Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: VITABALANS
Kód výrobku: 68468
Kód EAN:
Kód SÚKL: 15484
Držitel rozhodnutí: VITABALANS
Přípravek IbuMax 600 mg se užívá k léčbě revmatických onemocnění především zánětlivého původu postihujících kosterní svalstvo, klouby, páteř, šlachy, dále při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí apod. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství.

Příbalový leták

1/9

sp.zn.sukls74453/2013

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

IBUMAX 600 mg

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jedna potahovaná tableta obsahuje 600 mg Ibuprofenum.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA
Potahované tablety

Popis přípravku: bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety, na jedné straně
s půlicí rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není
určena k dělení dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Přípravek IBUMAX 600 mg potahované tablety je indikován k symptomatické léčbě
zánětlivých a degenerativních chorob kloubních, mimokloubního revmatizmu a
chorob páteře; používá se při revmatoidní artritidě, osteoartróze, ankylozující
spondylitidě, psoriatické artritidě, dnavé artritidě, chondrokalcinóze (pseudodna), při
distorzi kloubů a zhmoždění pohybového aparátu.

4.2 Dávkování a způsob podání
Dospělí a mladiství od 15 let
Obvyklé dávkování u dospělých a mladistvých je 1 potahovaná tableta IBUMAX 600
mg 3-4 krát denně (tj. l,8 - 2,4 g ibuprofenu). Dávka 2,4 g ibuprofenu denně (tj. 4
potahované tablety) nemá být překročena.
Objeví-li se gastrointestinální obtíže, doporučuje se podat tablety s malým množstvím
potravy či zapít mlékem.

Starší pacienti
U starších pacientů je dávkování stejné jako u ostatních dospělých, je však nutná
zvýšená opatrnost ( viz bod 4.4)

Pacienti se sníženou funkcí jater nebo ledvin
U pacientů s renální a hepatální insuficiencí je třeba zvýšené opatrnosti (viz bod
4.4)

Děti
Přípravek není vzhledem k velikosti jednotlivé dávky určen pro děti a mladistvé do
15 let.

2/9

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po
nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků (viz bod 4.4.).

4.3 Kontraindikace
Známá přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto
přípravku, přecitlivělost na kyselinu acetylsalicylovou a jiná nesteroidní antiflogistika
projevující se jako astma, urtikaria a jiné alergické reakce.
Anamnesticky gastrointestinální krvácení nebo perforace ve vztahu k
předchozí léčbě nesteroidními antirevmatiky.
Aktivní nebo anamnesticky rekurentní peptický vřed/hemoragie (dvě nebo více
epizod prokázané ulcerace nebo krvácení).
Poruchy hemokoagulace a hemopoézy.
Třetí trimestr gravidity.
Závažné srdeční selhání.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití
Přípravek IBUMAX 600 mg by neměl být podáván společně s jinými nesteroidními
antirevmatiky včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy.
Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po
nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků (viz bod 4.2. a GIT a kardiovaskulární
riziko níže).

U starších pacientu je zvýšený výskyt nežádoucích účinků, zejména
gastrointestinálního krvácení a perforací, které mohou být fatální (viz bod 4.8).
Gastrointestinální krvácení, ulcerace a perforace, které mohou být fatální, byly
hlášeny u všech nesteroidních antirevmatik kdykoli během léčby, s varujícími
příznaky ale i bez nich, i bez předchozí anamnnézy závažných gastrointestinálních
příhod.
Riziko gastrointestinálního krvácení, ulcerací a perforací stoupá se zvyšující se
dávkou přípravku, u pacientů s anamnézou peptického vředu, zejména pokud byl
komplikován krvácením nebo perforací (viz bod 4.3) a u starších osob. Tito pacienti
by měli zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou.
U pacientů se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků, mezi něž patří i pacienti
dlouhodobě léčení acetylsalicylovou kyselinou v antiagregačních dávkách nebo
jinými léky zvyšujícími gastrointestinální riziko (viz dále a bod 4.5), je vhodné zvážit
současné podávání protektivních látek (např. misoprostol nebo inhibitory protonové
pumpy).
Pacienti s anamnézou gastrointestinální toxicity, obzvláště ve starším věku, musí být
poučeni, aby včas hlásili všechny neobvyklé gastrointestinální příznaky (zejména
gastrointestinální krvácení), především na počátku léčby.
Obzvláštní opatrnost je doporučována u pacientů užívajících konkomitantní léčbu,
která by mohla zvyšovat riziko ulcerací nebo krvácení (např. orálně podávané
kortikosteroidy, antikoagulancia jako warfarin, SSRI nebo antiagregancia jako
kyselina acetylsalicylová (viz bod 4.5).
Pokud se během léčby IBUMAXem 600 mg objeví gastrointestinální vředy nebo
krvácení, musí být léčba ukončena.
3/9
Nesteroidní antirevmatika musí být podávána s opatrností pacientům s
gastrointestinálními chorobami v anamnéze (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba),
protože jejich stav se může touto léčbou zhoršit (viz bod 4.8).

Velmi vzácně byly ve vztahu k léčbě nesteroidními antirevmatiky hlášeny závažné
kožní reakce, z nichž některé byly fatální, včetně Stevens-Johnsonova syndromu a
toxické epidermální nekrolýzy (viz bod 4.8). Těmito reakcemi jsou nejvíce ohroženi
pacienti na počátku léčby, začátek reakce se nejčastěji objevuje během prvního
měsíce léčby.
IBUMAX 600 mg musí být vysazen při prvních známkách výskytu vyrážky,
slizničních lézí nebo jakýchkoli jiných příznaků hypersensitivity.

Zvýšené opatrnosti je třeba při renální a hepatální insuficienci, u astmatiků při
systémovém lupus erytematodes a jiných onemocněních pojivové tkáně (riziko
aseptické meningitidy).
U rizikových pacientů, tj. u pacientů s omezením funkce srdce a ledvin, léčených
diuretiky či při dehydrataci jakékoliv etiologie se doporučuje kontrola renálních
funkcí. Objeví-li se poruchy vizu, zastřené vidění, skotomy nebo poruchy barvocitu,
je třeba přerušit léčbu. Terapii je nutné rovněž vysadit, přetrvává-li zhoršení jaterních
funkcí nebo objeví-li se klinické příznaky hepatopatie. Při dlouhodobé terapii je
vhodná kontrola krevního obrazu a rutinní sledování jaterních funkcí. U pacientů
užívajících kumarinová antikoagulancia je vhodná častější kontrola
hemokoagulačních parametrů. Rovněž je vhodná občasná kontrola glykémie.

Léky blokující syntézu cyklooxygenázy / prostaglandinu mohou zhoršit ženskou
plodnost narušením ovulace. Poškození je reverzibilní a odezní po ukončení terapie

Kardiovaskulární a cerebrovaskulární účinky
U pacientů s anamnézou hypertenze a/nebo slabého až středního srdečního selhání je
potřeba přiměřeného sledování a doporučení, jelikož v souvislosti s léčbou NSA byly
hlášeny případy retence tekutin a edémů.

Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání ibuprofenu,
obzvláště ve vysokých dávkách (2400 mg denně) a po dlouhou dobu, může souviset
s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. IM nebo iktů).
Epidemiologické studie nepoukazují na zvýšené riziko IM při podávání nízkých
dávek ibuprofenu (tj. do 1200 mg denně).
Pacienti s nekontrolovanou hypertenzí, srdečním selháním, ischemickou srdeční
chorobou, periferním arteriálním onemocněním a/nebo cerebrovaskulárním
onemocněním mohou být ibuprofenem léčeni pouze pod pečlivým dohledem. Stejné
opatrnosti je třeba při zahájení dlouhodobé léčby u pacientů s rizikovými faktory pro
kardiovaskulární příhodu (např. hypertenze, hyperlipidémie, diabetes, kouření).

Během léčby není vhodné pití alkoholických nápojů a kouření.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Při současném podávání ibuprofenu (zvláště ve vysokých dávkách) s antikoagulancii
kumarinového typu dochází k prodloužení protrombinového času a zvýšenému riziku
krvácení. Preklinické údaje poukazují na to, že ibuprofen při současném podávání s
4/9
nízkodávkovanou kyselinou acetylsalicylovou (ASA) může tlumit její vliv na
agregaci destiček. Tyto údaje však mají své limity a není znám jejich dopad na
klinickou praxi. Zejména při ojedinělém krátkodobém podávání ibuprofenu není
klinicky významný vliv pravděpodobný (viz 5.1). Fenobarbital zrychluje metabolizaci
ibuprofenu; ibuprofen zvyšuje plazmatické hladiny lithia, digoxinu a fenytoinu,
zvyšuje toxicitu metotrexátu a baklofenu. Současné podání glukokortikoidů anebo
dalších nesteroidních antirevmatik zvyšuje riziko krvácení do GIT a riziko vzniku
vředové choroby, současné podávání antiagregačních látek nebo SSRI zvyšuje riziko
gastrointestinálního krvácení (viz bod 4.4). Ibuprofen snižuje urikosurický účinek
probenecidu a sulfinpyrazonu. Je možné snížení účinku diuretik a antihypertonik.
Současné podání kaliumšetřících diuretik může vést k hyperkalémii. Při současném
podávání chinolonových antibiotik a nesteroidních antirevmatik se může zvýšit riziko
vzniku křečí. Zásahem ibuprofenu do syntézy prostaglandinů v ledvinách by mohlo
dojít ke zvýšení nefrotoxicity cyklosporinu.

4.6 Těhotenství a kojení
Těhotenství
Blokáda syntézy prostaglandinu může nepříznivě ovlivnit těhotenství a vývoj
embrya/plodu.
Údaje z epidemiologických studií svědčí o zvýšeném riziku potratů nebo malformací
srdce po podávání inhibitoru syntézy prostaglandinu na začátku těhotenství.
Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací se zvýšilo z hodnoty nižší než 1 % až
na přibližně 1,5 %. Předpokládá se, že riziko roste s rostoucí dávkou a délkou léčby.
Pokusy na zvířatech odhalily v případě podávání blokátorů syntézy prostaglandinu
zvýšené ztráty plodů a embryí i jejich letalitu před i po jejich implantaci. Kromě toho
testy v případě podávání blokátorů syntézy prostaglandinu u zvířat během období
organogeneze odhalily zvýšený výskyt různých malformací, včetně
kardiovaskulárních. Nepodávejte ibuprofen během prvního a druhého trimestru
těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Při podávání ibuprofenu ženě snažící se o
početí nebo v prvním či druhém trimestru těhotenství je nutno udržovat dávku co
nejnižší a omezit délku léčby na nejkratší možnou dobu.
Ve třetím trimestru těhotenství může jakýkoli inhibitor syntézy prostaglandinu
vystavit plod riziku:
- kardiopulmonální toxicity (s předčasným uzavřením ductus arteriosus a pulmonální
hypertenzí);
- poruchy ledvin, která může přejít v selhání ledvin s oligo-hydramnionem;
matku a novorozence, na konci těhotenství, riziku:
- možného prodloužení doby krvácení, potlačením shlukování krevních destiček, k
čemuž může dojít i při velmi slabých dávkách.
- potlačení kontrakcí dělohy, což může zpozdit nebo prodloužit porod.
S ohledem na výše uvedené je ibuprofen kontraindikován po celý třetí trimestr
těhotenství.
Kojení
Ibuprofen a jeho metabolity přecházejí do mateřského mléka ve velmi nízkých
koncentracích. Vzhledem k tomu, že zatím nejsou známy nepříznivé účinky přípravku
na kojence, není obecně v případě krátkodobé léčby bolesti a horečky doporučenou
dávkou nutno kojení přerušovat. Bezpečnost při dlouhodobém podávání nebyla
stanovena

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
5/9
Léčivý přípravek IBUMAX 600 mg nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat
stroje, může pouze u některých pacientů vyvolat nežádoucí účinky (bolest hlavy,
závratě), které mohou tuto schopnost nepříznivě ovlivnit.

4.8 Nežádoucí účinky.
Velmi časté (>1/10), časté (>1/100, <1/10), méně časté (>1/1000, <1/100), vzácné
(>1/10000, <1/1000), velmi vzácné (<1/10000).

Gastrointestinální poruchy Méně časté Bolesti břicha, dyspepsie, nauzea
Vzácné Průjem, flatulence, obstipace,
zvracení
Velmi vzácné Gastrointestinální vřed, může se
vyskytnout i gastrointestinální
krvácení a perforace v oblasti
trávicího traktu.
Poruchy nervového
systému
Méně časté
Vzácné

Velmi vzácné
Bolesti hlavy
Nervozita, u starších pacientů
kognitivní dysfunkce, závratě, bolesti
hlavy
Insomnie, deprese, emoční labilita
Poruchy ledvin
a močových cest
Velmi vzácné Snížené vylučování urey, edémy,
akutní renální selhání. Zaznamenala
se i papilární nekróza, především
při dlouhodobém užívání, a zvýšené
sérové koncentrace urey.
Poruchy jater a žlučových
cest
Velmi vzácné Poruchy jaterních funkcí především
při dlouhodobém užívání
Poruchy krve
a lymfatického systému
Velmi vzácné Poruchy krvetvorby (leukopenie,
agranulocytoza, anemie,
trombocytopenie, pancytopenie).
První příznaky jsou: horečka, bolest
v krku, povrchové ulcerace ústní
sliznice, symptomy chřipkového
onemocnění, těžké vyčerpání,
krvácení z nosu a do kůže.
Poruchy kůže a podkoží Velmi vzácné Závažné formy kožních reakcí jako
erythema multiforme a epidermální
nekrolýza
Poruchy imunitního
systému

Velmi vzácné Během léčby ibuprofenem se mohou
u pacientů s autoimunními
onemocněními (lupus erytematodes,
systémová onemocnění pojivové
tkáně) v ojedinělých případech
objevit symptomy aseptické
6/9
meningitidy jako ztuhlá šíje, bolest
hlavy, nauzea, zvracení, horečka,
dezorientace.
Hypersenzitivní reakce Méně časté

Vzácné
Hypersensitivní reakce projevující se
jako urtikárie a pruritus
Horečka, rash
Velmi vzácné Závažná hypersensitivní reakce
projevující se otokem obličeje,
jazyka, laryngu, dušností, tachykardií,
hypotenzí nebo závažným šokem.
Exacerbace astmatu a
bronchospazmu.
Poruchy ledvinných funkcí včetně
intersticiální nefritidy nebo
nefrotického syndromu
Poruchy
kardiovaskulárního
systému
Vzácné Retence natria a tekutin s edémy,
hypertenze, srdeční palpitace
Poruchy očí Vzácné Poruchy vizu, toxická amblyopie.

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou gastrointestinální. Mohou se objevit
peptické vředy, perforace nebo gastrointestinální krvácení, někdy fatální, zejména u
starších osob (viz. bod 4.4). Po léčbě byly pozorovány také nausea, zvracení, průjem,
flatulence, zácpa, dyspepsie, abdominální bolesti, meléna, hematemeza, ulcerativní
stomatitida, exacerbace kolitidy a Crohnovy choroby. Méně často byla pozorována
gastritida.
V souvislosti s léčbou nesteroidními antirevmatiky byly také hlášeny otoky,
hypertenze a srdeční selhání.

Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání ibuprofenu,
obzvláště ve vysokých dávkách (2400 mg denně) a po dlouhou dobu, může souviset
s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. IM nebo iktů) (viz
bod 4.4).

Vzácně poruchy vizu, poruchy percepce barev a toxická amblyopie.

4.9 Předávkování
Ibuprofen v dávce do l00 mg/kg tělesné hmotnosti je netoxický, v dávce nad 400
mg/kg tělesné hmotnosti může způsobit závažnou intoxikaci: mohou vzniknout
poruchy CNS (bolesti hlavy, závratě, nystagmus, křeče), které se mohou vystupňovat
až k bezvědomí. Dále se mohou objevit bolesti břicha, nevolnost, zvracení. V
závažných případech může dojít k hypotenzi, acidóze, zástavě dechu a cyanóze.
Terapie akutního předávkování: co nejdříve provést výplach žaludku s podáním
aktivního uhlí a projímadla či vyvolat dávicí reflex. Terapie je podpůrná a
symptomatická - kontrola a úprava bilance tekutin a elektrolytů, udržování
7/9
respiračních a kardiovaskulárních funkcí, při křečích možno podat diazepam, při
hypotenzi plazmaexpandery, případně dopamin či noradrenalin. Bylo prokázáno, že
forsírovaná diuréza a hemodialýza jsou neúčinné, o hemoperfuzi nejsou údaje.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva,
deriváty kyseliny propionové.
ATC kód: M01AE01

Ibuprofen, derivát kyseliny propionové, je nesteroidní antirevmatikum s dobrým
analgetickým a protizánětlivým a rovněž antipyretickým účinkem. V nižších dávkách
působí analgeticky, ve vyšších protizánětlivě. Protizánětlivý účinek je dán inhibicí
cyklooxygenázy s následnou inhibicí biosyntézy prostaglandinů. Zánět je zmírňován
snížením uvolňování mediátorů zánětu z granulocytů, bazofilů a žírných buněk.
Ibuprofen snižuje citlivost cév vůči bradykininu a histaminu, ovlivňuje produkci
lymfokinů v T lymfocytech a potlačuje vazodilataci. Tlumí též agregaci krevních
destiček.
Preklinické údaje poukazují na to, že ibuprofen při současném podávání s
nízkodávkovanou kyselinou acetylsalicylovou (ASA) může tlumit její vliv na
agregaci destiček.
Ve studii s jednorázovou dávkou 400 mg ibuprofenu podávanou 8 h před nebo 30 min
po podání 81 mg ASA s rychlým uvolňováním byl pozorován snížený účinek ASA na
tvorbu tromboxanu nebo agregaci destiček. Tyto údaje však mají své limity a není
znám jejich dopad na klinickou praxi. Zejména při ojedinělém krátkodobém podávání
ibuprofenu není klinicky významný vliv pravděpodobný.
Doba nástupu analgetického účinku je za 0,5 hodiny po podání a účinek trvá 4 - 6
hodin.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Po perorálním podání se rychle a dobře vstřebává, vrcholu plazmatické koncentrace
při podání nalačno dosahuje již za 45 minut, při podání s jídlem cca za 1 - 3 hod.
Ibuprofen se váže na plazmatické proteiny, ale vazba je reverzibilní. Poměrně rychle
je metabolizován v játrech a vylučován močí, hlavně ve formě metabolitů a jejich
konjugátů, menší část je vylučována žlučí do stolice. Biologický poločas má asi 2
hodiny. Při snížení vylučování může dojít ke kumulaci léku v organizmu. Exkrece
ibuprofenu je ukončena za 24 hodiny po podání poslední dávky. Biologická
dostupnost je minimálně alterována přítomností stravy. Ibuprofen prochází
placentární bariérou, je vylučován do mateřského mléka v množství menším než l
g/ml.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku
Akutní toxicita:
LD50 u myši je při perorálním podání 800 mg/kg a při intraperitoneálním podání činí
320 mg/kg.
LD50 u potkana je při perorálním podání l 600 mg/kg a při subkutánním l 300 mg/kg.
U všech uhynulých zvířat (hlodavců) byla manifestně vyjádřena deprese CNS a
nalezeny ulcerogenní změny gastrointestinálního traktu.
Ibuprofen byl dále podáván psům v dávce l25 mg/kg a výše, toxické účinky se
projevily erozemi žaludku a albuminurií. V dávce 20 a 50 mg/kg nebyly prokázány
8/9
žádné toxické změny.
Výsledky ukazují, že ibuprofen v letálních dávkách způsobil postižení CNS u
hlodavců, zatímco ulcerogenní účinek byl pozorován u obou skupin zvířat (i u
nehlodavců). Ulcerogenní účinky jsou výsledkem systémového i lokálního působení
ibuprofenu - gastrointestinální léze byly pozorovány po parenterální i perorální
aplikaci.
Chronická toxicita:
10 potkanům byl podáván ibuprofen v dávce l80 (5 zvířat) a 60 mg/kg tělesné
hmotnosti (5 zvířat) po dobu 26 a l3 týdnů. l sameček uhynul v důsledku intestinální
léze. Na konci terapie byla jak u samců i u samic zjištěna anémie.
Ibuprofen rovněž alteroval poměr hmotnost orgánu: celková tělesná hmotnost - u
jater, ledvin, gonád a u druhotných pohlavních orgánů. Histologicky nebyly zjištěny
signifikantní změny s výjimkou l samce a 3 samic, kde byly nalezeny intestinální
ulcerace. Zvětšení jater a ledvin pravděpodobně souvisí s metabolizmem a exkrecí
ibuprofenu.
Po podání ibuprofenu psům v dávce l6 mg/kg tělesné hmotnosti a den po dobu 30 dnů
nebyly nalezeny klinické příznaky toxicity, při pitvě však byly zjištěny eroze a
ulcerace žaludku a záněty střev. Podobné léze byly nalezeny v dávce 8 mg/kg/den, ale
ne v dávce 4 mg/kg/den.
V experimentálních studiích nebyl prokázán karcinogenní, mutagenní ani teratogenní
efekt ibuprofenu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1 Seznam pomocných látek
Mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát, natrium-lauryl-
sulfát, potahová soustava opadry OY-S-28703 bílá (polydextrosa, hypromelosa 2910,
oxid titaničitý, makrogol 4000).


6.2 Inkompatibility
Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti
4 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení
10 a 30 potahovaných tablet: bílá HDPE lahvička s bílým odklápěcím LDPE víčkem
opatřeným páskem originality, krabička.
100 potahovaných tablet: bílá HDPE lahvička s bílým odklápěcím LDPE víčkem
opatřeným páskem originality, text příbalové informace uveden na štítku


6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)
9/9
Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Vitabalans Oy, Hameenlinna, Finsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO
29/347/06-C

9. DATUM REGISTRACE/DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
20.9.2006 / 7.7.2010

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU
2.5.2013

Recenze

Recenze produktu IBUMAX 600 MG 10X600MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu IBUMAX 600 MG 10X600MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze