HIRUDOID Gel 40 g

Léčivý přípravek

Skladem Dnes odešleme, zítra u vás.

99 Kč

Přidat do oblíbených Potřebuji poradit

Přidejte ještě

HIRUDOID Gel 40 g

Onemocnění povrchových žil jako zánět žil (flebitis), provázejících ucpání cévy krevní sraženinou (tromboflebitis), záněty žilních městků (varicoflebitis), ošetřování křečových žil, podráždění nebo zánětu žil po injekcích a infúzích. Krevní výrony, pohmožděniny a otoky. Pomocná léčba po operacích křečových žil nebo po jejich injekční léčbě (skleroterapie). Přípravek mohou používat dospělí i děti a těhotné i kojící ženy.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
70620
Kód EAN:
4011548021293
Kód SÚKL:
ATC skupina:
Organo-heparinoid
Cesta podání:
Kožní podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

HIRUDOID Gel 40 g

Příbalovou informaci k produktu HIRUDOID Gel 40 g stáhnete ve formátu pdf zde: HIRUDOID Gel 40 g.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC HIRUDOID Gel 40 g

sp.zn. sukls107292/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Hirudoid

300mg/100g

gel

glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci
 1. Co je Hirudoid gel a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hirudoid gel používat
 3. Jak se Hirudoid gel používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Hirudoid gel uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Hirudoid gel

a k čemu se používá

Hirudoid gel je léčivý přípravek, který potlačuje otok a zánět a stimuluje rozpouštění krevních sraženin.

Hirudoid gel se používá

k místní léčbě:

 • zranění tupým předmětem s krevním výronem nebo bez výronu
 • povrchového zánětu žil, pokud není možná kompresní léčba (při ní dochází ke zlepšení odtoku krve žilním systémem dolních končetin prostřednictvím mechanického stlačování žil, např. pomocí elastických obinadel nebo kompresních elastických punčoch). U povrchového zánětu žil se přípravek používá pouze na doporučení lékaře.

Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hirudoid gel používat

Nepoužívejte Hirudoid gel

 • jestliže jste alergický(á) na chondroitin-polysulfát (glykosaminoglykan-polysulfát) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

 • přípravek se nesmí dostat do styku s očima a sliznicemi
 • nepoužívejte Hirudoid gel na otevřené rány a poškozenou pokožku. Před použitím přípravku Hirudoid gel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a Hirudoid gel

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné ovlivnění přípravku s jinými léky není známo.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Žádné škodlivé účinky na nenarozené a kojené děti nebyly dosud při lokálním používání glykosaminoglykan-polysulfátu těhotnými a kojícími ženami hlášeny.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

: Hirudoid nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Hirudoid gel obsahuje propylenglykol

Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.

3. Jak se Hirudoid gel

používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je: Obvykle se Hirudoid gel nanáší na postiženou oblast 2-3krát denně. Podle velikosti ošetřovaného místa obvykle stačí nenést proužek gelu v délce asi 3 - 5 cm.

Způsob použití

K zevnímu použití na kůži.

Přípravek nanášejte pouze na neporušenou kůži, nesmí přijít do kontaktu s očima a sliznicemi. Hirudoid gel rovnoměrně naneste na postiženou oblast a jemně rozetřete po postiženém místě.

Jako u ostatních gelů obsahujících alkohol, ošetřenou plochu nesmíte překrýt obvazem.

Hirudoid gel je vhodný také na fyzikální léčebné procedury, jako je fonoforéza a iontoforéza. Při iontoforéze se gel aplikuje pod katodu.

Jak otevřít tubu Ochranná folie na otvoru tuby se propíchne hrotem otočeného uzávěru. Uzávěr nasaďte na tubu, zatlačte silně dolů a otočte. Před použitím se přesvědčte, že otvor je zcela volný.

Každá tuba přípravku Hirudoid gel je kontrolována z hlediska správné hmotnosti. Při procesu plnění je pro zajištění uzavření tuby technicky nutné, aby část tuby zůstala prázdná. Prázdný prostor ale nemá žádný vliv na vlastní hmotnost náplně tuby.

Délka léčby

Při léčbě poranění tupým předmětem je délka léčby obvykle do 10 dnů, u povrchového zánětu žil většinou 1-2 týdny. O délce používání přípravku u povrchového zánětu žil vždy rozhodne lékař.

Pokud při léčbě poranění tupým předmětem Vaše příznaky přetrvávají nebo se nezlepší do 10 dnů pravidelné léčby, poraďte se s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000)

Velmi vzácně se při použití přípravku Hirudoid gel mohou vyskytnout lokální reakce z přecitlivělosti, např. zčervenání kůže. Většinou tyto příznaky po přerušení léčby rychle ustoupí.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): Propylenglykol může způsobit podráždění kůže (viz také bod 2). Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Hirudoid gel

uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Hirudoid gel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po prvním otevření spotřebujte do 12 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Hirudoid gel obsahuje

Léčivou látkou je: glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice)

100 g gelu obsahuje 300 mg glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey, ekvivalentní 25 000 U.*

 • jednotky stanovené pomocí aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT)

Dalšími složkami jsou: Hydroxid sodný, karbomer 980, isopropylalkohol, propylenglykol, čištěná voda.

Jak Hirudoid gel vypadá a co obsahuje toto balení

Průsvitný bezbarvý homogenní gel v zaslepené hliníkové tubě s vnitřním ochranným lakem z epoxyfenolových pryskyřic s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem.

Velikost balení: 40 g a 100 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 D-61118 Bad Vilbel Německo

Výrobce

STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27.7.2016.

HIRUDOID Gel 40 g

100 %
cenově výhodný

HIRUDOID Gel 40 g

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Lékárna.cz
Zeptejte se lékárníka

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více