Podrobné informace

K pomocné léčbě při akutních virových onemocněních v oblasti horních cest dýchacích spojených s bezbarvým nosním výtokem, bolestmi hlavy nebo s horečkou.

Informace o produktu

Výrobce: Laboratoires URGO
Značka: HUMEX
Kód výrobku: 70800
Kód EAN: 3546895025317
Kód SÚKL: 100329
Držitel rozhodnutí: Laboratoires URGO
Tento lék je určen k pomocné léčbě při akutních virových onemocněních v oblasti horních cest dýchacích (nos, hrdlo) spojených s bezbarvým nosním výtokem, bolestmi hlavy nebo s horečkou. Může se užívat jako součást léčby zánětů vedlejších nosních dutin. Přípravek mohou užívat bez doporučení lékaře dospělí a mladiství starší než 15 let. Pokud nedojde při rýmě nebo horečnatém onemocnění horních cest dýchacích ke zlepšení příznaků do 3 dnů je nutné poradit se o další léčbě s lékařem.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták


Příbalová informace: informace pro uživatele
HUMEX COLD
TVRDÉ TOBOLKY
PARACETAMOLUM/CHLORPHENAMINI HYDROGENOMALEAS
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Humex Cold musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři .
V příbalové informaci naleznete
1. Co je Humex Cold a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Humex Cold užívat
3. Jak se Humex Cold užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Humex Cold uchovávat
6. Další informace
1. CO JE HUMEX COLD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Humex Cold je kombinovaný přípravek, který obsahuje dvě léčivé látky a účinkuje dvěma odlišnými mechanismy:
- paracetamol působí proti bolesti (analgeticky) a horečce (antipyreticky). Po jedné dávce trvá snížení teploty asi 3-4 hodiny, protibolestivé působení až 6 hodin.
- chlorfenaminiumhydrogenmaleinat má tvz. antihistaminový účinek, který umožňuje snížení výtoku z nosu a často přidruženého slzení. Tento účinek přetrvává 4 až 8 hodin.
Tento lék je určen k pomocné léčbě při akutních virových onemocněních v oblasti horních cest dýchacích (nos, hrdlo) spojených s bezbarvým nosním výtokem, bolestmi hlavy nebo s horečkou. Může se užívat jako součást léčby zánětů vedlejších nosních dutin.
Přípravek mohou užívat bez doporučení lékaře dospělí a mladiství starší než 15 let. Pokud nedojde při rýmě nebo horečnatém onemocnění horních cest dýchacích ke zlepšení příznaků do 3 dnů je nutné poradit se o další léčbě s lékařem.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HUMEX COLD UŽÍVAT
Neužívejte přípravek HUMEX COLD, pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paracetamol, chlorfenaminiumhydrogenmaleinát nebo na kteroukoli další složku přípravku, jestliže se léčíte na závažné onemocnění jater, u některých forem zeleného zákalu a pokud máte potíže s močením způsobené zbytněním prostaty.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku HUMEX COLD je zapotřebí jste-li léčeni antidepresivy (léky proti depresi) nebo trpíte těžším onemocněním ledvin. V těchto případech můžete tento lék užívat pouze na doporučení lékaře a pod lékařským dohledem.
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.
V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ SE OBRAŤTE NA LÉKAŘE.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky přípravku HUMEX COLD a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat, proto se o vhodnosti užívání přípravku s jinými léky poraďte s lékařem nebo s lékárníkem. Jde především o léky na spaní, uklidňující léky některá léčiva používaná u psychických poruch (některá neuroleptika, antidepresiva), při léčbě Parkinsonovy choroby, při léčbě padoucnice (např. fenytoin, karbamazepin), léky proti břišním či žaludečním křečím (parasympatolytika), některá antibiotika (chloramfenikol) a antipyretika (kyselina acetylsalicylová).
Užívání přípravku spolu s jídlem a pitím
Po dobu léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje. Závislost na alkoholu a současné užívání přípravku HUMEX COLD významně zvyšuje riziko poškození jater. Přípravek lze užívat během jídla nebo na lačno. Užívání po jídle může vést ke sníženému učinku paracetamolu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotné a kojící ženy smějí přípravek užívat jen na doporučení lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách a p.) Tuto činnost můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
3. JAK SE HUMEX COLD UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek HUMEX COLD přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku je následující:
Dospělí a děti starší 15 let užívají 1 tobolku ráno a v poledne a 1-2 tobolky večer v závislosti na tíží příznaků, ale ne více než 4 tobolky za den. Minimální interval mezi dvěma dávkami jsou 4 hodiny. Tobolku zapijte sklenicí vody nebo čaje. První dávku je vhodné užít raději večer.
Dávkování u starších osob je stejné jako u dospělých.
U osob s postižením ledvin a jaterních funkcí určuje dávkování vždy lékař. V jedné dávce se neužívá více než 1 tobolka. Minimální interval mezi dvěma dávkami je 6-8 hodin dle závažnosti postižení.
Dětem a mladistvým ve věku 10-15 let smí být přípravek podán jen na doporučení lékaře. Vzhledem k obsahu léčivých látek není přípravek vhodný pro děti mladší než 10 let.
Léčba má být omezena na dobu 3 až 5 dnů. Delší užívání je možné pouze na doporučení lékaře.
Řiďte se přesně instrukcemi pro použití a dávkování přípravku a zejména nikdy nepřekračujte doporučenou dávku. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Jestliže jste užil/a více přípravku Humex Cold, než jste měl/a
V případě předávkování ihned vyhledejte lékaře.
Při náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.
Projevem předávkování nebo otravy může být nevolnost, zvracení, nechutenství, letargie, pocení, závratě, sucho v ústech. Těžké předávkování může vést k psychózám s halucinacemi a mohou se objevit křeče.
Jestliže jste zapomněl/a užít Humex Cold
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Humex Cold nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při užívání doporučených dávek přípravku jsou nežádoucí účinky vzácné a mírné.
Přípravek může méně často (u více než 1/1000 a méně než 1/100 pacientů) vyvolat nepříjemné příznaky: sucho v ústech, poruchy akomodace ( poruchy přizpůsobení oka při pohledu na blízké nebo vzdálené předměty), poruchy močení, zácpa, spavost. U starých osob zmatenost nebo excitaci (neklid, vzrušení).
V některých vzácných případech (u více než 1/10 000 a méně než 1/1000 pacientů) se mohou objevit kožní vyrážky, zarudnutí nebo svědění, které mohou být projevem přecitlivělosti nebo změny krevního obrazu.. Velmi vzácně (u méně než 1/10 000 včetně izolovaných případů) může dojít k anafylaktickému šoku, který je projevem přecitlivělosti nebo bronchospasmu ( ztížené dýchání v důsledku zúžení dýchacích cest).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
5. JAK HUMEX COLD UCHOVÁVAT
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25oC. Uchovávejte jej v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí !
Doba použitelnosti léku je na vnějším obalu vyznačena pod zkratkou Exp. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti!
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek obsahuje
Léčivá látka: Paracetamolum 500,0 mg, Chlorphenamini hydrogenomaleas 4.0 mg v jedné tobolce
Pomocné látky: mastek, sodná sůl kroskarmelosy, natrium-lauryl-sulfát, koloidní bezvodý oxid křemičitý
Složení obalu tobolky: sodná sůl erythrosinu, indigokarmin, želatina, oxid titaničitý
Jak Humex Cold vypadá a co obsahuje toto balení?
Připravek Humex Cold jsou tvrdé želatinové tobolky, jejichž vrchní část je modrá, průhledná, spodní část je bílá, obsahující téměř bílý prášek.
Balení obsahuje 16 tvrdých želatinových tobolek.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Laboratoires URGO S.A., 42 rue de Longvic, 21300 Chenove, Francie
Výrobce:
Laboratoires URGO S.A., Zone Excellence 2000, Avenue de Strasbourg, 21800 Chevigne Saint Saveur, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
19.9.2007

Recenze (2)

Recenze produktu HUMEX COLD 16 Tobolky

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 90 %.

Přidat recenzi produktu

(4) (5)

100 %

(5) (4)

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu HUMEX COLD 16 Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze