Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

GUAJACURAN 5% 10X10ML/0.5GM Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15909

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 15909
Kód EAN: 8594739024878
Kód SÚKL: 58249
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Guajacuran 5% se podává intravenózně k tlumení svalových křečí u tetanu, k prolongování svalové relaxace při chirurgických výkonech, k myorelaxaci v anesteziologii, k premedikaci před bronchografií. Vhodné je využít parenterálního podání při bolestech hlavy diagnosticky. Jestliže nemocného přestane bolet hlava během i.v. podání, je bolest podmíněna psychogenně nebo svalovými spazmy při vertebrogenní poruše. Pak lze často pokračovat v léčbě perorálním guvajfenesinem. Přípravek je určen pro dospělé a děti starší 6 let.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls89956/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

GUAJACURAN 5% 

guaifenesinum 

injekční roztok  

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz. bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.     Co je přípravek Guajacuran 5% a k čemu se používá 
2.     Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Guajacuran 5% používat 
3.     Jak se přípravek Guajacuran 5% používá 
4.     Možné nežádoucí účinky 
5.    Jak přípravek Guajacuran 5% uchovávat 
6.     Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Guajacuran 5% a k čemu se používá 

 
Léčivou látkou přípravku Guajacuran 5% je guajfenesin. Guajfenesin snižuje psychické a emoční 
napětí s pocitem úzkosti, má mírně sedativní (zklidňující) účinky, snižuje svalové napětí a působí 
expektoračně (podporuje vykašlávání). Ve vyšších dávkách tlumí křeče a snižuje napětí kosterního 
svalstva. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Guajacuran 5% používat 

 
Nepoužívejte přípravek Guajacuran 5% 

  jestliže jste alergický(á) na guajfenesin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

  Při myasthenia gravis a myastenickém syndromu (nervosvalové onemocnění charakterizované 

nadměrnou svalovou slabostí a unavitelností). 

 
Upozornění a opatření 
Přípravek není vhodný pro děti mladší než 6 let, pro podání dětem starším 6 let musí být skutečně 
závažné důvody. Děti, kterým byl přípravek podán, by měly být pod zvýšeným dohledem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Guajacuran 5% 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Účinek guajfenesinu je zvyšován působením lithia a hořčíku, lze jej kombinovat s neuroleptiky (léky 
k terapii psychóz), zvyšuje analgetický účinek paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové, zesiluje 
tlumivý účinek alkoholu, sedativ (zklidňující léky) a celkových anestetik (používaných k narkóze) na 

 

centrální nervovou soustavu. Zvyšuje i účinek myorelaxancií (léků uvolňující svalové napětí) s jiným 
mechanismem účinku. 
 
Přípravek Guajacuran 5% s jídlem, pitím a alkoholem 
Po dobu léčby přípravkem Guajacuran 5% se nedoporučuje pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Přípravek se nedoporučuje podávat v období těhotenství a při kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci 
a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.). 
 
Přípravek Guajacuran 5% obsahuje glukosu a sodík 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat.

 

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez 
sodíku“. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Guajacuran 5% používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvykle se podávají 2 ampulky denně (20 ml) intravenózně (do žíly) nebo v kapénkové infuzi v 5% 
glukose. Při léčbě tetanu se Guajacuran 5% podává zvolna intravenózně, obvykle v dávkách 2 – 4 
ampulky (20 – 40 ml), opakovaných podle potřeby. K dosažení myorelaxačního účinku 
v anesteziologii se podává 10 – 30 ml injekčního roztoku, tj. l – 3 ampulky intravenózně, účinek 
nastupuje za 3 – 5 minut a trvá 18 – 25 minut. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Guajacuran 5%, než jste měl(a) 
Protože je přípravek podáván zdravotnickým pracovníkem, je možnost předávkování velmi malá. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při užívání přípravku Guajacuran 5% se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle 
četnosti výskytu: 
 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):  

  závratě; 

  ospalost; 

  pocit na zvracení; 

  zvracení; 

  lehká svalová slabost; 

 

  únava. 

 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):  

  lehké kožní projevy; 

  přechodné změny v krevním obraze. 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku

 

 
 
5. 

Jak přípravek Guajacuran 5% uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Přípravek Guajacuran 5% nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za zkratkou 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek poškození léku (změna 
zabarvení, viditelné částice v roztoku). 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Guajacuran 5% obsahuje 
Léčivou látkou je guaifenesinum (0,5 g v 10 ml injekčního roztoku). 
Pomocnými látkami jsou glukosa, chlorid sodný, voda na injekci. 
 
Jak přípravek Guajacuran 5% vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirý, bezbarvý až slabě hnědožlutý injekční roztok bez mechanických nečistot. 
10 ampulí, 1 ampule obsahuje 10 ml injekčního roztoku. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.4.2016 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Následující informace je určena pro zdravotnické pracovníky 
Přípravek Guajacuran 5% lze podat intravenózně k tlumení svalových křečí u tetanu; k prolongování 
svalové relaxace při chirurgických výkonech, k myorelaxaci v anesteziologii, k premedikaci 
před bronchografií. Vhodné je využít parenterálního podání při bolestech hlavy diagnosticky. Jestliže 

 

nemocného přestane bolet hlava během i.v. podání, je bolest podmíněna psychogenně nebo svalovými 
spasmy při vertebrogenní poruše. Pak lze často pokračovat v léčbě perorálním guajfenesinem. 
Guajfenesin nemá specifické antidotum. Léčení předávkování je symptomatické s odpovídající 
podpůrnou terapií, zacílenou na udržování kardiovaskulárních, respiračních a renálních funkcí 
a na zachování elektrolytové rovnováhy. 
Guajfenesin se nepatrně váže na bílkoviny krevní plazmy. Účinek po i.v. podání nastupuje za 3 – 5 
minut a trvá 18 – 25 minut. Dlouhodobá aplikace indukuje degradující enzymy, efekt látky se 
postupně snižuje. Vylučuje se močí, v malé části beze změny, většinou ve formě metabolitů. 
Biologický poločas je 1 hodina. 

Recenze

Recenze produktu GUAJACURAN 5% 10X10ML/0.5GM Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu GUAJACURAN 5% 10X10ML/0.5GM Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám