Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

IMIGRAN 2X0.5ML/6MG Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13974

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME OPERATIONS, BARNARD CASTLE
Kód výrobku: 13974
Kód EAN: 8590335501959
Kód SÚKL: 47281
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME OPERATIONS, BARNARD CASTLE
Podkožní injekce Imigran se používají pouze u prokázané diagnózy migrény. Jsou určeny k dosažení okamžité úlevy při akutním záchvatu migrény s aurou (což je stav předcházející záchvatu migrény, projevující se smyslovými vjemy: zrakovými, čichovými), tak bez ní. Přípravek se rovněž podává v akutním stavu histaminových bolestí hlavy. Přípravek mohou užívat dospělí od 18 do 65 let. Bezpečnost jeho podávání a účinnost u dětí nebyly dosud prokázány.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls133560/2014 
                 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Imigran 

Sumatriptanum 

injekční roztok 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento 
přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte  si  příbalovou  informaci  pro  případ,  že  si  ji  budete  potřebovat  přečíst 

znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě. 

Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 

nebo  lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1)  Co je přípravek Imigran a k čemu se používá 
2)  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Imigran používat 
3)  Jak se přípravek Imigran používá 
4)  Možné nežádoucí účinky 
5)  Jak přípravek Imigran uchovávat 
6)  Obsah balení a další informace 
7)  Podrobný návod k použití 
 

1)  Co je přípravek Imigran a k čemu se používá  

 
Jedna injekce Imigranu obsahuje jednu dávku sumatriptanu. Sumatriptan patří do 
skupiny léků nazývaných triptany (rovněž známé jako agonisté 5HT1 receptorů). 
 
Přípravek Imigran je určen k léčbě migrenózních bolestí hlavy a vzácného typu 
bolestí hlavy nazývaného cluster headache. 
 
Příznaky  migrény  a  cluster  headache  mohou  být  způsobeny  dočasným  rozšířením 
krevních cév v hlavě. Přípravek  Imigran zmenšuje rozšíření těchto krevních cév. To 
pomáhá  k odstranění  bolestí  hlavy  a  úlevě  od  dalších  příznaků  migrenózního 
záchvatu,  jako je nevolnost  (pocit na zvracení) nebo zvracení  a citlivost na světlo  a 
hluk. 
 
Podkožní  injekce  Imigran  se  užívají  pouze  u  prokázané  migrény  nebo  cluster 
headache.  Jsou  určeny  k  dosažení  okamžité  úlevy  při  akutním  záchvatu  migrény  s 
aurou (což je stav předcházející záchvatu migrény, projevující se smyslovými vjemy: 
zrakovými, čichovými, sluchovými), tak bez ní, včetně léčby akutního migrenózního 
záchvatu  souvisejícího  s menstruací  u  žen.  Přípravek  se  rovněž  podává  v  akutním 
stavu určitého typu silných bolestí hlavy – tzv. cluster headache. 
 
Přípravek Imigran mohou užívat dospělí ve věku 18 až 65 let. 

 

Přípravek Imigran se neužívá preventivně (profylakticky). 
 
2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Imigran používat 

Nepoužívejte přípravek Imigran: 
 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sumatriptan nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

jestliže  máte  potíže  se  srdcem,  jako  je  například  srdeční  selhání,  zúžení 
koronárních  (srdečních)  tepen  (ischemická  choroba  srdeční)  nebo  bolesti  na 
hrudi  (angina  pectoris),  nebo  pokud  jste  již  někdy  v minulosti  prodělal(a) 
srdeční příhodu (infarkt myokardu)

jestliže máte poruchu prokrvení dolních končetin, která při chůzi způsobuje 
bolesti podobné křečím (ischemická choroba dolních končetin)

jestliže  jste  v minulosti  prodělal(a)  cévní  mozkovou  příhodu  nebo  malou 
cévní  mozkovou  příhodu  (rovněž  nazývanou  tranzitorní  ischemická  ataka, 
neboli TIA)

jestliže máte vysoký krevní tlak. Imigran je možné užívat s opatrností, pokud 
Váš vysoký krevní tlak je mírného stupně a je léčený. 

jestliže máte závažné onemocnění jater. 

s léky k léčbě migrény, které obsahují ergotamin, nebo podobnými léky jako je 
metysergid  nebo  jakýkoli  triptan/agonista  5HT

1

  receptoru  (léky,  které  jsou 

rovněž užívány k léčbě migrény). 

s antidepresivy  (k  léčbě  deprese)  nazývanými  IMAO  (inhibitory 
monoaminooxidázy)
,  nebo  jestliže  jste  tyto  léky  užíval(a)  v posledních  dvou 
týdnech. 

 
 

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká: 

 

→ Řekněte to svému lékaři a nepoužívejte Imigran. 

 
Upozornění a opatření 
Přípravek Imigran není určen
 osobám starším 65 let nebo dětem a dospívajícím do 
18 let. 
 
Než  začnete  užívat  přípravek  Imigran,  Váš  lékař  potřebuje  vědět,  pokud  máte 
jakékoli vysoké rizikové faktory srdečního onemocnění: 

  jestliže  jste  silný  kuřák/kuřačka,  nebo  podstupujete  substituční  (náhradní) 

léčbu nikotinem  

  jestliže jste muž starší 40 let nebo 

  jestliže jste žena po menopauze (po přechodu) 
  jestliže máte nadváhu 

  jestliže máte diabetes (cukrovku) nebo vysokou hladinu cholesterolu v krvi 
  jestliže  máte  závažnou  rodinnou  anamnézu  týkající  se  srdečních 

onemocnění. 
Pokud  se  Vás  některý  z výše  zmíněných  bodů  týká,  může  to  znamenat,  že  je  u 
Vás vyšší riziko rozvoje srdečního onemocnění – a proto: 

   Řekněte  to  svému  lékaři,  aby  mohl  Vaše  srdeční  funkce  vyšetřit  dříve,  než 

Vám předepíše přípravek Imigran. 

 

 

 

Ve velmi vzácných případech se u některých osob může po použití přípravku Imigran 
rozvinout  závažné  srdeční  onemocnění  a  to  i  pokud  nikdy  dříve  žádné  známky 
srdečního onemocnění neměli. 
 
Než začnete užívat přípravek Imigran, potřebuje Váš lékař vědět: 

Pokud máte nebo jste měl(a) vysoký krevní tlak. 

 

Přípravek Imigran pro Vás nemusí být vhodný.  

 

→   Řekněte  to svému lékaři  nebo lékárníkovi dříve, než začnete přípravek 
Imigran používat. 
 
Pokud jste někdy v minulosti prodělal(a) epileptický záchvat 
(záchvat křečí), 

 

nebo  pokud  se  u  Vás  vyskytují  některé  okolnosti,  které  mohou  znamenat  vyšší 
pravděpodobnost, že v budoucnu epileptický záchvat  proděláte  – například úraz 
hlavy nebo alkoholismus. 
→  Řekněte to svému lékaři, abyste mohl(a) být pečlivěji sledován(a).  

 
 

Jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin 
→  Řekněte to svému lékaři, abyste mohl(a) být pečlivěji vyšetřen(a).  
 
Jestliže jste alergický(á) na antibiotika nazývaná sulfonamidy 

 

Pokud ano, můžete být rovněž alergický(á) na přípravek Imigran. Pokud víte, že 
máte alergii na antibiotika, ale nejste si jistý(á), zda jsou to sulfonamidy: 

 

→  Řekněte  to svému lékaři  nebo lékárníkovi dříve, než začnete přípravek 
Imigran užívat. 

 
 

Pokud  užíváte  antidepresiva  nazývaná  SSRI  (selektivní  inhibitory  zpětného 
vychytávání  serotoninu)
  nebo  SNRI  (selektivní  inhibitory  zpětného  vychytávání 
serotoninu a noradrenalinu) 

 

→  Řekněte  to svému lékaři  nebo lékárníkovi dříve, než začnete přípravek 
Imigran  užívat.  
Rovněž  viz  Vzájemné  působení  s dalšími  léčivými  přípravky
níže. 

 
Při užívání přípravku Imigran potřebuje Váš lékař vědět: 
 
 

Pokud užíváte přípravek Imigran často 

 

Příliš časté užívání přípravku Imigran může bolesti hlavy zhoršovat. 

 

→    Pokud  se  Vás  toto  týká,  řekněte  to  svému  lékaři.  Lékař  Vám  může 
doporučit užívání přípravku Imigran ukončit. 

 
 

Pokud po užití přípravku Imigran cítíte bolest nebo tlak na hrudi 

 

Tyto nežádoucí účinky mohou být intenzivní, ale obvykle rychle odezní. Pokud 
rychle neodezní, nebo pokud se budou zhoršovat: 

 

    Okamžitě  vyhledejte  lékařskou  péči.  Další  informace  o  těchto  možných 
nežádoucích účincích viz bod 4 této příbalové informace. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Imigran 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte, 
které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, 
které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 

 

Některé léky se s přípravkem Imigran nesmí užívat a některé další mohou způsobovat 
závažné  nežádoucí  účinky,  pokud  jsou  s přípravkem  Imigran  užívány.  To  se  týká 
následujících léků: 
  Ergotamin,  rovněž  používaný  k léčbě  migrény,  nebo  podobné  léky,  jako  je 

metysergid  (viz  bod  2  Nepoužívejte  přípravek  Imigran).  Neužívejte  přípravek 
Imigran  ve  stejnou  dobu,  jako  tyto  léky.  Přestaňte  tyto  léky  užívat  alespoň  24 
hodin  před  použitím  přípravku  Imigran.  Neužívejte  znovu  žádné  léky,  které 
obsahují ergotamin, nebo látky ergotaminu podobné, po dobu alespoň 6 hodin po 
užití přípravku Imigran. 

  Další  triptany/agonisté  5HT1  receptoru  (jako  je  naratriptan,  rizatriptan, 

zolmitriptan), rovněž užívané k léčbě migrény (viz bod 2 Nepoužívejte přípravek 
Imigran
).  Přestaňte  tyto  léky  užívat  alespoň  24  hodin  před  použitím  přípravku 
Imigran.  Neužívejte  znovu  žádné  triptany/agonisty  5HT1  receptoru  po  dobu 
alespoň 24 hodin po užití přípravku Imigran. 

  SSRI  (selektivní  inhibitory  zpětného  vychytávání  serotoninu)  nebo  SNRI 

(selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu) užívané 
k léčbě deprese. Užití přípravku Imigran spolu s těmito přípravky může způsobit 
serotoninový  syndrom  (souhrn  příznaků  zahrnující  neklid,  zmatenost,  pocení, 
halucinace, zvýšení reflexů, svalové spasmy (křeče), zvýšení srdeční frekvence a 
třes).  

 

Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, kontaktujte ihned svého lékaře. 

  IMAO  (inhibitory  monoaminooxidázy)  užívané  k léčbě  deprese.  Neužívejte 

přípravek  Imigran,  pokud  tyto  léky  užíváte,  nebo  jste  je  užíval(a)  v posledních 
dvou týdnech. 

  Třezalka  tečkovaná  (Hypericum  perforatum).  Užívání  léčivých  přípravků 

obsahujících třezalku tečkovanou v době, kdy užíváte přípravek Imigran, povede 
s větší pravděpodobností k objevení se nežádoucích účinků. 

 

Pokud  jakýkoli  z těchto  léků  užíváte,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi

 
Těhotenství a kojení 
Přípravek Imigran se nedoporučuje užívat během těhotenství 

  Pokud  jste  těhotná,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete 

otěhotnět,  neužívejte  přípravek  Imigran,  aniž  byste  se  poradila  se  svým 
lékařem. O bezpečnosti přípravku Imigran u těhotných žen jsou k dispozici pouze 
omezené  informace,  i  když  zatím  do  současné  doby  nejsou  k dispozici  žádné 
údaje o zvýšeném riziku vrozených vad. Váš lékař zváží přínos použití přípravku 
Imigran v těhotenství oproti rizikům pro Vaše dítě. 

  Složky  přípravku  Imigran  mohou  procházet  do  mateřského  mléka.  Po  užití 

přípravku Imigran nekojte své dítě po dobu 12 hodin. V této době odstříkejte 
mateřské mléko, znehodnoťte ho a nepodávejte ho svému dítěti. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Jak příznaky migrény, tak přípravek Imigran mohou způsobit, že budete ospalý(á).  

 

Pokud  se  necítíte  dobře,  neřiďte  dopravní  prostředky  ani  neobsluhujte 
stroje. 

 
 
3) Jak se přípravek Imigran používá 
 

 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Tento přípravek není určen pro děti a dospívající do 18 let ani pro starší pacienty (nad 
65 let). 
 
Kolik přípravku se používá 
Doporučená dávka pro dospělé ve věku 18 až 65 let
 je jedna 6mg injekce.  
 
Jak se přípravek používá 
Přípravek Imigran se obvykle podává podkožně do stehna. 
Podrobný návod k použití viz bod 7. 
 
Kdy se přípravek používá 
Přípravek  Imigran  použijte  co  nejdříve  po  nástupu  migrény  nebo  cluster 
headache.
 Přípravek Imigran však lze rovněž použít kdykoli po začátku bolestí hlavy. 
 
Nepoužívejte  přípravek  Imigran  k předcházení  záchvatů  migrény  nebo  cluster 
headache. 
 
Ke  zlepšení  potíží  obvykle  dochází  za  10-15  minut  po  podání  injekčního  přípravku 
Imigran. 
 
Pokud se příznaky začínají vracet zpět 
Pokud  se  po  přechodném  zlepšení  po  první  dávce  znovu  objeví  obtíže  (rekurence 
ataky), lze v průběhu následujících 24 hodin s odstupem nejméně 1 hodiny po podání 
první dávky podat druhou dávku. Maximální dávka během 24 hodin jsou dvě injekce 
po 6 mg, tj. celkem 12 mg.  
 
Pokud první dávka nemá žádný účinek 
Nedojde-li  po  první  dávce  ke  zlepšení  obtíží,  nemá  se  v  průběhu  téhož  záchvatu 
podávat druhá dávka. Můžete nadále užívat obvykle užívané přípravky k léčbě bolesti 
hlavy  obsahující  paracetamol  nebo  kyselinu  acetylsalicylovou  nebo  nesteroidní 
antirevmatika. 
Pokud po podání přípravku Imigran nedojde k úlevě od bolestí: 

 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Přípravek Imigran lze podat při následujícím záchvatu. 
 
Součástí  balení  injekcí  Imigran  je  autoinjektor,  s  jehož  pomocí  si  sami  můžete 
aplikovat  potřebnou  dávku  doporučenou  lékařem.  Způsob  použití  autoinjektoru  je 
uveden v příbalové informaci v bodě 7. ”Podrobný návod k použití”. 
 
Jehly a injekční stříkačky mohou být nebezpečné, proto s nimi manipulujte s velkou 
opatrností a dodržováním hygienických zásad.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Imigran než jste měl(a) 
 
Je velmi důležité, abyste přípravek užíval(a) v doporučených dávkách, použití příliš 
velkého  množství  přípravku  Imigran  Vám  může  způsobit  zdravotní  potíže.  Jestliže 

 

jste  náhodně  překročil(a)  maximálně  doporučenou  denní  dávku  (více  než  2  injekce 
během 24 hodin)  

 

Co nejdříve kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. Je-li to možné, ukažte 
mu balení přípravku Imigran. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého 
lékaře nebo lékárníka. 
 

4)  Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Některé z příznaků mohou být způsobeny samotnou migrénou. 
 
Alergická reakce: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 
Tyto nežádoucí účinky se objevily pouze u velmi malého počtu osob a jejich přesná 
četnost není známa. Příznaky zahrnují: 

 

vystouplá a svědivá vyrážka (kopřivka) 

 

otok obličeje nebo úst (angioedém) způsobující obtíže při dýchání 

 

kolaps  

 

Pokud  se  u  Vás  objeví  kterýkoli  z těchto  příznaků,  okamžitě  kontaktujte 
lékaře. Přestaňte používat přípravek Imigran

 
Velmi časté nežádoucí účinky 
(mohou postihnout více než osobu z 10) 
 

  Přechodná bolest v místě vpichu injekce  
  pálení, zarudnutí, otok, podlitina nebo krvácení v místě injekce. 
 
Časté nežádoucí účinky 
(mohou postihnout až osobu z 10) 
 

  Bolest,  pocit  tíhy,  tlaku  na  hrudi,  v krku  nebo  na  dalších  částech  těla  nebo 

nezvyklé  pocity,  včetně  necitlivosti,  brnění  a  pocitu  tepla  nebo  chladu.  Tyto 
účinky mohou být velmi intenzivní, ale obvykle rychle odezní. 

Pokud tyto příznaky přetrvávají, nebo se zhoršují (zvláště bolest na hrudi): 

→  Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. U velmi malého počtu osob mohou 
být tyto příznaky způsobeny srdeční příhodou. 

 
Další časté nežádoucí účinky zahrnují: 
  Nevolnost  (pocit  na  zvracení)  nebo  zvracení,  i  když  ty  mohou  být  způsobeny  i 

samotnou migrénou. 

  Únava a ospalost. 

  Závratě, pocit slabosti nebo návaly horka. 
  Přechodné zvýšení krevního tlaku. 

  Pocit zkráceného dechu (dušnost). 

  Bolest svalů. 
 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky 
(mohou postihnout až osobu z 10000
 
  Změny  jaterních  funkcí.  Pokud  máte  jít  na  krevní  testy  k vyšetření  jaterních 

funkcí, řekněte lékaři, nebo sestře, že užíváte přípravek Imigran. 

 
U  některých  pacientů  se  mohou  objevit  následující  nežádoucí  účinky,  ale  není 
známá četnost, se kterou se objevují 
 

  Epileptické záchvaty/křeče, třes, svalové spasmy (křeče), ztuhlost krku. 

  Porucha  zraku,  jako  jsou  záblesky  před  očima,  snížená  ostrost  zraku,  dvojité 

vidění, ztráta zraku a v některých případech dokonce i trvalé postižení (ačkoli to 
může být způsobené i migrenózní atakou samotnou). 

  Srdeční  potíže,  kdy  může  být  zvýšená  (tachykardie)  nebo  snížená  srdeční 

frekvence (bradykardie), změna srdečního rytmu (srdeční arytmie), bušení srdce 
(palpitace),  bolesti  na  hrudi  (angina  pectoris)  a  srdeční  příhoda  (infarkt 
myokardu
). 

  Bledost, namodralá kůže a/nebo bolesti prstů na rukou i nohou, bolesti uší, nosu 

nebo čelisti způsobené chladem nebo stresem (Raynaudův fenomén). 

  Bolest  v levém  podbřišku  (levá  dolní  část  břicha)  a  krvavý  průjem  (ischemická 

kolitida). 

  Průjem 

  Bolest kloubů 

  Pocit úzkosti 

  Výrazné pocení 
  Pocit na omdlení (přílišný pokles krevního tlaku) 

  Alergická reakce 

 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete 
hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o 
bezpečnosti tohoto přípravku.  

 
 
 
5) Jak přípravek Imigran uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.  
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.  

 

Přípravek  Imigran  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu. 
Zeptejte  se  svého  lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato 
opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. Obsah balení a další informace  
 
Co přípravek Imigran obsahuje 
-  Léčivou  látkou  je  sumatriptani  succinas.  Jeden  mililitr  injekčního  roztoku 

obsahuje sumatriptani succinas 16,8 mg, což odpovídá sumatriptanum 12 mg.  

-  Dalšími pomocnými látkami jsou chlorid sodný a voda na injekci. 
 
Jak přípravek Imigran vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek  Imigran,  injekční  roztok  pro  podkožní  podání  je  čirý,  bezbarvý  až  světle 
žlutý roztok prakticky prostý částic. Velikost balení: 2 x 0,5 ml injekčního roztoku.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
Glaxo  Group  Ltd.,  980  Great  West  Road,  Brentford,  Middlesex,  TW8  9GS,  Velká 
Británie. 
 
Výrobce  
Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, Velká Británie. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.12.2014
 
 
 
Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalu: 
LOT = Číslo šarže 
EXP = Použitelné do 

 

7.  

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ 

 
NÁVOD K POUŽITÍ GLAXOPENU 
Instrukce pro použití autoinjekčního systému Glaxopen 
Glaxopen je určen pouze k aplikaci injekce přípravku Imigran, jestliže Vám ho lékař 
předepsal. 
Tento návod Vám vysvětlí, jak s Glaxopenem zacházet. 
Přečtěte si jej, prosím, pozorně a pečlivě jej dodržujte. 
 
 
 
 
 
 
Popis součástí Glaxopenu 
Glaxopen dostáváte v pouzdře, ve kterém je speciální injekční stříkačka (autoinjektor) 
a zásobník se dvěma injekcemi.  
Další  zásobník  se  dvěma  injekcemi  přípravku  Imigran  Vám  může  lékař  předepsat 
samostatně. 
Přečtěte  si  pečlivě  další  pokyny,  seznamte  se  dobře  s  popisovanými  součástmi  a 
postupujte přesně podle instrukcí. 
 
 

 

 
Jak složit Glaxopen 
Odklopte kryt pouzdra. 
Uchopte  zásobník  se  dvěma  injekcemi  tak,  že  ukazováčkem  a  palcem  stisknete  dvě 
modrá tlačítka. 
Vložte  zásobník  do  pouzdra  a  zatlačte  ho  tak,  aby  tlačítka  zapadla  do  otvorů  ve 
stěnách pouzdra. 
Zaklopte kryt pouzdra. 
Injekci vkládejte do autoinjektoru až těsně před její aplikací při migrenózní bolesti. 

 

10 

 

 
Vložení injekce do autoinjektoru 
Odklopte kryt pouzdra. 
Odtrhněte ochrannou nálepku z jedné poloviny zásobníku a odklopte víčko této části 
zásobníku. 
Jestliže byla ochranná nálepka z této poloviny zásobníku stržena při  předcházejícím 
použití, přípravek nepoužívejte. 
 

 

 
Vyjměte autoinjektor z pouzdra. 
Přesvědčte  se,  zda  píst  v  podobě  bílého  výstupku  nevyčnívá  z  modré  dolní  části 
autoinjektoru. Není-li píst vidět, je pružina správně stlačena. 
Jestliže píst vyčnívá, je třeba znovu vložit autoinjektor do pouzdra a zatlačit ho tak, až 
uslyšíte cvaknutí. 
 

 

 
Zasuňte autoinjektor do otevřené části zásobníku, zatlačte jej tam a zašroubujte jej ve 
směru  pohybu  hodinových  ručiček,  jak  nejvíce  je  to  možné  (přibližně  o  polovinu 
jednoho otočení). 

 

11 

(Tak se injekce s léčivem

 

dostane do autoinjektoru.) 

 

Nyní naplněný autoinjektor vyjměte ze zásobníku. Autoinjektor je třeba vytahovat za 
použití síly. Dejte pozor, abyste při jeho vyjímání z pouzdra nestiskli modrou spoušť 
na horním konci autoinjektoru. 
Nyní je naplněný autoinjektor připraven k aplikaci injekce. 
Jestliže injekci  hned nepoužijete, bezpečnostní  pojistka zabrání  vystříknutí léčiva ze 
stříkačky.  
Naplněný  autoinjektor  nevkládejte  zpět  do  pouzdra.  Uložte  ho  až  po  aplikaci 
injekce, jinak byste poškodili jehlu. 

 

 
Jak dát injekci 
Držte autoinjektor pohodlně za šedý válec a modrý konec přitiskněte na čisté místo na 
kůži ošetřené dezinfekcí – zpravidla na vnější stranu stehna. K odjištění dojde tak, že 
budete  šedý  válec  tlačit  co  nejtěsněji  ke  kůži.  Držte  autoinjektor  pevně,  aby  se 
nepohnul,  a stiskněte modrou spoušť. (Tím se uvolní bezpečnostní  pojistka a ucítíte 
vpich.) 

 

 

 

12 

Podržte  autoinjektor  přiložený  v  této  poloze  po  dobu  10  sekund,  aby  mohla  být 
vstříknuta celá dávka léčiva. 
Neoddalujte  autoinjektor  od  místa  podání  příliš  brzy,  protože  by  část  přípravku 
Imigran zůstala nepoužita. 
Po  uplynutí  10  sekund  sejměte  autoinjektor  z  místa  vpichu.  Nedotýkejte  se  hrotu 
jehly. 

 

 
Autoinjektor s použitou injekcí vložte do prázdné poloviny zásobníku a řádně jej tam 
zatlačte. 
Abyste  prázdnou  injekci  z  autoinjektoru  uvolnili,  otočte  autoinjektorem  proti  směru 
pohybu hodinových ručiček (přibližně o polovinu jednoho otočení). 

 

 
Vyjměte autoinjektor ze zásobníku a zaklapněte víčko nad použitou injekcí. Bílý píst 
autoinjektoru je nyní vidět – vyčnívá z modré části autoinjektoru. Tak je zřejmé, že 
autoinjektor byl použit. 

 

13 

 

Jak připravit Glaxopen k dalšímu použití 
Vložte  autoinjektor  zpět  do  pouzdra  a  zatlačte  jej  tak,  až  uslyšíte  klapnutí.  Tím  se 
autoinjektor aktivuje pro další použití. Zaklapněte kryt pouzdra do doby, než budete 
potřebovat další injekci ze zásobníku. 
Po použití obou injekcí ze zásobníku je třeba zásobník nahradit novým. 
 

 

Jak vyjmout použitý zásobník 
Po použití obou injekcí je třeba zásobník vyjmout. 
Uchopte  pouzdro  a  palcem  a  ukazováčkem  stiskněte  obě  modrá  tlačítka.  Druhou 
rukou použitý zásobník vyjměte. 
Použitý zásobník (se dvěma použitými injekcemi) vraťte do lékárny. 

 

Jak vložit nový zásobník do pouzdra 
Další injekce přípravku Imigran jsou dodávány v zásobníku po dvou. 
Odklopte kryt pouzdra. Autoinjektor je na svém místě. Zásobník vložíte do pouzdra 
tak,  že  stisknete  obě  modrá  tlačítka  a  zásobník  zatlačíte,  až  zapadne  na  své  místo. 
Zásobník je na správném místě, jestliže v otvorech po stranách pouzdra vidíte modrá 
tlačítka. 

 

14 

 

Zaklopte kryt pouzdra do doby, než budete nový zásobník potřebovat. 
Zásobník s injekcemi může být uložen v pouzdru. 
Injekce uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Přípravek ukládejte na bezpečném místě a mimo dohled a dosah dětí. 
Potřebujete-li další informace, obraťte se na svého lékárníka nebo lékaře. 
 

Recenze

Recenze produktu IMIGRAN 2X0.5ML/6MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu IMIGRAN 2X0.5ML/6MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám