Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

IGAMAD 1500 I.U. 1X2ML/300RG Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 102387

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - IGAMAD 1500 I.U. 1X2ML/300RG Injekční roztok


Příbalová informace
Informace pro použití, čtěte pozorně !
Igamad 1500 IU
IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI-D
Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Instituto Grifols, S.A.
Can Guasch, 2 - Parets del Valls
08150 Barcelona - ŠPANĚLSKO
Složení
Léčivá látka:
1předplněná injekční stříkačka (2 ml) obsahuje :
Immunoglobulinum humanum anti-D 1500 IU (300 g)
(Proteinum humanum 320 mg)
odpovídá immunoglobulinum humanum normale 304 mg 95% Ig
Pomocné látky:
Glycín, chlorid sodný, voda na injekci
Indikační skupina
Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce obsahující 1500 IU (300 g) lidského anti-D (Rh) imunoglobulinu.
Imunní séra a imunoglobuliny: anti-D (Rh) imunoglobulin
Charakteristika
Igamad je injekční roztok k intramuskulární aplikaci lidského imunoglobulinu anti-D , který obsahuje specifické protilátky proti Rh-pozitivním antigenům lidských červených krvinek. Do výroby přípravku jsou zařazeny efektivní postupy k inaktivaci/odstranění virů.
Indikace
Prevence (Rh(D) imunizace Rh(D) negativní matky
Těhotenství/porod Rh(D) pozitivního dítěte
Potrat / hrozící potrat, mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa
Transplacentární krvácení vzniklé následkem předporodního krvácení, amniocentéza, biopsie choria nebo porodní manipulace (např. změna polohy hlavičky plodu, úrazy břicha)
Léčba Rh(D) negativních osob po transfúzi Rh(D) pozitivní krve nebo po jiných produktech obsahujících červené krvinky.
Kontraindikace
Přecitlivělost na kteroukoli složku přípravku.
Nežádoucí účinky
Z klinických studií není k dispozici mnoho údajů o četnosti výskytu nežádoucích účinků. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
časté: bolestivost a zvýšená citlivost v místě vpichu
vzácné: horečka, nevolnost, bolesti hlavy, kožní reakce, zimnice, nauzea, zvracení, pokles krevního tlaku, bušení srdce a alergické nebo anafylaktické reakce, včetně dušnosti a šoku, a to i v případě, že pacient nevykazoval po předešlém podání žádnou přecitlivělost.
Informace ohledně virové bezpečnosti jsou uvedené v kapitole zvláštní upozornění a opatření k použití
Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, které zde nejsou uvedeny, informujte svého lékaře nebo lékárníka.
Interakce
Aktivní imunizace živými oslabenými virovými vakcínami (např. proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám) by měla být odložena po posledním podání lidského anti-D (Rh) imunoglobulinu o nejméně 3 měsíce. Účinnost živých oslabených vakcín by mohla být snížena. V případě očkování proti spalničkám může ovlivnění účinnosti trvat až 1 rok.
Jestliže je lidský anti-D (Rh) imunoglobulin podán během 2 4 týdnů po vakcinaci, může být snížena účinnost živých oslabených vakcín.
Po aplikaci imunoglobulinu anti-D se mohou v serologických testech objevit falešně pozitivní nálezy. To je způsobeno přechodným zvýšením různých protilátek po pasivní imunizaci.
Aplikací lidského anti-D (Rh) imunoglobulinu jsou ovlivněny výsledky určování krevních skupin, testů na na stanovení protilátek proti červeným krvinkám například s antiglobulinovým testem (Coombsův test).
Inkompatibility
Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky.
Dávkování a způsob podání
1. Těhotenství, porody a gynekologické zákroky
Poporodní profylaxe:
1000 - 1500 IU (200 - 300 g) je standardní optimální dávka doporučená bez předchozího testování na infiltraci HbF buněk (Kleihauer-Betkeho test).

Rodička musí dostat injekci co možná nejdříve, nejpozději do 72 hodin po porodu.
Pokud je očekáváno rozsáhlé feto-maternální krvácení měl by být určen jeho rozsah vhodnou metodou a měla by být podána dodatečná dávka anti-D, tak jak je indikováno.
Předporodní a poporodní profylaxe:
1000 - 1500 IU (200 - 300 g) ve 28. týdnu těhotenství; někdy je žádoucí zahájit profylaxi i dříve. Je-li novorozenec Rh D pozitivní, aplikuje se další dávka 1000 - 1500 IU (200 - 300 g) do 72 hodin po porodu.
Pokud je očekáváno rozsáhlé feto-maternální krvácení měl by být určen jeho rozsah vhodnou metodou a měla by být podána dodatečná dávka anti-D, tak jak je indikováno.
Po přerušení normálního a mimoděložního těhotenství nebo při nálezu mola hydatidosa:
před skončením 12. týdnu těhotenství:
600 - 750 IU (120 - 150 g) pokud možno do 72 hodin
po 12. týdnu těhotenství:
1250 - 1500 IU (250 - 300 g) pokud možno do 72 hodin
Po amniocentéze nebo chorion biopsii:
1250 - 1500 IU (250 - 300 g) pokud možno do 72 hodin po zákroku.
2. Transfuze Rh-inkompatibilní krve
Na 10 ml transfundované krve podat 500 IU až 1250 IU (100 - 250 g) v průběhu několika následujících dnů.
Způsob podání
Aplikovat pomalu intramuskulárně
U pacienta s poruchou srážlivosti, je-li intramuskulární aplikace kontraindikována, lze imunoglobulin anti-D podat subkutánně. Po aplikaci je nutné místo vpichu okamžitě stlačit a přiložit tlakový obvaz.
Je-li třeba podat vyšší dávku (> 5 ml), doporučuje se ji aplikovat na různá místa v několika menších dávkách.
Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Přípravek by se měl před použitím zahřát na pokojovou nebo tělesnou teplotu.
Roztok musí být čirý nebo lehce opalescentní. Nepoužívejte roztok, který je zakalený nebo obsahuje částice. Před použitím je nutno injekční roztok vizuálně zkontrolovat, zda neobsahuje pevné částice nebo zda u něj nedošlo ke změnám zbarvení.
Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.
Přípravek nesmí být podán intravenózně (nebezpečí šoku). Injekce musí být podána intramuskulárně a před aplikací musí být provedena zkouška zpětným nasátím do stříkačky, zda jehla nepronikla do cévy.
V místě vpichu se může vyskytnout bolestivost a zvýšená citlivost, čemuž lze předejít rozdělením větší dávky na několik menších a jejich aplikací na různá místa.
Po porodu je podání přípravku určeno matce. Novorozenci by neměl být podáván.
Přípravek není určen k léčbě Rh(D) pozitivních osob.
Pacienti po nekompatibilní transfúzi, kteří obdrželi velké dávky lidského anti-D (Rh) imunoglobulinu by měli být klinicky a laboratorně sledováni a kvůli riziku hemolytické reakce.
Po aplikaci injekce musí být pacient nejméně 20 minut pod lékařským dohledem.
Vyskytnou-li se alergická nebo anafylaktická reakce, musí být podávání přípravku ihned přerušeno.
Pravá alergická reakce na anti-D (Rh) imunoglobulin, podaný předepsaným způsobem intramuskulárně je vzácná. Pacienti by měli být informováni o počátečních příznacích přecitlivělosti včetně vyrážky, kopřivky, tlaku na hrudníku, těžkého dýchání, hypotenze a anafylaxe. Léčba je závislá na povaze a závažnosti nežádoucích účinků. V případě šoku se terapie řídí zásadami protišokové terapie.
Přípravek Igamad obsahuje malé množství IgA. Ačkoliv je lidský anti-D (Rh) imunoglobulin úspěšně používán k léčbě osob s deficitem IgA, musí lékař zvážit prospěch oproti možnému riziku vzniku nežádoucích účinků. Osoby s deficitem IgA mohou vytvářet IgA protilátky s možností vzniku anafylaktické reakce po podání krevních složek obsahujících IgA.
Při podávání léčivých přípravků, které byly vyrobeny z lidské krve nebo krevní plazmy, nelze zcela vyloučit možnost přenosu infekčních agens. Totéž platí i pro patogeny dosud neznámého původu. Riziko přenosu infekčních činitelů lze však snížit:
výběrem dárců na základě výsledků lékařského pohovoru a testováním jednotlivých odběrů a směsné plazmy na přítomnost , HBsAg a protilátky anti-HIV a anti-HCV,
testováním vzorků směsné plazmy na přítomnost genomického materiálu HCV,
zahrnutím efektivních postupů k inaktivaci/odstranění virů, které byly validovány za použití modelových virů. Tyto postupy jsou účinné pro obalené viry jako jsou HIV, HCV, HBV a pro virus bez obalu jako je HAV.
Přijatá opatření mohou mít omezenou účinnost proti virům bez lipidového obalu, jako je například parvovirus B19.
Těhotenství a kojení
Igamad je používán v těhotenství.
Imunoglobuliny se vylučují do mateřského mléka a mohou přispět k přenosu ochranných protilátek na novorozence.
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Igamad nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Předávkování
Důsledky předávkování nejsou známy.
Předávkování Rh(D) negativních jedinců by nemělo vést k častějším nebo závažnějším nežádoucím účinkům než v případě doporučených dávek.
Uchovávání
Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).
Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Velikost balení
1 x 2 ml/300 g
Datum poslední revize textu
26.9. 2007

Informace o produktu

Výrobce: INSTITUTO GRIFOLS, S.A., BARCELONA
Kód výrobku: 102387
Kód EAN: 8594060330242
Kód SÚKL: 91630
Držitel rozhodnutí: INSTITUTO GRIFOLS, S.A., BARCELONA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Prevence (Rh(D) imunizace Rh(D) negativní matky - Těhotenství/porod Rh(D) pozitivního dítěte. - Potrat/hrozící potrat, mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa. - Transplacentární krvácení vzniklé následkem předporodního krvácení, amniocentéza, biopsie choria nebo porodní manipulace (např. změna polohy hlavičky plodu, úrazy břicha). Léčba Rh(D) negativních osob po transfúzi Rh(D) pozitivní krve nebo po jiných produktech obsahujících červené krvinky.

Recenze

Recenze produktu IGAMAD 1500 I.U. 1X2ML/300RG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu IGAMAD 1500 I.U. 1X2ML/300RG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám