Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 95928
Kód EAN:
Kód SÚKL: 110036
Přípravek Helex Retard je indikován k léčbě příznaků: - úzkostných stavů; - panických poruch s agorafobií (strach z otevřených prostranství, davů apod.) nebo bez ní. Přípravek je určen k symptomatické léčbě úzkostných poruch.

Příbalový leták1


Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls50286/2012, sukls50288/2012,
sukls50289/2012
a přílohy k sp. sp.zn. sukls2727/2013, sukls2728/2013, sukls2730/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Helex Retard 0,5mg
Helex Retard 1 mg
Helex Retard 2 mg
tablety s prodlouženým uvolňováním
(Alprazolamum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobně. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaře nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Helex Retard a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Helex Retard užívat
3. Jak se Helex Retard užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Helex Retard uchovávat
6. Další informace

1. CO JE HELEX RETARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Helex Retard obsahuje léčivou látku alprazolam, sloučeninu patřící do skupiny
benzodiazepinů. Přípravek Helex Retard je indikován k léčbě příznaků:
- úzkostných stavů
- panických poruch s agorafobií (strach z otevřených prostranství, davů apod.) nebo bez ní.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK HELEX
RETARD UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Helex Retard:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na alprazolam nebo na kteroukoli další složku přípravku;
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jiné benzodiazepiny;
- při myasthenia gravis (nervosvalové onemocnění vedoucí ke svalové slabosti a unavitelnosti);
- při závažné dechové nedostatečnosti;
- při syndromu spánkové apnoe (přerušované pravidelné dýchání ve spánku);
- trpíte-li těžkou jaterní nedostatečností.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Helex Retard je zapotřebí
jestliže jste zneužíval(a) návykové látky (alkohol, drogy nebo některé léky),
trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin;
trpíte-li těžkými depresemi nebo sebevražednými sklony;
trpíte-li panickými poruchami nebo příbuznými stavy;


2

zaznamenáte-li během léčby nervozitu, neklid, podrážděnost, agresivitu, bludy, vztek, noční
můry, halucinace, psychózu, nepřiměřené chování a jiné poruchy chování. V tomto případě
přerušte užívání přípravku a kontaktujte svého lékaře.
užíváte-li přípravek Helex Retard dlouhodobě. Váš lékař bude pravidelně přehodnocovat
potřebu další léčby, protože dlouhodobá léčba může vést k psychické závislosti.
jste-li starší pacient/ka nebo jste oslaben/a. Lékař vám předepíše nejnižší účinnou dávku, aby se
zabránilo ataxii (porucha hybnosti) nebo zvýšenému útlumu.
jestliže máte poruchu paměti. Ztráta paměti se obvykle projeví několik hodin po užití přípravku.

Pediatričtí pacienti
Alprazolam není určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky přípravku Helex
Retard a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Současné požívání alkoholu nebo některých léků ovlivňujících centrální nervovou soustavu (např. léky
navozující spánek, snižující bolest, léky k léčbě epilepsie, deprese a některé přípravky používané při
léčbě alergií) může zesílit tlumivé účinky přípravku, např. otupit pozornost a schopnost soustředění a
navodit ospalost nebo i spánek.

Sdělte svému lékaři, pokud užíváte některý z následujících léků; může být nezbytné upravit dávku,
nebo vysadit tento lék nebo přípravek Helex Retard:
ketokonazol, itrakonazol nebo jiná azolová antimykotika používaná k léčbě plísňových
onemocnění,
nefazodon, fluvoxamin (k léčbě deprese) a cimetidin (např. k léčbě žaludečních vředů),
fluoxetin (k léčbě deprese), propoxyfen (k léčbě bolesti), perorální kontraceptiva, diltiazem
(např. k léčbě vysokého krevního tlaku) nebo makrolidová antibiotika jako erythromycin a
klarithromycin,
ritonavir (nebo jiné léky k léčbě HIV).

Užívání přípravku Helex Retard s jídlem a pitím
Přípravek může být užíván s jídlem i bez jídla.
Při užívání tablet Helex Retard nepijte alkohol.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotné a kojící ženy by neměly přípravek Helex Retard užívat.
U těhotných žen nejsou s užitím alprazolamu odpovídající zkušenosti. Neužívejte tablety Helex
Retard, jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, pokud to Váš lékař pečlivě nezvážil. Pozorování
u lidí naznačuje, že alprazolam může poškodit nenarozené dítě. Pokud užíváte tablety Helex Retard
v době blízko porodu, řekněte to porodníkovi, protože novorozenec může mít některé příznaky
z vysazení léku.

Při užívání tablet Helex retard nekojte, protože alprazolam je v malém množství vylučován do
mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem k tlumivým účinkům, možnému uvolnění svalů a ospalosti, může alprazolam ovlivnit řízení
dopravních prostředků a jiných činností, které vyžadují zvláštní pozornost, zejména na začátku léčby
nebo při nedostatku spánku. Z tohoto důvodu, neřiďte ani neobsluhujte stroje během užívání přípravku
Helex Retard.
Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě souhlasu lékaře.3

Důležité informace o některých složkách přípravku Helex Retard
Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. JAK SE HELEX RETARD UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Helex Retard přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba stavu úzkostií
Obvyklá počáteční dávka u dospělých je jedna tableta přípravku Helex Retard 0,5 mg ráno a jedna
před spaním, nebo jedna tableta přípravku Helex Retard 1,0 mg před spaním. Lékař může toto
dávkování podle potřeby změnit. Maximální denní dávka je 4 mg alprazolamu denně.
U starších a zesláblých pacientů je obvyklá počáteční dávka jedna tableta přípravku Helex Retard 0,5
mg před spaním. I v tomto případě může lékař dávku upravit podle potřeby.

Léčba panických stavů
Obvyklá počátešní dávka je 0,5 až 1 mg alprazolamu denně. Léčba panických poruch si může vyžádat
vyšší dávky přípravku Helex Retard. Potřebná dávka k potlačení příznaků se běžně pohybuje v
rozmezí 4-6 mg alprazolamu denně, může však být i vyšší.

Tablety je třeba spolknout vcelku, bez rozkousání a zapít vodou.
Délku léčby určí vždy ošetřující lékař.
Při dlouhodobé léčbě bude lékař ukončovat léčbu postupně v delším časovém období.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Helex Retard, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Nikdy nedávejte postiženému sami napít, pokud není plně při vědomí.
Předávkování alprazolamem způsobuje velkou únavu, poruchou hybnosti a sníženou hladinu vědomí.
Může se vyskytnout i snížení tlaku krve, bezvědomí a útlum dechu. Alkohol a jiné látky ovlivňující
centrální nervový systém zvyšují nežádoucí účinky alprazolamu.

Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Helex Retard
Je nezbytné užívat tablety pravidelně, přibližně ve stejnou dobu každý den. Zapomenete-li si vzít
jednu dávku, užijte až následující dávku v obvyklou dobu.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Helex Retard
Bez vědomí lékaře nepřerušujte užívání přípravku Helex Retard.
Alprazolam může vyvolat fyzickou a psychickou závislost. Riziko je nejvyšší při vysokých dávkách a
dlouhodobé léčbě a je vyšší u pacientů, kteří v minulosti zneužívali alkohol nebo drogy. Náhlé
vysazení léčby vyvolává příznaky z vysazení (např. bolest hlavy, bolest svalů, závažnou úzkost,
napětí, neklid, zmatenost, podrážděnost a v závažných případech odosobnění, nepochopení, zvýšenou
citlivost na zvuky, necitlivost, pocit brnění v končetinách, přecitlivělost na světlo, zvuk a dotyk,
halucinace a epileptické záchvaty). Příznaky z vysazení se mohou objevit několik dnů po ukončení
léčby.

Léčba se nemá přerušit náhle, dávky je třeba snižovat postupně podle rady lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Helex Retard nežádoucí účinky, které se ale nemusí


4

vyskytnout u každého.

Velmi časté (postihuje až 1 uživatele z 10)
- útlum, ospalost

Časté nežádoucí účinky (postihuje 1 až 10 uživatelů ze 100):
- snížení chuti k jídlu
- zmatenost, deprese
- ataxie (porucha hybnosti), poruchy koordinace, poruchy paměti, nejasná řeč, poruchy
koncentrace, závrať, bolest hlavy, točení hlavy
- zastřené vidění
- zácpa, pocit na zvracení
- astenie (pocit slabosti), podrážděnost

Méně časté nežádoucí účinky (postihuje 1 až 10 uživatelů z 1 000):
- hyperprolaktinémie (abnormálně vysoké hladiny hormonu prolaktinu v krvi)
- halucinace, vztek, agresivní nebo nepřátelské chování, úzkost, neklid, změny v sexuálním
chování (libido), nespavost, abnormální myšlení, nervozita, vzrušení
- amnézie (ztráta paměti), třes, dystonie (porucha svalového napětí)
- zvracení
- žloutenka, abnormální funkce jater
- zánět kůže
- svalová slabost
- problémy s močením (inkontinence, zadržování moči)
- poruchy menstruačního cyklu, sexuální dysfunkce
- změny tělesné hmotnosti
- zvýšení nitroočního tlaku

Vzácné nežádoucí účinky (postihuje 1 až 10 uživatelů z 10 000)
- změny krevních buněk (agranulocytóza)
- alergické nebo anafylaktické reakce

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)
- hepatitida (zánět jater)
- otok rukou nebo nohou
- nerovnováha nervového systému
- angioedém (otok na různých místech, kde může způsobovat závažné obtíže)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK HELEX RETARD UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Helex Retard nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné
do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
5

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Helex Retard obsahuje
Helex Retard 0,5 mg: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje alprazolamum 0,5 mg.
Helex Retard 1 mg: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje alprazolamum 1,0 mg.
Helex Retard 2 mg: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje alprazolamum 2,0 mg.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, hypromelosa, magnesium-stearát a
Helex Retard 0,5 mg: zeleň laková (obsahuje chinolinovou žluť a indigokarmín) E 104/132 a
Helex Retard 2 mg: indigokarmín

Jak přípravek Helex Retard vypadá a co obsahuje toto balení
Helex Retard 0,5 mg: zelenožluté, kulaté, lehce bikonvexní tablety.
Helex Retard 1 mg: bílé, kulaté, lehce bikonvexní tablety.
Helex Retard 1 mg: bleděmodré, kulaté, lehce bikonvexní tablety.
Tablety jsou baleny v OPA, Al, PVC / Al blistru a v krabičce. Balení obsahuje 30 tablet
s prodlouženým uvolňováním.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro
kontrolu léčiv a u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.3.2013.

Recenze

Recenze produktu HELEX RETARD 2 MG 30X2MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu HELEX RETARD 2 MG 30X2MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze