Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

GUAJACURAN 5% 10X10ML/0.5GM Injekční roztok - diskuze

Kód výrobku: 15909

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - GUAJACURAN 5% 10X10ML/0.5GM Injekční roztok

sp.zn. sukls89956/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

GUAJACURAN 5%

guaifenesinum

injekční roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz. bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Guajacuran 5% a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Guajacuran 5% používat
 3. Jak se přípravek Guajacuran 5% používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Guajacuran 5% uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Guajacuran 5% a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Guajacuran 5% je guajfenesin. Guajfenesin snižuje psychické a emoční napětí s pocitem úzkosti, má mírně sedativní (zklidňující) účinky, snižuje svalové napětí a působí expektoračně (podporuje vykašlávání). Ve vyšších dávkách tlumí křeče a snižuje napětí kosterního svalstva.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Guajacuran 5% používat

Nepoužívejte přípravek Guajacuran 5%

 • jestliže jste alergický(á) na guajfenesin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Při myasthenia gravis a myastenickém syndromu (nervosvalové onemocnění charakterizované nadměrnou svalovou slabostí a unavitelností).

Upozornění a opatření

Přípravek není vhodný pro děti mladší než 6 let, pro podání dětem starším 6 let musí být skutečně závažné důvody. Děti, kterým byl přípravek podán, by měly být pod zvýšeným dohledem.

Další léčivé přípravky a přípravek Guajacuran 5%

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinek guajfenesinu je zvyšován působením lithia a hořčíku, lze jej kombinovat s neuroleptiky (léky k terapii psychóz), zvyšuje analgetický účinek paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové, zesiluje tlumivý účinek alkoholu, sedativ (zklidňující léky) a celkových anestetik (používaných k narkóze) na centrální nervovou soustavu. Zvyšuje i účinek myorelaxancií (léků uvolňující svalové napětí) s jiným mechanismem účinku.

Přípravek Guajacuran 5% s jídlem, pitím a alkoholem

Po dobu léčby přípravkem Guajacuran 5% se nedoporučuje pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek se nedoporučuje podávat v období těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.).

Přípravek Guajacuran 5% obsahuje glukosu a sodík

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Guajacuran 5% používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvykle se podávají 2 ampulky denně (20 ml) intravenózně (do žíly) nebo v kapénkové infuzi v 5% glukose. Při léčbě tetanu se Guajacuran 5% podává zvolna intravenózně, obvykle v dávkách 2 - 4 ampulky (20 - 40 ml), opakovaných podle potřeby. K dosažení myorelaxačního účinku v anesteziologii se podává 10 - 30 ml injekčního roztoku, tj. l - 3 ampulky intravenózně, účinek nastupuje za 3 - 5 minut a trvá 18 - 25 minut.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Guajacuran 5%, než jste měl(a)

Protože je přípravek podáván zdravotnickým pracovníkem, je možnost předávkování velmi malá.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Guajacuran 5% se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):

 • závratě;
 • ospalost;
 • pocit na zvracení;
 • zvracení;
 • lehká svalová slabost;
 • únava.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):

 • lehké kožní projevy;
 • přechodné změny v krevním obraze.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5. Jak přípravek Guajacuran 5% uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Přípravek Guajacuran 5% nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek poškození léku (změna zabarvení, viditelné částice v roztoku). Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Guajacuran 5% obsahuje

Léčivou látkou je guaifenesinum (0,5 g v 10 ml injekčního roztoku). Pomocnými látkami jsou glukosa, chlorid sodný, voda na injekci.

Jak přípravek Guajacuran 5% vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý, bezbarvý až slabě hnědožlutý injekční roztok bez mechanických nečistot. 10 ampulí, 1 ampule obsahuje 10 ml injekčního roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.4.2016


Následující informace je určena pro zdravotnické pracovníky

Přípravek Guajacuran 5% lze podat intravenózně k tlumení svalových křečí u tetanu; k prolongování svalové relaxace při chirurgických výkonech, k myorelaxaci v anesteziologii, k premedikaci před bronchografií. Vhodné je využít parenterálního podání při bolestech hlavy diagnosticky. Jestliže nemocného přestane bolet hlava během i.v. podání, je bolest podmíněna psychogenně nebo svalovými spasmy při vertebrogenní poruše. Pak lze často pokračovat v léčbě perorálním guajfenesinem. Guajfenesin nemá specifické antidotum. Léčení předávkování je symptomatické s odpovídající podpůrnou terapií, zacílenou na udržování kardiovaskulárních, respiračních a renálních funkcí a na zachování elektrolytové rovnováhy. Guajfenesin se nepatrně váže na bílkoviny krevní plazmy. Účinek po i.v. podání nastupuje za 3 - 5 minut a trvá 18 - 25 minut. Dlouhodobá aplikace indukuje degradující enzymy, efekt látky se postupně snižuje. Vylučuje se močí, v malé části beze změny, většinou ve formě metabolitů. Biologický poločas je 1 hodina.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 15909
Kód EAN: 8594739024878
Kód SÚKL: 58249
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Guajacuran 5% se podává intravenózně k tlumení svalových křečí u tetanu, k prolongování svalové relaxace při chirurgických výkonech, k myorelaxaci v anesteziologii, k premedikaci před bronchografií. Vhodné je využít parenterálního podání při bolestech hlavy diagnosticky. Jestliže nemocného přestane bolet hlava během i.v. podání, je bolest podmíněna psychogenně nebo svalovými spazmy při vertebrogenní poruše. Pak lze často pokračovat v léčbě perorálním guvajfenesinem. Přípravek je určen pro dospělé a děti starší 6 let.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

GUAJACURAN 5% 10X10ML/0.5GM Injekční roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu GUAJACURAN 5% 10X10ML/0.5GM Injekční roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: GUAJACURAN 5% 10X10ML/0.5GM Injekční roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu GUAJACURAN 5% 10X10ML/0.5GM Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu GUAJACURAN 5% 10X10ML/0.5GM Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám