Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

INDAP 30X2.5MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17867

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 17867
Kód EAN: 8595026461130
Kód SÚKL: 96696
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Indap se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů. Při léčbě mírné a středně těžké formy se užívá samotný, u těžkých forem pak jako součást kombinované léčby.

Příbalový leták

1/4 

 sp.zn. sukls143005/2017

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

INDAP 

2,5 mg 

tvrdé tobolky 

indapamidum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

-  Ponechte si příbalovou  informaci  pro případ,  že si ji  budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli  další otázky,  zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl  předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej  žádné další  osobě. Mohl  by jí  ublížit, 

a to i tehdy, má-li  stejné známky  onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli  z nežádoucích účinků,  sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte  v případě jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 

1.  Co je Indap a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost,  než začnete Indap užívat 
3.  Jak se Indap užívá 
4.  Možné nežádoucí  účinky 

5.  Jak Indap uchovávat 
6.  Obsah balení  a další informace 
 
 
1. 

Co je Indap a k čemu se používá 

 
Indap je močopudný  přípravek,  u nějž  však zcela převažuje účinek  na krevní oběh. Způsobuje  rozšíření 

cév a tím snížení  jejich odporu vůči proudění krve, v důsledku čehož klesá krevní tlak. Močopudný účinek 
se projeví  teprve po podání  vyšších dávek. Přípravek se dobře vstřebává ve střevě. Vylučuje se převážně 
ledvinami,  v menší míře také stolicí. 
Indap  se užívá  k léčbě vysokého  krevního  tlaku  u dospělých  pacientů.  Při léčbě mírné  a středně těžké 
formy se užívá samotný, u těžkých forem pak jako součást kombinované  léčby. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Indap užívat 

 
Neužívejte Indap 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  indapamid,  sulfonamidy  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku  (uvedenou v bodě 6), 

-  jestliže  máte závažnou poruchu funkce jater nebo ledvin, 
-  jestliže  máte sníženou  hladinu  draslíku  v krvi, 
-  jestliže  jste těhotná nebo kojíte. 

 
Upozornění a opatření 

Před užitím  přípravku Indap se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
-  jestliže  máte cukrovku,  dnu,  onemocnění ledvin  nebo poruchu hospodaření  s vodou v těle, 
-  když  se u Vás v průběhu  léčby objeví  jaterní  onemocnění.  Váš lékař zastaví  podávání  přípravku 

Indap a rozhodne  o dalším postupu léčby. 

Během léčby  Vám bude  pravidelně  kontrolována  krevní  hladina  draslíku,  glukosy,  sodíku  a kyseliny 

močové. 
 
Děti a dospívající 

Dosud nebyly  provedeny klinické  studie u dětí, a proto nelze Indap doporučit  pro léčbu dětí. 

2/4 

 
Další léčivé přípravky a Indap 

Informujte  svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích,  které užíváte,  které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
Při současném užívání  přípravku  Indap a dalších  léků  může dojít  ke vzájemnému  ovlivnění  účinku.  Jde 
zejména o následující  léky: 
-  nesteroidní  protizánětlivé  léky  k uvolnění  bolesti  (např. ibuprofen)  nebo  vysoké  dávky  kyseliny 

acetylsalicylové, 

-  tetrakosaktid (k léčbě Crohnovy choroby), 

-  dráždivá projímadla, 
-  baklofen (k léčbě svalové ztuhlosti  provázející  onemocnění jako roztroušená skleróza), 
-  inhibitory  angiotenzin  konvertujícího  enzymu  (ACE) užívané  k léčbě vysokého  krevního  tlaku  a 

srdečního selhání, 

-  léky  užívané  k léčbě  poruch  srdečního  rytmu  (např.  chinidin,  disopyramid,  amiodaron,  sotalol, 

dofetilid,  ibutilid,  digitalis), 

-  metformin  (k léčbě cukrovky), 

-  jodované kontrastní  látky (užívané k testování rentgenovým zářením), 
-  léky užívané  k léčbě psychických  onemocnění jako deprese, úzkost, schizofrenie  (např. tricyklická 

antidepresiva ze skupiny  imipraminu,  antipsychotické léky,  neuroleptika), 

-  tablety s vápníkem  nebo další doplňky  s vápníkem, 
-  perorální  kortikosteroidy  užívané  k léčbě různých  stavů včetně závažného  astmatu a revmatoidní 

artritidy, 

-  kalium  šetřící diuretika  (amilorid,  spironolakton,  triamteren), 
-  lithium  (užívaný  k léčbě deprese), 

-  cyklosporin,  takrolimus  nebo  další  léky  užívané  k léčbě  autoimunitních  chorob  nebo  těžkých 

revmatických nebo kožních  chorob, 

-  bepridil  (užívaný  k léčbě anginy  pectoris), 
-  halofantrin  (antiparazitický  lék užívaný  k léčbě určitých typů malárie). 
 
Indap s jídlem a pitím 

Jídlo  a pití  neovlivňuje  užívání  přípravku  Indap. 

 
Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte,  domníváte  se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem  dříve,  než začnete tento přípravek užívat. 
Indap se nesmí užívat v těhotenství a v období  kojení. 
V případě,  že  otěhotníte  během  léčby  přípravkem  Indap,  oznamte  ihned  tuto  skutečnost  ošetřujícímu 
lékaři,  který rozhodne o dalším  postupu léčby. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

U některých pacientů  může  zejména  na počátku  léčby  dojít  ke zvýšené únavě  a závrati.  Bez  souhlasu 
lékaře byste proto neměl(a) řídit  dopravní  prostředek, obsluhovat  stroje, pracovat ve výškách apod. 
 
Indap obsahuje monohydrát laktosy 

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento přípravek 
užívat. 

 
 
3. 

Jak se Indap užívá 

 
Vždy užívejte  tento přípravek přesně podle  pokynů  svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),  poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Doporučená dávka přípravku u dospělých je 1 tvrdá tobolka užitá nejlépe ráno. Tvrdé tobolky  se polykají 

nerozkousané a zapíjejí  se tekutinou. 
 

3/4 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Indap, než jste měl(a) 

Při předávkování  nebo náhodném požití  přípravku  dítětem se ihned poraďte s lékařem. Lze očekávat, že 
předávkování by se projevilo  nestabilitou  hospodaření  s vodou v těle, výrazným snížením  krevního  tlaku 
a snížením  bdělosti. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Indap 

Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  Indap,  užijte  jej  ihned,  jak  si  vzpomenete.  Jestliže  se  blíží  doba  užití 
následující  dávky, dávku nedoplňujte  a užijte  následující  dávku v obvyklou  dobu. 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat Indap 

Léčba je obvykle  dlouhodobá.  Léčbu nepřerušujte bez předchozího  doporučení  Vašeho lékaře. 
 
Máte-li jakékoli  další otázky týkající  se užívání  tohoto přípravku,  zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky,  které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Přípravek může lehce snižovat  krevní hladinu  draslíku  a zvyšovat hladinu  kyseliny  močové. Indap může 
při  prudkém  vstání  způsobovat  pokles  krevního  tlaku  provázený  pocitem  slabosti  až  ztrátou  vědomí 
(ortostatické obtíže), dále se může objevit  zvýšený pocit únavy a alergické projevy (vzácné případy kožní 

vyrážky). U starších osob a u nemocných se srdečním selháním  je zvýšené riziko  odvodnění. 
 
Další nežádoucí účinky: 
-  ojediněle  se mohou vyskytnout  závratě, bolest hlavy, brnění a mravenčení, pocit na zvracení, zácpa, 

sucho v ústech, poruchy krvetvorby, 

-  velmi  ojediněle  se může vyskytnout  zánět slinivky  břišní, 
-  zvýšení hladiny  vápníku  v krvi, 

-  při  poruše  funkce  jater  může  dojít  ke  vzniku  jaterní  encefalopatie  (degenerativní  onemocnění 

mozku), 

-  pokud trpíte systémovým lupus erythematodes (druh onemocnění kolagenu),  může nastat zhoršení, 
-  purpura (tečkovité krvácení pod kůží). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se u Vás vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit  také přímo  na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Indap uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo  dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě  do 25 °C v původním  obalu  a blistr  v krabičce, aby byl  přípravek  chráněn před 
vlhkostí  a před světlem. 
Nepoužívejte  tento přípravek  po uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené na krabičce za „Použitelné  do:“. 
Doba použitelnosti  se vztahuje k poslednímu  dni  uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte naložit  s přípravky,  které již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 

4/4 

 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Indap obsahuje 

Léčivou látkou je indapamidum.  Jedna tvrdá tobolka  obsahuje indapamidum  2,5 mg. 
Dalšími  složkami  jsou: 
-  náplň  tobolky:  mikrokrystalická  celulosa,  monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  magnesium-

stearát, koloidní  bezvodý  oxid křemičitý, 

-  tobolka:  želatina,  indigokarmín  (E132),  oxid titaničitý  (E171). 

 
Jak Indap vypadá a co obsahuje toto balení 

Indap jsou tvrdé želatinové  tobolky  se spodní  částí bílou  a vrchní modrou,  uvnitř  je bílý  prášek. 
Velikost balení  je 30 nebo 100 tvrdých tobolek. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti  balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle,  140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována . 8. 6. 2017  

 

Recenze

Recenze produktu INDAP 30X2.5MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu INDAP 30X2.5MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám