Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 110552
Kód EAN: 4043027311175
Kód SÚKL: 126923
Gynovel je užíván ženami, které jsou déle než rok po menopauze a které mají intaktní dělohu, k léčení příznaků vyvolaných sníženou hladinou estrogenů. Léčba bývá označována jako HRT (z anglického označení Hormone Replacement Therapy). Hlavní příznaky snížené hladiny estrogenů jsou návaly horka, noční pocení, suchost poševní sliznice a problémy vývodných cest močových. Léčba estrogeny je plně účinná v průběhu několika týdnů léčby. Gynovel se někdy používá rovněž k prevenci osteoporózy (řídnutí kostí) u žen u kterých je po menopauze zvýšené riziko zlomenin (lomivost kostí) a nemohou v této indikaci užívat jiné léčivé přípravky. Jsou-li estrogeny užívány samotné, zvyšuje se riziko onemocnění rakovinou dělohy. Přidání progestogenu uvedené riziko snižuje, avšak nevylučuje jej úplně. Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.

Příbalový leták

1

Příloha k sp.zn. sukls122941/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE


Gynovel 1 mg/0.5 mg tablety

estradiolum valeras a norethisteroni acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Může jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.


Co obsahuje příbalová informace:
1. Co je přípravek Gynovel a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gynovel užívat.
3. Jak se přípravek Gynovel užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5 Jak přípravek Gynovel uchovávat.
6. Obsah balení a další informace.1 CO JE GYNOVEL A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Gynovel je přípravek hormonální substituční terapie (HST). Obsahuje dva druhy ženských
hormonů estrogen a progestogen.
Gynovel je užíván ženami po menopauze, od jejichž poslední přirozené menstruace uběhl již
minimálně rok.

Gynovel se používá k:
Úlevě od příznaků vyskytujících se po menopauze
V průběhu menopauzy se v ženském těle snižuje tvorba estrogenu. To může vyvolat příznaky
jako horkost v obličeji, na krku a hrudi (návaly horka). Gynovel tyto příznaky po menopauze
zmírňuje. Gynovel dostanete předepsán pouze v případě, že příznaky vážně brání Vašim
každodenním aktivitám.

Prevence osteoporózy
U některých žen se po menopauze zvyšuje křehkost kostí (osteoporóza). Všechny dostupné
možnosti byste měla projednat s lékařem.
Pokud se ve Vašem případě jedná o stav zvýšeného rizika zlomenin z důvodu osteoporózy a
jiná léčiva pro Vás nejsou vhodná, pak můžete Gynovel používat v prevenci osteoporózy.
2


2 ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
GYNOVEL UŽÍVAT
Anamnéza a pravidelné kontroly u lékaře
Používání HST s sebou nese rizika, která je třeba brát v úvahu při rozhodování, zda léčbu
zahájit, či zda v ní dále pokračovat.
Zkušeností s léčbou žen s předčasnou menopauzou (v důsledku selhání vaječníku nebo jejich
odstranění operací) jsou omezené. Máte-li předčasnou menopauzu, riziko použití HST může
být rozdílné. Poraďte se prosím se svým lékařem.

Před zahájením (nebo dalším pokračováním) HST, bude Váš lékař vyžadovat osobní i
rodinnou anamnézu. Váš lékař rovněž rozhodne o provedení vyšetření tělesného stavu. Toto
vyšetření může zahrnovat vyšetření prsou a/nebo další vnitřní vyšetření dle potřeby.

Jakmile léčbu přípravkem Gynovel zahájíte, musíte chodit na pravidelná vyšetření (nejméně
jednou ročně). Při těchto kontrolách se svým lékařem probírejte přínosy a rizika pokračující
léčby přípravkem Gynovel.

Jděte na pravidelná vyšetření prsou dle doporučení Vašeho lékaře.

Neužívejte přípravek Gynovel
Pokud se Vás týká cokoli z následujícího, anebo si v některých případech nejste jistá,
poraďte se s lékařem, dříve než začnete Gynovel užívat.

Neužívejte přípravek Gynovel jestliže:
je u Vás zjištěna rakovinu prsu, prodělala jste ji, nebo je na ni u Vás podezření.
je u Vás zjištěn estrogenně podmíněný nádor, např. rakovina děložní sliznice
(endometria) nebo je na něj u Vás podezření.
trpíte neobjasněným krvácením z pochvy
je u Vás zjištěn nadměrný růst děložní sliznice nazývaný hyperplasie endometria,
který není léčen.
jsou u vás zjištěny žilní krevní sraženiny (trombóza), např. v dolních končetinách
(známé jako hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie) nebo u vás byly
zjištěny dříve.
trpíte poruchou krevní srážlivosti (např. nedostatek proteinu C, proteinu S, nebo
antitrombinu).
jsou u vás zjištěny nebo jste v nedávné době prodělala onemocnění sdružené
s krevními sraženinami v tepnách jako srdeční infarkt, mozková mrtvice nebo
angína pektoris.
trpíte nebo jste trpěla onemocněním jater a Vaše testy jaterních funkcí se nevrátily
k normálu.
trpíte vzácným onemocněním krve zvaným porfyrie, které bývá v rodinách dědičné.
jste alergická (hypersenzitivní) na estradiol-valerát, norethisteron-acetát nebo
kteroukoli další složku přípravku Gynovel (uvedenou v bodu 6 této příbalové
informace).

Pokud se kterýkoli z výše uvedených stavů objeví v průběhu užívání přípravku Gynovel
poprvé, přestaňte užívat Gynovel a neprodleně vyhledejte lékaře.

3

Stavy vyžadující zvláštní dohled při užívání přípravku Gynovel:

Informujte svého lékaře vždy, jste-li postižena dále uvedenými stavy, nebo jestliže se u vás
takové stavy vyskytly již dříve před zahájením léčby. Tyto stavy se mohou projevit během
léčby přípravkem Gynovel opakovaně nebo se mohou zhoršit. Pokud se tak stane, musíte
k lékaři docházet na častější kontroly:

- děložní fibroidy (myomy)
- růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) nebo údaje o nadměrném růstu děložní
sliznice v anamnéze (hyperplazie endometria)
- zvýšené riziko vzniku žilních krevních sraženin (viz Krevní sraženiny a žilní trombóza)
- zvýšené riziko vzniku estrogenně podmíněných zhoubných nádorů (např. matka, sestra
nebo babička, které onemocněly rakovinou prsu)
- vysoký krevní tlak
- jaterní porucha, jako např. nezhoubný nádor jater
- diabetes
- žlučové kameny
- migréna, nebo těžké bolesti hlavy
- onemocnění imunitního systému, které může postihnout mnohé orgány (systémový lupus
erythematosus, SLE)
- padoucnice (epilepsie)
- astma
- onemocnění postihující bubínek a sluch (otoskleróza)
- velmi vysoké hladiny krevních tuků (triglyceridů)
- retence tekutin v důsledku onemocnění srdce nebo ledvin

Okamžitě kontaktujte svého lékaře a přerušte léčbu Gynovelem pokud nastane v průběhu
užívání HST některá z následujících situací:

- cokoli uvedené v části Neužívejte přípravek Gynovel
- zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka). Mohou to být známky onemocnění jater.
- velmi vysoký vzestup krevního tlaku (příznaky mohou být bolest hlavy, únava, závratě)
- migrenózní bolesti hlavy, které se objeví poprvé
- otěhotníte
- povšimnete si známek žilních krevních sraženin, jako jsou
- bolestivé otoky a zarudnutí nohou
- náhlá bolest na hrudi
- obtíže při dýchání
Více informací v části Krevní sraženiny a žilní trombóza

Poznámka: Gynovel není antikoncepce. Pokud od Vaší poslední menstruace uběhlo méně
než 12 měsíců a je Vám méně než 50 let můžete k zabránění otěhotnění stále potřebovat
použít další antikoncepci. Požádejte svého lékaře o radu.

HST a rakovina

Nadměrné zesílení děložní sliznice (hyperplasie endometria) a rakovina děložní sliznice
(karcinom endometria)
4


Užívání čistě estrogenní HST zvyšuje riziko nadměrného zesílení děložní sliznice
(hyperplasie endometria) a rakoviny děložní sliznice (karcinom endometria).
Progestogen obsažený v Gynovelu Vás před tímto zvýšeným rizikem chrání.

Nepravidelné krvácení
V období prvních 3-6 měsíců užívání Gynovelu můžete mít nepravidelné krvácení nebo
špinění.
Nicméně pokud nepravidelné krvácení:
- pokračuje déle než prvních 6 měsíců
- objeví se až poté co Gynovel užíváte déle než 6 měsíců
- pokračuje i poté co užívání Gynovelu ukončíte
navštivte co nejdříve svého lékaře.

Rakovina prsu

Výsledky u žen užívajících estrogeny v kombinaci s progestogeny a rovněž u žen užívajících
pouze estrogenní HST naznačují vyšší riziko rakoviny prsu. Zvláštní riziko závisí na délce
užívání HST. Dodatečné riziko se stává patrným v průběhu několika let. Po ukončení léčby se
během několika let (nanejvýš pěti let) vrací nicméně k normálu.

Srovnání

U žen ve věku 50 až 79 let neužívajících HST, bude v průměru u 9 až 14 z 1 000 žen
diagnostikována v průběhu 5 let rakovina prsu. U žen ve věku 50 až 79 let, které po dobu více
než 5 let užívaly estrogen-progestogenovou HST bude rakovina prsu diagnostikována u 13 až
20 z 1 000 žen (tj. dodatečné 4 až 6 případů).

pravidelně kontrolujte svá prsa. Lékaře vyhledejte, zjistíte-li změny jako jsou:

- důlky na kůži
- změny bradavky
- jakékoli bulky, které můžete vidět nebo cítit

Rakovina vaječníků

Rakovina vaječníků je vzácná. Nepatrně zvýšené riziko rakoviny vaječníků bylo hlášeno u
žen užívajících HST po dobu nejméně 5 až 10 let.
U žen ve věku 50 až 69 let neužívajících HST, bude v průběhu 5 let v průměru u 2 z 1 000 žen
diagnostikována rakovina vaječníků. U žen ve věku 50 až 69 let, které po dobu 5 let užívaly
estrogen-progestogenovou HST bude rakovina vaječníků diagnostikována u 2 až 3 na 1 000
žen (tj. 1 dodatečný případ).

Účinek HST na srdce a krevní oběh

Žilní krevní sraženiny (trombóza)

Riziko žilních krevních sraženin je u žen užívajících HST asi 1,3 - 3krát vyšší než u žen,
které HST neužívají, zvláště v průběhu prvního roku užívání.

5

Žilní krevní sraženiny mohou být vážné a je-li některá zanesena do plic, může způsobit bolest
na hrudi, dušnost, mdlobu nebo i smrt.

Pravděpodobněji vzniknou žilní krevní sraženiny ve vyšším věku, a pokud pro Vás platí něco
z následujícího. Uvědomte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne něco z následujícího:

- dlouhodobé znehybnění z důvodu závažného chirurgického výkonu, úrazu nebo
onemocnění (viz též v bodu 3 (Pokud musíte podstoupit operaci)
- závažná nadváha (BMI > 30kg/m2)
- jakékoli problémy se srážlivostí, které vyžadují dlouhodobou léčbu přípravky
zamezujícími vznik krevních sraženin
- kdokoli z příbuzných měl krevní sraženiny v dolních končetinách, plicích nebo jiných
orgánech
- onemocníte systémovým lupusem erythematosus (SLE)
- onemocníte rakovinou

Pokud jde o známky žilních krevních sraženin, viz Přestaňte užívat Gynovel a neprodleně
vyhledejte lékaře.

Srovnání

U žen ve věku 50 až 59 let, které neužívají HST, lze v průběhu 5 let u 4 až 7 z 1 000 očekávat,
že se žilní krevní sraženiny objeví.
U žen ve věku 50 až 59 let, které užívaly estrogen-progestogenovou HST déle než 5 let, se
objeví žilní krevní sraženiny u 9 až 12 na 1 000 uživatelek (tj. 5 dodatečných případů).

Onemocnění srdce (infarkt myokardu)

Neexistují důkazy o tom, že by HST zamezila vzniku srdečního infarktu.
U žen starších 60 let, užívající estrogen-progestogenovou HST, je o něco pravděpodobnější
vznik onemocnění srdce než u žen neužívajících HST.

Mrtvice

Riziko vzniku mrtvice je asi 1,5x vyšší u žen užívajících HST, než u žen HST neužívajících.
Počet dodatečných případů mrtvice v důsledku užívání HST s věkem stoupá.

Srovnání

U žen ve věku 50 až 59 let, které neužívají HST, v průběhu 5letého období, lze u 8 z 1 000
očekávat vznik mrtvice. U žen ve věku 50 až 59 let, které užívaly estrogen-progestogenovou
HST déle než 5 let, bude 11 případů mrtvice na 1 000 uživatelek (tj. 3 dodatečné případy).

Další stavy

HST nezabrání ztrátě paměti. Existují jistá data svědčící pro vyšší riziko ztráty paměti u žen,
které HST zahájili ve věku vyšším než 65 let. Vyžádejte si radu svého lékaře.
U žen s hereditárním (vrozeným) angiodémem může HST vyvolat nebo zhoršit příznaky.

6

Užívání dalších léčivých přípravků

Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek přípravku Gynovel. Může to vést
k nepravidelnému krvácení. Platí to pro následující přípravky:

- léky proti padoucnici (epilepsii) - (jako jsou fenobarbital, fenytoin, karbamazepin)
- léky proti tuberkulóze (jako jsou rifampicin, rifabutin)
- léky pro léčbu HIV infekce (jako jsou nevirapin, efavirenz, ritonavir, nelfinavir)
- rostlinné přípravky obsahující Třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)

Gynovel může zvýšit nebo snížit účinek dalších léčivých přípravků:
- účinek cyklosporinu (užívaného k prevenci rejekce transplantátů, léčbě příznaků
revmatoidní artritidy nebo psoriázy (lupénky)) může být zvýšen
- účinek lamotriginu (užívaného k léčbě epilepsie) může být snížen a pro dosažení kontroly
záchvatů může být nezbytná úprava dávkování lamotriginu.
- léčivé přípravky obsahující ketokonazol (proti plísním) mohou zvýšit účinek Gynovelu

Prosím, informujte svého ošetřujícího lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo
jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, o
rostlinných přípravcích nebo o ostatních přírodních přípravcích

Laboratorní testy

Máte-li podstoupit krevní vyšetření, oznamte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte
Gynovel, protože tento léčivý přípravek může výsledky některých zkoušek ovlivnit.

Těhotenství a kojení

Gynovel je určen pouze ženám po menopauze. Pokud otěhotníte, ukončete užívání Gynovelu a
vyhledejte svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Nebyl zjištěn žádný vliv na řízení a obsluhu strojů.

Gynovel obsahuje monohydrát laktosy:

Pacienti s některými vzácnými dědičnými chorobami: intolerancí galaktosy; úplnou deficiencí
laktázy příp. glukoso-galaktosovou malabsorpcí nesmí přípravek používat.

3 JAK SE GYNOVEL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Gynovel přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékař bude usilovat o předepsání co nejnižší možné dávky k potlačení Vašich příznaků po
co nejkratší možnou dobu. Promluvte si se svým lékařem, pokud si myslíte, že dávka je příliš
silná nebo naopak příliš slabá.

Užívejte jednu tabletu denně bez přerušení mezi jednotlivými blistry tablet. Tablety se zapíjejí
dostatečným množstvím vody, nejlépe každý den ve stejnou dobu.
7


Jestliže jste užila více přípravku Gynovel, než jste měla:

Užijete-li více tablet přípravku Gynovel, než jste měla, poraďte se, s ohledem na možné
riziko, s ošetřujícím lékařem nebo v nemocnici.
Pokud užijete náhodně dávku navíc, další denní dávku nicméně užijte normálně.
Příznaky předávkování mohou být nevolnost a zvracení.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Gynovel:

Opomenete-li vzít tabletu, můžete ji vzít během 12 hodin od obvyklé doby, v opačném
případě musíte vynechanou tabletu znehodnotit a další užít jako obvykle příští den.
Nezdvojujte následující dávku, abyste vynechanou dávku doplnila.

Jestliže musíte podstoupit operační zákrok

Pokud se chystáte na operaci, sdělte operatérovi, že užíváte Gynovel. Možná budete muset
užívání Gynovelu přerušit již 4 až 6 týdnů před operací, aby se snížilo riziko žilní krevní
sraženiny (viz bod 2 Žilní krevní sraženiny (trombóza)). Poraďte se s lékařem, kdy můžete
užívání Gynovelu obnovit.

4 MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Gynovel nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Většina nežádoucích účinků je slabá až mírná a nevede k přerušení
léčby.
Následující nemoci jsou častěji hlášeny u žen užívajících HST než u žen HST neužívajících:
- rakovina prsu
- abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplasie nebo rakovina endometria)
- rakovina vaječníků
- žilní krevní sraženiny v dolních končetinách nebo plicích (žilní tromboembolismus)
- onemocnění srdce
- mrtvice
- předpokládaná ztráta paměti, je li HST zahájena ve věku vyšším než 65 let
Pro více informací o těchto nežádoucích účincích viz bod 2.

Během léčby přípravkem Gynovel se mohou objevit následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (více než 1 z 10)

Bolest nebo citlivost prsou; vaginální krvácení.

Časté (méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100)

Plísňové infekce pohlavního ústrojí nebo zánět pochvy; retence tekutin; deprese nebo zhoršení
existující deprese; bolest hlavy; migréna nebo zhoršení existující migrény; nauzea
(nevolnost); bolest zad; otok nebo zvětšení prsou; děložní myomy (nezhoubný nádor dělohy)
nebo jejich zhoršení příp. opakovaný výskyt děložních myomů; periferní otoky (otoky rukou
nebo nohou); zvýšení tělesné hmotnosti

8

Méně časté (méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1 000)

Přecitlivělost (alergická reakce); nervozita; povrchový zánět žil spojený s trombózou (krevní
sraženina); bolest břicha (žaludku); břišní distenze nebo diskomfort; plynatost nebo
nadýmání; vypadávání vlasů; morbidní hirsutismus (nadměrné ochlupení tváří a těla); akné;
svědění; kopřivka; křeče v nohou.

Vzácné (méně než 1 z 1 000, ale více než 1 z 10 000)

Plicní embolie (krevní sraženina); (viz rovněž bod 2. Čemu musíte věnovat pozornost než
začnete přípravek Gynovel užívat). Hluboký zánět žil spojený s trombózou (krevní
sraženina).

Velmi vzácné (méně než 1 z 10 000)

Anafylaktické reakce (náhlé, závažné, potenciálně život ohrožující alergické reakce).

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při používání dalších přípravků HST:
- onemocnění žlučníku
- rozličné poruchy kůže:
- odbarvení kůže, zvláště obličeje nebo krku, známé jako těhotenské skvrny
(chloasma)
- bolestivé začervenalé kožní uzlíky (erythema nodosum)
- vyrážka s terčovitým zarudnutím nebo vředy (erythema multiforme)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5 UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU GYNOVEL

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte Gynovel po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6 OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje přípravek Gynovel
- léčivými látkami jsou estradiolum 1mg (jako estradioli valeras) a norethisteroni acetas
0,5mg
- pomocnými látkami jsou kopovidon, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřiční
škrob

9

Jak přípravek Gynovel vypadá a obsah balení
Bílé, kulaté, ploché tablety o průměru 6mm
Blistry v krabičkách (kalendářové balení) o obsahu 28, 30, 84, 90 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
GENERICON s.r.o.
Anny Letenské 1108/15
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika


Výrobce:
Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistraße 2,
D - 12277 Berlin
Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.9.2012

Recenze

Recenze produktu GYNOVEL 1 MG/0,5 MG TABLETY 84 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu GYNOVEL 1 MG/0,5 MG TABLETY 84 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze