Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

HAVRIX 1440 1X1ML LAH Injekční suspenze - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20844

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 20844
Kód EAN:
Kód SÚKL: 56572
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Aktivní imunizace osob starších 16 let proti infekci způsobené virem hepatitidy A. Vakcína je určena zvláště osobám, které jsou vystaveny zvýšenému riziku nákazy nebo přenosu viru. Nutnost imunizace by se měla zvážit u následujících rizikových skupin: - Cestovatelé, kteří cestují do oblastí se středním a vysokým výskytem hepatitidy A, jako je např. Afrika, Asie, oblast Středozemního moře, Střední východ, Střední a Jižní Amerika. - Personál ozbrojených sil a diplomatických sborů, hemofilici, narkomani užívající intravenózní drogy, homosexuálové, zdravotnický personál pracující s virem hepatitidy A a pracovníci přicházející do styku s odpadními vodami. - Pacienti s chronickým onemocněním jater (jako je např. alkoholická cirhóza, chronická hepatitida B, chronická hepatitida C, autoimunní hepatitida či primární biliární cirhóza). - Osoby, které jsou anebo byly v blízkém kontaktu s nemocnými. Protože viry vylučované infikovanými osobami se mohou objevit až po delší době, měla by se u těchto osob zvážit nutnost aktivní imunizace. Za určitých okolností mohou být vystaveny zvýšenému riziku nákazy nebo přenosu viru i další skupiny lidí. Podle místních podmínek by se měla zvážit nutnost imunizace i u následujících rizikových skupin: - Personál i chovanci zařízení pro mentálně postižené a personál i chovanci ostatních institucí, kde je osobní hygiena na slabé úrovni. - Osoby zaměstnané v mateřských školkách, v jeslích a v ostatních zařízeních, které pracují s dětmi, jež nemají dostatečné hygienické návyky. - Lidé pracující v potravinářském průmyslu. - Za specifických podmínek, jako je např. vypuknutí epidemie hepatitidy A, mohou být vystaveny zvýšenému riziku nákazy další skupiny obyvatel, u kterých by se rovněž měla zvážit nutnost imunizace.

Příbalový leták

1/6Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls205921/2012 a sukls205934/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Havrix 1440, injekční suspenze
Havrix 720 Junior monodose, injekční suspenze

Vakcína proti hepatitidě A inaktivovaná adsorbovaná
Injekční suspenze

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete/Vaše dítě začne tuto vakcínu
dostávat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tato vakcína byla předepsána Vám/Vašemu dítěti. Nedávejte ji žádné další osobě. Mohla by jí
ublížit.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Havrix a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost před zahájením očkování přípravkem Havrix
3. Jak se Havrix podává
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Havrix uchovávat
6. Další informace

1. Co je Havrix a k čemu se používá

Havrix 1440 je vakcína určená dospělým a dospívajícím od 16 let výše k ochraně před onemocněním
hepatitidou A (žloutenkou typu A). Očkování přiměje tělo si vytvořit vlastní ochranu proti této
nemoci, protilátky. Vakcína je určena zvláště těm, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku nákazy nebo
přenosu viru. Vakcína je indikována k použití i v případech, kdy je nutné zvládnout epidemii
žloutenky typu A.

Havrix 720 Junior monodose je vakcína určená dětem a dospívajícím od 1 roku do 15 let k ochraně
před onemocněním žloutenkou typu A. Očkování přiměje tělo si vytvořit vlastní ochranu proti této
nemoci, protilátky. Vakcína je určena zvláště těm, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku nákazy nebo
přenosu viru. Vakcína je indikována k použití i v případech, kdy je třeba zvládnout epidemii žloutenky
typu A.

Žloutenka typu A je infekční onemocnění postihující játra. Je způsobeno virem žloutenky typu A.
Virus žloutenky typu A se může přenášet z jedné osoby na druhou jídlem a pitím, nebo při plavání ve
vodě znečištěné kanalizačním odpadem. Příznaky žloutenky typu A začínají 3 až 6 týdnů po kontaktu
s virem a to nevolností (pocitem na zvracení), horečkou a bolestmi. Po několika dnech může dojít k
zežloutnutí kůže a očního bělma (ke vzniku žloutenky). Onemocnění může probíhat s různou
závažností a také příznaky mohou být různé. U malých dětí často ani nemusí dojít k zežloutnutí.
Většina osob se úplně uzdraví, ale velmi často probíhá onemocnění natolik závažně, že si vyžádá
přibližně měsíční pracovní neschopnost.

Očkování je nejlepším způsobem ochrany proti této nemoci. Žádná ze součástí vakcíny nemůže
vyvolat infekci.
Stránka 2 z 62. Čemu musíte věnovat pozornost před zahájením očkování přípravkem Havrix

Nepoužívejte přípravek Havrix:

Jestliže jste měl(a)/Vaše dítě mělo alergickou reakci na Havrix nebo na jakoukoliv látku
obsaženou v této vakcíně. Všechny léčivé látky a pomocné látky ve vakcíně Havrix jsou
vyjmenovány na konci této příbalové informace. Příznakem alergické reakce může být svědivá
kožní vyrážka, dýchací obtíže a otok tváře nebo jazyka.
Jestliže jste měl(a)/Vaše dítě mělo alergickou reakci na jakoukoliv vakcínu proti hepatitidě A.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Havrix je zapotřebí:

Poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem dříve, než Vám/Vašemu dítěti bude
podán přípravek Havrix:

jestliže jste měl(a)/Vaše dítě mělo po předchozím očkování nějakou vakcínou zdravotní
problémy.
jestliže máte/ Vaše dítě má závažné infekční onemocnění s vysokou teplotou (vyšší než 38 °C).
Mírná infekce, jako je například nachlazení, by neměla být překážkou pro očkování, ale přesto
o tom vždy informujte lékaře.
jestliže máte/Vaše dítě má problémy se srážením krve nebo jestliže se Vám snadno tvoří krevní
podlitiny.
jestliže máte/Vaše dítě má díky nemoci nebo užívání léků oslabený imunitní systém.
jestliže se u Vás/Vašeho dítěte v minulosti vyskytla alergická reakce
při každém injekčním podávání léčiva nebo i před ním může dojít k mdlobám, informujte proto
lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste Vy/Vaše dítě již někdy při injekci omdleli.

Pokud se Vás cokoli z toho týká, nenechávejte se/své dítě očkovat přípravkem Havrix. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky nebo vakcínami

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte/Vaše dítě užívá nebo jste užíval(a)/Vaše
dítě užívalo v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, nebo jestli
jste se v nedávné době podrobil(a)/Vaše dítě se podrobilo jinému očkování.
Současné podání vakcíny Havrix s imunoglobuliny neovlivňuje navození ochrany proti žloutence typu
A. Vzhledem k tomu, že Havrix je inaktivovanou vakcínou, lze předpokládat, že současná podání s
jinými inaktivovanými vakcínami nepovede k interferenci v imunitní odpovědi.
Současné podání vakcíny Havrix a očkování proti tetanu, břišnímu tyfu, žluté horečce ani injekční
vakcíny proti choleře nevede k interferenci s imunitní odpovědí na Havrix.
Pokud je nutné souběžné podání s jinými vakcínami, je nutné jednotlivé vakcíny podat různými
injekčními stříkačkami a jehlami do různých míst.
Vakcína Havrix nesmí být smíchána s jinými vakcínami v téže injekční stříkačce.

U hemodialyzovaných pacientů a u osob s poškozeným imunitním systémem se po jedné dávce
vakcíny Havrix nemusí docílit odpovídajícího titru anti-HAV protilátek. U těchto pacientů může být
nutná aplikace dalších dávek vakcíny.
Havrix nezajišťuje ochranu proti infekcím, které jsou způsobeny viry hepatitidy B, C a E, ani proti
ostatním patogenům způsobujícím infekce jater.
Vakcína může být podána HIV pozitivním osobám.
Séropozitivita proti hepatitidě A se nepovažuje za kontraindikaci podání vakcíny Havrix.

Stránka 3 z 6

Těhotenství a kojení

Zvláštní opatrnosti při podávání vakcíny Havrix je zapotřebí pokud jste těhotná, domníváte se, že
byste mohla být těhotná, nebo byste chtěla otěhotnět. Lékař Vám vysvětlí možné riziko a přínos
očkování vakcínou Havrix během těhotenství.
Dosud není známo, zda vakcína Havrix přechází do mateřského mléka, nicméně se nepředpokládá, že
by mohla způsobit kojeným dětem obtíže. Lékař Vám vysvětlí možné riziko a přínos očkování
vakcínou Havrix během kojení.

Důležité informace o některých složkách přípravku Havrix

Prosím, informujte svého lékaře, jestli jste měl(a) alergickou reakci na neomycin (antibiotikum).
Vakcína obsahuje stopová množství formaldehydu a neomycinu. Tyto látky mohou u citlivých osob vyvolat
alergickou reakci.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by vakcína mohla ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel nebo
obsluze strojů.

3. Jak se Havrix podává

Bude Vám podána 1 dávka vakcíny Havrix 1440 (1,0 ml suspense)/Vaše dítě dostane 1 dávku vakcíny
Havrix 720 Junior monodose (0,5 ml suspenze).

K zajištění dlouhodobé ochrany je třeba podat druhou (posilovací) dávku kdykoliv mezi šestým
měsícem a pátým rokem, přednostně mezí šestým a dvanáctým měsícem po první dávce.

Pokud zmeškáte dobu/Vaše dítě zmešká dobu očkovacího schématu, kontaktujte svého lékaře a
domluvte s ním náhradní termín.

Ujistěte se, že jste dostali/Vaše dítě dostalo obě dávky vakcíny nutné pro dokončení kompletního
očkovacího schématu. Pokud se tak nestane, nemusí být ochrana před nemocemi úplná.

Vakcínu Havrix bude lékař aplikovat injekčně do svalu do horní části paže nebo u malých dětí do
stehna.

Vakcína nesmí být nikdy aplikována do žíly.

Je třeba, aby 30 minut po očkování byla očkovaná osoba pod dohledem lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i vakcína Havrix nežádoucí účinky. Ne u každého se však
nějaké projeví.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 podaných dávek vakcíny):
podrážděnost
bolest hlavy
bolest a zarudnutí v místě vpichu vakcíny, únava

Časté (mohou se vyskytnout do 1 z 10 podaných dávek vakcíny):
ztráta chuti k jídlu
ospalost
nevolnost, zvracení, průjem
otok nebo zatvrdnutí v místě vpichu injekce
Stránka 4 z 6

celkový pocit nevůle, horečka

Méně časté (mohou se vyskytnout do 1 ze 100 podaných dávek vakcíny):
infekce horních cest dýchacích, rýma nebo ucpaný nos
závrať
vyrážka
bolesti svalů, svalová ztuhlost bez souvislosti s cvičením
příznaky podobné chřipce jako jsou vysoká teplota, bolest v krku, rýma, kašel a zimnice

Vzácné (mohou se vyskytnout do 1 z 1000 podaných dávek vakcíny):
neobvyklé pocity pálení, bodání, lechtání brnění a mravenčení
svědění
zimnice

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout do 1 z 10000 podaných dávek vakcíny):
alergické reakce. Tyto se mohou projevovat místními nebo šířícími se vyrážkami, které
mohou být doprovázeny svěděním nebo tvorbou puchýřků, otoky kolem očí a obličeje,
potíže s dýcháním nebo polykáním, náhlý pokles krevního tlaku a ztráta vědomí. Tyto reakce
se mohou vyskytnout ještě před odchodem z ordinace lékaře. Pokud se u Vás/Vašeho dítěte
některé z těchto příznaků vyskytnou, musíte neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Z tohoto
důvodu je také nutné, aby očkovaná osoba byla 30 minut po očkování pod dohledem lékaře.
záchvaty nebo křeče
zužování nebo uzávěr krevních cév
vyrážka, červené, často svědící skvrnky, které se začnou objevovat na končetinách a někdy v
obličeji a na zbytku těla
bolest kloubů

Pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci.

5. Jak Havrix uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte v chladničce (2 °C 8 °C).
Chraňte před mrazem.
Pokud vakcína zmrzne, musí být znehodnocena.
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek Havrix nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Nepotřebnou očkovací
látku zlikviduje lékař nebo zdravotní sestra. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co Havrix obsahuje


Jedna dávka (1 ml) vakcíny Havrix 1440 obsahuje:
Virus hepatitis A inactivatum1, 2 1440 ELISA jednotek
1vyrobeno na lidských diploidních buňkách (MRC-5)
2,adsorbovano na hydratovaný hydroxid hlinitý celkem: 0,50 miligramů Al3+Stránka 5 z 6


Jedna dávka (0,5 ml) vakcíny Havrix 720 Junior monodose obsahuje:

Virus hepatitis A inactivatum1, 2 720 ELISA jednotek
1vyrobeno na lidských diploidních buňkách (MRC-5)
2,adsorbovano na hydratovaný hydroxid hlinitý celkem: 0,25 miligramů Al3+

Dalšími složkami jsou pomocné látky:
hydroxid hlinitý, polysorbát 20, aminokyseliny, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrogenfosforečnan
draselný, chlorid sodný, chlorid draselný, voda na injekci.
Obsahuje stopové množství neomycin-sulfátu (Havrix 1440: méně než 20 ng; Havrix 720: méně než
10 ng).


Jak Havrix 1440 vypadá a co obsahuje toto balení

Havrix 1440 je bílá mléčně zakalená suspenze. Během uchovávání se může vytvořit jemná bílá
usazenina s bezbarvým supernatantem. Vakcína Havrix 1440 může být buď v lahvičce, nebo
v předplněné injekční stříkačce.
Velikost balení
1 x 1 ml v lahvičce,
1 x 1 ml v předplněné injekční stříkačce bez jehly,
1 x 1 ml v předplněné injekční stříkačce s fixní jehlou,
1 x 1 ml v předplněné injekční stříkačce se samostatnou jehlou.

Jak Havrix 720 Junior monodose vypadá a co obsahuje toto balení

Havrix 720 Junior monodose je bílá mléčně zakalená suspenze. Během uchovávání se může vytvořit
jemná bílá usazenina s bezbarvým supernatantem. Vakcína Havrix 720 Junior monodose může být
buď v lahvičce, nebo v předplněné injekční stříkačce.

Velikost balení
1 x 0,5 ml v lahvičce,
1 x 0,5 ml v předplněné injekční stříkačce bez jehly.
1 x 0,5 ml v předplněné injekční stříkačce s fixní jehlou,
1 x 0,5 ml v předplněné injekční stříkačce se samostatnou jehlou.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de l´Institut 89
B-1330 Rixensart
Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
20.3.2013
Stránka 6 z 6Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Při uchovávání vakcíny se může oddělit jemný bílý sediment a bezbarvý supernatant.

Vakcína musí být před použitím řádně protřepána, aby vznikla bílá mléčně zakalená suspenze a vizuálně
zkontrolována na přítomnost cizorodých částic a na netypický vzhled.
Při jakékoliv vizuálně zjištěné odchylce musí být vakcína vyřazena.

Vysvětlení údajů uvedených na vnitřním obalu:
LOT číslo šarže
EXP použitelné do

Recenze

Recenze produktu HAVRIX 1440 1X1ML LAH Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu HAVRIX 1440 1X1ML LAH Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám