Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Homeopatika » Homeopatika složené

BOIRON Homeovox 60 tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 142502
90 %

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě potíží s hlasem, jako je např. ztráta hlasu, chrapot nebo únava hlasivek.

Více informací

156 Kč

Skladem zítra

Ve středu 15. 7. odešleme, u vás ve čtvrtek 16. 7.

Ve středu 15. 7. odešleme, u vás ve čtvrtek 16. 7.

ZITENAX

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace BOIRON Homeovox 60 tablet

                                                         

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě potíží s hlasem, jako je např. ztráta hlasu, chrapot nebo únava hlasivek.

Léková forma

Orální podání. Tablety nechat rozpustit pod jazykem.

Léčivá látka a její množství

 • Léčivými látkami v jedné sublingvální tabletě jsou:
 • Aconitum napellus 3 CH
 • Arum triphyllum 3 CH
 • Belladonna 6 CH
 • Bryonia 3 CH
 • Calendula officinalis 6 CH
 • Euspongia officinalis (Spongia tosta) 6 CH
 • Ferrum phosphoricum 6 CH
 • Hepar sulfuris calcareum (Hepar sulfur) 6 CH
 • Hydrargyri aminochloridum (Mercurius solubilis) 6 CH
 • Kalii dichromas (Kalium bichromicum) 6 CH
 • Populus candicans 6 CH

Jak užívat

Dospělí, dospívající a děti od 6 let:

2 tablety rozpustit v ústech 3-6x denně. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.

Na co si dát pozor

Z důvodu možného rizika vdechnutí tablet se přípravek HOMEOVOX nemá používat u dětí ve věku do 6 let.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Balení

Balení obsahuje 60 tablet.

Nežádoucí účinky

Neočekávají se žádné nežádoucí účinky.

Ale podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

                                                

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

 

sp.zn.sukls337100/2018

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

HOMEOVOX sublingvální tablety

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek HOMEOVOX a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek HOMEOVOX užívat
 3. Jak se přípravek HOMEOVOX užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek HOMEOVOX uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK HOMEOVOX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

HOMEOVOX je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě potíží s hlasem, jako je např. ztráta hlasu, chrapot nebo únava hlasivek.

Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

HOMEOVOX UŽÍVAT

Neužívejte přípravek HOMEOVOX

 • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku HOMEOVOX se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Děti

Z důvodu možného rizika vdechnutí tablet se přípravek HOMEOVOX nemá používat u dětí ve věku do 6 let.

Další léčivé přípravky a přípravek HOMEOVOX

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento léčivý přípravek se může užívat během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek HOMEOVOX nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek HOMEOVOX obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK HOMEOVOX UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí, dospívající a děti od 6 let:

2 tablety rozpustit v ústech 3-6x denně. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.

Orální podání. Tablety nechat rozpustit pod jazykem.

Z důvodu možného rizika vdechnutí tablet se přípravek HOMEOVOX nemá používat u dětí ve věku do 6 let.

Bez porady s lékařem neužívejte tento přípravek déle než 6 dní. Pokud nedojde ke zlepšení obtíží do 2 dnů, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

HOMEOVOX, než jste měl(a)

Neočekává se žádné riziko, jestliže jste užil(a) více přípravku HOMEOVOX, než jste měl(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek HOMEOVOX

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Neočekávají se žádné nežádoucí účinky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK HOMEOVOX UCHOVÁVAT

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek HOMEOVOX obsahuje

Léčivými látkami v jedné sublingvální tabletě jsou: Aconitum napellus 3 CH Arum triphyllum 3 CH Belladonna 6 CH Bryonia 3 CH Calendula officinalis 6 CH Euspongia officinalis (Spongia tosta) 6 CH Ferrum phosphoricum 6 CH Hepar sulfuris calcareum (Hepar sulfur) 6 CH Hydrargyri aminochloridum (Mercurius solubilis) 6 CH Kalii dichromas (Kalium bichromicum) 6 CH Populus candicans 6 CH

Pomocnými látkami jsou: sacharóza, monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, arabská klovatina, želatina, mastek, bílý vosk, karnaubský vosk.

Jak přípravek HOMEOVOX vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé sublingvální tablety. Papírová krabička obsahující 60 sublingválních tablet v Al/PVC blistrech.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2, avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Zkratky uvedené na krabičce: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 3. 2019

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: BOIRON
Kód výrobku: 142502
Kód EAN: 3352712001286
Kód SÚKL: 97940
ATC skupina: Homeopatika (česká atc skupina)
Cesta podání: Orální podání
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták BOIRON Homeovox 60 tablet

Příbalovou informaci k produktu BOIRON Homeovox 60 tablet zobrazíte nebo stáhnete zde: BOIRON Homeovox 60 tablet.pdf

Souhrn údajů o přípravku (SPC)

Recenze (12)

Recenze BOIRON Homeovox 60 tablet

Recenze od 12 uživatelů s celkovým hodnocením 90 %.

Přidat recenzi produktu

90 %

sice to chvíli trvá, ale musí u toho být i hlasový klid, což u učitelů moc nejde

dobrý na hlasivky
100 %

báječná věc na hlasivky

80 %

doporučuji

pomáhá při ztrátě hlasu a s tím spojenou bolestí v krku
nemá vedlejší účinky
60 %

80 %

Na mě velmi dobře zabírá. Produkt vřele doporučuji.

homeopatika
žádné vedlejší účinky
80 %

Na mě velmi dobře zabírá. Produkt vřele doporučuji.

homeopatika
žádné vedlejší účinky
100 %

Manžel užívá kdykoliv je nastydlý a nemůže mluvit, pomáhá mu vyléčit hlasivky.

- účinné
- pomáhá při zánětech hrtanu
- homeopatikum
100 %

Manžel užívá kdykoliv je nastydlý a nemůže mluvit, pomáhá mu vyléčit hlasivky.

účinné
pomáhá při zánětech hrtanu
homeopatikum
100 %

100 %

tento lék je velmi dobrý homeopatický produkt

velmi dobře léčí namožené hlasivky,účinkuje velmi brzy po užití
žádné není

Diskuze

Diskuze BOIRON Homeovox 60 tablet

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

100 % 05/10/2012

Manžel užívá kdykoliv je nastydlý a nemůže mluvit, pomáhá mu vyléčit hlasivky.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám