Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME OPERATIONS, BARNARD CASTLE
Kód výrobku: 13974
Kód EAN: 8590335501959
Kód SÚKL: 47281
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME OPERATIONS, BARNARD CASTLE
Podkožní injekce Imigran se používají pouze u prokázané diagnózy migrény. Jsou určeny k dosažení okamžité úlevy při akutním záchvatu migrény s aurou (což je stav předcházející záchvatu migrény, projevující se smyslovými vjemy: zrakovými, čichovými), tak bez ní. Přípravek se rovněž podává v akutním stavu histaminových bolestí hlavy. Přípravek mohou užívat dospělí od 18 do 65 let. Bezpečnost jeho podávání a účinnost u dětí nebyly dosud prokázány.

Příbalový leták

1
sp.zn.sukls58609/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele
Imigran
Sumatriptanum
injekční roztok


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1) Co je přípravek Imigran a k čemu se používá
2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Imigran užívat
3) Jak se přípravek Imigran užívá
4) Možné nežádoucí účinky
5) Jak přípravek Imigran uchovávat
6) Obsah balení a další informace
7) Podrobný návod k použití

1) Co je přípravek Imigran a k čemu se používá

Jedna zásobní vložka předplněné injekční stříkačky přípravku Imigran obsahuje jednu dávku
sumatriptanu. Sumatriptan patří do skupiny léků nazývaných triptany (rovněž známé jako
agonisté 5HT1 receptorů).

Přípravek Imigran je určen k léčbě migrenózních bolestí hlavy a vzácného typu bolestí
hlavy nazývaného cluster headache.

Příznaky migrény a cluster headache mohou být způsobeny dočasným rozšířením krevních
cév v hlavě. Přípravek Imigran zmenšuje rozšíření těchto krevních cév. To pomáhá
k odstranění bolestí hlavy a úlevě od dalších příznaků migrenózního záchvatu, jako je
nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení a citlivost na světlo a hluk.

Podkožní injekce Imigran se užívají pouze u prokázané migrény nebo cluster headache. Jsou
určeny k dosažení okamžité úlevy při akutním záchvatu migrény s aurou (což je stav
předcházející záchvatu migrény, projevující se smyslovými vjemy: zrakovými, čichovými,
sluchovými), tak bez ní, včetně léčby akutního migrenózního záchvatu souvisejícího
s menstruací u žen. Přípravek se rovněž podává v akutním stavu určitého typu silných bolestí
hlavy tzv. cluster headache.

Přípravek Imigran mohou užívat dospělí ve věku 18 až 65 let.
Přípravek Imigran se neužívá preventivně (profylakticky).

2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Imigran užívat
2
Neužívejte přípravek Imigran:

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sumatriptan nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- jestliže máte potíže se srdcem, jako je například srdeční selhání, zúžení koronárních
(srdečních) tepen (ischemická choroba srdeční) nebo bolesti na hrudi (angina pectoris),
nebo pokud jste již někdy v minulosti prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu).
- jestliže máte poruchu prokrvení dolních končetin, která při chůzi způsobuje bolesti
podobné křečím (ischemická choroba dolních končetin).
- jestliže jste v minulosti prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo malou cévní
mozkovou příhodu (rovněž nazývanou tranzitorní ischemická ataka, neboli TIA).
- jestliže máte vysoký krevní tlak. Imigran je možné užívat s opatrností, pokud Váš
vysoký krevní tlak je mírného stupně a je léčený.
- jestliže máte závažné onemocnění jater.
- s dalšími léky k léčbě migrény, které obsahují ergotamin, nebo podobných léků jako
je metysergid nebo jakýkoli triptan/agonista 5HT1 receptoru (léky, které jsou rovněž
užívány k léčbě migrény).
- s antidepresivy (k léčbě deprese) nazývanými IMAO (inhibitory monoaminooxidázy),
nebo jestliže jste tyto léky užíval(a) v posledních dvou týdnech.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká:
Řekněte to svému lékaři a nepoužívejte Imigran.

Upozornění a opatření
Přípravek Imigran není určen osobám starším 65 let nebo dětem a dospívajícím do 18 let.

Než začnete užívat přípravek Imigran, Váš lékař potřebuje vědět, pokud máte jakékoli
vysoké rizikové faktory srdečního onemocnění:
jestliže jste silný kuřák/kuřačka, nebo podstupujete substituční (náhradní) léčbu
nikotinem
jestliže jste muž starší 40 let nebo
jestliže jste žena po menopauze (po přechodu)
jestliže máte nadváhu
jestliže máte diabetes (cukrovku) nebo vysokou hladinu cholesterolu v krvi
jestliže máte závažnou rodinnou anamnézu týkající se srdečních onemocnění.
Pokud se Vás některý z výše zmíněných bodů týká, může to znamenat, že je u Vás vyšší
riziko rozvoje srdečního onemocnění a proto:
Řekněte to svému lékaři, aby mohl Vaše srdeční funkce vyšetřit dříve, než Vám
předepíše přípravek Imigran.

Ve velmi vzácných případech se u některých osob může po použití přípravku Imigran
rozvinout závažné srdeční onemocnění a to i pokud nikdy dříve žádné známky srdečního
onemocnění neměli.

Než začnete užívat přípravek Imigran, potřebuje Váš lékař vědět:
Pokud jste někdy v minulosti prodělal(a) epileptický záchvat (záchvat křečí),
nebo pokud se u Vás vyskytují některé okolnosti, které mohou znamenat vyšší
pravděpodobnost, že v budoucnu epileptický záchvat proděláte například úraz hlavy
nebo alkoholismus.
Řekněte to svému lékaři, abyste mohl(a) být pečlivěji sledován(a).

Jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin
Řekněte to svému lékaři, abyste mohl(a) být pečlivěji vyšetřen(a).

3
Jestliže jste alergický(á) na antibiotika nazývaná sulfonamidy
Pokud ano, můžete být rovněž alergický(á) na přípravek Imigran. Pokud víte, že máte
alergii na antibiotika, ale nejste si jistý(á), zda jsou to sulfonamidy:
Řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi dříve, než začnete přípravek Imigran
užívat.

Pokud užíváte antidepresiva nazývaná SSRI (selektivní inhibitory zpětného
vychytávání serotoninu) nebo SNRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání
serotoninu a noradrenalinu)
Řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi dříve, než začnete přípravek Imigran
užívat. Rovněž viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky, níže.

Při užívání přípravku Imigran potřebuje Váš lékař vědět:

Pokud užíváte přípravek Imigran často
Příliš časté užívání přípravku Imigran může bolesti hlavy zhoršovat.
Pokud se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři. Lékař Vám může doporučit
užívání přípravku Imigran ukončit.

Pokud po užití přípravku Imigran cítíte bolest nebo tlak na hrudi
Tyto nežádoucí účinky mohou být intenzivní, ale obvykle rychle odezní. Pokud rychle
neodezní, nebo pokud se budou zhoršovat:
Okamžitě vyhledejte lékařskou péči. Další informace o těchto možných
nežádoucích účincích viz bod 4 této příbalové informace.

Další léčivé přípravky a přípravek Imigran
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste
v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou
dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky se s přípravkem Imigran nesmí užívat a některé další mohou způsobovat
závažné nežádoucí účinky, pokud jsou s přípravkem Imigran užívány. To se týká
následujících léků:
Ergotamin, rovněž používaný k léčbě migrény, nebo podobné léky, jako je metysergid
(viz bod 2 Nepoužívejte přípravek Imigran). Neužívejte přípravek Imigran ve stejnou
dobu, jako tyto léky. Přestaňte tyto léky užívat alespoň 24 hodin před použitím přípravku
Imigran. Neužívejte znovu žádné léky, které obsahují ergotamin, nebo látky ergotaminu
podobné, po dobu alespoň 6 hodin po užití přípravku Imigran.
Další triptany/agonisté 5HT1 receptoru (jako je naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan),
rovněž užívané k léčbě migrény, (viz bod 2 Neužívejte přípravek Imigran). Přestaňte
tyto léky užívat alespoň 24 hodin před použitím přípravku Imigran. Neužívejte znovu
žádné triptany/agonisty 5HT1 receptoru po dobu alespoň 24 hodin po užití přípravku
Imigran.
SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) nebo SNRI (selektivní
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu) užívané k léčbě deprese.
užití přípravku Imigran spolu s těmito přípravky může způsobit serotoninový syndrom
(souhrn příznaků zahrnující neklid, zmatenost, pocení, halucinace, zvýšení reflexů,
svalové spasmy (křeče), zvýšení srdeční frekvence a třes).
Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, kontaktujte ihned svého lékaře.
IMAO (inhibitory monoaminooxidázy) užívané k léčbě deprese. Neužívejte přípravek
Imigran, pokud tyto léky užíváte, nebo jste je užíval(a) v posledních dvou týdnech.
Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum). Užívání léčivých přípravků obsahujících
třezalku tečkovanou v době, kdy užíváte přípravek Imigran, povede s větší
pravděpodobností k objevení se nežádoucích účinků.
4
Pokud jakýkoli z těchto léků užíváte, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Těhotenství a kojení
Přípravek Imigran se nedoporučuje užívat během těhotenství
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
neužívejte přípravek Imigran, aniž byste se poradila se svým lékařem. O bezpečnosti
přípravku Imigran u těhotných žen jsou k dispozici pouze omezené informace, i když
zatím do současné doby nejsou k dispozici žádné údaje o zvýšeném riziku vrozených
vad. Váš lékař zváží přínos použití přípravku Imigran v těhotenství oproti rizikům pro
Vaše dítě.
Složky přípravku Imigran mohou procházet do mateřského mléka. Po užití přípravku
Imigran nekojte své dítě po dobu 12 hodin. V této době odstříkejte mateřské mléko,
znehodnoťte ho a nepodávejte ho svému dítěti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Jak příznaky migrény, tak přípravek Imigran mohou způsobit, že budete ospalý(á).
Pokud se necítíte dobře, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.


3) Jak se přípravek Imigran užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tento přípravek není určen pro děti a dospívající do 18 let ani pro starší pacienty (nad 65 let).

Kolik přípravku se používá
Doporučená dávka pro dospělé ve věku 18 až 65 let je jedna 6mg injekce.

Jak se přípravek používá
Přípravek Imigran se obvykle podává podkožně do stehna.
Podrobný návod k použití viz bod 7.

Kdy se přípravek používá
Přípravek Imigran použijte co nejdříve po nástupu migrény nebo cluster headache.
Přípravek Imigran však lze rovněž použít kdykoli po začátku bolestí hlavy.

Nepoužívejte přípravek Imigran k předcházení záchvatů migrény nebo cluster
headache.

Ke zlepšení potíží obvykle dochází za 10-15 minut po podání injekčního přípravku Imigran.

Pokud se příznaky začínají vracet zpět
Pokud se po přechodném zlepšení po první dávce znovu objeví obtíže (rekurence ataky), lze v
průběhu následujících 24 hodin s odstupem nejméně 1 hodiny po podání první dávky podat
druhou dávku. Maximální dávka během 24 hodin jsou dvě injekce po 6 mg, tj. celkem 12 mg.

Pokud první dávka nemá žádný účinek
Nedojde-li po první dávce ke zlepšení obtíží, nemá se v průběhu téhož záchvatu podávat
druhá dávka. Můžete nadále užívat obvykle užívané přípravky k léčbě bolesti hlavy
obsahující paracetamol nebo kyselinu acetylsalicylovou nebo nesteroidní antirevmatika.
Pokud po podání přípravku Imigran nedojde k úlevě od bolestí:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Imigran lze podat při následujícím záchvatu.

5
Součástí balení injekcí Imigran je autoinjektor, s jehož pomocí si sami můžete aplikovat
potřebnou dávku doporučenou lékařem. Způsob použití autoinjektoru je uveden v příbalové
informaci v bodě 7. Podrobný návod k použití.

Jehly a injekční stříkačky mohou být nebezpečné, proto s nimi manipulujte s velkou
opatrností a dodržováním hygienických zásad.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Imigran než jste měl(a)

Je velmi důležité, abyste přípravek užíval(a) v doporučených dávkách, použití příliš velkého
množství přípravku Imigran Vám může způsobit zdravotní potíže. Jestliže jste náhodně
překročil(a) maximálně doporučenou denní dávku (více než 2 injekce během 24 hodin)
Co nejdříve kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. Je-li to možné, ukažte mu
balení přípravku Imigran.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4) Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Některé z příznaků mohou být způsobeny samotnou migrénou.

Alergická reakce: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
Tyto nežádoucí účinky se objevily pouze u velmi malého počtu osob a jejich přesná četnost
není známa. Příznaky zahrnují:
vystouplá a svědivá vyrážka (kopřivka)
otok obličeje nebo úst (angioedém) způsobující obtíže při dýchání
kolaps
Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.
Přestaňte používat přípravek Imigran.

Velmi časté nežádoucí účinky
(mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

Přechodná bolest v místě vpichu injekce
pálení, zarudnutí, otok, podlitina nebo krvácení v místě injekce.

Časté nežádoucí účinky
(mohou postihnout až 1 osobu z 10)
Bolest, pocit tíhy, tlaku na hrudi, v krku nebo na dalších částech těla nebo nezvyklé
pocity, včetně necitlivosti, brnění a pocitu tepla nebo chladu. Tyto účinky mohou být
velmi intenzivní, ale obvykle rychle odezní.
Pokud tyto příznaky přetrvávají, nebo se zhoršují (zvláště bolest na hrudi):
Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. U velmi malého počtu osob mohou být tyto
příznaky způsobeny srdeční příhodou.

Další časté nežádoucí účinky zahrnují:
Nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení, i když ty mohou být způsobeny i samotnou
migrénou.
Únava a ospalost.
6
Závratě, pocit slabosti nebo návaly horka.
Přechodné zvýšení krevního tlaku.
Pocit zkráceného dechu (dušnost).
Bolest svalů.

Velmi vzácné nežádoucí účinky
(mohou postihnout až 1 osobu z 10000)

Změny jaterních funkcí. Pokud máte jít na krevní testy k vyšetření jaterních funkcí,
řekněte lékaři, nebo sestře, že užíváte přípravek Imigran.

U některých pacientů se mohou objevit následující nežádoucí účinky, ale není známá
četnost, se kterou se objevují

Epileptické záchvaty/křeče, třes, svalové spasmy (křeče), ztuhlost krku.
Porucha zraku, jako jsou záblesky před očima, snížená ostrost zraku, dvojité vidění,
ztráta zraku a v některých případech dokonce i trvalé postižení (ačkoli to může být
způsobené i migrenózní atakou samotnou).
Srdeční potíže, kdy může být zvýšená (tachykardie) nebo snížená srdeční frekvence
(bradykardie), změna srdečního rytmu (srdeční arytmie), bušení srdce (palpitace), bolesti
na hrudi (angina pectoris) a srdeční příhoda (infarkt myokardu).
Bledost, namodralá kůže a/nebo bolesti prstů na rukou i nohou, bolesti uší, nosu nebo
čelisti způsobené chladem nebo stresem (Raynaudův fenomén).
Bolest v levém podbřišku (levá dolní část břicha) a krvavý průjem (ischemická kolitida).
Průjem
Bolest kloubů
Pocit úzkosti
Výrazné pocení
Pocit na omdlení (přílišný pokles krevního tlaku)
Alergická reakce

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


5) Jak přípravek Imigran uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek Imigran nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Imigran obsahuje
7
- Léčivou látkou je sumatriptani succinas. Jeden mililitr injekčního roztoku obsahuje
sumatriptani succinas 16,8 mg, což odpovídá sumatriptanum 12 mg.
- Dalšími pomocnými látkami jsou chlorid sodný a voda na injekci.

Jak přípravek Imigran vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Imigran, injekční roztok pro podkožní podání je čirý, bezbarvý až světle žlutý
roztok prakticky prostý částic. Velikost balení: 2 x 0,5 ml injekčního roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9 GS, Velká Británie.

Výrobce
Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, Velká Británie.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
5.4.2013

Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalu:
LOT = Číslo šarže
EXP = Použitelné do
8
7. PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ GLAXOPENU
Instrukce pro použití autoinjekčního systému Glaxopen
Glaxopen je určen pouze k aplikaci injekce přípravku Imigran, jestliže Vám ho lékař
předepsal.
Tento návod Vám vysvětlí, jak s Glaxopenem zacházet.
Přečtěte si jej, prosím, pozorně a pečlivě jej dodržujte.


Popis součástí Glaxopenu
Glaxopen dostáváte v pouzdře, ve kterém je speciální injekční stříkačka (autoinjektor) a
zásobník se dvěma injekcemi.
Další zásobník se dvěma injekcemi přípravku Imigran Vám může lékař předepsat samostatně.
Přečtěte si pečlivě další pokyny, seznamte se dobře s popisovanými součástmi a postupujte
přesně podle instrukcí.Jak složit Glaxopen
Odklopte kryt pouzdra.
Uchopte zásobník se dvěma injekcemi tak, že ukazováčkem a palcem stisknete dvě modrá
tlačítka.
Vložte zásobník do pouzdra a zatlačte ho tak, aby tlačítka zapadla do otvorů ve stěnách
pouzdra.
Zaklopte kryt pouzdra.
Injekci vkládejte do autoinjektoru až těsně před její aplikací při migrenózní bolesti.
9


Vložení injekce do autoinjektoru
Odklopte kryt pouzdra.
Odtrhněte ochrannou nálepku z jedné poloviny zásobníku a odklopte víčko této části
zásobníku.
Jestliže byla ochranná nálepka z této poloviny zásobníku stržena při předcházejícím použití,
přípravek nepoužívejte.Vyjměte autoinjektor z pouzdra.
Přesvědčte se, zda píst v podobě bílého výstupku nevyčnívá z modré dolní části autoinjektoru.
Není-li píst vidět, je pružina správně stlačena.
Jestliže píst vyčnívá, je třeba znovu vložit autoinjektor do pouzdra a zatlačit ho tak, až
uslyšíte cvaknutí.Zasuňte autoinjektor do otevřené části zásobníku, zatlačte jej tam a zašroubujte jej ve směru
pohybu hodinových ručiček, jak nejvíce je to možné (přibližně o polovinu jednoho otočení).
(Tak se injekce s léčivem dostane do autoinjektoru.)
10

Nyní naplněný autoinjektor vyjměte ze zásobníku. Autoinjektor je třeba vytahovat za použití
síly. Dejte pozor, abyste při jeho vyjímání z pouzdra nestiskli modrou spoušť na horním konci
autoinjektoru.
Nyní je naplněný autoinjektor připraven k aplikaci injekce.
Jestliže injekci hned nepoužijete, bezpečnostní pojistka zabrání vystříknutí léčiva ze
stříkačky.
Naplněný autoinjektor nevkládejte zpět do pouzdra. Uložte ho až po aplikaci injekce,
jinak byste poškodili jehlu.


Jak dát injekci
Držte autoinjektor pohodlně za šedý válec a modrý konec přitiskněte na čisté místo na kůži
ošetřené dezinfekcí zpravidla na vnější stranu stehna. K odjištění dojde tak, že budete šedý
válec tlačit co nejtěsněji ke kůži. Držte autoinjektor pevně, aby se nepohnul, a stiskněte
modrou spoušť. (Tím se uvolní bezpečnostní pojistka a ucítíte vpich.)


Podržte autoinjektor přiložený v této poloze po dobu 10 sekund, aby mohla být vstříknuta celá
dávka léčiva.
Neoddalujte autoinjektor od místa podání příliš brzy, protože by část přípravku Imigran
zůstala nepoužita.
Po uplynutí 10 sekund sejměte autoinjektor z místa vpichu. Nedotýkejte se hrotu jehly.
11


Autoinjektor s použitou injekcí vložte do prázdné poloviny zásobníku a řádně jej tam zatlačte.
Abyste prázdnou injekci z autoinjektoru uvolnili, otočte autoinjektorem proti směru pohybu
hodinových ručiček (přibližně o polovinu jednoho otočení).


Vyjměte autoinjektor ze zásobníku a zaklapněte víčko nad použitou injekcí. Bílý píst
autoinjektoru je nyní vidět vyčnívá z modré části autoinjektoru. Tak je zřejmé, že
autoinjektor byl použit.

Jak připravit Glaxopen k dalšímu použití
Vložte autoinjektor zpět do pouzdra a zatlačte jej tak, až uslyšíte klapnutí. Tím se autoinjektor
aktivuje pro další použití. Zaklapněte kryt pouzdra do doby, než budete potřebovat další
injekci ze zásobníku.
Po použití obou injekcí ze zásobníku je třeba zásobník nahradit novým.

12

Jak vyjmout použitý zásobník
Po použití obou injekcí je třeba zásobník vyjmout.
Uchopte pouzdro a palcem a ukazováčkem stiskněte obě modrá tlačítka. Druhou rukou
použitý zásobník vyjměte.
Použitý zásobník (se dvěma použitými injekcemi) vraťte do lékárny.

Jak vložit nový zásobník do pouzdra
Další injekce přípravku Imigran jsou dodávány v zásobníku po dvou.
Odklopte kryt pouzdra. Autoinjektor je na svém místě. Zásobník vložíte do pouzdra tak, že
stisknete obě modrá tlačítka a zásobník zatlačíte, až zapadne na své místo. Zásobník je na
správném místě, jestliže v otvorech po stranách pouzdra vidíte modrá tlačítka.

Zaklopte kryt pouzdra do doby, než budete nový zásobník potřebovat.
Zásobník s injekcemi může být uložen v pouzdru.
Injekce uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Přípravek ukládejte na bezpečném místě a mimo dohled a dosah dětí.
Potřebujete-li další informace, obraťte se na svého lékárníka nebo lékaře.

Recenze

Recenze produktu IMIGRAN 2X0.5ML/6MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu IMIGRAN 2X0.5ML/6MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze