Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

HUMATROPE 72 IU (24MG) 72UT Prášek pro inj. roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19696

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ELI LILLY & COMPANY, INDIANAPOLIS
Kód výrobku: 19696
Kód EAN: 8594012691957
Kód SÚKL: 92323
Držitel rozhodnutí: ELI LILLY & COMPANY, INDIANAPOLIS
Přípravek je určen k léčbě dětí, mladistvých i dospělých. Děti a mladiství Humatrope je určen pro dlouhodobé léčení dětí s nedostatkem růstového hormonu následkem nedostatečné tvorby jejich vlastního růstového hormonu, u nichž není dosud ukončena růstová fáze (nejsou uzavřeny růstové štěrbiny). Je také určen k léčení malého vzrůstu u děvčat s geneticky potvrzeným Turnerovým syndromem. Dále je Humatrope určen k léčbě opoždění růstu u dětí před pubertou s chronickou ledvinovou nedostatečností. Humatrope je také indikován k léčbě pacientů, u kterých je porucha růstu spojena s deficitem SHOX genu potvrzeným analýzou DNA. Humatrope je také indikován pro dlouhodobu léčbu malého vzrůstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk (malé ve vztahu k délce těhotenství) a u kterých nedošlo k růstovému výšvihu do věku 2 let. Dospělí Humatrope je určen dospělým s výrazným nedostatkem růstového hormonu, který byl potvrzen ve dvou různých dynamických testech (např. test s inzulinovou hypoglykémií, test s klonidinem, test s infúzí argininu). Současně musí být splněna následující kritéria: a) Nemocní, kteří měli nedostatek růstového hormonu zjištěn už v dětství, jej musí mít znovu potvrzen stimulačními testy před zahájením léčby Humatropem. b) Nemocní, u nichž vznikl nedostatek růstového hormonu až v dospělosti jako následek onemocnění hypothalamu (část mozku ležící pod 3. komorou) nebo podvěsku mozkového, musí mít současně prokázán nedostatek alespoň jednoho dalšího (s onemocněním souvisejícího) hormonu, s výjimkou prolaktinu. Léčebné podávání tohoto dalšího hormonu má být zahájeno před začátkem podávání Humatropu.

Příbalový leták

1
sp. zn. sukls78945/2012, sukls78949/2012, sukls78950/2012
a sp. zn. sukls163655/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

HUMATROPE 18 IU (6 mg)
HUMATROPE 36 IU (12 mg)
HUMATROPE 72 IU (24 mg)
prášek pro přípravu injekčního roztolu s rozpouštědlem
Somatropinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Humatrope a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Humatrope užívat
3. Jak se přípravek Humatrope užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Humatrope uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK HUMATROPE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Váš léčivý přípravek, nebo přípravek osoby, kterou máte v péči, se jmenuje Humatrope. Obsahuje
lidský růstový hormon, také nazývaný somatropin. Přípravek Humatrope se vyrábí speciálním
postupem známým jako technologie rekombinantní DNA. Má stejnou strukturu jako růstový hormon
produkovaný vlastním tělem.

Růstový hormon reguluje růst a rozvoj buněk v těle. Následkem stimulace růstu buněk v páteři a
dlouhých kostech nohou dojde ke zvýšení tělesné výšky. Při aplikaci při nedostatku růstového
hormonu pak zvyšuje také hustotu kostí, množství a velikost svalových buněk a snižuje zásoby
tělesného tuku.

Přípravek Humatrope je užíván
- pro dlouhodobou léčbu dětí s nedostatkem růstového hormonu následkem nedostatečné tvorby
jejich vlastního růstového hormonu, u nichž není dosud ukončena růstová fáze (nejsou
uzavřeny růstové štěrbiny).
- k léčení malého vzrůstu u děvčat s geneticky potvrzeným Turnerovým syndromem
- k léčbě opoždění růstu u dětí před pubertou s chronickou ledvinnou nedostatečností.
- pro dlouhodobou léčbu malého vzrůstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk (malé
ve vztahu k délce těhotenství) a u kterých nedošlo k růstovému výšvihu do věku 2 let.
- k léčbě pacientů, u kterých je porucha růstu spojena s deficitem SHOX genu potvrzeným
analýzou DNA.

- k léčbě dospělých s potvrzeným nedostatkem růstového hormonu přetrvávajícím z dětství, nebo
získaným v dospělosti.

2

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
HUMATROPE UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Humatrope:
- jestliže jste alergický(á) na somatropin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (např.
metakresol, glycerol obsažené v rozpouštědle) uvedenou v bodě 6.
- jestliže máte aktivní nádor (rakovinu), přípravek Humatrope neužívejte a oznamte to svému
lékaři. Nádory musí být inaktivní a před zahájením léčby přípravkem Humatrope musí být vaše
protinádorová léčba ukončena.
- jestliže u vás došlo k ukončení růstu (uzavření štěrbin na konci dlouhých kostí). Váš lékař u vás
provede vyšetření, aby se mohl rozhodnout, jestli potřebujete užívat přípravek Humatrope i po
ukončení růstu kostí.
- jestliže máte akutní závažné onemocnění vyžadující intenzivní lékařskou péči po závažné
operaci srdce, nebo operaci břicha, léčíte se po vícenásobném zranění po úrazu, nebo
potřebujete umělou plicní ventilaci po akutním plicním selhání

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Humatrope je zapotřebí
jestliže jste se již v mládí léčil z důvodu růstové nedostatečnosti. Lékař vás musí opětovně
vyšetřit, aby zjistil, zda potřebujete léčbu přípravkem Humatrope i v dospělosti.
jestliže jste dokončil předchozí protinádorovou léčbu, před zahájením léčby přípravkem
Humatrope může být zapotřebí zobrazovací vyšetření mozku. Vyšetření by měla být
opakována k ověření, že se nádor opět neobjevil, nebo nezačal růst.
jestliže jste měl nádor v dětském věku. U pacientů, kteří přežili nádorové onemocnění
v dětském věku a byli léčeni somatropinem, bylo hlášeno zvýšené riziko opětovného
nádorového onemocnění (zhoubné a nezhoubné). Z těchto sekundárních nádorů byly
nejčastější mozkové nádory.
Pokud se u vás objeví příznaky, jako jsou častá nebo silná bolest hlavy spojená s nevolností
a/nebo problémy se zrakem, kontaktujte ihned svého lékaře. Ten by měl provést vyšetření očí,
aby se zjistilo případné zvýšení nitrolebního tlaku. Na základě výsledků vyšetření může být
nutné léčbu přípravkem Humatrope přerušit.
jestliže začnete kulhat, nebo se objeví bolest v kyčli, požádejte o radu svého lékaře.
V průběhu období růstu můžete zaznamenat potíže s kyčlemi.
zahájení léčby přípravkem Humatrope může ovlivnit množství hormonů štítné žlázy v krvi.
Pokud je hladina těchto hormonů nízká, může to ovlivnit odpověď na léčbu přípravkem
Humatrope. Z tohoto důvodu u vás budou prováděna vyšetření funkce štítné žlázy bez ohledu
na to, jestli užíváte substituční léčbu hormony štítné žlázy, nebo ne.
pokud je u dětí nutné zajistit pokračování v léčbě do doby ukončení růstu.
pokud užíváte vyšší dávku přípravku Humatrope, než vám byla předepsána. Může u vás pak
dojít k nadměrnému růstu některých částí těla, jako jsou uši, nos, čelist, ruce a chodidla.
Předávkování může vést také ke zvýšení hladiny cukru v krvi a výskytu cukru v moči. Vždy
užívejte přípravek Humatrope podle doporučení lékaře.
jestliže trpíte poruchou růstu z důvodu poškození ledvin. Léčba přípravkem Humatrope by
měla být před transplantací ledvin zastavena.
jestliže máte akutní závažné onemocnění, měl by o této skutečnosti být informován váš lékař.
Bylo hlášeno úmrtí pacientů užívajících somatropin v kritickém stavu.
jestliže trpíte nedostatkem růstového hormonu a zároveň máte genetickou poruchu nazývanou
syndrom Prader-Willi. Před zahájením léčby přípravkem Humatrope by měl váš lékař vyšetřit
případné dýchací potíže a infekce dýchacích cest, zvláště trpíte-li nadváhou, měl/a jste dříve
závažné dýchací problémy (zvláště ve spánku), nebo závažnou plicní infekci nebo závažnou
infekci dýchacích cest. Pokud se u vás v průběhu léčby objeví známky dýchacích obtíží
(chrápání), léčba by měla být přerušena a příčina přezkoumána lékařem.
přípravek Humatrope může ovlivnit způsob, jakým vaše tělo zpracovává cukr přijímaný
z potravy a nápojů, zásahem do využívání inzulinu. Pokud užíváte přípravek Humatrope, měl
by váš lékař zkontrolovat, jestli vaše tělo zpracovává cukry odpovídajícím způsobem.
3
Jestliže máte cukrovku (diabetes mellitus), může být po zahájení léčby přípravkem
Humatrope zapotřebí upravit dávku inzulínu. Lékař zkontroluje hladinu cukru v krvi a může
upravit vaši léčbu diabetu.
jestliže je porucha růstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk (malé vzhledem
k délce těhotenství). Před zahájením léčby a pravidelně v průběhu léčby je nutné kontrolovat
hladiny cukru a inzulinu v krvi.
jestliže jste staršího věku (nad 65 let), protože můžete být citlivější na přípravek Humatrope a
tak náchylnější na nežádoucí účinky.
pokud je přípravek Humatrope používán u dětí. Ve srovnání s dospělými je u dětí léčených
somatropinem zvýšené riziko zánětu slinivky břišní (pankreatitida). Ačkoli je to vzácné, u dětí
léčených somatropinem by se v případě výskytu bolestí břicha měla pankreatitida vzít do
úvahy.

Další léčivé přípravky a přípravek Humatrope
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat používat:
léčivé přípravky určené k léčbě cukrovky (diabetes mellitus), může být zapotřebí úprava
jejich dávky
glukokortikoidy (hormony kůry nadledvinek), jako je kortison nebo prednisolon, může být
zapotřebí úprava dávky, kombinace těchto přípravků s přípravkem Humatrope může snížit
účinek obou terapií
estrogenová substituční léčba, může ovlivnit odpověď na léčbu růstovým hormonem, Při
změně způsobu podávání estrogenu (tablety nebo náplasti) může být zapotřebí úprava dávky
přípravku Humatrope.
Léčivé přípravky používané při předcházení epileptickým záchvatům (antikonvulziva) nebo
cyklosporin.

Těhotenství a kojení
Přípravek Humatrope by neměl být užíván v průběhu těhotenství, pokud lékař neposoudí, že je to
nezbytné. Pokud otěhotníte, oznamte to ihned svému lékaři.
Není známo, zda somatropin přechází do mateřského mléka.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Humatrope nemá vliv na řízení dopravních prostředků nebo obsluhu strojů

Přípravek Humatrope obsahuje:
Přípravek Humatrope obsahuje méně než 1 mmol sodíku v denní dávce, sodík tedy téměř neobsahuje.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK HUMATROPE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Humatrope přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vždy se ujistěte, že používáte zásobní vložku, kterou vám předepsal lékař ( 18IU = 6 mg, 36 IU = 12
mg nebo 72 IU = 24 mg), a že k aplikaci používáte odpovídající aplikační pero. Nikdy v peru
HumatroPen nepoužívejte zásobní vložky s jinými přípravky.

Každá zásobní vložka přípravku Humatrope je dodávána se stříkačkou obsahující rozpouštědlo pro
rekonstituci (smíchání a přípravu inkečního roztoku).

Nesmíte míchat nebo aplikovat přípravek Humatrope bez odpovídajícího zaškolení svým lékařem
nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým personálem.
4

Podrobnější informace jak si připravit a aplikovat přípravek Humatrope naleznete v části Jak
aplikovat přípravek Humatrope na konci této příbalové informace. Míchat přípravek Humatrope
musíte pouze za použití přiloženého rozpouštědla. Nikdy nemíchejte s jinými přípravky.

Po rekonstituci by měl být přípravek Humatrope aplikován do tukové tkáně přímo pod kůži za použití
krátké jehly a aplikačního pera.

Místa injekce by měla být střídána, vyvarujete se tak ztenčování nebo ztlušťování tukové tkáně pod
kůží (lipoatrofie).

Po smíchání neuchovávejte přípravek Humatrope mimo chladničku déle než 30 minut.

Pero s přípravkem Humatrope uchovávejte v chladničce. Po smíchání je možné používat přípravek
Humatrope pouze 28 dnů.

Dávkování
Přesné dávkování a dávkovací schéma určí lékař. Bez jeho vědomí dávku neměňte.
Léčba přípravkem Humatrope je obvykle dlouhodobá, v průběhu může být nutné dávku přizpůsobit
podle tělesné hmotnosti a odpovědi organismu na léčbu. Obvykle se dávka vypočítá podle
následujícího schématu a aplikuje se jednou denně:

Použití u dětí a dospívajících:
Nedostatek růstového hormonu:
0,025-0,035 mg/kg tělesné hmotnosti denně
Turnerův syndrom
0,045-0,050 mg/kg tělesné hmotnosti denně
Chronické problémy s funkcí ledvin
0,045-0,050 mg/kg tělesné hmotnosti denně
Děti narozené malé na svůj gestační věk
0,035 mg/kg tělesné hmotnosti denně. Léčba by měla být po jednom roce přerušena, pokud
nedojde k dostatečnému růstu
Deficit SHOX genu
0,045-0,050 mg/kg tělesné hmotnosti denně

Nedostatek růstového hormonu u dospělých
Léčba by měla být zahájena nízkými dávkami 0,15-0,30 mg denně. U starších pacientů a pacientů
s nadváhou mohou být zapotřebí nižší počáteční dávky. Zahajovací může být potom zvyšována podle
individuálních potřeb pacienta. Celková denní dávky obvykle nepřekročí 1 mg.
Se zvyšujícím se věkem může klesat potřeba dávky. Ženy, zvlášť pokud užívají perorální substituční
léčbu estrogeny, mohou potřebovat vyšší dávky než muži.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Humatrope, než jste měl(a)
V případě aplikace většího množství přípravku Humatrope, než máte předepsáno, požádejte o radu
svého lékaře.
Pokud jste si aplikoval přiliš mnoho přípravku Humatrope, může se nejprve příliš snížit hladina
cukru v krvi (hypoglykémie) a následně dojít k jejímu zvýšení (hyperglykémie)
Pokud si aplikujete příliš mnoho přípravku Humatrope po delší dobu, může u vás dojít
k nadměrnému růstu některých částí těla , jako jsou uši, nos, čelist, ruce a chodidla
(akromegálie).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Humatrope
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v aplikaci
předepsané dávky. Pokud jste zapomněl(a) aplikovat dávku přípravku Humatrope a máte jakékoli
otázky, kontaktujte svého lékaře.
5

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Humatrope
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. Přerušení
nebo předčasné ukončení léčby přípravkem Humatrope může ovlivnit úspěšnost léčby.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Humatrope nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Po aplikaci injekce u vás může dojít k některému z následujících nežádoucích
účinků:

Četnost výskytu nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících zvyklostí:
Velmi časté nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u více než 1 pacienta z 10
Časté nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u 1 pacienta ze 100 až 1 pacienta z 10
Méně časté nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u 1 pacienta z 1000 až 1 pacienta ze 100
Vzácné nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u 1 pacienta z 10000 až 1 pacienta z 1000
Velmi vzácné nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10000, včetně
jednotlivých případů
Ostatní možné nežádoucí účinky (četnost výskytu nemůže být z dostupných údajů odhadnuta)

Děti
Časté Méně časté Vzácné Velmi vzácné
Bolest v místě
aplikace

Otoky (edém)

Vysoká hladina
cukru v krvi
(hyperglykémie)

Přecitlivělost na
metakresol a/nebo
glycerol

Nízké hladiny
hormonů štítné
žlázy

Rozvoj protilátek
proti růstovému
hormonu
Slabost
Diabetes mellitus
2. typu

Silné nebo časté
bolesti hlavy spojené
s nevolností a/nebo
problémy s viděním
jsou příznaky
zvýšeného tlaku
v mozku. Oznamte to
ihned svému lékaři.

Pocit necitlivosti
nebo mravenčení

Ohraničená bolest
svalů

Bolesti břicha
Problémy se spánkem
(nespavost)

Vysoký krevní tlak
(hypertenze)

Zvětšení prsů

Přítomnost cukru v moči


Dospělí
Časté Méně časté Vzácné Velmi vzácné Ostatní
Bolest hlavy

Bolest kloubů
Bolest v místě
aplikace

Otoky (edém)

Vysoká
hladina cukru
v krvi
Slabost

Zvětšení prsů

Silné nebo časté bolesti
hlavy spojené
s nevolností a/nebo
problémy s viděním jsou
příznaky zvýšeného tlaku
v mozku. Oznamte to
ihned svému lékaři.

Diabetes mellitus 2. typu

6
(hyperglykémi
e)

Hypersenzitivit
a na
metakresol
a/nebo glycerol

Nízké hladiny
hormonů štítné
žlázy

Problémy se
spánkem
(nespavost)

Pocit
necitlivosti
nebo
mravenčení

Pocit
necitlivosti
nebo
mravenčení
v prstech a
dlaních
z důvodu
stlačení nervu
v zápěstí
(syndrom
karpálního
tunelu)

Ohraničená
bolest svalů

Vysoký krevní
tlak
(hypertenze)

Dušnost
(dyspnoe)

Pauzy
v dýchání
v průběhu
spánku
(spánková
apnoe)
Přítomnost cukru v moči

Může dojít ke snížení účinku inzulinu.

U malého počtu dětí, které byly léčeny růstovým hormonem, byla hlášena leukémie. Zvýšený výskyt
leukémie ovšem u pacientů užívajících růstový hormon není prokázán.

7
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. JAK PŘÍPRAVEK HUMATROPE UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za
EXP {zkratka používaná pro dobu použitelnosti}.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu
dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek Humatrope, pokud je roztok zakalený, nebo obsahuje jakékoli částice.
Přípravek Humatrope vždy uchovávejte v chladničce (2 C 8 C). Chraňte před mrazem.
Po smíchání neuchovávejte přípravek Humatrope mimo chladničku déle než 30 minut.
Přípravek Humatrope může být používán po dobu 28 dnů po smíchání, pokud je uchováván
v chladničce a mimo ni není déle než 30 minut denně.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Humatorpe obsahuje
Prášek v zásobní vložce
Léčivou látkou je somatropinum. Jedna zásobní vložka obsahuje 18 IU( 6 mg), 36 IU (12 mg) nebo 72
IU (24 mg) somatropinu. Po rozpuštění obsahuje:
Humatrope 18 IU (6 mg) 1,9 mg somatropinu v 1 ml roztoku
Humatrope 36 IU (12 mg) 3,8 mg somatropinu v 1 ml roztoku
Humatrope 72 IU (24 mg) 7,6 mg somatropinu v 1 ml roztoku

Dalšími pomocnými látkami jsou: mannitol, glycin, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného,
kyselina fosforečná 10%, hydroxid sodný

Sterilní roztok rozpouštědla
Předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem obsahuje: vodu na injekci, glycerol, metakresol,
kyselinu chlorovodíkovou 10%, hydroxid sodný

Jak přípravek Humatrope vypadá a co obsahuje toto balení

Humatrope 18 IU (6 mg): 1 zásobní vložka obsahující bílý prášek pro přípravu
injekčního roztoku
1 předplněná injekční stříkačka obsahující 3,17 ml čirého
bezbarvého roztoku rozpouštědla
Humatrope 36 IU (12 mg): 1 zásobní vložka obsahující bílý prášek pro přípravu
injekčního roztoku
8
1 předplněná injekční stříkačka obsahující 3,15 ml čirého
bezbarvého roztoku rozpouštědla
Humatrope 72 IU (24 mg): 1 zásobní vložka obsahující bílý prášek pro přípravu
injekčního roztoku
1 předplněná injekční stříkačka obsahující 3,15 ml čirého
bezbarvého roztoku rozpouštědla


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Eli Lilly ČR, s.r.o., Praha, Česká republika, tel. +420 234 664 111

Výrobce: Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, F-67640 Fegersheim, Francie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována
23.10.2013
9
Jak aplikovat přípravek Humatrope 18 IU (6 mg)/ 36 IU (12 mg)/ 72 IU (24 mg)

Následující instrukce vám vysvětlí, jak aplikovat přípravek Humatrope. Přečtěte si pečlivě instrukce a
dodržujte je krok za krokem.

píst=plunger, rozpouštědlo=diluent, , kryt jehly=needle cover
trojúhelníky=black triangles, bílý hrot=white tip, krytka=end cap,diluent syringe=stříkačka
s rozpouštědlem, Humatrope cartridge=zásobní vložka Humatrope
Úvod:
Budete potřebovat následujících pět věcí:
1. Zásobní vložku Humatrope
správné síly
2. Stříkačku s rozpouštědlem
3. Pero HumatroPen s CE značkou
4. Sterilní jehlu
5. Desinfekční tampon

Před pokračováním k dalšímu kroku si
pečlivě umyjte ruce


*Pozn.: Roztok je bezbarvý. Zde je znázorněn jako modrý pouze pro
ilustraci.
Následující pokyny vám pomohou připravit novou zásobní vložku pro aplikaci

Přípravek Humatrope musíte smíchat pouze s rozpouštědlem obsaženým v balení.
Přečtěte si pečlivě návod k použití pera.
Dodržujte níže uvedené pokyny.

10

Vyndejte veškerý obsah z
pouzdra.

Pevně uchopte kryt jehly
na spodní straně
předplněné stříkačky.
Odstraňte kryt jehly a
znehodnoťte jej. Píst
prozatím nemačkejte.
Může dojít k odkápnutí
tekutiny. Z předplněné
stříkačky není nutné
odstraňovat vzduch.


Náplň držte černými
trojúhelníky vzhůru.
Srovnejte proti sobě náplň
a stříkačku s
rozpouštědlem.
NEVKLÁDEJTE vložku
pod úhlem.
ZATLAČTE náplň
PŘÍMO, dokud se nezarazí
a černé trojúhelníky nejsou
ZAKRYTY. Můžete slyšet
nebo cítit zaklapnutí.
Vložkou NEOTÁČEJTE.
Stříkačku s rozpouštědlem
a náplní uchopte OBĚMA
RUKAMA. Píst stříkačky 2
až 3krát stiskněte a zase
uvolněte, dokud není
všechno rozpouštědlo
v náplni.

11

Zkontrolujte, že stříkačka
s rozpouštědlem je prázdná
(malé kapičky mohou ve
stříkačce zůstat).
Vytáhněte náplň ze
stříkačky.
Krytku umístěte na tvrdou
podložku, prázdnou
stříkačku jím zakryjte a
ihned znehodnoťte dle rady
lékaře.

Opatrně promíchejte
- Vložkou opatrně otáčejte 10krát nahoru a dolů. NETŘEPEJTE. Ponechte vložku v klidu 3
minuty a potom pečlivě zkontrolujte roztok.
- Jestliže je roztok zakalený, nebo obsahuje částice, opatrně náplň 10krát promíchejte a nechte
stát dalších 5 minut. Jestliže náplň zůstává zakalená nebo obsahuje částice, NÁPLŇ
NEPOUŽÍVEJTE.

Náplní opatrně otáčejte 10krát nahoru a dolů a nechte 3 minuty stát.
NETŘEPEJTE.
Zkontrolujte roztok. Roztok Humatrope musí být čirý.
Aplikace přípravku Humatrope pomocí odpovídajícího aplikačního pera
- Pokud je roztok čirý, je zásobní vložka připravena pro založení do pera HumatroPen
- Vložte zásobní vložku do pera (viz návod použití pera)
- Ke každé injekci vždy používejte novou sterilní jehlu
- Očistěte kůži desinfekčním tampónem a nechejte ji oschnout
- Nastavte správnou dávku (viz návod použití pera)
- Pomalu vbodněte jehlu pod kůži a aplikujte přípravek podle instrukcí svého lékaře
- Vytáhněte jehlu z kůže a znehodnoťte ji podle pokynů lékaře
- Zbývající přípravek Humatrope uchovávejte v chladničce. Nepoužívejte zbytek přípravku po
uplynutí 28 dnů

Recenze

Recenze produktu HUMATROPE 72 IU (24MG) 72UT Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu HUMATROPE 72 IU (24MG) 72UT Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám