Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
Kód výrobku: 70130
Kód EAN: 3660053002245
Kód SÚKL: 100224
Držitel rozhodnutí: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
Tato vakcína se používá k ochraně před onemocněním poliomyelitidou u kojenců, dětí a dospělých pro základní očkování i přeočkování (booster).

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls158765/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
IMOVAX POLIO, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce
Vakcína proti poliomyelitidě (inaktivovaná)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než necháte sebe nebo Vaše dítě
očkovat.
- Ponechte si příbalovou informaci až do ukončení očkování pro případ, že si ji budete
potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
- Ujistetě se, že očkování proběhlo celé, v souladu s doporučeným schématem dávkování.
V opačném případě nemusí být Vaše ochrana úplná.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je IMOVAX POLIO a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete IMOVAX POLIO používat
3. Jak se IMOVAX POLIO používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak IMOVAX POLIO uchovávat
6. Další informace

1. CO JE IMOVAX POLIO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Vakcína IMOVAX POLIO se dodává ve formě injekční suspenze (0,5 ml v předplněné
injekční stříkačce s jehlou nebo bez jehly, v balení po 1 nebo po 20 dávkách).
Tato vakcína se používá k ochraně před onemocněním poliomyelitidou u kojenců, dětí a
dospělých pro základní očkování i přeočkování (booster).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE IMOVAX POLIO
POUŽÍVAT

2/5
Nepoužívejte IMOVAX POLIO, pokud vy nebo vaše dítě
jste (je) alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku
přípravku, na neomycin, streptomycin nebo polymyxin B, anebo jste měli alergickou reakci
po předešlé injekci této vakcíny.
má (te) horečku nebo akutní onemocnění. V těchto případech je nutno očkování odložit.
Zvláštní opatrnosti při použití vakcíny IMOVAX POLIO je zapotřebí, pokud vy nebo
vaše dítě
Má (te) trombocytopenii (nedostatečný počet krevních destiček, který má důležitou
úlohu ve srážlivosti krve) nebo poruchu krvácivosti, z důvodu krvácení, které může
nastat při intramuskulárním podání
Podstupujete léčbu, která tlumí vaše imunitní obranné schopnosti nebo máte poruchu
imunity, proto imunitní odpověď na vakcínu může být v uvedených případech snížena.
V těchto případech se doporučuje vyčkat s očkováním do ukončení léčby nebo se
vyšetřením ujistit, že je očkovaný náležitě chráněn. Je však doporučeno očkovat osoby
s chronickým deficitem imunity, např. infekcí HIV, pokud jejich základní onemocnění
stále umožňuje protilátkovou odpověď, třebaže omezenou.
Tato vakcína může být dále podána jedincům, pro které je perorální vakcína proti
poliomyelitidě kontraindikována a jako posilovací dávka (booster) jedincům, kteří byli
předtím očkovaní perorální vakcínou.
Vakcína nesmí být aplikována intravaskulárně: je třeba se přesvědčit, že jehla
nepronikla do krevní cévy.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Nejsou popsány žádné interakce IMOVAX POLIO při současném podání s jinými vakcínami.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které vy nebo vaše dítě užíváte
nebo jste užívali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Vakcína může být podána těhotným ženám, pokud je to nezbytné.
Kojení není považováno za kontraindikaci očkování.
3/5
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.
Seznam pomocných látek se známým účinkem
Formaldehyd, fenylalanin
3. JAK SE IMOVAX POLIO POUŽÍVÁ
Dávkování
Základní očkování:
Dětem od 2 měsíců věku se podávají 3 po sobě jdoucí dávky 0,5 ml v jednoměsíčních až
dvouměsíčních intervalech.
U dětí od 6 týdnů života lze IMOVAX POLIO podat v 6., 10., a 14. týdnu života v souladu
s doporučením SZO (Expanded Programme on Immunisation of the WHO).
U neočkovaných dospělých jedinců mají být podány 2 dávky 0,5 ml v intervalu 1 nebo
přednostně 2 měsíců.
Přeočkování (posilovací dávky):
Dětem ve 2. roce života se podává čtvrtá dávka ( první posilovací dávka) za jeden rok po třetí
dávce.
Dospělým se podává třetí dávka (první posilovací dávka) 8-12 měsíců po druhé dávce.
Následné posilovací dávky mají být podávány dětem a mladistvým v intervalech 5 let a
dospělým v intervalech 10 let.
Způsob podání
Vakcína se podává přednostně intramuskulárně, může být však podána i subkutánně.
Přednostním místem pro intramuskulární podání je střední část boční strany stehna u kojenců
a batolat a deltový sval u dětí, mladistvých a dospělých.
Jestliže jste použila více přípravku IMOVAX POLIO, než jste měl(a):
Neuplatňuje se.
Jestliže jste zapomněla použít přípravek IMOVAX POLIO:
Váš lékař rozhodne, kdy bude podána chybějící dávka.
4/5
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i IMOVAX POLIO nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Hlášené jsou následující nežádoucí účinky:
Místní reakce v místě vpichu: bolest (velmi časté: více než 10%), erytém (zarudnutí
kůže) (časté: méně než 10%), zatvrdnutí (méně časté: méně než 1%)
Mírná, přechodná horečka (velmi časté: více než 10%).
Velmi vzácně (méně než 0,01%) hlášené nežádoucí účinky jsou:
Místní reakce v místě vpichu:
- otok, který se může objevit do 48 h po aplikaci a může přetrvávat 1-2 dny
- lymfadenopatie (zvětšení mízních uzlin)
Reakce přecitlivělosti (alergie) na kteroukoli složku vakcíny: kopřivka, Quinkeho edém
(edém v oblasti obličeje), anafylaktický šok
Mírná a přechodná artralgie (bolest kloubů) a myalgie (bolest svalů) během několika
dnů po očkování
Křeče (izolované nebo související s horečkou) během několika dnů po očkování, bolest
hlavy, mírná a přechodná parestézie (pocit brnění, zejména v dolních končetinách) s
výskytem do 2 týdnů po očkování.
Agitovanost, somnolence, a podrážděnost během několika hodin až dnů po očkování,
které velmi rychle ustoupí.
Kožní vyrážka.
U předčasně narozených dětí (v nebo před 28. týdnem těhotenství) se může 2-3 dny po
očkování prodloužit interval mezi nádechy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5/5
5. JAK IMOVAX POLIO UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C). Chraňte před mrazem.
Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte IMOVAX POLIO, pokud si všimnete, že vakcína je zakalená.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co IMOVAX POLIO obsahuje
Léčivými látkami jsou:
Virus poliomyelitidis inactivatum typus 1 (Mahoney) #..40 antigenních D jednotek*
Virus poliomyelitidis inactivatum typus 2 (MEF-1) #8 antigenních D jednotek*
Virus poliomyelitidis inactivatum typus 3 (Saukett) # ... 32 antigenních D jednotek*
v jedné dávce 0,5ml
# kultivovaný na buňkách VERO
*nebo množství ekvivalentních antigenů stanovené pomocí vhodné imunochemické metody.
Pomocnými látkami jsou fenoxyethanol, formaldehyd, živná půda M 199H (obsahuje
zejména aminokyseliny (včetně fenylalaninu), minerální soli, vitaminy, a další složky (jako
glukosa), doplněné polysorbátem 80, rozpuštěné ve vodě na injekci),
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
SANOFI PASTEUR SA
2, avenue Pont Pasteur
69007 Lyon, Francie

Výrobce :
Sanofi Pasteur S.A., Val de Reuil, Francie
Sanofi Pasteur S.A., Marcy LEtoile, Francie
SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapešť, Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
1.8.2012

Recenze

Recenze produktu IMOVAX POLIO 1X0.5ML/DÁV Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu IMOVAX POLIO 1X0.5ML/DÁV Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze