Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest

IBUMAX 200 MG 10X200MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 68447
 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: VITABALANS
Značka: IBUMAX
Kód výrobku: 68447
Kód EAN:
Kód SÚKL: 15479
Držitel rozhodnutí: VITABALANS
Přípravek IbuMax 200 mg se používá při mírné až střední bolesti, např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí, dále při horečnatých stavech při chřipkových onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních. V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů (artritidě) a páteře nebo měkkých tkání pohybového ústrojí provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se přípravek používá pouze na doporučení lékaře. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/7 

sp. zn. sukls9209/2016 
 

Příbalová informace – informace pro uživatele 

 

IBUMAX 200 mg potahované tablety 

ibuprofenum 

 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je IBUMAX 200 mg a k čemu se užívá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete IBUMAX 200 mg užívat 

3. 

Jak se IBUMAX 200 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak IBUMAX 200 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je IBUMAX 200 mg a k čemu se užívá 
 
Přípravek  IBUMAX  200 mg  patří  do  skupiny  léků  nazývaných  antiflogistika,  analgetika, 
antipyretika (léky k tlumení zánětu, bolesti a horečky). 
 
Léčivá látka ibuprofen zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv. prostaglandinů, které jsou 
zodpovědné  za  vznik  bolesti  a  zánětu  a  uvolňují  se  v  místě  poškození  tkáně.  Ibuprofen 
zmírňuje bolest a zánět různého původu, zvláště u onemocnění pohybového ústrojí. Ibuprofen 
rovněž tlumí horečku, která provází např. nemoci z nachlazení. 
 
Přípravek  IBUMAX  200 mg  se  užívá  při  mírné  až  středně  silné  bolesti,  např.  při  bolesti 
hlavy,  zubů,  zad,  při  bolestivé  menstruaci,  při  bolesti  svalů  a  kloubů  provázející  chřipková 
onemocnění,  při  poranění  pohybového  ústrojí  jako  je  pohmoždění  a  podvrtnutí,  dále  při 
horečnatých  stavech  při  chřipkových  onemocněních  a  jako  doplňková  léčba  horečnatých 
stavů při jiných onemocněních.  
V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů včetně páteře (artritidě a artróze)  
provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí nebo revmatizmu měkkých 
tkání  pohybového  ústrojí  projevujícím  se  bolestí  a  omezením  pohybu  (např.  tenisový  loket, 
zmrzlé rameno) se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře. 
Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.  
 
 
 
 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento 
přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  

-  Ponechte  si  příbalovou  informaci  pro  případ,  že  si  ji  budete  potřebovat 

přečíst znovu. 

-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému 

lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 
poradit s lékařem.

 

2/7 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete IBUMAX 200 mg užívat 
 
Neužívejte IBUMAX 200 mg 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  ibuprofen  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6) 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  kyselinu  acetylsalicylovou  nebo  některé  jiné 

protizánětlivé léky, což se může projevit jako průduškové astma, kopřivka nebo jiná 
alergická reakce 

-  jestliže  máte  v současnosti  vřed  nebo  krvácení  žaludku  nebo  dvanáctníku  nebo  jste 

měl(a)  vředovou  chorobu  nebo  krvácení  opakovaně  v  minulosti  (tj.  pokud  jste 
v minulosti prodělal(a) dvě nebo více epizod vředu či krvácení)  

-  po prodělaném krvácení nebo perforaci (proděravění) v zažívacím traktu v souvislosti 

s užíváním nesteroidních protizánětlivých léků v minulosti 

-  při poruchách krvetvorby a poruchách krevní srážlivosti 
-  v posledních třech měsících těhotenství. 
-  při závažném srdečním selhání 

 
Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku IBUMAX 200 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
 

  pokud trpíte zánětlivým onemocněním střev (např. ulcerózní kolitida nebo Crohnova 

choroba), jelikož by lék mohl toto onemocnění zhoršit 

  pokud trpíte onemocněním ledvin či jater 

  při srdečním onemocnění 

  při vysokém krevním tlaku 

  po prodělaném vředu žaludku nebo dvanáctníku (pouze jedna epizoda v minulosti) 

  při průduškovém astmatu i v klidovém stadiu 

  při některých onemocněních pojivové tkáně (tzv. kolagenózy, např. systémový lupus 

erytematodes) 

  pokud užíváte léky snižující srážlivost krve 

  pokud máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), 

nebo  pokud  jste  prodělal(a)  srdeční  infarkt,  jste  po  operaci  bypassu,  trpíte 
onemocněním  periferních  tepen  (špatný  krevní  oběh  v  nohou  kvůli  zúženým  nebo 
ucpaným tepnám) nebo jste prodělal(a) jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně 
„mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní ischemické ataky „TIA“) 

  pokud máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, pokud máte v rodině 

výskyt  srdečního  onemocnění  nebo  cévní  mozkové  příhody,  nebo  pokud  jste 
kuřák/kuřačka 

  během prvních šesti měsíců těhotenství nebo v období kojení 

 

 
IBUMAX 200 mg se nemá užívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky.  
 
Krvácení  z  trávicího  ústrojí,  vředy  a  proděravění  trávicího  ústrojí  se  mohou  vyskytnout  při 
užívání všech nesteroidních protizánětlivých léků včetně ibuprofenu. Tyto nežádoucí účinky 
jsou  závažné.  Riziko  těchto  komplikací  je  zvýšeno  u  starších  pacientů  a  u  pacientů 
s prodělaným  krvácením  z  trávicího  ústrojí.  Pokud  se  objeví  příznaky  krvácení  z  trávicího 
ústrojí (např. zvracení krve, zvratky barvy kávové sedliny, tmavá, dehtovitá stolice), okamžitě 
vyhledejte lékaře a léčbu přípravkem ihned ukončete. 
 
Velmi  vzácně  byly  v souvislosti  s užíváním  ibuprofenu  hlášeny  závažné  alergické  kožní 
reakce  (viz  bod  4).  Jakmile  se  u  Vás  objeví  horečka,  kožní  vyrážka  či  postižení  sliznic 
(puchýře nebo vředy), léčbu přípravkem okamžitě ukončete a vyhledejte lékaře. 

3/7 

 
Protizánětlivá/analgetická léčiva (léky proti zánětu a bolesti) jako je ibuprofen mohou působit 
mírné  zvýšení  rizika  srdečních  nebo  cévních  mozkových  příhod,  především  pokud  jsou 
užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby. 
 
Během užívání tohoto přípravku není vhodné pití alkoholických nápojů a kouření. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek není určen pro děti mladší než 6 let. 
U dětí s příznaky dehydratace a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek IBUMAX 200 mg 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Bez porady s lékařem neužívejte současně s 
tímto přípravkem jiné volně prodejné léky. 
V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte IBUMAX 200 mg. 
 
IBUMAX 200 mg může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léky. Např.: 

  Antikoagulancia/antiagregancia (tj. přípravky na ředění krve/snižující srážlivost krve, 

např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin). Léky snižující srážlivost krve 
zvyšují riziko krvácení. 

  Léky snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory jako je kaptopril, beta-blokátory 

jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan). Účinek léků 
užívaných k léčení vysokého krevního tlaku a močopudných léků může být snížen.  

 
Současné užívání ibuprofenu a následujících léků zvyšuje riziko vzniku nežádoucích účinků v 
oblasti zažívacího ústrojí, zejména krvácení a žaludečního vředu: 
- kyselina acetylsalicylová a jiné protizánětlivé léky 
- kortikosteroidy 
- některé léky proti depresi (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu - SSRI, např. 

citalopram)  

- léky snižující srážlivost krve (např. tiklopidin). 
 
Současné užití ibuprofenu a kyseliny acetylsalicylové (podávané v nízkých dávkách pro 
předcházení tvorby krevních sraženin) může snížit její protisrážlivý účinek.  
Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia (užívaného k léčbě psychiatrických poruch -  manických 
epizod u bipolární poruchy), digoxinu (přípravek užívaný k léčbě srdečního selhání) a 
fenytoinu (léku užívaného k léčbě epilepsie) v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky.  
Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, 
sulfinpyrazon).  
Ibuprofen může zvýšit toxicitu metotrexátu (léku proti rakovině a některým kloubním 
onemocněním), baklofenu (léku snižujícího svalové napětí). 
Ibuprofen může zvýšit riziko poškození ledvin způsobené podáváním cyklosporinu (léku 
užívaného po transplantaci). 
Při současném podávání s draslík šetřícími diuretiky (močopudnými léky) může dojít ke 
zvýšení hladiny draslíku v krvi. 
Při současném podávání chinolonových antibiotik a nesteroidních antirevmatik se může 
zvýšit riziko vzniku křečí. 
 
Některá  další  léčiva  mohou  rovněž  ovlivňovat  nebo  být  ovlivňována  léčbou  přípravkem 
IBUMAX 200 mg. Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než 
začnete přípravek IBUMAX 200 mg užívat s jinými léčivy. 
 
Přípravek IBUMAX 200 mg s jídlem, pitím a alkoholem 
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouřit. 

4/7 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
V prvních  šesti  měsících  těhotenství  a  v  období  kojení  užívejte  přípravek  pouze  na 
doporučení  lékaře.  Tento  léčivý  přípravek  se  nesmí  užívat  v  posledních  třech  měsících 
těhotenství (viz odstavec Neužívejte Ibumax 200 mg). 
 
Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost 
u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě. Ženy, které chtějí otěhotnět, by se měly o užívání 
přípravku poradit s lékařem.

 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  IBUMAX  200 mg  nemá  žádný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat  stroje, 
pouze  u  některých  pacientů  může  vyvolat  nežádoucí  účinky  (bolest  hlavy,  závratě),  které 
mohou tuto schopnost nepříznivě ovlivnit. 
 
 
3. Jak se IBUMAX 200 mg užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí a dospívající (12–18 let) 
Pokud  lékař  neurčí  jinak,  dospělí  a  dospívající  nad  l2  let  užívají obvykle  při  horečnatých 
onemocněních a při bolesti 1 - 2 potahované tablety IBUMAX 200 mg 3-4krát denně, nejvýše 
6 tablet denně rozdělených do několika dávek. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 
4 hodiny. 
 
Děti (6–12 let) 
Dětem ve věku 6 - 12 let se podává při horečnatých onemocněních a při bolesti 1 potahovaná 
tableta 2 - 3krát denně. U dětí s tělesnou hmotností do 30 kg nepřekračujte dávku 2 tablety  
denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je 6-8 hodin.  
 
V  případě  zánětlivých  a  degenerativních  onemocnění  kloubů  a  páteře  nebo  revmatizmu 
měkkých tkání (mimokloubní revmatismus) se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře, 
který určí dávkování i délku léčby.  
 
Pokud  bolesti  nebo  horečka  při  léčbě  přípravkem  IBUMAX  200 mg  neustupují  nebo 
přetrvávají  déle  než  3  dny,  poraďte  se  o  dalším  postupu  s  lékařem.  Bez  porady  s lékařem 
neužívejte přípravek déle než 7 dnů. 
Pokud je u dětí a u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny 
nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře. 
 
Způsob použití 
Potahované  tablety  se  polykají  celé,  zapijí  se  dostatečným  množstvím  tekutiny.  Jestliže  se 
během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku IBUMAX 200 mg než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití potahovaných tablet dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek IBUMAX 200 mg  
Pokud zapomenete vzít si tabletu přípravku Ibumax 200 mg, užijte ji, jakmile si vzpomenete. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

5/7 

 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 uživatelů)

 

 

pálení žáhy

  

 

Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100) 

  bolesti břicha, pocit na zvracení, průjem, plynatost, zácpa, zvracení  

 
Méně
 časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)

 

  dyspepsie (trávicí obtíže)  

  bolesti hlavy 

 

Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000)

 

  vzplanutí astmatu a zúžení bronchů (dušnost) 

  krvácení z trávicího traktu (projevuje se jako černá stolice v důsledku natrávené 

krve), proděravění trávicího traktu, žaludeční nebo dvanáctníkový vřed 

  nervozita, u starších pacientů kognitivní dysfunkce (např. porucha paměti, orientace, 

rozhodování, koncentrace), závratě, bolesti hlavy 

  sterilní  zánět  mozkových  plen  u  pacientů  s  autoimunními  onemocněními  (lupus 

erytematodes,  systémová  onemocnění  pojivové  tkáně)  s  příznaky  jako  ztuhlá  šíje, 
bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení, horečka, dezorientace. 

  vyrážka 

  alergické reakce projevující se jako kopřivka a svědění  

  srdeční selhávání 

  poruchy zraku, poruchy vnímání barev, snížená ostrost vidění  

  edémy 

 

 

Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10000)

 

  hypertenze (vysoký krevní tlak) 

  vzplanutí  chronického  zánětu  střev  (Crohnova  choroba,  ulcerózní  kolitida),  zánět 

dutiny ústní provázený tvorbou vředů 

  zadržování sodíku a tekutin v těle s edémy (otoky) 

  nespavost, deprese, emoční labilita 

  snížené vylučování urey (močoviny), edémy, akutní selhání ledvin. Zaznamenala se i 

odúmrť  části  ledvinné  tkáně,  především  při  dlouhodobém  užívání,  a  zvýšené 
koncentrace močoviny v krvi. 

  poruchy ledvinných funkcí včetně zánětlivého postižení ledvin 

  poruchy  jaterních  funkcí  především  při  dlouhodobém  užívání,  akutní  hepatitida 

(žloutenka). 

  poruchy krvetvorby (snížené počty jednotlivých druhů bílých krvinek, červených 

krvinek nebo krevních destiček). První příznaky jsou: horečka, bolest v krku, 
povrchové vředy ústní sliznice, příznaky chřipkového onemocnění, těžké vyčerpání, 
krvácení z nosu a do kůže. 

  závažné  formy  kožních  reakcí  jako  Stevensův-Johnsonův  syndrom,  erythema 

multiforme a epidermální nekrolýza  

6/7 

  závažná  alergická  reakce  projevující  se  otokem  obličeje,  jazyka,  hltanu,  dušností, 

zrychlenou činností srdce, sníženým krevním tlakem nebo závažným šokem. 

  bušení srdce 

  pokles krevního tlaku 

 

Není známo

 

(z dostupných údajů nelze určit)

 

porucha sluchu 
 
Přípravek je obvykle dobře snášen, přesto se během léčby mohou objevit zažívací obtíže jako 
nevolnost,  zvracení,  bolesti  v  nadbřišku,  pálení  žáhy,  průjem,  zácpa,  dále  alergické  reakce 
(kopřivka, svědění), zřídka se mohou objevit závratě, neostré vidění, otoky. Při výskytu těchto 
nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s 
lékařem. 
Léky  jako  je  IBUMAX  200 mg  mohou  působit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních  nebo 
mozkových cévních příhod. 
 
Jestliže se objeví závažnější reakce jako kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně 
na hrudníku nebo obtíže s dechem, dále bolesti v nadbřišku či černě zbarvená stolice anebo 
poruchy vidění, přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. Jak IBUMAX 200 mg uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého  lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek IBUMAX 200 mg obsahuje 
Léčivou látkou je ibuprofenum. Jedna potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 200 mg. 
 

7/7 

Pomocnými  látkami  jsou  mikrokrystalická  celulosa,  hypromelosa,  předbobtnalý  kukuřičný 
škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát, natrium-
lauryl-sulfát,  potahová  soustava  Opadry  OY-S-28703  bílá  [složení:  polydextrosa, 
hypromelosa 2910, oxid titaničitý (E171), makrogol 4000]. 
 
Jak IBUMAX 200 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
IBUMAX 200 mg jsou bílé kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 11 mm, na jedné 
straně s půlicí rýhou.  Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, 
nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 
 
Velikost balení: 10, 20, 30, 50 nebo 100 potahovaných tablet v blistrech (Al/ průhledný 
bezbarvý PVC) nebo v blistrech (Al/bílý neprůhledný PVC/PVDC). 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Finsko 
 
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o 
registraci: 
Vitabalans CZ, s.r.o., Na sádce 446/2, 149 00 Praha 4, Česká republika. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
15. 3. 2017 

Recenze

Recenze produktu IBUMAX 200 MG 10X200MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu IBUMAX 200 MG 10X200MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Štítky

Léky na bolest

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám