Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

IBUMAX 600 MG 10X600MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 68468

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: VITABALANS
Kód výrobku: 68468
Kód EAN:
Kód SÚKL: 15484
Držitel rozhodnutí: VITABALANS
Přípravek IbuMax 600 mg se užívá k léčbě revmatických onemocnění především zánětlivého původu postihujících kosterní svalstvo, klouby, páteř, šlachy, dále při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí apod. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství.

Příbalový leták

1/7 

sp. zn. sukls9212/2016 
 

Příbalová informace – informace pro uživatele – RP 

IBUMAX 600 mg potahované tablety 

ibuprofenum 

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je IBUMAX 600 mg a k čemu se užívá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete IBUMAX 600 mg užívat 

3. 

Jak se IBUMAX 600 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak IBUMAX 600 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je IBUMAX 600 mg a k čemu se užívá 
 
Přípravek  IBUMAX  600 mg  patří  do  skupiny  léků  nazývaných  antiflogistika,  analgetika, 
antipyretika (léky k tlumení zánětu, bolesti a horečky) 
 
Léčivá látka ibuprofen zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv. prostaglandinů, které jsou 
zodpovědné  za  vznik  bolesti  a  zánětu  a  uvolňují  se  v  místě  poškození  tkáně.  Ibuprofen 
zmírňuje bolest a zánět různého původu, zvláště u onemocnění pohybového ústrojí. Ibuprofen 
tlumí rovněž horečku, která provází zánět. 
 
Přípravek  IBUMAX  600 mg  se  užívá  při  léčbě  revmatických  onemocnění  především 
zánětlivého  původu  postihujících  klouby,  páteř,  kosterní  svalstvo,  šlachy,  dále  při  poranění 
měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí apod. 
Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 15 let. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete IBUMAX 600 mg užívat 
 
Neužívejte IBUMAX 600 mg 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  ibuprofen  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6) 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  kyselinu  acetylsalicylovou  nebo  některé  jiné 

protizánětlivé léky, což se může projevit jako průduškové astma, kopřivka nebo jiná 
alergická reakce 

-  jestliže  máte  v současnosti  vřed  nebo  krvácení  žaludku  nebo  dvanáctníku  nebo  jste 

měl(a)  vředovou  chorobu  nebo  krvácení  opakovaně  v  minulosti  (tj.  pokud  jste 
v minulosti prodělal(a) dvě nebo více epizod vředu či krvácení)  

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 

znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. 

Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

 

2/7 

-  po prodělaném krvácení nebo perforaci (proděravění) v zažívacím traktu v souvislosti 

s užíváním nesteroidních protizánětlivých léků v minulosti 

-  při poruchách krvetvorby a poruchách krevní srážlivosti 
-  ve třetí třetině těhotenství, 
-  při závažném srdečním selhání 

 
Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku Ibumax 600 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

  pokud trpíte zánětlivým onemocněním střev (např. ulcerózní kolitida nebo Crohnova 

choroba), jelikož by lék mohl toto onemocnění zhoršit 

  pokud trpíte onemocněním ledvin či jater 

  při srdečním onemocnění 

  při vysokém krevním tlaku 

  po prodělaném vředu žaludku nebo dvanáctníku (pouze jedna epizoda v minulosti) 

  při průduškovém astmatu i v klidovém stadiu 

  při některých onemocněních pojivové tkáně (tzv. kolagenózy, např. systémový lupus 

erytematodes) 

  pokud užíváte léky snižující srážlivost krve 

  pokud máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), 

nebo pokud jste prodělali srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním 
periferních tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) 
nebo  jste  prodělali  jakýkoli  druh  cévní  mozkové  příhody  (včetně  „mini  mozkové 
mrtvice“ neboli tranzitorní ischemické ataky „TIA“) 

  pokud máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, pokud máte v rodině 

výskyt  srdečního  onemocnění  nebo  cévní  mozkové  příhody,  nebo  pokud  jste 
kuřák/kuřačka 

  během prvních šesti měsíců těhotenství nebo v období kojení 

 
Ibumax 600 mg se nemá užívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky.  
 
Krvácení  z  trávicího  ústrojí,  vředy  a  proděravění  trávicího  ústrojí  byly  hlášeny  u  všech 
nesteroidních  protizánětlivých  léků  včetně  ibuprofenu.  Tyto  nežádoucí  účinky  se  mohou 
vyskytnout  s varujícími  příznaky  ale  i  bez  nich,  někdy  mohou  být  smrtelné.  Riziko  těchto 
komplikací je zvýšeno u starších pacientů a u pacientů s prodělaným  krvácením z trávicího 
ústrojí. Jiné léky mohou riziko krvácení zvýšit (viz odstavec Další léčivé přípravky). Pokud se 
objeví příznaky krvácení z trávicího ústrojí (např. tmavá, dehtovitá stolice), léčba přípravkem 
musí být okamžitě ukončena. 
Velmi  vzácně  byly  v souvislosti  s užíváním  ibuprofenu  hlášeny  závažné  alergické  kožní 
reakce  (viz  bod  4).  Jakmile  se  u  Vás  objeví  vyrážka  či  slizniční  projevy  alergické  reakce, 
léčba přípravkem musí být okamžitě ukončena. 
 
Při  některých  onemocněních  je  třeba  zvláštní  opatrnosti  při  užívání  přípravku  IBUMAX 
600 mg. Váš lékař má být proto informován o všech onemocněních, kterými trpíte, aby mohl 
posoudit vhodnost jeho užívání. 
 
Protizánětlivá/analgetická léčiva (léky proti zánětu a bolesti) jako je ibuprofen mohou působit 
mírné  zvýšení  rizika  srdečních  nebo  cévních  mozkových  příhod,  především  pokud  jsou 
užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby. 
 
Během užívání tohoto přípravku není vhodné pití alkoholických nápojů a kouření. 
 
 

3/7 

Děti a dospívající 
Přípravek není určen pro děti a dospívající mladší než l5 let. 
U dehydrovaných dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek IBUMAX 600 mg 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Bez porady s lékařem neužívejte současně s 
tímto přípravkem jiné volně prodejné léky. 
V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte IBUMAX 600 mg. 
 
IBUMAX 600 mg může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Např.: 

  Antikoagulancia/antiagregancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. 

kyselina acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin). Léky snižující srážlivost krve zvyšují 
riziko krvácení. 

  Léky snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory jako je kaptopril, beta-blokátory 

jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan). Účinek léků 
používaných k léčení vysokého krevního tlaku a močopudných léků může být snížen.  

 
Současné užívání ibuprofenu a následujících léků zvyšuje riziko vzniku nežádoucích účinků v 
oblasti zažívacího ústrojí zejména krvácení a žaludečního vředu: 
- kyselina acetylsalicylová a jiné protizánětlivé léky 
- kortikosteroidy 
- některé léky proti depresi (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu- SSRI, např. 

citalopram) a 

- léky snižující srážlivost krve (např. tiklopidin). 
 
Současné užití ibuprofenu a kyseliny acetylsalicylové (podávané v nízkých dávkách pro 
předcházení tvorby krevních sraženin) může snížit její protisrážlivý účinek. Ibuprofen může 
zvýšit hladinu lithia (používaného k léčbě manických epizod u bipolární poruchy) a digoxinu 
(přípravek užívaný k léčbě srdečního selhání) a fenytoinu (léku užívaného k léčbě epilepsie) v 
krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky. 
Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, 
sulfinpyrazon). Ibuprofen může zvýšit toxicitu metotrexátu (léku proti rakovině a některým 
kloubním onemocněním), baklofenu (léku snižujícího svalové napětí). 
Ibuprofen může zvýšit riziko poškození ledvin způsobené podáváním cyklosporinu (léku 
užívaného po transplantaci). 
Při současném podávání s draslík šetřícími močopudnými léky může dojít ke zvýšení hladiny 
draslíku v krvi. 
Při současném podávání chinolonových antibiotik a nesteroidních antirevmatik se může 
zvýšit riziko vzniku křečí. 
 
Některá  další  léčiva  mohou  rovněž  ovlivňovat  nebo  být  ovlivňována  léčbou  přípravkem 
IBUMAX 600 mg. Proto byste se vždy  měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než 
začnete přípravek IBUMAX 600 mg užívat s jinými léčivy. 
 
Přípravek IBUMAX 600 mg s jídlem, pitím a alkoholem 
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouřit. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat. 
V prvních  šesti  měsících  těhotenství  a  v  období  kojení  užívejte  přípravek  pouze  na 
doporučení  lékaře.  Tento  léčivý  přípravek  se  nesmí  užívat  v  posledních  třech  měsících 
těhotenství (viz odstavec Neužívejte Ibumax 600 mg). 
 

4/7 

Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost 
u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě. Ženy, které chtějí otěhotnět, by se měly o užívání 
přípravku poradit s lékařem.

 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Přípravek  IBUMAX  600 mg  nemá  žádný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat  stroje, 
pouze  u  některých  pacientů  může  vyvolat  nežádoucí  účinky  (bolest  hlavy,  závratě),  které 
mohou tuto schopnost nepříznivě ovlivnit. 
 
 
3. Jak se IBUMAX 600 mg užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování a délku léčby určuje vždy lékař podle druhu a závažnosti onemocnění. 
Dospělí  a  dospívající  od  15  let  obvykle  užívají  při  léčbě  revmatických  onemocnění  a 
poúrazových stavů l potahovanou tabletu IBUMAX 600 mg 3 - 4krát denně. 
Při výskytu ranní ztuhlosti a bolesti kloubů se doporučuje použít večerní dávku krátce před 
spaním. 
 
Způsob použití 
Potahované tablety se polykají vcelku a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se 
během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku IBUMAX 600 mg, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití potahovaných tablet dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek IBUMAX 600 mg  
Pokud zapomenete vzít si tabletu přípravku Ibumax 600 mg, užijte ji, jakmile si vzpomenete. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 uživatelů)

 

 

pálení žáhy

  

 

Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)  

  bolesti břicha, pocit na zvracení, průjem, plynatost, zácpa, zvracení  

 

Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)

 

  dyspepsie (trávicí obtíže)  

  bolesti hlavy 

 

Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000)

 

  vzplanutí astmatu a zúžení bronchů (dušnost) 

5/7 

  krvácení  z  trávicího  traktu  (projevuje  se  jako  černá  stolice  v  důsledku  natrávené 

krve), proděravění trávicího traktu, žaludeční nebo dvanáctníkový vřed 

  nervozita, u starších pacientů kognitivní dysfunkce (např. porucha paměti, orientace, 

rozhodování, koncentrace), závratě, bolesti hlavy 

  sterilní  zánět  mozkových  plen  u  pacientů  s  autoimunními  onemocněními  (lupus 

erytematodes,  systémová  onemocnění  pojivové  tkáně)  s  příznaky  jako  ztuhlá  šíje, 
bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení, horečka, dezorientace. 

  vyrážka 

  alergické reakce projevující se jako kopřivka a svědění  

  srdeční selhávání 

  poruchy zraku, poruchy vnímání barev, snížená ostrost vidění  

  edémy 

 

 

Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10000)

 

  hypertenze (vysoký krevní tlak) 

  vzplanutí  chronického  zánětu  střev  (Crohnova  choroba,  ulcerózní  kolitida),  zánět 

dutiny ústní provázený tvorbou vředů 

  zadržování sodíku a tekutin v těle s edémy (otoky) 

  nespavost, deprese, emoční labilita 

  snížené vylučování urey (močoviny), edémy, akutní selhání ledvin. Zaznamenala se i 

odúmrť  části  ledvinné  tkáně,  především  při  dlouhodobém  užívání,  a  zvýšené 
koncentrace močoviny v krvi. 

  poruchy ledvinných funkcí včetně zánětlivého postižení ledvin 

  poruchy  jaterních  funkcí  především  při  dlouhodobém  užívání,  akutní  hepatitida 

(žloutenka ). 

  poruchy krvetvorby (snížené počty jednotlivých druhů bílých krvinek, červených 

krvinek nebo krevních destiček). První příznaky jsou: horečka, bolest v krku, 
povrchové vředy ústní sliznice, příznaky chřipkového onemocnění, těžké vyčerpání, 
krvácení z nosu a do kůže. 

  závažné  formy  kožních  reakcí  jako  Stevensův-Johnsonův  syndrom,  erythema 

multiforme a epidermální nekrolýza  

  závažná  alergická  reakce  projevující  se  otokem  obličeje,  jazyka,  hltanu,  dušností, 

zrychlenou činností srdce, sníženým krevním tlakem nebo závažným šokem. 

  bušení srdce 

  pokles krevního tlaku 

 

Není známo

 

(z dostupných údajů nelze určit)

 

  porucha sluchu 

 
Přípravek je obvykle dobře snášen, přesto se během léčby mohou objevit zažívací obtíže jako 
nevolnost,  zvracení,  bolesti  v  nadbřišku,  pálení  žáhy,  průjem,  zácpa,  dále  alergické  reakce 
(kopřivka, svědění), zřídka se mohou objevit závratě, neostré vidění, otoky. Při výskytu těchto 
nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s 
lékařem. 
Léky  jako  je  IBUMAX  600 mg  mohou  působit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních  nebo 
mozkových cévních příhod. 
 
Jestliže se u Vás objeví kopřivka, rychlý otok kolem očí, pocit tísně na hrudníku nebo obtíže s 
dechem,  dále  bolesti  v  nadbřišku  či  černě  zbarvená  stolice  anebo  poruchy  vidění,  přerušte 
užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře. 
 
 
 

6/7 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. Jak IBUMAX 600 mg uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého  lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek IBUMAX 600 mg obsahuje 
 
Léčivou látkou je ibuprofenum. Jedna potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 600 mg.  
 
Pomocnými  látkami  jsou  mikrokrystalická  celulosa,  hypromelosa,  předbobtnalý  kukuřičný 
škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát, natrium-
lauryl-sulfát,  potahová  soustava  Opadry  OY-S-28703  bílá  [složení:  polydextrosa, 
hypromelosa 2910, oxid titaničitý (E171), makrogol 4000]. 
 
Jak IBUMAX 600 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
IBUMAX 600 mg jsou bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety o rozměrech 9 x 20 
mm, na jedné straně s půlicí rýhou.  Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší 
polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 
 
Velikost  balení:  10,  30  nebo  100  potahovaných  tablet  v bílé  HDPE  lahvičce  s bílým 
odklápěcím HDPE uzávěrem garantujícím neporušenost obalu. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Finsko 
  
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o 
registraci: 
Vitabalans CZ, s.r.o., Na sádce 446/2, 149 00 Praha 4, Česká republika. 
 
 

7/7 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
15. 3. 2017 

Recenze

Recenze produktu IBUMAX 600 MG 10X600MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu IBUMAX 600 MG 10X600MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám