Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

IALUGEN PLUS EXT 30KS(10X10CM) - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 23841

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: IBI, spol. s r.o.
Kód výrobku: 23841
Kód EAN:
Kód SÚKL: 14874
Držitel rozhodnutí: IBI, spol. s r.o.
Přípravek se užívá pro povrchové ošetření hnisavých i nehnisavých ran, odřenin a menších popálenin u dospělých, mladistvých a dětí od 1 měsíce stáří. Pouze po poradě s lékařem se přípravek používá k ošetření větších popálenin, bércových vředů a proleženin.

Příbalový leták

sp.zn. sukls72537/2011, sukls72536/2011 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

IALUGEN PLUS  

krém, impregnovaný obvaz 

natrii hyaluronas, sulfadiazinum argenteum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lé-
kárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uve-
deny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 

Co naleznete v této příbalové informaci: 

1.  Co je přípravek IALUGEN PLUS a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek IALUGEN PLUS používat 
3.  Jak se přípravek IALUGEN PLUS používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek IALUGEN PLUS uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK  IALUGEN PLUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Přípravek  IALUGEN  PLUS  je  kombinací  dvou  léčivých  látek:  natrii  hyaluronas  (sodná  sůl 
kyseliny hyaluronové) a sulfadiazinum argenteum (sulfadiazin stříbrný). 
Kyselina hyaluronová je kyselý mukopolysacharid a tvoří více než 50% základního materiálu 
kůže. Kromě toho je přítomna ve vysokých koncentracích v tekutině očního kanálu, v kloubní 
tekutině, v pupeční šňůře a v kostní chrupavce.   
Při  nemocech  kůže  se  vyskytují  situace,  kdy  komplikace  zánětlivého  charakteru  zabraňují 
hojení ran. Zevní použití kyseliny hyaluronové v těchto případech snižuje zánět a urychluje 
hojení ran.  
Sulfadiazin stříbrný je protibakteriální látka, která je účinná proti velkému množství mikrobů 
a proti některým druhům houbových infekcí (plísní). 
 
Přípravek IALUGEN se používá pro povrchové ošetření hnisavých i nehnisavých ran, odřenin 
a menších popálenin u dospělých, dospívajících a dětí od 1 měsíce stáří. Pouze po poradě s 
lékařem se přípravek používá k ošetření větších popálenin, bércových vředů a proleženin. 
 

 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST  NEŽ  ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
IALUGEN PLUS POUŽÍVAT 

Nepoužívejte přípravek IALUGEN PLUS  

 

jestliže jste alergický(á) na kyselinu hyaluronovou, sulfadiazin stříbrný nebo na kte-
roukoli další složku  tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

jestliže jste těhotná nebo kojíte 

Přípravek IALUGEN PLUS není určen pro nedonošené novorozence a kojence mladší než 1 
měsíc. 
 

Upozornění a opatření 

U nemocných s hypersenzitivitou na sulfonamidy a u nemocných s porušenou funkcí jater a 
ledvin je možno přípravek používat jen se zvýšenou opatrností. 
Ošetřená poraněná místa je nutno chránit před slunečním zářením přiloženým obvazem. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek  IALUGEN PLUS  

Při  současném  místním  používání  přípravku  IALUGEN  PLUS  s  přípravky,  které  obsahují 
proteolytické  enzymy  (jako  např.  trypsin,  chymotrypsin)  může  být  jejich  účinek  rušen.  O 
vhodnosti  současného  používání  přípravku  IALUGEN  PLUS  s jinými  léky  s místním 
účinkem se poraďte s lékařem. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

V těhotenství a v období kojení se používání přípravku nedoporučuje.  Kontrolované klinické 
studie  u  těhotných  žen  nebyly  provedeny,  a  proto  bezpečnost  používání  přípravku  v 
těhotenství a během kojení nebyla prokázána. 

Řízení dopravních prostředků  a obsluha strojů 
 
Není prokázáno, že by přípravek měl vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje a na rychlost 
reakce. 

 
3.  JAK SE PŘÍPRAVEK  IALUGEN PLUS POUŽÍVÁ 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Před ošetřením pomocí přípravků IALUGEN PLUS je třeba z rány opatrně odstranit 
odumřelou (nekrotickou) tkáň. 
 
Dávkování a způsob podání 
Pokud lékař neurčí jinak, používá se přípravek IALUGEN PLUS  následovně:  

IALUGEN PLUS krém se nanáší 1 - 2 krát denně ve vrstvě silné 2 - 3 mm přímo na 
poraněnou oblast. Každých 24 hod. je nutné krém obnovit, ale předešlé zbytky aplikovaného 
krému se musí opatrně odstranit vodou nebo fyziologickým roztokem. 
 
IALUGEN PLUS impregnovaný obvaz se používá následovně: na poraněnou oblast se přiloží 
jeden nebo více impregnovaných obvazů, které se překryjí gázou, vatou a fixují vhodným 
obvazem. Polštářky je nutné obnovit jednou denně. 
 
Nedojde-li u dospělých a dospívajících do 2-3 týdnů ke zhojení ani ke zlepšení projevů, nebo 
se vyskytnou nežádoucí účinky léku, je nutné přerušit léčbu a poradit se s lékařem.  
U malých dětí se s lékařem poraďte dříve. 
 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku než jste měl(a) 

Při dlouhodobém ošetřování chorobných ploch kůže, přesahujících u dospělých 15% a u dětí 
7%  tělesného  povrchu  nastává  nebezpečí  vstřebání  toxického  množství  sulfadiazinu. 
Viditelnými symptomy jsou modrozelená barva kůže, slinění a ztráta citlivosti v končetinách. 
Když  se  ošetřená  plocha  zbarví  na  kovově  modrou,  nebo  se  vyskytnou  ostatní  příznaky,  je 
třeba  přerušit  léčbu  a  poradit  se  ihned  s  lékařem.  Při  náhodném  požití  krému  dítětem  se 
poraďte s lékařem. 

 
 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
V ojedinělých případech se může vyskytnout (ve 2% všech případů) mírné podráždění  kůže 
(svědění, zarudnutí, výsev kopřivky) nebo alergické reakce (zarudnutí, puchýřky, mokvání). 
Při  ošetření  větších  kožních  ploch  se  mohou  vyskytnout  celkové  nežádoucí  účinky 
sulfonamidu, jako je nechutenství, nucení na zvracení, zvracení. 
Při  výskytu  jakýchkoli  nežádoucích  účinků  nebo  jiných  neobvyklých  reakcí  je  nutné  léčbu 
přerušit a o dalším používání přípravku se poradit s lékařem. 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  

 

5. JAK PŘÍPRAVEK  IALUGEN PLUS  UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  

Po prvním otevření spotřebujte IALUGEN PLUS krém do 3 měsíců. 

Uchovávejte tento přípravek  mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné 
do:“  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek IALUGEN PLUS  obsahuje:  

Léčivé látky: 
IALUGEN PLUS krém: 100 g krému obsahuje natrii hyaluronas 0,2 g, sulfadiazinum 
argenteum 1 g  
IALUGEN PLUS impregnovaný obvaz: Jeden impregnovaný obvaz o rozměrech 10 x 10 cm 
obsahuje 4 g krému se složením: natrii hyaluronas 2 mg, sulfadiazinum argenteum 40 mg.  
 
Pomocné látky: 
IALUGEN PLUS krém: makrogol-400-monostearát, decyl-oleát, emulgující vosk, glycerol 
85%, nekrystalizující sorbitol 70%, čištěná voda. 
IALUGEN PLUS impregnovaný obvaz: macrogol 4000, glycerol 85%, čištěná voda. 
 
Jak přípravek  IALUGEN PLUS
 vypadá a co obsahuje toto balení:   

 Bílý až nažloutlý homogenní krém. 
 Impregnovaný obvaz s nažloutlým homogenním krémem. 
 
Velikost balení: krém: tuba s 20, 25 nebo 60 g krému, 

                           impregnovaný obvaz: 5, 10 nebo 30 kusů o rozměrech 10x10 cm  

Držitel rozhodnutí o registraci:  
IBSA Slovakia s.r.o., Mýtna 42, 811 07  Bratislava, Slovenská republika  

Výrobce:  

IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika  

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6.5.2015. 

 

Další zdroje informací o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele 
rozhodnutí o registraci na adrese

IBI, spol. s r.o. 

Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1 

Tel.: 00420 221 111 500, fax: 00420 222 247 428 

e-mail: 

ibi@ibi.cz

 

 

Recenze

Recenze produktu IALUGEN PLUS EXT 30KS(10X10CM)

Diskuze

Diskuze k produktu IALUGEN PLUS EXT 30KS(10X10CM)

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám