Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na srdce a cévy » Léky na nemoci cév

Glyvenol 400 mg 60 tobolek - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 357167
K léčbě žilního krevního oběhu, v případech jako pocit únavy, napětí a tíže v nohou, otoky a bolesti způsobené dlouhodobým stáním nebo sezením.

Více informací

452

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

K léčbě žilního krevního oběhu, v případech jako pocit únavy, napětí a tíže v nohou, otoky a bolesti způsobené dlouhodobým stáním nebo sezením.

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Značka: GLYVENOL
Kód výrobku: 357167
Kód EAN: 5391513950551
Kód SÚKL: 216232
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn. sukls131537/2016 
 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Glyvenol 400 

měkké tobolky 

Tribenosidum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 

Pokud se do 21 dnů (v případě onemocnění žilního krevního oběhu) nebo do 7 dnů (v případě 
hemoroidů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Glyvenol a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Glyvenol užívat 

3. 

Jak se Glyvenol užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Glyvenol uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Glyvenol a k čemu se používá 

 
Glyvenol se používá u dospělých a dospívajících k léčbě onemocnění žilního krevního oběhu, jako je 
pocit únavy, napětí a tíže v nohou, otoky a bolesti způsobené dlouhodobým stáním nebo sezením. 
Obtíže obvykle vznikají postupně a postihují obě dolní končetiny současně (jednostranný, rychle 
vzniklý otok doprovázený bolestivostí může značit přítomnost závažnějšího postižení, proto prosím 
v takovém případě konzultujte postup s lékařem nebo lékárníkem). Glyvenol snižuje prostupnost 
kapilár (nejmenších krevních cév), a tím zmenšuje otoky a zároveň doprovodné příznaky, jako je pocit 
bolestivých, unavených a těžkých nohou, křeče atd. Působí na řadu látek, které hrají důležitou úlohu 
při zánětu a bolesti. Glyvenol tak ovlivňuje chorobné procesy v kapilárním řečišti, v žilách a okolní 
tkáni. Dále se používá u varikózního syndromu (žilní městky) a hemoroidů (řitních žilních městků). U 
hemoroidů Glyvenol zmenší otok v okolí konečníku a uleví od obtíží, jako jsou bolesti, svědění a 
mokvání. Další postup s ošetřujícím lékařem konzultujte v případě krvácení z konečníku, které může 
rovněž patřit k příznakům hemoroidů, ale může doprovázet i jiná (závažnější) onemocnění. 
Na doporučení lékaře lze přípravek použít jako pomocnou léčbu při zánětu žil a okolní tkáně a 
posttrombotickém syndromu (po uzávěru žil vmetkem), před a po sklerotizaci křečových žil 
(chirurgický zákrok užívaný při léčbě žilních městků). Na doporučení lékaře mohou přípravek ve 
všech indikacích užívat i děti od 12 let věku. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Glyvenol užívat 

 
Neužívejte Glyvenol: 

jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 

 

2/4 

Upozornění a opatření  
Pro užívání přípravku v těhotenství a v době kojení nebo při těžší poruše funkce ledvin nebo jater, 
musí být zvlášť závažné důvody. V těchto případech lze přípravek užívat pouze na doporučení lékaře. 
 
Děti a dospívající 
Na doporučení lékaře mohou přípravek užívat děti od 12 let věku. 
 
Další léčivé přípravky a Glyvenol 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Glyvenol s jídlem a pitím 
Přípravek užívejte s jídlem nebo po něm, zapíjejte jej vodou. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Pro užívání přípravku Glyvenol v těhotenství a kojení musí být zvlášť závažné důvody. 
 
Přípravek obsahuje alkohol 
Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. 
 
 
3. 

Jak se Glyvenol užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku pro dospělé je jedna tobolka 2x denně (ráno a večer). 
 
Ke zmírnění obtíží u onemocnění žilního krevního oběhu (pocit únavy, napětí a tíže v nohou, otoky a 
bolesti způsobené dlouhodobým stáním nebo sezením) dochází obvykle během 2-3 týdnů. Pokud se 
Vaše obtíže po této době nezmírní, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Glyvenol by měl být užíván zpravidla po několik týdnů, a to i tehdy, jestliže příznaky rychle ustoupí. 
V některých případech je nutné léčbu po určité době zopakovat, zvláště v průběhu teplejších měsíců 
roku. Léčba obtíží u onemocnění žilního krevního oběhu by bez porady s lékařem neměla přesáhnout 
3 měsíce. Delší léčba musí být konzultována s lékařem. 
 
Pokud užíváte přípravek Glyvenol pro léčbu příznaků doprovázejících hemoroidy (řitní žilní městky), 
mělo by se zmírnění obtíží dostavit v průběhu 7 dní. Pokud se Vaše obtíže po této době nezmírní, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Léčba hemoroidů přípravkem Glyvenol bez dohledu 
lékaře by neměla přesáhnout 14 dní. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Doporučená dávka přípravku pro dospívající a děti od 12 let je jedna tobolka večer. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a) 
Náhodné užití většího počtu tobolek pravděpodobně nevyvolá žádné příznaky. Při náhodném požití 
přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku 
Jestliže jste zapomněl(a) tobolku v obvyklý čas, užijte ji hned, jak si vzpomenete a dále pokračujte 
v obvyklém dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku. 
 

 

3/4 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující nežádoucí účinky byly odvozeny ze zkušeností s Glyvenolem po jeho uvedení na trh. 
Četnost výskytu je klasifikována jako „není známo (z dostupných údajů nelze určit)“. 
 
V případě výskytu následujících nežádoucích účinků neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc: 

Závažná reakce přecitlivělosti, která může zahrnovat kopřivku, otoky obličeje, rtů a hlasivek, 
potíže s dechem a poruchy krevního oběhu.  

Multiformní erytém a Stevens-Johnsonův syndrom (onemocnění postihující kůži a sliznice). 

 
Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout: 
Poruchy nervového systému: 

bolest hlavy. 

Gastrointestinální poruchy: 

žaludeční a střevní potíže, které jsou obvykle mírné a většinou 
rychle samovolně odezní po vysazení přípravku. 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: 

kožní vyrážka, která může být doprovázena horečkou. 

 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 
 
 
5. 

Jak Glyvenol uchovávat  

 
Uchovávejte při teplotě od 2 do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí.  
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Glyvenol obsahuje 

Léčivou látkou je tribenosidum 400 mg v jedné tobolce. 

Pomocnými látkami jsou bezvodý ethanol, glycerol 85%, kanthaxanthin 10% (kukuřičný škrob, 
kanthaxanthin, čištěný kukuřičný olej, tokoferol alfa, modifikovaný škrob kukuřičného 
původu), bílý inkoust (šelak, oxid titaničitý, butanol, propylenglykol, isopropylalkohol), 
želatina. 

 
Jak Glyvenol vypadá a co obsahuje toto balení 
Glyvenol 400 je oranžová transparentní oválná tobolka, na jedné straně s potiskem CIBA, na druhé 
straně s potiskem FU, uvnitř je bezbarvá až nažloutlá olejovitá tekutina.  
Velikost balení: 20, 50, 60 tobolek. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 

 

4/4 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Phoenix Labs, Clonee, County Meath, Irsko 
 
 
Výrobce: 
Piramal Healthcare UK limited 
Whalton road 
Morpeth 
Northumberland 
NE61 3YA 
Velká Británie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.2.2016 
 

Recenze

Recenze produktu Glyvenol 400 mg 60 tobolek

Diskuze

Diskuze k produktu Glyvenol 400 mg 60 tobolek

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám