Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

IMUNOR 4X10MG Lyofilizát

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21309

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: IMUNOMEDICA A.S.
Kód výrobku: 21309
Kód EAN: 8594025361434
Kód SÚKL: 87299
Držitel rozhodnutí: IMUNOMEDICA A.S.
Imunor moduluje imunitní odpověď organismu v případech je-li narušena. Snížení imunity vede k oslabení protiinfekční obrany a ke vzniku některých chorobných projevů. Osvědčuje se proto u vrozených i získaných nedostatečností imunitního systému, které se zpravidla projevují opakovanými či chronických infekcemi obtížně reagujícími na běžnou léčbu. Lze jej např. použít u hnisavých afekcí a v rekonvalescenci po septických stavech. Dále se uplatňuje při léčbě herpetických a plísňových onemocnění, v pomocné léčbě zhoubných nádorových onemocnění, pokud jsou přítomny známky snížení obranyschopnosti (opakované infekce, únavnost, úbytek bílých krvinek), při některých alergických chorobách a v případě chronického únavového syndromu. Imunor se má zásadně podávat na podkladě vyšetření imunitního stavu nemocného pod lékařským dozorem.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls129963/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 
 

IMUNOR 10 mg perorální lyofilizát 

 

Transferendi factor suillus 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou  informaci  pro případ,  že si ji  budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli  další otázky,  zeptejte se svého lékaře. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit,  a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění  jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  nebo 

lékárníkovi  nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které 
nejsou uvedeny v této příbalové  informaci. Viz bod 4. 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci  

1. 

Co je přípravek Imunor a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost,  než začnete přípravek Imunor užívat   

3. 

Jak se přípravek Imunor užívá 

4. 

Možné nežádoucí  účinky 

Jak přípravek Imunor uchovávat  

6. 

Obsah balení  a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Imunor a k čemu se používá 

 

Imunor,  lyofilizát  (sušený  roztok)  pro  perorální  podání,  je  přípravek  z  homogenátu  bílých  krvinek 
vepřové  krve.  Obsahuje  komplex  biologicky  aktivních  látek  o  malé  molekulové  hmotnosti,  u  kterých 
bylo  zjištěno,  že  jejich  účinek  je  druhově  nespecifický  a  nevyvolává  v  příjemci  hypersenzitivní 
imunitní  odpověď. 
 
Imunomodulační  účinek  Imunoru  je  komplexní.  Jeho  podstatou  je  tzv.  transfer  faktor.  Je  to  látka 
připravovaná  z  bílých  krvinek,  kterou  je  možné  přenášet  schopnost  imunologicky  reagovat  proti 

některým  antigenům.  Podání  transfer  faktoru  příjemcům,  kteří  se  s antigenem  (např.  virem  nebo 
bakterií)  doposud  nesetkali,  vede  ke  zvýšení  obranyschopnosti  na  úroveň,  která  byla  prokazatelná  u 
dárců. 
 
Podání  Imunoru  navozuje  řadu  změn  v  imunitním  systému.  Dochází  např.  k  aktivaci  bílých  krvinek 
zodpovědných  za  fagocytární  obranu  (pohlcování),  zvyšuje  se  tvorba  mezibuněčných  signálních 
působků  (interferon  a  interleukiny),  zvyšuje  se  počet  a  schopnost  aktivace  lymfocytů.  Imunor  má 
rovněž  prokazatelné  protizánětlivé  účinky.  Při  jeho  podávání  dochází  ke  změnám  laboratorních 

parametrů  směrem  k  rozmezí  normálních  hodnot,  což  lze  rovněž  sledovat  na  úpravě  složek krevního 
obrazu.  Imunor  se  tedy  jeví  jako  látka  modulující  celý  imunitní  systém  a  v  preklinickém  zkoušení  se 
efekt Imunoru výrazně nelišil  od injekčního  transfer faktoru připravovaného  z lidských  bílých  krvinek. 
 
Imunor  moduluje  imunitní  odpověď  organismu  v  případech,  je-li  narušena.  Snížení  imunity  vede  k 
oslabení  protiinfekční  obrany  a  ke  vzniku  některých  chorobných  projevů.  Osvědčuje  se  proto  u 
vrozených  i  získaných  nedostatečností  imunitního  systému,  které  se  zpravidla  projevují  opakovanými 

či  chronickými  infekcemi  obtížně reagujícími na běžnou léčbu. Lze jej např. použít u hnisavých afekcí 
a  v  rekonvalescenci  po  septických  stavech.  Dále  se  uplatňuje  při  léčbě  herpetických  a  plísňových 
onemocnění,  v  pomocné  léčbě  zhoubných  nádorových  onemocnění,  pokud  jsou  přítomny  známky 

 

snížení  obranyschopnosti  (opakované  infekce,  únavnost,  úbytek  bílých  krvinek),  při  některých 
alergických chorobách a v případě chronického únavového syndromu. Imunor se má zásadně podávat 
na podkladě vyšetření imunitního  stavu nemocného a pod lékařským dozorem. 
 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Imunor užívat  

 

Imunor  se  má  zásadně  podávat  na  podkladě  vyšetření  imunitního  stavu  nemocného  a pod lékařským 
dohledem. 
 
Neužívejte přípravek Imunor: 

- Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku. 
- V těhotenství. 
 
Upozornění a opatření  

Před užitím  přípravku Imunor se poraďte se svým lékařem. 
 
Děti a dospívající 

Tento přípravek je určen pro dospělé a děti od 3 let věku. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Imunor 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 

užíval(a)  nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek Imunor s jídlem, pitím a alkoholem 

Podávání  přípravku  Imunor  by  se  nemělo  kombinovat  s jídlem,  aby  nedošlo  k ovlivnění  jeho  účinku. 
Interakce  s alkoholem  nebyly  testovány,  a  proto  se  nedoporučuje  požívání  alkoholu  spolu  s 
přípravkem Imunor. 
 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve,  než začnete tento přípravek užívat.   
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek neovlivňuje  pozornost při řízení  motorových  vozidel  a obsluze strojů. 
 

 
3. 

Jak se přípravek Imunor užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem.  
 
Dávkování  pro  jednotlivé  věkové  kategorie  se  nerozlišuje.  Pokud  lékař  nedoporučí  (neurčí)  jinak,  je 
základní  kúrou  podání  4-6  dávek  preparátu  podávaných  v  jednotýdenních  intervalech  (základní 

léčebná  kúra).  V  případě  akutní  infekce  je  možné  léčbu  rovněž  zahájit  podáním  2-3  dávek  v  prvém 
týdnu (např. ob den), s následným podáním dalších dávek v jednotýdenních intervalech. Volba léčebné 
strategie  je  individuální  a  řídí  se  klinickým  vývojem  případu  a  laboratorním  imunologickým  nálezem. 
Obvykle  se  aplikují  3-4  léčebné  kúry  za  rok.  V  těžších  případech,  kdy  v mezidobích mezi léčebnými 
kúrami  dochází  k  časnému  vzniku  recidiv,  je  možné  přistoupit  ke  kontinuálnímu  podávání  přípravku. 
Tím rozumíme  zpravidla  dlouhodobé  podávání  1 dávky 1krát týdně nebo jednou za 2 týdny. 
 

Obsah  jedné  lahvičky  se  před  použitím  rozpustí  za  mírného  protřepávání  v pitné  vodě  po  hrdlo 
lahvičky. Protože část prášku může ulpět na zátce, po přidání vody je vhodné lahvičku opět zazátkovat 

 

a  protřepat,  aby  se  všechen  přípravek  ve  vodě dokonale rozpustil. Obsah se vypije ráno na lačno, za 
půl hodiny  je možno  požít  lehkou snídani.  Po otevření lahvičky  je nutné Imunor okamžitě použít. 
 
Použití u dětí a dospívajících 

Dávkování a způsob podání  se pro jednotlivé  věkové kategorie nerozlišuje. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Imunor, než jste měl(a) 

Při předávkování nebo náhodném požití  přípravku  dítětem se poraďte s lékařem. 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Imunor 

Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  O  užití  následující  dávky 
se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Imunor  

Máte-li jakékoli  další otázky týkající  se užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte se svého lékaře. 

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout  u každého. 
 
Snášenlivost  Imunoru je velmi  dobrá. Ojediněle  byly  pozorovány  následující  nežádoucí účinky: 

Gastrointestinální  poruchy:  projevy  mírné  gastrointestinální  nesnášenlivosti  (nevolnost,  pálení  v  horní 
části břicha, zvracení). 
Poruchy kůže a podkožní  tkáně: svědění, prchavá vyrážka. 
Celkové  poruchy  a  reakce  v  místě  aplikace:  únava,  ospalost,  zvýšené  pocení,  bolesti  hlavy,  pocit 
vnitřního  prohřátí. 
 
Nežádoucí  účinky  jsou  většinou  přechodného  charakteru  a  jen  výjimečně  vedou  k  nutnosti  přerušit 

léčbu. Jestliže do 3 dnů nezmizí,  poraďte se s lékařem. 
 
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 

U dětí a dospívajících  nebyly  pozorovány  žádné zvláštní  či závažné nežádoucí účinky 
 
Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 

zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové  informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit  také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu  léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.   
 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Imunor uchovávat  

 
Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn 

před světlem. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo  dohled a dosah dětí. 

 

 
Nepoužívejte  tento přípravek po uplynutí  doby použitelnosti  uvedené na lahvičce.   
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 

 
6. 

Obsah balení a další informace  

 
Co přípravek Imunor obsahuje  

Léčivou látkou je transferendi factor suillus  10 mg  
 
Jak přípravek Imunor vypadá a co obsahuje toto balení 

Balení  obsahuje  4 lahvičky po 10 mg lyofilizátu. 1 lahvička obsahuje 10 mg vlastní  léčivé látky, což je 
bílá  až  nažloutlá  porézní  hmota  ve  formě  koláčku  nebo  rozptýleného  prášku. Prášek může ulpívat na 

dně nebo zátce lahvičky. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  

 
Imunomedica,  a.s., Chuderov 118,  400 02 Ústí nad Labem. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26. 6. 2017. 

 

 
 

Recenze

Recenze produktu IMUNOR 4X10MG Lyofilizát

Diskuze

Diskuze k produktu IMUNOR 4X10MG Lyofilizát

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám