Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Gynekologické léky na předpis

GYNIPRAL 10 MCG/2 ML 5X5X2ML Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13091

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: NYCOMED
Kód výrobku: 13091
Kód EAN: 9003638462968
Kód SÚKL: 46296
Držitel rozhodnutí: NYCOMED
1) Akutní tokolýza Tlumení děložních stahů během porodu při akutní nitroděložní asfyxii (fetal distress), zklidnění před císařským řezem. Před obratem plodu z příčné polohy, při vyhřeznutí pupeční šňůry, při dystokii. V nutných případech při předčasných děložních stazích před převozem do nemocnice. 2) Masivní tokolýza Útlum předčasných stahů při zkrácení nebo otevření děložního hrdla. 3) Dlouhodobá tokolýza Prevence předčasného porodu při silnějších nebo častěji se opakujících stazích bez zkrácení nebo otevření děložního hrdla. Zklidnění dělohy před, během nebo po cerkláži.

Příbalový leták

 

1/8 

sp.zn.sukls67640/2015 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

GYNIPRAL 10 μg/2 ml 

injekční roztok 

 

GYNIPRAL 25 μg koncentrát pro infuzní roztok 

 (hexoprenalini sulfas) 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento  přípravek  byl  předepsán  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí  ublížit,  a  to  i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je přípravek Gynipral a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gynipral používat 

3. 

Jak se přípravek Gynipral  používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Gynipral  

6. 

Další informace 

 
1. 

Co je přípravek Gynipral a k čemu se používá 

 
Přípravek GYNIPRAL obsahuje léčivou látku hexoprenalin. 
 
Gynipral  účinkuje  tak,  že  zeslabuje  stahy  ve  Vaší  děloze  (uteru),  a  jeho  působením  k  nim  dochází 
méně  často.  Blokuje  tam  totiž  účinky  přirozeného  hormonu  ve  Vašem  těle,  tzv.  “oxytocinu”,  látky, 
která vyvolává děložní stahy. 
 
Přípravek GYNIPRAL se používá v následovných indikacích: 
 

Přípravek  GYNIPRAL  se  používá  u  žen,  u  kterých  došlo  neočekávaně  k    nastupujícímu 
předčasnému porodu mezi 22. a 37. týdnem těhotenství, ke krátkodobému oddálení porodu dítěte. 
Přípravek GYNIPRAL Vám bude podáván maximálně po dobu 48 hodin. To umožní lékaři nebo 
porodní asistentce, aby učinili další opatření ke zlepšení zdravotního stavu Vašeho dítěte. 

Obrat hlavy plodu vnějšími hmaty 

Záchranné použití při předčasných kontrakcích před převozem do nemocnice 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gynipral používat 

 
Nepoužívejte přípravek GYNIPRAL,  

Jestliže  jste  alergický(á)na  hexoprenalini  sulfas  nebo  na  kteroukoliv  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

Jestliže Vaše těhotenství trvá méně než 22 týdnů.  

Jestliže již máte nebo u Vás existuje riziko rozvoje ischemické choroby srdeční (onemocnění 

charakterizované sníženým zásobením srdečního svalu krví a projevující se známkami, jako je 
bolest na hrudi (angina pectoris).  

 

2/8 

Jestliže jste někdy potratila v prvních dvou trimestrech Vašeho těhotenství.  

Jestliže jste těhotná a Vy nebo Vaše dítě máte zdravotní riziko a případné prodloužení 

těhotenství  může  být  nebezpečné  (např.  velmi  vysoký  krevní  tlak,  infekce  dělohy,  krvácení, 
placenta  je  umístěna  v  porodních  cestách  nebo  se  oddělila,  nebo  Vaše  dítě  zemřelo  uvnitř 
dělohy). 

jestliže máte poruchu srdce s palpitacemi (např. poruchu srdečních chlopní) nebo dlouhodobé 
onemocnění plic (např. chronickou bronchitidu, rozedmu plic) vedoucí k zvýšení krevního tlaku 
v plicích (plicní hypertenze). 

Vzhledem k obsahu siřičitanu (sulfitu) se nesmí přípravek GYNIPRAL injekční roztok a infúze 
používat u pacientek s  astmatem. 

jestliže máte feochromocytom, 

jestliže máte glaukom (zelený zákal), 

jestliže máte těžké onemocnění jater a ledvin 

 
Upozornění a opatření 
 
 
Během  užívání  přípravku    GYNIPRAL  je  nutné  sledovat  tepovou  frekvenci  a  krevní  tlak  matky  a 
srdeční frekvenci plodu. 
 
Doporučuje se během léčby provádět pravidelné kontroly EKG. Pacientkám, které mají individuálně 
zvýšenou  citlivost  na  sympatomimetika,  smí  být  GYNIPRAL  podáván  jen  v nižším  individuálně 
přizpůsobeném dávkování za zvlášť pečlivého lékařského dohledu.  
 
Před použitím přípravku  GYNIPRAL  se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

jestliže jste měla problémy v těhotenství.  

jestliže vám odtekla plodová voda.  

jestliže u vás došlo k nahromadění tekutiny v plicích s následnou dušností (plicní edém).  

jestliže trpíte vysokým krevním tlakem.  

jestliže  jste  diabetička.  Pokud  je  to  Váš  případ,  může  být  potřebné  provést  další  vyšetření 

hladiny cukru v krvi v průběhu podávání přípravku GYNIPRAL 

jestliže máte nadměrnou funkci štítné žlázy.  

jestliže  trpíte  onemocněním  srdce  charakterizovaným  dušností,  palpitacemi(  bušením  srdce) 

nebo anginou pectoris ( bolesti na hrudníku ) 
 
Další léčivé přípravky a přípravek GYNIPRAL 
 
Informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které nebo jste 
užívala  v  nedávné  době  nebo  které  možná  budete  užívat,  Přípravek  GYNIPRAL  může  mít  vliv  na 
účinnost  jiných  léčivých  přípravků  a  jiné  léčivé  přípravky  mohou  mít  vliv  na  účinnost  přípravku 
GYNIPRAL. 

 

Informujte lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka zejména o užívání:  

-  léčivých přípravků na nepravidelnou nebo zrychlenou činnost srdce (např. digoxin).  
-  betablokátorů (např. atenolol nebo propranolol), včetně očních kapek (např. timolol).  
-  xantinových derivátů (např. theofylin nebo aminofylin).  
-  steroidů (např. prednisolon).  
-  diuretik (léků k odvodnění těla, např. furosemid).  
-  léčivých přípravku k léčbě diabetes mellitus (cukrovka), např. inzulin, metformin nebo 
      glibenklamid. 
-   námelových alkaloidů, léčivých přípravků obsahujících vápník a vitamin D nebo také    
      dihydrotachysterol (v případě zvýšené činnosti štítné žlázy) či mineralokortikoidy (skupina     

 

3/8 

      hormonů). 
 

Při  infúzní  terapii  přípravkem  GYNIPRAL  byl  v ojedinělých  případech,  převážně  se  současným 
podáním kortikosteroidů, pozorován výskyt plicního edému. Při infúzní terapii je proto nutné pečlivé 
nepřetržité  klinické  sledování  pacientky.  To  platí  zvláště  pro  kombinovanou  léčbu  kortikosteroidy a 
také pro případnou koexistenci průvodních onemocnění, která podporují retenci tekutin (onemocnění 
ledvin, EPH-gestóza). 
Vzhledem k možnému nebezpečí vzniku plicního edému má být udržován malý infúzní objem a mají 
být používány roztoky bez elektrolytů.  
Je třeba omezit přísun kuchyňské soli. 

 

Protože  při  stavech  s  nedostatkem  draslíku  zesilují  účinky  sympatomimetik  na  srdce,  je  třeba  u 
pacientek,  u  kterých  před  zahájením  tokolytické  terapie  byla  zjištěna  nízká  hladina  draslíku  v krvi, 
provést doplnění hladiny draslíku k normálním hodnotám.  
Při dlouhodobé tokolytické terapii je třeba sledovat stav plodu, a to běžným vyšetřovacím postupem. 
Při prasknutí plodové blány a otevření děložní branky na 2 - 3 cm jsou vyhlídky na úspěch tokolytické 
terapie omezeny. 

 

Zvýšené  ukládání  glykogenu  v játrech  během  užívání  glukokortikoidů  se  glykogenolytickým         
účinkem přípravku GYNIPRAL omezuje. 
 
Přípravek GYNIPRAL snižuje účinek inzulinu a perorálních antidiabetik.  
 
Pokud  půjdete  na  plánovanou  operaci  za  použití  celkové  anestezie,  Váš  lékař  ukončí  podávání 
přípravku  GYNIPRAL  6  hodin  před  chirurgickým  zákrokem,  aby  zabránil  výskytu  možných 
nežádoucích účinků (např. nepravidelný srdeční rytmus nebo krvácení z dělohy). 
 
Těhotenství , kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat 
Tento léčivý přípravek je určen pro použití během těhotenství  
GYNIPRAL  se  nedoporučuje  používat  v  těhotenství,  pokud  možný  přínos  pro  matku  nepřevyšuje 
potenciální možné riziko pro dítě, jelikož dosud nejsou zkušenosti s takovým použitím u lidí.  
Není známo, zda je hexoprenalin  vylučován do mateřského mléka u člověka, proto by matky neměly 
kojit předcházející dítě během léčby přípravky GYNIPRAL.. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Ženy,  u  kterých  je  indikováno  použití  tokolytické  terapie,  mají  být  léčeny  za  hospitalizace  nebo  v 
urgentních stavech profesionálním zdravotníkem v terénu  
 
 
3. 

Jak se přípravek GYNIPRAL používá 

 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Tento léčivý přípravek nebudete nikdy používat sama. Přípravek Vám vždy podá osoba, která je pro to 
kvalifikovaná a po pečlivém zvážení prospěchu přípravku pro Vaše dítě a možných rizik, které může 
mít léčba pro Vás. 
 
Přípravek GYNIPRAL je podáván v různych dávkách přímo do žíly jako injekce nebo infuze. 
Po dobu podávání přípravku bude možná zapotřebí monitorovat Vaše stahy a puls Vašeho 
nenarozeného dítěte. 
 
Váš lékař bude sledovat Vaše srdce a srdce ještě nenarozeného dítěte. Lékař Vám též může 

 

4/8 

odebrat krev k vyšetření, aby mohl sledovat případné změny ve Vaší krvi (viz bod 3). Při zřetelném 
zvýšení  srdeční  frekvence  matky  (přes  120/min)  a  při  výraznějším  poklesu  krevního  tlaku  je  třeba 
dávkování snížit, při výraznějších obtížích jako dušnost, stenokardie, pocit tísně nebo bolesti na hrudi 
a při známkách srdeční insuficience je nutno léčbu přípravkem GYNIPRAL okamžitě přerušit.  

  

Jestliže  dojde  v časově  krátkém  odstupu  od  aplikace  přípravku  GYNIPRAL  k porodu,  je  třeba  u 
novorozenců  dát  pozor  na  známky  hypoglykémie  (  nízká  hladina  cukru  v krvi),  a  také  z důvodu 
možnosti diaplacentárního přechodu kyselých metabolických produktů (laktát, ketonové kyseliny) na 
eventuální vzestup acidity (změna vnitřního prostředí novorozence). 
 
 
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku GYNIPRAL, než mělo být 
Předávkování  se  projeví  zvýšením  srdeční  frekvence  matky  nad  120/min,  dále  se  projevuje  třesem, 
bušením srdce, bolestmi hlavy a pocením. 
Tyto příznaky se zpravidla upraví po snížení dávky.  
 
K odstranění těžkých projevů předávkování přichází v úvahu podání neselektivních beta-sympatolytik, 
neboť účinek přípravku GYNYPRAL je jimi kompetitivně inhibován. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek,  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Nežádoucí účinky jsou hodnoceny dle následujících kategorií: 
 

Velmi časté:  Postihují  více  než  1  z 10  léčených 
pacientů 

Časté:  Postihují  méně  než  1  z  10,  ale  více 
než 1 ze 100 léčených pacientů  

Méně časté: 

Postihují méně než 1 ze 100, ale více 

než 1 z 1000 léčených pacientů 

Vzácné: 

Postihují méně než 1 z 1000, 

ale více než 1 z 10000 léčených pacientů  

Velmi vzácné:   Postihují méně než 1 10000 léčených 
pacientů  

Není známo: Z dostupných údajů nelze  
                     určit 

 
Možné nežádoucí účinky: 
Velmi časté  

  zrychlená činnost srdce 

  třes kosterních svalů 
 
Časté  

  bušení srdce (palpitace).  

  nízký krevní tlak, který může způsobit točení hlavy nebo závrať.  

  nízká hladina draslíku ve Vaší krvi, která může vést ke svalové slabosti, žízni nebo „bodání a 

píchání v kůži“. 

 
Méně časté  

    hromadění tekutin ve Vašich plicích (plicní edém), který může způsobovat dýchací obtíže 
 
Vzácné  

  neobvyklý nebo nepravidelný srdeční rytmus.  

  vysoké hladiny cukru (glukóza) a/nebo kyseliny mléčné ve Vaší krvi.  

  návaly horka (zčervenání) v obličeji. 
 
Není známo 

  odbourávání tuku uloženého v tukových buňkách (lipolýza) 

 

5/8 

 
 
Další možné nežádoucí účinky 
 
Gastrointestinální poruchy 
Méně časté: pocit na zvracení a zvracení. 
Vzácné: přechodný vzestup sérových transamináz, dále může být potlačena peristaltika střev.  
Velmi  vzácné:  střevní  atonie      (zpomalení  až  zástava  pohybu  střev).  Při  tokolytické  terapii je  proto 
třeba dbát o pravidelné vyprazdňování. 
 
Poruchy ledvin a močových cest 
Časté:  diuréza  (množství  vyloučené  moči)  je,  zvláště  v počáteční  fázi  léčby  snížena.  Koncentrace 
draslíku v séru během prvních dní klesá, ale normalizuje se v dalším průběhu terapie.  
 

 

Poruchy nervového systému 
Méně časté: bolesti hlavy, neklid, lehký třes prstů, pocení, bušení srdce a závrati. 
 

 

Poruchy metabolismu a výživy 
Časté:  Glykogenolytický  účinek  má  za  následek  zvýšenou  hladinu  krevního  cukru.  Tento  efekt  je 
výraznější u pacientek s diabetes mellitus. 
 

 

Respirační poruchy 
Velmi vzácné: Vzhledem k obsahu sulfitu může dojít, zvláště u astmatiček, k alergické reakci. Mírné 
reakce  se  mohou  projevit  jako  pocit  na  zvracení,  průjem,  ztížené  dýchání,  těžké  pak  jako  akutní 
astmatický  záchvat,  porucha  vědomí  nebo  šok.  Tyto  reakce  mohou  individuálně  probíhat  zcela 
rozdílně. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
 
5. Jak přípravek GYNIPRAL uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a vnitřním obalu za použitelné 
do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Chemická a fyzikální stabilita přípravku po naředění roztokem chloridu sodného 0,9% nebo roztokem 
5% glukózy byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě 15°C až 25°C. 
Z mikrobiologického hlediska má být infúzní roztok použit okamžitě. 
 
Není-li  použit  okamžitě,  doba  a  podmínky  uchovávání  přípravku  po  naředění  před  použitím  jsou  v 
odpovědnosti  uživatele a  normálně  by  neměla  být  delší  než  24 hodin  při  2°C  až  8°C,  pokud  ředění 
neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. 
 

 

6/8 

Podmínky uchovávání: 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek GYNIPRAL obsahuje: 
 
Injekční roztok:
  
Léčivou látkou je hexoprenalini sulfas 0,010 mg ve 2 ml. 
Pomocnými  látkami  jsou  disiřičitan  sodný  0,04  mg  (odpovídá  0,027  mg  siřičitanu  sodného),  
dinatrium-edetát, chlorid sodný, kyselina sírová 10% (na úpravu pH), voda na injekci 
 
Koncentrát infuzní roztok:  
Léčivou látkou je hexoprenalini sulfas 0,025 mg v 5 ml. 
Pomocnými  látkami  jsou  disiřičitan  sodný  0,100  mg  (odpovídá  0,67  mg  SO

2

),  dinatrium-edetát, 

chlorid sodný, kyselina sírová 10% (na úpravu pH), voda na injekci. 
 
Jak přípravek  GYNIPRAL vypadá a co obsahuje toto balení 
 
GYNIPRAL  je čirý, bezbarvý roztok 
 
Injekční roztok:  5 x 2 ml 
                           5x5x2 ml 
Koncentrát infuzní roztok:  5 x 5 ml 
                                          5x5x5 ml 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Takeda Austria GmbH, St. Peter Strasse 25, A-4020 Linz, Rakousko 
 
Výrobce: 
Takeda  Austria GmbH. 
Linz 
Rakousko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.7.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7/8 

INFORMACE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: (viz též bod 3). 
 
Injekční roztok 
 
Pro krátkodobé vedení nekomplikovaného předčasného porodu 
K zastavení porodu mezi 22. a 37. gestačním týdnem u pacientek bez lékařských nebo porodnických 
kontraindikací pro tokolytickou léčbu. 
 
Ke krátkodobému použití v léčbě předčasného porodu se zkrácením a / nebo dilatací cervixu  
Úvodní dávkování:  
Úvodní  dávka  je  bolus  10  µg  hexoprenalinu  i.v.  během  5-10  minut.  Bolus  lze  připravit  přidáním 
obsahu  1  ampule  (10  µg  hexoprenalinu)  do  fyziologického  roztoku  nebo  5%roztoku  glukózy 
v celkovém objemu 10 ml. V případě potřeby lze zahájit kontinuální dávkování pomocí infuze 0,3 µg 
hexoprenalinu / min. 
 
Obrat plodu zevními hmaty / jako záchranné použití při předčasných kontrakcích před převozem do 
nemocnice: 
Při  akutní  tokolýze  se  pomalu  aplikuje  intravenózně  GYNIPRAL  inj  10  μg.,  naředěný  do  10  ml 
roztokem chloridu sodného nebo 5% roztokem glukózy, v rozmezí 5 - 10 minut. Následně, pokud je to 
nutné, pokračujeme  v  léčbě  Gynipral infúzí  rychlostí  0,3  μg  /min.  (viz.  dávkovaní  u  koncetrátu  pro  
infúzní roztok v případě krátkodobé léčby předčasného porodu se zkrácením a/nebo dilatací cervixu). 
 
Zvláštní opatření během aplikace: 
 
Injekce:  obsah  ampule  je  třeba  aplikovat  pomalu  (po  dobu  5  až  10  minut),  a  to  buď  automatickým 
dávkovačem/pumpou,  nebo  když  to  není  možné,  v  pomalé  intravenózní  injekci  po  naředění 
izotonickým roztokem chloridu sodného do 10 ml.  
 
 
 
Koncentrát  pro infuzní roztok 
 
Pro krátkodobé vedení nekomplikovaného předčasného porodu 
K zastavení porodu mezi 22. a 37. gestačním týdnem u pacientek bez lékařských nebo porodnických 
kontraindikací pro tokolytickou léčbu. 
 
Ke krátkodobému použití v léčbě předčasného porodu se zkrácením a / nebo dilatací cervixu 
 
Léčbu zahajujeme podáním  GYNIPRAL inj 10 μg jako bolus, pomalu i.v., návazně pak GYNIPRAL 
v infúzi v dávce 0,3 μg/min. 
Alternativně je možné aplikovat GYNIPRAL infúzi 0,3 μg /min. bez předchozí bolusové injekce. 
 
Výpočet infuzní rychlosti při dávce 0.3 µg / min.: 20 kapek = 1 ml. Infuze pro kontinuální dávkování 
může  být  připravena  přidáním  1  nebo  více  ampulí  (25  µg  hexoprenalinu)  k fyziologickému  roztoku 
nebo 5% roztoku glukózy do celkového objemu 500 ml. 

 
Dávka/ počet ampulí 

Celkový objem 

kapek / min. 

ml / min. 

25 µg (1 ampule) 

500 ml                            120 kapek / min.       6ml / min. 

     50 µg (2 ampule) 

                      500 ml                           60 kapek / min.        3 ml / min. 

  75 µg (3 ampule) 

   500 ml                             40 kapek / min.        2 ml / min 

 100 µg (4 ampule) 

   500 ml                             30 kapek / min.       1,5 ml / min 

 

8/8 

Denní dávka 430 μg může být překročena jen v ojedinělých případech. 
 
Obrat  plodu  zevními  hmaty  /  jako  záchranné  použití  při  předčasných  kontrakcích  před 
převozem do nemocnice: 
Při  akutní  tokolýze  se  pomalu  aplikuje  intravenózně  GYNIPRAL  inj  10  μg.,  naředěný  do  10  ml 
roztokem chloridu sodného nebo 5% roztokem glukózy, v rozmezí 5 - 10 minut. Následně, pokud je to 
nutné,  pokračujeme  v  léčbě  Gynipral  infúzí  rychlostí  0,3  μg  /min.  (viz.  Dávkování  v případě 
krátkodobé léčby předčasného porodu se zkrácením a/nebo dilatací cervixu). 
 
 
Délka léčby 
Délka  léčby  nemá  překročit  48  hodin,  neboť  dostupné  údaje  ukazují,  že  hlavní  účinek  tokolytické 
léčby  je  v  oddálení  porodu  až  o  48  hodin;  v  randomizovaných  kontrolovaných  klinických  studiích 
nebyl zjištěn statisticky  významný  vliv na perinatální mortalitu a morbiditu. Krátkodobého oddálení 
lze využít k podání glukokortikoidů nebo k využití dalších opatření, která jsou známa tím, že zlepšují 
perinatální zdravotní stav. 
 
 
Upozornění: 
Uvedené  dávkování  má  pouze  informativní  charakter,  neboť  tokolýza  má  u  jednotlivých  pacientek 
velice  individuální  průběh.  Délka  tokolytické  léčby  se  odvozuje  od  aktuální  míry  rizikovosti 
těhotenství a míry nežádoucích účinků, je třeba ji vést co nejkratší možnou dobu.  
 Celková doba trvání léčby by neměla přesáhnout 48 hodin.  
 
Inkompatibility 
Sulfit je velmi reaktivní sloučenina. Je třeba se proto vyvarovat směsí s jinými léky než s isotonickými 
roztoky chloridu sodného a roztoky glukózy. 
 
Způsob podání 
K i.v. injekci a i.v. infúzi. 
Injekce:  obsah  ampule  je  třeba  aplikovat  pomalu  (po  dobu  5  až  10  minut),  a  to  buď  automatickým 
dávkovačem/pumpou,  nebo  když  to  není  možné,  v pomalé  intravenózní  injekci  po  naředění 
izotonickým roztokem chloridu sodného do 10 ml.  
Infúze: viz dávkovací schéma výše. 
 
Ulamovací ampule 
Napilování není nutné. 
 
Manipulace s ampulemi OPC (one-point-cut /odlomení v jednom bodě/) 
 

                                                    

 

Držte barevným bodem směrem vzhůru!                    Držte barevným bodem směrem vzhůru 
                                                                                 Špičku ampule odlomte směrem dolů. 
Roztok nacházející se ve špičce ampule  
přesuňte poklepáním nebo protřepáním  
do hlavní části ampule. 
 
Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

Recenze

Recenze produktu GYNIPRAL 10 MCG/2 ML 5X5X2ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu GYNIPRAL 10 MCG/2 ML 5X5X2ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám