Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

GYRABLOCK 400 14X400MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20198

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kód výrobku: 20198
Kód EAN: 5290931000247
Kód SÚKL: 67015
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Přípravek Gyrablock je užíván k léčbě náhle vzniklých i vleklých infekcí močových cest, jako je zánět ledvin a ledvinné pánvičky, zánět močového měchýře, močové trubice, prostaty (předstojné žlázy) a nadvarlete. Dále k léčbě nekomplikované kapavky, zánětu žaludku a střev vyvolaného původci citlivými na norfloxacin. Přípravek Gyrablock je vhodný pro dospělé.

Příbalový leták

1/6 

 

sp.zn.sukls162106/2014 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

GYRABLOCK 400 

potahované tablety 

norfloxacinum 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je GYRABLOCK a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GYRABLOCK užívat 

3.  Jak se GYRABLOCK užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak GYRABLOCK uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

1.  CO JE GYRABLOCK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Léčivá  látka  ve  Vašich  tabletách  se  jmenuje  norfloxacin.  Patří  do  skupiny  léků,  které  se  nazývají 
antibiotika.  GYRABLOCK  je  chinolonový  antimikrobiální  léčivý  přípravek  se  širokým  spektrem 
účinku  -  je  účinný  proti  velkému  počtu  druhů  bakterií  a  mikroorganismů.  GYRABLOCK  by  měl 
vyléčit Vaši infekci. 

Váš  lékař  Vám  předepsal  GYRABLOCK,  protože  máte  infekci  močového  systému  způsobenou 
bakteriemi. 

Pokud potřebujete další informace, zeptejte se Vašeho lékaře. 

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GYRABLOCK UŽÍVAT 

Neužívejte GYRABLOCK 

  jestliže  jste  alergický(á)  na  norfloxacin  nebo  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6) 

  jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná 
  jestliže jste ještě před pubertou nebo jste dospívající,  který(á) dosud roste 

 

 

2/6 

 

  jestliže kojíte 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku GYRABLOCK se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku GYRABLOCK je zapotřebí: 

  jestliže jste v minulosti měl(a) křeče nebo máte předpoklady pro výskyt křečí 
  jestliže Vy nebo člen Vaší rodiny trpíte poruchou, při které se pacienti po podání jistých léků 

stávají chudokrevnými (nedostatek glukóza-6-fosfát dehydrogenázy) 

  pokud trpíte onemocněním myasthenia gravis, které způsobuje svalovou slabost 

  jestliže  máte  nebo  jste  měl(a)  problémy  se  srdečním  rytmem,  pokud  Vám  na 

elektrokardiogramu  nalezli  prodloužený  QT  interval nebo  pokud  měl  problémy  se  srdečním 
rytmem někdo v rodině 

  jestliže máte bolest nebo zánět šlach, zvláště v oblasti kotníků 

Při užívání přípravku GYRABLOCK 

Pokud se Vám zhorší zrak nebo změní vidění, obraťte se okamžitě na očního lékaře. 

Srdeční poruchy 

Při užívání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým 
QT  intervalem  (je  vidět  na  EKG,  elektrickém  záznamu  srdeční  činnosti)  nebo  máte  tuto  poruchu 
v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte 
velmi  pomalou  srdeční  činnost  (bradykardie),  máte  slabé  srdce  (srdeční  selhávání),  v  minulosti  jste 
prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné 
léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz bod Další léčivé přípravky a GYRABLOCK). 

Děti a dospívající 

Použití u dětí a mladistvých v růstu je kontraindikováno. 

Další léčivé přípravky a GYRABLOCK 

Informujte lékaře před zahájením užívání přípravku GYRABLOCK, pokud užíváte následující léky: 

  warfarin a jiné léky na ředění krve 
  theofylin,  který  bývá  obsažen  v lécích  na astma  a  některých  lécích  proti  kašli nebo  otokům 

nosní sliznice 

  antirevmatikum fenbufen (protizánětlivý přípravek) 
  cyklosporin 
  probenecid, lék užívaný k léčbě dny a dnavé artritidy 
  nitrofurantoin užívaný k léčbě infekcí 
  multivitaminy nebo výrobky obsahující železo nebo zinek 
  antacida nebo sukralfát 
  kofein, který se nachází také v čaji, kávě, koka-kole atd. 
  didanosin 
  glibenklamid, lék užívaný diabetiky 
  cisaprid, lék na gastrointestinální potíže, jako např. kyselý reflux (vracení žaludečních šťáv) 

 

 

3/6 

 

Musíte svému lékaři říci, pokud užíváte jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus: 
např.  antiarytmika  (léky  používané  na  poruchy  srdečního  rytmu  jako  např.  chinidin,  hydrochinidin, 
disopyramid,  amiodaron,  sotalol,  dofetilid,  ibutilid),  tricyklická  antidepresiva,  některé  léky  proti 
infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik) a některá antipsychotika. 

GYRABLOCK s jídlem a pitím 

GYRABLOCK by se měl zapít sklenicí vody a užívat nejméně hodinu před nebo dvě hodiny po jídle 
nebo  vypití  mléka.  Multivitaminy,  výrobky  obsahující  železo  nebo  zinek,  antacida  nebo  sukralfát 
a přípravky  s didanosidem  by  se  neměly  užívat  společně  s GYRABLOCKEM  a  do  dvou  hodin  po 
požití GYRABLOCKU. 

Těhotenství a kojení 

Užívání tohoto přípravku během těhotenství a kojení se nedoporučuje. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

K dispozici nejsou žádné zprávy týkající se konkrétního účinku. Můžete pociťovat závratě a podobné 
nežádoucí  účinky.  Neřiďte  ani  neobsluhujte  stroje,  dokud  nenabudete  jistoty,  že  Vaše  schopnosti 
nejsou přípravkem ovlivněny. 

3.  JAK SE GYRABLOCK UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku pro dospělé je 400 mg (1 tableta) dvakrát 
denně  po  dobu  tří  dnů.  Pro  vážnější  infekce  400  mg  dvakrát  denně  po  dobu  7  až  10  dní.  Pokud  se 
infekce  vrací,  lze  v léčbě  pokračovat  až  12  týdnů.  Neužívejte  více  nebo  méně,  než  Vám  lékař 
předepsal. 

Po dobu užívání GYRABLOCKU se vyhýbejte přemíře slunečního záření, neboť u některých pacientů 
dochází v reakci na sluneční světlo k projevům alergie. 

Použití GYRABLOCKU u dětí se nedoporučuje. 

Je důležité užívat lék tak dlouho, jak lékař doporučil. Nepřestávejte, ani když se cítíte lépe. 

Přípravek se z důvodu rezistence nesmí podávat opakovaně. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku GYRABLOCK, než jste měl(a) 

Při požití více dávek, než bylo předepsáno, kontaktujte ihned svého lékárníka nebo lékaře. Pokud to 
není možné, jděte do nejbližší nemocnice. Krabičku léku vezměte vždy sebou, aby bylo zřejmé, jaký 
lék jste požil/požila. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít GYRABLOCK 

Nebojte se. Pokud si zapomenete vzít dávku, zapomenutou dávku vynechejte a vezměte si příští dávku 
v normálním čase. 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) užívat GYRABLOCK 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

 

4/6 

 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Nejběžnější nežádoucí účinky jsou: 

  nevolnost 
  bolest hlavy 
  závratě 
  vyrážka 
  pálení žáhy 
  bolest nebo křeče břicha a průjem 

Pokud  se  některý  z nich  u  Vás  vyskytne  v těžké  formě  nebo  pokud  z nich  máte  obavy,  řekněte  to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Další méně běžné nežádoucí účinky jsou tyto: 

  anorexie 
  poruchy spánku 
  deprese 
  úzkost nebo nervozita 
  podrážděnost 
  euforie 
  dezorientace 
  halucinace 
  ušní šelest 
  nadměrné slzení 

Během užívání přípravku byly dále hlášeny tyto nežádoucí účinky: 

  Vaginální kandidóza (kvasinkové onemocnění pochvy) 
  Anémie  (chudokrevnost  projevující  se  bledostí  a  únavou)  zvláště  u  pacientů  s nedostatkem 

glukóza-6-fosfát dehydrogenázy, díky ztrátě červených krvinek 

  Účinky  na  nervový  systém,  jako  zmatenost,  mravenčení,  duševní  poruchy,  křeče,  třes 

a zmatené  pohyby,  Guillaine-Barreův  syndrom  způsobující  zánět  některých  nervů 
s následným rychlým zhoršením svalové slabosti, někdy vedoucí k paralýze 

  Poruchy vidění 
  Srdeční  poruchy,  frekvence  neznáma:  Abnormálně  rychlá  srdeční  činnost,  život  ohrožující 

nepravidelnosti  srdečního  rytmu,  poruchy  srdečního  rytmu  (nazývané  prodloužení  QT 
intervalu, viditelné na EKG, elektrickém záznamu činnosti srdce). 

  Účinky  na  zažívací  systém,  např.  poruchy  chuti,  zánět  střev,  jater  nebo  žlučníku  (vzácně), 

doprovázené  těmito  symptomy:  bolest  břicha,  horečka,  průjem  (může  obsahovat  krev), 
zvracení,  žlutá  barva  kůže.  Mohou  se  objevit  posuny  hodnot  krevních  testů  v souvislosti  se 
změněnou funkcí jater 

 

 

5/6 

 

  Kožní  reakce,  včetně  podráždění  slunečním  světlem,  alergické  reakce,  svědění,  dermatitida 

(zánět kůže) a těžké kožní reakce působící puchýře a krvácení nazývané Stevens-Johnsonův 
syndrom 

  Svalové  účinky,  jako  např.  zánět  šlach,  přetržení  šlachy  a  zhoršení  onemocnění  myastenia 

gravis, která se projevuje svalovou slabostí 

  Selhání ledvin 
  Alergické  reakce:  Mohou  zahrnovat  jakékoli  z následujících  symptomů:  otok  obličeje,  rtů, 

jazyka a/nebo jícnu (s obtížným dýcháním a polykáním), kopřivka, zánět ledvin (který může 
způsobit  horečku,  bolest  v dolní  části  zad  nebo  bolestivé  močení);  zánět  žil  (může  působit 
změny zásobované části těla jako kůže, hlava nebo noha); zánět kloubů (působící bolest nebo 
tuhost kloubu); zánět svalů (působící svalové bolesti) 

V případě  nežádoucích  účinků  projevujících  se  na  svalech  a  šlachách  nechte  postiženou  končetinu 
v klidu. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

5.  JAK GYRABLOCK UCHOVÁVAT 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem a vlhkostí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na krabičce za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

6.  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co GYRABLOCK obsahuje 

  Léčivou látkou je norfloxacinum. 
  Pomocnými  látkami  jsou  sodná  sůl  kroskarmelosy,  povidon,  mikrokrystalická  celulosa, 

magnesium-stearát, oxid titaničitý, hypromelosa, makrogol 400, hlinitý lak chinolinové žluti, 
makrogol 6000. 

Jedna potahovaná tableta obsahuje norfloxacinum 400 mg. 

 

 

6/6 

 

Jak GYRABLOCK vypadá a co obsahuje toto balení 

Potahované tablety 

Žluté oválné bikonvexní tablety s půlící rýhou na jedné straně, 14x8 mm 

Půlící  rýha  má  pouze  usnadnit  dělení  tablety  pro  snazší  polykání,  nikoliv  její  rozdělení  na  stejné 
dávky. 

Balení 14, 30 a 50 tablet 

Šedá nádobka z plastické hmoty (PP) s bílým bezpečnostním uzávěrem (PE), krabička 

Balení 100, 500 a 1000 tablet 

Šedá nádobka z plastické hmoty (PP) s bílým bezpečnostním uzávěrem (PE) 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 

MEDOCHEMIE Ltd., Constantinoupoleos Str. 1-10, 3011 Limassol, Kypr 

Výrobce 

Medochemie Ltd. (Factory AZ), 2 Michael Erakleous Street, Agios Athanassios Industrial Area, 4101 
Limassol, Kypr 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.11.2014 

Recenze

Recenze produktu GYRABLOCK 400 14X400MG Potahované tablety

Diskuze

zpět na výpis diskuze

Vložení nového příspěvku

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám