Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 13471
Kód EAN: 5995327210063
Kód SÚKL: 68649
Zánětlivá a degenerativní onemocnění pohybového ústrojí ve stadiu signifikantního zánětu a akutní bolestivosti. Poúrazová a pooperační bolest. Hotemin je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 7)
sp.zn.sukls109853/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Hotemin
injekční roztok
piroxicamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Hotemin a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hotemin používat.
3. Jak se Hotemin používá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak Hotemin uchovávat.
6. Další informace.

1. CO JE HOTEMIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Dříve, než Vám bude předepsán piroxikam, lékař zváží přínos, který Vám lék může přinést, oproti
riziku vzniku nežádoucích účinků. Je možné, že lékař Vás bude muset vyšetřit a oznámí Vám, jak
často bude nutné kvůli používání piroxikamu provádět další vyšetření.
Hotemin se používá k léčbě příznaků způsobených osteoartrózou (artrózou, degenerativní kloubní
onemocnění), revmatoidní artritidou a ankylozující spondylitidou (revmatické onemocnění páteře),
jako je otok, ztuhlost a bolest kloubů. Neléčí artritidu a pomůže pouze po dobu používání léku.
Lékař Vám předepíše piroxikam pouze, pokud jiná nesteroidní antirevmatika nemají dostatečný
účinek.
Hotemin patří do skupiny přípravků známých jako nesteroidní protizánětlivé léky (také nesteroidní
antirevmatika) pro léčbu chronických zánětlivých a degenerativních onemocnění pohybového ústrojí.
Vzhledem k riziku zvýšeného výskytu nežádoucích účinků by měli přípravek obsahující piroxikam
podávat pouze lékaři se specializací v revmatologii a ortopedii po pečlivém zvážení poměru rizika ku
prospěchu léčby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HOTEMIN POUŽÍVAT
Nepoužívejte Hotemin:
Pokud jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku Hotemin uvedenou v bodě 6.
Strana 2 (celkem 7)
Pokud jste měl(a) v minulosti žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácení nebo perforaci.
Pokud máte nyní žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácení nebo perforaci.
Pokud máte nebo jste někdy v minulosti měl(a) onemocnění trávicího ústrojí (zánět žaludku
nebo střeva), které může způsobit krvácení do trávicího ústrojí, jako je ulcerózní kolitida,
Crohnova choroba, rakovina trávicího ústrojí, divertikulitida (zánět nebo infekce střevní
výchlipky).
Pokud užíváte jiná nesteroidní antirevmatika, včetně selektivních COX-2, a kyselinu
acetylsalicylovou (látku, která je obsažena v mnohých léčivých přípravcích pro potlačení
bolesti a snížení horečky).
Pokud užíváte antikoagulancia, jako je warfarin, k prevenci krevních sraženin.
Pokud jste v minulosti měl(a) závažné lékové alergické reakce na piroxikam, ostatní nesteroidní
antirevmatika, zvláště závažné kožní reakce (bez ohledu na rozsah obtíží), jako je exfoliativní
dermatitida (intenzivní zčervenání kůže s olupující se kůží ve vrstvách nebo šupinách),
vezikulo-bulózní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, stav s červenými puchýři, narušenou,
krvavou a krustózní kůží), toxická epidermální nekrolýza (onemocnění s puchýři a olupující se
kůží).
Pokud máte středně závažné nebo závažné srdeční selhání.
Pokud trpíte hemoragickou diatézou (zvýšená krvácivost).
Pokud jste v posledních třech měsících těhotenství.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z výše uvedených stavů nebo příznaků, nesmíte přípravek dále
užívat. Sdělte to okamžitě lékaři.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Hotemin je zapotřebí
Nežádoucí účinky lze minimalizovat podáváním nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou
k léčbě příznaků.
Při používání přípravku Hotemin buďte opatrní a než začnete lék používat, vždy sdělte lékaři, pokud
se u Vás objeví některé dále uvedené příznaky.
Hotemin, jako jiná nesteroidní antirevmatika, může způsobovat závažné reakce v žaludku a střevech,
jako je bolest, krvácení, ulcerace a perforace.
Okamžitě informujte lékaře a přerušte používání piroxikamu, pokud máte bolesti v břiše, známky
krvácení ze žaludku nebo střeva, jako je občasná černá barva stolice, stopy krve ve stolici, zvracení
krve.
Okamžitě informujte lékaře a přerušte používání piroxikamu, pokud máte jakoukoli alergickou reakci,
jako je kožní vyrážka, otok obličeje, dušnost nebo obtíže při dýchání.
Pokud je Vám víc než 70 let, lékař možná zkrátí dobu léčení na minimum a bude Vás v průběhu léčby
piroxikamem častěji vyšetřovat.
Pokud je Vám více než 70 let, nebo užíváte společně s piroxikamem další léky jako kortikosteroidy
nebo některé léky na depresi nazývané selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)
nebo kyselinu acetylsalicylovou pro snížení krevní srážlivosti, možná Vám lékař předepíše společně
s přípravkem Hotemin lék na ochranu žaludku nebo střeva.
Pokud je Vám více než 80 let, neměl(a) byste lék používat.
Pokud máte nebo jste měl(a) alergii nebo pokud si nejste jistý(á), že můžete piroxikam používat,
poraďte se nejprve s lékařem.
Ujistěte se, že jste lékaři řekl(a) o všech lécích, které užíváte včetně léků, které jste koupil(a) bez
lékařského předpisu.
Strana 3 (celkem 7)
Léky jako je piroxikam mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních
příhod. Riziko je pravděpodobnější, pokud jsou používány vysoké dávky a léčba je dlouhodobá. Proto
nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělal(a) jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové
faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo
kouříte), měl(a) byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.
Hotemin může způsobovat problémy s otěhotněním. Po přerušení používání dojde k úpravě. Musíte
informovat lékaře, jestliže chcete otěhotnět nebo máte problémy s otěhotněním.
Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin, upozorněte na tuto skutečnost svého lékaře ještě před
tím, než začnete používat Hotemin. Váš lékař může nechat provést některé laboratorní testy, aby mohl
určit nejvhodnější postup pro Vaši léčbu.
Přípravek není určen pro děti do 14 let.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Řekněte lékaři o všech lécích, které užíváte nebo jste v poslední době (poslední týden) užíval(a)
včetně léků, které jste koupil(a) bez lékařského předpisu. Léky se mohou někdy vzájemně ovlivňovat.
Lékař možná sníží dávku piroxikamu nebo dalších léků, nebo Vám předepíše jiný lék. Zvláště je
důležité sdělit lékaři:
pokud užíváte kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná nesteroidní antirevmatika proti bolesti,
pokud užíváte kortikosteroidy, což jsou léky používané na celou řadu onemocnění jako je
alergie a hormonální nerovnováha,
pokud užíváte antikoagulancia, jako je warfarin, proti zvýšené krevní srážlivosti,
pokud užíváte léky na depresi nazývané inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI),
pokud užíváte léky, jako je kyselina acetylsalicylová, na snížení shlukování krevních destiček.
Pokud užíváte některý z výše uvedených léků, oznamte to, prosím, ihned lékaři.
Zvýšenou obezřetnost vyžaduje kombinace přípravku Hotemin:
s přípravky obsahujícími lithium (dochází ke zvýšení hladiny lithia v plazmě),
s přípravky obsahujícími draslík nebo diuretiky šetřícími draslík (riziko hyperkalémie, zvýšené
hladiny draslíku v krvi),
s diuretiky a antihypertenzivy (piroxikam způsobuje zadržování sodíku a draslíku a tím snižuje
účinnost těchto léků na odvodnění a proti vysokému tlaku krve),
s methotrexátem (piroxikam blokuje vylučování methotrexátu a tím může zvýšit jeho škodlivé
účinky),
s cimetidinem (vstřebávání piroxikamu je mírně zvýšené, avšak jeho biologický poločas a
vylučování nejsou ovlivněny).
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V průběhu prvního a druhého trimestru těhotenství nesmí být piroxikam podáván, pokud to není
nezbytně nutné. Pokud je piroxikam podáván ženám, které chtějí otěhotnět nebo ženám v prvním nebo
druhém trimestru těhotenství, musí být dávka co možná nejnižší a doba léčby co nejkratší.
Vzhledem ke zvýšenému riziku pro matku a plod při podávání ve třetím trimestru těhotenství
(možnost postižení srdce, plic a ledvin u plodu, prodloužené krvácení u matky a novorozence,
opožděný, prodloužený průběh porodu) je piroxikam ve třetím trimestru těhotenství kontraindikován.
Podávání přípravku Hotemin v období kojení se nedoporučuje, podávají se pouze tehdy, je-li to
nezbytně nutné a jen po krátkou dobu.
Strana 4 (celkem 7)
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
K dispozici nejsou žádné klinické údaje naznačující, že by přípravek mohl ovlivnit schopnost pacienta
řídit dopravní prostředky, obsluhovat stroje a provádět práce se zvýšeným rizikem nehody.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK HOTEMIN POUŽÍVÁ
Hotemin, injekční roztok, Vám bude podávat Váš lékař. Dodržujte pokyny svého lékaře.
Lékař si bude pravidelně ověřovat, zda je Vám podávána optimální dávka piroxikamu. Bude se snažit
Vám předepsat takovou dávku, která je co nejnižší, ale ještě plně léčí Vaše příznaky. Za žádných
okolností sami neměňte dávkování, aniž byste se poradili s lékařem.
Dospělí a starší pacienti:
Maximální denní dávka je 20 miligramů piroxikamu v jedné denní dávce.
Pokud je Vám více než 70 let, možná Vám lékař předepíše nižší denní dávku a zkrátí dobu léčení.
Lékař Vám může předepsat kromě piroxikamu ještě další lék, který chrání žaludek a střevo před
nežádoucími účinky.
Nezvyšujte si sami dávku.
Pokud máte pocit, že léčba není dostatečně účinná, vždy to řekněte svému lékaři.
Lékař Vám sdělí, jak dlouho bude trvat léčba přípravkem Hotemin.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Hotemin, než jste měl(a)
Pokud jste omylem použil(a) více přípravku Hotemin, injekční roztok, než jste měl(a), nebo pokud
tento injekční roztok omylem použil někdo jiný, spojte se ihned s nejbližším pohotovostním
oddělením nemocnice. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a veškeré zbylé ampulky
injekčního roztoku, abyste je mohl(a) ukázat lékaři.
Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Hotemin příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Hotemin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Nejčastěji jsou pozorovány nežádoucí účinky v oblasti trávicí soustavy. U starších pacientů je zvýšený
výskyt nežádoucích účinků, zejména krvácení do žaludku.
Pokud se u Vás vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích účinků, musí být Vaše léčba
přípravkem Hotemin přerušena:
otok rtů nebo hrdla vyvolávající potíže při polykání nebo dýchání,
kolaps (zhroucení se).
Jedná se o velmi vážné, ale vzácné nežádoucí účinky. Pokud se u Vás vyskytnou, může se jednat o
závažnou alergickou reakci na Hotemin, která může vyžadovat rychlou lékařskou pomoc nebo
hospitalizaci.
Ihned se obraťte na svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne:
krvácení do trávicího ústrojí (zvracení krve, černá stolice, těžká, prohlubující se bledost),
gastrointestinální perforace (vytvoření otvoru v trávicí soustavě), bolest břicha, ikterus
(žloutenka projevující se žlutým zabarvením kůže začínajícím na očním bělmu),
Strana 5 (celkem 7)
zmatenost, halucinace,
snížení množství moči (známka poškození ledvin),
velmi vzácně, podobně jako u ostatních nesteroidních protizánětlivých léků, puchýřové změny
kůže, odlupování.
V těchto případech je nutné léčbu přípravkem Hotemin ukončit.
Vzácně se vyskytují tyto nežádoucí účinky:
Celkové příznaky: dyskomfort (nevolnost, obtíže), palpitace (bušení srdce).
Trávicí soustava: nevolnost, zvracení, průjem, plynatost, zácpa, dyspepsie (kombinace různých
trávicích obtíží), bolesti břicha, ulcerativní stomatitida (zánět sliznice dutiny ústní s tvorbou vřídků),
exacerbace (nové vzplanutí) kolitidy (zánět tlustého střeva) a Crohnovy choroby (zánětlivé střevní
onemocnění). Méně často byla pozorována gastritida (zánět žaludku).
Játra: mohou se vyskytnout mírné poruchy činnosti (změněné hodnoty jaterních testů, zvýšené hladiny
aminotransferáz v séru).
Kardiovaskulární soustava (týkající se srdce a cév): retence (zadržování) tekutin, otoky (zvláště u
pacientů s onemocněním srdce, na dolních končetinách), vysoký krevní tlak.
Léky jako je Hotemin mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Centrální nervová soustava: závratě, bolesti hlavy, somnolence (spavost), insomnie (nespavost),
deprese (nadměrný smutek), poruchy nálady, nervozita, bizarní (zvláštní, neobvyklé) sny, parestezie
(porucha čití projevující se brněním, mravenčením, svrběním).
Kožní reakce: vyrážka na kůži, svědění, fotosenzitivita (zvýšená citlivost kůže na sluneční záření),
zřídka onycholýza (uvolnění nehtů), alopecie (ztráta vlasů).
Smyslové orgány: poruchy zraku (rozmazané vidění), tinnitus (ušní šelesty).
Hemopoetická soustava (týkající se krvetvorby): snížené hodnoty hemoglobinu (červené krevní
barvivo) a hematokritu (poměr objemu červených krvinek a celkového objemu krve), snížené
shlukování krevních destiček, anémie (chudokrevnost), trombocytopenie (nedostatek krevních
destiček), Henoch-Schönleinova purpura (kožní výsev drobných tečkovitých krvácení), leukopenie
(snížený počet bílých krvinek), eozinofilie (zvýšený počet eozinofilů, tj. druhu bílých krvinek).
Vzácně se může vyskytnout aplastická (způsobená útlumem kostní dřeně) nebo hemolytická
(způsobená nadměrným zánikem červených krvinek) anémie (chudokrevnost) nebo epistaxe (krvácení
z nosu).
Změny metabolizmu (látkové přeměny): změny koncentrace glukosy (cukru) v krvi a/nebo změny
tělesné hmotnosti.
Velmi vzácně může dojít ke ztrátě sluchu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK HOTEMIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Hotemin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
Strana 6 (celkem 7)

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Hotemin obsahuje
Léčivou látkou je piroxicamum (piroxikam) 20 mg v jedné 1ml ampulce.
Pomocnými látkami jsou povidon, natrium-glycinkarbonát, dihydrát dinatrium-edetátu, voda na
injekci.
Přípravek je určen výhradně pro intramuskulární podání (podání do svalu).
Jak Hotemin, injekční roztok, vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: čirý, žlutý roztok.
Druh obalu a velikost balení
Ampule typ B z bezbarvého skla (typ I), se dvěma zelenými kroužky a s jedním bílým bodem zlomu,
tvarovaná folie, krabička.
Velikost balení: 5 ampulek po 1 ml.
Postup otevírání (pro praváky):
Držte ampulku v levé ruce mezi palcem a ohnutým ukazováčkem. Ampuli držte barevnou značkou
směrem nahoru (obr. 1)! Uchopte vrchní část ampulky mezi palcem a ohnutým ukazováčkem pravé
ruky. Palec musí pokrývat bod ampulky (obrázek 2). Zatlačte pravým palcem proti levému
ukazováčku a středně silným stálým tlakem odlomte ohnutím bez pohybu rukou od sebe nebo k sobě
(obr. 3). Hrdlo ampulky může prasknout kdykoliv po počátečním tlaku a nemusíte cítit, kdy je ampule
odlomená (obr. 4).


Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Strana 7 (celkem 7)
Maďarsko

Výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.
Maďarsko


Tato příbalová informace byla naposledy schválena 7.8.2013

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky
Vzhledem k riziku zvýšeného výskytu nežádoucích účinků by měli přípravek obsahující piroxikam
podávat pouze lékaři se specializací v revmatologii a ortopedii po pečlivém zvážení poměru rizika ku
prospěchu léčby.
Vzhledem k bezpečnostnímu profilu není piroxikam lékem první volby, jsou-li indikovány NSAIDs.
Rozhodnutí o předepsání piroxikamu by mělo být založeno na individuálním zhodnocení veškerých
rizik u každého pacienta.
Výhradně pro intramuskulární podání.
Trvání léčby injekčním roztokem by mělo být stanoveno případ od případu; obecně se doporučuje
léčba po dobu 1-2 dnů. Pro dlouhodobou léčbu by měl být pacient převeden na přípravek podávaný
perorálně (tobolky) nebo rektálně (čípky), je-li to možné.
Maximální doporučená denní dávka je 20 mg.
Nežádoucí účinky lze minimalizovat podáváním nejnižší účinné dávky potřebné ke zvládnutí
symptomů po co nejkratší dobu. Přínos a tolerování léčby je třeba zhodnotit za 14 dnů. Pokud je
pokračování léčby považováno za nutné, mělo by být provázeno častým vyhodnocením.
Ukázalo se, že podávání piroxikamu je spojeno se zvýšeným rizikem gastrointestinálních komplikací,
měla by být pečlivě zvážena možná potřeba terapie v kombinaci s gastroprotektivními léky (např.
misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy), zejména u starších pacientů.

Recenze

Recenze produktu HOTEMIN INJ 5X1ML/20MG

Diskuze

Diskuze k produktu HOTEMIN INJ 5X1ML/20MG

Přidat nový příspěvek do diskuze