Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: N.V.ORGANON, OSS
Kód výrobku: 19233
Kód EAN: 8595145700264
Kód SÚKL: 2977
Držitel rozhodnutí: N.V.ORGANON, OSS
Proč užívat Gracial? Gracial se používá pro zabránění otěhotnění. Perorální antikoncepční přípravky jsou velmi účinným prostředkem antikoncepce. Při správném užívání (bez vynechávání tablet) je riziko otěhotnění velmi nízké.

Příbalový leták

1/11
sp.zn. sukls139766/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

GRACIAL
tablety k perorálnímu podání
(desogestrelum, ethinylestradiolum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Gracial a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gracial užívat
2.1 Kdy nesmíte přípravek Gracial užívat
2.2 Upozornění a opatření
2.3 Kdy musíte vyhledat lékaře
3. Jak se přípravek Gracial užívá
3.1 Kdy a jak užívat tablety
3.2 Začátek užívání tablet z prvního balení přípravku Gracial
3.3 Jestliže jste užila více přípravku Gracial než jste měla
3.4 Co dělat, jestliže
3.5 Jestliže jste přestala užívat přípravek Gracial
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Gracial uchovávat
6. Obsah balení a další informace
6.1 Co přípravek Gracial obsahuje
6.2 Jak přípravek Gracial vypadá a co obsahuje toto balení
6.3 Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
6.4 Poslední revize této příbalové informace


1. Co je přípravek Gracial a k čemu se používá

Složení a typ pilulky
Gracial je kombinovaná perorální antikoncepce (kombinovaná pilulka). Každá tableta obsahuje malé
množství dvou různých ženských hormonů: desogestrelu (gestagenu) a ethinylestradiolu (estrogenu).
Vzhledem k malému množství obsažených hormonů je Gracial považován za nízkodávkový perorální
antikoncepční přípravek. Uvedené dva hormony se v modrých a v bílých tabletách kombinují
v různých dávkách, a proto je Gracial považován za kombinovaný dvoufázový perorální antikoncepční
přípravek.

Proč užívat přípravek Gracial?
Gracial se používá k zabránění otěhotnění.
Při správném užívání (bez vynechávání tablet) je riziko otěhotnění velmi nízké.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gracial užívat

2/11
2.1 Kdy nesmíte přípravek Gracial užívat

Neužívejte přípravek Gracial, jestliže máte některý z níže uvedených stavů. Pokud se Vás týká
kterýkoliv z těchto vyjmenovaných stavů, upozorněte na tuto skutečnost před začátkem užívání
přípravku Gracial svého lékaře. Váš lékař Vám může doporučit jiný typ pilulky nebo zcela jinou
(nehormonální) metodu antikoncepce.
Máte nebo jste v minulosti měla krevní sraženinu (trombózu) v cévě na nohou, v plicích
(embolii) nebo jiných orgánech.
Máte nebo jste v minulosti měla srdeční infarkt nebo mrtvici.
Máte nebo jste v minulosti měla stav, který mohl být první známkou srdečního infarktu (např.
angina pectoris nebo bolest na hrudníku) nebo cévní mozkové příhody (např. tranzitorní
ischemická ataka nebo drobná reverzibilní cévní mozková příhoda).
Máte poruchu krevní srážlivosti (například nedostatek proteinu C).
Máte nebo jste v minulosti měla migrény doprovázené např. zrakovými příznaky, poruchou řeči
nebo slabostí nebo necitlivostí některé části těla.
Máte diabetes mellitus (cukrovku) s postižením cév.
Máte závažný rizikový faktor nebo několik rizikových faktorů rozvoje trombózy, to může být
také důvodem, proč nemůžete užívat přípravek Gracial (viz také bod 2.2.3 Trombóza).
Máte nebo jste v minulosti měla pankreatitidu (zánět slinivky břišní) spojenou s vysokými
hladinami tukových částic v krvi.
Máte žloutenku (zežloutnutí kůže) nebo závažné onemocnění jater.
Máte nebo jste v minulosti měla nádor, jehož růst může být ovlivněn pohlavními hormony
(např. nádor prsů nebo pohlavních orgánů).
Máte nebo jste v minulosti měla nádor jater.
Máte vaginální krvácení, jehož příčina nebyla objasněna.
Máte endometriální hyperplazii (abnormální růst výstelky dělohy).
Jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.
Jste alergická na jakoukoli složku přípravku Gracial.

Projeví-li se kterýkoliv z těchto stavů poprvé během užívání pilulky, ihned užívání přerušte a poraďte
se se svým lékařem. Mezitím použijte nehormonální metodu antikoncepce. Viz též bod 2.2.1 Obecná
upozornění.

2.2 Upozornění a opatření

2.2.1 Obecná upozornění

V této příbalové informaci jsou popsány různé situace, kdy musíte užívání pilulky přerušit nebo kdy
může dojít ke snížení spolehlivosti pilulky. V takových případech se vyvarujte pohlavního styku nebo
použijte další, nehormonální metodu antikoncepce, např. kondom nebo jinou bariérovou metodu.
Nepoužívejte metodu kalendářní nebo teplotní; tyto metody nemusí být spolehlivé, protože pilulka
ovlivňuje obvyklé změny teploty a cervikálního hlenu, ke kterým dochází v průběhu menstruačního
cyklu.

Stejně jako všechny ostatní antikoncepční pilulky neposkytuje přípravek Gracial ochranu proti
infekci HIV (AIDS), ani proti dalším pohlavně přenosným chorobám.

Gracial byl předepsán Vám osobně. Nesdílejte ho s někým jiným.

Gracial není obvykle určen k oddálení menstruačního krvácení. Pokud však ve výjimečných případech
potřebujete oddálit menstruační krvácení, obraťte se na svého lékaře.

2.2.2 Co musíte vědět, než zahájíte užívání přípravku Gracial

3/11
Užívání kombinované pilulky při některém z níže uvedených stavů může vyžadovat pečlivý lékařský
dohled. Váš lékař Vám podá podrobné vysvětlení. Týká-li se Vás proto některý z následujících bodů,
uvědomte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek Gracial užívat.
kouříte;
máte cukrovku (diabetes mellitus);
máte nadváhu;
máte vysoký krevní tlak;
máte vadu srdeční chlopně nebo určitou poruchu srdečního rytmu;
máte zánět žil (povrchová flebitida);
máte křečové žíly;
kdokoliv z Vašich blízkých příbuzných má nebo měl trombózu, srdeční infarkt nebo cévní
mozkovou příhodu;
trpíte migrénou;
trpíte epilepsií;
Vy nebo Váš blízký příbuzný má nebo měl vysokou hladinu cholesterolu nebo triglyceridů
(krevních tuků) v krvi;
kdokoliv z Vašich blízkých příbuzných má nebo měl karcinom prsu;
máte onemocnění jater nebo žlučníku;
máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé onemocnění střev);
máte systémový lupus erythematodes (SLE chronické onemocnění pojivové tkáně, které může
postihnout kůži celého těla);
máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS, porucha krevní srážlivosti způsobující selhání
ledvin);
máte srpkovitou anemii (vzácné onemocnění krve);
máte onemocnění, které se poprvé vyskytlo, nebo které se zhoršilo v průběhu těhotenství nebo
v průběhu předchozího užívání pohlavních hormonů (například ztrátu sluchu, metabolické
onemocnění nazývané porfyrie, kožní onemocnění nazývané herpes gestationis, neurologické
onemocnění nazývané Sydenhamova chorea);
máte nebo jste měla chloasma (žlutohnědé pigmentové skvrny na kůži, zvláště na obličeji);
pokud ano, nevystavujte se nadměrně slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

Pokud se některý z těchto stavů objeví poprvé, zopakuje nebo zhorší během užívání pilulky, obraťte se
na svého lékaře.

2.2.3 Trombóza

Žilní trombóza
Užívání jakékoli kombinované pilulky, včetně přípravku Gracial, zvyšuje u žen riziko rozvoje žilní
trombózy (vytvoření krevní sraženiny v cévách) v porovnání s ženami, které žádnou (antikoncepční)
pilulku neužívají.

Riziko rozvoje žilní trombózy je vyšší pokud užíváte přípravek Gracial v porovnání s jinými
kombinovanými pilulkami, které obsahují gestagen levonorgestrel.

Riziko žilní trombózy u uživatelek kombinovaných pilulek se zvyšuje:
- se zvyšujícím se věkem,
- pokud máte nadváhu,
- pokud měl někdo z Vašich blízkých příbuzných v mladém věku krevní sraženinu (trombózu)
v dolní končetině, v plicích nebo jiném orgánu,
- pokud musíte na operaci (chirurgický zákrok), budete delší dobu znehybněna nebo pokud jste
prodělala závažný úraz. Je důležité sdělit Vašemu lékaři předem, že užíváte Gracial, protože
Vaši léčbu bude možná třeba přerušit. Váš lékař Vám řekne, kdy začít znovu přípravek Gracial
užívat. Bývá to obvykle přibližně za dva týdny poté, co budete opět stát na nohou.

Arteriální trombóza
4/11
Užívání kombinovaných pilulek je spojeno se zvýšením rizika arteriální trombózy (ucpání tepny),
například cév v srdci (srdeční infarkt) nebo v mozku (cévní mozková příhoda).

Riziko arteriální trombózy u uživatelek kombinovaných pilulek se zvyšuje:
- pokud kouříte. Důrazně se doporučuje přestat kouřit, pokud užíváte přípravek Gracial,
zejména pokud jste starší 35 let.
- pokud máte zvýšený obsah tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy),
- pokud máte vysoký krevní tlak,
- pokud trpíte migrénou,
- pokud máte potíže se srdcem (chlopenní vadu, poruchu srdečního rytmu).

Pokud si všimnete známek trombózy, pilulku přestaňte užívat a neprodleně to sdělte svému lékaři (viz
také bod 2.3 Kdy musíte vyhledat lékaře).

2.2.4 Rakovina

U žen užívajících pilulky je poněkud častěji diagnostikována rakovina prsu než u žen stejného věku,
které pilulky neužívají. Toto mírné zvýšení počtu diagnostikovaných případů rakoviny prsu postupně
mizí v průběhu deseti let od ukončení užívání pilulek. Není známo, zda je tento rozdíl způsoben
pilulkou. Důvodem může být i skutečnost, že ženy jsou častěji vyšetřovány a karcinom prsu je tak
odhalen dříve.

U žen užívajících pilulky byly vzácně zaznamenány benigní (nezhoubné) nádory jater a ještě vzácněji
maligní (zhoubné) nádory jater. Tyto nádory mohou způsobovat vnitřní krvácení. Pokud se u Vás
vyskytne silná bolest břicha, vyhledejte ihned lékaře.

Rakovina děložního hrdla je způsobena infekcí lidským papilloma virem. Bylo hlášeno, že se
vyskytuje častěji u žen užívajících pilulku dlouhodobě. Není známo, zda je tento nález podmíněn
užíváním hormonální antikoncepce nebo sexuálním chováním a jinými faktory (například lepším
cervikálním skríningem).

2.2.5 Děti a dospívající

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o účinnosti a bezpečnosti u dospívajících mladších 18 let.

2.2.6 Další léčivé přípravky a přípravek Gracial

Některé léky mohou správnou funkci přípravku Gracial narušit. Týká se to léků používaných při léčbě
epilepsie a narkolepsie (např. primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramát,
felbamát, modafinil), tuberkulózy (např. rifampicin) a infekce HIV (např. ritonavir, nelfinavir,
nevirapin, efavirenz); antibiotik (např. ampicilin, tetracykliny, griseofulvin, rifabutin) užívaných
při léčbě některých jiných infekčních onemocnění vysokého krevního tlaku v krevních cévách
v plicích (bosentan) a rostlinných léčivých přípravků z třezalky tečkované (Hypericum perforatum,
užívané zejména k léčbě depresivní nálady). Pilulka může též narušit účinek jiných léků (např.
cyklosporin a lamotrigin).

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích nebo rostlinných léčivých přípravcích,
které užíváte nebo jste užívala v nedávné době a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského
předpisu. Stejně tak upozorněte další lékaře nebo zubního lékaře, kteří Vám budou předepisovat jiný
lék (případně lékárníka), že užíváte přípravek Gracial. Poradí Vám, zda potřebujete další
antikoncepční opatření, a pokud ano, na jak dlouhou dobu.

2.2.7 Těhotenství a kojení

Těhotné ženy a ženy, které se domnívají, že by mohly být těhotné, nesmějí přípravek Gracial užívat.
Pokud se v průběhu užívání přípravku Gracial domníváte, že byste mohla být těhotná, poraďte se co
nejdříve se svým lékařem.
5/11

Obecně platí, že se užívání přípravku Gracial v období kojení nedoporučuje. Pokud si přejete užívat
pilulku v období kojení, požádejte prosím o radu svého lékaře.

2.2.8 Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebylo pozorováno žádné ovlivnění.

2.2.9 Přípravek Gracial obsahuje laktózu

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře
předtím, než začnete přípravek Gracial užívat.

2.3 Kdy musíte vyhledat lékaře

Pravidelné prohlídky
Během užívání pilulky Vás bude lékař zvát na pravidelné prohlídky. Obvykle budete chodit na
prohlídku každý rok.

Vyhledejte co nejdříve lékaře, jestliže:
si povšimnete jakékoliv změny svého zdravotního stavu, zvláště je-li zmíněna v této příbalové
informaci (viz též bod 2.1 Kdy nesmíte přípravek Gracial užívat a bod 2.2.2 Co musíte vědět,
než zahájíte užívání přípravku Gracial; nezapomeňte na body týkající se Vašich blízkých
příbuzných);
jste si v prsu nahmatala bulku;
máte příznaky angioedému jako je oteklý obličej, jazyk a/nebo hrdlo a/nebo potíže při polykání
nebo kopřivka společně s dýchacími potížemi;
se chystáte užívat další léky (viz též bod 2.2.6 Další léčivé přípravky a přípravek Gracial);
máte být upoutána na lůžko nebo půjdete na operaci (poraďte se s lékařem alespoň čtyři týdny
předem);
máte neobvyklé, silné vaginální krvácení;
zapomněla jste užít tablety v prvním týdnu užívání z nového balení a v předchozích sedmi dnech
měla pohlavní styk;
máte silný průjem;
se menstruace nedostavila dvakrát za sebou nebo máte podezření, že byste mohla být těhotná
(nezačínejte užívat tablety z dalšího balení, dokud Vám to lékař nedoporučí).

Přerušte užívání tablet a ihned vyhledejte lékaře, pokud si povšimnete možných známek trombózy,
srdečního infarktu nebo mrtvice:
neobvyklý kašel;
silná bolest na hrudníku, která může vystřelovat do levé paže;
dušnost;
jakákoliv neobvyklá, silná nebo dlouhodobá bolest hlavy nebo záchvat migrény;
částečná nebo úplná ztráta zraku nebo dvojité vidění;
nezřetelná výslovnost nebo porucha řeči;
náhlá změna sluchu, čichu nebo chuti;
závrat' nebo mdloba;
slabost nebo necitlivost kterékoliv části těla;
silná bolest břicha;
silná bolest nebo otok dolní končetiny.

Více informací viz bod 2.2.3 této příbalové informace.


3. Jak se přípravek Gracial užívá

6/11
3.1 Kdy a jak užívat tablety

Jedno balení přípravku Gracial obsahuje 22 tablet: 7 modrých (číslované 1-7) a 15 bílých (číslované 8-
22). Tablety užívejte každý den přibližně ve stejnou dobu a v případě potřeby zapíjejte vodou.
Pokaždé, když začínáte nové balení přípravku Gracial, si vezměte modrou tabletu označenou číslem 1
v levém horním rohu balení. Tento startovací den si označte propíchnutím hliníkové krycí fólie na
příslušném kontrolním okénku v zelené části plata. Získáte tak lepší přehled o tom, zda jste si ten den
již tabletu vzala. Pokračujte ve směru šipek tak dlouho, dokud nebude všech 22 tablet z balení
spotřebováno. Přitom nejprve užívejte modré tablety a pak bílé. Po dobu následujících 6 dnů žádné
tablety neužívejte. Během těchto 6 dnů by se měla dostavit menstruace (krvácení z vysazení).
Zpravidla začne 2.-3. den po užití poslední tablety přípravku Gracial. Tablety z dalšího balení začněte
užívat 7. den bez ohledu na to, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nové balení budete vždy
načínat stejný den v týdnu a stejně tak krvácení z vysazení se každý měsíc dostaví přibližně ve
stejných dnech.

3.2 Začátek užívání tablet z prvního balení přípravku Gracial

Pokud jste v minulém měsíci neužívala žádnou hormonální antikoncepci
Začněte užívat přípravek Gracial první den cyklu, tzn. první den menstruačního krvácení. Gracial
působí ihned, není nutné používat další metodu antikoncepce.

S užíváním můžete začít i 2.-5. den Vašeho cyklu, ale v tom případě použijte po dobu prvních 7 dnů
užívání tablet z tohoto prvního balení ještě další metodu antikoncepce (bariérovou metodu).

Pokud přecházíte z jiné kombinované hormonální antikoncepce (kombinovaná perorální
antikoncepční pilulka (COC), vaginální kroužek nebo transdermální náplast).
Přípravek Gracial můžete začít užívat další den po užití poslední pilulky z balení léku, který jste
užívala (to znamená žádné období bez tablet). Pokud Váš předchozí lék obsahoval neaktivní tablety
(t.j. tablety neobsahující hormony), můžete začít užívat přípravek Gracial následující den po užití
poslední aktivní tablety (nejste-li si jistá, které tablety jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka). Tablety můžete začít užívat i později, ale nikdy ne později než následující den po intervalu
bez užívání Vašeho předchozího léku (nebo den následující po spotřebování poslední neaktivní tablety
Vašeho předchozího léku).

V případě předchozího používání vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti byste měla zahájit
užívání přípravku Gracial v den odstranění kroužku nebo náplasti. Můžete také začít nejpozději v den,
kdy by mělo být provedeno další zavedení kroužku nebo aplikace náplasti.

Pokud jste užívala pilulky, náplast nebo kroužek bez přerušení a správně a pokud jste si jistá, že nejste
těhotná, můžete také přestat užívat pilulky nebo odstranit kroužek nebo náplast kterýkoli den a začít
ihned užívat přípravek Gracial.

Pokud se budete řídit těmito doporučeními, není nutné používat další metodu antikoncepce.

Pokud přecházíte z pilulky obsahující pouze gestagen (minipilulka)
Užívání minipilulek můžete ukončit kdykoliv a první tabletu přípravku Gracial si vzít následující den
ve stejnou dobu. V případě pohlavního styku během prvních 7 dnů užívání tablet však použijte navíc
další metodu antikoncepce (bariérovou metodu).

Pokud přecházíte z injekcí, implantátů nebo z nitroděložního tělíska uvolňujícího gestagen
[IUD]
Gracial začněte užívat v době, kdy máte dostat další injekci, nebo v den odstranění implantátu, či IUD.
V případě pohlavního styku během prvních 7 dnů užívání tablet však použijte navíc další metodu
antikoncepce (bariérovou metodu).

Po porodu
7/11
Pokud se Vám právě narodilo dítě, lékař Vám může doporučit, abyste s užíváním přípravku Gracial
počkala až do první normální menstruace. Někdy je možné zahájit užívání dříve. Poraďte se se svým
lékařem. Pokud kojíte a chcete užívat přípravek Gracial, měla byste se rovněž nejprve poradit
s lékařem.

Po potratu nebo umělém přerušení těhotenství
Poraďte se se svým lékařem.

33. Jestliže jste užila více přípravku Gracial než jste měla

Nejsou známy případy vážného poškození zdraví po jednorázovém užití většího počtu tablet přípravku
Gracial. Po požití několika tablet najednou se může vyskytnout nevolnost, zvracení nebo vaginální
krvácení. Pokud zjistíte, že tablety přípravku Gracial požilo dítě, poraďte se s lékařem.

3.4 Co dělat, jestliže
... zapomenete užít tablety
pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste si měla tabletu vzít, je spolehlivost
pilulky zachována. Tabletu si vezměte ihned, jakmile si vzpomenete, a následující tablety si
vezměte v obvyklou dobu.
pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy jste si měla tabletu vzít, může být spolehlivost
pilulky snížena. Čím vyšší počet po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko
snížení antikoncepčního účinku. Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je spojeno s vynecháním
tablety na začátku nebo na konci balení. Měla byste se proto řídit níže uvedenými zásadami
(viz též diagram níže).

Vynechání více než jedné tablety v balení
Požádejte o radu lékaře.

Vynechání 1 tablety v 1. týdnu
Vezměte si vynechanou tabletu ihned, jakmile si vzpomenete (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety
najednou), a další tablety si pak vezměte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte
navíc další metodu antikoncepce (bariérovou metodu). Pokud jste měla pohlavní styk v průběhu
jednoho týdne před vynecháním tablety, je možné, že otěhotníte. Proto ihned uvědomte svého lékaře.

Vynechání 1 tablety ve 2. týdnu
Vezměte si vynechanou tabletu ihned, jakmile si vzpomenete (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety
najednou), a další tablety si pak vezměte v obvyklou dobu.
Spolehlivost pilulky zůstává zachována a nemusíte přijímat další antikoncepční opatření.

Vynechání 1 tablety ve 3. týdnu
Můžete si zvolit jednu z následujících možností, aniž byste musela přijímat další antikoncepční
opatření.
1. Vezměte si vynechanou tabletu ihned, jakmile si vzpomenete (i kdyby to znamenalo užít dvě
tablety najednou), a další tablety si pak vezměte v obvyklou dobu. Další balení načněte ihned
po spotřebování poslední tablety z balení stávajícího, takže mezi oběma baleními nebude
žádné období bez tablet. Krvácení z vysazení se může dostavit až po spotřebování druhého
balení, ale v době užívání tablet se může objevit špinění a krvácení z průniku.
NEBO
2. Přestaňte užívat tablety ze stávajícího balení a neužívejte žádné tablety po dobu 6 dnů nebo
méně (započtěte i den, kdy jste tabletu vynechala), pak pokračujte užíváním tablet z dalšího
balení. Pokud zvolíte tuto možnost, můžete začít užívat tablety z nového balení ve stejný den
v týdnu jako obvykle.
Pokud jste vynechala nějaké tablety a v prvním obvyklém období bez tablet se nedostavila
očekávaná menstruace, můžete být těhotná. Než začnete užívat tablety z dalšího balení,
poraďte se s lékařem.

8/11

Více než 1 vynechaná Porad'te se s lékařem
tableta
v cyklu... máte zažívací potíže (například zvracení nebo silný průjem)
Pokud zvracíte nebo máte silný průjem, nemusela se léčivá látka z tablet přípravku Gracial dostatečně
vstřebat. Pokud zvracíte dříve než 3-4 hodiny po užití Vaší tablety, je důsledek stejný jako v případě,
když zapomenete tabletu užít. Postupujte proto podle pokynů pro případ vynechání tablety. Pokud
máte silný průjem, poraďte se prosím se svým lékařem.

... chcete změnit den, ve kterém začíná menstruace
Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, dostaví se menstruace přibližně ve stejný den
každé 4 týdny. Pokud chcete tento den změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší období
bez užívání tablet. Pokud například menstruace obvykle začíná v pátek a Vy si přejete, aby začínala
v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat tablety z dalšího balení o 3 dny dříve než obvykle. Pokud
zkrátíte období bez tablet příliš (tzn. 3 dny a méně), může se stát, že se Vaše menstruace vůbec
nedostaví. Během užívání tablet z následujícího balení se však může objevit špinění nebo krvácení
z průniku.

... se objeví neočekávané krvácení
U každé pilulky se během prvních měsíců užívání může objevit nepravidelné vaginální krvácení
(špinění nebo krvácení z průniku) mezi menstruačními krváceními. Je možné, že budete potřebovat

vezměte si vynechanou tabletu
přijměte další antikoncepční
opatření po dobu 7 dnů a
doužívejte tablety z balení
ano
ne
Měla jste pohlavní styk v týdnu před
vynecháním tablet?
vezměte si vynechanou tabletu
doužívejte tablety z balení

vezměte si vynechanou tabletu,
doužívejte tablety ze
stávajícího balení
přeskočte období bez tablet
pokračujte dalším balením

Pokračujte s dalším balením
nebo
1. týden

2. týden
3. týden (8
dní)
Pouze 1 vynechaná
tableta
(opoždění o více než 12
hodin)
přestaňte užívat tablety ze
stávajícího balení
dodržte období bez tablet (max.
6 dnů včetně vynechaných tablet)
pokračujte dalším balením
9/11
menstruační vložky, ale pokračujte v užívání jako obvykle. Nepravidelné vaginální krvácení obvykle
vymizí, jakmile si Vaše tělo na pilulku zvykne (obvykle po přibližně 3 měsících užívání). Pokud tyto
obtíže přetrvávají, krvácení je silnější nebo se znovu objeví, poraďte se s lékařem.

... dojde k vynechání krvácení
Pokud jste užila všechny tablety ve správnou dobu, nezvracela jste, ani neužívala jiné léky, je velmi
nepravděpodobné, že jste těhotná. Pokračujte v užívání přípravku Gracial jako obvykle.
Pokud se menstruační krvácení nedostaví dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Ihned vyhledejte
lékaře. Další balení přípravku Gracial nenačínejte, dokud u Vás lékař těhotenství nevyloučí.

3.5 Jestliže jste přestala užívat přípravek Gracial

Užívání přípravku Gracial můžete ukončit kdykoliv. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého
lékaře, aby Vám doporučil jinou metodu antikoncepce.

Pokud jste ukončila užívání přípravku Gracial, protože si přejete otěhotnět, doporučuje se počkat na
první přirozenou menstruaci a teprve potom se pokusit o otěhotnění. Lze tak snáze stanovit termín
porodu.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Gracial nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, zvláště je-li závažný nebo dlouho přetrvává, nebo
zjistíte změnu ve svém zdravotním stavu, o které se domníváte, že by mohla být způsobena užíváním
pilulky, uvědomte o tom svého lékaře.

Závažné nežádoucí účinky spojené s užíváním tablet i doprovodné příznaky jsou popsány v bodech
2.2.3 Trombóza a 2.2.4 Rakovina.

Časté: mohou postihnout až 1 uživatelku z 10
depresivní nálada, změny nálady
bolest hlavy
nevolnost, bolest břicha
bolest prsů, citlivost prsů
zvýšení tělesné hmotnosti.

Méně časté: mohou postihnout až 1 uživatelku ze 100
zadržování tekutin
snížení sexuální žádostivosti
migréna
zvracení, průjem
vyrážka, kopřivka
zvětšení prsů.

Vzácné: mohou postihnout až 1 uživatelku z 1000
reakce z přecitlivělosti
zvýšení sexuální žádostivosti
nesnášenlivost kontaktních čoček
erythema nodosum, erythema multiforme (týká se pokožky)
sekrece z prsů, poševní výtok
snížení tělesné hmotnosti.


10/11
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Gracial uchovávat

Uchovávejte přípravek Gracial mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte přípravek Gracial po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte blistr při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn
před světlem a vlhkostí.

Pokud u tablet zaznamenáte např. změny barvy, drolení nebo jakékoliv jiné viditelné známky
poškození, tablety neužívejte.


6. Obsah balení a další informace

6.1 Co přípravek Gracial obsahuje

Léčivými látkami jsou:
modré tablety: desogestrelum (0,025 mg) a ethinylestradiolum (0,040 mg)
bílé tablety: desogestrelum (0,125 mg) a ethinylestradiolum (0,030 mg)
Pomocnými látkami jsou:
modré tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý; tokoferol alfa; indigo karmín (E132);
monohydrát laktózy; bramborový škrob; povidon; kyselina stearová
bílé tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý; tokoferol alfa; monohydrát laktózy; bramborový
škrob; povidon; kyselina stearová

6.2 Jak přípravek Gracial vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety jsou bikonvexní, kulaté, o průměru 6 mm. Každá tableta je označena písmeny TR nad číslicí 8
(bílé tablety) nebo TR nad číslicí 9 (modré tablety) na jedné straně a nápisem Organon* na druhé
straně.

Gracial je dodáván v blistrech s 22 tabletami (7 modrých a 15 bílých tablet) s 1, 3 nebo 6 blistry
uloženými v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.3 Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: N.V. Organon, Oss, Nizozemsko
Výrobce: Organon Ireland Ltd., Swords, Irsko

6.4 Poslední revize této příbalové informace

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8.9.2013
11/11

POKUD MÁTE DALŠÍ OTÁZKY NEBO POŽADUJETE ÚPLNOU PRESKRIPČNÍ
INFORMACI PRO GRACIAL, PORAĎTE SE PROSÍM SE SVÝM LÉKAŘEM NEBO
LÉKÁRNÍKEM.

Recenze

Recenze produktu GRACIAL 1X22 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu GRACIAL 1X22 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze