Podrobné informace

Ekzémy alergického původu, doléčování a podpůrná terapie atopických ekzémů, symptomatická terapie neurodermitid (svědivá kožní onemocnění).

Informace o produktu

Výrobce: DR.PEITHNER KG, VÍDEŇ
Značka: HALICAR
Kód výrobku: 96469
Kód EAN: 4029917003429
Kód SÚKL: 125104
Držitel rozhodnutí: DR.PEITHNER KG, VÍDEŇ
Ekzémy alergického původu, doléčování a podpůrná terapie atopických ekzémů, symptomatická terapie neurodermitid (svědivá kožní onemocnění).

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls172222/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Halicar, mast


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Halicar mast a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Halicar mast užívat
3. Jak se Halicar mast užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Halicar mast uchovávat
6. Obsah balení a další informace1. CO JE PŘÍPRAVEK Halicar mast A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Mast se používá na ekzémy alergického původu, k doléčování a podpůrné léčbě atopických ekzémů,
k léčbě neurodermitid (svědivá kožní onemocnění).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Halicar mast
UŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Halicar mast:
-jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).
Upozornění a opatření:
Před použitím přípravku Halicar mast se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Halicar mast
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala
nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bez omezení

2

3. JAK SE Halicar mast POUŽÍVÁ

Mast je určena ke kožnímu podání.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
Doporučená dávka: mast se nanáší v tenké vrstvě 2 až 3krát denně (podle potřeby častěji) na postižená
místa na pokožce a lehce se vmasíruje. Po zmírnění potíží je možno užívat méně často.

Použití u dětí
Přípravek může být používán i u batolat a dětí.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Při objevení jakýchkoliv neobvyklých reakcí přerušte užívání a poraďte se s lékařem.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Nežádoucí účinky: u citlivých osob zcela ojediněle možnost výskytu alergických kožních reakcí.

5. JAK Halicar mast UCHOVÁVAT

Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/tubě. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Halicar mast obsahuje
- Léčivou látkou je Cardiospermum halicacabum tinctura basica a.u.h. 10,0 g ve 100 g masti
- Pomocnými látkami jsou Emulgující cetylstearylalkohol (typ A), bílá vazelína, oktyldodekanol,
čištěná voda, benzylalkohol, tekutý parafin.

Jak Halicar mast vypadá a co obsahuje toto balení
Halicar je nažloutlá až zelenavě žlutá homogenní mast slabého aromatického zápachu

Velikost balení: 25,50g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostraße 24
76227 Karlsruhe
Německo


3

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Dr.Peithner Prag s.r.o.
Čestmírova 1
140 00 Praha CZ
Tel: +420 241 740 540
e-mail: office@peithner.czTato příbalová informace byla naposledy revidována:
3.8.2012

Recenze

Recenze produktu HALICAR 1X50GM Mast

Diskuze

Diskuze k produktu HALICAR 1X50GM Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze