Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

HELICID 10 ZENTIVA 90X10MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 90344

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 90344
Kód EAN:
Kód SÚKL: 115396
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Helicid 10 Zentiva se používá ke krátkodobé i dlouhodobé léčbě: - vředu dvanáctníku a žaludku; - vředů dvanáctníku a žaludku způsobených podáváním léčiv proti bolesti a zánětu kloubů a svalů (eroze a vředy gastroduodena způsobené podáváním nesteroidních antirevmatik - antiflogistik); - vředové choroby dvanáctníku a žaludku s bakteriální infekcí žaludku (eradikace Helicobacter pylori); - zánětu jícnu způsobeného návratem žaludečního obsahu do jícnu (refluxní ezofagitida) u dospělých a dětí od jednoho roku; - nemoci s příznaky (např. pálením žáhy) způsobenými návratem žaludečního obsahu do jícnu (symptomatická refluxní choroba jícnu); - trávicích obtíží projevujících se bolestí v nadbřišku i jiných částech břicha, pálením žáhy, návratem kyselého nebo hořkého žaludečního obsahu do jícnu a celkovou poruchou chuti k jídlu (dyspepsie); - nadměrné sekrece žaludeční kyseliny v důsledku zvýšené produkce hormonu gastrinu z nádoru slinivky břišní (Zollinger-Ellisonův syndrom). Helicid 10 Zentiva se používá k předcházení vdechnutí žaludečního obsahu v průběhu operace u pacientů v celkové anestezii (profylaxe aspirace žaludečního obsahu). Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od jednoho roku.

Příbalový leták

 

1/8

 

sp.zn. sukls98606/2017 
 

 

Příbalová informace – informace pro uživatele 

 

HELICID 10 ZENTIVA  

enterosolventní tvrdé tobolky 

omeprazolum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek HELICID 10 ZENTIVA a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek HELICID 10 ZENTIVA užívat 

3. 

Jak se přípravek HELICID 10 ZENTIVA užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek HELICID 10 ZENTIVA uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek HELICID 10 ZENTIVA a k čemu se používá 

 
Přípravek HELICID 10 ZENTIVA obsahuje léčivou látku omeprazol. Omeprazol patří do skupiny léčiv 
nazývaných „inhibitory protonové pumpy“. Účinkují tak, že snižují množství kyseliny, která se tvoří ve 
Vašem žaludku. 
 
HELICID 10 ZENTIVA se používá k léčbě následujících stavů: 
U dospělých: 
• 

Refluxní choroba jícnu (GERD). Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, 
která spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. 

• 

Vředy horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy). 

• 

Vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud máte toto 
onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 

• 

Vředy, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako „nesteroidní protizánětlivé 
léky“ (NSAID). Přípravek HELICID 10 ZENTIVA lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, 
když užíváte NSAID. 

• 

Nadměrná tvorba žaludeční kyseliny způsobená růstem slinivky břišní (Zollinger-Ellisonův 
syndrom). 

 
U dětí: 
Děti od 1 roku a s hmotností  10 kg a vyšší 
• 

Refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která 
spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. 

U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na 
zvracení (zvracení) a pomalé přibývání na váze. 

 

2/8

 

 
Děti od 4 roků a dospívající 
• 

Vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud má Vaše dítě 
tuto infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek HELICID 10 ZENTIVA 
užívat 

 
Neužívejte přípravek HELICID 10 ZENTIVA 
-  Jestliže jste alergický(á) na omeprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). 

-  Jestliže jste alergický(á) na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol, 

lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol). 

-  Jestliže užíváte léky, které obsahují nelfinavir (k léčbě infekce HIV). 
 
Pokud se Vás týká cokoliv z výše uvedeného, přípravek HELICID 10 ZENTIVA neužívejte. Pokud si 
nejste jistý(á), obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete přípravek HELICID 10 
ZENTIVA užívat. 
 
Upozornění a opatření 
Neužívejte přípravek HELICID 10 ZENTIVA po dobu delší než 14 dnů bez porady s lékařem. Pokud 
nedojde k úlevě, nebo dojde ke zhoršení příznaků, poraďte se s lékařem. 
Přípravek HELICID 10 ZENTIVA může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Před užitím, nebo 
pokud se následující obtíže objeví v průběhu léčby přípravkem HELICID 10 ZENTIVA, se poraďte se 
svým lékařem: 

•  Jestliže jste bez známých příčin více zhubnul(a) a máte potíže s polykáním. 
•  Máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu. 
•  Začal(a) jste zvracet potravu nebo krev. 
•  Máte černou stolici (stolici s příměsí krve). 

•  Máte silný a trvalý průjem, neboť bylo zjištěno, že podávání omeprazolu je spojeno s mírným 

zvýšením rizika infekčního průjmu. 

•  Máte závažné problémy s játry. 
•  Pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku 

HELICID 10 ZENTIVA 

a snižuje množství žaludeční kyseliny.  

Před užitím tohoto léčivého přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud máte jít na speciální vyšetření 
krve (chromogranin A). 
 
Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co 
nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem 

HELICID 10 ZENTIVA 

bude možná nutné 

ukončit. Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů. 
 
Pokud užíváte přípravek 

HELICID 10 ZENTIVA 

déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu 

hladiny  hořčíku  v krvi.  Nízké  hladiny  hořčíku  se  projevují  únavou,  nechtěnými  záškuby  svalů, 
dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto 
příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a 
vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi.

 

 
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je přípravek HELICID 10 ZENTIVA, po dobu delší než 
1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). 
Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko 
osteoporózy). 
 

 

3/8

 

Jestliže užíváte přípravek HELICID 10 ZENTIVA dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás 
pravděpodobně bude pravidelně sledovat. Měl(a) byste lékaři říci o jakémkoli zvláštním příznaku a 
pozorování, kdykoliv lékaře navštívíte. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek HELICID 10 ZENTIVA 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Přípravek HELICID 10 ZENTIVA může ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou ovlivnit 
účinek přípravku HELICID 10 ZENTIVA. 
 
Neužívejte přípravek HELICID 10 ZENTIVA, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce 
HIV). 
 
Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv: 

  Ketokonazol, itrakonazol, posakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění). 

  Digoxin (k léčbě problémů se srdcem). 

  Diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie). 

  Fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, lékař Vás bude sledovat, když začnete 

užívat nebo přestanete užívat přípravek HELICID 10 ZENTIVA. 

  Warfarin a jiné blokátory vitaminu K (ke snížení srážlivosti krve). Lékař Vás bude možná 

muset sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat přípravek HELICID 10 ZENTIVA. 

  Rifampicin (k léčbě tuberkulózy). 

  Atazanavir (k léčbě infekce HIV). 

  Takrolimus (v případech transplantace orgánů). 

  Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese). 

  Cilostazol (k léčbě intermitentní klaudikace, tj. bolesti vznikající při chůzi, kdy dochází 

k nedokrvení svalů při poruše průtoku krve v dolních končetinách). 

  Saquinavir (k léčbě infekce HIV). 

  Klopidogrel (k prevenci vzniku krevních sraženin (trombů)). 

  Erlotinib (k léčbě rakoviny). 

  Methotrexát (chemoterapeutikum užívané ve vysokých dávkách k léčbě rakoviny) – jestliže 

užíváte vysokou dávku methotrexátu, lékař může dočasně přerušit Vaši léčbu přípravkem 
HELICID 10 ZENTIVA. 

 
Pokud Vám lékař předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin a současně přípravek HELICID 10 
ZENTIVA k léčbě vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste lékaře 
informoval(a) o všech lécích, které užíváte. 
 
Přípravek HELICID 10 ZENTIVA s jídlem a pitím 
Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Předpokládá se, že se omeprazol vylučuje do mateřského mléka, ale není pravděpodobné, že by 
ovlivňoval dítě, pokud je užíván v doporučených dávkách. Lékař rozhodne, zda můžete přípravek 
HELICID 10 ZENTIVA užívat, pokud kojíte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek HELICID 10 ZENTIVA pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat 
nástroje a stroje. Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 
4). Pokud se u Vás objeví, neměl(a) byste řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek HELICID 10 ZENTIVA obsahuje laktosu a sacharosu  

 

4/8

 

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, obraťte se na lékaře předtím, než začnete užívat 
tento přípravek. 
 
 
3. 

Jak se přípravek HELICID 10 ZENTIVA užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Lékař Vám řekne, kolik tobolek a jak dlouho budete užívat. Závisí to na onemocnění a Vašem věku. 
Doporučené dávky jsou uvedeny níže: 
 
Dospělí: 
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace

  Pokud lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozen, doporučená dávka je 20 mg jednou denně 

po dobu 4-8 týdnů. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 40 mg po 
dobu dalších 8 týdnů. 

  Pokud se jícen zhojil, doporučená pokračovací dávka je 10 mg jednou denně. 

  Pokud jícen není poškozen, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně. 

 
Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed): 

  Doporučená dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, může Vám 

lékař doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů. 

  Pokud se vřed zcela nezhojí, dávku lze zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. 

 
Léčba žaludečních vředů

  Doporučená dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud nedojde ke zhojení, lékař 

Vám může doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů. 

  Pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů. 

 
Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů

  Doporučená dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 40 mg 

jednou denně. 

 
Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených užíváním NSAID (nesteroidní 
protizánětlivé léky): 

  Doporučená dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů. 

 
Prevence vzniku dvanáctníkových a žaludečních vředů, pokud užíváte NSAID

  Doporučená dávka je 20 mg jednou denně. 

 
Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu: 

  Doporučená dávka je 20 mg omeprazolu dvakrát denně po dobu 1 týdne. 

  Lékař Vám předepíše dvě z následujících antibiotik: amoxicilin, klarithromycin nebo 

metronidazol. 

 
Léčba nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené (nejčastěji) nádorem slinivky břišní (Zollinger-
Ellisonův syndrom)

  Doporučená dávka je 60 mg denně. 

  Lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne o tom, jak dlouho budete přípravek užívat. 

 
Děti: 
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace

  Děti starší než 1 rok a s tělesnou hmotností větší než 10 kg mohou užívat omeprazol. Dávka 

 

5/8

 

pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce. 

 
Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu: 

  Děti starší než 4 roky mohou užívat omeprazol. Dávka pro děti se určí na základě tělesné 

hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce. 

  Lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin. 

 
Způsob užívání tohoto přípravku
 

  Doporučuje se užívat tobolky ráno. 

  Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno. 

  Tobolky spolkněte celé a zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťte. 

Tobolky obsahují potahované pelety. Tyto mikropelety obsahují léčivou látku omeprazol a 
jsou potaženy vrstvou, která je chrání před rozkladem při průchodu žaludkem. Pelety uvolňují 
léčivou látku v tenkém střevě, odkud se dostává do těla na místo účinku. Je důležité, aby se 
pelety nepoškodily. 

 
Co dělat v případě, že máte Vy nebo Vaše dítě potíže s polykáním tobolek 
Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě potíže s polykáním tobolek: 

  Tobolku otevřete a obsah spolkněte a zapijte polovinou sklenice vody nebo vysypte obsah 

tobolky do sklenice s vodou prostou oxidu uhličitého (neperlivá voda), kyselým ovocným 
džusem (např. jablečný, pomerančový nebo ananasový) nebo jablečnou šťávou. 

  Před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs vypijte ihned nebo nejpozději do 

30 minut. 

  Abyste vypili veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou vodou a obsah vypijte. Tuhé 

částečky obsahují léčivou látku – nekousejte je ani nedrťte. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku HELICID 10 ZENTIVA, než jste měl(a)

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku HELICID 10 ZENTIVA, než Vám předepsal lékař, obraťte se přímo 
na lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek HELICID 10 ZENTIVA 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas 
další dávky, vynechte opomenutou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Pokud zaznamenáte některý z následujících vzácných, ale závažných nežádoucích účinků, 
přestaňte HELICID 10 ZENTIVA užívat a ihned kontaktujte lékaře

  Náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním 

(těžká alergická reakce). 

  Zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno závažné puchýřovatění a 

krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o „Stevens-Johnsonův syndrom“ 
nebo „toxickou epidermální nekrolýzu“. 

  Žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater. 

 
Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitou četností, která je definována takto: 
 

 

6/8

 

Velmi časté: 

Mohou postihnout více než 1 pacienta z 10 

Časté: 

Mohou postihnout až 1 pacienta z 10 

Méně časté: 

Mohou postihnout až 1 pacienta ze 100 

Vzácné: 

Mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000 

Velmi vzácné: 

Mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000 

Není známo: 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

 
Další nežádoucí účinky zahrnují: 
 
Časté nežádoucí účinky 

  Bolest hlavy. 

  Vliv na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost. 

  Pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení, nezhoubné polypy žaludku. 

 
Méně časté nežádoucí účinky 

  Otoky chodidel a kotníků. 

  Poruchy spánku (nespavost). 

  Závratě, slabost, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost. 

  Pocit závratě (vertigo). 

  Změny krevních testů při kontrole funkce jater. 

  Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže. 

  Celková nepohoda a ztráta energie. 

  Zlomenina krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (jestliže je přípravek HELICID 10 

ZENTIVA užíván ve vyšších dávkách a příliš dlouho viz bod 2). 

 

Vzácné nežádoucí účinky 

  Problémy s krví, např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může  

způsobovat slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi. 

  Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti. 

  Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (nauzea) a křeče. 

  Neklid, zmatenost nebo deprese. 

  Poruchy chuti. 

  Problémy s viděním, např. neostré vidění. 

  Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus). 

  Sucho v ústech. 

  Zánět dutiny ústní. 

  Zánět střeva (může vést k průjmu). 

  Infekce označovaná jako moučnivka, která může mít vliv na střevo a je způsobená plísní. 

  Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu. 

  Ztráta vlasů (plešatost). 

  Kožní vyrážka po oslunění. 

  Bolesti kloubů nebo svalů. 

  Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida). 

  Zvýšená potivost. 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky 

  Změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (nedostatek bílých krvinek). 

  Agresivita. 

  Vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace). 

  Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku. 

  Náhlý nástup těžké vyrážky nebo vznik puchýřů nebo olupování kůže. Může být doprovázeno 

horečkou a bolestí kloubů (erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická 

 

7/8

 

epidermální nekrolýza). 

  Svalová slabost. 

  Zvětšení prsů u mužů. 

 
Přípravek HELICID 10 ZENTIVA může ve velmi vzácných případech ovlivnit bílé krvinky, což může 
vést až k oslabení imunity. Pokud máte infekční onemocnění s příznaky horečky a celkově značně 
zhoršeného stavu s příznaky místní infekce, např. bolest šíje, bolest v krku nebo ústech nebo potíže s 
močením, poraďte se co nejdříve s lékařem, aby bylo možno krevním testem vyloučit nedostatek bílých 
krvinek (agranulocytózu). Je třeba, abyste informoval(a) lékaře o lécích, které právě užíváte. 
 
Není známo ( z dostupných dat nelze určit frekvenci ) 

  Vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů. 

  Nízké hladiny hořčíku v krvi (hypomagnesemie) (viz bod 2 „Upozornění a opatření“). 

 
Nebuďte znepokojeni tímto seznamem možných nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z 
nich.  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek HELICID 10 ZENTIVA uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Lahvičky: Po prvním otevření lahvičky přípravek spotřebujte do 3 měsíců. Uchovávejte v dobře 
uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek HELICID 10 ZENTIVA obsahuje 
Léčivou látkou je omeprazolum 10 mg v 1 tobolce. 
Pelety: pomocnými látkami jsou zrněný cukr (obsahuje nejvýše 92 % sacharosy, zbytek obsahuje 
kukuřičný škrob a může také obsahovat škrobové hydrolyzáty a přísady barviv), laktosa, hypromelosa 
2910/6, hyprolosa, natrium-lauryl-sulfát, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, disperze 
kopolymeru MA/EA 1:1 30% (obsahuje natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80 a čištěnou vodu), makrogol 
6000, mastek. 

 

8/8

 

Tělo 

tobolky: černý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172), 

oxid titaničitý (E 171), želatina. 

Víčko 

tobolky: červený oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), 

želatina. 
 
Jak přípravek HELICID 10 ZENTIVA vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek HELICID 10 ZENTIVA jsou enterosolventní tvrdé tobolky č. 4 s oranžovým víčkem a světle 
hnědým tělem obsahující téměř bílé až světle žlutohnědé kulaté pelety. 
 
Druh obalu 
1. Skleněná lahvička hnědé barvy, bílý HDPE šroubovací uzávěr s vloženým vysoušedlem, krabička. 
2. Bílá HDPE lahvička, bílý PP bezpečnostní uzávěr s vloženým vysoušedlem, krabička. 
3. Al-oPA/Al/HDPE/PE + vysoušedlo/HDPE blistr. 
 
Velikost balení: 90 enterosolventních tobolek. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10-Dolní Měcholupy, Česká republika 
 
Výrobce 
S.C. Zentiva S.A., B-dul Theodor Pallady nr.50, sector 3, Bukurešť, cod032266, Rumunsko 
 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 4. 2017 
 
 

Recenze

Recenze produktu HELICID 10 ZENTIVA 90X10MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu HELICID 10 ZENTIVA 90X10MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám