Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ELI LILLY & COMPANY, INDIANAPOLIS
Kód výrobku: 17012
Kód EAN: 8594012692015
Kód SÚKL: 92607
Držitel rozhodnutí: ELI LILLY & COMPANY, INDIANAPOLIS
Humulin se užívá při diabetes mellitus 1. typu, diabetes mellitus v těhotenství, diabetes mellitus 2. typu a ostatních typech diabetu, kdy je inzulin nutný k úspěšnému léčení cukrovky. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti.

Příbalový leták

1/15
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls102556/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE
Humulin N (NPH) Cartridge, 100 IU/ml, injekční suspenze v zásobní vložce
Humulin N (NPH) Cartridge, 100 IU/ml, injekční suspenze v předplněném peru KwikPen
(insulinum humanum biosyntheticum isophanum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Humulin N a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Humulin N užívat
3. Jak se přípravek Humulin N užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Humulin N uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK HUMULIN N A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Humulin N obsahuje jako léčivou látku lidský inzulin, který se používá k léčbě
diabetu. Pokud vaše slinivka břišní netvoří dostatečné množství inzulinu k udržení normální
hladiny cukru v krvi, máte onemocnění, které se nazývá diabetes (cukrovka).
Humulin N se používá k dlouhodobé kontrole hladiny cukru v krvi. Použitím suspenze s
s protaminsulfátem je účinek přípravku Humulin N prodloužen.
Je možné, že vám lékař doporučí užívat přípravek Humulin N s rychle působícím inzulinem.
U každého typu inzulinu najdete jinou příbalovou informaci. Neměňte si sami inzulin bez
konzultace se svým lékařem. Pokud měníte typ inzulinu, buďte velice opatrní. Každý typ
inzulinu je zřetelně odlišen barvou a symbolem na obalu, můžete je tak snadno rozlišit.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
HUMULIN N UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Humulin N
- máte-li podezření na hypoglykémii (nízká hladina cukru v krvi). Dále v tomto textu
najdete rady, jak se při mírné hypoglykémii zachovat (viz bod 1 v části 4).
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na inzulin nebo na kteroukoli další složku
přípravku Humulin N.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Humulin N je zapotřebí
Je-li hladina cukru ve vaší krvi dobře udržována současnou léčbou inzulinem, nemusíte
nutně zaregistrovat varovné příznaky klesajícího cukru v krvi. Popis varovných
příznaků najdete níže v textu. Musíte pečlivě přemýšlet o tom, kdy přijímáte potravu,
jak často můžete vykonávat fyzickou aktivitu a co všechno zvládnete. Také si musíte
často kontrolovat hladinu cukru v krvi.
2/15
V některých případech pacienti, kteří měli hypoglykémii po převedení ze zvířecího na
lidský inzulin, udávali, že časné varovné příznaky byly odlišné a méně zřetelné. Máte-li
často hypoglykémie nebo je hůře rozpoznáváte, poraďte se, prosím, se svým lékařem.
Odpovíte-li ANO na některou z následujících otázek, sdělte to svému lékaři.
- Byl/a jste v poslední době nemocen/nemocná?
- Trpíte onemocněním ledvin nebo jater?
- Vykonáváte větší fyzickou aktivitu než obvykle?
Pijete-li alkohol, může se množství inzulinu, které potřebujete, rovněž změnit.
Plánujete-li cestu do zahraničí, sdělte to svému lékaři. Časový rozdíl mezi zeměmi
může znamenat změnu časového rytmu aplikace inzulinu a příjmu potravy oproti tomu,
když jste doma.
U některých pacientů s dlouho trvajícím diabetem 2. typu a srdečním onemocněním
nebo předchozí mozkovou příhodou, kteří byli léčeni pioglitazonem a inzulinem, došlo
k rozvoji srdečního selhání. Co nejdříve informujte svého lékaře, pokud se u vás objeví
příznaky srdečního selhání, jako je neobvyklá dušnost, nebo rychlý nárůst tělesné
hmotnosti, nebo místní otoky.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vaše potřeba inzulinu může být změněna, pokud užíváte některý z následujících přípravků:
steroidy
substituční hormonální terapii při léčbě poruch štítné žlázy
perorální antidiabetika
kyselinu acetylsalicylovou (aspirin)
růstový hormon
oktreotid, lanreotid
beta-2 mimetika (např. ritodrin, salbutamol nebo terbutalin)
betablokátory
thiazidy nebo některá antidepresiva (inhibitory monoaminooxidázy)
danazol
některé angiotensin konvertující (ACE) inhibitory (např. kaptopril, enalapril) nebo
blokátory receptorů angiotenzinu II
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Množství inzulinu, které obvykle potřebujete, klesá během prvních tří měsíců těhotenství
a zvyšuje se během zbývajících šesti měsíců. Pokud kojíte, bude zřejmě nutné změnit příjem
inzulinu nebo vaše dietní návyky.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vaše schopnost koncentrace a reakce může být snížena, máte-li hypoglykémii. Berte, prosím,
tento možný problém v úvahu ve všech situacích, které mohou být pro vás nebo pro ostatní
riskantní (např. řízení auta nebo obsluha strojů). Poraďte se s lékařem o možnosti řídit
motorové vozidlo v případě, že:
máte časté hypoglykémie
varovné příznaky hypoglykémie jsou snížené nebo zcela vymizí
3/15
3. JAK SE PŘÍPRAVEK HUMULIN N UŽÍVÁ
Zásobní vložku 3 ml požívejte pouze s 3 ml perem. Nepoužívejte se 1,5 ml perem.
Pokaždé, když dostanete přípravek v lékárně, zkontrolujte název a typ inzulinu
označený na krabičce a na zásobní vložce nebo předplněném peru KwikPen. Ujistěte se,
že jste obdrželi lékařem doporučený Humulin N.
Vždy užívejte přípravek Humulin N přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý/á, poraďte se se svým lékařem.
Dávkování
Váš lékař vám musí sdělit, jaký typ inzulinu, jaké přesné množství si máte podávat,
kdy a jak často. Tyto instrukce jsou určeny jen pro vás. Přesně se jimi řiďte
a pravidelně navštěvujte diabetickou poradnu.
Pokud měníte typ inzulinu (například z lidského nebo zvířecího inzulinu na přípravek
Humulin), mohou se dávky změnit. Tato změna může nastat jen při aplikaci první
injekce nebo se dávky mohou měnit postupně po několik týdnů či měsíců.
Přípravek Humulin N podávejte podkožně. Jinou cestu aplikace byste neměli používat.
Za žádných okolností nesmí být přípravek Humulin N podán nitrožilně.
Příprava Humulin N
Bezprostředně před použitím by zásobní vložky nebo předplněná pera KwikPen
obsahující Humulin N měly být desetkrát promíchány válením v dlaních a desetkrát
převráceny o 180 k promísení inzulinu a docílení rovnoměrného zákalu
nebo mléčného zabarvení. Pokud se tak nestane, je nutno opakovat výše zmíněný
postup, než se obsah promísí. Zásobní vložky obsahují malý skleněný korálek
usnadňující míchání. Příliš rázné třepání se nedoporučuje, protože může způsobit
zpěnění, které by mohlo ovlivnit správné dávkování. Zásobní vložky by měly být často
kontrolovány a neměly by být použity, pokud inzulin tvoří shluky nebo pokud pevné
bílé částice ulpívají na dně nebo stěně vložky, která tím získává matový vzhled. Před
každou aplikací vložku zkontrolujte.
Příprava zásobních vložek Humulin k použití
Nejprve si umyjte ruce. Otřete gumový uzávěr zásobní vložky dezinfekčním
prostředkem.
Zásobní vložky přípravků Humulin N smíte užívat pouze s odpovídajícími pery
označenými CE. Ujistěte se, prosím, že Humulin N nebo Lilly zásobní vložky jsou
zmíněny v příbalovém letáčku pera, které užíváte. Zásobní vložka 3 ml se hodí
pouze k 3 ml peru.
Dodržujte instrukce uvedené v letáčku u pera. Vložte zásobní vložku do pera.
Nastavte dávku na 1 nebo 2 jednotky. Poté podržte pero špičkou jehly vzhůru
a poklepávejte na stěnu pera, až vyplavou nahoru bublinky vzduchu, které mohou být
přítomny. S perem stále směřujícím jehlou vzhůru mačkejte injekční mechanismus tak
dlouho, dokud kapka přípravku Humulin N nevyjde z jehly. V peru stále ještě mohou
zůstat malé vzduchové bublinky, které jsou neškodné. Je-li však vzduchová bublina
příliš veliká, může být dávka méně přesná.
Příprava pera KwikPen k použití
Nejprve si umyjte ruce.
Přečtěte si přiložený návod jak užívat předplněná inzulinová pera. Řiďte se pokyny
návodu. Následují některá upozornění.
Užívejte čistou jehlu. (Jehly nejsou součástí pera).
4/15
Před každým použitím předplněné pero KwikPen prostříkněte. Tak se přesvědčíte, že
inzulin prochází jehlou a že jste z pera KwikPen odstranili vzduchové bubliny. Malé
bubliny, které mohou zůstat v peru, jsou neškodné. Jsou-li však bubliny velké, mohou
ovlivnit velikost dávky.
Aplikace přípravku Humulin N
Před aplikací injekce dobře očistěte kůži podle rady lékaře. Vbodněte jehlu pod kůži
tak, jak jste byli poučeni. Neaplikujte injekci do žíly. Po aplikaci ponechte jehlu v kůži
po dobu 5 sekund. Tím se ujistíte, že jste si podali celou dávku. Místo vpichu
nemasírujte. Dbejte na to, abyste si dávku aplikovali alespoň 1cm od místa poslední
aplikace a místa vpichu měňte rotačním způsobem tak, jak jste byli poučeni.
Po aplikaci injekce
Okamžitě po aplikaci injekce sejměte pomocí vnějšího krytu jehlu z pera. Tím zůstane
inzulin sterilní a obsah zásobní vložky nebude unikat. Také tím zabráníte přístupu
vzduchu zpět do pera a ucpání jehly. Nesdílejte s nikým jehly ani pero. Na pero
nasaďte ochranný kryt.
Další dávky
Ponechte zásobní vložku v peru. Před každou další injekcí nastavte 1 nebo 2 jednotky
a s perem směřujícím jehlou vzhůru mačkejte injekční mechanismus, dokud nevyjde
kapka přípravku Humulin N z jehly. Na stupnici po straně zásobní vložky můžete
sledovat, kolik přípravku Humulin N vám zbývá. Vzdálenost mezi jednotlivými
znaménky na stupnici je asi 20 jednotek. Není-li v zásobní vložce dostatečné množství
pro dávku, zásobní vložku vyměňte.
Nemíchejte žádný jiný inzulin v zásobní vložce Humulin N. Je-li zásobní vložka
prázdná, znovu ji neužívejte.
Nemíchejte žádný jiný inzulin v předplněném peru KwikPen k jednorázovému použití.
Je-li pero KwikPen prázdné, znovu ho neužívejte. Pero bezpečně znehodnoťte - lékárník
nebo zdravotní sestra vám poskytne instrukce.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Humulin N, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Humulin N, než jste měl(a), může dojít ke snížení hladiny
cukru v krvi. Zkontrolujte si hladinu cukru v krvi. (viz bod A v části 4).
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Humulin N
Jestliže si podáte menší dávku přípravku Humulin N než potřebujete, může se hladina cukru
v krvi zvýšit. Zkontrolujte si hladinu cukru v krvi.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Humulin N
Jestliže si podáte menší dávku přípravku Humulin N než potřebujete, může se hladina cukru
v krvi zvýšit. Neměňte si sami dávku inzulinu bez konzultace se svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Humulin N nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
5/15
Lidský inzulin může způsobit hypoglykémii (nízká hladina cukru v krvi). Více informací
o hypoglykémii naleznete níže v části Časté problémy diabetu.
Možné nežádoucí účinky
Celková alergie je velmi vzácná (projeví se u méně než 1 pacienta z 10 000). Příznaky
mohou být následující:
pokles krevního tlaku vyrážka po celém těle
obtíže s dechem sípavé dýchání
zrychlený tep srdce pocení
Domníváte-li se, že máte tuto alergii na inzulin při používání přípravku Humulin N, okamžitě
informujte svého lékaře.
Místní alergie je častá (projeví se u méně než 1 pacienta z 10). U některých osob dojde
v oblasti vpichu injekce inzulinu k zarudnutí, otoku nebo svědění. Tyto příznaky obvykle
samovolně vymizí během několika dní až týdnů. Pokud u vás tyto příznaky nastanou,
informujte svého lékaře.
Lipodystrofie (ztenčování nebo ztlušťování kůže) je méně častá (projeví se u méně než 1
pacienta ze 100). Všimnete-li si ztenčování/ztlušťování nebo propadnutí kůže v místě vpichu,
sdělte to svému lékaři.
Mohou se vyskytnout otoky (otékání paží, kotníků, zadržování tekutin) zvláště na začátku
léčby inzulinem nebo při změně terapie pro lepší kontrolu hladiny cukru v krvi.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Časté problémy diabetu
A. Hypoglykémie
Hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi) znamená, že není dostatek cukru v krvi. Jejími
příčinami mohou být:
podáte-li si příliš velkou dávku přípravku Humulin N nebo jiného inzulinu;
vynecháte-li jídlo nebo se s ním opozdíte nebo změníte svou dietu;
máte-li nadměrnou fyzickou aktivitu nebo pracujete příliš těžce bezprostředně před
jídlem nebo po jídle;
onemocníte-li infekčním nebo jiným onemocněním (zvláště provázeným průjmem nebo
zvracením);
pokud se vám změnila potřeba inzulinu; nebo
zhorší-li se vaše onemocnění ledvin nebo jater.
Alkohol a některé léky mohou mít vliv na hladinu cukru v krvi.
První příznaky nízké hladiny cukru v krvi obvykle nastupují rychle a mohou zahrnovat
následující obtíže:
únava zrychlená srdeční činnost
nervozita nebo třes nevolnost
bolest hlavy studený pot
Pokud si nejste jisti, zda poznáte varovné příznaky, vyhněte se situacím, ve kterých by
hypoglykémie ohrožovala vás nebo ostatní (např. řízení motorového vozidla).
6/15
Pokud se domníváte, že u vás dochází k rozvoji hypoglykémie, přípravek Humulin N
neužívejte.
Máte-li nízkou hladinu cukru v krvi, užijte tablety glukózy, cukr nebo sladký nápoj. Dále pak
ovoce, sušenky nebo menší jídlo podle rady lékaře a poté odpočívejte. Tím se často podaří
překlenout mírnou hypoglykémii nebo lehké předávkování inzulinem. Pokud se váš stav
zhorší, začne se vám hůře dýchat a vaše pokožka zbledne, okamžitě zavolejte lékaře. Podání
glukagonu může vyřešit i poměrně těžkou hypoglykémii. Po aplikaci glukagonu užijte
glukózu nebo cukr. Pokud glukagon nezabere, budete muset být hospitalizováni. Konzultujte
svého lékaře ohledně glukagonu.
B. Hyperglykémie a diabetická ketoacidóza
Hyperglykémie (příliš vysoká hladina cukru v krvi) znamená, že váš organismus nemá
dostatek inzulinu. Jejími příčinami mohou být:
opomenete-li si podat Humulin N nebo jiný inzulin;
podáte-li si méně inzulinu než vám lékař doporučil;
pokud jíte mnohem více, než vám dieta povoluje nebo
máte-li horečku, infekční onemocnění nebo emocionální stres.
Hyperglykémie může vést k diabetické ketoacidóze. První symptomy nastupují pomalu,
po mnoho hodin nebo dní. Příznaky mohou být následující:
ospalost nechutenství
zarudnutí v obličeji ovocná příchuť dechu
žízeň nevolnost
Závažnými příznaky jsou obtíže s dechem a zrychlená srdeční činnost. Okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.
Nejsou-li hypoglykémie (nízká hladina cukru) nebo hyperglykémie (vysoká hladina cukru)
náležitě léčeny, mohou být velmi závažné a mohou způsobit bolesti hlavy, nevolnost,
zvracení, dehydrataci, bezvědomí, kóma nebo dokonce smrt.
Tři jednoduché kroky, jak předcházet hypoglykémii nebo hyperglykémii jsou:
Vždy u sebe mějte náhradní stříkačky a lahvičku přípravku Humulin N.
Vždy u sebe noste průkaz diabetika.
Vždy s sebou noste cukr.
C. Onemocnění
Pokud jste onemocněli, zvláště pociťujete-li nevolnost, může se množství inzulinu, které
potřebujete, změnit. Inzulin potřebujete stále, i když nepřijímáte potravu jako
za normálních okolností. Zkontrolujte si moč nebo krev a o nemoci informujte svého lékaře.
5. JAK PŘÍPRAVEK HUMULIN N UCHOVÁVAT
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Před prvním použitím uchovávejte přípravek Humulin N v chladničce (2C - 8C). Chraňte
před mrazem. Používanou zásobní vložku a pero nebo předplněné pero KwikPen
uchovávejte při pokojové teplotě (do 30C) a po 28 dnech ji znehodnoťte. Pero
nebo používané zásobní vložky neuchovávejte v chladničce. Nevystavujte nadměrnému teplu
nebo přímému slunečnímu svitu.
7/15
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítku a krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek Humulin N, tvoří-li se v zásobní vložce shluky inzulinu nebo pokud
pevné bílé částice ulpívají na dně nebo stěně zásobní vložky, která tím získává matový
vzhled. Vzhled přípravku zkontrolujte před každou aplikací injekce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Humulin N obsahuje
Léčivou látkou je lidský inzulin insulinum humanum biosyntheticum isophanum. Inzulin je
vyráběn v laboratoři procesem nazývaným rekombinantní DNA technologie. Má stejnou
strukturu jako přirozený hormon tvořený ve slinivce, jde tudíž o typ odlišný od zvířecích
inzulinů.
Pomocnými látkami přípravku Humulin N jsou protamin-sulfát, metakresol, fenol, glycerol,
hydrogenfosforečnan sodný, oxid zinečnatý a voda na injekci.
K úpravě kyselosti mohl být použit hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková.
Jak přípravek Humulin N vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Humulin N je bílá, sterilní injekční suspenze, stáním sedimentující, obsahuje
100 mezinárodních jednotek lidského inzulinu v jednom mililitru (100 IU/ml).
Jedna zásobní vložka obsahuje 300 jednotek (3 mililitry). Balení obsahuje 5 zásobních
vložek.
Předplněné pero KwikPen obsahuje 300 jednotek (3 mililitry). Balení obsahuje 5 nebo 2x5
předplněných per.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
P
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Výrobcem přípravku Humulin N Cartridge, injekční suspenze v zásobní vložce je:
Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francie
Eli Lilly Italia S.p.A., Via A. Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, Florence, Itálie
Výrobcem přípravku Humulin N Cartridge, injekční suspenze v předplněném peru KwikPen:
Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francie.
Držitelem rozhodnutí o registraci je:
Eli Lilly ČR, s.r.o., Praha, Česká republika, tel.: +420 234 664 111.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 27.9.2011
8/15
NÁVOD K OBSLUZE
KwikPen
Inzulinové pero
Lilly
Úvod
Pero KwikPen je navrženo pro jednoduché použití. Je to jednorázové pero obsahující 3 ml
(300 jednotek) inzulinu 100 IU/ml. V jedné injekci můžete aplikovat dávku od 1 do 60
jednotek inzulinu. Dávku můžete nastavovat po jedné jednotce. V případě, že nastavíte příliš
mnoho jednotek inzulinu, můžete dávku opravit, aniž by při tom došlo ke ztrátě inzulinu.
Před používáním pera KwikPen si pečlivě přečtěte celý návod k použití a řiďte se pečlivě jeho
pokyny. V případě nedodržení přesného postupu si můžete aplikovat příliš velkou
nebo příliš malou dávku inzulinu.
Vaše pero KwikPen můžete pro aplikaci injekce používat pouze Vy osobně. Své pero ani
jehly s nikým nesdílejte, jinak se vystavujete riziku přenosu nákaz. Pro každou injekci
použijte novou jehlu.
Jestliže se Vám zdá pero nebo některá jeho část poškozená, pero NEPOUŽÍVEJTE. Vždy
s sebou noste náhradní pero pro případ ztráty nebo poškození.
Pero není určeno osobám nevidomým nebo osobám s poškozeným zrakem, pokud jim
nemůže pomoci osoba, která je s obsluhou pera seznámena.
9/15
Příprava pera KwikPen
Důležitá upozornění
Čtěte a dodržujte pokyny z příbalové informace inzulinu.
Před každou injekcí na etiketě zkontrolujte dobu použitelnosti pera a přesvědčte se, že
používáte správný typ inzulinu. Etiketu z pera neodstraňujte.
Poznámka: Barva dávkovacího tlačítka Vašeho pera KwikPen odpovídá barevnému
označení etikety a je specifická pro jednotlivé typy inzulinu. V tomto návodu je
dávkovací tlačítko zobrazeno jako šedé. Tělo pera je béžové a označuje, že pero obsahuje
některý z přípravků Humulin.
Rozlišení barvy dávkovacího tlačítka podle typu:
Humulin N Humulin M3 Humulin R
Ošetřující lékař vám předepsal inzulin, který je pro vás nejvhodnější. Jakékoliv změny v
inzulinové léčbě by měly být prováděny pouze pod dohledem lékaře.
Pro použití s perem KwikPen jsou doporučeny jehly firmy Becton, Dickinson and
Company (BD).
Před použitím pera se ujistěte, že je jehla úplně dotažena.
Pro případ potřeby si tyto pokyny uschovejte.
Často kladené otázky týkající se přípravy pera KwikPen
Jak by můj inzulin měl vypadat? Některé inzuliny jsou zakalené, zatímco jiné jsou
čiré. Kontrolu svého konkrétního inzulinu proveďte podle jeho popisu v příbalovém
letáku.
Co bych měl/a dělat v případě, že je moje předepsaná dávka vyšší než 60 jednotek?
Pokud je vaše předepsaná dávka vyšší než 60 jednotek inzulinu, může být zapotřebí více
injekcí, nebo se můžete spojit se svým lékařem.
Proč bych měl/a pro každou injekci použít novou jehlu? Jestliže je jehla používána
opakovaně, můžete si podat chybnou dávku inzulinu, ucpat jehlu, ucpat pero nebo získat
infekci, protože není zajištěna sterilita.
Co bych měl/a dělat v případě, že si nejsem jistý/á, kolik v náplni zbývá inzulinu?
Obraťte dolů pero koncem, na který se připojuje jehla. Stupnice na průhledné části držáku
náplně vám ukáže přibližný počet zbývajících jednotek. Tento údaj NEPOUŽÍVEJTE k
odměření dávky inzulinu.
Co bych měl/a dělat, když nemohu sundat kryt pera? Kryt pera sundejte přímým
tahem. Jestliže máte potíže se sundáním krytu, jemně krytem pro srovnání pootočte tam a
zpět a potom kryt sundejte přímým tahem.
10/15
Prostříknutí pera KwikPen
Důležitá upozornění
Pero před každou injekcí prostříkněte. Aby bylo pero připraveno k podání dávky, musí
být před každou injekcí prostříknuto tak, aby byl zjevný vytékající proud inzulinu.
Jestliže pero neprostříknete tak, aby byl zjevný vytékající proud inzulinu, můžete si
aplikovat příliš velkou nebo příliš malou dávku inzulinu.
Často kladené otázky týkající se prostříknutí pera
Proč bych měl prostříknout pero před každou injekcí?
1. Zajišťuje, že pero je správně připraveno.
2. Ověřuje, že po zmáčknutí dávkovacího tlačítka bude z jehly vytékat proud
inzulinu.
3. Odstraňuje vzduch, který se v průběhu normálního používání mohl nahromadit v
jehle nebo zásobní vložce s inzulinem.
Co bych měl/a udělat, pokud nemohu při prostřikování pera KwikPen úplně
zmáčknout dávkovací tlačítko?
1. Nasaďte novou jehlu.
2. Prostříkněte pero.
Co bych měl/a udělat, pokud v zásobní vložce vidím vzduchové bubliny? Potřebujete
prostříknout pero. Neuchovávejte pero s nasazenou jehlou, může to způsobit hromadění
vzduchových bublin v zásobní vložce s inzulinem. Malé bublinky neovlivní dávku a
můžete pokračovat v aplikaci dávky jako obvykle.
Podání dávky
Důležitá upozornění
Dodržujte pokyny správné injekční techniky doporučené vaším ošetřujícím lékařem.
Podání úplné dávky zajistíte tak, že stiskněte dávkovací tlačítko a před vytažením jehly
z kůže je držíte stisknuté, dokud pomalu nenapočítáte do 5. Pokud z pera vytéká inzulin,
nebyla jehla v kůži držena dostatečně dlouho.
Pero neumožňuje nastavit vyšší dávku, než je množství inzulinu zbývající v peru.
Pokud je vaše předepsaná dávka vyšší než počet jednotek zbývajících v peru, můžete si
buď podat množství zbývající v současném peru a pro podání další části dávky použít
nové pero nebo podat celou dávku novým perem.
Nezkoušejte si podat dávku otáčením dávkovacího tlačítka. Dávku si NEPODÁTE
otáčením dávkovacího tlačítka. Aby byla dávka podána, musíte ZMÁČKNOUT
injekční tlačítko kolmo dolů.
V průběhu aplikace se nepokoušejte změnit nastavenou dávku.
Zde popsané způsoby zacházení s jehlami nenahrazují místní normy pro zacházení s tímto
materiálem.
Po ukončení každé injekce odstraňte jehlu.
11/15
Často kladené otázky týkající se podání dávky
Proč je obtížné stlačit injekční tlačítko při aplikaci injekce?
1. Jehla může být ucpaná. Zkuste nasadit novou jehlu. Když to uděláte, můžete
z jehly vidět vytékat inzulin. Prostříkněte pero.
2. Při rychlém stlačení injekčního tlačítka se může toto tlačítko mačkat obtížněji.
Pomalejší stlačení může být snadnější.
3. Při použití jehly s větším průměrem jde injekční tlačítko zmáčknout snadněji.
Poraďte se se svým lékařem, jaké jehly jsou pro vás nejlepší.
4. Jestliže žádný z těchto postupů nepomůže, může být nutné pero vyměnit.
Co bych měl/a udělat, pokud je pero KwikPen ucpané? Pero je ucpané, pokud je
obtížné aplikovat nebo nastavit dávku. Pro zprůchodnění pera:
1. Nasaďte novou jehlu. Když to uděláte, můžete z jehly vidět vytékat inzulin.
2. Prostříkněte pero.
3. Nastavte dávku a aplikujte ji.
Nepokoušejte se pero promazat, mohl by se poškodit jeho mechanismus.
Dávkovací tlačítko může jít zmáčknout těžce tehdy, jestliže je vnitřek pera znečištěn
cizorodými látkami (nečistoty, prach, jídlo, inzulin nebo jiné tekutiny). Vyvarujte se
znečištění vnitřku pera cizorodými látkami.
Proč inzulin vytéká z jehly po ukončení aplikace dávky? Mohl/a jste vytáhnout jehlu z
kůže příliš rychle.
1. Ujistěte se, že v dávkovacím okénku vidíte symbol 0.
2. Při aplikaci příští dávky injekční tlačítko držte pevně stlačené a před vytažením
jehly pomalu počítejte do 5.
Co bych měl/a udělat, pokud je nastavena dávka a dávkovací tlačítko bylo
nedopatřením zmáčknuto bez nasazené jehly?
1. Nastavte pero zpět na nulu.
2. Nasaďte novou jehlu.
3. Prostříkněte pero.
4. Nastavte dávku a aplikujte ji.
Co bych měl/a dělat, pokud jsem nastavil/a chybnou dávku (příliš vysokou nebo
příliš nízkou)? Otočením dávkovacího tlačítka tam nebo zpět dávku opravíte.
Co bych měl/a dělat, pokud z jehly vytéká inzulin v průběhu nastavování nebo
opravování dávky? Dávku si neaplikujte, protože nemusí být kompletní. Nastavte pero
zpět na 0 a znovu jej prostříkněte (viz Běžné užívání část Prostříknutí pera KwikPen,
kroky 2 B-D). Nastavte dávku a aplikujte ji.
Co bych měl/a dělat, pokud nemohu nastavit celou předepsanou dávku? Pero
neumožňuje nastavení větší dávky, než je zbývající počet jednotek inzulinu v zásobní
vložce. Např., pokud budete potřebovat 31 jednotek a v zásobní vložce jich zbývá pouze
25, vice než 25 jednotek nebudete moci nastavit. Nesnažte se nastavit pero za tuto
hodnotu. Pokud v peru zůstává pouze neúplná dávka, máte tyto možnosti:
1. Podat část dávky a pro podání zbývající dávky použít nové pero.
nebo
2. Použít nové pero na podání celé dávky.
Proč nemohu nastavit dávku a použít malé množství inzulinu, které zůstává v
zásobní vložce? Pero je navrženo k podání nejméně 300 jednotek inzulinu. Konstrukce
12/15
pera nedovoluje zásobní vložku zcela vyprázdnit, protože zbývající malé množství
inzulinu nemůže být podáno přesně.
Uchovávání a likvidace
Důležitá upozornění
Před prvním použitím uchovávejte pero v ledničce (2C 8C). Nepoužívejte pero,
pokud bylo zmraženo.
Pero uchovávejte při pokojové teplotě a chraňte je před teplem a světlem.
Neuchovávejte pero s nasazenou jehlou. Pokud je jehla ponechána na peru, inzulin může
z pera vytékat, vysrážet se v jehle a tím ji ucpat, nebo se v zásobní vložce mohou tvořit
vzduchové bubliny.
Úplné pokyny k uchovávání inzulinu naleznete v příbalové informaci.
Po prvním použití by pero nemělo být použito po uplynutí doby uvedené v příbalové
informaci.
Použité jehly vyhoďte do nádoby, která nejde propíchnout, podle pokynů lékaře.
Použitá pera znehodnoťte bez nasazené jehly podle pokynů lékaře.
Pero uchovávejte mimo dosah dětí.
Jestliže máte jakékoliv dotazy nebo problémy se svým perem KwikPen, kontaktujte
svého lékaře.
Příprava
Ujistěte se, že máte připraveno
následující:
Pero
KwikPen
Novou
jehlu
Tampon s
desinfekcí
Části pera Komplet pera KwikPen a jehly prodáváno zvlášť
Rozlišení barvy dávkovacího tlačítka podle typu:
Humulin N Humulin M3 Humulin R
Části jehly
(Jehly nejsou součástí balení)
Části pera KwikPen
Papíro

fólie
Spona krytu
Etiketa pera Ukazatel dávky
Dávk
ovací
tlačítk
o
Vnější
kryt
jehly
Vnitřní
kryt
jehly
Jehla Kryt pera Pryžový uzávěr Držák
zásobní
vložky
Tělo
pera
Dávkovací
okénko
13/15
Běžné užívání Před každou injekcí dodržujte následující pokyny
1. Příprava pera KwikPen
A. B. C. D.
Pouze pro
zakalené
inzuliny:
Přímým tahem
odstraňte kryt pera.
Krytem neotáčejte.
Neodstraňujte
z pera etiketu.
Ujistěte se, že jste
zkontroloval/a:
typ inzulinu
datum
použitelnosti
vzhled
Upozornění: Vždy
zkontrolujte
etiketu pera a
ujistěte se, že
používáte správný
typ inzulinu.
10x pero
zlehka
poválejte v
dlaních a
10x
převraťte.
Inzulin by
měl
vypadat
rovnoměrně
promísený.
Z vnějšího
krytu jehly
odstraňte
papírovou fólii.
Otřete malý
pryžový uzávěr
na konci držáku
zásobní vložky
tamponem
s desinfekcí.
Nasaďte jehlu s
vnějším krytem
přímo na pero.
Jehlu
našroubujte do
dotažení.
14/15
2. Prostříknutí pera KwikPen
Upozornění: Pokud neprostříknete pero před každou injekcí tak, aby byl zjevný vytékající proud
inzulinu, můžete si aplikovat příliš velkou nebo příliš malou dávku inzulinu.
A. B. C. D.
Odstraňte vnější
kryt jehly.
Nevyhazujte jej.
Odstraňte vnitřní
kryt jehly a
vyhoďte jej.
Otáčením
dávkovacího
tlačítka nastavte 2
jednotky.
Otočte pero
jehlou nahoru.
Poklepávejte na
držák zásobní
vložky tak, aby
se vzduch
shromáždil
nahoře.
S jehlou
směrem
nahoru
stiskněte
dávkovací
tlačítko
nadoraz, až
se v
dávkovacím
okénku
objeví 0.
Držte
dávkovací
tlačítko a
pomalu
počítejte do
5.
Prostříknutí
je
dokončeno,
pokud ze
špičky jehly
vytéká
proud
inzulinu.
Pokud se
proud
inzulinu
neobjeví,
opakujte až
čtyřikrát
kroky 2B až
2D.
Pozn.: Pokud
nevidíte vytékat
proud inzulinu
ze špičky jehly a
nastavení pera je
obtížnější,
vyměňte jehlu a
prostříkněte
pero.
15/15
Sudé hodnoty
jsou zobrazeny
na tlačítku.
Liché hodnoty
jsou zobrazeny
jako celé čáry
mezi sudými
čísly.
Návod k obsluze byl naposledy revidován: 27.9.2011
3. Podání dávky
A. B. C. D.
Nastavte
požadovanou
dávku otáčením
dávkovacího
tlačítka. Jestliže
nastavíte příliš
vysokou dávku,
můžete ji opravit
otočením
dávkovacího
tlačítka zpět.
Proveďte vpich
injekční technikou
podle poučení
vašeho lékaře.
Přiložte palec na
injekční tlačítko a
pevně je stiskněte,
dokud se nezastaví.
Pro podání celé
dávky držte tlačítko
zmáčknuté a pomalu
počítejte do 5.
Vytáhněte jehlu z
kůže.
Na jehlu opatrně
nasaďte vnější
kryt.
Jehlu
s nasazeným
krytem odstraňte
odšroubováním a
znehodnoťte ji
podle rady
vašeho lékaře.
Nasaďte zpět
kryt pera
přímým
zatlačením.
Pozn.:
Zkontrolováním
číslice 0 v
dávkovacím okénku
se ujistěte, že jste si
podal/a celou dávku.
Pozn.: Po každé
injekci odstraňte
jehlu, předejdete
tím vnikání
vzduchu do
zásobní vložky.
Neuchovávejte
pero s nasazenou
jehlou.
Příklad:
10 jednotek.
Příklad:
15 jednotek.
.
Pozn.: pero neumožňuje nastavení vyšší
dávky než je zbývající počet jednotek v
peru.

Recenze

Recenze produktu HUMULIN N (NPH) CARTRIDGE 5X3ML/300UT Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu HUMULIN N (NPH) CARTRIDGE 5X3ML/300UT Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze