Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

INHIBACE 2,5 MG 28X2.5MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25314

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 25314
Kód EAN: 8594040191665
Kód SÚKL: 14926
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Přípravek Inhibace se užívá u dospělých při léčbě hypertenze (vysoký krevní tlak) a při léčbě chronické srdeční nedostatečnosti společně s diuretiky (močopudné léky) anebo digitalisovými glykosidy (léky zvyšující sílu srdečního svalu). Hypertenze je časté onemocnění, které postihuje zvláště jedince středního a vyššího věku. Přestože nemusíte pociťovat žádné důsledky tohoto onemocnění, Vaše srdce pracuje proti zvýšenému odporu, což může vyvolat zdravotní komplikace nyní anebo později. Proto je důležité hypertenzi léčit. Je nutné si však uvědomit, že Inhibace pouze pomáhá udržet Váš krevní tlak na přijatelné výši. Proto musíte Inhibace užívat přesně podle pokynů lékaře. Někteří nemocní musí užívat léky snižující krevní tlak po celý zbytek svého života. Chronická srdeční nedostatečnost je stav, kdy srdce nedokáže pumpovat tolik krve, aby jí byly dostatečně zásobeny všechny části těla. Můžete proto pociťovat únavu, dušnost, snížení fyzické výkonnosti a mohou Vám otékat kotníky a dolní končetiny. Inhibace sníží zatížení Vašeho srdce a umožní mu pracovat výkonněji.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

 

 

 

 

 

 

1/7 

sp. zn. sukls19603/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Inhibace 2,5 mg 

Inhibace 5 mg 

potahované tablety 

Cilazaprilum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Inhibace a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inhibace užívat  

3. 

Jak se přípravek Inhibace užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Inhibace uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Inhibace a k čemu se používá 

 
Přípravek Inhibace obsahuje léčivou látku cilazapril.  
 
Přípravek Inhibace se užívá k léčbě následujících onemocnění: 

Vysoký krevní tlak (hypertenze) 

Chronické (dlouhotrvající) srdeční selhání. 

 
Cilazapril patří do skupiny léků nazývaných „inhibitory ACE“ (inhibitory angiotenzin konvertujícího 
enzymu).  Přípravek  Inhibace  působí  na  krevní  cévy,  které  uvolňuje  a  rozšiřuje.  Toto  přispívá  ke 
snížení  krevního  tlaku.  Rovněž  tím  usnadňuje  srdci  pumpovat  krev  do  celého  těla,  pokud  máte 
chronické srdeční selhání. 
 
Lékař Vám může předepsat další léky, které, stejně jako přípravek Inhibace, pomáhají k léčbě Vašich 
zdravotních obtíží. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inhibace užívat  

 
Neužívejte přípravek Inhibace 

 

pokud  jste  alergický(á)  (přecitlivělý/á)  na  cilazapril  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

pokud  jste  alergický(á)  (přecitlivělý/á)  na  jiné  léky  ze  skupiny  ACE  inhibitorů,  jako  jsou 
kaptopril, enalapril, lisinopril a ramiprinil. 

 

pokud se u Vás po užívání jiných ACE inhibitorů objevil závažný nežádoucí účinek nazývaný 
angioedém  (angioneurotický  edém),  jestliže  máte  hereditární  (vrozený)  angioedém  nebo 
angioedém  neznámé  příčiny.  Příznaky  jsou  otok  obličeje,  rtů,  úst  a  jazyka.  Pokud  užíváte 
některé perorální léčivé přípravky k léčbě diabetu (cukrovky) nebo léčivé přípravky k potlačení 
imunitního systému, je zde zvýšené riziko vzniku angioedému. 

 

 

 

 

 

 

2/7 

 

pokud jste těhotná déle jak 3 měsíce. (Je rovněž vhodné vyvarovat se užívání přípravku Inhibace 
v průběhu časného těhotenství - viz bod „Těhotenství“ a „Kojení“.) 

 

pokud  máte  cukrovku  (diabetes)  nebo  poruchu  funkce  ledvin  a  jste  léčen(a)  přípravkem  ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 
Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, neužívejte přípravek  Inhibace. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Inhibace užívat. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Inhibace se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 

 

pokud  máte  problémy  se  srdcem.  Přípravek  Inhibace  není  vhodný  pro  osoby  s určitými  typy 
srdečních onemocnění. 

 

pokud  jste  prodělal(a)  cevní  mozkovou  příhodu  (mrtvici)  nebo  máte  problémy  s cévním 
zásobením (prokrvením) mozku. 

 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

- blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany – například 
  valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami 
  související s diabetem. 
- aliskiren 
Váš  lékař  Vám  může  v pravidelných  intervalech  kontrolovat  funkci  ledvin,  krevní  tlak  a  
množství  elektrolytů  (např.  draslíku)  v krvi.  Viz  také  informace  v bodě  „Neužívejte 
přípravek Inhibace“. 

 

pokud užíváte léčivé přípravky k potlačení imunitního systému. 

 

pokud máte závažné problémy s játry nebo se u Vás objeví žloutenka. 

 

pokud  máte  problémy  s ledvinami  nebo  máte  problémy  s prokrvením  ledvin,  které  se  nazývá 
stenóza (zúžení) renální artérie. 

 

pokud podstupujete dialýzu. 

 

pokud jste v nedávné době zvracel(a) nebo měl(a) průjem. 

 

pokud držíte dietu s kontrolovaným příjmem soli (sodíku). 

 

pokud  máte  podstoupit  plánovanou  léčbu  ke  snížení  alergie  na  včelí  nebo  vosí  bodnutí 
(desenzibilizační léčba). 

 

pokud máte podstoupit plánovanou operaci (včetně zubařských zákroků). To je proto, že některá 
anestetika mohou snižovat krevní tlak a ten by pak mohl být příliš nízký. 

 

pokud se Vám hromadí tekutina v dutině břišní (ascites). 

 

pokud máte cukrovku (diabetes) a užíváte léčivé přípravky k léčbě cukrovky. 

 

pokud máte kolagenní cévní onemocnění. 

 

pokud podstupujete LDL aferézu se sulfátem dextranu.  

 
Pokud  se  Vás  cokoli  z výše  zmíněného  týká,  nebo  pokud  si  nejste  jistý(á),  promluvte  si  se  svým 
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Inhibace užívat. 
 
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo můžete být těhotná), musíte informovat svého lékaře. Přípravek 
Inhibace není doporučen v časném těhotenství a nesmí se užívat v případě, že jste těhotná déle než 3 
měsíce,  protože,  pokud  je  užíván  v tomto  stupni  těhotenství,  mohl  by  vážně  poškodit  dítě  (viz  bod 
„Těhotenství“ a „Kojení“). 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Inhibace není určen k podávání dětem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Inhibace 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
To  je  proto,  že  přípravek  Inhibace  může  ovlivnit  způsob,  jakým  některé  léky  účinkují.  Stejně  tak 
některé léky mohou ovlivnit způsob, jakým účinkuje přípravek Inhibace. 
 

 

 

 

 

 

 

3/7 

Možná  bude  nutné,  aby  Váš  lékař  změnil  Vaši  dávku  a/nebo  udělal  jiná  opatření:  Pokud  užíváte 
blokátor  receptorů  pro  angiotenzin  II  (ARB)  nebo  aliskiren  (viz  také  informace  v  bodě  „Neužívejte 
přípravek Inhibace“ a „Upozornění a opatření“). 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka,  pokud  užíváte,  jste  v nedávné  době  užíval(a)  nebo  možná 
budete užívat jakékoli z následujících léků: 

 

diuretika  („močopudné  léky“)  –  viz  „Vysoký  krevní  tlak  (hypertenze)“  v bodě  3  „Jak  se 
přípravek Inhibace užívá“. 

 

jakékoli léky k léčbě vysokého krevního tlaku. 

 

léky  nazývané  „nesteroidní  antiflogistika“  (NSAID).  Tyto  léky  zahrují  např.  acylpirin, 
indometacin a ibuprofen. 

 

inzulin nebo jiné léky k léčbě cukrovky (diabetu). 

 

lithium (užívané k léčbě deprese). 

 

steroidní léky (jako je např. hydrokortizon, prednizolon a dexametazon) nebo další léky, které 
potlačují činnost imunitního systému. 

 

potravinové  doplňky  obsahující  draslík  (včetně  náhražek  soli)  nebo  močopudné  léky  šetřící 
draslík. 

 

antagonisty aldosteronu. 

 

sympatomimetika. 

 

anestetika, narkotika. 

 

tricyklická antidepresiva, antipsychotika. 

 

sloučeniny zlata (užívané k léčbě revmatoidní artritidy). 

 
Přípravek Inhibace s jídlem a pitím 
Pokud užíváte potravinové doplňky, které obsahují draslík, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Těhotenství  
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým 
lékařem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat.  Lékař  Vám  obvykle  doporučí  ukončit  užívání 
přípravku Inhibace dříve, než otěhotníte, nebo co nejdříve poté, kdy zjistíte, že jste těhotná. Rovněž 
Vám  místo  přípravku  Inhibace  doporučí  jiný  lék.  Přípravek  Inhibace  není  doporučen  v časném 
těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože, pokud se užívá po třetím 
měsíci těhotenství, může vážně poškodit dítě. 
 
Kojení 
Pokud kojíte, nebo se chystáte s kojením začít, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento 
přípravek  užívat.  Přípravek  Inhibace  není  doporučen kojícím  matkám.  Lékař  Vám  může  vybrat jiný 
lék, pokud si přejete kojit, zvláště pokud je Vaše dítě novorozenec nebo předčasně narozené. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při  užívání  přípravku  Inhibace  můžete  pociťovat  závratě.  Ty  jsou  více  pravděpodobné  při  prvním 
zahájení léčby. Pokud pociťujete závrať, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje. 
 
Přípravek Inhibace obsahuje laktosu 
Přípravek Inhibace obsahuje laktosu, což je určitý typ cukru. Pokud máte intoleranci (nesnášenlivost) 
některých cukrů nebo je nemůžete strávit (např. pokud máte nesnášenlivost galaktózy, vrozený deficit 
laktázy  nebo  máte  problémy  se  vstřebáváním  glukózy-galaktózy),  sdělte  to  svému  lékaři  dříve,  než 
začnete přípravek Inhibace užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Inhibace užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Vysoký krevní tlak (hypertenze) 

 

Obvyklá úvodní dávka pro dospělé je 1 mg denně. 

 

 

 

 

 

 

4/7 

 

Lékař bude zvyšovat dávku až do té doby, než bude krevní tlak upraven  – obvyklá udržovací 
dávka je mezi 2,5 mg a 5 mg denně. 

 

Pokud  máte  problémy  s ledvinami,  nebo  pokud  jste  starší,  může  Vám  lékař  předepsat  nižší 
dávku. 

 

Pokud  již  užíváte  diuretika  („močopudné  léky“),  lékař  Vám  doporučí  ukončit  jejich  užívání 
přibližně  3  dny  před  zahájením  léčby  přípravkem  Inhibace.  Obvyklá  úvodní  dávka  přípravku 
Inhibace je pak 0,5 mg denně. Lékař bude zvyšovat dávku až do té doby, než bude krevní tlak 
upraven. 

 
Chronické srdeční selhání 

 

Obvyklá úvodní dávka je 0,5 mg denně. 

 

Lékař bude poté dávku zvyšovat – obvyklá udržovací dávka je mezi 1 mg a 2,5 mg denně. 

 

Pokud máte problémy s ledvinami, nebo pokud jste staršího věku, může Vám lékař podávat nižší 

dávku. 

 

Pokud máte jaterní cirhózu bez ascitu (tekutiny v břiše), nebude Vám lékař dávat dávku vyšší než 

0,5 mg denně a bude pečlivě sledovat Váš krevní tlak. 

 
Užívání tohoto léčivého přípravku 

 

Tabletu spolkněte celou a zapijte ji dostatečným množstvím vody. 

 

  Není  důležité,  ve  kterou  denní  dobu  přípravek  Inhibace  užíváte,  vždy  jej  ale  užívejte 
přibližně ve stejnou dobu každý den. 

 

Přípravek Inhibace můžete užívat před nebo po jídle. 

 

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Inhibace, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užil(a)  více  přípravku  Inhibace,  než  jste  měl(a),  nebo  pokud  někdo  další  užil  tablety 
přípravku Inhibace, okamžitě to sdělte svému lékaři nebo vyhledejte nejbližší nemocnici. Balení léku 
vezměte s sebou. Mohou se objevit následující účinky: pocit závrati nebo opilosti, povrchní dýchání, 
chladná vlhká kůže, neschopnost pohybu nebo řeči a zpomalená srdeční frekvence. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Inhibace 

 

Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  dávku,  zapomenutou  dávku  vynechejte.  Poté  si  vezměte 
následující dávku jako obvykle. 

 

Nezdvojnásobujte  následující  dávku  (dvě  dávky  ve  stejnou  dobu),  abyste  nahradil(a) 
vynechanou dávku. 

 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  přípravek  Inhibace  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Některé nežádoucí účinky mohou být závažné a mohou vyžadovat okamžitou lékařskou pomoc: 
 
Pokud se u Vás projeví závažná reakce nazývaná angioedém (angioneurotický edém) nebo alergická 
reakce,  ukončete  užívání  přípravku  Inhibace  a  okamžitě  vyhledejte  lékaře.  Příznaky  mohou  být 
následující: 

 

Náhlý otok obličeje, hrdla, rtů nebo úst. To může vést k obtížím s dýcháním nebo polykáním. 

 
Pokud se u Vás objeví následující poruchy krve, poraďte se ihned se svým lékařem: 

 

Nízký počet červených krvinek (anémie). Příznaky zahrnují pocit únavy, bledost kůže, zrychlený 
nebo nepravidelný tlukot srdce (palpitace) a dušnost. 

 

 

 

 

 

 

5/7 

 

Nízký počet všech typů bílých krvinek (neutropenie, agranulocytóza). Příznaky zahrnují zvýšený 
počet infekcí, např. úst, dásní, hrdla a plic. 

 

Nízký  počet  krevních  destiček  v krvi  (trombocytopenie).  Příznaky  zahrnují  snadnou  tvorbu 
modřin a krvácení z nosu. 

 
Další možné nežádoucí účinky 
 
Časté 
(postihují méně než 1 osobu z 10) 
 
 

Pocit závrati 

 

Kašel 

 

Pocit na zvracení (nauzea) 

 

Pocit únavy 

 

Bolest hlavy 

 
Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100) 
 

 

Nízký  krevní  tlak.  To  může  vést  k pocitu  slabosti,  závrati  nebo  opilosti  a  může  též  způsobovat 

rozmazané  vidění  a  mdlobu.  Výrazné  snížení  krevního  tlaku  může  zvyšovat  riziko  srdeční 
příhody (infarktu) nebo cévní mozkové příhody (mrtvice) u určitých pacientů. 

 

Zvýšení tepové frekvence 

 

Pocit slabosti 

 

Bolesti na hrudi 

 

Potíže s dýcháním, včetně dušnosti a pocitu tíhy na hrudi 

 

Příznaky rýmy nebo ucpaný nos a kýchání (rýma) 

 

Suchá a opuchlá ústa 

 

Nechutenství 

 

Změna chuti 

 

Průjem nebo zvracení 

 

Kožní vyrážka (která může být závažná) 

 

Svalové křeče nebo bolesti svalů nebo kloubů 

 

Impotence 

 

Zvýšené pocení 

 

Návaly horka 

 

Poruchy spánku 

 
Vzácné (postihují méně než 1 osobu z 1000) 
 

 

Prokázání sníženého počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček v krevních 
testech (anémie, neutropenie, agranulocytóza a trombocytopenie) 

 

Určitý typ závažné alergické reakce (anafylaxe) 

 

Ischémie  (nedokrvení)  mozku,  tranzitorní  ischemická  ataka  („malá“  mrtvice),  cévní  mozková 

příhoda (mrtvice) (mohou se objevit, pokud krevní tlak příliš poklesne) 

 

Srdeční infarkt (může se objevit, pokud krevní tlak příliš poklesne) 

 

Nepravidelný tlukot srdce 

 

Intersticiální plicní onemocnění 

 

Obtíže podobající se systémovému lupus erythematodes 

 

Mravenčení a znecitlivění rukou a nohou 

 

Sípot 

 

Pocit  plného  nosu  nebo  pulzující  bolesti  za  nosem,  tvářemi  a  očima  (sinusitida,  zánět 
obličejových dutin) 

 

Bolest jazyka 

 

Pankreatitida (zánět slinivky břišní). Příznaky zahrnují silnou bolest břicha, která se šíří do zad. 

 

Změny funkce jater a ledvin (které se prokáží v krevních testech nebo rozboru moči) 

 

Porucha jater, jako je hepatitida (zánět jater) nebo jaterní poškození 

 

 

 

 

 

 

6/7 

 

Závažné kožní reakce, které zahrnují tvorbu puchýřů nebo olupování kůže 

 

Zvýšená citlivost na světlo 

 

Ztráta vlasů (která může být dočasná) 

 

Vypadávání a odlučování nehtů z nehtových lůžek 

 

Zvětšení prsů u mužů 

 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Inhibace uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Inhibace 2,5 mg: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Inhibace 5 mg: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  blistru  za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Inhibace obsahuje 
 

 

Léčivou látkou je cilazaprilum  

 

Jedna potahovaná tableta Inhibace 2,5 mg obsahuje cilazaprilum 2,5 mg ve formě monohydrátu 
(2,61  mg)  a  jedna  potahovaná  tableta  Inhibace  5  mg  obsahuje  cilazaprilum  5  mg  ve  formě 
monohydrátu (5,22 mg). 

 

Dalšími  složkami  jsou  ve  všech  silách tablet  monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  mastek, 

natrium-stearyl-fumarát,  hypromelosa  2910/3  a  2910/6,  červený  oxid  železitý  (E172),  žlutý  oxid 
železitý (E172) – pouze tablety o síle 2,5 mg, oxid titaničitý (E171).  

(Viz bod 2: Přípravek Inhibace obsahuje laktosu) 

 
Jak přípravek Inhibace vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Inhibace 2,5 mg: světle červenohnědé, oválné, bikonvexní potahované tablety, s půlicí rýhou na jedné 
straně, s nápisem CIL 2,5 na druhé straně. 

 

 

 

 

 

 

7/7 

Inhibace 5 mg: červenohnědé až hnědé, oválné, potahované tablety, s půlicí rýhou na jedné straně, s 
nápisem CIL 5 na druhé straně. 
 
Balení 
Inhibace 2,5 mg: blistr - 28  tablet 
                           skleněná lahvička – 100 tablet 
Inhibace 5 mg:    blistr - 28 tablet 
                           skleněná lahvička – 100 tablet 
  
Držitel rozhodnutí o registraci 
Roche s.r.o. 
Sokolovská 685/136f  
186 00 Praha 8 
Česká republika 
 
Výrobce odpovědný za propouštění šarží 
Roche Pharma AG 
Emil-Barell-Strasse 1 
D-79639 Grenzach-Wyhlen 
Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Rakousko: Inhibace « Roche » 
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Lucembursko, Polsko: Inhibace 
Německo: Dynorm 
Řecko, Irsko, Velká Británie: Vascace 
Itálie, Portugalsko: Inibace 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 1. 2017 
 
 
 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu INHIBACE 2,5 MG 28X2.5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu INHIBACE 2,5 MG 28X2.5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám