Podrobné informace

Potlačuje bolest, zmírňuje zánět a otok, urychluje vstřebávání modřin. Léčí poúrazové stavy a následky sportovních úrazů. Lék k vnějšímu užití.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 299644
Kód EAN: 8594739216396
Kód SÚKL: 200262
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Přípravek Inflamalgin je speciálně vytvořen ke vtírání do pokožky. Obsahuje léčivou látku diklofenak, který patří mezi nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID) a který tlumí tvorbu látek, jež se podílejí na rozvoji zánětu. Inflamalgin tlumí zánět, snižuje otok a potlačuje bolest.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Inflamalgin 10 mg/1 g
gel


Diclofenacum natricum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Inflamalgin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inflamalgin používat
3. Jak se Inflamalgin používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Inflamalgin uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Inflamalgin a k čemu se používá


Přípravek Inflamalgin je speciálně vytvořen ke vtírání do pokožky. Obsahuje léčivou látku diklofenak, který patří mezi nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID) a který tlumí tvorbu látek, jež se podílejí na rozvoji zánětu.

Inflamalgin tlumí zánět, snižuje otok a potlačuje bolest. Inflamalgin je vhodný k místní léčbě onemocnění pohybového aparátu, které má zánětlivý nebo degenerativní původ, tj. k odstranění bolesti a zánětu svalů a kloubů a je možné ho běžně použít u následujících stavů: poranění měkkých tkání, poúrazové stavy: poranění šlach, svalů a kloubů např. při vymknutí, natáhnutí a nebo pohmoždění, bolesti zad (úrazy utrpěné při sportu), k úlevě od bolesti při nezávažných artrózách periferních kloubů a zad. a po poradě s lékařem u těchto stavů: lokalizované formy revmatizmu měkkých tkání např. u tenisového loktu, při ztuhlém rameni.

Přípravek Inflamalgin mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let Používání přípravku Inflamalgin je vhodné i při celkové léčbě diklofenakem nebo jinými protizánětlivými přípravky.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inflamalgin používat


Nepoužívejte přípravek Inflamalgin: pokud jste alergický(á) na diklofenak nebo na kteroukoliv další složku přípravku, (uvedenou v bodě 6), pokud jste alergický(á) na salicyláty (např. kyselinu acetylsalicylovou) či jiné protizánětlivé léky, a v minulosti nebo v současné době se u vás objevila po těchto lécích reakce jako např. průduškové astma či kopřivka.

Upozornění a opatření
Neaplikujte přípravek Inflamalgin na kůži, pokud jste se řízli nebo máte otevřenou ránu. Neaplikujte na kůži s vyrážkou nebo ekzémem. Buďte opatrní, aby se Vám přípravek nedostal do očí. Pokud se tak stane, dobře si vypláchněte oči čistou vodou. Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře nebo lékárníka. Inflamalgin je určen pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte v dutině ústní. Nepolykejte.

Další léčivé přípravky a přípravek Inflamalgin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte přípravek Inflamalgin.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Těhotné a kojící ženy by přípravek Inflamalgin neměly používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Inflamalgin používá


Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a dospívající od 12 let nanášejí 3 - 4krát denně malé množství přípravku Inflamalgin na pokožku v místě bolesti nebo otoku. Potřebné množství léčivého přípravku se mění a závisí na velikosti bolestivé nebo oteklé plochy. Obvykle dostačuje množství o velikosti třešně až vlašského ořechu. Gel se lehce vetře a nezakrývá se obvazem. Po nanesení léčivého přípravku Inflamalgin si umyjte ruce, pokud ošetřovaná místa nejsou právě na Vašich rukou.

Jak dlouho přípravek používat
Pokud při poraněních nedojde do 7 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde ke zhoršení či se projeví nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a poraďte se lékařem.
Nepoužívejte přípravek Inflamalgin déle než 2 týdny při poranění svalů a kloubů (tj. vymknutí, natažení, pohmoždění) nebo zánětu šlach, nebo 3 týdny při léčbě bolestí doprovázejících artrózu, pokud Vám delší léčbu nenařídil Váš lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Inflamalgin než jste měl(a)
Předávkování je při podání vstřebáním přes kůži velmi nepravděpodobné. Pokud omylem dojde k pozření přípravku Inflamalgin, neprodleně kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Inflamalgin
Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Inflamalgin ve správný čas, aplikujte ho, jakmile si vzpomenete a pak pokračujte jako obvykle. Neaplikujte dvojnásobné množství.

4. Možné nežádoucí účinky


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, PŘESTAŇTE používat přípravek Inflamalgin a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka:
Kožní vyrážka s puchýři; kopřivka. Vyskytuje se asi u 1 až 10 lidí z 10 000.
Sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma). Vyskytuje se u méně než 1 osoby z 10 000.
Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla. Vyskytuje se u méně než 1 osoby z 10 000.
Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou obvykle mírné, přechodné a neškodné. Pokud se Vás týkají, informujte co nejdříve, jak je to možné, lékaře nebo lékárníka.
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 lidí ze 100)
Kožní vyrážka, svědění, zčervenání nebo bodavá (bolest) kůže.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 osoby z 10 000)
Kůže může být citlivější na sluneční záření. Možné příznaky jsou spálení od slunce se svěděním, otokem a puchýři.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Inflamalgin uchovávat


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25oC, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Inflamalgin obsahuje
Léčivou látkou je diclofenacum natricum 0,01 g v 1 g gelu (1%).
Gelový základ: Ethanol 96%, isopropylalkohol, karbomer 980, roztok amoniaku 10%, monohydrát kyseliny citronové, čistěná voda.

Jak přípravek Inflamalgin vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bezbarvý, čirý až mírně opalizující homogenní gel charakteristického zápachu po isopropylalkoholu.

Velikost balení: 35 g, 50 g nebo 100 g gelu
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
13.3.2013

Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls7045/2013

Recenze

Recenze produktu Inflamalgin Gel 100 g

Diskuze

Diskuze k produktu Inflamalgin Gel 100 g

Přidat nový příspěvek do diskuze