Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na křečové žíly

HIRUDOID FORTE 1X100GM Gel - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 70625
Onemocnění povrchových žil. Urychluje vstřebávání krevních výronů a zánětlivých infiltrátů a tlumí povrchové zánětlivé procesy.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Onemocnění povrchových žil. Urychluje vstřebávání krevních výronů a zánětlivých infiltrátů a tlumí povrchové zánětlivé procesy.

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Značka: HIRUDOID
Kód výrobku: 70625
Kód EAN:
Kód SÚKL: 100307
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Onemocnění povrchových žil jako zánět žil (flebitis), provázených ucpání cévy krevní sraženinou (tromboflebitis), záněty žilních městků (varicoflebitis), ošetřování křečových žil, podráždění nebo zánětu žil po injekcích a infúzích. Krevní výrony, pohmožděniny a otoky. Pomocná léčba po operacích křečových žil nebo po jejich injekční léčbě (skleroterapie). Přípravek mohou používat dospělí i děti a těhotné i kojící ženy.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn. sukls107290/2012 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Hirudoid forte  

445mg/100g 

gel 

 

glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice) 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

  
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Hirudoid forte gel a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hirudoid forte gel používat 

3. 

Jak se Hirudoid forte gel používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Hirudoid forte gel uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  

Co je Hirudoid forte gel a k čemu se používá 

 
Hirudoid  forte  gel  je  léčivý  přípravek,  který  potlačuje  otok  a  zánět  a  stimuluje  rozpouštění  krevních 
sraženin. 
 
Hirudoid forte gel se používá 
k místní léčbě: 
-  zranění tupým předmětem s krevním výronem nebo bez výronu 
-  povrchového zánětu žil, pokud není možná kompresní léčba (při ní dochází ke zlepšení odtoku krve 

žilním  systémem  dolních  končetin  prostřednictvím  mechanického  stlačování  žil,  např.  pomocí 
elastických obinadel nebo kompresních elastických punčoch). U povrchového zánětu žil se přípravek 
používá pouze na doporučení lékaře. 

 
Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hirudoid forte gel používat 

 
Nepoužívejte Hirudoid forte gel 
-  jestliže  jste  alergický(á)  tlivělý/á)  na  chondroitin-polysulfát  (glykosaminoglykan-  polysulfát)  nebo  na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

2/4 

 

Upozornění a opatření  

- Přípravek se nesmí dostat do styku s očima a sliznicemi. 
- Nepoužívejte Hirudoid forte gel na otevřené rány a poškozenou pokožku. 
Před použitím přípravku Hirudoid forte gel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
 
Další léčivé přípravky a Hirudoid forte gel 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
 
Vzájemné ovlivnění přípravku s jinými léky není známo. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Žádné  škodlivé  účinky  na  nenarozené  a  kojené  děti  nebyly  dosud  při  lokálním  používání 
glykosaminoglykan-polysulfátu těhotnými a kojícími ženami hlášeny.  
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Hirudoid forte nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Hirudoid forte gel obsahuje propylenglykol 
Propylenglykol může způsobit podráždění kůže. 
 
 
3.  

Jak se Hirudoid forte gel používá 

 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu     s  příbalovou  informací 

nebo  podle  pokynů 

svého lékaře nebo lékárníka

. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Doporučená dávka  
Obvykle se Hirudoid forte gel nanáší na postiženou oblast 2–3krát denně.  
Podle velikosti ošetřovaného místa obvykle stačí nenést proužek gelu v délce asi 3 – 5 cm.   
  
Způsob použití 
K zevnímu použití na kůži
 
Přípravek nanášejte pouze na neporušenou kůži, nesmí přijít do kontaktu s očima a sliznicemi. 
Hirudoid forte gel rovnoměrně naneste na postiženou oblast a jemně rozetřete po postiženém místě. 
 
 
Jako u ostatních gelů obsahujících alkohol, ošetřenou plochu nesmíte překrýt obvazem.  
 
 
Hirudoid  forte  gel je  vhodný  také  na  fyzikální  léčebné  procedury, jako je  fonoforéza  a  iontoforéza.  Při 
iontoforéze se gel aplikuje pod katodu. 
 

 

3/4 

 
Jak otevřít tubu 
Ochranná folie na otvoru tuby se propíchne hrotem otočeného uzávěru. Uzávěr nasaďte na tubu, zatlačte 
silně dolů a otočte. Před použitím se přesvědčte, že otvor je zcela volný. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Každá tuba přípravku Hirudoid forte gel je kontrolována z hlediska správné hmotnosti. Při procesu plnění 
je pro zajištění uzavření tuby technicky nutné, aby část tuby zůstala prázdná. Prázdný prostor ale nemá 
žádný vliv na vlastní hmotnost náplně tuby.  
 
Délka léčby 
Při léčbě poranění tupým předmětem je délka léčby obvykle do 10 dnů, u povrchového zánětu žil většinou 
1–2 týdny. O délce používání přípravku u povrchového zánětu žil vždy rozhodne lékař. 
 
Pokud  při  léčbě  poranění  tupým  předmětem  Vaše  příznaky  přetrvávají  nebo  se  nezlepší  do  10  dnů 
pravidelné léčby, poraďte se s lékařem. 
 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000) 
Velmi  vzácně  se  při  použití  přípravku  Hirudoid  forte  gel  mohou  vyskytnout  lokální  reakce 
z přecitlivělosti, např. zčervenání kůže. Většinou tyto příznaky po přerušení léčby rychle ustoupí. 
 
 
Není známo ( z dostupných údajů nelze určit): 
Propylenglykol může způsobit podráždění kůže (viz také bod 2). 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 

 

4/4 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5.  

Jak Hirudoid forte gel uchovávat 

 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek  po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce  za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
 
Po prvním otevření spotřebujte do 12 měsíců. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky    do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6.  

Obsah balení a d

alší informace 

 
Co Hirudoid forte gel obsahuje 
Léčivou látkou je: glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice) 
 
100 g  gelu obsahuje glycosaminoglycani polysulfas 445 mg z hovězí trachey, ekvivalentní 40 000 U.* 
* jednotky stanovené pomocí aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT) 
 
Dalšími složkami jsou: 
Hydroxid sodný, karbomer 980, isopropylalkohol, propylenglykol, čištěná voda. 
 
Jak Hirudoid forte gel vypadá a co obsahuje toto balení 
Průsvitný  bezbarvý  homogenní  gel  v zaslepené  hliníkové  tubě  s vnitřním  ochranným  lakem 
z epoxyfenolových pryskyřic s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem. 
 
Velikost balení: 40 g a 100 g  
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
D-61118 Bad Vilbel 
Německo 
 
Výrobce: 
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo 
Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27.7.2016 
 

Recenze

Recenze produktu HIRUDOID FORTE 1X100GM Gel

Diskuze

Diskuze k produktu HIRUDOID FORTE 1X100GM Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám