Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

GYRABLOCK 400 100X400MG Potahované tablety

Kód výrobku: 20195
Přípravek Gyrablock je užíván k léčbě náhle vzniklých i vleklých infekcí močových cest.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - GYRABLOCK 400 100X400MG Potahované tablety

Přípravek Gyrablock je užíván k léčbě náhle vzniklých i vleklých infekcí močových cest.

sp.zn.sukls162106/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

GYRABLOCK 400

potahované tablety

norfloxacinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Co naleznete v této příbalové informaci
 1. Co je GYRABLOCK a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GYRABLOCK užívat
 3. Jak se GYRABLOCK užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak GYRABLOCK uchovávat
 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE GYRABLOCK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka ve Vašich tabletách se jmenuje norfloxacin. Patří do skupiny léků, které se nazývají antibiotika. GYRABLOCK je chinolonový antimikrobiální léčivý přípravek se širokým spektrem účinku - je účinný proti velkému počtu druhů bakterií a mikroorganismů. GYRABLOCK by měl vyléčit Vaši infekci. Váš lékař Vám předepsal GYRABLOCK, protože máte infekci močového systému způsobenou bakteriemi. Pokud potřebujete další informace, zeptejte se Vašeho lékaře. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GYRABLOCK UŽÍVAT

Neužívejte GYRABLOCK

 • jestliže jste alergický(á) na norfloxacin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná
 • jestliže jste ještě před pubertou nebo jste dospívající, který(á) dosud roste
 • jestliže kojíte Upozornění a opatření

Před užitím přípravku GYRABLOCK se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku GYRABLOCK je zapotřebí:

 • jestliže jste v minulosti měl(a) křeče nebo máte předpoklady pro výskyt křečí
 • jestliže Vy nebo člen Vaší rodiny trpíte poruchou, při které se pacienti po podání jistých léků stávají chudokrevnými (nedostatek glukóza-6-fosfát dehydrogenázy)
 • pokud trpíte onemocněním myasthenia gravis, které způsobuje svalovou slabost
 • jestliže máte nebo jste měl(a) problémy se srdečním rytmem, pokud Vám na elektrokardiogramu nalezli prodloužený QT interval nebo pokud měl problémy se srdečním rytmem někdo v rodině
 • jestliže máte bolest nebo zánět šlach, zvláště v oblasti kotníků Při užívání přípravku GYRABLOCK Pokud se Vám zhorší zrak nebo změní vidění, obraťte se okamžitě na očního lékaře. Srdeční poruchy Při užívání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým QT intervalem (je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte velmi pomalou srdeční činnost (bradykardie), máte slabé srdce (srdeční selhávání), v minulosti jste prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz bod Další léčivé přípravky a GYRABLOCK). Děti a dospívající

Použití u dětí a mladistvých v růstu je kontraindikováno. Další léčivé přípravky a GYRABLOCK

Informujte lékaře před zahájením užívání přípravku GYRABLOCK, pokud užíváte následující léky:

 • warfarin a jiné léky na ředění krve
 • theofylin, který bývá obsažen v lécích na astma a některých lécích proti kašli nebo otokům nosní sliznice
 • antirevmatikum fenbufen (protizánětlivý přípravek)
 • cyklosporin
 • probenecid, lék užívaný k léčbě dny a dnavé artritidy
 • nitrofurantoin užívaný k léčbě infekcí
 • multivitaminy nebo výrobky obsahující železo nebo zinek
 • antacida nebo sukralfát
 • kofein, který se nachází také v čaji, kávě, koka-kole atd.
 • didanosin
 • glibenklamid, lék užívaný diabetiky
 • cisaprid, lék na gastrointestinální potíže, jako např. kyselý reflux (vracení žaludečních šťáv)

Musíte svému lékaři říci, pokud užíváte jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus: např. antiarytmika (léky používané na poruchy srdečního rytmu jako např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklická antidepresiva, některé léky proti infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik) a některá antipsychotika. GYRABLOCK s jídlem a pitím

GYRABLOCK by se měl zapít sklenicí vody a užívat nejméně hodinu před nebo dvě hodiny po jídle nebo vypití mléka. Multivitaminy, výrobky obsahující železo nebo zinek, antacida nebo sukralfát a přípravky s didanosidem by se neměly užívat společně s GYRABLOCKEM a do dvou hodin po požití GYRABLOCKU. Těhotenství a kojení

Užívání tohoto přípravku během těhotenství a kojení se nedoporučuje. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

K dispozici nejsou žádné zprávy týkající se konkrétního účinku. Můžete pociťovat závratě a podobné nežádoucí účinky. Neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud nenabudete jistoty, že Vaše schopnosti nejsou přípravkem ovlivněny. 3. JAK SE GYRABLOCK UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku pro dospělé je 400 mg (1 tableta) dvakrát denně po dobu tří dnů. Pro vážnější infekce 400 mg dvakrát denně po dobu 7 až 10 dní. Pokud se infekce vrací, lze v léčbě pokračovat až 12 týdnů. Neužívejte více nebo méně, než Vám lékař předepsal. Po dobu užívání GYRABLOCKU se vyhýbejte přemíře slunečního záření, neboť u některých pacientů dochází v reakci na sluneční světlo k projevům alergie. Použití GYRABLOCKU u dětí se nedoporučuje. Je důležité užívat lék tak dlouho, jak lékař doporučil. Nepřestávejte, ani když se cítíte lépe. Přípravek se z důvodu rezistence nesmí podávat opakovaně. Jestliže jste užil(a) více přípravku GYRABLOCK, než jste měl(a)

Při požití více dávek, než bylo předepsáno, kontaktujte ihned svého lékárníka nebo lékaře. Pokud to není možné, jděte do nejbližší nemocnice. Krabičku léku vezměte vždy sebou, aby bylo zřejmé, jaký lék jste požil/požila. Jestliže jste zapomněl(a) užít GYRABLOCK

Nebojte se. Pokud si zapomenete vzít dávku, zapomenutou dávku vynechejte a vezměte si příští dávku v normálním čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) užívat GYRABLOCK

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nejběžnější nežádoucí účinky jsou:

 • nevolnost
 • bolest hlavy
 • závratě
 • vyrážka
 • pálení žáhy
 • bolest nebo křeče břicha a průjem Pokud se některý z nich u Vás vyskytne v těžké formě nebo pokud z nich máte obavy, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Další méně běžné nežádoucí účinky jsou tyto:
 • anorexie
 • poruchy spánku
 • deprese
 • úzkost nebo nervozita
 • podrážděnost
 • euforie
 • dezorientace
 • halucinace
 • ušní šelest
 • nadměrné slzení Během užívání přípravku byly dále hlášeny tyto nežádoucí účinky:
 • Vaginální kandidóza (kvasinkové onemocnění pochvy)
 • Anémie (chudokrevnost projevující se bledostí a únavou) zvláště u pacientů s nedostatkem glukóza-6-fosfát dehydrogenázy, díky ztrátě červených krvinek
 • Účinky na nervový systém, jako zmatenost, mravenčení, duševní poruchy, křeče, třes a zmatené pohyby, Guillaine-Barreův syndrom způsobující zánět některých nervů s následným rychlým zhoršením svalové slabosti, někdy vedoucí k paralýze
 • Poruchy vidění
 • Srdeční poruchy, frekvence neznáma: Abnormálně rychlá srdeční činnost, život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu, poruchy srdečního rytmu (nazývané prodloužení QT intervalu, viditelné na EKG, elektrickém záznamu činnosti srdce).
 • Účinky na zažívací systém, např. poruchy chuti, zánět střev, jater nebo žlučníku (vzácně), doprovázené těmito symptomy: bolest břicha, horečka, průjem (může obsahovat krev), zvracení, žlutá barva kůže. Mohou se objevit posuny hodnot krevních testů v souvislosti se změněnou funkcí jater
 • Kožní reakce, včetně podráždění slunečním světlem, alergické reakce, svědění, dermatitida (zánět kůže) a těžké kožní reakce působící puchýře a krvácení nazývané Stevens-Johnsonův syndrom
 • Svalové účinky, jako např. zánět šlach, přetržení šlachy a zhoršení onemocnění myastenia gravis, která se projevuje svalovou slabostí
 • Selhání ledvin
 • Alergické reakce: Mohou zahrnovat jakékoli z následujících symptomů: otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo jícnu (s obtížným dýcháním a polykáním), kopřivka, zánět ledvin (který může způsobit horečku, bolest v dolní části zad nebo bolestivé močení); zánět žil (může působit změny zásobované části těla jako kůže, hlava nebo noha); zánět kloubů (působící bolest nebo tuhost kloubu); zánět svalů (působící svalové bolesti) V případě nežádoucích účinků projevujících se na svalech a šlachách nechte postiženou končetinu v klidu. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK GYRABLOCK UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co GYRABLOCK obsahuje

 • Léčivou látkou je norfloxacinum.
 • Pomocnými látkami jsou sodná sůl kroskarmelosy, povidon, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, oxid titaničitý, hypromelosa, makrogol 400, hlinitý lak chinolinové žluti, makrogol 6000. Jedna potahovaná tableta obsahuje norfloxacinum 400 mg.

Jak GYRABLOCK vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety Žluté oválné bikonvexní tablety s půlící rýhou na jedné straně, 14x8 mm Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. Balení 14, 30 a 50 tablet Šedá nádobka z plastické hmoty (PP) s bílým bezpečnostním uzávěrem (PE), krabička Balení 100, 500 a 1000 tablet Šedá nádobka z plastické hmoty (PP) s bílým bezpečnostním uzávěrem (PE) Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci

MEDOCHEMIE Ltd., Constantinoupoleos Str. 1-10, 3011 Limassol, Kypr Výrobce

Medochemie Ltd. (Factory AZ), 2 Michael Erakleous Street, Agios Athanassios Industrial Area, 4101 Limassol, Kypr Tato příbalová informace byla naposledy revidována

13.11.2014

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kód výrobku: 20195
Kód EAN: 5290931000254
Kód SÚKL: 44089
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Gyrablock je užíván k léčbě náhle vzniklých i vleklých infekcí močových cest, jako je zánět ledvin a ledvinné pánvičky, zánět močového měchýře, močové trubice, prostaty (předstojné žlázy) a nadvarlete. Dále k léčbě nekomplikované kapavky, zánětu žaludku a střev vyvolaného původci citlivými na norfloxacin. Přípravek Gyrablock je vhodný pro dospělé.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

GYRABLOCK 400 100X400MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu GYRABLOCK 400 100X400MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: GYRABLOCK 400 100X400MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu GYRABLOCK 400 100X400MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu GYRABLOCK 400 100X400MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám