Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

INDAP 30X2.5MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17867

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 17867
Kód EAN: 8595026461130
Kód SÚKL: 96696
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Indap se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů. Při léčbě mírné a středně těžké formy se užívá samotný, u těžkých forem pak jako součást kombinované léčby.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls5197/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
INDAP
tvrdé tobolky
Indapamidum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Indap a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Indap užívat
3. Jak se Indap užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Indap uchovávat
6. Další informace
1. CO JE INDAP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Indap je močopudný přípravek, u nějž však zcela převažuje účinek na krevní oběh. Způsobuje rozšíření
cév a tím snížení jejich odporu vůči proudění krve, v důsledku čehož klesá krevní tlak. Močopudný
účinek se projeví teprve po podání vyšších dávek. Přípravek se dobře vstřebává ve střevě. Vylučuje se
převážně ledvinami, v menší míře také stolicí.
Indap se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů. Při léčbě mírné a středně těžké
formy se užívá samotný, u těžkých forem pak jako součást kombinované léčby.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE INDAP UŽÍVAT
Neužívejte Indap
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku indapamid nebo na příbuzné léčivé látky
ze skupiny sulfonamidů anebo na kteroukoli další složku přípravku Indap
- jestliže trpíte závažnou poruchou jaterních nebo ledvinných funkcí
- jestliže máte sníženou hladinu draslíku v krvi
- jste těhotná nebo kojíte.
Dosud nebyly provedeny klinické studie u dětí a proto nelze Indap doporučit pro léčbu dětí.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Indap je zapotřebí
- jestliže máte cukrovku, dnu, onemocnění ledvin nebo poruchu hospodaření s vodou v těle
- když se u Vás v průběhu léčby objeví jaterní onemocnění. Oznamte tuto skutečnost lékaři, který
zastaví podávání přípravku Indap a rozhodne o dalším postupu léčby.
- Během léčby Vám bude pravidelně kontrolována krevní hladina draslíku a kyseliny močové.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
2/3
Při současném užívání přípravku Indap a dalších léků může dojít ke vzájemnému ovlivnění účinku. Jde
zjeména o následující léky:
- nesteroidní protizánětlivé léky k uvolnění bolesti (např. ibuprofen) nebo vysoké dávky kyseliny
acetylsalicylové,
- tetrakosaktid (k léčení Crohnovy choroby),
- dráždivá projímadla,
- baklofen (k léčení svalové ztuhlosti provázející onemocnění, jako např. roztroušenou sklerózu),
- inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) užívané k léčení vysokého krevního tlaku a
srdečního selhání,
- léky užívané k léčbě poruch srdečního rytmu (např. quinidin, hydroquinidin, disopyramid,
amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid, digitalis),
- metformin (k léčení cukrovky),
- jodované kontrastní látky (užívané k testování rentgenovým zářením),
- léky užívané k léčení psychických onemocnění, jako deprese, úzkosti, schizofrenie (např.
tricyklická antidepresiva ze skupiny imipraminu, antipsychotické léky, neuroleptika),
- tablety s vápníkem nebo další doplňky s vápníkem,
- perorální kortikosteroidy užívané k léčení různých stavů včetně závažného astmatu a revmatoidní
artritidy,
- kalium šetřící diuretika (amilorid, spironolakton, triamteren),
- lithium (užívaný k léčbě deprese),
- cyklosporin, takrolimus nebo další léky užívané k léčení autoimunitních chorob nebo těžkých
revmatických nebo kožních chorob,
- bepridil (užívaný k léčení anginy pectoris),
- halofantrin (antiparazitický lék užívaný k léčení určitých typů malárie).
Užívání přípravku Indap s jídlem a pitím
Jídlo a pití neovlivňuje užívání přípravku Indap.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Indap se nesmí užívat v těhotenství a v období kojení.
V případě, že otěhotníte během léčby přípravkem Indap, oznamte ihned tuto skutečnost ošetřujícímu
lékaři, který rozhodne o dalším postupu léčby.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U některých pacientů může zejména na počátku léčby dojít ke zvýšené únavě a závrati. Bez souhlasu
lékaře byste proto neměl(a) řídit dopravní prostředek, obsluhovat stroje, pracovat ve výškách apod.
Důležité informace o některých složkách přípravku Indap
Indap obsahuje laktosu jako pomocnou látku. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se s lékařem, než začnete Indap užívat.
3. JAK SE INDAP UŽÍVÁ
Vždy užívejte Indap přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá denní dávka přípravku je u dospělých 1 tobolka nejlépe ráno. Tobolky se polykají
nerozkousané a zapíjejí se tekutinou.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Indap, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem. Lze očekávat, že
předávkování by se projevilo nestabilitou hospodaření s vodou v těle, výrazným snížením krevního tlaku
a snížením bdělosti.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Indap
3/3
Jestliže jste zapomněl(a) užít Indap, užijte jej ihned, jak si vzpomenete. Jestliže se blíží doba užití
následující dávky, dávku nedoplňujte a užijte následující dávku v obvyklou dobu.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat Indap
Léčba je obvykle dlouhodobá. Léčbu nepřerušujte bez předchozího doporučení Vašeho lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Indap nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Přípravek může lehce snižovat krevní hladinu draslíku a zvyšovat hladinu kyseliny močové. Indap může
při prudkém vstání způsobovat pokles krevního tlaku provázený pocitem slabosti až ztrátou vědomí
(ortostatické obtíže), dále se může objevit zvýšený pocit únavy a alergické projevy (vzácné případy
kožní vyrážky). U starších osob a u nemocných se srdečním selháním je zvýšené riziko odvodnění.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK INDAP UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Indap nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu a blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí a před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Indap obsahuje
- Léčivou látkou je indapamidum.
- Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob,
magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, želatina, indigokarmín, oxid titaničitý
Jak Indap vypadá a co obsahuje toto balení
Jedna tobolka obsahuje 2,5 mg indapamidu.
Indap jsou tvrdé želatinové tobolky se spodní částí bílou a vrchní modrou, uvnitř je bílý prášek. Velikost
balení je 30 a 100 tobolek.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce je PRO.MED.CS Praha a.s.,Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká
republika.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
26.1.2011

Recenze

Recenze produktu INDAP 30X2.5MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu INDAP 30X2.5MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám