Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

GLYCLADA 30 MG TABLETY S ŘÍZENÝM UVOLŇOVÁNÍM 60X30MG Tabl. s řízeným uvol.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 110497

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 110497
Kód EAN: 3838989529468
Kód SÚKL: 112666
Držitel rozhodnutí: KRKA
Přípravek Glyclada se používá při určitém druhu cukrovky (diabetes mellitus typu 2) u dospělých, pokud se u nich nedosáhlo přiměřeného účinku dietou, tělesným pohybem a úbytkem tělesné hmotnosti.

Příbalový leták

 

 

 

sp.zn.sukls157691/2017 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Glyclada 30 mg tablety s řízeným uvolňováním 

gliclazidum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Glyclada a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glyclada užívat 

3. 

Jak se přípravek Glyclada užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Glyclada uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Glyclada a k čemu se používá 

 
Přípravek Glyclada je lék snižující hladinu cukru v krvi (perorální antidiabetikum ze skupiny derivátů 
sulfonylurey). 
Přípravek  Glyclada  se  používá  u  dospělých  pacientů  k léčbě  určitého  typu  diabetu  (tzv.  cukrovky 
2. typu),  pokud  samotná  dieta,  tělesný  pohyb  a  úbytek  váhy  nestačí  k udržení  hladiny  cukru  v krvi 
v normě. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glyclada užívat 

 
Neužívejte přípravek Glyclada: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  gliklazid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6), nebo na jiné léky ze stejné skupiny (deriváty sulfonylurey) nebo na jiné 
příbuzné léky (hypoglykemické sulfonamidy), 

jestliže máte na insulinu závislý diabetes mellitus (tzv. cukrovku 1. typu), 

jestliže  máte  ketolátky  a  cukr  v  moči  (to  může  znamenat,  že  máte  diabetickou  ketoacidózu), 
diabetické prekóma nebo kóma, 

jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin nebo jater, 

jestliže  užíváte  léky  na  léčbu  plísňových  onemocnění  (mikonazol,  viz  bod  „Další  léčivé 
přípravky a přípravek Glyclada“), 

jestliže kojíte (viz bod „Těhotenství a kojení“). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Glyclada se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pro dosažení správné hladiny cukru v krvi máte dodržovat léčebný plán předepsaný Vaším lékařem. 
To znamená, že kromě pravidelného užívání tablet, dodržujete dietu, cvičíte a, je-li to nutné, snižujete 
svou hmotnost. 
 
V průběhu užívání gliklazidu je nutné pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi (a eventuálně v moči) 

 

 

 

a také hladinu glykovaného hemoglobinu (HbA1c). 
 
V  prvních  několika  týdnech  léčby  může  být  vyšší  riziko  výskytu  nízké  hladiny  cukru  v  krvi 
(hypoglykemie). Proto je nezbytné přísné lékařské sledování. 
 
K poklesu hladiny cukru v krvi (hypoglykemii) může dojít: 

jestliže jíte nepravidelně nebo úplně vynecháváte některá jídla, 

jestliže hladovíte, 

jestliže trpíte podvýživou, 

jestliže změníte svou dietu, 

jestliže zvýšíte svou fyzickou aktivitu a příjem cukrů neodpovídá tomuto zvýšení, 

jestliže konzumujete alkohol, zejména v kombinaci s vynecháním jídel, 

jestliže současně užíváte jiné léky nebo přírodní léčiva, 

jestliže užíváte příliš vysoké dávky gliklazidu, 

jestliže trpíte určitou hormonálně vyvolanou chorobou (funkční porucha štítné žlázy, hypofýzy 
nebo kůry nadledvin), 

jestliže máte závažně sníženou funkci ledvin nebo jater. 

 
Jestliže máte nízkou hladinu cukru v krvi, mohou se u Vás objevit následující příznaky: bolest hlavy, 
intenzivní  pocit  hladu,  nevolnost,  zvracení,  malátnost,  ospalost,  porucha  spánku,  neklid,  agresivita, 
horší soustředění, nižší pozornost a reakční doba, deprese, zmatenost, porucha řeči nebo zraku, třes, 
poruchy smyslového vnímání, závrať a pocit bezmoci. 
 
Můžete  zaznamenat  také  následující  známky  a  příznaky:  pocení,  vlhká  kůže,  úzkost,  rychlý  nebo 
nepravidelný tep, vysoký krevní tlak, náhlá silná bolest na hrudi, která může vyzařovat do přilehlých 
oblastí (angina pectoris). 
 
Jestliže  hladina  cukru  v krvi  dále  klesá,  může  se  u  Vás  objevit  značná  zmatenost  (delirium),  křeče, 
ztráta sebekontroly, Váš dech může být povrchní a tep zpomalený, můžete ztratit vědomí. 
 
Ve většině případů příznaky nízké hladiny cukru v krvi velmi rychle vymizí, jestliže užijete nějakou 
formu  cukru,  například  tablety  glukózy,  kostky  cukru,  sladký  džus,  oslazený  čaj.  Proto  byste  vždy 
měl(a)  nosit  s  sebou  nějakou  formu  cukru  (tablety  glukózy,  kostky  cukru).  Pamatujte  si,  že  umělá 
sladidla nejsou účinná. Prosím, kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici, jestliže Vám užití 
cukru nepomohlo, nebo jestliže se příznaky opakují. 
 
Příznaky nízké hladiny cukru mohou chybět, mohou být méně nápadné, mohou vznikat velmi pomalu 
nebo si včas neuvědomíte, že Vaše hladina cukru v krvi klesla. 
K tomu může dojít, jestliže jste vyššího věku a užíváte určité léky (například léky ovlivňující centrální 
nervový systém nebo betablokátory). 
 
Jestliže  prožíváte  stresovou  situaci  (např.  nehoda,  chirurgické  operace,  horečka  atd.),  Váš  lékař Vás 
může dočasně převést na insulinovou léčbu. 
 
Příznaky  vysoké  hladiny  cukru  v krvi  (hyperglykemie)  se  mohou  objevit,  jestliže  gliklazid  doposud 
nedostatečně  snížil  hladinu  cukru  v  krvi,  jestliže  jste  nedodržel(a)  léčebný  plán  předepsaný  Vaším 
lékařem,  jestliže  užíváte  přípravky  s  třezalkou  tečkovanou  (Hypericum  perforatum)  (viz  bod  „Další 
léčivé  přípravky  a  přípravek  Glyclada“)  nebo  prožíváte  zvláštní  stresovou  situaci.  Příznaky  vysoké 
hladiny cukru v krvi mohou zahrnovat žízeň, časté močení, sucho v ústech, suchou svědící kůži, kožní 
infekce a nižší výkonnost. 
Jestliže dojde ke vzniku těchto příznaků, musíte kontaktovat svého lékaře nebo lékárníka. 
 
K poruchám hladiny glukózy v krvi (nízká a vysoká hladina cukru v krvi) může dojít, je-li gliklazid 
předepsán  ve  stejnou  dobu  jako  přípravky,  které  patří  do  skupiny  antibiotik  nazývaných 
fluorochinolony,  a  to  zejména  u  starších  pacientů.  V  tomto  případě,  budete  Vaším  lékařem 
informováni o důležitosti sledování hladiny glukózy v krvi. 

 

 

 

 
Pokud  je  Vám  známa  rodinná  anamnéza  nebo  dědičně  podmíněný  deficit  glukosa-6-
fosfátdehydrogenázy  (G6PD)  (anomálie  červených  krvinek),  může  se  objevit  pokles  hladiny 
hemoglobinu a rozpad červených krvinek (hemolytická anémie). Kontaktujte svého lékaře před užitím 
léčivého přípravku. 
 
Děti a dospívající 
Použití přípravku Glyclada se nedoporučuje u dětí v důsledku nedostatku údajů. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Glyclada 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinek gliklazidu na snížení cukru v krvi může být vyšší a mohou se objevit známky nízké hladiny 
cukru v krvi při užívání některého z následujících léků: 

další léky užívané k léčbě vysoké hladiny cukru v krvi (perorální antidiabetika, agonisté GLP-1 
receptoru nebo insulin), 

antibiotika (např. sulfonamidy, klarithromycin), 

léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečního selhání (betablokátory, inhibitory 
ACE jako kaptopril nebo enalapril), 

léky k léčbě plísňových infekcí (mikonazol, flukonazol), 

léky k léčbě žaludečních a dvanáctníkových vředů (antagonisté H

2

 receptorů), 

léky užívané k léčbě deprese (inhibitory monoaminooxidázy), 

léky proti bolesti a nesteroidní antirevmatika (ibuprofen, fenylbutazon), 

léky obsahující alkohol. 

 
Účinek gliklazidu na snížení hladiny cukru v krvi může být oslaben a může dojít ke zvýšení hladiny 
cukru v krvi při užívání některého z následujících léků: 

léky užívané k léčbě poruch centrálního nervového systému (chlorpromazin), 

léky k potlačení zánětu (kortikosteroidy), 

léky používané k léčbě astmatu nebo během porodu (injekční salbutamol, ritodrin a terbutalin), 

léky užívané k léčbě chorob prsů, těžkého menstruačního krvácení a endometriózy (danazol), 

přípravky s třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum). 

 
K poruchám hladiny glukózy v krvi (nízká a vysoká hladina cukru v krvi) může dojít, je-li přípravek, 
který patří do skupiny antibiotik nazývaných fluorochinolony užíván ve stejnou dobu jako přípravek 
Glyclada, zejména u starších pacientů. 
 
Gliklazid může zvyšovat účinek léků, které snižují krevní srážlivost (např. warfarin). 
 
Prosím,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  začnete  užívat  jiný  léčivý  přípravek.  Pokud  jste 
hospitalizován(a), informujte lékařský personál, že užíváte přípravek Glyclada. 
 
Přípravek Glyclada s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek Glyclada může být užíván s jídlem a nealkoholickými nápoji. 
Pití  alkoholu  není  doporučeno,  protože  může  nepředvídatelným  způsobem  změnit  kontrolu  Vašeho 
diabetu (cukrovky). 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět 
a užíváte tento léčivý přípravek, informujte svého lékaře, může Vám předepsat vhodnější léčbu. 
 
Užívání přípravku Glyclada se nedoporučuje v průběhu těhotenství. 
Přípravek Glyclada nesmíte užívat, pokud kojíte. 
 
 

 

 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vaše schopnost soustředit se nebo reagovat může být porušena, jestliže je Vaše hladina cukru v krvi 
příliš nízká (hypoglykemie) nebo příliš vysoká (hyperglykemie) nebo jestliže u Vás vznikly poruchy 
vidění  v  důsledku  těchto  stavů.  Mějte  na  mysli,  že  můžete  sebe  nebo  ostatní  vystavit  nebezpečí 
(například při řízení auta nebo obsluze strojů). Prosím, zeptejte se svého lékaře, zda můžete řídit auto, 
jestliže: 

máte časté příhody nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykemie), 

máte málé nebo nemáte žádné varovné signály nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykemie). 

 
Přípravek Glyclada obsahuje laktosu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete 
tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Glyclada užívá 

 
Dávkování 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Dávka je stanovena lékařem v závislosti na Vaší hladině cukru v krvi nebo případně v moči. Změna 
vnějších faktorů (např. pokles hmotnosti, změna životního stylu, stres) nebo zlepšení kontroly hladiny 
cukru v krvi mohou vyžadovat změnu dávek gliklazidu. 
 
Doporučená zahajovací dávka je jedna tableta jednou denně. 
Obvyklá dávka se může měnit od jedné do nejvýše čtyř tablet jednou denně při snídani. To závisí na 
odpovědi na léčbu. 
 
Při  zahájení  užívání  přípravku  Glyclada  v  kombinaci  s metforminem,  inhibitorem  alfa-glukosidázy, 
thiazolidinedionem,  inhibitorem  4-dipeptidyl  peptidázy,  agonistou  GLP-1  receptoru  nebo  insulinem 
Váš lékař stanoví správnou dávku každého léku individuálně pro Vás. 
 
Jestliže si všimnete, že Vaše hladina cukru je vysoká, ačkoliv užíváte tento lék podle předpisu, obraťte 
se na svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Způsob použití 
Perorální podání. 
 
Spolkněte tablety celé. Tablety nežvýkejte. 
Tabletu(y) zapijte sklenicí vody při snídani a pokud možno každý den ve stejnou dobu. Po užití tablety 
(tablet) se vždy musíte najíst. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Glyclada, než jste měl(a) 
Pokud  jste  užil(a)  příliš  mnoho  tablet,  okamžitě  kontaktujte  svého  lékaře  nebo  nejbližší  nemocnici, 
oddělení  pohotovosti.  Známky  předávkování  jsou  příznaky  nízké  hladiny  krevního  cukru 
(hypoglykemie), popsané v bodě 2. Příznaky mohou být ihned potlačeny užitím cukru (4 až 6 kostek) 
nebo  slazených  nápojů  a  následně  vydatnou  svačinou  nebo  jídlem.  Pokud  je  pacient  v  bezvědomí, 
okamžitě informujte lékaře a volejte pohotovost. To samé se má provést, jestliže někdo, například dítě, 
užil přípravek neúmyslně. Pacientovi v bezvědomí nepodávejte jídlo ani pití. 
Má být zajištěno, že je vždy k dispozici předem informovaná osoba, která může v případě akutního 
stavu zavolat lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Glyclada 
Je důležité, abyste svůj lék užíval(a) každý den, jelikož pravidelná léčba je účinnější. 
Nicméně  pokud  si  zapomenete  vzít  dávku  přípravku  Glyclada,  vezměte  si  další  dávku  v  obvyklém 
čase. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

 

 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Glyclada 
Vzhledem  k  tomu,  že  léčba  diabetu  (cukrovky)  trvá  obvykle  celý  život,  měl(a)  byste  se  poradit  se 
svým  lékařem,  než  přestanete  užívat  tento  léčivý  přípravek.  Přerušení  léčby  může  způsobit  zvýšení 
hladiny cukru v krvi (hyperglykemie), což zvyšuje riziko rozvinutí se komplikací diabetu. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na jejich frekvenci výskytu. 
 
Nejčastěji  se  vyskytujícím  nežádoucím  účinkem  je  nízká  hladina  cukru  v  krvi  (hypoglykemie) 
(známky a příznaky jsou uvedeny v bodě „Upozornění a opatření“). 
Pokud  nejsou  tyto  příznaky  léčeny,  mohou  vést  k  ospalosti,  ztrátě  vědomí  nebo  možnému  kómatu. 
Pokud  je  příhoda  nízké  hladiny  krevního  cukru  závažná  nebo  dlouhotrvající,  dokonce  i  když  je 
dočasně zvládnuta užitím cukru, měl(a) byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. 
 
Poruchy zažívání 
Bolest břicha, nevolnost, zvracení, trávicí obtíže, průjem a zácpa. Tyto příznaky jsou menší, jestliže je 
přípravek Glyclada užíván s jídlem podle doporučení. 
 
Poruchy krve 
Byly  hlášeny  případy  snížení  počtu  krevních  buněk  (např.  destičky,  červené  a  bílé  krvinky),  které 
mohou vyvolat bledost, prodloužené krvácení, tvorbu modřin, bolest v krku a horečku. Tyto příznaky 
obvykle vymizí s přerušením léčby. 
 
Poruchy kůže 
Byly  hlášeny  kožní  reakce  jako  je  vyrážka,  zčervenání,  svědění,  kopřivka,  angioedém  (rychlý  otok 
tkání jako oční víčka, obličej, rty, ústa, jazyk nebo hrdlo, což může vést k dýchacím obtížím). Vyrážka 
se  může  rozvinout  až  v  puchýře  nebo  v  olupování  kůže.  Výjimečně  byly  hlášeny  známky  závažné 
reakce přecitlivělosti (DRESS), zpočátku jako příznaky podobné chřipce a vyrážka na obličeji, poté 
rozšířená vyrážka s vysokou teplotou. 
 
Poruchy jater 
Ojediněle byly hlášeny případy abnormální funkce jater, která může způsobit zažloutnutí kůže a očí. 
Jestliže  se  u  Vás  objeví  tyto  příznaky,  vyhledejte  okamžitě  lékaře.  Příznaky  obecně  ustupují 
s přerušením léčby. Váš lékař rozhodne, zda máte léčbu přerušit. 
 
Poruchy oka 
Vaše  vidění  může  být  zejména  na  začátku  léčby  krátkodobě  ovlivněno.  Tento  účinek  je  vyvolán 
změnami hladiny cukru v krvi. 
 
Stejně jako i u jiných přípravků na bázi sulfonylurey byly zaznamenány následující nežádoucí účinky: 
případy závažných změn počtu krevních buněk a alergický zánět stěny krevních cév, snížení hladiny 
sodíku v krvi (hyponatremie), příznaky poruchy funkce jater (například žloutenka), které po přerušení 
užívání  derivátu  sulfonylurey  ve  většině  případů  odezněly,  ale  v ojedinělých  případech  mohou  vést 
k život ohrožujícímu selhání jater. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 

 

 

 

Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Glyclada uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  blistru,  obalu  na  tablety 
a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Glyclada obsahuje 

Léčivou látkou je gliklazid. Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje gliclazidum 30 mg. 

Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, hypromelosa, uhličitan vápenatý, koloidní bezvodý 
oxid křemičitý, magnesium-stearát (viz bod 2). 

 
Jak přípravek Glyclada vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety s řízeným uvolňováním jsou bílé, oválné, vypouklé tablety. 
 
Přípravek Glyclada se dodává v blistrech v krabičkách po 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 120 
nebo 180 tabletách a v obalech na tablety po 90, 120 nebo 180 tabletách. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
180 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 

Název členského státu  Název léčivého přípravku 
Německo 

Gliclada 30 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung 

Velká Británie 

Nazdol MR 30 mg modified-release tablets 

 

 

 

Francie 

GLICLAZIDE ARROW LAB 30 mg, comprimé à libération modifiée 

Dánsko 

Gliclazide Krka 

Portugalsko 

Gliclazida Krka 

Španělsko 

Gliclazida Teva 30 mg prolonged release tablets 

Irsko 

Diacronal MR 30 mg modified-release tablets 

Itálie 

Gliclazide Eurogenerici 30 mg compresse a rilascio modificato 

Česká republika 

Glyclada 30 mg tablety s řízeným uvolňováním 

Polsko 

Gliclada 

Slovenská republika 

Gliclada 30 mg 

Estonsko 

Gliclada 30 mg 

Litva 

Gliclada 30 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletes 

Lotyšsko 

Gliclada 30 mg ilgstošas darbibas tabletes 

Rakousko 

Gliclada 30 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 7. 2017  
 

Recenze

Recenze produktu GLYCLADA 30 MG TABLETY S ŘÍZENÝM UVOLŇOVÁNÍM 60X30MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu GLYCLADA 30 MG TABLETY S ŘÍZENÝM UVOLŇOVÁNÍM 60X30MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám