Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

HELEX RETARD 1 MG 30X1MG Tabl. s prodl. uvol. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 95927

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 95927
Kód EAN: 3838989602437
Kód SÚKL: 110035
Přípravek Helex Retard je indikován k léčbě příznaků: - úzkostných stavů; - panických poruch s agorafobií (strach z otevřených prostranství, davů apod.) nebo bez ní. Přípravek je určen k symptomatické léčbě úzkostných poruch.

Příbalový leták

 
 

 

sp.zn. sukls175606/2015 
sp.zn. sukls32962/2016 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Helex Retard 0,5mg 

Helex Retard 1 mg 
Helex Retard 2 mg 

tablety s prodlouženým uvolňováním 

alprazolamum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Helex Retard a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Helex Retard užívat 

3. 

Jak se přípravek Helex Retard užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Helex Retard uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Helex Retard a k čemu se používá 

 
Přípravek  Helex  Retard  obsahuje  léčivou  látku  alprazolam,  sloučeninu  patřící  do  skupiny 
benzodiazepinů. Přípravek Helex Retard je určen k léčbě příznaků: 

úzkostných stavů 

panických poruch s agorafobií (strach z otevřených prostranství, davů apod.) nebo bez ní. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Helex Retard užívat 

 
Neužívejte přípravek Helex Retard: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  alprazolam  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

jestliže jste alergický(á) na jiné benzodiazepiny; 

při myasthenia gravis (nervosvalové onemocnění vedoucí ke svalové slabosti a unavitelnosti); 

při závažné dechové nedostatečnosti; 

při syndromu spánkové apnoe (zástava dechu ve spánku); 

trpíte-li těžkou poruchou funkce jater. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Helex Retard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

jestliže jste zneužíval(a) návykové látky (alkohol, drogy nebo některé léky). 

máte-li onemocnění jater nebo ledvin. 

trpíte-li těžkými depresemi nebo sebevražednými sklony. 

trpíte-li panickými poruchami nebo podobnými stavy. 

 
 

 

zaznamenáte-li  během  léčby  nervozitu,  neklid,  podrážděnost,  agresivitu,  bludy,  vztek,  noční 
můry,  halucinace,  psychózu,  nepřiměřené  chování  a  jiné  poruchy  chování.  V tomto  případě 
kontaktujte svého lékaře. 

užíváte-li  přípravek  Helex  Retard  dlouhodobě.  Váš  lékař  bude  pravidelně  přehodnocovat 
potřebu další léčby, protože dlouhodobá léčba může vést k psychické závislosti. 

jste-li starší pacient(ka) nebo jste oslaben(a). Lékař Vám předepíše nejnižší účinnou dávku, aby 
se zabránilo poruše hybnosti nebo zvýšenému útlumu. 

jestliže máte poruchu paměti. Ztráta paměti se obvykle projeví několik hodin po užití přípravku. 

 
Benzodiazepiny a podobné přípravky se mají u starších osob užívat s opatrností z důvodu zvýšeného 
rizika  útlumu  a/nebo  svalové  slabosti,  která  se  může  projevit  pády,  což  má  pro  tuto  populaci  často 
závažné důsledky. 
 
Děti a dospívající 
Alprazolam není určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Helex Retard 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat.  Účinky  přípravku  Helex  Retard  a  jiných  současně 
užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. 
 
Současné požívání alkoholu nebo některých léků ovlivňujících centrální nervovou soustavu (např. léky 
navozující spánek, snižující bolest, léky k léčbě epilepsie, deprese a některé přípravky používané při 
léčbě  alergií)  může  zesílit tlumivé  účinky  přípravku,  např.  otupit  pozornost  a  schopnost  soustředění 
a navodit ospalost nebo i spánek. 
 
Sdělte  svému  lékaři,  pokud  užíváte  některý  z následujících  léků;  může  být  nezbytné  upravit  dávku 
nebo vysadit tento lék nebo přípravek Helex Retard: 

ketokonazol,  itrakonazol  nebo  jiná  azolová  antimykotika  používaná  k  léčbě  plísňových 
onemocnění, 

nefazodon, fluvoxamin (k léčbě deprese) a cimetidin (např. k léčbě žaludečních vředů), 

fluoxetin  (k  léčbě  deprese),  propoxyfen  (k  léčbě  bolesti),  perorální  kontraceptiva,  diltiazem 
(např.  k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku)  nebo  makrolidová  antibiotika  jako  erythromycin 
a klarithromycin, 

ritonavir (nebo jiné léky k léčbě HIV). 

 
Přípravek Helex Retard s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek může být užíván s jídlem i bez jídla. 
Při užívání tablet Helex Retard nepijte alkohol. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Těhotné a kojící ženy nemají přípravek Helex Retard užívat. 
U  těhotných  žen  nejsou  s užitím  alprazolamu  odpovídající  zkušenosti.  Neužívejte  tablety  Helex 
Retard, jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, pokud to Váš lékař pečlivě nezvážil. Pozorování 
u lidí naznačuje, že alprazolam  může poškodit nenarozené dítě. Pokud užíváte tablety Helex Retard 
v době  blízko  porodu,  řekněte  to  porodníkovi,  protože  novorozenec  může  mít  některé  příznaky 
z vysazení léku. 
 
Při  užívání  tablet  Helex  Retard  nekojte,  protože  alprazolam  je  v  malém  množství  vylučován  do 
mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

 
 

 

Vzhledem k tlumivým účinkům, možnému uvolnění svalů a ospalosti, může alprazolam ovlivnit řízení 
dopravních  prostředků  a  jiné  činnosti,  které  vyžadují  zvláštní  pozornost,  zejména  na  začátku  léčby 
nebo při nedostatku spánku. Z tohoto důvodu neřiďte ani neobsluhujte stroje během užívání přípravku 
Helex Retard. Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě souhlasu lékaře. 
 
Přípravek Helex Retard obsahuje monohydrát laktosy. 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete 
tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Helex Retard užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Léčba stavu úzkosti 
Obvyklá  počáteční  dávka  u  dospělých  je jedna  tableta  přípravku  Helex  Retard 0,5  mg  ráno  a  jedna 
před  spaním,  nebo  jedna  tableta  přípravku  Helex  Retard  1,0  mg  před  spaním.  Lékař  může  toto 
dávkování podle potřeby změnit. Maximální denní dávka je 4 mg alprazolamu denně. 
 
Starší pacienti 
U  starších  a  zesláblých  pacientů  je  obvyklá  počáteční  dávka  jedna  tableta  přípravku  Helex  Retard 
0,5 mg před spaním. I v tomto případě může lékař dávku upravit podle potřeby. 
 
Léčba panických stavů
 
Obvyklá počáteční dávka je 0,5 až 1 mg alprazolamu denně. Léčba panických poruch si může vyžádat 
vyšší  dávky  přípravku  Helex  Retard.  Potřebná  dávka  k  potlačení  příznaků  se  běžně  pohybuje 
v rozmezí 4-6 mg alprazolamu denně, může však být i vyšší. 
 
Tablety je třeba spolknout vcelku, bez rozkousání, a zapít vodou. 
Délku léčby určí vždy ošetřující lékař. 
Při dlouhodobé léčbě bude lékař ukončovat léčbu postupně v delším časovém období. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Helex Retard, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 
Nikdy nedávejte postiženému sami napít, pokud není plně při vědomí. 
Předávkování alprazolamem způsobuje velkou únavu, poruchu hybnosti a sníženou hladinu vědomí. 
Může se vyskytnout i snížení tlaku krve, bezvědomí a útlum dechu. Alkohol a jiné látky ovlivňující 
centrální nervový systém zvyšují nežádoucí účinky alprazolamu. 
 
Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Helex Retard 
Je  nezbytné  užívat  tablety  pravidelně,  přibližně  ve  stejnou  dobu  každý  den.  Zapomenete-li  si  vzít 
jednu dávku, užijte až následující dávku v obvyklou dobu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Helex Retard 
Bez vědomí lékaře nepřerušujte užívání přípravku Helex Retard. 
Alprazolam může vyvolat fyzickou a psychickou závislost. Riziko je nejvyšší při vysokých dávkách 
a dlouhodobé  léčbě  a  je  vyšší  u  pacientů,  kteří  v minulosti  zneužívali  alkohol  nebo  drogy.  Náhlé 
vysazení  léčby  vyvolává  příznaky  z vysazení  (např.  bolest  hlavy,  bolest  svalů,  závažnou  úzkost, 
napětí, neklid, zmatenost, podrážděnost a v závažných případech odosobnění, nepochopení, zvýšenou 
citlivost  na  zvuky,  necitlivost,  pocit  brnění  v končetinách,  přecitlivělost  na  světlo,  zvuk  a  dotyk, 
halucinace  a  epileptické  záchvaty).  Příznaky  z vysazení  se  mohou  objevit  několik  dnů  po  ukončení 
léčby. 
 

 
 

 

Léčba se nemá přerušit náhle, dávky je třeba snižovat postupně podle rady lékaře. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihovat více než 1 osobu z 10): 

útlum, ospalost 

 
Časté nežádoucí účinky
 (mohou postihovat až 1 osobu z 10): 

snížení chuti k jídlu 

zmatenost, deprese 

ataxie  (porucha  hybnosti),  poruchy  koordinace,  poruchy  paměti,  nejasná  řeč,  poruchy 
koncentrace, závrať, bolest hlavy, točení hlavy 

zastřené vidění 

zácpa, pocit na zvracení 

astenie (pocit slabosti), podrážděnost 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 osobu ze 100): 

hyperprolaktinémie (abnormálně vysoké hladiny hormonu prolaktinu v krvi) 

halucinace,  vztek,  agresivní  nebo  nepřátelské  chování,  úzkost,  neklid,  změny  v sexuálním 
chování (libido), nespavost, abnormální myšlení, nervozita, vzrušení 

amnézie (ztráta paměti), třes, dystonie (porucha svalového napětí) 

zvracení 

žloutenka, abnormální funkce jater 

zánět kůže 

svalová slabost 

problémy s močením (inkontinence, zadržování moči) 

poruchy menstruačního cyklu, sexuální dysfunkce 

změny tělesné hmotnosti 

zvýšení nitroočního tlaku 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 osobu z 1 000) 

změny krevních buněk (agranulocytóza) 

alergické nebo anafylaktické reakce 

 
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit) 

hepatitida (zánět jater) 

otok rukou nebo nohou 

nerovnováha nervového systému 

angioedém (otok na různých místech, kde může způsobovat závažné obtíže) 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 

 
 

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Helex Retard uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Helex Retard obsahuje 

Léčivou látkou je alprazolam. 
Helex  Retard  0,5  mg:  Jedna  tableta  s prodlouženým  uvolňováním  obsahuje  alprazolamum 
0,5 mg. 
Helex Retard 1 mg: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje alprazolamum 1,0 mg. 
Helex Retard 2 mg: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje alprazolamum 2,0 mg. 

 

Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, hypromelosa, magnesium-stearát a 
Helex Retard 0,5 mg: zeleň laková (obsahuje chinolinovou žluť E104 a indigokarmín E132) a 
Helex Retard 2 mg: indigokarmín E132. 

 
Jak přípravek Helex Retard vypadá a co obsahuje toto balení 
Helex Retard 0,5 mg: zelenožluté, kulaté, lehce bikonvexní tablety. 
Helex Retard 1 mg: bílé, kulaté, lehce bikonvexní tablety. 
Helex Retard 2 mg: bleděmodré, kulaté, lehce bikonvexní tablety. 
Tablety  jsou  baleny  v  OPA,  Al,  PVC/Al  blistru  a  v  krabičce.  Balení  obsahuje  30  tablet 
s prodlouženým uvolňováním. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
KRKA – FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Chorvatsko 
 
 
Podrobné  informace  o  tomto  léčivém  přípravku  jsou  k  dispozici  na  webových  stránkách  Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv a u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
186 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 

 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6.4.2016 
 

Recenze

Recenze produktu HELEX RETARD 1 MG 30X1MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu HELEX RETARD 1 MG 30X1MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám