Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Kód výrobku: 97113
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125165
Držitel rozhodnutí: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Přípravek je určen k léčbě hypertenzní choroby a k léčbě některých onemocnění srdce a ledvin, kromě toho i k předcházení jejich komplikacím (např. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda).

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 9)
Sp.zn.sukls117968/2013
Sp.zn.sukls117860/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Hartil 2,5 mg
Hartil 5 mg
Hartil 10 mg
Tablety
ramiprilum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Hartil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hartil užívat
3. Jak se Hartil užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Hartil uchovávat
6. Další informace

1. CO JE HARTIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Hartil obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných ACE
inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).
Hartil účinkuje takto:
snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak
uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy
ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.
Hartil se může používat:
k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)
ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici
ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli
máte cukrovku nebo ne)
k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání)
jako léčba následující po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním
selháním.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HARTIL UŽÍVAT
Strana 2 (celkem 9)
Neužívejte Hartil:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na
kteroukoli další složku přípravku Hartil uvedenou v bodě 6. Příznakem alergické reakce může
být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka.
jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. angioedém. Příznakem může být
svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok
okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.
pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Hartil pro Vás
nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá
pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální
arteriální stenóza)
v období posledních 6 měsíců těhotenství (viz bod níže Těhotenství a kojení)
pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte Hartil. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého
lékaře dříve, než začnete Hartil užívat.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Hartil je zapotřebí
Dříve než začnete užívat tento lék, ověřte si u svého lékaře:
jestli nemáte problém se srdcem, játry nebo ledvinami
jestli nemáte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším
pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik
(odvodňovací tablety) nebo dialýzou)
jestli nebudete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou
(desenzibilizace)
zda Vám nebude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo
zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Hartil jeden den předem -
poraďte se proto se svým lékařem
zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy)
jestli nemáte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus
erythematodes
pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.
Po dobu prvních tří měsíců těhotenství se užívání přípravku Hartil nedoporučuje a jeho užívání
po 3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, viz bod níže
Těhotenství a kojení.
Děti
U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Hartil nedoporučuje vzhledem
k nedostatku informací pro tuto věkovou skupinu pacientů.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než
začnete Hartil užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně rostlinných
přípravků). Je to kvůli tomu, že Hartil může ovlivnit způsob účinku jiných léků a současně některé
léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Hartil.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou
zeslabit účinek přípravku Hartil.
Strana 3 (celkem 9)
Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní
protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina
acetylsalicylová)
Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání,
astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám
zkontroluje krevní tlak.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při
současném užívání s přípravkem Hartil zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků:
Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní
protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina
acetylsalicylová)
Protinádorové léky (chemoterapie)
Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin
Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid
Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren,
amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve)
Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon
Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi)
Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem).
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Hartil může mít vliv na
jejich účinek:
Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a
inzulín. Hartil může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po
dobu užívání léku Hartil.
Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Hartil Vám může zvýšit množství
lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než
začnete Hartil užívat.
Užívání přípravku Hartil s jídlem a alkoholem
Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Hartil může způsobit, že budete pociťovat závrať
nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat
v období, kdy užíváte Hartil, poraďte se se svým lékařem, protože alkohol může znásobit účinek
léků snižujících krevní tlak.
Hartil se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství a kojení
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. Po
dobu prvních 12 týdnů těhotenství se Hartil nemá užívat a po 13. týdnu těhotenství jej dokonce
nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše dítě škodlivé. Otěhotníte-
li během léčby přípravkem Hartil, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod na jinou vhodnou
alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním. Pokud kojíte, nesmíte Hartil
užívat. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při léčbě přípravkem Hartil můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby
přípravkem Hartil, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať, neřiďte
ani neobsluhujte žádné stroje.
Důležitá informace o některé z pomocných látek přípravku Hartil
Strana 4 (celkem 9)
U intolerance laktosy by mělo být vzato v úvahu, že 2,5mg tableta obsahuje 158,8 mg laktosy, 5mg
tableta 96,47 mg laktosy a 10mg tableta obsahuje 193,2 mg laktosy.
Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře, než
začnete přípravek Hartil užívat.

3. JAK SE HARTIL UŽÍVÁ
Vždy užívejte Hartil přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Užívání tohoto léčivého přípravku
Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu.
Tablety/tobolky spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.
Tablety/tobolky nedrťte ani nežvýkejte.
Jaké množství léku je třeba užívat
Léčba vysokého krevního tlaku
Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou.
Maximální dávka je 10 mg jednou denně.
Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby
přípravkem Hartil diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.
Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice
Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně.
Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.
Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.
Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami
Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jedenkrát denně.
Léčba srdečního selhání
Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně.
Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.
Léčba po srdečním záchvatu
Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.
Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.
Starší pacienti
Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Hartil, než jste měl(a)
Strana 5 (celkem 9)
Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do
nemocnice neřiďte požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení
léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).
Jestliže jste zapomněl(a) užít Hartil
Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.
Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu/tobolku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Hartil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Přestaňte užívat Hartil a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z následujících
závažných nežádoucích účinků možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou lékařskou
pomoc:
Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako
svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na Hartil.
Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního
onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom,
toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:
Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak
na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody
Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.
Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např.
krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí
než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může
jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.
Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět
slinivky břišní).
Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže
nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater)
nebo poškození jater.
Další nežádoucí účinky jsou:
Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to,
prosím, svému lékaři.
Časté (projevují se u méně než 1 z 10 pacientů)
Bolest hlavy nebo pocit únavy
Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Hartil nebo když
začnete užívat vyšší dávku.
Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si
rychle sednete.
Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek
(bronchitida), ztížené dýchání
Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení
Strana 6 (celkem 9)
Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže
Bolest na hrudníku
Křeče ve svalech nebo bolest svalů
Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.
Méně časté (projevují se u méně než 1 ze 100 pacientů)
Problémy s rovnováhou (vertigo)
Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na
kůži (parestézie)
Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti
Poruchy spánku
Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid
Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu
Otok střeva, tzv. intestinální angioedém, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a
průjmem
Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech
Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé
Intenzivnější pocení než obvykle
Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie)
Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep.
Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.
Zčervenání
Rozmazané vidění
Bolest kloubů
Horečka
Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen
Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem
Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem.
Vzácné (projevují se u méně než 1 z 1000 pacientů)
Pocit nejistoty nebo zmatenosti
Červený a oteklý jazyk
Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka
Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)
Kožní vyrážka nebo modřiny
Skvrny na kůži a studené končetiny
Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení
Porucha sluchu a zvonění v uších
Pocit slabosti
Strana 7 (celkem 9)
Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství
hemoglobinu prokazuje se krevními testy.
Velmi vzácné (projevují se u méně než 1 z 10000 pacientů)
vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle.
Další hlášené nežádoucí účinky:
Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik
dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.
Problémy se soustředěním
Otok úst
Příliš málo krvinek v krvi - prokázáno krevním testem
Méně sodíku v krvi než obvykle prokázáno krevním testem
Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní
nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)
Zvětšení prsů u mužů
Zpomalené nebo zhoršené reakce
Pocit pálení
Změny vnímání vůně
Vypadávání vlasů
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK HARTIL UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Hartil neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Neužívejte Hartil pokud si všimnete zesvětlání tablet.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Hartil obsahuje
Aktivní látka je:
Hartil 2,5 mg
Ramiprilum 2,5 mg v jedné tabletě.
Hartil 5 mg
Ramiprilum 5 mg v jedné tabletě.
Hartil 10 mg
Ramiprilum 10 mg v jedné tabletě.
Pomocné látky jsou:
Strana 8 (celkem 9)
Hartil 2,5 mg
Natrium-stearyl-fumarát, hydrogenuhličitan sodný, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřičný
škrob, žlutý pigment PB 22960 (monohydrát laktosy 3,8 mg, žlutý oxid železitý), monohydrát laktosy
(celkem 158,8 mg v jedné tabletě)
Hartil 5 mg
Natrium-stearyl-fumarát, hydrogenuhličitan sodný, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřičný
škrob, růžový pigment PB 24877 (monohydrát laktosy 2,47 mg, červený oxid železitý, žlutý oxid
železitý), monohydrát laktosy (celkem 96,47 mg v jedné tabletě)
Hartil 10 mg
Natrium-stearyl-fumarát, hydrogenuhličitan sodný, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřičný
škrob, monohydrát laktosy (193,2 mg v jedné tabletě)
Jak Hartil vypadá a co obsahuje toto balení
Hartil 2,5 mg
Žluté, nepotahované, ploché tablety tvaru tobolky, s rýhou na jedné straně a na bočních stěnách,
označené R2.
Hartil 5 mg
Růžové nepotahované, ploché tablety tvaru tobolky, s rýhou na jedné straně a na bočních stěnách,
označené R3.
Hartil 10 mg
Bílé až téměř bílé, nepotahované, ploché tablety tvaru tobolky, s rýhou na jedné straně a na bočních
stěnách, označené R4.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
Druh obalu a velikost balení
28 nebo 98 tablet v Al/Al blistru a krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci:
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko

Výrobce:
EGIS Pharmaceuticals PLC
1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.
Maďarsko

Actavis Ltd.
B16
Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 08
Malta

Strana 9 (celkem 9)
Léčivý přípravek je schválen v členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP)
pod následujícími názvy:
Česká republika: Hartil 2,5 mg, 5 mg, 10 mg
Maďarsko: Hartil 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tabletta
Lotyšsko: Hartil 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tablets
Litva: Hartil 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tablets
Slovenská republika: Hartil 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tablety

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 2.8.2013.

Recenze

Recenze produktu HARTIL 5 MG 98X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu HARTIL 5 MG 98X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze