Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

INDAPAMID STADA 1,5 MG 50X1.5MG Tabl. s prodl. uvol.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 111622

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Kód výrobku: 111622
Kód EAN:
Kód SÚKL: 120326
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Indapamid Stada 1,5 mg je určen ke snížení vysokého krevního tlaku (hypertenze).

Příbalový leták

1/7
Příloha k sp. zn. sukls151802/2008
a sp. zn. sukls33807/2008 ; sukls46711/2008 ; sukls46709/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Indapamid Stada 1,5 mg,
tablety s prodlouženým uvolňováním
Indapamidum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Indapamid Stada 1,5 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Indapamid Stada 1,5 mg užívat
3. Jak se Indapamid Stada 1,5 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Indapamid Stada 1,5 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE INDAPAMID STADA 1,5 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Indapamid Stada 1,5 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním, obsahuje léčivou látku
indapamid. Indapamid je diuretikum močopudný lék. Diuretika zvyšují množství vylučované moči.
Indapamid Stada 1,5 mg je určen ke snížení vysokého krevního tlaku (hypertenze).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE INDAPAMID
STADA 1,5 mg UŽÍVAT
Neužívejte Indapamid Stada 1,5 mg:
- jestliže jste alergický/á na indapamid nebo jiný sulfonamid nebo na kteroukoli další složku
přípravku Indapamid Stada 1,5 mg,
- jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin,
- jestliže trpíte závažným jaterním onemocněním nebo stavem nazývaným jaterní encefalopatie
(degenerativní onemocnění centrálního nervového systému, které ovlivňuje vědomí),
- jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Indapamid Stada 1,5 mg je zapotřebí:
- Jestliže máte problémy s játry.
- Pokud máte cukrovku (pravidelně si kontrolujte hladinu glukózy v krvi).
- Pokud máte dnu.
- Pokud máte nějaké problémy se srdečním rytmem.
- Pokud trpíte onemocněním ledvin.
- Pokud se podrobíte vyšetření příštítných tělísek.
Při užívání thiazidů a příbuzných diuretik byly hlášeny fotosenzitivní reakce (přecitlivělost na světlo).
Pokud se u Vás tyto problémy objeví, informujte svého lékaře, který může léčbu ukončit. Při užívání
indapamidu je doporučeno chránit nekryté plochy kůže před sluncem a ultrafialovým zářením.
2/7
Pokud se podrobíte vyšetření příštítných tělísek, informujte o tom Vašeho lékaře. Ten léčbu
přípravkem Indapamid Stada 1,5 mg přeruší.
Váš lékař Vám provede krevní testy na kontrolu hladin sodíku a draslíku, které mohou být nižší a
hladiny vápníku, která může být zvýšena.Tyto kontroly jsou zvláště důležité u pacientů s vyšším
rizikem elektrolytové nerovnováhy (např. starší pacienti, pacienti užívající více dalších léků, pacienti
podvyživení).
Pokud se Vás některý z výše uvedených stavů týká, nebo pokud máte nějaký dotaz, zeptejte se svého
lékaře nebo lékárníka.
Sportovci si musí být vědomi, že tento přípravek obsahuje léčivou látku, která může způsobit
pozitivitu dopingových testů.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek Indapamis Stada 1,5 mg nesmíte užívat spolu s lithiem (užívá se při léčbě deprese), jelikož
při současném užívání existuje riziko zvýšení hladiny lithia v krvi.
Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků, jelikož při jejich kombinaci
s indapamidem je třeba zvláštní opatrnosti:
- léky užívané k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid,
amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid),
- antipsychotické léky užívané při psychických poruchách, jako jsou
o fenothiaziny (např. chlorpromazin, cyamemazin, levopromazin, thioridazin,
trifluoperazin)
o benzamidy (např. amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid)
o butyrofenony (např. droperidol, haloperidol),
- tricyklická antidepresiva (užívaná při depresi), neuroleptika (užívaná při psychických poruchách),
- bepridil (léčí anginu pectoris, nemoc způsobující bolest na hrudi),
- cisaprid (léčí trávicí problémy),
- některá antibiotika (např. erytromycin v injekci, sparfloxacin, moxifloxacin),
- léky proti parazitům jako halofantrin (léčí některé typy malárie),
- pentamidin (léčí některé typy zápalu plic),
- mizolastin (užívaný při alergiích, např. při senné rýmě),
- vinkamin v injekci (léčí příznaky jako je špatná paměť, soustředění nebo potíže s myšlením u
starších pacientů),
- difemanil (většinou užívaný při léčbě svalového napětí u dětí),
- nesteroidní protizánětlivé léky proti bolesti (např. ibuprofen),vysoké dávky acetosalicylové
kyseliny), inhibitory cyklooxygenázy 2 (COX-2) (např. Celecoxib, Etoricoxib),
- inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (jako je kaptopril a ramipril) snižující vysoký krevní
tlak a užívané při srdečním selhání,
- amfotericin B v injekci (užívaný při závažných plísňových infekcích),
- kortikosteroidy (např. prednizolon, fludrokortizon) užívané při různých onemocněních včetně
závažného astmatu a revmatoidní artritidy,
- projímadla,
- baklofen (uvolňuje svalstvo při onemocnění nazývaném sklerosa multipex),
- digitalisové léky (léčí srdeční selhání a některé poruchy srdečního rytmu),
- kalium šetřící diuretika (amilorid, spironolakton, triamteren),
- diuretika, která mohou způsobit pokles hladiny draslíku v krvi (např. bumetanid, furosemid,
piretanid, thiazidy a xipamid),
- metformin (léčí cukrovku),
- jodové kontrastní látky (užívané k testování rentgenovým zářením),
3/7
- doplňky vápníku,
- léky tlumící imunitní systém užívané při autoimunitních onemocněních nebo po transplantaci
(např. cyklosporin, takrolimus),
- tetrakosaktid (užívá se při Crohnově chorobě).
Užívání přípravku Indapamid Stada 1,5 mg s jídlem a pitím
Není třeba dodržovat žádná zvláštní doporučení.
Těhotenství a kojení:
Tento léčivý přípravek se nedoporučuje užívat v těhotenství. Sdělte svému lékaři, jestliže můžete být
těhotná, jste těhotná nebo si přejete otěhotnět.
Léčivá látka je vylučována do mateřského mléka a proto není kojení při léčbě doporučeno.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Tento léčivý přípravek má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a ovládat stroje.
Přípravek neovlivňuje bdělost, ale následkem snížení krevního tlaku se u některých pacientů, zvláště
na počátku léčby nebo při zahájení současné léčby s dalším lékem snižujícím krevní tlak, mohou
objevit závratě nebo únava. Pokud se tyto příznaky u Vás objeví, neřiďte ani neovládejte stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Indapamid Stada 1,5 mg:
Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vás lékař informoval, že nesnášíte
některé cukry, kontaktujte Vašeho lékaře před užitím tohoto léku.
3. JAK SE INDAPAMID STADA 1,5 mg UŽÍVÁ
Přípravek vždy užívejte přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem.
Obvyklá dávka je jedna tableta každý den, nejlépe ráno.
Pacienti s poškozenou funkcí ledvin
Pacienti se závažným ledvinovým poškozením (clearence kreatininu pod 30 ml/min.) přípravek
Indapamid Stada 1,5 mg nesmějí užívat (viz bod 2. Neužívejte Indapamid Stada 1,5 mg).
Thiazid a podobná diuretika jsou plně účinná pouze při normální nebo minimálně zhoršené funkci
ledvin.
Pacienti s poškozenou funkcí jater
Pacienti se závažným jaterním poškozením přípravek Indapamid Stada 1,5 mg nesmějí užívat (viz bod
2. Neužívejte Indapamid Stada 1,5 mg).
Starší pacienti
Starší pacienti mohou být léčeni přípravkem Indapamid Stada 1,5 mg při normální nebo pouze
minimálně zhoršené funkci ledvin.
Děti a dospívající
Podávání přípravku Indapamid Stada 1,5 mg dětem a dospívajícím se vzhledem k nedostatečným
údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje.
Pokyny pro správné použití:
Tablety polykejte celé s dostatečným množstvím vody. Tablety nerozkousávejte.
4/7
Délka léčby
O délce léčby rozhodne lékař.
Pokud se Vám zdá, že lék působí slabě, nikdy dávku nezvyšujte. Poraďte se s lékařem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Indapamid Stada 1,5 mg, než jste měl(a):
Jestliže jste užil(a) více tablet, kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka.
Vysoká dávka přípravku Indapamid Stada 1,5 mg může způsobit nevolnost, zvracení, nízký krevní
tlak, křeče, závratě, ospalost, zmatenost a změnu množství vylučované moči.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Indapamid Stada 1,5 mg
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku svého léku, vezměte si další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat Indapamid Stada 1,5 mg:
Léčba vysokého krevního tlaku je obvykle dlouhodobá. Bez porady s lékařem léčbu neukončujte.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Indapamid Stada 1,5 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Velmi časté vyskytují se nejméně u 1 pacienta z 10
Časté vyskytují se nejméně u 1 pacienta ze 100, ale u méně než 1 pacienta z 10
Méně časté vyskytují nejméně u 1 pacienta z 1 000, ale u méně než 1 pacienta ze 100
Vzácné vyskytují nejméně u 1 pacienta z 10 000, ale u méně než 1 pacienta z 1 000
Velmi vzácné vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000, včetně ojedinělých případů
Neznámé frekvence nemůže být z dostupných údajů odhadnuta
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při užívání přípravku Indapamid Stada 1,5 mg:
Časté
- kožní vyrážky se skvrnami a pupínky (alergická reakce, především u pacientů se sklonem
k alergickým a astmatickým reakcím)
Méně časté:
- purpura (červené nebo nachové tečkovité krvácení pod kůži, alergická reakce, především u pacientů
se sklonem k alergickým a astmatickým reakcím)
- zvracení
Vzácné:
- závratě
- únava
- bolest hlavy
- pocit brnění a mravenčení (parestézie)
- nevolnost
- zácpa
- sucho v ústech
Velmi vzácné:
- vysoké hladiny vápníku v krvi (hyperkalcémie)
- nepravidelný srdeční rytmus (arytmie)
- nízký krevní tlak
- změny v počtu krevních tělísek
5/7
méně krevních destiček (trombocytopénie)
méně bílých krvinek (leukopénie), pokles počtu může být závažný (agranulocytóza)
méně červených krvinek - aplastická anémie (útlum kostní dřeně)
hemolytická anémie (rozpad krvinek)
- zánět slinivky břišní
- změna jaterních funkcí (v krevních testech)
- selhání ledvin
- alergické kožní reakce, především u pacientů se sklonem k alergickým a astmatickým reakcím
(angioneurotický edém a/nebo kopřivka, toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom).
Angioedém je charakteristický otokem rtů nebo jazyka, sliznic v hrdle nebo dýchacích cest.
Výsledkem je dušnost nebo potíže s polykáním. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, okamžitě
kontaktujte lékaře.
Neznámé:
- nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatrémie)
- nízké hladiny draslíku v krvi (hypokalémie)
- pokles objemu krve (hypovolémie) s
odvodněním
ortostatickou hypotenzí (pokles krevního tlaku při vzpřímení)
- nízké hladiny chloridů v krvi, které mohou způsobit metabolickou alkalózu (nízká kyselost krve)
- zvýšená hladina krevního cukru
- u pacientů s akutním roztroušeným lupus erythematosus (autoimunitní onemocnění) se může
onemocnění zhoršit
- přecitlivělost na světlo (viz bod 2. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Indapamid Stada 1,5 mg
je zapotřebí)
- u pacientů s jaterními problémy může přípravek způsobit jaterní encefalopatii
- zvýšené hladiny kyseliny močové v krvi, které mohou způsobit záchvaty dny
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK INDAPAMID STADA 1,5 mg UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Indapamid Stada 1,5 mg obsahuje:
Léčivou látkou je indapamid.
Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 1,5 mg indapamidu.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety:
Monohydrát laktosy
Předbobtnalý škrob
6/7
Hypromelosa
Koloidní bezvodý oxid křemičitý
Magnesium-stearát
Potahová vrstva:
Hypromelosa 2910/6
Makrogol 6000
Oxid titaničitý (E 171)
Jak Indapamid Stada 1,5 mg vypadá a co obsahuje toto balení:
Indapamid Stada 1,5 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety.
Tablety jsou dostupné v blistrech po 10, 15, 30, 50, 60, 90 nebo 100 tabletách balených v blistrech.
Všechny velikosti balení nemusí být na trhu dostupné.
Držitel rozhodnutí o registraci
Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Německo
Výrobce
Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Německo
Centrafarm Services B.V.
Nieuwe Donk 9, NL-4879 AC Etten-Leur
Nizozemsko
STADA Production Ireland Ltd.
Waterford Road, Irl-Clonmel, Co. Tipperary
Irsko
ALIUD Pharma GmbH&Co.KG, Gottlieb-Daimler Strasse 19
89150 Laichingen
Německo
STADA Arzneimittel GmbH
Muthgasse 36/2
1190 Wien
Rakousko
PharmaCoDane ApS
Marielundvej 46 A
2730 Herlev
Dánsko
Genus Pharmacueuticals Limited
Park View House
65 London Road
Newbury Berkshire RG14 1JN
Velká Británie
7/7
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko: Indapamid STADA retard 1,5 mg Filmtabletten
Bulharsko: Mivara SR 1.5 mg prolonged release tablets
Česká republika: Indapamid Stada 1.5 mg
Německo: Indapamid AL 1,5 mg Retardtabletten
Dánsko: Indapamid STADA, depottabletter 1.5 mg
Francie: INDAPAMIDE EG L.P. 1,5 mg, comprimé pelliculé libération prolongée
Maďarsko: Indastad 1.5 mg
Polsko: Indastad
Portugalsko: Indapamida Ciclum 1,5mg Comprimido de libertaço prolongada
Rumunsko : Indapamid STADA 1.5 mg, tablete cu eliberare prelungita
Slovensko: Indapamid Stada 1.5 mg
Velká Británie: Ethibide XL 1.5 mg prolonged release tablets
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 22.6.2011

Recenze

Recenze produktu INDAPAMID STADA 1,5 MG 50X1.5MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu INDAPAMID STADA 1,5 MG 50X1.5MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám