Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

HOTEMIN INJ 5X1ML/20MG

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13471

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 13471
Kód EAN: 5995327210063
Kód SÚKL: 68649
Zánětlivá a degenerativní onemocnění pohybového ústrojí ve stadiu signifikantního zánětu a akutní bolestivosti. Poúrazová a pooperační bolest. Hotemin je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 8) 

sp.zn. sukls109639/2013 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Hotemin 20 mg/ml injekční roztok 

piroxicamum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Hotemin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hotemin používat 

3. 

Jak se Hotemin používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Hotemin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Hotemin a k čemu se používá 

 
Hotemin  patří  do  skupiny  přípravků  známých  jako  nesteroidní  protizánětlivé  léky  (NSAID),  to 
znamená, že pomůže léčit bolest a otoky postižených kloubů. 
Dříve, než Vám bude předepsán piroxikam, lékař zváží přínos, který Vám lék může přinést, oproti 
riziku vzniku nežádoucích účinků. Je možné, že Vás lékař bude muset vyšetřit a oznámí Vám, jak 
často bude nutné kvůli používání piroxikamu provádět další vyšetření.  
Hotemin se používá k léčbě příznaků jako je otok, ztuhlost a bolest kloubů způsobených osteoartrózou 
(artrózou, degenerativní kloubní onemocnění), revmatoidní artritidou (zánětlivé kloubní onemocnění) 
a ankylozující spondylitidou (zánětlivé revmatické onemocnění kloubů včetně páteře). Neléčí artritidu 
(zánět kloubů) a pomůže pouze po dobu používání léku.  
Lékař Vám předepíše piroxikam, pouze pokud jiné nesteroidní protizánětlivé léky nemají dostatečný 
účinek.  

 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hotemin používat 

 
Nepoužívejte Hotemin: 

 

Pokud jste alergický(á) na piroxikam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 

Pokud jste v minulosti měl(a) závažné polékové alergické reakce po užití jiných nesteroidních 
protizánětlivých léčiv nebo jiných léků, zvláště závažné kožní reakce (bez ohledu na rozsah 
obtíží), jako je exfoliativní dermatitida (intenzivní zčervenání kůže s olupující se kůží ve 
vrstvách nebo šupinách), vezikulo-bulózní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, stav 
s červenými puchýři, narušenou, krvavou a krustózní kůží), toxická epidermální nekrolýza 
(onemocnění s puchýři a olupující se vrchní vrstvou kůže). Pokud se u Vás po použití přípravku 
Hotemin vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, nesmíte 
léčbu přípravkem Hotemin nikdy znovu zahájit. Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní 
příznaky, přestaňte přípravek Hotemin užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 
Informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek. (viz bod 2 Upozornění a opatření).  

 

Pokud se u Vás v minulosti vyskytl žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácení nebo 

Strana 2 (celkem 8) 

perforace (proděravění) žaludku nebo střeva.  

 

Pokud máte nyní žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácení nebo perforaci žaludku nebo 
střeva.  

 

Pokud máte nebo jste někdy v minulosti měl(a) onemocnění trávicího ústrojí, které může 
způsobit krvácení, jako je ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, rakovina trávicího ústrojí, 
divertikulitida (zánět nebo infekce střevní výchlipky/kapsy na tlustém střevu). 

 

Pokud užíváte jiné nesteroidní protizánětlivé přípravky, včetně COX-2 selektivních 
nesteroidních protizánětlivých přípravků a kyseliny acetylsalicylové (látky, která je obsažena 
v mnohých léčivých přípravcích pro potlačení bolesti a snížení horečky).  

 

Pokud jste v minulosti měl(a) alergickou reakci (např. astma, nosní polypy, kopřivku) po užití 
kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých přípravků. 

 

Pokud užíváte antikoagulancia (léky snižující srážlivost krve), jako je warfarin, k prevenci 
krevních sraženin.  

 

Pokud máte hemoragickou diatézu (zvýšeným sklonem ke krvácení). 

 

Pokud máte závažné srdeční selhání. 

 

Pokud jste v posledních třech měsících těhotenství. 

 

K léčbě bolesti během některých operací na srdci. 

 
Pokud se Vás cokoli z uvedeného týká, neměl by Vám být přípravek Hotemin podán. Informujte 
okamžitě svého lékaře. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Hotemin se poraďte se svým lékařem. 
Při používání přípravku Hotemin buďte opatrní. Hotemin, stejně jako jiné nesteroidní protizánětlivé 
léky, může způsobovat závažné nežádoucí účinky v žaludku a střevech, jako je bolest, krvácení, 
ulcerace (vředy) a perforace (proděravění).  
 
Okamžitě přerušte používání přípravku Hotemin a informujte lékaře, pokud máte bolesti v břiše, 
jakékoli známky krvácení ze žaludku nebo střeva, jako je černá barva stolice, stopy krve ve stolici, 
zvracení krve.  
 
Po použití přípravku Hotemin byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-
Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené terčovité 
skvrny nebo kruhovité skvrny na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu. Další příznaky, po 
kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na genitáliích (zevních pohlavních 
orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Tyto potenciálně život ohrožující kožní vyrážky jsou 
často doprovázeny příznaky podobnými chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít v rozsáhlé 
puchýře nebo olupování kůže. Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu 
léčby (viz bod 2, Nepoužívejte Hotemin). 
 
Okamžitě přestaňte používat přípravek Hotemin a informujte svého lékaře, jestliže se u Vás projeví 
alergická reakce, jako je vyrážka na kůži, otok obličeje, sípání nebo obtíže s dýcháním. 
 
Pokud je Vám víc než 70 let, lékař možná bude chtít minimalizovat dobu léčby a bude Vás v průběhu 
léčby přípravkem Hotemin častěji vyšetřovat.  
 
Pokud je Vám více než 70 let, nebo užíváte další léky, jako kortikosteroidy nebo některé léky na 
depresi nazývané selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo kyselinu 
acetylsalicylovou pro snížení krevní srážlivosti, možná Vám lékař předepíše společně s přípravkem 
Hotemin lék na ochranu žaludku nebo střeva.  
 
Pokud je Vám více než 80 let, neměl(a) byste lék používat. 
 
Pokud máte nebo jste měl(a) zdravotní problém nebo alergii nebo pokud si nejste jistý(á), zda můžete 
přípravek Hotemin používat, poraďte se před použitím tohoto přípravku s lékařem. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití tohoto přípravku je zapotřebí: 

Strana 3 (celkem 8) 

 

jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo jater; 

 

jestliže máte poruchu srdeční funkce; 

 

jestliže máte průduškové astma; 

 

jestliže máte problémy se srážlivostí krve, závažné krvácení nebo jste nedávno podstoupil(a) 
závažný chirurgický zákrok, protože léčivá látka přípravku ovlivňuje srážlivost krve; 

 

jestliže máte vysoký krevní tlak a/nebo srdeční selhání, protože během léčby nesteroidními 
protizánětlivými léky byl pozorován edém a zadržování tekutin a nesteroidní protizánětlivé léky 
mohou vyvolat nebo zhoršit existující hypertenzi (zvýšený krevní tlak). Z toho důvodu má být 
Váš tlak důkladně sledován. 

 
Léky jako je Hotemin mohou způsobit mírné zvýšení rizika kardiovaskulárních (srdečních) a 
cerebrovaskulárních příhod (mozková mrtvice). Riziko je pravděpodobnější při dlouhodobé léčbě 
vysokými dávkami. Doporučené dávky a délka léčby se nemají překračovat.  
 
Pokud máte srdeční obtíže nebo jste v minulosti prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo máte 
rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol 
nebo kouříte), měl(a) byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Používání přípravku Hotemin vyžaduje pravidelné lékařské prohlídky a laboratorní kontroly krevního 
obrazu a funkce jater. 
 
V některých případech měly nesteroidní protizánětlivé léky negativní vliv na zrak, a proto informujte 
svého lékaře, jestliže se během léčby objeví poruchy vidění. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek není určen pro děti a dospívající do 14 let. 
 
Další léčivé přípravky a Hotemin 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. Pokud si nejste jistý(á) dávkou, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Léky se mohou někdy vzájemně ovlivňovat. Lékař možná sníží podávání injekcí Hotemin nebo jiných 
léků, nebo možná budete potřebovat užívat jiný lék.  
 
Zvláště je důležité sdělit lékaři:  

 

pokud užíváte kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky proti bolesti. 

 

pokud užíváte kortikosteroidy, což jsou léky používané na celou řadu onemocnění, jako je 
alergie a hormonální nerovnováha.  

 

pokud užíváte antikoagulancia (léky snižující srážlivost krve), jako je warfarin, k zabránění 
vzniku krevních sraženin.  

 

pokud užíváte léky na depresi nazývané inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).  

 

pokud užíváte lithium k léčbě některých psychických onemocnění (mánie). 

 

pokud užíváte léky, jako je kyselina acetylsalicylová, k zabránění shlukování krevních destiček. 

 

pokud užíváte diuretika (léky k léčbě vysokého krevního tlaku). 

 

pokud užíváte přípravky obsahující draslík. 

 

pokud užíváte antihypertenziva (léky k léčbě vysokého krevního tlaku). 

 

pokud jste léčen(a) methotrexátem, který je podáván k léčbě různých onemocnění jako je 
rakovina, lupénka a revmatoidní artritida. 

 

pokud jste léčen(a) cyklosporinem nebo takrolimem, které mohou být podávány po transplantaci 
orgánů nebo k léčbě různých onemocnění, jako je psoriáza a revmatoidní artritida. 

 

pokud užíváte cimetidin ke snížení produkce žaludečních kyselin. 

 

pokud užíváte některé léky k léčbě srdečních potíží, jako je digoxin a digitoxin. 

 

pokud užíváte léky k ukončení těhotenství, jako je mifepriston. 

 

pokud užíváte jistý druh antibiotik, jako jsou chinolinová antibiotika, např. ciprofloxacin. 
 

Pokud se Vás cokoli z uvedeného týká, informujte svého lékaře. 

Strana 4 (celkem 8) 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

V průběhu  první  a  druhé  třetiny  těhotenství  nesmí  být  piroxikam  podáván,  pokud  to  není  nezbytně 
nutné.  Pokud  je  piroxikam  podáván  ženám,  které  chtějí  otěhotnět  nebo  ženám  v první  nebo  druhé 
třetině těhotenství, musí být dávka co možná nejnižší a doba léčby co nejkratší. 

Vzhledem  ke  zvýšenému  riziku  pro  matku  a  plod  při  podávání  ve  třetí  třetině  těhotenství  (možnost 
postižení  srdce,  plic  a  ledvin  u  plodu,  prodloužené  krvácení  u  matky  a  novorozence,  opožděný, 
prodloužený průběh porodu) nesmí být piroxikam ve třetí třetině těhotenství podáván. 
Podávání přípravku Hotemin v období kojení se nedoporučuje, podává se pouze tehdy, je-li to 
nezbytně nutné a jen po krátkou dobu. Hotemin může způsobovat problémy s otěhotněním. Musíte 
informovat lékaře, jestliže chcete otěhotnět nebo máte problémy s otěhotněním. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Jestliže během léčby cítíte závrať, ospalost, únavu nebo máte problémy s viděním, neřiďte dopravní 
prostředky ani neobsluhujte stroje. 
 
 
3. 

Jak se Hotemin používá 

 
Hotemin Vám bude podán lékařem nebo zdravotní sestrou přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem 
Lékař u Vás bude pravidelně ověřovat, zda je Vám podávána optimální dávka piroxikamu. Lékař Vám 
nastaví nejnižší dávku, která odpovídajícím způsobem léčí příznaky Vašeho onemocnění. 
 
Injekce přípravku Hotemin jsou aplikovány pouze do svalu. 
Dobu léčby stanoví lékař individuálně; obecně se doporučuje léčba po dobu 1 až 2 dnů. Po této době 
můžete být převeden(a) na další léčbu tobolkami podávanými ústy. Doporučené dávky přípravku 
Hotemin v injekci jsou pro dané indikace shodné s dávkami tobolek. 
 
Dospělí a starší pacienti:  
Maximální denní dávka je 20 miligramů piroxikamu v jedné denní dávce. 
Pokud je Vám více než 70 let, možná Vám lékař předepíše nižší denní dávku a zkrátí dobu léčení.  
Lékař Vám může předepsat kromě přípravku Hotemin ještě další lék, který chrání žaludek a střevo 
před nežádoucími účinky. 
 
Pokud máte pocit, že léčba není dostatečně účinná, vždy to řekněte svému lékaři.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Hotemin, než jste měl(a) 
Při běžném použití přípravku Hotemin se příznaky předávkování neočekávají. 
V případě náhodného nebo záměrného vypití několika ampulek může nastat předávkování. 
Příznaky předávkování mohou být: letargie, spavost, pocit na zvracení, zvracení a bolest břicha, které 
se obvykle normalizují po odpovídající symptomatické léčbě. Může se také objevit krvácení 
z trávicího traktu. Velmi vzácně se může navíc vyskytnout vysoký krevní tlak, poruchy ledvin, 
dechové potíže, kóma a alergická reakce. 
Pokud máte podezření na předávkování, kontaktujte svého lékaře. Do příjezdu lékaře je možné snížit 
vstřebání léčiva podáním aktivního uhlí nebo projímadla. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Hotemin 
Tohoto přípravku se netýká, protože je podáván zdravotnickým personálem. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat Hotemin 
Jestliže předčasně ukončíte léčbu přípravkem Hotemin, obtíže se mohou vrátit. 
 

Strana 5 (celkem 8) 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pro zajištění bezpečné léčby přípravkem Hotemin může lékař čas od času požadovat laboratorní testy. 
Nechejte si, prosím, testy provést a nezapomeňte výsledky ukázat Vašemu lékaři. 
 
Léky, jako je Hotemin, mohou být spojovány s mírným zvýšením rizika srdečních příhod nebo 
mozkové mrtvice.  
 
Velmi vzácně byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a 
toxická epidermální nekrolýza) (viz bod 2). 
 
Nejčastější nežádoucí účinky jsou účinky v oblasti trávicí soustavy: 

 

zánět sliznice, nevolnost, nechutenství, bolesti žaludku a břicha, zácpa, plynatost, nadýmání, 
průjem a poruchy trávení. 

 

vznik vředů, možné krvácení, zvláště ve starším věku. 

 
Níže vyjmenované příznaky nežádoucích účinků v oblasti trávicí soustavy jsou závažné a vyžadují 
okamžitý zásah: 

 

gastrointestinální krvácení (ze žaludku nebo střev a prvními příznaky může být zvracení krve, 
černá stolice, těžká, prohlubující se bledost). 

 

trvalá, závažná bolest břicha (může ukazovat na gastrointestinální perforaci proděravění 
trávicího ústrojí). 

 
Je velmi důležité, abyste okamžitě informoval(a) svého lékaře, pokud zaznamenáte černou nebo 
krvavou stolici. V takovém případě byste měl(a) používání injekcí Hotemin ukončit. 
 
Jiné vzácné události, zvláště závažné nežádoucí účinky, které se vztahují k alergické reakci: 

 

otok rtů, úst nebo hrdla vyvolávající potíže při polykání nebo dýchání, 

 

kolaps (zhroucení se) nebo nevolnost vedoucí ke kolapsu, 

 

kopřivka. 

 
Jestliže se u Vás vyskytne některý z výše uvedených nežádoucích účinků, informujte okamžitě svého 
lékaře. V takovém případě byste měl(a) používání přípravku Hotemin ukončit. 
 
Jiné vzácné události, zvláště závažné nežádoucí účinky 

 

ikterus (žluté zabarvení kůže začínající na očním bělmu), 

 

zánět jater, 

 

zmatenost, halucinace, 

 

snížení množství moči (známka poškození ledvin), zánět ledvin, 

 

velmi vzácně, podobně jako u ostatních nesteroidních protizánětlivých léků, puchýřové změny 
kůže, odlupování. 

 
Jestliže se u Vás vyskytne některý z výše uvedených nežádoucích účinků, měl(a) byste používání 
přípravku Hotemin ukončit a ihned informovat svého lékaře nebo navštívit nejbližší nemocnici 
 
Jiné vzácně se vyskytující nežádoucí účinky:  

 

anemie (chudokrevnost), leukopenie (snížený počet bílých krvinek), trombocytopenie 
(nedostatek krevních destiček), krvácení do kůže a sliznic v důsledku snížené srážlivosti 

Strana 6 (celkem 8) 

krevních destiček, epistaxe (krvácení z nosu), eozinofilie (zvýšený počet eozinofilů, tj. druhu 
bílých krvinek). 

 

zvýšení nebo snížení hladin cukru v krvi, změny tělesné hmotnosti, 

 

závratě, bolesti hlavy, somnolence (spavost), insomnie (nespavost), deprese (nadměrný smutek), 
poruchy nálady, nervozita, bizarní (zvláštní, neobvyklé) sny, parestezie (porucha čití projevující 
se brněním, mravenčením, svrběním). 

 

vzácně palpitace („bušení srdce“). Užívání léků jako je Hotemin může být spojeno s mírným 
zvýšením rizika vzniku infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice. 

 

vysoký krevní tlak. 

 

poruchy zraku (rozmazané vidění), oteklé oči, podráždění oka, tinnitus (ušní šelesty). 

 

retence (zadržování) tekutin, otoky. 

 

gastritida (zánět žaludku), pankreatitida (zánět slinivky břišní), exacerbace (nové vzplanutí) 
kolitidy (zánět tlustého střeva) a Crohnovy choroby (zánětlivé střevní onemocnění). 

 

vyrážka na kůži, svědění, fotosenzitivita (zvýšená citlivost kůže na sluneční záření), zřídka 
uvolnění nehtů, ztráta vlasů. 

 

zánět mozkových blan nezpůsobený bakteriální infekcí (aseptická meningitida). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak Hotemin uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Hotemin obsahuje 
 
Léčivou látkou je piroxicamum (piroxikam) 20 mg v jedné 1ml ampulce. 
Pomocnými látkami jsou povidon, natrium-glycinkarbonát, dihydrát dinatrium-edetátu, voda na 
injekci. 
Přípravek je určen výhradně pro intramuskulární podání (podání do svalu). 
 
Jak Hotemin vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: čirý, žlutý roztok prakticky prostý částic. 
 

Strana 7 (celkem 8) 

Druh obalu a velikost balení 
Ampulka 1 ml (typ B) z bezbarvého skla (typ I), se dvěma zelenými kroužky a s jedním bílým bodem 
zlomu, tvarovaná folie, krabička. 
Velikost balení: 5 ampulek po 1 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
EGIS PHARMACEUTICALS PLC 
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
Maďarsko 
 
Výrobce 

EGIS Pharmaceuticals PLC 
H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120. 

Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 5. 2017 
 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky 
Vzhledem k riziku zvýšeného výskytu nežádoucích účinků by měli přípravek obsahující piroxikam 
předepisovat pouze lékaři se specializací v revmatologii a ortopedii po pečlivém zvážení poměru rizika 
ku prospěchu léčby. 
Vzhledem k bezpečnostnímu profilu není piroxikam lékem první volby, jsou-li indikovány nesteroidní 
protizánětlivé léky. Rozhodnutí o předepsání piroxikamu by mělo být založeno na individuálním 
zhodnocení veškerých rizik u každého pacienta. 
Výhradně pro intramuskulární podání. 
Trvání léčby injekčním roztokem by mělo být stanoveno případ od případu; obecně se doporučuje 
léčba po dobu 1-2 dnů. Pro dlouhodobou léčbu by měl být pacient převeden na přípravek podávaný 
perorálně (tobolky) nebo rektálně (čípky), je-li to možné. 
Maximální doporučená denní dávka je 20 mg. 
Nežádoucí účinky lze minimalizovat podáváním nejnižší účinné dávky potřebné ke zvládnutí 
symptomů po co nejkratší dobu. Přínos a tolerování léčby je třeba zhodnotit za 14 dnů. Pokud je 
pokračování léčby považováno za nutné, mělo by být provázeno pravidelnými kontrolami. 
Ukázalo se, že podávání piroxikamu je spojeno se zvýšeným rizikem gastrointestinálních komplikací, 
měla by být pečlivě zvážena možná potřeba terapie v kombinaci s gastroprotektivními léky (např. 
misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy), zejména u starších pacientů. 
 
Postup otevírání ampulky (pro praváky): 
Držte ampulku v levé ruce mezi palcem a ohnutým ukazováčkem. Ampuli držte barevnou značkou 
směrem nahoru (obr. 1)! Uchopte vrchní část ampulky mezi palcem a ohnutým ukazováčkem pravé 
ruky. Palec musí pokrývat bod ampulky (obrázek 2). Zatlačte pravým palcem proti levému 
ukazováčku a středně silným stálým tlakem odlomte ohnutím bez pohybu rukou od sebe nebo k sobě 
(obr. 3). Hrdlo ampulky může prasknout kdykoliv po počátečním tlaku a nemusíte cítit, kdy je ampule 
odlomená (obr. 4). 

Strana 8 (celkem 8) 

 

 

Recenze

Recenze produktu HOTEMIN INJ 5X1ML/20MG

Diskuze

Diskuze k produktu HOTEMIN INJ 5X1ML/20MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám