dodáván  ve  skleněných infuzních  lahvích  uzavřených  pryžovou  zátkou  a  kovovým 
uzávěrem v objemech 1x 80 ml, 1x 250 ml, 1x 500 ml, 10x 80 ml, 20x 80 ml, 10x 250 ml a 10x 500 
ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  
ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, Ševětín, Česká republika 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  1.6.2017 

NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE JE URČENA POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 

Dávkování a způsob použití 
Použití při lokální anestezii, obvykle doporučené dávky: 
Při infiltrační anestezii se používá 0,5% - 1% roztok. Maximální dávky pro infiltrační anestezii jsou 
pro 0,5% roztok 150 ml/den, pro 1% roztok 50 ml/den. Ke svodné anestezii se používá 1% roztok (do 
50 ml/den). K povrchové anestezii v oftalmologii se používá 1% roztok. 
Použití u komorové tachykardie a komorové fibrilace a dávkování u zvláštních populací viz SmPC. 

 

 

V případě potřeby je  možné  požadované  množství  roztoku  Injectio trimecainii chlorati  Ardeapharma 
(0,5%  nebo  1%)  naředit  pomocí  nosného  roztoku  (izotonický  roztok  chloridu  sodného)  na 
požadovanou koncentraci. 
Nežádoucí účinky 

Třídy  orgánových  systémů 
podle databáze MedDRA 

Nežádoucí účinek 

Frekvence výskytu 

Poruchy nervového systému 

Tremor, 

kóma, 

křeče, 

somnolence, 

hyporeflexie, 

kovová 

chuť 

v ústech, 

nystagmus 

vzácné 

Psychiatrické poruchy 

Vzrušení, neklid, zmatenost, logorhea 

vzácné 

Srdeční poruchy 

Hypotenze, zástava oběhu 

vzácné 

Poruchy ucha a labyrintu 

Tinitus 

vzácné 

Poruchy oka 

Poruchy vidění 

vzácné 

Respirační, hrudní 
a mediastinální poruchy 

Nepravidelné dýchání, apnoe 

vzácné 

Poruchy imunitního systému 

Anafylaktický šok, alergická reakce kožní a 
na sliznici 

vzácné 

Celkové  poruchy  a  reakce 
v místě aplikace 

Pálení, erytém v místě aplikace 

vzácné 

Při chybném intravazálním podání dávky určené k extravazální místní anestezii vzniká toxická reakce. 
Její  intenzita  úzce  závisí  na  velikosti  podané  dávky.  Dominují  příznaky  ze  strany  CNS,  myokardu, 
hemodynamiky:  vzrušení,  neklid,  logorea,  lehká  zmatenost,  poruchy  vidění,  tinitus,  kovová  chuť  v 
ústech,  nystagmus,  chvění  až  třes  končetin.  Při  těžké  reakci  nastoupí  spavost,  hyporeflexie,  kóma, 
poruchy dýchání až apnoe, často doprovázené křečemi. Může však zcela chybět fáze excitace a křečí. 
Rychlá ztráta vědomí a náhlá zástava oběhu nejsou výjimkou. 
Alergické reakce jsou vzácné. Jejich nejčastějším projevem je vývoj anafylaktického šoku nebo kožní 
a slizniční projevy. Léčba alergických reakcí je stejná jako u anafylaktických příhod obecně: zvýšená 
poloha  dolních  končetin,  doplnění  objemu,  vazopresory,  glukokortikoidy,  antihistaminika,  kalcium, 
inhalace kyslíku. 
Předávkování 
Neúměrně vysoké dávky trimekainu mohou mít toxické účinky na CNS, periferní nervový systém a 
kardiovaskulární  systém.  Projevy  předávkování  jsou  stejné  jako  nežádoucí  účinky,  stejná  je  i  jejich 
léčba: 
Mírné  excitační  stavy  reagují  příznivě  na  diazepam  i.v.  V závažných  případech  křečí  je  indikována 
navíc  svalová relaxace s umělou  plicní  ventilací.  Hypotenze reaguje  příznivě  na  doplnění  kolujícího 
objemu  rychlou  infuzí,  na  efedrin,  popřípadě  dihydroergotamin jednorázově  nebo  dopamin  v infuzi. 
Při náhlé zástavě oběhu se zahájí kardiopulmonální resuscitace. 
Inkompatibility 
V  indikacích,  při  kterých  se  používá  přípravek  Injectio  trimecanii  chlorati  Ardeapharma,  se  jako 
příměsi  používají  pouze  vasokonstrikční  látky.  Při  jejich  použití  nejsou  známy  žádné  fyzikálně-
chemické inkompatibility. 
Návod k uchovávání přípravku 
Uchovávejte lahev v krabici, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. 
Po otevření lahvičky a po naředění 
Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 48 hodin při 25 °C. 
Chemická  a  fyzikální  stabilita  po  naředění  izotonickým  roztokem  NaCl  byla  prokázána  na  dobu  24 
hodin při 25 °C. 
Z  mikrobiologického  hlediska  má  být  přípravek  použit  okamžitě.  Není-li  použit  okamžitě,  doba  a 
podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně 

 

 

by  doba  neměla  být  delší  než  24  hodin  při  2  -  8  °C,  pokud  otevření/ředění  neproběhlo  za 
kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. 
Návod k zacházení s přípravkem 
Parenterální  přípravky  je  nutno  před  podáním  vizuálně  zkontrolovat.  Pokud  jsou  viditelné  pevné 
částice,  nebo  byl-li  obal  porušen,  přípravek  se  nesmí  aplikovat.  Přípravek  je  určen  pouze 
k jednorázovému použití. 
Likvidace 
Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

Recenze

Recenze produktu INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. INJ 1X500ML 1%

Diskuze

Diskuze k produktu INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. INJ 1X500ML 1%

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám